You are on page 1of 5

Globalni Pozicioni Sistemi

Globalni pozicioni sistemi-GPS

Kosmiki segment
Segmenti GPS

 Kosmiki.
 Kontrolni.
 Korisniki

Kosmiki segment

Kontrolni sgment

korisnici

3 4

Kosmiki Segment GPS konstalacija satelita

 6 orbita, svakom satelitu


je potrebno 12 sati da
obie Zemlju
 ine ga sateliti
 4 satelita u svakoj orbiti
 Minimum 24 operativna
 Orbite satelita su
satelita (7 rezervnih)
projektovane tako da se
 Na udaljenosti oko 20000 km. najee signali sa est
satelita mogu primiti na
bilo kojoj taki Zemlje

5 6
Kontrolni Segment GPS kontrolna mrea

 etiri kontrolne stanice locirane na


Zemlji;
 1) Hawai u Pacifiku;
 2) Diego Garcia u Indijskom Okeanu,
 3) Ascension Island u Atlanskom Okeanu,
 4) Kwajalein u Pacifiku

 Glavna kontrolna stanica je u Schriever (Falcon) Air Force


Base u Colorado Springsu, Colorado..

Korisniki segment GPS Risiveri

GPS risiveri mogu se nositi u ruci ili biti instalirani na prevoznim


sredstvima.

For hand carrying Ships

Aircraft ground vehicles 9

Kako funkcionie GPS? (u 5 koraka) Pozicioniranje sa jednim satelitom

Korak 3: Za merenje Korak 4: Uz odreivanje rastojanja


vremena koje putovanja do satelita potrebno je znati i njegove
signala potrebni su tani koordinate u prostoru.
asovnici. Korak 5: Kako GPS
Sat. 1
signali putuju kroz
atmosferu oni i kasne. 10 000 km
Prijem. A

Korak 2:Za
trilateraciju se koristi
merenje duina do
satelita.
Prijemnik se nalazi negde na obodu kruga poluprenika
10 000km

Korak 1:Osnovu ini trilateracija GPS satelita.


11 12
Pozicioniranje sa dva satelita
Pozicioniranje sa tri satelita

Prijem. A

Sat. 1 Sat. 2

Sat. 1 Sat. 2 10 000 km 12 000 km

Prijem. A
10 000 km 12 000 km

Sat. 3

8000 km
Prijem. A

Prijemnik se moe nalaziti na jednoj od Prijemnik je jednoznano


ove dve pozicije pozicioniran

13 14

Pozicioniranje na osnovu etiri satelita


Diferencijalni GPS (DGPS)

Satelit 1 Satelit 2
 DGPS omoguuje veu tanost pozicioniranja.
 DGPS koristi koordinate poznatih taaka, kako bi se
Satelit 3 izvrila korekcija tanosti na merenim takama.
Z
 DGPS korekcije mogu se primeniti na GPS podatke u
WGS-84
realnom vremenu korienjem radio modema,. Ili
kasnije u post obradi podataka.
Prijemnik
Satelit 4
(0, 0, 0)

Lokalni Y
Koord.
sistem
X

15 16

Diferencijalni GPS (DGPS) DGPS

GPS Signal 1
GPS Signal 2
Satelit
GPS Signal 4
GPS Signal 3
GPS Signal RS

Pokretni prijemnik 1 Korekcija signala 2

Korekcija signala 1 Korekcija signala 3

Korekcija signala 4

Pokretni prijemnik 2

Referentna
Pokretni prijemnik 4 stanica

Pokretni prijemnik 3

17 18
WGS84 Koordinatni sistemi

 Centar elipsoida je u centru Zemlje.


 Satelitskisistem
 Povr elipsoida prestavlja referentnu
(WGS84).
WGS84 visinu.
 Lokalni sistem
 Srednja visina (geiod) Zemlje je oko 120m
 Transformacioni
udaljena od elipsoida.
parametri.Local = + R WGS84

19

Sistemi visina Poveanje tanosti


 Planiranje merenja
 Diferencijalni GPS
 Primena prijemnika visoke
tanosti

21 22

Graevinarstvo Voenje maina

23 24
Kartiranje Deformaciona opaanja objekata

25 26