You are on page 1of 2

31/12/2015 HngVng,tp.

TamKnthn2,TamThnh,NiThnhGoogleMaps

Hng Vng, tp. Tam K n thn 2, Tam Li xe 24,7 km, 36 p


Thnh, Ni Thnh

D liu bn 2015 Google 200 mt

Hng Vng, tp. Tam K


Qung Nam, Vit Nam

i dc theo Hng Vng v Hunh Thc Khng


n Nguyn Hong/QL1A ti An Xun
2 p (1,0 km)
1. i v hng Ty Nam v pha Hng
Vng
91 m
2. Ra khi vng xuyn, vo Hng Vng

Bng qua Ca Hng in Nc Hng (


pha bn phi)
500 m
3. R phi ti Cng ty TNHH MTV TM DV &
VT Cc Minh vo Hunh Thc Khng
400 m

https://www.google.com/maps/dir/H%C3%B9ng+V%C6%B0%C6%A1ng,+tp.+Tam+K%E1%BB%B3,+Qu%E1%BA%A3ng+Nam,+Vi%E1%BB%87t+Na... 1/2
31/12/2015 HngVng,tp.TamKnthn2,TamThnh,NiThnhGoogleMaps

4. R tri ti Qun G Tam K vo


Nguyn Hong/QL1A
i tip tc theo QL1A

Bng qua Xng du Ha M 2 ( bn tri


cch 5,1km)
19 p (15,6 km)

Li xe n im n ca bn ti Tam Thnh
15 p (8,0 km)
5. R phi
7,6 km
6. R phi
190 m
7. Chch sang bn phi
180 m
8. Chch sang bn tri
62 m

thn 2, Tam Thnh, Ni Thnh


Qung Nam, Vit Nam

Cc ch dn ny ch s dng cho mc ch ln k hoch. Bn c th tm thy d n


xy dng, giao thng, thi tit, hoc cc s kin khc c th l nguyn nhn gy ra
s khc bit vi kt qu tm kim bn , theo bn nn ln k hoch tuyn
ng ca mnh. Bn phi tun theo tt c cc tn hiu hoc thng bo lin quan
n tuyn ng ca mnh.

https://www.google.com/maps/dir/H%C3%B9ng+V%C6%B0%C6%A1ng,+tp.+Tam+K%E1%BB%B3,+Qu%E1%BA%A3ng+Nam,+Vi%E1%BB%87t+Na... 2/2