You are on page 1of 2

PLAN I PROGRAM RADA VIJEA UENIKA ZA 2016/2017.

GODINU

SEPTEMBAR:
izbor rukovodstva VU
propagiranje kunog reda gimnazije i Pravila kole, te Kodeks ponaanja uenika i nastavnika; te
maloljetnika delikvencija
pomo uenicima I razreda na adaptaciju na nau kolu

OKTOBAR
izrada i usvajanje godinjeg plana VU-a
upoznavanje uenika sa sekcijama kole - saradnja sa novinarskom sekcijom
saradnja sa lokalnom zajednicom, organizacija knjievnih veeri i javnih tribina
obiljeavanje dana prosvjetnih radnika
16. oktobar - obiljeavanje dana hrane
obiljeavanje mjeseca oktobra kao mjeseca prevencije i zatite ena od raka dojke
organizacija humanitarne akcije u saradnji sa organizacijom Crvenog kria

NOVEMBAR
angaovanje uenika u pripremi priredbe za Dan dravnosti 25.9.2016. godine
17. novembar - obiljeavanje dana srednjokolaca
organizovanje zabavne veeri za uenike povodom dana srednjokolaca
razmatranje odjeljenskih zajednica
16. novembar - obiljeavanje dana tolerancije i dana sjeanja na rtve trgovine ljudi

DECEMBAR
obiljeavanje dana ljudskih prava - radionica za uenike VU-a
motivacioni okrugli stolovi - ulanjenje u sekcije
obiljeavanje Boia te Nove Godine
radionica VU-a na temu ,,Seksualnost adolescenata'' (Needuciranost mladih o spolno
prenosivim bolestima) povodom 1. decembra - dana borbe protiv AIDS-a - istoimenu radionicu
odrati na odjeljenskim zajednicama svih treih i etvrtih razreda

FEBRUAR
analiza rezulata uenja i vladanja na kraju I polugodita
uee u humanitarnoj akciji
radionica za uenike VU-a na temu ,,Kako uenici obiljeavaju Valentinovo''
obiljeavanje praznika zaljubljenih

MART
planiranje proljetnog ienja
maturalni matine
obiljeavanje 8. marta
priprema uenika za kolsko takmienje
rad na profesionalnoj orijentaciji sa uenicima II razreda (izborno podruje)
rad na profesionalnoj orijentaciji sa uenicima IV razreda (uvoenje jednom sedmino dana PO)
prijedlozi za obiljeavanje svjetskog dana ale (1. april)
organizacija kolskog takmienja iz Projekta graanin (Civitas)
prijedlozi za obiljeavanje svjetskog dana zdravlja (7. april)
APRIL
intenziviranje rada sekcije u koli i pripremama za obiljeavanje Dana Gimnazije
priprema i podrka nadarenim uenicima koji idu na takmienje vieg nivoa od kolskog
odlazak na sajam knjige u Sarajevu
prijedlozi za obiljeavanje Dana planete Zemlje (22. april)
prijedlozi za obiljeavanje Dana plesa (29. april)

MAJ
priprema i organizacija Dana kole - 23. maj
priprema i organizacija Maturske veeri
prijedlog organizovanja kolskog izleta (za sve uenike)
podrka i pomo uenicima sa opinskim, kantonalnim i dr. takmienjima
obiljeavanje Dana mirotvoraca UN-a

JUNI
priprema za kraj kolske godine i razmatranje uspjeha na kraju kolske godine
organizovanje zabavne veeri povodom obiljeavanja kraja kolske godine