You are on page 1of 14

QCVN 6-3:2010/BYT

QUY CHUN K THUT QUC GIA


I VI CC SN PHM UNG C CN
National technical regulation
for alcoholic beverages

I. QUY NH CHUNG

1. Phm vi iu chnh

Quy chun ny quy nh mc gii hn cc ch tiu an ton thc phm v cc yu cu


i vi vic qun l cc loi ung c cn.

Quy chun ny khng p dng i vi thc phm chc nng.

2. i tng p dng

Quy chun ny p dng i vi:

a) Cc t chc, c nhn nhp khu, sn xut, kinh doanh ung c cn ti Vit


Nam;

b) Cc c quan qun l nh nc c lin quan.

3. Gii thch t ng

Trong quy chun ny, cc t ng di y c hiu nh sau:

3.1. Bia hi

ung ln men c cn thp, c ch bin t malt i mch, nm men bia, cc


nguyn liu thay th khc, hoa houblon, nc.

3.2. Bia hp, bia chai

ung ln men c cn thp, c ch bin t malt i mch, nm men bia, cc


nguyn liu thay th khc, hoa houblon, nc, c x l v ng hp hoc ng chai.

3.3. Ru vang (wine)

1
QCVN 6-3:2010/BYT
ung c cn c ch bin bng phng php ln men t nho v khng qua
chng ct.

3.4. Ru vang tri cy ( Fruit wine)

ung c cn c ch bin bng phng php ln men t tri cy v khng qua


chng ct.

3.5. Ru vang n

ung c cn c ch bin bng phng php ln men t tri cy, tinh bt, cc
loi ng, khng qua chng ct v c th c b sung cacbon dioxit.

3.6. Ru vang pha trn

ung c cn c ch bin bng cch phi trn ru vang vi ru vang mnh


(ru vang c chng ct).

3.7. Ru chng ct

ung c cn c chng ct t dch ln men c ngun gc tinh bt v cc loi


ng.

Cc sn phm ru chng ct bao gm: ru vang mnh (wine spirit), Brandy, ru


b nho (grape marc spirit hoc grape marc), ru b tri cy (fruit marc spirit), ru tri cy
(fruit spirit), ru to (cider spirit), ru l (pery spirit)...

3.8. Cn thc phm

Cn etylic thu c bng cch chng ct, sau khi ln men cc sn phm nng nghip
t yu cu dng trong thc phm v p ng quy nh ti Ph lc 1 ca quy chun
ny.

3.9. Ru pha ch

ung c cn c pha ch t cn thc phm, nc v/hoc ru chng ct, c


th s dng ph gia thc phm v dch chit tri cy.

Cc sn phm ru pha ch bao gm: Vodka, ru gin Lun n (London gin)...

II. QUY NH V K THUT

1. Yu cu i vi nguyn liu chnh ch bin ru pha ch

Cn thc phm s dng ch bin ru pha ch phi p ng quy nh ti Ph lc I


ca quy chun ny.

2
QCVN 6-3:2010/BYT
2. Yu cu v an ton thc phm i vi ung c cn

2.1. Cc ch tiu ho hc quy nh ti Ph lc II ca quy chun ny.

2.2. Gii hn kim loi nng quy nh ti Ph lc III ca quy chun ny.

2.3. Cc ch tiu vi sinh vt quy nh ti Ph lc IV ca quy chun ny.

2.4. Danh mc ph gia thc phm c php s dng ph hp vi quy nh hin


hnh.

2.5. C th s dng cc phng php th c chnh xc tng ng vi cc


phng php quy nh km theo cc ch tiu trong cc Ph lc I, Ph lc II, Ph lc III v
Ph lc IV.

2.6. S hiu v tn y ca phng php ly mu v cc phng php th quy


nh ti Ph lc V ca quy chun ny.

2.7. Trong trng hp cn kim tra cc ch tiu cha quy nh phng php th ti
quy chun ny, B Y t s quy nh cn c theo cc phng php hin hnh trong nc
hoc ngoi nc c xc nhn gi tr s dng.

3. Ghi nhn

Vic ghi nhn cc sn phm ung c cn phi theo ng quy nh ti Ngh nh


s 89/2006/N-CP ngy 30/8/2006 ca Chnh ph v nhn hng ho v cc vn bn
hng dn thi hnh.

III. QUY NH V QUN L

1. Cng b hp quy

1.1. Cc sn phm ung c cn c nhp khu, sn xut, kinh doanh trong nc


phi c cng b hp quy ph hp vi cc quy nh k thut ti Quy chun ny trc khi
lu thng trn th trng

1.2. Phng thc, trnh t, th tc cng b hp quy c thc hin theo Quyt
nh s 24/2007/Q-BKHCN ngy 28 thng 9 nm 2007 ca B trng B Khoa hc v
Cng ngh ban hnh Quy nh v chng nhn hp chun, chng nhn hp quy v
cng b hp chun, cng b hp quy v cc quy nh khc ca php lut.

2. Kim tra i vi cc sn phm ung c cn

Vic kim tra cht lng, an ton i vi cc sn phm ung c cn phi c


thc hin theo cc quy nh ca php lut.

3
QCVN 6-3:2010/BYT
IV. TRCH NHIM CA T CHC, C NHN

1. T chc, c nhn nhp khu, sn xut cc sn phm ung c cn phi cng


b hp quy ph hp vi cc quy nh k thut ti Quy chun ny, ng k bn cng b hp
quy ti c quan qun l nh nc c thm quyn theo phn cp ca B Y t v bo m
cht lng, an ton theo ng ni dung cng b.

2. T chc, c nhn ch c nhp khu, sn xut, kinh doanh cc sn phm


ung c cn sau khi ng k bn cng b hp quy vi c quan qun l nh nc c
thm quyn v bo m cht lng, v sinh an ton, ghi nhn ph hp vi cc quy
nh ca php lut.

V. T CHC THC HIN

1. Giao Cc An ton v sinh thc phm ch tr, phi hp vi cc c quan chc nng c
lin quan hng dn trin khai v t chc vic thc hin Quy chun ny.

2. Cn c vo yu cu qun l, Cc An ton v sinh thc phm c trch nhim


kin ngh B Y t sa i, b sung Quy chun ny.

3. Trong trng hp cc tiu chun v quy nh php lut c vin dn trong


Quy chun ny c s thay i, b sung hoc c thay th th p dng theo quy nh
ti vn bn mi.

4
QCVN 6-3:2010/BYT
Ph lc I

YU CU I VI CN THC PHM

S DNG PHA CH UNG C CN

Tn ch tiu Mc quy Phng php Phn loi


nh th ch tiu
1. cn, phn trm th tch etanol 20 oC, 96 TCVN A
khng nh hn 8008:2009;
AOAC 982.10
2. Hm lng axit tng s, tnh theo axit 15 TCVN B
axetic, mg/l cn 100o, khng ln hn 8012:2009;
AOAC 945.08
3. Hm lng este, tnh theo etyl axetat, 13 TCVN B
mg/l cn 100o, khng ln hn 8011:2009;
AOAC 968.09;
AOAC 972.10
4. Hm lng aldehyd, tnh theo 5 TCVN A
o
axetaldehyd, mg/l cn 100 , khng ln 8009:2009;
hn AOAC 972.08;
AOAC972.09
5. Hm lng ru bc cao, tnh theo metyl 5 B
o
2-propanol, mg/l cn 100 , khng ln hn
6. Hm lng metanol, g/l cn 100o, khng 0,5 TCVN A
ln hn 8010:2009;AOAC
972.11
7. Hm lng cht chit kh, mg/l cn 100 o, 15 AOAC 920.47; B
khng ln hn EC No.
2870/2000
(Annex I
8. Hm lng cc cht d bay hi c cha 1 B
*) o
nit , tnh theo nit, mg/l cn 100 , khng
ln hn
9. Hm lng furfural Khng TCVN A
pht hin 7886:2009;

*)
Hm lng cht bay hi l lng cc cht d bay hi ngoi tr ru etylic v metanol cha trong
ung c cn thu c hon ton bng chng ct hoc chng ct li nguyn liu c s dng.

5
QCVN 6-3:2010/BYT
Tn ch tiu Mc quy Phng php Phn loi
nh th ch tiu
AOAC 960.16

6
QCVN 6-3:2010/BYT
Ph lc II

CC CH TIU HO HC CA UNG C CN

Tn ch tiu Mc ti Phng php Phn loi


a th ch tiu
I. Cc sn phm bia
1. Hm lng diaxetyl, mg/l 0,2 TCVN 6058:1995 A
II. Ru vang v ru vang n
1. Hm lng metanol, mg/l TCVN 8010:2009; A
AOAC 972.11
- i vi ru vang 400
-i vi ru vang trng v hng 250

2. Hm lng sulfua dioxit (SO2), mg/l sn AOAC 940.20 A


phm, khng ln hn
ru vang (red wine) 150
ru vang c hm lng ng tnh 200
theo tng hm lng glucoza v fructoza
khng nh hn 5 g/l
ru vang trng (white wine) v ru 200
vang hng (rose wine)
ru vang trng v ru vang hng c 250
hm lng ng tnh theo tng hm
lng glucoza v fructoza khng nh hn 5
g/l
cc sn phm ru vang khc (ngoi tr 400
ru vang pha ch v ru vang n)
ru vang pha trn (liqueur wine) c 150
hm lng ng nh hn 5 g/l
ru vang pha trn c hm lng 200
ng khng nh hn 5 g/l
ru vang n cht lng cao (quality 185
sparking wine)
ru vang n (sparking wine) loi khc 235
III. Ru chng ct
1. Ru vang mnh (wine spirit)
Hm lng metanol, g/l, khng ln hn 3 A

7
QCVN 6-3:2010/BYT
Tn ch tiu Mc ti Phng php Phn loi
a th ch tiu
2. Brandy
Hm lng metanol, g/l cn 100o, khng 2 A
ln hn
3. Ru b nho (grape marc spirit hoc
grape marc)
Hm lng metanol, g/l cn 100o, khng 10 A
ln hn
4. Ru b tri cy (fruit marc spirit)
Hm lng metanol, g/l cn 100o, khng 15 A
ln hn
Hm lng axit hydroxyanic trong ru b 70 A
qu lu, mg/l cn 100o, khng ln hn
5. Ru tri cy (fruit spirit)
Hm lng axit hydroxyanic trong ru b 70 A
qu lu, mg/l cn 100o, khng ln hn
Hm lng metanol, g/l cn 100o, khng 10 A
ln hn
Hm lng metanol, g/l cn 100o i vi
cc trng hp c bit:
mn mirabelle (Prunus domestica L. 12 A
subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf),
mn quetsch (Prunus domestica L.),
to (Malus domestica Borkh.)
l (Pyrus communis L.) tr l Williams
(Pyrus communis L. cv 'Williams'),
qu mm xi (Rubus idaeus L.),
qu mm xi en (Rubus fruticosus auct.
aggr),
m (Prunus armeniaca L.),
ao (Prunus persica (L.) Batsch);
l Williams (Pyrus communis L. cv 13,5
'Williams'),
qu l chua (Ribes rubrum L.),
nho en Hy Lp (blackcurrant) (Ribes
nigrum L.),
thanh lng tr chu u (rowanberry)

8
QCVN 6-3:2010/BYT
Tn ch tiu Mc ti Phng php Phn loi
a th ch tiu
(Sorbus aucuparia L.),
qu cy cm chy (elderberry)
(Sambucus nigra L.),
mc qua Kavkaz (Cydonia oblonga Mill.)
qu bch x (Juniperus communis L.
v/hoc Juniperus oxicedrus L.).
6. Ru to (cider spirit) v ru l (pery
spirit)
Hm lng metanol, g/l cn 100o, khng 10 A
ln hn
7. Vodka
Hm lng aldehyd, tnh theo axetaldehyd, 5 A
mg/l cn 100o, khng ln hn
Hm lng metanol, g/l cn 100o, khng 0,1 A
ln hn
Hm lng furfural Khng A
pht
hin
8. Ru gin Lun n (London gin)
Hm lng metanol, g/l cn 100o, khng 0,05 A
ln hn
IV. Ru pha ch v ru chng ct loi khc
Hm lng metanol, g/l cn 100o, khng 15 A
ln hn

9
QCVN 6-3:2010/BYT
Ph lc III

GII HN KIM LOI NNG TRONG UNG C CN

Tn ch tiu Gii hn Phng php th Phn loi


ti a ch tiu
1. Ch (i vi ru vang v ru vang 0,2 TCVN 7929:2008 A
n), mg/l (EN 14083:2003);
TCVN 8126:2009
2. Thic (i vi sn phm ng hp 150 TCVN 7788:2007 A
trng thic), mg/l

10
QCVN 6-3:2010/BYT
Ph lc IV

CC CH TIU VI SINH VT CA UNG C CN

Tn ch tiu Gii hn Phng php th Phn loi


ti a ch tiu
I. Bia hi
1. Tng s vi sinh vt hiu kh, 1000 TCVN 4884:2005 A
CFU/ml sn phm (ISO 4833:2003)
2. E. coli, CFU/ml sn phm Khng TCVN 6846:2007 A
c c (ISO 7251:2005)
3. Clostridium perfringens, CFU/ml Khng TCVN 4991:2005 A
sn phm c c (ISO 7937:2004)
4. Tng s nm men v nm mc, 100 TCVN 8275-1:2009 A
CFU/ml sn phm (ISO 21527-1:2008)

11
QCVN 6-3:2010/BYT
Ph lc V

DANH MC PHNG PHP TH CC CH TIU AN TON THC PHM

I VI UNG C CN

I. Phng php th cc ch tiu ho hc


1. TCVN 6058:1995 Bia Xc nh diaxetyl v cc cht diaxeton khc.
2. TCVN 7886:2009 Ru chng ct Xc nh hm lng furfural bng
phng php chng ct hi nc v o quang ph
3. TCVN 8008:2009 Ru chng ct Xc nh cn
4. TCVN 8012:2009 Ru Xc nh axit
5. TCVN 8009:2009 Ru chng ct Xc nh hm lng andehyd.
6. TCVN 8010:2009 Ru chng ct Xc nh hm lng metanol.
7. TCVN 8011:2009 Ru chng ct Phng php xc nh hm lng ru bc
cao v etyl axetat bng sc k kh
8. AOAC 920.47 Extract of Distilled Liquors (Hm lng cht chit trong ru
chng ct)
9. AOAC 945.08 Acids in Distilled Liquors (Axit trong ru chng ct. Phng
php sc k kh)
10.AOAC 960.16 Furfural in Distilled Liquors. Steam Distillation-Spectrophotometric
Method (Furfural trong ru chng ct. Phng php chng ct hi o quang
ph)
11. AOAC 968.09 Alcohols (Higher) and Ethyl Acetate in Distilled Liquors (Ru bc
cao v etyl axetat trong ru chng ct)
12.AOAC 972.08 Aldehydes in Distilled Liquors. Titrimetric Method (Aldehyd trong
ru chng ct. Phng php chun )
13.AOAC 972.09 Adehydes in Distilled Liquors. Titrimetric Method (Aldehyd trong
ru chng ct. Phng php chun )
14.AOAC 972.10 Alcohols (Higher) and Ethyl Acetate in Distilled Liquors Alternative
Gas Chromatographic Method (Ru bc cao v etyl axetat trong ru chng
ct. Phng php sc k kh)
15.AOAC 972.11 Methanol in Distilled Liquors. Gas Chromatographic Method
(Metanol trong ru chng ct. Phng php sc k kh)
16.AOAC 973.20 Cyanide in wines (Xyanua trong ru vang)
17.AOAC 940.20 Sulfurous acid in wines (Axit sulfur trong ru vang)

12
QCVN 6-3:2010/BYT
18.AOAC 982.10 Alcohol by volume in distilled liquors. Densitometric method (
cn ca ru chng ct. Phng php t trng)
19.Commission Regulation (EC) No 2870/2000 of 19 December 2000 laying down
Community reference methods for the analysis of spirits drinks (Quy nh s
2870/2000 ngy 19/12/2000 ca U ban Chu u (EC) v phng php phn tch
ru)
II. Phng php th kim loi nng
1. TCVN 7788:2007 hp thc phm Xc nh hm lng thic bng phng
php quang ph hp th nguyn t
2. TCVN 7929:2008 (EN 14083:2003) Thc phm Phng php xc nh nguyn
t vt Xc nh ch, cadimi, crom, molypden bng quang ph hp th nguyn t
bng l graphit (GFAAS) sau khi phn hu p lc.
3. TCVN 8126:2009 Thc phm Xc nh ch, cadimi, km, ng v st Phng
php o ph hp th nguyn t sau khi phn hy bng vi sng.
III. Phng php th vi sinh vt
1. TCVN 4830-1:2005 (ISO 6888-1:1999, Amd 1:2003), Vi sinh vt trong thc phm
v thc n chn nui Phng php nh lng Staphylococci c phn ng
dng tnh vi coagulase (Staphylococcus aureus v cc loi khc) trn a
thch Phn 1: K thut s dng mi trng thch Baird-Parker
2. TCVN 4830-3:2005 (ISO 6888-3:2003), Vi sinh vt trong thc phm v thc n
chn nui Phng php nh lng Staphylococci c phn ng dng tnh vi
coagulase (Staphylococcus aureus v cc loi khc) trn a thch Phn 3: Pht
hin v dng k thut m s c xc sut ln nht (MPN) m s lng nh
3. TCVN 4884:2005 (ISO 4833:2003) Vi sinh vt trong thc phm v thc n chn
nui Phng php nh lng vi sinh vt trn a thch K thut m khun
lc 30 oC.
4. TCVN 4991:2005 (ISO 7937:2004) Vi sinh vt trong thc phm v thc n chn
nui Phng php nh lng Clostridium perfingens trn a thch K thut
m khun lc.
5. TCVN 6189-2 (ISO 7899-2) Cht lng nc Pht hin v m khun lin cu
phn Phn 2: Phng php mng lc.
6. TCVN 6846:2007 (ISO 7251:2005) Vi sinh vt trong thc phm v thc n chn
nui Phng php pht hin v nh lng Escherichia coli gi nh K thut
m s c xc sut ln nht.
7. TCVN 8275-1:2009 (ISO 21527-1:2008) Vi sinh vt trong thc phm v thc n

13
QCVN 6-3:2010/BYT
chn nui Phng php nh lng nm men v nm mc Phn 1: K thut
m khun lc trong cc sn phm c hot nc ln hn 0,95
8. ISO 16266:2006 Water quality Detection and enumeration of Pseudomonas
aeruginosa Method by membrane filtration (Cht lng nc Pht hin v
nh lng Pseudomonas aeruginosa)

14