You are on page 1of 6

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI

PROMETA NA CESTAMA
- promemorija s obrazloenjem pojedinih odredbi

Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti


prometa na cestama u hrvatsko nacionalno pravo prenijet e se odredbe
triju europskih direktiva: Direktive 2014/45/EU Europskog parlamenta
i Vijea, od 3. travnja 2014., o periodinim tehnikim pregledima
motornih vozila i njihovih prikljunih vozila te stavljanju izvan snage
Direktive 2009/40/EZ, Direktive 2014/46/EU Europskog parlamenta i
Vijea od 3. travnja 2014.g. o izmjeni Direktive Vijea 1999/37/EZ o
dokumentima za registraciju vozila i Direktive 2014/47/EU Europskog
parlamenta i Vijea od 3. travnja 2014. o pregledima tehnike ispravnosti
na cesti gospodarskih vozila koja prometuju u Uniji i stavljanju izvan
snage Direktive 2000/30/EZ.

Kako bi se Direktiva o uslugama 2006/123/EZ prenijela na pravilan nain,


Prijedlogom Zakona u svezi s pitanjem otvaranja i rada autokola
predloeno je rjeenje prema kojemu je ministar mjerodavan za unutarnje
poslove ovlaten da pravilnikom propie minimalne standarde i
postupak izdavanja ovlatenja za njihovo otvaranje, naputen je
koncept propisivanja minimalnih cijena nastavnih sati te je omogueno
obavljanje poslova strunog voditelja autokole, instruktora i predavaa
temeljem ugovora o radu ili temeljem ugovora o djelu.

Dakle, sukladno zahtjevima Europske komisije iz predsudskog postupka


zbog povrede prava Europske unije u dijelu pruanja usluga, vie se ne
propisuje ovlatenje za donoenje propisa o mrei i kriterijima o
dostatnom voljnom broju autokola, ve se samo daje ovlast ministru
mjerodavnom za unutarnje poslove da pravilnikom propie
minimalne standarde koje autokola mora ispunjavati. Ne radi se o
dopunskim zahtjevima koje autokola mora ispunjavati, ve je rije o
podzakonskom propisu kojim e se u tanine razraditi uvjeti koje
autokola mora udovoljavati za provedbu djelatnosti osposobljavanja
kandidata za vozae, a koji su propisani odredbama lanka 202. Zakona.

Osim toga, propisuje se da se protiv rjeenja donesenih u postupku


nadzora rada autokola i ovlatene strune organizacije ne moe izjaviti
alba, ali se moe pokrenuti upravni spor.
Propisuje se koje strune djelatnike autokola treba imati i
pojednostavljuje se njihovo angairanje te se predlae omoguiti sloboda
izbora ugovaranja rada na puno ili nepuno radno vrijeme ili
obavljanje tih poslova temeljem ugovora o djelu, prema stvarnim
potrebama posla, ime e se istodobno olakati fluktuacija strune radne
snage unutar i izvan djelatnosti osposobljavanja. Isto tako, poslove
strunog voditelja, predavaa i instruktora vonje u isto vrijeme moe
obavljati i samo jedna osoba ili vie njih, ovisno o potrebama posla.

Slijedom zahtjeva Europske komisije u svrhu uskladbe s pravnom


steevinom Europske unije, autokolama je omogueno samostalno
formiranje cijena osposobljavanja kandidata za vozae, koja je
trenutno, efektivno, podzakonskim propisom propisana u najniem
iznosu. Ovim prijedlogom Zakona otvara se mogunost da autokole
samostalno izrauju svoje cjenike, a cijenu osposobljavanja ugovore
sklapanjem ugovora o osposobljavanju izmeu autokole i kandidata za
vozaa koji se osposobljava.

Slijedom navedenog, na ovaj nain udovoljeno je u potpunosti zahtjevima


Europske komisije da se otklone diskriminirajui uvjeti u pruanju usluga
autokola (ograniavanje broja autokola, najmanji broj zaposlenika,
iskljuivo temeljem ugovora o radu na odreeno ili neodreeno radno
vrijeme, najnie doputene cijene osposobljavanja i izdavanje ovlatenja
za otvaranje autokola).

Ovim se Zakonom ureuju i neka druga pitanja: definicija mladog


vozaa; uvode se tri nova pojma: zapisnik o tehnikom pregledu vozila,
zapisnik o tehnikom pregledu vozila na cesti i nedostaci utvreni tijekom
tehnikog pregleda vozila; uvodi se nova kategorija tehnikih pregleda
tehniki pregled vozila na cesti; sustav negativnih prekrajnih bodova,
prometovanje biciklista, upravni postupak prilikom izdavanja odreenih
suglasnosti, izvanredni lijeniki pregledi vozaa i instruktora vonje koji
su najmanje tri puta u tri godine pravomono kanjeni zbog upravljanja
vozilom s nedoputenom koliinom alkohola u krvi te nadzor nad radom
autokola.
Ukratko

Predloena je nova definicija mladog vozaa, na nain da se tu radi


samo o vozau motornog vozila u dobi do navrene 24. godine ivota, koji
posjeduje vozaku dozvolu izdanu na teritoriju Republike Hrvatske.
Sadanja definicija ne zahtijeva posjedovanje (iskljuivo) hrvatske
vozake dozvole.
Dodaju se tri nova pojma: zapisnik o tehnikom pregledu vozila,
zapisnik o tehnikom pregledu vozila na cesti i nedostaci utvreni
tijekom tehnikog pregleda vozila, koji do sada nisu bili posebno
definirani.
Zapisnik o tehnikom pregledu vozila i Zapisnik o tehnikom pregledu
vozila na cesti postaje obvezan dokument koji voza mora imati kod sebe
u vozilu, a sukladno preuzetim obvezama po Direktivama 2014/45 i
2014/47. Ukoliko je vozilo zbog neispravnosti iskljueno iz prometa u
Republici Hrvatskoj, Zapisnik o tehnikom pregledu i Zapisnik o
tehnikom pregledu vozila na cesti je doputenje za ponovno
sudjelovanje u prometu na cestama, a izvan Republike Hrvatske je dokaz
da je vozilo obavilo tehniki pregled, bez obzira radi li se o redovitom ili
izvanrednom tehnikom pregledu.

Kod negativnih prekrajnih bodova predlae se sustav na nain da se,


kao pravna posljedica prikupljenog odreenog broja negativnih
prekrajnih bodova, predvia mjera ukidanja i oduzimanja vozake
dozvole. Tako se propisuje da e se vozaka dozvola mladom vozau
ukinuti i oduzeti kada u razdoblju od dvije godine skupi 9 negativnih
prekrajnih bodova, a ostalim vozaima kada u razdoblju od dvije godine
skupe 12 negativnih prekrajnih bodova.
Takoer, propisuje se da osoba kojoj je ukinuta i oduzeta vozaka dozvola
moe ponovo polagati vozaki ispit protekom roka od dvije godine od
dana izvrnosti tog rjeenja te se propisuje novana kazna za vozaa koji
upravlja motornim vozilom nakon izvrnosti tog rjeenja, a prije
ponovnog stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom.

Kod uvjeta za prometovanje bicikala predlae se brisanje rijei:


javnoj u lanku 113. Rije je o odredbi koja propisuje obavezu noenja
reflektirajueg prsluka za vrijeme vonje bicikla na javnoj cesti nou ili u
uvjetima smanjene vidljivosti. Predloena izmjena proirila bi ovu
obavezu na sve ceste, neovisno o kategorizaciji i injenici nalaze li se u
naseljenom mjestu ili ne.

Osim ovoga, predlae se i uvoenje obveze podvrgavanju izvanrednom


nadzornom zdravstvenom pregledu vozaa i za one vozae koji su
(najmanje) tri puta (unutar rehabilitacijskog roka od tri godine)
pravomono kanjeni za prekraj upravljanja vozilom s nedoputenom
koliinom alkohola u krvi. Sada je ta obaveza predviena samo za vozaa
koji je imao vie od 1,5 g/kg alkohola u krvi i dovoljan je jedan takav
sluaj.
Naime, obvezom podvrgavanja izvanrednom lijenikom pregledu vozaa
i instruktora vonje koji je najmanje tri puta u tri godine pravomono
kanjen zbog upravljanja vozilom s nedoputenom koliinom alkohola u
krvi eli se pojaati lijenika kontrola osoba koje uestalo
konzumiraju alkohol te upravljaju vozilom jer se sukladno vaeem
zakonskom rjeenju na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled upuuju
vozai kod kojih je utvreno da su upravljali motornim vozilom pod
utjecajem droga ili lijekova ili ako su u krvi imali alkohola iznad 1,5 g/kg
(dovoljan je jedan takav sluaj), dok se osobe koje uestalo upravljaju
motornim vozilima s niom koncentracijom alkohola u krvi nisu dune
uputiti na izvanredni nadzorni zdravstveni pregled, iako se za njih moe
opravdano posumnjati da imaju problem s alkoholom.
Ovo rjeenje je prolo postupak prethodne procjene uinaka propisa i nije
izazvalo kontroverze.
Terminoloki se ujednaava podjela tehnikih pregleda te se uvodi nova
kategorija tehnikih pregleda tehniki pregled vozila na cesti.
Potreba za posebnim normiranjem tehnikih pregleda vozila na cesti
proizlazi iz Direktive 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijea, od 3.
travnja 2014. o periodinim tehnikim pregledima motornih vozila i
njihovih prikljunih vozila i Direktive 2014/47/EU Europskog parlamenta
i Vijea od 3. travnja 2014. o pregledima tehnike ispravnosti na cesti
gospodarskih vozila koja prometuju u Uniji i stavljanju izvan snage
Direktive 2000/30/EZ.
Zbog specifinosti ovakvih pregleda koji se obavljaju u posebnim
uvjetima i koji su fokusirani na posebne ureaje, opremu i sklopove
vozila, potrebno ih je izdvojiti kao posebnu vrstu tehnikog pregleda.
Regulira se i razmjena podataka s drugim dravama lanicama
Europske unije u podruju tehnikih pregleda vozila, a nedostaci
utvreni tijekom tehnikih pregleda vozila kategoriziraju se kao manji,
vei ili opasni.
Nadalje, Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
sigurnosti prometa na cestama ukida obaveza obavljanja tehnikog
pregleda novih motornih i prikljunih vozila koja se registriraju u
Republici Hrvatskoj, odnosno eliminiran je tzv. nulti tehniki
pregled, odnosno tehniki pregled novih vozila. Opravdanost ovakvog
rjeenja pronalazi se u injenici da visoki tehniki standardi proizvoaa
motornih i prikljunih vozila u dovoljnoj mjeri jame tehniku ispravnost
novih vozila koju onda nije potrebno ponovno utvrivati na tehnikom
pregledu. Takva vozila je potrebno podvrgnuti tehnikom pregledu nakon
proteka razumnog roka njihove eksploatacije, kada se opravdano mogu
oekivati odreene neispravnosti koje negativno utjeu na sigurnost
prometa na cestama. Tehniki pregled novih vozila u dosadanjem radu
stanica za tehniki pregled vozila bio je vaan zbog prikupljanja tehnikih
podataka o vozilima koji su se potom upisivali u prometne dokumente
prilikom registracije takvih vozila. Informatizacijom sustava ovi se
tehniki podaci sada mogu ustvrditi iz postupka homologacije/provjere
sukladnosti vozila pa ih je nepotrebno ponovno utvrivati na tehnikom
pregledu.
Takoer, naglasak se puno vie stavlja na tehnike preglede gospodarskih
vozila na cesti te e se, posljedino i kroz podzakonske propise, smanjiti
frekvencija periodikih tehnikih pregleda.

Nadalje, stanicama za tehnike preglede vozila daje se ovlast


obavljanja poslova registracije vozila (sada samo mogu produavati
valjanost prometnih dozvola ve registriranih vozila).

Stanicama za tehniki pregled vozila, uz dosadanju ovlast za obavljanje


produenja vaenja prometne dozvole, daje se i ovlast za obavljanje
poslova registracije motornih i prikljunih vozila te izdavanja pokusnih
ploica koje po vaeem Zakonu imaju samo policijske uprave, odnosno
policijske postaje. Pri tome, postojee ovlatenje za obavljanje poslova
tehnikih pregleda vozila obuhvaa i obavljanje poslova vezanih uz
registraciju vozila, produenje valjanosti prometne dozvole i izdavanje
pokusnih ploica.

Takoer, omoguava se izjavljivanje albe ministarstvu mjerodavnom za


unutarnje poslove kao drugostupanjskom tijelu protiv prvostupanjskih
rjeenja donesenih u postupku registracije vozila, produenja vaenja
prometne dozvole i izdavanja pokusnih ploica.