You are on page 1of 2

LAMPIRAN: RANGKA JADUAL KERJA

CARTA GANTT PERANCANGAN (TEMPOH MASA) PELAKSANAAN TUGASAN

PELAKSANAAN RANCANGAN PENDIDIKAN INDIVIDU(RPI) DALAM PENDIDIKAN ISLAM BAGI MURID PENDIDIKAN KHAS DI SEBUAH SEKOLAH DI
MUAR JOHOR

TUGASAN/ MINGGU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
PENUBUHAN KUMPULAN
PEMILIHAN TAJUK
BAB 1:PENGENALAN :-
-LATAR BELAKANG KAJIAN
-PERMASALAHAN KAJIAN
-KERANGKA KONSEPTUAL KAJIAN
-OBJEKTIF KAJIAN
-SOALAN KAJIAN/HIPOTESIS KAJIAN
-SIGNIFIKAN KAJIAN
-PERISTILAHAN
BAB 2: SOROTAN LITERATUR
BAB 3: METODOLOGI
-POPULASI KAJIAN
-SAMPEL KAJIAN
-PENYAMPELAN
-INSTRUMENTASI
-KAJIAN RINTIS
-ALPHA CRONBACH(
-ANALISIS DATA
-ARAS SIGNIFIKAN
PENGUMPULAN KERJA
PEMBENTANGAN TUGASAN
PENYERAHAN TUGASAN

ainiathirahapium
BELANJAWAN

ainiathirahapium