You are on page 1of 76

Venujem mojej rodine.

Je mi to, e repiny
z medilnych a politickch grantov, ktor
boli uren mne, tak ako zasahovali vs.

Ivan Lexa

Venujem tento prbeh vetkm, o vedia, e ak


je sloboda slova odopieran hoci jedinmu
obanovi, neexistuje.

Vlado Haratk

NOS

Ivan Lexa
Vlado Haratk
Tatramedial, s.r.o, 2004
ISBN 8096861417
EAN 9788096861415
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

stava Slovenskej republiky


Romn bol napsan na zklade skutonch
udalost, ktor sa odohrali v roku 2002. lnok 32
Vychdza z oficilnych dokumentov juhoafric- Obania maj prvo postavi sa na odpor proti ka-
kch a slovenskch sdov, zo spomienok jednho dmu, kto by odstraoval demokratick poriadok zklad-
zo spoluautorov ako aj inch materilov. nch udskch prv a slobd uvedench v tejto stave, ak
Men niektorch postv, miest, ako aj situa- innos stavnch orgnov a inn pouitie zkonnch
n vahy, s zmenen. prostriedkov s znemonen.
Dialgy boli upraven do romnovej podoby
tak, aby ich zmysel zodpovedal realite.
Vetky pravy robili autori z dvodu vhodnos- Nlez stavnho sdu Slovenskej republiky
ti umeleckho spracovania tak, aby zostalo zacho- I. S 48/99 december 1999
van skuton jadro prbehu.
Uznesenm vyetrovatea MV SR, odboru vyetrova-
nia obzvl zvanej trestnej innosti a postupom
Krajskej prokuratry Bratislava, ktor uveden uznese-
nie ponechala v platnosti, prilo k porueniu zkladnho
prva navrhovatea, uvedenho v l. 17 ods. 2 stavy
Slovenskej republiky.

JUDr. Michal Serbin, krajsk prokurtor


rozhovor 25. 10. 2000

Rozhodnutie prezidenta SR nie je pre vs dostaton dvod?


Nie, ma to nezaujma.
Ani dve rozhodnutia stavnho sdu?
Nezaujma ma.
Ve ako dozorujci prokurtor o tom muste rozhodova.
Nemusm, mm na to in nzor!

5
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Ing. Ivan Lexa o rozhodnut ods do exilu:

Po roku 1998 konali ttne orgny vedome nezkon-


ne a na politick objednvku. Poruovali moje zkladn,
stavou zaruen prva. inn pouitie zkonnch
Kniha na jedno posedenie
prostriedkov bolo znemonen innosou osb, ktor zne-
uvali moc.
Roky som bol printen rozhodova sa medzi dvoma
alternatvami: zlou a horou. Moje rozhodnutie brni sa
proti nezkonnmu prenasledovaniu ttnymi orgnmi
vyuitm lnku 32 stavy SR formou odchodu do exilu K e sa mi dostal do rk tly rukopis, po prvch
bolo zl, ale vetky ostatn rieenia by boli horie. pretanch strnkach ma ovanula atmosfra Re-
marquovho romnu Vazn oblk, v ktorom sa zmieta
medzi skepsou a ndejami nemeck uteenec v Pari ob-
sadenom faistami. Ovanula a u neopustila, ani nie tak
presvedivm dennkovm zznamom udalost, ako na-
Niekoko rokov po... liehavosou mylienok ukrytch pod prkrovom zdanlivo
bench dialgov a prrodnch i mestskch fragmentov
exotickej krajiny. Osudy uteencov s si v mnohom po-
dobn. Snoria po nich agenti, sleduj ich udavai a oni
nevedia noci ani da, kedy sa ich dobrovon tek so
zdanm slobody zmen na nedobrovon status vza.
Km hrdina Remarquovho romnu je fiktvna, hoci ve-
mi pravdepodobn a typick obe nacizmu, zatia je n
hrdina autentick, netypicky prtomn, ijci. A rovnako
prenasledovan. Vazn oblk je slvny romn z vojno-
vch rokov, nos ptav prbeh jednho letnho tda
v roku 2002. Spojivom oboch vzdialench prbehov je i-
votn pocit uteenca. Ich deliacou iarou je as esde-

6 7
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

siat rokov o je z hadiska ivota jedinca privea, ale cie. o mohol oakva obvinen Ivan L., ktor zastval
z hadiska udskej histrie primlo, aby sme nemohli po- jeden z najcitlivejch postov v mocenskch truktrach
rovnva loveka v ohrozen kedysi a dnes. Naopak, ttu?
smieme a musme hada paralely. Mnoh z obv sa naplnili a alie pretrvvaj dodnes.
Vdy, ke sa poruuje prvo, i ohrozuje sloboda jed- Preto je prbeh o politicky naasovanom nose Ivana
notlivca, je ohrozen cel spoloenstvo. Uteenci s vdy Lexu pred vobami v roku 2002 stle aktulnou, neukon-
prznakom destabilizovanej, chorej spolonosti, bez oha- enou, a vbec nie bezvznamnou tmou. Kvli politic-
du na to, odkia a kam utekaj, bez ohadu na priny ich km zujmom mocenskch piiek sa poruili veobecne
masovch alebo individulnych tekov. Ke odiiel Ivan platn medzinrodn a udsk prva.
L. s diplomatickm pasom do neznma, navigovan m- Poovaka na loveka, ktor nerepektuje zkon, je
di hlsali, e uiel pred spravodlivosou. Propaganda nsilnm trestnm inom. Kto vak bude obvinenm
zaala spracva verejn mienku vrobou l o uteenco- a kto sudcom? Bvalho fa slovenskej tajnej sluby
vej zrade Slovenskej republiky, o prsahe vernosti anglic- uniesli z Juhoafrickej republiky na rozkaz z najvych
kej krovnej, o plastickej zmene vzoru a alch bjok miest, napriek zkazu jeho deportcie tamojm najvy-
ako vystrihnutch z dezinformanho arzenlu tajnch m sdom. Moc zvazila nad prvom. Naincovi vzdia-
sluieb. Mlokto vtedy pripustil, e motv konania tak len krajina, ktor je plasticky nartnutm pozadm
hrubo negatvne medializovanho loveka me by Lexovho prbehu, napriek vetkmu nem pachu trp-
celkom prost: tek pred politickou pomstou. Politick kosti ani sentimentu. Kniha na jedno posedenie ju pri-
pomstu nepredstavovala len obyajn obava zo zmeny, bliuje v obdivuhodnej skratke, ak doke vycizelova
ktor si zvolilo ako slogan nov mocensk zoskupenie, len lovek vystaven akej skke. Pozorovanie toku
ale verblne i relne hrozby, zostavovanie iernych knh, africkch mravcov na hsenicu, ich ukkov obchvat,
istky v ttnych intitcich, radoch verejnej sprvy, stratgia boja a zdolanie koristi m v rozprvan o nose
internovanie nepohodlnch redaktorov STV, vekokalib- vy zmysel ne perfektn opis prrodnho detailu.
rov medilna paba do opozcie a totlne vytesovanie Koniec opisu vysuje do relnej roviny prbehu:
opozinch politickch nzorov z verejnho ivota. Pohyby hsenice boli oraz pomalie, ako dostvala
Zabudli sme u na spsoby novej politickej garnitry nov dvky jedu, a napokon znehybnela. Boj netrval
posadnutej mocou? Alebo s to vetko iba bezvznamn dlhie ako desa mint, potom sa bojovnci zmenili na no-
epizdy na ceste Slovenska k demokracii? siov a zaali aha nehybn telo do mraveniska. Akoby
Omyl! Tie epizdy nezmyje nijak propaganda, preto- ich riadili z jednho centra. Dokonal koordinciu by im
e s uloen nielen v pamti, ale aj v tlaovch mate- mohla zvidie kad mocensk intitcia. Od okamihu,
riloch a psomnch dokumentoch. V situcii, v akej sa ke prv mravec zactil molekuly pachu hsenice, nema-
odrazu ocitla slovensky mysliaca a ctiaca as inteligen- la ancu unikn. Mala vlastne astie. Hsenice neroz-
cie, nejeden uvaoval o odchode z republiky obvajc sa maj a nemaj predstavivos, take vo chvli, ke ju
najrafinovanejej formy perzekci skrytej diskrimin- zaali obkuova mravce, nectila strach. Ale na ndvor

8 9
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

nelovili iba mravce. Pred brnou zastali dve neoznaen


aut a z nich vystpili traja policajti v civile.
lovek nie je hsenica, me ma strach, ale nesmie
znehybnie ani po dvkach psychologickho jedu, ktor
sa prostriedkami masovej dezinformcie neraz ri v tele
spolonosti, a si udia po inkubanej dobe prestan kls
otzky, kde je vlastne pravda?
nos nie je obhajovacm spisom v kauze Ivan Lexa, je
krtkym vsekom zo ivota pod Damoklovm meom,
Prolg
rozprvanm s politickou zpletkou, dramatickm finle,
ale bez rozuzlenia. Rozuzlenie prinesie as. V normlnom
ivote aj politickom, to u tak chod.

udovt tevko, publicista L et bol pokojn.


Boli sme vo vzduchu u hodinu, Natal s Jamesom po-
pjali pivo a ja...
ampus by sa nenaiel? Optal som sa letuky, ke
prechdzala pomedzi sedadl prvej triedy.
Prirodzene, naiel, pane. Profesionlny smev.
Tri pohre, prosm. Vrtil som jej vyceren zuby.
Pijeme na nvrat domov? James pripojil dokonal
kontrast iernej tvre a snehobieleho chrupu.
Nie. Letuka to asi vzala poklusom, a tak som
o chvu pozdvihol au. Vera bolo desiate vroie pod-
psania Deklarcie o zvrchovanosti Slovenskej republiky.
Bol som pri tom, take...
Preo pijeme a teraz? Natal si so mnou priukol
a odpil trochu bubliniek.
Vera som mal trocha blzniv de, take som ni
nestihol.
Tak na nezvislos. Od Jamesa, agenta National In-
telligence Agency Juhoafrickej republiky, ktor prve
plnil prkazy eurpskych spravodajskch sluieb, to zne-
lo mierne nepatrine.

10 11
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Obzrel som sa za seba, i aj ten dajne manelsk pr S aj horie veci, ne fungova ako predvolebn heslo.
o tri rady alej m vetko, o potrebuje. ena spala, ale Sn Mendes a Morkel dodria slovo a prepustia ru-
mu zo ma nespal oi a ani sa nesnail tvri nen- kojemnkov ivch a zdravch.
padne. Deti maj przdniny. Uvidm ich ete teraz v zime?
Take som mal pri sebe p strcov. Tomu sa povie Vlastne v lete, ve sa vraciam na severn pologuu.
eskorta! Som na nich hrd.
Natal s Jamesom sedeli pri mne, za chrbtom som mal Vydrali, aj ke jazvy na dui bud bolie ete dlho.
alieho ernocha, plus t dvojica vzadu. Juhoafrick Ve synovi spoluiaci prevali stresy iba preto, e s nm
spravodajsk sluba ni neponechala na nhodu, aby ne- chodili do jednej triedy. Viem, e mu cel vyplaen ep-
rozhnevala Britov, echov a naich. kali cez prestvky, ako u nich predol veer zazvonil
Boli dve hodiny po polnoci 18. 7. 2002, motory jemne podplukovnk, vraj od polcie, a km rodiia tko tpli
priadli a ostatn cestujci spali, zakrten do diek. v kuchyni, spovedal sedemnsronch chlapcov, i ich
U sme mimo vzdunho priestoru Juhoafrickej re- spoluiak, ve viete ten, nhodou nespomnal, kde je
publiky? Obrtil som sa na Jamesa. jeho otec.
Ete nie, mlad ernoch sa usmial. Ale sudca nem A moja dcra? Bude myslie na to, e km bola s ma-
monos posla za nami vojensk letectvo, take ns u mou na dovolenke pri mori, vtedaj minister vntra,
ni nezastav. Vlastne sme a zbavili starost so zhanm ktorho novinri prezvali pondelkov rozprvkar, pustil
pasu. do novn fmu, e ju uniesli, take sa na u v septembri
Mal by som poakova vlde Juhoafrickej republiky, chodil pozera cel uitesk zbor. Len si chceli overi, i
e mi zaplatila letenku domov. bol niekto zlomysen iba trocha, alebo poriadne.
Sta, ke poakuje doma. Letenky zaplatila vaa Ke som odchdzal, nestrieali po mne. To iba potom
ambasda. Buchli sa po vrecku, platia aj za ns. vytiahli ak delostrelectvo a bolo im plne jedno, e
Take pn Kirng zrazil optky a spolupracoval repiny triafaj nevinnch. Jednoducho, stron trad-
so spravodajskmi slubami presne poda prkazov cie im velili znii, o sa d.
z Bratislavy. o prevala moja ena, ke vzala dcru na jednodo-
Ke sa vrti, pozvi konzula na pivo. v vlet do Viedne a na hraniciach ich obe zadrali, km
Zajtra poobede bude doma. Te sa? nedorazili tri aut pln operatvcov a neurobili im brutl-
V mylienkach som u bol doma. nu a zbyton prehliadku? o cti matka, ke vid oi
Nvrat som si predstavoval inak, ale aspo sa skon- svojho jedensronho dieaa, ktormu prve policajt
ilo najaie obdobie mjho ivota. rozrezva plyovho macka, i v om neukrva sprvu
Skonilo? pre otca?
Pr dn pobudnem vo vzbe a potom ma bud musie Moja ena je siln osobnos a vydr neskutone vea,
pusti, aj keby sa ministri vntra a spravodlivosti posta- a do chvle, ke niekto siahne na jej diea. A na nae
vili na hlavu. deti siahali po cel as, nie nhodou, neboli to triesky pri

12 13
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

rban lesa, ale cielen, brutlna a presne naplnovan


kampa.
Kresansk lska je v stach politikov jedno z najpo-
kryteckejch slovnch spojen, ak kto kedy vymyslel.
Novinrov zaujmalo vetko, o sa ma tkalo, ale tie-
to kauzy im nejakm zzrakom unikli.
Na to vetko som myslel kad noc v Afrike, a ne-
schdzalo mi to z mysle ani v t posledn.
A ke sa otvoria dvere, budem ma srdce na dlani
ako u toko rokov, len aby videla, e hoci medzi nami Sobota 13. 7. 2002
leali kontinenty, som to ja, in a zmenen, doran, po-
nen, ale ten ist, za ktorho sa vydala vtedy pred rok-
mi, jej prv chlapec, od ptnstich, ke ete nebolo treba
odpa, chpa, vytrva, staila lska a plny, o vet-
ko bude...
Bolelo to a teil som sa domov. Sadol som si na laviku v parku, asi dva kilometre
Mylienky mi odleteli zo Slovenska sp do Afriky od mjho durbanskho bytu, a akal som tch pr mint
a ako film sa mi vrtili spomienky na niekoko predo- do smej. Pomaly som vybral z vrecka mobiln telefn
lch dn. a zapol som ho.
Bol som si skoro ist, e polcia ani rozviedka o jeho
existencii nevie, ale slovo skoro u mnohm uom zlo-
milo vzy, a tak som neriskoval. Dobre som vedel, e po-
da zapnutho telefnu je mon zisti polohu jeho maji-
tea s presnosou pr metrov, a nemal som najmeniu
chu pusti si juhoafrick rady tak blzko. U cel me-
siace sa ni nestalo.
Mono iba preto, e som vylil zo svojho kadoden-
nho ivota nhodu.
S Johannom som mal dohodnut spojenie vdy v so-
botu medzi smou a deviatou rno. Mj prvnik sa mi
mohol dovola v stredu popoludn od tretej do tvrtej.
Okrem tchto dvoch hodn tdenne bol telefn vypnut.
A nikdy som ho nezapnal doma alebo na mieste,
odkia som nemal podrobne natudovan nikov cestu.

14 15
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Apart potichu zappal dve minty po smej. Ja teraz poletm do Pretrie. Vyskoil z kresla. Zis-
Hello. Hoci som vedel, kto vol, nedovolil som si tm, o sa rob a dm ti vedie. A ty cho navtvi An-
iadne familirnosti. drewa. Prekonzultujte vetko ete raz a...
Zvyk. Napokon, ktor meno som mal poui? V tejto Pjdem s tebou na letisko. Johann mal vo vlde pria-
krajine sa nepouvali doklady totonosti ako u ns. V- teov v takom postaven, e bol informovan nielen o vet-
inou stailo krstn meno, a situcim, ke by som mu- kom, o rob polcia, ale aj spravodajsk sluba. Ako
sel predloi akkovek doklad, som sa vyhbal. obchodnkovi pvodom z Eurpy mu bol apartheid cudz
Vedel som, kto mi vol, ale... Mm sa predstavi ako a ete pred rokom 1994 podporoval ernosk Africk n-
Robert, Patrick, Ian? Niekoko poslednch tdov som rodn kongres Nelsona Mandelu. Jeho sponzorsk dary
bol pre nhodnch znmych William. pomhali prei lenom ANC v exile a ke sa dostala
Ja som. Hlas som spoznal okamite. Ako sa ti vod? k moci ernosk vina, lenovia novej vldy mu boli,
Mj priate Johann sa narodil v eskoslovensku. prirodzene, van. Okrem toho, hru okolo ma rozohra-
O dvadsa rokov u mal nemeck obianstvo, ale napokon li eurpske tajn sluby, a tie boli iernym Juho-
zakotvil v Juhoafrickej republike. Aj ke po esky rozpr- afrianom ahostajn, take Johanna informovali bez v-
val skoro bez przvuku, jeho archaick vetn spojenia itiek svedomia.
prezrdzali, e Eurpa je preho u len spomienka. O.K. Jeden z tch chlapov je Eurpan, vysvetoval mi
Som O.K. V telefne sa neoplat tra. u v taxku. Taxikr bol star ernoch, take sme mohli
U s tam znova. Nemusel poveda ni viac. pokojne rozprva. Urite ani netuil, e nejak sloveni-
Ale moju durbansk adresu nepoznaj? Len som sa na i etina existuje. Si v Afrike dos dlho, aby si na pr-
chcel uisti, e som v bezpe. v pohad rozoznal Eurpana. Aspo sa zasmeje. A ten
O pol hodiny a navtvim. Jeho frzy mi trhali ui. druh... Naa spravodajsk sluba. Take je to priam do-
Musme sa spolu porozprva. jemn medzinrodn spoluprca. Myslel som, e a had
Fajn, pokecme si. Znova som sa mrne poksil polcia alebo imigran rad. Toto je in trieda. Ten cudzi-
o lekciu z modernho jazyka. Vypol som telefn a vykro- nec je tu pravdepodobne ako dozor, ve vie, e nai nie s
il k svojmu bytu. naden. Kto by ahal gatany z oha za druhch, najm
Priiel presne. v prpade politickho uteenca? Ivan, porozprvaj sa
Vraj dvaja bratia, spustil, len o si sadol. Ubytovali s Andrewom. A upozorni ho na to, e sa rob nieo udn.
sa v penzine od tvrtka do pondelka, s na dovolenke, Nevedeli mi poveda o, ale nieo smrd. Zvonku tlaia
ale mal by si ich vidie! Johann sa rozosmial. Akoby si na naich viac, ako by som akal. Nech sa priprav na
odrazu uvedomil, e humor sa skonil, preiel si dlaou komplikcie.
po tvri a zvnel. Ivan, myslm, e je as. Z letiska pjdem rovno k nemu. Odrazu som bol ner-
Vye dvoch rokov som v pohybe. Vlastn strach ma vzny.
prekvapil. Vedel som, e po mne ptra Interpol a tajn Zistm, o sa bude da. Prisbil. Vie o, popoludn
sluby troch krajn. Prinajmenom. mi zavolaj, dobre? Mono budem ma nieo nov.

16 17
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Jasn, ozvem sa ti. nika. Zatkn a na zklade medzinrodnho zatykaa,


Ete jedna vec. Jeho nervozita sa stupovala. Vie alebo za to, e sa ileglne zdriava na zem ttu.
o mne t tvoja krajanka? Tretia monos! Musel som mu skoi do rei. Zbalm
Preboha, nie. o si o mne mysl? si veci a... Johann vravel, e tam nieo nie je poda...
To je O.K. Upokojil sa. Len som sa chcel ubezpei... Neodporam. Ale usmial sa. Musme legalizova
Po viac ako dvoch rokoch sa mj exil skonil. tvoj pobyt u ns, a to me urobi jedine sd. O pr me-
siacov bud u vs voby, prestane by poslancom parla-
Take aj ty si mysl... mentu, a sasne sa skon platnos tvojho diplomatick-
Doktor Andrew Johnston, mj prvnik, sedel za psa- ho pasu. Potom prestane by politick uteenec a ance
cm stolom v pracovni svojho domu so lkou kvy v ru- pjdu dolu. Nemme u vea asu. Ete stle m skoro sto-
ke. Hoci bola sobota, po mojom telefonte bol ochotn od- percentn ndej, e tvoju extradciu sd odmietne. Napo-
pusti si golf a pozval ma do svojho obrovskho domu kon, medzinrodn zatyka bud posudzova na zklade
z kolonilnych ias. dkazov, ktor dodaj slovensk rady. Sudca, samozrej-
Prirodzene. Jeho hlas ani nemusel znie presvedi- me, nebude stpencom iadnej vaej politickej strany.
vo. Mm tu vetky podklady a ubezpeujem a, e... Len na naom sde m ancu na objektivitu! Mm tu
Ide po mne spravodajsk sluba! Nechcel som zvi preklady vyjadren slovenskch politikov. Akoby ani ne-
hlas, ale niekedy sa lovek neovldne. tuili, o je to prezumpcia neviny. Take a musia zatkn
U dlho, Ian. A ty o tom vie. Otvoril hrub zloku pa- a postavi pred sd tu v JAR. Neme riskova nvrat do
pierov. Ako Juhoafrian britskho pvodu, nebol schopn krajiny, ktor m takho ministra spravodlivosti ako Slo-
vyslovi meno Ivan, take ma volal Ian. Znelo to Ien, take vensko. On nie je prvnik?
sa to trocha podobalo mjmu pravmu menu. V Umhlanga Slovenskom hbu politick nomincie. Nemal som
Rocks s ako doma. Nikdy a tam nenali, napriek tomu chu vysvetova absolventovi britskej prvnickej koly
maj pani Ingrid pod stlym dozorom. Ak dovol... nae zvyky.
Mm tam s a necha sa chyti. Utrel som si dlaou Zvltne. Zamyslel sa ako archeolg nad zaujma-
nos ako vdy, ke som bol nervzny. Poda plnu. Ale to- vm artefaktom.
to je spravodajsk hra a... Keby to tak nebolo, pokal by som na sd doma.
Ian! Zatvril sa pohorene. Toto nie je nijak eu- Take si to zhrnieme.
rpska divoina! Si v Juhoafrickej republike. Tu platia Povam. Za poslednch es tdov u aspo pia-
zkony, a ani National Intelligence Agency si nedovol ty raz.
porui ich. Zatkn a, postavia pred juhoafrick sd, Medzinrodn zatyka. Odpil si z chladncej kvy
a kad sudca ti d za pravdu. Za to rum! a oprel sa v kresle, ako keby potreboval ete viac drama-
Mm sa vrti do vzenia? Spomenul som si na Slo- tizova moju situciu. Tak stupdny dokument som po-
vensko. Milinty raz. as svojej kariry nevidel. V prvom rade je neplatn
V zsade m dve monosti. Skste prerui prv- od poiatku. Medzinrodn prvo vyaduje, aby bol vyda-

18 19
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

n sentom sdu, a tento podpsal samosudca. To mu ne- Ani ja som to netuil. Obrtilo sa to a po poslednch
mohol nejak odbornk vysvetli, e... Ale ak to nebudem vobch. Kresanstvo zneuvaj v politike.
bra do vahy, isto hypoteticky vychdzajme z toho, o Nie je ni horie, ako zakrva vlastn tbu po mo-
obsahuje. Sthaj a v smich bodoch. ci uachtilou mylienkou. Napravil si okuliare a znova
To sa teda snaia. Nesmial som sa u ani na vlast- sa zatal do papierov. Obaloba slo tri. Sabot. Dis-
nch vtipoch. kreditcia prezidenta Kova. To je po anglicky Smith,
Mem pokraova? Vedel som, e pn Johnston je vak? Zaujmav. Aj u ns bol politik Ian Smith. Hovor
skvel prvnik. Mono trocha such. Vytudoval prvo o nej aj list poslancov ako o politickom paragrafe. Kraj-
v Britnii, take prvny systm kadej inej krajiny sk sent vrtil pre nedostatok dkazov, Najvy sd ko-
pokladal za hor. A ke si ete pretal tieto hlposti... nanie zastavil. Aj pre juhoafrick sd je sabot politic-
Obaloba slo jeden. Zavleenie Michala Kova junio- k paragraf, take nieo podobn neuznva. slo tyri.
ra do Rakska. Sent okresnho sdu konanie zastavil, Mtve due, okresn sd vrtil na doetrenie, sent kraj-
krajsk sent zastavenie potvrdil, take kauza vbec ne- skho sdu nemohol rozhodn pre nmietku zaujatosti
mala by sasou zatykaa. prokurtora. slo p. Faktry za stavebn pravy. Vraj
Mlad pripravil ist firmu o viac ako dva miliny do- podvod. Vraj nesplnenie oznamovacej povinnosti. Sam
lrov. Vysvetlil som mu. A bol presveden, e je doko- dohady, sent okresnho sdu rozhodol o vrten pre
nale kryt postavenm svojho tatka. Na jednom vlete nedostatok dkazov. slo es. Kauza mercedes, nezba-
do Rakska ho zatkli a zlodej zaal kria chyte zlo- venie mlanlivosti, strata odpovacieho zariadenia.
deja. Nastpil som ako nhradn program, aby si udia V prvom bode zastaven z titulu amnestie, v ostatnch
prestali vma podstatu kauzy. vrten pre nedostatok dkazov.
Andrew pokrtil hlavou a znova sa sklonil nad papiere. Zana to by jednotvrne. Prehovoril som len preto,
slo dva. Triptych Klaanie sa Troch krov. Sent aby nerozprval iba Andrew.
okresnho sdu prpad vrtil na doetrenie pre nedosta- U budem koni. Odkaal si. Obaloba slo
tok dkazov. Babrci? sedem a osem. Nebolo vyten pojednvanie. Z smich
Kde ni nie je, ani smr neberie. Zachrnil som pre Slo- bodov nm ostali dva, mono len preto, e ete nebolo vy-
vensko vzcnu kultrnu pamiatku. Lene priekupnkovi ju ten pojednvanie. Tomu sa vrav dkazov ndza.
predval cirkevn hodnostr a teraj mocipni s urazen, Alebo bieda justcie. Horko-ako zachovval nehybn
e som si dovolil pochybova o jeho nezitnch mysloch. tvr prvnika.
Obvam sa, e nerozumiem. Na chvu vyzeral zm- A bodka.
tene. Aj farr je len lovek a me sa pomykn, to vak Niekto tam u vs sa neikovne, ale vemi usilovne
nem ni spolon s cirkvou ako takou. U ns nie je cir- sna dosta a domov. Prv nznak humoru ma pre-
kevn prvo nadraden civilnmu. Nevedel som, e v Eu- kvapil.
rpe ete existuj krajiny, kde nebola uzkonen odluka Samozrejme sa chcem vrti! Nikdy som nepochy-
cirkvi od ttu. boval o tom, e sa mj pobyt v Afrike raz skon. Ale

20 21
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

na internete som tal vrok ministra spravodlivosti, e To je O.K. Nevedel som presne, kam mieri. Postupuje
mi odpora umrie v zahrani! v slade so slovenskm zkonom.
Robia to naozaj vemi... neikovne. Akoby chvu Ale to je predsa... Sd v neprtomnosti? Vyzeral
hadal slun vraz. odrazu zmtene a skoro bezradne. To tum naposledy
Chcel si poveda hlpo. Zasmial som sa. praktizoval Stalin! Nonsens!
Tak vrazy nepouvam. Zatvril sa, ako ke pan- Na Slovensku je to tak! Nerobil som si ndeje, e
na pouje vtip o Mrickovi. Za kad cenu sa z teba sna- pochop.
ia urobi medzinrodnho zloinca, ale... Ak si krimi- Nerozumiem, ale...
nlnik, nemaj politici dvod na verejn vyhlsenia. A ak Tento spsob zaviedli komunisti, ke z krajiny ute-
si politick... A kee sa k tvojej kauze vyjadruj vetci kali jej obania pred diktatrou, ale teraj achetn ry-
vai stavn initelia, nie si kriminlnik, ale politicky tieri ho pokojne pouvaj, ak sa im hod. Strane radi
prenasledovan lovek. Dvaj mi do rk argumenty, nadvaj na dedistvo komunizmu, ale s chuou vyu-
s ktormi na sde vyvolm vlnu smiechu. Keby ili v ci- vaj vetko, o im posli pri ich kriiackych vpravch.
vilizovanom svete, vedeli by, e na medzinrodn zatyka Take je to jasn. Akoby objavil Ameriku. ijeme
nesta prianie dosta a do rk. Musia predloi dkazy, v civilizovanej krajine. V Juhoafrickej republike neexis-
nie klebety. Najm, ke takmer tretina poslancov vho tuje sudca, ktor by a vydal do pazrov takej justcie.
parlamentu podpsala list Interpolu, kde upozoruj, e T naa vychdza z britskho prva, a to m korene
ich kolega sa stal obeou politickho prenasledovania. v rmskom. Tak Ameriania. Ke chceli sdi Noriegu
A mm tu kpiu tvojho vyhlsenia, pretanho v parla- za drogy a vrady, museli napadn Panamu. Aj teraz
mente, kde svoj odchod opiera o lnok 32 stavy maj po svete tisce vojakov, lebo chc dosta Usamu bin
Slovenskej republiky. Oban m stavn prvo vzoprie Ldina. Ale nesdia ho v neprtomnosti! To sa jednodu-
sa zlovli ttnej moci. Sthaj a v kauzch, ktor boli cho v civilizovanom svete nerob. A to s zloinci, nie
zastaven aj nlezom stavnho sdu a Najvyieho s- politici! Take rozhodnutie o extradcii je jasn! iadna
du. Take iadny tek, ale uplatnenie stavnho prva nebude.
jednotlivca zoi-voi moci. Toto zaberie, Ian! Ve by si ich A keby ma zatkli ako neleglneho imigranta? Pripo-
mohol alova! menul som mu druh monos.
Doktor Johnston bol mono prvnik, ale po predkoch Tak sa dostane pred sudcu a vsledok bude rovna-
nesporne zdedil such anglick humor. k. Vystrel sa, akoby vyhlasoval rozsudok. Poiada
Je tu jeden rozpor. Znova nazrel do papierov. o politick azyl a dostane ho. Ani extradcia, ani vyhos-
Mono sa mlim. S niem podobnm som sa v mojej tenie ti nehroz. Mm predsa kpiu listu, ako som u po-
praxi nestretol. Prokurtor navrhuje, aby sdy konali, vedal, v ktorom poslanci slovenskho parlamentu upo-
hoci si opustil zemie Slovenskej republiky. A sdy sku- zoruj Interpol, e si prenasledovan vldou svojej kra-
tone konali, mm tu dtumy jednotlivch uznesen, kto- jiny vlune z politickch dvodov. Podpsal ho aj bval
r to dokazuj. Ten prokurtor nie je prvnik? predseda parlamentu! Mm materily, dokazujce, e

22 23
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

v tvojom prpade skutone ide o diskreditciu osoby, a cez Poda mjho, povedzme, kvalifikovanho odhadu bu-
u toia na parlamentn politick stranu. Vyjadrenie de do dvoch tdov slobodn. Po zatknut na zklade
vho ministra vntra, e podnikne kroky, aby dosiahol zatykaa Interpolu bude sd rozhodova, i nejde o poli-
zkaz innosti tejto strany! Upozornm sd, e vo vaej tick perzekciu, a ak nie, i na tvoje vydanie staia d-
krajine sa blia parlamentn voby, a cel lov na teba je kazy. Ak a zatkn ako imigranta, polcia a aj tak mus
sasou predvolebnho boja. Neviem, o si tam u vs do tyroch dn dopravi pred sd. Jeho ctihodnos zane
skutone spchal, alebo nespchal, ale politika do trest- kona. Km definitvne rozhodne, mal by si by vo vzbe,
nho prva nepatr! To vie aj tudent prvho ronka najviac vak tridsa dn. Ale sudca stanov kauciu...
prvnickej fakulty! V Juhoafrickej republike sme vemi Ako si me by tak ist? Pln sme mali premys-
citliv na politick perzekciu. Tu si v bezpe. Jeho cti- len dokonale. Teoreticky.
hodnos ti umon osta u ns tak dlho, ako uzn za vhod- Predlom mu tieto papiere, Ian! Vyzeral, e ho mo-
n. Hoci aj cel ivot. ja nechpavos rozladila. Kaucia nebude vysok. Bude
A ak sa stane nieo, omu ty, samozrejme never, musie, samozrejme, oznmi miesto, kde sa bude poas
ale... procesu zdriava a sbi, e neopust zemie...
V najkrajnejom prpade a vyhostia do krajiny, Nechystm sa zatia na vlet do Eurpy.
z ktorej si k nm priiel. A ja zahodm licenciu prvnika. Toto nie je sranda, Ian! Pokarhal ma ako malho
Rozosmial ma. chlapca. Mm ti to vetko znova...
Po vobch sa to obrti a vrtim sa domov. Touto n- Vetky papiere... Musel som pozna kad detail.
dejou som il. Ako povedal jeden mj priate, tu sa nehrme o fazuky.
Mono. Andrew u zrejme vyerpal svoje zsoby Ostan u ma. Zatvril sa dotknuto, e mu pripo-
optimizmu. mnam samozrejmosti. M diplomatick pas...
Tak zober vetky papiere k sudcovi, nech rozhodne A dvno neplatn vzum.
o mojom politickom azyle. Ja budem aka niekde v z- Aj ten nech u ma. Bude lepie, ke a zatkn bez
vetr. Vedel som, e je to hlpos. dokladov. Pri zatkan nebude vypoveda. Uvedie iba
utujem. Samozrejme, zobral to vne. Sudca svoje meno. Vetko ostatn povie a sudcovi. Nebudeme
neme vynies rozsudok v tvojej neprtomnosti. Jedin, predsa polcii dva informcie, ktor im pomu pripra-
o ti mem poradi je, aby si sa nechal zatkn a potom vi obalobu. To je tvoje stavn prvo. Zkladn udsk
ma kontaktoval. Pln sme predsa prediskutovali a vy- prva maj aj ileglni imigranti. Ukonil intrukt.
svetlil som ti, e... A ak ma t dvaja prili zabi? V inej situcii by to
Ako dlho? Dlhiu vetu by som cez stiahnut hrdlo mono psobilo ako paranoja, ale bola to jedna z monos-
nedostal. t. Napokon minister spravodlivosti v rozhlase verejne
Ako dlho o? Bola to preho prca, hoci sa snail vyhlsil, e by bolo lepie, keby som sa na Slovensko ne-
o scit. vrtil, ale zomrel v cudzine. o ak to myslel ete vnej-
Ako dlho budem vo vzen? ie a krvilanejie, ako to vyznelo?

24 25
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Nebl som sa smrti. Posledn tyri roky mjho ivota Tto kauzu nememe prehra. Vlastne ide len o to, do-
takmer dokonale utlmili pud sebazchovy. Bolo mi vlast- sta a pred sd. Ak som tomu sprvne rozumel, chc a
ne jedno, i preijem al de. Nikdy mi nenapadla my- v Umhlanga Rocks konene zatkn. Bu tak lskav
lienka, e by som sa mal zabi, ale pri ivote ma drala a vyjdi im trocha v strety.
u len mylienka na rodinu. Niekedy neviem rozozna, kedy aruje... Vzdychol
Ve o ni nelo. Len som Andrewovi pripomenul jed- som si. Ale Johann ma upozornil, e sa deje nieo udn.
nu z monost. Okolo sa vraj motaj Eurpania a tlaia na vldu.
Ian! Akoby ma karhal. Musm ti znova pripomen, Ani eurpske rozviedky nemu poruova juhoafric-
e si v Juhoafrickej republike. k zkony. Pripomenul, e u nie s britskou kolniou.
Mm tam s sm, urite vyctil obavy v mojom hla- Mu ns o nieo zdvorilo poiada, ale... V tomto prpa-
se. Ty ostva tu v Durbane, Johann je v Pretrii... de bude odpove nie.
Vydm sa im napospas! Nie som si tak ist. Ete stle som pochyboval.
Tajn sluba a nezatkne. Povzbudivo sa usmial. Ja no. Prvnik uzavrel poda neho zbyton debatu.
U sme to preberali. Urob to polcia. A oni vedia, e m Ete nieo. Spomenul som si. Dm ti slo telefnu
prvo spoji sa so mnou. Okamite, opakujem, okamite doktora Trokana, mjho slovenskho prvnika. Z celho
po zatknut. tmu mojich prvnikov vie najlepie po anglicky. Bol by
Bud to poklada za provokciu. Ete stle som ne- som rd, keby si ho informoval, ke sa to rozbehne.
bol rozhodnut. Andrew mi u niekoko tdov radil, Urite mu zavolm. Zapsal si slo. Neprezrad
aby som sa prihlsil na polcii, ale... Urite by to nebola mi, ako si zskal vetky tie dokumenty? Niektor s cel-
len zleitos polcie, a kto mohol predpoveda, o urob kom erstv... A nevyzeraj ako stiahnut z internetu.
rozviedka? Kto by teraz iiel do prmorskho penzinu? Mm kanly. Odvrtil som oi. Priateov doma aj
Tiahnu sardinky. tu. Naozaj to potrebuje vedie?
Ke s tak sprost, e a tam hadaj... Sudcu by to mohlo zaujma... Mono mal pravdu,
Tak tam mem prs? Rozosmial som sa. To si mi ale nebol som pripraven vzda sa vetkch reflexov
polichotil! akujem. a nvykov, zskanch poas mjho putovania.
Sm najlepie vie, ako uvauj odbornci z rozviedky. Vyrieime to potom. Rozhodol som sa. Ak ten problm
Zd sa, e sa celkom dobre bav, Andrew. nastane, poviem to na sde. Verm ti, Andrew, ale poznm
Je to zaujmav prpad, si vemi zaujmav mu, spravodajsk sluby. o nevie, to z teba nevytiahnu.
a pre ma to bude skvel reklama. Vytrhnem z pazrov Vyzeral naozaj zmten.
bezprvia politicky prenasledovanho poslanca parla- Tak dobre. Vstal a podal mi ruku. Vetko dobre do-
mentu exotickej krajiny... Stane sa zo ma prvnik s me- padne, len tomu mus trocha pomc. T chlapci bud zm-
dzinrodnm renom. ten. Ak sa bud dra tvojho popisu poda zatykaa Inter-
Take obojstrann spokojnos. polu, bude ma problm presvedi ich, e si to naozaj ty.
A okrem toho, Ian, vztil ukazovk ako uite.

26 27
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Penzin v Umhlanga Rocks bol na kopci nad oce- ho, vye stotridsakilovho poslanca Nrodnej rady Slo-
nom. venskej republiky v okuliaroch a s bradou.
Z Durbanu som to nemal aleko. Znova som z taxka Andrew mal pravdu. Asi bud ma naozaj problm
pozoroval kontrasty, ak me predvies iba Afrika. Pri s identifikciou.
dianici, spjajcej Durban s mestekom Umhlanga Napriek nebezpeiu odhalenia som obas nevydral.
Rock, stlo najvie nkupn centrum na junej pologu- Potreboval som pou sloveninu, vidie tvr z minulho,
li, druh najvie na svete. Bratislavsk Polus by sa do tak vemi vzdialenho ivota.
zmestil najmenej desakrt. Okolo obrovskho obchodn- Ke som potreboval vedie, o je doma novho, nav-
ho komplexu stlo niekoko przemnch domov a parko- tvil som internetov kaviare. Bolo to pomerne bezpe-
visk a hne za nimi sa zanal nekonen bu. n, nepotreboval som iadny doklad ani kreditn kartu.
Bolo prjemn teplo. Provincia Kwa-Zulu Natal mala, A na jednom mieste som sa nikdy nezdral dlhie ako pol
na rozdiel od zvyku Juhoafrickej republiky, takmer tro- hodiny. Stailo stlai pr klvesov potaa a mal som
pick podnebie, take som si na stretnutie s osudom ob- pred sebou erstv slovensk noviny.
liekol len tenk triko a krtke nohavice. Hoci je na ju- Niekedy som sa dotal o sebe.
nej pologuli v jli zima, okrem chladnejch noc ju ni Ale iv sloveninu na internete nenjdete.
nepripomna. Ivan? Druh raz v ten de som poul slovensk
Spomenul som si, ako som preil minul Vianoce. podobu svojho mena. o za dobr vietor a privial teraz
Vonku bolo asi tridsap stupov v tieni, kto mohol, le- v jli? Je tu skoro pusto. Kpa sa ned, ve vie. Tiahnu
al na pli, chladen npoje ili na odbyt viac ako ino- sardinky.
kedy. Bol to zvltny pocit, Vianoce v lete. Dlho som nepoul sloveninu.
Vetko, o som potreboval, sa zmestilo do malej ta- Nu, vitaj. Usmiala sa.
tiky na opasku. M tu host?
Vedel som, preo ma hadaj prve tu. Ingrid, sprv- Len dvaja tepl z Joburgu a nejak star manelsk
kya penzinu, bola Slovenka a moja bval kolegya. pr. A ete prik na svadobnej ceste. Preo?
V devdesiatom deviatom dala zbohom Slovensku a ila T dvaja. Hne som vedel, o kom hovor. Ako si pri-
sksi astie do Austrlie. A potom stailo preletie In- la na to, e s tepl?
dick ocen, take skonila na vchodnom pobre JAR, To je predsa jasn! Zasmiala sa. Vraj bratia! Maj
vydat za Juhoafriana. spolon izbu s manelskou posteou, s tu mimo sezny,
Vedeli sme, e je pod dohadom. Bez Johanna by som a tvria sa ako bratia...
nevydral... Nie. Mono by som dokzal prei. Ale bez Nepodobaj sa?
priateov... Sila jednotlivca je v jeho schopnosti vyui Keby len to! Jeden je Juhoafrian ako repa, ale ten
tmov prcu. V penzine sa pravidelne striedali udn druh je Eurpan. Bratia?
hostia z Johannesburgu a Bratislavy, ale nezaujmal ich S tu kvli mne. Vysvetlil som jej situciu.
blzky ocen. Hadali stoosemdesiat centimetrov vysok- Paneboe, Ivan! Zakryla si sta dlaou.

28 29
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

To je v poriadku. Vetko je v poriadku. Poznme sa Tak mm niekoko noviniek. Johann si odkaal.


zo Slovenska, a ke som priiel na nvtevu, nemala si Som sam ucho.
preo pta odo ma doklady. Napokon, u si niekedy Prosm? V hlase mal zmtok.
od nejakho hosa ptala preukaz totonosti? To sa tak hovor u ns na Slovensku. Predstavil som
Preboha, nie! Zakla sa predstavy urazenho hosa. si, ako by sa tvril, keby poval rozhovory v niektorej
To sa tu jednoducho nerob. bratislavskej retaurcii a skoro som sa rozosmial.
Mrz ma, e som a do toho zatiahol. Kde s t dvaja? Aha. Neznelo to o ni chpavejie ako predtm.
Sedia na ndvor. Rezignovala. Tak povam. Vyslobodil som ho.
Pjdem sa do izby pripravi. Povzbudivo som sa na Je to tak, ako som predpokladal. Na juhoafrick taj-
u usmial. Len pokoj. O pr dn ma pustia, potom to n slubu vyvjaj tlak ich kolegovia zo Slovenska, es-
oslvime. kej republiky a Britnie. Vai kresansk demokrati pla-
Nastavila mi lce na priatesk bozk. Tento slovansk na hrudi vetkm vldam Eurpskej nie, aby prebo-
zvyk potomkovia britskch koloniztorov na juhu Afriky ha nieo robili, lebo inak prepadn vo vobch a cel svet
a na zpadnom brehu La Manche nevedia pochopi. Ke pjde do pekla. Bud chcie obs nau polciu a sdy,
som raz Ingrid navtvil s doktorom Johnstonom, nedo- a posadi a na najbliie lietadlo do Eurpy. Aj s eskor-
kzal skry ok. A v aute cestou sp do Durbanu sa ma tou. Ivan, n pln sce plat, ale...
vypytoval na n vzah tak neikovne nenpadne, e som Toto nie je sranda, Johann. no! Nieo mi v tom do-
sa nahlas rozosmial, m som ho dostal do ete vch konalom systme nesedelo!
rozpakov. Je tam zmtok a nervozita. Pokraoval. Lene tu
Andrew. Potlal som smiech, ke som videl, e je u ns jednoducho neme napochodova pr spravodaj-
urazen. Takto sa u ns vtame s priatemi, ktorch sme cov a zatkn a, take to urob polcia. Mono ete dnes.
pr dn nevideli. Ke prdem s manelkou na nvtevu Keby sa do toho nemontovali tamt, ni by sa nestalo.
k inmu pru, hostiteka pobozk ma a hostite moju Slovensko je prli mal a vzdialen, ne aby... Ani Praha
enu. Je to plne prirodzen. Keby si ma posudzoval po- by sama ni nedokzala. Vaim sa podaril neuveriten
da tohto nevinnho pozdravu, mal by som za sebou tis- ah. Juhoafrick vlda si neme dovoli poveda siln-
ce dobrodrustiev. mu ttu Eurpskej nie nie. Mj zdroj... Netrfa si pred-
T tvoja Eurpa je zvltne miesto. Doktor Andrew vda... Videl si ich?
Johnston, juhoafrick prvnik, oividne premal, i by Ete nie. Prve som priiel.
sa on dokzal adaptova na ivot v takej exotickej kraji- Len pokojne. T dvaja len dvaj pozor, aby a znova
ne, ako je Slovensko. nestratili.
A, Ivan... Podala mi k od izby. Dvaj na seba po- Len aby! Vetci ma upokojovali, ako dobre funguje
zor. v JAR deba moci, ale ja som vedel svoje.
o ti povedal Andrew?
Vyiel som zo sprchy a zapol telefn. e si mm pripravi holenie a nhradn prdlo.

30 31
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Urobia to dnes. Nadchol sa. Ivan, hlavne pokoj. na africkom slnku. Aj jeho kolega bol oplen, ale za to
Nesmie im da ani najmeniu zmienku na nsilie. mohlo kvarenie sa na pli a opaovac krm. Ka-
Mohlo by sa nm to vymkn z rk. S strane nervzni, d Afrian okamite spozn Eurpana prve poda
tlaia na nich z vldy. My tu mme pochopenie pre poli- oplenia.
tickch uteencov, ale vlda sa zrove sna o o najlep- Sadol som si do prtenho kresielka a privrel som oi.
ie vzahy so zahranim. Ve vie, v akej izolcii sme bo- Chlapci sa najprv akoby zakli a potom preli do ak-
li cel desaroia. Take tu proti sebe stoja dva nzory. cie. Pochopil som prirovnanie o slonovi v porcelne.
Ako vdy a vade. To nebol humor. Na celej situcii Vyskoili z leadiel a skoro sa rozbehli ku mne. Cez
nebola ani tipka srandy. privret vieka som pozoroval, kedy sa na scne objavia
Jedni preferuj dobr vzahy s cudzmi slubami, policajti.
druh trvaj na striktnom dodriavan naich zkonov Dobr de. Rozprva zaal Afrian. Meme sa
a medzinrodnho prva. prida? Je prjemn konene stretn belocha.
A tvoj odhad? Ctil som, ako sa mi po chrbte spustil Nech sa pi. akal som, o bude alej.
pramienok potu, a uvedomil som si, e som dostal k Ste tu na dovolenke, pane? Eurpan chcel by tie
do prstov, ktormi som drvil slchadlo. aktvny a vetko pokazil. Jeho anglitina prezrdzala
Musia repektova zkony. Hovoril presvedivo. dobr kolu, ale roden Juhoafrian rozprva inak.
Nememe si dovoli takto precedens. Ak ustpime te- Take dohad nad akciou prevzal niekto z Eurpy. Neve-
raz, o od ns bud chcie nabudce? Gulagy? Politick del som, i je to dobr, alebo zl.
vrady? Nie, neverm, e sa niekto opovi v takejto cit- Trocha oddychujem. Zavrel som kancelriu, vypol
livej afre vzia na seba riziko, e... telefn, a lem na slnku. Bavil som sa. Ani vm by tro-
Bodaj by si mal pravdu. Skoro ma presvedil. cha slnka neukodilo, ste nejak bled.
Prde sem? Bol som dlh as v Eurpe. Rozpaito sa ohradil, asi
Nie, ostvam v Pretrii. Aspo budem ma monos premal, i som ho naozaj tak ahko prekukol.
nieo urobi, keby... A to ste u chytili oxfordsk akcent? Nemohol som
Dobre. elo som mal mokr a pot mi stekal do o. odola malmu podpichnutiu.
Tak ti za vetko akujem a do skorho videnia. Sme z Joburgu. Prevzal iniciatvu jeho kolega. Ob-
Neboj sa, Ivan. O pr dn budeme sedie na pli pri chodnci. Tie si potrebujeme da na chvu pohov. Len
pohriku juhoafrickho vna a pozorova delfny. prca a...
Prajem prjemn pobyt. Lenivo som sa poobzeral,
Tch dvoch som spoznal okamite. kedy u konene doraz polcia. Eurpan si moje sprva-
Sedeli na ndvor penzinu, a ak boli bratia, v mojej nie vysvetlil inak.
rodine mem pokojne stretn Indina a bojovnka kme- Dte si s nami drink? Decentne kvol na iernu a-
a Zulu. Ten vy bol oividne juhoafrick beloch, mal nku. Maj tu vraj skvel vno.
presne ten odtie pleti, ktor sa me zska iba ivotom Na slnku nepijem. Take vedia, e nepijem whisky,

32 33
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

ale such biele. Ak maj za lohu opi ma, nu, narazia. Tak to nie chlapci, nebudem vm ni uahova. Na-
Takmto chlapcom som ete pred pr rokmi foval. ozaj si myslte, e som amatr? Tak sa trochu pohrme.
Potom mi napadlo, e maj mono in lohu. Ale potom som si spomenul na slov svojho prvnika.
Nasypa mi nieo do pitia... Budem teda tak lskav a vyjdem im trocha v strety.
Keby ma chceli unies pred prchodom polcie, mali by Ale bud si to musie zasli.
menej roboty s ommenm lovekom. Ale preo by to ro- Mal som ete jeden dvod. Keby prili policajti, po-
bili, ve ma mu kedykovek prebra od polcie do svo- viem im svoje prav meno, okamite a bez vhania. Ale
jich rk, pekne zabalenho ako vianon darek. km som nepoznal prav mysly tchto spravodajskch
Bl som sa len toho, e by tto babrci mohli zaa im- uov, bolo lepie necha ich v neistote.
provizova na vlastn ps, alebo strati nervy. Overovanie pokraovalo.
A v slovenskej tlai by sa objavila sprva, e som zo- Odfotte sa s nami? Na pamiatku. Eurpan vytiahol
mrel v zahrani. Minister spravodlivosti by si vydchol. digitlny fotoapart. Drah hraka na fotky z dovolenky,
Dm si ditnu kolu. Vzhliadol som na anku. ale ako inak posla bleskovo mj portrt slovenskm ka-
Prineste mi to, prosm, v uzavretej plechovke. martom?
Puntikr, alebo je to paranoja? Afrian bol zasko- Nerd sa fotografujem. Nemal som dvod by ochot-
en. Alebo sa mi to iba zdalo. n. Na sde sa asi budem saova, e urazili moju inte-
ijem v Afrike dva roky, ale nauil som sa, e ak ne- ligenciu, ke za mnou poslali tretiu ligu.
chcem prei tde na zchode, musm by opatrn. Kto- Zrove to mohli pochopi ako indciu. Ktor riadite
vie, o vetko skrva tunajia voda. Dyzentria nepatr spravodajskej sluby m rd publicitu?
medzi moje obben choroby. Len jeden obrzok. Nedal sa odbi. Tak, aby bol za
Mte pravdu. Jeho kolega znova kvol na iernu nami penzin.
anku. Aj mne prineste to pivo v uzavretej plechov- Ke k nm prila anka, poiadal ju, aby nm uro-
ke, dobre? bila skupinov obrzok. Zaregistroval som al africk
Bavil som sa. Rodk z Johannesburgu... Ale zanal kontrast. Tun postaria ernoka, poda troch ritul-
som by aj nervzny. nych jaziev na kadom lci z kmea Xhosa, v kvetovanej
Kde do pekla s t policajti? zstere pokojne poloila podnos s pohrmi na stolk
Dfam, e nm k tomu plechu prines aj sklenn a vzala si podvan fotoapart. Nepotrebovala nvod
pohre. na obsluhu, priloila prstroj k oku a...
A vtedy som pochopil, o o im ide! V poslednej chvli som odvrtil hlavu. Za tto fotku
Hadaj stotridsakilovho chlapa, a ja vim nece- vs, chlapci, nepochvlia.
lch devdesiat. Doktor Johnston mal pravdu. Nie s si Vrtili sme sa k stolku ako star znmi.
ist, i som to naozaj ja. A potrebuj nieo na overenie. anka so zjazvenou tvrou sa pozrela smerom
Z Bratislavy urite dostali moje odtlaky a teraz sa sna- k nm, akoby sa chcela presvedi, i nieo nepotrebuje-
ia zska nejak na porovnanie. me. Pohad na jej tvr mohol Eurpana okova, ale bo-

34 35
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

la na tom poda mjho nzoru lepie, ne chlapci z jej Do vody by naozaj vliezol iba blzon alebo samovrah
kmea. s morbdnou fantziou.
Prslunci Xhosa ritulne mrzaia svoje deti u cel V jli je v Junej Afrike zimn obdobie a okolo pobre-
veky. Malm dievatkm rozre kad lce tromi rovno- ia tiahnu miliardy sardiniek. Pobren str v tom obdo-
benmi rezmi tak, e jazvy ostvaj na cel ivot. b sce opravuje siete, chrniace proti ralokom, ale nevie
A chlapci musia prei brutlny obrad obriezky. rove robi zzraky. Sardinky prilkaj azda vetky raloky
hygieny pri tomto obrade zaruuje, e sa dospelosti doi- z Indickho ocena, take siete nemaj ancu odola
j naozaj len t najodolnej a najsilnej. a osamel plavec je pre ne nieo ako spestrenie jedlneho
Ke som dopil kolu, vstal som s pohrom v ruke. lstka.
Pjdem sa pozrie na pl. Vy ostvate? Odchdzal Vie to kad, napriek tomu s na pli vrazn tabu-
som od nich a zabval sa pritom na ich prekvapench le, zakazujce kpanie. Zkaz kontroluje aj polcia a svo-
tvrach. Potom som pohr postavil na najbli stolk ju prcu si rob poctivo.
a zamval som im. Odpovedali s radostnm smevom. Bol som asi dvesto metrov od penzinu, ke som za-
Neprekvapilo by ma, keby si vyptali pramienok vla- ul sirnu policajnho auta.
sov. Na pamiatku. A na identifikciu DNA. Blilo sa po zkej ceste s plnou pardou priamo
Nedte si s nami radej drink? Eurpan zavolal cez ku mne. Take je to tu! T dvaja asi spustili akciu. Ostal
cel ndvorie. Alebo si idete zaplva? som st.
Preboha, nie! Pokrtil som hlavou. Tiahnu sardin- Auto zastalo asi p metrov odo ma, vyskoili z neho
ky. Trocha sa prejdem po vbeku okolo lagny a nad- dvaja uniformovan ernosi a rozbehli sa na pl. Neh-
cham sa vne ocenu. bal som sa. Pamtal som si Johannovu radu, e ich ne-
Zatvril sa zmtene a jeho africk kolega zodvihol oi smiem provokova.
k nebu, akoby prosil pnboka, nech ho toho osla kone- Lene policajti prebehli okolo ma a zastali tesne pri
ne zbav. vode.
Pozrel som sa mu do o a s krnom som pokril plecia. A vtedy som si uvedomil, e jeden z nich nem v ru-
Rozumel. ke zbra, ale megafn. Zodvihol ho k stam a jeho zosil-
O desa mint som bol pri vode. nen hlas sa rozliehal ponad ocen.
Prve oproti pahorku, na ktorom stl penzin, vybie- Okamite vyjdite z vody! Krial na osamelho sur-
hala aleko do ocenu zka skalnat kosa pevniny, kto- fistu, o prve chytil vlnu asi tridsa metrov od brehu.
r iastone uzatvrala lagnu. Pomaly som kral Opakujem, okamite vyjdite z vody! Ste zatknut! Opa-
po pli smerom k vbeku a potom som sa odrazu ob- kujem, vo vlastnom zujme vyjdite na breh! Ty blzon,
zrel. Moji strcovia boli asi sto metrov za mnou. Take okolo teba je viac ralokov ako vody. Vylez!
al drink im nechutil, radej ma nechceli spusti z o. Sotva sedemnsron chlapec poslune zamieril
Napokon, ve za to dostvali peniaze daovch ku brehu. Policajti ho chytili a naloili do auta. Jeho surf
poplatnkov. Veselo som im zamval. ostal lea v piesku.

36 37
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Toho chlapca som si vbec nevimol, tak som bol za- bzd zrazu zastali policajti prve vo chvli, ke som sa
brat do mylienok. Take ke chce, vie by juhoafrick pripravoval na zatknutie.
polcia vemi rchla. Policajti vytartovali bez toho, aby Jedna vec je naplnova si vlastn zatknutie v klima-
ma zachytili pohadom. tizovanej kancelrii mjho prvnika, a nieo plne in je
K opustenmu surfu pristpil mldenec zo skupinky, vidie, ako sa ku mne rti auto so zapnutou sirnou.
ktor postvala za cestou. Sksil som si predstavi, ako sa udeje skuton zat-
Ale Freddie je frajer! To zakrialo dieva v odstrih- knutie.
nutch dnsach a tenkom triku, pod ktorm malo u Vyrti sa na ma zsahov jednotka v kevlarovch
iba seba. Nikto z vs mu nesiaha ani po... vestch so samopalmi, alebo prde prik npadne nen-
Mm ti dokza, kto je frajer? Chlapec s tvrou padnch pnov a diskrtne ma natla na zadn sedadlo
plnou akn hrdinsky vystril bradu. Idem tam! neoznaenho auta?
Pritom, ako vyzeral, mu na zbalenie dievaa ostva- Alebo maj t dvaja v penzine za lohu trval riee-
la naozaj iba samovraedn odvaha. Alebo hlpos. nie problmu?
Hej! Prebudil sa vo mne poctiv, hoci ileglny ob- Budem si musie dva pozor na vetko, o zjem ale-
an. To vm u plne ibe? Ak nezmiznete, zavolm bo vypijem. A prv raz sa na noc zamknem, aby ma rno
polciu. nenali obesenho na vlastnom opasku. Vybran privola-
Ke chce na Slovensku chlapec zapsobi na dievat n lekr by nezistil cudzie zavinenie a achetn rytieri
v partii, sa v pit piva. Tunaj mldenci si zvolili u ns doma by konene mohli spokojne spa.
ovea blznivej spsob. Preto sa v novinch kad rok Lene t rados im neurobm.
objavuj prbehy o obetiach toku raloka. Najviac ich je Potlam vypestovan nvyky a nechm sa zatkn.
prve medzi mladmi surfistami. Ak sa dostanem pred sd ako ileglny imigrant, po-
Nu, in kraj... iadam o politick azyl. Doktor Johnston predlo dokla-
Pomaly som sa vracal do hotela. Ten zitok mnou dy, ktor moju iados podporia, a sd ma ochrni. Ale
otriasol viac, ne som akal. Hoci som presviedal sm v tom prpade sa len ako vrtim domov.
seba, e som konal racionlne a presne poda Johannovej Politika do trestnho prva nepatr, to vie kad
rady, pravda bola in. okrem ministra spravodlivosti tam u ns doma. Pred-
Ostal som nehybne st a aka, lebo ma paralyzoval volebn kampa m ma pravidl a strana, ktor t svo-
strach. ju postav na znien o len jedinho loveka, jeho dobrho
Dva roky som sa neustle obzeral ponad plece. Nevy- mena a budcnosti, nepatr do spolonosti slunch ud.
iel som na ulicu bez toho, aby som ju predtm nepre- U nm chbaj len udov sdy ako v Nemecku trid-
skmal. Srdce mi ilo vyskoi a do hrdla vdy, ke som siatych rokov.
zbadal policajn uniformu. Blil som sa k stromu, na ktorom bola tlupa maka-
Ak nealeko ma zastalo cudzie auto, hadal som kov. Poobzeral som sa okolo seba a naastie som naiel
automaticky nikov cestu. A teraz pri mne so kripotom asi metrov konr. Ke sa ku mne spustili prv prie-

38 39
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

skumnci, rozbehol som sa oproti nim a s hrozivm vra- Vyzerali lepie, aj ke boli urite jedin na vchodnom
nm som mval palicou. Pochopili. pobre v dlhch pltench nohaviciach a koeliach
Makaky sa vs prestan b v okamihu, ke dte na- s golierom. Nu, predpisy nepustia a pracovnci takej v-
javo strach. Ak ho dokete nahna vy im, daj pokoj. enej intitcie, ako je spravodajsk sluba, musia by
A nesmiete sa sprva ani priatesky, aj tm v ich oiach za kadch okolnost upraven.
dvate najavo, e sa ich bojte. Potom zan by drz Ideme si njs nejak retaurciu, zaal Afrian.
a dotierav ako opice. Dme si veeru a nejak drink. Nejde s nami?
Pre turistov je to mono spoiatku zaujmav a zbavn. Take preiel na ekvivalent tykania. Ak vs v angli-
A do chvle, ke vm zan skka po hlave a bra vetko, tine neoslovia slovom pane a priezviskom, je to familir-
o nie je priviazan. Potulovali sa v bui, ale rovnako dobre ne ako naa druh osoba jednotnho sla. Ale skuton
sa ctili aj v osadch a mench mestch. Domci ich odh- lekciu gramatiky mi dal Eurpan.
ali, pohadzovali im otrven nvnady, alebo chovali ne- Ja som Peter a mj braek je Patrik. Tak nevhaj
meck oviaky pecilne na ochranu proti makakom. a po si vyhodi z koptka. Trocha to tu rozpumpujeme,
Zneprjemovali uom ivot, ale do Afriky jednodu- o povie?
cho patrili. Nemohol ma lepie krycie meno. Peter me by doma
Dfam, e si t dvaja v hoteli nemyslia, e sa bojm v celej Eurpe, Amerike, Austrlii aj Afrike. V duchu som
a nezan by dotierav ako makaky. mu dal dobr bod. Ani jeho anglitina u nebola tak prud-
ko britsk. Zrejme na om jeho kolega tvrdo zapracoval.
Penzin, v ktorom som bval, tu nazvali bed and Nemm chu na jedlo. Vbec som neklamal, od ner-
breakfast. V cene boli teda iba raajky. Ke som sa, ete vozity som mal aldok stiahnut ako ps. Ani na pitie.
stle otrasen po zitku s polciou, vrtil do svojej izby, A volm sa William.
nemal som as ani na sprchu. Teraz by mali da dobr bod oni mne, aj Williamov je
Z kpene ma vytiahlo rzne zaklopanie na dvere. pln Eurpa.
Take je to konene tu! Neprtomnos polcie mi u Ve si vravel...
ila naozaj na nervy. Rchlo som sa znova obliekol, zdalo e na slnku nepijem. Ete nezapadlo. Ukzal som
sa mi poniujce, a tak akosi nepatrin otvori poli- smerom na zpad. Je mi to, ale nectim sa dobre. Tro-
cajtom len s osukou okolo psa. Niekokokrt som sa cha si posedm vonku a pjdem spa bez veere. Ale pra-
zhlboka nadchol a iiel som im otvori. jem vm prjemn zbavu.
Vlastne som sa nemal oho b, vrah by priiel potichu. No tk! Zatiahol, akoby naozaj vyrastal na ulici
Otvoril som dvere, a za nimi na moje prekvapenie ne- v Johannesburgu. To rozchod. Nedaj sa prosi a po.
stli policajti, ale moji znmi z ndvoria. Zrejme im niekto Mono inokedy.
z stredia poradil, aby nechodili v dlhch nohaviciach a ko- Inokedy u nebude...
eliach s kravatou, lebo mali na sebe skoro dovolenkov Peter! Afrian u nevydral. William nie je O.K., take
obleenie. si vypijeme na jeho zdravie, ale nechme ho doma, jasn?

40 41
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Odkrali viditene sklaman. Ke som manelke povedal, e bude o mne pova


Pomaly som zavrel dvere a po chvli vhania som tisc klamstiev a urok, povedala, e to chpe a vydr,
zamkol. Toto mohlo by zaujmav, pomyslel som si. ale d sa to vbec vydra?
Zaujmav a nebezpen. Ak bude? Ak budeme po mojom nvrate? tal som
Interpolom hadan ileglny imigrant sa zaplietol tatistiku, poda ktorej je najvyie percento rozvodov
do bitky v bare a bol dobit, zastrelen alebo ubodan medzi manelmi, ktor ili dlh obdobie oddelene, a po-
na smr. Toto rieenie by bolo ete elegantnejie ako jed tom znova spolu. Nmorn kapitni, profesionlni vojaci,
v pohri. Doma by novinri na objednvku mohli naky- mui pracujci v zahrani po skonen misie prdu sp
da na mj chrbt aliu kopu hnoja. do rodiny, ktor sa nauila fungova bez nich.
Zhral zloinec vyhadval pochybn spolonos a t Lene toto nie je n prpad. Vrtim sa domov a...
sa mu stala osudnou. Alebo; osamel tvanec trvil ne- Prinajhorom budeme znova musie obrsi niekoko
vesel veery v baroch, a km ho nezavradil miestny hrn ako pred dvadsiatimi rokmi, ke sme zaali spolu
oran. i.
Nie, pn minister, tak ahko to nevyrieime. To zvldneme.
Zabudol som na sprchu, lebo mi nhle napadla otz- Politickm sperom by som dokzal odpusti mnoho,
ka, o by na moju smr povedali doma? tento zpas sa neberie osobne, ale preo niia aj vetkch
Len pred pr dami som si z internetu stiahol sprvu okolo ma? Premyslen taktika politickho boja.
od manelky. Ako v pdesiatych rokoch.
Syn oslvil devtnste narodeniny, spene zmaturo- Ako by na moju smr reagovala mama? ako chor.
val a pjde tudova do Viedne. Pozdravuje a a dr pal- Nezrdza ju iba telo, m urite vyplakan oi a zlomen
ce... Dcra priniesla domov vysvedenie, samozrejme, duu, ke z jednho z jej synov urobili tvanca, len aby
s vyznamenanm, do iestej triedy nastpi v Kittsee... nrodu predhodili niekoho, kto je vraj hor ako oni.
Je to tak lepie, zana rozumie, u nie je mal... Mme Vedeli, kde som a ako asi ijem, ale to nestailo. Spr-
sa celkom dobre, ale ako to vlastne je, ma sa v takejto si- vy nemohli by pravideln ani podrobn. A nemohli na-
tucii dobre? Chba nm... A ako sa tam aleko m Ty? hradi kadodenn prtomnos otca, syna, manela.
Chbame Ti, Ivan? A otec? Brat? Niesli to chlapsky, ale dokedy sa d
Vemi. tak nieo vydra?
Maj to ak. Mono aie ako ja. Ako sa mu cti Ak blzky mus by lovek, aby o om jeho blzki ne-
v prostred, kde vldcovia robia z politickch sperov ne- zapochybovali?
priateov nroda a vyvrheov? Ako vysvetli dieau, e aj Spomenul som si na Santiaga v loke niekde v Golf-
politici, tvriaci sa ako kresania, v boji o moc zabdaj skom prde. Hemingway to vystihol presne a dostal jed-
na vlastn prikzania, alebo ich menia poda potreby? nu z najzaslenejch Nobelovch cien v histrii litera-
Ke sa snaia predra k moci, pokojne niia cel rodi- try. loveka mono znii, ale nie porazi.
ny. Alebo chrnia iba poslunch? Nu, ete ste ma nezniili a prve si ijete z hanby ka-

42 43
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

bt. Ke bude zverejnen rozhodnutie o zamietnut mojej Zoznmil som sa aj z jeho rodinou a spoznal som netu-
extradcie na Slovensko, vysvetujte to svojim vernm! en svet. Preval som s nimi cel veery a mal som
Juhoafrick sudca tajn prvrenec HZDS! To by bol pocit, e do ich spoloenstva patrm odjakiva. Tok s-
titulok! drnos a vzjomn lsku som nemal ancu vidie v rodi-
Prdu v noci. nch afriknskych ani britskch belochov na juhu Afriky.
Ten zvyk pripisuj Stalinovmu NKVD v tridsiatych Ale rozli som sa chcel iba s nm. Ak ma niekto
rokoch, ke vradil svojich politickch odporcov, ale zaal sledoval, bude to mono vyzera ako nhodn stretnutie,
s tm u bval trestanec Vidoq, ktor viedol v Pari take jeho rodinu neohrozm.
osemnsteho storoia vojnu proti bvalm kolegom. U z diaky som videl jeho chud bielu postavu. Po-
Prdu okolo tretej, tvrtej v noci, vyvalia dvere, vyvle- maly kral po piesku, ako kad sobotn predpoludnie,
ma v pyame z izby a naloia do antona ako nejakho tvr obrten na vchod, akoby sa rozprval s nekone-
ierneho kriminlnika. Mono to bud nakrca na vi- nm ocenom, o niesol meno poda jeho domoviny.
deo, aby sa mohli pochvli, ak s agiln. Vitaj, Ian. Patril k niekoko mlo uom, ktor ma
Ale nie, som v Juhoafrickej republike. oslovovali pravm menom, hoci nevedel odkia som a pre-
Potichu a bez rozruchu ma zobudia a odvez na poli- o som tak aleko od domova.
cajn stanicu. Som rd, e som a tu naiel, Singh. Vykroil som
Andrew vie, e ho tto noc zobud telefn. po jeho boku.
Odrazu som si uvedomil, e sedm potme. Km som sa Tu pri vode ma predsa njde kad sobotu.
v mylienkach tlal po svete, prila noc, bleskovo ako No no, ale zkon schvlnosti...
v Afrike. Slnko sa pribli k zpadnmu horizontu a po- Nikdy som si nezvykol na v eurpsky pohad
tom akoby niekto cvakol vypnaom o niekoko krt- na svet. Usmial sa sm pre seba. Snate sa vysvetli
kych mint je tma. iadny smrak, podveern ero, vetko, ale pritom pouvate protireenia, a svet sa pred-
jednoducho tma a jun hviezdy. sa riadi sledom prin a nsledkov.
Spomenul som si na nvtevu, ktor som absolvoval Viem, e by som mal navtvi aj tvoj dom, ale...
cestou do Umhlanga Rocks. Ja im tvoje pozdravy odovzdm. Ctil som, e pochopil
Zoznmili sme sa na pli v Durbane. Starec, ale kto by dnen stretnutie ako rozlku. Tak pokrauje v ceste?
si trfal odhadn vek Indovi po esdesiatke? V ten Asi ma ak niekoko akch dn. Nevysvetoval
prv veer sme sa spolu len prechdzali a rozprvali, dva- som mu, o o ide. Nepotreboval pozna zatyka, aby po-
ja plne odlin udia na brehu ocena. V jeho reiach bola chopil stav due.
mdros tiscok rokov indickej kultry a filozofie, ctil som Tvoje ak dni sa zaali, ke si urobil svoj prv krok
sa pri om ako mladk. Bolo neuveriten, e mi dokzal na tejto ceste. Pozrel sa odrazu priamo na ma. ivot je
rozprva nov mylienky tak, akoby som ich v sebe u ako zemegua, ktor sa krti. Raz jej pozer do krsnej
dvno nosil. Zdali sa mi tak jednoduch a vstin, len ich tvre a raz do zadku. A pri tebe, Ian, pri tebe si aj od-
stailo sformulova do viet a potom iarili ako majk. fkla. Ale krti sa, Ian.

44 45
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

To znie ako pozia. Prirovnanie by ma rozosmialo,


keby nebolo tak vstin a tvrd.
Budem na teba myslie. Poloil mi dla na plece.
Vydr vea. Odpoi si, nevie, kedy ti to dovolia t, o
a nahaj...
Ako vie...
Neviem. Domyslel som si toko, koko potrebujem
vedie, aby sme sa mohli rozprva. Nao viac?
Mal pravdu. Mal by som si da sprchu a s spa, a- Nedea 14. 7. 2002
k ma namhav noc.
Rozlil som sa s priateom, vyiel som pred vek
plov hotel a zaklopal na okienko prvho z dlhho
radu taxkov, aby som sa nechal odviez do penzinu
v Umhlanga Rocks.
Napriek rozhodnutiu eli zatknutiu odpoinut
a sviei som nemohol zaspa.
N ad Indickm ocenom vychdzalo slnko a ja som
veer zabudol na alzie. Penzin bol postaven tak, aby
Okolo tretej som sa dokonca obliekol a potme som a- mali hostia zo vetkch piatich izieb vhad na vodu.
kal, kedy konene zabcha na moje dvere polcia. Vera veer som upokojujci pohad na majesttne vlny
Nechcel som ich necha aka, km vyleziem z postele ocenu nevnmal, hoci som pri okne presedel cel hodiny.
a nahdem na seba tch pr kskov obleenia, o som si Bol som ako polman, po troch hodinch nepokojn-
priviezol z Durbanu. ho spnku ma bolela hlava a ctil som sa, akoby som noc
Napokon som asi o piatej konene zaspal obleen naozaj preil s mojimi strcami tancom a pitm.
v kresle. Take noc som prebdel zbytone. o by im asi pove-
dali ich nadriaden, ak niekde nablzku akal zsahov
oddiel na ich znamenie, a oni dali prednos miestnym
krskam a whisky?
Ale to nebol mj problm.
Po prv raz v ten de som sa osprchoval. Blzko v-
chodnho pobreia Afriky je Madagaskar, najv ostrov
junej pologule, a vaka nemu sa prejavuje v provincii
Kwa-Zulu Natal tropick podnebie. Zvyok Juhoafrickej
republiky le prli vysoko na juhu. Dni tu boli aj v zim-
nom obdob prjemne tepl, hoci v noci teploty klesali a
pod dvans stupov.

46 47
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Nebol som teda spoten z horavy tropickej noci. Zmenu vzoru, ktor tak miatla mojich prenasledova-
Na prine bola nervozita. Nerobil som si iadne ilzie. teov, som okrem inho dosiahol aj zmenou stravy. A tak
Moja fyzick likvidcia bola urite preberan niekde som sa, hladn ako vlk, vrhol na mango, anans, papju
v chrnenej, klimatizovanej kancelrii ako jedna z mo- a avokdo a svet zaal vyzera ako celkom prjemn
nch alternatv. Ctil som, e moje putovanie po svete sa miesto na ivot.
kon, a o to viac som myslel na enu a deti. Km som ne- akoval som nepochopitenm okolnostiam, e ma
mal iadnu ndej na skor nvrat, smr ma vbec ne- poas raajok polcia nevyruila. Bola to jedin chva,
straila. Vnmal som ju ako jednu z udalost, ktor sa ke by ma ich prchod nepoteil.
v ten de mu sta. Ale m bola po tieto dni monos Po jedle som ostal chvu sedie. Pozoroval som dve er-
mojej likvidcie relnejia, tm viu som mal chu i. nosk pomocnky, ktor robili v penzine plne vetko.
Mohol som sa spolieha iba na to, e nikto v JAR si Upratovali, prezliekali posten bielize, prali, pripravo-
netrfne zjs a tak aleko a e odolaj tlaku eurp- vali jedlo na raajky a obsluhovali host na ndvor.
skych kolegov. Ale cez de nosili iba npoje, raajkami sa podvanie
Ale kde s potom policajti? jedla skonilo. Km mladia, thla dievina z kmea
Upokojoval som sa mylienkou, e prieahy spsobuje Zulu upratovala a umvala t trochu riadu po raajkch,
len ich neschopnos pozitvnej identifikcie. Nikto si ne- mohutn matrna z kmea Xhosa mala na starosti osob-
chcel zobra na triko fiasko, keby po mohutnej spravo- n servis pre host.
dajskej opercii zatkli nejakho vyakanho durbansk- Raz som sa Ingrid optal, i by nebolo lepie, keby sa
ho obchodnka. hosom venovala africk gazela, a nie tun starena
Miestna tla by si schuti zgustla na babrkoch z taj- so zjazvenou tvrou.
nej sluby. Ke som videl, akch odbornkov na ma na- A preo? Hoci pochopila, e artujem, odpovedala
sadili, celkom som im podobn faux pas elal. vne. Hostia sem chodia kvli ocenu. A vie si pred-
Napokon, mohli prs a slune sa ma opta. Keby stavi, e by k tej mladej bol drz nejak chlap a rozpr-
dokzali, e s naozaj od polcie, mali by to vemi jedno- val pritom po afriknsky?
duch. iadny odpor, iadne klamstv. Len pravda a sklo- Pochopil som. Afriknina bola re koloniztorov,
nenie sa pod vhou zkona, ni in som nepotreboval. nenviden a zavrhovan vetkmi kmemi v JAR.
Uvedomil som si, e som od sobotnho obeda ni neje- ernosi boli ochotn komunikova iba po anglicky. Najm
dol, a tak som sa obliekol a iiel na raajky. po prebrat vldy v krajine ernoskou vinou.
Bed and breakfast penzin nepodva jedl v retau- Otec dieviny, poda zvykov kmea Zulu, onedlho
rcii, v malej jedlni bol pripraven vdsky stl. Samo- dohodne v dome svojho budceho zaa veno a vyplat
obsluha bola dotiahnut k dokonalosti. Kad hos si vy- hodnotu dvanstich krv. To bola cena dievaa na vydaj.
bral, na o mal chu, sm si pripravil hrianky, v termos- Nie kad rodina vak chovala kravy, a tak bolo
kch bola kva, mlieko a neodmysliten aj. Ale, na mo- mon tradin cenu nahradi televzorom, chladnikou
ju vek rados, aj mnostvo ovocia. a inm tovarom, prirodzene v cene dvanstich krv.

48 49
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Vrtil som sa do izby. Znova som skontroloval vetko, priamo za ptami... To u nie je nahaka, ale nadh-
o som potreboval ma so sebou. Nebolo toho vea, v ma- anie. A ja nemm ani tuenie, v koho slubch s nad-
lej tatike na opasku som mal zopr juhoafrickch ran- hai a kde s lovci.
dov a toaletn potreby. Zmestil sa mi tam aj jeden ksok Mono akaj, e sa naozaj zbalm a zmiznem. Si-
spodnej bielizne. tuciu by ovea elegantnejie vyrieili niekde v nekone-
Viac som nepotreboval. Aby som ukzal dobr vu nom bui. Juhoafriania s skvel lovci, a ja som preil i-
a ochotu spolupracova s polciou, plnoval som, e ich vot v Eurpe. Toto je pre ma ete stle cudzie prostredie.
zavediem do svojho durbanskho bytu a tam si vezmem Keby sa pustili za mnou a nechali ma zjs dos aleko
ostatn potrebn veci. od mesta... Jednoducho by som zmizol z povrchu zeme.
Napokon, ak sa Andrew Johnston nemlil, budem Ete v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storoia sa
pre iba dva tdne. v JAR zabitie ernocha posudzovalo ako priestupok,
Hra nervov vrcholila. Obaja tajn odili na pl sami, a biely vrah musel ma nekonen smolu, ak dostal
ke sa mrne pokali zlka aj ma. Nemal som dvod pol roka podmienene, lebo vinu prpadov rieili po-
uahova im prcu, take som odmietol. Nebol to truc, kutou.
len profesionlna hrdos. Vlastne som ani nevedel, i na- Potomkovia britskch koloniztorov mali obben z-
ozaj ili, alebo ma sleduj pomedzi alzie. bavu, no-pleased hunting. Vyviezli hlboko do bua desa
m viac odkladali moje zatknutie, tm som bol nahch ernochov, potom ich nechali uteka, a dali im
nepokojnej. Polcia by mono riskovala obaovanie dentlmensk hodinu nskok. Na sekundu presne esde-
nevinnho obana, v prpade nespechu by stailo ospra- siat mint.
vedlnenie a otvoren dvere cely. Potom po stope pustili psy. Za nimi ili prav britsk
Bol som v pasci. Moji priatelia to mysleli dobre, ale dentlmeni s poovnckymi pukami na ternnych au-
nechpali, e mojou jedinou innou obranou bol pohyb. tch. Pomer sedem mtvych ku trom ivm ernochom sa
Nikde som sa nezdral viac ako pr mesiacov, menil som nepokladal za spech, ale aspo bola zbava.
byty aj men. Nemohol som si dovoli navies na svoju Znova som myslel na rodinu.
stopu prenasledovateov. U by som neunikol. Nesmeli Keby mi umonili i v JAR, bola by manelka ochotn
ani pribline tui, kde som. ods zo sveta, v ktorom preila cel ivot? Na malikom
Ke zaali monitorova Ingrid, zakol som sa, ako Slovensku sa pokladalo za dkaz lsky, ke sa ena pre-
blzko ku mne sa dostali, ale potom bol pokoj. Obas pri- sahovala za muom sto kilometrov od rodnho mesta.
li udn hostia z Eurpy, to vak bola len rutina. Ako b- Je mon, e opust Eurpu a presahuje sa tisce
val riadite SIS som ich opatrenia chpal. Tie by som kilometrov junejie, do inej krajiny, inej kultry?
dal sledova o najir okruh znmych. Preili sme spolu dos na tak obe?
Ale teraz som sa im ukzal dobrovone a svoju najsil- Poznm ju od ptnstich rokov. Cel ivot. Jednodu-
nejiu zbra som zahodil. Mem uteka, ak mm n- cho, ena mjho ivota. U tie tyri roky odlenia bolia,
skok aspo pol kontinentu, ale so stopovacmi psami neviem si predstavi, e by to malo by navdy.

50 51
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Ale ve ja sa vrtim. Znova si na seba zvykneme a t- a hodnot jeho dielo. Ak sa jej nepi, nerozuuje sa. Jed-
to non mora sa zmen na spomienky pre vnat. noducho cel hniezdo odstrihne, a obetav alebo hlpy
Bezprvie me trva dlho, ale nie vene. Lene mm samek zane tka nov. Ale netu, i sa mu podar sa-
v ivote dos asu aka trocha menej ako vene? miku uspokoji u na druh pokus.
Toto vetko sa napokon skon. S medzi nimi aj virtuzi. Pozoroval som sameka, kto-
Sta prei. r mal hotov u tri hniezda pre rzne samiky, take si
A o znamen fakt, e sa moji strcovia pokojne vy- svojou ikovnosou na strome doslova utkal mal hrem.
brali na pl, akoby sa u nebli, e sa im stratm? Pomaly som zaspval. Po prebdenej noci sa telo hl-
Po tom, o predviedli v noci, by ma to nemalo prekvapi, silo o svoje prva.
ale v spravodajskch slubch sa ni nestane nhodou. Strhol som sa, ke na ndvor zastalo auto, ale bola
Mono som len nepochopil prav el ich okzalho po- to len nejak belosk rodinka na dovolenke. Manelka
ruenia disciplny, ve nemohli by a tak babrci. zaala okamite chrli rozkazy v afriknine a manel
Mono u pochopili, e nesleduj nejakho vyplaenho nastpil do nekonenej sluby. Tvril sa, akoby veril, e
defraudanta, ale bvalho riaditea spravodajskej sluby, sa mu raz naozaj podar urobi nieo vek, aby bola jeho
a nasadili na ma viac ud, take podaren bratia mohli stokilov polovika spokojn.
zahra flamendrov na dovolenke bez obv, e zmiznem. Deti na tretie zakrianie znudene vyliezli z auta a ob-
Skoro mi ich spolonos chbala. Radej by som ich zerali si penzin ako recidivista dverne znmu budovu
mal na oiach. vzenia. Asi tu neboli prv raz a vedeli, e ich ak
Sedel som u cel hodiny na ndvor penzinu. Zimn nepohodln prstelka v izbe, urenej pvodne pre dvoch.
slnko vyhnalo teplotu na prjemnch dvadsap stupov, Dovolenka nemus by prve vhra.
jemn vnok umel v korunch stromov. Dnes dokonca Napokon, niektor mdi aj o mne psali, e si pohodl-
neprili ani makaky, take ma nikto neotravoval. ne dovolenkujem niekde v teple, a poslaneck plat mi ide
Penzin sa vyprzdnil, ernoky sa venovali kado- na et. Bolo to len alie z nehorznych klamstiev,
dennm povinnostiam a tch niekoko zimnch host od- psanch na objednvku.
ilo do mesta na obed. Bol som na ndvor sm. Keby sa dalo, rd by som si to s pnom redaktorom
Pozoroval som ponad strechu jednej z izieb strom v su- vymenil a potom by som sa len dlho a schuti smial.
sednej zhrade. Bolo na om najmenej pdesiat vtch ensk nestchla ani na sekundu. Zaal som by zve-
hniezd. Ich staviteom je lto-ierny vtk weaver, vek dav, kedy sa konene nadchne, ale zdalo sa, e m
ako drozd. Po slovensky je to tk a meno si naozaj zasl- trning opernej spevky.
i. Na konri nenavne tk priam umeleck dielo. Vchod Jej manela som v duchu hne pokrstil. Presne takto
v tvare rrky je odspodu, nad nm je objemnejia as, by vyzeral Mr. Weaver v udskej podobe.
samotn hniezdo. Cel vtvor vis z konra na tenkom Ale aspo ma zobudili.
vlkne. Aby si nevimli, e sa na nich pozerm, zadval som
Tk iba samek. Samika prilet a po dokonen sa na vek africk mravce.

52 53
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Po zkom chodnku sa pomaly pohybovala vek h- Najprv voli do hotela, asi chceli hovori s Ingrid. O mi-
senica. Asi tridsa centimetrov za ou postupovala sku- ntu vyli a rozhliadli sa po triu, jeden z nich podral
pinka dvanstich mravcov. Dva z nich ili ksok vpredu pred kolegami nejak fotografiu a potom sa ako na povel
ako armdny prieskum. Odrazu zactili hsenicu. zahadeli na ma.
Mravce sa rozdelili a predviedli ukkov obchvat, take Boli nenpadn ako vianon stromek v auguste
o niekoko seknd bola koris obken zo vetkch na Zlatch pieskoch, ale konene prili!
strn. Jeden z mravcov sa k nej priblil zozadu a zahry- Spolone vykroili ku mne.
zol sa do nej. Prepte, pane. Jeden z nich, juhoafrick Ind, ma
Ke sa hsenica zaala krti a prevraca, aby sa zba- oslovil s prehnanou zdvorilosou. Mem vm poloi
vila tonka, z oboch strn sa do nej zahryzli alie ty- jednu otzku?
ri mravce. Ostatn len sledovali boj, s vnimkou dvoch, Ale samozrejme, pni, ptajte sa. Povzbudivo som
o zostali na stri a pozorovali okolie. Ke sa niektor sa na nich usmial.
z tonkov unavil, alebo ho hsenica zadlvila, ustpil Ste Ivan Lexa zo Slovenskej republiky? Tvril sa
o niekoko centimetrov a na jeho miesto okamite nast- pritom viac ne pochybovane. Meno Ivan vyslovil ako
pil al. Do hsenice nikdy neboli zahryznut viac ne Ajvn. Snail sa by presn, ale nebol ochotn polma si
tyria. Vlastne spolu s bojovnkom, ktor ju od zaiatku jazyk.
a do konca dral za zadoek, piati. Ostatn zbierali sily no! Od avy som skoro krial. Som! Som Ivan
na nov tok. Lexa. To je moje prav meno.
Pohyby hsenice boli oraz pomalie, ako dostvala Neverili mi.
nov dvky jedu, a napokon znehybnela. Boj netrval Mete nejako dokza svoju totonos? Prehovoril
dlhie ako desa mint, potom sa bojovnci zmenili na no- druh, ktor poda toho, ako sa naho pozreli jeho kole-
siov a zaali aha nehybn telo do mraveniska. govia, velil zsahu.
Akoby ich riadili z jednho centra. Dokonal koordi- A vy? Odrazu som zneistel. o ak ma chce tajn
nciu by im mohla zvidie kad mocensk intitcia. sluba dosta z penzinu skr, ako prde polcia?
Od okamihu, ke prv mravec zactil molekuly pachu Vetci traja naraz vytiahli preukazy Polcie Juho-
hsenice, nemala ancu unikn. africkej republiky. Take predsa prili!
Mala vlastne astie. Hsenice nerozmaj a nema- Som poruk Mostert a toto s moji kolegovia. Uk-
j predstavivos, take vo chvli, ke ju zaali obkuova zal palcom cez plece. Zskali sme informciu, e sa na
mravce, nectila strach. zem Juhoafrickej republiky zdriavate ileglne. Okrem
Ale na ndvor nelovili iba mravce. toho na vs Interpol vydal medzinrodn zatyka. Ste
Pred brnou zastali dve neoznaen aut a vystpili ochotn s s nami dobrovone?
z nich traja policajti v civile. Nepotrebovali uniformy, Samozrejme, pni. Bez problmov. Som pripraven.
podobali sa svojim kolegom na celom svete. lovek ani Vyskoil som netrpezlivo z kresielka.
nemusel by spravodajcom, aby ich okamite spoznal. Chcete si z izby vzia nejak osobn veci?

54 55
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Nie, mm vetko pri sebe. Ukzal som na mal ta- Neskr. Poruk sa zadval z okna.
tiku na opasku. Viem, e ste povinn okamite mi umoni spojenie
Nastavil som pred seba obe ruky. s prvnikom. Toto sa mi vbec nepilo.
Je to nutn? Afriknec sa usmial. Vyzerte, akoby Povedal som, neskr! Zaal by netrpezliv. Zatia
ste ns akali. nie ste zatknut.
Nu, vo dne, v noci, u dlh mesiace. Tak preo sa s vami veziem v jednom aute?
Odkia ste prili na zemie republiky? Ind zaal Dobre ma povaj! Zadval sa mi do o. Toto nie je
iniciatvne s vsluchom u cestou k autm. jednoduch situcia, a my vbec nemme rados z toho,
Zabudli ste mi preta moje prva, alebo sa mlim? e pni z Pretorie chytaj erav uhlky naimi rukami.
Nie ste zatknut. Pn Mostert sa zamrail. Zatia. Tak nm to nerob ete aie, aj my ti to uahme, v me-
Take mem kedykovek... dziach monost.
Nemete. Mm ete jednu prosbu.
Ale trvalo vm to, km ste sa rozhbali. Mal som Povam.
vlastne celkom dobr nladu, vetko ilo poda plnu. U sme skoro pri mojom dome. Odkaal som si.
Prosm? Poruk sa na ma nechpavo pozrel. Pozvam vs hore ako svojich host. Susedia nemusia
No, som tu u odvera a... vedie, e ma priviezla polcia a e som zatknut.
Dnes sme dostali telefonick udanie, e v tom pen- Nie si zatknut. Automaticky zopakoval neprjemn
zine bva neleglny imigrant. Policajt rzne ukonil sprvu. Ale shlasm.
moje pekulcie. Vtedy zappal jeho mobiln telefn. A tak sme do mjho bytu prili vedno a s smevom
Mostert! Vytekol, ale okamite zmkol, ke poul ako star priatelia.
hlas na druhej strane. no, pane! Mme ho, pane. Nie, Tak si poba, o potrebuje. Policajti zatia prehliadali
nekldol odpor, pane. Rozumiem, pane. A za o ho teda vetky miestnosti, ale nijako netajili, e je to len formalita.
mme zatk... no, pane. Nie, pane. Samozrejme, chpem, Dfam, e bude vravie pravdu, obrtil sa ku mne
pane. Nie, nebude to problm, pane. Mostert. M tu niekde ukryt nejak zbra?
f? Chpavo som sa usmial. Preboha, nie! Zahral som primn hrzu. Nao by
Mus by vek zviera, kamart. Indick policajt mi bola? Nie som nejak mafin na teku. Skryl som sa
uznanlivo kval hlavou. Ke sa o teba zaujmaj a vo vaej krajine z politickch dvodov.
z Pretrie. Vek zviera. Bva tu dlho?
Bolo by dobr, keby ste nm povedali, kam vs m- es tdov, odpovedal som skr, ne som si uvedo-
me zaviez, ak si chcete vzia nejak osobn veci. Po- mil, e mm mla. iadne informcie okrem mena.
ruk Mostert prevzal op velenie. Ako si... Snail sa pokraova vo vsluchu, ale u
Samozrejme. Bol som rd, e to nadhodil. Durban, som bol pripraven.
North Beach Widermere 78. A ke u mte v ruke ten Nebudem odpoveda na vae otzky, km sa nepora-
telefn, rd by som zavolal svojmu prvnikovi. dm so svojm prvnikom.

56 57
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Vieme o tebe dos na to, aby... Na policajnej stanici sme sa nezdrali dlho. Poruk
Tak ma u konene zatknite. Pripomenul som mu Mostert cel as telefonoval. Obrtil sa ku mne chrbtom
dvod nho stretnutia a rozprval vemi rchlo, take som toho vea nezachytil,
Neskr. ale stailo to. Volal na tyri rzne sla, a hoci sa snail
Medzitm som dokonil balenie. Nebolo toho vea, skrva predo mnou intonciu, mal chvami priam pod-
s vekmi kuframi sa zle utek. Vzal som si hlavne spod- lzav hlas.
n bielize a hygienick potreby, pr knh, per a dva Oividne niekomu podval hlsenie a iadal alie
zoity a niekoko alch drobnost. Netrvalo mi to ani pokyny. Z pohadov, ktor si obas vymenil s indickm
p mint. policajtom Pandayom, som vyctil, e sa mu cel situcia
Dovol? Ind mi vzal taku z ruky, rozopol ju a zbe- nepi. Ale potom sa kradmo pozrel smerom k tretiemu,
ne si prezrel obsah. Je to tvoj majetok, len sa musm mlanlivmu policajtovi, a pokorne pokraoval v telefonte.
presvedi, i nem zbra. Ten chlap nebol jeho podriaden.
Pochopitene, to je O.K. Musel som ich povzbudi, Pri poslednom hovore sa zdalo, e mu dochdza
ve plnili pln, o ktorom ani netuili, e existuje. trpezlivos a dokonca zvil hlas. Potom nahnevane
Tak pome. Neakane sa ozval tret policajt. A do- podal slchadlo tajomnmu kolegovi. Ten najprv chvu
sia vetko len mlky pozoroval. poval, potom pokojne odpovedal rchlou afrikninou.
Znova sme nastpili do auta a vyrazili sme. Samozrejme, nerozumel som ani slovo.
Kam vlastne ideme? Rstol vo mne nepokoj. Mlan- Pomaly poloil telefn a obrtil sa na Mosterta. Ten
liv policajt, neochota zatkn ma, tajomn telefont len prikvol.
neznmeho fa... Predstavoval som si to inak. Toto ne- Tak ideme alej. Poruk sa vyhbal mjmu poha-
bola tandardn policajn akcia. du, len pokynul k dverm.
Predsa k nm, na polciu. Poruk sa zatvril ne- Nejdem. Intinkt mi hovoril, e nieo nie je v po-
chpavo. o si si myslel? riadku.
Tak ma konene zatknite, aspo pre pokoj mojej due. Nerob problmy, oboril sa na ma netrpezlivo.
Vetko m svoj as. Mm ich dos aj bez toho.
A pravidl... Doplnil som ho. Zatknite ma, poute ma o mojich prvach a dajte mi
Keby si dodriaval pravidl, na ktor sa odvolva, telefn. Nepohol som sa. Mm prvo na advokta.
bol by si na zem Juhoafrickej republiky leglne Vsta a vypadni. Tret odrazu skrkol, prvkrt
a s platnm vzom, take ma nepouuj. od mjho zadrania. Mm a dopravi do... To je jedno,
Prepte. Nepilo sa mi to. Nechcete ma zatkn, kam, a dostanem a tam, hoci po kskoch. Hovorm
hoci mte a dva dvody, nepretali ste mi moje prva, jasne?
nedovolili ste mi spoji sa s mojm prvnikom... Znova ma naloili do auta a mlky sme sa viezli. Ke
Vetko m svoj as. Zopakoval, a potom u nepadlo sme prichdzali k mestu, uvidel som tabuu Vitajte v Mal-
ani slovo. vern.

58 59
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

akala na ma alia policajn stanica. Najprv ma Prkaz na zadranie sme dostali priamo z Pretrie.
priviedli do przemnej budovy z neomietnutch tvrnic. Mostert pokraoval, ako keby som ho vbec nepreruil.
Usadili ma za stl a poruk Mostert predo ma poloil Aj s presnmi pokynmi, ako s tebou zaobchdza.
papier. Tak ma zat...
Pretaj si to. Jeho vystupovanie sa zmenilo, akoby Tak dos! Vzal do ruky papier a pripsal na, e ma
mu niekto za ma vyistil aldok. Je to pouenie o tvo- zadrali ako ileglneho imigranta. Aspo mal vazstvo
jich prvach. ma poteilo.
Pe sa tu, e mm prvo neodkladne sa spoji s ad- Asi sme vetci strcali nervy. Sebe som sa neudoval,
voktom! Zodvihol som dokument, aby si mohol t pas ale preo oni?
preta. Km sme sa dohadovali, zotmelo sa.
Nepouuj ma! Vyskoil. Viem dobre, o sa tam pe. Teraz a umiestnime do cely. Uzavrel mrnu deba-
A mte ma informova, na zklade akho zatykaa tu. Uvidme sa zajtra.
som bol zatknut. A presne identifikova policajn jed- Otvoril dvere a zavolal do chodby nejak meno. Skoro
notku, v ktorej pracujete. A... okamite pribehol ierny uniformovan policajt a posta-
Som poruk Mostert, toto je serant Panday. vil sa do pozoru.
Spustil radne. Sme prslunkmi pecializovanej zloky Tento vze, Mostert ukzal na ma, akoby ns tam
Polcie Juhoafrickej republiky pre boj so zvanou krimi- bolo viac. Tento pn ostane na noc v cele. Priprav mu
nalitou, a zadrali sme a na zklade udania, e sa na samostatn, d mu najes, nech sa umyje a oddchne si.
zem JAR zdriava ileglne a e na teba Interpol vydal A neber to na ahk vhu, maj o neho zujem priamo
medzinrodn zatyka. Sta? z Pretrie. Je to vemi dleit mu a ty mi za neho ru
Ste traja, pripomenul som mu. hlavou. Rozumel si? Zopakuj moje prkazy!
Tento pn je len pozorovate. Oividne sa hneval, Samostatn cela, pokoj, veera a sprcha. Policajt
e ho ntim klama. Nemus a zaujma. odrapotal pokyny a potom sa zhil. Samostatn cela?
Zaujma ma kad ozbrojen lovek, ak je so mnou To sme tu ete nemali.
v jednej miestnosti. Hlavne pred makakmi neukza Ani takho dleitho loveka si tu ete nemal, tak
strach. neum a pohni sa!
Nebu tak mdry, nepome si tm. akal som vzenie, ale Afrika ma znova prekvapila.
Ete sa tu pe, e som bol zatknut o osemnstej ho- Viedli ma okolo obyajnch betnovch gar, ak sa
dine dvadsiatej minte. Prekvapene som si znova pre- daj zodvihn, naloi na auto a odviez pre. Gare
tal ten odsek. Ale vy ste predsa prili okolo druhej! mali namiesto plechovch dver oceov mree a v kadej
O druhej sme sa len kontaktovali, k zatknutiu ne- z nich sa tlailo najmenej dvadsa ernochov.
prilo. Prili sme na koniec radu a zahli doava. Bokom
Tak ma konene zatknite a budeme vetci spokojn. od ostatnch tu stla ete jedna cela, tie pln iernych
Usmial som sa naho. delikventov.

60 61
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Prirodzene, iadnych som nevidel. V cele bola smolo-


vo ierna tma. Bolo zvltne pou dych a mrmlanie
mnohch ud, a ni pritom nevidie. Vlastne predsa len
nieo vidie bolo. Tak zitok neme opsa iadny eu-
rpsky dozorca.
V cele som videl oi. Dvadsa prov bielych o, iaria-
cich a murkajcich v absoltnej tme. Mal som pocit, ako
keby som sa pozeral na kreslen rozprvku. ierni mui
v iernej tme a svetielka, umocnen ich zvedavosou.
Vetci sa, prirodzene, pozerali na votrelca, kvli kto-
Pondelok 15. 7. 2002
rmu ich zaali policajti vyha z cely. A vtedy som
zaal rozoznva za murkajcimi svetielkami udsk
postavy.
Pokajte chvu, pane. Zastavil ma eskortujci poli-
cajt. Len vyhdeme star deky a vyistme to tu. T h-
ve si so sebou vade nos blchy, vi a ktovie o ete. Mal som za sebou u druh ak noc.
Hne si budete mc odpoin. ernosk policajti sa ma ma chodili pozera ako na
Ste lskav. Ocenil som jeho zdvorilos. Z tatiky cirkusov atrakciu. Najprv sa priiel nelnk stanice
na opasku som vytiahol sto randov. Ak mi niekde zoe- presvedi, i je vetko v poriadku.
niete cigarety, zvyok bude v. Je vetko O.K., pane? Vedel by som si ho predstavi
Poksim sa, pane. Bankovka zmizla. Ale a ke ako sluhu v starom kolonilnom dome.
budete v bezpe za mreami. Boss povedal, e ak na vs akujem za optanie. Trpko som sa usmial. Sedm
nedm pozor, stiahne zo ma kou a telo hod krokod- v policajnej cele, hoci nie som zatknut, som smdn
lom. a hladn, a za sto randov som si kpil tyri cigarety. Ale
Pokm. inak je vetko v najlepom poriadku.
Muste by vemi dleit, pane, ke sa boss postavil Nelnk sa obrtil na strnika, ktor ho sprevdzal,
do pozoru pred tm nafkancom z Durbanu. Zvyajne a zaal naho kria. Pouval nreie kmea Zulu alebo
takch frajerov rchlo vrti do reality. Vlastne som ho Xhosa, ale podobaj sa tak, e som nebol schopn rozoz-
ete nevidel st v pozore pred belochom... na, ktor bojovnci ma vlastne tak hrdinsky stria.
Som vemi dleit a vetci sa ma strane boja, tak Poda toho, ako sa strnik pod prvalom slov zmenoval
mi prines tie cigarety. a ako jeho ierna tvr popolavela, dostval zdvoril ia-
O mintku som sp. dos o lepiu starostlivos o prominentnho hosa.
Ani tto noc som sa nevyspal. Nhle sa obrtil a uiel.
Povedal som svojm uom, aby sa o vs lepie stara-

62 63
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

li. f potvrdil moje dohady. Muste by vemi dleit lo- e sa nehr poda pravidiel. Policajt v krajine s takou ob-
vek, lebo z Pretrie mi volali u aspo stokrt, i ste v po- rovskou kriminalitou ako v JAR u musel vidie a prei
riadku a i ste neuli. Nechystte sa ujs, vak nie, boss? vea zvltnych vec a urite si vypestoval odpor a opatr-
Nebudem vm predsa robi problmy. Ubezpeil nos vo vzahu k zloincom.
som ho. Ostvam. Ale so mnou sa chcel fotografova a oslovoval ma boss.
Ste vemi mil lovek. Vydchol si. Problmy? Keby Toto oslovenie juhoafrick ernosi po prevzat moci plne
ste o len nachladli, prevelili by ma niekde na Cape Seal vyiarkli zo slovnka, take teraz to bol prejav cty priam
hore na juhu, preboha! gigantickch rozmerov.
Medzitm sa vrtil vystraen strnik. Niesol mi Navrhol som mu, aby sme sa odfotili ete predtm,
niekoko balkov cigariet, minerlku v PET fai a ob- ako sa najem, aby nemusel aka, a vyslil som si al-
rovsk hamburger. Chcel mi to poda cez mree, ale iu vlnu sympati. Nelnk podal mal japonsk foto-
nelnk ho zahriakol, odomkol siln zmku, a podal mi apart strnikovi a znova odomkol mreu.
cel balk priamo do rk. Vojdem k vm dnu, aby bolo vidie, e sme za mre-
Potom ustpil za mree a s ospravedlnenm ich znova ami. Vysvetoval mi svoje aranmn. Ke mete by
zamkol. v cele vy, me tam by hocikto, trebrs aj policajn n-
Ke sa najete a osvieite, boss, zaal nesmelo, chcel elnk.
by som vs o nieo poprosi. Tentoraz dojal on ma.
Splnen dopredu! Cigarety a jedlo mi trocha zdvihli A do tretej do rna sa na ma chodili striedavo po-
nladu, skoro by som sa na svojej situcii bavil, keby zera al ernosk policajn dstojnci, akoby netuili,
nebola tak vna a neakan. e by som mohol potrebova spnok.
Vy nie ste len imigrant. Bolo to z jeho strany vek od-
halenie. A nie ste ani nejak Interpolom hadan zloinec. Mostert a Panday oividne v noci spali, lebo po ma
Za tm mus by nieo viac, ke sa o vs t z Pretrie tak prili u o pol smej.
dojemne staraj. Smiem vs poiada, aby ste sa so mnou Nelnk mi naastie u o siedmej osobne priniesol
odfotili? Mono sa dotam v novinch, e som tu hostil ovocie, o ktor som ho poiadal na raajky. Odvykol som
nejakho vekho bossa z Eurpy, tak aby som mal pa- si od akch jedl a veern hamburger mi ete stle
miatku. leal v aldku.
Ale samozrejme! Toto u nebol neikovn pokus Dokonca zdral oboch policajtov, km som sa poum-
zska moju snmku pre identifikciu. Obyajn policajt val v budove velitestva, take som pred nich mohol pred-
vyctil, e sa tu rob nieo vemi zvltne, a mono chcel stpi ist a najeden.
ma dkaz, e v jeho rukch som bol ete iv a zdrav. Zd sa, e ti ide starostlivos ttu k duhu. Mostert
Nebol to dobr pocit. sa unavene usmial.
Tto udia ctili, e nieo nie je v poriadku. Bli sa ne- Afriania s pohostinn skoro ako Slovci. artoval
poslchnu prkazy priamo z vldnych kruhov, ale videli, som, hoci som bol unaven a napt. Pokal som sa od-

64 65
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

hadn al vvin situcie, ale monost bolo toko, e Nie, nerobili sme iadne kony, ktor by si vyadovali va-
mi neostvalo ni in, len necha sa prekvapi. u prtomnos. Informujeme vs neskoro, lebo sme si mu-
Je vetko v poriadku? Pantay sa pritom pozrel na seli overi totonos podozrivho. Nie, nemme problmy,
nelnka. Ni ste mu neukradli? ale nejak hlupk v Eurpe do zatykaa napsal, e vi
No dovote! Policajt sa prvom urazil. Host ne- skoro tristo libier, m bradu a okuliare. Tak ns chpte.
okrdame. Samozrejme, mete prs za svojm klientom! Vezieme
To nie je hos, ale vze, opravil ho Mostert. ho na oddelenie ministerstva vntra v Durbane. Poznte
Ktovie, ako to vlastne je. Nelnk si dovolil mal adresu? Vborne. Nie, nemuste sa ponha, budeme
vzburu, napokon, zkony neporuil on, ale jeho nadria- tam asi o dve hodiny. Koniec.
den. Ale pred budovou Department of Home Affairs sme
To nie je tvoja staros! A radm ti, zabudni, o sa tu zastali u po pol hodine.
dnes v noci dialo. Mostert s Pandayom ma zaviedli do kancelrie na tre-
A o e ste dnes iba dvaja? Obzeral som sa po ich ta- om poschod, potom odili a nechali ma samho. Po mi-
jomnom kolegovi. nte vstpil nejak radnk.
To sta. Mostert mi kvol, aby som iiel za nm. Dobr de, pn Lexa. Kvol hlavou smerom ku sto-
Odmietol som pomoc strnika a sm som vzal do ru- like, a tak som si sadol. Som Anthony, radnk mini...
ky cestovn taku so svojm majetkom. Anthony a alej? Vedel som, e je jeho povinnosou
Zbohom, boss. A drte sa. ierny nelnk polcie mi predstavi sa mi plnm menom.
chcel poda ruku, potom sa zhil pri pohade na Mos- To predsa sta. Rozladilo ho to.
terta. U priiel doktor Johnston?
Nesnate sa ma doja! Mostert bol oividne netrpez- Nie. Asi ho nieo zdralo.
liv a lenie mu bolo trpne. Mostert ho oklamal! Nemal som chu tvri sa a
Naloili ma do auta a vyrazili sme znova na cestu. tak pokorne, aby som nechal so sebou zameta. Povedal,
Kam ma veziete? Mal som prvo vedie to. e tu budeme a o dve hodiny:
Sp do Durbanu. Panday ofroval a Mostert sedel Chybn odhad, to sa stva. Poloil predo ma neja-
vzadu pri mne. Siahol do vrecka a vybral mobiln telefn: k papiere. Podpte to, pane.
Me zavola svojmu prvnikovi. Bez porady so svojm advoktom nie som ochotn
Ahoj, Andrew! Spustil som, len o sa mi ozval. Zatkli okovek podpisova. Ani som sa na papiere nepozrel.
ma vera poobede. Vlastne nezatkli, len ma zobrali so se- Dobre. Vezmeme vm odtlaky prstov.
bou. Nedovolili mi spoji sa s tebou, nepovedali mi, na Bez porady so svojm advoktom nie som ochotn
akom zklade ma zadrali, vozia ma od erta k diablovi... podstpi akkovek kony, svisiace s mojm zadra-
Tak to by mohlo stai! Mostert mi vzal telefn a pri- nm.
loil si ho k uchu: Pn Johnston? Poruk Mostert, pol- Dobre. Pokme. Pohodlne sa oprel a otvorene si ma
cia. no, viem. Samozrejme sa mete saova, pane. prezeral. Ak chcel hru nervov, darila sa mu.

66 67
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Na stole zaal rina typick radn telefn. Anthony To je dobre. Andrew napriek tomu, o hovoril, vyze-
sa na vrhol a chvu poval. Potom vstal. ral znepokojene. Dali ti nieo podpsa?
Idem na chvu veda, zatia vs bude stri policajt, Pouenie o prvach. Vytiahol som ten papier. Pozri,
tak iadne hlposti. Mostert tu pripsal, e ma zadrali ako ileglneho imig-
Mlanliv ernoch vo vypasovanej uniforme ostal st ranta. Take sa to rozbehlo.
pri dverch a odtia sa zadval na okno oproti. Nevenoval Ete nie. Neuspokojilo ho to. Zatia si len podozri-
mi ani pohad. v, nie zatknut. Videl si zatyka?
Anthony sa nevrtil sm. Za nm vstpil Andrew Nie. Strcal som pokoj.
Johnston a doktor Harrison. Bol to juhoafrick ttny Je to nejak udn. Andrew tal pouenie. Poda
advokt. Boj sa asi zostruje, ke si Andrew potreboval zkona a mali zatkn a predvies pred sudcu. Medzi-
privies posily. tm mali informova ma. Ni z toho neurobili. Plynie im
Chceme by s klientom sami. Harrison sa na Antho- zkonn lehota, ale oni sa vbec neponhaj. Preo?
nyho ani nepozrel, len kvol k dverm. Ty si prvnik, podpichol som ho. A tunaj.
Samozrejme. radnk premohol chu ukloni sa, Nerozumiem tomu. A ty, George? Obrtil sa na kolegu.
kvol uniformovanmu policajtovi a spolu vyli von Hraj hru a my nepoznme pravidl. Pozerali na se-
z miestnosti. ba plne bezradne.
ttny advokt v Juhoafrickej republike je v plne V kadom prpade poruuj zkony a sudca im to
inom postaven ako u ns. Je platen ttom, a ako tt- zrta. Andrew konene naiel nieo pozitvne. Vlastne
ny radnk stoj na rebrku mocenskch orgnov nepo- nm nahrvaj, mme al bod k dobru, ke predstpi-
rovnatene vyie ako policajt. Nedovol si mu protirei me pred sudcu.
ani minister vntra a ttny zstupca ho poklad prinaj- Ak predstpime pred nejakho sudcu. Intinkt mi
menom za rovnocennho partnera. Km Andrew John- vravel, e nepochopiten sprvanie polcie m presn cie.
ston bol lawyer, teda prvnik, doktor Harrison ako tt- Predstpime! George automaticky obhajoval dokona-
ny advokt mal prvo vyjednva na sde a postavi los britskho prva v juhoafrickej podobe. Ani predseda
do pozoru aj policajnho riaditea. Prvnik mohol zastu- vldy by si nedovolil spochybni autoritu sdu. Nai mil
pova zujmy svojho klienta, ale na sdnom pojednvan policajti s nesporne odvni, ale nie s samovrahovia.
sa mohol zastni iba prostrednctvom advokta. Mme mlo asu. Andrew ukonil akademick
Si v poriadku? Andrew nezaprel, e nie som iba debatu. Ten radnk mi povedal, e maj na teba aj me-
klient. Ako s tebou zaobchdzaj? Potrebuje nieo? dzinrodn zatyka. Mono sa nerozhodli, o pouij. Ak
Mal som pocit, e sa situcia vracia do normlnych a zatkn na jeho zklade, musme predloi sdu vetky
koaj. Konene tu bol Andrew, take mi u nehrozia iad- dokumenty, tak ako sme o tom hovorili v sobotu.
ne prechmaty polcie ani tajnej sluby. M ich predsa pokope, nie? Ostal som prekvapen.
Som O.K. Vydchol som si. Chlapci sa snaili, ale Nechcem, aby si sudca myslel, e sme tvoje zatknu-
dral som sa tvojich rd. Nepovedal som ni. tie naplnovali. Mus to vyzera ako prekvapenie, take

68 69
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

si sa nemohol pripravi a da vetky papiere svojmu Na zklade oho?


prvnikovi. Mohli by ma napadn za to, e som kryl ile- Mme tu medzinrodn zatyka, vydan Inter-
glneho imigranta. polom! Znelo to vazne, lebo Anthony ete nechpal,
Rozumiem. Otvoril som cestovn taku, o som mal do oho prve stpil.
poloen pri nohch, a znova som sa vystrel. Prve som Vborne! Andrew dovolil Georgeovi Harrisonovi
ti ich vetky odovzdal, dobre? krtky oddych a prevzal iniciatvu. Take teraz nho
T taku ti nekontrolovali? Nestailo mu to. Nero- klienta dopravte pred sudcu. Ten bude rozhodova o je-
bili zoznam vec, ktor v nej m? ho extradcii a zatia ho ponech vo vzbe, alebo ho
Prezreli ju len vemi zbene. Uistil som ho. Hadali pust na kauciu. Pni, nechpem, preo ste robili tak
zbrane alebo drogy. manvre a nepovedali to hne.
Take to mme vyrieen. Vydchol si. Teraz sa do- Mohli ste si uetri nmahu, pni. Pokraoval pre
hodneme s polciou na alom postupe a... zmenu George ako pri krovom vsluchu. Zhodou okol-
Take u to bude v poriadku? Potreboval som pou nost mi n klient prve pred chvou umonil preta si
nejak povzbudenie. ten papier. Kee je pre vecn a formlne chyby neplat-
Myslm, e no. Upozornme ich, e sa obraciame na n, iadam, aby ste nho klienta zverili nm.
sd, take to u nie je ich skromn vec. Neboj sa, to ich A vtedy si imigran radnk uvedomil dosah toho,
udr pri zemi. o povedal, a pochopil, o smrd.
Tak meme pokraova, nie? Bol som unaven. V klient bol predsa riadne zatknut na zklade
U ma t turistika po celom vchode krajiny prestva imigranch zkonov Juhoafrickej republiky, take ne-
bavi. chpem... Anthony sa naozaj snail.
Doktor Harrison otvoril dvere na chodbu a dnu ako Pred mintou ste vraveli...
na povel voiel Anthony aj so serantom Pandayom. Zmiatli ste ma!
Take... Harrison si odkaal a spustil nieo, za o Takto sa nikam nedostaneme. Andrew sa postavil
by ho slovensk policajti vysmiali alebo zmltili. Oak- spoza stola, akoby chcel ma vkov prevahu. Upo-
vam vysvetlenie, pni. A verte mi, e o om budem pod- zorujem vs, e vetko, o sa dialo s nam klientom,
robne informova sd. poukazuje na sstavn poruovanie zkonov prve zo stra-
Tu niet o vysvetova. Anthony sa poksil psobi ny polcie! A budem o tom informova...
autoritatvne, ale ani imigran radnk nem proti Upokojte sa, prosm. Anthony sa zatvril skoro
advoktovi ancu. kajcne. Mm nvrh. Zadran zostane tu, v budove mi-
Tak mi odpovedajte na jednoduch otzky, dobre? nisterstva vntra, km si nevysvetlme nejasnosti.
George sa oividne dostval do obrtok. Ako to, e ste Navrhujem do stredy, naprklad do iestej veer.
nho klienta nepouili o jeho prvach? Ako to, e ste mu V iadnom prpade: Andrew ho najprv zastavil, potom
neumonili kontakt s nami? Ako to, e ste ho nezatkli... mu doprial mal vazstvo. Najneskr do stredy 17. jla
Zatkli! do dev nula nula rno.

70 71
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Dovtedy sa meme oboznmi... Anthony sa snail Obludn, ale vbec nie nemon. Ako povedal minis-
upevni pozcie. ter spravodlivosti, keby nieo, vyspoved sa.
Je povinnosou polcie dopravi nho klienta do ty- Politik doke prekrti vetko tak, ako to vyhovuje
roch dn pred sudcu. Doktor Harrison nemilosrdne uk- jemu a zhadzuje vetkch kresanov. Skrva sa za nich
zal, kto je v tomto spore vo vhode. My budeme kontak- ako falon hr.
tova sd tak, aby konal u dnes. Nemme dvod strca Sotva sme stihli zapzova na tretiu fotku, voiel
as a dva polcii monos alej poruova jeho prva. do kancelrie Anthony.
Ale to azda trocha... Anthony sa tvril urazene, ale Serant? Ale nezdalo sa, e by ho situcia prekvapi-
boli to u len piruety pre poteenie oka. la. Sprvate sa, akoby to bol Tom Cruise.
Neprehame. Andrew zaal zbiera zo stola papie- Doma ma pozn viac ud ne Toma. Bavil som sa.
re. Uvidte, e vbec neprehame. Serant Panday rchlo odloil apart a sptavo sa po-
Po odchode mojich prvnikov sa na ma skmavo za- zrel na Anthonyho.
dval serant Panday. Ostali sme v kancelrii sami. Odvete ho do cely. Anthony odrazu zhodil masku
Vy ste tam u vs asi slvny lovek, pane. Odrazu bol priatestva. Serantovi neostvalo ni in, len poslch-
skoro priatesk. nu.
U to tak vyzer. Bol som vyerpan a nemal som Ale dlho som si neoddchol.
nladu na konverzciu, ale jeho nvrh ma rozosmial. U o hodinu po ma priiel ernosk strnik a bez
Mm tu fotoapart, policajt vybral z vrecka Olym- slova ma odviedol sp. Okrem Anthonyho boli v miest-
pus. o keby sme si spravili spolon... nosti ete dvaja mui. Obzerali si ma, ako ke Afrian
To tu v JAR kad policajt nos so sebou fotoapart? vid bau z Oovej, ale ani neodpovedali na pozdrav.
Od smiechu som ledva lapal dych. U ste tret v porad. Zabudli ste nm tu podpsa tto deklarciu. Poloil
A omu sa udujete, pane? Vyzeral urazene. Nikto na stl, za ktor ma posadili, papier a pero.
nm o vs ni nepovie. Mme prkazy priamo z Pretrie, Nerozumiem obsahu a nie som ochotn bez porady
rume za vs hlavami, ale ni o vs nevieme. Ste vemi s prvnikom...
prominentn vze, ale preo? o ste vlastne vyviedli? U ste sa predsa s prvnikom radili! Anthony str-
Stal som sa politikom v krajine... Ale zmkol som cal trpezlivos alebo nervy.
uprostred vety. Nie, naozaj nie som schopn obyajnm A povedal mi, aby som v jeho neprtomnosti ni ne-
uom vysvetli, o sa rob doma. podpisoval. Zanal som ma toho klzkho radnka
Jeho zmena prstupu mono znamen, e preijem. dos.
Ale bol som vemi rd, e som v budove ministerstva To vs stle mus vies za ruku? Snail sa ma dosta
a v kontakte s mojimi prvnikmi. Hrala sa so mnou hra, posmechom.
ktorej som radej nechcel rozumie. Zdalo sa mi obludn, Tak mu znova zavolajte a uvidme... Mj rozumn
e by si nai mocipni dovolili porui vlastn zkony aj nvrh ich nenadchol, ale na ni lepie neprili, a tak An-
zkony inho suvernneho ttu a medzinrodn prvo. thony vytiahol z vrecka telefn. Bol na moju poiadavku

72 73
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

pripraven, lebo si Andrewovo slo vytiahol rchlou To je v rozpore s dohodou! Vyskoil som a uniformo-
vobou a bez slova mi podal apart. van policajt ma okamite zrazil sp na stoliku.
Andrew? Nespal som pritom oi z mojich spe- Dohodli sme sa, e budem dran tu a do prchodu
rov. Znova mi tu podhadzuj ten papier. mojich prvnikov! Mal som toho dos, hoci bolo jasn,
Ni nepodpisuj. Andrew akoby sa bl, e sa naozaj e raz im mus djs trpezlivos. Predsa len neboli cvie-
nechm nachyta. Nadiktuj im svoje meno, dtum n na zaobchdzanie s poslancami cudzch parlamentov.
a miesto narodenia a dos! Keby chceli tvoje odtlaky, Aj policajn stanica na Sword Square je zariadenie
si povinn poskytn im ich. To je vetko. Neviem, o o sa ministerstva vntra.
zasa pokaj, ale... Daj mi ete toho radnka, asi po- Ale nemte prvo poruova dohodu... Nedopovedal
trebuje mal lekciu. som. O niekoko seknd som mal ruky v putch za chrbtom.
To je pre vs. S krnom som podal telefn Antho- Tak padme! Serant Panday chcel nadriadenm
nymu. ukza, e je profesonl. Priatesk rei pri spolonom
o pre vs mem urobi? Ale netvril sa, e zdvori- fotografovan boli zabudnut. Teraz by ste u mohli ko-
l vetu mysl vne. no. Samozrejme, dohoda plat. nene dosta rozum.
Nie, iba kony, ktor nevyaduj vau prtomnos. Ne- Pred budovou ministerstva ma natlaili na zadn se-
muste ma pouova, tie som prvnik. No dovote! dadlo policajnho auta.
Plat termn sedemnsteho o deviatej. Nie, nemyslm si, Doteraz staili neoznaen aut, preo t zmena?
e je nutn, aby ste boli dovtedy v spojen. Nie, to je Chcel som vyzera pokojne.
vetko. Doteraz ste sa sprvali ako dentlmen. Panday si
Take? Bol som zvedav a znepokojen. Znova sa mi sadol veda ma a pokynul ernoskmu policajtovi
to prestvalo pi. za volantom. Zbern tbor pre imigrantov na Sword
Diktujte! Vzal do ruky radne vyzerajci papier. Square.
o chcete vedie?
Vetko! Plesol dlaou po stole. Pritom jedin, kto Asi im zabudli poveda, e som very important per-
mal prvo strca op nervy, som bol ja. Tak som mu son, lebo ma strili do cely k trom ernochom. Najstar,
s hranm pokojom nadiktoval vetko, o mi poradil asi tridsaron vysuen chlap, si ma premeral zamra-
Andrew. Ani o iarku viac. enm pohadom a odvrtil sa bez toho, aby odpovedal
Akoby akal a poval za dverami, do kancelrie na mj pozdrav.
vstpil uniformovan policajt s malm kufrkom. O p V cele boli aj dvaja asi ptnsron chlapci. Jeden
mint sme mali za sebou konene prv leglny kon z nich sa len pozeral vyakanmi oami, a od prekvape-
po zatknut. nia, e vo vzen vid belocha, zabudol zavrie sta. Ale
Vaa prtomnos v budove ministerstva je u zbyto- druh chlapec...
n. Anthony si viditene vydchol. Nie sme tu zariade- Ahoj, biely boss! Priskoil ku mne s takm irokm
n na dranie vzov, take budete prevezen... smevom, e by si mohol obhrza ui. M cigarety?

74 75
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Mal som. Ke m dos asu, biely mu, iadna cesta nie je dlh.
Na vzen nemm rd len to, e mi nikto ned ciga- To by mali vytesa do uly. Zasmial som sa.
retku. Takchto ivotnch mdrost ma akalo viac. o? Nemohol pochopi. Mal na svoj vek neuverite-
Tak si pofaji. Cigarety kodia zdraviu, ale uahu- n sksenosti a chvami vyzeral vemi dospelo, ale jeho
j konverzciu. Bol som zvedav, lebo tto tvr Afriky sksenosti boli zko pecializovan.
som nepoznal. To ni.
Biely boss, o si urobil? Detsk priamos ma rozo- M pekn aty, biely boss. Znalecky si ma prezeral.
smiala. M peniaze?
ijem tu a nemm pas. Nejak by sa nali. Zaal som by opatrn. Andrew
Ako vetci v tejto base. A za toto zatvraj aj bie- Johnston mi priniesol randy aj dolre, aby som si mohol
lych? Oividne to bolo nad monosti jeho chpania. kpi vo vzen ivotne dleit vodu. Nieeby v juhoaf-
Niektorch. Mal som mu vysvetova podrobnosti? rickch vzeniach muili vzov smdom. Ale beloch,
Aj ja tu ijem a nemm pas. Pouil moje slov, ale ne- ktor by pil tunajiu vodu, by riskoval prinajmenom dy-
bol som si ist, i vie, o je to cestovn doklad. il som tam zentriu, aby som spomenul len ahie ochorenie. S pe-
u ns, ale ke umreli rodiia, nemal som o jes, a tu je ro- niazmi som mal monos posla strnika kpi balen
bota aj peniaze, a vldnu tu ierni, ale aj tak ma zakadm vodu alebo kolu. Aj tak som si musel dva pozor pri
chytia a pol sp. Vraj, deportuj ma! U tret raz. otvran na charakteristick puknutie plastovej psky,
Koko m rokov? Mono som sa pomlil, ke som ktor zaruovala, e fau nikto predo mnou neotvoril.
mu hdal len ptns. Ja nemm ani rand. Znelo to smutne. Ale meme
Budem ma estns, o jedens mesiacov. Prv raz urobi biznis. Budem na teba dva pozor a ty mi bude
som sem priiel, ke som mal trins. Chvu som tu il, dva cigarety, O.K.?
ale chytili ma a poslali nazad. Tak som priiel znova Bodyguard? Rozosmial som sa, ke som si predsta-
a zasa ma chytili. Vrtil som sa a som znova v base. Ale vil, ako ma tento chuduk chlapec chrni pred mojimi
je to tu lepie ako vonku na ulici. prenasledovatemi.
Odkia si sem vlastne priiel? rady masovo chyta- Skr prieskumnk. Nevzdval sa. Poznm ud.
li imigrantov zo susednch krajn a posielali ich domov. Pozri sa tam do rohu.
Predsa od ns, z Malawi. okoval ma. Malawi je Nenpadne ukzal za seba.
mal krajina v rovnkovej Afrike, take chlapec putoval Star mlanliv ernoch ns zamraene pozoroval.
tisce kilometrov. Ke zachytil mj pohad, nieo si zahundral, zaliezol
To je kus cesty. Mono to neznelo vtipne, ale o som do kta, zakrtil sa do pinavej, roztrhanej deky a ahol
mal poveda? si na betnov dlku.
Ja mm as. Pokril plecom a labuncky vyfkol Ke zasp, biely boss, chlapec sa dverne nachlil
dym u z druhej cigarety, o vytiahol z mojej katuky bez k mjmu uchu, ten chlap a okradne. Videl tvoje pekn
toho, aby sa obaoval otzkou, i me. aty, cigarety a ostatn. Vie, e m peniaze. Kad bie-

76 77
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

ly boss m peniaze. ahnem si tak, aby sa k tebe nedo- Zavrel oi a o mintu spal. Zvidel som mu. Tret raz v ju-
stal. Keby nieo, zobudm a. hoafrickom vzen, od trinstich rokov na teku, a zaspal
No, za pr cigariet to nie je a tak zl biznis. Zaal ako bbtko. Star ernoch sa na ma pozrel a ukrnul sa.
som mkn. Bol som rd, e tu budem ma spojenca. Mono sa poteil, e jeho konkurent zaspal. Alebo po-
Vo vzen vdy najviac trpia osamel. ul n rozhovor a bavil sa na mojej naivite. Teraz bude
Budem ochutnva jedlo, aby a neotrvili! Prihodil aka, km zaspm, a potom...
al bonus a bolo rozhodnut. Stali sa z ns partneri. Chodbou sa rozliehal dupot akch vojenskch top-
Tak ma chr. Shlasil som nielen zo scitu s nm. nok, potom niekto prudko otvoril dvere cely a vo svetle
Uvedomil som si, e jedno z pohodlnch rieen by bolo, iarovky priamo oproti dverm som uvidel poruka
keby ma podrezal spoluvze. Mosterta a nelnka tbora.
Nikto sa a nesmie dotkn. Profesionlny vze si Zblznili ste sa? Mostert krial na policajnho
pokladal za povinnos da mi mal intrukt. Tu v ba- dstojnka ako na sopavho chlapca. Naastie je v po-
se m kad druh AIDS. riadku. Viete si predstavi, o by vm urobili t z Pretrie,
Ani to by nebol zl npad. Niesol by som so sebou keby sa mu nieo stalo? Takho dleitho vza ste tu
v tele obdobu kresanskho oha pekelnho. Potom by u ete nemali. Neviem, o urobil, ale chce ho sm minister.
naozaj bolo plne jedno, ak sd ma bude sdi. Rozumiete? Minister.
Ako si sa sem dostal? Mj nov partner sa prirodze- Okamite to dm do poriadku. akal som, e nel-
ne snail lepie ma spozna. nk zmen farbu z iernej na erven, ale na pozorovanie
Priiel som z Eurpy. Naozaj som nemal nladu vy- som nemal dos svetla. Samostatn celu?
svetova mu politick svislosti mladej krajiny. Samostatn celu, balen vodu, nejak jedlo a vetko,
Vetci bieli bossovia prili z Eurpy. Take dejepis o si zapta, jasn? Mostert odratval poloky na prs-
sa uil usilovne. Ale preo si v base? toch. Rute mi zaho vlastnou hlavou. Rozumiete, vlast-
Hadaj ma moji nepriatelia. Dohodli sa s juhoafric- nou hlavou!
kou polciou a t ma pre nich chytila. Chcem hovori so svojm prvnikom! Mal som toho
Juhoafrick polcia vie dobre chyta ud. Povzdy- naozaj dos. Ak mj pobyt v cele s inmi vzami mal
chol si a ja som si uvedomil, e by ma mono chytili u sli na moje zlomenie, bola to zl kalkulcia.
dvno, keby u ns doma naprklad hrozili predasn vo- Daj mi konene pokoj s tvojm prvnikom! Mostert
by. Tie a pol domov? skoro krial, ale napokon vytiahol mobil a ukol na tla-
Dfam, e nie. Nebude to tak jednoduch. idlo rchlej voby.
No, dnes v noci a domov nepol. Mdro uzavrel Som pri om, sir. Take nehovoril s Andrewom a oslo-
rozhovor. Daj mi ete jednu cigaretu a budem spa. Ke venie sir bolo vne. Ke chce anglicky hovoriaci lovek
bude unaven, zobud ma a vymenme sa. Neboj sa, ni- vyjadri zdvorilos alebo ctu, pouije oslovenie mister.
kto ti neukradne ani rand. Sir, to je sila! Mali ho vyhraden iba pre najvie zvie-
Zakrtil sa do deky a ahol si na zku dreven priu. rat. no, sir. Nie, sir, je v poriadku. Odovzda... Rozu-

78 79
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

miem, sir. Nie, nemm preo, sir. Prirodzene, postarm mi. Pokraujeme poda plnu. no, kapitn, budem ho
sa o to, sir. Mu ho okamite prebra, sir. informova.
Nestail ani poveda pty bozkvam, sir, take nezn- A u ukal alie slo, mobiln komunikcia naozaj
my vek boss sa nezdriaval s lenm. Bolo to naozaj spsobila celosvetov revolciu v tran. Koko fov sa
oraz zaujmavejie. po ich zaveden u nikdy pokojne nevysp...
A horie. To som ja, pane. Mal ete podriadenej hlas ako pri
Zober si veci. Mostert mi kvol smerom k dverm. rozhovore s tajomnm kapitnom. Vetko prebieha po-
Ideme. da pokynov, pane.
Nejdem nikam, km nebudete o mojom presune Viezli sme sa mlky asi hodinu, ke mi tabua pri
informova... Snail som sa brni. dianici prezradila, e prichdzame do Pietermaritzbur-
To u prenechm inm. Viditene bol rd, e sa jeho gu. alia mi prezradila, e ideme smerom na Johannes-
neahk misia kon. Preber a Interpol. burg, ale ili sme tak rchlo, e som si nestail preta,
Pred budovou stlo neoznaen auto. Najprv som si ak kus cesty mme pred sebou.
vydchol, e ma nebud preva v putch a s plnou Take Johannesburg? Zasmial som sa, aby som im
pardou ako na Sword Square, ale potom z tmy vystpil dokzal, e put s zbyton. Toto je predsa dianica N3
nejak mu v civile, a ja som pochopil, e diskrtnos do Pretrie, nie?
nemus by stupkom zo strany polcie. A o si si myslel, e a len tak vozme na ttne tro-
Opakujem, e mm prvo informova mjho prvni- vy? Vodi sa na ma pozrel v zrkadle.
ka. Ale zaal som v obrane ochabova. Pni. Snail som sa nadviaza rozhovor. Ak budem
Podrte mi ho. To sa ozval neznmy a o niekoko se- dnes nocova v Pretorii, doktor Johnston nebude ma
knd som mal op na rukch put. Potom ma bez slova rados z toho, ako ho vodte za nos. A urite sa bude sa-
naloil dozadu a retiazkou ma priptal k driaku nad ova sudcovi. Nebolo by lepie, keby sme mu zavolali
bonm oknom. a povedali, kde sme? Na sde...
Je to nutn, pni? Sksil som to priatesky. Nebude nocova v Pretrii. Obrtil sa ku mne mj
Je. Teda ten chlap bol ale ukecan! spolonk na zadnom sedadle. A nebudeme predsa otra-
Je noc, vy ste zadran a toto je opatrnos. Odpo- vova Johnstona nonmi telefontmi.
vedal mi mu spoza volantu. Nhodou dostanete nejak A toho sira otravova mete? Nechcel som ho zby-
blzniv npad... Vlastne vs chrnime pred hlpos- tone podpichova, len som sa pokal pokraova v roz-
ami. hovore.
Mu, ktor sedel veda ma, vytiahol z vrecka neod- Ten je v Pretrii. A je platen za to, aby sa vo vni-
mysliten mobil. monch prpadoch v noci nevyspal. Vodi sa zasmial
Pn kapitn? Poda hlasu sa rozprval s nadriade- a vyslil si od svojho kolegu zdvoril iados, aby dral
nm, vtedy maj policajti celho sveta rovnak tn. M- hubu.
me ho v aute. Nie, je pokojn. Samozrejme, s nramka- Zastav na najbliom odpovadle, chcem zavola

80 81
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

kapitnovi, e ostaneme na noc v Lady Smithe. Hlas dzal. Zdanlivo. Ak ma odveziete sp do Umhlanga
zo zadnho sedadla tentoraz prehovoril velitesky. Rocks a slune sa ospravedlnte, nebudem sa na vs
Nedajte sa rui, pni, prehodil som. Pokojne m- saova, mte moje slovo.
ete vola aj za jazdy. Aspo sa skr dostanem do nejakej Ve a ten humor prejde. Mal vlastne pravdu,
postele. preiel ma u dvno. Naozaj nie je ni smiene sedie
Ty tie nechce poveda ni viac ako svoje meno v aute s dvoma neznmymi ozbrojenmi chlapmi a rti
a nrodnos. Zastav! Chlap ledva pokal, km auto sa africkou nocou.
zastav a u bol vonku aj s telefnom. Vrtil sa asi o p Ale nevyuili monos vyriei medzinrodn trapas
mint. s menom nos cudzieho politika. Nezastavili niekde pri
Dobre. Ani sa na ma nepozrel. Ke sa chce dosta ceste a nezastrelili ma.
do postele... V Lady Smithe ns akaj, dostali prkaz Bola hlbok noc, ke sme konene dorazili do Lady
pripravi sa na prominentnho hosa, take... Smithu pred policajn stanicu.
Ale, ako ste sprvne poznamenali, ja som vm svoje Oakvali ns ako ttnick nvtevu. Po privtan
meno prezradil. Nemohol som ich necha zameta so ma uniformovan policajn dstojnk odprevadil do cely
mnou. Odkedy pracovnci Interpolu poruuj medzin- pre dvadsa vzov ako vzcneho hosa. Bola, samozrej-
rodn dohody? Alebo sa bojte, e vs budem alova? me, przdna a pripraven len pre ma.
Ak ste z Interpolu... Na stole mte nejak jedlo, pane. Policajt prehovo-
Prirodzene, odpove som nedostal. Ale nevzdval ril absoltne neutrlne, oividne nevedel, o si m o no-
som sa. nej nvteve myslie. Mete sa trocha umy a odpoi-
Ak ste z Interpolu. Nadviazal som. To znamen, n si. Keby ste nieo potrebovali, na chodbe je cel noc
e som predsa len zatknut na zklade medzinrodnho str. Sta zavola.
zatykaa. Potreboval by som telefn, aby som mohol zavola
Nie. svojmu prvnikovi a...
Tak tto odpove ma neuspokojila. Policajt sa sptavo pozrel na mojich sprievodcov.
A na zklade oho teda? Zasmial som sa, hoci na je- Neviem, i to mala by iados o povolenie dodriava
ho odpovedi nebolo ni smiene. Som trocha zmten, zkon, alebo zaudovanie, e si ho dovolili porui. Ke
pni. Vy ma nechcete zatkn ako medzinrodne hada- jeden z nich pokrtil odmietavo hlavou, odstpil odo dve-
n osobu, juhoafrick polcia ma odmieta zatkn ako r z oceovch trubiek a zamkol.
ileglneho imigranta... Na junej pologuli je naozaj vet- Jedlo na stole ma nepoteilo.
ko naopak! Naozaj neviem, preo si vetci policajti myslia, e sa
My o tom zatykai vieme, chlap bol odrazu primn. idem umlti za kolou a hamburgerom, ale presne to mi
A dobre sme si ho pretali. Mysl si, e sme sprost? pripravili. A okrem toho, faa koly bola otvoren.
Ten zdrap papiera... Povedal som si, e trocha otestujem nvrh, e mem
Tak o om sa potom bavme? Smiech ma neprech- vyrui str a zalomcoval som mreou.

82 83
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Strny sa zjavil ako duch. dom bez sdu, a nebud sa stara, o sa so mnou stane
Mm chor srdce, priateu. Oslovil som ho. A drm potom. Mono si po ma prilet pr chlapcov od ns a po-
ditu, take ak nechce, aby som ti tu do rna skolabo- tichu ma dopravia na Slovensko.
val, povedz bossovi, e chcem ovocie a nejak balen vo- o tam po tom, e to bude nos? No a o? Hlavne, ke
du. Zatvoren! sa bud mc pred vobami pochvli, e ma dostali pred
O ptns mint som mal objednan menu na stole slovensk sd. Mono z toho bude medzinrodn kan-
aj s ospravedlnenm. Napokon, keby som ja za niekoho dl, ale pri troche astia vypukne a po vobch.
ruil hlavou, alebo ete horie karirou, tie by som sa Potom sa bud nai vyhovra na Juhoafrianov a oni
staral. na slovensk rady. Mono niekde niekto prijme rezol-
Bolo u urite po polnoci a bol som unaven, ale aj ciu, e boli poruen moje udsk prva, a povie nono,
hladn, take som sa snail pokojne najes. A som sa chlapci, toto by sa nemalo stva, tak nabudce u bu-
udoval, e sa mi to podarilo. te dobr, lebo prijmeme aliu bezzub rezolciu!
Potom som si ete prezrel svoju celu. Bola to oividne Prijaten cena za vazstvo vo vobch, kto by nebral
najlepia izba, dokonca ani nepchla po predolch n- tak obchod? Napokon, zodpovedn sa vdy mu skry
jomnkoch. Ale najviac ma poteilo, e mala druh dvere za zujmy Slovenska. A keby bolo vemi zle, sta pove-
a tie viedli na dvor. Presnejie na dvork trikrt tri met- da, e zkony poruili anonymn rady. Fakt, e za
re, obohnan vysokm mrom, ale nemal strechu, a tak radnm rozhodnutm bvaj konkrtni udia, nebude
mi patrili vetky hviezdy junej oblohy. Pri mre bola do- zaujma nikoho. Prinajhorom niekto povie, e preber
konca dreven lavica. iba politick zodpovednos a konal v dobrom mysle, tak-
ahol som si na lavicu a zahadel sa na oblohu. Mal e nevid dvod na odchod z funkcie.
som o om prema. Spa budem mc aj vo vzen, ke Mnostvo zla, ktor me lovek u ns spsobi, zvi-
budem aka na rozhodnutie sdu. s len a len od toho, ako vysoko stoj. Zabudne sa na z-
Ak sa dostanem pred sd. kony, verejn mienku aj Desatoro.
Snail som sa v duchu zopakova sled udalost a pocho- Ale ako to vysvetli Andrewovi? Neuver, e u ns po-
pi, o sa deje, ale nedarilo sa mi to. Spomenul som si litika do trestnho prva tie nepatr, ale je v om.
na kad detail, ale v ich spojen som nenachdzal zmysel. Znova som myslel na rodinu.
Vlastne to cel malo logiku, ale iba za predpokladu, e mo- Take sa onedlho vrtim domov. U nebudem niekde
ji prvnici s naivn rojkovia, odchovan v sklenku, aleko, tak strane aleko, e si lovek t vzdialenos ne-
kde platia zkony a morlka. Ke som prijal fakt, e juho- doke predstavi. Budem skoro doma. A zan ma s novm
africk polcia aspo iastone podahla ntlaku a obchdza elnom vli po mdich a politickch mtingoch. o na
presne dan postup pri zatkan, vetko bolo jasn. tom, e po vobch kauza pomaly spasne, el spln.
Nepjdem pred juhoafrick sd. A so mnou bud, samozrejme nepriamo, tra rodinu.
Mono odolali tlaku, aby raz navdy vyrieili mj Koko lsky a tolerancie mvaj manelia v zsobe,
problm, ale prijali kompromis. Vydaj ma naim ra- aby tak nieo prekonali? Napokon mono vybojujem svo-

84 85
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

ju bitku s politikou a sdmi a postavm sa predo dvere


svojho bytu.
A tam ma bude mono aka alia, dlhia a ovea bo-
lestnejia bitka. Nedokzal som si predstavi okamih
stretnutia s mojou enou a demi.
Ve nebudem mc jednoducho poveda, tak som
konene doma, vetko sa skonilo, zabudnime. D sa to
vetko pochopi a zabudn?
Rodina bezo ma existuje alej. Budem pre nich cu-
dzinec ako nvteva, o sa nezber na odchod? Nezmysel,
Utorok 16. 7. 2002
je to moja ena a deti. Jednoducho nadviaeme...
Jednoducho?
Domov som sa teil. A bl.
Preo vlastne biely boss nem ani tak prva ako
ierny chlapec odniekia z Malawi? Pr tdov preije
v zbernom tbore, bude ma aspo strechu nad hlavou
a pravideln stravu, potom ho dopravia domov, a on sa Do cely ma nezahnal strnik, ale rann chlad.
znova vyd na cestu... Mesto Lady Smith le asi dvesto kilometrov od po-
Ke m dos asu, iadna cesta nie je dlh... breia v hornatej krajine, take ocen u nem tak
Ale ma ete ak dlh cesta a neviem, koko asu vrazn vplyv a rozdiely medzi dennou a nonou teplotou
vlastne mm. Pri hadan cesty k rodine nikdy nie je dos s vie.
asu, pota sa kad de. Na stole ma znova akalo ovocie, take tunaj poli-
U aby som bol pri nich. cajti sa uili rchlo, alebo im niekto prikzal, aby mi
Len mamy si pamtaj iba dobr. Ten vzah je na ce- splnili kad elanie, okrem toho, na ktor som mal po-
l ivot. Otec a brat... Tie ma poznaj cel ivot. da zkonov tejto krajiny prvo.
Ako to povedal len vera mj priate? ivot je ako ze- Nemal som ani as poriadne sa umy, ke sa otvorila
megua, raz jej pozer do krsnej tvre a raz do zadku. mrea na mojej cele a strnik mi mlky naznail, aby
A pri tebe si ete aj odfkla... Ale krti sa! som iiel s nm. Myslel som si, e ideme iba do nejakej
Nevie o mne skoro ni, a predsa ma pozn. Mono by kancelrie, ale ke ten dobr mu videl, e chcem s len
mi vedel poradi. Poznal som jeho rodinu a viem, e on naahko, ukzal na moju cestovn taku.
svoj zpas vyhral. Zasa al vlet? Optal som sa znechutene. Iba po-
Zaspal som pod hviezdami. kril plecami a znova ukzal na taku. Urite vedel,
okrem svojho rodnho nreia aj po anglicky, ale nedostal
som z neho ani slovo, km ma viedol po chodbe stanice.

86 87
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Aj ierni Afriania zrejme vedia, o je to zdrav sed- a nrodov, e nie je mon ma o nich prehad. Neij
liacky rozum. Moja prtomnos na stanici a totonos mo- izolovane veda seba a spoluitm vzniklo toko kombin-
jich sprievodcov ho zrejme presvedili, e najbezpenejie ci, koko je len v prrode mon. Miliny Indov,
bude mla. Eurpanov od Grcka a po Nrsko, Brov, teda potom-
Ale aspo sa so mnou nechcel fotografova, to som kov holandskch koloniztorov, a, samozrejme, Angli-
musel oceni. Moja popularita medzi policajtmi nebola anov.
ni, kvli omu by si lovek najmal reklamnho agenta. Chlap, o sa vydval za pracovnka Interpolu, bol
Ke sme vstpili do kancelrie na poschod stanice, rozhodne interkontinentlny lovek. Sasti Ind, trocha
pochopil som ho plne. Kto by mal chu na debatu s lo- eurpskej a mono aj kvapka japonskej alebo nskej
vekom, na ktorho akaj vek zvierat a hen z Pre- krvi. Vsledok bol neakane harmonick, aj ke pre
trie? Eurpana nezvyajn.
Chcem hovori so svojm advoktom! Zaal som Chlapi, neblznite. Sksil som to inak. Toto smrd
ostro namiesto pozdravu. takm kandlom, e o vs bude o tde rozprva ka-
Neblzni! f verajej dvojice skoro interpolovch d od Kapskho Mesta a po Durban. Od Atlantiku
policajtov sa usmial. Predsa ho nebudeme budi o ies- po Indick ocen bude kad vedie, ako polcia kale
tej rno. Aj ja ti prajem dobr rno. na zkony.
artuje. Nedal som sa zastavi. Vleiete ma cez Dojemn starostlivos, podotkol mj vznite. Mys-
pol krajiny, protiprvne, plne vedome poruujete... lm, e m dos vlastnch starost, tak tie nae prene-
To sta! Zastavil ma uprostred vety. chaj nm.
Som proti svojej vli a protizkonne unan tmito Ste z Interpolu, take sa optam znova plne priro-
mumi, dstojnk. Obrtil som sa na velitea polcie, dzen vec. Chcel som by ikovn. Ako sa volte?
v ktorho kancelrii sme boli. Zatknite tchto muov Sme aj z Interpolu. A men? Ja som pn X a mj ko-
a oboznmte so situciou... lega je pn Y. Vezmi si veci a ideme. U na ns akaj.
Ministra vntra? Zasmial sa chlap z Interpolu. Vie Kde a kto?
o tebe aj to, e si vera zmenil jedlny lstok a e si spal V Johannesburgu. Pn X oividne pokladal rozhovor
na dvore. Cela ti smrdela? za skonen a otvoril dvere kancelrie.
Veer som nemal monos poriadne si oboch muov Vera som si nectil ruky, lebo som ich mal cel as,
prezrie. Teraz som si to vynahradil. Tich z dvojice, ten o som preil vo vaej spolonosti, v putch vyvesen
o sedel polovicu noci za volantom, bol oividne potomok dohora na tom driaku. Mte prkaz mui ma aj dnes?
britskch koloniztorov. Hoci sa urite narodil v Afrike, Nie. Pn Y sa pozrel na pna X, akoby ho upozor-
hrdzav vlasy a oplen, ale pehami posiata tvr prezr- oval, e to nedovol. Mal som z toho pocit, e nie s a
dzala viac ne rodn list. tak kolegovia, ako sa mi snaili nahovori. Pn Y bol
Jeho f bol typick Juhoafrian. mono naozaj z juhoafrickho Interpolu a pn X z inej,
V Juhoafrickej republike ije tak pestr zmes rs omnoho tajnejej intitcie.

88 89
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Chcem hovori so svojm... Zaal som znova, len o Po vjazde z odpovadla nealeko Lady Smithu sa
sa auto pohlo. za oknom auta rozprestrel bu. A po obzor som videl len
M sa s nm predsa stretn a zajtra o dev nula trvu, z ktorej obas vyrastal osamel strom.
nula, tak o stle spieva to ist? Pn X sa zasmial. Preo si bol na vchodnom pobre? Pn X sa tvril
Zajtra o deviatej budeme v Durbane? Pripomenul ako zvedav kamart, ale vcvik spravodajskho dstoj-
som mu miesto schdzky. nka nezaprel. Teraz, v zime, kpal by sa iba cvok...
To by ma naozaj prekvapilo. Odpovedal. Zavldlo ticho. V Joburgu s teraz studen noci, s Andrewom sme
Na najbliom odpovadle zastav. Povedal odrazu sa pripravili aj na tto otzku, Tak som iiel za teplom
pn X vodiovi a vytrhol ma tm z driemot. A vtedy som do Durbanu. Ale do vody som nevliezol. Na rozdiel od jed-
si uvedomil, e som na vzenskom dvorku spal najviac nho mladho ialenca.
tyri hodiny. Po dvoch takmer prebdench nociach bied- Porozprval som im sobotn prbeh z ple, a rozho-
ne mlo. vor ustal, lebo od smiechu nevldali.
Kvli mne nemuste... A ke som videl, e sa na t dosku chce postavi al
Nieo ti poviem, obrtil sa ku mne pn X. Otvo- blzon, pohrozil som celej partii, e na nich zavolm
rene. Sme vlastne kolegovia, presnejie bval, take... polciu.
Prve preto, e a pokladm za kolegu v hlpej situcii, Tm som ich na hodn chvu plne vyradil z norml-
ti nechcem prehliada batoinu, ale dobre vie, e musm neho ivota.
predpoklada, e v nej m nejak elektronick prekva- Boli sme asi sedemdesiat kilometrov v hlbine neko-
penie a nechcem, aby moje telefonty poval vo svojej nenho bua, ke jednotvrnu scenriu spestrila
pracovni aj tvoj advokt. Jasn? ernosk dedina. Ale neboli to hlinen chatre s kue-
Dianica bola plne przdna, okolo ns len kilometre ovmi strechami. Novodob juhoafrick dedina vyzer
pravej africkej divoiny, auto stlo a ja som bol sm plne inak.
s dvojicou muov, ktor hrali pre ma dosia neznmu Ke sa moci v krajine chopila ernosk vina, Nel-
hru. son Mandela sbil svojim skmeovcom dstojn bva-
Odrazu som sa ctil vemi zraniten a opusten. Mj nie. A tak sme mali asi stopdesiat plne rovnakch
advokt ani netuil, e u nie som v Durbane, najbli przemnch domekov. Pri kadom bolo mal polko,
policajti by tmto profesionlnym bojovnkom asi len za- a hne za nimi tiekla rieka. Na opanom brehu preberal
salutovali, a o mojom osude by sa dozvedelo iba niekoko vldu op bu.
vyvolench za alnenmi dverami svojich kancelri. Poznal som cestu do Johannesburgu, take som vedel,
Mete ma pre... e najbliia dedina nie je bliie ako pdesiat kilomet-
Nebudeme sa hra na vojakov, dobre? Zaalo ho to rov. Pvodn obyvatelia sa takmer vrtili k tradinmu
asi nudi. Vybavm, o potrebujem a meme si pokeca. spsobu ivota v izolovanch komunitch. Len s tm roz-
A naozaj. Ke dotelefonoval, vrtil sa do auta a zaa- dielom, e bieli koloniztori im krajinu zbrzdili tiscka-
li sme sa rozprva ako priatelia na spolonom vlete. mi kilometrov dianic.

90 91
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Ty si ale typ! Pn Y robil, o mohol, aby ns v aute Tak mi aspo dajte na chvu telefn a ja brnknem
nezabil, lebo rehota sa na cel kolo v stopdesiat kilo- doktorovi Johnstonovi. Bol by hriech nesksi, kam m-
metrovej rchlosti nie je prve bezpen spsob jazdy. em zjs.
Inteligentn lovek. Pripustil aj pn X. Napokon, A helikoptru s pilotom by si nechcel? Bavil sa alej.
blbec by nerobil riaditea spravodajskej sluby. Teda, Som oban Slovenskej republiky. Nevzdval som sa.
poviem ti...V tej Eurpe mte ale bordel! Dovote mi spoji sa s naou ambasdou v Pretrii.
Ako vie, e som bol... Prekvapil ma. Do tej chvle Vyjasnime si to. Pn X zrazu zvnel. Nebudeme ni-
nikto nevedel, preo sa o ma zaujmaj najvyie mies- kam telefonova. Dme pokoj advoktom aj diplomatom.
ta v Pretrii. Napokon, tvoj vevyslanec ti nepome. Je plne mimo hry.
Ale no tak, pokarhal ma s smevom. A preo si Nai tto akciu koordinuj priamo s vaimi radmi, a jeho
mysl, e som tu s vami? excelencia vevyslanec zraz optky a urob, o mu priku
Interpol... z domu. Take to bol dobr pokus, oceujem ho, ale stailo.
Prirodzene, aj Interpol. Asi rd pouoval. Ale tvoj Ale sksi som to musel. Ospravedloval som sa.
zatyka je tak zltanina, e sme sa na sprve vntornej udoval by som sa, keby si ni neskal. Potapkal
bezpenosti rehotali, skoro ako pred chvou. Lene fo- ma po pleci. Ale povedz mi...To vo vaom Trestnom z-
vi mjho fa fuje minister, a ten vbec nem zmysel konnku naozaj mte sabot? To je azda...
pre humor. Nu, politik. Vek sranda to nie je. Zvnel som. Horn hrani-
Tak im povedzte, e som vm uiel a pustite ma. ca sadzby je doivotie, aj to len preto, e sme zruili trest
Znova som ich rozosmial. Vedel som, e je to hlpos, ale smrti.
ni mi nebrnilo trocha ich testova. Take si posed len do volieb. Bral to pragmaticky.
Ty si roden komik, kolega. Pn X si utieral slzy Poznm volebn preferencie tam u vs...
smiechu. Zastavme pri tamtej skupine stromov? Ty si vy- Ale o! Znova ma prekvapil.
stpi a stopne nejak auto. Ak a medzitm netraf smo- Samozrejme. Nu, spravodajca. Take to neber tak
la. Na stromoch s mamby. Jedno uhryznutie a nesta sa tragicky. O dva mesiace je z teba nrodn hrdina. Man-
pred smrou ani pomodli. V trve sa mono pohodlne dela sedel dvadsasedem rokov a ete sa stail sta pre-
vyvauje levia rodinka a skoro urite ete neobedovali. zidentom Juhoafrickej republiky. M pred sebou skvel
Spomenul som si na dopravn znaku, ktor som vi- kariru.
del pri hlavnej ceste v Svazijsku. Preiarknut bicykel Vtom som si vimol informan tabuu nad dianicou.
a hlava leva. Mala svoje opodstatnenie, lebo na asi ty- Blili sme sa k Johannesburgu. Od verajieho veera
ridsakilometrovom seku cesty levy s obubou lovili cyk- sme preli skoro sedemsto kilometrov.
listov a motocyklistov. Hoci som mal pocit, e sme cel cestu ani raz neli
Odrazu mi auto s dvoma ozbrojenmi mumi pri- do kopca, dianica N3 od Durbanu na pobre po Johan-
padalo ako oza bezpeia. Minuli sme aliu dedinu, nesburg prekonala vkov rozdiel dvetisc metrov.
a ponrali sme sa stle hlbie do vntrozemia. V Joburgu, ako ho volali pod anglickm vplyvom vetci

92 93
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Juhoafriania, bolo preto plne in podnebie. Vzduch bol Lene, pni, smola. Nie som len profesionl v tajnom
ovea such a v noci podstatne chladnej ako na pobre. svete, hr, ktor me prestpi uprostred sezny. Som
Skoro som sa teil, e mesto op uvidm. Mysou mi aj politik a poslanec parlamentu.
preleteli spomienky na mesiace, ktor som tu preil. To mal nedorozumenie nm predsa nepokaz zvyok
Lene na dianinom obchvate sme minuli vjazd na cesty. Pn X pokraoval v hre, ale ja som hra u prestal.
vstup do mesta a pokraovali sme v jazde. O pr mint Lene profesionl to nesmie da najavo.
bol Johannesburg za nami. Ak mm by primn... Dovolil som si nezmyseln
Vravel si, e ideme do Joburgu. Zvnel som. A my slovn spojenie. primn spravodajca v rozhovore s kole-
sme odboili na Pretriu. gom z inho ttu!
A o si si myslel, vyviedol ma z omylu. Nai pni no? Zasmial sa. Kolega.
kvli tebe nepocestuj do Joburgu. Uchlil som sa do JAR, lebo som si nikdy nemyslel,
Bavme sa ako kamarti, a pritom ma klame? e tu je mon takmto spsobom znsilova a zneuco-
Preo by som nepodpichol novho kamoa? va zkony a prvo.
To vie, spravodajcovia. Moja vitka sa ho vbec O.K. Jeho smev niekam zmizol. Dobre vie, e som
nedotkla. profk. Neznsilujem, nezneucujem. Plnm rozkazy ka-
Aj tak si myslm... Stchol som. Bolo jasn, e uvone- pitna Mendesa. Bodka.
nm rozhovorom so mnou sledovali nejak cie. Chceli otu- Kto je kapitn Mendes? Predstieral som zvedavos.
pi moju pozornos? Dvali otvorene najavo svoje sympatie, Prichdzame do Pretorie. Ukzal na informan
ale nebolo to pre vitky svedomia za to, o robili. tabuu. U onedlho ho spozn.
Ak svedomie? Hrali spravodajsk hru. Profesio- Pretoria le v nadmorskej vke len o niekoko sto
nlne. metrov menej ako Johannesburg. Aj hlavn mesto JAR
Vedeli, e nemaj do inenia so zloincom. Napokon, m teda skr podnebie mierneho psma ne subtropick.
ako povedal, boli sme bval kolegovia, a v tomto svete Myslel som si, e ma odvez priamo na ministerstvo
plat, e nie sme nepriatelia, ale speri. Fair play s do- vntra, ale znova sme zastali pred policajnou stanicou.
datkom podrazy povolen. Vitaj v Moot. Pn X sa na ma usmial s prehnanou
Take, o o im vlastne ide? o sleduj? Kam ma tmi radosou a kvol na policajta na ndvor. Nieo mu po-
reami chc privies? o by som robil na ich mieste ja? epkal, ukzal pritom na moju taku. Policajt po nej sia-
A potom som pochopil. hol a ja som sa iracionlne zakol, e ju ide prehliada.
Keby sa mi dostal do rk bval riadite spravodaj- Potom som si uvedomil, e uniformovan pochdzkr je
skej sluby ktorhokovek ttu sveta, snail by som sa oproti mojm sasnm spolonkom v podobnch innos-
ho naverbova, alebo aspo vyai. Exploatova. tiach pln amatr.
Vymka ako citrn. A keby aj, ve som vedel, e k tomu napokon prde
V tajnch slubch plat, e neexistuje nezaujmav a poda toho som si taku balil. Nepochodil by ani tech-
krajina. nik z policajnho laboratria. Z jednoduchho dvodu.

94 95
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Nemal som v nej skoro ni. A pod prdmi vody som si uvedomil, o spsobovalo
Urite sa bude chcie poriadne osprchova a oholi. podvedom pocit nepohodlia a podrdenosti. Ke som sa
Pn X sa sprval ako vzorn hostite. Serant ti uke oholil a obliekol si konene ist bielize na prve umy-
skromn dstojncku kpeu. Njde tam vetko, o by t telo, mal som chu otvori dvere a uteka alej cez pol
si mohol potrebova. Me tam by ako dlho len chce. kontinentu.
Take po ma pr koncom septembra. Povedal som A vbehol by som rovno do rk dvoch iernych policaj-
to vne, ale u ma poznali, take sa rozosmiali, akoby tov, o drali str na chodbe. Jeden z nich prve zaklo-
pouli al vtip. pal a pripomenul mi cez zavret dvere, e pni akaj.
Presne o hodinu m dleit stretnutie. Pn X sa Znova mi pripomenuli moje postavenie. Nemal som
snail tvri vne, ale zvyky smiechu mu v tom brni- sce hodinky, ale bolo jasn, e sben hodina ete ne-
li. Bu, prosm, presn. Keby si na to nhodou zabudol, uplynula.
serant ti to pripomenie. Policajti ma viedli po chodbe ako policajn eskorta.
Jeho hlas ani nemusel znie vhrane. Bolo jasn, kto Pre nich som nebol kolega v akej situcii. Aspo sa na
je kto. Moji skvel kamarti mali zmysel pre humor, brali ni nehrali. Mali predvies zadranho a robili to s nezau-
ma ako veselho kumpna od fachu, ale mali presne sta- jatosou skutonch odbornkov. Nepochyboval som o tom,
noven hranice, za ktor by ma za iadnu cenu nepustili. e mj prpadn pokus o tek by zvldli rchlo a tvrdo.
Policajn stanica v Moot vyzerala presne tak nepr- Ke mi jeden z nich otvral neoznaen dvere do neja-
jemne a ponuro ako vetky stanice na svete. Za posledn kej kancelrie, druh mi stl za chrbtom a priam som
dni som mal monos podrobne tudova ich architekt- ctil jeho naptie. Ako sa sprva k zloincovi, na ktorho
ru tu na juhu Afriky, a pred mojm odchodom zo Sloven- akaj oividne dleit pni z inej intitcie, ako je polcia?
ska som dverne spoznal tie nae. Za dverami na ma akal in svet.
Samozrejme, viem si predstavi aj prjemnejie formy Dobr de, pn kolega. Vtal ma thly asi pdesiat-
tdia. ron beloch. Som plukovnk Morkel a toto s moji kole-
Preto ma dstojncka kpea okovala. Bola urite govia. Myslm, e sa vm predstavia, ke to bud pokla-
pozostatkom kolonilnej ry, alebo prinajmenom obdo- da za nevyhnutn.
bia apartheidu, ke si bieli pni uvali plody driny ier- Okolo dlhho konferennho stola sedeli ete tyria
nych domorodcov. Ete aj policajti sa mohli obklopi mui. Traja ernosi, ten tvrt bol vyslovene hispnsky
luxusom. typ. Domyslel som si poda mena, e je to kapitn
Stl som pod sprchou asi pol hodiny, striedal som Mendes. ernosi boli urite majori, ale skr podplukov-
horcu a studen vodu, jednoducho som dohal jednu nci National Intelligence Agency. Prtomnos kapitna
z nevyhnutnost, ktor mi boli za posledn dni odopiera- v tejto spolonosti bola vlastne neobvykl.
n. Hlavne v provincii Kwa-Zulu Natal na vchodnom po- Na stole bolo dokonca pripraven mal pohostenie.
bre, kde bolo podstatne teplejie a takmer stopercentn Termoska s kvou alebo ajom, plechovky kokakoly, fae
vlhkos vzduchu, bola sprcha ivotnou nutnosou. minerlky, ovocie, sendvie, orieky, keksy.

96 97
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Jednoducho, posedenie ako na konferencii pracovn- ztori a bojovn domorod kmene. Dokonca ani novodob
kov nejakej obchodnej spolonosti. dediny, jednotkov domy pre tch, o ete pred necelm
Som rd, e mi okolnosti umonili stretnutie s kole- desarom nemali vo vlastnej krajine iadne prva.
gom z alekej Eurpy. Plukovnk bol sam smev. Ni z toho Afriku nevystihuje, lebo Afrika je to vetko
Rd by som povedal, e poteenie je na mojej strane, spolu.
ale... Nemusel som dokoni. Prirodzene, ve som Afrian! Znelo to hrdo a plu-
Smola, pn kolega, prekliata smola! Jeho tos kovnk to presne tak myslel.
vyzerala skoro primne. Nao to mm taji. Vetci sme Vyzerte, akoby ste sa narodili v zpadnom Lond-
pobren, o si dovouj politici voi jednmu z ns. ne. Nechcel som mu lichoti, len som dral rozhovor
Tak ma pustite a... Tentoraz som nemohol dokoni v neutrlnej rovine. Vedel som presne, e to tak dlho
vetu, okamite mi skoil do rei. neostane. O chvu zane rozprva o spravodajskej slu-
Ale ve to poznte! Ospravedloval sa. Meme be, polichot mi, poutuje, a potom pomaly prejde k tme,
na nich nadva, ale musme ich poslcha. A vo vaom pre ktor sa obaoval vytiahnu pty z ministerstva
prpade rozkazuj naozaj t najvy. a trepa sa sem do Mootu.
Take ste mi iba chceli potrias rukou, ne ma posa- Mj star otec sa narodil v Kapskom Meste, ale jeho
dte na najbliie lietadlo? otec priiel z Yorkshiru. Take, naozaj mm korene
Ako sa vm pi Afrika? Plukovnk zmenil tmu, na ostrovoch. Biely Afrian a plukovnk tajnej sluby
akoby som ni nepovedal. JAR v roku 2002? Prekvapil ma.
Je neuveriten. To bola zatia tma, kde boli dovo- Vidm, e ste si zachovali typicky britsk vzhad,
len pravdiv odpovede. Som v podstate mestsk lo- a predsa... Obrtil som rozhovor tak, e on odpovedal
vek a... na moje podnety. V tak nieo som ani nedfal.
Musm poveda, e na mestskho loveka ste si po- A predsa som fom odboru kontrarozviedky, ako
nali neakane dobre. Ozval sa jeden z ernochov a vrtil vravte u vs? Usmial sa. Dleit udia vo vlde vedia,
ns sp do reality. Plukovnk sa naho pozrel bez ak- e ani pred smimi rokmi som nebol rasista. A som
hokovek vrazu a jeho podriaden si skoro zahryzol so odbornk s dlhoronou praxou, take zo ma urobili n-
jazyka. elnka pre operatvne lohy.
Nu, Afrika ma uchvtila. Radej som sa vrtil Vedel som plne presne, o sa skrva za tm hmlis-
k prrode. udia... tm oznaenm. Vetko.
A vetko ostatn... S smevom ma doplnil plukovnk. Vemi dobre rozprvate po anglicky. Op prevzal
To ste povedali plne presne! Naozaj to vystihol. iniciatvu. Ale zarozprvali sme sa, a ja som vs nim
Afrika, to nie je len obrovsk mnostvo zvierat, ani prales neponkol! Som to ja ale hostite! Toto vetko sme dali
okolo rovnka, p Namib na atlantickom pobre i Sa- pripravi najm kvli vm, take sa ponknite.
hara na severe, dokonca ani ernosk kmene a nrody. Som veru hladn ako bank po ichte. Prezeral som
Nekonen bu, hory, pobreia dvoch ocenov. Bieli koloni- si stl.

98 99
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Ke hovorme o prci. Chytil sa toho ako stebla. Niekedy ani nevieme, na ktorej strane prve sme. A na-
Mm pre vs jeden nvrh. pokon si to prestaneme vma.
Afrika ma nauila zdravo i. Ignoroval som jeho Mono tu u vs, skoil som mu do rei. Keby si
snahu. niektor mj podriaden prestal vma, na ktorej strane
Urite njdeme spolon tmy, nedal sa odvies od svo- zkona prve je, na hodinu by som ho vyrazil!
jej lohy. Tak, o ns zaujmaj, a vm neukodia. Mono som sa zle vyjadril, ale...
Take som tu. Poobzeral som sa po kancelrii. Na- Ale? Ponkol som ho, aby pokraoval.
ozaj ste nemali prkaz necha ma pohodenho mravcom Keby iados o vae vydanie poslali vae rady, roz-
a hyenm niekde v bui? Mali ste toko prleitost... hovoril sa, vybavil by ju nejak druhotriedny radnk
Ale pn kolega! Morkel bol mono primne pohor- za p mint. Napsal by, aby sa dali vypcha. Samo-
en. zrejme, vemi zdvorilo a diplomaticky. Lene vai sa ob-
O nieom podobnom nikto neuvaoval, priiel mu rtili na Britov, a to plne zmenilo situciu. Odvodnili
na pomoc jeden z podriadench. Ani tu, ani u vs doma. to tak, e Slovensko je budci len NATO a Eurpskej
My by sme tak aleko neboli ochotn zjs a pre vaich nie, ale aby to bolo zaisten, je nevyhnutn kontinuita
ste cennej iv. Ako pomsta by im mono staila vaa vvoja. A t me garantova len sasn vldna koal-
hlava, lene z nej sa ned urobi maskot volieb. Na to tre- cia. Britnia m s vaou vldou vemi dobr vzahy.
ba ivho vza, sprva o smrti niekde v cudzine nem Napokon, v Londne je teraz dstojnk vaej rozviedky,
a tak silu, ako propagan sd a transport do gulagu. krycie meno Kain, a cel akciu koordinuje.
Gulagy nemme. Opravil som ho. Viem si to predstavi. Pripustil som.
Ale prosm vs! Plukovnk Morkel sa zasmial na mo- Mm dojem, e m hlavne otravova britsk spravo-
jom pokuse chrni svoju krajinu napriek tomu, ako sa dajsk slubu, aby akciu dotiahli do konca. Slovensko je
ku mne zachovala. Ke mte v Trestnom zkonnku pre ns zatia len exotick krajina, ale sme lenmi
sabot, je mon sdi niekoho v neprtomnosti a vai Britskho spoloenstva nrodov. Nememe ignorova
sudcovia podpisuj tak zatykae, ak sme mali monos elanie vedcej krajiny Spoloenstva. Vai si zvolili
vidie vo vaom prpade, muste ma aj gulagy. To jedno- privemi silnho sprostredkovatea. U dvno nie sme
ducho patr k sebe. Ale vrme sa k... britsk kolnia, ale ich nzor alebo elanie m vek
Schudol som pdesiatsedem kl, to je vye sto libier. vhu. Take neakujte nm, ale eurpskym politikom.
Ani ja som nepodahol. Mal som chor srdce a teraz som A na Britov vraj tlaia vai aj esk rozviedka, take
v poriadku. chc ma konene pokoj a zrove si chc zachova
Viem, ako sa ctite, prejavil mi neakan sstras. alebo posilni vplyv na vau politiku. Napokon, Britnia
Neberte to osobne. Ani mne sa nepi, o sa rob. je vemoc. V Britskom spoloenstve je tretina ttov
Okrem inho vs ntia poruova zkony. OSN a Britnia tento svoj vplyv mdro uva a rada
Ale no tak! Len ma chcel usadi. My v pecilnych roziruje. Vau vldu si me teraz pokojne pripsa
slubch sa neustle pohybujeme na hranici zkonnosti. na zoznam.

100 101
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

A vy ste... Zaal som. rozprva sa s vami o skutonostiach, ktor podliehaj


Do toho ili so krpanm zubov. Dohovoril za ma. v naom tte utajeniu. Mm vysok mienku o vaej
Nemm dvod taji to. spravodajskej slube, dokonca aj po tom, ako ou otrias-
Take ma chcete vyexpedova do Eurpy a potom s li t dvaja idioti, ktorch ste poslali do Umhlanga Rocks.
k Britom s natiahnutou dlaou pre odmenu. Vlastne ste ma urazili, ke ste ma zaradili s nimi do tre-
To je vec politikov, pripustil. Lene mne sa nepi. tej ligy. Ale meme sa ete bavi o vaej krajine.
Dal by som prednos spoluprci. Mohli by ste by pre ns Nie ste v situcii, aby ste mohli navrhova okruh
cennej ako kolega, ne ako trofej nejakho politika. tm. Jeden z iernych spravodajcov mi znova pripome-
Mete to konkretizova? Tvril som sa zvedavo, nul, kde som.
hoci som presne vedel, o prde. Ja som sa do tejto miestnosti netlail.
Juhoafrick republika bola cel desaroia izolova- Nechceme pokodzova zujmy Slovenskej republi-
n. Pustil sa do vkladu. To obdobie sa skonilo, lene ky. Plukovnk sa neodchlil ani o vlas. Ale vae vedo-
pre Vntorn bezpenos je to non mora. Vieme, e mosti...
nm tu zanaj operova cudzie rozviedky, a rzne zloi- Pochopil som, o si o mne mysl. Juhoafrick spravodaj-
neck skupiny. A vy by ste nm mohli pomc. sk sluba mala za sebou roky spechov a prehier poas
Som u pr rokov mimo. Zaal som zahka. boja iernych aj bielych obyvateov proti apartheidu.
Ale mte sksenosti, ktor by pre ns boli neoceni- V krajine vlastne cel desaroia zrila obianska vojna.
ten! Nadchol sa a pokraoval. Slovensko je mal kra- Aj prv ierny prezident Nelson Mandela bol vo vzen sko-
jina, ak mm dobr informcie. Ale nam susedom mo- ro tridsa rokov ako terorista. Spolu s almi aktivistami
no dodva zbrane! African National Congres poloil bombu do nkupnho
Nepomem vm. strediska len pre bielych. Obete sa rtali na desiatky.
Boli ste sasou ruskho bloku. Pokraoval, akoby Take plukovnk bol star, ostriean vojak tajnej voj-
som ni nepovedal. Poznte metdy prce eurpskych ny, a ma pokladal za spravodajsk nedochda. Predsa
spravodajskch sluieb. Obzvl ns zaujma KGB, ale- by si inak nedovolil navrhn bvalmu riaditeovi spra-
bo ako to teraz nazvaj. Poznte sie spolupracovnkov. vodajskej sluby spoluprcu! To je ako pokus pozva
Ak nie tu v Afrike, tak v Eurpe. biskupa do verejnho domu.
Nemm v hlave pota. Znova som mu skoil do re- Vae umenie unika tak dlho na ns urobilo vek
i. Neviem o tom ni. dojem. Lichotil mi.
Keby sme vs sprvne viedli, spomenuli by ste si! Naozaj si myslte, e o takom nieom budem uvao-
Kad informcia m svoju cenu... va? Optal som sa ho priamo. Skutone ma ura v
Take potal ete aj s tm, e bude ma nieo pre nzor, e som blbec.
Britov alebo Amerianov. Jednoducho, vysa do poslednej Nie, to v iadnom prpade! Zhrozil sa. Aby ste vi-
kvapky. A potom vyviez ako exportn tovar. deli, ak dleitos prikladm nmu rozhovoru, nieo
Pn plukovnk! Nadchol som sa. Nie som ochotn vm prezradm. Tto pni s moji podriaden. Po dev-

102 103
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

desiatom tvrtom vlda vyhdzala zo spravodajstva de- vetu. Zabudli ste na dleit detail, pn plukovnk. Ja
vdesiat percent ud, pretoe boli bieli. Lene, kto sa chcem vrti domov! A keby som prijal v nvrh, u
ostal? Pr ud ako ja a... Koniec. Moji kolegovia maj ob- by to nebolo mon.
rovsk chu pracova, lene potrebuj odborn vedenie. Nikto by sa ni...
Naprklad kapitn Mendes... Asi vs prekvapilo, o tu Skoro mm chu vm veri. Mvnutm som ho zastavil.
rob ni dstojnk, ale on riadil vaich sprievodcov, Preruil ma prchod policajnho majora. Preiel popri
a v prpade naej spoluprce bude vam najblim kole- stole k plukovnkovi a podal mu nejak papierik.
gom, take... Plukovnk si ho pretal, hodil ho na stl a vzhliadol k po-
Najprv ma chytil, a teraz sa bude tvri ako mj licajtovi.
ochranca? Zasmial som sa. Tak ho sem pustite.
Neberte to osobne. Poiadal ma Mendes a len preto Ostatn dstojnci sa na neho sptavo pozreli, ale ani
prehovoril v takejto hviezdnej spolonosti. jeden neprehovoril.
Take si myslte, vrtil som ich na pevn zem, e sa Dostal som prkaz od fa, aby som umonil stretnu-
nechm vycuca ako pongia, a potom urobte rados Bri- tie dstojnka kontrarozviedky s naim hosom. Dostane
tom a polete ma domov. Pni, som pobren a sklaman. tri minty!
Mj nadriaden ak na sprvu z tohto stretnu- Do kancelrie vstpil asi tridsaron ernoch v tes-
tia. Strcal trpezlivos. Trocha priskoro na profesionla nom obleku.
jeho triedy. Ak mu budem mc poveda, e ste ochotn o tu chcete? Oboril sa na neho plukovnk Morkel.
nm pomc, bude ma argument pri rokovan o vaom Som dstojnk rozviedky Juhoafrickej republiky.
alom osude. Inak budeme musie podahn Britom Chlapec sa snail hovori sebaisto, ale vsledok bol a-
a z vs sa naozaj stane maskot volieb na Slovensku. lostn. Vyslali ma, aby som pnovi Lexovi navrhol...
Tvril som sa, e premam. Tak bleskovo navrhujte a vypadnite! Plukovnk zno-
Azda by sme mohli... Zaal rchlo, akoby som ho za- va strcal trpezlivos.
skoil svojm zavhanm. O pr hodn mete by vo Vy ste vemi cenn lovek, pn Lexa. Rozviedik sa
Svazijskom krovstve alebo v Lesothe. To s navonok naozaj snail. Dokzali ste prei v dokonale cudzom
samostatn tty, ale mme tam vplyv a... prostred cel mesiace, povedal by som, a roky. Mte ne-
Mohli by ste ma tam spoveda. Zasmial som sa jeho oceniten sksenosti, na Eurpana skvel vcvik a mj
naivite. Na Slovensko by ste oznmili, e u nie som f vm navrhuje spoluprcu, take...
na zem JAR a... akujem, nemm zujem o akkovek formu spolu-
Presne tak! Moja chpavos ho poteila. Presne prce. Zastavil som ho, aby sa alej nestrpoval.
tak! Alebo dte prednos Nambii, Botswane i Samozrejme. Nedal sa tak ahko. Ale keby ste pri-
Zimbabwe? To by sa tie dalo... jali miesto intruktora v naom koliacom stredisku...
...Po tom, ako by ste ma dokonale exploatovali, upli Pouli ste, o vm povedal? Pomoc prila neakane
by ste ma do prvho lietadla! Dokonil som preruen zo strany Morkela. Nem zujem! Dovidenia.

104 105
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Potrebujem pou odpove priamo od pna Lexu. Ako mi teda vysvetlte, e je zadriavan u viac ako
Chlapec bol mono zaiatonk, ale o pr rokov vyrastie tyridsaosem hodn bez vznesenia obvinenia?
a bude z neho smel chlap. Otzka ostala visie vo vzduchu.
Nemm zujem o akkovek druh spoluprce. Ako s vami zaobchdzaj? Doktor Joubert alej ko-
Zopakoval som. nal svoju prcu.
Aj tak vm akujem. Oval sa a ja som skoro akal, Slune, ale nekompromisne. Mono som nemal pre-
e mi pod svoju navtvenku. o klama, mal som znova prvnu ochranu.
Take, aby ste u konene vypadli, nie? Kapitn Mono. Existovala aj druh monos.
Mendes chcel svojmu fovi ukza, e dstojncku hod- ttny advokt v Juhoafrickej republike je ttny za-
nos nedostal nhodou. A kto je na tak demontrciu mestnanec na tej istej rovni ako prokurtor, len jeden
rozhodnosti lep cie ako nesksen skororozviedik? mal stupienok pod sudcom. A sdny systm je schopn
Lene prve, ke chcel mladk otvori dvere a ods, prevalcova aj manelku bvalho prezidenta a nrodn-
do miestnosti vstpili dvaja mui. Za ich chrbtami uni- ho hrdinu Nelsona Mandelu, take aj plukovnk kontra-
formovan policajt rozpaito naznaoval plukovnkovi, rozviedky smie nanajv slune pozdravi a opta sa, o
e nemal ancu zabrni im vo vstupe do miestnosti. si pn doktor el.
A vy ste zasa kto? Mete mi vysvetli, o sa to tu rob? Advokt sa
Som doktor Hennie Joubert, ttny advokt, a toto je vbec nesnail by prehnane zdvoril.
doktor Maritz, prvnik. Jeden z muov spustil s razan- Len sme si s nam hosom kolegilne posedeli. Plu-
ciou, akoby za nm stl prpor vsadkrov. Prili sme kovnk nemohol priamo klama, ve ttny advokt
na zklade informcie pna Andrewa Johnstona z Dur- zastupuje sdnu moc.
banu, ktor zastupuje tu prtomnho pna Lexu. Existuje zkonom predpsan postup. Doktor Jou-
No zbohom! Kapitn Mendes reagoval plne nepro- bert potlal zlos, lebo politici sa poksili obchdza
fesionlne. jeho svet paragrafov. iadny juhoafrick prvnik nepo-
Ste pn Ian Lexa, oban Slovenskej republiky? chop, e je to len virtulny svet. Nikto v tomto tte
Advokt sa obrtil priamo na ma. nem prvo rozhodn o jeho obchdzan.
no, som. Naa strana vetko koordinuje s vldnymi kruhmi
Kedy a kde ste boli zadran? Vyzeralo to ako vsluch. Slovenska, slovenskou centrlou Interpolu a...
trnsteho jla dvetisc dva asi o trnstej hodine Chceme sa s klientom rozprva. Doktor Joubert
v Umhlanga Rocks. Tieto informcie mu predsa musel nepotreboval ani zvi hlas.
da Andrew, preo sa teda pta? Prirodzene, pni. Plukovnk sa obrtil ku mne.
Je voi zadranmu vznesen nejak obvinenie? Teraz idem za svojm nadriadenm. Budem ho informo-
Obrtil sa na plukovnka Morkela, ktor akoby stratil va, e sme sa predbene dohodli.
re. Ak no, ak? Nedohodli. U ma unavoval.
Nie. Odpovedal radej jeden z podriadench. e sme sa predbene dohodli, e budete o mojom n-

106 107
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

vrhu uvaova. Nedal sa vyrui. Tak uvaujte. Nechcete Zajtra som pri tebe. Potom im natrhneme vaj... Ale
predsa nastpi na najbliie lietadlo s putami na rukch! zvazila vchova, take nedopovedal.
Je mi plne jasn, e nemete fovi poveda, e ste S smevom som podal ruku Joubertovi aj Maritzovi.
ma nepresvedili. Poutoval som ho. Pohostenie, kole- Sme tu preto, aby sme to dali do poriadku. Doktor
gilne reiky a tak... Robte o chcete, nijak dohodu Joubert si sadol a vytiahol obal na spisy. A hlavne pre-
nemme. A za to pohostenie akujem. to, aby nm nai volen zstupcovia neprerstli cez hla-
Ke skonte, dajte vedie slubukonajcemu seran- vu. Ako u vs.
tovi. Kapitn Mendes sa na ma pozrel, akoby som ho Ako ste ma nali? Pokladal som to za mal zzrak.
zradil, a nasledoval svojich fov. Priatelia v Pretrii. Ujal sa slova Maritz. Doktor
Viem, e to bude znie hlpo a paranoidne, zaal Johnston sa obrtil na sd v Durbane, kam v prpad
som rozpaito. Ale prve ma tu obracali udia zo spra- patr. Chcel vm to oznmi a dozvedel sa, e vs odviez-
vodajskej sluby, a ja by som bol nerd, keby som si mu- li na neznme miesto, take...
sel kls otzku, i ste naozaj advokti, alebo len alie Sa op obrtil na sd a zrove kontaktoval nieko-
kolo v tomto ringu. ho v Pretrii. Pokraoval Joubert. Mte vemi intere-
Ke vytiahneme nejak doklady, poviete si, e ich santnch priateov, pn Lexa. Potom doktor Johnston
rozviedka sfalovala. Doktor Maritz bol pragmatik. kontaktoval ns ako partnerov a my sme sa obrtili
Kto vs poslal? na tunaj sd. Pni zo spravodajskej sluby si dobre
N durbansk spolupracovnk doktor Andrew uvedomuj, o to znamen. Preto s tak nervzni.
Johnston. Take, o urobme? Chcel som pou konene nieo
Mte pri sebe telefn? Dostal som npad. Zavolajte pozitvne.
mu. Dnes veer u ni. Pn Joubert oami poiadal Ma-
Doktor Joubert vytiahol telefn, navolil slo a podal ritza o shlas a pokraoval. Zajtra pricestuje doktor
mi ho. Johnston a preberie prpad priamo na mieste. Teraz si
Johnston. Ozval sa hlas z apartu, sebaisto a ne- odpoite a snate sa uvoni. Je to na dobrej ceste, ve
kompromisne ako rajsk hudba. ste pod prvnou ochranou ttnych advoktov. Videli ste,
Andrew? Vydchol som si. Tu je Ian. Ako sa m? ak mme prvomoci.
oe ja, ale ako sa m ty? Je pri tebe doktor A vy ste videli, o pre nich cel v prvny systm
Maritz? znamen. Znervznel som. Tto udia jednoducho neboli
no, aj s doktorom Joubertom. ochotn pripusti, e by sa niekto opovil obchdza pr-
To je ttny advokt. Bez neho by sa k tebe mj spo- vo. Akoby to nevideli na vlastn oi.
lupracovnk Maritz nedostal. Poslchaj a policajti? Len pokojne. Nedal sa vyvies z miery. To si predsa
Toto nie je polcia. nedovolia.
Aha. To ist hovorili idia o Nemcoch v tridsiatych a ty-
Prde? ridsiatych rokoch dvadsiateho storoia.

108 109
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

S odhodlan dovoli si to! Ale nepresvedil som ho.


Okamite budeme o situcii informova doktora
Johnstona. Joubert ukonil rozhovor. Uvidme sa zaj-
tra.

Cela, do ktorej ma odviedol serant, nebola ani zale-


ka tak pohodln ako kpena. Pochopitene, bieli pni
cely nestavali pre seba. Ale bola v nej pomerne ist
poste a na stole niekoko sendviov a kokakola. Pravde-
podobne zvyky z nho posedenia. Streda 17. 7. 2002
Serant bez slova zamkol mreu, odiiel po chodbe
pre, a ja som zostal sm.
Take to povedali naplno, premal som. Niekto na Slo-
vensku zfalo potrebuje vyhra voby, pozn predvolebn
prieskumy a had spsob, ako ich zvrti. Akkovek
spsob. Rno som sa nectil o ni lepie ako veer. Cel noc
Plukovnk to vystihol priam dokonale. Maskot volieb. som sce preleal v posteli, ale o odpoinku nemohlo by
o tam po medzinrodnch dohodch. Znii existenciu ani rei. Spnok nerozohnal nepokojn mylienky, a hoci
loveka je naozaj nzka cena za vazstvo, najm ak je ten som sa konene prestal obva o ivot, neuavilo sa mi.
lovek na opanej strane. Potom je to vlastne alie Bolo jasn, e nejde o pohdanie prvom ani o omyl.
vazstvo, a nie cena. Juhoafrick tajn slubu printili zastni sa na me-
A ete sa zbavia konkurenta pri obsadzovan parla- dzinrodnom sprisahan. Bol som zvedav, ako aleko
mentnej stopdesiatky. Cel roj mch jednou ranou a ra- bud ochotn zjs.
nu k tomu zasad cudzia ruka. Genilne jednoduch. Rozhodol som sa, e nebudem pasvne aka na predve-
Stailo vliez do zadku Britom. A to predsa politici vld- denie pred sd. Napokon, ni podobn nemali v mysle.
nej koalcie ovldaj dokonale. Policajt ma predviedol do tej istej kancelrie, v ktorej
mi de predtm plukovnk Morkel ahal medov motzi-
ky popod nos. Tentoraz ma v nej akali in udia.
Pn Lexa. Oslovil ma vysok, asi tridsapron
ernoch. Som Natal Msizi. Toto s moji kolegovia. Potre-
bujem s vami prejs niekoko formalt. Podpete...
Ni nepodpem. Snail som sa rozprva rozhodne
a pokojne. O jedenstej prde mj prvnik, doktor John-
ston. Potom meme vybavi formality.

110 111
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Ako myslte. Mj odpor ho vbec neprekvapil. Vez- Ani ja nemm dobr nladu. Uchlipol som si kvy.
meme vm odtlaky prstov... Drte ma tu proti mojej vli, hoci...
To u urobili vai kolegovia. Nechcel som mu daro- U to dlho nepotrv. Odvetil, ale neupokojil ma tm.
va ani jeden bod. Som zadriavan protiprvne, preto Vetci sme sa obrtili k ovrajcim sa dverm, ale
iadam, aby ste ma prepustili... nemal som monos vidie plukovnka v zlej nlade.
Netrajte! ernoch sa primne rozosmial. Do kancelrie vstpili moji prvnici a pomer sl sa zdan-
...alebo proti mne vzniesli obvinenie! Dokonil som. livo zmenil v mj prospech. Okolo stola sa rozostavili p-
Toto nech si vylu fovia! Pn Msizi stratil trpez- ni Johnston, Harrison, Joubert a ete jeden mu, ktorho
livos hne na zaiatku a vyiel z kancelrie. som videl po prv raz.
Ale ete ani nezavrel dvere, a u ma poctili svojou Som rd, e a vidm ivho. Andrew sa usmial a do-
nvtevou kolegovia zo spravodajskej sluby, s ktormi konca murkol. Toto je doktor Ventura, n spolonk.
som o de skr popjal kvu a jedol sendvie. Ostatnch poznte. Prve sme prili z Durbanu, take
Ako ste sa vyspali, pane? Kapitn Mendes sa u- tto pni mono konene pochopia, e je koniec.
smieval, akoby mi u odpustil moju verajiu neochotu Privemi si verte. Kapitn Mendes sa snail uhra
spolupracova. Kvol pnovi X a ten predo ma postavil aspo bodk.
termosku kvy a plastov pohrik. Toto je porada klienta s jeho prvnymi zstupcami.
Nenamieali ste mi do tej kvy nejak drogu, aby som Andrew sa obrtil na kapitna a ukzal na dvere.
bol povonej? Bol som zvedav skr zo vzdoru, nemal Som rd, e ste tu, pni. Napokon, mohli ma znova
som chu tvri sa ako protihr v portovom zpase. previez niekde inde. Ale neurobili to, a ja som od rna
Briti prcu rozviedky naozaj pokladali za druh por- premal, preo. Urite sa nevzdali, ale mohli dosta
tu. Dentlmeni sa zabvali na prechytraen protivnka prkaz da odo ma ruky pre. To by bol ten lep prpad.
a potom si s nm dokonca boli ochotn poda ruku. Lene Ako ste ma vlastne nali?
tu ilo o znienie celej rodiny, a hoci na tom mali zsluhu Pozdravuje a Johann. Andrew to povedal akoby
vlastne len slovensk politick piky a novinri, podpo- mimochodom, ale mne bolo odrazu vetko jasn. Bez Jo-
ra inch ttov im dovoovala hra alej. hannovej pomoci by len obchdzal vzenia v celej kraji-
Napokon, Juhoafriania kvli nim riskovali kariru ne. Samozrejme, mrne. A tajn sluba by mala von
a slobodu, ale percento strt na inej ako vlastnej strane ruky.
me by ubovone vysok. Tak preo by eurpske slu- Preto boli pni z rozviedky tak nervzni a prekvape-
by neriskovali cudzie straty? n, e sa na scne objavili prvnici. A urite zanaj ha-
Nebute detinsk, pn kolega. Mendes si sadol a po- da, odkia im presakuj informcie.
zeral, ako si nalievam horcu tekutinu. Plukovnk Dfal som, e si Johann dva pozor.
Morkel je sklaman. Vera bol u fa a asi nedopadol Mm pre teba dobr sprvu, Ian. Andrew mi kvol
dobre. Dnes nem dobr nladu. A vtedy bva neprjem- a ja som si sadol.
n. Ale ve budete ma monos presvedi sa. Vetko bolo iba nedorozumenie... Zaal som hda.

112 113
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Ale no tak! S Andrewom sa rozosmiali vetci. Ty to napokon mysl vne. Andrew sa na ma


U mi zaali liez na nervy vlastn priatelia a prvni- pozrel plne novm pohadom.
ci, take to zanalo by vne. Zdalo sa mi, e ma pokla- Smrtene. Pritakal som a vetci konene zvneli
daj za nenapravitenho paranoika a barbara, ktor tie.
nechpe tak trivilnu vec, ako je deba moci v demokra- No, Ian, skoro by som bol zabudol. Andrew sa znova
tickom tte. Vkonn moc jednoducho nesmie a nebude usmial. Je tu tvoj brat a slovensk advokt, doktor Tro-
zasahova do prvomoc sdov. Bodka. kan.
Na tom princpe stoj cel tt a nejak politik z divo- Kde? Stiahlo mi hrdlo.
kej Eurpy je prli mal ksok, aby sa kvli nemu Ili na slovensk ambasdu. Poloil ruky na dosku
otriasli zklady prva. stola. Prdu, mono aj s vam konzulom. Vid, e je to
Mojim prvnikom to bolo plne jasn, len ja som sa na dobrej ceste.
poda nich sprval ako mal chlapec. Jednoducho, odcho- Tak to som rd! Nemohol som rozprva, hoci uply-
vanci britskej koly. nulch tyridsa rokov mi hlasivky slili dobre.
Neuvedomovali si, e sdy musia urova mantinely Stretli sme sa po ceste. Vysvetoval. Vlastne mi
aj politikom, teda uom, ktor chc ma moc. Poda mo- avizovali svoj prchod, tak som ich pokal na letisku v Jo-
nosti o najviu. Odjakiva sa ich snaia obchdza. burgu. Mali by tu by onedlho. A m asi pravdu. Doktor
Ak sa d, tak potichu a nenpadne. V mojom prpade to Trokan mi povedal, e slovensk minister vntra urobil
robia tie, len u nie je mon robi to nenpadne. tlaov konferenciu, kde vyhlsil, e u zajtra bude
Vedel som si predstavi, ako sa juhoafrick politici dopraven na Slovensko. Vie, o to znamen?
krtili, ke sa snaili vyvliec z neprjemnej situcie. Odlet u dnes.
A ako na nich museli tlai Eurpania, ke napokon pod- Presne tak. Potvrdil. No, dostaneme papier zo s-
ahli a rozohrali tto hru. du, e tvoja deportcia je zakzan. Potom budeme
Vy ma zastupujete, pni. Zaal som vne. Zname- pokraova.
n to, e ste povinn bra do vahy moje elania? Nemme as aka, km nm daj nejak papiere.
Prirodzene! Odpovedal mi doktor Ventura. Bol v t- Vyletel som naho prudie, ako som chcel, ale zdalo sa
me nov, take mu pripadla povinnos vysvetova samo- mi, e zabudol na moju iados, aby to brali vne. Ete
zrejmosti. dnes ma naloia do lietadla. To a nepresvedil ani Tro-
Take vs iadam, aby ste vychdzali z predpokladu, kan?
e sa vaa tajn sluba, kryt najvymi politickmi Ale v tom prpade sa musme obrti priamo na Naj-
kruhmi, rozhodla urobi pre vs nepochopiten vec. vy sd Juhoafrickej republiky. Doktor Joubert len
Obs sdy a nezkonne presadi politick ciele. no, je nahlas vyslovil mylienku, ktor napadla vetkm pr-
to precedens. no, je to ohrozenie stavnho systmu tomnm.
v Juhoafrickej republike. no, je to nepochopiten a no- Musme s okamite na sd, Andrew zaal organi-
v. Ale robia to! zova plne in prvnu obranu, ako dosia. Musme

114 115
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

oboznmi sudcu so situciou a zska sdny prkaz, kto- Ete raz vopch t svoju kuerav gebuu do dver
r zake deportciu. To s prv kroky. Potom budeme a vysvetlm mu, o je to rozhovor ttneho advokta
pokraova. Pni, ide do tuhho. s klientom. Rozlil sa doktor Harrison. Bude sa mu
Ideme na sd. Doktor Joubert kvol Venturovi, pre- ete tde snva o ertoch!
listoval s nm moju zloku papierov a vloil si ju do ak- Ako na povel sa dvere znova otvorili a George vysko-
tovky. Ako ttny advokt mal prstup priamo k sudcom il zo stoliky naozaj ako ert na pruine. Ale nevstpil
Najvyieho sdu, ak usdil, e si to vyaduje situcia. policajt.
Zatia drte pozcie. Za Andrewom voiel doktor Trokan a za nm mj brat.
Ahoj, Ivan. Medzi bratmi netreba vea slov. Objali
Kde je mj brat a doktor Trokan? Bol som ovea ner- sme sa a chvu len tak mlali. Moje hlasivky aj tak traj-
vznej, ne by som si prial. Nedokzal som sedie kovali. Konene k povolil.
na stolike a kancelria mi bola odrazu mal. Ahoj, brko. Mrne som hadal slov, hoci sa mi ich
Pjdem ich njs a privediem ich. Andrew sa zaal na jazyk tlailo tisc. o doma?
bali. Doktor Harrison ostane s tebou, aby nhodou nie- Ako doma, ve to pozn.
kto nedostal npad, e a zasa presun z nho dosahu. Vetci v poriadku?
Ke Andrew odiiel, doktor Harrison vytiahol z ak- Zaili sme u lepie asy, ale d sa to vydra.
tovky nejak papier a pozrel sa na cez okuliare. Potom A mama?
ich poloil na stl a papier mi podal. Je jej ako. Vzdychol si. Za tou krtkou vetou sa
Pozri sa, ako sa snaia zahmlieva. skrvalo ovea viac. Vetko. Ale dr sa. Ako mama.
o je to? Pustili vs bez problmov?
Kpia dokumentu, poda ktorho a zadrali vera, Skoro.
16. 7. o trinstej hodine popoludn. Take, poda neho ete Prepte, e vs rum... Doktor Trokan si odkalal.
stle maj as do vyprania tyridsaosemhodinovej lehoty. Zd sa, e ns tla as.
Aha. Z mojej cestovnej taky som vytiahol in pa- Bol som nekonene rd, e vidm brata a poujem slo-
pier. Toto je pouenie o prvach zadranho. Je na om veninu. Vzbudilo to vo mne v tejto situcii iracionlnu
podpis policajta. Volal sa tum Mostert. Dtum a mies- tbu by o najskr doma.
to... 14. 7. popoludn v Malvern. Ja u nebudem rui. Vlado odstpil odo ma a sa-
Paneboe! George zalapal po dychu. A to ti nezo- dol si na stoliku, o mu ponkol Harrison. Len sa nm,
brali? Babrci! Daj mi ho. Originl dostane sudca a tm- celej rodine zdalo nevhodn posiela za tebou iba dokto-
to pnom ukeme kpiu, aby vedeli, e ani tento pokus ra Trokana, tak som iiel s nm. Ako morlna, ke u nie
im nevyiel. odborn opora.
Rozprvali sme sa asi hodinu. Obas dvere otvoril Je skvel, e si tu, brko. Stisol som mu ruku. a-
uniformovan policajt, bez slova sa na ns pozrel a zno- kujem.
va zavrel, len aby sme vedeli, kde sme a kto rozkazuje. Zasa z teba robia medilnu hviezdu. Doktor Trokan

116 117
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

mi podal ruku. A, samozrejme, zo seba tie. Odrazu s Som okovan! Nech to dopadne akokovek, nenechm to
vetci hrdinovia a tto fraku prezentuj ako spech tak. Budem ich alova, vetkch. Policajtov, spravodaj-
slovenskej diplomacie. sk slubu, ministrov... Vetkch. Toto je vsmech pr-
Ve preto to robia. va... A ja som a do toho dostal! Ale veril som, e...
Vraj m by u zajtra doma. Pokraoval. Vedeli to Raz sa to sta muselo. Upokojoval som svojho prv-
u vera. Bude to tranzit cez vajiarsko. A takisto vedia, nika. Nemem uteka cel ivot. O dva mesiace bude
e na teba nebude uvalen medzinrodn zatyka. Take po vobch a potom... Mono budem ete tu, a ak nie, pus-
je to dobre zorganizovan a presne koordinovan akcia. tia ma. Potom sa ti ozvem.
Ni neponechvaj na nhodu... Takto poliapanie posvtnch princpov... Akoby
Take je to tvrd. Ale to som u vedel. Ete a po- nevnmal, o hovorm. udsk prva s svt a nedot-
prosm, aby sme hovorili po anglicky, aby nm rozumeli knuten... Neviem si predstavi v hriech, ne takto
aj tto pni. nectu k prvu na spravodlivos... Ak udia nm to vld-
V poriadku, to nie je problm. Juraj bol, prirodzene, nu, ke im ni nie je svt? Ako sa mme na tomto
profesionl, a toto mu urite napadlo hne na zaiatku. svete cti v bezpe, ke prve ministerstv vntra
Ale zrove chpal, ako dobre mi padne pr viet po slo- a bezpenosti poruuj takmto spsobom...
vensky. Z monolgu prvnika, ktor prve priiel o vetky
My sme sa u zoznmili. Vysvetoval mi Andrew. idely, ma vyslobodil nvrat Vlada a doktora Trokana.
Od zaiatku sme boli spolu v telefonickom kontakte. Teraz Prv tajomnk ambasdy pn Kirng odmietol s
sa musme dohodn, o alej. s nami. V pokojnom hlase prvnika sa skoro dokonale
o mem urobi? Trokan okamite zaal naplno skrvalo znepokojenie. On je sasne aj konzul tu
pracova. v JAR. Vraj prde policajnm autom. Chpe, o to mus
Privies sem konzula. Andrew tie nestrcal as. by za vtka? Radej pjde s policajtmi, ako s nami...
Ian bude potrebova nhradn pas. Ten mu me vyda Ako aleko s vai kolegovia na sde? Juro Trokan
iba zstupca vaej krajiny. sa obrtil na Andrewa.
V poriadku. Doktor Trokan vstal a vykroil ku dve- Muste chpa, e sa neobrtili na nejakho okres-
rm. Vladimr, idete so mnou? nho sudcu, Andrew sa snail upokoji. Ktorejkovek
Samozrejme. Vstal aj mj brat. ctihodnosti sudcovi Najvyieho sdu to nejak chvu
Idem s vami aj ja. Harrison si vzal aktovku. Pre trv, ne sa zni k nm smrtenkom. Ale bude to v po-
kad prpad. riadku.
Ja ostvam tu na stri. Uzavrel debu prce And- Po prv raz som poul, e na dvere tejto kancelrie
rew. niekto zaklopal. Vstpil diplomat ako repa, v triezvom
Je to tak, ako vravel doktor Trokan. Andrew pokal, obleku, itom na mieru a s vrazom, ktor mohol by
km sa zavreli dvere a obrtil sa na ma s vrazom to- smevom alebo vyjadrenm sstrasti.
tlneho ohromenia. M pravdu, Ian. Naozaj to robia! Dobr de, pni, som Rbert Kirng, prv tajomnk

118 119
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

vevyslanectva Slovenskej republiky a konzul Slovenska nie je tak ahk, ako opja slanm rokom vlastnch
v JAR. Poul som, e vznikli nejak komplikcie alebo servilnch novinrov doma.
zdanliv kompli... Mte tak tlaivo so sebou, vak? Snail som sa mu
iadne zdanliv komplikcie! Doktor Trokan mu ne- pomc.
zdvorilo, ale rzne skoil so rei. S tu poruovan ud- no, ale...
sk prva obana Slovenskej Republiky, tak si nechajme Tak mi ho dajte, ja ho vyplnm a bude vetko skoro
formality na neskr a pome s tm nieo urobi. v poriadku. Vyzeralo to jednoducho. Naoko.
Len pokojne, pni. Pokojne. Bola to naozaj diploma- Ale vy nemte m preukza svoju totonos, take
tick odpove. Ako si predstavujete moju pomoc? vm mem a nemusm veri, e ste Ivan Lexa.
Tak po prv, zaal mj slovensk advokt. Mj klient A za km ste sem prili? Nahneval ma, ale potrebo-
potrebuje nhradn cestovn doklad. Ste oprvnen vysta- val som ho. Stoj pred vami nejak duch?
vi mu ho? Sta vm na overenie totonosti, ke ju potvrdme
Som, ale... To bolo prv raz, o som poul jeho naj- my? Neakane sa ozval Vlado.
obbenejie slovko. Nemem to urobi bez shlasu Kto my? Diplomat bol zaskoen novm protivnkom.
prslunho odboru cudzineckej polcie v Bratislave. Som jeho brat a je tu prtomn aj jeho prvny z-
A keby som bol turista, ktorho tu okradn, a prde stupca zo Slovenska.
na vevyslanectvo s podobnou iadosou? Mal som chu No to by mono stailo, ale... Zanal sa opakova.
toho radnckeho diplomata trocha potrpi. Len tak, S prtomn aj prvni zstupcovia ininiera Lexu tu
zo zvedavosti, o urob. v JAR. Doktor Trokan doho nemilosrdne bil alej. Ani
To by bola plne in situcia. Ale... Nechal sa na- to nesta?
chyta hne na prv raz. Tak si t iados vyplte. Rezignoval. Budem in-
V om by bola in? Ani Juraj sa nedal zahanbi. formova prslun rady v Bratislave, a ak bud shla-
Mm zakzan podnika akkovek kroky. Neochot- si, dostanete pas.
ne priznal vlastn nesvojprvnos. Konkrtne v tomto No vidte, ako nm to ide! Advokt sa usmial skoro
prpade. povzbudivo. Aj ke nechpem, preo nemte pri sebe
Ale mete sa s nimi spoji a postpi im moju ia- priamo nov nhradn pas. Uetrili by sme si kopu sta-
dos? Nedal som najavo, e vediem. rost a roboty:
no, ale... Nikto o dosia nepoiadal! Prejavila sa radncka
Je tu nejak ale, o ktorom nevieme? Prvnik kontra strnka jeho diplomatickej kariry.
diplomat, lepie divadlo som si nemohol ela. Ale kom- Do miestnosti nhle voiel plukovnk Morkel.
dia to rozhodne nebola. Prepte, pni. Rozbehol sa rzne. Musm vs po-
Nemm vyplnen iados o vydanie nhradnho iada, aby ste odili.
pasu. Vyzeral neastne. Napokon, diplomati to nemaj o si to dovoujete? George ako ttny advokt ne-
ahk. Musia obhajova kroky svojej vldy v cudzine, a to pokladal Morkela za rovnocennho protivnka.

120 121
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Dobre. Andrew zasiahol. Nepotrebovali sme kon- Take je napriek tomu vaou povinnosou poskytn
frontciu, ale as. Ostane tu s tebou len George. Musme obanovi Slovenska prvnu ochranu a pomoc!
aka, km Ventura s Joubertom vyhraj vypoutie Nemem urobi ni viac, ne postpi vau iados
u sudcu. Prines papier a cel tto komdia sa skon. o nhradn cestovn doklad do Bratislavy. Pn Kirng
Morkel sa naho pozrel bez akhokovek vrazu a po- uzavrel diskusiu a vydchol si.
tom ukzal Trokanovi a Vladovi na dvere. S nimi odiiel Georgeovi nhle zappal vo vrecku telefn.
aj Andrew. Ostal len Kirng a George Harrison. Harrison. Tak predsa? To je skvel! Ian, vyhrali sme!
alej vs iadam, aby ste protestovali proti mjmu Sudca zakzal tvoju deportciu a nariadil, aby si sa do-
zadraniu. Pokraoval som tam, kde ma preruil Mor- stavil zajtra pred sd. Vyhrali sme, o som ti hovoril?
kel. Toto by si nedovolili! A proti rozhodnutiu sudcu by neiel
Zadrali vs predsa na zklade toho, e ste tu ilegl- ani prezident. Meme si vydchnu. Tento pn by tu mal
ne. Take bol informovan ovea lepie, ne bol ochotn osta, km rozhodnutie prines a vrazia ho tomu naf-
prizna. kanmu pinovi do ggora.
Ale som zadriavan viac ako tyridsaosem hodn. Pn tajomnk, samozrejme, rozumel kad slovo a ne-
Nedal som najavo, e sa preriekol. Nebolo proti mne akane znervznel. Akoby ho sprva od sudcu rozladila.
vznesen obvinenie, neumonili mi spoji sa s prvnikom, Dvere sa bez zaklopania otvorili a vstpil Natal Msizi
a potom ako som sa s nm spojil, poruili doho- s jednm uniformovanm policajtom.
du, e ostanem v Durbane. Tm poruili moje udsk pr- Tak o, pni, u ste skonili? Svoje znechutenie z vy-
va, medzinrodn prvo aj juhoafrick zkony. To vm sokej hry fov u asi rozchodil. Boli by sme radi, keby
nesta? sme mohli zadranmu poskytn as na jedlo a hygienu,
Stailo by, ale... inak sa budete na sde saova, e sme ho trali.
Skste rozprva bez toho ale, prosm. Moja iados Konzul vyskoil a hrnul sa k dverm.
ho plne vyviedla z miery, hoci som ju skoro vbec ne- Samozrejme, u sme skonili! Bol oividne rd,
myslel posmene. e mu ierny radnk pomohol.
Nie som oprvnen podnika v tomto smere iadne Ostvam pri klientovi. Doktor Harrison vloil
kroky. do hlasu cel vhu ttneho advokta, ale tentoraz to ne-
Ale to je predsa sas prce vevyslanectva v ka- stailo.
dom tte! Pripomenul som mu jeho povinnosti. O to Ale nie. Natal sa zasmial. Bol to vbec vesel agent.
vs ani nemusm iada! Umonili sme vm rozhovor s klientom, ale stri ho
Pozrite sa, pane. Diplomat konene nabral dych za ns nemuste. Toto je policajn stanica, take sa mu
na rozhodn re. Nevedeli sme, e vs zadrala juhoaf- neme ni sta.
rick polcia. Dozvedeli sme sa to cez diplomatick kan- Jeho bodros ma mala varova, ale nevenoval som
ly ministerstva zahraniia. A zrove som dostal presn jeho slovm tak pozornos, ak si zaslili.
a vyerpvajce pokyny, ako mme postupova. Take... Ke sme ostali v kancelrii sami, Natal kvol str-

122 123
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

nikovi a ten poloil na stl kufrk s potrebami na odber Ak sa ete niekedy chcete stretn so svojm prv-
odtlakov. nikom, a hlavne bratom, prestate keca a zoberte si
To u vai urobili. Dal som ruky za chrbt. Brnil taku!
som sa, aby som natiahol as. Dal by som prednos... To je vyhrka? Asi som od svojho zadrania prv
Dal by som prednos, keby ste zostali doma a neza- raz poul nieo tak otvorene brutlne. To predsa nemo-
ahovali ns do vaich politickch pletiek. Natal vbec hol myslie vne. Vrada dvoch obanov Slovenska pria-
netajil, e kolegilna zdvorilos je minulosou. Mte na mo na policajnej stanici...
to p mint. Nezmysel! Sna sa ma zastrai, ale podcenil moje
Nemm... Znova som sa brnil. Bolo nevyhnutn vy- odhodlanie.
dra do prchodu mojich prvnikov s papiermi zo sdu. Lene po alch slovch veterna obianskej vojny
Lene mali naponhlo. Jeden z nich mi zaloil put som pochopil, kto je silnej.
a druh na formulr s mojm menom otlail vlastn prs- Varovanie. Morkel sa tvril neutrlne, a z neho iiel
ty. Ke predpis hovor, e sasou formulra musia by strach. Sta, aby sme ich na jednu noc posadili do basy.
odtlaky, bud tam odtlaky. A neboli by sme tak ohadupln, ako vo vaom prpade.
Len o sa skonila procedra, vstpil do kancelrie Viete si tch mestskch pnov z Eurpy predstavi, ako
kapitn Mendes a plukovnk Morkel. odolvaj dvadsiatim iernym kriminlnikom? Cel noc?
Tak ideme! Plukovnk sa na ma pozeral ako na er- Je to stran, ale tu v republike mme okolo dvadsap
noskho zloinca. Naozaj mal zl nladu. Kdesi som po- percent obyvateov HIV pozitvnych. To je optimistick od-
ul, e nlada loveka je priamo zvisl od aldka. had, myslm, e skutonos je ovea horia. A hlavne v pod-
Zdalo sa, e Morkelov f mu ho dkladne vyistil. svet je to priam katastrofa. Take, ak by nhodou preili
Mm sa tu stretn so svojimi prvnikmi! Postavil noc, doma by museli chodi k doktorom. Po zvyok ivota by
som sa na zbyton odpor. Zfalo som potreboval poskyt- preklnali vau tvrdohlavos. Vy si prinajhorom pr me-
n prvnikom as, aby mohli dorui sdne rozhodnutie. siacov posedte v pohodlnom eurpskom vzen, ale oni by
Lene Morkel ma rovnako zfalo potreboval dosta z ich boli odsden na smr. Aj ke ste tento trest u vs zruili...
dosahu. Bol som rozhodnut brni sa. To je neuveriten! Nenachdzal som slov.
Teraz, ke slovensk minister vntra avizoval mj Ale inn. Poznamenal plukovnk. Tak ideme.
prchod, som sa ctil v bezpe. Vlastne sa mi nesmelo ni Uteoval som sa skutonosou, e sme neopustili Pre-
sta, a tto pni to dobre vedeli. Chcel som sa chyti sto- triu. Po ptnstich mintach jazdy sme zastali pred vi-
la, alebo zaa okolo seba kopa, len aby ma neodvliekli lou obohnanou trojmetrovm mrom. Na jeho vrchole
z dosahu mojich spojencov. boli stpiky s porcelnovmi izoltormi a ostnat drt.
Bol to zlomov okamih a uvedomovali si to obidve Oceov brna sa otvrala servomotorom, po naom pre-
strany. Fyzick nsilie bolo prakticky vylen, ale plu- jazde s hlasnm derom zapadla na svoje miesto.
kovnk Morkel ukzal, preo ostal v slube aj po zmene Dom vyzeral ako pevnos. Vedel som, e to nie je
reimu. armdny objekt ani policajn stanica. Takto si chrnili

124 125
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

svoje vily vetci bohat obyvatelia juhoafrickch miest. To nie je moja vec. Odpovedal rchlo.
Vldla tu tak obrovsk kriminalita a prepady nechr- To je aj vaa vec! Pokraoval som. Moji prvnici
nench domov boli tak brutlne, e ochrana elektrick- s na Najvyom sde JAR, prve zskali rozhodnutie,
mi ohradnkmi, vysokmi mrmi a pecilne cvienmi zakazujce moju deportciu, take toto je ileglny nos.
bojovmi psami bola pokladan za prirodzen opatrnos. Nemem pre vs ni urobi. Znelo to ako ospravedl-
Take ma previezli do bezpenho domu, ktor urite nenie?
patril spravodajskej slube. Predpokladm, e ste s nimi v spojen. Dovtpil som sa
Vntri bol mal fotoatelir. Morkel mi bez slova nazna- konene, ak lohu hr naa ambasda. Fotia ma, aby ste
il, aby som si sadol na stoliku pred reflektor a rozpty- im mohli vyda mj nhradn pas! Take takto to hrte!
ova svetla. Som viazan prkazmi z Bratislavy. Bol to chab
alia fotka na pamiatku? Neodpustil som si pokus argument, ale aspo bol pn konzul konene primn.
o vtip. fuje vm priamo riadite SIS, alebo vs riadi f
Chceli ste predsa nhradn pas, nie? Take o toto rozviedky Kain z Londna? Chpal som u vetko.
ilo! Moju fotku vlepia do pasu, aby ma dostali na letis- Pn konzul skonil hovor bez odpovede.
ku cez kontrolu. N konzul nemohol vyda pas mne, ale Take svoj pas napokon budete ma. Morkel sa uti-
tto pni mali dvere otvoren. pane zasmial. A teraz vypadneme. A rchlo.
Musme ho dosta do lietadla skr, ne sa t zasrat Znova ma naloili do auta a vyrazili sme na aliu
prvnici spamtaj. Aj plukovnk zhodil masku. o bu- cestu. Morkel ostal vo vile.
de s tmi fotkami? Bolo nm trocha tesno. Veda vodia sedel kapitn
Ete schn, ozval sa technik odo dver tmavej ko- Mendes, ma natlaili medzi dvoch mohutnch ernochov.
mory. Dajte mi p mint. Jednm z nich bol mj znmy Natal Msizi, druh sa
Do miestnosti vstpil pn X, pozrel sa na zachmren na ma usmial a predstavil sa ako James. Ale ruky sme si
tvre svojich nadriadench, pokril plecami a podal mi te- nepodali...
lefn. Pn kapitn. Oslovil som Mendesa. Toto vm pred-
Prosm. Nevedel som, kto to je. sa neme prejs. Ako dstojnk spravodajskej...
Pn ininier? Take ma iiel telefonicky zachrni Som imigran radnk. Usmial sa ponad plece. o
n konzul. Jeho alie slov ma vyviedli z omylu. Cen- by tu robila tajn sluba. Neiaducich cudzincov depor-
trla v Bratislave odmietla vau iados o vydanie tuje imigran rad.
nhradnho cestovnho dokladu. Len to som vm... Preo vlastne nepostupujete poda... Nedal som sa.
Bol som unesen z budovy policajnej stanice v Moot. Nie som zvyknut prehrva. Samobo sa rozo-
Spustil som rchlo, aby nestail skoni hovor. Napriek smial. Nerobm kroky na prehru, ale na vhru. Mm
sdnemu rozhodnutiu o zkaze mojej deportcie. Uniesli lohu dosta a do lietadla a posla domov. A to urobm!
ma prslunci juhoafrickej spravodajskej sluby. S tu so Za akkovek cenu, rozumie?
mnou, prve vyvolvaj moje fotky. Teda, toto som ete nevidel...

126 127
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Vea vec si ete nevidel. Kalem vm na nejak papiere. Kapitn muovi vy-
Tm sa rozhovor skonil. trhol papier z rk a roztrhal ho. A teraz vypadnite. Tu
Z Pretrie sme sa museli vrti do Johannesburgu, nemte o robi.
kde bolo medzinrodn letisko. Mu sa sce tvril dleito, ale nemal odvahu eli
Km sme dorazili na letisko, bleskurchlo sa zotmelo Mendesovi, a preto rchlo odiiel.
a na Afriku padla noc. James, Natal! Na jeho krik do miestnosti voli oba-
Auto prelo brnou, ale nezamierilo k hlavnej budove. ja ernosk agenti. Padme. Bleskovo ho nalote na to
Bez toho, aby znil rchlos, vodi zamieril k hangrom posrat lietadlo a u nech ste vo vzduchu!
na vzdialenom konci letiska. K okienku vodia pristpil Preli sme krtkou chodbou do letiskovej haly a pri-
chlap v letitnej uniforme a ukzal niekam do tmy. Napo- stpili sme k pultu pasovej kontroly. Za pultom sa na ns
kon sme sa dostali k odbavovacej budove zozadu. usmiala praliv blondna. Potom sa pozrela pozornej-
Priviedli ma do miestnosti s dvoma zrkadlovmi ste- ie a smev z jej tvre zmizol.
nami. Cestou sa ns sce poksil zastavi prslunk le- Slena, oslovil som ju, km si prezerala nae pasy.
tiskovej polcie, ale Mendes mu nieo rchlo a drazne Dokonca aj mj. Videl som ho prv raz v ivote. Take
vysvetlil, km ma Natal a James drali za plecia, akoby pn konzul splnil prkazy z Bratislavy do bodky. Som
sa bli, e im ujdem medzi ud v prednej asti budovy. nezkonne unan z zemia Juhoafrickej republiky.
Kapitn Mendes sa prezrel v zrkadle. Asi chcel vidie Moja deportcia sa kon bez prvneho dvodu a konanie
vaza v plnej krse. radov je protiprvne, lebo sudca Najvyieho sdu de-
Neberte to osobne, pn kolega. Blahosklonne sa portciu zakzal.
na ma usmial. Robm svoju prcu. S smevom sa pozrela na Mendesa a podala mu nae
Robte pinav robotu za druhch a poruujete zkon, pasy.
kapitn. Tak u sa prestate predvdza a pote. Kapitn
To je vec nzoru. Urite sa vo svojej lohe ctil Mendes potom podal doklady Natalovi a odstpil.
dobre. James a Natal ma vzali medzi seba a viedli ma chod-
Jeho exhibciu preruil prchod nejakho mua. bami. Ctil som sa medzi ich vytrnovanmi telami ako
Kto vs sem pustil? Mendes bol skr prekvapen sardinka v konzerve.
ne nahnevan. Nastpili sme do lietadla spolonosti Swissair a moja
Som radnk sdneho registra Najvyieho sdu eskorta ma priviedla k sedadlu prvej triedy.
Juhoafrickej republiky Karolus Venter. Dleitos z ne- Jedna cesta sa skonila. Zafilozofoval si James.
ho kvapkala ako voda z pripla. Prve som vm do- Druh vs ak. O pr hodn ste doma.
ruil rozhodnutie Jeho ctihodnosti sudcu Bassona, kto- Ignorovali ste sdne rozhodnutie, chlapci. Chcel
rm sa odklad prkaz na vyhostenie. Zrove zakazuje som nadviaza rozhovor, ve s nimi preijem v lietadle
jeho deportciu. Vec je prejednvan ako urgentn, a to dlh hodiny. Vyhrali ste, ale nezvidm vm. Vaa ka-
bez toho, aby boli dodran pravidl pre doruenie. rira v ttnej slube sa prve skonila.

128 129
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Staraj sa o seba. Znova ma oblail iariv smev Okamite sa vrte na palubu! Mendes zril.
Natala Msiziho. My len plnme rozkazy. Rutina. K Mendesovi pristpil mu v uniforme pilota a nieo
Pozeral som sa, ako nastupuj al cestujci. mu povedal. Mendes pokynul Jamesovi a Natalovi, t ma
Take sa naplnil plne najhor scenr, s vnimkou znova chytili za ramen, a vliekli ma sp k lietadlu.
mojej fyzickej likvidcie. Morkel mal pravdu, doma nelo Kapitn, toto vm neprejde. Nevravel som mu to po
iba o pomstu, ale hlavne o voby. iv maskot je innej- prv raz, ale zdalo sa, e znova mrne.
ako sprva o mojej smrti. Take pni kriiaci, verm, Drte hubu! Budete robi, o vm poviem, a nikomu
e mi nelo o ivot. Jednoducho sa vm to nehodilo. sa ni nestane.
Napokon mem by rd, e mi voby zachrnili ivot. Komu by sa malo nieo sta? Ve ma chceli doma i-
Cestujci boli na svojich miestach a lietadlo sa pri- vho!
pravovalo na odlet. Ete mme vho brata a toho slovenskho advok-
Na letisku ma naloia do antona a upn rovno do ba- ta. Pripomenul mi hrozn skutonos. Postarm sa, aby
sy. A potom si bud lma hlavy, ak trestn in mi si odniesli AIDS talizman, ak nedostanete rozum. Ho-
nai, aby im sudca t vzbu posvtil. Inak utia hanbu, vorm to jasne?
ke ma bud musie pusti. To by bol gl! Nielen preto, Jasnejie sa u ani nedalo.
e by som bol konene doma a slobodn, ale aj pre mo- James a Natal ma tentoraz usadili tri rady od seda-
hutn pohyb volebnch preferenci. diel, na ktorch sme sedeli predtm. Za ns si sadol tre-
A okrem toho by sa mi splnil sen spred niekokch t ernoch, poda postavy trnoval v tom istom zariaden
dn. Zazvonil by som pri dverch bytu a otvorila by mi ako moja eskorta.
moja... Do lietadla voli dvaja pni v uniformch letiskovej
Z mylienok ma vyruil palubn rozhlas. Najprv som polcie a letuka. V ruke drala nejak papier.
si myslel, e ohlasuj n odlet, ale ilo o nieo in. Odrazu som na tvri poctil dotyk nieoho pevnho
Ladies and gentlemen! Hovor k vm kapitn. V me- a lepkavho. Mu, ktor si sadol za ns, mi prelepil sta
ne spolonosti Swissair sa vm ospravedlujem, ale irokou lepiacou pskou.
z technickch prin budete musie vystpi a vrti sa Trojica sa postavila pred nae pvodn sedadl a pozre-
do budovy letiska. Zachovajte, prosm, pokoj a riate sa li sa na ne. Potom sa vy dstojnk pozrel na letuku. Bola
pokynmi posdky lietadla. Spolonos preber pln zod- v tvri paprikovo erven a uprene sa pozerala na ma.
povednos za prpadn neprjemnosti, ktor sme vm Bol to urite pekn pohad. V plne przdnom lietad-
tmto zdranm spsobili. akujem za pochopenie. le kontrolovali sedadl a o tri rady alej sedel hadan
James s Natalom sa len mlky pozerali, ako vetci beloch s prelepenmi stami v spolonosti troch erno-
cestujci opaj palubu. Potom nemohli robi ni in, chov, ktor sa tvrili, e tam nie s.
len vzia ma medzi seba a pobra sa k vchodu. Slena! Napomenul ju policajt. Napte do zzna-
Len o sme sa dostali do budovy, priskoil k nm ka- mu, e na sedadle J 8 sa nenachdza iadny beloch
pitn Mendes a pn X. v sprievode dvoch imigranch radnkov. Tm pokladm

130 131
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

kontrolu za skonen. Udanie toho prvnika sa nezakla- Natal znova vytiahol z vrecka telefn a navolil slo.
d na pravde. Koniec. Meme s. o sa rob, pane? Aha. Rozumiem. no, pane. Samo-
T tvoji kamoi sa snaia. James sa zasmial a odlepil zrejme, pane. Koniec.
mi psku z st. Vplili do kancelrie nelnka letiska Ten tvoj prvnik je poriadny divoch. Smial sa mi
so sdnym prkazom a hulkali, e sed v lietadle. Nu, ne- do tvre. Narobil na letisku tak bordel, e vajiarsky
sed. pilot odmietol letie. Musia ho vymeni. Ale u d pokoj,
Natalovi zappal vo vrecku telefn a vetci traja sa prve ho vyvdzaj z objektu letiska. Vynadal nelnko-
strhli, akoby pri nich buchla bomba. vi, policajtom, pilotom... Zd sa, e stratil nervy. Ak ho
Povam. Tvril sa napto. Nedaj pokoj, vak, bud alova, bude ma problmy. Blzon.
pane. Bola tu kontrola. Negatvne. oe? Zasrat sudca. Take Andrew napokon pochopil, e som mal pravdu.
no, pane. Rozumiem, pane. Vykonm, pane. Musela to preho by rana, zisti, e aj v jeho krajine po-
Obrtil sa ku mne. litick ciele mu st nad zkonom. Chudk.
Jeho ctihodnos sudca Najvyieho sdu Basson za- Lietadlo sa nhle pohlo. Najprv pomaly, ale postupne
kzal odlet lietadla na pravidelnej linke Joburg Zrich naberalo rchlos, a km sa podvozok neodlepil od bet-
sedemnsteho jla dvetiscdva o dvadsadva tridsa. novej drhy.
Take vystupujeme, pni. Vazne som sa zasmial. Bol som na ceste domov.
Nikam nejdeme. Natal mi smev vrtil. Toto je u
p mint mimoriadna linka Joburg Zrich s odletom
osemnsteho jla o nula jedna nula nula.
Take to napokon dokzali. Poruili vetky zkony,
ktor im stli v ceste a posielaj ma svojm potencilnym
priateom v centre Eurpy. Ktovie, mono raz naa spra-
vodajsk sluba pole domov nejakho juhoafrickho
politika, ktor nepochop, e demokracia me by len in
forma absoltnej moci.
Natal op telefonoval.
Rozumiem, pane. Komedianti. Nie, ni sa nedeje. Je po-
kojn, chpe situciu a vie, o je v hre. Rozumiem, pane.
Koniec.
Do lietadla zaali znova nastupova cestujci.
Ladies and gentlemen! Znova sa ozval palubn roz-
hlas. Bohuia vm musm oznmi, e budeme trocha
meka. Spolonos sa vm vetkm op ospravedlu-
je...

132 133
Epilg

Slovensk lietadlo spolonosti Sky Europe odtarto-


valo z Zrichu 18. 7. 2002 ptns mint po dvanstej.
Sprevdzali ma len Natal s Jamesom, zvyok eskorty
ostal vo vajiarsku.
Obaja boli trocha sklaman, e sa na palube nepod-
valo ich obben pivo.
Slovensk vlda z poldruhahodinovho letu urobila
ou pre vanch divkov. Na palube neboli iba cestuj-
ci, ale aj novinri a televzny tb, take napt obania
nemuseli aka a do mjho prletu. Televzia vzpt
vysielala moje zbery z lietadla na Slovensku.
Sedel som medzi svojimi iernymi sprievodcami ako
prav medilna hviezda, chrnen osobnou gardou.
Natal a James sa bavili ete lepie ako ja.
Samozrejme, ostatn cestujci vedeli, kto s nimi let.
Museli ich poriadne bolie krky, ke sa neustle obraca-
li, uzatvrajc medzi sebou stvky, i ten neznmy be-
loch je naozaj Ivan Lexa, alebo je to len amatrsky pokus
o podvod.

135
Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS Ivan Lexa, Vlado Haratk NOS

Po prlete na bratislavsk letisko ou pokraovala. Na Raiansku ulicu ma nepreviezli v obrnenom Alig-


Pokali sme, km vystpia vetci cestujci. Potom tore, ale v neoznaenom osobnom aute.
na palubu priiel nelnk letiska v slvnostnej unifor-
me, spolu s dvoma prslunkmi letiskovej polcie a mla-
dukou slenou zo slovenskej centrly Interpolu, ktor sa Da 20. 7. 2002 som bol so sptnou innosou k 18. 7.
mala zrove postara o protokol. 2002 vzat do vyetrovacej vzby rozhodnutm predsed-
Ten sa nim nelil od vtania ttnickej nvtevy. nky sentu Krajskho sdu v Bratislave JUDr. Sone Smo-
Slena, povedzte pnu ministrovi vntra, e m lovej.
u ma jeden dobr bod za toto privtanie. Usmial som sa Da 16. 8. 2002 Najvy sd SR (7 To PT 15/02) roz-
na u. Potom som si predsa len vimol jeden detail. A kde hodnutie JUDr. Smolovej zruil a prepustil ma z vzby.
je erven koberec? Zabudli ste, alebo ho mte v istiarni? V dvansstranovom rozhodnut okrem inho skontato-
Smiala sa spolu so mnou a palcom ukzala k nebu val, e JUDr. Smolov bola neprslun, teda aj nezkonn
v geste, ve viete, to t hore. sudkya... A na tchto dvanstich stranch uviedol tie
Tak, slena, takto vyzer nos po slovensky. Pouil vecn, zkonn a procesn pochybenia sudkyne.
som ju. Da 16. 8. 2002 Najvy sd SR (Ndt58/02) prijal
nos? Tentoraz sa rozosmiala naplno. Ve minister desastranov judikt, ktorm vylil JUDr. Smolov
vntra na tlaovke vyhlsil, e vetky kony, spojen z akhokovek alieho konania voi mojej osobe, a okrem
s vaou deportciou na Slovensko, prebehli tu aj v Afrike inho v odvodnen uvdza... v shrne predstavuj okol-
presne poda zkona. nosti, ktor s spsobil vyvola znan pochybnosti o ob-
Bolo osvieujce rehota sa s pracovnkou Interpolu jektivite a nestrannosti konania a rozhodovania procesnej
ako mal deti. sudkyne predsednky sentu Krajskho sdu v Bra-
Ete som sa rozlil s pilotmi, potriasli sme si rukami tislave v dsledku jej vzahu k veci...
a mohol som vystupova. Na dvere lietadla mierili kame- Konanie a rozhodovanie sdu nielene mus by
ry, plocha letiska sa hemila policajtmi a kuklmi, jed- objektvne a nestrann, ale aj navonok sa takm mus
noducho najdynamickej a najkolorovanej volebn ot javi. Preto sdne konanie nesmie prebieha za takch
v histrii. okolnost, ktor s spsobil vyvola podloen pochyb-
Bol som doma. nosti o objektvnosti a nestrannosti sdu.
Konene sa nae sdy nemuseli strpova konanm
v neprtomnosti obalovanho a trocha sa priblili Eurpe.
Politici koalcie bud mc poveda, e sce nebud V mji 2004 na nvrh ministra spravodlivosti SR
dvojnsobn platy, ale jeden predvolebn sub predsa len (KDH) bola JUDr. Soa Smolov delegovan na funkciu
splnili. sudcu Eurpskeho sdu pre udsk prva v trasburgu...
Dopili sme kvu v kancelrii nelnka letiska a po-
tom prili policajti, aby ma zatkli.

136 137
Obsah

stava Slovenskej republiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....5


Nlez stavnho sdu Slovenskej republiky I. S 48/99
december 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....5
JUDr. Michal Serbin, krajsk prokurtor
rozhovor 25. 10. 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....5
Ing. Ivan Lexa o rozhodnut ods do exilu . . . . . . . . . . . .....6

Kniha na jedno posedenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7


Prolg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Sobota 13. 7. 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Nedea 14. 7. 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Pondelok 15. 7. 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Utorok 16. 7. 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Streda 17. 7. 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Epilg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Obsah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

139
Dokumenty
Ivan Lexa, Vlado Haratk

NOS

Vydalo: Tatramedial, s.r.o., Bratislava, september 2004


Tla: PPA, Hudecova 1, 854 01 Bratislava 4

Jazykov prava: Pavel Kapusta, Eva Henterov


Odborn spoluprca: Lenka Eremiov
Grafick prava: Ing. ubomr Haluka, www.dio.sk
Oblka: Tatramedial, s.r.o
Fotografie na oblke: Pavel Kapusta