You are on page 1of 5

UNIVERSITETI I PRISHTINS-UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS

Fakulteti i Inxhinieris Mekanike Faculty of Mechanical Engineering


Fax: ++ 381 38 552 465, Tel: ++ 381 38 552 126; ++ 381 38 554 997; ++381 38 540 581
adresa elektronike : fim@uni-pr.edu
PASQYRE E ORARIT TE PROVIMEVE - Bachelor
Shifra e
Shtator

Semestri
lnds
Nr. rendor

Viti
Emrtimi i lnds Ora Koha
E vjetr

E re
D M Dita Data

1 1101 100 Matematika I I I 11 9 e hn 11-09-2017 T gjith


2 1002 101 Grafika inxhinierike I I 8 9 e premte 08-09-2017 T gjith
3 1105 102 Fizika I I 4 9 e hn 04-09-2017 T gjith
4 1004 103 Informatik dhe programim I I 13 9 e mrkur 13-09-2017 T gjith
5 111_ 10_ Gjuha e huaj I (4-anglisht,5-frngji.6-gjerman.) I I 6 9 e mrkur 06-09-2017 T gjith
6 1106 120 Matematika II I II 18 9 e hn 18-09-2017 T gjith
7 1210 125 Vizatimi me kompjuter I II 27 9 e mrkur 27-09-2017 T gjith
8 1124 122 Mekanika teknike I I II 29 9 e premte 29-09-2017 KO, MT, SER,IIM
9 1102 123 Materialet mekanike I II 25 9 e hn 25-09-2017 PA, TT, KM,SER,IIM
10 121 Materialet mekanike dhe elektrike I II 25 9 e hn 25-09-2017 MT
11 126 Shkenca e materialeve I II 22 9 e premte 22-09-2017 KO
12 1121 109 Softuert aplikativ I II 15 9 e premte 15-09-2017 PA, TT, KM
13 1104 108 Statika I II 21 9 e enjte 21-09-2017 PA, TT, KM
14 123 Teoria e prodhimit dhe organizimi i ndrmarrjes I II 20 9 e mrkur 20-09-2017 MT
15 2401 201 Sistemet e informimit dhe komunikimit I II 20 9 e mrkur 20-09-2017 KO
16 123 Ekonomia energjetike I II 22 9 e premte 22-09-2017 SER
17 123 Bazat e menaxhmentit I II 22 9 e premte 22-09-2017 IIM

Te gjitha provimet fillojn n ora 9:00

Sht-17

Faqe 1 prej 5
UNIVERSITETI I PRISHTINS-UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS
Fakulteti i Inxhinieris Mekanike Faculty of Mechanical Engineering
Fax: ++ 381 38 552 465, Tel: ++ 381 38 552 126; ++ 381 38 554 997; ++381 38 540 581
adresa elektronike : fim@uni-pr.edu
PASQYRE E ORARIT TE PROVIMEVE - Bachelor
Shifra e
Shtator

Semestri
lnds
Nr. rendor

Viti
Emrtimi i lnds Programi Koha
E vjetr

E re
D M Dita Data

18 1227 200 Detalet e makinave II III 14 9 e enjte 14-09-2017 KO, MT,IIM,SER


19 1219 200 Detalet e makinave I II III 12 9 e mart 12-09-2017 PA, TT, KM
20 1202 201 Mekanika e fluideve II III 8 9 e premte 08-09-2017 PA, TT, KM, SER
21 1125 202 Mekanika teknike II II III 11 9 e hn 11-09-2017 KO, MT,IIM,SER
22 1107 202 Rezistenca e materialeve II III 13 9 e mrkur 13-09-2017 PA, TT, KM
23 200_ 20_ Gjuha e huaj II (8- Ang. 9-Fren. 10- Gjer.) II III 6 9 e mrkur 06-09-2017 T gjith
24 212 Sociologjia industriale II III 4 9 e hn 04-09-2017 T gjith
25 1108 122 Kinematika II III 15 9 e premte 15-09-2017 PA, TT, KM
26 1118 205 Mbrojtja e ambientit II III 18 9 e hn 18-09-2017 TT,IIM,SER
27 2402 204 Bazat e infrastrukturs s komunikacionit II III 15 9 e premte 15-09-2017 KO
28 2403 205 Ekonomika e komunikacionit II III 5 9 e mart 05-09-2017 KO
29 Bazat e teknologjis s komunikacionit II III 7 9 e enjte 07-09-2017 KO
30 204 Struktura e t dhnave dhe algoritmet II III 25 9 e hn 25-09-2017 MT
31 201 Hidraulika dhe termodinamika II III 5 9 e mart 05-09-2017 MT, IIM
32 045 Statistika inxhinierike II III 8 9 e premte 08-09-2017 IIM
33 035 Energjia e Biomases dhe e mbeturinave II III 5 9 e mart 05-09-2017 SER
34 040 Menaxhimi teknik i projekteve II III 7 9 e enjte 07-09-2017 SER
35 1220 207 Detalet e makinave II II IV 29 9 e premte 29-09-2017 PA, TT, KM
36 1204 211 Dinamika II IV 26 9 e mart 26-09-2017 PA, TT, KM
37 1211 203 Elektroteknika II IV 19 9 e mart 19-09-2017 T gjith 11:00
38 1205 212 Termodinamika II IV 27 9 e mrkur 27-09-2017 PA, TT, KM, SER
39 1214 216 Polimeret II IV 21 9 e enjte 21-09-2017 PA
40 1223 215 Bazat e ekonomis II IV 14 9 e enjte 14-09-2017 PA
41 218 Fonderit II IV 20 9 e mrkur 20-09-2017 PA
42 218 Burimet e energjis II IV 22 9 e premte 22-09-2017 TT
43 1225 220 Mekanika e aplikuar e fluideve II IV 20 9 e mrkur 20-09-2017 TT
44 218 Konstruksionet e lehta dhe kompozite II IV 20 9 e mrkur 20-09-2017 KM
45 1232 213 Mekanizimi i ngarkim shkarkimit II IV 15 9 e premte 15-09-2017 KM
46 1224 213 Standardizimi II IV 18 9 e hn 18-09-2017 KM
47 1359 212 Rrugt dhe objektet n rrug II IV 27 9 e mrkur 27-09-2017 KO
48 1233 211 Shpedicioni II IV 29 9 e premte 29-09-2017 KO
49 1367 215 Planifikimi i komunikacionit II IV 28 9 e enjte 28-09-2017 KO
50 Bazat e automjeteve motorike II IV 18 9 e hn 18-09-2017 KO
217 Shkrimi Akademik II IV 4 9 e hn 04-09-2017 KO
51 1117 216 Psikologjia e komunikacionit II IV 8 9 e premte 08-09-2017 KO
52 205 Dinamika e sistemit me rregullim II IV 22 9 e premte 22-09-2017 MT
53 206 Dizajnimi i qarqeve II IV 18 9 e hn 18-09-2017 MT
54 207 Teoria dhe teknika e matjeve II IV 27 9 e mrkur 27-09-2017 MT, IIM
55 213 Ngasjet elektrike II IV 20 9 e mrkur 20-09-2017 MT
56 214 Hyrje n softuert inxhinierik II IV 29 9 e premte 29-09-2017 MT
57 300 Teknologjit e prodhimit II IV 18 9 e hn 18-09-2017 IIM
58 206 Ekonomia e prodhimtaris II IV 21 9 e enjte 21-09-2017 IIM
59 205 Inxhinieria industriale II IV 26 9 e mart 26-09-2017 IIM
60 212 Makinat energjetike II IV 28 9 e enjte 28-09-2017 IIM
61 308 Web Aplikacionet II IV 29 9 e premte 29-09-2017 IIM
62 205 Energjia e ers II IV 20 9 e mrkur 20-09-2017 SER
63 209 Bazat e energjis s riprtrishme II IV 26 9 e mart 26-09-2017 SER
64 214 Praktikum i energjis s riprtrishme II IV 22 9 e premte 22-09-2017 SER

Te gjitha provimet fillojn n ora 9:00, perveq ne provimet ku eshte caktuar koha

Faqe 2 prej 5
UNIVERSITETI I PRISHTINS-UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS
Fakulteti i Inxhinieris Mekanike Faculty of Mechanical Engineering
Fax: ++ 381 38 552 465, Tel: ++ 381 38 552 126; ++ 381 38 554 997; ++381 38 540 581
adresa elektronike : fim@uni-pr.edu
PASQYRE E ORARIT TE PROVIMEVE - Bachelor
Shifra e
Shtator

Viti tret

Semestri
lnds
Nr. rendor

Emrtimi i lnds Programi Koha


E vjetr

E re
D M Dita Data

65 1212 315 Organizimi i prodhimtaris III V 5 9 e mart 05-09-2017 PA, TT


66 1302 302 Prpunimi me deformim I III V 8 9 e premte 08-09-2017 PA
67 1304 300 Prpunimi me prerje I III V 14 9 e enjte 14-09-2017 PA
68 1305 301 Prpunimi termik III V 8 9 e premte 08-09-2017 PA
69 1307 310 Sistemet CAD/CAM III V 15 9 e premte 15-09-2017 PA
70 1312 308 Mbrojtja nga korrozioni III V 7 9 e enjte 07-09-2017 PA
71 1369 314 Prpunimi me prerje III V 14 9 e enjte 14-09-2017 PA
72 1370 316 Prpunimi me deformim III V 11 9 e hn 11-09-2017 PA
73 60 Provat e materialeve III V 13 9 e mrkur 13-09-2017 PA
74 50 Bazat e metrologjis III V 4 9 e hn 04-09-2017 PA
75 55 Makinat pr prpunimin e materialeve polimere III V 12 9 e mart 12-09-2017 PA
76 1321 300 Kaldajat e avullit III V 11 9 e hn 11-09-2017 TT
77 1336 308 Dinamika e proceseve III V 5 9 e mart 05-09-2017 TT
78 1306 330 Makinat termike III V 12 9 e mart 12-09-2017 TT
79 1373 333 Gazrat teknike III V 7 9 e enjte 07-09-2017 TT
80 1374 301 Makinat rrymore III V 13 9 e mrkur 13-09-2017 TT
81 1375 302 Ngrohja III V 14 9 e enjte 14-09-2017 TT
82 1222 216 Termodinamika e aplikuar III V 6 9 e mrkur 06-09-2017 TT
83 1324 303 Stabilimentet termoenergjetike III V 8 9 e premte 08-09-2017 TT
84 1338 300 Transmetuesit e fuqis III V 15 9 e premte 15-09-2017 KM
85 1342 302 Konstruktimi me kompjuter III V 5 9 e mart 05-09-2017 KM
86 1346 314 Motort me djegie t brendshme III V 7 9 e enjte 07-09-2017 KM
87 1347 315 Automjetet motorike III V 13 9 e mrkur 13-09-2017 KM
88 1352 318 Teoria e lkundjeve III V 12 9 e mart 12-09-2017 KM
89 Robott dhe manipulatort III V 6 9 e mrkur 06-09-2017 KM
91 1372 301 Analiza dhe sinteza e mekanizmave III V 8 9 e premte 08-09-2017 KM
92 1378 303 Teoria e konstruktimit III V 14 9 e enjte 14-09-2017 KM
93 Simulimi i sistemeve makinerike III V 11 9 e hn 11-09-2017 KM
94 1357 300 Teoria e qarkullimit n komunikacion III V 14 9 e enjte 14-09-2017 KO
95 1217 301 Mjetet e transportit n komunikacion III V 8 9 e premte 08-09-2017 KO
96 1382 302 Transporti publik III V 11 9 e hn 11-09-2017 KO
97 3404 303 Sistemet inteligjente t transportit III V 5 9 e mart 05-09-2017 KO
98 1120 334 Mjeksia e komunikacionit III V 4 9 e hn 04-09-2017 KO
99 1385 310 Transporti hekurudhor III V 11 9 e hn 11-09-2017 KO
100 3405 304 Komunikacioni dhe mjedisi III V 6 9 e mrkur 06-09-2017 KO
101 1230 Vetit transportuese t mallrave n komunikacion III V 12 9 e mart 12-09-2017 KO
101 065 Bazat e tekniks s rregullimit III V 15 9 e premte 15-09-2017 MT
102 070 Menaxhimi n Mekatronik III V 6 9 e mrkur 06-09-2017 MT
103 075 Senzort dhe aktuatort n mekatronik III V 4 9 e hn 04-09-2017 MT
104 080 Bazat e automatizimit III V 8 9 e premte 08-09-2017 MT
105 085 Bazat e teknologjis s softuerve n prodhimin automatik
III V 11 9 e hn 11-09-2017 MT
106 090 Bazat e mikro-teknologjis III V 13 9 e mrkur 13-09-2017 MT
107 310 Energjia solare dhe gjeotermale III V 6 9 e mrkur 06-09-2017 SER
108 1374 Makinat rrymore III V 13 9 e mrkur 13-09-2017 SER
109 312 Efiienca e energjis III V 8 9 e premte 08-09-2017 SER
110 313 Teknika e termocentraleve III V 11 9 e hn 11-09-2017 SER
111 314 Teknika e ngrohjes dhe klimatizimit III V 15 9 e premte 15-09-2017 SER
112 315 Pun projektuese III V 4 9 e hn 04-09-2017 SER
113 321 Kontrolli i cilsis III V 4 9 e hn 04-09-2017 IIM
114 322 Menaxhimi industrial III V 7 9 e enjte 07-09-2017 IIM
115 323 Projektimi i proceseve teknologjike III V 11 9 e hn 11-09-2017 IIM
116 324 Makinat energjetike III V 13 9 e mrkur 13-09-2017 IIM
117 325 Marketingu industrial III V 15 9 e premte 15-09-2017 IIM

Te gjitha provimet fillojn n ora 9:00

Faqe 3 prej 5
UNIVERSITETI I PRISHTINS-UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS
Fakulteti i Inxhinieris Mekanike Faculty of Mechanical Engineering
Fax: ++ 381 38 552 465, Tel: ++ 381 38 552 126; ++ 381 38 554 997; ++381 38 540 581
adresa elektronike : fim@uni-pr.edu
PASQYRE E ORARIT TE PROVIMEVE - Bachelor
Shifra e
Shtator

Viti tret

Semestri
lnds
Nr. rendor

Emrtimi i lnds Programi Koha


E vjetr

E re

D M Dita Data

113 1301 305 Saldimi I III VI 20 9 e mrkur 20-09-2017 PA


114 1309 322 Mjetet transportuese III VI 14 9 e enjte 14-09-2017 PA, KM
115 1314 312 Sistemet hidraulike dhe pneumatike III VI 18 9 e hn 18-09-2017 PA, KM, TT
116 1319 318 Automatizimi i proceseve prodhuese III VI 26 9 e mart 26-09-2017 PA
117 1316 307 Automatizimi i prodhimtaris III VI 28 9 e enjte 28-09-2017 PA
118 1317 319 Saldimi III VI 20 9 e mrkur 20-09-2017 PA
119 301 Saldimi i masave plastike III VI 19 9 e mart 19-09-2017 PA
120 321 Menaxhimi i sistemeve informative n prodhimtari III VI 21 9 e enjte 21-09-2017 PA
121 306 Metrologjia n prodhimtari III VI 27 9 e mrkur 27-09-2017 PA
122 1368 304 Prpunimi me prerje II III VI 29 9 e premte 29-09-2017 PA
123 1344 311 Rregullimi automatik III VI 22 9 e premte 22-09-2017 PA, KM
124 1325 310 Tubacionet III VI 22 9 e premte 22-09-2017 TT
125 1328 309 Teknikat e matjeve n energjetik III VI 29 9 e premte 29-09-2017 TT
126 306 Pajisjet ftohse III VI 27 9 e mrkur 27-09-2017 TT
127 1326 307 Transmetimi i nxehtsis dhe i mass III VI 25 9 e hn 25-09-2017 TT
128 1376 304 Ventilimi dhe klimatizimi III VI 20 9 e mrkur 20-09-2017 TT
129 1377 305 Makinat rrymore termike III VI 18 9 e hn 18-09-2017 TT
130 1340 304 Konstruksionet metalike III VI 18 9 e hn 18-09-2017 KM
132 1343 313 Metodat eksperimentale III VI 21 9 e enjte 21-09-2017 KM
134 1348 316 Eksploatimi dhe mirmbajtja e automjeteve III VI 26 9 e mart 26-09-2017 KM
135 1349 317 Shqyrtimi i automjeteve III VI 28 9 e enjte 28-09-2017 KM
136 310 Dmtimet e sistemeve makinerike III VI 27 9 e mrkur 27-09-2017 KM
137 305 Vibrimet dhe balansimi III VI 19 9 e mart 19-09-2017 KM
138 1379 306 Dinamika e makinave III VI 20 9 e mrkur 20-09-2017 KM, MT
139 Pajisjet e motorit III VI 22 9 e premte 22-09-2017 KM
140 1358 304 Rregullimi i qarkullimit n komunikacion III VI 28 9 e enjte 28-09-2017 KO
141 3406 305 Siguria n komunikacion I III VI 29 9 e premte 29-09-2017 KO
142 3407 306 Mirmbajtja e mjeteve n komunikacion III VI 22 9 e premte 22-09-2017 KO
143 3408 307 Sistemet integrale dhe intermodale III VI 27 9 e mrkur 27-09-2017 KO
145 3409 311 Komunikacioni ajror III VI 18 9 e hn 18-09-2017 KO
146 1215 214 E drejta n komunikacion III VI 26 9 e mart 26-09-2017 KO
147 304 Mekatronika e automjeteve III VI 27 9 e mrkur 27-09-2017 MT
148 Rregullimi inxhinierik i pajisjeve dhe robott
301 industrial III VI 20 9 MT
e mrkur 20-09-2017
149 307 Procesimi digjital i sinjaleve III VI 29 9 MT
e premte 29-09-2017
150 310 Dizajnimi preciz inxhinierik III VI 18 9 e hn 18-09-2017 MT
151 311 Projekti i mekatroniks I III VI 22 9 e premte 22-09-2017 MT
152 304 Logjistika teknike III VI 29 9 e premte 29-09-2017 IIM
153 305 Projektimi i sistemeve t prodhimit III VI 18 9 e hn 18-09-2017 IIM
154 306 Mirmbajtja Industriale III VI 20 9 e mrkur 20-09-2017 IIM
155 307 Menaxhimi i operacioneve III VI 22 9 e premte 22-09-2017 IIM
156 207 Teoria dhe teknika e matjeve III VI 27 9 e mrkur 27-09-2017 IIM
157 310 Kontabiliteti dhe financat pr menaxher III VI 14 9 e enjte 14-09-2017 IIM
158 329 Meteorologjia III VI 18 9 e hn 18-09-2017 SER
159 309 Teknika e matjeve n energjetik III VI 20 9 e mrkur 20-09-2017 SER
160 331 Hidroteknologjia III VI 22 9 e premte 22-09-2017 SER
161 307 Transmetimi i nxehtsis dhe mass III VI 25 9 e hn 25-09-2017 SER
162 333 Fotovoltaiket dhe celulat e hidrogjenit III VI 29 9 e premte 29-09-2017 SER
163 334 Teknika e djegies III VI 29 9 e premte 29-09-2017 SER

Te gjitha provimet fillojn n ora 9:00

Qer-17

Faqe 4 prej 5
UNIVERSITETI I PRISHTINS-UNIVERSITAS STUDIORUM PRISHTINIENSIS
Fakulteti i Inxhinieris Mekanike Faculty of Mechanical Engineering
Fax: ++ 381 38 552 465, Tel: ++ 381 38 552 126; ++ 381 38 554 997; ++381 38 540 581
adresa elektronike : fim@uni-pr.edu
PASQYRE E ORARIT TE PROVIMEVE - Bachelor

Shifra e
Shtator

Semestri
lnds
Nr. rendor

Viti
Emrtimi i lnds
E vjetr

E re

D M Dita Data
Programi
Gjeneratat e vjetra
1 1221 Statistika matematikore 6 9 e mrkur 06-09-2017 T gjith
2 1229 Informimet dhe komunikimet n komunikacion 20 9 e mrkur 20-09-2017 KO
3 1231 Krkimet operacionale n komunikacion 13 9 e mrkur 13-09-2017 KO
4 1362 Shpedicioni ndrkombtar 29 9 e premte 29-09-2017 KO
5 1383 Motoret pr ngasjen e mjeteve n komunikacion 7 9 e enjte 07-09-2017 KO
6 1380 Faktoret e sigurise n komunikacion 29 9 e premte 29-09-2017 KO
7 1213 Organizimi dhe ekonomika e komunikacionit 5 9 e mart 05-09-2017 KO
8 1384 Infrastruktura n komunikacion 15 9 e premte 15-09-2017 KO
9 1381 Teknika e sigurise n komunikacion 28 9 e enjte 28-09-2017 KO
10 1364 Komunikacioni stacionar 11 9 e hn 11-09-2017 KO
11 1361 Teknologjia e transportit n komunikacion 12 9 e mart 12-09-2017 KO
12 1363 123 Bazat e automjeteve 18 9 e hn 18-09-2017 KO
13 3410 300 Teknologjia e transportit hekurudhor 12 9 e mart 12-09-2017 KO
14 3411 303 Organizimi i komunikacionit hekurudhor 7 9 e enjte 07-09-2017 KO
15 3414 305 Sinjalizimi n komunikacionin hekurudhor 6 9 e mrkur 06-09-2017 KO
16 3412 310 Komunikacioni hekurudhor 11 9 e hn 11-09-2017 KO
17 1113 128 Materiet e repartit 28 9 e enjte 28-09-2017 PA, TT, KM
18 1206 214 Programimi 13 9 e mrkur 13-09-2017 PA, TT, KM
19 1303 335 Teknikat matse 22 9 e premte 22-09-2017 PA
20 1366 331 Dinamika e automjeteve 13 9 e mrkur 13-09-2017 KM
21 1341 336 Siguria e sistemeve makinerike 8 9 e premte 08-09-2017 KM
22 1313 309 Teknologjia e prpunimit 11 9 e hn 11-09-2017 KM

Te gjitha provimet fillojn n ora 9:00

Prodekani pr shtje msimore

Prof. Dr. Ilir Doi

Faqe 5 prej 5