E-mail: detektor@hu.inter.net www.detektorplusz.

hu
9 7 7 1 2 1 7 9 1 7 0 0 9
3 0 0 0 1
F Ó R U M
G Y Ú J T Ó P O N T
Á R A 2 , 8 / 6 9 5 F T
P I A C T É R
• Életveszélyes akcióktól
a biztonsági szakma
csúcsáig
Zólyomi
Zsolt,
MOL-Csoport
biztonsági
igazgató
2010. • 17. ÉVFOLYAM 3–4. SZÁM
2010. • 17. ÉVFOLYAM 3–4. SZÁM
S Z A K É R T Ô
Biztonságtechnika
.
biztonsági menedzsment
.
őrzés–védelem
.
bűnmegelőzés
• Térfigyelô megoldások
közterületre. Technikai
feltételek
• Beléptetô rendszerek
üzemeltetése
a gyakorlatban
• Beszámoló az MBVE
XI. Konferenciájáról
Logipix Day/Night
9.1 IP
kamera
• Cargo ellenôrzô
röntgenekkel
a lopások
ellen
– Z&Z
Az AlphaSonic
1000 m
2
-es új áruháza

Az AlphaSonic
1000 m
2
-es új áruháza
• IP kamerákat,
avagy hibrid rendszereket
használjunk?
SEAGUARD
integrált biztonságfelügyeleti rendszer
SEAKEY
beléptetô rendszer
OFFLOCK
autonóm irodazárak
PROXIMITY
kártyák, olvasók
SEAWORK
munkaidô nyilvántartó
rendszer
FORGÓVILLÁK
forgókapuk
SEASEC
beléptetô rendszer
SEAGUEST
közelítôkártyás hotelrendszer
Belépés egy biztonságos világba
SEAWING
RENDSZEREK
SWIMLINE
fürdôrendszer
SEAWING Fejlesztô és Szolgáltató Kft.
8000 Székesfehérvár, Budai út 139. • tel.: (+36) 22 510 170*
fax: (+36) 22 510 171 • e-mail: sales@seawing.hu • www.seawing.hu
w
w
w
.
s
e
a
w
i
n
g
.
h
u
• Jármûvekre kifejlesztett
Axis video biztonsági
rendszer – Aspectis
• „IFSEC2010 az év CCTV
kamerája” jelöltje – StP
fejlesztés:
• Intelligens
otthon a Triódától
Det BIV_BI 100304.indd B/IV-B/I 2010.04.21 10:30:21
Ha az Ön
biztonságáról
van szó –
a Bosch akár
extrém
megoldást is
kínál
Det BII_BIII 100304.indd B/II-B/III 2010.04.22 08:57:35
Nevezési feltétel:
Kedves Olvasóink, Partnereink!
Az Ön hirdetési felülete
■ Detektor plusz rovatunkban az aktuális lapszámba nyerhetnek betekintést, egyúttal archívu-
munkban, lapozható formában hozzáférhetôvé tettük elôzô évi számainkat.
■A pályázati ablak alatt, tavalyi pályázatunk eredményhirdetését közöljük, egyúttal az idei pályá-
zati kiírást, illetve a bírálati szempontok részletesebb kifejtését is olvashatják.
■Oktatás–képzés ablakunkat két részre osztottuk. Egyrészt áttekinthetô bontás keretében igye-
keztünk azokat a szakanyagokat feltölteni ide, amelyek, cégfüggetlen tartalmakként az utóbbi évek-
ben készültek és véleményünk szerint a szakmai ismeretek bôvítését szolgálják, másrészt ide kíván-
juk elhelyezni partnereink, illetve az oktató-képzô intézmények aktuális rendezvényeihez, kurzusa-
ihoz kapcsolódó információkat.
Ide kapcsolódó tapasztalat az, hogy a céges prezentációkat járva, gyakran találkozunk olyan elô-
adásokkal, amelyek egyértelmûen közhasznúak lennének, mégis csak az adott rendezvény résztve-
vôi hallják. Ezek a témák jórészt képzési céllal kerülnek a programokba és nem feltétlenül adott cég
konkrét termékeinek a bemutatásáról szólnak. Ilyen téma pl. telepítôk számára, a közterületi térfi-
gyelés technikai feltételeinek kérdése (a Riarex rendezvényérôl), melyrôl ugyan aktuális lapszámunk-
ban részletes cikket közlünk, mégis hány olyan téma lehet még a „fiókokban”, amelyek nem kerülnek
publikálásra. Mi sajnos nem tudunk jelen lenni minden rendezvényen, de a széles körû hozzáférés le-
hetôségét biztosítva, szívesen adunk közre rendszeresen ilyen jellegû anyagokat.
■ Termékek és szolgáltatások rovatunkba – a már jelzett regisztrációt követôen –,
partnereink tölthetnek fel információkat. Kérjük éljenek a felkínált lehetôségekkel!
Kérjük kísérjék figyelemmel portálunkat!
Az
Ön
hirdetési
felülete
■ 2009–2010. év során piacra került/kerülô korszerû termék, megoldás.
■ Tárgyévi (2010.) publikáció a témáról a Detektor Plusz lapban.
■ TERMÉKEK Kategóriák: Ī Behatolásjelzô
Ī Beléptetô
Ī Video
Ī Tûzjelzô
Ī Távfelügyelet
■ TELEPÍTETT RENDSZEREK
■ SZOLGÁLTATÁSOK
Ī Segélyhívó rendszerek
Ī Kültéri védelem
Ī Mechanikus,
elektromechanikus eszközök
Ī Felügyeleti szoftverek
Bírálati
szempontok:
Ár/teljesítmény-viszony
Telepíthetôség
Kezelhetôség
Mûszaki támogatás
Marketing
Design
Minôsítések
Innovációs érték
Különdíjak:
További információk:
Detektor Online
Pályázat lezárása: 2010. december 31.
Cím: Detektor Plusz szerkesztôség. 1141 Bp., Mogyoródi út 127/b.
Tel./fax: 06-1/370 7180 • detektor@hu.inter.net
■ Magyar Innovációs Díj
■ Nemzetközi Innovációs Díj
AZ ÉV BIZTONSÉGTECNIKAI TERMÉKE, MEGOLDÁSA,
SZOLGÁLTATÁSA 2010.
SZAKMAI VÁLLALKOZÁSOK, MAGÁNSZEMÉLYEK SZÁMÁRA
Biztonságtechnikai Pályázat 2010.
Nyitó oldalunkra aktuális híranyagokat várunk partnereinktôl!
01 DetOnline Palyazat.indd 1 2010.04.15 09:27:14
Ô R Z Ô - V É D Ô - M E G E L Ô Z Ô
K I , M I T , H O L
S Z A K É R T Ô
Budapest Médiafigyelô Kft.
MEGRENDELÔLAP
Meg ren de lem a ma ga zint ........ pél dány ban
Név:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cím: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Te le fon/fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dá tum:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ol vas ha tó alá í rás: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Elô fi ze té si díj 2010-re
4865 Ft/év (áfás ár)
Meg ren del he tô:
Ty pon International Kft.
1437 Bp. Pf. 327.
Tel./fax: 370-7108
E-mail: de tek tor@hu.inter.net
Szer kesz tô ség:
1141 Bu da pest, Mogyoródi út 127/B

GYÚJ TÓP ONT t a r t a l o m
DETEKTOR PLUSZ • BIZTONSÁGTECHNIKA • BIZ TON SÁ-
GI ME NEDZSMENT • ÔRZÉS-VÉDELEM • BÛNMEG ELÔ-
ZÉS • MEGJELENIK ÉVENTE HAT ALKALOMMAL • 17.
ÉV FO LYAM 3–4. SZÁM • 2010. • LAP ALAPÍTÓ: JUHÁSZ
BÉLA • KIADJA: TYPON IN TER NATI O NAL 1437 BUDA-
PEST, PF. 327 • FELELÔS KIADÓ: KLÉZL MARINA •
SZERKESZTÔBIZOTTSÁG: BOZSIK FRI GYES, CSER NAY
AN DOR, GYENES LEVENTE, KLÉZL MA RI NA, KOVÁCS
ALEXANDER, NEU MANN PÉTER, PAJOR MI HÁLY, SZA-
LAY MIKLÓS, SZÉCSI GYÖRGY, SZÖVÉNYI GYÖRGY,
SZÛCS JÁNOS, VÁRY LÁSZLÓ • TECH NIKAI SZAK TA-
NÁCS ADÓK: MÓRÉ ATTILA, PAPP JÓZSEF, PÁLFFY ZOL-
TÁN, TÓTH LEVENTE, DR. UTASSY SÁNDOR • LAPIGAZ-
GATÓ: MOLNÁR ZOLTÁN • MARKETING: KESZ -
LER LÁSZLÓ • HIRDETÉS FELV É TEL, LAPRENDELÉS: A
SZERKESZTÔSÉGBEN A 370-7108 TELEFONON • ELÔ-
FIZETÉSI DÍJ: 2010. ÉVRE 4865 FT • KIVITELEZÉS:
PIXEL-X KFT., TEL./FAX: 390-4474 • MINDEN JOG
FENN TART VA! • ISSN 1217-9175
SZERKESZTÔSÉG:
1141 BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B
TEL./FAX: 370-7108 • E-MAIL: detektor@hu.inter.net
A MAGYAR ORSZÁGI BIZTONSÁGI VEZETÔK EGYE SÜ LE TÉ-
NEK (MBVE) ÉS A NEMZETKÖZI TESTÔR ÉS BIZ TON-
SÁGI SZOL GÁ LA TOK SZÖVETSÉGÉNEK (IBSSA) MÉ DI A-
PART NERE
G Y Ú J T Ó P O N T
F Ó R U M
P I A C T É R
A lapot Magyarország legnagyobb médiafigyelôje,
az OBSERVER Budapest Médiafigyelô Kft. rendszeresen szemlézi.
H–1084 Budapest, Auróra utca 11. Tel.: 303-4738, fax: 303-4744
E-mail: sajto@observer.hu http://www.observer.hu
Detektor online/Pályázat
A Detektor Plusz új honlapja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Detektor Plusz Országos Pályázatok 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Hírek/események . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2–6, 37, 60
Kiállítás
10. Nemzetközi munka-, tûz- és biztonságvédelmi szakkiállítás . . 6
Cégbemutató
AlphaSonic – új telephely, megbízható szolgáltatás… . . . . . . . 8–9
Szakmai portré
Zólyomi Zsolt – életveszélyes akcióktól
a biztonsági szakma csúcsáig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–11
Díjnyerteseink
Detektor Plusz Országos Pályázatok 2009
– eredményhirdetés és díjátadás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Konferencia
MBVE XI. Konferencia – 2010. Galyatetô . . . . . . . . . . . . . . .14–21
Aktuális
Beszámoló az Európai MBÁPB
és a kapcsolatokat erôsítô bizottság (CWC) üléseirôl . . . . . . 22–23
Elôtérben: a közterületi térfigyelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
A hónap kérdése
IP kamerákat, avagy hibrid rendszereket használjunk? . . . . . . . . 24

Áru- és szállítmányvédelem
Cargo ellenôrzô röntgenekkel a lopások ellen – Z&Z. . . . . . . . . . 26
Videotechnika
TruVision™ – az új CCTV termékcsalád – GE . . . . . . . . . . . . . . 27
Bosch CCTV megoldások extrém igényekhez – II. rész . . . . . . . . 28
Nagyágyú a kültéri megfigyeléshez – Riarex. . . . . . . . . . . . . . . . 30
Jármûvekre kifejlesztett komplett,
HDTV minôségû videó biztonsági rendszer – Aspectis. . . . . . . . . 32
Mobotix kamerás megfigyelôrendszer 2. rész – ICTS Hungary . . . 34
KiFULLadásig! Fullos 4 Mpixeles kamerák
a SANYO kínálatában – Cameo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38–39
Logipix Day/Night 9.1 Megapixel Biztonsági IP Kamera
– „IFSEC2010 az év CCTV kamerája” jelöltje – StP. . . . . . . . . . . 40
Távfelügyelet
Új hazai termék, IP modul a VILLBAU-tól! . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Bemutatkozik a Mercurio Datamatic – MOHAnet . . . . . . . . . . . . . 45
Szakmai nap
ASM Biztonságtechnikai Szakmai Nap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Behatolásvédelem
Intelligens otthon a TRIÓDA-tól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Tûzvédelem
Alternatíva az ionizációs érzékelôk leváltására – Promatt . . . . . . 44
Formaruhák
fuldatex.hu webáruház – Fuldatex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Szaktanulmány
Térfigyelô megoldások
közterületre történô telepítési szempontjai… 1. rész . . . . . . . 47–49
A befolyásolás hatalma a gazdasági életben 3. rész . . . . . . . . . 50
HDcctv az IP kamerarendszer lehetséges alternatívája . . . . . . . . 51
Beléptetô rendszerek üzemeltetése a gyakorlatban . . . . . . . . 52–54

IBSSA hírek
Évadnyitó Lövészverseny • Rendezvényeink . . . . . . . . . . . . . . . 56
Személyvédelem
Anomáliák a fegyveres biztonsági ôr elnevezésû munkakörben . . 57

Szolgáltatók
Akik önnek segítenek… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58–60
3–4. SZÁMUNK HIRDE TÔ I: Sea wing
Fej lesztô és Szolgáltató Kft. (B/I) •
Ro bert Bosch Kft. (B/II) • VILLBAU Biz-
tonságtechnika (3) • Securex – Hung-
expo (7) • ERANDO Kft. (12) • Sam-
sung Techwin Europe Limi ted (29) •
Riarex Kft. (31) • Axis/Aspectis Kft.
(33) • AlphaSonic Kft. (35) • Novo-
sec Kft. (37) • Promatt Elekt ro ni ka
Kft. (39) • ASM Security Kft. (41) •
Trióda Biz ton ságtechnika Zrt. (43) •
MOHA net Zrt. (45) • Fuldatex Bt. (46)
• Power Biztonságtechnikai Kft. (55)
• Z&Z Export-import Kft. (B/III) • Mas-
co Kft. (B/IV)
Kihirdették az IFSEC2010 Az
év biztonságtechnikai termé-
kei díj jelöltjeit.
■ Az STP Kft. kiemelkedô nem-
zetközi sikert ért el, az általa
fejlesztett és gyártott Logi pix
Day/Night 9.1 Megapixel biz-
ton sági IP kamera bekerült
„az év CCTV kamerája” kategó-
ria döntôjébe (lásd bôveb-
ben a Piactér rovatunk 40.
ol dalán).
2010. április 8-án ünnepé-
lyes keretek között átadásra
került a X. kerületi térfigyelô
rend szer, melyet – közbeszer-
zési pályázat nyerteseként
– az ERANDO Kft. telepített.
■ A kialakított rendszer 37
db vezérelhetô IP alapú dome
kamerából áll, továbbá 3 db
járôrautóba mobil kamera ke-
rült telepítésre, melynek képei
interneten keresztül jutnak el a
térfigyelô központba.
A térfigyelô kamerák képeinek
fogadása, rögzítése, archivá-
lása a kerületi rendôrkapitány-
ságon történik.
Megfelelô jogosultság esetén
szintén itt lesz lehetôség a rög-
zített képek visszanézésére,
ki mentésére.
A Logipix az IFSEC
2010 – Az év CCTV
kamerája jelöltje
X. kerületi új
térfigyelô rendszer
– ERANDO Kft.
02 tart_hirek.indd 2 2010.04.20 14:00:04
Az Axis Communications, a há ló za-
ti videorendszerek piacának világ-
szinten vezetô gyár tója kültéri, nagy
telje sít ményû, fix hálózati kamerákat
mutatott be. A kamerák –40 °C és
+50 °C között mûködôképesek, sôt IP66
tanúsítvánnyal is rendelkeznek, így véd-
ve vannak a porosodástól, esôtôl, hótól
és az erôs napsugárzástól is. Az Arctic
Temperature Control funkció lehetôvé te-
szi, hogy a kamerák fagypont alatt is be-
kapcsolhatók legyenek és mûködô ké pe-
sek maradjanak.
■ A kültéri kamerák, különösen a mega-
pixeles felbontású (MP) és a HDTV mo-
dellek remek képminôséget nyújtanak
H.264 és Motion JPEG formátumban
egyaránt. Továbbá olyan funkciókkal ren-
delkeznek, mint a kétirányú hangkapcso-
lat – azaz az operátor nemcsak hallhatja
a kamera látóterében történteket, hanem
bele is szólhat –, az intelligens videó
funkció, vagy a mozgásérzékelés, hang-
érzékelés és az aktív riasztás. A kamerák
beépített SD/SDHC memóriakártya-nyílása
lehetôvé teszi a felvételek helyben tárolását.
Az új kültéri termékek fôbb tulajdonságai:
Ǡ AXIS P1343-E hálózati kamera: SVGA fel-
bontás (800x600), nappali/éjszakai funk-
ció, digitális pan/tilt/zoom (PTZ), távirányí-
tott hátsó fókuszálás.
Ǡ AXIS P1344-E hálózati kamera: 1 MP fel-
bontás/HDTV 720p felbontás (1280x720),
nappali/éjszakai funkció, digitális pan/tilt/
zoom (PTZ), távirányított hátsó fókuszálás.
Ǡ AXIS P1346-E hálózati kamera: 3 MP fel-
bontás / HDTV 1080p felbontás (1920x1080),
nappali/éjszakai funkció, P-Iris, digitális
pan/tilt/zoom (PTZ), több stream megte-
kintése, távirányított hátsó fókuszálás.
Ǡ AXIS Q1755-E hálózati kamera: 2 MP
felbontás/HDTV 720p és 1080i felbontá-
sok, nappali/éjszakai funkció, 10x zoom,
autófókusz és pan/tilt fej beszerelésének
lehetôsége.
A Q1755-E, P1346-E és P1344-E készü-
lékek teljes mértékben kompatibilisek az
SMPTE szabvánnyal.
A kültéri kamerák borítása alá könnyen
felszerelhetô egy infravörös megvilágítást
lehetôvé tevô egység is. A kamerákhoz
falra szerelhetô konzol, napellenzô és
Ethernet kábel tartozik.
„A kültéri fix kamerák úgy érkeznek meg
minden tartozékukkal együtt a dobozban,
hogy kicsomagolás után már rögtön tele-
píthessék és használhassák is ôket” –
mondta Bata Miklós, az Aspectis Kft. ügy-
vezetôje, az Axis hazai disztribútora.
„Ezek a termékek nagyon megbízhatók,
és nemcsak telepítésük gyerekjáték, de ki-
váló teljesítményt is nyújtanak.”
A kamerák 2010. április 28-tól kaphatók
az Aspectis Kft.-nél.
3
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
GYÚJ TÓP ONT hí r e k / e s e mé ny e k
Kültéri hálózati kamerákkal
erôsít az Axis
03 hirek.indd 3 2010.04.20 15:07:06
2010. február 25-én került megrendezésre az
idei év elsô Open Day rendezvénye, amelynek
vendége az Axis Communications volt. Az
ilyenkor szokásos 40-50 érdeklôdô helyett na-
gyon gyorsan 100 fölé emelkedett a regisztrál-
tak száma, így az eredeti elképzelést megvál-
toztatva a Hotel Arénában került megrende-
zésre az esemény. A nagy érdeklôdés való szí-
nûleg annak volt tulajdonítható, hogy az Axis a
legutóbbi Nyílt Nap óta valósággal ontotta ma-
gából az újdonságokat.
■ Az Aspectis Open Day-en külön teremben le-
hetett megtekinteni mûködés közben az új Axis
kamerákat, míg egy másik teremben került sor
az elôadásokra. A sort Suzanne Quinn, az Axis
közép-kelet-európai piacokért felelôs vezetôje,
bemutatta az Axis-t, illetve azt, hogy a cég jelen-
leg hol helyezkedik el a világ biztonságtechnikai
iparában. A jelenlévôk ebbôl megtudhatták,
hogy az IP-videóban az Axis stabilan ôrzi elsô
helyét a világban az igen meggyôzô 32%-os ré-
szesedéssel. Ez után következett az, amit min-
denki a legjobban várt, az új termékek részletes
bemutatása. Eb ben a körben figyelmet érdemel
az új HDTV fel bon tású PTZ kamera, az AXIS
P5534-es, a csúcs technikát képviselô Q6032-E
speed dome kamera, és a P-írisz optikával ellá-
tott 3 megapixel felbontású AXIS P1346-os. Sok
telepítô érdeklôdését felkeltette az AXIS T8412
névre keresztelt installációs monitor, amely na-
gyon hasz nos segédeszköze lehet a kamerák te-
lepítésének. A legnagyobb érdeklôdést azonban
az Axis legújabb zászlóshajója, az AXIS Q1910-
es hôkamera váltotta ki. Ebben a kamerában az
Axis a világon elsôként alkalmazta IP kamerá-
ban a tárgyak/objektumok/élôlények hômérsék-
letkülönbségén alapuló képalkotást. Ezzel a
technológiával a kamera akár teljes sötétségben
mindenféle külsô megvilágítás nélkül képes kép-
alkotásra. Az elôadást ezen a ponton élô demó
egészítette ki.
Suzanne után Bata Miklós mutatta be az Aspectis
cégcsoport legújabb vállalkozását az Observant
Kft.-t és annak megoldásait. A tavaly októberben
indult cég hálózati videó szolgáltatással foglal-
kozik, melyhez az Axis kameráit és szoftvereit
használja. Az ügyfelek, mint bármilyen más
szolgáltatást (pl. telefon, kábeltv) vehetik igény-
be a térfigyelô rendszert. Használata, felesleges-
sé teszi helyi rögzítôk telepítését, könnyen meg-
oldható vele több iroda, üzlet megfigyelése.
A szolgáltatáshoz több Axis kamera is használ-
ható, mind kültéri, mind beltéri kivitelben. A meg-
vásárolt, vagy tartós bérlet során használt kame-
ra üzembe állítása nagyon egyszerû, hiszen in-
ternet elérésen és tápfeszültségen kívül nincs
más ra szüksége. A kamerák automatikusan fel-
veszik a kapcsolatot az Observant szerverekkel.
A kamerák élô képe, korábbi felvételek, kamerák
beállítása biztonságos SSL internetkapcsolaton
keresztül a világon bárhonnan elérhetô.
Az elôadások sorát Sabina Halilovic zárta, aki az
Axis channel partner programról és annak web-
es támogatásáról tartott rövid elôadást. Az elôa-
dások alatt, illetve a szünetekben a résztvevôk
mûködés közben is megtekinthették és kézbe ve-
hették az eszközöket, illetve fogyaszthattak a bü-
féasztalról.
4
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
GYÚJ TÓP ONT hí r e k / e s e mé ny e k
Beszámoló az Aspectis
Open Day rendezvényrôl
Új fejlesztések és kiemelt
ter mékek, élô bemutató egy
nagyszabású rendezvény ke -
re tében – röviden így jellemez-
hetô a UTC Fire&Security
2010. március 25-én, tûzjelzô-
rendszer-tervezôk és -telepítôk
részére tartott eseménye.
■ A 2010. március 1-je óta új
néven tevékenykedô, korábban
GE Secu rity-ként ismert cég
bemutatójára több mint 130
tervezô és telepítô volt kíván-
csi. A megnyitót követôen a GE
Security régóta várt fejlesztése,
az 1X névre hallgató hagyo-
mányos és 2X analóg címez-
hetô tûz jelzô rendszer bemutatása
következett. A hagyományos rend-
szer 2, 4 és 8 zónás változatban
érhetô el, fô vonzerejét a telepítô-
barát kialakítása, egy szerû prog-
ramozhatósága, és nem utolsó-
sorban kedvezô ára adja. A 2X
ideális választás amennyiben a
ma már általában elvárt analóg
címezhetô rendszerre van szüksé-
günk, legyen szó néhány érzé-
kelôrôl, vagy több százról. Az USB
és Ethernet csatlakozással is ren-
delkezô központ 4 hurokig bôvít-
hetô, maximum 512 eszköz fel-
ügyeletét láthatja el. A 2X könnyû
konfigurálását és kezelését az
egyedi „Jog Dial” tárcsa és négy
kezelôgomb teszi lehetôvé. A ren-
dezvényen bemutatott következô
termékcsoport a cég által Magyar-
or szá gon még nem forgalmazott,
azonban külföldön már bizonyított
Edwards EST3 központra épülô cí-
mezhetô, intelligens rendszere
volt, amelyet ki fe jezetten a kiemel-
kedôen nagy biztonságot igénylô,
nagyméretû alkalmazásokra ter-
veztek. A nagyvilágban számos
referenciát tud felvonultatni a cég,
ahol több mint 10 000 érzékelô
mûködik egy rendszeren belül. A
költségek optimalizálása és a
komplexitás növelése érdekében
itt már többrôl van szó, mint csu-
pán egy tûzjelzô rendszerrôl, hi-
szen az EST3 vészhangosítási fel-
adatokat is ellát, míg a tenge-
rentúlon, ahol a hatósági
elôírások ezt lehetôvé teszik,
behatolásjelzési és beléptetési
feladatokat is teljesít. A kiváló
minôségre további garancia a
cég szerint, hogy a rendszert
csak kiképzett és minôsített
stratégiai üzleti partnereken
keresztül értékesítik. A rendez-
vény zárásaként Csepregi
Csaba tûzoltó alezredes (ké-
pünkön) tartott elôadást az en-
gedélyezési eljárásról, a jog-
szabályi változások tükrében.
Rendezvényen jártunk
– GE Security tûzjelzô rendszerek
04 hirek.indd 4 2010.04.20 15:10:12
rátori jogot és nézetet tesz lehetô-
vé, illetve biztosítja, hogy az ope-
rátor ne végezhessen számára til-
tott mûveleteket.
A BIS épületintegrációs rendszert
nagyvállalati biztonsági és életvé-
delmi célokra fejlesztették ki, de
magában foglalja az épület-auto-
ma tizálási és kommunikációs be-
rendezéseket is. A BIS által integ-
rálható rendszerek tartalmazzák a
tûz- és behatolásjelzô rendszere-
ket, az épület- és vészhangosító
rendszereket, a CCTV rendszert,
az intercomot és az épület-auto-
matizálást is. A BIS ezeket kétirá-
nyú kapcsolatokon keresztül, egy
vezérlési megoldásba integrálja,
és adatszintû együttmûködést biz-
tosít a különbözô alrendszerek kö-
zött. Egyetlen platformon integrál-
ja a Bosch és harmadik gyártók
nyitott standardú biztonsági rend-
szereit, és ezt tökéletesen testre-
szabja a felhasználó szervezet
méretei és igényei sze rint.
A Robert Bosch Kft. Biz ton ság technikai Üz-
letága, az Orszá gos Katasztrófavédelmi
Fô igaz ga tóság együttmûködésével, 2010.
május 5–6-án ismét meg rendezi a tûz-
védelmi szak vizs gára felkészítô tanfolya-
mot.
■ Az oktatás végén a szakvizsga sikeres
teljesítése esetén a beépített tûzjelzô beren-
dezések sze relését, telepítését, felülvizs-
gálatát, javítását és karbantartását végzô
szakemberek újabb öt évig rendelkeznek a
szükséges képesítéssel.
A részletes programot megtalálja a www.
boschsecurity.hu honlapon, ahol egyúttal re-
gisztrálhat a Magyar Mérnöki Ka mara által
akkreditált képzéseinkre, vagy a karbantartó
szak vizsgára felkészítô tanfolyamra is.
A tanfolyammal kapcsolatos kérdéseit vár-
juk a hu.securitysystems@bosch.com e-
mail címre.
Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész
és Biztonságtechnikai Mérnöki Kara
Munkavédelmi szakirányú
továbbképzési szakot indít*.
Idôbeosztás: 2010. szeptembertôl 4 félév,
félévente 10 alkalommal péntek délután
és szombatonként.
Információ és jelentkezés:
www.banki.hu / tel: 1-666-5314 /
munkavedelem
@
uni-obuda.hu
Minôségi oktatás, könnyen megközelíthetô
helyszín, kedvezményes tandíjak!
*A képzés feljogosít a Munkavédelmi törvényben meghatározott,
felsôfokú munkavédelmi képzettséghez
kötött munkakörök és tevékenységek ellátására.
A BIS 2.3 megnövelt teljesítmé-
nye illeszkedik a számos külön-
bözô alrendszerrel, megosztott
hálózaton mûködô legnagyobb
létesítmények igényeihez és tá-
mogatást nyújt a legújabb,
Bosch H.264 tömörítési eljárást
alkalmazó videorögzítôk számá-
ra is.
■ A Bosch Security Systems be-
mutat ta Building Integration
System épületintegrációs rendsze-
rének (BIS) új változatát. A BIS 2.3
széles körben kínál akár a legna-
gyobb méretû installációkra sza-
bott funkciókat, a kiterjedt hálóza-
tokon keresztül összekapcsolt
épületek és létesítmények számá-
ra.
A BIS moduláris felépítésû, szer-
ver-alapú szof t ver alkalma zás,
amely teljes körû telephely bizton-
sági szolgáltatást biz tosít. A BIS
olyan automatizált munkafolya-
mat-lehetôségekkel támogatja az
operátor munkáját, amelyek csak
a lényeges információkat és akci-
ójavaslatokat jelenítik meg, az
egyéb akciók (például az inter-
com mûködtetése) pedig automa-
tikusan indulnak riasztás, rend-
szerhiba vagy egyéb események
esetén.
A most bemutatott 2.3 változat fej-
lesztései arra irányultak, hogy op-
timalizálják a BIS mû ködését nagy
méretû létesítmények esetén, be-
leértve a nagyobb mûveleti sebes-
séget és a még robusztusabb tel-
jesítményt a legbonyolultabb al-
kalmazási környezetben is. A leg-
újabb változat támogatást biztosít
az új, többszintû processzor-tech-
nológiák számára, valamint a re-
dundáns installációkhoz annak
érdekében, hogy teljesítse a ma-
gas szintû hozzáférés (high avai-
lability) illetve hibatûrés (failure
tolerant) mûveleti követelményeit.
A BIS 2.3 mindezen felül új diag-
nosztikai eszközökkel is rendelke-
zik a rendszerállapot figyelésére
és a belsô riasztások megjeleníté-
sére.
A videorendszereket más bizton-
sági, biztonságtechnikai és kom-
munikációs rendsze-
rekkel integráló BIS
Video Engine-t to-
vábbfejlesztet ték a
legújabb Bosch HD
CCTV termékek támo-
gatására (Divar XF és
VIP X1600 XF H.264
felvétellel és lejátszás-
sal). Ezen kívül az
újonnan megjelent
változat támogatja a legújabb
Bosch behatolásjelzô központokat
és az 5000-es családhoz tartozó
mo duláris tûzjelzô központot is.
A jelentéskészítést is tökéletesítet-
ték egy új és nagy telje sít ményû
jelentést készítô modullal, az adat-
bázisból történô bármely jelentés
gyorsabb elô állítására. A BIS 2.3
alapértelmezett és szabvány je-
lentéseket kínál, amelyek külön-
bözô operátori szintekbôl érhetôek
el, a jelentések különbözô szab-
ványos formátumokban exportál-
hatók és menthetôek el állandó
használatra. A BIS 2.3 mindezek
mellett még több lehetôséget kínál
a felhasználói felületek testre sza-
básához. Az alaprajzon levô ob-
jektumokról ad hoc információ
pedig egy sze rû egérkattintással
érhetô el.
Az újonnan megjelent változat ki-
finomultabb felhasználói-jogosult-
ság kiosztási funkciókkal rendel-
kezik, amely több spe cifikus ope-
5
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
GYÚJ TÓP ONT hí r e k / e s e mé ny e k
Tûzvédelmi szakvizsgára felkészítô tanfolyam
a Bosch szervezésében!
A Bosch tovább fejleszti
BIS épületintegrációs rendszerét
Munkavédelmi szakirányú
továbbképzési szakot indít*.
05 hirek.indd 5 2010.04.20 15:17:39
A
2010. évi SECUREX a legújabb munka-,
tûz és biztonságvédelmi termékek, szol-
gál tatások bemutatása mellett kapcsolódó szak-
mai rendezvényekkel, konferenciákkal vár ja a
piaci szereplôket – fejlesztôket, gyártókat, for-
galmazókat, telepítôket, az egyéni és intézmé-
nyes vevôket.
A kiállítás honlapján online regisztráció mû kö-
dik, mely ingyenes belépésre jogosít a kiállítás-
ra: http://www.securex.hu/online-regisztracio
A kiállítás védnöke: SZVMSZK (Személy-, Va-
gyon védelmi és Magánnyomozói Szakmai Ka-
mara) • A rendezvény együttmûködô szakmai
partnerei: az OMMF (Országos Munkavédelmi
és Mun kaügyi Fôfelügyelôség), az OKF
(Országos Ka tasztrófavédelmi Fôigazgatóság),
a TSZVSZ Ma gyar Tûzvédelmi Szövetség és az
SZK–Ser vice Kft.
SECUREX – Konferencia program
■ Fókuszpont tavaszi kampánynyitója a biz-
tonságos karbantartásról • Szervezô: OMMF
(Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Fôfelügyelôség) • Helyszín: Konfe rencia Központ
„Kék terem” • Idôpont: 2010. május 4. (kedd)
11.00–13.00
■ Partnerség a foglalkoztatás biztonságáért •
Szervezô: OMMF (Országos Munkavédelmi és
Munkaügyi Fôfelügyelôség) • Helyszín: Konfe-
ren cia Központ „Zöld terem” • Idôpont: 2010.
május 5. (szerda) 10.00–12.00 és 14.00–
16.00 • Regisztráció szükséges: a sajto@
ommf.gov.hu -n
■ Épített környezetünk tûzvédelme • Szervezô:
Országos Katasztrófavédelmi Fôigaz ga tóság,
Tûzvédelmi Szolgáltatók Szövetsége • Helyszín:
„G” pavilon konferencia terem • Idô pont: 2010.
május 5. (szerda) 11.00–16.00
■ Az ellátási lánc biztonsága • Szervezô: MLE
(Magyar Logisztikai Egyesület) • Helyszín: „A”
pavilon Kiállítói Fórum • Idôpont: 2010. május
5. (szerda) 14.00–17.00
■ Munkahelyi öltözet és egyéni védôeszközök
az iparban • Szervezô: U4 Reklámiroda •
Helyszín: Konfe rencia Központ „Zöld terem” •
Idô pont: 2010. május 6. (csütörtök) 10.30–
14.00
■ Munkavédelmi filmszemle és kerekasztal
beszélgetés • Szervezô: OMMF (Országos
Munkavédelmi és Munkaügyi Fôfelügyelôség) •
Helyszín: Konfe rencia Központ „Nagy terem” •
Idôpont: 2010. május 6. (csütörtök) 11.00–
17.00
■ Munkavédelmi Fórum az OMFI szer vezé sé-
ben: Munkahelyi határértékek jelentôsége a
megelôzésben és a munkahigiénés vizsgála-
tok helyes gyakorlatának fontossága a mun-
káltatók megelôzô gyakorlatában • Szervezô:
OMMF (Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Fôfelügyelôség) felkérésére az OMFI (Országos
Munkahigiéniás és Fog lal ko zás-egészségügyi
Intézet) • Helyszín: 25. pavilon (EU Központ) •
Idôpont: 2010. május 7. (péntek) 10.30– 13.00
• Regisztráció szükséges: a sajto@ommf.gov.
hu-n
■ Ipari alpintechnika bemutató • Szervezô:
MIAOE (Magyar Ipari Alpintechnikát Oktatók
Érdekvédelmi Egyesülete) • Helyszín: OMMF
stand „A” pavilon 303E • Idôpont: 2010. május
6–7. (csütörtök–péntek) 10.30-tól két óránként
■ Egyidejû szakkiállítások: Industria, Electro Sa-
lon, Chemexpo, Ökotech
■ Az öt nemzetközileg elismert szakkiállítást
magába foglaló IPAR NAPJAI esemény, biztosít-
ja a megjelenô iparágak egymás közötti sziner-
giájának kihasználását, a célzott alkalmazási
területek direkt elérését, a szélesebb látogatói
kört. A kiállításokról bôvebb információ:
www.industria.hu, www.electrosalon.hu, www.
chemexpo.hu, www.okotech.hungexpo.hu
■ További kísérôesemények: „Csodás elektro-
technika” bemutató, Zöld iroda, Gép börze,
„Energiáról másképp – Népszerû fizika”
■ 2010-ben elôször ÁLLÁSBÖRZE! Kiállításaink
alkalmával egyedülálló lehetôség kínálkozik a
szakmát érintô aktuális álláslehetôségek bön-
gészésére, álláshirdetések feladására is, amely-
ben partnerünk a mûszaki, mérnöki területek ál-
lásközvetítô portálja, a MÉRNÖK ÁLLÁ SOK.hu.
Vegyen részt Ön is az év legjelentôsebb ipari
rendezvényén!
Bôvebb információ és ingyenes látogatói online
regisztráció: www.securex.hu
6
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
GYÚJ TÓP ONT
A VÉDELMI SZAKMÁK HAZAI LEGJELENTÔSEBB ÜZLETI FÓRUMA A
10. Nemzetközi munka-, tûz-
és biztonságvédelmi szakkiállítás
2010. MÁJUS 4–7. KÖZÖTT A HUNGEXPO BUDAPESTI
VÁSÁRKÖZPONTBAN!
A kétévente jelentkezô SECUREX szakkiállításra 2010-ben az IPAR NAPJAI rendezvénycso-
kor keretében kerül sor. A rendezvény az érintett szakterületek legjelentôsebb hazai fóru-
ma, a külföldi kiállítók és látogatók révén pedig regionális, nemzetközi jellegû is.
A Pannon felvázolta átalakulási folyamatának
következô szakaszát, melynek fôbb pontjai: • A
Pannon felveszi a Telenor nevet és márka-iden-
titást, amely összekapcsolja a 3,6 mil lió ma-
gyar elôfizetôt a 13 európai és ázsiai or szág-
ban jelen lévô Telenor család 174 milliós ügy-
félkörével. • Egy új gazdasági tanulmány sze-
rint Ma gyarország eséllyel csatlakozhat a világ
digitálisan fejlett országainak elitklubjához. •
Elindul a városi és vidéki életformát a mobil
szélessáv segítségével átformáló Digi tá lis
Magyarország program.
■ A Digitális Magyarország kez deményezés
meg valósításába bevont szakmai partnerek töb-
bek között: a MOHAnet, a Mic rosoft, az IBM, az
SAP Hungary, a HP, a Promedcom és az Om ron
Healthcare Magyarország, az Alcatel Lucent
Hun gary, a CompuGroup CEE GmbH, a Multi-
Alarm, a Szegedi Tudo mány egyetem, a Pannon
Egye tem Informatikai Kara, az Óbu dai Egyetem,
a Corvinus Egye tem, a Nokia Siemens Net-
works, az Erics son, a Huawei, a Cisco, a ZTE,
az NSN, a NEC, a Dell, a Lenovo, az Acer, a HTC,
a RIM, a Wavecom és a Cinterion.
A projekt arra keres választ, miként segítheti elô
a mobil szélessávú internet a mobil munkavég-
zés, a szállítmányozás és a logisztika, az élel-
miszeripar és a mezôgazdaság, a közszolgálta-
tások fejlôdését, valamint a társadalmi esély-
egyenlôség és a közbiztonság javítását.
Március elsejével az amerikai United Techno-
logies Cor po ra tion (UTC) megvásárolta a GE
26 országban 47 00 alkalmazottat foglalkozta-
tó és a szakmában meghatározó szerepet be-
töltô, Security üzletágát.
■ A forgalmazott technológiák egye sítésével, to-
vábbfejlesztésével nagyobb piaci lefedettség ér-
hetô el, így a UTC Fire&Security (UTCFS) az évi
9 milliárd dolláros árbevételével a világ piacve-
zetô biztonságtechnikai cégévé is válik (a jelen-
legi piacvezetô Tyco-t is ma ga mögé szorítva.).
A cég fenn kívánja tartani a GE globális hálóza-
tát és többi márkájától függetlenül kívánja kezel-
ni és fejleszteni a termékeket.
A Pannon Telenor néven halad tovább a változás útján
MOHAnet a Telenor partnerei között
Az aktuális cégfelvásárlás:
A GE Security jövôje
a UTC vállalat részeként
06 hungexpo_hirek.indd 6 2010.04.20 09:20:07
Securex 1_1 100304.indd 7 2010.04.16 14:57:01
T
íz évvel ezelôtt Cégünk a számítás-
technika mellett a biztonságtechni-
kával is elkezdett foglalkozni, ugyanis ez
a terület kiválóan beleillett cégünk speci-
ális szakirányultságába, ezen kívül ebbe
az irányba láttuk a növekedés lehetôsé-
gét. Pár évvel ezelôtt a számítástechnika
és a biztonságtechnika két teljesen külön-
álló terület volt, de az utóbbi években a
biztonságtechnikai és a számítástechnikai
piac kezdte átfedni egymást, sôt valami-
lyen szinten összeolvadni. Ez annak kö-
szönhetô, hogy a biztonságtechnikában a
gyártók az új termékek fejlesztésében egy-
re inkább IP technológiát alkalmaznak. Ez
különösen igaz a videomegfigyelés terü-
letére. Úgy véljük, hogy az IP alapú vi-
deomegfigyelés területén a közeljövôben
robbanásszerû fejlôdés lesz.
■ Az elmúlt években azt a koncepciót dol-
goztuk ki, hogy a vevônek találkoznia kell
az áruval, mivel a vásárló szereti meg-
nézni, megfogni a terméket, amit vásárol-
ni szeretne. Ezért minden telephelyünknél
8
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
GYÚJ TÓP ONT c é gbe mut at ó
„V
ezetôk
között elsô
a kiszolgálásban!”
Új telephely, megbízható
szolgáltatás, kényelmes vásárlás
BIZTONSÁGTECHNIKA,
SZÁMÍTÁSTECHNIKA AZ ALPHASONIC KFT. ÚJ TELEPHELYÉN
Az AlphaSonic Kft-t 1993-ban alapítottuk. Kezdetben
számítástechnikai kiegészítôk, kábelek és tartozékok
forgalmazásával foglalkoztunk, így azzal vált ismertté a cég
a magyar piacon, mint a legszélesebb áruválasztékkal rendelkezô
disztribútor – mondja Kirov Kiril, az AlphaSonic Kft. ügyvezetô
igazgatója.
Mindig is az volt a célunk, hogy különbözôk legyünk a többi piaci
szereplôtôl, ezért a specialisták közé tartozunk. Cégünk
a számítástechnika területén speciális igényeknek tesz eleget. Olyan
termékeket és megoldásokat nyújtunk a partnereinknek, amelyek
„nem mindennapi” problémákat oldanak meg, ezért ezek
speciális, bonyolultabb értékesítést és komoly szaktudást
igényelnek. Így az évek során ennek köszönhetôen vevôink
között elterjedt az a mondás cégünkrôl, hogy „menj
az AlphaSonic-hoz, ott biztos van rá megoldás”.
1. Kirov Kiril
ügyvezetô
igazgató
2. Központi
épület 3. Bolt
4. Iroda
5. Parkoló
6. Csoportkép
5
6
4
3
1
2
08-09 alphasonic.indd 8 2010.04.20 09:18:11
törekedtünk arra, hogy lehetôségeinkhez
mérten nagy, tágas eladóteret alakítsunk
ki, ahol a vevôink kényelmesen tudnak
válogatni és nézegetni, esetleg kipróbálni
a termékeket. Szervezett oktatásaink ke-
retében lehetôség nyílik a termékeinket és
a gyártókat jobban megismerni.
■ Az AlphaSonic-nál a vásárló minôségi
kiszolgálására adjuk a hangsúlyt, nagyon
fontos, hogy azonnal ki tudjuk szolgálni a
vevôt a megfelelô termékkel. Cégünk üzle-
ti filozófiája, hogy mindent meg kell ten-
ni a vevô érdekében. Az árukészletünket
próbáljuk optimális szinten tartani, a cég
stratégiájába beletartozik, hogy amit áru-
lunk, az a termék folyamatosan legyen
raktáron, hogy a vevô ne menjen el üres
kézzel áruhiány miatt.
■ Cégünk pályafutása 1996-ban a XIII.
kerületben kezdôdött a Csángó utcában,
ahol számítástechnikai tartozékokkal, kel-
lékekkel indult a kereskedés 45 m
2
-es üz-
lethelyiségben, amihez 120 m
2
-es raktá-
rozási lehetôség tartozott – ekkor az al-
kalmazottak száma 6 fô volt. Az utcai
parkolás nagy gondot okozott a vásárlók-
nak, nem tudtak könnyen parkolni, és ne-
hézkes volt a ki- és bepakolás is. Kezdtek
megismerni minket, és 2000 körül kezd-
tük érezni, hogy a cég növekedése jó
irányba halad.
■ 2002-ben telephelyet váltottunk, elköl-
töztünk a IV. kerületben a Tinódi utcába,
ahol már jóval nagyobb területen tudtunk
dolgozni és kényelmesebb volt a vásárlók
kiszolgálása is. Az épület 1200 m
2
, a rak-
tár 600 m
2
és áruházunk mérete 200 m
2

volt. A vevôk parkolási helyzete is jobb lett
– itt már 16 saját parkolóhellyel rendel-
keztünk. Lehetôségünk nyílt még a terület
nagysága miatt arra is, hogy tanfolyamo-
kat szervezzünk vásárlóinknak, de a befo-
gadó férôhely csak 20 fôre volt elegendô.
Ebben az idôszakban a társaság árbevé-
tele 1.4 Mrd forint körül volt és úgy láttuk,
hogy a helyhiány fogja vissza a növeke-
dést, ezért keresni kezdtük a továbblépés
lehetôségét, egy még nagyobb és még ké-
nyelmesebb telephelyet.
■ A jelenlegi telephelyünk földterületét Bu-
dapesten, a IV. kerületi Ipari park utcában,
zöldmezôs beruházás keretén belül vásá-
roltuk meg 3 évvel ezelôtt, 2007-ben. A
teljesen üres, 21000 m
2
alapterületû te-
lek megadta a lehetôséget, hogy új te-
lephelyünket a saját igényeinknek meg-
felelôen terveztessük meg, ne pedig a te-
lephely adja meg számunkra a lehetôsé-
geket, mint a régi telephelyeinknél. 2008
szeptemberében el tudtuk kezdeni az épít-
kezést, ami másfél évig tartott.
■ A megépített épület 4680 m
2
, a raktár
területe 2200 m
2
, az áruház mérete 1000
m
2
lett. A kétszintes épület alsó szintjén
található az önkiszolgáló raktáráruház, az
ügyfélszolgálat, a magas-raktár, az áruát-
vétel, a szerviz és a logisztika. A második
emeleten vannak az oktatótermek és az
irodák. Az épületet a lehetô legkörnyezet-
kímélôbben terveztettük és építtettük meg.
Az energia-ellátásról, hômérséklet-szabá-
lyozásról a mai kor legmodernebb eszkö-
zei gondoskodnak. A tetôn napkollektorok
találhatóak, az épület alatt szivattyúk ak-
názzák ki a geotermikus energiát. Az épü-
let anyaga és berendezési tárgyai is mind
az energia-megtakarítást szolgálják, hogy
ezzel is hozzájáruljunk a természet meg-
óvásához.
■ Vevôink az AlphaSonic Kft. új központ-
jában – mely autóval mindössze három
percre található Tinódi utcai volt áruhá-
zunktól – érezhetôen jobb szolgáltatást
kapnak, a parkolási problémák teljesen
megoldódtak, saját parkolónk 75 autó-
nak tud helyet biztosítani. Oktatásainkat
is már jóval nagyobb helyen tudjuk tar-
tani, a tanfolyami befogadó helyek szá-
ma 64 fôre növekedett. A másfél milliár-
dos árbevételû cégünket jelenleg 32 al-
kalmazottal mûködtetjük, akik a kereske-
delem, a technikai tanácsadás, a támo-
gatás, az ügyfélszolgálat, a logisztika, a
raktár, a szerviz és az irodai területeken
dolgoznak.
■ Az új telephelyünk várhatóan nagyobb
volumenû lehetôséget adhat arra, hogy
a beszállítóinknál nagyobb kedvezmé-
nyekhez juthassunk, és úgy látjuk, hogy
a gyártók készen is állnak erre. Ezeket a
kedvezményeket a saját partnereinknek is
tovább nyújtjuk, hogy egy jobb piaci pozí-
cióba segítsük ôket. Biztos, hogy sok új-
donság várható nálunk, amivel nemsoká-
ra jelentkezni is fogunk!
■ Szeretnénk megköszönni minden part-
nerünknek, hogy az elmúlt 17 évben végig
kitartottak mellettünk és szemtanúi vol-
tak cégünk fejlôdésének. Köszönjük min-
denkinek az építô kritikákat és segítséget,
melyet nekünk adtak az eddigi pályafutá-
sunk során. Önök által sikerülhetett, hogy
Magyarország elismert számítástechni-
kai és biztonságtechnikai cége lettünk és
eközben a legjobb szolgáltatásokat nyújt-
hattuk minden partnerünknek.
■ Szeretettel várjuk Önöket új telephelyün-
kön, forduljanak hozzánk ugyanolyan bi-
zalommal, mint az elmúlt években.
– a –
AlphaSonic Kft.
1044 Budapest,
Ipari park utca 8.
9
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
GYÚJ TÓP ONT c é gbe mut at ó
1. Logisztika
2. Szerviz
3. Oktató-
terem
4. Raktár
1
2 3
4
08-09 alphasonic.indd 9 4/20/10 10:02:17 AM
■ Hazai és külföldi „gya-
korlatszerzô” utakon – Magyarországon több
száz akcióban vettem részt, de számos rövi-
debb megbízatással külföldön is hajtottam vég-
re feladatokat. Elég jól megismertem Közel-
Kelet, Ázsia és Afrika bizonyos régióit. A
Komondor a rendszerváltozás idején átszer-
vezôdött és ekkor a Rendôrség Különleges
Szolgálata nevet kapta fô feladata a terrorizmus
elleni küzdelem volt. Szerencsére hazánk nem
tekinthetô terrorveszélyeztetett országnak, ezért
többségében nem az volt a jellemzô, hogy ki-
képzett terroristákkal kelljen felvenni a küzdel-
met, de azt elmondhatom, hogy nem egy alka-
lommal ilyen bevetésre is sor került. Kényes
helyzetek megoldásánál több ízben kellett túsz-
kiszabadítás miatt fegyveresekkel szembenéz-
nünk. Elôfordult, hogy kollégák megsebesültek,
szerencsém volt – én nem…
Illetékességünk, minden magyar területre kiter-
jedt: hajóra, követségekre, repülôgépre – itthon
és külföldön egyaránt. Elláttuk különlegesen
fontos VIP személyek védelmét, mint például II.
János Pál pápa, a Dalai Láma, nagykövetek,
miniszterelnökök és államelnökökét is.
Feladataink közé tartozott a kiemelten veszé-
lyes fegyveres bûnözôk elfogása is. Számos
nevet tudnék említeni, akiknek az elfogásában
részt vettem. Közülük már nagyon sokan áldo-
zatul estek a szervezett bûnözôi körök közötti
leszámolásnak, akik még élnek, többnyire bör-
tönben vannak.
A Szolgálatnál eltöltött idô alatt részt vettem két
ENSZ misszióban, mint rendôri megfigyelô,
ahol nemzetközi tapasztalatokat szerezhettem.
1993-ban fél évig teljesítettem szolgálatot Kam-
bodzsában, 1996. év elejétôl másfél évig vol-
tam Angolában.
Kambodzsában hatósági jogkörrel végeztük a
nyomozásokat, minden olyan esetet mi vizs-
gáltunk ki, ahol kambodzsai katona, vagy rend-
ôr volt az érintett, akár áldozat, akár, mint elkö-
vetô. Folyamatos járôrözéssel biztosítottuk a
területeket, és ellenôriztük, hogy a vörös khme-
rek nem sértették-e meg a tûzszünetet. Nehéz,
viszontagságos, trópusi körülmények között
kellett a szolgálatot teljesíteni, de örültünk,
hogy sikerült 1993-ban a választásokat békés
körülmények között biztosítani, habár az is
igaz, hogy néhány tartományban voltak láza-
dások.
Angolában az FAA (kormányhadsereg) és az
UNITA felkelôk közötti tûzszünetet felügyeltük.
Veszélyes munka volt, mivel szinte minden el
volt aknásítva, mindennaposak voltak az ak-
nák miatti tragikus balesetek, nem volt mind-
egy hova lépünk… Mindkét országban készen
kellett állnunk arra, hogy bármikor megtámad-
hatnak. Többször célravezetô lehet szorult hely-
zetben a tárgyalás, „meggyôzés” a ránk fegy-
vert fogókkal szemben, de azt is villámgyorsan
át kell látni, ha erre nincs lehetôség pl.: a fegy-
veresek túlereje, vagy érzelmi túlfûtöttsége mi-
att, akkor menekülni kell minden áron. Ez még
úgy is sikerülhet, ha idôközben szétlövik a bal
elsô kerekét a terepjárónak…
■ IBM – biztonsági fejlesztések, koncepciók
– Az angolai misszió után visszatértem a szol-
gálathoz, de mivel idôközben megszületett a
második gyermekünk, feleségemnek megígér-
tem, hogy biztonságosabb munka után nézek a
biztonsági szakmában. Így kerültem 1997. de-
cember 1-jén Székesfehérvárra, ahol az IBM
gyárának lettem a biztonsági igazgatója. Idôvel
egyre nôtt a felelôsségi köröm, hamarosan az
országban lévô összes IBM-es létesítmény biz-
tonságáért én feleltem, három gyár (Szé kes-
fehérvár, Veszprém, Vác), irodaházak Buda pes-
ten, ez a csúcsidôszakban kb. tízezer dolgozót
jelentett. Hamarosan az egyik IBM divízió biz-
tonsági folyamatainak létrehozásával, majd
ennek ellenôrzésével bíztak meg, így a bizton-
sági folyamatok gazdája lettem, ami már nem-
zetközi felelôsséget jelentett több európai or-
szágban, pl. Németország, Írország. Az IBM-
nél a folyamatos auditálások után úgy látták,
hogy az általam bevezetett fémkeresés és az
átvizsgálási folyamat példaértékû, ezért ez a
módszer bekerült (1998–99-ben) az IBM leg-
jobb gyakorlatai közé. Ekkortól több nemzetkö-
zi biztonsági felülvizsgálatban vettem részt,
mint auditor. Európában több helyen, de az
USA-ban, Mexikóban, Kínában és Hong-Kong-
ban is. Nagyon kedveltem az efféle auditokat,
mert óriási tapasztalatokra tehettem szert a
biztonság menedzsment területén és igazán ki-
váló, fôleg amerikai kollégákkal dolgozhattam
együtt.
Nemsokára az IBM közép-és kelet európai biz-
tonsági igazgatója lettem, ami több mint tíz or-
szágot jelentett. Ügyeltem a biztonságra, koor-
dináltam az országos biztonsági igazgatók te-
vékenységét, ebbôl az idôszakból is sokat ta-
nultam. Volt feladat bôven és érdekes is volt a
munka, ahogy egységes rendszerbe szervez-
tem a különbözô országok biztonsági tevé-
kenységét, valamint hozzá kellett szoknom,
hogy nem mindig lehetek mindenhol jelen és a
feladatok többségét távolról kell menedzsel-
nem.
■ MOL – kilenc országra figyelve… – 2006
augusztusában elfogadtam azt a megtisztelô
feladatot, szakmai lehetôséget, hogy a bizton-
sági szervezet a MOL vállalatcsoportnál nem-
zetközi szintû, multinacionális biztonsági szer-
vezetté, rendszerré fejlôdjön. Ekkor a biztonsági
feladatok egy részét látta el a biztonsági szer-
vezet, fôleg a vizsgálatokkal foglalkozott, míg a
biztonságtechnikai és ôrzési feladatokkal más,
nem biztonsági szervezet foglalkozott. A tevé-
kenység mindösszesen két országra Szlovákiára
és Magyarországra terjedt ki. 2006 ôszén ezt a
két szervezetet összeépítettem és elkezdôdött a
mostani biztonsági szervezet kiépítése.
Létrehoztunk egy nemzetközi felelôsségû, vál-
lalatcsoport szintû biztonsági szervezetet, ez a
Társasági Biztonság és az országos operációk,
amelyek immár kilenc országban tevékeny-
kednek, Olaszországtól Pakisztánig. Megal kot-
tuk a biztonsági szabályzatunkat, amely több
szintbôl áll.
A szabályzat négyszintû piramisából két szintet
említenék meg. A csoport szintû szabályzat
ernyôszerûen lefedi a teljes vállalatcsoportot,
minden országot. Ennek a szabályzatnak min-
denhol meg kell felelni. Ez alatt a nagy ernyô
alatt vannak a helyi szintû biztonsági szabály-
zatok, amelyeknek természetesen illeszkedniük
kell a központi felsô szintû szabályzathoz. Az
országokban külön operációkat hoztunk létre
és az országos biztonsági igazgatókon keresz-
tül, illetve az ô segítségükkel biztosítjuk, védjük
a vállalatcsoport üzleti tevékenységét.
A szabályzatokra alapozva a szervezet szemé-
lyi állományában jelentôs fejlesztés valósult
meg, jelenleg vállalatcsoport szinten száz fô
MOL alkalmazottal dolgozunk a biztonsági
szervezetnél, de ennél jóval több személy al-
kotja a biztonsági szervezetet. Több mint ötezer
10
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
GYÚJ TÓP ONT s z ak mai po r t r é
Életveszélyes akcióktól
a biztonsági szakma csúcsáig
„CSAK A TÖKÉLETES MEGOLDÁSOKAT SZERETEM!”
A Komondor Terrorelhárító Szolgálathoz jelentkeztem 1988-
ban, és egy többszintes, kemény felvételi után kerültem az
éles bevetési csoportba. Azért jelentkeztem a Komondorhoz,
mert szerettem volna küzdeni a terrorizmus, és a fegyveres
bûnözôk ellen, kiszabadítani, megvédeni azokat az ártatlan
embereket, akiket a terroristák túszul ejtettek – mondja Zólyomi
Zsolt, a MOL-csoport biztonsági igazgatója, a Magyarországi
Biztonsági Vezetôk Egyesületének tiszteletbeli tagja.
10-11 zolyomi.indd 10 2010.04.19 09:26:20
alvállalkozót foglalkoztatunk, akik nagy része
biztonsági ôr, fegyveres biztonsági ôr. Bizonyos
országokban pedig, fegyveres katonai, rendôri
alakulatokat is használunk.
A Társasági Biztonság szervezetben több ki-
sebb funkcionális csoport mûködik. Infor má ció-
biztonság, biztonságtechnika, országos operá-
ció, nyomozások, krízismenedzsment, felül-
vizsgálatok, szabályzatmenedzsment, humán-
biztonság, pénzügyi kontroll, szerzôdésme-
nedzsment. Néhány területet kiemelve, egyik
fontos területe a biztonsági feladatoknak az
operációk felügyelete, a biztonsági tevékenység
ellenôrzése, a következô az információ-bizton-
ság, e területen szoros együttmûködésben va-
gyunk a MOL IT szervezetével. A biztonságtech-
nikai területen is meghatároztuk a sztenderde-
ket és így tudjuk biztosítani a technikák kompa-
tibilitását, együttmûködési képességét, amit
egy biztonsági központtal fogunk össze. Fontos
területe még a biztonsági feladatoknak a krízis-
menedzsment, a vészhelyzeti tervezés, amely
szintén több szintû. Létrehoztuk a csoport
szintû krízismenedzsmentet, amely krízishely-
zet esetén – ha úgy ítéljük, meg összehívásra
kerül –, dönt a feladat megoldásában.
A csoportszintû krízismenedzsment alatt van-
nak a helyi, országos krízismenedzsmentek,
melyek a felmerülô helyi problémákat kezelik
és utána jelentik. Minden évben szervezünk a
krízismenedzsment számára folyamat-áttekin-
tést, ismétlô oktatást és gyakorlatot.
■ „Megakadályozzuk a törvénytelenségeket”
– A biztonság területén minden ország más,
Európában az országok többnyire hasonlóak
egymáshoz biztonsági szempontból. Európa
keleti felén sokan szeretnének hozzájutni az
üzemanyaghoz nem éppen törvényes módon.
Európa nyugati felén kis tételekkel nem foglal-
koznak, nem történnek visszaélések a töltôállo-
másokon, de ha nagyobb tételekre látnak le-
hetôséget, akkor ott is próbálkoznak, az úgyne-
vezett fehérgalléros bûnözéssel mindenhol ta-
lálkozhatunk.
Közel-keleten vagy Ázsiában mások a bizton-
sági kihívások, a vallási feszültség, a terroriz-
mus, a kormányzati hatalom stabilitásának hi-
ánya bonyolultabb biztonsági kihívások elé ál-
lítja a biztonsági szervezetünket.
Magyarországon a legtöbb feladat a terméklo-
pások területén, az üzemanyag, benzin-gázolaj
eltulajdonlásnál történik. A nyomozás nagyon
fontos területe a biztonsági szakmának, de a
nyomozás már a megtörtént bûncselekmény
után történik, tehát az esemény után, már nem
lehet százszázalékos eredményt felmutatni.
Igazából azt szeretnénk elérni, hogy a preven-
ció olyan szintû legyen, olyan rendszereket
hozzunk létre, amelyek már elôre megakadá-
lyozzák, kizárják a visszaélés lehetôségét. Az
elmúlt három és fél év alatt jelentôs fejlesztése-
ket tudtunk realizálni és egyre inkább közelebb
kerültünk az elkövetési módszerekhez, egyre
többet találunk meg, egyre több ügyet göngyö-
lítünk fel már a kezdeti stádiumban, amikor
még nem, vagy éppen csak elkezdôdött a visz-
szaélés. Természetesen a bûnözôi, alvilági te-
vékenységgel folyamatosan számolnunk kell,
de mi készen állunk arra, hogy megakadályoz-
zuk a törvénytelen tevékenységeket, amelyek
veszteséget okozhatnak társaságunknak.
■ „A jól felügyelt folyamat” – A 22 év alatt,
míg a biztonsági szakmában dolgoztam sokat
tapasztaltam és tanultam. Megtanultam, hogy
nagyon fontos a csapatmunka, hogy egyedül
nem sokat ér az ember. Illetve minden rend-
szernek a legfontosabb eleme, a kulcsa szintén
az ember, mert támogathat a legmodernebb
technika, hogyha az ember nem támogat, ak-
kor nem biztonságos a rendszer. Megtanultam,
hogy tevékenységünket, kifogástalan, tiszta
módon lehet csak intézni. Nem lehet vizet pré-
dikálni és bort inni. A munkát, mindig tudato-
san, korrekt módon kell végezni, mert a tisztes-
ségesen elvégzett munkából, lerakott mozai-
kokból rajzolódik ki majd az eredmény.
Munkatársaimtól is elvárom, hogy a munkát a
szakmai elvárásoknak megfelelôen, hitelesen,
ôszintén végezzék. Ha a biztonsági területen
valakinek elveszik a hitele, akkor be is fejezhe-
ti pályafutását, onnantól már nem lehet rá szá-
mítani. Tudjuk, hogy senki sem tökéletes, min-
denkivel elôfordulhat, hogy hibázik, de a hibát
el kell tudni vállalni és jelenteni, hogy minél
gyorsabban és hatékonyabban helyre lehessen
hozni. Ha valaki el akarja leplezni a hibát, ak-
kor az a személy már ki is jelölte saját útját a
rossz irányba. A másik dolog, amit ez alatt az
idô alatt megtanultam, hogy a munkára rá kell
szánni az idôt. Át kell gondolni, hogy mit sze-
retnénk csinálni, milyen feladatok vannak elôt-
tünk és azokat hogyan lehet megoldani. Pon-
tosan meg kell tervezni a végrehajtást és folya-
matosan vissza kell térni a célok meghatározá-
sához, a célhoz érés folyamatának vizsgálatá-
hoz. Jól leírható folyamat alapra kell helyezni a
tevékenységünket, amelyben vannak ellenôrzé-
si pontok. A jól felügyelt folyamat (lehetôséget
kell adni a folyamat kiigazítására) végeredmé-
nye egy jól mûködô rendszer, és az eredménye,
hogy tevékenységünket jól látjuk el. A vagyon-
védelem területén még nem hoztak létre, – mint
más területeken – minôségbiztosítási rend-
szert, de az általam folyamatnak nevezett mód-
szer szinte minôségbiztosításként mûködik.
Ahol a biztonság nincs megfelelôen kezelve, ott
sérülnek a vállalatnak az érdekei. Ahol nem
kap a biztonság kellô szerepet, támogatást, ott
elôbb-utóbb nagyon sokat kell majd a bizton-
ságra költeni. Ugyanakkor van egy ciklikusság
is a biztonságban, ha jól mûködik, akkor szinte
észrevehetetlen, ekkor felmerül a kérdés, hogy
kell ez, miért költünk rá, stb. Csökken a bizton-
ság támogatottsága, mind anyagi, mind szelle-
mi téren. Ebbôl következik, hogy romlásnak in-
dul a biztonsági szint, ami majd vonzza az
újabb támogatottságot. A biztonsági vezetô fel-
adata, hogy mindent megtegyen annak ér-
dekében, hogy az állandóságot biztosítsa és
próbálja kizárni a ciklikusságot, ez nem mindig
könnyû feladat. Úgy látom, hogy a biztonsági
vezetônek lehetôség szerint a legmagasabb
színtû vezetôhöz kell kapcsolódnia, mivel így
az információ gyorsan, rövid úton, változás
nélkül ér el a legmagasabb szintre. Ahány szint
van beépítve a biztonsági vezetô és a legma-
gasabb szintû vezetô közé, nagyjából annyival
lehet elosztani a biztonsági szervezet haté-
konyságát.
A rendszerváltozás után nagyon jelentôsen
megváltozott a biztonság és a biztonsági fel-
adatok is. A rendôrség több területrôl kivonult,
és ezáltal megnôtt az a terület, ahol a biztonsá-
gi kérdéseket magának a cégnek kell megolda-
nia. Nagyon nehéz annak a biztonsági vezetô-
nek a munkája, akinek alacsonyabb szintrôl
kell magasabb szintû vezetô irányába megfo-
galmaznia elvárásokat, illetve annak tevékeny-
ségét ellenôrizni. A biztonsági vezetô pozíciójá-
nak szükséges, olyan szintû felhatalmazással
rendelkeznie, hogy meg legyen a megfelelô au-
toritása a vállalati hierarchián belül.
■ A mindennapok kreatív megélése – munka,
család, hobbi… – A folyamatos tervezés, a
módszerek, a megoldások kialakítása a visz-
szaélések visszaszorítása naponta kihívás szá-
momra. Azt, hogy ezt a munkát reggeltôl estig
teszem nem nehéz számomra, és még ott van
a mindennapok kreatív megélése is…
Nôs vagyok, két gyermekem van, a biztonsági,
nyomozói diploma mellett történész diplomával
is rendelkezem. Gyermekkoromban érdekelt a
régészet és a történelem szeretete felnôtt ko-
romra is megmaradt, így elvégeztem munka
mellett a bölcsész kart. Bôvebben a bizánci és
magyar kapcsolatokkal foglalkozom, az Árpád-
kor vonatkozásában.
Gyermekkoromban versenyszerûen sportoltam,
már 10 évesen atletizáltam. Késôbb több közel-
harc stílust ûztem és mivel nagyon érdekelt a
vívás, azt is elsajátítottam, abból is a kardví-
vást. Szeretek lovagolni, éveken keresztül fog-
lalkoztam ôseink hagyatékával, aktívan lovasí-
jásztam. Ma már csak néha tudok élni valame-
lyik kedvenc sportommal, de ami megmaradt
aktív sportnak az a reggeli futás – naponta
5350 méter és hétvégén a kondicionáló edzé-
sek.
Igazából fél gôzzel nem szeretek semmit csi-
nálni, mindent teljes erôbedobással teszek,
akár a munkámban, akár magánéletemben.
Csak a tökéletes megoldásokat szeretem!
K. M.
11
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
GYÚJ TÓP ONT s z ak mai po r t r é
10-11 zolyomi.indd 11 2010.04.19 09:26:28
Erando 1_1 100304.indd 12 4/15/10 5:25:44 PM
ORSZÁGOS PÁ LYÁ ZATOK 2009.
A biztonságvédelmi és biztonságtechnikai szakma legjobbjai számára kiírt pályázatunk
eredményeinek összegezése és kihirdetése továbbra is két szakaszban történik.
„Az év biztonságvédelmi szakembere 2009.”, „Az év testôre 2009.”, valamint
„Az év vagyonôre 2009.” kategóriákban az eredményhirdetésre – hagyományaink szerint
– a Magyarországi Biztonsági Vezetôk Egyesületének 2010. évi évnyitó XI. Konferenciáján
került sor.
Fo lyó i ra tunk 2009. évi országos pá lyá za tá t a Magyarországi Biztonsági Vezetôk Egyesülete
(MBVE), a Sze mély-, Va gyon vé del mi és Ma gán nyo mo zói Szak mai Ka ma ra (SZVMSZK),
a Nem zet kö zi Test ôr- és Biz ton sá gi Szol gá la tok Szö vet sé ge (IBSSA), az Or szá gos Bûn meg e lô zé si
Központ, és a Ma gyar Biz ton ság vé del mi Egye sü let tá mo gatta.
EREDMÉNYHIRDETÉS ÉS DÍJÁTADÁS
13
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
GYÚJ TÓP ONT dí j ny e r t e s e i nk
A SZAK MA LEG JOBB JAI
AZ ÉV TESTÔRE 2009
SPONGA TAMÁS
A SVÁJCI PROTECTAS SA BIZTONSÁGVÉDELMI CÉG MUNKATÁRSA
Aktív tagja, közelharc-oktatója és kiemelkedô szakembere az IBSSA-nek. A civil biztonsági
szférában kifejtett tevékenységéért és magas szintû munkájáért több elismerésben részesült.
Hazai és nemzetközi rendezvényeken, képzéseken folyamatosan bôvíti személyvédelmi ismereteit
és szerez kellô gyakorlatot.
Alapítója és vezetôje az IBSSA Switzerland Training Center nevû nemzetközi iskolának.
Jelenleg a svájci Protectas SA Biztonságvédelmi cég munkatársa.
AZ ÉV BIZTONSÁGVÉDELMI SZAKEMBERE 2009
BALOGH GÁBOR
A POSTAAUTÓ DUNA ZRT. BIZTONSÁGI VEZETÔJE
A Postaautó Duna Zrt. Biztonsági vezetôje, tevékenysége a biztonságvédelem számos
részterületére terjed ki. Felöleli a szabályozás, szerzôdéskötések, mechanikai és elektronikai
biztonsági eszközök és szolgáltatások beszerzése, karbantartások, oktatás, információ-védelem,
biztonsági auditálás és a biztonság valamennyi területét. Az elmúlt évben átalakította
a Társaság országosan 23 városban jelenlevô telephelyének teljes biztonsági struktúráját, melyet
sikeresen vitt végbe.
AZ ÉV VAGYONÔRE 2009
GYÖNGYÖSI ZSOLT
A CIVIL BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT ZRT. MUNKATÁRSA
A középiskola elvégzése után kezdte érdekelni a biztonsági szakma.
Húsz éves korától dolgozik biztonsági cégeknél. Folyamatosan képzéseken vesz részt
hogy tökéletesítse tudását. Jelenleg a CIVIL Biztonsági Szolgálat Zrt. munkatársa, ahol banki
területen dolgozik mint vagyonôr. Rátermettségét munkájában bizonyította, ahol szakmai
felkészültségével, bátorságával hiúsított meg bankrablást.
Munkáját szereti, megbízható munkatárs.
13 eredmenyhirdetes.indd 13 4/19/10 5:02:52 PM
■ Dormánd Tivadar
rendôrezredes az
ORFK képviselôje a
kollégák üdvözlése
után hangsúlyozta,
hogy a magánbiz-
tonsági és közbizton-
sági szakemberek-
nek együtt kell mûködni. Szónoki kérdéssel
kezdte elôadását, melyben feltette a kérdést,
hogy mi is a biztonság. A válasz sem maradt
el. A biztonság egy érzet, a biztonság az
(köznapi és nem tudományos értelemben)
amikor nem félünk, nem féltjük a családun-
kat, a vagyonunkat, amikor jó a biztonsági
közérzetünk. Az elôadó szerint Magyarország
biztonsági szintje jó, amit a kutatások és a
statisztika adatok is alátámasztanak.
Magyarországon csökken a bûnözés száma,
1998-ban 100 ezer lakosra vetítve 6000
bûn cselekmény, 2009-ben 3928 volt. Össze-
hasonlítva Néhány európai országgal Auszt-
riában 2009-ben 7175, Né met országban
7635 bûncselekmény valósult meg 100 ezer
fôre vetítve. Tehát a rend ôr ezredes úgy látja,
Magyarország közbiztonsága Európában a
középmezônyben van. Ezek után az elôadó
beszélt néhány magyarországi 2009-es bûn-
cselekmény adatairól. A személy elleni bûn-
cse lekmények száma 23-24 ezer, és csök-
kent az emberölés és az emberölési kísérle-
tek száma. A közlekedési bûncselekmények
száma 22 500, a közrend elleni bûn cse lek-
ményszám 69 ezer, az okirati bûncselek mé-
nyek száma 50-60 ezer körül alakult.
A vagyon elleni bûnelkövetés a teljes bûn cse-
lek ményszám 75%-ról (éveken át ez az arány
volt) 65%-ra csökkent és a betöréses lopás
mintegy 37 500 körül volt.
A gazdaságilag fejlettebb térségekben a va-
gyon elleni bûncselekmények száma maga-
sabb, mint az ország keleti területén. Budapest
és Pest megyére koncentrálódik az összes
bûncselekmények 25–26%-a. Település tí pu-
son ként elkövetett bûn cse lekmények arányai:
a megyei jogú városok – 25%, városok ahol
rend ôrkapitányság van – 18%, rendôrkapi-
tányság nélküli települések – 8–9,2%.
A magyarországi bûnözés városcentrikus, a
köz ségekben a bûncselekmény-elkövetés
20%.
A közbiztonság szavatolására nem lehet a rend-
GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
MBVE
XI. Kon fe ren cia – 2010. Galyatetô
Ebben az évben is megrendezte a már hagyománnyá vált konferenciáját
a Magyarországi Biztonsági Vezetôk Egyesülete (MBVE).
Fialka György, az MBVE elnöke a konferencia megnyitója alkalmával elmondta, hogy
az egyesület szakmai fejlôdése 1996-os megalakulását követôen folyamatos és az MBVE
a hazai vagyonvédelmi szakma iránymutató szervezetévé vált. Az egyesület egyik
fontos feladata, hogy a magánbiztonság tudásszintje folyamatosan fejlôdjön, és e célból
rendezik meg konferenciájukat minden évben.
14-21 mbve_konf.indd 14 2010.04.19 12:47:39
MBVE XI. KONFERENCIA
ôrséget kötelezni, mivel a közbiztonság össz-
társadalmi termék és azért a teljes társadalom-
nak tenni kell. A közbiztonság területén jelentôs
szerepe van az önkormányzatok szerepvállalá-
sának, amit támogatni és erôsíteni kell.
A polgári magánvédelemben a magánbizton-
ság a civiljogból vezethetô le. Az egyénnek
kötelessége és joga védekezni és a tulajdo-
nosnak joga van arra, hogy kit bíz meg a vé-
delem ellátásával.
A közbiztonság állami szerveivel, mint példá-
ul a rendôrség, a civil biztonság résztvevôi ré-
szérôl a kapcsolat és a kooperáció önkéntes-
ségen alapul. A kooperáció fontos a rendôr-
ség számára és számos megállapodást kötött
a közbiztonság érdekében.
Elôadása végén az elôadó kiemelte, hogy
szakítani kell azzal a kényelmesnek tûnô ál-
lásponttal, hogy a rendôrség az egyedüli leté-
teményese a biztonságnak. A munkamegosz-
tás fontos a rendôrség és a civilbiztonsági
szakma résztvevôi között és az államnak meg
kell a feltételeket teremtenie, hogy a feladato-
kat meg lehessen osztani.
■ Dr. Kondorosi Fe-
renc, a „A magánbiz-
tonság: Üzlet vagy al-
kotmányos érték?” cí-
mû elôadásával a jog
területére vitte a hall-
gatóságot. Elô adá sá-
ban elmondta, hogy
a jog világában a magánbiztonság alkotmá-
nyos érték, amit körültekintôen védeni kell.
Európai Uniós csatlakozásunk elôtti prognózi-
sok a magyarországi bûnözés magas számú
emelkedését jósolták, ami szerencsére nem
vált be. A világjárványok, a fenntartható fejlô-
dés, a civilizációs ellentétek és még számos
gond nehezíti a jelenlegi biztonsági kérdése-
ket, melyek a Föld, Európa és Magyarország
jelen biztonsági helyzetének hangsúlyos meg-
határozói.
Sajnos Magyarországon megjelent az utcai
erôszak, a szervezett- és gyermekbûnözés.
Évente 3800–4200 tizennégy év alatti követ
el bûncselekményt.
A gyermekbûnözés igen komoly feladatot je-
lent és az elôadó néhány megoldást vázolt e
kérdéskörre. Úgy látja, hogy korszerû büntetô-
könyvet kell létrehozni, meg kell oldani a bün-
tetés kérdéskörét, hatásosabb büntetôpolitiká-
ra lenne szükség, melyben meg kell határozni,
mit szeretne a szakma a büntetôpolitikától. A
jogegységi döntéseket egyesíteni kell, a jogi,
bírósági kérdéskörrel foglalkozni kell. El kelle-
ne jutni az idôszerû büntetésig – elképesztôen
sok az ügyek száma a bíróságokon.
Az elôadó úgy látja, hogy a szervezett bûnözés
területén egyre jobb a biztonsági szakma fel-
lépése, sajnos a korrupció esetében a helyzet
nem jó, mivel a közbeszerzések területén tel-
jes a liberalizáltság, ami több esetben is visz-
szaélést eredményezett.
A büntetôpolitikában fôleg taktikai megoldá-
sok születtek, elmaradt az átfogó, komoly re-
form. Az elôadó szerint vissza kell állítani a
hagyományos Belügy minisz tériumot – meg
kell erôsíteni a rendôrséget –, szükség van az
alkotmány átgondolására, új stratégiát kell
10-15 évre kialakítani a közbiztonság területé-
re, és ki kell dolgozni a biztonsági partnerség
rendszerét.
■ Német Ferenc, az
SZVMSZK fôtitkára a
„Kamara átalakulá-
sa, tisztességtelen cé-
gek kiszorítása” címû
elôadásával folytató-
dott a konferencia.
A elôadást a fôtitkár a
nagyvilág világgazdasági folyamataival és
Európa áldozatává vált a gazdasági átren-
dezôdés témában kezdte. A migráció, a terro-
rizmus, a változó kihívások, a gazdasági pó-
lusok eltolódnak keletre, belátható idôn belül
csökken az USA szerepe és még sok más ki-
hívásra, folyamatosan kell felkészülnie a biz-
tonsági menedzsmentnek.
A gazdasági válság, a társadalmi, a szociális
konfliktusok, a romló közbiztonság miatt nö-
vekvô igény fog jelentkezni a biztonsági szol-
gáltatásokra. Az új cégek megjelenésekor, te-
lepítésekor a biztonsági vezetônek figyelem-
mel kell lennie a helyi közbiztonsági állapo-
tokra, szokásokra. Feltét lenül fontos az ága-
zat megerôsítése, mivel a rendôrség nem tud-
ja a biztonsági kérdéseket egyedül megolda-
ni. A civil biztonsági szakmát mind gazdasá-
gi, mind politikai területen meg kell erôsíteni.
Politikai területen a törvényi védelemnél, több
jogosítvány az ágazat megerôsítésére, konk-
retizált feladatmegosztásra a rendôrséggel,
gazdasági területen a hazai vállalkozások
meg erôsítésére, pozícionálására lenne szük-
ség a versenytörvény és az EU normák betar-
tásával.
Az elôadó elmondta, a Kamara feladatai kö-
zött elsôdleges az állampolgárok, a köztulaj-
don hatékony védelme és a szakmai normák
meghatározása. A kamara szervezeti feltételei
területén a fôtitkár beszélt a szakmai kamarai
tagság feltételeirôl – szakmai és etikai szem-
pontjairól – mind a belépési, mind a bennma-
radási viszonylatban.
Kiemelten beszélt az ágazatban megtalálható
fe ketemunkáról, visszaszorításának igényérôl,
lehetôségeirôl és megoldásairól.
Nemzetközi kitekintésben elmondta, hogy
szükség van EU-n belül a tagországokon át-
ívelô közös gondolkodásra a biztonsági szol-
gáltatások területén, valamint az EU-n kívüli
tevékenységet is közösen szabályozni kellene.
Várhatóan nemsokára eldôl, hogy lesz-e kö-
zös fellépés a civil biztonsági szolgáltatások
területén az EU-ban (2010. 12. 28.).
Hazai vizekre visszatérve zárta elôadását a
fôtitkár, elmondta hogy létrehozták a Szakmai
Kamarák Szövetségét, nagyobb erôvel, közös
platformon tudják a jövôben képviselni a
szakmai területeket.
■ Zólyomi Zsolt, a
MOL-Csoport bizton-
sági igazgatója –
„Olajkutak, mint kriti-
kus infrastuktúra” és
„Harc az olajért” cím-
mel tartott elôadást.
Az elôadás elsô fe lé-
ben beszélt a MOL vállalatcsoport biztonsági
rendszerérôl, a második felében a MOL pa-
kisztáni, iraki, kurdisztáni mûködési területe-
irôl. Ezeken a területeken szénhidrogén-kuta-
tás és -termelés a fô tevékenysége a MOL-nak
– kezdte elôadását Zólyomi Zsolt. Észak-
Nyugat Pakisztán területén gázkitermelés a
manzalai mezôbôl 2005, a makori mezôbôl
2006 óta folyik és mindkettô a Tal blokkban
található. A MOL-csoport megítélése az or-
szágban elismert és tisztelt. A társaság ko-
moly volumenû vám, adó, bányajáradék, ter-
melési bónusz, valamint képzési-, szociális
járulékok befizetôje az államkasszának, és
koncessziós kötelezettsége a körzetben lakók
alkalmazása. A MOL tevékenységi területén
komoly biztonsági kihívás a terror elleni küz-
delem, a robbantások, az öngyilkos merényle-
tek, az etnikai-, vallási villongások. A kormány
nem tudja szavatolni a hatékony védelmet és
nagy az információ-hiány a várható veszé-
lyekrôl, fenyegetésekrôl. Ugyanakkor a külföldi
cégek által végzett kockázatelemzések túloz-
nak, és a meghatározott helyi területekre nem
pontosak.
Irak, Kurdisztán területén a kitermelés is

15
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
14-21 mbve_konf.indd 15 2010.04.19 12:47:50
számos biztonsági kockázattal jár – foly-
tatta az elôadó. Kurdisztán 1970-ben kapott
autonómiát és a Szövetséges erôk 1991-es
„Sivatagi vihar” hadmûveletéig Saddam
Husszein Baath kormányának felügyelete alá
tartozott. Irak elnöke jelenleg a PUK kurd párt
vezetôje, Jalal Talabani, Kur disztán elnöke, a
PDK vezetôje, Massoud Barzani. Az USA és
Irak közötti katonai egyez mény értelmében
2011 decembe rében az amerikai haderôk ki-
vonulnak Irak ból.
A területen megtalálható számos ellentét, val-
lási nézetekbôl eredô gondok, – mint a ke-
resztény és muzulmánok közötti ellentét, – a
fennálló síita-szunnita konfliktus Irán és túl-
nyomórészt a síita Irak között, a kurd térség
bajai Iránnal, Törökországgal és Szí riával. Az
iraki és kurdisztáni belpolitikai gon dok fô al-
kotó eleme, hogy a Kurd kormány által a
nemzetközi vállalatokkal kötött kurdisztáni
olajszerzôdések az iraki kormány szerint nem
törvényesek; az iraki alkotmány ellenére a ko-
rábban elszakított kurd területek visszacsato-
lása nem történt meg; territoriális kérdések
Mosulban; erôszakos cselekmények a keresz-
tények és yazidis-ek (ôsi vallás, amiben keve-
rednek a nesztoriánus keresztény, zsidó és
iszlám elemek, de az iszlám dominanciája
jellemzô) ellen a mosuli térségben.
Nagy a fenyegetettség az Akre-Bijell Blokkban,
a MOL fúrási területén, közvetlen támadások
veszélye is fennállhat. Érezhetô még egy kis bi-
zalmatlanság a helyi lakosság a kurdisztáni
helyi kormányzás és nemzetközi partnerei
(olaj vállalatok) között, de ez egyre inkább meg-
szûnôben van. Természetesen a MOL rendelke-
zik e területekre kialakított biztonsági tervvel,
melyhez képzett biztonsági személyzet tartozik
és mindent megtesznek, hogy a MOL-csoport
tevékenysége biztonságos legyen.
■ A Tifon Europe Kft. idén debütált az ezévi
11. alkalommal megrendezésre került Magyar
Biztonsági Vezetôk Egyesületének konferenciá-
ján. A háromnapos rendezvény nyitó napján
workshop keretében Wieszt Árpád a cég ügy-
vezetôje és Vôneki Róbert a cég egyik tulajdo-
nosa ismertette a titkosított mobil kommuniká-
ciós szoftver gyakorlati alkalmazását. A koráb-
bi megszokott érdeklôdést felülmúlva szinte
megtelt a terem a szakma jeles képviselôivel.
Az érdeklôdôk kézbe vehették, kipróbálhatták
az alkalmazást, sôt aki akarta rögvest egy pró-
baverziót is kapott a telefonkészülékére. A be-
mutatón elhangzott milyen készülékek alkal-
masak a futtatásra, illetve a felhasználó milyen
egyszerûen alakíthat ki biztonságos beszélge-
tésre alkalmas hívást. Mint kiderült, a piacon
egyre több vállalat igényli a korábbi mobil
szolgáltatási biztonságtól magasabb védettsé-
get üzleti információik védelmére. A kérdések
záporában rengeteg szakmai mélységû felve-
tés került megválaszolásra. Közel kétórás gya-
korlati bemutató megalapozta a második nap
prezentációjának érdeklôdési bázisát.
Radnai Tamás a cég
másik tulajdonosa
másnap egy bôvebb
termékbemutatót tar-
tott, amelyen a mû kö-
dés egyszerûsített mo-
delljében a titkosítás
kulcs megosztását is
bemutatta. A rendezvény elôtt Radnai Tamás
elmondta, hogy érdekes helyzetet teremt, hogy
a prezentációt megelôzi a work shop, ahol már
a termék hátterének ismerete fontos lenne.
Talán éppen ennek köszönhe tô en, akkora ér-
deklôdés indukálódótt a második napra, hogy
a prezentációt teltházas érdek lôdés kísérte.
A termékpaletta mobil és vonalas készülékek-
re kifejlesztett biztonságos környezetbe helye-
zett kommunikáció. Az ezt lehetôvé tevô pro-
tokoll egy brit cég fejlesztése, mely egyedülál-
ló minôségben piacvezetô megoldást nyújt. A
legnagyobb érdeklôdés a mobilkommuniká-
ció irányában mutatkozott az elmúlt idôben. A
megoldás néhány éve elérhetô a piacon, de
iránta csak a közelmúltban növekedett meg
oly nagy mértékben a kereslet. Ez talán az
utóbbi idôben médiából is ismertté vált mobil-
kommunikációs csatornák sérülékenységé-
nek, gyengeségének, elavultságának tudható
be. Ezt többen, a szakmában mélyebb tudást
szerzett szakértôk, biztonsági vezetôk, felis-
merték, és erôsen dolgoznak az adatvédelem
ezirányú biztosításán is.
Az alkalmazás szoftverként jut el a vevôhöz,
standard intelligens telefonokra, egy önmagát
installáló sms formájában. Az installálás
egyszerû, varázsló vezet végig útmutatóval.
Az azonosítás a készülékkel (IMEI szám alap-
ján) történik, nem függ a SIM kártyától. Tehát
telefonszámot bármikor cserélhet.

GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
14-21 mbve_konf.indd 16 2010.04.19 12:47:58
MBVE XI. KONFERENCIA
A Cellcrypt Mobil™ egy könnyen használható
újgenerációs szoftver, amely hagyományos
mobiltelefon készülékeken fut, és adatátviteli
csatornákat használ. Példa nélkül állóan ki-
váló hangminôséget, alacsony késleltetést,
valamint globális lefedettséget nyújt – a nem-
zetközi elérhetôség érdekében –, és mindezt
biztonságosan. Cellcrypt egy magánkézben
lévô üzleti vállalkozás londoni központtal, va-
lamint az Amerikai Egye sült Államokban és a
Közel-Keleten található irodákkal.
A fejlesztés alapja egy platfom EMCP
(Encrypted Mobile Content Protocol) kódolt
mobil tartalom adatátvitel. Amely több – nap-
jainkban elfogadott és minôsített – kódolási
algoritmust ágyaz egymásba (RSA2048 &
DH2048, AES256, RC256, SHA512, MD5).
Ennek eredményeként az alacsony sáv szé les-
ségû hálózatokon is minimális hang késlelte-
téssel és elsô osztályú hangminôséggel folya-
tathat beszélgetést, gyakran tisztábban, mint
a hagyományos hívásoknál. Akk re ditációja az
amerikai kormány által Titkosítási Modu lok ra
elôírt FIPS 140-2 szabvány négyes, legmaga-
sabb szintje.
Maga a kódolás kizárólag a készüléken tör-
ténik, hogy ezáltal biztosítsuk a végponttól
vég pontig terjedô biztonságot, Az adatközlés
interneten folyik. Minden hálózaton lehetsé-
ges: 2G, 3G, 3,5G, Wi-Fi. Wi-Fi környezetben
teljesen ingyenes a kommunikáció. Külföldi,
roaming használat esetén szintén ingyenes a
kommunikáció. Lon don ban az anyacégnél
(www.cellcrypt.com) egy Cellcrypt Központi
Switch Ser ver összekapcsolja a rendszerben
lévô Cellcrypt Mobile alkalmazásokat és irá-
nyítja a hívásokat. Kérésére egyéni szervert is
tud a Tifo ne Europe Kft. telepíteni a megren-
delô által meghatározott alkalmas helyszínre.
Így teljesen független „sziget” üzemmódban
mû ködtetheti a felhasználó a saját rendszerét,
a hozzá rendelt saját felhasználókkal. A be-
szélgetés titkosításához mindkét beszélgetést
folytató félnek rendelkeznie kell a szoftverrel.
Nem szükséges lecserélni készüléket, hogy
biztonságos beszélgetést folytasson két fél a
telefonján, amennyiben támogatott készülé-
kek, bizonyos Nokia „E” vagy „N” típusú tele-
fonjainak egyikével, vagy Black Berry készü-
lékkel rendelkezik. Csupán a szoftvert kell te-
lepíteni a készülékre, és máris több mint 200
országban használhatja minden gond nélkül.
Készülékre 1, 3, vagy 5 évre szóló licencet
vásárolhat a felhasználó, ezáltal a szoftver az
említett idôtartamig korlátlanul, percdíj nélkül
használható, függetlenül a készülék meghi-
básodásától vagy elvesztésétôl. Ez esetben új
készülékére fogja megkapni a szoftvert, régi
készülékérôl letiltja a Tifon Europe Kft. A hívás
indítása és a telefonszámok kezelése olyan
egyszerû, mint bármely normál telefonnál.
Ki használja a biztonságos mobil hanghívás
megoldásokat? Azok az emberek, akik biz-
tonsági/anyagi okokból nem engedhetik meg
maguknak, hogy hozzáférhetôvé tegyék az in-
formációt, és azok, akik nem bíznak a hagyo-
mányos mobilhálózatok biztonságában.
Néhány szervezet: Kormány & hadsereg, VIP
üzleti vezetôk, Külföldi munkaerô nemzetközi
üzleti szervezetekben, Olaj- és gázipar & bá-
nyászat, Pénzügy, Jogi szereplôk, Gyógy szer-
ipar (vagy más nagy értékû IP szervezetek),
Civil szervezetek / segélyszervezetek
■ Pataki István, az
Innocell Kft. képvise-
letében, egy az ûr ha-
józás világából ér-
kezô technológiát mu-
tatott be. A hidrogén
technológia kapcso-
lódási pontja a biz-
tonságtechnikához az a hidrogénnel mûködô
üzemanyagcella, melyhez nincs villamosener-
gia-forrásra szükség és így villamosenergia-ki-
maradás esetén át tudja venni az energiaforrás
szerepét, míg az áramkimaradás okát meg-
szüntetik és így biztonságosan tudnak mûködni
a biztonsági rendszerek.
■ Bittó Ferenc, a Bit-
tó Kft. ügyvezetô igaz-
gatója, a „Kri ti kus inf-
rastruktúrák védelme
élôerôvel” címû elôa-
dásában beszélt a
mul ti na cionális cégek
térnyerésérôl Ma gyar-
or szágon és, hogy a nagy cégek átvészelik a
gazdasági visszaeséssel járó nehézségeket.
Felhívta a figyelmet a vagyonvédelmi oktatás
hibáira, szerinte ki kell lépni a hagyományos-
nak mondott vagyonôri oktatás kereteibôl.
Sajnos jelenleg a munkáltató nem tud mit kez-
deni a vagyonôri vizsgát tett vagyonôrök tudá-
sával, a munkáltatónak újra kell oktatnia a va-
gyonôrt, hogy használható tudása legyen.
A mai oktatási rendszerben nincs gyakorlati
képzés, ezért fontos a gyakorlati képzés be-
emelése az oktatásba, és jó lenne, ha érettsé-
gizetteket is be lehetne vonni vagyonôri kép-
zésbe. Fontosnak látja, hogy a vagyonôr tár-
sadalmi megítélése jobb legyen, ezért be kell
mutatni a vagyonôrök sikereit a nagyközön-
ségnek. Nagy anyagi megtakarítási lehetôsé-
get lát a vagyonôri ruházat egységesítésében,
amely formaruhán lehetne jelölni a vagyonôr
végzettségét és rendfokozatát.
A pályáztatási rendszer hibáival kapcsolatban
kiemelte, sajnos sokszor csak az ár fontos a
pályáztatónak, padig a megrendelô tudhatja,
hogy az alacsony vállalási díj nem lehet ele-
gendô a minôségi munka elvégzéséhez. A mi-
nimális vállalási ár – minden adóval felszá-
mítva – az elôadó szerint 2500-2600 Ft-körül
van. Jó lenne, fejezte be elôadását Bittó
Ferenc, ha a megrendelô a minôség, a cég
életútja, a tôkeerô és a dolgozók munkája
alapján választana vagyonvédelmi céget.
■ Ôry Csaba, a Szen-
zor cég képviselôje
be mutatta a „Tiszta
lap” Önkéntes és Hi-
teles Munkaügyi Azo-
nosító Rendszer infor-
matikai fejlesztésü-
ket, mely az egyéni
munkavállaló elôélete és minôsítése bemuta-
tására alkalmas.
■ Filkorn József a
Seawing Kft. mûszaki
igazgatója a „Belép te-
tô rendszerek üzemel-
tetése a gyakorlat-
ban” címû elôadásá-
ban elmondta, hogy
a Seawing Kft. a ha-
zai piac legnagyobb beléptetôrendszer gyár-
tója, rálátása van több száz általuk telepített,
illetve partnereik által üzembe helyezett belép-
tetô rendszerre, melyek üzemeltetéséhez mû-
szaki segítséget adnak.
Az így szerzett tapasztalatok késztették arra,
hogy a címben szereplô témát válassza.
Az elôadás teljes anyaga lapunk „Szakértô”
rovatában, az 52–54. oldalakon olvasható.
■ Bata Miklós, az
Aspectis ügyvezetô
igazgatója a „Hálózati
hôkamerák alkalma-
zása az objektumvé-
delemben” címû elô-
adásában elmondta,
hogy a hôkamerák
felismerik az infravörös sugárzást (IR) az ➲
17
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
14-21 mbve_konf.indd 17 2010.04.19 12:48:09
emberi szem számára láthatatlan tarto-
mányban. A látható fény hullámhossza 0,4–
0,7 μm között van. Ez, az az érték, amit az em-
beri szem képes felismerni, illetve amit a nor-
mál, nem éjjel/nappali kamerák képesek meg-
jeleníteni. A fény, e spektrumának megjeleníté-
séhez fényforrásra van szükség, ami lehet a
nap, vagy egy normál lámpa is. Az infravörös
tartomány közelében a fény hullámhossza
0,7–1,5 μm, ami már kívül esik azon a sávon,
amit az emberi szem érzékelhet. Azonban a
legtöbb kamera képes ezt felismerni és megje-
leníteni. Az éjjel/nappali tulajdonsággal ren-
delkezôk IR szûrôje kiszûri az infra fényt, így
elôzve meg az esetleges képben keletkezô za-
jokat. Amikor a kamera éjjeli módba kapcsol,
akkor az IR szûrô is bekapcsol. Mikor már az
emberi szem nem látja a fényeket, akkor a ka-
mera fekete/fehér képet mutat. Ennek az infra-
tartománynak a közelében is szükséges egy
fényforrás, ami lehet akár holdfény, egy normál
utcai lámpa, vagy egy infravetô. A hôsugárzás
hullámhossza 3–10 000 μm-es tartományban
helyezkedik el. Ezt a sugárzást minden olyan
tárgynál megfigyelhetjük, ami nulla Kelvin fok
felett van (azaz –273,15 C fok, vagy –459,67
Fah renheit). (Megállapít hat juk tehát, hogy még
a jégnek is van hôkibocsátása.) Mindezekbôl
következik, hogy sokkal jobb, kiértékelhetôbb
képet kaphatunk a különbözô hôterületek meg-
jelenítésével. Ez az, amit egy hôkamera kínál
felhasználói számára. Speciális szenzorral és
optikával van ellátva, hogy képes legyen az IR
és hôtartományban is látni. A lencsét germáni-
umból készítették, melyet 1886 Clemens Wink-
ler fedezett fel a 19. század folyamán. Össze-
gezve ezt a kamerát, nem egy normál eljárás-
sal készült lencsével szerelték fel. Éppen ezért
ügyelni kell arra, hogy nem lehet hagyomá-
nyos kameraházba belerakni!
A hatásos megfigyelés egy igen összetett foga-
lom. Gondoljunk csak bele – folytatta az elô-
adó –, hogy mennyi tényezô befolyásolhatja
egy objektum, ember vagy incidens felismeré-
sét. Egy hagyományos kamerával ez a feladat
igencsak nagy feladat, hiszen gondoljunk csak
bele, hogy mi mindennel szemben kell megfe-
lelnie egy kamerának. Mit tehetünk, miután tel-
jesen besötétedett, esetleg füst vagy köd szállt
le, esetleg amikor bokrokkal „tarkított” a zóna?
– kérdezte az elôadó. A hôkamera segítségével
gyorsan és minden kétséget kizárva detektál-
hatunk bármilyen incidenst a kamera látó-
mezôjében, szélsôséges idôjárási körülmé-
nyek között is tökéletesen helyt áll. Nincs olyan
hely, ahol bárki is elrejtôzhet! Ez a kamera le-
het a megoldás abban az esetben is, ha a már
meglévô rendszer hatékonyságát szeretné nö-
velni. Amit egy normál éjjel/nappali kamera
nyújthat számunkra – mint az már fentebb ki-
derült –, semmiféleképpen sem mondható tö-
kéletesnek, hiszen mindig lehetnek és lesznek
is olyan környezeti hatások, amikor a hagyo-
mányos kamerák nem jelentenek megoldást.
A hôkamera elônyei, hogy objektum, gép jár-
mû, ember vagy bûncselekmény felderítése
lehetséges akár teljes sötétségben. Lehetetlen
árnyékba, vagy komplex háttér mögé elbújni.
Nincs szükség semmilyen megvilágításra, le-
het akár füst, pára, vagy por. Nem lehet sza-
botálni a kamera képi megjelenítését erôs fény-
nyel, lézersugárral. A költséghatékony telepí-
tés érdekében, kültéri azonnali felszerelésre
alkalmas verzióban is rendelhetô, megfizet-
hetô alkotóeleme lehet sok megfigyelô rend-
szernek. Sávszélesség és tárhelyigénye mini-
mális, köszönhetôen a Motion JPEG és H.264-
es technológiának és a beépített SD/SDHC
kártyahelynek. A hôkamerák kiválóan alkal-
masak képanalízisre, hiszen hagyományos
társaikkal szemben jóval immunisabbak a
környezeti változások képet befolyásoló té-
nyezôire, mint például az árnyék és fényviszo-
nyokra. Tápellátása történhet PoE-n keresztül,
ezáltal nincs szükség külön kábelezésre, és
csökkenthetô a telepítés költsége. Bárki által
hozzáférhetô, nyílt interfésszel rendelkezik
(VAPIX
®
), mellyel lehetôség van a hálózati vi-
deotermékek gyártói közöt ti együt t mûkö-
désre.
Az Axis hálózati hôkamerái kiegészítik a pro-
fesszionális megfigyelô rendszereket azáltal,
hogy képesek teljes sötétben is látni. A háló-
zati hôkamerát használhatjuk ember által fel-
ügyelt, vagy automatikus megfigyelôrendszer
esetén is. Mindkét esetben a mozgó ember,
vagy jármû egy eseményként fog mûködni,
amire a rendszer választ ad, ez lehet egy lám-
pa felkapcsolása, egy PTZ kamera mozgatása
a megfigyelt területre, a felvétel elindítása,
vagy egy riasztás a járôrség számára.
A hôkamera optimális bevethetô hatótávolsá-
ga 200 m. A hôkamerákkal egy láthatatlan
hôkerítést alakíthatunk ki, a diszkrét megfi-
gyelés érdekében. Ez egy költ séghatékonyabb
megoldás más védelmi rendszerekkel szem-
ben, mint például az elektromos kerítés, vagy
a rádiófrekvenciás behatolásvédelem, vagy
hagyományos biztonsági kamerák reflektor-
fénnyel kiegészítve. Ez az alkalmazás tökéle-
tes börtönök, erômûvek, közmû, kikötôk stb.
védelmére.

GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
14-21 mbve_konf.indd 18 2010.04.19 12:48:17
MBVE XI. KONFERENCIA
A hálózati hôkamerák hatékonyan védenek te-
rületeket, amivel csökkenthetô a vandalizmus,
vagy az éjszakai betörések esélye. A téves ri-
asztások száma csökkenthetô, ami pedig költ-
ségmegtakarítást eredményez. Tipikus alkal-
mazási területek a parkolók, iskolák és kollé-
giumok, a kiemelt biztonságú helyek és a ra-
kodóterületek védelme.
A hôkamerák a nap minden percében képesek
növelni meglévô rendszerünk felismerési és
felderítési hatékonyságát, mivel ezek a kame-
rák képanalízisre is használhatók, ezért intelli-
gens videoalkalmazásokban elsôvonalú vé-
delmi eszköz. Hagyo mányos kamerákkal ki-
egészítve csökkenthetô a hamis riasztások
száma és biztosítható a rögzített anyag haté-
konyabb elemzése. Alkalmazási területek a
bejáratok, ellenôrzôpontok, épületvédelem.
Hôkamerák segítségével megnövelhetjük épü-
letünk belsô biztonságát azzal, hogy záróra
után megbizonyosodhatunk az épület kiürülé-
sérôl, ezzel megakadályozhatjuk például az
esetleges vandalizmust, vagy bör tönlázadást.
Alkalmazható területek az üzletek, börtönök,
bevásárlóközpontok.
A potenciálisan veszélyes kültéri környezetben
a hálózati hôkamerák javíthatják a biztonsá-
got, segítségével megelôzhetô a vandalizmus,
bûncselekmények vagy balesetek. Alkal ma zá-
suk ajánlott alagutak, vasúti átjárók és pero-
nok, hidak, keresztezôdések védelmére.
Az AXIS Q1910 beltéri hôkamera, míg az IP66
tanúsítvánnyal rendelkezô AXIS Q1910-E háló-
zati hôkamerát kültéri használatra tervezték.
Az Axis Q1910 és Q1910-E két olyan hálózati
kamera, mely tökéletesen kiegészíti az olyan
hálózati videorendszereket, ahol a területet ál-
landó felügyeletére van szükség a nap 24 órá-
jában, a hét minden napján. A hôérzékelés
mellett mindkét modell jellemzôje a 160x128
pixeles felbontás, a 8,33 kép/másodperc és a
17°-os látószög. Ezek a kamerák ezen kívül is
egyedülállóak a piacon, hiszen olyan hálózati
videomegfigyelési funkciókkal rendelkeznek,
mint a H.264 tömörítési formátum, a Motion
JPEG formátum, a hangfelvétel, a helyi tárolás
lehetôsége, vagy a PoE szabvány. Az Axis
Q1910/-E ezen kívül aktív riasztási, mozgásér-
zékelési funkcióval is rendelkezik. AXIS Q1910/-
E hálózati hôkamerákat az AXIS Camera Station
szoftver mellett az iparág legnagyobb szoftve-
ralkalmazás bázisa támogatja az Axis
Application Development Partner programon
keresztül, többek között a magyar fejlesztésû
NETAVIS is, támogatják az ONVIF szabványo-
kat, és lehetôvé teszik a hálózati videó termé-
kek gyártói közötti együtt mû ködést. A kamerák
már kaphatók az As pec tis Kft.-nél zárta elôa-
dását a cég vezetôje.
■ „A multi-megapi-
xeles kamerák és a
centralizált videome-
nedzsment” címû elô-
adásban Dr. Bese-
nyei Péter az STP Kft.
ügyvezetôje ismertet-
te a 10 megapixeles
ka merákkal kapcsolatban felmerülô problé-
mákat és azok megoldásait.
Elôadásában kitért arra, hogy a multi-me ga-
pixeles kamerák árai drasztikusan csökkentek
és rendszerszinten ütôképes alternatívái tud-
nak lenni az analóg megoldásoknak. Léteznek
olyan tömörítô eljárások amelyek elfogadható
teljesítmény és költségszint mellett képesek
nagyfelbontású 10-14 MP-es képek tömöríté-
sére. A háttértárak költségéhez viszonyított
mérete oly mértékben fejlôdött, hogy a na-
gyobb felbontású kamerák alkalmazása eb-
ben a tekintetben sem eredményez jelentôs
költségtöbbletet. A kamera és a rögzítô között
jelentôsen megnövekedett sávszélességigény
úgy kezelhetô le, hogy az analóg rendszerek-
nél használatos csillagpontos kábelezés logi-
káját és tervezési módszerét követve a kame-
rát és a rögzítôt egy direkt CAT5-ös vezetékkel
kell összekötni. Így nem szükséges drága in-
formatikai infrastruktúra és nem alakul ki az IP
videomegfigyelô rendszerek informatikától
való erôs függôsége. Megfelelô tömörítési el-
járással, megfelelô kamera-, rögzítô- és meg-
jelenítô szoftverrel megoldható az, hogy kis
sávszélességû távmenedzselés esetén a rög-
zített multi-megapixeles képbôl csak azokat a
pixeleket vigye át a rendszer, ami a megjelení-
téshez szükséges. Így a multi-megapixeles vi-
deomegfigyelô rendszerek távmenedzselése a
meglévô sávszélességek és a meglevô költ-
ségkeretek között is megvalósítható.
■ Dr. Solti István, a
Magyar Köztársaság
Nem zet bi zt onsági
Szakszolgálat igaz-
gatója „Az ipari kém-
kedés technikai eszkö-
zei, az információ-szi-
várgási csatornák” té-
mában tartott elôadást és elôadása végén ki-
emelte, hogy a bemutatott eszközök és módsze-
rek használata, termékek gyártása, szolgálta-
tása bûncselekmény, mivel ezek az eszközök
haditechnikai termékeknek vannak minôsítve.
■ Bertényi Kornél, a
„Költ ségcsökkentés
hatása a kockázatra
(tekintettel a gazda-
sági válságra)” címû
elôadásában el-
mondta, hogy a biz-
tonságvédelmi vezetô
munkája – jó esetben hivatása – a megkívánt
biztonsági szint fenntartása. Ezt a biztonsági
szintet két, egymásnak feszülô erô támadás-
pontjában kell a helyén tartani. Ez a két erô a
Kockázat és a Védelem. Mind a kettôt sokfelé
lehet bontani, én az áttekintés kedvéért csak
négy-négy bontást veszek.
A „Kockázat” oldalt Támadható érték, Mû-
ködés, Adatvédelem-presztizs és Környezeti
hatás tényezôkre bontottam. A „Védelem” ol-
dalt a Szabályozás, Objek tum, Technikai vé-
delem és Élôerôs védelem elemekre.
Hangsúlyozva a bontás egyszerûsítô voltát, a
„Kockázat” oldal tényezôirôl elmondható, hogy
egyrészt a kockázatot generáló tényezôk,
másrészt olyan tényezôk, amelyek sérülhet-
nek, célpontjai, károsultjai lehetnek egy táma-
dásnak. Belátható, hogy más kockázatot kell
figyelembe venni egy külterületen mûködô, jól
megközelíthetô telephelyen, ahol értékes és
könnyen elszállítható értékeket tárolnak, ráa-
dásul egy hétbôl csak két napon végeznek
munkát, de ilyenkor sok idegen és saját forga-
lom zajlik, mintha egy belvárosi irodaház ese-
tét nézzük, ahol vannak 24 órában mûködô
szolgáltatások.
A „Védelem” oldal esetében érdemes az átte-
kintés szintjénél kissé alaposabban megvizs-
gálni a kiemelt összetevôket. Minde nek elôtt a
Szabályozás. Alapvetôen értjük ez alatt egy
cég, egy szervezet megóvására írásban lefek-
tetett elvek, viselkedési formák összességét,
amelyek tartalmaznak szükséges tiltásokat,
megengedéseket, illetve le írják a védelem ke-
reteit, tartalmazzák az ehhez szükséges defi-
níciókat. Az már nem annyira kézenfekvô a
szélesebb nyilvánosság elôtt, hogy a szabá-
lyozás tartalmazza a Biztonságvédelmi vezetô
és a Társaság interaktív kapcsolatát, a véde-
lem elemeinek a mindenkori szükség szerinti
mûköd tetését. A védelem rendszerében az
Objek tum nem csak a Társaság székhelye,
vagy mû kö désének egyik, vagy egyetlen szín-
tere, hanem a „Védelem elsô vonala” is. Egy
biztonságvédelmi szakember számára a

19
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
14-21 mbve_konf.indd 19 2010.04.19 12:48:28
födémek, nyílászárók, kerítések nem csak
építészeti elemek, hanem például a héjvéde-
lem alkotói. Nem csak oltalmazzuk az ob-
jektumot, hanem az objektum is védelmez
bennünket.
A Technikai védelem és az Élôerôs védelem, a
rendszer azon két része, amely – kis súgással
– bárkinek eszébe jut, ha a biztonság szóba
kerül. Mindenki látott rejtélyesen pislogó moz-
gásérzékelôt, éberen figyelô kamerát, vagy va-
lamilyen beléptetôvel nyitott átjárót. A va-
gyonôr, a recepciós-portás olyan szereplôje a
hétköznapoknak, akivel szinte állandóan talál-
kozunk és csak kicsit kell súgni, hogy a disz-
pécser képe megjelenjen bárki szeme elôtt.
Alapvetôen a védelem ezen két elemére költött
pénzt értik egy cégnél „Vagyonvédelmi költ-
ségnek”. Hogyan is hat erre a válság?
Válság idején az elsô – és természetes – reak-
ció, a költségcsökkentés igénye. Ilyenkor elég
könnyen kerül a csökkentendôk közé a va-
gyonvédelemre, biztonságvédelemre szánt ke-
ret. Miért is? Például azért, mert nem egy
olyan költségrôl van szó, amely profitot termel.
Ráadásul az ismert mondás szerint, „amíg
nincs baj, addig nincs baj!”. Vagyis amíg a vé-
delem jól mûködik, addig láthatatlan, mivel a
megszokott keretek között mûködve, a bizton-
ságot természetesnek veszik munkatársaink.
Még mielôtt a költségcsökkentéssel kapcsola-
tos hatásokat megvizsgálnánk, rá kell mutatni
egy fontos dologra a biztonság szintjének
csökkenésével kapcsolatban. A biztonsági
szint akkor csökken, mikor a Vé delem és a
Kockázat egyensúlya megbomlik. Történhet ez
úgy, hogy bizonyos okokból növekszik a koc-
kázat, amit nem követ a védelem erôsödése.
Gyengülhet a védelem, miközben a kockázat
nem változik jelentôsen. Ami mindenképp ke-
rülendô az az, hogy a védelem szintje úgy vál-
tozzon, olyan látványos hanyatlást lehessen
látni, hogy ez a látszólagos hanyatlás indítsa
el a kockázat növekedését. Megint csak egy
mondásra hivatkozva: „A lyukas rács még az
üres tyúkolba is bevonzza a rókát.”.
Ha csökkentik a védelmi költséget, a Tech nikai
és az Élôerôs ôrzéstôl vesznek el forrást. Mivel
az Objektum nagyjából adott, a Technika-Élô-
erô-Szabályozás pedig egy hármas egységet
ké pez, egy bizonyos határig van rá mód, hogy
a maradék kevesebbet a Szabályozás erôsíté-
sével támogassuk. Más szóval, azzal a keve-
sebbel szükség sze rint gazdálkodunk. Paradox
módon, egy ilyen helyzet annál nehezebben
tartható, minél jobban végeztük a dolgunkat
elôzôleg. Hiszen ha jól dolgoztunk, a bizton-
ság rendszerében nincsen olyan felesleges
elem, olyan redundancia, amelyet jelentôsebb
következmény nélkül kivehetnénk. Tartalékaink
csak a rendkívüli események kezelésére ele-
gendô, fe lesleges tevékenység, vagy eszköz
nincs. Ekkor még a jelentôsen megnövelt sza-
bályozás sem pótolhatja a költségkiesés miat-
ti hiányokat.
Ebbôl következik, hogy technikai eszközeink
elôbb-utóbb leromlanak, hadrafoghatóságuk,
megbízhatóságuk csökken, esetenként meg is
szûnik. Az élôerônél vagy óraszámot, vagy dí-
jat kell csökkentenünk, de minden esetben az
látszik valószínûnek, hogy törvényes vállalási
áron nem találunk vállalkozót, az pedig leg-
alábbis kérdéses, hogy olyan vállalkozás,
amely törvénytelen árakon vállal munkát meny-
nyire megbízható, illetve milyen személyzetet
biztosít. Összegezve: a biztonsági szint min-
denképpen alacsonyabb lesz. Hozzá lehet
még tenni, hogy egy olyan helyzetben, amikor
a környezeti kockázatok – ugyancsak a válság
miatt – inkább növekszenek.
■ Barótai Csaba, a
Coo per Safety képvise-
lében mutatta be in-
telligens tûz jel zô rend-
sze reiket, intelligens
han gosítási és intelli-
gens vész világítási
megoldá sa ikat.
■ Görömbei László,
Flextronix biztonsági
igazgatója elôadása
a „Hulladék gazdál ko-
dás biztonsági as-
pektusai” témában
egy igen érdekes
problémát mutatot t
fel a konferencia résztvevôinek. A hulladék-
gazdálkodás komoly kihívás a cégek bizton-
sági feladataiban. Hogy mi válhat hulladékká,
és azt a hulladékot hogyan kezelik tovább,
megsemmisítik, vagy újrafelhasználják kon-
cepciójában és gyakorlatában a biztonsági té-
nyezôk területéhez tartozik már manapság. Az
elôadó felhívta a figyelmet, hogy a biztonsági
vezetônek a hulladékgazdálkodás teljes terüle-
tére ki kell, hogy kiterjedjen a figyelme.
■ Fialka György, Budapest Bank biztonsági
igazgatója a „Kritikus infrastruktúra a bank
szektorban” elôadását a Globális kihívások
kérdéskörével kezdte. A demográfiai robbanás,

GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
14-21 mbve_konf.indd 20 2010.04.19 12:48:37
MBVE XI. KONFERENCIA
az energiahordozók
kimerülése, a víz, az
élelem, a természeti
erôforrások problé-
maköre, a környezet-
szennyezés, a globa-
lizáció, a társadalmi
e gye nl ôt l e ns é ge k
mind a biztonság kihívásai. Globális kockáza-
tok a migráció, a fegyverkereskedelem, a val-
lási ellentétek, a nacionalizmus, a tömegpusz-
tító fegyverek terjedése. Globális fenyegetés a
szervezett bû nözés, a terrorizmus és a kábító-
szer maffia erôteljes mûködése.
Csökkenteni kell a bûnalkalmakat, redukálni
kell a bûnismétlést, az áldozattá válás lehetô-
ségét, valamint terjeszteni kell a jogkövetést és
a prevenció lehetôségét.
A pénzintézet feladata a biztonságos mû-
ködés megvalósítása – folytatta az elôadó. A
modern biztonsági vezetô feladata a kockáza-
ti menedzselés, a pénzintézeti folyamatok
mélységi megismerése, a kockázati szintek
állandó elemzése, a minôségbiztosítás támo-
gatása és a kockázati gondolkodásmód elter-
jesztése.
A pénzintézeti biztonság veszélyforrásai bôvül-
nek, mivel a bûnözési intelligencia színvonala
folyamatosan növekszik. A külsô bûncse lek mé-
nyek erôsödô aktivitása, a megélhetési bûnö-
zés, a csalás, a hamísítás, a lopások, ATN bûn-
cselekmények, a bankrablás (múlt évben 49 al-
ka lommal), a szabotázs cselekmények száma
emelkedésében jelentkezik.
A belsô bûncselekmények száma is emelkedô
tendenciájú, ami gyengülô lojalitást mutat a
munkavállalók részérôl. – Az elôadó beszélt a
prevenció lehetôségeirôl, a folyamatos öntu-
datnevelésrôl, a belsô biztonsági oktatásról, a
folyamatok kontroll rendszerének ellenôrzé-
sérôl, a kézpénzforgalmi szabályok betartásá-
nak folyamatos ellenôrzésérôl.
■ Markó Béla a Pénz-
jegy Nyomda bizton-
sági igazgatója a
„ Na g y b i z t o n s á g ú
üzem és termékeinek
vé delme” címû elô adá -
sában beszélt a nyom-
da nemzetgazdasági
szerepérôl. A nyomda termékeinek 50%-a
bankjegy, fennmaradó 50%-ban részvényeket,
zárjegyeket, útleveleket, okmányokat gyárt.
A nyomda nincs kivételezett helyzetben a pia-
con, neki is pályázatokon kell részt venni, mint
minden más cégnek, hogy elnyerjen megbíza-
tásokat. Az alkalmazott technológia speciális
jellege a metszett technológia, melyet csak ki-
zárólag bankjegynyomdában, speciális nyom-
dagépekkel lehet gyártani. A speciális anya-
gok, festékek, a nyomathordozó (papír), fém-
szál, vízjel és még sok más anyag, amit csak
mûszerrel, speciális felszereléssel lehet mérni,
mind komoly biztonsági rendszerbe van beil-
lesztve.
Az élôerôs védelem területén a nyomdának
kötelezettsége van saját fegyveres biztonsági
ôrzésre, valamint saját létesítményi tûzoltóság
fenntartására, együtt mûkö dés ben a Tûzoltó-
ság gal. A termékek ellenôrzésénél külön ter-
mékellenôrzési szervezetet hoztak létre, amely
ellenôrzi a teljes gyártási mûve letet a beszállí-
tástól a kiszállításig, ez a szervezet független
és a vezérigazgató alá tartozik közvetlenül
szervezetileg. Az elôadó befejezésképpen be-
szélt a gazdasági válságot követô biztonsági
szigorításokról, a humánkockázat-kezelésrôl,
a nemzetbiztonsági ellenôrzésrôl és még szá-
mos fontos, a biztonságot növelô tényezôrôl.
■ Dr. Dósa Imre, az
FHB Bankcsoport
adat védelmi felelôse
a „Biztonságos mun-
kahelyi adatkezelés,
adatvédelem a gya-
kor lat ban” címû elôa-
dásában a munka-
ügyi adatkezeléseket helyezte elôadása gyúj-
tópontjába. A gazdasági válság nyomán egyre
több helyen törekszenek arra, hogy a ha gyo-
mányosan biztonsági célú rendszereket a jö-
vedelemtermelés szolgálatába is állítsák. A
beléptetôrendszerek, a biztonsági kameraké-
pek alternatív célú felhasználása, általában
munkaviszonyhoz kapcsolódó személyes
adatkezelések problematikájával szembesíti a
biztonsági szakembereket.
Az elôadás a humán kockázatok mérését,
mérséklését célzó adatkezelés munkajogi
hátterét ismertette elsô részében. Majd az
elôadó a beléptetôrendszer naplóállományai-
nak felhasználása és a kameraképek megte-
kintése között vont párhuzamot. Hangsúlyozta,
számos gyakorlati nehézséget kell leküzdeni,
ha a rögzítés nélküli kameraképek megtekin-
tését adatkezelésnek tekintjük. A munkahelyi
telefonhasználat korlátozásának ismert pél-
dáin keresztül utalt a személyiségi jogok –
különösen a magántitok – kíméletének szük-
ségességére. Végül az adatkezelések alap-
vetô jellemzôit összefoglalva utalt arra, hogy
az érintettek hozzájáruló nyilatkozata sem
csodaszer. Az adatkezeléseknek mindenkor
meg kell felelni a célhoz kötöttség, szüksé-
gesség, arányosság követelményeinek. Az
elôadást zárva dr. Dósa Imre az adatok élet-
ciklusának utolsó fázisait villantotta fel.
Ismertette az adattörlés és az adatok archivá-
lásának speciális kapcsolatát.
Az elôadás érzékeltette, hogy a biztonsági
rendszerekben elôállt személyes adatok tisz-
tességes kezelése nem lehetetlen feladat, de
bizony komoly körültekintést igényel.
■ Cselovszki Zoltán
a Szerencsejáték Zrt.
Biztonsági vezetôje
„A válság hatása a
kisforgalmú kereske-
delmi egységekre
(Lot tó zók rablás elle-
ni védelme)” címû
elôadásában elmondta, hogy bizony sok lot-
tózó rablás volt a közelmúltban. A részvény-
társaság legkedveltebb játéka a 6-os és az 5-
ös lottó. A társaságnak 282 db saját lottózója
és több ezer értékesítési, bizományosi pontja
van, mint például a hírlapárusok, a postai el-
árusítás és a bevásárló központok árusítói. A
lottózók biztonsági szabályozása, a vészhely-
zeti füzet, az oktatás, a vizsgáztatás, a va-
gyonvédelmi rendszerek használata elenged-
hetetlenül fontos a biztonság megerôsítése ér-
dekében. Elôírás, hogy biztonsági vizsga nél-
kül a kereskedelemben nem lehet dolgozni. Az
elôadó elmondta, hogy a sikkasztásos bûncse-
lekmé nyek felderítése 100% és a rongálás
bûn el kö vetés területén egyre több az eset-
szám, de itt is gyors a felderítés.
A részvénytársaság biztonsági vezetôje az
elôadás végén bemutatta a cég biztonsági
rendszere létrejöttének folyamatát az ötlettôl a
megvalósításig.
■ Fialka György az MBVE elnöke a konferen-
cia zárása alkalmából kiemelte, hogy a XI.
konferencia méltóképpen képviselte az MBVE-t
a biztonsági szakmában. Komoly elôadások
és komoly szakmai viták, hozzászólások ala-
kultak ki. A konferencián részt vett mind a biz-
tonsági vezetôk, mind a szolgáltatói oldal szá-
mos képviselôje és a részvétel magasabb volt
az elôzô éveknél.
A konferencia Az MBVE zártkörû egyesületi
ülésével záródott.
K. M.
21
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
GYÚJ TÓP ONT k o nf e r e nc i a
14-21 mbve_konf.indd 21 2010.04.19 12:48:49
■ EU-direktíva tervezet az euro-övezet-
ben a határokon átnyúló pénzszállítás
ügyében – a) Vita van a tervezet egyes ren-
delkezéseit illetôen, például a nyelvtudás
szintje a szállítóknál, a közös szabályozás
és nemzeti szabályozás kérdésében, stb. •
b) Külön kérdéscsoport a szociális szem-
pontok figyelembe vétele az ilyen jellegû
szál lításokban. Például a munkaidô, az éj-
sza kai munka, a ünnep és pihenônapokon
végzett munka, a fizetés kérdése tekin te-
tében, hogy kötelezô legyen-e magasabb
bért fizetni a nemzetközi szállítások esetén,
stb. • c) A harmadik kérdéscsoport az ok-
tatás kér dése, a tartalom és az idôtartam
vonat kozásában. Az UNI-Europa például
200 órás oktatást szeretne elôírni, amit a
munkaadók természetesen soknak tarta-
nak.
A fenti kérdésekben a CoESS és az UNI-
Europa által létrehozott ad hoc bizottság,
illetve a titkárságok tovább egyeztetnek.
■ Mobility projekt – A munkaadói szövet-
ségek többsége és né hány szakszervezet
határidôre beküldte a kér dôíveket, de a hi-
ányzó kérdôívek miatt még nem lehet meg-
felelô értékelést készíteni. A munkacsoport
vezetôje Tina Weber kérte a CoESS-t és az
UNI-Europát, hogy szor galmazzák a hiány-
zó kérdôívek beküldését.
Ha megfelelô számú kérdôív beérkezik, áp-
ri lisban készül el a jelentés elsô tervezete.
■ A harmadik személyek részérôl elköve-
tett erôszak – Ebben a kérdésben az eddig
rendelkezésre álló adatok alapján a két
szer vezet tit kár sága tovább dolgozik egy
egy séges álláspont kialakításában, ame-
lyet az Európa Bi zottság elé lehet terjeszte-
ni.
■ Az Európai Magánbiztonsági Ágazati
Párbeszéd Bizottság által kiadott doku-
mentumok alkalmazása a nemzeti gya-
korlatban – A jelentés megállapította, hogy
országonként eltérô a dokumentumok átül-
tetése a nemzeti gyakorlatba. A jó példák
között kü lön kiemelték a magyar gyakorla-
tot.
■ Munka- és egészségvédelem – Az
Európai Munkahelyi Biztonsági és Egész-
ségvédelmi Ügynökség (OSHA-Euro pean
Agency for Safety and Health at Work)
2010. április 28-án európai kampányt indít
a munkahelyi baleset- és egész ségvédelem
területén.
A CoESS és az UNI-Europa ezzel kapcsolat-
ban egy ad hoc bizottságot hoz létre,
amely a mi területünkön szervezi a kam-
pányt.
■ A gazdasági válság hatásai – A válság
hatásaival kapcsolatban az egyes szövet-
ségek beküldték a kérdôíveket. Az összesí-
tésben az állapítható meg, hogy a mi ipar-
águnkat kevésbé érintette a válság, mint
más iparágakat. A hatás természetesen
egyes országonként eltérô. Az UNI-Europa
na gyobb jelentôséget tulajdonított a válság
fenyegetô hatásainak. A CoESS álláspontja,
hogy felesleges ijesztgetni a cégeket és dol-
gozókat, reális álláspontot kell kialakítani.
■ A közbeszerzések kérdése – Az Európa
Bizottság dolgozik egy tervezeten, amely a
szociális szempontok érvénye sítését írná
elô a közbeszerzési pályázatoknál. A mun-
ka egyik alapja a magánbiztonság, a taka-
rítás, illetve más területeken kiadott kézi-
könyvek. A készülô anyag cí me: „Útmutató
a szociális szempontok érvényesítéséhez a
közbeszerzésekben.”
Az anyaggal kapcsolatban a két szervezet
titkársága gyûjti össze a véleményeket, és
tesz javaslatot a közös álláspont kialakítá-
sára.
■ Dr. Kaló József beszámolója a magyar
helyzetrôl – „Magyarországon új törvény
van az ágazati párbeszéddel és ágazati
párbeszéd bi zott ságokkal kapcsolatban,
amelyet a Ma gyar Parlament 2009-ben fo-
gadott el, és 2010. január 1-jén lépett ha-
tályba.
A törvény alapján a már létezô ágazati
pár beszéd bizottságokat is meg kellett
újítani, illetve a törvény és a statisztikai
kódrendszert, amely megfelel az európai
NACE/Rev2. kódrendszernek, lehetôvé
vált alágazati párbeszéd bizottságok lét-
rehozása. A fen tiek alapján 5 új bizottsá-
got hoztunk lét re a korábbi mellett, az ôr-
zés, pénzszállítás, fegyveres biztonsági
ôrség, biztonság technika és a magán-
nyomozás területén.
Egy munkaadói vagy munkavállalói egye-
sület, szakszervezet vagy szövetség akkor
vehet részt az ágazati párbeszéd bizottság
munkájában, ha reprezentatív az ipar ág-
ban, vagy szektorban.
A törvény alapján létrejött egy háromoldalú
bizottság (kormányzati, munkaadói, mun-
kavállalói oldal), amely dönt a rep rezen-
tativitásról.
A munkaadói szövetség reprezentatív, ha
legalább 40 cég a tagja, vagy legalább az
iparában dolgozók 10%-át foglalkoztatják
a tagcégek. A munkavállalói szakszerveze-
tek, szövetségek akkor reprezentatívak, ha
legalább 10 vállalatnál rendelkeznek szer-
vezettel, vagy az iparágban dolgozók leg-
alább 1%-a tagja a szakszervezeteknek,
vagy szakszervezeti szövetségnek.
Az ágazati párbeszéd bizottságot és alága-
zati párbeszéd bizottságokat az MBVMSZ
és a VSZSZ alapította meg, mint reprezen-
tatív szervezeteket, 2010. január 11-i hatál-
lyal.
A szövetségek az alábbi számú tagokat de-
legálták a bizottságokban:
MBÁPB – 5–5 fô, SZBÁPB – 4–4 fô,
BTÁPB – 3–3 fô, MNYÁPB – 3–3 fô,
PÉSZÁPB – 3–3 fô, FBÔÁPB – 3–3 fô.
Összességében tehát jelenleg 42 személy
vesz részt aktívan a társadalmi párbeszéd
szervezésében iparágunkban a korábbi 10
fô helyett.
Az egyes iparágban létrejött párbeszéd bi-
zottságok alapítják meg az Ágazati Pár be-
széd Bizottságok tanácsát, amelynek a
mun kaadói, illetve a munkavállalói oldalak
mellett a harmadik oldala a kormányzati
oldal.
Hogyan mûködik az ágazati párbeszéd bi-
zottság?
Az oldalak többségi szavazással kialakít-
ják az álláspontjukat, majd a két oldal
kon szen zussal alakítja ki a közös állás-
pontot.
22
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
F ÓRUM ak t uál i s
Dr. Ka ló Jó zsef, az MBÁPB el nö ke
Az Európai Magánbiztonsági Ágazati
Párbeszéd Bizottság 2010. március 11-én
Brüsszelben tartotta soros ülését.
Beszámoló az Európai MBÁPB
ülésérôl
22-23 kalo.indd 22 2010.04.19 13:07:55
Ha van egy konferencia, találkozó, vagy
egyéb esemény, az elnök és a társelnök tá-
jékoztatja a saját oldalát, és kéri a vélemé-
nyüket, javaslataikat, majd ezeket a két ol-
dal egyezteti. Miután kialakult a közös ál-
láspont, határozatot hozunk ebben a kér-
dés ben. Azt is meghatározzuk, hogy ki,
vagy kik képviselik a bizottságunkat az
adott konferencián, vagy egyéb esemé-
nyen.
Ezekben az esetekben tehát az eseményen
részt vevô nem csak a saját oldalának ál-
láspontját képviseli, hanem az egész bi-
zottság egyeztetett álláspontját is. Ezért
mondtuk azt, hogy az elôkészítô üléseken
részt vevô elnök, nem csak a munkaadói,
hanem a munkavállalói oldalt is kép viselte,
illetve képviseli.
A hivatkozott törvény rendkívül fontos sza-
bálya az, hogy az állami szervezetek és ál-
la mi hivatalos személyek kötelesek tájékoz-
tatni az adott iparágban mûködô ágazati
párbeszéd bizottságokat az ágazatot érintô
minden lényeges kérdésrôl, és ha az illeté-
kes ágazati párbeszéd bizottság kéri, köte-
lesen konzultációt tartani.
A két szövetség már 2007. december 12-én
aláírta az ágazati kollektív szerzôdést.
2010. február hónapban módosítottuk, és
benyújtjuk a mun ka ügyi miniszternek, hogy
terjessze ki azt, az egész ágazatra. E kol-
lektív szerzôdés mel lékleteként elkészítet-
tük az ágazati bér táblázatot is.
A bizottságunk jó kapcsolatokat alakított ki
az ORFK-val, a Közbeszerzési Tanáccsal és
az OMMF-el. Képviselôiket minden ülés re
meghívjuk. A közbeszerzéssel kapcsola tos
kézikönyvet (Best value) megküldtük a
Közbeszerzési Tanácsnak, amelyet java-
solnak adaptálni a magyar gyakorlatra.
Mint látható ezek az intézkedések egyúttal
a fekete és szürke foglalkoztatás elleni har-
cot is szolgálják.
Reméljük, hogy ebben az évben el fogunk
mozdulni a mélypontról az iparágunk-
ban.”
■ Dirk Hadrich az Európa Bizottság
képvise lôje rövid tájékoztatást adott az
Európa Bi zottsággal folytatott kommuni-
káció eredményeirôl (Lásd, pénzszállítási
direktíva, mobility projekt, munka és egész-
ségvédelem, közbeszerzés).
Dr. Kaló József, MBÁPB elnök
Nádas Mihály, MBÁPB társelnök
A
z ülésen részt vettek a balti államok
mun kaadói szövetségének, a spa-
nyol munkaadói szövetségnek, az osztrák
munkaadói szövetség, az olasz munka-
adói szövetség, a szlovén munkaadói szö-
vetség, a román munkaadói szövetség és
a magyar munkaadói szövetség képvi-
selôi.
A magyar magánbiztonsági iparágat Dr.
Kaló József MBÁPB elnök és Csata Balázs
SZBÁPB tag képviselte.
■ Gabriel Badea, a román szövetség kép-
vise lôje tájékoztatást adott az általuk kez-
deményezett, és a bizottság programjába
fel vett kutatás állásáról. A román szövet-
ség az elôzô üléseken javasolta, hogy a
bizottság végezzen felmérést, hogy az
egyes országokban mi a rendôrség szere-
pe a magánbiztonság vonatkozásában. Az
általuk tervezett kérdôívet a megkeresett
tag or szágok többsége kitöltve visszaküld-
te. Az ülésen derült ki, hogy a kérdôív né-
hány kér dése tekintetében jelentôs értel-
mezési probléma van. Az egyik ilyen kér-
dés volt, hogy van-e szabályozó szerepe a
rendôrségnek a magánbiztonság felé. A
vita során Dr. Kaló József hozzászólása,
és kérdései alapján kiderült, hogy a román
kollégák szabályozó szerepnek tekintik az
igazolványok kiadását, a hatósági ellenôr-
zést, stb. A szlovén szövetség és mi egyér-
telmûen leszögeztük, hogy a szabályozás-
ra csak a jogalkotók, – az országgyûlés, a
kormány és a miniszterek – jogosultak. A
rendôrség nem jogalkotó, hanem végre-
hajtó szerv, amikor a jogszabály alapján
kiadja az engedélyt és igazolványt, illetve
hatósági ellenôrzést végez.
A vita alapján megállapítottuk, hogy a kér-
déseket pontosítani, egyértelmûvé kell ten-
ni, mivel csak ennek alapján lehet pon tos
megállapításokat tenni, és pontos követ-
keztetéseket levonni.
■ Dusan Davidovics, a szerb szövetség
elnöke ismertette a korábban elfogadott
pro jekt állását. A szerb szövetség a ma-
gánbiztonsági oktatás, képzés reformálá-
sára kíván javaslatot tenni. Ugyancsak kér-
dôívet készítettek, amelyet a tagországok
nagy része kitöltve visszaküldött.
■ A magyar küldöttség kifejtette, hogy van
egy biztonsági ôri alapképzés európai ké zi-
könyve, van egy módszertani útmutató 3
speciális tevékenység oktatására (járôr és
kivonuló járôrszolgálat, távfelügyeleti disz-
pécser, és repülôtéri biztonsági személy-
zet). A CoESS repülôtéri biztonsággal fog-
lalkozó munkabizottság jelenleg foglalko-
zik a képzés részletes kidolgozásával, a
tengeri hajózási biztonsági munkabizott-
ság kidolgozta a kikötôi biztonsági sze-
mélyzet képzését és továbbképzését. Tan-
anyag tehát van. A kötelezô képzés tekin-
tetében, különösen annak idôtartamát te-
kintve az új magánbiztonsági direktívát elô-
készítô bizottság sem tudott egzakt állás-
foglalást kialakítani.
A készülô direktíva-tervezet külön, plusz ok-
tatást javasol a menedzserek részére, ami
jelenleg csak nagyon kevés országban lé-
tezik. Véleményünk szerint a bizottságnak
ezzel kellene komolyabban foglalkozni és
nem az alapoktatással. A bizottság több-
sége ezt az álláspontot támogatta, ezért az
a döntés született, hogy a projekt további
menetét ismét át kell gondolni.
A magyar küldöttség tájékoztatót adott az
ágazati párbeszédre és az ágazati párbe-
széd bizottságokra vonatkozó törvényrôl, a
törvény alapján megalakult ágazati, al ága-
zati, szakágazati bizottságokról, az ága-
zati kollektív szerzôdés kiterjesztésének
kezdeményezésérôl.
Dr. Kaló József, MBÁPB elnök
Nádas Mihály, MBÁPB társelnök
Csata Balázs, SZBÁPB tag
23
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
F ÓRUM ak t uál i s
MAGÁNBIZTONSÁGI ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG (MBÁPB)
A kapcsolatokat erôsítô
bizottság (Cohesion Working
Committee) ülése
A kapcsolatokat erôsítô bizottság 2010. február 19-én
tartotta soros ülését Bécsben a G4S székházában.
22-23 kalo.indd 23 2010.04.19 13:08:05
IDÔSZERÛSÉG
Az IP-kamerák akkor érhetnek
el nagyobb piaci részesedést,
ha világosan kimutatható a
gazdasági elônyük, megtérülé-
sük a hagyományos analóg ka-
mera plusz DVR-rögzítô (Di-
gital Video Recorder) párossal
szemben. A piackutatók az
ana lóg kamerák és DVR-ek pi-
aci részesedésének visszaesé-
sét lassú folyamatnak jósolják.
Ennek oka, hogy ezeket tovább-
fejlesztik, az analóg kame rák
pedig még sokáig jó megol-
dást jelentenek, és értéket kép-
viselnek kisebb létesítmények
számára.
ANALÓG – HIBRID – IP
Általánosan ismert tény, hogy
az IP-kamerák többe kerülnek,
mint analóg társaik. De ahhoz,
hogy az IP kontra analóg vitá-
ban a valódi problémát meg-
értsük, ennél bonyolultabb ösz-
szefüggéseket kell figyelembe
venni. Jelenleg egy kb. 40 ka-
meránál többôl álló videomeg-
figyelô rendszerek esetén az IP
megoldás olcsóbb, mint az
analóg. Ez zöldmezôs beruhá-
zás, teljesen új rendszer kiala-
kítása esetén valóban igaz.
Azoknál a létesítményeknél,
ahol már van analóg rendszer
– mûködô analóg kamerák,
koaxiális kábelek, DVR-rögzí-
tôk –, valószínûleg érdemes
hibrid rendszert kialakítani, mi-
vel IT-hálózat már mindenhol
van. Egy hibrid rögzítôvel pe-
dig egymás mellett mûköd het-
nek az IP-kamerák az analó-
gokkal, és ha a jövôben telje-
sen át szeretnének állni az IP-
technológiára, a hibrid rend-
szer jó alapot ad. A váltáshoz
az IP-kameráknak olyan elô-
nyöket kell kínálniuk, amelye-
ket az analóg rendszerek nem
képesek nyújtani. Az IP-kame-
rák például távolról konfigurál-
hatók, processzoruk végzi a
képelemzést, nem terheli ezzel
a rögzítôt vagy a videojelet fo-
gadó szoftvert. Egy IP-kamera
egyszerre több jelfolyamot
(stre am) tud küldeni külön az
élôkép megjelenítéséhez, a rög-
zítéshez, valamint metaada-
tokkal látja el a videót.
STRATÉGIAI
SZEMPONTOK
Gazdasági szempontból mini-
má lis a minôségbeli változás a
standard IP-kamerák és a DVR-
en rögzített analóg kamerák ké-
pei között. Az IP-kamerák minô-
sége jobb ugyan, de nem any-
nyira, hogy sokkal több bûn ese-
24
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
F ÓRUM a hó nap k é r dé s e
IP kamerákat, avagy hibrid
rendszereket használjunk?
tet elôzhetnének meg a segítsé-
gükkel. Ezzel szemben a mega-
pixel kamerák tökéletesen al-
kalmasak erre a célra. Az ana-
lóg kamerákkal elképzelhetet-
len részletezett képek segítsé-
gével a kaszinók képesek vesz-
teségeiket minimalizálni. Mega-
pixel kamerát nemcsak a rész-
letgazdagabb kép miatt érde-
mes használni. Nagyobb terü-
letet lehet velük megfigyelni, te-
hát több kamerát tudnak he-
lyettesíteni, illetve a rögzített ké-
pet visszanézve, a megfigyelt te-
rület bármely részlete felnagyít-
ható és kielemezhetô. A mega-
pixel kamerák alkalmazása
azon ban jelentôsen emeli a tel-
jes rendszer költségeit a szük-
séges tárolókapacitás és a je-
lentôs hálózati infrastruktúra
miatt. Amikor a megapixel ka-
merák megtérülése (kamera,
sáv szélesség, tárolás) az ana-
lóg kamerákéhoz közel kerül,
akkor gazdasági szempontból
is indokolt lesz a váltás az IP-
technológiára. Minél inkább fel-
zárkóznak a DVR-ek tudásban
az NVR-ekhez, annál kevésbé
éri meg az azonnali váltás ana-
lógról IP-technológiára. Az
egyik legérdekesebb és legin-
kább alábecsült eleme az IP-ka-
merákra való átállásnak a DVR-
gyártók reakciója, akik hibrid
termékeikkel kezdik támogatni
az IP-kamerákat. A távoli hoz-
záférés ma már a DVR-eknél is
megoldott. Ugyan tárkapacitá-
suk messze lemarad a hálózati
rögzítôkétôl, skálázhatóságuk
révén azonban több száz ka-
merából álló rendszereket is ké-
pesek támogatni. Ezenkívül szá-
mos gyártó a DVR-be integrálja
a tartalom-elemzést, amely ver-
senyképes megoldás lehet az
intelligens kamerákkal szem-
ben. Ez az irányvonal való szí-
nû leg folytatódik, meghosszab-
bítva ezzel az analóg kamerák
élet tartamát.
Sonkoly Zoltán, Trióda Zrt.
Minden videomegfigyelô rendszer kiindulópontja a videokamera.
A kamera alkotja meg a képeket, amelyeket a felügyeleti
állomásra továbbítanak. A hálózati kamerák mára olyan
tudásszintet értek el, hogy a hagyományos analóg CCTV-kamerák
teljesítményét jelentôsen felülmúlják. Jelenleg a legnagyobb
dilemma, hogy az analóg, vagy az IP technológia elônyösebb-e
videomegfigyelô rendszer céljainak megvalósítására. A válasz:
HIBRID RENDSZER üzemeltetése.
Analóg… …vagy IP?
24 trioda.indd 24 4/19/10 5:05:19 PM
A
következôkben a nap egyik érdekes
elô adásáról számolunk be vázlato-
san, amelyet a térfigyelô kamerák felhasz-
nálásának jogi vonatkozásairól tartot t
Fraknói Gyula rendôr alezredes, az ORFK
Ren dé szeti Fôigazgatóság munkatársa.
Egy kis visszatekintéssel kezdte elôadását
Fraknói úr. Emlékeztetett arra, hogy 2009
szeptember 1-ig közterületi térfigyelô rend-
szereket döntôen forgalomfelügyeleti cso-
mópontokban, nagy forgalmú utak és an-
nak kitett közterületek mentén csak a
rendôrség üzemeltethetett. Ezt követôen a
1999. évi LXIII. törvény módosítását kö-
vetôen már a közterület-felügyelet is fi-
gyelheti ezen kamerák képeit. Jelenleg
Budapesten több mint 1000 térfigyelô ka-
mera mûködik, változatlanul döntôen az
önkormányzatok üzemeltetésében, de
ezen rendszerek képeit a kerületi rendôr-
kapitányságokon, illetve a BRFK Központi
Ügyeletén a rendôrség állománya mû köd-
teti. Ez bizony az utóbbi egy-két év dina-
mikus bôvülése ellenére is szerény telje-
sítmény és még köszönô viszonyban
sincs a szükségletekkel.
■ Ugyanakkor több városban is komoly
fejlesztési programok valósultak – való-
sulnak meg, így Budapesten, Debrecenben,
Nyíregyházán, Gyôrben, Érden. A megfi-
gyelés alá vont területeken a rendôrségi
kimutatások alapján csökkent a bûnesetek
száma.
■ Fontos fejleményként emelte ki, hogy a
rövidtávú kormányzati fejlesztési célok
között szerepel, közterületi térfigyelési cél-
ra EU-s források felhasználásával 1.5 mil-
liárd Ft pályázati lehetôség lehívása ön-
kormányzatok számára, közbeszerzések
formájában. A pályázatok benyújtása per-
sze szigorú protokollok mentén kell történ-
jen, a helyi rendôri szervek szakmai tá-
mogatása csatolásával.
■ További lehetôség lesz immár a rendôr-
ség számára, még nagyobb léptékû EU-s
források felhasználásával a szolgálat-irá-
nyítási rendszerek mûszaki továbbfejlesz-
tése, így széles körû lehetôség nyílhat az
önkormányzati, de akár banki, sportléte-
sítményi, stb. kamerarendszerek képeinek
azonos idejû fogadására, jelentôsen lerö-
vidítve a rendôrségi reakciók idejét és nö-
velve az eredményes beavatkozások esé-
lyét.
■ Érzékeny kérdésként merült fel itt is mint
szinte minden a témával foglalkozó fóru-
mon, a térfigyelés mint védelmi szükség-
let és eljárási gyakorlat ütközési pontjai az
alap személyiségi jogokkal (pl. magánti-
tok-magánlak védelme, közterület – ma-
gánterület kérdése pl. a társasházaknál).
Végül nemzetközi kitekintésben halhattunk
néhány elgondolkoztató (egyben elké-
pesztô adatot). Angliában 4,5 millió köz-
területi kamera mûködik, a többségük az
arcfelismerési lehetôség funkciójával ki-
egészítve, London belvárosában egy rövid
séta során állampolgárunkról mintegy
300 felvétel készül. Azt gondolnánk, hogy
ez már a személyiségi jogokat is érintô
frusztráció, mégis egy felmérés során a
megkérdezettek 70%-a támogatta a ka-
merák használatát. Svédországban hang-
felismerô rendszereket telepítenek a ka-
merákhoz.
K. L.
Elôtérben:
a közterületi térfigyelés
A kérdés nem ismeretlen olvasóink számára,
hiszen térfigyelés és adatvédelem címmel,
tavaly ôszi számunkban Szádecky Tamás
tollából jelent meg a témával foglalkozó cikk.
(lásd még: detektor online – oktatás – képzés).
Az írás bepillantást engedett a kamerák
telepítése körül folyó jogvitákba. Idén, tekintettel a tervezett jelentôs fejlesztésekre
folytatjuk a témát. Március 24-én a Riarex Kft. egész napos program keretében
igyekezett segítséget nyújtani az általa forgalmazott közterületi térfigyelô rendszerek
telepítéséhez, igényesen áttekintve egyúttal a telepítés általános technikai feltételeit,
jogi vonatkozásait és a témához kapcsolódó kormányzati terveket, lehetôségeket is.
Ui.: Az elôadótól több értékes anyagot is
kaptunk, amelyeket hozzáférhetôvé te-
szünk detektor online portálunk oktatás
– képzés rovatában, így a következôkben
ezekrôl csak címszavakban.
Ǡ Javaslat a térfigyelô rendszerek kiépí-
tése és telepítése esetén.
Ǡ Általános, a rendszerre, a központra, a
kamerákra, az átviteli közegekre vo-
natkozó követelmények.
Ǡ A térfigyelés mûködtetését meghatáro-
zó jogszabályok.
25
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
F ÓRUM ak t uál i s
25 kozteruletfigyeles.indd 25 2010.04.19 13:12:45
E
z a módszer
súlyos problémát je-
lent úgy a ter melô-, gyártó vállalatok,
mint a teljes ellátási lánc többi szereplôje szá-
mára. Az ebbôl eredô anyagi kár, illetve az üz-
leti presztízs veszteség többek között nagy
összegû kártérítésekkel vagy a beszállítói stá-
tusz elvesztésével is járhat. Éppen ezért a
károk megelôzése érdekében egyre több gyár-
tó és logisztikai szolgáltató dönt áru- és szál-
lítmányvizsgáló röntgenberendezések alkal-
mazása mellett.
Sajnos – és ez nem hazai specifikum – az ipar-
ban, az áruszállításban és a raktárlogisztiká-
ban is gyakran hiányzik valami a bontatlannak
hitt termékcsomagolásból, vagy palettáról.
Még a tökéletesnek tûnô gyártási, logisztikai
folyamatszervezésben is lehetnek, és vannak
is hibalehetôségek, a rossz szándékú emberi
leleményesség pedig könyörtelenül kihasznál-
ja ezeket. Amikor üzemek, szállítmányozó cé-
gek és kereskedelmi láncok vezetôi, biztonsá-
gi szakemberei már úgy érzik, mindent meg-
tettek, amit lehet, de a „szarkák” még is tovább
dolgoznak, a további küzdelem remény-
telennek tûnhet. Megoldás azonban van.
Bizonyos része a hazai logisztikai cégeknek,
így: a repülôtereken mûködô légi szállítmá-
nyozók, az elektronikai készülékeket és alkat-
részeket gyártó üzemek, vagy a logisztikai
szolgáltatók, már évek óta nagy sikerrel alkal-
mazzák a cargo méretû röntgenberendezése-
ket a szállítmányok, késztermékek és tartozé-
kaik teljességének átvizsgálása során. Az al-
kalmazói kör jól mutatja, hogy e három terület,
vagyis a gyártás és vele a gyártási logisztika,
a raktárlogisztika és disztribúció, valamint a
légi szállítmányozás és fuvarozás is érintett az
áru és szállítmány dézsmálás kapcsán. Bár
meg kell jegyezni a repülôtéri szállítmány-átvi-
lágítás – elsôsorban – a légi biztonságot szol-
gálja, az eltulajdonítás elleni védelem „csak”
bónusz hozadéka az ellenôrzésnek.
A gyártásban és gyártási logisztikában kevés-
bé jellemzô, hogy a csomagolt terméket lopják
el. A módszerek inkább az elôállítási helyrôl, a
gyártási folyamat közben való lopások felé
mozdultak el. A dézsmálást csomagolás, pa-
lettázás után a klasszikusnak mondható szú-
rópróba ellenôrzésekkel csak nagyon kis haté-
konysággal lehet megállapítani, ezért az elô-
relátó gyártók röntgenberendezéseket állítanak
üzembe, és zárt technológiai láncban a komp-
lettírozás, csomagolás és zsugorfóliázás elôtt
minden egyes csomagolt, palettázott tételt át-
világítanak, megállapítva az esetleges hiányt.
A tömeggyártásban a raktározást jelentôs rész-
ben logisztikai szolgáltatókra bízzák, ezért e
szol gáltatók ugyancsak ki vannak téve a dézs-
málásnak, és komoly veszteségeket könyvel-
hetnek el, ha nem tudják bizonyítani, hogy az
általuk átvett tételekben már eleve hiány volt.
Ilyenkor ugyanis a raktározás, csomagolás
vagy kiszállítás közben keletkezô hiányokért a
logisztikai szolgáltató viseli a felelôsséget,
még akkor is, ha a kár valójában nem a lánc
hozzá tartozó részében keletkezett. A logiszti-
kai szolgáltatók éppen ezért a le-, fel-, vagy át-
rakodási folyamatokba illesztik az ipari rönt-
genberendezéseket, így nagy hatékonysággal
tudják vizsgálni a szállítmányokat, legyen szó
egyedi csomagolású vagy raklapos termékrôl.
Az ipari röntgenekkel olyan – a szûkös ha-
táridôk miatt – lehetetlennek tûnô feladatok is
gyorsan és nagy biztonsággal elvégezhetôk,
mint egy kamionraktér teljes tartalmának el-
lenôrzése. A korszerû ipari röntgenek alkalma-
zásával visszaszoríthatók a lopások, tisztáz-
ható a felelôsség, így a berendezések ára na-
gyon hamar megtérül.
A cargo méretû röntgenberendezések (100 cm
x 100 cm alagútmérettôl) hazai választéká-
ban a német, Smiths Heimann termékei adják
ezen piaci szegmens túlnyomó részét. A kép-
felbontás minôségét jellemzi, hogy akár egy
0,1–0,2 mm átmérôjû rézhuzalt is ki tud mu-
tatni még egy ilyen nagy alagút méretû be-
rendezés is. Szí nes vagy fe kete-fehér megjele-
nítéssel, szer-
ves-szer vet len
anyag szét vá l asz -
tással pedig könnyen
megkülönböztethetô a
csomagolás és annak tartalma. Az esetleges
hiány megállapítása mellett a normálistól va ló
szerkezeti eltérések is detektálhatóak, vagyis a
röntgen minôségbiztosítási feladatokra is be-
vethetô. A felvételeket a röntgenberendezés
beépített merevlemezes tárolóján lehet tárolni
a visszakereshetôség céljából, amely a meg-
felelô hozzáférési jogosultságok mellett bár-
mikor megtekinthetô. Ez megfelelô válasz a
tolvajok és a biztonsági személyzet esetleges
összejátszása ellen is.
Az automatizáltság ugyanakkor nem feltétele
a berendezések alkalmazásának: ahol a fo-
lyamatok nem igénylik, hogy a vizsgálandó
tételeket szállítószalaggal vagy görgôasztalon
jutassák a vizsgálati térbe és vegyék ki onnan,
ott mindez kézi erôvel is megoldható. A Smiths
Heimann legkisebb ipari röntgene 50x30 cm,
a legnagyobb 180x180 cm alag út méretû. Ter-
mé szetesen vannak nagyobb mé retû, beren-
dezések is, de azokat már az átvizsgáló állo-
más kategóriába sorolják.
A vizsgálati sebesség berendezéstôl függôen
0,20–0,24 m/s. Van olyan berendezés, amely
op timális logisztikai rendszerben óránként
akár 200–300 tonna raklapos árut is képes
átvizsgálni, és olyan technológiát is kínál a
gyártó, mely 5,5 cm vastag acélon is áthatol.
A berendezések kezelése egyszerû, de üzemel-
tetésükhöz elengedhetetlen, hogy a kezelô sze-
mélyzet alapfokú sugárzóberendezés-kezelôi
vizsgával rendelkezzen. Ezt az 5 évig érvé-
nyes bizonyítványt egynapos tanfolyam kere té-
ben lehet megszerezni.
VEVÔSZOLGÁLAT
Az értékesített termékekhez a Z&Z Kft., mint a
Smiths Heimann röntgenberendezések kizáró-
lagos hazai forgalmazója, teljes körû vevô-
szolgálati támogatást biztosít a garancia idô
alatt és azon túl, a teljes élettartam során. Az
alkalmazók felelôs gondolkodása és karban-
tartási tevékenységünk eredménye, hogy 15-
16 évvel ezelôtt telepített berendezéseink is hi-
bamentesen mûködnek. Az ipari röntgenek jel-
lemzôen folyamatos terhelés alatt vannak, ép-
pen ezért éjjel-nappali helpdesk szolgáltatás-
sal a kisebb kezelési problémák megoldásá-
ban is segíteni tudjuk ügyfeleinket, azonnali
reagálású szervizünk pedig ünnepnapokon és
akár éjszaka is, 4 órán belül meg tudja kezde-
ni az esetleges javításokat. S. Z.
26
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
P I ACTÉ R ár u- é s s z ál l í t mány v é de l e m/ Z&Z
Az utóbbi években, a szállítmá-
nyok sérelmére elkövetett lopások
természete jelentôs átalakuláson
ment át. A tolvajok – kihasználva a lo-
gisztikai lánc esetleges biztonsági hiá-
nyosságait – nem a rakomány teljes-, a
szállí tó jármûvel együtt történô ellopásá-
ra, elrablására törekednek, hanem az
áruk dézsmálását tekintik kevésbé ve-
szélyes tevékenységnek.
Cargo ellenôrzô
röntgenekkel
a lopások ellen
26 zandz.indd 26 2010.04.19 13:16:00
A
GE Security 2009 köze-
pén mutatta be a leg-
újabb CCTV termékcsaládját,
kezdve a beépített infrareflek-
torral rendelkezô kameráktól, a
digitális rögzítôn át a PTZ dóm-
kameráig, amely nem egészen
egy hónapja került be a cég
választékába. A TruVision™
digitális videorögzítôjével, mo-
nitoraival és számos kameratí-
pusával egy teljes videomegfi-
gyelô rendszer felépíthetô,
amely nemcsak a mai kor fo-
lyamatosan növekvô bizton-
ságtechnikai kihívásainak felel
meg, hanem kiváló ár-érték
arányának köszönhetôen már
a kisebb költ ségvetésû projek-
tek számára is könnyen elér-
hetôvé válik.
LAKOSSÁGI RÖGZÍTÔ,
VAGY MÉGSEM?
A H.264 tömörítési eljárással
dolgozó digitális rögzítô
egyszerû kezelésével és ked-
vezô árával költséghatékony
megoldást jelent a kisebb üz-
leti és lakossági videomegfi-
gyelô rendszerek számára. Az
akár 4CIF felbontásban rögzítô
eszköz kiváló felvételeket köz-
vetít 4 csatornáról, és az igé-
nyektôl függôen 100kép/mp
sebességgel is rögzíthet CIF
felbontásban. A kettôs videofo-
lyam jobb hálózati teljesít-
ményt eredményez, míg a
szinte zajmentes mûködés a
ventilátor nélküli felépítésnek
köszönhetô. Az akár 1TB be-
épített háttértárral rendelkezô
eszközzel igény esetén hóna-
pokig megôrizhetôk a video-
felvételek.
KAMERÁK
MINDEN ESETRE
A számos kameraváltozatból a
felhasználók kedvükre cseme-
gézhetnek: minden igényük-
höz találhatnak megfelelô esz-
közöket, amennyiben az új
szériából választanak. A TVP-
12x kompakt mini dómok kis
méretük ellenére PTZ funkciók-
kal bírnak, továbbá 12x optikai
és 12x digitális nagyítással
rendelkeznek, kristálytiszta ké-
peik 540 TVL felbontásúak. A
300°/mp sebességgel vezérel-
hetô kamera 360°-ban körbe-
forgatható a házban. A mini-
dóm 128 elôre programozott
pozícióval és 4 árnyéktúrával
segíti a felhasználót a haté-
kony videomegfigyelésben. A
kamerákból beltéri és kültéri
verzió egyaránt elérhetô. Az 5
perc alatt telepíthetô kamera
ideális a kiskereskedelmi, la-
kossági és üzleti környezetben
való alkalmazásra.
A beépített infrareflektorral ren-
delkezô kamerák dóm és hen-
ger alakú verzióban egyaránt
elérhetôek, elôbbiek esetében
az infrasugárzó hatótávolsága
10 vagy 20 m, utóbbiaknál 25
és 55 m hatótávú.
A kamerák önálló vagy integ-
rált rendszerek esetén is jól
használhatóak, rugalmasan,
tág határok között beállítható
tulajdonságokkal rendelkez-
nek, így ideális választást je-
lentenek a videomegfigyelô
rendszerek terén a kisebb üzle-
tektôl a nagyobb parkolóháza-
kig.
A kamera teljes sötétségben is
jól értékelhetô képeket közvetít:
színes képpel szolgál napköz-
ben, és fekete-fehér képet ad a
27
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
P I ACTÉ R v i de o t e c hni k a/ GE
Az új CCTV termékcsalád a felhasználói
igényekre fókuszál
Új CCTV termékcsalád jelent meg a hazai biztonságtechnikai palettán, amelynek neve
TruVision™. Az új márkanév két dolgot jelent a felhasználók számára: mai modern technoló-
giát és az elérhetô árakat.
beépített infravörös megvilágí-
tónak köszönhetôen alacsony
megvilágítás esetén.
MONITOR 3 ÉV
GARANCIÁVAL
Tiszta, éles képeket és hosszú
évekig tartó megbízható mû-
ködést garantál a TruVision ter-
mékcsaládba tartozó LCD mo-
nitor. A 15, 17 vagy 19”-os
méretû, nagy kontraszttal és
fényerôvel, illet ve 50 000
üzem óra élettartamú háttérvi-
lágítással bíró monitort kifeje-
zetten a folyamatos üzemelés-
re tervezték, így a legszélsôsé-
gesebb biztonságtechnikai
igényt is kielégíti.
K. K.
T
r
u
V
i
s
i
o
n

27 ge.indd 27 2010.04.19 13:53:45
A
z új termékcsaládok bô-
vítésével az elsôdleges
cél a speciális alkalmazási te-
rületek által támasztott videós
követelményeknek való megfe-
lelés volt – azzal a szándék-
kal, hogy minôségi, megbíz-
ható termékekkel bôvüljön a
portfólió az ilyen jellegû igé-
nyek kielégítése érdekében is.
EXTREME CCTV
■ Csôkamerák
Az Extreme CCTV sok más
egyéb célra tervezett képal-
kotója közül, a csôkamerák a
legkeresettebbek. A WZ soro-
zat integrált day-night csôka-
merái elsôdlegesen megbízha-
tó mûködésükrôl és könnyû te-
lepíthetôségükrôl ismertek. Az
igények minél teljesebb lefedé-
se érdekében, mind fix-, mind
variofókuszos optikával; illetve
idôjárásálló kültéri kialakítás-
ban egyaránt hozzáférhetôek.
A WZ sorozat idôjárásálló mo-
delljei külsô vezérlô elemek-
kel és – optika-állítási lehetô-
ségekkel rendelkeznek, an-
nak érdekében, hogy az IP66
védettségû tokozatot a telepí-
tés során egyáltalán ne kell-
jen megbontani. Ilyen feltételek
mellett a kamerák akár –30°C –
+50°C-ig is mûködtethetôek.
A day-night kamerák mind-
egyike járulékos, fényviszo-
nyoknak megfelelôen vezérelt,
integrált IR LED-eket is tartal-
maz, melyek 8–46 m-es távol-
ságig biztosítanak 850 nm-es
IR megvilágítást.
A WZ16 modelltôl fölfelé min-
den típus mechanikus IR
szûrôvel és IR korrigált opti-
kával látja el a valós day-night
kapcsolást, a minél tisztább
éjszakai képminôség elérése
érdekében.
Ide sorolhatóak azok az
Extreme sorozatú kamerák is,
amelyek különleges nylon to-
kozatukkal a nedves, vagy sa-
vas kémhatású környezetben
is gond nélkül mûködhetnek,
–40°C – 50°C közötti hômér-
séklettartományban is – min-
den külön kiegészítô nélkül.
FORWARD VISION
■ Vandálbiztos PTZ kamerák
A széles termékpaletta egyik
kiemelkedô darabja a Metal
Mickey fantázianévre hallgató
modell, mely a hagyományos
PTZ kamerák alternatívájaként
kínál hatékony megoldást – el-
sôsorban szélsôséges külté-
ri- ill. vandálbiztos védelmet
igénylô területek ellátásához.
Nagy Britanniában különösen
is széles körben elterjedt mo-
dellekrôl van szó, melyek az
ottani városi térfigyelô rend-
szerek jelentôs részét alkotják.
Az MIC1 sorozatú Metal Mickey
nagy sebességû PTZ-kamerát
takar, mely gyakorlatilag bár-
mely alkalmazási területre kí-
nál megoldást, akár a legszél-
sôségesebb idôjárási körülmé-
nyek között is.
A széles típusválasztéknak kö-
szönhetôen, könnyen megta-
lálhatóak az alkalmazás jel-
legének leginkább megfelelô
modellek, az alábbi tokozat és
kiegészítô szerelvények felosz-
tásban:
Ǡ alumínium tokozatú,
Ǡ IR fényvetôvel integrált,
Ǡ rozsdamentes acél tokoza-
tú,
Ǡ víz alatti alkalmazásra ter-
vezett,
Ǡ hangszóróval ellátott,
Ǡ hôkamerás és má-
28
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
P I ACTÉ R v i de o t e c hni k a/ Ro be r t B o s c h
Bosch CCTV megoldások
extrém igényekhez – II. rész
Cikksorozatunk elôzô részében bemutattuk a Bosch portfóliójában 2008. óta szereplô,
brit Derwent cég infravörös reflektorait, rendszámtábla-olvasási megoldásait és automa-
ta sorompóvezérlô rendszerét. Ebben a részben az akvizíció során integrált Extreme
CCTV társaság megoldásai kerülnek elôtérbe, melyek megfelelnek a szélsôséges körül-
mények által támasztott különleges elvárásoknak is.
sodlagos kameraegységet
is tartalmazó, ill.
Ǡ ATEX/NEMA 4x minôsítet t,
robbanásbiztos modellek.
A hôkamerák nem a hagyomá-
nyos értelemben vett optikákat
tartalmazzák a képalkotáshoz,
hanem a környezetükbôl ér-
kezô hôforrásokat fókuszáltan
jelenítik meg az adott intenzi-
tásnak megfelelôen. Ennek se-
gítségével lehet értékelhetô ké-
pet alkotni ködös, esôs idô-
ben, vagy egyéb nehezített lá-
tási viszonyok között – illetve
akár teljes sötétben is.

Elônyök
Ǡ Rugalmas megfigyelés, pre-
cíziós kialakítás:
Ǡ A Brushless-motor meg-
hajtásának köszönhetôen,
szinte hangtalan mûködés
és hajszálpontos vezérel-
hetôség jellemzi a MIC1 so-
rozat minden típusát;
Ǡ Az optikailag tökéletes, la-
pos kitekintô ablak a beépí-
tett törlô funkcióval, minden
idôjárási körülmény mellett
tökéletes képet biztosít;
Ǡ Teljes 360°-os folyama-
tos vízszintes pásztázás és
320°-os függôleges forga-
tási lehetôség;
Ǡ Az iparágban vezetô IP68
besorolás, ami tömítettsé-
gével akár víz alatti installá-
ciót is lehetôvé tesz;
Ǡ Vandálbiztos kialakítás.
R. I.
WZ
kamerák
MIC1 sorozatú
Metal Mickey
nagy sebességû
PTZ-kamera
28 bosch.indd 28 2010.04.19 13:22:15
Előre definiált
beállítási módok
Előre definiált, széles körben
alkalmazható beállítási módok
könnyítik meg a telepítést
Koax telemetria
Koax kábelen keresztül vezérelhető
illetve programozhatóak a kamerák,
akár a vezérlőteremből is!
Dome kamerák
Vandálbiztos kamerák Box kamerák
Privát területek
maszkolása
Egyedi, poligonális privát
területek maszkolhatóak,
így a magánterületek
maximálisan védhetőek
Virtuális
progresszív
letapogatás
Éles, jó kontúrú képet biztosít
még a mozgó tárgyakról is, így
mindig minden körülmények
között részletgazdag képeket
kapunk.
VPS kikapcsolva
VPS bekapcsolva
WDR kikapcsolva
WDR bekapcsolva
SSNR bekapcsolva
SSNR kikapcsolva
T +420 222 866 002, +420 602 532 103
E STEsecurity@samsung.com
W samsungcctv.com
Samsung Techwin Europe Ltd
Římská 20, 120 00, Praha 2
Privát zóna
kikapcsolva
Privát zóna
bekapcsolva
Samsung 1_1 100304.indd 29 2010.04.15 12:27:32
A
z analóg technológia kiemelt minô-
ségét képviselô típus jellemzôi: 1/3
Sony CCD, hardveres D&N, 700/580 TV
sor felbontás, 70 db IR Led. Itt álljunk is
meg egy szóra, mivel a 70 db IR Led rend-
hagyó módon, kétféle karakterisztikában
is képes megvilágítani a megfigyelt terüle-
tet. A kamerában található középsô Led
sor 30 fokban, az automatikus fényérzé-
kelônek megfelelôen sötétben folyamato-
san világít, míg egy kapcsoló segítségével
lehetôségünk van külön bekapcsolni a
szélesebb 40 fokos, avagy a szûkebb 10
30
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
P I ACTÉ R v i de o t e c hni k a/ Ri ar e x
■ Nagy érdeklôdés mellett, sikerrel zárult a kétnapos Riarex
szakmai konferencia, amely ez alkalommal a közterületi térfi-
gyelô rendszerekkel foglalkozott. Elsôként Révész Péter keres-
kedelmi vezetô köszöntötte a megjelenteket, majd beszélt a
2010-es aktualitásokról és a téma fontosságáról. Ezt követôen
Fraknói Gyula rendôr alezredes tartott rendhagyó prezentációt.
Ô az ORFK szakembereként, a közterületi térfigyelô rendszerek
jogi hátterérôl és az eddigi tapasztalatokról beszélt a közön-
ségnek (lásd.: részletesebben a cikket fórum rovatunk 25. ol-
dalán) A részletes kapcsolódó dokumentumokat hozzáférhetô-
vé tesszük detektor online portálunkon (oktatás-képzés/közte-
rületi térfigyelés), de az érdeklôdôk számára szívesen elküldi a
Riarex is (info@riarex.hu). Késôbb Kôcs Attilától hallhattunk
egy, a térfigyelô rendszerek tervezéséhez segítséget nyújtó
elôadást. Itt az elôzetes felméréstôl, az eszközkiválasztáson át
a kivitelezés hatékony megvalósításához kaphattunk gyakorla-
ti tanácsokat. Majd Menyhárt Tamás szólt az IP-rádió átviteli
lehetôségekrôl. Igen hasznos elméleti és gyakorlati bemutatót
hallhattunk, ami után többen is konrét árajánlatkéréssel keres-
ték meg a Riarex szakembereit. Végül pedig Csobó Gábor mu-
tatta be a mobil megfigyelés témakörét, melyet követôen élô
Geovision bemutatót is láthattunk. Itt 3G mobilinternet segítsé-
gével, Budapest belvárosában körözô autó, kameraképeibe
pillanthattunk bele és láthattuk a jármû belterét, illetve környe-
zetét. Az érdekes és újszerû elôadások végén a vendégek több
hasznos ajándékkal is gazdagabbak lettek. Minden megjelent
kapott egy jól használható laptoptáskát, amiben apró ajándé-
kok mellett, egy tervezési és telepítési anyagokat tartalmazó
DVD lemezt is bekészítettek a Riarexesek.
Nagyágyú
a kültéri
megfigyeléshez
A jelenleg is oly népszerû térfigyelô
rendszerek egyik húzóterméke lehet a
Riarex Kft. vadonatúj felsôkategóriás
kamerája.
Közterületi térfigyelô rendszerek
a Riarex szakmai napjain
fokos infra led sorokat is. Így igen jól iga-
zíthatjuk adott telepítéshez a megvilágítás
mértékét, különösen úgy, hogy a kamera
3,5–16 mm, illetve 5–50 mm fókusztávol-
ságú, DC autoírisz optikával is választha-
tó. A felszerelést nagyban segíti a rejtett
kábelelvezetésû konzol, aminek végén
egy védet t szerelôdoboz is található.
Telepítéskor elég csak a fém szerelôdo-
bozt felszerelni a falra, majd a konzol és a
kamera egy zsanéros adapter segítségé-
vel kapcsolódik ehhez. Így a szerelôdo-
bozhoz és a konzol belsejéhez egy
egyszerû ajtónyitás segítségével férünk
hozzá, ahová a kábeleket, tápegységet és
akár a koax-UTP átalakítót is elrejthetjük.
Természetesen mind oldalfalra, mind meny-
nyezetre is telepíthetjük. A konzol és a
szerelôdobozhoz kapcsolódó csuklók se-
gítségével minden irányba könnyen beál-
líthatjuk úgy, hogy mindig egyenes, víz-
szintes képet kapjunk. Hasznos újdonság
még a kamerából lenyitható szervizajtó,
ahol az OSD menü kezeléséhez, a másod-
lagos monitorkimenethez, illetve az IR
megvilágítási szöget állító kapcsolóhoz is
hozzáférhetünk. Továbbá innen állíthatjuk
be a varifokális optika látószögét is, ami-
ben nagy segítségünkre lehet az Eurovideo
akkumulátoros tesztmonitora is, ami 3,5”
képátlójával és karra rögzíthetô borításá-
val könnyû kezelhetôséget, míg magas
fényerejével vakító napsütésben is jó lát-
hatóságot biztosít. A kamera mûködés
közben is megnézhetô, kipróbálható a
Riarex Kft. szaküzletében.
R. P.
30 riarex.indd 30 2010.04.20 13:37:33
Nagy távolság, kötöttségek nélkül
Új, vezeték nélküli megoldások a Riarexnél
Videós térfigyelő rendszerekhez ajánlott
$](1
i:=c(=i==ex.iL. ×ce==e=veLe.iL. vvv.=i==ex.iL
×cz=c:fi :ceiL. ice: :c ¬¬¬-=e=·. ==x. ¬:¬-ce¬=
Nagy hatótávolság
WDS üzemmód
Ajánlatunkért forduljon:
Rádiós IP jelátvitel
Riarex 1_1 100304.indd 31 2010.04.15 13:07:19
A
z AXIS M31-R hálózati ka-
mera-sorozatot és az AXIS
Q8108-R hálózati videoköz-
pontot egyaránt arra fejlesztet-
ték ki, hogy könnyû és diszkrét
telepíthetôségével és megbíz-
ható mûködésével tökéletes
meg oldást nyújtson, ha jár mû-
vekben használják ôket. Ezek a
készülékek ellenállnak mind a
szennyezôdéseknek és víznek,
mind pedig a rázkódásnak, vib-
rációnak és hômérséklet-inga-
do zásnak.
■ „Az AXIS M31-R kamerák és
AXIS Q8108-R videoközpontok
a közlekedési vállalatokat a
leg magasabb elvárások-
nak is meg felelô mobil biz-
tonsági rend szerrel látják
el.” – mondta Bata Miklós, az
Aspectis Kft. ügyvezetôje, az
Axis magyarországi disztribú-
tora. „A termékek számos köz-
lekedés-specifikus szabvánnyal
rendelkeznek. Meg felelnek a
jármûvekben tapasztalható biz-
tonsági és környezeti feltételek-
nek, és elkapják, rögzítik, me-
nedzselik és HDTV videóként
hozzáférhetôvé teszik a kérdé-
ses eseményt.”
■ A tenyérnyi Axis M31-R ka-
merák teljes képarányú video-
közvetítést tesznek lehetôvé
H.264 és Motion JPEG formá-
tumokban, egészen 1 megapi-
xeles felbontásig, beleértve a
HDTV 720p technológiát is. Az
AXIS M3113-R (SVGA) és AXIS
M3114-R (1MP) készülékek kap-
hatóak mind a robosztrus RJ-
45-ös, mind a szintén robosz-
tus M12-es csatlakozóval. A ka-
merák gyorsan reagálnak a vál-
tozó fényerôsségre és a mozgó
tárgyak tiszta megjelenítésének
érdekében progresszív szken-
nelési technológiát alkalmaz-
nak. A kamerák másik nagy
elônye, hogy gyors és meg-
bízható installálásra tervezték
ôket, így például a megfigyelni
kívánt terület és a képminôség
32
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
P I ACTÉ R
Jármûvekre kifejlesztett komplett,
HDTV minôségû videó biztonsági rendszer
könnyedén beállítható a mellé-
kelt objektívek felhasználásá-
val, és az objektívet valamint
az érzékelôt tartó gömb megfe-
lelô irányba forgatásával. A PoE
(Power over Ethernet) támoga-
tással tovább egyszerûsíthetô a
telepítés, hiszen egyetlen kábel
elegendô az áram és a video-
felvételek továbbítására.
■ Az AXIS Q8108-R támogatja
a HDTV minôségû felvételt, va-
lamint integrált PoE rendszerrel
rendelkezik, mely lehetôvé teszi
az egyszerû és költséghatékony
áramellátást, és egy idôben 8
hálózati kamera használatát tel-
jes képarányú módban. A háló-
zati videoközpontokat akkumu-
látorok kal is ellátták, így képe-
sek kezelni a rövid áram-kima-
radások és biztonsági kikap-
csolások okozta fennakadáso-
kat. Az AXIS Q8108-R megren-
delhetô használatra kész állapot-
ban, integrált merevlemez meg-
hajtóval és AXIS Camera Station
videomenedzsment szoft verrel.
Termé szete sen, emel lett a ké-
szülék testre szabható az adott
projekt igényeinek megfelelôen,
külsô szoftverek használatával,
és támogatja a vezeték nélküli
technológiákat is, így WLAN,
GSM, UMTS és GPS kompatibi-
lis. Mindezek a szolgáltatások
le hetôvé teszik az operációs köz-
pontoknak, hogy távoli elérés-
sel követhessék az élô, vagy a
rögzített felvételeket, miközben
információt kaphatnak a jár-
mûvek aktuális helyzetérôl is.
A termékek 2010 április végé-
tôl kaphatók az Aspectis Kft.-
nél.
B. L. O.
Az Axis Communications, a hálózati videorendszerek piacá-
nak világszinten vezetô gyártója bemutatta a komplett, IP
ala pú mobil videó biztonsági megoldását. Az új hálózati ka-
me rákat és felvevôket kimondottan arra fejlesztették ki,
hogy jármûvekben, így buszokon, vonatokon, metrószerelvé-
nyeken és mentôautókban használják ôket.
AXIS M31-R AXIS Q8108-R
32 aspectis.indd 32 2010.04.20 11:13:51
A hatékony kültéri videó megfgyelő rendszer
megvédi féltett tulajdonát, riasztja várat-
lan eseménykor és még megfelelő választ is
generál riasztásokra. Ezeknek a kameráknak
ugyanakkor ellen kell állnia erős hózáporok-
nak, nyári zivataroknak és orkán erejű széllö-
késeknek – és ilyen körülmények között is kell
tudniuk használható képeket továbbítani. Az
Axis kültéri kameráit nagyon egyszerű tele-
píteni, amivel értékes időt spórolhat meg és
csökkentheti a fenntartás költségeit.
Ellenállnak extrém időjárási feltételeknek
és kiváló képminőséget nyújtanak. Mindezt
azért, mert az Ön videó megfgyelő rendsze-
rének megdönthetetlen bizonyítékokat kell
szolgáltatnia tiszta, éles képek formájában
– még a legzordabb körülmények között is.
Legyen képben az Axis-szal. Maradjon min-
dig egy lépéssel a többiek előtt. Látogassa
meg a www.axis.com/outdoor honlapot.
03:15
Minden rendszer működik?
AXIS Q6032-E PTZ Dome Hálózati Kamera: IP66 besorolású ház, 35x zoom, éjjel/nappali
üzemmód, széles dinamika tartomány, H.264, Power over Ethernet, Artic Temperature
Control és még sokkal többminden.
03:15
M
EG
ERŐ
SÍTVE
Aspectis 1_1 100304.indd 33 2010.04.20 15:04:19
A
z IP alapú digitális video megfigye lô-
rendszereknél az egyik kulcskérdés
a sávszélesség igény, vagyis az, hogy
egy képet vagy adatfolyamot mennyi idô
alatt képes a rendszer továbbítani és,
hogy milyen teljesítményû eszközökre van
ehhez szükségünk.
A megoldás egy ideális tömörítési eljárás,
ami minimális képminôség romlás mellett
képes a lehetô legnagyobb mértékû tömö-
rítésre, ráadásul mindezt gyorsan és kis
teljesítmény igénnyel teszi.
Az elterjedt eljárásokat filmek tömörítésére
fejlesztették ki, mint DVD, TV, videó kame-
ra és egyéb szórakoztatóipari alkalmazá-
sok, azonban a biztonságtechnikában
más elvárások jelentkeznek.

A TÖMÖRÍTÉSI
ELJÁRÁSOK ÁTTEKINTÉSE
■ MJPEG
Az MJPEG lényege, hogy JPEG tömörítésû
képeket fûznek egymás után, képrôl kép-
re, hasonlóan, mint a hagyományos film-
felvevôknél.
Ezt a módszert ma már csak egyszerûbb
IP kamerák használják, vagy esetleg, mint
univerzális alternatívát kínálják fel.
Elônye a jó képminôség, a kis kódolási és
dekódolási teljesítményigény.
Hátránya a nagy méret, a nagy tárolókapa-
citás és sávszélesség igény. Nagy fel bon tá-
sú kamerákhoz gyakorlatilag alkalmatlan.
■ MPEG-4
Az MPEG-4 néven ismert (MPEG-4 Part
2.) eljárás az MJPEG alapjaiból kiindult,
többszörösen továbbfejlesztett módszer.
Elôdje volt a kifejezetten filmek DVD-n tör-
ténô terjesztésére szolgáló MPEG-2. Az
MJPEG-hez képes jelentôsen, mintegy fe-
lére csökkent a tömörített filmek mérete,
de ezzel egyidejûleg a gyors mozgások
elmosódottá váltak, ami azonban nem
rontotta a filmek élvezeti értékét.
Hátrány még a viszonylag nagy feldolgo-
zási teljesítményigény.
■ H.264
(Más néven MPEG-4 Part 10.) Ez a leg-
újabb és jelenleg a legnépszerûbb eljárás.
Kifejlesztésére a HD videók terjedése miatt
került sor, mivel az MPEG-2 vagy MPEG-4
módon tömörített filmek mérete túl nagy
volt a HD technológiához.
A H.264-es tömörítés eredménye nagyjá-
ból fele az MPEG-4-eshez képest, miköz-
ben sikerült javítani a mozgások elmosó-
dottságán is.
Hátránya a rendkívül nagy feldolgozási
teljesítményigény.
■ MxPEG
A Mobotix által kifejlesztett MxPEG tömörí-
tési eljárás az egyetlen, kifejezetten biz-
tonságtechnikai alkalmazáshoz készített
tömörítés.
Mivel az MPEG-4 és a H.264 a szórakoz-
tatóipar céljaira készült, ezért nem várható
el, hogy eleget tegyenek a biztonságtech-
nika követelményeinek (mozgás közbeni
alak- vagy arcfelismerés, nagy sebességû
jármû rendszámának felismerése, stb.).
Mivel biztonságtechnikai szempontból a
legjobb megoldás az MJPEG lenne (ala-
csony teljesítményigény és jó képminô-
ség), ezért a Mobotix fejlesztôi is ebbôl in-
dultak ki, de figyelembe vették, hogy a
számukra fontos információt elsôsorban a
képváltozás, a mozgás tartalmazza.
Az MxPEG tömörítés, az MJPEG-hez ha-
sonlóan, kockáról kockára
követi a képtartalom válto-
zását, de nem tárolja újra
a változatlan tartalmat.
Ezzel a módszerrel minden
más eljárásnál gazdaságosabb és jobb
minôségû képet adó tömörítést sikerült al-
kotni.
MOBOTIX
MEGJELENÍTÉS ÉS TÁROLÁS
Az MxPEG-et használó Mobotix megapixel
kamerák átlagos sávszélesség igénye 4
Mbps, az élô és tárolt kép minôsége egy-
aránt kiváló, képkockánként elemezhetô.
A Mobotix decentralizált képfeldolgozási
elvének és az MxPEG eljárásnak köszön-
hetôen, a feldolgozási teljesítményigény
akár 90%-kal lehet kisebb, mint a H.264
tömörítést használó rendszereké. Egy el-
avultnak tekinthetô (P4 3GHz, 512MB
RAM) PC képes akár 40 Mobotix kamera
képét egyszerre megjeleníteni, 30 fps se-
bességgel.
KÖVETKEZTETÉS
Egy rendszer eszközigénye nagymérték-
ben függ a használt tömörítési eljárás tel-
jesítményigényétôl.
MxPEG tömörítés használatával kevesebb
és kisebb teljesítményû tároló kell, ol-
csóbb megjelenítô is elegendô, ezzel
csökkenthetô a költség, növelhetô a gaz-
daságosság.
Horváth Péter
Magyarországi disztribúció
és szaktanácsadás: ICTS Hungary Kft.
Bôvebb információ: www.mobotix.hu
www.mobotix.com
34
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
P I ACTÉ R vi deot echni ka/I CTS Hungary
MOBOTIX
kamerás
megfigyelôrendszer
Sorozatunkkal a német Mobotix
kamerás meg figye lôrendszer tu-
lajdonságait és alkalmazási terü-
leteit mu tatjuk be.
MxPEG – 2. rész
Az egyetlen, biztonságtechnikai alkalmazásra fejlesztett tömörítési eljárás
Képkocka MxPEG tömörítésû
adatfolyamból (nagy
sebességû jármû
rendszámfelismerése)
34 icts.indd 34 2010.04.19 14:16:25
AlphaSonic 1_1 100304.indd 35 4/15/10 10:56:40 AM
Ú
jdonságnak számít a biztonságtech-
nika piacon az Internet alapú távfel-
ügyeleti kommunikáció. Míg GPRS kom-
munikáció ese tén szükséges a mobil elô-
fizetés, tehát hasonlóan a telefonos be-
kötésekhez, a kommunikáció plusz költ-
séggel jár, és ehhez tartozik még a szol-
gáltatók által nyújtott idônként „kiszámít-
hatatlan szolgáltatás”. Addig azokban az
objektumokban, ahol egyébként is van fo-
lyamatos internetkapcsolat, vezetékes IP
kom munikátorokkal gyakorlatilag ingye-
nesesen és korlátok nélkül lehet a távfel-
ügyeletre el juttatni a jelzéseket.
A VBIP azzal a szándékkal került a piac-
ra, hogy ott, ahol a telefonvonal nem al-
kalmas a ri asztóközpont telefonos beköté-
sére, vagy eset leg nincs telefonvonal, de
van internet, a lehetô legegyszerûbben, és
ezzel párhuzamosan a lehetô legkisebb
beruházással lehessen a telefonos DTMF
Contact ID kommunikációt elküldeni a fel-
ügyeleti állomásokra. A kereslet hónapról
hónapra nô, kedvezô ára egyre nagyobb
figyelmet kelt a távfelügyeletek körében.
Kedvezô ára mellett fejlesztô mérnöke-
ink különösen odafigyeltek arra, hogy
könnyû legyen a szerelhetôsége, a ké-
szülék közvetlen beköthetô a riasztóköz-
pontok telefonkommunikátor sorkapcsa-
iba. Nemcsak a telepítôkre gondoltunk,
hanem a felügyeletekre is, DHCP esetén
akár helyszíni programozás nélkül is fel-
szerelhetô, hiszen elôre felprogramozható
az eszköz fix IP címmel, vagy dinamikus
domain névvel rendelkezô felügyeleti állo-
másra. Lehetôség van közvetlen és távo-
li programozásra is, de ez utóbbi esetben
az objektum routerét is konfigurálni kell.
Többféle kommunikációs protokollal láttuk
el a VBIP-t, annak érdekében, hogy uni-
verzálisan használható legyen a legtöbb
vevôegységgel. Természetes, hogy a kom-
patibilitás teljes a VILLBAU Kft. által gyár-
tott ENIGMA II digitális vevôkészülékkel.
Ráadásul ENIGMA felhasználóknak 10%-
os kedvezményt biztosítunk. Mi nagyra ér-
tékeljük ügyfeleink hûségét.
Nem utolsó sorban, ügyeltünk az esz-
köz biztonságos kommunikálására, ennek
érdeké ben AES titkosítás lehetôségével
láttuk el, és beállítható másodlagos útvo-
nal is, amit párhuzamos eseményküldésre
is lehet használni. Szükség esetén e-mail
is küldhetô az eseményekrôl. Opcionális
I/O modul segítségével kihasználható a 2
db bemenet, ami szükség esetén kimenet-
ként (OC) is programozható.
Már készül a VBIP-Pro, ami hamarosan a
pi ac ra kerül. Ez az új eszköz lehetôséget
biztosít arra, hogy a riasztóközpont akár
telefonvo nalon is tudjon kommunikálni, az
IP kommuni káció mellett. Természetesen
itt már köz vet le nül használható a két be-
menet (vagy kimenet), nincs szükség kü-
lön I/O modulra.
A telefon dekóder az eddigi DTMF Contact
ID mellett már alkalmas Pulzus, vagy
DTMF 4/2 üzenetek fogadására is. A
VBIP-Pro külsejében is „professzionáli-
sabb” a VBIP-hez képest, mert egy ön-
tött alumínium házba került be építésre.
Ezzel ugyan jelentôsen megnövekedett
a mérete, de így kivitele alkalmassá vált
arra, hogy tûzjelzôk kommunikátoraként
lehessen használni. Folyamatban van a
VBIP-Pro IP kommunikátor és az ENIGMA
II Fire vevôkészülék TMT minôsítése, ami-
vel hivatalosan is felhasználhatóvá válik
tûzjelzésátvitelre. Természetesen a koráb-
bi ENIGMA II tu lajdonosoknak lehetôséget
biztosítunk arra, hogy áttérjenek ENIGMA
II Fire vevôkészülékre.
A VBIP és VBIP Pro hasonlóan a többi,
általunk gyártott eszközünkhöz, folya-
matosan és ingyenesen frissíthetô szoft-
veresen, így a módosításokhoz és az
újabb fejlesztésekhez min denki hozzájut-
hat. Mindig örömmel fogadjuk azokat a
visszajelzéseket és fejlesztési ötleteket,
amelyek a készülékeinket még magasabb
szintre emelik, megtartva az egyszerû
használhatóságot, ugyanakkor növelik a
biztonságot. A VBIP-vel kapcsolatban is
megjelenik ebben az évben jó néhány
ilyen funkció, és továbbra is várjuk a visz-
szajelzéseket. Fej lesz tés alatt van a távo-
li szoftverfrissítési lehetôség; az e-mail
funkció továbbfejlesztése szöveges formá-
tummá, annak érdekében, hogy az ügy-
fél értesítésére lehessen használni; a VBIP
kommunikátorok interneten keresztüli ösz-
szekapcsolhatósága, amivel a bemenetek
(kontaktusok) állapotát lehetne átvinni IP
hálózaton; soros I/O bôvítô modul továb-
bi bemenetek, (illetve) kimenetek hasz-
nálatához.
Természetesen az ENIGMA II és ENIGMA
II Fire vevôkészülékek fejlesztése is folya-
matos. Itt elsôsorban az IP vevôkártyát
emelnénk ki, ami vel megoldhatóvá válik
az IP kommunikáció elmaradásának ke-
zelése, illetve több kár tya esetén az auto-
matikusan egymás között is kommunikál-
nak a kártyák annak érde ké ben, hogy az
elsôdleges internetkapcsolat-megszaka-
dás esetén se legyen kimaradás.
Az új eszközfejlesztések ezzel még nem
záródtak le, célunk, hogy a felügyelete-
ket és a vásárlóinkat a jelenlegi színvo-
nal megtartásával, vagy annak növelésé-
vel tudjuk kiszolgálni ezen a dinamikusan
fejlôdô és bôvülô piacon.
Bôvebb információkat a www.villbau.com
honlapunkon találhat.
36
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
P I ACTÉ R t áv f e l ügy e l e t / Vi l l B au
Új hazai termék a magyar-
és világpiacon, IP modul a VILLBAU-tól!
Mindenki látja és érzi, hogy a 21. szá-
zad világa ôrületes tempóban fejlô-
dik minden irányzatban, legfôképp a
mûszaki területeken. Ez a terület szo-
rosan fûzôdik a biztonságtechnikai
élet mindennapjaihoz. Ezért kell évrôl
évre egyre több idôt és energiát szán-
nunk saját gyártmányaink fejleszté-
sére és új termékek megalkotására.
Így született meg 2009 év vé gén töb-
bek közt az új VBIP névre keresztelt,
sa ját tervezésû és gyártású interne-
tes modulunk.
36 villbau.indd 36 2010.04.19 14:20:55
SCANTRONIC
– ION 16/40
Régi ismerôs név a Magyar pi-
acon... A Scantronic név sokat
mondhat a régi motorosoknak
a szakmában, stabil riasztó-
központ családról van szó,
mely a 90-es években jelen
volt már Magyarországon.
Most egy rádiós és egy hibrid
rendszerrel tér vissza, hogy
újabb hódító útra induljon! A
kisebbik központ 16 rádiós zó-
nával és 2 partícióval rendel-
kezik, a nagyobb 16 vezetékes
zónával + 24 rádiós zónával
és 4 partícióval. Minden kezelô
beépített proximitykártya-olva-
sóval van szerelve. A rendszert
neten keresztül lehet progra-
mozni – WEB böngészôn vagy
PDA-n keresztül is programoz-
hatunk, kedvünk szerint!
MEGA IR – 126
Homogén fénysugárzású 126
db LED-del kb. 50 méter terü-
letet lehet megfigyelni. A ka-
mera képén nincs sehol erô-
sebb fénytartomány, vagy túl-
világított/beégett rész, a nagy-
számú homogén LED diódák
miatt. Az eszköz nem rend-
számleolvasásra való, csupán
kedvezô áron lehet használa-
tával nagyobb udvarokat, nyílt
területeket mozgás és cselek-
mény szempontjából megfi-
gyelni. Ér dekességei: kötôdo-
boz van a hátoldalán, beépített
ventillátorral szerelt, nyugalmi
áramfelvétele: 70 mA.
COOPER HÍREK
ÉS ÚJ TÛZJELZÔ
ENGEDÉLYEK
Megújítottuk az évvégével le-
járt engedélyeket, sôt számos
új eszközt is tanúsítot tunk.
Sokféle új hangjelzô mellett a
két legérdekesebb a ventilátor-
vezérlô modul és a hangosí-
tás. A megújított engedélyek a
weboldalunkról letölthetôek
Egy 12x12 cm méretû egység-
gel kiváltható az erôsáramú
tûztabló. A hurokra kerülô mo-
dul a ventilátormotorok és ab-
lakvezérlôk mellett elhelyezhe-
tô modulokon keresztül vezér-
lik a gépészetet. Ezáltal meg-
spórolható az erôsáramú tûzál-
ló kábelezés is. Létezik 6 és 18
csatornás változat.
A hangosító modul is a hurok-
ra helyezhetô, 2x30 W telje sít-
ményû erôsítô. Tûzjelzés ese-
tén elôre rögzítet t szöveget
mond be, figyelemfelhívást az
elsô tûzjel esetén és kiürítést a
további tûzjelzéskor.
TANULMÁNYÚT
A cég, partnereinek külföldi ta-
nulmányutakat szervez. Az
angliai úton gyárlátogatás, de
londoni városnézés is szere-
pel. A tervezett hágai kirándu-
lás érdekessége lesz – egye-
bek mellett – az EUROPOL (a
Központi Európai Rend ôr-
ség) felkeresése.
További részletek
és információk
a weboldalunkon:
www.novosec.hu
37
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
P I ACTÉ R hí r e k / e s e mé ny e k / No v o s e c
Novosec – ajánlatok…
37 novosec.indd 37 2010.04.20 09:50:37
A
SANYO 2008-ban a full HD
kamerák úttörôjeként mu-
tat ta be a VCC HD4000 típusú
kameráját. Ez a kamera kapta az
„Év terméke” díjat az IFSEC 2009
kiállításon. A HD4000 kamera si-
kerét követôen a SANYO 2009 ok-
tóberében piacra dobta a nagy
tel jesítményû IP kamerákból álló
kínálatát amelyek a teljes képvál-
tási sebesség mellett képesek
Full HD (1080p: 1920x1080) fel-
bontást nyújtani. Ez az új sorozat
4 terméktípust és 9 modellt foglal
magába.
NAGY
FELBONTÓKÉPESSÉG
A sorozat tagjai által szolgáltatott
részletgazdag videoképek precí-
ziós biztonságtechnikai megfi-
gyelést tesznek lehetôvé. Minden
modell kép megjelenítési sebes-
sége maximális 25 kép/sec (PAL)
és 30 kép/sec (NTSC) rendsze-
rekben. Az észrevétlen képváltás,
párosulva a részletgazdag ké-
pekkel, növelik az esélyét a kriti-
kus pillanatok megragadásának.
A HD kamerák magas pixel sû-
rûsége a szokásosnál jóval na-
gyobb látómezô fenntartását en-
gedik meg a képminôség romlá-
sa nélkül, következésképpen nagy
ki terjedésû megfigyelt területek
lefedésére, mint például repülôté-
ri pénzváltó állomás, kevesebb
számú kamera is elegendô. Olyan
ese tekben amikor a felhasználó
több kamera képét figyeli mozaik
képernyôn, a magas pixelszám le-
hetôséget ad egy kameraablak di-
gitális zoomolására, úgy, hogy a
célszemély arca felismerhetôbbé
és azonosíthatóvá váljék.
IKERMOTOR
Az új HD sorozatban azt a SANYO
magas minôségû képtechnológi-
át alkalmazták, amely piacrado-
bása óta a digitális mozikamerák
között vezetô szerepet betöltô
Xacti sorozatban használatos. A
VCC HD 4000-ben mûködô egye-
dülálló képfeldolgozó motort kö-
vetôen a „Xacti HD-Pro” változat
került kifejlesztésre, a professzio-
nális biztonságtechnikai kame-
rák számára az eredeti dual Xacti
kamerában mû kö dô képfeldolgo-
zó egység felfrissítésébôl.
A csúcsmodellek a Twin Engine
rendszert tartalmazzák amelyet
egy új hálózatorientált Optimum
IP Pro motorral szereltek fel,
amely szintén végez kódolást. A
ha gyományos IP kamerákban a
képfeldolgozás nagy terhelést je-
lent. A Twin Engine rendszer a
mû ködési környezetet zökkenô-
mentesebbé és kényelmesebbé
teszi a képfeldolgozás és a háló-
zati funkciók szétválasztásával,
következésképp a processzor ter-
helésének drasztikus csökkenté-
sével.
MULTI STREAMING
Az új HD széria Dual Codec kom-
patibilitással rendelkezik, azaz tá-
mogatja mind a legutóbbi moz-
gókép-specifikus H.264, mind az
állóképekre vonatkozó MJPEG tö-
mörítési szabványokat. Gördülé-
keny video-képvisszaadásra,
vagy éles állóképekre optimalizált
meg figyelés egyaránt választható
a mûködtetô szándéka szerint. A
Mul ti Streaming funkciót maguk-
ba foglaló ikermotoros modellek
megengedik a szimultán kimene-
tet és átvitelt H.264 és MJPEG
alapon, egészen 4 (Quad) adat-
folyamig. Például amíg a real-
time megfigyeléshez több hely-
színrôl származó alacsony fel-
bontású adatfolyamot haszná-
lunk a megfigyelô szoftvert hasz-
nálva, addig a full HD beállítás a
rögzítésre kerülô adatfolyam ese-
tében választható úgy, hogy az
esemény bekövetkeztekor a nagy
részletgazdagságú képek segíte-
nek a történtek azonosításában.
VIDEO ANALÍZIS
A Video Analízis funkció nagy pre-
cizitású megfigyelést tesz lehetô-
vé a méret vagy viselkedés vo-
natkozásában elôre beállított kri-
tériumok segítségével, bizonyos
objektumok viselkedésének be-
azonosításában.
KÉNYELMES
FÓKUSZKEZELÉS
A Convenient Focus Assist funk-
ció alapvetô fontosságú, a telepí-
tés során megkönnyített fókusz
38
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
P I ACTÉ R v i de o t e c hni k a/ Came o
beállítást foglalja magába. A
SANYO eredeti Focus Assist funk-
ciója az installációt drámaian
megkönnyíti. A lencsének a tárgy-
ra való egyszerû ráirányításával,
megnyomva a Focus Assist gom-
bot, a kamera automatikusan ér-
zékeli a célt és beállítja magát
optimális pozícióba. A finom fó-
kuszállítás manuálisan végez-
hetô a „fine adjustment” gomb-
bal. A fókuszállítás automatiku-
san megtörténik a nappali és éj-
szakai üzemmód váltásakor.
Bonyodalommentes tiszta kép le-
hetséges a hét minden napján,
és a nap 24 órájában.
40%-KAL KISEBB
A SANYO maximálisan kiaknázva
a miniatürizálásban és szerelés-
ben szerzett tapasztalatát az
évek óta tartó digitális fényképe-
zô és videokamerák fejlesztése
során, körülbelül 40% méretcsök-
kenést ért el a megelôzô SANYO
modellekhez képest.
Egy ilyen kompakt modell megal-
kotásával a SANYO felvállalja a
kihívást a biztonságtechnikai ka-
merákról alkotott kép átformálá-
sára. Mára a biztonságtechnikai
kamera – amely a korábbiakban
egy meglehetôsen szembeötlô
tárgy volt – kezd természetesen
belesimulni a telepítési környeze-
tébe. Másrészrôl a méretcsökke-
nés új, a biztonságtechnikán túl-
mutató alkalmazási távlatokat
nyújt a kamerák számára.
TELJES KÍNÁLAT
A táblázatban a 4 típusú kame-
rára épülô kínálattal a SANYO
összehozza a felhasználók szer-
teágazó szükségleteit, képes lé-
vén rugalmasan elôállítani olyan
a magas képminôségû hálózati
kamera-megoldásokat amelyek
KiFULLadásig! Fullos
4 Mpixeles kamerák
a SANYO kínálatában
A SANYO Electric Co. nemrég jelentette be kilenc új Full HD/Full
Frame Rate kamerából álló kínálatát a biztonságtechnikai ipar
számára, a díjnyertes VCC HD4000 kamerájának 2008. évi pi-
acradobása után.
Méretcsökkenés
a SANYO új kameraválasztékában
SANYO Twin Engine kamera felépítése
Fókuszállítás Alarm
IN/OUT
SD VIDEO OUT
(NTSC/PAL)
AUDIO
IN/OUT
LAN
DDR
SDRA
DDR
SDRAM
Twin Engine
Focus Assist
Meghajtó
VIDEO
Meghajtó
AUDIO
Kodek
Xacti HD/Pro
Engine
Optimum IP-Pro Engine
H.264/MJPG
Kódoló
Ethernet/Lan
Vezérlô
CMOS
Image
(oldalról)
(felülrôl)
HD4600
HD4000
HD4600 HD4000
38-39 cameo.indd 38 2010.04.19 14:27:44
39
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
P I ACTÉ R v i de o t e c hni k a/ Came o
Termék Típus Jellemzôk Típusszám
F
u
l
l

H
D

N
e
t
w
o
r
k

k
a
m
e
r
a
„CS”mount
dobozkamera
Színes VCC HD 2100
Day/Night VCC HD 2300
Twin engine, Day/Night VCC HD 2500
Vandálbiztos
dóm
Színes VCC HD 3100
Day/Night VCC HD 3300
Twin engine, Day/Night VCC HD 3500
Zoom kamera Twin engine, Day/Night VCC HD 4600
Gyorsdóm
(2Mp)
Twin engine, Day/Night VCC HD 5400
Twin engine, Day/Night VCC HD 5600
megvalósítása csakis az ô ter-
mékeibôl lehetséges.
Ǡ CS optika csatlakozású doboz-
kamera: rugalmas optikavá-
lasztás
Ǡ Vandálbiztos dóm: Fix, dóm
formájú vandálbiztos egység,
amely nagy felbontású varifo-
kális optikát tartalmaz
Ǡ Zoom kamera: 10x optikai
zoom Megapixel AF optika be-
építve
Ǡ PTZ (Pan/Tilt/Zoom): Gyors
dómkamerák 10x optikai zoo-
mos Mpixel AF optikákkal, mi-
nél szélesebb látómezô lefe-
déséhez.
Ezek a kínálat kivitel szerinti fô
típusai és ezek várhatóan to-
vább fogják szélesíteni a lehet-
séges alkalmazási területeket.
TOVÁBBI
TULAJDONSÁGOK
Ǡ Megbízható HDD, vagy SD-
kár t yás rögzítés Ǡ „Cropping
funkció” A megfigyelés szûkítése
a felügyelt képrészletre Ǡ Digital
PTZ: Elektronikus pász tázás a
nagy felbontású háttérkép felü-
letén Ǡ Auto IP setup: Há ló-
zati kamerák automatikus
keresése, IP-cím editálás
Ǡ HDMI csatlakozás a magas
fokozatú full HD képátvitelhez
Ǡ Kétutas hangátvitel a megfi-
gyelô és helyszínek dialógusa
számára Ǡ 3D DNR funkció a
zaj csökkentésére Ǡ POE (Power
On Ethernet) kom patibilitás
Ǡ Flexibilis rendszer
konstrukció le-
he tô sége SDK
(Soft ware Deve-
lop ment Kit).
Ecsedi Ákos,
Cameo Kft.
Forrás: A & S
International
Magazin
vagyonvédelemben is OTTHON
Az ECO1000 sorozatú professzionális tű ő
ő
ő

Tűzj el zést ec hni k a. Pr of esszi onál i san.
38-39 cameo.indd 39 2010.04.19 14:28:07
A
multi-megapixeles képek
készítése, továbbítása és
letárolása komoly kihívást jelent
a teljes videomegfigyelô rendszer
számára. Ennek csak akkor lehet
megfelelni, ha minden alkotó-
elem – értve ezalatt a kamerát,
az alkalmazott tömörítési eljárást
és a videorögzítô berendezést –
alkalmas nagyméretû adatok ke-
zelésére.
Az STP Kft. által gyártott Logipix
multi-megapixeles videomegfi-
gyelô rendszer eleget tesz ezek-
nek az elvárásoknak. A 2007-
ben elkezdett fejlesztés célja az
volt, hogy a biztonságtechnikai
al kalmazások széles köre szá-
mára megfizethetô áron váljon
elérhetôvé a kor színvonalának
meg felelô képminôség.
A Logipix architektúrája megfe-
lelô alapként szolgál a szerteága-
zó felhasználói igények kiszolgá-
lásához. Egyszerre nyújtja az
analóg rendszerek egyszerû tele-
píthetôségét, konfigurálhatósá-
gát és az IP rendszerek rugalmas-
ságát.
Természetesen a drasztikus mi nô-
ségjavulás velejárója a képmé ret
növekedése is. A lényegesen na-
gyobb adatmennyiség rugalmas
kezelése érdekében a Logi pix
JPEG2000 skálázható tömörítési
eljárást használ, A JPEG2000 ki-
fejezetten nagy felbontású képek
kezelésére, tömörítésére lett kifej-
lesztve. A JPEG2000 egyik nagy
elônye a skálázhatóság. A ská-
lázhatóság a kis sávszélességû
adatátviteli csatornák esetén vá-
lik kulcsfontosságúvá. Jelentôs
sávszélesség takarítható meg,
ha a távfelügyeleti helyre nem a
rögzített multi-megapixeles, ha-
nem csak a megjelenítési méret-
nek megfelelô, rendszerint jóval
kisebb felbontású kép kerül to-
vábbításra. A Logi-zoom biztosít-
ja, hogy a felbontás megjelenítés-
függô rugalmassága ne csak a
teljes képre, hanem a kép kijelölt,
zo om-olt részleteire is mûkö dô-
képes legyen.
Ezen funkciók különösen fonto-
sak a multi-megapixeles rendsze-
reknél, hiszen a skálázhatóság
és a Logi-zoom együttesen ga-
rantálják, hogy egy nagyfelbon-
tású kamerákból felépülô video-
megfigyelô rendszert kis sáv szé-
lességû hálózaton (pl. ADSL) ke-
resz tül is lehessen távmene-
dzselni.
A Logipix multi-megapixeles vi-
deomegfigyelô rendszer többlet-
szolgáltatásai a biztonságtechni-
kai alkalmazások széles köre
számára nyújtanak megfelelô al-
ternatívát a hagyományos ana-
lóg vagy megapixeles IP rend-
szerekkel szemben. Lényegesen
nagyobb felbontása révén új cé-
lok, mint pl. bankjegyfelismerés,
vagy teljes körû arcfelismerési le-
fedet tség megvalósítását teszi
lehetôvé, vagy akár kevesebb
eszközbôl is felépíthetô egy vi-
deomegfigyelô rendszer.
A normál (Day/Night funkció nél-
küli) kamerák a színhûség érde-
kében fixen beépített infraszûrôt
tartalmaznak, mivel az infra fény
a színérzékelést eltorzítaná, a ké-
pek nem természetes színekkel
jelennének meg.
Ezzel ellentétben a valós Day/
Night kamerák a megvilágítás
mér tékétôl függôen automatiku-
san ki/bemozgatják az infraszû-
rôt, lehetôvé téve ez-
zel kültéri vagy ala-
csony megvilágítású
helyek megfigyelését
is. Ha csökken a
megvilágítás, akkor a
kamera éjszakai
üzem módba vált (fe-
kete-fehér) és a be-
épített infraszûrô au-
tomatikusan kimoz-
gatásra kerül. Ezzel
40
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
P I ACTÉ R v i de o t e c hni k a/ S t P
A Logipix Day/Night 9.1 Megapixel Biztonsági IP Ka-
mera az STP Kft. által fejlesztett és gyártott multi-mega-
pixeles biztonságtechnikai kamera, amely a jó mi nô ségû
analóg kamerák árkategóriájában kapható. 9.1 me ga-
pixeles felbontással rendelkezik, így a legjobb minôségû analóg kamerákkal összehasonlítva
sokkal élesebb, részletgazdag képet, vagy jóval nagyobb megfigyelhetô területet nyújt.
nagymértékben nô a kamera
fényérzékenysége, mivel így az
infratartományban levô fény is
hasznosítható a képalkotásban.
Az STP Kft. kiemelkedô nemzet-
közi sikert ért el, az általa fejlesz-
tett és gyártott Logipix Day/Night
9.1 Megapixel Biztonsági IP Ka-
mera bekerült az „IFSEC2010 az
év CCTV kamerája” kategória dön-
tôjébe, ahol többek között olyan
márkákkal versenyezhet, mint a
Panasonic, Axis, vagy az Indi-
goVision.
Az IFSEC2010 kiállítás 2010. má-
jus 10–13. között kerül megrende-
zésre Birminghamben, ahol az
STP standján megtekinthetô a Lo-
gi pix Day/Night 9.1 Megapixel Biz-
tonsági IP Kamera (Hall4 F123).
Cs. S.
Logipix Day/Night 9.1 Megapixel Biztonsági
IP Kamera – „IFSEC2010 az év
CCTV kamerája” jelöltje
40 stp.indd 40 2010.04.21 09:46:47
■ Ezt követte
Nagy Endre
Lász ló, az
ASM Secu rity
Kft. ügyveze-
tô igazgató-
jának az elô a-
dása az ASM
CCTV ka me rákról, kameraso-
rozatokról, DVR-ekrôl és az ez-
zel kapcsolatos újdonságok-
ról.
■ Zsebôk
Mik lós, villa-
mosmér nök
WIFI kamera
bemutatót tar-
tott, mely so-
rán a hallga-
tóság gyakor-
lati megoldásokat és hasznos
tanácsokat kapott a WIFI-s ka-
mera-meg-oldások telepítésére
vonatkozóan, illetve az elôa-
dás része volt a rádiós adatát-
vitel, illetve „élô kapcsolás”.
Még dél elôtt kapott he lyet Sar-
ka di Tamás, kereskedelmi kép-
viselô, szállodai elektromos
hotelzárakat és ujjlenyomatos
beléptetôket be mutató elô-
adása.
A délután folyamán ismét Nagy
Endre László, ügyvezetô igaz-
gató ragadta magához a szót,
és tartott elôadást a sorom-
pókról, forgóvillákról, valamint
a beléptetô eszközökrôl.
■ Ezt köve-
tôen került
sor Ko vács
Gábor IT ta-
nácsadó/in-
f o r m a -
ti kus mun-
kai dô-nyil-
vántartó rendszereket bemuta-
tó elôadására.
A megjelentek megtekinthették
a MABISZ E, I biztosítási kate-
góriába tartozó extrabiztos szé-
feket.
Végül, de nem utolsósorban, a
program zárásaként az ASM
hô- és füstelvezetô rendszer ke-
rült bemutatásra.
A szakmai nap elôadássoroza-
tán, melyen több mint 50-en
vettek részt, hasznos informá-
ciók birtokába juthattak a biz-
tonságtechnikai eszközök mû-
kö désével, telepítésével kap-
csolatban.
Berényi Barbara
41
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
P I ACTÉ R s z ak mai nap/ AS M
Sikeresen lezajlott
az ASM Biztonságtechnikai
Szakmai Nap
Budapesten, az Ében Hotelben került sor az ASM biztonság-
technikai elôadásokra és bemutatókra. Az egész napos
program a cégbemutatóval, aktuális akciók, érdekes hírek
ismertetésével kezdôdött, melyet Göczô Ágnes marketing-
vezetô prezentált.
41 asm.indd 41 2010.04.19 15:25:13
hiszen ezzel jelentôs energia
ta karítható meg úgy, hogy
mind emellet t nô az épület
komfortja és biztonsága is.
■ A Paradox Security Systems
a már jól ismert üzletpolitikájá-
ba illeszkedôen fejlesztette ki
és vezette be új épületfelügye-
leti rendszerét, mely egy rend-
szerben hardveresen integrálja
az épületfelügyeleti rendszerek
megbízhatóságát, a beléptetô
rendszerek flexibilitását és a
vagyonvédelmi rendszerek biz-
tonságát is, mindezeket ma-
gas szintû minôségben és el-
érhetô áron. Az Imperial integ-
rált épületfelügyeleti rendszer
jelenleg ár-érték arányban az
egyik legversenyképesebb ter-
mék az európai piacon.
■ Az új rendszer eszközei és
szoftverelemei is a Trióda vi-
szonteladói hálózatán keresz-
tül érhetôek el, ahol a szerzô-
dött partnerek a Paradox ter-
mékekre érvényes kedvezmé-
nyekkel vásárolhatják meg az
Imperial termékeket is.
AZ IMPERIAL
RENDSZER RÖVID
ISMERTETÉSE
Szakítva az eddigi vagyonvé-
delmi rendszerek hagyomá-
nyaival, DIN-szabványos, „C”
sínes kiépítést tesz lehetôvé.
Az alkalmazott moduláris rend-
szer lehetôvé teszi telepítôi és
felhasználói számára, hogy
csak a mindenkori igényeknek
megfelelô eszközöket kelljen
megvásárolniuk, mindemellett
biztosítja a folyamatos bôvítés
lehetôségét is. Komplex integ-
rált megoldást nyújt, mert a
teljes épületfelügyeleti vezérlé-
seket is tartalmazza.
Ǡ Központja a V32 központi
vezérlô, melyhez a követ-
kezô pe riféria egységek
illeszthe tôek.
Ǡ 32 partíció, 384 zónáig bô-
víthetô vagyonvédelmi mo-
dul. A bôvítés lehetôsége rá-
diós eszközökkel.
Ǡ Beléptetô modul 64 kétirá-
nyú ajtó vezérlésére, 256
különbözô napirend, 4000
kártyafelhasználó.
Ǡ Különbözô terhelhetôségû
vezérelt tápegységek.
Ǡ Fényerôszabályzók (Dim-
mer) – világításvezérléshez.
Ǡ Erôs és gyengeáramú kime-
neti modulok (230 VAC)
fûtés, redôny, öntözés, stb.
rendszerek vezérléséhez.
■ A rendszer kezelése napi
használatban a már ma is jól
ismert és a Paradox EVO rend-
szereknél jól bevált felhaszná-
lóbarát kezelôkkel lehetséges.
Az Imperial rendszer bevezeté-
sével egy idôben megjelentek
az új érintôképernyôs kezelôk
is, melyek különbözô színek-
42
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
P I ACTÉ R be hat o l ás v é de l e m/ Tr i ó da
ben állnak az ügyfelek rendel-
kezésére. Az Imperial vagyon-
védelmi rendszerénél is hasz-
nálhatóak a már elfogadott
Paradox távirányítók is, me-
lyekkel nem csak az élesítés
és hatástalanítás végezhetô el,
hanem a rendszer állapotai is
lekérdezhetôek.
Az épületfelügyeleti rendszer
beltéri kapcsolói és a fényerô-
szabályzók különbözô típusai
hét különféle színben rendel-
hetôk, ezáltal minden vevôi
igény kielégíthetô.
■ A rendszer az úgynevezett
BabyWare szoftverrel progra-
mozható, és a beépített TCP/IP
port segítségével távolról is fo-
lyamatosan felügyelhetô, igény
szerint állítható. Speciális hoz-
záférési jogosultságok adha-
tók ki felhasználói és szerviz-
szintek igényei szerint.
■ A rendszer természetesen
hozzáférhetô a helyi hálózatról,
de már alapkiépítésben is elér-
hetô interneten keresztül, a
Paradox saját DNS szolgáltatá-
sával. Többfelhasználós kiala-
kításának köszönhetôen egy-
szerre akár nyolc különbözô fel-
használó is kapcsolódhat
ugyanahhoz rendszerhez.
■ A Trióda a termékek mind
szélesebb körben történô meg-
ismertetése céljából folyama-
tosan szakmai oktatásokat tart
az ország egész területén. Az
Imperial termékcsaládról az
Imperial hot-line vonalon azon-
nal tájékoztatást kaphat (+36
20 9815058)
Kérjen részletes információt –
igény szerint 48 órán belül té-
teles ajánlatot teszünk Önnek
az igényelt rendszerre. További
információ: Sonkoly Zoltán ke-
reskedelmi igazgató (+36 20
9651209).
L. G.
Intelligens
otthon a TRIÓDA-tól
A Paradox Security Systems Magyarországon is megkezdte az
új Imperial behatolásjelzô, beléptetô és épületfelügyeleti rend-
szer forgalmazását a Trióda Biztonságtechnika Zrt.-n keresztül.
A
mai igények alapján, és
a jelenlegi energiaárak
mellett egyre gyakrabban me-
rül fel az a kérés, hogy laká-
sunk, irodánk energiafelhasz-
nálását folyamatosan felügyel-
jük, és optimálisan vezéreljük,
42 trioda.indd 42 2010.04.20 11:35:02
Trioda 1_1 100304.indd 43 2010.04.20 14:24:48
A
gyors, lángfázisú tüzeket
korai szakaszban a – ma
már közel 60 éves technológi-
ájú – ionizációs érzékelô képes
leginkább jelezni. Az ionizáci-
ós érzékelô azonban radioaktív
izotópot tartalmaz, ezért gyártá-
sa, szállítása, keze lé se és meg-
semmisítése nagy költséggel
és számos jogos környezetvé-
delmi aggállyal jár, ezért hasz-
nálatuk mára erôsen szabályo-
zott, korlátozott. Fenti okokból
az ionizációs érzékelôk valódi,
hatékony helyettesítésére már
régóta nagy igény mutatkozik.
■ Válaszul a felmerült igények-
re, a System Sen sor, a nem-
régiben bevezetett intelligens
200AP érzékelôcsalád egyik
leg kifinomultabb típusaként
meg jelentette a PTIR (Photo
Ther mal Infra-Red), vagy más
néven 22051TLE/TLEI érzé-
kelôt. Ezek az új érzékelôk spe-
ciálisan arra lettek kifejleszt-
ve, hogy hatékony, ugyanak-
kor környezetbarát alternatívát
nyújt sanak a nagy tiszteletnek
örvendô ionizációs érzékelôk-
kel szemben.
■ A PTIR érzékelô három füg-
getlen érzékelô elemet tartal-
maz, ezek az optikai füst-, a
hô- és az infravörös érzékelôk.
Az egyes érzékelô ele mek jeleit
a beépített mikroprocesszor ér-
tékeli ki, kifinomult algoritmu-
sok segítségével.
A plusz infravörös érzékelônek
és a precíz algoritmusoknak
köszönhetôen az érzékelô tel-
jesítménye oly mértékben meg-
nôtt, hogy végre valódi alterna-
tíva lett az ionizációs érzékelôk
helyettesítésére, miközben az
érzékelés sebessége nem vál-
tozott, és a téves jelzések gya-
korisága sem nôtt.
Ez úgy lehetséges, hogy az ér-
zékelô az optikai füstérzékelô
jelén kívül még a két további
elem jeleit is figyeli ezért szük-
ség szerint képes érzékenyebb
vagy éppen kevésbé érzékeny
érzékelôként viselkedni.
Például, amennyiben a füst-
érzékelés mellet hômérséklet-
emelkedés is tapasztalható,
az ér zékelô növeli a füstérzé-
kelô érzékenységét, csökkent-
ve ugyanakkor az érzékelôben
futó, belsô verifikációs idôt, ér-
zékenyebbé, gyorsabbá téve
ezáltal az érzékelôt. Abban az
esetben viszont, ha nincs hô-
mérséklet-emelkedés, az érzé-
kelô késôbb jelez, mert érzé-
kenysége és a verifikációs idô
változatlan ma rad.
Az infravörös érzékelô jele ese-
tén is hasonló a helyzet, ráa-
dásul az érzékelô az infravö-
rös érzékelô jelét összehason-
lítja több, elôre eltárolt „láng”
karakterisztikájával, így az ér-
zékelô különbséget tud tenni
a valós tûz és pl. a hegesztés
között is.
Az infravörös érzékelô azonban
nem csak az infravörös lángér-
zékelôknél megszokott 4,4 μm
körüli hullámhosszt, hanem az
egész IR tartományt, sôt még a
látható fény tartományának egy
részét is figyeli.
Így többek között a fényválto-
zás figyelésével az érzékelô ké-
pes megállapítani, hogy a he-
lyiségben világos vagy sötét
van, így környezeti fény hiányá-
ban (amikor nagy valószínûség
szerint nincs emberi jelenlét)
az érzékelô érzékenyebb üzem-
módban mûködik.
■ Az érzékelô minôsítése mind
az EN54-7, mind az EN54-5
(A1R) szerint, sôt az izolátoros
típus (22051TLEI) az EN54-17
szerint is megtörtént, de mivel
az érzékelôben a füstérzékelés
nem kapcsolható ki, így – bár
hôérzékelôként mûködôképes,
olyan helyen ahol üzemszerûen
füst, vagy ahhoz hasonló kör-
nyezeti zavar van jelen, nem
használható. Fontos meg-
jegyzés, hogy bár az érzékelô
44
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
P I ACTÉ R t ûz v é de l e m/ P r o mat t
mûködik mind füst-, mind hôér-
zékelôként, külön lángérzékelô-
ként nem mûködôképes!
■ A gyártó azonban nem csak
a szokásos szab vány szerin-
ti teszt tüzekkel, hanem szá-
mos, a való világban elôforduló
tûzzel és tûzre hasonló környe-
zeti zavarokkal vizsgálta az ér-
zékelôt. A vizsgálatok rámutat-
tak, hogy az érzékelô a valós
tüzeket rendkívül hatásosan ké-
pes jelezni, mindezek mellett a
zavaró hatásokra kellôképpen
érzéketlen.
■ Az érzékelô ellenôrzése a
System Sensor-tól már megszo-
kott módon tesztmágnes segít-
ségével történhet, ha a mág-
nest az elôre meg adott hely-
re tesszük, az érzékelô jelezni
fog, majd néhány percig teszt
aeroszollal és hôlégfúvóval is
ellenôrizhetô.
■ Hasonlóan a többi System
Sensor termékhez, a PTIR is egy
környezetbarát termék, és – bár
ez a beépített tûzjelzô eszkö-
zöknél egyáltalán nem elôírás
– megfelel a WEEE és a RoHS
követelményeinek. Mivel a PTIR
érzékelô nem tartalmaz a kör-
nyezetre káros anyagokat, ezért
széles körû alkalmazásával
azonnal csökkenthetô a veszé-
lyes anyagok mennyisége egyre
törékenyebbé váló világunkban.
■ Ráadásul, most különle-
ges akció keretében ha „sima”
kombinált érzékelô, vagyis a
22051TE, vagy TEI típus helyett
a PTIR érzékelôt választja, az-
zal megegyezô áron kapja meg
azt tôlünk.
Promatt Elektronika Kft.
1116 Budapest, Hauszmann
Alajos u. 9–11.
Tel.: (+36-1) 205-2385,
fax: 205-2387
E-mail: info@promatt.hu,
honlap: www.promatt.hu
Napjainkban egyre több tárgy ké-
szül mû anyag ból, de a mûanyag
mint csomagolóanyag is egyre in-
kább jelen van környezetünkben.
Azonban ezek a modern anyagok
lángoló, gyors lefolyású tûzzel ég-
nek, ráadásul füstjük gyakran feke-
te színû, ami a pontszerû optikai ér-
zékelôk számára szinte láthatatlan,
így tüzeik detektálása korántsem
egyszerû feladat.
Egy valódi, költséghatékony és környezetbarát alternatíva
az ionizációs érzékelôk leváltására
44 promatt.indd 44 2010.04.20 11:40:58
45
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
P I ACTÉ R t áv f e l ügy e l e t / MOHAne t
A
Mercurio Datamatic egy Delphi tech-
nológiával készült teljes értékû italau-
tomata távfelügyeleti szof tver, melyet a
Mercury vevôállomás szerver lekérdezésére,
valamint az italautomaták által küldött álla-
potjelzések feldolgozására, menedzselésére
hoztunk létre.
A SZOFTVER ÁLTAL
TÁMOGATOTT INTEGRÁLT
MOBIL ALKALMAZÁSOK
Ǡ Meleg és hideg italautomaták távfelügye-
lete (palackos üdítô, poharas kávé)
Ǡ Áruautomaták távfelügyelete (snack, cso-
ki, virág)
A SZOFTVER FELADATA
A GPRS távfelügyeleti vevôállomás üzemelte-
tését a Mercurio Datamatic szoftver grafikus
felhasználói felülete segíti. A Datamatic egy
többoperátoros, Windows alapú vékonykli-
ens szoftver, mely egy SQL alapú adatbázis-
kezelôvel több ezer felhasználó kiszolgálásá-
ra alkalmas. A távfelügyeleti szoftver megta-
lálható minden Mercury vevôállomás szerve-
ren, melyet évente egy alkalommal frissítünk.
Az automatákba telepített MOHAnet Telematic
készülékektôl érkezô adatokat a Mercury
szerver dekódolja, majd a kiértékelt adatokat
a Datamatic szoftver megjeleníti. A program,
az automatáktól érkezô adatok alapján uta-
síthatja a felhasználót bizonyos tevékenysé-
gek elvégzésére, mint például: feltörés/ható-
ság értesítése, meg hibásodás/szerviz, fo-
gyás/feltöltô küldés, stb.
A SZOFTVER SZOLGÁLTATÁSAI
■ Hatékony csoportosítási lehetôség segíti
a Datamatic rendszerbe felvett automatá-
kat, melyeket régiók, feltöltési területek sze-
rint lehet rendezni, majd az egyes feltöltési
területeket hozzá lehet rendelni a feltöltést
végzô személyekhez.
■ Termék-, és receptnyilvántartó modulba fel
lehet venni az automatákba betöltött „nyers-
anyagokat”, melyekbôl ezután kész recepteket
lehet hozzárendelni. Ennek segítségével pon-
tosan mérhetô az automaták fogyása.
■ Datamatic segítségével különbözô sta-
tisztikák készíthetôk a vásárlók fogyasztási
szokásairól, a legnagyobb profitot termelô
automatákról, a legjobb feltöltési területek-
rôl, vagy a legjobban fogyó termékekrôl.
■ A jutalék-elszámoló modul segítségével
könnyedén nyilvántarthatók a bónuszrend-
szerben érdekelt üzleti partnerek egyszeri és/
vagy folyamatos bérezése, kifizetése, mely-
nek kezelése történhet automatánként, vagy
termékenként is. Az itt ismertetett üzleti kon-
cepció lehetôséget biztosít forgalom alapú
visszatérítéssel mûködô üzemeltetésre.
A SZOFTVER FÔBB FUNKCIÓI
■ Biztonságos az eseménytárolás, mivel a
GPRS vevôállomás-szerver meghibásodása
esetén az automaták jelzései újraküldhetôk a
szolgáltatás-felügyeleti szerverek segítségével.
■ Beépített súgó áll rendelkezésre az iko-
nok és a gombok közötti egyszerûbb navi-
gációért.
■ A multi user-es alkalmazás lehetôvé teszi
a Mercury vevôállomás-szerveren keresztül
több Datamatic munkaállomás egyidejû ki-
szolgálását.
■ Közös, SQL alapú adatbázisnak köszön-
hetôen az eltárolt adatok nem az ügyfél szá-
mítógépén tárolódnak. Minden információ a
Mercury adatbázis-kiszolgálón van eltárol-
va. A szerverek automatikus mentést készí-
tenek a teljes adatbázisról arra az esetre, ha
megsérülne az aktuális rendszer, így az
adatok nem sérülnek.
■ Beépített üzenôfalon keresztül a felhasz-
náló a bejelentkezést követôen egy összesí-
tett táblázatban látja az aktuális üzeneteit,
mellyel kapcsolatot tarthat a szoftverben
dolgozó többi felhasználóval.
A Mercurio Datamatic ideális választás
azon cégek számára, melyek egyszerû, át-
látható és könnyen kezelhetô szoftvert ke-
resnek az automatáik távoli menedzselésére
és az ezzel kapcsolatos járulékos költségek
csökkentésére.
A Mercurio Datamatic szoftver 2010 év má-
sodik felére lesz elérhetô a MOHAnet partne-
rei és minden kedves érdeklôdônk számára.
A szoftverrôl további információt lehet olvas-
ni a www.mohanet.hu webcímen.
F. T.
Bemutatkozik
a Mercurio
Datamatic
A MOHAnet Mobilsystems Zrt. új szoft-
verrel jelenik meg a piacon. A szoftver
támogatást nyújt a meleg és hideg ital-
automaták gazdaságos üzemeltetésé-
hez, támogatja az automaták feltöltôi-
nek logisztikai tevékenységét, hatékony
készletnyilvántartást tesz lehetôvé vala-
mint kimutatásokat készít fogyási sta-
tisztikákból.
45 mohanet.indd 45 2010.04.20 12:57:19
E
gy cég jó megítélésének fontos feltétele az egységes megjelenés, mely termékeink-
kel megvalósítható. A minôséget, pontosságot, megbízhatóságot tûztük ki célunk-
nak, melyet már hosszú évek óta garantálunk Megren de lô ink nek.
MUNKARUHA BESZERZÉSEKNÉL ELÔFORDULT MÁR ÖNNEL,
HOGY:
Ǡ sok szállítóval dolgoztatott már, de senki sem tudta az összes igényét egyszerre ki-
szolgálni?
Ǡ állandóan probléma volt a termékekkel, mert a minôségük nem volt megfelelô?
Ǡ a jó minôségû termék áráért rosszabbat kapott?
Ǡ az utánrendelés nem volt megegyezô a korábbiakkal?
Ǡ folyamatosan csúsztak a megígért határidôvel?
Ǡ raktározni kellett nagy mennyiségben, és így a tôkéje „befagyott”?
Ǡ rugalmatlanok voltak a fizetési lehetôségek terén?
Ǡ a kollégák panaszkodtak, hogy a ruházatuk kényelmetlen, kikezdi a bôrüket?
VÁLASSZA A FULDATEX MUNKARUHÁZATOT,
ÉS TAPASZTALNI FOGJA MINDEZEK ELLENKEZÔJÉT!

Folyamatosan bôvülô termékkínálatunkban megtalálhatja az alábbi német és európai
hírû ruházati termékeket. Kizárólagos Magyarországi képviselôje vagyunk a németor-
szági, tradicionális TEWI GmbH-nak.
46
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
P I ACTÉ R f o r mar uhák / f ul dat e x . hu
fuldatex.hu
FORMA- ÉS MUNKARUHÁZATI
WEBÁRUHÁZ
A biztonságtechnikai
cégeknek komoly problémát
okoz a minôségi ruházat
megteremtése. A nagy
fluktuáció, a személyzet
állandó változása pedig
tovább rontja a helyzetüket. A ruházat pótlása – akár
darabonként, akár nagy mennyiségben – mindennap gond
egy beszerzô életében.
A FULDATEX idôben felismerte ezeket a piaci igényeket,
ezért vállalja, hogy a partnereinek raktárt tart fenn, így
biztosítja a folyamatos kiszolgálást.
Elérhetôségek:
1106 Budapest,
Tárna utca 1–3.
Tel.: +36 (30) 218 6439
info@fuldatex.hu
www.fuldatex.hu
46 fuldatex.indd 46 2010.04.20 12:54:22
M
ielôtt a cím részletes taglalásába
kezdenénk, nézzük miért is telepít
(telepíttet) valaki térfigyelô rendszert!
A térfigyelô rendszer telepítésének oka,
hogy az adott területrôl folyamatos, jó mi-
nô ségû képi információt kapjunk, helyet-
tesítve ezzel az állandó személyes fel-
ügyeletet. Nagyobb terület, vagy nagyobb
forgalom esetén a személyes jelenlétet ki-
váltani nem lehet, viszont a megfigyelés
hatékonyságának megtartása mellett ki-
sebb létszámú személyzettel el lehet látni
a feladatot.
Nézzük hát, mik azok a szempontok ame-
lyek egy térfigyelô rendszer kialakításánál
szóba jöhetnek!
ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK
Ǡ Jó minôségû átnézeti képi információ az
adott területrôl (a rendszer egészét te-
kintve).
Ǡ Amennyiben szükséges, az operatív in-
tézkedést segítô, könnyebb és gyorsabb
bizonyítási eljárást lehetôvé tévô techni-
kai eszközök.
Ezt a két szempontot a Megrendelôvel ala-
posan egyeztetni, ha kell írásban rögzíte-
ni!
Ǡ Magas mûszaki színvonal.
Ǡ A feladathoz optimalizált eszközpark
(költ séghatékonyság).
Ǡ Megbízható mûködés, szabotálhatóság
és a külsô hatások következményeinek
csökkentése.
A Telepítô felelôssége mit ajánl, ki és meny-
nyire enged a mûszaki tartalomból az elô-
zô ekben említett szempontok érvényesülé-
sének rovására!
■ Mindezeket nézzük kicsit részleteseb-
ben!
Térfigyelô rendszereink egyik lehetséges
osz tályozása az, hogy mekkora a
megfigyelt terület, és
hogy ez a megfigye-
lés milyen fényvi-
szonyok mellet t
történik.
■ Ezek alapján az
alábbi felosztást
készíthetjük el:
KÜLTÉRI, KIS
TERÜLET
MEGFIGYELÉSE
Jellemzôen családi házak, kisebb társas-
házak közvetlen környezetét érthetjük ez
alatt, ahol sem távolságban, sem különö-
sebb természeti, vagy építészeti tagoltság-
gal nem kell számolnunk. A kiválasztásnál
legyen szempont, hogy akár kisebb átfedé-
sekkel is, a területet fix kamerákkal tartsuk
ellenôrzés alatt. A fényviszonyok a nap-
szaknak és idôjárásnak megfelelôen vál-
tozhatnak, ezt egy kicsit késôbb vizsgál-
juk.
KÜLTÉRI, NAGY TERÜLET
MEGFIGYELÉSE
Idetartoznak a parkolók, vásárterek, aluljá-
rók, átrakodó területek, gyártelepek belsô
útvonalai, udvarai. Itt már elôfordulhat erôs
tagoltság, alapesetben itt is a fix kamerák
által szolgáltatott képek alkotják a megfi-
gyelés alapjait. A helyszíni felmérés alkal-
mával határozzuk meg a holttereket. Kétféle
holtteret kell megkülönböztetnünk:
Ǡ Optikai holttér, ahol történhet érdemi ese-
mény, amit szeretnénk megfigyelni, vi-
szont a terület adottságaiból fakadóan
ne hezen megfigyelhetô.
Ǡ Esemény-holttér, ahol optikailag minden
megfelelô, viszont számunkra érdekte-
len. Ilyen lehet pl. egy hulladéktároló a
terület szélén.
A fényviszonyok tekintetében az elôbbihez
képest igen eltérô állapotokat találhatunk.
Egy gyártelep esetében lehet, hogy egé-
szen jó esti megvilágítás mellett dolgozhat-
nak a kameráink, egy parkoló, vagy piactér
megfigyelésekor viszont lehet, hogy korom-
sötéttel kell számolnunk.
BELTÉRI, KIS TERÜLET
MEGFIGYELÉSE
Könnyítheti a dolgunkat, hogy nem kell
nagy zoom átfogású optikákkal tervez-
nünk, viszont lehet részünk meglepetések-
ben, ha pl. egy üzlet, vagy egy játékterem
belsô területét kell megfigyelnünk.
Elsô esetben a mindenhonnan belógó rek-
lámanyagok, második esetben a sokszor
gyenge általános megvilágítás okozhat fej-
törést. Kiváltképp, ha ez utóbbi esetben
még koncentrált helyi megvilágítás mellett
kell az általában félhomályos területet meg-
figyelni.

47
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
Térfigyelô megoldások közterületre
történô telepítési szempontjai, technikai
megvalósítása általánosságban 1. rész
Napjainkra egyre szélesebb körben terjednek a különbözô térfigyelô kamerarendszerek.
Mint minden speciális területnek, ennek is megvannak a rendszerspecifikus jellemzôi.
Ebbe beletartozik a tervezés, kiválasztás, telepítés és beüzemelés alatt
felmerülô szempontok, lehetôségek. Ebben a folyamatban kívánunk
egy kis segítséget nyújtani annak reményében, hogy a rendszerek
minél inkább a Megrendelô igényeinek megfelelôen készülnek el,
magas mûszaki színvonalat és esztétikus megjelenést nyújtva.
47-49 kocsattila1.indd 47 2010.04.20 12:14:22
BELTÉRI, NAGY TERÜLET
MEGFIGYELÉSE
Ezek általában csarnokok, utasváró terü-
letek. A méretek ellenére talán itt lehet a
legkönnyebb dolgunk (bár az elhelyezésre
ez nem mindig igaz), hiszen a terület
megvilágítása viszonylag egyenletes.
Nappal a külsô bevilágítás (az említett te-
rületek határoló felületei nem ritkán üveg-
táblák), vagy a mesterséges megvilágítás
miatt, este, illetve rosszabb fényviszonyok
esetén mesterséges világítással oldják
meg a területen megforduló nagyobb lét-
számú ember biztonságos közlekedésé-
nek feltételeit.
■ Nézzük a fények viszonyát megfigyelé-
sünk sikerességéhez!
Ahhoz, hogy jó minôségû felvételt tudjunk
készíteni elengedhetetlen a megfelelô
megvilágítás függetlenül attól, hogy mi-
lyen nap szakban és idôjárási körülmé-
nyek között va gyunk.
Nappal az esetek többségében nincs is
gond, a színes képalkotáshoz teljesen ele-
gendô a rendelkezésre álló fény kültéri al-
kalmazások esetében.
Sötétedés után már azért lehetnek problé-
máink. A kisebb fénymennyiség következ-
tében színes kameráink képalkotása már
nem éri el e kívánatos mértéket, sôt gya-
kori probléma az, hogy teljesen értékelhe-
tetlenné válik a kép.
■ Ennek kivédésére fejlesztették ki a
day/night kamerákat, amelyeknek két faj-
tája létezik:
Ǡ Easy, vagy szoftveres day/night kame-
rák
A fényviszonyok változását elektronikus
úton kompenzálják, kiveszik a színes kép-
tartalmat, így fekete-fehér üzemmódban
dol goznak tovább. Átlagos infravörös ér-
zékenységgel rendelkeznek, hiszen fizika-
ilag semmi nem változik, ugyanolyan
össze té telû fény érkezik a képalkotó elem-
re, csupán a feldolgozás változik.
Ǡ True, vagy valódi day/night kamerák
A fényviszonyok változása esetén az infra-
szûrôt mechanikus úton eltávolítják a kép-
alkotó elem elôl, ezáltal a képalkotás a
nagy ságrendekkel nagyobb érzékenységû
infravörös tartományban történik. Az ese-
tek döntô többségében szükséges kiegé-
szítô infravörös fényforrás alkalmazása a
megfelelô képalkotáshoz. Ez esetben vi-
szont nagyon jó minôségû fekete-fehér ké-
pet kapunk.
■ Egyébként a sötétedés okozta problé-
mák ellensúlyozására van lehetôségünk.
Két megoldás kínálkozik:
1. Látható fényû kiegészítô világítást al-
kalmazva megmarad a színes információ,
azonban néhány dologban járhatunk rosz-
szul is. Megfigyelésünk ténye gyorsan fel-
fedezhetô és látható lesz, a világító esz-
közt pedig célzott rongálásnak tesszük ki.
Az anyagi veszteségen túl videorendsze-
rünk mûködôképessége is csorbul, hiszen
a kiegészítô világítás megszûnésekor az
elôbb említet t problémával nézhetünk
szembe (már ha egyáltalán látunk valamit
a vaksötétben).
2. Emberi szem számára nem látható tar-
tományú fény kibocsátására alkalmas
fény forrást választunk. Ezzel megmarad
az a hely zeti elônyünk, hogy a megvilágí-
tás ténye rejtve marad, és nem tesszük ki
a rend szerünket felesleges szabotálás-
nak.
Térfigyelô rendszerünk alapja a területrôl
át nézeti képeket készítô kamerarendszer
kell hogy legyen. A térfigyelô rendszereket
ma a távolról is vezérelhetô speed dome
kamerákkal azonosítják, pedig azokra
csak olyan esetekben célszerû a megfi-
gyelést alapozni, amikor kicsi az esélye
annak, hogy miközben operatív célokra
használjuk a kamerát, addig máshol vala-
mi lényegesebb történhet. Ilyen például az
autópályák mellett kiépített kameraháló-
zat, amelynél egy esemény részletesebb
megfigyelésekor alig kell számolnunk az-
zal, hogy köz ben valami fontos informáci-
ót elveszítünk.
Gondoljunk bele ugyanebbe a technikai
rendszerbe (csak speed dome kamerák)
egy kaszinó estében!
Ezzel már körvonalaztam a speed dome
kamerák alkalmazásának legnagyobb
hátrányát. Használatuk közben olyan,
mintha egy távcsôbe néznénk. Távoli ese-
ményeket jól, részlet gazdagon megfigyel-
hetünk, ám perifériás látómezônk mini-
málisra csökken.
Képzeljük el ezt egy parkoló, vagy egy
aluljáró esetében, ha nincs jó átnézeti ké-
pet nyújtó kamerarendszerünk. Valahol
akár egy mesterségesen elôidézett ese-
mény elvonja a megfigyelô személyzet fi-
gyelmét, addig pedig a megfigyelés alól
kiesô területen (perifériás látómezô
beszûkülése miatt), akármi történhet anél-
kül, hogy tudomást szereznénk róla.
Amennyiben viszont a teljes területrôl van
jó átnézeti képünk, bármikor eldönthetô
melyik esemény a fontosabb és azt így jó
minôségben lehet megfigyelni úgy, hogy
közben megmarad a felügyeletünk a teljes
terület felett.
Persze ennek van költségvonzata, ám a
kérdés valójában az, hogy a drágább, vi-
szont célirányos, vagy az olcsó ám
haszon talan rendszer éri-e meg jobban?
Érdemes a megrendelô figyelmét minden
esetben felhívni ezekre a szempontokra,
természetesen a döntési lehetôség mind-
végig az övé marad. Ha van rá lehetôség,
akkor döntését foglaljuk írásba, a késôbbi
viták elkerülése céljából.
■ Nézzük, hogyan haladjunk tovább a
rend szerünk kialakításánál!
Megvan a kívánt cél, felmértük milyen ka-
merákkal és szükség esetén kiegészítô
meg világítással tudjuk a feladatot megol-
dani.
A következô feladat, hogy milyen adatátvi-
teli csatornán juttassuk el a képi informá-
ciót a rögzítés, megfigyelés helyére. Az
alapvetô cél, hogy a kameráink által elôál-
lított elektronikus jel a lehetô legjobb
minôségben érkezzen meg az akár több
km távolságban található feldolgozási
helyre.
Miként érhetô el ez?
Kis távolságoknál és alacsony zavarter-
helésnél tökéletesen megfelelô a régi, jól
bevált RG-59 koaxiális kábel. Amennyiben
be leférünk a 100-200 méteres távolság-
ba, in dokolatlan más adatátviteli csator-
nát alkalmazni, mert fajlagos költségtöbb-
lete nem in dokolt.
200-300 méteres távolságnál azonban
már súroljuk a koaxiális kábellel áthidal-
48
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
Térfigyelô megoldások közterületre
történô telepítési szempontjai, technikai
megvalósítása általánosságban 1. rész
47-49 kocsattila1.indd 48 2010.04.20 12:14:31
ható távolság felsô határát, és elképzel-
hetô, hogy jelerôsítô nélkül már komoly
minôségromlást tapasztalhatunk.
Hogyan tovább? Az utóbbi években elter-
jedôben van a csavart érpáras jelátvitel,
amely jó alternatívája a közepes távolsá-
gú (200 m–1000 m) jelátvitelnek.
Mik az elônyei?
Ǡ A kábelszerkezetnek köszönhetôen jelen-
tôsen magasabb a zavarokkal szembe-
ni védelem, mint az elôbb említett eset-
ben.
Ǡ Telepítése egyszerûbb, könnyebb, mint
a koaxiális kábel esetén (kisebb át-
mérô, kisebb súly, nagyobb folytonos
kiszerelés / 305 m-es egydarab kábel).
Ǡ Egy kábelen több kamera képe is átvi-
hetô.
Ǡ Egy kábelen elvihetô a vezérlési infor-
máció is.
Ǡ Egy kábelen elvihetô pl. riasztási infor-
máció is (pl. kameraház nyitásérzéke-
lés)
Ǡ IP rendszerre történô átállás esetén
nincs szükség újrakábelezésre (persze
az informatikai szempontok és határok
figyelembevételével).
Mindezekhez képest elhanyagolható az
átalakítás járulékos költségtöbblete, hi-
szen ennél a távolságnál már amúgy is
kellene valamilyen jelerôsítés RG-59 ese-
tén is.
200-300 méteres távolság esetén megfe-
lelô a passzív-passzív kialakítás, zavarte-
li környezet esetén már szóba jöhet pasz-
szív adó (kamera) oldali és aktív vevô
(rögzítô) oldali eszköz.
300 méter felett már mindenképpen indo-
kolt legalább a vevôoldali aktív eszköz,
ám ha zavarokkal terhelt környezetben
dolgozunk, akkor már kamera oldalon is
aktív átalakításban kell gondol-
kodnunk.
Többkamerás rendszerek
esetében kulturált és
mûszakilag magasabb színvonalú megol-
dás, ha nem kameránként alakítjuk vissza
egycsatornás eszközökkel a videojelet,
hanem több- csatornás vevôegységet vá-
lasztunk erre a célra.
Nagy távolságú jelátvitelnél (1 km felett)
már nem megoldás a csavart érpár, más-
ban kell gondolkoznunk.
Mielôtt erre rátérnénk, nézzük meg azt a
technológiát, amely napjainkban jelentô-
sen elôtérbe kerül. Az IP kamerák korsza-
ka elkezdôdött!
Mint annyi minden az életünkben a video-
technika is számítástechnikára alapul. A
képalkotást követôen gyakorlatilag min-
den esetben elektronikus képjavító áram-
körök gondoskodnak arról, hogy a kame-
ra kimenetén a lehetô legjobb eredményt
kapjuk.
Ehhez még hozzátesszük, hogy mára már
az internet természetessé vált, így már
csak egy lépés, hogy a kamerába telepí-
tett web szerver segítségével a világ bár-
mely pontjáról elérhessük az adott infor-
mációt, jelen esetben videoképet (és akár
hangot is).
Ebben az esetben is feladatunk, hogy a
rögzítés helyére juttassuk a képet, és ezt
már sem koaxiális, sem csavart érpáras
jelátvitellel nem tudjuk megoldani.
■ Nézzük hát a lehetôségeinket!
Amennyiben van megfelelô infrastruktúra
az adott területen, választhatjuk az optikai
átvitelt.
Két alapvetô mûszaki megoldás közül
választhatunk:
Ǡ Monomódusú jelátvitel – egy szûk frek-
venciatartomány, nagy sávszélesség,
akár több 10 km-es távolság.
Ǡ Multimódusú jelátvitel – több frek-
venciatartomány, kis sávszé-
lesség, maximálisan 2-3
km távolság.
Videojelát vitel szem-
pontjából a monomódusú megoldás a
szerencsésebb, hiszen fontos hogy legyen
elegendô sávszélességünk a képtartalom
továbbításához és ne legyünk néhány km-
re korlátozva.
Amennyiben nincs megfelelô infrastruktú-
ránk telepítve (üvegkábel-hálózat), bele
lehet vágni ennek kivitelezésébe, ám ez
nem kis mûszaki felkészültséget igényel,
egy település esetében pedig jelentôs en-
gedélyezési procedúra, többrésztvevôs
egyeztetés szükséges más kivitelezô cé-
gekkel. Sok eset ben az optikai hálózat ki-
építésével és üzemeltetésével konkrét cé-
gek vannak meg bízva, amelyeknek meg-
van a megfelelô felkészültségük erre a fel-
adatra. Célszerûbb tôlük adatátviteli csa-
tornát (üvegszálat), vagy érpára(ka)t bé-
relni és arra átültetni a videojelet.
Amennyiben nincs lehetôség optikai jelát-
vitelre, megoldást jelent a rádiófrekvenci-
án tör ténô jeltovábbítás. Erre a mûszaki
megoldásra a késôbbiekben egy külön
cikk keretében érdemes visszatérni.
■ Megoldást jelenthet a különbözô jelát-
viteli módszerek ötvözése is!
Erre mutatok egy valós kialakításból vett
pél dát!
Az adott területen elhelyezett kamerák
elekt ronikus jeleit, közvetlenül a kamerák-
nál átalakítjuk csavart érpáras megoldás-
ra. Ter mé szetesen az IP kameráknál egyéb-
ként is adott ez a lehetôség.
A központi helyig egyszerûen vezetékez-
hetünk, ha nem jelentôs az áramfelvétel,
akkor a Cat5 kábelen tápfeszültség is
küldhetô. Speed dome esetében (különö-
sen kül téri házas kivitelnél) mindenkép-
pen javasolt az önálló tápvezeték kiépíté-
se, viszont az adatkommunikációhoz a
csavart érpáras kábel tökéletesen felhasz-
nálható.
Ezeket a képi információkat egy központi
he lyen (szerverszoba, rendezô helyiség)
vissza alakítjuk, majd digitalizáljuk (enco-
derek segítségével IP hálózathoz illeszthe-
tôvé tesszük). Ezeket az információkat az
IP kamerák adataival együtt switchek se-
gítségével informatikai hálózatra illeszt-
jük, majd ezt a hálózatot médiakonverter
alkalmazásával pl. optikai hálózaton ke-
resztül továbbítjuk a feldolgozási helyre,
vagy helyekre.
Kôcs Attila Riarex Kft.
49
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
47-49 kocsattila1.indd 49 2010.04.20 12:14:38
A
z efektív tárgyalási szakaszokat bont-
suk külön egységekre, a könnyebb
kezelhetôség végett. Nevezzük megnyitás-
nak, középjátszmának, és lezárásnak, mint
azt sok esetben a szakirodalom is teszi.
MEGNYITÁS
Mint azt már minden bizonnyal Ön is ta-
pasztalta az elsô benyomás fontossága ki-
emelkedô a friss kapcsolatokban. Az öltöz-
ködés, a megjelenés, az elsô szavak, mon-
datok sokszor eldöntik az egész tárgyalás
kimenetelét.
Elsô akadályként az esetek nagy részében
a titkársággal, az aszisztenssel kell egyez-
tetnünk, mondhatjuk, Ôk az elsô fél, akit
meg kell nyernünk a továbbjutáshoz.
Nézzük meg egy képzeletbeli telefonos
meg keresés vonatkozásában.
Elsô beszélgetés, egy hölgy veszi fel a
kagylót.
– Halló tessék, M Kft. titkársága.
– Jónapot kívánok, Takács ügyvezetôt
keresem.
– Nem tudom adni, házon kívül tartóz-
kodik.
– Mikor jön vissza?
– Nem tudom, talán egy óra múlva.
– Akkor tudok vele beszélni? A mi cé-
günk reklámfelületet értékesít, a cégüket
is megjelentetnénk.
– Köszönjük, nem fogunk élni a lehetô-
séggel, Takács Úr nem fogad ügynökö-
ket., sajnálom. Viszont hallásra.
Kitûnik a beszélgetésbôl, hogy nem jó tak-
tikát választott a képzeletbeli telefonáló. El
sem jutott a cég vezetôjéhez.
Nézzük meg ezt a beszélgetést a sok kínál-
kozó lehetôség közül egy másikkal.
– Halló tessék, M Kft. titkársága.
– Kezét csókolom, Asztalos Tibor va-
gyok, és a segítségét kérem. (A segít-
ségkérés csökkenti a versenyszellemet,
az ellenállást, oldja a légkört.)
– Hallgatom.
– Takács Úrral szeretnék beszélni, tudja
nekem kapcsolni?
– Sajnos nem, házon kívül tartózkodik.
– Értem. Ön szerint mikor lenne alkal-
mas, hogy egyeztessek vele, mikor érem
el?
– Egy óra múlva nagy valószínüséggel
az irodában fog tartózkodni. Mit mond-
hatok neki, milyen ügyben kereste?
– Színtisztán üzleti ügyben szükséges
pár szót váltanunk. Ön szerint tud fo-
gadni, ha visszaérkezett?
– Nem ismerem a teljes napi program-
ját, de jobb lenne egy idôpontot egyez-
tetni.
– Értem. Ez ügyben is Önhöz forduljak,
vagy Takács úrral tudom egyeztetni?
– Ezt Takács úrral kell megbeszélnie.
– Rendben. Köszönöm a kedvességét,
és a segítségét. Hívni fogom Takács
úrat. További szép napot.
Eljutottunk a beszélgetés folyamán, addig,
hogy már tudjuk, mikor érjük el a kívánt
személyt, nem utasított el a titkárság, és
ami fontos, hogy várják a hívásunk.
Kérem, hogy az írás terjedelmének korlátai
miatt, tegyünk egy nagyobb lépést, téte-
lezzük azt fel, hogy idôpontot beszéltünk
meg Takács úrral, vár minket az irodájá-
ban.
Tekintsük át azokat a fontos tényezôket,
melyekre minden esetben figyelnünk kell:
■ Elsô benyomás: ügyeljünk a megfelelô,
alkalomhoz illô öltözködésre, ápolt hajra,
körmökre, tiszta cipôre. Legyünk felkészül-
tek, tudjuk, hogy mit kívánunk elérni.
Szeretett feleségemtôl tanultam, hogy a
megfigyelés sorrendje egy tárgyalópartner-
nél, olyan, mint mikor egy nô elöszôr néz
meg egy férfit. Elsô a körmök, és a fogak
állapota, aztán a cipô. Ápolatlan köröm,
fog, és, vagy széttaposot koszos cipô meg-
határozza az elsô benyomást.
■ Társalgási stílus: Sajnos mai világunk-
ban számos alkalommal tapasztaljuk,
hogy barátaink, ismerôseink, rokonaink be-
vonásával jut el hozzánk olyan személy,
aki valamit el szeretne adni, csatlakoztatni
szeretne valamihez, és ezt természetesen
csak a mi érdekünkben teszi. Felté te lezem,
hogy már mindenki túl van ilyen megkere-
sésen, és aki kicsit járatos ebben a marke-
tingstratégiában az már a harmadik mon-
dat után tudja, hogy mi a beszélgetés vége.
Ezekeben az esetekben érzôdik a betanult
szöveg, nem társalgásról, társalgási stílus-
ról beszélünk, hanem egyfajta színi elô-
adásról. Megkérdik, hogy vagyunk, milyen
az életünk, hogy van a család, de a part-
nerrôl lerí, hogy nem érdekli, mit válaszo-
lunk, Ô eladni akar.
Beszélgetésünk legyen a lehetôséghez
mérten laza, modhatni kötetlen. Ha kérdést
teszünk fel, akkor figyeljünk a válaszra, ak-
tív figyeléssel kövessük a válaszokat, az el-
hangzottakat.
■ A partner érdeklôdési körének kiakná-
zása: Tekintettel arra, hogy felkészültünk
partnerünkbôl, ezért már megérkezésünk
elött tudtuk, hogy partnerünk rendszeresen
motorozik, elegánsan, de lazán, fiatalosan
öltözik. Irodája falán egy Honda crossmo-
tor képe lóg.
Használjuk ki az információkat. Tudjuk,
hogy mi tesz szimpatikussá, éljünk a le-
hetôséggel. Ne csak a saját termékünkbôl,
a partner cégének életébôl legyünk felké-
szültek. Ismerjük meg a motorokat, fôleg a
Hondát. Gyûjtsünk információkat róla és
húzzuk elô a megfelelô pillanatban.
Mondjuk azt, hogy csodálatos a képen lát-
ható motor. Kérdezzük meg, hogy ötszá-
zas? Természetesn az lesz, mert már tud-
tuk. Ha mi is motorozunk, akkor mondjuk
meg. Ha nem motorozunk, akkor, hogy tet-
szenek, és szívesen kipróbálnánk, de kicsit
tartunk tôle. Kérdezzük meg, hogy régóta
motorozik-e a tárgyalópartner, verseny sze-
rû en, vagy csak hobbiból?
Természetesen mindezt, társalgási stílus-
ban tegyük, ne legyen mûvi, erôltetett. Ha
szeret beszélni, anekdótázni, akkor hall-
gassuk figyelmesen. Fontos, hogy ne akar-
junk okosabbak lenni, jobb történetet me-
sélni.
Érjük el, hogy partnerünk értsen, bízzon,
cselekedjen. Teremtsünk kötôdést.
50
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
A befolyásolás hatalma
a gazdasági életben 3. rész
MEGNYITÁS
Képzelt tárgyalásában Ön már túl van a fogalmak meghatározásán, kiválasztotta,
felmérte az adott partnert. Ismeri szokásait, hobbiját, ha ügyesen dolgozott tudja,
hogy milyen kép lóg az iroda falán, talán már az aszisztensével is egyeztetett.
50-51 asztalos3_ecsedi.indd 50 2010.04.20 12:37:56
KÖTÔDÉS MEGHATÁROZÁSA,
LEHETÔSÉGEI
A kötödés két, vagy több ember közötti
olyan kapcsolat, mely biztos alapot teremt
az élet valamely területén.
Ǡ lelki Ǡ érzelmi Ǡ értelmi Ǡ testi
A kötelék létrehozása fontos állomása a
konfliktus megoldásának.
Jelenlegi írásomnak a végén, hagy hívjam
fel a figyelmet pár olyan alapvetô dologra,
mely elôsegíti a tárgyalás megnyitási sza-
kaszának a sikerét:
Ǡ tíz igen, egy nem helyet (Ne mondjunk
ellent, igen értem az Ön által elmondot-
takat, de kérem segítsen pontosítani, se-
gítsen megérteni.)
Ǡ segítségkérés (Minden esetben csök-
kenti a versenyszellemet, oldja a lég-
kört.)
Ǡ követeljünk többet, mint amit el akarunk
érni (Ha egy kilogrammot szeretnénk el-
adni, kínáljunk másfelet, ha száz forintot
szeretnénk kapni, kérjünk százötvenet.)
Ǡ soha ne mondjunk igent az elsô ajánlat-
ra
Ǡ lepôdjünk meg a másik fél ajánlatán (Ez
nagyon kevés, ez nagyon sok.)
Ǡ kerüljük a konfrontáló tárgyalást (Ne
provokáljunk, ne engedjük elmérgedni a
helyzetet.)
Ǡ vonakodó eladó, vonakodó vevô (Ne
mutassuk ki érzelmeinket, mennyire örü-
lök, hogy végre eladhatom, vagy megve-
hetem.)
Ǡ satutaktika, meglepôdés és csend
(Hagyjuk a másik felet nyilatkozni az ár-
ról, a mennyiségrôl, lepôdjünk meg az
ajánlaton, és utána csak csendben ül-
jünk, és nézzük partnerünket. Aki elöszôr
megszólal, az elvesztette a játszmát.)
Asztalos Tibor,
szaktanácsadó
51
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
A
Szövetség taglétszáma egyre növek-
szik és a tavalyi év során már ratifikál-
ták a HDcctv, mint szakmai specifikáció 1.0
ver zióját 720 és 1080 pixel felbontású video-
jelek tömörítés és késletetés nélküli átvitelére,
koaxiális és sodrott érpáras vezetékeken.
A HDcctv technológiát az IP Megapixel tech-
nológia alternatívájaként pozícionálták a
nagyszámú analóg berendezést és kábele-
zést üzemeltetôk számára, a HD-felbontásra
való gazdaságos áttérés érdekében.
A HDcctv TECHNOLÓGIÁRÓL
A Nagyfelbontású Zártláncú Televíziózás a
kereskedelmi televíziózás számára kiépített
technológiára épül, a videojel-tömörítés és a
TCP/IP protokoll használata nélkül kerül to-
vábbításra. Ennek eredményeképpen a ka-
mera és a vevôkészülék csatlakoztatása
után a videojel késedelem nélkül és konfigu-
ráció-mentesen látható. A HDcctv remél-
hetôleg elhozza a CCTV piacra az összes,
eddig Megapixel IP kameráknak tulajdonított
elônyt, a hagyományos analóg CCTV eszkö-
zök könnyû kezelhetôségével együtt.
A HDcctv két pont közötti rendszer és nem
igényel semmilyen járulékos infrastruktúra-
fejlesztést. Az új és meglévô telepítéseknél
használhatók a CCTV ipariszabvány koax ká-
belek (RG/59, RG/6, és RG/11). A HDcctv-t
úgy tervezték, hogy a kamera és a vevô cse-
réjével azonnal helyettesítôje lehessen a
már meglévô analóg CCTV rendszernek. A
720 pixellel mûködô HDcctv majdnem há-
romszor, míg az 1080 pixeles hatszor akko-
ra felbontást nyújt, mint az analóg CCTV.
Egyúttal az összes HDcctv rendszer prog-
resszív letapogatású, kiküszöbölve ezzel a
hagyományos analóg CCTV rendszereknél a
váltottsoros letapogatásból eredô villódzást
és elmosódottságot. A HDcctv-t úgy tervez-
ték, hogy oda-vissza kompatibilis legyen,
azaz az elsô megrendelôk késôbb is hasz-
nálni tudják majd az utólag hozzáadott al-
kalmazásokat.
A HDcctv ELÔNYEIRÔL
A HDcctv a nagy felbontás elérésének egyéb
alternatív módjaihoz képest számos elônyt
kínál a végfelhasználóknak.
Ǡ A megfigyelés minôségének megbízha-
tósága: A videojelet nem tördelik csoma-
gokra és továbbítják esetenként túlzsúfolt
hálózaton. Ǡ Plug-an-Play felbontásjavu-
lás: A CCTV-rôl HDcctv-re történô átmenet
nagyon könnyû, csak a videoközpontot és a
kamerákat kell a megfelelô típusokra cserél-
ni. Ǡ Ismerôs és megbízható felhasználói
interfész: A telepítô/felhasználó számára a
különbség a HDcctv és a CCTV között csak
annyi, hogy a DVR felvételi konfiguráció ma-
gasabb felbontásértékeket mutat (1280 x
720 és/vagy 1920 x 1080) a hagyományos
CCTV értékekhez képest. Ǡ Va lóságos HDTV
élôkép: A HDcctv videojel nincs tömörítve,
vagy csomagokra osztva a továbbítás elôtt,
tehát nincsenek látható képi torzítások, vagy
zavarok. Ǡ Valós idejû gyors dómvezérlés:
a HDcctv tömörítetlen, tehát nincs tömörítés-
bôl eredô késleltetés. Ezért egy HDcctv rend-
szer-kezelô nem érzékel késedelmet a joy-
stickparancs és a megfelelô gyorsdóm
(PTZ) reakció között. Ǡ A lehetô leg jobb
bemenôjel-formátum analitika szá mára: A
HDcctv rendszerek digitálisan éles, tiszta vi-
deoképet továbbítanak a kamerából a rögzí-
tôbe, a legtisztább lehetséges analitikus be-
menet számára.
Ecsedi Ákos, Cameo Kft.
Forrás: A & S International Magazin
HDcctv az IP kamerarendszer
lehetséges alternatívája
Túl a mézesheteken, hónapokon és éveken, felerôsödtek a kritikus hangok az IP alapú
kamerarendszerek alkalmazása kapcsán. Ennek tudható be, hogy a tavalyi évben meg-
alakult a HDcctv Szövetség, amely a kereskedelmi televíziós technológiára épülve
szándékozik megvalósítani a HD minôségû, ám tömörítés és késedelemmentes video-
jel-továbbítást a TCP/IP protokoll igénybevétele nélkül.
Hagyományos… …és HDcctv kamerával készült kép
50-51 asztalos3_ecsedi.indd 51 2010.04.20 12:38:06
M
iért kell az elektronikus vagyonvé-
delmi rendszerek üzemeltetésének
tárgyalásánál külön kitérni a beléptetô
rendszerekre? Azért, mert a felhasználók a
beléptetô rend szer hibáira azonnal, és he-
vesen reagálnak.
Más vagyonvédelmi rendszereknél, ha ki-
esik egy elem, pl. nem mûködik egy ka-
mera, hibás egy mozgásérzékelô, az kí-
vülrôl nem látszik, az érzékelô kikapcso-
lásával (bypass) a hibát a javításig elfed-
heti az üzemeltetô.
Ha egyetlen belépési pont nem mûködik,
akkor azt vagy be kell zárni, és ki kell von-
ni a használatból, vagy folyamatosan nyit-
va kell tartani, és egyéb módon, például
élôerôs védelemmel kell gondoskodni az
áthaladás ellenôrzésérôl. Ez nem csak ké-
nyelmetlen, megbízhatatlan, de költséges
is.
Az üzemeltetôk elôtt jól ismertek azok a
nem rendszerhibának, csak hibás rend-
szerkezelésnek minôsülô esetek, amikor
csak bizonyos belépôkártyák belépési jo-
gosultsága nem megfelelô.
Itt típuseset, amikor a cégvezetés egyik
tagja akad fenn valamelyik átjárón, me-
lyen egyébként eddig még soha nem köz-
lekedett.
A fentiek egyenes következménye, hogy a
beléptetô rendszerek üzembiztonságával
szemben magasabb követelményeket kell
állítani, az esetleges hibákat gyorsan kell
javítani.
Nehezíti a helyzetet, hogy a beléptetô – el-
lentétben a tisztán elektronikus kompo-
nenseket tartalmazó rendszerekkel – min-
dig tartalmaz elektromechanikus elemeket
(mágneszár, forgóvilla, sorompó, stb.),
melyek élettartama lényegesen kevesebb,
karbantartásigénye nagyságrendekkel
több.
Tovább nehezíti a helyzetet, hogy míg az
egyéb vagyonvédelmi rendszerek felszere-
lése a napi folyamatokra nincs közvetlen
hatással, addig a beléptetô rendszer ki-
építésekor mesterséges gátak kerülnek te-
lepítésre, melyeken való áthaladás tör-
vény szerûen akadályozza, nehezíti a moz-
gást.
A beléptetô rendszerrel a védett területen
tartózkodók közvetlenül találkoznak, és
használata mindenkinek jelent kisebb-na-
gyobb kényelmetlenséget. A rosszul terve-
zett rendszerrel, esetlegesen aláméretezett
kapacitással kapcsolatos véleményüket
ritkán rejtik véka alá…
A megkövetelt biztonság, és a kényelmes
használat ellentmondását már a tervezés-
kor figyelembe kell venni.
Az akadályozó szerkezet alaptípusának és
számának kiválasztását a megkövetelt
biztonság és a szükséges átbocsátó ka-
pacitás determinálja. El kell dönteni, kell-e
szingularizáció (pl. ajtózár, vagy forgóvil-
la)? Milyen szintû a védelem az illegális
behatolással szemben (pl. forgóvilla, vagy
teljes magasságú forgókereszt)? A szük-
séges kapuszámot, a megkövetelt átbo-
csátó képesség alapján a csúcsterhelésre
kell méretezni, és fô/perc vagy jármû/perc
értékben kell megadni. És akkor jön még
a belsôépítész, akivel a kapuk formai meg-
jelenítését kell egyeztetni, figyelembe véve
rendelkezésre álló költségkeretet.
A tervezést csak olyan szakember végez-
heti, aki rendelkezik a megfelelô képzett-
séggel s tudással, szerepel a mérnökka-
marai és vagyonvédelmi kamarai tervezôi
névjegyzékben.
Egyetlen feleslegesen felszerelt forgóvilla
sokszorosan többe kerül, mint a tervezési
díj! Itt lehet elkövetni a legnagyobb baklö-
véseket is. Tudomásul kell venni, hogy
olyan átjáróknál, ahol csúcsidôben per-
cenként több száz ember halad át, felesle-
ges és hibás olyan azonosítási technikát
választani, mely bonyolult és lassú, mint
például biometrikus azonosítás. Ráadásul
ezek biztonságáról is sok a tévhit, de errôl
már többször ejtettünk szót.
Az azonosítás biztonságáról most nem
beszélek, hiszen Pálffy Zoltán kollégám
éppen ezt elemezi „RFID és biztonság –
2010” címû cikkében (lapunk következô
számában publikáljuk. A szerk.), de an-
nyi ide kívánkozik, hogy a proximity azo-
nosítás önmagában már nem a biztonság
záloga, és itt is van akkora különbség két
rendszer között, mint kocsiban a Trabant
és a Mercedes között. És itt is igaz az „ol-
csó húsnak híg a leve” közmondás. A ma
tömegesen kínált olcsó proximity megol-
dások zömérôl a legendás „soproni zár”
jut eszembe, ahol egy kulcskarikával egy
egész lakótelepet lehetett nyitni.
Minimális elvárás a telepítendô rendszer-
tôl, hogy feleljen meg a vonatkozó szab-
ványnak (MSZ-EN 50133), és legyen
MABISZ minôsítése. Tudjuk, hogy ezek né-
ha csak formalitások, de ha egy rendszer
szállítója még ezeket sem tartja be, akkor
mi az a szint, melyet teljesíteni kíván? Na-
ponta jutnak el hozzám is azok a hirdeté-
sek, melyekrôl már a reklámszöveg alap-
ján is a szabvány alábbi félmondata jut
eszembe: „akkor a gyártó írásos doku-
mentációjának világosan ki kell nyilvání-
tania, hogy a termék nem alkalmas egy
beléptetô felület alacsonyabb biztonsági
szintû oldalán való használatra”.
Minél nagyobb a biztonsági rendszerek ál-
tal védett érték – és itt már nem csak anya-
gi, hanem szellemi értékekre is gondol-
junk – annál nagyobb a kísértés is azok
kijátszására. Ha ez átlép egy szintet, ak-
kor biztosan megjelenik az is, aki meg
52
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
Beléptetô rendszerek
üzemeltetése a gyakorlatban
A CIKK FILKORN JÓZSEF AZ MBVE KONFERENCIÁN,
2010. MÁJUS 25-ÉN ELHANGZOTT ELÔADÁSA ALAPJÁN KÉSZÜLT
A Seawing Kft. mûszaki igazgatójaként, mely a hazai piac
legnagyobb beléptetôrend szer-gyártója, rálátásom
van több száz általunk telepített, illetve partnereink
által üzembe helyezett beléptetô rendszerre, melyek
üzemeltetéséhez mûszaki segítséget adunk.
Az utóbbi idôben megszaporodtak azok a kérések is, hogy
mások által gyártott beléptetô rendszereket is segítsünk
mû köd tethetô állapotba hozni.
Az így szerzett tapasztalatok késztettek arra, hogy
a címben szereplô témát válasszam.
52-54 filkorn.indd 52 2010.04.20 13:14:05
tudja fizetni a biztonsági rendszer feltöré-
séhez szükséges tudást, vagy aki kihívás-
nak, szakmai bravúrnak tekinti azt.
Visszatérve a tervezéshez: Nagyobb lét-
számú csoportokat ellenôrzô rendszer
nem lehet meg szingularizált átjáró nélkül,
ahol egy azonosításra csak egy áthaladás
engedélyezett (pl. forgóvilla). Ez célszerûen
az elsô ellenôrzési szint, ahol mindenki-
nek át kell haladnia, aki a védett területre
érkezik. E nélkül a videomegfigyelô rend-
szerbôl a személy nem beazonosítható,
fôleg akkor, ha az elkövetô jól ismeri a ka-
merák helyzetét.
A beléptetôk rendszertechnikailag leggyen-
gébb pontjai a menekülési útvonalak.
Ezek a menekülési irányból mindig nyitha-
tóak mindenféle segédeszköz és azonosí-
tás nélkül, és így „lyukak a sajton”. Hogyan
lehet elkerülni ezek jogosulatlan haszná-
latát? Csak egy módon: az illegális hasz-
nálatot szankcionálni kell!
Nem elegendô csak a tervezésre figyelni.
Rossz kivitelezéssel a legjobb rendszer is
elrontható! Elrettentô példaként a saját
eszközeinkbôl mutatok be két rémképet
(1. és 2. kép).
Ezeket a kivitelezôket már töröltük a part-
nereink listájából, de ebbôl a rendszerbôl
megbízhatót varázsolni nyilván csak teljes
átépítéssel lehet.
Hogyan lehet a kivitelezôket elôzetesen
minôsíteni? A vonatkozó törvények szerint
vagyonvédelmi tevékenység végzéséhez
szakképesítés, rendôrségi regisztráció és
vagyonvédelmi kamarai tagság szüksé-
ges. A vagyonvédelmi cégnek vagyonvé-
delmi kamarai regisztráció szükséges. Ha
a kivitelezésre vállalkozó ezeket nem tudja
igazolni, szóba sem szabad állni vele.
További lehetôsége a megrendelônek, ha
elkéri a technológiai utasításokat, melye-
ket a kivitelezésnél be kívánnak tartani.
Így elkerülhetô, hogy olyan rendszert kap-
junk, mint ami a 3. képen látható.
Ez egy városi fürdô exkluzívnak szánt be-
járata.
De ez a rendszer belülrôl sem különb. Né-
hány illusztráció (4. és 5. kép).
Külön figyelmet érdemel a karikával jelzett
„bedugós” tápegység 230 voltos csatla-
koztatása (5. kép).
És ez még nem a legrosszabb. Láttam
már olyat, hogy a kertkapuhoz egy ásó-
nyom mélyen, UTP kábelben vitték a 230
V betápot együtt az adatvonallal.
Megrendelés elôtt referenciákat kell kérni,
és ezekbôl érdemes néhányat megláto-
gatni. Mutatok két kontrasztot (6. és 7.
kép).
A két rendszernek természetesen különbö-
zik az ára is. De ha számításba vesszük,
ahogy az elsôt két év után ki kellett dobni,
mert párás környezetben a forgóvillák tönk-
rementek, és a fogaskerekekbôl kihulló rozs-
da az elektronikát is javíthatatlanul

53
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
1. kép
2. kép
5. kép
4. kép
3. kép
6. kép
7. kép
52-54 filkorn.indd 53 2010.04.20 13:14:12
tönkretette, akkor fajlagos költség tekin-
tetében már a második megoldás nyer!
A megrendelôt is minôsíti, ha átvesz és ki-
fizet ilyen kivitelezést (8. kép).
Venni kell a fáradságot, és az átadáskor
bel kell nézni néhány dobozba (9. kép).
Ha ilyet látunk, kezdjünk gyanakodni!
Legalább ilyen fontos, hogy van-e szabo-
tázsvédelem, a rendszer riaszt-e bárme-
lyik elem megbontásakor?
Ellenôrizni kell a mellékelt dokumentációt.
Itt két véglet a divatos: az egyikhez nincs
semmi, a másikhoz több száz oldal sem-
mitmondó prospektus másolat. A jó doku-
mentáció az egyetlen garancia, hogy a te-
lepítôn kívül más is átláthassa a rend-
szert. Minimális elvárások: Mûbizonylat,
Garancialevél (ha nem szerzôdésben vál-
lalt), Nyomvonalrajz szintenkénti lapraj-
zon, Informatikai hálózat rajza (topoló-
gia), Belépési pont vázlatrajz, eszközök
elhelyezése, kábelek nyomvonala, Szoftver
adatlap (portkiosztás, paraméterezés),
Bekötés áramköri rajzok (típusminták),
Érintésvédelmi jegyzôkönyv.
Fontos a változások folyamatos követése
a dokumentációban is, és meg kell oldani
azok tárolását, hogy amikor szükséges,
akkor hozzá lehessen férni, de ugyanak-
kor védett is legyen az illetéktelen betekin-
tés ellen, hiszen a jó doku elárulja az
Achillesi sarkokat is.
A rendszer paraméterbeállításait elsôre
nem könnyû eltalálni, azokat fokozatosan
finomítani kell. Már a szerzôdésben aján-
lott kikötni, hogy a próbaüzem után ez
még a kivitelezés része legyen. Leg gya ko-
ribb hiba, amikor túl érzékenyre állítják a
rendszert, és abból folyton dôlnek a ri-
asztások, amikkel egy idô után egyálta-
lán nem foglakoznak, vagy automatiku-
san törlik ôket. Így a sok semmitmondó
esemény között észrevétlenek maradnak
az igen fontosak is. Alapszabály: a riasz-
tás emberi beavatkozási kérelem! Az
elsô idôben feltétlenül erôt kell fordítani
arra, hogy a nem kívánt eseményre elkö-
vetôt közvetlenül érintô intézkedés történ-
jen (betörjenek a felhasználók). Azok a
kisebb vétségek, melyek tolerálhatóak
nem kell riasztásnak, csak naplózandó
üzenetnek paraméterezni, így elkerülhetô
a kezelôk túlterhelése, de szükség esetén
visszakereshetôek. Ilyen például a jogo-
sulatlan belépési kísérlet, hiszen érvény-
telen kártyával úgy sem lehet belépni a
védett térbe, de gyanú esetén kiszûrhetô,
hogy ki az, aki számára tiltott helyeken
kísérletezik a bejutással. Típushiba még,
hogy túl hosszúra állítják a „szabályos
belépés után nyitva maradt” jelzést. Ha
ez 20 másodperc, akkor már régen mesz-
sze van, aki nyitva hagyta az ajtót, és
esélye sincs észrevenni és javítani, hogy
begyûrôdött a lábtörlô.
Az üzembiztonság, a két meghibásodás
közötti várható idô az eszközökre meg-
adott paraméterek alapján számítható.
Beléptetô rendszerekben az elektromec-
hanikus komponensek és az akkumuláto-
rok a gyenge pontok, mert ezek nagyság-
rendekkel kisebb megbízhatóságúak, mint
az elektronikus elemek. Itt a védekezés
csak a rendszeres karbantartás, és az el-
használódás elôtti csere. Az elektroniká-
nak a külsô zavarok a gyenge pontjai. Ez
lehet hálózati eredetû, a villámcsapások
másodlagos hatásából, illetve a statikus
kisülésbôl eredô. Itt a védelem a veszé-
lyeztetettségi szintnek megfelelô tervezés,
a gondos kivitelezés.
A beléptetô rendszernek vannak hasznos
kiegészítôi. Itt az off-line zárakat említhe-
tem, mint amilyen s Seawing OffLock ter-
mékcsaládja. Ezek illeszkednek az on-line
rendszerhez, de ahhoz képest olcsó esz-
közök, korlátozott funkciókkal, de jelentô-
sen képesek az irodai lopások kockázatát
csökkenteni. Alkalmazásuk elsôsorban az
idegenek által is elérhetô helyeken indo-
kolt.
Végezetül a szoftvermentésrôl és archivá-
lásról kell beszélni.
A mentés biztosítja a rendszerleállás, vagy
számítógéphiba utáni gyors visszaállást.
Célszerû automatikusra állítani, és a men-
tési hely feltétlenül másik gép adathordo-
zójára történjen.
Az archiválás az aktív adatbázis méreté-
nek csökkentése, amikor egy idôpontnál
régebbi elemeket egy archív állományba
mentenek. Elegendô félévente, a rendsze-
res karbantartás idején elvégeztetni. Ez
biz tosítja, hogy az adatbázis ne duzzad-
jon fel, és a rendszer ne lassuljon be,
ugyanakkor, ha szükséges, akkor a ré-
gebbi adatok az archív állományban to-
vábbra is elérhetôek.
A számítógépek megbízhatósága elmarad
a többi komponenstôl, ezért kiemelt üzem-
biztonsági igény esetén lehetôség van pár-
huzamosan, akár nagyobb távolságban
üzemelô szerverek használatára, hiba
esetén automatikus átkapcsolással.
Beléptetô rendszereknél is már van olyan
struktúra, hogy nem csak a számítógépek
lehetnek párhuzamosak, de a vezérlô egy-
ségbôl is kettô csatlakozik egy vonalra. A
második vezérlô figyeli az adatforgalmat,
és hiba esetén (másik vezérlô leállása,
adatvonal-szakadás, stb.) átveszi a vezér-
lést. Ilyen a Seawing SC-1000 rendszere.
Összefoglalva: Beléptetô rendszer kivitele-
zésére adot t ajánlatoknál az árat a
mûszaki tartalommal kell összevetni. A ki-
vitelezôt még a megbízás elôtt érdemes
minôsíteni. Az elkészült rendszert kritiku-
san kell átvenni, melynek feltétele a hasz-
nálható dokumentáció is. A rendszerek
üzemeltetésére érdemes szerzôdést kötni.
Könnyen és hatékonyan kizárólag jól ter-
vezett és jól kivitelezett rendszer alkal-
mas.
Filkorn József

54
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
S ZAKÉ RTÔ s z ak t anul mány
Beléptetô rendszerek
üzemeltetése a gyakorlatban
8. kép
9. kép
52-54 filkorn.indd 54 2010.04.20 13:14:23
HIVATALOS
MAGYARORSZÁGI
KÉPVISELET
Ri asztóberendezés, bel éptető rendszer,
épül etfel ügyel et:
Egy igazi világcég termékei Magyarországon is elérhetők!
A folyamatos fejlesztés vevőink elégedettségének garan-
ciája 20 éve világszerte több, mint 100 országban!
t h e POWER o f P R DOX
Power Biztonságtechnikai Kft.
H-1033 Budapest, Szőlőkert köz 9.
Tel.: 06-1/367-3405 • Fax: 06-1/367-1252
Internet: www.powerbizt.hu • E-mail: sales@powerbizt.hu
H-5100 Jászberény, Szelei u. 22.
Tel./Fax: +36-57/655-529 • E-mail: jaszbereny@powerbizt.
Igényes csúcstechnika versenyképes áron!
világszerte több ,
Power 1_1 100102.indd 55 4/15/10 10:54:08 AM
K
özel 60 fô résztvevô jelentkezett a ver-
senyre a civil és a rendvédelmi szférá-
ból, hogy a különbözô kategóriákban a 3 mes-
terien megtervezett és felállított pályán mérje
össze a tudását.
A négy kategória versenyzôinek eredményei:

■ I. NÔI
1. Salamon Tímea, 2. Tóth Andrea,
3. Cserháti Anita, 4. Kovács Veronika
■ II. SZAKMAI KAMARAI
1. Virág László, 2. Klein Gábor,
3. Pipicz Zsolt, 4. Vaskó Zsolt
■ III. RENDVÉDELMI
1. Monza Sándor, 2. Lako Zoltán,
3. Szekedi Szilveszter, 4. Parrag Norbert
■ IV. CSAPAT
1. Felderítôk Kmet, 2. Hírôs akció,
3. Vegyigyumi, 4. Tábor

A megnyitón és a díjátadó ünnepségen jelen
voltak: dr. Fekecs Dénes, a Bács-Kiskun
Megyei Rendôr-fôkapitányság korábban nyug-
állományba vonult hivatalvezetôje, Német Fe-
renc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magán-
nyomozói Szakmai Kama ra elnöke, Birtalan
Gé za, a Pest megyei kamara elnöke, valamint
Köteles Lajos, a Pest megyei kamara élôerôs
alelnöke.
M. E.
RENDEZVÉNYEINK
MÁJUSI KLUBNAP
Az IBSSA Magyar Szekció
soron következô – KIHE LYE-
ZETT – klubnapja 2010. má-
jus 6-án (csütörtökön)
17.00 órai kezdettel kerül
megrendezésre a HOTEL
RÓMAI dísztermében, Dr.
Ap pel György tagtársunk
meghívására.
Cím: 1039 Budapest,
Szent János u. 16.
Jelentkezés: Szabó Márta
E-mail:
appel.holding@hdsnet.hu

JÚNIUSI KLUBNAP
Az IBSSA Magyar Szekció
félévzáró – KIHELYEZETT –
klubnapja 2010. június 11-
én (pénteken) 15.00 órai
kezdettel kerül megrende-
zésre Szekszárdon, Simon
Károly regionális képvise-
lônk meghívására.
E-mail: karoly.simon@isa-
hungary.hu
9. SEC-TEMBER
2010. szeptember 20–25.
kö zöt t Budapesten kerül
megrendezésre, az IBSSA
soron következô nemzetközi
kiképzô és továbbképzô kur-
zusa.
A képzés részletes prog-
ramja hamarosan megtalál-
ható lesz honlapjainkon!
www.ibssa.org • www.ibs-
sa.hu
15. IBSSA
KONGRESSZUS
2010. november 1–14. kö-
zött kerül sor az IBSSA 15.
Kongresszusára Siem Reap-
ben, Kambodzsában.
A kongresszus részletes is-
mertetôje, és programjai
megtalálhatóak honlapun-
kon: www.ibssa.org
56
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
ÔRZÔ- VÉ DÔ- ME GE L ÔZÔ I B S S A hí r e k
Szö vet sé günk hí rei
Évadnyitó
Lövészverseny
2010. április 10-én (szombaton) a Bács-Kiskun Megyei Rendôr-
fôkapitányság lôterén került megrendezésre az IBSSA Magyar
Szekció, a Bács-Kiskun Megyei Rendôr-fôkapitányság, valamint
az SzVMSzK Országos és Pest Megyei Szervezet közös Évadnyitó
Lövészversenye.
56 ibssa.indd 56 2010.04.20 13:43:26
F
elmerülhet a kérdés, hogy nem mind-
egy? Ez is fegyveres biztonsági ôr,
meg a másik is fegyveres biztonsági ôr!
Miért kell ezzel foglalkozni? Okoz bármi-
lyen problémát a gyakorlati munkában?
Nos, elérkeztünk a lényegi kérdéshez,
mellyel úgy gondolom foglalkozni kell.
Sokan úgy gondolhatják, hogy e különb-
ségnek nincs semmilyen jelentôsége. Az
átlagember számára valószínûleg nincs.
Még a biztonsági szakmán belül is, sôt a
tágabb értelemben vett rendvédelemben
sem minden esetben világos, hogy mi is
a különbség valójában a két foglalkozási
kör között.
■ Nos, vizsgáljuk meg e kérdést köze-
lebbrôl. A magánbiztonsági ágazatban a
fegyveres munkakörben foglalkoztatot t
munkavállalók az Országos Képzési Jegy-
zék ben szereplô 31-861-01-1000-00-00
Biz tonsági ôr szakképzésre ráépülô modul
rendszerû szakképzés keretén belül szerez-
hetik meg a 31-861-01-0001-31-02 Fegy-
veres biztonsági ôr képesítést.
■ Tevékenységük alapjait a 2005. évi
CXXXIII. Törvény határozza meg. Jogi
fegy verüket munkavégzésük során igen
szûk keretek között, a jogos védelem és a
végszükség törvényi tényállásainak meg-
valósulása esetén használhatják. Lô fegy-
verhasználati kötelezettség nem terheli e
tevékenység végzôit.
Most nézzük meg a másik, de azonos el-
nevezés alatt dolgozó fegyveres biztonsá-
gi ôrt. Az 1997. évi CLIX. Törvény a fegy-
veres biztonsági ôrségrôl, a természetvé-
delmi és a mezei ôrszolgálatról szóló Tör-
vény vonatkozó szakasza így szól:
6. § (1) A fegyveres biztonsági ôr a fegy-
veres biztonsági ôrség – szolgálatban köz-
feladatot ellátó, szolgálati fegyver viselé-
sére jogosult – tagja. A fegyveres bizton-
sági ôrnek az e törvényben meghatározott
tevékenység folytatására való jogosultsá-
gát a rendôrség által kiadott hatósági szol-
gálati igazolvány igazolja.
10. § (1) A fegyveres biztonsági ôr szol-
gálatának jogszerû teljesítése során jogo-
sult és köteles:
d) az állam mûködése vagy a lakosság
ellátása szempontjából kiemelkedôen fon-
tos tevékenység, létesítmény, szállítmány
ellen fegyveresen vagy felfegyverkezve in-
tézett támadás elhárítására szájkosár és
pó ráz nélküli szolgálati kutyát vagy lôfegy-
vert alkalmazhat, illetve használhat (csak
zá rójelben jegyzem meg, hogy a jogos vé-
delem és a végszükség esetein túlme-
nôen).
■ Látható, hogy szignifikáns különbség
van a két „fegyveres biztonsági ôr” lô-
fegyverhasználati jogosultsága között. Ez
csak az egyik, de nagyon lényeges kü-
lönbség.
Szintén eltérôek az intézkedési jogosultsá-
gok és a kényszerítôeszközök (vagyonvé-
delemben támadáselhárító eszközök) faj-
táinak és alkalmazásának szabályai.
■ A fegyveres biztonsági ôri ráépüléses
modul megalkotásakor feltehetôen elke-
rülte a készítôk és az elôterjesztôk figyel-
mét, hogy az 1997. évi CLIX. Törvény a
fegyveres biztonsági ôrségek (FBÔ) vo-
natkozásában az e munkakörben foglal-
koztatottak megnevezését az ôrség szer-
vezeti felépítésében már lényegesen ko-
rábban (1991.-tôl) használta és jelenleg
is használja. A (27/1998.VI.10 BM rende-
let) a fegyveres biztonsági ôrség Mûködési
és Szolgálati Szabályzata konkrétan meg-
határozza a fegyveres biztonsági ôr jogait
és kötelességeit, valamint az ôrség hierar-
chikusan felépített rendszerében elfoglalt
helyét és szolgálati feladatait.
■ Talán nem került volna ennyire reflek-
torfénybe a munkakörök megnevezésének
azonossága, és az ebbôl fakadó anomá-
liák sokasága, ha januárban a 253/2004.
(VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekrôl
és lôszerekrôl szóló kormányrendelet
28.§. szakasza nem kerül ki szerencsétlen
módón a módosítás során a szabályozás-
ból. A média felkapta a hírt és sajnos nem
ellenôrzött módon, a kellô körültekintés hi-
ánya miatt olyan nyilatkozatok hangzottak
el napokon keresztül, az írott és az elektro-
nikus sajtóban, ami a közvélemény ben
azt az érzést próbálta kelteni, hogy az or-
szág legkisebb bankfiókjától a stratégiai
fontosságú létesítményekig bezárólag, ko-
moly veszély fenyegeti azokat és védtele-
nek maradnak.
■ Úgy gondolom, hogy egyértelmûvé és
érthetôvé kell tenni, hogy a fegyveres biz-
tonsági ôrség szervezetén belül szolgála-
tot ellátó fegyveres biztonsági ôrök és a
magánbiztonsági ágazatban dolgozó fegy-
verrel szolgálatot ellátó biztonsági ôrök
jog állása, jogaik, kötelezettségeik, fel sze-
relésük, intézkedési lehetôségeik lényege-
sen eltérnek egymástól. És megtévesztô
lehet a ráépüléses képzést elvégzô jelöltek
számára az is, hogy az azonos elnevezésû
munkakörbôl fakadóan ha például felvé-
telt nyernek az FBÔ állományába, már
nincs tennivalójuk, mert megszerezték a
vég zettséget.
■ Azt gondolom, nem szerencsés e két el-
térô törvény alapján tevékenykedô szerve-
zetet összemosni. Éppen ezért a legmeg-
felelôbb megoldás az lenne, ha az Or szá-
gos Képzési Jegyzékben szereplô és a ma-
gán biztonsági ágazatban foglalkoztatott
személyek „fegyveres biztonsági ôr” meg-
nevezése megváltoztatásra kerülne. Ezzel,
a névazonosságból fakadó anomáliák
meg nyugtató módon rendezôdnének.
Szigeti Lajos, MNB Bankbiztonság,
Ôrzésvédelmi osztály, osztályvezetô
57
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
ÔRZÔ- VÉ DÔ- ME GE L ÔZÔ s z e mé l y v é de l e m
Anomáliák a fegyveres
biztonsági ôr elnevezésû
munkakörben. Ki, kicsoda?
Jelenleg az élôerôs biztonsági területen, fura módon,
azonos munkaköri megnevezés alatt, két egymástól eltérô
törvény alapján dolgoznak a fegyveres munkakörben
foglalkoztatottak. Nem a fegyveres munkavégzés okoz
gondot. Létezik és végzik több helyen is. (rendôrség,
honvédség, büntetés-végrehajtás, pénzügyôrség, külön
rájuk vonatkozó törvények alapján). A problémát az
jelenti, hogy ennek a munkakörnek a megnevezése
mindkét tevékenység esetében „fegyveres biztonsági ôr”.
57 szigeti.indd 57 2010.04.20 13:44:25
KI , MI T, HOL s z o l gál t at ó k
Akik önnek segítenek…
Ôrzés-védelem
ÉLÔERÔS BIZTONSÁGI
SZOLGÁLTATÁSOK
PBSZ KFT.
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 62.
Tel./fax: 42/411-302
E-mail: pbsz@pbsz.hu • www.pbsz.hu
Mandrik István
KUTYÁS ÔRZÉS
ESCORT VÉDELMI SZOLGÁLAT
1137 Budapest, Kassák L. u. 20.
Tel.: 887-3890, 887-3891, fax: 887-1029
E-mail: escortkft@escortkft.hu
www.escortkft.hu • Dr. Gyenes Levente
OB JEK TUM VÉ DE LEM
BIZ TON SÁ GI KFT.
7400 Kaposvár, Szántó u. 19.
Tel./fax: 82/508-051 • Andrell László
E-mail: biztonsagi@citromail.hu
www.biztonsagi.hu
ESCORT VÉDELMI SZOLGÁLAT
1137 Budapest, Kassák L. u. 20.
Tel.: 887-3890, 887-3891, fax: 887-1029
E-mail: escortkft@escortkft.hu
www.escortkft.hu • Dr. Gyenes Levente
HÛSÉG 2000 KFT.
2049 Diósd, Homokosdûlô út 24.
Tel.: 06-70/312-0672, fax: 06-1/302-1006
Sira Gyula
JUSTICE SECURITY KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 22.
Tel.: 431-8550, fax: 431-8551
www.justisec.hu • Kovács György
RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁS
ESCORT VÉDELMI SZOLGÁLAT
1137 Budapest, Kassák L. u. 20.
Tel.: 887-3890, 887-3891, fax: 887-1029
E-mail: escortkft@escortkft.hu
www.escortkft.hu • Dr. Gyenes Levente
TESTÔRSZOLGÁLAT
ESCORT VÉDELMI SZOLGÁLAT
1137 Budapest, Kassák L. u. 20.
Tel.: 887-3890, 887-3891, fax: 887-1029
E-mail: escortkft@escortkft.hu
www.escortkft.hu • Dr. Gyenes Levente
HÛSÉG 2000 KFT.
2049 Diósd, Homokosdûlô út 24.
Tel.: 06-70/312-0672, fax: 06-1/302-1006
Sira Gyula
MAGYAR BIZTONSÁGI ÉS TESTÔRAKADÉMIA
2500 Esztergom, Lombos út 2.
Tel.: 06-30/991-7464
E-mail: lajbi@vip.hu
ÜZEMRENDÉSZETI SZOLGÁLAT
ESCORT VÉDELMI SZOLGÁLAT
1137 Budapest, Kassák L. u. 20.
Tel.: 887-3890, 887-3891, fax: 887-1029
E-mail: escortkft@escortkft.hu
www.escortkft.hu • Dr. Gyenes Levente
JUSTICE SECURITY KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 22.
Tel.: 431-8550, fax: 431-8551
www.justisec.hu • Kovács György
Védelem mechanikus
eszközökkel
ADATHORDOZÓ-TÁROLÓ
SZEKRÉNYEK
PERSECUTOR VAGYONVÉDELMI KFT.
1117 Bu da pest, Karinthy F. út 17.
Tel./fax: 466-6950
Balogh Tamás
BANKJEGYBIZTONSÁGI
RENDSZEREK
PERSECUTOR VAGYONVÉDELMI KFT.
1117 Bu da pest, Karinthy F. út 17.
Tel./fax: 466-6950
BIZTONSÁGI AJTÓK
SAFE-KER BIZTONSÁGTECHNIKA
1066 Budapest, Jókai u. 38.
Tel.: 332-6994, 353-1080, fax: 332-6522
E-mail: safeker@axelero.hu
www.safeker.hu • Szûcs János
BIZTONSÁGI FÓLIÁK
PERSECUTOR VAGYONVÉDELMI KFT.
1117 Bu da pest, Karinthy F. út 17.
Tel./fax: 466-6950 • Szanyi-Feri Csaba
VV CENTRAL SECURITY BT.
2194 Tura, Pf. 2.
Tel.: (28) 469-333 • Tóth Tibor
BIZTONSÁGI ZÁRAK, LAKATOK,
VASALÁSOK, HEVEDERZÁRAK
ELGA-ZÁR FÉMTÖMEGCIKKGYÁRTÓ KFT.
3933 Olaszliszka, Szt. István út 27.
Tel./fax: 06-47/358-244
E-mail: elga@axelero.hu • Kertész László
BIZTONSÁGI ZÁRÓSZALAGOK,
TASAKOK
ADEPTUM KFT.
1221 Budapest, Bencés u. 21.
Tel.: 424-8525, 424-8526, fax: 424-8528
E-mail: adeptum@adeptum.hu
www.adeptum.hu
PÉNZ- ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNYEK
MÜÁRT LUX BT.
1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 59.
Tel./fax: 332-6166 • Tóth Kornél
PERSECUTOR VAGYONVÉDELMI KFT.
1117 Bu da pest, Karinthy F. út 17.
Tel./fax: 466-6950
STRAUSS-METÁL BIZTONSÁGTECHNIKA
7630 Pécs, Mohácsi u. 107.
Tel.: 72/511-706, 511-707, fax: 72/313-354
E-mail: info@straussmetal.hu
www.straussmetal.hu
TÛZÁLLÓ PÁNCÉLSZEKRÉNYEK
PERSECUTOR VAGYONVÉDELMI KFT.
1117 Bu da pest, Karinthy F. út 17.
Tel./fax: 466-6950 • Kádas László
SAFE-KER BIZTONSÁGTECHNIKA
1066 Budapest, Jókai u. 38.
Tel.: 332-6994, 353-1080, fax: 332-6522
E-mail: safeker@axelero.hu
www.safeker.hu • Szûcs János
Elektronikus védelem
24 ÓRÁS TÁVFELÜGYELETI
RENDSZEREK
BIZ TON SÁ GI KFT.
7400 Kaposvár, Szántó u. 19.
Tel./fax: 82/508-051 • Andrell László
E-mail: biztonsagi@citromail.hu
www.biztonsagi.hu
KHVT KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI
TARTALÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
1055 Budapest, Stollár Béla u. 3/A
Tel.: 472-3152, fax: 302-5692
Vozil László • Web: www.khvt.hu
QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28.
Tel./fax: (46) 413-344 • Rinyu Ferenc
RIMI MONITORING KFT.
1133 Budapest, Gogol u. 26.
Tel./fax: 350-8823 • Dr. Baróti Béla
TÁVÔR MONITORING KFT.
Budapesti távfelügyelet
1191 Budapest, Üllôi út 206.
Mobil: (20) 433-3678
Tel.: 296-0713, fax: 296-0701
E-mail: bekesi.istvan@trioda.hu
Békési István
Szegedi távfelügyelet
6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 72/B
Mobil: (20) 980-6145,
Tel.: (62) 553-377, fax: (62) 553-378
E-mail: szabo.sandor@trioda.hu
Szabó Sándor
Kecskeméti távfelügyelet
6000 Kecskemét, Ceglédi u. 76.
Tel.: (76) 480-782, fax: (76) 505-979
E-mail: tavor.kecskemet@trioda.hu
Durucz Andrea
VIDUX INFORMATIKAI KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 2/c, II. lépcsô-
ház, I. em. • Tel.: 439-0007, fax: 439-0006
E-mail: office@vidux.net • www.vidux.net
Barna Zsolt, Bedô Balázs
ARCFELISMERÔ BELÉPTETÔ-
RENDSZER
QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28.
Tel./fax: (46) 413-344 • Rinyu Ferenc
ÁRUHÁZI, BOLTI ÁRUVÉDELMI
RENDSZEREK
ADT FIRE&SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: adt.hungary@tycoint.com
www.adthungary.com
G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3–5.
Tel.: 439-2540 • Nagy Béla
G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
– MICRORAAB DIVÍZIÓ
9024 Gyôr, Mónus Illés u. 47–49.
Tel.: (96) 510-710, fax: 510-719
E-mail: microraab@microraab.hu
www.microraab.hu • Hurtik Imre
AUTOMATIKUS TÛZJELZÔ
RENDSZEREK
ADT FIRE&SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: adt.hungary@tycoint.com
www.adthungary.com
SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
(Bejárat: a Kocsis utca felôl)
Tel.: 464-4300, fax: 464-4303
E-mail: farkas@schrack-seconet.hu
Farkas Károly vállalkozási igazgató
SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57.
Tel.: 471-1000, 471-1314
www.siemens.hu • Ágazatvezetés: Dr. Ludvig
László, Körmendi István
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu
AUTOMATIKUS
TÛZOLTÓ BERENDEZÉSEK
ADT FIRE&SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: adt.hungary@tycoint.com
www.adthungary.com
SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57.
Tel.: 471-1000, 471-1314
www.siemens.hu
Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László,
Körmendi István
BANKOK, IPARI, VIP
LÉTESÍTMÉNYEK KOMPLEX
VÉDELME
G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3–5.
Tel.: 439-2540 • Nagy Béla
MÛSZERPROFIL KFT.
1113 Budapest, Tarcali u. 4.
Tel.: 372-0900, fax: 386-9728 • Gonda Béla
PERSECUTOR VAGYONVÉDELMI KFT.
1117 Bu da pest, Karinthy F. út 17.
Tel./fax: 466-6950 • Szanyi-Feri Csaba
SEAWING KFT.
8000 Székesfehérvár, Budai út 139.
Tel.: 22/510-170, fax: 22/510-171
E-mail: sales@seawing.hu
www.seawing.hu
SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57.
Tel.: 471-1000, 471-1314
www.siemens.hu
Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László,
Körmendi István
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu
BELÉPTETÔRENDSZEREK
ADT FIRE&SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: adt.hungary@tycoint.com
www.adthungary.com
G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
– MICRORAAB DIVÍZIÓ
9024 Gyôr, Mónus Illés u. 47–49.
Tel.: (96) 510-710, fax: 510-719
E-mail: microraab@microraab.hu
www.microraab.hu • Hurtik Imre
HEXIUM MÛSZAKI FEJLESZTÔ KFT.
1134 Budapest, Váci út 51/B
Tel.: 320-8338, fax: 340-8072
E-mail: mail@hexium.hu
tamas.kondor@hexium.hu
Web: www.hexium.hu
MASCO KFT.
1045 Bu da pest, Madridi u. 2.
Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173
E-mail: masco@masco.hu
Http.://www.masco.hu
PERSECUTOR VAGYONVÉDELMI KFT.
1117 Bu da pest, Karinthy F. út 17.
Tel./fax: 466-6950
Szanyi-Feri Csaba
SEAWING KFT.
8000 Székesfehérvár, Budai út 139.
Tel.: 22/510-170, fax: 22/510-171
E-mail: sales@seawing.hu
www.seawing.hu
STP MÛSZAKI FEJLESZTÔ,
GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 11–13.
Tel./fax: 410-0556
E-mail: info@stp.hu
Web: www.stp.hu
Dr. Besenyei Péter
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu
BETÖRÉSJELZÔ BERENDEZÉSEK
ADT FIRE&SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: adt.hungary@tycoint.com
www.adthungary.com
G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3–5.
Tel.: 439-2540 • Nagy Béla
58
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
58-60 kimithol.indd 58 2010.04.20 13:49:03
59
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
KI , MI T, HOL s z o l gál t at ó k
Akik önnek segítenek…
MASCO KFT.
1045 Bu da pest, Madridi u. 2.
Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173
E-mail: masco@masco.hu
Http.://www.masco.hu
KÉPFELVEVÔ RENDSZEREK
ADT FIRE&SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: adt.hungary@tycoint.com
www.adthungary.com
ASPECTIS KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 11–13.
Tel.: 414-1022, fax: 414-1021
E-mail: info@aspectis.hu • www.aspectis.hu
CAMEO KFT.
1145 Budapest, Szabó Lôrinc u. 3.
Tel./fax: 215-5583, tel.: 215-9521, 215-2053
E-mail: cameocctv@mail.datanet.hu
Ecsedi Ákos
HEXIUM MÛSZAKI FEJLESZTÔ KFT.
1134 Budapest, Váci út 51/B
Tel.: 320-8338, fax: 340-8072
E-mail: mail@hexium.hu
tamas.kondor@hexium.hu • www.hexium.hu
KÉZI FÉMKERESÔK, CSOMAG-
VIZSGÁLÓ RÖNTGEN
PERSECUTOR VAGYONVÉDELMI KFT.
1117 Bu da pest, Karinthy F. út 17.
Tel./fax: 466-6950 • Szanyi-Feri Csaba
Z&Z EXPORT-IMPORT KFT.
1149 Budapest, Róna u. 99.
Tel.: 220-5391, fax: 221-1039
E-mail: info@zandz.hu • www.zandz.hu
KOMPLEX BIZTONSÁG-
TECHNIKAI RENDSZEREK
TERVEZÉSE, GYÁRTÁSA
ADT FIRE&SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: adt.hungary@tycoint.com
www.adthungary.com
G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
– MICRORAAB DIVÍZIÓ
9024 Gyôr, Mónus Illés u. 47–49.
Tel.: (96) 510-710, fax: 510-719
E-mail: microraab@microraab.hu
www.microraab.hu • Hurtik Imre
MÛSZERPROFIL KFT.
1113 Budapest, Tarcali u. 4.
Tel.: 372-0900, fax: 386-9728 • Gonda Béla
SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57.
Tel.: 471-1000, 471-1314
www.siemens.hu • Ágazatvezetés: Dr. Ludvig
László, Körmendi István
LAKÁSOK, IRODÁK,
NYARALÓK KOMPLEX VÉDELME
ZÖMÖK KFT.
1119 Budapest, Újházy u. 10. I. em. 5.
Tel.: 242-3314, fax: 242-3933 • Püski László
MÁGNESKÁRTYÁS
BELÉPTETÔRENDSZEREK
EURO-ELZETT ZÁRGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
9400 Sopron, Csepel út 3. • Tel.: (99) 514-104,
fax: (99) 514-190 • Miszti László
E-mail: laszlo.miszti@euro-elzett.hu
G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3–5.
Tel.: 439-2540 • Nagy Béla
MUNKAVÉDELEM
PBSZ KFT.
4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 62.
Tel./fax: 42/411-302 • Mandrik István
E-mail: pbsz@pbsz.hu • www.pbsz.hu
ÔRJÁRAT-ELLENÔRZÉS
G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
– MICRORAAB DIVÍZIÓ
9024 Gyôr, Mónus Illés u. 47–49.
Tel.: (96) 510-710, fax: 510-719
E-mail: microraab@microraab.hu
www.microraab.hu • Hurtik Imre
SZABADTÉRI
OBJEKTUMVÉDELMI
RENDSZEREK
MÛSZERPROFIL KFT.
1113 Budapest, Tarcali u. 4.
Tel.: 372-0900, fax: 386-9728 • Gonda Béla
TV (VIDEO) RENDSZEREK
CAMEO KFT.
1145 Budapest, Szabó Lôrinc u. 3.
Tel./fax: 215-5583, tel.: 215-9521, 215-2053
E-mail: cameocctv@mail.datanet.hu
Ecsedi Ákos
TÛZ-/BETÖRÉSVÉDELMI
RENDSZEREK INSTALLÁLÁSA
ADT FIRE&SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: adt.hungary@tycoint.com
www.adthungary.com
G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3–5.
Tel.: 439-2540 • Nagy Béla
LDSZ VAGYONVÉDELMI KFT.
7631 Pécs, Megyeri út 119.
Tel./fax: (72) 449-228 • Szabó László
E-mail: info@ldsz.hu
1116 Budapest, Bazsalikom u. 24.
Tel./fax: 302-4077 • Szeretô Csaba
E-mail: budapest@ldsz.hu
Web: www.ldsz.hu
8840 Csurgó, Kodály Z. u. 12.
Tel.: (30) 936-0295 • Sándor József
E-mail: ldsz@matavnet.hu
Web: www.matav.hu/uzlet/ldsz/
PERSECUTOR VAGYONVÉDELMI KFT.
1117 Bu da pest, Karinthy F. út 17.
Tel./fax: 466-6950
Szanyi-Feri Csaba
QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28.
Tel./fax: (46) 413-344 • Rinyu Ferenc
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu
TÛZ-/BETÖRÉSVÉDELMI
RENDSZEREK TERVEZÉSE
ADT FIRE&SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: adt.hungary@tycoint.com
www.adthungary.com
BOSCH BIZTONSÁGTECHNIKA,
ROBERT BOSCH KFT.
1103 Budapest, Gyömrôi út 120.
Tel.: 431-3700, fax: 431-3717
Szabó Tibor
G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3–5.
Tel.: 439-2540 • Nagy Béla
PERSECUTOR VAGYONVÉDELMI KFT.
1117 Bu da pest, Karinthy F. út 17.
Tel./fax: 466-6950
Szanyi-Feri Csaba
SIEMENS ZRT.
1143 Budapest, Gizella út 51–57.
Tel.: 471-1000, 471-1314
www.siemens.hu
Ágazatvezetés: Dr. Ludvig László,
Körmendi István
HEXIUM MÛSZAKI FEJLESZTÔ KFT.
1134 Budapest, Váci út 51/B
Tel.: 320-8338, fax: 340-8072
E-mail: mail@hexium.hu
tamas.kondor@hexium.hu
Web: www.hexium.hu
KVALITAS BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
6722 Szeged, Petôfi Sándor sgt. 9.
Tel./fax: (62) 430-511, fax: 431-511
Tóth Lajos
LDSZ VAGYONVÉDELMI KFT.
7631 Pécs, Megyeri út 119.
Tel./fax: (72) 449-228
Szabó László • E-mail: info@ldsz.hu
1116 Budapest, Bazsalikom u. 24.
Tel./fax: 302-4077 • Szeretô Csaba
E-mail: budapest@ldsz.hu
Web: www.ldsz.hu
8840 Csurgó, Kodály Z. u. 12.
Tel.: (30) 936-0295 • Sándor József
E-mail: info@ldsz.hu • Web: www.ldsz.hu
MASCO KFT.
1045 Bu da pest, Madridi u. 2.
Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173
E-mail: masco@masco.hu
Http.://www.masco.hu
MÛSZERPROFIL KFT.
1113 Budapest, Tarcali u. 4.
Tel.: 372-0900, fax: 386-9728 • Gonda Béla
PERSECUTOR VAGYONVÉDELMI KFT.
1117 Bu da pest, Karinthy F. út 17.
Tel./fax: 466-6950 • Szanyi-Feri Csaba
POWER BIZTONSÁGTECHNIKA
1033 Budapest, Szôlôkert köz 9.
Tel.: 367-3405, fax: 367-1252
E-mail: sales@powerbizt.hu
www.powerbizt.hu
SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
(Bejárat: a Kocsis utca felôl)
Tel.: 464-4300, fax: 464-4303
E-mail: farkas@schrack-seconet.hu
Farkas Károly vállalkozási igazgató
SERVINTERN BIZTONSÁGTECHNIKAI KFT.
1078 Budapest, Hernád u. 40.
Tel.: 342-4153, tel./fax: 322-8404
Benedek László
STP MÛSZAKI FEJLESZTÔ,
GYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 11–13.
Tel./fax: 410-0556
E-mail: info@stp.hu • Web: www.stp.hu
Dr. Besenyei Péter
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu
VIDUX INFORMATIKAI KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 2/c,
II. lépcsô-ház, I. em.
Tel.: 439-0007, fax: 439-0006
E-mail: office@vidux.hu • www.vidux.hu
Barna Zsolt, Bedô Balázs
ZÖMÖK KFT.
1119 Budapest, Újházy u. 10. I. em. 5.
Tel.: 242-3314, fax: 242-3933 • Püski László
KAMERÁS FIGYELÔ-
RENDSZEREK KIEGÉSZÍTÔ
BERENDEZÉSEI, SZERELVÉNYEI
CAMEO KFT.
1145 Budapest, Szabó Lôrinc u. 3.
Tel./fax: 215-5583, tel.: 215-9521, 215-2053
E-mail: cameocctv@mail.datanet.hu
Ecsedi Ákos
KAPUTELEFON
DIAL-COMP IPARI ELEKTRONIKAI KFT.
1131 Budapest, Keszkenô u. 46/B
Tel./fax: 236-0427, 236-0428
E-mail: dialcomp@dialcomp.hu
www.dialcomp.hu
HEXIUM MÛSZAKI FEJLESZTÔ KFT.
1134 Budapest, Váci út 51/B
Tel.: 320-8338, fax: 340-8072
E-mail: mail@hexium.hu
tamas.kondor@hexium.hu
Web: www.hexium.hu
KVALITAS BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
6722 Szeged, Petôfi Sándor sgt. 9.
Tel./fax: (62) 430-511, fax: 431-511
Tóth Lajos
LDSZ VAGYONVÉDELMI KFT.
7631 Pécs, Megyeri út 119.
Tel./fax: (72) 449-228
Szabó László • E-mail: info@ldsz.hu
1116 Budapest, Bazsalikom u. 24.
Tel./fax: 302-4077 • Szeretô Csaba
E-mail: budapest@ldsz.hu
Web: www.ldsz.hu
8840 Csurgó, Kodály Z. u. 12.
Tel.: (30) 936-0295 • Sándor József
E-mail: info@ldsz.hu • Web: www.ldsz.hu
MÛSZERPROFIL KFT.
1113 Budapest, Tarcali u. 4.
Tel.: 372-0900, fax: 386-9728 • Gonda Béla
POWER BIZTONSÁGTECHNIKA
1033 Budapest, Szôlôkert köz 9.
Tel.: 367-3405, fax: 367-1252
E-mail: sales@powerbizt.hu
www.powerbizt.hu
QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28.
Tel./fax: (46) 413-344 • Rinyu Ferenc
SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
(Bejárat: a Kocsis utca felôl)
Tel.: 464-4300, fax: 464-4303
E-mail: farkas@schrack-seconet.hu
Farkas Károly vállalkozási igazgató
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu
ZÖMÖK KFT.
1119 Budapest, Újházy u. 10. I. em. 5.
Tel.: 242-3314, fax: 242-3933 • Püski László
FÉMÉRZÉKELÔ KAPUK
Z&Z EXPORT-IMPORT KFT.
1149 Budapest, Róna u. 99.
Tel.: 220-5391, fax: 221-1039
E-mail: info@zandz.hu • www.zandz.hu
GÁZJELZÔ RENDSZEREK
QUALI-TOP KFT.
3532 Miskolc, Avar u. 28.
Tel./fax: (46) 413-344 • Rinyu Ferenc
SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
(Bejárat: a Kocsis utca felôl)
Tel.: 464-4300, fax: 464-4303
E-mail: farkas@schrack-seconet.hu
Farkas Károly vállalkozási igazgató
KAMERÁS
FIGYELÔRENDSZEREK
ADT FIRE&SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: adt.hungary@tycoint.com
www.adthungary.com
ASPECTIS KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 11–13.
Tel.: 414-1022, fax: 414-1021
E-mail: info@aspectis.hu • www.aspectis.hu
CAMEO KFT.
1145 Budapest, Szabó Lôrinc u. 3.
Tel./fax: 215-5583, tel.: 215-9521, 215-2053
E-mail: cameocctv@mail.datanet.hu
Ecsedi Ákos
G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3–5.
Tel.: 439-2540 • Nagy Béla
58-60 kimithol.indd 59 2010.04.20 13:49:10
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu
TÛZJELZÔ KÖZPONTOK
ADT FIRE&SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: adt.hungary@tycoint.com
www.adthungary.com
MASCO KFT.
1045 Bu da pest, Madridi u. 2.
Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173
E-mail: masco@masco.hu
Http.://www.masco.hu
SCHRACK SECONET KFT.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
(Bejárat: a Kocsis utca felôl)
Tel.: 464-4300, fax: 464-4303
E-mail: farkas@schrack-seconet.hu
Farkas Károly vállalkozási igazgató
TÛZVÉDELEM (ÁLTALÁNOS)
PIRO–VÉD TÛZVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KFT.
Teljes körû tûzvédelem
1102 Budapest, Szent László tér 20.
Tel./fax: 260-9163
Hevesi Antal
ZÁRT LÁNCÚ
VIDEOTECHNIKAI ESZKÖZÖK
SZERVIZE
ADT FIRE&SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: adt.hungary@tycoint.com
www.adthungary.com
MASCO KFT.
1045 Bu da pest, Madridi u. 2.
Tel.: 1/390-4170, fax: 1/390-4173
E-mail: masco@masco.hu
Http.://www.masco.hu
SERVINTERN BIZTONSÁGTECHNIKAI ÜZLETÁG
1078 Budapest, Hernád u. 40.
Tel.: 342-4153, tel./fax: 322-8404
Benedek László
60
DETEKTOR Pl usz 2010/3–4.
Gépjármûvek
biztonsága
MECHANIKUS LOPÁSGÁTLÓK
FORGALMAZÁSA, BESZERELÉSE
CONSTRUCT H KFT.
(Construct
®
sebességváltózárak)
1145 Budapest (Zugló), Szugló u. 52–54.
Tel./fax: 220-8658, mobil: 06-30/333-1000
E-mail: constructh@constructh.axelero.net
www.constructh.hu
RENDSZÁMFELISMERÔ
RENDSZEREK
CENTRAL EURO-VIDICON KFT.
8000 Székesfehérvár, Berényi út 100.
Tel./fax: 22/327-724
Végh Alajos, Király-Incze Levente
HEXIUM MÛSZAKI FEJLESZTÔ KFT.
1134 Budapest, Váci út 51/B
Tel.: 320-8338, fax: 340-8072
E-mail: mail@hexium.hu
tamas.kondor@hexium.hu • www.hexium.hu
Adatvédelem,
számítástechnika
ADATKISUGÁRZÁS ELLENI
VÉDELEM
ZÖMÖK KFT.
1119 Budapest, Újházy u. 10. I. em. 5.
Tel.: 242-3314, fax: 242-3933 • Püski László
LEHALLGATÁS ELLENI
ESZKÖZÖK
ZÖMÖK KFT.
1119 Budapest, Újházy u. 10. I. em. 5.
Tel.: 242-3314, fax: 242-3933 • Püski László
SZÁMÍTÓGÉPES HÁLÓZATOK
KOMPLEX ADATVÉDELME
PERSECUTOR VAGYONVÉDELMI KFT.
1117 Bu da pest, Karinthy F. út 17.
Tel./fax: 466-6950 • Balogh Tamás
Szellemi
szolgáltatások
BIZTONSÁGI RENDSZEREK
TERVEZÉSE
ADT FIRE&SECURITY KFT.
1037 Budapest, Montevideo u. 3/a
Tel.: 430-3700, fax: 453-0358
E-mail: adt.hungary@tycoint.com
www.adthungary.com
G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3–5.
Tel.: 439-2540 • Nagy Béla
TVT VAGYONVÉDELMI ZRT.
1119 Budapest, Major u. 61.
Tel./fax: 203-1070
E-mail: tvt@tvt.hu • www.tvt.hu
VAGYONVÉDELMI
SZAKTANÁCSADÁS/TERVEZÉS
G4S BIZTONSÁGTECHNIKAI ZRT.
1033 Budapest, Harrer Pál u. 3–5.
Tel.: 439-2540 • Nagy Béla
Kereskedelem
FEGYVERSZAKÜZLETEK
M-ZÉRÓ FEGYVER ÉS VADÁSZBOLT
A GLOCK Ges.m.b.H. hivatalos forgalmazója
2310 Szigetszentmiklós, Petôfi út 5/A
Nyitva: hétfô–péntek, 9.00–17.00
Tel./fax: 24/465-373, mobil: 30/948-9602
E-mail: glock@vnet.hu
Kurucz Miklós cégtulajdonos
kurucz@glock.hu
Kis Sándor üzletvezetô • kis@glock.hu
VAGYONVÉDELMI
SZAKBOLTOK
TRIÓDA BIZTONSÁGTECHNIKA ZRT.
SZAKÜZLETEK
1191 Budapest, Üllôi út 206.
Tel.: 296-0707, fax: 296-0701
E-mail: budapest@trioda.hu
www.trioda.hu • Bak Roland
6000 Kecskemét, Dózsa György u. 18.
Tel.: 76/416-148, fax: 505-979
Duráncsik Péter
E-mail: kecskemet@trioda.hu
www.trioda.hu
6721 Szeged, Berlini krt. 4.
Tel./fax: +36-62/666-001
Udvardi Attila
E-mail: szeged@trioda.hu
www.trioda.hu
Szakoktatás
BIZTONSÁGVÉDELMI
KÉPZÉSEK
BUDAPESTI MÛSZAKI FÔISKOLA
BÁNKI DONÁT FÔISKOLAI KAR
Biz ton ság szer ve zô szak mér nö kök má sod -
dip lo más kép zé se a Gép szer ke zet ta ni
és Biz ton ság tech ni kai In té zet ben
fô is ko lai vagy egye te mi vég zett sé gû
szak em be rek szá má ra.
1081 Bu da pest, Nép szín ház u. 8. fsz. 13.
Tel.: 666-5314
Felvilágosítás:
dr. Kó sa Csa ba fô is ko lai ta nár,
Nyer ges Sán dor né in té ze ti elô a dó.
www.banki.hu
KÖZÉP-EURÓPAI KÖZBIZTONSÁGI
ÉS BÛNMEGELÔZÉSI AKADÉMIA (IBSSA)
Bûn meg e lô zé si szak em ber kép zés.
A kép zés idô tar ta ma – 3 év.
Je lent ke zés és ügy in té zés:
1085 Bu da pest, Ül lôi út 16. fél e me let 5.
Tel.: 06-70/290-6900, 06-29/439-563.
Fel vi lá go sí tás:
dr. Tóth Fe renc
E-mail: tanito@monornet.hu
ÖVEGES JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA,
SZAKMUNKÁSKÉPZÔ ÉS GIMNÁZIUM
Elekt ro ni kus és me cha ni kai
va gyon vé del mi
rend sze rek sze re lô i nek kép zé se.
1118 Bu da pest, Be reg szász u. 10.
Tel./fax: 246-1578.
Fel vi lá go sí tás:
dr. Köpf Lász ló né
E-mail: oveges@drotposta.hu
Akik önnek segítenek…
KI , MI T, HOL s z o l gál t at ó k
GYÚJ TÓP ONT hí r e k / e s e mé ny e k
és a végfelhasználók itt egy helyen rendel-
hetnek meg szinte minden fontos szolgál-
tatást: a termékértékesítést, a telepítést,
távfelügyeletet, de élôerôs szolgáltatási
lehetôségeket is.
■ A megnyitón, amelyet Dávid András vezéri-
gazgató tartott, igen sok (35) partnervállalkozás
volt jelen. Dávid Úr ismertette a Trióda csoport
üzleti stra tégiáját, ezt követôen Lieb mann Gábor
mûszaki igazgató a Paradox Security leg-
újabb termékcsaládjáról, az Imperial Épület-
felügyeleti rendszerrôl tartott – élô bemutatóval
egybekötött – elôadást. Jelentôs figyelmet
kel tett a rendszer integrálási lehetôsége és az
igen jó ár-érték aránya (lásd.: részletesebben
Pi actér rovatunk 42. oldalán)
A következô elôadást Sonkoly Zoltán keres-
ke delmi igazgató tartotta az A-max CCTV
rendszer legújabb termékeirôl, egyben
ál talános áttekintést adott a Trióda termék
és szolgáltatási palettáról.
Délután a partnerek Imre Gábor elô adá-
sá ban részletesen megismerkedhettek a
Paradox gyár vagyonvédelmi termékcsa-
lád jával – többek között az új SP-4000
központtal, a hibrid és rádiós rendszerek
lehetôségeivel.
Az elôadások után a partnerek egyedi kér-
déseire válaszoltak a Trióda szakemberei.
Az új regionális központ címe: Szeged, Ber-
lini körút 4. Tel.: +36/666-000
A Trióda Csoport április 8-i szak mai napja
keretében nyitotta meg Szegeden dél-
kelet Magyarország legnagyobb vagyon-
védelmi regionális központját. A partnerek
Trióda – „Biztonság Háza”
Szegeden
58-60 kimithol.indd 60 2010.04.20 13:50:35
Ha az Ön
biztonságáról
van szó –
a Bosch akár
extrém
megoldást is
kínál
Det BII_BIII 100304.indd B/II-B/III 2010.04.22 08:57:35
E-mail: detektor@hu.inter.net www.detektorplusz.hu
9 7 7 1 2 1 7 9 1 7 0 0 9
3 0 0 0 1
F Ó R U M
G Y Ú J T Ó P O N T
Á R A 2 , 8 / 6 9 5 F T
P I A C T É R
• Életveszélyes akcióktól
a biztonsági szakma
csúcsáig
Zólyomi
Zsolt,
MOL-Csoport
biztonsági
igazgató
2010. • 17. ÉVFOLYAM 3–4. SZÁM
2010. • 17. ÉVFOLYAM 3–4. SZÁM
S Z A K É R T Ô
Biztonságtechnika
.
biztonsági menedzsment
.
őrzés–védelem
.
bűnmegelőzés
• Térfigyelô megoldások
közterületre. Technikai
feltételek
• Beléptetô rendszerek
üzemeltetése
a gyakorlatban
• Beszámoló az MBVE
XI. Konferenciájáról
Logipix Day/Night
9.1 IP
kamera
• Cargo ellenôrzô
röntgenekkel
a lopások
ellen
– Z&Z
Az AlphaSonic
1000 m
2
-es új áruháza

Az AlphaSonic
1000 m
2
-es új áruháza
• IP kamerákat,
avagy hibrid rendszereket
használjunk?
SEAGUARD
integrált biztonságfelügyeleti rendszer
SEAKEY
beléptetô rendszer
OFFLOCK
autonóm irodazárak
PROXIMITY
kártyák, olvasók
SEAWORK
munkaidô nyilvántartó
rendszer
FORGÓVILLÁK
forgókapuk
SEASEC
beléptetô rendszer
SEAGUEST
közelítôkártyás hotelrendszer
Belépés egy biztonságos világba
SEAWING
RENDSZEREK
SWIMLINE
fürdôrendszer
SEAWING Fejlesztô és Szolgáltató Kft.
8000 Székesfehérvár, Budai út 139. • tel.: (+36) 22 510 170*
fax: (+36) 22 510 171 • e-mail: sales@seawing.hu • www.seawing.hu
w
w
w
.
s
e
a
w
i
n
g
.
h
u
• Jármûvekre kifejlesztett
Axis video biztonsági
rendszer – Aspectis
• „IFSEC2010 az év CCTV
kamerája” jelöltje – StP
fejlesztés:
• Intelligens
otthon a Triódától
Det BIV_BI 100304.indd B/IV-B/I 2010.04.21 10:30:21

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful