ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
Βασικές λογιστικές αρχές.
Οι βασικές λογιστικές αρχές (ή γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές όπως αλλιώς
λέγονται) είναι κατευθυντήριες γραμμές και αποτέλεσμα μακρόχρονης εμπειρίας
επιστημονικής έρευνας και πρακτικής ανάγκης.
Οι σημαντικότερες λογιστικές αρχές είναι οι ακόλουθες:
1. Η αρχή της αυτοτελούς λογιστικής οντότητας
Αυτή η βασική λογιστική αρχή θεωρεί τη λογιστική μονάδα ως ανεξάρτητη σε σχέση με
τους φορείς της. Λογιστική Μονάδα είναι αυτή που έχει αυτοτελές σύστημα λογιστικών
βιβλίων.
2. Η αρχή της χρηματικής μέτρησης
Η βασική λογιστική αρχή της χρηματικής μέτρησης προβλέπει την καταχώρηση εκείνων
μόνο των λογιστικών γεγονότων, τα οποία αποδίδονται σε χρηματικές μονάδες, καθώς
επίσης ως μέσα δράσης (Ενεργητικό) μίας λογιστικής μονάδας και υποχρεώσεις αυτής,
αυτά που δύνανται να αποδοθούν σε χρήμα.
3. Η αρχή της αντικειμενικότητας
Η βασική λογιστική αρχή της αντικειμενικότητας υποχρεώνει στην αντικειμενική
απόδειξη του ύψους της αξίας των μέσων δράσης και των υποχρεώσεων μίας
λογιστικής μονάδας. Αντικειμενικά αποδεικνυόμενο ύψος αξίας θεωρείται αυτό που
αποδεικνύεται με παραστατικά έγγραφα (τιμολόγια, αποδείξεις, συμβόλαια).
4. Η αρχή της σταθερότητας της νομισματικής μονάδας
Αυτή η βασική λογιστική αρχή θεωρεί ότι η νομισματική μονάδα δεν δέχεται
πληθωριστικές ή αντιπληθωριστικές πιέσεις αλλά η αξία της παραμένει σταθερή στη
διάρκεια μίας λογιστικής χρήσης.
5. Η αρχή της πλήρους αποκάλυψης
Η βασική λογιστική αρχή της πλήρους αποκάλυψης υποχρεώνει να εμφανίζονται στις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία διαμορφώνουν πλήρη
και σαφή εικόνα της λογιστικής μονάδας.
6. Η αρχή του ιστορικού κόστους
Η βασική λογιστική αρχή του ιστορικού λογιστικού κόστους υποχρεώνει να
εμφανίζονται τα μέσα δράσης και υποχρεώσεις της επιχείρησης στην αξία απόκτησης
τους. Εξαίρεση της βασικής λογιστικής αρχής αποτελεί η περίπτωση των Ανωνύμων
Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης για τις οποίες η ελληνική λογιστική
νομοθεσία απαιτεί την εφαρμογή της βασικής λογιστικής αρχής του ελάχιστου κόστους
δηλαδή την αποτίμηση στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του ιστορικού και του τρέχοντος
κόστους.

1

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ

7. Η αρχή της συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Με βάση αυτή τη βασική λογιστική αρχή η ζωή της επιχείρησης θα πρέπει να θεωρείται
ότι ξεκινά από τη σύσταση αυτής και ότι τελειώνει με τη λύση και εκκαθάρισή της.
Οποιοσδήποτε άλλος διαχωρισμός της διάρκειας ζωής της επιχείρησης είναι τεχνητός
και αποσκοπεί στην λύση συγκεκριμένων λογιστικών προβλημάτων (βασική λογιστική
αρχή της περιοδικότητας).
8. Η αρχή της περιοδικότητας
Με βάση αυτή τη βασική λογιστική αρχή η ζωή της επιχείρησης χωρίζεται σε ίσα
χρονικά διαστήματα (λογιστική χρήση) με σκοπό τον ετήσιο υπολογισμό των
αποτελεσμάτων της λογιστικής μονάδας και την κατάρτιση της χρηματοοικονομικής της
κατάστασης.
9. Η αρχή της πραγματοποιήσεως των εσόδων
Βάσει αυτής της βασικής λογιστικής αρχής το έσοδο πραγματοποιείται όταν
ικανοποιούνται οι εξής δύο προϋποθέσεις:
Ο κύκλος των διαδικασιών δημιουργίας εσόδων έχει τελειώσει ή σχεδόν τελειώσει.
'Eχει λάβει χώρα συναλλαγή – ανταλλαγή.
10. Η αρχή της αναγνώρισης των εξόδων
Με βάση αυτή τη βασική λογιστική αρχή για να αναγνωριστεί ένα έξοδο θα πρέπει να
συνδέεται έμμεσα ή άμεσα με τη δημιουργία εσόδων.
11. Η αρχή της συσχέτισης των εσόδων και των εξόδων για την εξαγωγή
αποτελέσματος.
Αυτή η λογιστική αρχή υποχρεώνει να συσχετίζονται τα έσοδα με τα έξοδα ώστε να
προσδιοριστεί το αποτέλεσμα το οποίο πέτυχε η λογιστική μονάδα στη διάρκεια μιας
λογιστικής χρήσης.
12. Η αρχή της συντηρητικότητας.
Πάρα πολλές φορές οι διευθυντές λογιστηρίου ή οι οικονομικοί διευθυντές βρίσκονται
στο δίλημμα επιλογής μίας μεθόδου μεταξύ περισσοτέρων επιστημονικών και
αποδεκτών από τη νομοθεσία μεθόδων. Στις περιπτώσεις αυτές η βασική λογιστική
αρχή της συντηρητικότητας υποχρεώνει στην επιλογή εκείνης της μεθόδου που θα μας
δώσει τα συντηρητικότερα αποτελέσματα. Δηλαδή, το Ενεργητικό στην χαμηλότερη
δυνατή αξία του, το Παθητικό στην υψηλότερη δυνατή αξία του, τα έσοδα στην
χαμηλότερη δυνατή αξία τους και τα έξοδα στην υψηλότερη δυνατή αξία τους.
13. Η αρχή της συγκρισιμότητας.
Η εφαρμογή αυτής της βασικής λογιστικής αρχής υποχρεώνει στην δημοσίευση των
λογιστικών δεδομένων, στο τέλος κάθε λογιστικής χρήσης, τουλάχιστον δύο
συνεχόμενων ετών, ώστε ο τρίτος ενδιαφερόμενος να δύναται να εξάγει συμπεράσματα
για την διαχρονική πορεία της επιχείρησης.

2

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ

14. Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων
Η βασική λογιστική αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων υποχρεώνει, κατά την
κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων, την εφαρμογή των ίδιων μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν την προηγούμενη λογιστική χρήση, ώστε να μην αλλοιώνεται η
διαχρονική χρηματοοικονομική εικόνα της λογιστικής μονάδας. Αυτό βέβαια δεν
σημαίνει πως, εάν κριθεί απαραίτητο, δεν μπορεί η λογιστική μονάδα να αλλάξει τις
χρησιμοποιούμενες στο παρελθόν μεθόδους. Θα πρέπει όμως η μεταβολή αυτή και οι
συνέπειές της να φαίνονται μέσα στις οικονομικές καταστάσεις.
15. Η αρχή της ουσιαστικότητας των λογιστικών πληροφοριών
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι συνοπτικές για να μπορεί ο τρίτος
ενδιαφερόμενος εύκολα να καταλαβαίνει την χρηματοοικονομική κατάσταση της
επιχείρησης. Συνεπώς οι πληροφορίες οι οποίες θα περιλαμβάνονται στις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να είναι οι σημαντικότερες.
Ισολογισμός
Η λέξη από την οποία μεταφράζεται ο όρος "ισολογισμός" από όλες τις ευρωπαϊκές
γλώσσες εκτός από την ελληνική, προέρχεται από την ιταλική λέξη "bilancio" που
σημαίνει ζυγός, ζυγαριά. Μεταφορικά, με βάση την κατάσταση ισορροπίας του ζυγού,
δημιουργήθηκαν οι ελληνικοί όροι "ισολογισμός" και "ισοζύγιο".
Η Χρηματοοικονομική Κατάσταση του Ισολογισμού.
Το ενεργητικό, η καθαρή θέση και οι υποχρεώσεις, της επιχείρησης αποτελούν τα τρία
συστατικά της περιουσιακής κατάστασης κάθε επιχείρησης.
Ο όρος ενεργητικό δεν ταυτίζεται με τον όρο περιουσία. Τα τρία αυτά στοιχεία μαζί
δημιουργούν την κατάσταση της περιουσίας κάθε οικονομικής μονάδας. Η ανωτέρω
χρηματοοικονομική κατάσταση, η οποία εμφανίζει οργανωμένα την περιουσία της
επιχείρησης, ονομάζεται Ισολογισμός.
Ο Ισολογισμός είναι η χρηματοοικονομική κατάσταση οποιασδήποτε λογιστικής
μονάδας, σε μία χρονική στιγμή. Δηλαδή είναι η λογιστική κατάσταση, που εμφανίζει
συνοπτικά, σε χρηματικές μονάδες, σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και βάσει των
γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών, τα μέσα δράσης και τις πηγές προέλευσής
τους.
Παράδειγμα
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα μπορούμε να δούμε τον ισολογισμό της επιχείρησης
"HIT HOTEL A.E" και να διαβάσουμε την επεξήγηση των στοιχείων που
περιλαμβάνονται σε αυτόν.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ HIT HOTEL A.E.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2006
(σε ΕΥΡΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Κτίριο
Αυτοκίνητα

.
45.000
23.000

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό Κεφάλαιο

.
78.000

3

Ε 18. Τα Εμπορεύματα: Περιλαμβάνουν το σύνολο των υλικών αγαθών που βρίσκονται στις αποθήκες της επιχείρησης.Τ.Τ.000 Γραμμάτια πληρωτέα 5.000 Προμηθευτές 6. 109.Ε: Περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις προς την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος από λήψη δανείων. Υποχρεώσεις προς τρίτους.000 6. Τα Γραμμάτια πληρωτέα: Περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις προς τρίτους οι οποίες είναι ενσωματωμένες σε πιστωτικό τίτλο. ΑΣΚΗΣΗ 1 Να δημιουργήσετε τον ισολογισμό της 30/6/2006 της Ξενοδοχειακής επιχείρησης "ΔΙΟΝ STAR Ο. Οι Πελάτες: περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις έναντι τρίτων οι οποίες δεν είναι ενσωματωμένες σε πιστωτικό τίτλο. Τα Ενοίκια πληρωτέα: Περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις προς τρίτους από μίσθωση. Το Ταμείο: Περιλαμβάνει τα μετρητά που βρίσκονται στο χρηματοκιβώτιο της επιχείρησης. Τα Αυτοκίνητα: Περιλαμβάνουν τα οχήματα που ανήκουν κατά κυριότητα στην επιχείρηση και δεν προορίζονται για πώληση.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ Εμπορεύματα Πελάτες Γραμ.000 109. των Υποχρεώσεων και της Καθαρής Θέσης περιέχουν συγκεκριμένα στοιχεία ταξινομημένα με συγκεκριμένη σειρά. Τα Δάνεια από Ε. Το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τον ή τους φορείς της Τα ίδια κεφάλαια: περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις της ατομικής επιχείρησης προς τον φορέα της.000 Οι κατηγορίες του Ενεργητικού.000 Καταθέσεις όψεως 8. Εισπρακτέα Ταμείο 14. Τα στοιχεία του Ενεργητικού εδώ τα βλέπουμε στο αριστερό σκέλος του ισολογισμού και περιλαμβάνουν τα μέσα δράσης της επιχείρησης.000 4.000 Μακροπρόθεσμο Δάνειο από Ε. Μέσα δράσης της επιχείρησης. Οι Προμηθευτές: Περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους από αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών οι οποίες δεν είναι ενσωματωμένες σε πιστωτικό τίτλο. Οι Καταθέσεις 'Oψεως: Περιλαμβάνουν τα χρηματικά ποσά τα οποία έχουν κατατεθεί σε τράπεζα και μπορούν να αναληφθούν χωρίς προειδοποίηση.000 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 9.E" με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 4 . Τα στοιχεία των Υποχρεώσεων τα οποία περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις προς τρίτους βλέπουμε ότι εμφανίζονται στο δεξιό μέρος του ισολογισμού.000 . Ενοίκια πληρωτέα 2. Τα Κτίρια: περιλαμβάνουν τις οικοδομικές κατασκευές οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα της επιχείρησης και δεν προορίζονται για πώληση. Τα στοιχεία της Καθαρής Θέσης περιλαμβάνουν το σύνολο των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τους φορείς της. Τα Γραμμάτια Εισπρακτέα: Περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις έναντι τρίτων οι οποίες είναι ενσωματωμένες σε πιστωτικό τίτλο.000 .

δηλαδή η περίπτωση κατά την οποία η καθαρή θέση είναι αρνητική.40€ 25100€ Λύση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ "ΔΙΟΝ STAR Ο. Πιο συγκεκριμένα οι υποχρεώσεις είναι 5 .000 Καθαρή Θέση Αυτοκίνητο Λεωφορείο 7.406. Υπάρχουν τρία είδη Ισολογισμών. 2. δηλαδή οι υποχρεώσεις είναι ίσες με το ενεργητικό και συνεπώς η επιχείρηση δεν έχει πιστοληπτική ικανότητα. 3. Alpha Πελάτες 2. θα εισπράξουν τις απαιτήσεις τους.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ Ταμείο Εμπορεύματα Πελάτες Γραμμάτια Εισπρακτέα Κτίριο Αυτοκίνητο Λεωφορείο Καταθέσεις όψεως Γραμμάτια πληρωτέα Προμηθευτές Ενοίκια πληρωτέα Μακροπρόθεσμο Δάνειο από Ε.73. 25. .90 Γραμμάτια Πληρωτέα Καταθέσεις 'Oψεως 12. 5.39 Είδη Ισολογισμών. δηλαδή η υποχρέωση της λογιστικής μονάδας προς τους φορείς της είναι θετική.40 4.96€ 5.100 5.809.498. Το πρώτο είδος είναι ο θετικός Ισολογισμός.Ε Εταιρικό Κεφάλαιο 2498. 40.567.53 Προμηθευτές Ταμείο 2. σε σχέση με την χρηματοοικονομική κατάστασή της επιχείρησης: 1.567.567. σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης της οικονομικής μονάδας.600€ 2. διότι οι πιστωτές της.90€ 4.567.809. Δηλαδή το ενεργητικό είναι μεγαλύτερο από τις υποχρεώσεις.135.E" ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/06/2006 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ενεργητικό .73€ 600€ 5.054 Bank Γραμμάτια Εισπρακτέα 3.054€ 3.600 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμο Δάνειο.Τ. Παθητικό Κτίριο 15. Η περίπτωση αυτή αφορά Ισολογισμούς των οποίων η καθαρή θέση ισούται με το μηδέν.521 Εταιρικό Κεφάλαιο Εμπορεύματα 4.406.567.26€ 4.26 600. Το δεύτερο είδος είναι ο ουδέτερος Ισολογισμός.96Ενοίκια Πληρωτέα .000€ 7.521€ 12567. Αφορά Ισολογισμούς των οποίων η καθαρή θέση. Όσο μεγαλύτερη είναι η καθαρή θέση τόσο μεγαλώνει η φερεγγυότητα της επιχείρησης.39. 40. Το τελευταίο είδος είναι ο αρνητικός Ισολογισμός.53€ 15.135.

Σε αυτή τη μορφή το ενεργητικό εμφανίζεται δίπλα και αριστερά της καθαρής θέσης και των υποχρεώσεων. Περιλαμβάνει υποχρεώσεις προς τρίτους από λήψη διαφόρων υπηρεσιών. Eξοδα πληρωτέα.E" με βάση τα παρακάτω στοιχεία: Ταμείο Εμπορεύματα Πελάτες 'Eπιπλα & Σκεύη Γραμμάτια Εισπρακτέα Καταθέσεις 'Oψεως Αυτοκίνητα Ενοίκια Εισπρακτέα Ακίνητο Προμηθευτές Γραμμάτια Πληρωτέα 'Eξοδα Πληρωτέα Μακροπρόθεσμο Δάνειο Εταιρικό Κεφάλαιο 1.934€ 2. 2) Η δεύτερη μορφή είναι ο Ισολογισμός κάθετης παράθεσης. Ένας Ισολογισμός μπορεί να εμφανιστεί με δύο μορφές στους τρίτους. Μακροπρόθεσμο δάνειο.373€ 1. Σε περίπτωση λύσης και ρευστοποίησης της οικονομικής μονάδας μεγάλο μέρος των δανειστών της δεν θα εισπράξει τις απαιτήσεις του.231€ 5. προς τους οποίους απευθύνεται. Περιλαμβάνει υποχρεώσεις προς τρίτους από λήψη δανείου.508€ 3.527€ 6.590€ 5.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ μεγαλύτερες του ενεργητικού και η επιχείρηση βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση.000€ ? 'Eπιπλα & Σκεύη.980€ 960 € 2. Μορφές Ισολογισμού. Άσκηση 1 προς λύση: Να δημιουργήσετε τον ισολογισμό της 30/6/2006 της ξενοδοχειακής επιχείρησης " ΑΝΕΤΟΝ HOTEL Ο. 1) Η πρώτη μορφή είναι ο Ισολογισμός οριζόντιας διάταξης ή αλλιώς παράπλευρης παράθεσης. Περιλαμβάνει πάσης φύσεως εξοπλισμό γραφείων που ανήκει κατά κυριότητα στην οικονομική μονάδα. 6 .897€ 253 € 4.954€ 1. Δηλαδή το ενεργητικό εμφανίζεται στο επάνω μέρος και ακολουθεί η καθαρή θέση και οι υποχρεώσεις. Ενοίκια εισπρακτέα.900€ 3. Περιλαμβάνει απαιτήσεις ενάντι τρίτων από εκμίσθωση παγίων περιουσιακών στοιχείων.

400.880€ Πελάτες 4050€ Γραμμάτια Εισπρακτέα 2720€ Καταθέσεις 'Οψεως 45. Παραδείγματα στοιχείων κυκλοφοριακού ενεργητικού είναι: Τα εμπορεύματα. οι πληροφορίες που δίδονται μέσα από τον Ισολογισμό πρέπει να είναι ταξινομημένες.55€ Εταιρικό Κεφάλαιο 69504. Το Διαθέσιμο ενεργητικό περιέχει στοιχεία τα οποία είναι ή μετρητά ή άμεσα μετατρέψιμα σε μετρητά.513.027.48€ Ταξινόμηση των Στοιχείων του Ισολογισμού. τα χρεόγραφα. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Πάγιο ενεργητικό. τα κεφαλαιοποιηθέντα έξοδα ή έξοδα πολυετούς απόσβεσης. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2. Παραδείγματα παγίων στοιχείων είναι: Τα ακίνητα.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ Άσκηση 2 προς λύση: Να δημιουργήσετε τον ισολογισμό κάθετης παράθεσης της 31/12/2006 της επιχείρησης "ΛΗΔΡΑ Α." με βάση τα παρακάτω στοιχεία: Ταμείο 10.08€ Δάνειο από Emporiki 5. αποθέματα. Κυκλοφορούν ενεργητικό (απαιτήσεις.000€ Ενοίκια Εισπρακτέα 5800€ Κτίριο 5000€ Γραμμάτια Πληρωτέα 3.176€ Ενοίκια Πληρωτέα 909. Με βάση το κριτήριο αυτό η ταξινόμηση έχει ως εξής: Το ενεργητικό αποτελείται από: 1. Διαθέσιμο ενεργητικό.E.62€ Προμηθευτές 2. Το πάγιο ενεργητικό περιέχει στοιχεία τα οποία δεν πρόκειται να ρευστοποιηθούν μέσα σε μια λογιστική χρήση. 7 . Διαθέσιμο ενεργητικό Η καθαρή θέση ή ίδια κεφάλαια. αλλά η επικρατέστερη είναι αυτή που χρησιμοποιεί ως κριτήριο το κριτήριο του χρόνου ρευστοποίησης.000.58€ Εμπορεύματα 5. Πάγιο ενεργητικό 2. Το Κυκλοφορούν ενεργητικό περιέχει στοιχεία τα οποία προτίθεται η επιχείρηση να ρευστοποιήσει μέσα στον επόμενο ένα χρόνο. Οι υποχρεώσεις αποτελούνται από: 1. Κυκλοφορούν ενεργητικό. οι επιταγές εισπρακτέες.15€ Αυτοκίνητα 2. οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Για την ευκολότερη πληροφόρηση των τρίτων ενδιαφερομένων. 'Eχουν προταθεί διάφοροι τρόποι ταξινόμησης. ο εξοπλισμός των γραφείων. τα γραμμάτια εισπρακτέα. διαθέσιμα) 3. οι απαιτήσεις έναντι πελατών. τα εμπορικά σήματα.

τοκομερίδια εισπρακτέα. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 2343. . . Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι οι υποχρεώσεις που πρέπει να πληρώσει η οικονομική μονάδα μετά από ένα έτος.000 1000 2000 3000 7000 378 2360 6789 400 293 1264 645 . . . . οι υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς. . . . Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα του ισολογισμού κάθετης παράθεσης. Παραδείγματα στοιχείων μακροπρόθεσμου παθητικού είναι: Τα ενυπόθηκα δάνεια. . Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. . οι υποχρεώσεις προς τις τράπεζες από μακροπρόθεσμα δάνεια. 20386. τα ομολογιακά δάνεια. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ " ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ " ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/2006 (σε ΕΥΡΩ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έξοδα κτήσης ακινήτου Ακίνητο Αυτοκίνητα Εξοπλισμός γραφείων Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Εμπορεύματα Καύσιμα Πελάτες Γραμμάτια εισπρακτέα Γραμμάτια σε καθυστέρηση Προμήθειες εισπρακτέες Προπληρωθέντα έξοδα Επιταγές εισπρακτέες ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ταμείο Καταθέσεις όψεως ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Κεφάλαιο . . στις 31/12/2006. Παραδείγματα στοιχείων βραχυπρόθεσμου παθητικού είναι: Οι υποχρεώσεις προς τους προμηθευτές. της ξενοδοχειακής επιχείρησης "ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ".59 2545. μερίσματα εισπρακτέα. τα γραμμάτια πληρωτέα. . 36598.37 . .74 8 . . οι οφειλόμενοι φόροι.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ Παραδείγματα στοιχείων διαθέσιμου ενεργητικού είναι: Καταθέσεις όψεως. με ομαδοποίηση των στοιχείων του.78 . 780 6. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι οι υποχρεώσεις οι οποίες λήγουν σε λιγότερο από ένα έτος. . οι υποχρεώσεις προς τις τράπεζες από βραχυπρόθεσμα δάνεια. . .

9 . Να ακολουθεί την διενέργεια της φυσικής απογραφής. Να έχει την κατάλληλη επικεφαλίδα. 7.63 Ασφάλιστρα πληρωτέα 190 Γραμμάτια πληρωτέα 3. 3. vi) Λογιστική χρήση που κλείνεται. 5. Για να τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει ο Ισολογισμός να καταρτίζεται ως εξής: 1. iii) Νομική μορφή. Δηλαδή: i) Εμπορική επωνυμία. Ειλικρίνεια.900 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 36598.476 Προμηθευτές 3. ii) Αντικείμενο δράσης. Συνέπεια. Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να καταρτιστεί ένας Ισολογισμός είναι οι παρακάτω: 1. Να καταρτίζεται βάσει των γενικά παραδεκτών λογιστικών αρχών. Παρακάτω ακολουθεί πίνακας με υπόδειγμα του ισολογισμού όπως προτείνεται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 2. 4. 2. 4.37 Τα χαρακτηριστικά του Ισολογισμού.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Δάνειο 6200 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αμοιβές προσωπικού πληρωτέες 2645. Να παρουσιάζει πάνω από μία λογιστικές χρήσεις για σύγκριση. Το υπόδειγμα του ισολογισμού σύμφωνα με το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Σαφήνεια. 6. v) Ημερομηνία κατάρτισης. iv) Τίτλος λογιστικής έκθεσης (Ισολογισμός). Να περιέχει λογαριασμούς με σαφείς τίτλους. Λογαριασμούς ταξινομημένους σε ομάδες. Συγκρισιμότητα. Να δίνονται όπου χρειάζεται οι αναγκαίες πληροφορίες για την ικανοποίηση της βασικής λογιστικής αρχής της πλήρους αποκάλυψης. 3. Η σειρά χρήσης και η κωδικοποίηση των λογαριασμών που ακολουθεί στο παρακάτω υπόδειγμα είναι υποχρεωτικό να εφαρμόζεται από όλες τις επιχειρήσεις της χώρας.

. Β. . . 2006 € Χρήσεως π. 'Eξοδα 16.12) . ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.00 επιχειρήσεως 4. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. . ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί μετά το τέλος της επομένης χρήσεως ποσό €) (18. .10 πρώτης εγκαταστάσεως 2. .13κατασκευαστικής 14+16.11-12 ερευνών και αναπτύξεως 2. .19 εγκαταστάσεως Γ.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Ποσά Κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως π.16-17 περιόδου 4. . .χ.χ. . . XXX XXX XXX XXX XXX XXX .2005 €. Τόκοι δανείων 16. . 'Eξοδα ιδρύσεως και 16. Ασώματες ακινητοποιήσεις 1. Προκαταβολές κτήσεως 16.98 ασώματων ακινητοποιήσεων 5.04-05 ασώματες ακινητοποιήσεις . .18 (16. Συναλλαγματικές 16.15 διαφορές δανείων για κτήσεις Παγίων Στοιχείων 3. Λοιπά έξοδα +16. . ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ . Υπεραξία 16. . . . . . ΧΧΧ . Λοιπές 16. . XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ 10 . ΧΧΧ ΧΧΧ Χρήσεως 2006 Χρήσεως 2005 Αξία Αναπόσβεστη Αξία Αναπόσβεστη Αποσβέσεις Αποσβέσεις Κτήσεως Αξία Κτήσεως Αξία . Παραχωρήσεις και δικαιώματα 16. .01-03 βιομηχανικής ιδιοκτησίας 3.

ΧΧΧ . XXX . Μακροπρόθεσμες (18.00+Χρ.00 συνδεδεμένες επιχειρήσεις 2. . . . . . . . . Συμμετοχές σε 18.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ . λοιπός εξοπλισμός 7. . . . . μέσα 6. Ακινητοποιήσεις 50.02+18.11-16 Μεταλλεία -10.00 +10. Ορυκτά 10.01-06 +10. . . ΧΧΧ . ΙΙΙ. . . . τεχνικά έργα 4. ΙΙ. XXX . . . . . . . Μεταφορικά 13.01 λοιπές επιχειρήσεις Μείον 53. Γήπεδα (10. . .Αγροί Φυτείες . . 'Eπιπλα και 14. . . . ΧΧΧ . .10) οικόπεδα Μείον Προβλέψεις 44. . . Γραμμάτια . .07-08 5. . Συμμετοχές σε 18. . XXX .03) απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων 18.10 απαξιώσεων και υποτιμήσεων 2. . .08 ) υπό εκτέλεση και προκαταβολές Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ ΓΙΙ) . . 11 . ΧΧΧ . ΧΧΧ . Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 1. . . Μηχανήματα τεχνικές 12. . εγκαταστάσεις και λοιπός μηχ/κός εξοπλισμός 5. .99 Λατομεία . Κτίρια και 11. .06 Οφειλόμενες δόσεις ΧΧ 3. . . . Υπολ. XXX --- XXX XXX --- XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ΧΧΧ --- ΧΧΧ ΧΧΧ --- ΧΧΧ ΧΧΧ .Δάση 3. . Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. 15+32. XXX .

. 50 πλήν 50. . . . .07 31. Μείον (31.Χαρτοφυλακίου ( μείον τα (31. Αποθέματα 20 1. Πελάτες 99 44. Απαιτήσεις Χρ. Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή (21+22) Υποπροϊόντα και Υπολείμματα 3.05προεξοφλημένα 31. . . Εμπορεύματα 2.09-10 δεδουλευμένοι XX XXX τόκοι 6. Παραγωγή σε 23 εξέλιξη 4. . XXX . . .08) είσπραξη . XXX . XXX . 14) XXX απαιτήσεις . Υπόλ.06+18. Υπόλ. ΧΧΧ ΧΧΧ .02+31. Λοιπές (18.15-16 χαρακτήρα . Γραμμάτια ..13ΧΧΧ μακροπρόθεσμες . ..ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ εισπρακτέα μακροπρόθεσμ. 30 πλην 30. XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ΧΧΧ ΧΧΧ . ΧΧΧ . XXX .01+31. .04-31. . ΧΧΧ XXX . ΧΧΧ ΓΙΙΙ) Δ. εισπρακτέα . . .11+31.11 Μείον Προβλέψεις 2. XXX ακινητοποιήσεων 7. .13) Μη δεδουλευμένοι .09) εγγύηση . .06+31.971.Στις τράπεζες για (31. .00+31. . . Τίτλοι με 18.12) μεταβιβασμένα ποσού €.Στις τράπεζες για (31..) . ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι.11+18. XXX 12 . λήξεως ΧΧΧ Μείον Μη 18. . Πρώτες και βοηθητικές ύλες 24+25+28 Αναλώσιμα υλικά και Είδη συσκευασίας Προκαταβολές για (32. . . XXX XXX . Σύνολο Παγίου ενεργητικού (ΓΙ+ ΓΙΙ + .01-03+ Χρ. .08) αγορές αποθεμάτων .

95-96)+ Χρ. Λ/34 3.19+20) εισπρακτέες στην επόμενη χρήση 10. Λοιπά χρεόγραφα XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX .15-16+34. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά 33.91 καθυστέρηση (σφραγισμένες) 4. XXX . (14. Γραμμάτια σε (31. (33. Επιταγές 33. .97+99+33.22-23) 2.07-10 οργάνων διοικήσεως 9.03+31.10-13+34.11-12 συνδέσμων της επιχείρησης 6. Επισφαλείς 30. 34. Χρεώστες Υπόλ. .13-16 +33. ΙΙΙ.90-31. Απαιτήσεις κατά 33. .ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ τόκοι 2α./ 54. XXX XXX ΧΧΧ . XXX . Λογαριασμοί διαχειρίσεως 35 προκαταβολών και πιστώσεων .10) καθυστέρηση 3α.04-05 εισπρακτέο στην επόμενη χρήση 5.97-99 επίδικοι πελάτες και χρεώστες Μείον Προβλέψεις . Μετοχές 34.90 εισπρακτέες (μεταχ. Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά 31. Υποσχετικές (31. Ομολογίες Υπολ. XXX XXX XXX XXX ΧΧΧ .) 3β.20-21) .21-22 λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων 7.08 διάφοροι 12.05-06+34. Κεφάλαιο 33. XXX XXX 13 . XXX XXX . Χρεόγραφα ψψ 1.11) .00-02 +33. Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (33. 11. Επιταγές σε 33.95) επιστολές & λοιποί τίτλοι 3. .

. XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX Ποσά Κλειόμενης χρήσης 2006 € . . 'Eσοδα χρήσεως 36. .π) (.. 'Eξοδα επόμενων 36. . Λοιποί λογαριασμοί 04 τάξεως . ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. XXX XXX ΠΑΘΗΤΙΚΟ . Λοιποί μεταβατικοί Υπολ.03-06 και προθεσμίας .25 4.. . Σύνολο κυκλοφορούντος . Ενεργητικού(ΔΙ + ΔΙΙ + ΔΙΙΙ + ΔΙV) Ε. Α.07 ΙV. 'Iδιες μετοχές Μείον Οφειλόμενες δόσεις XX 53. . Κεφάλαιο (μετοχικό. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ + Ε) . Χρεωστικοί λογαριασμοί 02 εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 3. XXX XXX XXX ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ..μετοχές των. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Καταθέσεις όψεως 38. Διαθέσιμα 38.00 1. ΧΧΧ ΧΧΧ XXX XXX . κ. . Απαιτήσεις από 03 αμφοτεροβαρείς συμβάσεις 4. Λ/36 λ/σμοί ενεργητικού .00 χρήσεων 2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 1. Ταμείο 2.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 34. Καταβεβλημένο 40.€) 40. . .01 εισπρακτέα 3.02-03 2. Οφειλόμενο(από το 14 . Αλλότρια 01 περιουσιακά στοιχεία 2. .02 τοκομερίδια εισπρακτέα 3. ΧΧΧ ΧΧΧ . . . Ληγμένα 38. XXX XXX XXX XXX ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ . XXX XXX Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2005 €.00-01 1.λ. XXX .

Ειδικά αποθεματικά 4. ΙV. 'Eκτακτα 41. . .90-92 αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 6. XXX XXX XXX XXX ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ ..06 συμμετοχών και χρεογράφων 2. . Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας 41. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο (41. ΧΧΧ ΧΧΧ . Αποθεματικά Κεφάλαια 1. Αφορολόγητα 41.) 40. ΧΧΧ . Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 1. Αποθεματικά 41. XXX XXX XXX XXX 15 . Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο ζημιών εις 42. Αποσβεσμένο .02 αποθεματικό 2.03 καταστατικού 41..02 προηγούμενων χρήσεων VI.. Διαφορές αναπροσαρμογής . ΧΧΧ . Τακτικό 41.05 αποθεματικά 5.00-011 ή εταίρων 43. .07 λοιπών περιουσιακών στοιχείων 3. XXX XXX . XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧ .02 2.Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 1.00 νέο Υπόλοιπο ζημιών 42. Διαθέσιμα ΧΧΧ ΧΧΧ .Καταθέσεις μετόχων 43.10 επενδύσεων πάγιου ενεργητικού . ΙΙ.09 ίδιες μετοχές .ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό €.01 χρήσεως εις νέο Υπόλοιπο ζημιών 42. . Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας 41.00) ΙΙΙ. . Αποθεματικό για 41. ΧΧΧ . ΧΧΧ . XXX XXX . . Επιχορηγήσεις 41.04-05 3. V.04 3..

Λ/45 8. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς 45.00-05 1.13 Ταμιευτηρίων 4. . δεδουλευμένοι τόκοι Υπόλ. Προβλέψεις για αποζημίωση 44. β. . προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 1. . XXX XXX XXX XXX . XXX XXX 16 . Τράπεζες λ/σμοί μακροπρόθεσμων 45. . XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX .19-21 πληρωτέα μακρ.10-12 2. Λήξεως Μείον: Μη .90 διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου . . κεφαλαίων (ΑΙ + ΑΙΙ + ΑΙΙΙ + AIV + . . Δάνεια τραπεζών 3. . . .10. Γραμμάτια 45. Ομολογιακά δάνεια 45. . Δάνεια 45. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 43. . Αποθεματικά 43. XXX XXX XXX XXX . . Λοιπές μακροπρόθεσμες XXX XXX XXX XXX XXX XXX .ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ μερίσματα χρήσεως για αύξηση κεφαλαίου 3.12 (μέρος) χρηματοδοτήσεων με εγγύηση γραμματίων εισπρακτέων 7. AV + AVI) . Σύνολο ιδίων .14-15 συνδεδεμένες επιχειρήσεις 5. . Λοιπές προβλέψεις .09+44. . . ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι.16-17 λοιπές συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 6. Γ. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς 45. . .00 προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (44.12-99) 2.

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX .10-11 συνδεδεμένες επιχειρήσεις 9. Υποχρεώσεις προς 53. Τράπεζες λ/μοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων . ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις . Υπόλ. Πιστ. Λ/53 11. XXX XXX XXX XXX XXX XXX Χρήσεως 2006 €.12-13 ενδιαφέροντος επιχειρήσεις 10. Υπόλ.03-05 53.01 2. Γραμμάτια πληρωτέα και υποσχετικές Μείον: οι δεδουλευμένοι τόκοι 2α. . . Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 53. Υποχρεώσεις από 54 φόρους τέλη 6. ΙΙ. Πιστ. 4. . Πιστωτές διάφοροι .17-18 πληρωτέες στην επόμενη χρήση 8. . XXX XXX XXX XXX 50 51. XXX . 'Eξοδα χρήσεως 30 17 . . Ασφαλιστικοί 55 οργανισμοί 7.00 χρήσεων 56. 'Eσοδα επόμενων 56.00-02+51. XXX XXX . XXX . Υποχρεώσεις προς λοιπές συμμετοχικού 53. . Προμηθευτές 2. Χρήσεως 2005 €. . Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 3. . 1. Προκαταβολές πελατών 5. Μερίσματα 53. (ΓΙ+ΓΙΙ) Δ. Σύνολο υποχρεώσεων .90 52 .01 πληρωτέα Υπόλ. . XXX .ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ υποχρεώσεις .90-93) 51.

Λ/56 λ/σμοί παθητικού ΣΥΝΟΛΟ . . ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 2. Ο λογαριασμός. . ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 18 . Το δεύτερο θέμα που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο καταχωρείται το λογιστικό γεγονός στο λογαριασμό ώστε ο τελευταίος να απεικονίσει τις μεταβολές της βασικής λογιστικής ισότητας. Λογαριασμός επομένως ονομάζεται το μέσο με το οποίο παρακολουθείται συστηματικά και με χρονολογική σειρά. Υποχρεώσεις από 07 αμφότερες συμβάσεις 4. . Λειτουργία του Λογαριασμού. Δεν έχουμε μιλήσει όμως για τον τρόπο απεικόνισης των προαναφερομένων μεταβολών της βασικής λογιστικής ισότητας στα παραπάνω στοιχεία. XXX XXX XXX XXX XXX XXX Η έννοια του Λογαριασμού.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ δουλευμένα 3. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α + Β + Γ + Δ) . Λοιποί μεταβατικοί Υπόλ. Μέχρι τώρα μιλήσαμε για τα στοιχεία που περιέχονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις καθώς και για τις μεταβολές τις λογιστικής ισότητας. Το πρώτο θέμα που θα πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ο λογαριασμός δημιουργείται (όπως λέγεται στην λογιστική πρακτική ανοίγει ο λογαριασμός) όταν δημιουργείται το στοιχείο το οποίο παρακολουθεί και ο λογαριασμός παύει να υφίσταται (όπως λέγεται στην λογιστική πρακτική κλείνει ο λογαριασμός) όταν πάψει να υπάρχει το στοιχείο το οποίο παρακολουθεί. . Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη λειτουργία του λογαριασμού μέσω της Χρέωσης και της Πίστωσης. εξαιτίας της ιστορικής εξέλιξής του έχει δύο πλευρές αυτήν της χρέωσης και αυτήν της πίστωσης. Πιστωτικοί λογαριασμοί 06 εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών 3. η αρχική θέση και όλες οι μεταβολές της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού & παθητικού και της καθαρής θέσης των λογιστικών μονάδων. Λοιποί λογαριασμοί 08 τάξεως XXX XXX XXX XXX .

δηλαδή είναι η διαφορά μεταξύ συνόλου της χρέωσης και συνόλου της πίστωσης ενός λογαριασμού και μας δείχνει το υπόλοιπο του στοιχείου το οποίο παρακολουθεί ο λογαριασμός. 2. Για την ενημέρωση των λογαριασμών ισχύει η βασική αρχή της υπάρξεως παραστατικού (δικαιολογητικού). της είσπραξης ή πληρωμής όπως τιμολογίου. 4. πιστωτικού τιμολογίου. δελτίου λιανικής αποδείξεως. 'Eνας λογαριασμός θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω: 1. Γενικοί / Πρωτοβάθμιοι Λογαριασμοί είναι η συνοπτικότερη μορφή λογαριασμών οι οποίοι μπορούν να αναλυθούν σε εξειδικευμένους λογαριασμούς. Περιεχόμενο του Λογαριασμού. Τα ποσά μεταβολής της λογιστικής ισότητας (Χρέωση . 3. Το τέταρτο θέμα είναι το ελάχιστο περιεχόμενο ενός λογαριασμού. Ειδικούς . Οι Λογαριασμοί ονομάζονται πρωτοβάθμιοι διότι αποτελούν την πρώτη βαθμίδα ανάλυσης των λογαριασμών η οποία αναλύεται στους δευτεροβάθμιους. 'Oταν το σύνολο της χρέωσης ενός λογαριασμού είναι ίσο με το σύνολο της πίστωσης δηλαδή το υπόλοιπό του είναι μηδέν τότε ο λογαριασμός είναι εξισωμένος. Εάν το σύνολο της χρέωσης είναι μικρότερο από το σύνολο της πίστωσης έχουμε πιστωτικό υπόλοιπο. Διάκριση βάσει της ανάλυσης των λογαριασμών. Εάν το σύνολο χρέωσης είναι μεγαλύτερο από το σύνολο της πίστωσης έχουμε χρεωστικό υπόλοιπο. Τις ημερομηνίες καταχώρησης των λογιστικών γεγονότων. 19 . τριτοβάθμιους λογαριασμούς. Τον κατάλληλο τίτλο. Απλούς και Περιληπτικούς. του εξόδου. Οι γενικοί -πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί τηρούνται στο βιβλίο του Γενικού καθολικού της επιχείρησης. Η διάκριση με βάση την ανάλυση των λογαριασμών διαχωρίζει τους λογαριασμούς σε Γενικούς .ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ αύξηση (+) για τους λογαριασμούς: Μείωση (-) για τους λογαριασμούς: ενεργητικού ενεργητικού εξόδων εξόδων ζημιών ζημιών μείωση (-) για τους λογαριασμούς: Αύξηση (+) για τους λογαριασμούς: υποχρεώσεων υποχρεώσεων ιδίων κεφαλαίων ιδίων κεφαλαίων εσόδων εσόδων κερδών κερδών Το τρίτο θέμα σχετικά με το λογαριασμό το οποίο πρέπει να παρουσιάσουμε είναι το υπόλοιπο του λογαριασμού.Αναλυτικούς. δηλαδή αποδεικτικού πραγματοποιήσεως του εσόδου.Πίστωση).Πρωτοβάθμιους. Τις επεξηγηματικές αιτιολογίες για την καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων.

Το πρώτο είδος πληροφόρησης αφορά το ύψος των υπολοίπων των μέσων δράσης (στοιχείων του ενεργητικού) και των υποχρεώσεων της εταιρείας (στοιχείων του παθητικού). Το δεύτερο είδος πληροφόρησης. Οι βασικές ιδιότητες του Ημερολογίου. Το Ημερολόγιο είναι το λογιστικό βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται. το οποίο τακτικά χρειάζεται να γνωρίζουν τα στελέχη της λογιστικής μονάδας. Για να υπάρχει το δεύτερο αυτό είδος πληροφόρησης. Ν' αποδίδονται σε χρηματικές μονάδες (βάσει της βασικής λογιστικής αρχής της νομισματικής μονάδας). Χαρακτηριστικά λογιστικών γεγονότων Τα λογιστικά γεγονότα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Να έχουν πραγματοποιηθεί. Οι βασικές ιδιότητες του Ημερολογίου που το καθιστούν απαραίτητο στάδιο στη φάση της ενημερώσεως των λογαριασμών είναι οι εξής : Αποτελεί ένα πραγματικό «χρονικό» της οικονομικής ζωής των οικονομικών μονάδων καθώς καταγράφει κατά χρονολογική σειρά όλα τα οικονομικά γεγονότα που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της δράσεώς τους σε μία συγκεκριμένη λογιστική περίοδο. Η έννοια του ημερολογίου Οι βασικές ιδιότητες του ημερολογίου Τα είδη των λογιστικών συστημάτων Η έννοια της ημερολογιακής εγγραφής Τα στελέχη της επιχείρησης χρειάζονται ανά πάσα στιγμή δύο ειδών πρωτογενείς πληροφορίες ώστε να μπορέσουν να δημιουργήσουν την δική τους δευτερογενή πληροφόρηση. Οι λογαριασμοί αυτοί τηρούνται στα βιβλία των Αναλυτικών Καθολικών της επιχείρησης. δημιουργήθηκε ένα ακόμα λογιστικό βιβλίο που ονομάζεται «Ημερολόγιο». Επίσης. Απλοί Λογαριασμοί είναι αυτοί που δεν μπορούν να αναλυθούν περαιτέρω. μετά από την επίδραση κάθε λογιστικού γεγονότος. με χρονολογική σειρά. θα πρέπει να τονίζεται ότι η καταχώρηση ενός λογιστικού γεγονότος γίνεται πρώτα στο Ημερολόγιο και στη συνέχεια στο Γενικό Καθολικό γι' αυτό και το Ημερολόγιο ονομάζεται και βιβλίο αρχικών εγγραφών. είναι το ίδιο το λογιστικό γεγονός. του παθητικού και της καθαρής θέσης.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ Ειδικοί / Αναλυτικοί Λογαριασμοί είναι οι λογαριασμοί στους οποίους αναλύονται οι Γενικοί / Πρωτοβάθμιοι Λογαριασμοί. βάσει της βασικής λογιστικής αρχής της αντικειμενικότητας να έχουν αποδεδειγμένη αξία για να αποδεικνύεται αντικειμενικά το μέγεθος της επίδρασής τους στη βασική λογιστική ισότητα. Στο σημείο αυτό. Δηλαδή. να μπορούν άμεσα να δουν το ύψος της μεταβολής που επηρέασε ένα λογιστικό γεγονός σε κάθε λογαριασμό. πληροφόρηση την οποία δίνει ο λογαριασμός μέσα από το «Γενικό Καθολικό». Περιληπτικοί Λογαριασμοί είναι οι λογαριασμοί που μπορούν να αναλυθούν σε άλλους λογαριασμούς χαμηλότερων βαθμίδων. 20 . οι επιδράσεις των λογιστικών γεγονότων με την μορφή χρεώσεων και πιστώσεων στα στοιχεία του ενεργητικού.

δηλαδή τόσο η περιγραφή της. αλλά και με βάση το είδος του λογιστικού γεγονότος. Σε κάθε ημερολογιακό άρθρο (εγγραφή) παρέχονται συνοπτικά όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν μία συναλλαγή. του παθητικού και της καθαρής θέσης . με χρονολογική σειρά. η χρονολογία της και τέλος η αιτιολόγησή της. σε ένα Ημερολόγιο. όσο και τα λογιστικά μεγέθη που μεταβλήθηκαν. το είδος και το ποσό της μεταβολής. τα οποία και οριοθετούν την σχετική λογιστική περίοδο -και τα οποία επομένως αποτελούν και την πρώτη και τελευταία ημερολογιακή εγγραφή μιας περιόδου. Τα πρώτα και τα τελευταία λογιστικά γεγονότα. είτε για άντληση πληροφοριών. Παρακάτω θα δώσουμε παραδείγματα καταχώρησης λογιστικών γεγονότων στο κλασσικό σύστημα. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται στο Λογιστικό Κύκλωμα.είναι οι ισολογισμοί ενάρξεως (αρχικός) και λήξεως (τελικός) που συντάσσονται κατά τις δύο αυτές χρονικές στιγμές. παραλείψεων ή καταχωρήσεων σε μη σχετικούς λογαριασμούς. βοηθούν στην αποφυγή διπλών καταχωρήσεων. Με τον τρόπο αυτόν γίνεται δυνατός ο επιμερισμός των εργασιών στο λογιστήριο και η εύρεση της πληροφορίας μπορεί να γίνει. που διατυπώνονται οι ημερολογιακές εγγραφές. η κατανόηση του συγκεντρωτικού συστήματος θα είναι πιο εύκολη. το κλασσικό ή ιταλικό σύστημα και το συγκεντρωτικό ή αμερικάνικο. Στο συγκεντρωτικό σύστημα έχουμε περισσότερα από ένα αναλυτικά ημερολόγια. ημερολόγιο πωλήσεων . η ευκρινής διαπίστωση των στοιχείων που κινούνται και ο έλεγχος της ισόποσου χρεοπιστώσεως.λπ) και στο τέλος συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος (εβδομάδας. διότι ενδείκνυται εκπαιδευτικά και εφόσον ο αναγνώστης κατανοήσει το σύστημα αυτό. δεκαπενθημέρου). μεταφέρονται τα λογιστικά γεγονότα περιληπτικά στο συγκεντρωτικό Ημερολόγιο. Οι κυριότερες διαδικασίες του λογιστικού κυκλώματος είναι οι εξής : Εγγραφή ανοίγματος λογιστικών βιβλίων. (ή εγγραφή ενάρξεως λογιστικής χρήσης) με την οποία ενημερώνονται για πρώτη φορά στην νέα λογιστική χρήση της επιχείρησης τα λογιστικά βιβλία με τα υπόλοιπα των στοιχείων του ενεργητικού. (Ημερολόγιο ταμείου. Αναλυτικότερα. το οποίο έχει τις ρίζες του στο κλασσικό σύστημα. Προσαρμογή των λογιστικών βιβλίων της επιχείρησης στα δεδομένα της απογραφής με την βοήθεια των εγγραφών προσαρμογής. ημερολόγιο αγορών. Ο τρόπος. Στις επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται δύο λογιστικά συστήματα. Εδώ θα ασχοληθούμε με το κλασσικό σύστημα. Είδη Λογιστικών Συστημάτων.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ Έτσι. 21 . Διενέργεια απογραφής. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα. τέλος. Καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. ασκεί ένα είδος προληπτικού ελέγχου στη διάπραξη λογιστικών σφαλμάτων. Στο ιταλικό σύστημα καταχωρούνται όλα τα λογιστικά γεγονότα. σύνταξη προσωρινών ισοζυγίων Γενικού Καθολικού για τον έλεγχο των μεταφορών των λογιστικών γεγονότων από το λογιστικό βιβλίο του ημερολογίου σε αυτό του Γενικού Καθολικού. είναι δυνατή και εύκολη η αναδρομή σε παρελθόντα γεγονότα είτε για λόγους ελεγκτικούς. όχι μόνον με βάση την ημερομηνία καταχώρησης. με αποτέλεσμα η εύρεση του λογιστικού γεγονότος να είναι δυνατή με την ημερομηνία. ημερολόγιο διαφόρων πράξεων κ.

Υπολογισμός των αποτελεσμάτων της επιχείρησης. με τον λογαριασμό που χρεώνεται και μετά γράφουμε τον λογαριασμό που πιστώνεται. γράφουμε τον αριθμό της σελίδας στην οποία τηρείται κάθε πρωτοβάθμιος λογαριασμός. Όταν η ημερολογιακή εγγραφή περιλαμβάνει μόνο δύο λογαριασμούς. Στη στήλη αυτή αναγράφεται η ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα το λογιστικό γεγονός. Τον αριθμό των σελίδων ή των καρτελών των λογαριασμών στο Γενικό Καθολικό (Σελίδα Γενικού Καθολικού ή Σ/ΓΚ. Τον αύξοντα αριθμό της ημερολογιακής εγγραφής (Α/Α) Την ονομασία των λογαριασμών που επηρεάζονται. Εγγραφή κλεισίματος λογιστικών βιβλίων (ή εγγραφή κλεισίματος λογιστικής χρήσης). του παθητικού και της καθαρής θέσης. Αρχίζουμε να γράφουμε τον τίτλο του λογαριασμού όχι από την αρχή της στήλης. Σύνταξη του οριστικού ισοζυγίου Γενικού Καθολικού για τον έλεγχο των μεταφορών από το λογιστικό βιβλίο του ημερολογίου.) Στη στήλη σελίδα Γενικού Καθολικού (Σ/ΓΚ). Στη στήλη αυτή και στην αρχή κάθε σελίδας συνηθίζεται να γράφεται το έτος. Όταν περιλαμβάνει περισσότερους από δύο λογαριασμούς.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ Σύνταξη προσαρμοσμένου ισοζυγίου Γενικού Καθολικού για τον έλεγχο των εγγραφών προσαρμογής. έναν στη χρέωση και έναν στην πίστωση. καλείται απλή ημερολογιακή εγγραφή. σε αυτόν του Γενικού Καθολικού των λογιστικών εγγραφών προσδιορισμού του αποτελέσματος. Την αιτιολογία η οποία περιλαμβάνει πολύ μικρή περίληψη του λογιστικού γεγονότος. Στη στήλη αυτή αναγράφεται ο κωδικός του λογαριασμού όπως αναφέρεται στο σχέδιο λογαριασμών του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. αλλά αφού αφήσουμε ένα μικρό κενό 2 περίπου εκατοστών. Ημερολογιακή Εγγραφή. 22 . Τέλος το ύψος των ποσών. Τον κωδικό των χρεούμενων και πιστούμενων λογαριασμών. τα εξής βασικά στοιχεία : Την ημερομηνία που καταχωρήθηκε το λογιστικό γεγονός. με την οποία εξισώνονται και κλείνουν οι λογαριασμοί του ενεργητικού. από το λογιστικό βιβλίο του Ημερολογίου σε αυτό του Γενικού Καθολικού. Η ημερολογιακή εγγραφή θα πρέπει να περιλαμβάνει σε ξεχωριστές στήλες. με τα οποία μεταβάλλεται η χρέωση και η πίστωση των λογαριασμών. συνήθως κάτω από τον τελευταίο λογαριασμό που πιστώνεται. Διαπιστώνουμε ότι η κάθε πράξη (συναλλαγή) της επιχείρησης επηρεάζει και μετασχηματίζει την περιουσιακή της διάρθρωση. καθώς και το είδος και τον αριθμό του παραστατικού. ώστε να υπολογισθούν τα υπόλοιπά τους για να ακολουθήσει η εγγραφή ανοίγματος λογιστικών βιβλίων της νέας λογιστικής χρήσης. Η αιτιολογία παρατίθεται στην ίδια στήλη με τους λογαριασμούς. καλείται σύνθετη ημερολογιακή εγγραφή. Στη στήλη αυτή γράφουμε αρχίζοντας από την αρχή της στήλης. Κατά τον τρόπο αυτό μπορούμε να διακρίνουμε εύκολα ποιοι λογαριασμοί χρεώνονται και ποιοι πιστώνονται. Η καταχώρηση του λογιστικού γεγονότος στο Ημερολόγιο καλείται ημερολογιακή εγγραφή ή ημερολογιακό άρθρο.

Αύξηση Καθαρής Θέσης και Μείωση Καθαρής Περιουσίας π.χ. διότι το Ταμείο δεν μπορεί να έδωσε περισσότερα απ' όσα είχε). Αύξηση Παθητικού και Μείωση Παθητικού π. Δεν είναι σωστό γιατί σε κάθε πράξη. αγορά εμπορευμάτων με πίστωση. Όταν πιστώνεται ένα λογαριασμός του Παθητικού ή της Καθαρής Θέσης. Κάποιοι την ονομάζουν "Διπλογραφική". αγορά εμπορευμάτων με μετρητά. 7. θα χρεώνεται τουλάχιστον ένας άλλος του Ενεργητικού. Δημιουργία «Αποθεματικού".χ. Μείωση Ενεργητικού και Μείωση Παθητικού π.χ. από πιστωτή.χ. πληρωτέο.χ. 8. 6.χ. εξόφληση γραμματίου πληρωτέου. επιβάρυνση πελάτου με τόκο. προμηθευτής επιβαρύνει την επιχείρηση με τόκους. Αύξηση Παθητικού και Μείωση Καθαρής Θέσης π. Πληρωτέα" σημαίνει το ποσό το οποίο οφείλει η 23 . Ο Μηχανισμός λειτουργίας των λογαριασμών βασίζεται στην ισότητα του Ισολογισμού. δηλαδή στη σχέση : ΕΝΕΡΓHΤΙΚΟ = ΠΑΘHΤΙΚΟ + ΚΑΘΑΡH ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΧΡΕΩΣH = ΠΙΣΤΩΣH Δηλαδή : Όταν χρεώνεται ένας λογαριασμός του Ενεργητικού. Αύξηση Ενεργητικού και Αύξηση Παθητικού π. δεν καταχωρείται η ίδια εγγραφή εις διπλούν. ο λογαριασμός "Γραμ. ο Λογαριασμός «Ταμείο» ή θα έχει χρεωστικό υπόλοιπο ή θα είναι εξισωμένος. τότε θα πιστώνεται τουλάχιστον ένας άλλος του Παθητικού ή της Καθαρής Θέσης.χ. Αύξηση Καθαρής Θέσης και Αύξηση Ενεργητικού π. καταστροφή ανασφάλιστων εμπορευμάτων.χ. Μείωση Παθητικού και Αύξηση Καθαρής Θέσης π. έκπτωση.χ. αλλά δύο διαφορετικές εγγραφές Οι λογαριασμοί του Ενεργητικού ή θα έχουν χρεωστικό υπόλοιπο ή θα είναι εξισωμένοι (π. 5.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ Το σύνολο των μεταβολών που μπορούν να προκύψουν μετά από κάθε πράξη είναι οι εξής εννέα: Αύξηση Ενεργητικού και Μείωση Ενεργητικού π. Μείωση Ενεργητικού και Μείωση Καθαρής Περιουσίας π.χ.χ. στην επιχείρηση. σε προμηθευτή δίδεται γρ. 9. Τούτο παραστατικά έχει ως εξής: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Ενεργητικού XΡΕΩΣΗ αύξηση (+) ΠΙΣΤΩΣΗ μείωση (-) Παθητικού και Καθαρής Θέσης μείωση (-) αύξηση (+) Η ισότητα μεταξύ της χρέωσης και πίστωσης είναι η απόδειξη της μαθηματικής ορθότητας των καταχωρήσεων μεταξύ Eνεργητικού και Παθητικού και στην ισότητα αυτή βασίζεται ο μηχανισμός της διγραφικής μεθόδου κατά την οποία για κάθε χρέωση ακολουθεί και ισόποση πίστωση και το αντίθετο. Οι λογαριασμοί του Παθητικού ή θα έχουν πιστωτικό υπόλοιπο ή θα είναι εξισωμένοι (π.

I.Θ. πιστωτικό υπόλοιπο (δηλαδή τι οφείλει η επιχείρηση στον ιδιοκτήτη) είναι όμως δυνατόν να είναι εξισωμένοι (όταν η επιχείρηση δεν οφείλει τίποτα στον ιδιοκτήτη. παρά μόνο σε τρίτους) και είναι ακόμη δυνατό να έχουν χρεωστικό υπόλοιπο.ίρηση.ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ : 0 │ ΗΙΤ ΗΟΤΕL 2005 10/11/06 H. A.T.I. όταν το Eνεργητικό είναι μικρότερο του Παθητικού (όταν η επιχείρηση δικαιούται να απαιτήσει από τον ιδιοκτήτη το ποσόν που προκύπτει. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ* (Α)ΝΑΖΗΤΗΣΗ (Ε)ΠΟΜΕΝΗ (Π)ΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ (Ν)ΕΑ (Δ)ΙΟΡΘΩΣΗ Α(Κ)ΥΡΩΣΗ (Τ)ΕΛΟΣ │ │ ΚΩΔΙΚΟΣ : 11 │ ΟΝΟΜΑΣΙΑ : ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ │ │ ΕΙΔΟΣ : (Κ)ΑΝΟΝΙΚΟ │ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ : (Η)ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ │ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : (Α)ΡΘΡΟΥ │ ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ : (Ο)ΧΙ │ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ : (Ο)ΧΙ 24 . δηλαδή ότάν Ε<Κ.E. A.E.T. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ* (Α)ΝΑΖΗΤΗΣΗ (Ε)ΠΟΜΕΝΗ (Π)ΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ (Ν)ΕΑ (Δ)ΙΟΡΘΩΣΗ Α(Κ)ΥΡΩΣΗ (Τ)ΕΛΟΣ ┌ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ │ │ ΚΩΔΙΚΟΣ : 10 │ ΟΝΟΜΑΣΙΑ : ΤΑΜΕΙΟΥ │ │ ΕΙΔΟΣ : (Τ)ΑΜΕΙΟΥ │ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ : (Η)ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ │ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : (Α)ΡΘΡΟΥ │ ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ : (Ο)ΧΙ │ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ : (Ο)ΧΙ │ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ : (Ο)ΧΙ │ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ : (Ο)ΧΙ │ ΣΥΝΟΛΑ ΤΑΜΕΙΟΥ : (Ο)ΧΙ │ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ : (Ο)ΧΙ │ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡ. δεν μπορεί συνεπώς.ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ : 0 │ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ : 31/12/05 │ ΑΥΞ.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ επιχε.. Οι Λογαριασμοί της Καθαρής Θέσης εμφανίζουν. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΣΤΙΑ ΗΙΤ ΗΟΤΕL 2005 10/11/06 H. να εμφανίζει ότι η επιχείρηση έδωσε περισσότερα από όσα όφειλε). τότε η επιχείρηση έχει χρεωκοπήσει). συνήθως. άρα θα εμφανίζει από την πίστωσή του τί οφείλει η επιχείρηση ή θα είναι εξισωμένος που σημαίνει ότι έχουν εξοφληθεί.

ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ : (Ο)ΧΙ 25 .ΛΟΓ : (Ο)ΧΙ │ ΤΑΞΙΝ.T.ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ : 0 │ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΗΙΤ ΗΟΤΕL 2005 10/11/06 H.ΛΟΓ : (Ο)ΧΙ │ ΤΑΞΙΝ.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ │ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ : (Ο)ΧΙ │ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ : (Ο)ΧΙ │ ΣΥΝΟΛΑ ΤΑΜΕΙΟΥ : (Ο)ΧΙ │ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ : (Ο)ΧΙ │ ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΡ. : │ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤ. A. : (Δ)ΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ │ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΑΣ : (Δ)ΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ │ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΥΞΗΣΗ Α/Α : (Ν)ΑΙ │ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΙΜΗ Α/Α : 0 │ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ │ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ : ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ (Κ)ΙΝΗΣΕΩΝ │ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓ.I. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ* (Α)ΝΑΖΗΤΗΣΗ (Ε)ΠΟΜΕΝΗ (Π)ΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ (Ν)ΕΑ (Δ)ΙΟΡΘΩΣΗ Α(Κ)ΥΡΩΣΗ (Τ)ΕΛΟΣ │ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ : ΦΜC │ ΟΝΟΜΑΣΙΑ : ΦΥΛΛΟ Μ/C │ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ : (Ο)ΧΙ │ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : (Ο)ΧΙ │ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΡΑΣΤ. : (Δ)ΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ │ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΑΣ : (Δ)ΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ │ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΥΞΗΣΗ Α/Α : (Ν)ΑΙ │ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΙΜΗ Α/Α : 0 │ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ │ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ : ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ (Κ)ΙΝΗΣΕΩΝ │ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓ. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ* (Α)ΝΑΖΗΤΗΣΗ (Ε)ΠΟΜΕΝΗ (Π)ΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ (Ν)ΕΑ (Δ)ΙΟΡΘΩΣΗ Α(Κ)ΥΡΩΣΗ (Τ)ΕΛΟΣ │ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ : ΔΣ │ ΟΝΟΜΑΣΙΑ : ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ │ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ : (Ο)ΧΙ │ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : (Ο)ΧΙ │ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΡΑΣΤ.ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ : 0 │ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ : 31/12/05 │ ΑΥΞ.I.T.ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ : (Ο)ΧΙ │ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤ : 1/4 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΗΙΤ ΗΟΤΕL 2005 10/11/06 H.E.E. : │ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤ. A.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ

│ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤ :
ΗΙΤ ΗΟΤΕL
2005 10/11/06 H.I.T. A.E. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ*
(Α)ΝΑΖΗΤΗΣΗ (Ε)ΠΟΜΕΝΗ (Π)ΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ (Ν)ΕΑ (Δ)ΙΟΡΘΩΣΗ Α(Κ)ΥΡΩΣΗ
(Τ)ΕΛΟΣ
│ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ : ΕΠ
│ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
: ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
│ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ : (Ο)ΧΙ
│ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : (Ο)ΧΙ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΡΑΣΤ. : (Δ)ΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΑΣ : (Δ)ΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
│ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΥΞΗΣΗ Α/Α : (Ν)ΑΙ
│ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΙΜΗ Α/Α
:
0
│ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 10 ΤΑΜΕΙΟΥ
│ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ
: ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ (Κ)ΙΝΗΣΕΩΝ
│ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓ. :
│ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤ.ΛΟΓ : (Ο)ΧΙ
│ ΤΑΞΙΝ.ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ : (Ο)ΧΙ
│ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤ :

ΗΙΤ ΗΟΤΕL
2005 10/11/06 H.I.T. A.E. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ*
(Α)ΝΑΖΗΤΗΣΗ (Ε)ΠΟΜΕΝΗ (Π)ΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ (Ν)ΕΑ (Δ)ΙΟΡΘΩΣΗ Α(Κ)ΥΡΩΣΗ
(Τ)ΕΛΟΣ
│ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ : ΓΕ
│ ΟΝΟΜΑΣΙΑ
: ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
│ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ : (Ο)ΧΙ
│ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : (Ο)ΧΙ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΡΑΣΤ. : (Δ)ΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΞΙΑΣ : (Δ)ΕΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
│ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΥΞΗΣΗ Α/Α : (Ν)ΑΙ
│ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΙΜΗ Α/Α
:
0
│ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 10 ΤΑΜΕΙΟΥ
│ ΑΝΤΙΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ
: ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ (Κ)ΙΝΗΣΕΩΝ
│ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΛΟΓ. :
│ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΤ.ΛΟΓ :
│ ΤΑΞΙΝ.ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ :
│ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΣΤ :

26

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
(για εισαγωγή στοιχείων στον υπολογιστή)
Όλοι οι πρωτοβάθμιοι και οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί είναι μη ενημερώσιμοι.
Όλοι οι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί είναι ενημερώσιμοι.
ΟΜΑΔΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Τάξεως
Ενεργητικού
Ενεργητικού
Ενεργητικού
Παθητικού
Παθητικού
Εκμεταλλεύσεως
Εκμεταλλεύσεως
Αποτελεσμάτων

Οι ομάδες 0,1,2,3,4 και 5 θα λέμε ότι μεταφέρονται στην επόμενη χρήση. Οι
ομάδες 6,7 και 8 δεν μεταφέρονται.
Τα παρακάτω ισχύουν για όλους τους τριτοβάθμιους λογαριασμούς:
Συνήθης
κίνηση
Μικτός

Επίπεδο
Ενεργός Συγκεντρωτική
προσπέλασης
κατάσταση
0
Ενεργός
ΟΧΙ

Κατάσταση
Φ.Π.Α.
ΟΧΙ

Λειτουργία ομάδων λογαριασμών
Ομάδα 1
Ομάδα 2
Ομάδα 3
Ομάδα 4
Ομάδα 5
Ομάδα 6
Ομάδα 7
Ομάδα 8
Ομάδα 9
Ομάδα
10 ή 0

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

Οι ομάδες 1,2,3 (λογαριασμοί ενεργητικού) όταν αυξάνονται χρεώνονται και όταν
μειώνονται πιστώνονται.
27

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ

Οι ομάδες 4 και 5 (λογαριασμοί παθητικού) όταν αυξάνονται πιστώνονται και όταν
μειώνονται χρεώνονται.
Η ομάδα 6 λειτουργεί όπως οι ομάδες 1,2,3.
Η ομάδα 7 λειτουργεί όπως οι ομάδες 4,5.
Η ομάδα 8 λειτουργεί με μικτό τρόπο όταν έχουμε λογαριασμούς ζημιών λειτουργεί
όπως οι λογαριασμοί ενεργητικού όταν αυξάνονται χρεώνονται και όταν μειώνονται
πιστώνονται.
Αντίθετα όταν πρόκειται για λογαριασμούς κερδών λειτουργεί όπως οι λογαριασμοί
παθητικού όταν αυξάνονται πιστώνονται και όταν μειώνονται χρεώνονται.
Οι λογαριασμοί τάξεως 01,02,03,04 λειτουργούν όπως οι λογαριασμοί ενεργητικού και
οι 05,06,07,08 λειτουργούν όπως οι λογαριασμοί παθητικού.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΑΞΕΩΣ ΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΟΜΑΔΑ (0): ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

Περιεχόμενο και λειτουργία
1. Στην ομάδα 10 περιλαμβάνονται οι λογαριασμοί τάξεως με τους οποίους παρέχονται
σημαντικές πληροφορίες και χρήσιμα στατιστικά στοιχεία.
2. Οι λογαριασμοί τάξεως είναι λογαριασμοί ειδικής κατηγορίας, στους οποίους
απεικονίζονται και παρακολουθούνται χρήσιμες πληροφορίες καθώς και γεγονότα που
δημιουργούν νομικές δεσμεύσεις, χωρίς να επιφέρουν άμεση ποσοτική μεταβολή στα
περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας, η οποία όμως (ποσοτική μεταβολή)
είναι δυνατό να επέλθει στο μέλλον.
3. Οι λογαριασμοί τάξεως λειτουργούν πάντοτε αμοιβαία, κατά ζεύγη λογαριασμών, σε
αυτόνομο λογιστικό κύκλωμα της ομάδας 10, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα
συλλειτουργίας τους με τους λογαριασμούς ουσίας της γενικής λογιστικής (λογ. ομάδων
1-8) και της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως (λογ. ομάδας 9).
4. Με τους λογαριασμούς τάξεως παρακολουθούνται ιδίως:
- Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία. Εγγυήσεις που λαμβάνονται από την οικονομική
μονάδα για εξασφάλιση απαιτήσεών της. Εγγυήσεις που παραχωρούνται από την
οικονομική μονάδα για εξασφάλιση υποχρεώσεών της. Αμφοτεροβαρείς και άλλης
φύσεως συμβάσεις, κατά το ανεκτέλεστο μέρος τους.- Διάφορες πληροφορίες και
στατιστικά στοιχεία.
Λειτουργία των λογαριασμών αποθεμάτων
1. Οι λογαριασμοί 20-28 λειτουργούν σύμφωνα με τα παρακάτω:
- Κατά την έναρξη της χρήσεως χρεώνονται (οι ειδικοί υπολογαριασμοί αποθεμάτων)
με την αξία των αποθεμάτων της προηγούμενης απογραφής.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσεως χρεώνονται (οι ειδικοί υπολογαριασμοί αγορών) με την
αξία κτήσεως των αγοραζόμενων αγαθών, και πιστώνονται με τις τυχόν επιστροφές
αγορών και τις εκτός τιμολογίου εκπτώσεις.
- Κατά το τέλος της χρήσεως πιστώνονται, με χρέωση του λογαριασμού 80.00
«λογαριασμός γενικής εκμεταλλεύσεως», με την αξία των αρχικών αποθεμάτων και την
αξία των καθαρών, μετά την αφαίρεση των επιστροφών και των εκτός τιμολογίου
εκπτώσεων, αγορών της χρήσεως, και χρεώνονται, με πίστωση του αυτού

28

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ λογαριασμού 80.Π.Α. είναι 190 € Το μικτό ποσό είναι: 1190 € Όταν ένα ποσό είναι μικτό και πρέπει να το αποφορολογήσουμε από το Φ.Π. ΣΤΑ 100 € ΚΑΘΑΡΑ ΕΧΟΥΜΕ 19 € Φ.Α. Χ= 19 χ 1000/100 = 19000/100=190 € Ο Φ.92 € 29 .Α.Α.Π. εφαρμόζουμε την εσωτερική υφαίρεση. ΣΤΑ 1000 € ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟ Χ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 1200 € ΜΙΚΤΑ (Φ.Α.Π. 19%) Πόσος είναι ο Φ.Π. ΚΑΘΑΡΑ ΕΧΟΥΜΕ 109 € Μικτά. 9%) Πόσο είναι το καθαρό ποσό. ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ .09 €=1100. εφαρμόζουμε την απλή μέθοδο των τριών.. ΣΤΑ 100 € ΠΟΣΑ ΚΑΘΑΡΑ Χ. με την αξία των τελικών αποθεμάτων. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ 1000 € ΚΑΘΑΡΑ (Φ. Πόσος είναι ο Φ. ΣΤΑ 1200 € Μικτά Χ= 100χ 1200/109 = 12000/109=1200/1.ΑΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ Όταν ένα ποσό είναι καθαρό και πρέπει να το φορολογήσουμε με Φ. όπως η αξία αυτή προκύπτει κατά την αποτίμησή τους.Π.Α.00. .Π.Α..Α.Π.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ │ ▐ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ▌ 24/34.92 = 99.Π.40 € Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ │ │ 13. ΙΣΟΖΥΓΙΑ │ │ 16.Π. 30 . ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΚΑΘΟΛΙΚΑ │ │ 15. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ▐ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ .000 λίτρα καύσιμα (ντίζελ) προς 0. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ┌─────────────────────┐ │ 40.ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ▌ │ 12.Π. Αγόρασε τρόφιμα καθαρής αξίας 600 € (Φ.Σ.Π. 9%) και ποτά καθαρής αξίας 300€ (Φ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ │ 23/33.Α.Σ. 19% . Ηλιάδη μικτής αξίας 108 €. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ │ 27/37. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ │ 28/38. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ │ │ 14. ΟΙΚ. HIT AE (C) 1999 ΗΙΤ ΗΟΤΕL 2006 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30/05/06 ▐ ΑΡΧΕΙΑ ▌ │ 11.92 € Ο Φ.Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ │ └─────────────────────┘ └─────────────────────┘ └─────────────────────┘ 99.Α. ΗΛΙΚΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ │ └───────────────────────────────┤ 39.40 € το λίτρο τοις μετρητοίς με ενσωματωμένο Φ. 19%) επί πιστώσει από τον προμηθευτή Η.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ Το καθαρό ποσό είναι: 1100.Π. και πλήρωσε για μεταφορικά των παραπάνω υλικών.ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ │ │ 50. ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ │ 26/36. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΟΛΙΚΑ │ │ 17.Α. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ │ 21/31.08 € ΑΡΧΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑ *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ* 2000 BIT HOTEL LTD (C) 1996-1998. 3.Π. Επέστρεψε τρόφιμα στον προμηθευτή Η. είναι 1200-1100.προϊόντων 30 € με προσαύξηση Φ. ΕΞΟΔΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗ : ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1 ΑΓΟΡΕΣ Η ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «HIT HOTEL» ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ: 1. ΥΠΟΛΟΙΠΑ │ │ 18. ΚΙΝΗΣΕΙΣ │ 25/35.Α. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ │ 22/32. Ηλιάδη ως Δ. 2. το οποία ήταν ακατάλληλα προς χρήση Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ │ │ 60. Αγόρασε 1. 19% επί των ανωτέρω μεταφορικών δηλαδή σύνολο 35.

000 € ως Ε.Π.Π. Γεωργίου από 600 € με έκπτωση 10%.000 € ως Ε. 6. προερχόμενη από αγορά τροφίμων και ποτών ως Ε. Γεωργίου για μελλοντικές αγορές αγαθών ποσό 600 € ως Ε.000 € Φ. Επέστρεψε στον προμηθευτή Δ. Ο προμηθευτής Η. Αγόρασε επιπλέον 500 λίτρα καύσιμα (ντίζελ) αξίας 880 € τοις μετρητοίς με επιβάρυνση Φ. 19% ως Ε.Σ.Π.Α. 7. 12. και Δ. 10.Σ. για συμβολαιογραφικά μεσιτικά και λοιπά έξοδα κίνησης σύνολο 3. 19% τοις μετρητοίς από την εταιρεία «Ω» ως Ε. 31 . Δημητριάδη τρόφιμα και ποτά από την παραπάνω αγορά ως ακατάλληλα καθαρής αξίας 90 € ως Δ.Α. Εξόφλησε οφειλή προς τον προμηθευτή Γ. 8.Α.Π.Π.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 4. 5.Π. Αγόρασε τρόφιμα και ποτά αξίας 600 και υλικά άμεσης ανάλωσης αξίας 60 € με επιβάρυνση Φ. Ηλιάδης χορήγησε έκπτωση 10% επί της καθαρής αξίας των τροφίμων και 15% επί της καθαρής αξίας των ποτών.Π. Κατέβαλε για φόρο μεταβίβασης του παραπάνω οικοπέδου. Αγόρασε οικόπεδο 2 στρεμμάτων για ανέγερση επέκτασης του ξενοδοχείου καταβάλλοντας μετρητά 80. Κατέβαλε ως προκαταβολή στον προμηθευτή Γ.Π. Αγόρασε αυτοκίνητο (μικρό λεωφορείο) VOLVO για τις ανάγκες της επιχείρησης καθαρής αξίας 15. Δημητριάδη ως Ε. 11. 19%) τα μισά με μετρητά και τα μισά με πίστωση από τον προμηθευτή Δ. 9. Ζητείται να γίνουν οι λογιστικές εγγραφές των παραπάνω πράξεων.Π.Π.

00.000 ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤ 99.Π.13 | | 2 54.70 | | 3 38.I.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -------------------+ |Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 10 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 | |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ| _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ | 1 50.92| _ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 108.E.05.00_ 3) +--------------------------.02.009 Φ.00| 32 .000 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ν 336.00| _ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 1011. ΕΙΣΡ 8.E.000 ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤ 30.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) ΗΙΤ ΗΟΤΕL 2005 23/10/06 H.T. ΕΙΣΡ 57.009 Φ. ΕΙΣΡ 54.Π.000 ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ 400.00. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ* +--------------------------. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ* +--------------------------. A.70| _ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 3570 35.00.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -------------------+ |Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 8 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΕΠ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 | |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 10 ΤΑΜΕΙΟΥ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Τ)ΑΜΕΙΑΚΗ | _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ |> 1 25.00.E.Α.70_ 2) ΗΙΤ ΗΟΤΕL 2005 23/10/06 H.00 | | 2 54.019 Φ.00.002 Η.000 ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ 35.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -------------------+ |Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 9 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΕΠ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 | |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 10 ΤΑΜΕΙΟΥ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Τ)ΑΜΕΙΑΚΗ | _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ |> 1 25.00.T.00_ 1a) ΗΙΤ ΗΟΤΕL 2005 23/10/06 H.Α.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -------------------+ |Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 7 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 | |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ| _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ |> 1 25.Α.Α. ΕΙΣΡ 5. A.00 | | 2 25.Π.08| | 3 54.I. ΕΙΣΡ 63.87 | | 3 38.00 1011.00.05.019 Φ.Π.000 ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤ 900.00 | | 4 50.00 108.I.T.00 | | 2 54.05.Α. ΗΛΙΑΔΗΣ 108.018 Φ. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ* +--------------------------.00 | | 3 54.00.Π.00. A. ΗΛΙΑΔΗΣ 1011.002 Η.

00| _ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 330.10 | | 2 25.00.98.001 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ 25.00.00_ 6a) +--------------------------.00 330. ΕΙΣΡ 52.69 | 4 50.000 ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤ 252. ΕΙΣΡ 8.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -------------------+ |Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 11 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 | |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ| _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ |> 1 50.00 330.Α.90_ 5a) +--------------------------.000 ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ 540.019 Φ.05.00.10 | 2 64.00.019 Φ.000 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Τ 105.009 Φ.00 33 . ΓΕΩΡΓΙΟΥ 540.08.00_ 5b) +--------------------------.00 | 2 38.000 ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤ 252.21 | | 3 54.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -------------------+ |Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 13 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :23/10/06 | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 | |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ| _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ | 1 25.00.00.Α.05.95 | | 2 25.21 | 3 54.4| | 4 54.Α.000 Δ.002 Η.Π.00 400.00| _ ΤΚ:01/01/04 ΕΚ:01/01/04 ΣΥΝΟΛΟ 540.Α.00. ΕΙΣΡ 5.00.90 117.Π.Π.000 ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ 330. ΕΙΣΡ 52.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ | _ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 | ΣΥΝΟΛΟ 400.00.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -------------------+ |Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΕΠ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 | |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 10 ΤΑΜΕΙΟΥ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΑΓΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Τ)ΑΜΕΙΑΚΗ | _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ |> 1 25.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔ 330.05.00| | 3 54.55| | | _ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 117.019 Φ.Π. ΗΛΙΑΔΗΣ 118.69 | | 4 38.00_ 4) +--------------------------.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -------------------+ |Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΕΠ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 10 ΤΑΜΕΙΟΥ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Τ)ΑΜΕΙΑΚΗ _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ |> 1 50.00 540.001 Γ.000 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ 25.00| _ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 330.

00.00.000 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ν 880.10_ 8)+--------------------------.001 Γ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 600.000 Γ.20 | 3 38.00_ 7)+--------------------------.20_ 9)+--------------------------.05 | 3 54.00.10 | 2 25.Α.00.00_ 11)+--------------------------.Α.Α.00 | 2 25.00 _ ΤΚ:01/01/04 ΕΚ:01/01/04 ΣΥΝΟΛΟ 600. ΕΙΣΡ 167.000 ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ 20000.000 ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ 1047.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ------------------|Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 6 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΕΠ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 | |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 10 ΤΑΜΕΙΟΥ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΝ Γ.000 ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤ 90.02.95 _ ΤΚ:01/01/04 ΕΚ:01/01/04 ΣΥΝΟΛΟ 60.00.Π.20 1047.98.00 | 2 54.000 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 2 20000.00.000 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Τ 55.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔ 107.00.00.20 _ ΤΚ:01/01/04 ΕΚ:01/01/04 ΣΥΝΟΛΟ 1047.05.10 _ ΤΚ:01/01/04 ΕΚ:01/01/04 ΣΥΝΟΛΟ 107.00.019 Φ.00 60.00_ 10)+--------------------------.000 Δ.00 20000.00 | 3 54.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ---------------|Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 3 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 | |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ| _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ |> 1 50. ΕΙΣΡ 9% 4.00| _ ΤΚ:01/01/04 ΕΚ:01/01/04 ΣΥΝΟΛΟ 20000.00 | 2 38. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 60.Π.000 ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ 600.019 Φ. ΕΙΣΡ 19% 17.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ------------------|Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 4 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ| _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ |> 1 50.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -----------------|Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 8 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΕΠ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 10 ΤΑΜΕΙΟΥ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | | 34 .00 | 2 38.00 600.10 107.Π.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ------------------|Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΕΠ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 10 ΤΑΜΕΙΟΥ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Τ)ΑΜΕΙΑΚΗ _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ |> 1 25.05.019 Φ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Τ)ΑΜΕΙΑΚΗ | _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ |> 1 50.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 6b)+--------------------------.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -----------------|Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 7 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΕΠ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 | |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 10 ΤΑΜΕΙΟΥ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Τ)ΑΜΕΙΑΚΗ | _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ |> 1 10.

200 | | 3 38.00 | | 2 54.00.000 ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗ | 2 38.Α.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -----------------|Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 13 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΕΠ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 | |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 10 ΤΑΜΕΙΟΥ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΑΓΟΡΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝ VΟLVΟ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Τ)ΑΜΕΙΑΚΗ _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ |> 1 13.00.00.000 ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ _ ΤΚ:01/01/04 ΕΚ:01/01/04 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Τ)ΑΜΕΙΑΚΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ 5000.200| _ ΤΚ:01/01/04 ΕΚ:01/01/04 ΣΥΝΟΛΟ 95.00| 5000.200 | 95.00 | 5000.00 | 5000.200_ 35 .ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΞΟΔΑ ΚΤΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ |> 1 16.Π.019 Φ.000 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΥΤ 80000.14. ΕΙΣΡ 15.000 ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ 95.00_ 12) +--------------------------.00.

Β) Όσον αφορά τα αποθέματα αναλωσίμων υλικών διαπιστώνεται ότι: 1) Τα αρχικά αποθέματα χρήσης είναι: Στα τρόφιμα και ποτά αξίας 2400 €. Στα Είδη καθαριότητας αξίας 1500€. 36 . Στα Είδη καθαριότητας αξίας 600€. Στα Είδη καθαριότητας αξίας 300€. 2) Τα Αποθέματα εν τέλει χρήσης είναι: Στα τρόφιμα και ποτά αξίας 1500 €. 2) Διακίνησε αναλώσιμα (τρόφιμα-ποτά) στον κλάδο εστιατορίου αξίας 150 € και στον κλάδο μπαρ αξίας 90 €. Να υπολογισθεί το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ ΑΣΚΗΣΗ 2 ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Η ξενοδοχειακή επιχείρηση HIT HOTEL πραγματοποίησε τις παρακάτω πράξεις: Α. 3) Οι αγορές παρούσας χρήσης είναι: Στα τρόφιμα και ποτά αξίας 5900 €. 1) Διακίνησε αναλώσιμα υλικά καθαριότητας στον κλάδο υπνοδωματίων αξίας 60 €. 4) Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο τέλος χρήσης: Έσοδα υπνοδωματίων 7800 € Έσοδα μπαρ 2400 € Να γίνουν οι κατάλληλες λογιστικές εγγραφές των παραπάνω οικονομικών πράξεων.

00| _ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 60.502 ΕΣΟΔΑ ΜΠΑΡ 90.00 60.300 ΛΟΓ.00 | | 2 20.301 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ 600.-ΜΠΑΡ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ| _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ |> 1 73.00.00 240.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -------------------+ |Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 18 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 | |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΦ-ΠΟΤΩΝ ΕΣΤ.00 | | 2 25.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -------------------+ |Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 17 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 | |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΑ ΥΠΝΟΔΩΜΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ| _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ | 1 73. ΓΕΝΙΚΗ 3000.00_ 5)+--------------------------.00 1800.T.00 3000.00_ 2)+--------------------------.00. ΓΕΝΙΚΗ 1800.00.00_ 3)+--------------------------.00| | | _ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 3000.00.00 | | 2 20.00 | | 3 80.301 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ 300.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 2005 23/10/06 H. A.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -------------------+ |Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 | |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ| _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ |> 1 80.05.E.500 ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤ 240.05.00 | | 2 73.00| _ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 240.300 ΛΟΓ.500 ΕΣΟΔΑ ΥΠΝΟΔ 60.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -------------------+ |Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 7 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | | 37 .501 ΕΣΟΔΑ ΕΣΤΙΑ 150.501 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ 60.00.00| | 3 20.00. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ* 1)+--------------------------.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -------------------+ |Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 6 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 | |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ| _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ |> 1 20.00.00.00 | | 3 25.300 ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤ 2400.00| _ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 1800.300 ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤ 1500.00_ 4)+--------------------------.00.I.

00.00.00 | | 2 80.00.00. ΓΕΝΙΚΗ 1600.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -------------------+ |Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 8 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 | |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΟΥΣ ΧΡΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ| _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ |> 1 73.00.00 1600.00 10200.300 ΛΟΓ.300 ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤ 5900.300 ΕΣΟΔΑ ΥΠΝΟΔ 7800.00| | 3 25.300 ΛΟΓ.00| | | _ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 7400.00 | | 3 80.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΟΡΩΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ| _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ |> 1 80.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -------------------+ |Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 9 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 | |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ| _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ |> 1 80.00 | | 2 25.05.00_ 7)+--------------------------.00 | | 2 73.05. ΓΕΝΙΚΗ 7400. ΓΕΝΙΚΗ 10200.00| _ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 10200.00_ 6)--------------------------.302 ΕΣΟΔΑ ΜΠΑΡ 2400.00 7400.01.301 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡ 1500.00_ 38 .00| _ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 1600.300 ΚΕΡΔΗ ΕΚΜΕΤ 1600.300 ΛΟΓ.

4) Έκλεισε και απέστειλε τον λογαριασμό του Β.Σ.Π. Να γίνουν οι σχετικές λογιστικές εγγραφές. 2) Χορήγησε έκπτωση στο πρακτορείο Δ. 5) Διακανόνισε πιστωτική κάρτα εσωτερικού του πελάτη Ε. 7) Εισέπραξε από το πρακτορείο Δ. 3) Διακανόνισε δεδουλευμένη προκαταβολή του πελάτη Α. Τέλη παρεπιδημούντων 2% για όλους τους κλάδους. για τα υπνοδωμάτια 9% και το μπαρ 19%.Ε.Π.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΣΤA ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Η ξενοδοχειακή επιχείρηση «HIT HOTEL» πραγματοποίησε τις παρακάτω οικονομικές πράξεις: 1) Καταχώρησε τα έσοδα εκμετάλλευσης από για τα υπνοδωμάτια 1500 € και το μπαρ 500 € σε πελάτες του πρακτορείου Δ. Φ. προμηθειών 19%) ως Δ. για τα υπνοδωμάτια 9% και τέλη παρεπιδημούντων 2%. 6) Διακανόνισε ποσό προμήθειας υπέρ του πρακτορείου Δ.Σ. που είχε από το παραπάνω πρακτορείο ως M/C. Δούκα ως M/C συμπεριλαμβάνεται Φ. Αθανασιάδη ως M/C ποσού 600 €. μπαρ 19% και τέλη παρεπιδημούντων 2%) ως M/C.Σ.Α.Π. Δούκα 600 € έναντι λογαριασμού ως Γ.Α.Α. Ευσταθίου ποσού 200 € ως Δ. Δούκα ποσού 60 € (Φ. 39 . Δούκα συνολικού ποσού 30 € επί των εσόδων υπνοδωματίων . Βασιλείου από 300 € προς διακανονισμό – χαρακτηρισμό του σε χρεώστη ως Δ.Π.Α. 8) Εισέπραξε τοις μετρητοίς για έξτρα καταναλώσεις του μπαρ 120 € (Φ.

T. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ* ┌─────────────────────────── ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ │Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 62 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 │ │ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 │ │ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 │ │ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ│ ▐ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ▌ │> 1 73.00▌ 4)ΗΙΤ ΗΟΤΕL 2005 23/10/06 H.E.119 ΦΠΑ ΕΚΡ19% 79.05.T.00 30.00 2000. A.00│ │ │ ▐ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 600.00.109 ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ 123.00.00.00▌ 2)ΗΙΤ ΗΟΤΕL 2005 23/10/06 H.09.I.00.T.48 │ │ 3 54. A.00.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΙΤ ΗΟΤΕL 2005 23/10/06 H. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ* 1)ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ───────────────────┐ │Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 61 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 │ │ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 │ │ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 │ │ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ│ ▐ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ▌ │> 1 30.109 ΦΠΑ ΕΚΡΟΩΝ 2.302 ΕΣΟΔΑ ΜΠΑΡ 411.17│ │ 3 73.85│ │ 5 54.00 │ │ 2 73.099 ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙ 0.E.300 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΟΥΚΑ 2000.300 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 30.I.300 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ 600.E.099 ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙ 35.00▌ ΗΙΤ ΗΟΤΕL 2005 23/10/06 H.301 Α.83│ │ 6 54.93│ │ 4 54.00│ ▐ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 30.I. A.ΑΘΑΝΑΣΙΑΔ 600.54 │ │ 4 30.00.00.00 600. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ* ┌─────────────────────────── ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ │Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 64 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 │ │ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 │ │ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 │ 40 .98 │ │ 2 54.22│ │ │ ▐ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 2000.00.09.E. A.T. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ* 3)┌─────────────────────────── ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ │Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 63 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 │ │ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 │ │ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 │ │ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ│ ▐ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ▌ │> 1 30.I.300 ΕΣΟΔΑ ΥΠΝΟΔ 26.300 ΕΣΟΔΑ ΥΠΝΟΔ 1349.00 │ │ 2 30.00.

005 Β.00 600.00. A. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ* ┌─────────────────────────── ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ │Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 68 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 │ │ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΓΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 │ │ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 10 ΤΑΜΕΙΟΥ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 │ │ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Τ)ΑΜΕΙΑΚΗ │ ▐ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ▌ 41 .00│ │ │ ▐ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 600.005 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ 200.T.ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 200.E.00 │ │ 2 30.303 Ε.I.300 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 50.300 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 600.019 ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ 9.00▌ 6)ΗΙΤ ΗΟΤΕL 2005 23/10/06 H.00▌ ΗΙΤ ΗΟΤΕL 2005 23/10/06 H.00│ │ │ │ │ ▐ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 300.00.42 │ │ 2 54.00 60.000 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧ 600.00│ ▐ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 60. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ* 7)┌─────────────────────────── ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ───────────────────┐ │Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 67 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 │ │ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΓΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 │ │ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 10 ΤΑΜΕΙΟΥ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 │ │ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Τ)ΑΜΕΙΑΚΗ │ ▐ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ▌ │> 1 38.02. A.95.T. A.00 │ │ 2 30.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΕΩΣΤΗΣ 300.305 Β.00.T.E.58 │ │ 3 30.00.00.00│ │ │ ▐ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 200.I.I.00 200.E.00 │ │ 2 30.300 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 60.E.00 300.I. A.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ │ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΧΡΕΩΣΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ│ ▐ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ▌ │> 1 33.T.00.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΛΑΤΗΣ 300.00▌ ΗΙΤ ΗΟΤΕL 2005 23/10/06 H. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ* 5)┌─────────────────────────── ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ───────────────────┐ │Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 65 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 │ │ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 │ │ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 │ │ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ│ ▐ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ▌ │> 1 30.00. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ* ┌─────────────────────────── ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ───────────────────┐ │Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 66 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 │ │ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 │ │ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 │ │ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ│ ▐ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ▌ │> 1 61.00▌ 8)ΗΙΤ ΗΟΤΕL 2005 23/10/06 H.

000 ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧ │ 2 73.98│ 120.09.302 ΕΣΟΔΑ ΜΠΑΡ │ 3 54.00 │ ΣΥΝΟΛΟ 120.00▌ 42 .00.00.86│ 19.00 │ 98.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ │> 1 38.119 ΦΠΑ ΕΚΡ19% │ 4 54.16│ 1.099 ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙ │ ▐ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 120.00.

Να γίνουν οι σχετικές λογιστικές εγγραφές. (Τέλη παρεπιδημούντων 2%).ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΤA ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. 8) Λαμβάνει εγγυητική επιστολή της τράπεζας εργασίας από το πρακτορείο «ΑΛΕΚΤΩΡ» ως σχετική συμφωνία ποσού 1500 € 9) Επιστρέφει την εγγυητική επιστολή της τράπεζας εργασίας στο πρακτορείο «ΑΛΕΚΤΩΡ» λόγω τήρησης της σχετικής συμφωνίας και τακτοποιεί τους ανάλογους λογαριασμούς ως Δ.Α. και συμφώνησε για παροχή υπηρεσιών και εξυπηρέτηση σε πελάτες του πρακτορείου. διότι δεν έστειλε τους πελάτες στο ξενοδοχείο και το ξενοδοχείο «ΕΡΜΗΣ» παρακρατεί την ήδη καταβληθείσα προκαταβολή από το πρακτορείο για την εν λόγω συμφωνία ως ποινική ρήτρα από 1200 € ως Δ. 4) Εισπράττει αξία χρεωστικών καταναλώσεων πελατών του πρακτορείου «Αλέκτωρ» από 900 € με συμψηφισμό προμήθειας 10% υπέρ του πρακτορείου ως Γ.Ε.Π. 2) Εισπράττει από το πρακτορείο Δ.Σ. 5) Διαπιστώνεται αθέτηση συμφωνίας από μέρους του πρακτορείου «ΕΣΤΙΑ».Ε.Α.Σ. 6) Έλαβε τον λογαριασμό από το ξενοδοχείο «ΚΑΨΗΣ» πελατών του πρακτορείου Δ.Ε.Σ. Δημητρίου προκαταβολή 600 € ως Γ. 19% ως Δ.Ε. Δημητρίου και καταβάλει ως αποζημίωση στο πρακτορείο το διπλάσιο της προκαταβολής ως ποινική ρήτρα.. 3) Διαπιστώνεται αθέτηση της παραπάνω συμφωνίας της ξενοδοχειακής επιχείρησης «ΕΡΜΗΣ» έναντι του πρακτορείου Δ.Σ. Δούκα τους οποίους έστειλε στο ξενοδοχείο «ΚΑΨΗΣ» λόγω έλλειψης θέσεων από 600 € εκ των οποίων τα ¾ με Φ. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΏΝ. 7) Λαμβάνει βραχυπρόθεσμο χρηματικό δάνειο ποσού 3000 € από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ως Γ.Π. 43 . ΕΓΓΥΗΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ Η ξενοδοχειακή επιχείρηση «HIT HOTEL» πραγματοποίησε τις παρακάτω οικονομικές πράξεις: 1) Εισπράττει ενοίκια από καταστήματα 300 € και από βιτρίνες 100 € ως Γ. με επιταγή της Εθνικής Τράπεζας ως Δ. 9% και το ¼ ΜΕ Φ.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Τ)ΑΜΕΙΑΚΗ _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ |> 1 38.05.I.00 400.T. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ* 1)+--------------------------.T.I. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ* 4b)+--------------------------.00_ ΗΙΤ ΗΟΤΕL 2005 23/10/06 H.00.000 ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ 600.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΗΙΤ ΗΟΤΕL 2005 23/10/06 H.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -------------------+ |Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 50 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | | | 44 .500 Δ.05.I.000 ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ 810. A. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Τ)ΑΜΕΙΑΚΗ | _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ |> 1 38. A.500 Δ.00. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ* +--------------------------.00_ 4a)ΗΙΤ ΗΟΤΕL 2005 23/10/06 H.500 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 1200.00 | | 2 81.500 ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ 600.T.I. A.03.E.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -------------------+ |Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 47 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΓΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 | |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 10 ΤΑΜΕΙΟΥ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ Δ.05.95. A.00. A.00 600.T.00 | | 2 30.05.00.00_ 3)ΗΙΤ ΗΟΤΕL 2005 23/10/06 H. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ* +--------------------------.00| | | _ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 400.501 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 810.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -------------------+ |Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 33 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΓΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 | |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 10 ΤΑΜΕΙΟΥ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤ & ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Τ)ΑΜΕΙΑΚΗ _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ |> 1 38.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -------------------+ |Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 48 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 | |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΡΗΤΡΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ| _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ |> 1 30.E.00| _ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 600.00 810.00 | | 3 38.00| _ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 810.E.001 ΕΝΟΙΚΙΑ ΒΙΤ 100.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -------------------+ |Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 49 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΓΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 | |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 10 ΤΑΜΕΙΟΥ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΕΩΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ 600.00| | 3 75.00 | | 2 75.000 ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ 400.00_ ΗΙΤ ΗΟΤΕL 2005 23/10/06 H.00 | | 2 33.I.00 1200. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ* 2)+--------------------------.500 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΤ 300.00| _ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 1200. ΔΗΜΗΤΡΙΟ 600.E.T.E.

00.I.Α.I.099 ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙ 10.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ |> 1 61. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ* +--------------------------.I.Π.501 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ _ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ| ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ 76.95 | | 4 54.00_ 6)ΗΙΤ ΗΟΤΕL 2005 23/10/06 H.503 ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΕ 528.73 | 90.00 | | 2 81.00| | | _ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 3000.16 | | 3 54. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ* +--------------------------.56 | | 5 53.500 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 600.019 Φ.E.27 | 13.T.00| _ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 1200. A.500 ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ 1200.98.00.05.I.00 | | 2 52.00 1200.500 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠ 3000.T.Α.95.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -------------------+ |Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 52 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 | |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΟVΕRΒΟΟΚΙΝG ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ| _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ |> 1 30.T. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ* +--------------------------.Α.Π.501 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 1200.00_ 5)ΗΙΤ ΗΟΤΕL 2005 23/10/06 H. ΕΙΣΡ | 3 33.009 Φ. A.00| 90.00_ 8)ΗΙΤ ΗΟΤΕL 2005 23/10/06 H.E.09.Π.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -------------------+ |Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 51 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 | |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ| _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ |> 1 30.00.00 3000.00.00| | | | | _ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 600.500 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | 2 54. ΕΙΣΡ 37.E. ΕΙΣΡ 23. A.019 Φ.00.000 ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ 3000.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -------------------+ |Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 53 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΓΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 | |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 10 ΤΑΜΕΙΟΥ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΛΗΨΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Τ)ΑΜΕΙΑΚΗ | _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ |> 1 38.E.00 90.00 600.T.01.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -------------------+ |Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 54 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 | 45 . A. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ* +--------------------------.00.00_ 7)ΗΙΤ ΗΟΤΕL 2005 23/10/06 H.33 | | 2 54.02.

00_ 9)ΗΙΤ ΗΟΤΕL 2005 23/10/06 H.14.T.I.14.500 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ Ε 1500.00| | | _ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 1500.00| | | _ ΤΚ:01/01/05 ΕΚ:01/01/05 ΣΥΝΟΛΟ 1500. A.00 1500.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΛΗΨΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ| _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ |> 1 02.00_ 46 .04.00 1500.500 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 1500.500 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 1500.00 | | 2 06.04.ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ -------------------+ |Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 55 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 | |ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 | |ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 | |ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ| _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ |> 1 06.00 | | 2 02.500 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ Ε 1500. ΕΣΤΙΑ 2000 *ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ* +--------------------------.E.

Σ.Π. και τελών παρεπιδημούντων.Ε. 8) Έκλεισε και απέστειλε τον λογαριασμό στο πρακτορείο «Δ.Π.Π. Ηλιάδης χορήγησε έκπτωση 10% επί της καθαρής αξίας των τροφίμων και 15% επί της καθαρής αξίας των ποτών ως Δ. 19%) και του Ο. προμηθειών 19%). μηνός Δεκεμβρίου ως Δ. εισπράττοντας το υπόλοιπο της οφειλής μετρητοίς ως Γ.Σ. Η προμήθεια του πρακτορείου υπολογίζεται βάσει σχετικής συμφωνίας στα καθαρά έσοδα εκμετάλλευσης υπνοδωματίων. 9%) αξίας 150 € τα οποία ήταν ακατάλληλα προς χρήση ως και Δ.Σ. για τα υπνοδωμάτια 9%.Ε.Σ.Π. και Δ. το εστιατόριο 9% το μπαρ 19% και το μπουφέ 19%. και πλήρωσε για μεταφορικά των παραπάνω υλικών-προϊόντων 60 € περιλαμβάνεται Φ. 19%). ΔΟΥΚΑ συμψηφίζοντας προηγούμενη προκαταβολή του πρακτορείου από 900 €.Π.Ε.Α.Α. 3) Αγόρασε 1000 λίτρα καύσιμα (ντίζελ) προς 0. για το εστιατόριο 2564 το μπαρ 2860 € και το μπουφέ 1345 € σε πελάτες του πρακτορείου Δ. και συμφώνησε για παροχή υπηρεσιών και εξυπηρέτηση σε πελάτες του πρακτορείου.Σ. Η ξενοδοχειακή επιχείρηση «HIT HOTEL» πραγματοποίησε τις παρακάτω οικονομικές πράξεις: 1) Αγόρασε τρόφιμα (Φ. Δημητρίου προκαταβολή 900 € ως Γ.Σ. επί των ανωτέρω μεταφορικών 19% ως Ε.Π. 2) Επέστρεψε τρόφιμα στον προμηθευτή Η.Α. 2345 € (Φ.Α.Α. Ηλιάδη μικτής αξίας (περιλαμβανόμενου και του Φ.65 € το λίτρο τοις μετρητοίς με ενσωματωμένο Φ.Η. 10) Προσδιορίζει τον Φ.Ε. προμήθεια 12% υπέρ του πρακτορείου ως Δ.Π.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ Άσκηση 5 λογιστικής κίνησης-λειτουργίας των λογαριασμών Φ. Ηλιάδη ως Δ.Π. 9%) μικτής αξίας 1000 € και ποτά μικτής (Φ. ΔΟΥΚΑ» ως 9) Τακτοποίησε Δ.Α.Ε 3456 € (Φ.Π. τον λογαριασμό με το πρακτορείο «Δ.Α.Α. 19% ως Ε.Σ. Δούκα ως M/C συμπεριλαμβάνεται Φ. Τέλη παρεπιδημούντων 2% για όλους τους κλάδους. εστιατορίου και μπαρ.Α. 5) Εισπράττει από το πρακτορείο Δ.Α. Ως Γ. 19%) αξίας 800 € επί πιστώσει από τον προμηθευτή Η..Π.Α. 7) Καταχώρησε τα έσοδα εκμετάλλευσης από για τα υπνοδωμάτια 3180 €.Τ.Π. (Φ. 47 . 4) Ο προμηθευτής Η.Π. 6) Πλήρωσε τους λογαριασμούς της Δ.Π.

000 ΗΛΙΑΔΗΣ 150.000 ΗΛΙΑΔΗΣ 1800.Υ.00.009 Φ.61 54.58 38.22 54.00.78 38.00.00.00.009 Φ.019 Φ.Α ΕΙΣΡΟ 103.00 4) ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 8 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΕΠ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 10 ΤΑΜΕΙΟΥ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΝΤΙΖΕΛ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Τ)ΑΜΕΙΑΚΗ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 25.39 ΤΚ:01/01/04 ΕΚ:01/01/04 ΣΥΝΟΛΟ 150.Α ΕΙΣΡΟ 127.00 650.00 150.00 1800.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 11) Αποδίδει στην Δ.Π.Π.00 2) ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 6 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΕΠ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 10 ΤΑΜΕΙΟΥ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Τ)ΑΜΕΙΑΚΗ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 25.019 Φ.Α. Αποδίδει τα τέλη παρεπιδημούντων ως Ε.000 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ν 546. ΕΙΣΡ 12.000 ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤ 137.00 25.05.57 54.Α ως Ε.00 ΤΚ:01/01/04 ΕΚ:01/01/04 ΣΥΝΟΛΟ 650. τον τυχόν οφειλόμενο Φ.000 ΤΑΜΕΙΟ 60.70 54.Π.Α ΕΙΣΡΟ 82.00.000 ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤ 50.00.00 Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 7 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ| Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 50.000 ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤ 1586.00 5) ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 9 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 | 48 .00 ΤΚ:01/01/04 ΕΚ:01/01/04 ΣΥΝΟΛΟ 60.05.Α ΕΙΣΡΟ 9.000 ΤΑΜΕΙΟ 650.Π.Π.00.Π.73 50.00 ΤΚ:01/01/04 ΕΚ:01/01/04 ΣΥΝΟΛΟ 1800.42 54.019 Φ.Ο.05.00.02. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1) ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 5 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 25/05/03 | ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ| Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 25.Π.00 3) ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 60.Π.

000 ΤΑΜΕΙΟ 5801. ΕΙΣΡ 8.019 Φ.Π.00.00 25.00 5801.00.109 Φ.00.23 73.00 6)ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 10 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΓΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 10 ΤΑΜΕΙΟΥ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Τ)ΑΜΕΙΑΚΗ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 30.009 Φ.000 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ2904.00 8) ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΥ : 12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΦΜC ΦΥΛΛΟ ΜΑΙΝ CΟURΑΝΤΕ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ| Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 30. ΕΚΡΟ 474.60 ΤΚ:01/01/04 ΕΚ:01/01/04 ΣΥΝΟΛΟ 9949.00 38.ΠΑ.Π.Π.001 ΕΣΟΔΑ ΥΠΝΟΔ 2860.58 54.00 _ ΤΚ:01/01/04 ΕΚ:01/01/04 ΣΥΝΟΛΟ 900.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ_ 50.00 73.00.000 ΦΩΤΙΣΜΟΣ 1970.00 7) ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 11 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΕΠ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 10 ΤΑΜΕΙΟΥ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ-ΟΤΕ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Τ)ΑΜΕΙΑΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 62.98.00.003 ΕΣΟΔΑ ΜΠΑΡ 2356.16 ΤΚ:01/01/04 ΕΚ:01/01/04 ΣΥΝΟΛΟ 220.98.09.26 54.00.00 900.00 9) ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΥ : 13 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΚΛΕΙΣΙΜΟ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 49 .Α.Α ΕΚΡΟΩ 671.05.28 54.00.24 73.39 54.09 54.004 ΕΣΟΔΑ ΜΠΟΥΦ 1109.000 ΗΛΙΑΔΗΣ 220.Π.00 ΤΚ:01/01/04 ΕΚ:01/01/04 ΣΥΝΟΛΟ 5801.00.17 73.099 ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙ 172.00.002 ΕΣΟΔΑ ΕΣΤΙΑ 2306.000 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 900.00.00 220.00.011 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 9949.21 38.00.59 54.03.Α ΕΙΣΡΟ 926.00.000 ΤΑΜΕΙΟ 900.009 Φ.00 9949.Α ΕΙΣΡΟ 19.000 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ Τ 192.119 Φ.20 62.

05.000 ΤΑΜΕΙΟ 172.66 54.Α.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 902.Π.95.Α.72 54.24 1974.Π.019 Φ.24 11) ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 15 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06|ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΓΕ ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 10 ΤΑΜΕΙΟΥ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Τ)ΑΜΕΙΑΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 38.60 172.Π. ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 54.00.019 Φ.60 50 .00 10) ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 14 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ _ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 61. ΕΙΣΡ 61. ΛΟΓΑ 235.998 Φ. 14) ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 18 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΕΠ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 10 ΤΑΜΕΙΟΥ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΕΛΩΝ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Τ)ΑΜΕΙΑΚΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 38.00 33.011 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 1974.009 Φ.109 Φ.02.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 30.011 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 900.119 Φ.00.91 ΤΚ:01/01/04 ΕΚ:01/01/04 ΣΥΝΟΛΟ 1381.76 7974.00.011 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 9949.28 54.00.099 ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙ 172.58 13) Απαιτούμε Φ.09.Π.Π.Α ΕΙΣΡΟ 171.Α.Π. ΕΚΡΟ 474.95.Α ΕΚΡΟΩ 671.00.60 ΤΚ:01/01/04 ΕΚ:01/01/04 ΣΥΝΟΛΟ 172.00 9949.Α.000 ΤΑΜΕΙΟ 7974.Π.00.24 ΤΚ:01/01/04 ΕΚ:01/01/04 ΣΥΝΟΛΟ 1974.Α.Π.76 33.Α ΕΙΣΡΟ 1319.00.00.39 54.00 33.92 54.58 1381.52 30.95.76 12)ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 16 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 23/10/06 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Φ.76 ΤΚ:01/01/04 ΕΚ:01/01/04 ΣΥΝΟΛΟ 7974.011 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 9949.60 54.011 ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 7974.00.00 ΤΚ:01/01/04 ΕΚ:01/01/04 ΣΥΝΟΛΟ 9949.

01 10.14 Εγγυητικές επιστολές για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συμβάσεων με πελάτες 06.99 Άλλα περουσιακά στοιχεία τρίτων 02.14 Κομιστές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως συμβάσεων 06.00 11.01 12.04 10.00 10.04 Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών καλής εκτελέσεως συμβάσεων 06.01 Αξίες τρίτων για είσπραξη 01.02 Εδαφικές εκτάσεις Κτίρια-Εγκαταστάσεις κτιρίων-Τεχνικά έργα Μηχανήματα-Τεχνικές εγκαταστάσεις-Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός Μεταφορικά μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως Συμμετοχές σε λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Πάγιο ενεργητικό υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων Γήπεδα .Εγκαταστάσεις Κτιρίων Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών Λοιπά τεχνικά έργα Μηχανήματα Τεχνικές εγκαταστάσεις Φορητά μηχανήματα χειρός 51 .00 Χρεόγραφα τρίτων για φύλαξη 01.02 12.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΜΈΝΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Ομάδα 0 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών χρεωστικοί Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις Διάφοροι λογαριασμοί πληροφοριών πιστωτικοί Λογαριασμοί τάξεως υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων 01.00 12.02 Εμπορεύματα τρίτων σε παρακαταθήκη 01.06 11.Οικόπεδα Ορυχεία Αγροί Φυτείες Δάση Κτίρια .01 11.03 Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών για εξασφάλιση απαιτήσεων 06.05 10.19 Παραχωρήσεις άλλων εγγυήσεων για εξασφάλιση υποχρεώσεων ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 10 11 12 13 14 15 16 18 19 10.

Ρυμούλκες .06 12.03 12.05 13.10 16.02 14.00 13.04 13.07 13.00 14.14 18. υποπροϊόντα & υπολείμματα στο στάδιο της κατεργασίας) 24 Πρώτες και βοηθητικές ύλες.01 14.01 13.00 Εργαλεία Μηχανολογικά όργανα Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων Αυτοκίνητα λεωφορεία Λοιπά επιβατικά αυτοκίνητα Αυτοκίνητα φορτηγά .06 13.03 16.05 12.Υλικά συσκευασίας 25 Αναλώσιμα υλικά 26 Ανταλλακτικά πάγιων στοιχείων 28 Είδη συσκευασίας 25.09 13.02 13.00 16.02 25.01 25.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 12.00 25.99 14.03 25.03 13.Ειδικής χρήσεως Σιδηροδρομικά οχήματα Πλωτά μέσα Εναέρια μέσα Μέσα εσωτερικών μεταφορών Λοιπά μέσα μεταφοράς Αποσβεσμένα μέσα μεταφοράς Έπιπλα Σκεύη Μηχανές γραφείων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα Υπεραξία επιχειρήσεως (Goodwill) Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις ΟΜΑΔΑ 2η: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 Εμπορεύματα 21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή 22 Υποπροϊόντα και υπολείμματα 23 Παραγωγή σε εξέλιξη (προϊόντα.05 Μικρά εργαλεία Λιγνίτης Πετρέλαιο Μαζούτ Διάφορα αναλώσιμα υλικά ΟΜΑΔΑ 3η: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 30 31 32 33 34 35 Πελάτες Γραμμάτια εισπρακτέα Παραγγελίες στο εξωτερικό Χρεώστες διάφοροι Χρεόγραφα Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων 52 .

01 31.Ν.22 Βραχ/θεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχ.08 31.01 30.21 Βραχ/θεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχ.03 Μέτοχοι (ή εταίροι) λογ/σμός καλύψεως κεφαλαίου 33.Ν.Ν.Δ.Ν. 26/971/1988) 33.13.04 Οφειλόμενο κεφάλαιο 33.13 Ελληνικό Δημόσιο . σε Ξ.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 36 38 Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού Χρηματικά διαθέσιμα 30.90 Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)(Γνωμ.Δ.Π. στις Τράπεζες για είσπραξη Γραμμάτια σε Ξ. Δημ.προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι 33.Ν. 33.03 31.02 Δάνεια προσωπικού 33.20 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις εισπρακτέες στην επόμενη χρήση σε Ξ.11 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων σε €.99 Λοιποί χρεώστες ΟΜΑΔΑ 4η: ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ-ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 40 41 επενδύσεων 42 43 Κεφάλαιο Αποθεματικά-Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις Αποτελέσματα εις νέο Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 53 .97 Χρεώστες επισφαλείς 33.91 Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) (Γνωμ. 236/1995) 33.λοιπές απαιτήσεις 33.00 Προκαταβολές προσωπικού 33. στο χαρτοφυλάκιο Γραμμάτια σε Ξ.14 Ελληνικό Δημόσιο .99 Πελάτες εσωτερικού Πελάτες εξωτερικού Ελληνικό Δημόσιο Ν. 33.95 Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε €.13.02 31.Ν. 33. και Δημόσιες Επιχειρήσεις Λοιποί πελάτες λογαριασμός επίδικων απαιτήσεων 31. στις Τράπεζες σε εγγύηση Γραμμάτια σε Ξ.09 31. σε καθυστέρηση 33.96 Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε Ξ.07 31. 33.03 30. 33.00 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 33. ή ΝΠΔΔ (Γνωμ. 33. 33.12 Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων σε Ξ.10 Παρ/μένος φόρος εισ/τος από πωλήσεις προς Ελλ. σε €.02 30.00 30.Ν.00 31.Ν.01 Χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού 33. 26/971/1988) 33.98 Επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου 33.10 Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο Γραμμάτια στις Τράπεζες για είσπραξη Γραμμάτια στις Τράπεζες σε εγγύηση Γραμμάτια σε καθυστέρηση Γραμμάτια σε Ξ.

μη μετατρέψιμα σε Ομολογιακά δάνεια σε €. μη μετατρέψιμα σε μετοχές Ομολογιακά δάνεια σε €.02 40.00 40.13 44.02 μετοχές 45. 233/2213/1994) Υπόλοιπο κερδών εις νέο Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων Καταθέσεως μετόχων Καταθέσεις εταίρων Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου (Γνωμ.10 44.2238/1994) 44.Ν.02 κεφαλαίου 43.04 45. μετατρέψιμα σε μετοχές Τράπεζες .ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 44 45 48 49 40.01 45.90 241/2228/1995) 43.15 κτήσεις πάγ. μετατρέψιμα σε μετοχές Ομολογιακά δάνεια σε €. στοιχ. από πιστώσεις & δάνεια για Ομολογιακά δάνεια σε €.10 Προβλέψεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Λογαριασμοί συνδέσμου με τα υποκαταστήματα Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο προνομιούχων μετοχών Κοινό μετοχικό κεφάλαιο αποσβεσμένο Προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο αποσβεσμένο Εταιρικό κεφάλαιο Κεφάλαιο ατομικών επιχειρήσεων Αμοιβαίο κεφάλαιο (Γνωμ.90 42.00 την υπηρεσία 44.01 43. μετατρέψιμα σε Ομολογιακά δάνεια σε Ξ. 45.00 44.05 40. 44.11.00 43.Ν. μη μετατρέψιμα σε μετοχές Ομολογιακά δάνεια σε Ξ.11 44.01 43.12 44.05 45.06 40. με ρήτρα Ξ.01 40.00 45. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από Σχηματισμένες προβλέψεις Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών πελατών (άρθρο 31 Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων Προβλέψεις για συν/τικές διαφ. Καταθέσεως μετόχων Καταθέσεις εταίρων Διαθέσιμα μερίσματα χρήσεως για αύξηση μετοχικού Αποθεματικά διατιθέμενα για αύξηση κεφαλαίου (Γνωμ.00.01 42.λογ/σμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε € 54 .02 κεφαλαίου 43.03 40.04 40. με ρήτρα Ξ.00 42.02 43.00 παρα 1θ Ν.Ν.00 43.90 241/2228/1995) 44. από αποτίμηση απαιτήσεων Προβλέψεις για συν/κές διαφ.Ν.03 μετοχές 45.14 και λοιπών υποχρ.07 40.

Γραμμάτια πληρωτέα εκδόσεως Ν.02 50.Δ. 2127/1993) Χαρτόσημο τιμολογίων πωλήσεως Φόροι .Ν.Ν.00 52.16 Μακρ/θεσμες υποχρεώσεις πρός λοιπές συμ/χικού ενδιαφέροντος επιχ.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 45.12 Τράπεζες .04 51. 45.22 Ελληνικό Δημόσιο (οφειλόμενοι φόροι) 45.02 Επιχειρήσεων 51.01 54.Δ. 243/2162/1995 και Ειδικός φόρος καταναλώσεως (Ν.Ν.00 50. 45.00 136/1905/1993) 54. 45.Ν.79/1623/1991) 52.01 50.Ν.Εγγυήσεις ειδών συσκευασίας Γραμμάτια πληρωτέα σε €.Π.01 51. 45. με ρήτρα Ξ.90 (Γνωμ. σε Ξ.17 Μακρ/θεσμες υποχρεώσεις πρός λοιπές συμ/χικού ενδιαφέροντος επιχ.Λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Πιστωτές διάφοροι Υποχρεώσεις απο φόρους . 45.04 Προμηθευτές Γραμμάτια πληρωτέα Τράπεζες .23 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 45.τέλη Ασφαλιστικοί οργανισμοί Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής Προμηθευτές εσωτερικού Προμηθευτές εξωτερικού Ελληνικό Δημόσιο Ν.03 50.99 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Ξ.14 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πρός συνδεμένες επιχειρήσεις σε €.Δ. 45.15 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πρός συνδεμένες επιχειρήσεις σε Ξ.03 54.98 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε €.11 Τράπεζες .Τέλη αμοιβών προσωπικού Φόροι . Γραμμάτια πληρωτέα σε Ξ. 45.Π.18 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πρός εταίρους και διοικούντες 45.Ν.13 Ταμιευτήρια .λογ/σμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Ξ. και Δημοσίων Υποσχετικές επιστολες πληρωτέες σε €.02 54. 45.λογ/σμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε €.Δ.00 51. σε €. Τράπεζα Α’ Τράπεζα Β’ Φόρος προστιθεμένης αξίας (Γνωμ.01 54. ΟΜΑΔΑ 5η: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 50 51 52 53 54 55 56 58 50.Τέλη αμοιβών τρίτων 55 .λογ/σμοί μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 45.19 Γραμμάτια πληρωτέα σε €. και Δημόσιες Επιχειρήσεις Προμηθευτές .

Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 54.05 Αποδοχές ασθένειας 60.09 Ποσοστά για πωλήσεις και αγορές 56 .07 Επιδόματα κανονικής άδειας 60.01.00 Τακτικές αποδοχές (περιλ.02 Επικουρικά Ταμεία 56.02 Αμοιβές υπερωριακής αποσχολήσεως 60.01.08 Αποζημιώσεις μη χορηγούμενων αδειών 60.05 Αποδοχές ασθένειας 60.03 Δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) 60.00..01.02 Αμοιβές υπερωριακής αποσχολήσεως 60. & προσαυξήσεις λόγω νυκτερ.01.00.03 Δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) 60.01.01. για παροχές σε είδος.06 Αποδοχές κανονικής άδειας 60..08 Αποζημιώσεις μη χορηγούμενων αδειών 60.10 Εκτακτες αμοιβές (πρίμ.06 Αποδοχές κανονικής άδειας 60.Τέλη τιμολογίων αγοράς 54.κλπ) 60.00.00.Κυριακών και εξαιρ.01.βραβεία.00 Εσοδα επομένων χρήσεων 56.04 Αποδοχές επισήμων αργιών 60.) 60.00.06 Φόροι .00.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 60.επιδόμ.) 60.99 Φόροι . ή αποζημ.00.τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος 54.07 Επιδόματα κανονικής άδειας 60.01.08 Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων .09 Ποσοστά για πωλήσεις και αγορές 60.01 Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού 60.01 Εξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) ΟΜΑΔΑ 6η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ 60 61 62 63 64 65 66 λειτουργικό κόστος 68 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι-τέλη Διάφορα έξοδα Τόκοι και συναφή έξοδα Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 60.00 Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) 55.05 Φόροι .ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 54.09 Λοιποί φόροι και τέλη 54.Κυριακών και εξαιρ.01.00.07 Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών 54.00.00 Τακτικές αποδοχές (περιλ.00.11 Αμοιβές εκτός έδρας (όταν δεν καλύπτουν έξοδα εκτός έδρας) 60. & προσαυξήσεις λόγω νυκτερ.01 Λοιπά Ταμεία κύριας ασφαλίσεως 55.Τέλη προηγούμενων χρήσεων 55.

01 Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας (Service) 57 .00.04.κλπ) 60.00.01 Αμοιβές και έξοδα μη ελευθ. ομαδικής ή ατομικής ασφαλίσεως) 60. Έργων εξωτερικού (Γνωμ.ερευνητών 61. 252/2244/1495) 61.00 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγ/τιών υποκ.02.00 Είδη ενδύσεως 60.μελετητών .02 Αμοιβές και έξοδα τεχνικών 61.06 Αμοιβές και έξοδα λογιστών 61.02. προσωπ.περιθάλψεως(πχ νοσήλια.02.02 Εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφαλίσεως 60.01 Προμήθειες για πωλήσεις 61.01.χ.04.04 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ημερομίσθιου προσωπικού 60. 44/1129/1989) 60.01 Εξοδα στεγάσεως (π.05 Εξοδα ιατροφαρμ.00 Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού συμβουλίου 61.06 Ασφάλιστρα προσωπικού (π.00.03 Δωρόσημο οικοδόμων (Γνωμ.04 Εξοδα επιμορφ.00.01 Αμοιβές και έξοδα συμβ/γράφων (όταν υπόκεινται σε παρακρ.02.01.. 252/2244/1995) 61.έξοδα κηδειών) 60.01 Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων κύριας ασφαλίσεως 60.03 Εξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού (πχ κατασκ.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 60.00.04 Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών 61.χορ/ρίδων ή εορτ.02.02 Λοιπές προμήθειες τρίτων 61.επιδόμ.02 Επιχορηγήσεις και λοιπά έξοδα κυλικείου .04.02 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 60.φάρμακα.04.00 Προμήθειες για αγορές 61. ή αποζημ.02..ταξιδίων/έξοδα μετεκπ/σεων) 60. κατοικιών) 60.01.03.11 Αμοιβές εκτός έδρας (όταν δεν καλύπτουν έξοδα εκτός έδρας) 60.02.02. σε παρακράτηση φόρου εισ/τος 61.03 Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού 60.03.χ.00 Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων 61.05 Αμοιβές και έξοδα ιατρών 61.00.εκδρομών.02 Προμήθειες εισπράξεως τιμολογίων και φορτωτικών εγγράφων 61.02 Αμοιβές σε εταιρίες μελετών Τεχν. επαγ/τιών υποκ.03.02.εστιατορίου 60. σε παρακράτηση φόρου εισ/τος 61.02 Εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφαλίσεως 60.02.βραβεία.(πχ δίδακτρα.) 60.00.03 Επεξεργασίες από τρίτους 61. για παροχές σε είδος.03.07 Αξία χορηγουμένων αποθεμάτων (Γνωμ.03 Μεσιτείες 61.00 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 60.έξοδα εγχειρ.00 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 60.01.02.02. εκδηλ. φόρου εισ/τος) 61.έξοδα εκπαιδ.01 Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων κύριας ασφαλίσεως 60.10 Εκτακτες αμοιβές (πρίμ.03 Αμοιβές και έξοδα οργανωτών .

07.01 Φωταέριο παραγωγικής διαδικασίας 62.02 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 62. 61.07 Ενοίκια φωτοαντιγραφικών μέσων 62.04.Εισφορές υπέρ Τ.05 Ενοίκια μηχανογραφικών μέσων 62.04.03 Ενοίκια μεταφορικών μέσων 62.FAX 62.92.94.Ε.05.02 Ενοίκια μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων-λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού 62.Δ.Μ.01 Εισφορές Τ. 62.04.02 Ταχυδρομικά 62.00 Τηλεφωνικά .03.04 Ενοίκια 62.08 Ενοίκια φωτεινών επιγραφών 62. Οργαν.00 Αμοιβές σε εταιρίες μελετών τεχνικών έργων (Γνωμ. 147/1968/1993) 62.04.03.92 Εισφορές υπέρ τρίτων για ελεύθερους επαγγελματίες 61.00 Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων 62.252/2244/1995) 61. 61.Σ.07 Επισκευές και συντηρήσεις 62.03.Ε.00 Εισφορές Ταμείου Νομικών έμμισθων δικηγόρων (άρθρο 37 Ν.06 Κρατήσεις .04.03 Ασφάλιστρα πιστώσεων 62. 252/2244/1995) 61.94 Εισφορές υπέρ Ασφ.91 Πνευματικά και καλλιτεχ.01 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 62.02 Ασφάλιστρα μεταφορών 62.Σ.90.04 Ενοίκια επίπλων 62.00 Εδαφικών εκτάσεων 58 .Π.05.03 Τηλεπικοινωνίες 62.10 Ενοίκια χρονομεριστικής μισθώσεως Ν.92.Εισφορές υπέρ Τ.06 Αποθήκευτρα 62.07 Κρατήσεις .Ε.Δ.Π. για κατ/ζόμενα Τεχν.05.01 Ενοίκια κτιρίων .Τηλεγραφικά 62. 252/2244/1995) 61.Ε. 95/1694/1992) 61.93 Αμοιβές υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών τεχν.00 Εισφορές ΙΚΑ προσωπικού υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών Τεχνικών Έργων 61.04.2145/1993) 61.04. Έργα (Γνωμ.τεχνικών έργων 62.10 Αγορές τηλεκαρτών προς διάθεση (Γνωμ.00 Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής 62.05 Ασφάλιστρα 62.Υ.04. 85/1644/1991) 62. σε παρακράτηση φόρου εισ/τος (Γνωμ.03. 252/2244/1995) 61.1652/1986 (Γνωμ. δικ/τα τρίτων επί πωλήσεων (Γνωμ.Α.94.05 Κρατήσεις .01 TELEX (Τηλέτυπο) .94.94.Εισφορές υπέρ Μ.00 Ασφάλιστρα πυρός 62.94.06 Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού 62.Υ έμμισθων ιατρών 61.04.04. έργων (Γνωμ.90 Αμοιβές τρίτων μη υποκ.05.01 Δωρόσημο οικοδόμων υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών Τεχνικών Εργων 61.Τ.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 61.

01 Αυτοκινήτων φορτηγών 63.03.03 Τέλη ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν.00 Φωτισμός (πλήν ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής) 62.98 Λοιπές παροχές τρίτων 62.00.τέλη 63.06 Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων 63.03.04.Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 63.05 Εμπορευμάτων 62.Εγκαταστάσεων κτιρίων .02 Σιδηροδρομικών οχημάτων 63.07.03 Μεταφορικών μέσων 62.01 Χαρτόσημα λοιπών πράξεων 63.08 ΦΠΑ εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδήματος (Γνωμ.98.Λοιπού Μηχανολογικού εξοπλισμού 62.98.07.07.τέλη 63.06 Λοιποί φόροι .02 Τέλη συναλλαγματικών.01 Κτιρίων .00 Αυτοκινήτων επιβατικών 63.04.τέλη εξωτερικού 63.90 Τέλη υπέρ τρίτων επι κατασκευαζόμενων Τεχνικών Εργων (Γνωμ.02.03.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 62.01 Εισφορά ΟΓΑ 63.03 Έξοδα ξενοδοχείων για εξυπηρέτηση πελατών μας (Γνωμ.02.τέλη προβλεπόμενοι από διεθνείς οργανισμούς 63.07.03 Φόροι .04 Χαρτόσημο εσόδων από τόκους 63.07.01 Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος εξωτερικού 63.98. 129/1875/1993) 62.09 ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδήματος (Γνωμ.91 Εξοδα μεταφορικού έργου (Γνωμ.219/2184/ 1994) 63.00 Χαρτόσημο μισθωμάτων 63.98.00 Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος 63.04 Εναέριων μέσων 63. 52/2244/ 1995) 63.03 Χαρτόσημο κερδών 63. 243/2162/1995) 63.00 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού 63.98.98.98.04 Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 62.01 Τέλη υδρεύσεως) καταργήθηκαν με το άρθρο 43 παρα 2 Ν.00 Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος εσωτερικού 63.07 Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων από πωλήσεις προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ 63. δανείων και λοιπών πράξεων 63.2130/1993) 63.Τεχνικών έργων 62.02 Μηχανημάτων .03 Πλωτών μέσων 63.98.98.00.04 Δημοτικοί φόροι .01 Φωταέριο (πλην φωαερίου παραγωγής) 62.05 Φόροι .01 Φόροι και τέλη ανεγειρόμενων ακινήτων 63.02 Ύδρευση (πλην υδρεύσεως παραγωγής) 62.07.98.06 Ετοίμων προϊόντων 62.98.98. 243/2162/1995) 59 .03.02 Φόρος ακίνητης περιουσίας (καταργήθηκε με το άρθρο 37 Ν.00 Χαρτόσημα συναλλαγματικών και αποδείξεων 63.03.Τεχνικών Εγκαταστάσεων .2065/1992) 63.98 Διάφοροι φόροι .98.2065/ 1992) 63.04.

τηλεόραση Διαφημίσεις από τον κινηματογράφο Διαφημίσεις από τα λοιπά μέσα ενημερώσης Έξοδα λειτουργίας φωτεινών επιγραφών Έξοδα συνεδρίων .06 64.00 64.02.06.02.00.08 64.10 64.00 64.05 64.02.00.08 υποχρεώσεις) 64.06 64.02 64.02.02 64.02 64.02 μέσα τρίτων 64.04 64.αγαθών πωλήσεων με Έξοδα διακινήσεων (εσωτερικών) υλικών . Εντυπα και γραφική ύλη Εντυπα Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων Εξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων Υλικά άμεσης αναλώσεως Καύσιμα και λοιπά υλικά θερμάνσεως Υλικά καθαριότητας 60 .05.02.01 64.03.αγαθών με Εξοδα ταξειδίων Εξοδα ταξειδίων εσωτερικού Έξοδα ταξειδίων εξωτερικού Έξοδα προβολής και διαφημίσεως Διαφημίσεις από τον τύπο Διαφημίσεις από το ραδιόφωνο .03 64.01 64.λιπαντικά .07.02.04 μεταφορικά μέσα τρίτων 64.επιδείξεων Έξοδα εκθέσεων εσωτερικού Έξοδα εκθέσεων εξωτερικού Έξοδα επιδείξεων Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών Ειδικά έξοδα εξαγωγών δίχως δικαιολογητικά Συνδρομές .00 64.06.03 μεταφορικά μέσα τρίτων 64.01 Έξοδα μεταφορών Έξοδα κινήσεως (καύσιμα .05.01 64.00 μεταφορικών μέσων 64.διόδια) ιδιόκτητων Έξοδα μεταφοράς προσωπικού με μεταφορικά μέσα τρίτων Εξοδα μεταφοράς υλικών .03 64.04.Εισφορές σε επαγγελματικές οργανώσεις Δικαιώματα Χρηματιστηρίου διαπραγματεύσεως τίτλων Δωρεές .00.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 64.02 44/1129/1989) 64.00 64.05 εκδηλώσεων 64.02.00.δεξιώσεων και άλλων παρεμφερών Έξοδα υποδοχής και φιλοξενείας Έξοδα προβολής και λοιπών μεθόδων) Έξοδα λόγω εγγυήσεως πωλήσεων (συμβατικές Έξοδα αποστολής δειγμάτων Αξία χορηγουμένων δειγμάτων (Γνωμ.Επιχορογήσεις Δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς Αξία δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς (Γνωμ.07.01.06.07.03 64.02 64.08.02.01.00 64.01 64.07.01 64.02 64.00 64.02.01 64.02.00 64.04 64.Εισφορές Συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες Συνδρομές .01 64.09 64.00 64. 44/1129/1989) Έξοδα εκθέσεων .02.03.05.00.03.07 64.00 64.07 64.αγαθών αγορών με μεταφορικά Έξοδα μεταφοράς υλικών .01 64.08.

01 Εξοδα δημοσιεύσεως αγγελιών και ανακοινώσεων 64.00 Τόκοι και έξοδα δανείων σε €.Ε.02 Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε Ξ. σε €. μετατρεψίμων σε μετοχές 65.Ν.00 Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων 65.08 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων γραμματίων πληρωτέων σε Ξ. προς συνδεμένες επιχ.07 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων γραμματίων πληρωτέων σε €. μετατρεψίμων σε μετοχές 65.10. 268/2272/1986) 64.01 Τόκοι και έξοδα δανείων σε €. μη μετατρέψιμων σε μετοχές 65.00.01. σε Ξ.01.91 Διαφορές (ζημίες) από πράξεις hedging (Γνωμ. μη μετατρεψίμων σε μετοχές 65.09 Εξοδα δημοσιεύσεων 64.01.01.09.Ν.01. 65.01. μετατρεψίμων σε μετοχές 65.01.09.Ν.12.04 Τόκοι και έξοδα δανείων σε Ξ.00 Προμήθειες και λοιπά έξοδα αγοράς συμμετοχών και χρεογράφων 64.00 Διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχών 64.08. μακρ/θεσμων υποχρ. 65.02 Τόκοι και έξοδα δανείων με ρήτρα Ξ.Ν.03 Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς Ταμιευτήρια 65.03 Τόκοι και έξοδα δανείων με ρήτρα Ξ.00. 65. 65.Ν.Ν.Ν.00.09 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς το Δημόσιο από φόρους 61 .01 Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε €. μη μετατρεψίμων σε μετοχές 65.12.10.10.01 Διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχών σε λοιπές πλην Α.00.99 Λοιπά έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων 64.00 Εξοδα δημοσιεύσεως ισολογισμών και προσκλήσεων 64. επιχειρήσεις 64. 65.05 Τόκοι και έξοδα Τραπεζ.98 Λοιπά διάφορα έξοδα 65.00.06 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς εταίρους και διοικούντες 65.00.02 Διαφορές (ζημίες) από πώληση χρεογράφων 64. προς συνδεμένες επιχ.04 Τόκοι και έξοδα Τραπεζ.Ν.01. 65.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 64.02 Υλικά φαρμακείου 64.12. με ρήτρα Ξ. μακρ/θεσμων υποχρ.05 Τόκοι και έξοδα δανείων σε Ξ.01 Προμήθειες και λοιπά έξοδα πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων 64.12 Διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων 64.00 Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων σε €.10 Εξοδα συμμετοχών και χρεογράφων 64.01.01 Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 65.01. 65.11 Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων 64.

03 Ειδικές επιχορηγήσεις-Επιδοτήσεις (Γνωμ.90 (Γνωμ.02 Επιστροφές τόκων λόγω εξαγωγών 74.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 65. κλαπέντων ή απωλεσθ.11 Ασφαλιστική αποζημίωση καταστραφέντων αποθεμάτων (Γνωμ.206/1994) 62 .01 68.98 68.03 με αξιόγραφα 65.υλικών συσκευασίας 72.01 Επιστροφές δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων 74.47/1989.10 ασφαλιστικά ταμεία 65.06 65.00 Πωλήσεις άχρηστου υλικού 72. αποθεμάτων (Γνωμ.41/1989.09 65.22 Πωλήσεις υποπροϊόντων και υπολειμμάτων 72. εμπράγματων) δανείων και Παροχές σε ομολογιούχους επί πλέον τόκου Προμήθειες εγγυητικών επιστολών Τόκοι και έξοδα εισπρ. απαιτήσεων με σύμβαση Factoring Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως ΟΜΑΔΑ 7η: ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ 70 Πωλήσεις εμπορευμάτων 71 Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών 72 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού 73 Πωλήσεις υπηρεσιών (έσοδα απο παροχή υπηρεσιών) 74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων 75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 76 Έσοδα κεφαλαίων 72.09 Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα Τραπεζών Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεων Τραπεζικών εγγυημένων Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών χορηγήσεων Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών και χαρ/μο συμβάσεων Εξοδα ασφαλειών (π.00 Επιχορηγήσεις πωλήσεων 74.25 Πωλήσεις αναλώσιμων υλικών 72.02 65.05 χρηματοδοτήσεων 65.08 χρηματοδοτήσεων 65.216/2176/1994) 65.01.00 την υπηρεσία 68.10 65.26 Πωλήσεις ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων 74.10 Ασφαλ/κή αποζ. 107/1810/1992) 72.24 Πωλήσεις πρώτων και βοηθητικών υλών .114/1992 & 217/1994) 72.07 και χρηματοδοτήσεων 65.χ.04 για εξαγωγές 65.

Μεσιτείες 75.00 Εσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 75.02 Εσοδα ομολογιών ελληνικών δανείων 76.00.00.03 Μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 76.01.01.00.02.08 Μερίσματα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού 76.05 Εσοδα από συμμετοχή σε προσωπικές εταιρίες εξωτερικού 76.01.05 Επιδότηση επιτοκίου δανείων πάγιων επενδύσεων (Γνωμ.07 Ενοίκια μεταφορικών μέσων 75.01 Εσοδα χρεωγράφων 76.χ.98 Διάφορα πρόσθετα έσοδα πωλήσεων 75.01.υλικών τρίτων 75.00.01.01.07 Εσοδα ομολογιών αλλοδαπών δανείων 76.00 Εσοδα συμμετοχών 76.02 Εσοδα από επεξεργασία (Facon) προϊόντων .03 Εσοδα από προνόμια και διοικητικές παραχωρήσεις 75.00.02 Εσοδα κυλικείου 75.02 Μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 76.01.00.03 Εσοδα από επισκευές αγαθών τρίτων 75.02.55/1990) 75.02 Προμήθειες .01 Εσοδα από μελέτες .01 Μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 76.01 Εσοδα εστιατορίου 75.01.06 Μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 76.01 Εσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό 75.00 Προμήθειες από αγορές για λογαριασμό τρίτων 75.01.01. 93/1687/1992) 74.01.τεχνικών έργων 75.00.04 Τόκοι έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου 76.00 Εσοδα από παροχή υπηρεσιών λογιστηρίου 75.08 Ενοίκια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 75.00 Μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 76.00 Εσοδα από παροχή κατοικιών 75. μεταλλευτικών παραχωρήσεων) 76.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 74.04 Εσοδα από συμμετοχή σε προσωπικές εταιρίες εσωτερικού 76.00.02 Δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων 63 .01.04 Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων 75.04 Εσοδα από παροχή υπηρεσιών σε πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς (Γνωμ.00.09 Ενοίκια ασώματων ακινητοποιήσεων (π.05 Ενοίκια κτιρίων .00 Μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 76.05 Μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εξωτερικού 76.03 Μερίσματα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού 76.01 Μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού 76.00.00.έρευνες για λογαριασμό τρίτων 75.01 Προμήθειες από πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων 75.

04.αναπτύξεως Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως Εξοδα λειτ.02 80.Ε.02.46/89) 80.02.04.01 76.03.00.00 80.06 76.04 76.03.06 80.02 76.03 76.00 80.04 76.02 80.03.Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων Εξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Εσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Εσοδα συμμετοχών Εσοδα χρεογράφων Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών και χρεογράφων Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Εκτακτα και ανόργανα εξοδα Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων 64 .04.04 80.03.01 80.02 80.03. ΟΜΑΔΑ 8η: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 80 81 82 83 84 85 86 88 89 80.03.03 αδράνειας)(Γν.02 76.00 81. επιχειρήσεις 76.02.02.05 80.02.00 81.03 80.00 80.00 76.παραγωγής μη κοστ/θέντα(κόστος υποαπασχολ.03.04 81.01 Α.00.03.98.98 76.01 80.05 76.01 Γενική εκμετάλλευση Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα Έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Έσοδα απο προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων Αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος Αποτελέσματα χρήσεως Αποτελέσματα πρός διάθεση Ισολογισμός Λογαριασμός Γενικής Εκμεταλλεύσεως Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως Εξοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων Εξοδα διοικητικής λειτουργίας Εξοδα λειτουργίας ερευνών .03 80.03.02.02.03.00 76.03.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 76.01 80.03 76.03.00 31/1022/1988) Λοιποί πιστωτικοί τόκοι Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών εσωτερικού Τόκοι καταθέσεων Ταμιευτηρίων εσωτερικού Τόκοι καταθέσεων εξωτερικού Τόκοι χορηγημένων δανείων Τόκοι τρεχούμενων λογ/σμών πελατών Τόκοι λοιπών τρεχούμενων λογαριασμών Τόκοι καθυστερουμένων γραμματίων εισπρακτέων Διαφορές (κέρδη) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων Διαφορές (κέρδη) από πώληση συμμετοχών Διαφορές (κέρδη) από πώληση συμμετοχών σε λοιπές πλην Διαφορές (κέρδη) από πώληση χρεογράφων Λοιπά έσοδα κεφαλαίων Εκπτώσεις από εφάπαξ εξόφληση φόρων και τελών (Γνωμ.

ποινικών ρητρών 82.01 Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων 82.02.02 Καταπτώσεις εγγυήσεων .02.02 Ζημίες από εκποίηση μηχ/των-τεχν.10 Ζημίες από καταστροφή ακατάλληλων αποθεμάτων (Γνωμ.00.Υπεξαιρέσεις 81.ποινικών ρητρών 81.07 Ζημίες από καταστροφή ανασφάλιστων αποθεμάτων (Γνωμ.03.02 Κέρδη από κποίηση μηχ/των-τεχν.05 Οριστικοποιημένοι επίδικοι Φόροι Δημοσίου (πλην φόρου εισοδήματος) 82.00.03.08 Ζημίες από απώλεια ή κλοπή ανασφάλιστων αποθεμάτων (Γνωμ.03 Κλοπές .01 Κέρδη από εκποίηση τεχνικών έργων 81. 176/2087/1993) 82.02.02 Εκτακτες ζημίες 81.00.04 Φόροι και τέλη προηγούμενων χρήσεων (πλην φόρου εισοδήματος) 82.00.03 Εκτακτα κέρδη 81.07 Χρεωστικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 36. 176/2087/1993) 65 .03 Κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσων 81.03 Κλοπές .ποινικών ρητρών 81.02.00.03.05 Κέρδη από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων ακινητοποιήσεων 81.02.00 Ζημίες από εκποίηση ακινήτου 81.02.01.05 Ζημίες από μεταβίβαση δικαιωμάτων και λοιπών ασώματων ακινητοποιήσεων 81.03.03 Ζημίες από εκποίηση μεταφορικών μέσων 81.00. 51/1282/1990) 81.00.06 Ζημίες από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις 81.01 (Γνωμ.00.00 Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 82.02.44/1129/89) 81.02 Καταπτώσεις εγγυήσεων .03.03.05 Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων 81.07 Κέρδη από λαχνούς ομολογιακών δανείων 82.02 Καταπτώσεις εγγυήσεων .04 Συναλλαγματικές διαφορές 81.02.02.00 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 82.00.00 Κέρδη από εκποίηση ακινήτου 81.03.05 Αξία σημαντικών δωρεών αποθεμάτων για κοινοφελείς σκοπούς (Γνωμ.01 Ζημίες από εκποίηση τεχνικών έργων 81. 51/1282/1990) 81.00.02.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 81.00.01.03 (Γνωμ.04 Συναλλαγματικές διαφορές 81.00.00.04 Ζημίες από εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 81.00. εγκαταστάσεων-λοιπού μηχαν/κού εξοπλισμού 81. εγκαταστάσεων-λοιπού μηχαν/κού εξοπλισμού 81.06 Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων προηγούμενων χρήσεων 82. 217/2177/1994) 81.01 Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 81.04 Κέρδη από εκποίηση επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 81.01.08 Χρεωστικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 36.Υπεξαιρέσεις 82.99 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 81.

10 Από προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων παγίων στοιχείων 84.01 Από προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων 84.01.01. προβλ. χρήσεων για κάλυψη εξόδων εκμ/σεως(Γν. 91/1683/1992) 82. 176/2087/1993) 82.10 Χρεωστικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 56.04 83.13 Από προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων 84.00 Από προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 84.10 Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων 83.00 Από προβέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 84. κινδύνους 84.91.00.01 (Γνωμ.00.00.01.91 Εσοδα από χρησιμοπ.61 Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία (Γνωμ.00.98 Λοιπές έκτακτες προβλέψεις 84.09 Από λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως 86.13 Προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων 83.00.00 Επιχορηγήσεις πωλήσεων 82.01.02 Επιστροφές τόκων λόγω εξαγωγών 82.91/92) 84.00 Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 86.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 82.00 Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 84.00.01 Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 66 .01. 91/1683/1992) 82.11 Από προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 84. 91/1683/1992) 82.00.62 Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία (Γνωμ.00.03 Εισπράξεις αποσβεσμένων απαιτήσεων 82.12 Από προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα 84.01.91. 91/1683/1992) 82.00. 176/2087/1993) 82.64 Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία (Γνωμ.09 Χρεωστικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 56.12 Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα 83. χρήσεων για έκτακτ. πρ.01 Επιστροφές δασμών και λοιπών επιβαρύσεων 82.12 Από προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα 84.00.13 Από προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων 84.00.60 Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία (Γνωμ.00.01.11 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 83. 91/1683/1992) 82.00.00 Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως 86.63 Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία (Γνωμ.00.01 Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 82.03 (Γνωμ.01 Εσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγ.00.

03.01.00 Εκτακτα και ανόργανα έσοδα 86.00 Εσοδα συμμετοχών 86.03 Εξοδα λειτουργίας ερευνών .αδράνειας)(Γν.02.08 Εξοδα και ζημίες συμμετοχών και χρεογράφων 86.01 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 86.09 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό σύστημα φόροι 88.09 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 86.αναπτύξεως 86.παραγωγής μη κοστ/θέντα(κόστος υποαπασχολ.07 Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων 86.02 Εσοδα προηγούμενων χρήσεων 86.03.εγκαταστάσεων κτιρίων .00.λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού 86.03.03 Εσοδα και προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 86.01 Ζημίες χρήσεως 88.01 Ισολογισμός κλεισίματος χρήσεως 67 .02.02 Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσεως 88.07 Λογ/σμός αποθεματικών προς διάθεση 88.05 Εξοδα λειτ.01 Κτιρίων .02.08 Εκτακτες ζημίες 86.00 Καθαρά κέρδη χρήσεως 88.03.02.46/89 86.02 Εκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα 86.00.01 Εσοδα χρεογράφων 86.03 Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις παγίων 86.00 Εδαφικών εκτάσεων 86.01.03 Μεταφορικών μέσων 86.02 Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 86.10 Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 86.02 Μηχανημάτων .01.02.04 Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 86.τεχνικών εγκαταστάσεων .01.03 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 86.01.02 Κέρδη πωλήσεων συμμετοχών και χρεογράφων 86.03.00 Ισολογισμός ανοίγματος χρήσεως 89.03.09 Εξοδα προηγούμενων χρήσεων 86.02.08 Φόρος εισοδήματος 88.04 Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 86.τεχνικών έργων 86.05 Ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως 86.03 Ζημίες προηγούμενης χρήσεως προς κάλυψη 88.04 Ζημίες προηγούμενων χρήσεων προς κάλυψη 88.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 86.02.02.98 Ζημίες εις νέο 89.99 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 88.01 Εκτακτα κέρδη 86.01.00.01.07 Εκτακτα και ανόργανα έξοδα 86.00.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΕΣΤΙΑ *ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ* V2000+
HIT AE (C) 1999-2001
BIT HOTEL LTD (C) 1986-1999
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 10/11/06

ΑΡΧΕΙΑΕΡΓΑΣΙΕΣ
│ 11. ΓΛΩΣΣΕΣ
ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ
│ 12. ΣΠΟΥΔΕΣ
21. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
31. ΚΑΡΤΕΛΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
│ 13. ΤΜΗΜΑΤΑ
22. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΣΘΟΥ 32. ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ
│ 14. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
23. ΕΚΤΑΚΤΑ
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
│ 15. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
24. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΗΝΟΣ 35. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΣΘΟΥ

│ 16. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
25. ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΝΟΣ 36. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ │
│ 17. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
26. ΜΗΧ/ΚΑ ΕΝΣΗΜΑ 37. ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

└─────────────────────┤
27. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ │ 38. ΜΗΧ/ΚΑ ΕΝΣΗΜΑ

└─────────────────────┤ 39. ΚΑΡΤΕΛΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ│
└─────────────────────────┘
│ 40. M.I.S.
│ │ 50. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
│ │ 60. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

└─────────────────────┘ └─────────────────────┘
99. ΕΞΟΔΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ :

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Βασικοί μισθοί
Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως
έχουν διαμορφωθεί στις 31.12.2005, σύμφωνα με την αυξάνονται από 1.7.2006 κατά
ποσοστό 3,5% και διαμορφώνονται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: 794,02 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: 777,27 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄: 761,86 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄: 728,08 ευρώ
Από από 1.1.2007 κατά ποσοστό 2% και διαμορφώνονται ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: 809,90 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: 792,82 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄: : 777,10 ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄: 742,64ευρώ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), μαιτρ, υπομαίτρ (κάπταιν),
θυρωρός Α’, νυχτοθυρωρός, μπουφετζής Α’, προϊστάμενος υπνοδωματίων και
κοινοχρήστων χώρων, μάγειρας Α’
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: Προϊστάμενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής,
θυρωρός Β’, σερβιτόρος τραπεζαρίας-σαλονιού ή ορόφων (θαλαμηπόλος), μπάρμαν
(μπαρμέϊντ), ασημοκέρηδες, μάγειρας Β’. Επίσης οι τηλεφωνητές, οι ελεγκτές
(ταμπλίστες) και οι μεϊνκουραντιέ.

68

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόμος (Βαλές), καμαριέρα, θυρωρός
υπηρεσίας, βοηθοί θυρωρείου ή μπουφέ ή εστιατορίου ή μπαρ ή ορόφων ή λινοθήκης,
γκρουμ, ντόρμαν (εξωτερικός θυρωρός), λινοθηκάριος, βουατηριέρης (παρκαδόρος),
μάγειρας Γ’.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ’: Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, μοδίστρα,
μανταρίστρια, λατζέρης, λουτρονόμος, προϊστάμενος ιατρών, βοηθός ιατρών.

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Ι.Κ.Α. ΑΠΛΩΝ
13,25%
22,86%
ΕΝΣΗΜΩΝ
Ι.Κ.Α. ΒΑΡΕΩΝ
16,80%
25,01%
ΕΝΣΗΜΩΝ
ΤΑ.ΞΥ. ΝΕΩΝ
8%
7,1%
ΤΑ.ΞΥ. ΠΑΛΑΙΩΝ
6%
5,1%
ΤΑ.ΞΥ. νέων έχουν όσοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά την 1-1-1993 και μετά.
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ: 1467,35€
ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ:ΣΥΝΟΛΟ (5) Τύπος: ΜΙ+ΠΡ+ΕΗ-ΜΕ
ΜΙ= Βάση μισθού, ΠΡ= Προσαυξήσεις, ΕΗ= επιπλέον ημερομίσθια, ΜΕ= Μειώσεις.
Προϋπηρεσία: 4.60 €/έτος.
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΕΠΙΔΟΜΑ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
10%
Β.Μ.+Π.Υ.
ΕΠΟΧΙΚΟ
10%
Β.Μ.+Π.Υ.
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ (1)
5%
Β.Μ.
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ (2)
10%
Β.Μ.
ΤΑΧΥΡΥΘΜΗΣ ΕΚΠ.
6%
Β.Μ.+Π.Υ.
Σ.Τ.Ε. (ΜΕΣΗΣ ΕΚΠ.)
10%
Β.Μ.+Π.Υ.
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠ.
15%
Β.Μ.+Π.Υ.
ΣΤΟΛΗΣ
10%
Β.Μ.+Π.Υ.
ΤΡΟΦΗΣ
10%
Β.Μ.
Β.Μ.= Βασικός Μισθός
Π.Υ.= Προϋπηρεσία
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ 5%: Καμαριέρα ,πλύντρια, λουτρονόμος, προϊστάμενος ιατρών, βοηθός
ιατρών, καθαρίστρια.
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ 10%: Μάγειρας Α’, Β’ και Γ’.
ΒΑΡΕΑ ΕΝΣΗΜΑ: Καμαριέρα ,πλύντρια, λουτρονόμος, προϊστάμενος ιατρών, βοηθός
ιατρών, καθαρίστρια. Μάγειρας Α’, Β’ και Γ’, λαντζέρης
. Όλες οι κατηγορίες σερβιτόρων.
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας για τον λαντζέρη
Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, το οποίο ανέρχεται στο ποσοστό 5% του εκάστοτε
βασικού μηνιαίου μισθού, χορηγείται και στους λατζέρηδες-σες.
Οι υπόλοιπες ειδικότητες έχουν Ι.Κ.Α. απλών ενσήμων.
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ: 75%
ΓΙΟΡΤΕΣ: 75%
69

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ: 25%
ΑΝΑΠΑΥΣΕΙΣ (ΡΕΠΟ): 25%
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ
ΩΡΕΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΚΛΙΜΑΚΑ Α’
1έως και 50
25%
ΚΛΙΜΑΚΑ Β’
51 έως και 100
50%
ΚΛΙΜΑΚΑ Γ’
101και πάνω
100%
Υπολογισμός πλήρων προσαυξήσεων: (Β.Μ.+Π.Υ.+ΕΠ.) / 25=ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ Χ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ Χ αριθμό ημερών.
Υπολογισμός ωρών προσαυξήσεων: (Β.Μ.+Π.Υ.+ΕΠ.) / 25=ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ.
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ / 6.6666 =ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ.
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ χ ΠΟΣΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ Χ αριθμό ωρών.
Υπολογισμός υπερωριών: (Β.Μ.+Π.Υ.+ΕΠ.) / 25=ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ.
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ / 6.6666=ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ.
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ χ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ= ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ + ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ Χ ώρες υπερωρίας.
ΑΡΓΙΕΣ
Στις προβλεπόμενες από το νόμο εξαιρετέες εορτές 25η Μαρτίου, η δεύτερη
μέρα του Πάσχα, η 1η Μαΐου, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, η 25η
Δεκεμβρίου, προστίθεται σαν ημέρα αργίας και η 1η Ιανουαρίου (Δ.Α.20/1997).
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ 0, 1, 2, 3 και 4 παιδιά.
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|

|
|
|
|

| ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΜΟΣ
ΠΑΙΔΙΑ 0
|
0 : 0.00 0 : 0.00 ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ : 0.00 ΠΟΣΟΣΤΟ 0.00 |
1 : 0.00 1 : 0.00 ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ : 0.00 ΠΟΣΟΣΤΟ 0.00 |
2 : 0.00 2 : 0.00 ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ : 0.00 ΠΟΣΟΣΤΟ 0.00 |
3 : 0.00 3 : 0.00 ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ : 0.00 ΠΟΣΟΣΤΟ 0.00 |
4 : 0.00 4 : 0.00 ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ : 0.00 ΠΟΣΟΣΤΟ 0.00 |
| 5 : 0.00 5 : 0.00 ΠΡΟΣΤΑΤ. Α' : 0.00
Β' 0.00 |
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ
|
| 1 : 11000.00
0.00
10 :
0.00
0.00
|
| 2 : 2000.00
15.00
11 :
0.00
0.00
|
| 3 : 10000.00
30.00
12 :
0.00
0.00
|
| 4 : 99999999.00 40.00
13 :
0.00
0.00
|
| ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΙΔΙΑ 1
0 : 0.00 0 : 0.00 ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ : 0.00 ΠΟΣΟΣΤΟ 0.00 |
1 : 0.00 1 : 0.00 ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ : 0.00 ΠΟΣΟΣΤΟ 0.00 |
2 : 0.00 2 : 0.00 ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ : 0.00 ΠΟΣΟΣΤΟ 0.00 |
3 : 0.00 3 : 0.00 ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ : 0.00 ΠΟΣΟΣΤΟ 0.00 |
4 : 0.00 4 : 0.00 ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ : 0.00 ΠΟΣΟΣΤΟ 0.00 |
| 5 : 0.00 5 : 0.00 ΠΡΟΣΤΑΤ. Α' : 0.00
Β' 0.00 |
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΦΟΡΟΣ
|
| 1 : 12000.00
0.00
10 :
0.00
0.00
|
| 2 2000.00
15.00
11 :
0.00
0.00
|
| 3 : 10000.00
30.00
12 :
0.00
0.00
|
| 4 : 99999999.00 40.00
13 :
0.00
0.00
|
| ΟΙΚ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΑΙΔΙΑ 2
0 : 0.00 0 : 0.00 ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ : 0.00 ΠΟΣΟΣΤΟ 0.00 |
1 : 0.00 1 : 0.00 ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ : 0.00 ΠΟΣΟΣΤΟ 0.00 |
2 : 0.00 2 : 0.00 ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ : 0.00 ΠΟΣΟΣΤΟ 0.00 |
3 : 0.00 3 : 0.00 ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ : 0.00 ΠΟΣΟΣΤΟ 0.00 |

70

00 0.00 4 : 0.00 0.Ε.00 11 : 0.00 | | 2 : 0.00 0.00 0.00 1 : 0. νυχτερινά 10 και 2 ρεπό και προκαταβολή 100 €.00 ΠΡΟΣΤΑΤ.00 2 : 0.00 | | 4 : 0.00 0 : 0. Α' : 0.00 13 : 0.00 12 : 0.00 Β' 0.00 15.00 13 : 0.00 3 : 0. απόφοιτο Σ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΑ 3 0 : 0.00 0.00 11 : 0.00 10 : 0.00 0.00 10 : 0.00 1 : 0.00 40. 71 .00 ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ : 0.00 | 3 : 0.00 5 : 0.00 ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ : 0.00 | | 2 : 2000.00 | | 5 : 0.00 | | 3 : 0.00 4 : 0.00 0.00 | | 4 : 99999999.Τ.00 3 : 0.00 ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ : 0.00 ΠΡΟΣΤΑΤ.00 | | ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ | | 1 : 21000.00 ΠΟΣΟΣΤΟ 0.00 0.00 | 4 : 0.00 0.00 12 : 0.00 ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ : 0.00 10 : 0.00 4 : 0.00 0.00 0.00 | 2 : 0. Α' : 0.00 ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ : 0. Προσαυξήσεις 2 αργίες.00 ΠΟΣΟΣΤΟ 0.00 ΠΟΣΟΣΤΟ 0.00 15.00 | | 2 : 2000.00 | | 1 : 0.00 | | 3 : 10000.00 40.00 0 : 0.00 | | 5 : 0.00 | | ΟΙΚ.00 ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ : 0.00 | | 4 : 99999999. Α' : 0.00 ΠΟΣΟΣΤΟ 0.00 ΠΟΣΟΣΤΟ 0.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΑ 4 ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ | 0 : 0.00 ΠΟΣΟΣΤΟ 0.00 5 : 0.00 12 : 0.00 2 : 0.00 | | 4 : 99999999.00 30.00 0.00 0.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ | 4 : 0.00 5 : 0.00 | | Παράδειγμα καταχώρησης Μισθοδοσίας στον Η/Υ.00 0.00 | | ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ | | 1 : 13000.00 | | ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΣ | | 1 : 22000.00 | | 3 : 10000.00 | | 3 : 10000.00 ΠΟΣΟΣΤΟ 0.00 ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ : 0.00 13 : 0.00 ΠΟΣΟΣΤΟ 0.00 | | 2 : 2000.00 ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ : 0.00 15.00 40.00 30. Με βάση την σύμβαση του 2005.00 0.00 11 : 0.00 ΠΟΣΟΣΤΟ 0.00 ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ : 0.00 30.00 | 1 : 0.00 ΠΟΣΟΣΤΟ 0.00 Β' 0. υπαλλήλου ΒΟΗΘΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ έγγαμου με 3 παιδιά και προϋπηρεσία στο ξενοδοχείο 8 χρόνια.00 | | 5 : 0.00 Β' 0.00 ΠΟΣΟΣΤΟ 0.00 ΠΡΟΣΤΑΤ.00 ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ : 0.00 | | | | | | | ΟΙΚ.00 ΕΩΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ : 0.

00 8.35 ΕΙΔΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ : │ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ : 25 ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ : │ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ : 100.00 │ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ : 0 0 ΠΟΣΟΣΤΟ REPO : 25.00 │ 4.00 │ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΕΩΣ : 06:00 ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΥ : 0.00 │ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΟΡΤΩΝ : 75.00 9. 0 0.Α.00 │ 2. 0 0. 0 0. 100 50.00 ΠΟΣΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ ΗΙΤ ΗΟΤΕL 10/11/06 HIT AE ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ V2000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ┌────────────────────── ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ────────────────────────────┐ │ ΚΩΔΙΚΟΣ : ΞΥ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ : 01/01/05 │ ΟΝΟΜΑΣΙΑ : ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΣΧΥΣ ΕΩΣ : 31/12/06 │ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ : 25.00 │ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ │ 1.00 ΠΟΣΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 0. 0 0.00 ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : │ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΕ :Ο ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΕΩΝ : │ΠΕΡΙΟΧΗ Ι.00 │ 3.00 ΒΑΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : │ΠΟΣΟ ΚΑΛΥΨΗΣ : 0.Κ.00 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ: 7. 0 0.35 ΕΙΔΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ : Α │ │ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ : 25 ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 5 │ │ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ : 100.00 │ 5.86 │ │ΠΟΣΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ : 0.Α.00 10.00 │ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΑΠΟ : 22:00 ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑΣ: 0. 50 25.00 ΠΟΣΟ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : 4.00 ΒΑΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ : │ΠΟΣΟ ΚΑΛΥΨΗΣ : 0. 0 0.00 │ └──────────────────────────────────────────────────────────────── ───── ΗΙΤ ΗΟΤΕL 10/11/06 HIT AE ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ V2000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ┌───────────────────── ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ │ΚΩΔΙΚΟΣ : ΙΚΑ1 ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ : 01/01/05 │ │ΟΝΟΜΑΣΙΑ : Ι.Κ.00 7.25 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 22.Α. 0 0.00 │ │ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : 1467.00 │ ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ : 25.00 │ │ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : 1467. : ΙΩΝΙΑΣ │ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ │ΜΙ+ΠΡ+ΕΗ-ΜΕ └──────────────────────────────────────────────────────────────── ───── ΗΙΤ ΗΟΤΕL 10/11/06 HIT AE ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ V2000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ┌───────────────────── ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ──────────────────────────┐ │ΚΩΔΙΚΟΣ : ΤΑΞΝ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ : 01/01/05 │ │ΟΝΟΜΑΣΙΑ : ΤΑΞΥ ΝΕΩΝ ΕΩΣ : 31/12/06 │ │ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ : │ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ : 8. ΑΠΛΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ ΕΩΣ : 31/12/06 │ │ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ : │ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ : 13.33/ 1 │ │ ΣΑΒ/ΚΥΡ=ΑΡΓΙΕΣ : Ο Ν ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 0.00 │ ΟΡΙΟ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ : 0 ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ : 75.00 6.00 ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ : │ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΕ :Ο ΚΛΑΔΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΕΩΝ : │ΠΕΡΙΟΧΗ Ι. : ΙΩΝΙΑΣ │ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ │ΜΙ+ΠΡ+ΕΗ-ΜΕ ────────┘ 72 .10 │ │ΠΟΣΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ : 0.Κ. 0 0.

00 │ ΠΟΣΟ : 0.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ ΗΙΤ ΗΟΤΕL 10/11/06 HIT AE ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ V2000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ┌──────────────────────────────── ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ───────────────────────────────────┐ │ ΚΩΔΙΚΟΣ : ΟΙΚ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ : 01/01/05 │ │ ΟΝΟΜΑΣΙΑ : ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΧΥΣ ΕΩΣ : 31/12/06 │ │ ΠΟΣΟΣΤΟ : 10.ΜΗΤΡΟΣ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : │ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΟΛΗ : │ ΤΑΧ.Δ.Τ.ΜΗΤΡ. : 12/12/70 │ ΟΝ.00 │ ΠΟΣΟ : 0.ΟΙΚΟΓ.ΠΑΤΡΟΣ : Α.ΑΣΦ. : ΔΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 23 ΕΓΓΑΜΟΣ .ΚΩΔ.: 23 ΕΓΓΑΜΟΣ .ΜΗ ΕΡΓ.ΥΠΗΡ : │ Α/Α ΜΗΤΡ. : │ ΟΝ. : ΑΡ.ΣΥΖΥΓΟΣ 3 ΠΑΙΔΙΑ │ ΠΡΑΓ. : │ ΣΠΟΥΔΕΣ : ΓΛΩΣΣΕΣ : │ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ : ΑΦΜ : ΗΙΤ ΗΟΤΕL 10/11/06 HIT AE ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ V2000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ┌───────────────────────── ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ──────────────────────────────┐ │ ΚΩΔΙΚΟΣ : ΠΕ3 │ ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ │ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ : ΒΥ ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ │ ΤΜΗΜΑ : ΠΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ │ ΟΙΚΟΓ. ΜΕΛΗ : 4 0 ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΟΡΟΥ :4 73 .ΚΑΤ.00 │ ΜΙΣΘΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ : Μ │ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :3 │ Α/Α ΑΤΑ : 0 │ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ │ΒΜ+ΠΥ │ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ : Ν ─────────┘ ΗΙΤ ΗΟΤΕL 10/11/06 HIT AE ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ V2000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ┌───────────────────────── ΑΡΧΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ──────────────────────────────┐ │ ΚΩΔΙΚΟΣ : ΠΕ3 │ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΟΥΚΑΣ ΦΥΛΟ :Α │ ΟΝΟΜΑ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝ.ΜΗ ΕΡΓ.00 │ ΜΙΣΘΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ : Μ │ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ :3 │ Α/Α ΑΤΑ : 0 │ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ │ │ΒΜ+ΠΥ │ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ : Ν ─────────┘ ΗΙΤ ΗΟΤΕL 10/11/06 HIT AE ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ V2000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ┌──────────────────────────────── ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ │ ΚΩΔΙΚΟΣ : ΣΤΕ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ : 01/01/06 │ │ ΟΝΟΜΑΣΙΑ : ΣΤΕ ΙΣΧΥΣ ΕΩΣ : 31/12/06 │ │ ΠΟΣΟΣΤΟ : 10.ΟΙΚ.ΣΥΖΥΓΟΣ 3 ΠΑΙΔΙΑ │ ΠΡΟΣΤ.

14 Ε││ │ ΑΡΓΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ : 2 0 55.Α.00 ΠΡΑΓΜ.51 │ │ : 0.92 77. ΠΟΣΟ ΥΠΑΛ.I.61 │ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΗΙΤ ΗΟΤΕL 2006 10/11/06 H. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ : │ ΕΤ.00 │ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ: 755.00 │ΕΕΕ │ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ : 10 0 92.Μ.00 │ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ : 34.ΕΚΚΑΘ.00 │ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ : 76.ΕΡΓΑΣΙΑΣ : Υ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΣ : 12/12/97 │ ΚΩΔ.24 ΕΝΣΗΜΑ │ΙΚΑ1 143. ΑΠΛΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ ΗΙΤ ΗΟΤΕL 10/11/06 HIT AE ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ V2000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ : (ESC) ΕΚΤΕΛΕΣΗ (CTRL_C) ΑΚΥΡΩΣΗ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────── ───── │ ΜΗΝΑΣ : 05/06 ΚΩΔ.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ │ ΚΩΔ.ΕΡΓΟΔ.00 │ │ ΣΥΝΟΛΟ : 165.ΩΡΕΣ ΕΒΔ.41 │ΕΙΣΦ.00 │ ΑΤΑ+ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ : 76.ΗΜ▐ΚΩΔ.Υ : 0. : 325.37 Α││ │ ΕΟΡΤΕΣ : 0 0 0.E.96 248.00 │ ΣΥΝΟΛΟ : 920.88 │ │ REPO : 2 0 18.67 ΛΟΓΑΡ.: 0.73 │ΑΠΟΥΣΙΑ : 0 0 0. : 6 │ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (Μ.ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ : 14.T. : 40 ΣΥΜΦΩΝ.64 │ΑΣΘΕΝΕΙΑ : 0 0 0.67 │ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ :ΟΙΚ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ │ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ │ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ │ΣΤΕ ΣΤΕ │ΤΑΞΝ ΤΑΞΥ ΝΕΩΝ │ │ΙΚΑ1 Ι.00 ΠΙΠΛΕΟΝ│ΤΑΞΝ 86.67 ΑΔΕΙΑ : 0 0 0. A.72 │ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ : 100. : 6 ΣΥΜΦΩΝ.00 │REPO : 0 0 │ ΥΠΕΡΩΡΙΑ : 0 0. : 00/00/00 │ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: 00/00/00 ──────┘ ΗΙΤ ΗΟΤΕL 10/11/06 HIT AE ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ V2000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ (Ε)ΠΙΔΟΜΑΤΑ (Κ)ΡΑΤΗΣΕΙΣ (Α)ΝΑΛΥΣΗ (ESC) ΤΕΛΟΣ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────── ──────────────┐ │ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ :ΠΕ3 │ΕΠΩΝΥΜΟ : ΔΟΥΚΑΣ ΟΝΟΜΑ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ : │ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ : 732.07 │ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ : 230. ΠΟΣΟ ΕΡΓ ▌│ │ ΑΡΓΙΕΣ ΣΑΒΒΑΤΟ : 0 0 0.ΠΛΗΡΩΜΗΣ : Μ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΣ : 00/00/00 │ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ : 0 ΑΙΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΣ : 0 ΠΑΡΩΝ │ ΩΡΕΣ ΕΒΔ.ΕΒΔ.ΕΡΓ.77 │ΣΥΝΟΛΟ : 0.Ε)ΕΕ : Κ │ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ : 732. ΕΣΤΙΑ 2000 (ΒΕΛΗ-PGUP-PGDN-HOME-END) ΚΙΝΗΣΗ (ESC) ΕΞΟΔΟΣ 74 .ΗΜΕΡ ΕΒΔ.00 │ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ : 0 0. : 40 │ ΗΜΕΡ.ΕΡΓ.Κ.73 │ΚΑΛΥΨΗ ΕΡΓΟΔ.00 ΗΜ/ΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤ.ΕΡΓ.00 │ │ : 0.ΜΙΣΘ : ΜΙ ΜΙΣΘΟΣ ΜΗΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ : ΠΕ3 │ │ ΟΝΟΜΑ : ΔΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ : │ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ : 732.00 │Φ.ΕΡΓ.

00.001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ 77.33│ │ 5 55.00 75 .000 ΛΟΓ.06│ │ 6 33.37 │ 3 60.00.201 ΔΟΥΚΑΣ Ν.61│ ▐ ΤΚ:01/01/06 ΕΚ:01/01/06 ΣΥΝΟΛΟ 1412.002 ΤΑ. 755.00.00 1412.ΤΡΕΧΟΥΣ 392.14 │ 4 55.03.000 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ 248.03.01.000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠ 1086.ΞΥ.00│ │ 7 53. 100.00.49 │ 2 60.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ ┌─────────────────────────── ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ───────────────────┐ │Α/Α ΑΡΘΡΟΥ : 58 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30/05/06 │ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ : ΔΣ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΑΡΑΣΤ/ΚΟΥ : 1 │ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ : 11 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Α/Α ΗΜΕΡ/ΓΙΟΥ : 0 │ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ : ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΟΥΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ : (Σ)ΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ│ ▐ Α/Α ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ │> 1 60.002 ΔΟΥΚΑΣ N. 164.

χρησιμοποίηση μοντέρνων μεθόδων και τεχνικού εξοπλισμού στη διοίκηση. που βοηθά στην ανάλυση και εκτίμηση των διάφορων προτάσεων και εναλλακτικών λύσεων και στην λήψη των ορθών επιχειρηματικών αποφάσεων. αριθμητικά. εκπαιδευμένο και ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Με τη χρήση των δεικτών μπορούμε να προσδιορίσουμε το βαθμό της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των διάφορων τομέων και κλάδων διάφορων μέσων. Οι δείκτες βασίζονται σε στοιχεία λογιστικά ή στατιστικά και αναφέρονται. το σύνολο των σχέσεων μεταξύ στοιχείων ισολογισμού και του αναλυμένου λογαριασμού «Αποτελέσματα χρήσης» για πληροφοριακούς και στατιστικούς λόγους. Η σωστή. Η χρησιμοποίηση των δεικτών θα δώσει τη δυνατότητα για την αξιοποίηση του κατάλληλου λογιστικού και στατιστικού υλικού των επιχειρήσεων. επομένως. στο παρελθόν. από ανθρώπους όχι 76 . αποτελούν χρήσιμο υπολογιστικό μέσο. κυρίως για τον έλεγχο της διαχείρισης και διοίκησης. προσπαθούμε να βρούμε. όμως. Η ανάλυση της κατάστασης μιας επιχείρησης με τους δείκτες είναι ανάλυση του παρελθόντος.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ (RATIOS) ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1. επομένως. προπαντός. χρησιμοποίηση των συντελεστών της παραγωγής προϋποθέτει σωστή διοίκηση των επιχειρήσεων. ΓΕΝΙΚΑ Η σημερινή πραγματικότητα μας αναγκάζει να χρησιμοποιούμε και στο ξενοδοχείο τους αριθμοδείκτες. πόρων και συντελεστών της παραγωγής της επιχείρησης. Με τους αριθμοδείκτες ή δείκτες. αρκετά μορφωμένο. Οι δείκτες. ικανούς διευθυντές στην ξενοδοχειακή επιχείρηση. Δείκτες είναι σχέσεις ή λόγοι μεταξύ διάφορων ποσοτήτων ή οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης και αποσκοπούν στο να προσδιορίσουν τη θέση της επιχείρησης ή των διάφορων τομέων και κλάδων αυτής και να παρουσιάσουν έτσι την πραγματική κατάσταση της επιχείρησης. και.

για τη σύνταξή τους. Όλες αυτές οι εκθέσεις δεν ετοιμάζονται χωριστά. οι τράπεζες. κύρια. στοιχεία για την κατάρτιση των δεικτών προέρχονται από δημοσιευμένους ισολογισμούς των επιχειρήσεων και των λογαριασμών «Αποτελέσματα χρήσης». τον ισολογισμό (balance sheet) και μερικές άλλες λειτουργικές εκθέσεις. που πραγματικά τα συνδέει όλα μεταξύ τους. εμπορικοί οργανισμοί κ. για να γνωρίζουν πόσο εξασφαλισμένα είναι τα δάνειά τους στην επιχείρηση. από τις οικονομικές εκθέσεις. διάφοροι άλλοι χρειάζονται στοιχεία από τη λειτουργία της επιχείρησης. βήμα με βήμα. 77 . να προσδιορίσει την τάση στις εργασίες της επιχείρησης και τελικά να λάβει τις σωστές αποφάσεις για την επόμενη οικονομική περίοδο. Η εφορία..ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ μόνο μέσα στην επιχείρηση αλλά και από ανθρώπους έξω από την επιχείρηση. χρειάζονται πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης αυτής. Οι ιδιοκτήτες χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να υπολογίσουν τα κέρδη τους και για ν’ αποφασίσουν πώς θα επενδύσουν τα χρήματά τους στο μέλλον. Τέλος. αυτής της εσωτερικής σχέσης μεταξύ των οικονομικών εκθέσεων μπορούμε να υπολογίσουμε. καθώς και η εφορία. όμως. 2.λπ. όπως οι πιστωτές. αλλά υπάρχει μια διαδικασία. όπως από οικονομικούς αναλυτές. Η διεύθυνση τα χρησιμοποιεί για ν’ αξιολογήσει την περασμένη χρήση. χρειάζεται τις πληροφορίες αυτές για να προσδιορίσει τους φόρους που θα πρέπει να πληρώσει η επιχείρηση στο κράτος. Τα περισσότερα. να συγκρίνουμε και να αναλύσουμε τα ποσά τους. χρηματιστές. λοιπόν. Καθένας απ’ αυτούς χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για τους δικούς του σκοπούς και λόγους. Λόγω. οι προμηθευτές. επενδυτές ή ακόμη και απλώς ερευνητές επιχειρηματικών προβλημάτων. όπως το λογαριασμό «Αποτελέσματα χρήσης» (Income & expense statement). φυσικά. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ (ratios) Η διεύθυνση και οι ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης. Οι περισσότερες από τις πληροφορίες αυτές δίνονται.

Π. Σαν ένα κοινό ratio: Δηλαδή η απλή σχέση ενός αριθμού προς έναν άλλο. το 5 είναι το 25% του 20 ή το 1 είναι το 20% του 5.χ. Υπάρχουν.: Δηλαδή τη διαίρεση με τις μονάδες του χρηματικού ποσού που έχει δαπανηθεί – εισπραχτεί γι’ αυτές για να πάρουμε ευρώ ανά μονάδα. Σαν ένα turnover: Δηλαδή τον αριθμό με τον οποίο θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί ένας άλλος αριθμός για να φτιάξουμε ένα νέο. ακόμη να παίρνονται σαν σταθερές τιμές σύγκρισης. 2. Σαν ένα ποσοστό: Δηλαδή η επί τοις % (εκατό) σχέση μεταξύ δύο αριθμών. είναι η μαθηματική έκφραση μιας σχέσης μεταξύ δύο ή περισσότερων πραγμάτων. ο οποίος παίρνεται σαν βάση της σύγκρισης. 3. 5:1 . ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ Το ratio.χ. οι τιμές προηγούμενων ετών της ίδιας επιχείρησης ή άλλων επιχειρήσεων. διαφορετικοί τρόποι έκφρασης ενός ratio χρησιμοποιούνται για διαφορετικές ομάδες σύγκρισης. Π. Συνήθως ένα ratio εκφράζεται μ’ έναν ή δύο από τους παραπάνω τέσσερις τρόπους. Μπορούν. 3. Πολύ δύσκολα μπορούμε να εκφράσουμε την ίδια σχέση με τους τέσσερις τρόπους μαζί ή έστω και με τρεις από αυτούς. Είναι οι εξής: 1. Σαν τιμή ανά μονάδα. 78 . θα δώσουμε ένα παράδειγμα ratio που εκφράζεται και με τους παραπάνω τέσσερις τρόπους. λοιπόν τέσσερις τρόποι για να εκφραστεί ένα ratio. Επομένως. Π. που σημαίνει λόγος ή αναλογία και καλείται αλλιώς δείκτης. Π. 100 ευρώ : 5 μονάδες = 20 ευρώ/ μονάδα.χ.χ. για την απλοποίηση όλων των παραπάνω. 5 x 4 (turnover) = 20. όμως. 4. Όμως.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ Η σύγκριση αυτή γίνεται με βάση τις καθιερωμένες τρέχουσες τιμές σχέσης που επικρατούν στον ίδιο βιομηχανικό κλάδο.

Δείκτες δραστηριότητας και λειτουργικότητας 4. Τα έσοδα από πωλήσεις του ξενοδοχείου Β αντιπροσωπεύουν το 10% των εσόδων από πωλήσεις του ξενοδοχείου Α. αντίθετα. Το ξενοδοχείο Α με 3000€ σε αξία πάγιων στοιχείων πραγματοποιεί έσοδα από πωλήσεις 30000€. ταξινομούμε τους δείκτες σε εννέα διαφορετικές ομάδες. 4. αυτές είναι: 1. όμως. β. Το ξενοδοχείο Α. που σημαίνει ότι μπορεί ν’ αυξήσει τα πάγια στοιχεία του κατά 10 φορές (30000 : 3000 = 10 φορές). Το ξενοδοχείο Β.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ Έχουμε δύο ξενοδοχεία. Το ξενοδοχείο Α για κάθε δωμάτιο παρουσιάζει έσοδα από πωλήσεις 300€ (30000€ : 100 = 300€ / δωμάτιο). Τα παραπάνω προϋποθέτουν επένδυση των εσόδων από πωλήσεις σε πάγια. δηλαδή 3000 x 10 (turnover) = 30000€. παρουσιάζει έσοδα 30000€ από πωλήσεις. με 100 δωμάτια το καθένα και με πάγια στοιχεία 3000€ το καθένα. το Α και το Β. ενώ το Β παρουσιάζει έσοδα από πωλήσεις 3000€ μόνο. δηλαδή 3000 x 1 (turnover) = 3000€. Δείκτες κερδών και αποδοτικότητας 79 . η ανάλυση με τους δείκτες χρησιμοποιείται από διαφορετικούς ανθρώπους. όσο και η αξία των παγίων του. Το ξενοδοχείο Α σε σύγκριση με το ξενοδοχείο Β παρουσιάζει έσοδα από πωλήσεις 10:1. γ. με 3000€ επίσης σε αξία παγίων στοιχείων πραγματοποιεί έσοδα από πωλήσεις 3000€. δ. Επομένως. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ Όπως προαναφέραμε. Το ξενοδοχείο Β για κάθε δωμάτιο παρουσιάζει έσοδα από 30€ (3000€ : 100 = 30€ / δωμάτιο). που σημαίνει ότι μπορεί ν’ αυξήσει τα περιουσιακά αυτά στοιχεία μόνο κατά μία (1) φορά (3000 : 3000 = 1 φορά ). Δείκτες ρευστότητας 2. Δείκτες φερεγγυότητας και δανειοδοτικής ικανότητας 3. με διαφορετικά συμφέροντα στην επιχείρηση. α. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που κάθε μια προμηθεύει.

χ. Αυτή η ταξινόμηση είναι απλώς μια τεχνική για μια γρήγορη ανάλυση των διάφορων λειτουργιών μιας επιχείρησης. δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι κάθε ομάδα από τις παραπάνω εννέα απευθύνεται αποκλειστικά σε μια μόνο ομάδα ανθρώπων με συγκεκριμένα και ορισμένα ενδιαφέροντα στην επιχείρηση. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Έννοια Ρευστότητα είναι. 80 . Δείκτης βαθμού δανειακής επιβάρυνσης 9. όσο και ποσοτικά. όσο και για τους δείκτες αποδοτικότητας. 5. Δείκτης βαθμού απασχόλησης Φυσικά. γενικά. Η ρευστότητα συνιστά μια σχέση η οποία εκφράζεται μαθηματικά με τη μορφή κλάσματος που έχει αριθμητή «τα κατεχόμενα μέσα πληρωμής» σαν χρονοποσά και παρανομαστή «τα αναγκαία μέσα πληρωμής» και πάλι σαν χρονοποσά. ένας καλός διευθυντής θα πρέπει να αναλύει όλους τους δείκτες για να γνωρίζει την επιχείρησή του και ένας πιθανός πιστωτής θα πρέπει να ενδιαφέρεται για τους δείκτες δραστηριότητας και λειτουργικότητας. Σαν αναγκαίο χρονοποσό εννοείται το γινόμενο των επί μέρους υποχρεώσεων επί το χρόνο λήξης αυτών. Δείκτης βαθμού αυτοχρηματοδότησης 8. Π. Η ρευστότητα αποτελεί φαινόμενο το οποίο δημιουργείται στο πλαίσιο της σύγχρονης πιστωτικής οικονομίας. Δείκτες κεφαλαιοποίησης 6. Δείκτες ταχύτητας και διάρκειας περιστροφής κυκλοφορίας 7. τόσο χρονικά. Σαν κατεχόμενο θεωρείται το γινόμενο των επιμέρους ποσών του ενεργητικού επί τον χρόνο της πιθανολογούμενης ρευστοποίησής τους. η ικανότητα οικονομικής μονάδας να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 5.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ Κατεχόμενα μέσα πληρωμής (σαν χρονοποσά) Αναγκαία μέσα πληρωμής (σαν χρονοποσά) 81 .

κατανάλωσης & είσπραξης.Π. Β. 2 προς 1. Β. 82 .Κ. = Απαιτήσεις και διαθέσιμα / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Ο δείκτης αυτός δείχνει την ικανότητα της επιχείρησης να εξοφλήσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της αμέσως. Αυτό εξηγείται από το ότι δεν υπάρχουν μεγάλα αποθέματα στις αποθήκες των ξενοδοχείων. Βαθμός Κυκλοφοριακής Ρευστότητας: τα ποσά παίρνονται από τον ισολογισμό. ενώ π. ενώ στη βιομηχανία κατασκευών ο δείκτης αυτός είναι. Γι’ αυτό χρησιμοποιούμε μόνο τα στοιχεία τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε χρήμα αμέσως. συνήθως. αλλά πρέπει να ακολουθήσουν τον κύκλο της παραγωγής. ή ratios. ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Οι δείκτες. σε λιγότερο από ένα χρόνο. αφού αυτά πουλούν υπηρεσίες περισσότερο και όχι προϊόντα. Τα εστιατόρια.Ρ. συνήθως. Βαθμός Πραγματικής Ρευστότητας: τα ποσά παίρνονται από τον ισολογισμό. 1. Ο δείκτης αυτός για τα ξενοδοχεία θα πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερος από 1 προς 1.Ρ. που πουλούν προϊόντα. = Κυκλοφορούντα και διαθέσιμα / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Αυτός ο δείκτης δείχνει σε γενικές γραμμές την ικανότητα της επιχείρησης να εξοφλήσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν. όπως και την ικανότητά της να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της στους τρίτους πριν αυτές διαμαρτυρηθούν.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 6. 2. ρευστότητας αναλύουν την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. τα αποθέματα τροφίμων δεν μπορούν να μετατραπούν σε χρήμα αμέσως.χ. παράγουν και πουλούν ημερήσια και δεν αποθηκεύουν προϊόντα για μελλοντικές καταναλώσεις.

Απαιτήσεις για Σύνολο Εισπράξεων: τα ποσά παίρνονται από τον ισολογισμό και το λογαριασμό εσόδων & εξόδων. Είναι καλό να μην υπερβαίνει το 5 – 6%. χωρίς να δείχνει την πραγματική ετήσια ή εποχιακή κατάσταση. αλλά στο χρόνο λειτουργίας του ξενοδοχείου. Όπου χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Ο τρόπος που χρησιμοποιούμε εδώ είναι ο εξής: Παίρνουμε το ποσό του λογαριασμού από τον περσινό ισολογισμό. όπως και ο βαθμός της κυκλοφοριακής ρευστότητας.Ε. ο δείκτης αυτός δείχνει τι ποσοστό από τις ετήσιες πωλήσεις γίνονται με πίστωση. 3. = Μέση αξία απαιτήσεων / Σύνολο Εισπράξεων Για τον υπολογισμό αυτού του δείκτη χρησιμοποιούμε τη μέση τιμή των εισπραγμένων λογαριασμών αντί του ποσού που παρουσιάζει ο ισολογισμός. το ποσό του ισολογισμού μπορεί να είναι πολύ ψηλό ή πολύ χαμηλό. 1 προς 1. Ένας άλλος πιο ακριβής υπολογισμός είναι η άθροισή τους με την παρακολούθηση των μηνιαίων ποσών και μετά η διαίρεση του αθροίσματος αυτού με το 12. ο υπολογισμός γίνεται σε ημερήσια βάση και αυτός είναι.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ Ο δείκτης αυτός είναι. 83 .Σ. Συνεπώς. φυσικά. (13700 + 16300) : 2 = 15000. και αυτό λόγω της έλλειψης μεγάλων αποθεμάτων στις αποθήκες των ξενοδοχείων. Όταν πρόκειται για εποχιακές επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τον υπολογισμό της μέσης ετήσιας τιμής των εισπρακτέων λογαριασμών. ο υπολογισμός δεν θα πρέπει να γίνεται σε ημερήσια βάση. γιατί το ποσό αυτό μεταβάλλεται ανάλογα με την περίοδο των εργασιών. Αυτός ο δείκτης δείχνει τι ποσοστό από τις πωλήσεις δεν έχει εισπραχθεί και έτσι τα χρήματα αυτά δεν είναι διαθέσιμα για την εξόφληση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του ξενοδοχείου. συνήθως. Επίσης. ο πιο ακριβής τρόπος. Α. σ’ αυτόν προσθέτουμε το ποσό από το φετινό ισολογισμό και το άθροισμα το διαιρούμε δια δύο.

7. = Ημέρες λειτουργίας ξενοδοχείου / turnover Ο δείκτης αυτός (σε συνδυασμό με τον προηγούμενο) δείχνει τον αριθμό των ημερών που περνούν για να εξοφληθεί ένας πιστωτικός λογαριασμός. Λογαριασμοί Εισπρακτέοι «turnover»: τα ποσά παίρνονται από τον ισολογισμό και το λογαριασμό εσόδων – εξόδων.Ε. = Σύνολο εισπρακτέων / Μέση αξία απαιτήσεων Αυτός ο δείκτης είναι το αντίστροφο του προηγούμενου και εκφράζει τον αριθμό των περιόδων που οι λογαριασμοί με πίστωση εξοφλούνται κατά τη διάρκεια ενός χρόνου. Ο συνηθισμένος εξοφλητικός χρόνος θα πρέπει να είναι μικρότερος από 30 ημέρες και για τις πιστωτικές κάρτες μικρότερος από 7 ημέρες. Λ.Ε.t.Π. Μέση Εξοφλητική Περίοδος: Μ. Ο δείκτης αυτός κατανοείται καλύτερα σ συνδυασμό με τον επόμενο. 5.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 4. ΔΕΙΚΤΕΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 84 .

2. και αν ακόμη τα στοιχεία του ενεργητικού πωληθούν μισοτιμής. θα υπάρχουν κεφάλαια για την εξόφληση των χρεών. = Σύνολο ενεργητικού / Σύνολο υποχρεώσεων Αυτός ο δείκτης δείχνει το ποσό που διαθέτει σε ενεργητικό η επιχείρηση για να καλύψει τις υποχρεώσεις της σε κάθε περίπτωση ανάγκης. Υπάρχουν δύο βασικές πηγές χρημάτων για την χρηματοδότηση μιας επιχείρησης. ένας δείκτης 2 προς 1 σημαίνει ότι σε περίπτωση διάλυσης της επιχείρησης. 1. όμως. Βαθμός Φερεγγυότητας: τα ποσά παίρνονται από τον ισολογισμό. Επομένως. συμπεριλαμβανομένων των τόκων και των δόσεων των μακροχρόνιων δανείων. Η δανειοδοτική ικανότητα αναφέρεται στα ποσά των μακροπρόθεσμων δανείων που έχουν χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτήσουν τα πάγια στοιχεία της επιχείρησης. λοιπόν. Γι’ αυτό.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ Φερεγγυότητα είναι η ικανότητα μιας επιχείρησης να εξοφλεί τις υποχρεώσεις της όταν πρέπει. Ο κίνδυνος να χαρακτηριστεί μια επιχείρηση σαν μη φερέγγυα πηγάζει από τη δομή των κεφαλαίων στην εταιρεία. σε σύγκριση. δηλαδή από τα ποσά που έχουν συνεισφέρει οι ιδιοκτήτες και οι δανειστές.Φ. Β. 85 . η πραγματική αξία τους σε περίπτωση διάλυσης της επιχείρησης είναι ίση με το 50% της λογιστικής. Αυτός ο δείκτης θα πρέπει να έχει μια τιμή μεγαλύτερη από 2 προς 1. ένας δείκτης 2 προς 1 αποτελεί ασφάλεια για τους πιστωτές και δίνει την ικανότητα στους ιδιοκτήτες να διαπραγματευτούν νέες πιστώσεις και δάνεια. Συνήθως. Ο λόγος είναι ότι η λογιστική αξία των στοιχείων του ενεργητικού δεν είναι ποτέ και η πραγματική τους αξία. μ’ αυτά που έχουν χρηματοδοτηθεί από τους ιδιοκτήτες. Το παίρνουμε στην αρχή και στο τέλος του χρόνου για να βλέπουμε την εξέλιξη. Υποχρεώσεις προς σύνολο ενεργητικού: τα ποσά παίρνονται από τον ισολογισμό. Οι ιδιοκτήτες μπορούν να συνεισφέρουν όλο το ποσό που απαιτείται για την ίδρυση της εταιρείας ή μπορεί να γίνει ένας συνδυασμός από ίδια κεφάλαια και δάνεια.

Υ. προς Σ.Ι. Στα ξενοδοχεία.εξόδων Κέρδη πριν από τους φόρους και τόκους / Τόκοι Ο δείκτης αυτός μετρά την κερδοσκοπική ικανότητα της επιχείρησης. ένας δείκτης 60 – 70% ή 2 προς 1 θεωρείται κανονικός.Ε. οι δείκτες «Βαθμός Φερεγγυότητας». όπου μια γρήγορη απόδοση στο κεφάλαιο που έχει επενδυθεί είναι εξασφαλισμένη. όμως.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ Υ. Βασικά. «Υποχρεώσεις στο σύνολο ενεργητικού» και «Υποχρεώσεις στο ίδιο κεφάλαιο» εκφράζουν ακριβώς το ίδιο πράγμα γιατί: Ε = Υ + Κ Εάν 3Ε / 2Υ τότε 2Υ / 3Ε και 2Υ / 1Κ 4. 3. = Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο ενεργητικού Αυτός ο δείκτης είναι αντίθετος από τον προηγούμενο και δείχνει το μέρος του ενεργητικού που έχει χρηματοδοτηθεί με δανειοδότηση. Κέρδη: τα ποσά παίρνονται από το λογαριασμό εσόδων . γιατί το ενεργητικό των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων είναι περισσότερο πάγιο και. επομένως. Υποχρεώσεις στο ίδιο κεφάλαιο: τα ποσά παίρνονται από τον ισολογισμό. χρειάζεται μεγάλα κεφάλαια για να δανειοδοτηθεί. Επειδή οι τόκοι είναι το τελευταίο έξοδο που αφαιρείται από το λογαριασμό εσόδων – εξόδων. οι τράπεζες δεν διστάζουν να χρηματοδοτήσουν ξενοδοχεία μέχρι και 90%.Κ. = Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο ίδιων κεφαλαίων Αυτός ο δείκτης δείχνει σε ευρώ το ποσό που έχει δανειστεί η επιχείρηση για κάθε ευρώ που έχουν συνεισφέρει οι ιδιοκτήτες. και 86 . σε γρήγορα αναπτυσσόμενες περιοχές. Παρ’ όλα αυτά.

87 . Συνήθως. Όταν είναι κατώτερος από 1 προς 1.t. Αυτό σημαίνει ότι αφού πληρωθούν οι τόκοι υπάρχουν ακόμα αρκετά χρήματα για να δοθεί μέρισμα στους μετόχους. χωρίς να υπάρχουν δυνατότητες πλήρης χρησιμοποίησής τους. στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις με δανειοδοτήσεις της τάξης των 60% επί του συνόλου του ενεργητικού και με επιτόκια γύρω στα 10%. ο δείκτης αυτός είναι 4 με 5 φορές. σύμφωνα με την αποδοτικότητά τους. Επιθυμία των επιχειρηματιών είναι ο δείκτης αυτός να είναι ανώτερος από 1 προς 1.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ για το οποίο χρειάζεται διάθεση κεφαλαίων. δείχνει ότι δεν γίνεται καλή χρησιμοποίηση των πάγιων στοιχείων. η αναλογία του στα καθαρά κέρδη είναι μιας κάποιας σπουδαιότητας. = Σύνολο εισπράξεων / Μέση αξία πάγιων στοιχείων Αυτός ο δείκτης εκφράζει σε ευρώ το ποσό των εισπράξεων που αντιστοιχεί σε κάθε ευρώ που έχει επενδυθεί σε πάγια στοιχεία. Π. ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αυτή η ομάδα των δεικτών μετρά την αποδοτικότητα της εταιρείας και το επίπεδο της παραγωγικής χρησιμοποίησης των πάγιων στοιχείων της για τη δημιουργία κέρδους. είτε ότι έχουν επενδυθεί υπέρογκα ποσά σε πάγια στοιχεία. 1. Είναι μια τεχνική αξιολόγησης της ικανότητας της διεύθυνσης του ξενοδοχείου να χρησιμοποιεί αποδοτικά τα πάγια στοιχεία της επιχείρησης. 8. Πάγιων Στοιχείων turnover: τα ποσά παίρνονται από τον ισολογισμό και το λογαριασμό εσόδων – εξόδων.Σ.

Ο δεύτερος λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα.Α. Αντικατάσταση αποθεμάτων ποτών σε ημέρες.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 2. = 365 / turnover Αυτοί οι δυο δείκτες εκφράζουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. αλλά σε μέρες. σε Μ. Αποθήκη ποτών turnover: τα ποσά παίρνονται από τον ισολογισμό και το λογαριασμό εσόδων – εξόδων.Α. = Συνολικό κόστος πωληθέντων τροφίμων / Μέση αξία αποθεμάτων τροφών 3.t.Α. Τ’ αποθέματα των τροφίμων. αυτό εξαρτάται από την τοποθεσία του ξενοδοχείου ή εστιατορίου και τη μορφή των εργασιών.Π. δηλαδή μικρότερο των 10 – 14 ημερών.Τ.Π.Τ. Α. 4. δηλαδή το διάστημα που παρέρχεται πριν να πωληθούν τα αποθέματα της αποθήκης. Α. Α.Τ. Ο πρώτος δείκτης εκφράζει τη συχνότητα των αντικαταστάσεων των τροφίμων στην αποθήκη μέσα σ’ ένα χρόνο. σε Η.t. Αντικατάσταση αποθεμάτων τροφίμων σε μέρες. Α. Παρ’ όλα αυτά. να είναι μεγαλύτερο από 25 με 30 φορές το χρόνο. = Συνολικό κόστος πωληθέντων ποτών / Μέση αξία αποθεμάτων ποτών 5. επειδή αντιπροσωπεύουν αχρησιμοποίητα κεφάλαια. όμως. = 365 / turnover 88 . Αποθήκη τροφίμων turnover: τα ποσά παίρνονται από τον ισολογισμό και το λογαριασμό εσόδων – εξόδων. θα πρέπει ν’ αλλάζουν συχνά για ν’ αποφέρουν κέρδος μέσω των πωλήσεων και να μην παραμένουν στις αποθήκες για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Είναι καλό το Α.

η διαφορά ότι αγοράζουμε ποτά λιγότερο συχνά απ’ ότι αγοράζουμε τρόφιμα και.Π. όπως είναι φυσικό. Ποσοστό κόστους τροφίμων: τα ποσά παίρνονται από το λογαριασμό εσόδων – εξόδων. όμως. το ποσοστιαίο κόστος των ποτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% για κανένα λόγο. = Κόστος πωληθέντων ποτών / Πωλήσεις ποτών Εκφράζει το καθαρό κόστος για κάθε ευρώ που εισπράττεται από πωλήσεις ποτών. το κόστος τροφίμων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40%. και τους δείκτες για τα ποτά. γιατί ο πληθωρισμός έχει ωθήσει τις τιμές σε τέτοια επίπεδα που τα περιθώρια για μεγάλες εκπτώσεις έχουν περιοριστεί σημαντικά. Γενικά. Επίσης.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ Ό. Ποσοστό κόστους ποτών: Π. Τελευταία. Η διαφορά μεταξύ του 40 και του 100% υποδηλώνει ότι απομένει κεφάλαιο για άλλα λειτουργικά έξοδα και για κέρδη του τμήματος.Τ. Για να υπάρχει ένα λογικό κέρδος σε μια εστιατοριακή επιχείρηση. = Κόστος πωληθέντων τροφίμων / Πωλήσεις τροφίμων Εκφράζει το καθαρό κόστος για κάθε ευρώ που εισπράττεται από πωλήσεις τροφίμων. αυτό δεν αληθεύει και τόσο πολύ. ποτά που προσφέρονται σε μπανκέ θα πρέπει και πάλι να υπολογίζονται χωριστά. Υπάρχει. Αυτή η δέσμευση κεφαλαίων αντισταθμίζεται από τις εκπτώσεις που κάνουν οι έμποροι ποτών όταν πρόκειται για αγορές μεγάλων ποσών. γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις προσφέρονται δεύτερες φθηνότερες μάρκες ποτών και έτσι το κόστος ων ποτών μειώνεται αισθητά. έχουμε συνήθως μεγάλα αποθέματα. παρ’ όλα αυτά.Κ.τι αφορά τους δείκτες για τα τρόφιμα αφορά. 7. Π.Κ. Σε μια μεγάλη επιχείρηση είναι καλό να βρίσκεται αυτό το ποσοστιαίο κόστος χωριστά για τις πωλήσεις φιαλών και για τις πωλήσεις μερίδων ποτών γιατί οι φιάλες πωλούνται φθηνότερα απ’ ότι οι μερίδες. 6. 89 .

χ. Αυτός ο δείκτης μας λέει πόσο ακριβά πουλήθηκαν τα δωμάτια του ξενοδοχείου. = Σύνολο πωληθέντων δωματίων / Σύνολο διαθέσιμων δωματίων Αυτός ο δείκτης εκφράζει το επίπεδο χρήσης των δωματίων των πελατών στη διάρκεια ενός χρόνου. Δεν θα πρέπει. Δεν υπάρχει καμία παραδεκτή μέση πληρότητα.Δ. Ποσοστό Πληρότητας: Π.Δ. να φτάνει κάτω από το νεκρό σημείο. Μέση Τιμή ανά Πελάτη: 90 . = Πωλήσεις δωματίων / Αριθμό πωληθέντων δωματίων Κάθε ξενοδοχείο έχει μια ποικιλία από διαφορετικά τιμολογημένα δωμάτια.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 8. Αυτός ο δείκτης διαφέρει πολύ μεταξύ διαφορετικών μορφών ξενοδοχείων. 9. όμως. τη χρονιά που πέρασε. Όσο μεγαλύτερη είναι τόσο το καλύτερο για το ξενοδοχείο. Μέση Τιμή ανά Ενοικιαζόμενο Δωμάτιο: Μ. ένα resort ξενοδοχείο μπορεί να φθάσει 95% διπλή πληρότητα./Ε.Π. κατά μέσο όρο. Π. Ποσοστό Διπλής Πληρότητας: Π. Αυτός ο δείκτης βοηθά πάρα πολύ στη σύνταξη των προϋπολογισμών και στον προκαθορισμό των τιμών. 11.Π = Αριθμός πελατών / Αριθμός πωληθέντων δωματίων Αυτός ο δείκτης εκφράζει τον αριθμό των δωματίων που ήταν κατειλημμένα από περισσότερα του ενός άτομα. ενώ ένα εμπορικό ξενοδοχείο πόλης μπορεί να μην υπερβεί το 15%. όπως επίσης και ποια τιμή φάνηκε ότι ήταν η πιο επιθυμητή στους πελάτες. 10.Τ.

Επίσης./Π.χ. Μέση Τιμή κατά Διαθέσιμο Δωμάτιο Μ.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ Μ./Δ. με τα πάγια στοιχεία και με την επένδυση στην επιχείρηση.Τ. τόσο ελαττώνεται η μέση τιμή κατά πελάτη. Χαρακτηριστικό είναι ότι όσο αυξάνεται η διπλή πληρότητα.Δ = Πωλήσεις δωματίων / Αριθμός διαθέσιμων δωματίων Αυτός ο δείκτης αν συγκριθεί με το κόστος κατασκευής των δωματίων. = Πωλήσεις δωματίων / Αριθμός πελατών Αυτός ο δείκτης χωρία καμία ιδιαίτερη σημασία βοηθά στον προγραμματισμό και στον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης.Τ. 9. Αν π. 1. συγκρίνει τα κέρδη που έχουν δημιουργηθεί σε σχέση με το σύνολο των εισπράξεων. ο επιχειρηματίας μπορούσε να έχει κτίσει διαμερίσματα αντί ξενοδοχείου και έπαιρνε το ίδιο κέρδος. Αποδοτικότητα Συνολικών Κεφαλαίων: τα ποσά παίρνονται από τον ισολογισμό και το λογαριασμό εσόδων – εξόδων. 12. 91 . ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Αυτή η ομάδα των δεικτών εκφράζει την ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργήσει κέρδη μέσω των διαθέσιμων πόρων σ’ αυτήν. τότε τα διαμερίσματα θα ήταν μια καλύτερη λύση. προσφέρει μια εικόνα της απόδοσης της επένδυσης ανά δωμάτιο. εφόσον σαν επιχείρηση περικλείουν λιγότερο κίνδυνο.

Κ. γιατί αυτά τα δύο στοιχεία δεν ελέγχονται από τη διεύθυνση της επιχείρησης και δεν μπορούν να ελαττωθούν με μια καλύτερη χρησιμοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού. Καθαρή Αποδοτικότητα Ενεργητικού: τα ποσά παίρνονται από τον ισολογισμό και το λογαριασμό εσόδων – εξόδων. 2. = Καθαρά κέρδη χρήσης πριν τους τόκους και φόρους / Μέση αξία ενεργητικού Αυτός ο δείκτης εκφράζει τα ποσοστιαία κέρδη που τα επενδυμένα κεφάλαια αποφέρουν στην επιχείρηση.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ Α. = Καθαρά κέρδη χρήσης / Μέση αξία ενεργητικού Αυτός ο δείκτης που καλείται και δείκτης διοικητικής επίδοσης. αυτός ο δείκτης αξιολογεί το βαθμό χρησιμοποίησης των στοιχείων του ενεργητικού των επιχειρήσεων και δείχνει ποια απ’ όλες χρησιμοποιεί τα στοιχεία του ενεργητικού περισσότερο αποδοτικά. Ο υπολογισμός περικλείει τόκους και φόρους.Α. Αποδοτικότητα Ίδιων Κεφαλαίων: τα ποσά παίρνονται από τον ισολογισμό και το λογαριασμό εσόδων – εξόδων. 3.Ε. Α. Όταν έχουμε να συγκρίνουμε παρόμοιες επιχειρήσεις. Μια αυξημένη επένδυση ή χαμηλές εισπράξεις μπορούν να είναι η αιτία για ένα μικρό δείκτη της «Αποδοτικότητας Συνολικών Κεφαλαίων». 92 .Κ. = Καθαρά κέρδη χρήσης / Μέση αξία ίδιων κεφαλαίων Αυτός ο δείκτης εκφράζει την απόδοση των κεφαλαίων που έχουν επενδύσει οι ιδιοκτήτες στην επιχείρηση. εκφράζει σε ποσοστό τα κέρδη που κατάφερε να πραγματοποιήσει η διεύθυνση της επιχείρησης με τα διαθέσιμα σ΄ αυτήν στοιχεία του ενεργητικού που συνήθως. περιστρέφεται γύρω στο 6%.Σ. Κ.Ι.

αυτή η τιμή εξαρτάται και από το είδος της επιχείρησης. περιμένει να κερδίσει ένα Χ αριθμό χρημάτων το χρόνο. Π. δηλαδή να χρησιμοποιεί τα στοιχεία του ενεργητικού στη μεγαλύτερή τους απόδοση. προγραμματίζει το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο επιθυμεί αυτά τα κέρδη να πραγματοποιηθούν. Ο δείκτης αυτός δεν περιλαμβάνει πάγια έξοδα. Συνήθως. εάν είναι μια επιχείρηση μικρής διάρκειας. αλλά. Αν είναι μια μακροχρόνια επιχείρηση. αλλά μόνο λειτουργικά. Τα ξενοδοχεία επιδιώκουν.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ Όταν ένας επιχειρηματίας επενδύει χρήματα σε μια επιχείρηση. η τιμή αυτή μπορεί να είναι μικρότερη από 15%. τότε μπορεί να φτάνει το 30 – 35%. Ένας καλός δείκτης λειτουργικής αποδοτικότητας και ένα άσχημο περιθώριο κερδών δικαιολογεί τη διεύθυνση για τα χαμηλά κέρδη και ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες της 93 . είναι μια προβληματική (επικίνδυνη) επιχείρηση. Περιθώριο Κερδών: τα ποσά παίρνονται από το λογαριασμό εσόδων – εξόδων. 4.Α. φυσικά. Αυτό συμβαίνει γιατί ο οποιοσδήποτε αποφασίσει να επενδύσει χρήματα για να του αποφέρουν κέρδη. Λειτουργική Αποδοτικότητα: τα ποσά παίρνονται από το λογαριασμό εσόδων – εξόδων. = Μικτό εισόδημα ξενοδοχείου / Σύνολο είσπραξης χωρίς ενοίκια Αυτός ο δείκτης εκφράζει την ικανότητα της διεύθυνσης να λειτουργεί το ξενοδοχείο επικερδώς. 5. Συνήθως. αυτός ο δείκτης κυμαίνεται γύρω στο 25%. Λ. = Καθαρά κέρδη χρήσης / Σύνολο εισπράξεων Αυτός ο δείκτης σε σχέση με το δείκτη «Λειτουργικής Αποδοτικότητας». συνήθως. οι επενδυτές ενδιαφέρονται για 12 – 17% απόδοση στα κεφάλαιά τους. γιατί η διεύθυνση τις περισσότερες φορές δεν μπορεί να μειώσει τα πάγια με καλύτερες διοικητικές τεχνικές. εκφράζει την αποδοτικότητα της επιχείρησης και την οικονομική της αποτελεσματικότητα. μακροπρόθεσμες επενδύσεις.Κ. μπορεί να υπερβαίνει το 15% και αν τέλος.

αυτοί που χρησιμοποιούν αυτό το είδος της ανάλυσης πρέπει να γνωρίζουν τα όρια και τις παγίδες αυτής της ανάλυσης. Ακόμα και όταν κάποιος είναι πολύ προσεκτικός στην εφαρμογή των δεικτών. που πληροφορίες που απορρέουν δεν μπορεί να είναι οριστικές. κατανάλωση ακριβής ενέργειας λόγω κατασκευαστικών λαθών κ.300). Εφόσον οι δείκτες είναι μαθηματικές συγκρίσεις μεταξύ δύο αριθμών. πρέπει να εκφράζουν ουσιαστικές σχέσεις.000 ευρώ και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.τι είναι.λπ. Επίσης. των λειτουργικών αποτελεσμάτων.500 ευρώ σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις το τελευταίο διάστημα πριν από τη λήξη του χρόνου. γιατί δεν υπάρχει ουσιαστική σχέση μεταξύ τους. δηλαδή μια μαθηματική σύγκριση δύο αριθμών που εκφράζει τη σχέση μεταξύ τους. οδηγεί σ’ έναν λανθασμένο δείκτη.7 προς 1 (9. Τα προβλήματα αυτά μπορεί να είναι: ψηλές τιμές τοκοχρεολυσίων.300 ευρώ στο τέλος του χρόνου. της διοικητικής αποδοτικότητας και σαν ένα διοικητικό βοήθημα για τη λήψη αποφάσεων.000 / 5. ενοίκια. Όμως. Έτσι. ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΔΕΙΚΤΕΣ Η ανάλυση με δείκτες πρέπει να αναγνωρίζεται σαν ένα αποδοτικό εργαλείο για την αξιολόγηση της οικονομικής σταθερότητας. όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα του δείκτη της κυκλοφοριακής ρευστότητας. Για παράδειγμα. το σύνολο των κυκλοφοριακών και διαθεσίμων 94 . Αν η διεύθυνση είχε πληρώσει 3. Ας υποθέσουμε ότι ένα ξενοδοχείο έχει σύνολο κυκλοφοριακών και διαθεσίμων 9. το αποτέλεσμα του δείκτη μπορεί να παραποιηθεί και έτσι κάθε ανωμαλία ή λάθος στην αξία του ενός ή και των δύο αριθμών. ο δείκτης του κόστους τροφίμων προς τα οικόπεδα δεν έχει καμία σημασία.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ επιχείρησης ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο μάλλον αυτοί θα πρέπει να λύσουν. αν οι δείκτες πρόκειται να έχουν κάποια αξία. η σχέση πρέπει να γίνεται αντιληπτή από αυτόν που τους χρησιμοποιεί και τα αποτελέσματα των δεικτών πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά. σύμφωνα με τα γνωστά στοιχεία. Ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας θα είναι 1. 10. Οι δείκτες θα πρέπει να αναγνωρίζονται για ό.

σε 3 προς 1 (5.300 / 1. Φυσικά. αλλά και σε όλους τους άλλους κλάδους της οικονομίας. Δεν μπορούν να πουν πολλά λόγια για τη σπουδαιότητα ενός δείκτη. Οι δείκτες είναι ένα μέσο για τη σύγκριση δύο αριθμών στην προσπάθεια να αποκτηθούν μερικές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της επιχείρησης.800). Η ανάγκη σύγκρισης μερικές φορές εμποδίζεται από την αδύνατη σύγκριση οικονομικών πληροφοριών. Τα αποτελέσματα των δεικτών πρέπει να συγκρίνονται με προηγούμενες χρήσεις της ίδιας επιχείρησης. εκτός μόνο αν γίνουν λίγες ακόμα συγκρίσεις. Αυτή η απλή μανούβρα θα είχε ανεβάσει το δείκτη από 1. μια αντίστροφη επιρροή σ΄ έναν άλλο δείκτη. λόγω της διαφορετικής τους έκφρασης από χρόνο σε χρόνο. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ – ΒΑΘΜΟΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ – ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 1. Αυτή η παραποίηση είναι γνωστή σαν «window dressing» και έχει. Η συνέπεια στις λογιστικές διαδικασίες είναι απαραίτητη προϋπόθεση για καλές συγκρίσεις και μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ διαφορετικών λογιστικών περιόδων. συνήθως.7 προς 1. 11. Ταχύτητα κυκλοφορίας 95 . Γι’ αυτό πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται ομάδες δεικτών για την αξιολόγηση μιας πλευράς μιας ορισμένης επιχείρησης.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ θα ήταν 5.300 ευρώ και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της θα ήταν 1800 ευρώ. ένα ενιαίο λογιστικό και πληροφοριακό σύστημα λείπει σήμερα από την Ελλάδα και όχι μόνο στον ξενοδοχειακό κλάδο. με τους αντικειμενικούς στόχους που έχουν προδιαγραφεί και με τα αποτελέσματα άλλων επιχειρήσεων μέσα στον ίδιο βιομηχανικό κλάδο.

προσφορά υπηρεσιών) όσο και στην παραγωγική λειτουργία (εσωτερικές διακινήσεις). Η κυκλοφορία συνιστά το κύκλωμα εκροών – εισροών. και κυρίως στα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.λπ. Η δυναμική μελέτη και διάρθρωση της περιουσίας αναφέρεται στην κυκλοφορία και τις μεταβολές της. Έτσι. Δείκτης ταχύτητας κυκλοφοριακών αποθεμάτων: Κόστος πωληθέντων / Μέσος όρος αποθεμάτων Δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας απαιτήσεων: Καθαρές συναλλαγές από απαιτήσεις / Μέσος όρος απαιτήσεων Δείκτης ταχύτητας κυκλοφορίας διαθεσίμων Σύνολο πληρωμών / Μέσος όρος διαθεσίμων 96 .ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ Έννοια. το οποίο αναφέρεται τόσο στη συναλλακτική λειτουργία (αγορές – πωλήσεις. Διάκριση – Υπολογισμός Συνολική ή γενική κυκλοφοριακή ταχύτητα. Δείκτη κυκλοφορίας κυκλοφοριακών στοιχείων Κύκλος εργασιών / Αξία κυκλοφοριακών στοιχείων Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα περιουσιακά αγαθά μετριέται η ταχύτητα κυκλοφορίας για τα αποθέματα. αυτή διακρίνεται σε: Α. έχουμε τους μετασχηματισμούς: χρήμα – πράγμα – υπηρεσία – απαιτήσεις – χρήμα κ. τις απαιτήσεις και τα διαθέσιμα. αυτή υπολογίζεται με βάση τον τύπο: Κύκλος εργασιών / Απασχολημένα περιουσιακά στοιχεία Μερική ή ειδική κυκλοφοριακή ταχύτητα. Δείκτη κυκλοφορίας πάγιων στοιχείων Κύκλος εργασιών / Αξία πάγιων στοιχείων Β. Στο κύκλωμα αυτό γίνεται συνεχής μετασχηματισμός των αγαθών και αδιάκοπη σχέση εσωτερικής και εξωτερικής κίνησής τους.

Βαθμός αυτοχρηματοδότησης Έννοια. Ο δε βαθμός αυτοχρηματοδότησης προκύπτει από τη σχέση των αποθεματικών προς το ονομαστικό κεφάλαιο. δηλαδή: Αποθεματικά (αυτοχρηματοδότηση) / Ονομαστικό κεφάλαιο ( ιδρυτικό – μεταγενέστερο) 4. αν αντιστρέψουμε τους όρους του αντίστοιχου δείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας και πολλαπλασιάσουμε επί το σύνολο των ημερών της περιόδου (π. βρίσκεται. Τα αποθεματικά κεφάλαια. χρόνου) με τον αντίστοιχο δείκτη ταχύτητας κυκλοφορίας.χ. Διάρκεια περιστροφής Έννοια. τα οποία σχηματίζονται από τα κέρδη.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 2. 3. Είναι ο χρόνος παραμονής του στοιχείου που εξετάζεται στην επιχείρηση. Βρίσκεται. Ο δε βαθμός δανειακής επιβάρυνσης προκύπτει από τη σχέση των ξένων κεφαλαίων με τα ίδια κεφάλαια. χρόνου). δηλαδή: Ξένα (πιστωτικά κεφάλαια) / Ίδια κεφάλαια 97 . Υπολογισμός. Βαθμός δανειακής επιβάρυνσης Έννοια. Η δανειακή επιβάρυνση βασίζεται στη χρησιμοποίηση ξένου ή πιστωτικού κεφαλαίου από την επιχείρηση. Επίσης. αν διαιρέσουμε το σύνολο των ημερών της περιόδου (π. αποτελούν την αυτοχρηματοδότηση.χ.

είτε στην παραγωγική είτε στη συναλλακτική σφαίρα. Είναι δε. Απαιτήσεις προς το σύνολο των εισπράξεων = Μέση αξία / Σύνολο εισπράξεων 4. Βαθμός κυκλοφοριακής ρευστότητας = Κυκλοφοριακά + Διαθέσιμα / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2. δηλαδή επιτυγχάνει συντελεστή 100%.Α. ικανότητα. όταν η επιχείρηση εξαντλεί ολόκληρη την παραγωγική ή συναλλακτική της ικανότητα. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ 1. Άριστος.Α. Βαθμός πραγματικής ρευστότητας = Απαιτήσεις + Διαθέσιμα / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3. Βαθμός Απασχόλησης Έννοια.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 5. Βαθμός απασχόλησης είναι η κάθε δραστηριότητα που πραγματοποιείται. όταν αποτελεί ποσοστό μεγαλύτερης απασχόλησης. Λογαριασμοί εισπρακτέοι turnover = Σύνολο εισπράξεων / Μέση αξία απαιτήσεων 98 . ο πιο συνηθισμένος στην επιχείρηση. = Πραγματοποιημένη δραστηριότητα / Ικανή να επιτευχθεί θεωρητικά Διακρίσεις Ανώτατος ή θεωρητικός βαθμός. Β. όταν η επιχείρηση πραγματοποιεί το ευνοϊκότερο κόστος της. Κανονικός. Δείκτες ρευστότητας 1. δηλαδή ο μέσος όρος του Β. 12. δυναμικότητα. των τελευταίων χρόνων.

Ποσοστό πληρότητας = Σύνολο πωληθέντων δωματίων / Σύνολο διαθέσιμων δωματίων 5.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 5. Αποθήκη ποτών turnover = Συνολικό κόστος πωληθέντων ποτών / Μέση αξία αποθεμάτων ποτών 4. Δείκτες φερεγγυότητας και δανειοδοτικής ικανότητας 1. Ποσοστό διπλής πληρότητας = Σύνολο πελατών / Σύνολο πωληθέντων δωματίων 6. Βαθμός φερεγγυότητας = Σύνολο ενεργητικού / Σύνολο υποχρεώσεων 2. Υποχρεώσεις προς το σύνολο ενεργητικού = Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο ενεργητικού 3. Δείκτες δραστηριότητας και λειτουργικότητας 1. Αποθήκη τροφίμων turnover = Συνολικό κόστος πωληθέντων τροφίμων / Μέση αξία αποθεμάτων τροφίμων 3. Κέρδη προς τόκους = Κέρδη πριν από τους φόρους και τους τόκους / Τόκοι 3. Πάγιων στοιχείων turnover = Σύνολο εισπράξεων / Μέση αξία πάγιων στοιχείων 2. Μέση τιμή κατά ενοικιαζόμενο δωμάτιο = Πωλήσεις δωματίων σε ευρώ / Σύνολο πωληθέντων δωματίων 99 . Υποχρεώσεις προς ίδιο κεφάλαιο = Σύνολο υποχρεώσεων / Σύνολο ίδιων κεφαλαίων 4. Μέση εξοφλητική περίοδος = Ημέρες λειτουργίας ξενοδοχείου / turnover 2.

Λειτουργική αποδοτικότητα = Μεικτό εισόδημα ξενοδοχείου / Σύνολο εισπράξεων (χωρίς ενοίκια) 5. Ταχύτητα κυκλοφορίας αποθεμάτων = Κόστος πωληθέντων / Μέσος όρος αποθεμάτων 100 . Αποδοτικότητα ίδιων κεφαλαίων = Καθαρά κέρδη χρήσης / Μέση αξία ίδιων κεφαλαίων 4. Αποδοτικότητα ενεργητικού = Καθαρά κέρδη χρήσης πριν από Φόρους και Τόκους / Μέση αξία ενεργητικού 2. Δείκτες κερδών και αποδοτικότητας 1. Ταχύτητα κυκλοφορίας = Κύκλος εργασιών / Απασχολημένα περιουσιακά στοιχεία 2.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 7. Δείκτες ταχύτητας κυκλοφορίας και περιστροφής 1. Ποσοστό κόστους τροφίμων = Κόστος πωληθέντων τροφίμων / Πωλήσεις τροφίμων 8. Καθαρή αποδοτικότητα ενεργητικού = Καθαρά κέρδη χρήσης / Μέση αξία ενεργητικού 3. Κυκλοφορία πάγιων στοιχείων = Κύκλος εργασιών / Αξία πάγιων στοιχείων 3. Κυκλοφορία κυκλοφοριακών στοιχείων = Κύκλος εργασιών / Αξία κυκλοφοριακών στοιχείων 4. Ποσοστό κόστους ποτών = Κόστος πωληθέντων ποτών / Πωλήσεις ποτών 4. Περιθώριο κερδών = Καθαρά κέρδη χρήσης / Σύνολο εισπράξεων μετά ενοικίων 5.

(1999) Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική. (1996) Εφαρμογές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής. Σταμούλη. Αθήνα. Ναούμ Χ. Εκδ. (1998) Χρηματοοικονομική Λογιστική.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ 5. Σταμούλη. Εκδ. Ταχύτητα κυκλοφορίας διαθέσιμων = Σύνολο πληρωμών / Μέσος όρος διαθέσιμων 6. Εκδ. Μπένου. Ν. Βαθμός αυτοχρηματοδότησης Αποθεματικά (αυτοχρηματοδότηση) / Ονομαστικό κεφάλαιο (ιδρυτικό – μεταγενέστερο) 7. Αθήνα. Αθήνα. Εκδόσεις ΑΝΤ.  Θεόδωρος Γ. Θανοπούλου Β. Παππά Α. Γρηγοράκος (2001) Ανάλυση .Ερμηνεία του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Βαθμός δανειακής επιβάρυνσης Ξένα (πιστωτικά κεφάλαια) / Ίδια κεφάλαια 8. Βαθμός απασχόλησης Πραγματοποιημένη δραστηριότητα / Ικανή να επιτευχθεί θεωρητικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ναούμ Χ. Ταχύτητα κυκλοφορίας απαιτήσεων = Καθαρές συναλλαγές από απαιτήσεις / Μέσος όρος απαιτήσεων 6. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 101 . Εκδ. (1994) Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική. Αθήνα. Μπένου.

W. Clendenin. Clendenin. International Journal of Logistics Management 8 (1997). International Journal of Physical Distribution and Logistics Management 31 (2001). 1992 D. Burlington.S. and opportunities.L.J. Εκδόσεις ΒΡΥΚΟΥΣ Πειραιάς ΔΙΕΘΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Andel. Barney. MA (1992). Quasi-experimentation: Design and analysis issues for field settings. pp.. Barney. Closing the supply chain loop: Re-engineering the returns channel process. Andel.B. Bowersox et al. Journal of Marketing Research 14 (1977). 1999 D. Campbell. Daugherty and R.N. 1998 C.A. MA (1996). pp. Estimating non-response bias in mail surveys.G. Reverse logistics: A review of the literature and framework for future investigation. R. Cook & Campbell.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ  Εμμανουήλ Ι. Autry et al. needs. Reading.J. Carter & Ellram. Bowersox & Daugherty. market size. The challenge of reverse logistics in catalog retailing. Germain and D. Bowersox and P. Houghton-Mifflin. pp. Reverse logistics: A second chance to profit. Logistics Information Management 5 (1992). Transportation and Distribution 38 (1997). 75–85. 1997 J.J. Autry. Overton.S. P. 102 .S. 26–37. Cook and D. Logistics leadership— logistics organizations of the future.. 1996 J. pp. Journal of Business Logistics 19 (1998). 1997 T. Carter and L.J. Σακκέλης (2001) Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.M. 1977 J. Bowersox. Daugherty. Digital Press. Daugherty. Dröge. 2001 C. Journal of Business Logistics 20 (1999). Blumberg. Ellram. Armstrong & Overton. Armstrong and T. P. Boston (1979). 396–402. pp.F. Blumberg. pp. pp. Logistical excellence: It's not just business as usual. Richey. Strategic examination of reverse logistics and repair service requirements. C. 61–64. 1979 T. 85–102. 141–159.R. Rogers. 12–18.J. 1992 D. Gaining and sustaining competitive advantage. Addison-Wesley.

1105–1121. Green. Eisenhardt and J. Gaski and J. 73–4. Merritt. 2001 K. New.T. Interfaces 30 (2000). 1986 J. Dynamic capabilities: What are they?. 2003 K.W. Cottrill. The strategic decision process and organizational structure. Journal of Marketing Research 22 (1985).D. Giuntini and T. Green et al. Reverse-logistics strategy for product take-back. (1995b).R.A. Hart. p. A typology of retail failures and recoveries. Abstract + References in Scopus | Cited By in Scopus 103 . Reverse logistics role models—Part 3. Andel. Heskett and W. 41. Hendrickson. 36. Hoffman and M. pp. Harvard Business Review 51 (1990). pp. Nevin. Klausner & Hendrickson. 1994 S. 2000 K. pp. Strategic Management Journal 21 (2000). R. 1995a R. Transportation and Distribution.. 89–95. pp. Eisenhardt & Martin. p.W. Martin.M.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ Cottrill. Transportation and Distribution 36 (1995). pp. Abstract-INSPEC | Full Text via CrossRef | Abstract + References in Scopus | Cited By in Scopus Merritt. & Andel. Journal of Retailing 69 (1994).F. pp. Giuntini & Andel.. J. 1. Kelley et al. K. pp.. Full Text via CrossRef | Abstract + References in Scopus | Cited By in Scopus Hart et al. Klausner and C. Fredrickson. Academy of Management Review 11 (1986). 156–165. 429–452.L.. Sasser. 1990 C. Green purchasing and supply policies: Do they improve companies' environmental performance?. 149–156. pp. Advance with reverse logistics. 130–142. Abstract-PsycINFO Gaski & Nevin. Integrated reverse logistics solution allows Levi Strauss to profit off returns. 280–297. Supply Chain Management 3 (1998). 2000 M. June 16).W. 1998 K. The profitable art of service recovery.E. Full Text via CrossRef | Abstract + References in Scopus | Cited By in Scopus Fredrickson. The differential effects of exercised and unexercised power sources in a marketing channel. B. T. 1985 J. Reversal of fortunes.A. Davis. Morton and S. 77. 97–98. Traffic World (2003. Frontline Solutions 2 (2001). Kelley. 1995b Giuntini. Abstract-PsycINFO Giuntini & Andel.

Ruekert. 1968 D. P. 1998 J. Morgan and N. Full Text via CrossRef | Abstract + References in Scopus | Cited By in Scopus Pugh et al. South. 2000 L. 48.. pp. Roering. Hollenbeck. Pugh. 3–10. 1985 R.S.A. Reno.F.. Council of Logistics Management. 1989 D. Abstract + References in Scopus | Cited By in Scopus 104 . 1998 N. Journal of the Academy of Marketing Science 26 (1998). Teece and G. 1998 S. Supply Chain Management 5 (2000). pp.J. 13–26. Oak Brook. Ritchie et al. D. Stone & Hollenbeck. 226–233. Hinings and C. Clarifying some statistical procedures for detecting moderator variables: Empirical evidence and related matters. 1999 D. Inbound Logistics 18 (1998).R. Going backwards: Reverse logistics trends and practices. Hickson. p. Dimensions of organization structure. Abstract | Full Text via CrossRef Teece & Pisano.S. pp. pp. The dynamic capabilities of firms: An introduction.W.S. Administrative Science Quarterly 13 (1968).. Stock.G.J. The benefits of reverse logistics: The case of the Manchester Royal Infirmary pharmacy. Industrial and Corporate Change 3 (1989). pp. Rogers and R. Reverse Logistics Executive Council. Pisano. Burnes. Hey. Development and implementation of reverse logistics programs. Ritchie. 1989 E. pp. Murray.J. South.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ Morgan & Piercy. pp. 32–47.R. C. Supply Chain Management 5 (2000). NV (1999). 37–44. Ruekert et al. Journal of Marketing 49 (1985). IL (1998). Whittle and R. B. Tibben-Lembke. 2000 J. Stone and J. Effects of a green purchasing strategy: The case of Belfast city council.C. Journal of Applied Psychology 74 (1989). Piercy. The organization of marketing activities: A contingency theory of structure and performance. Walker and K. Managing returned freight. Abstract + References in Scopus | Cited By in Scopus Rogers & Tibben-Lembke. Abstract + References in Scopus | Cited By in Scopus Stock. Interactions between marketing and quality at the SBU level: Influences and outcomes. Turner. Abstract-PsycINFO | Abstract + References in Scopus | Cited By in Scopus Murray. O.F. 539–560. 190–208.R.

Abstract-PsycINFO Wirtz & Mattila.H. pp. 1999 R.S. van Hoek. Wirtz and A. Measuring and assessing organizations. Mattila. Consumer responses to compensation.C. pp.W. 1987 O. Full Text via CrossRef | Abstract + References in Scopus | Cited By in Scopus 105 . van Hoek. Marketing's role in implementing business strategies: A critical review and conceptual framework.I. speed of recovery. 129–134.L. From reversed logistics to green supply chains. Walker and R. 2004 J.ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ Η/Υ Van de Ven & Ferry. Wiley and Sons. 150–166. Ferry. Journal of Marketing 51 (1987). New York (1980). 1980 A. Supply Chain Management 4 (1999). International Journal of Service Industry Management 15 (2004). 15–33. Abstract + References in Scopus | Cited By in Scopus Walker & Ruekert. pp. Van de Ven and D. and apology after a service failure. Ruekert.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful