You are on page 1of 8

Sains Tahun 4 (SKLDIII) Mei 2016

Bahagian B (40 markah)

Jawab semua soalan yang diberikan. Tulis jawapan anda pada ruang yang disediakan.

1. Tandakan ( ) pada jawapan yang betul.

a) Organ utama yang terlibat dalam proses pernafasan.

Peparu

Ginjal

b) Apakah yang berlaku semasa menarik nafas?

Dada naik dan


mengembang

Dada turun dan


mengempis

c) Jadual dibawah, menunjukkan kadar pernafasan Suhaimi dan Ahmad semasa melakukan dua
aktiviti yang berbeza.

Murid Aktiviti Kadar pernafasan


Suhaimi Membaca Rendah
Ahmad Berenang Tinggi

i- Nyatakan mengapa kadar pernafasan Ahmad semasa aktiviti berenang lebih tinggi daripada
aktiviti membaca.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

ii- Nyatakan pemboleh ubah bergerak balas dalam penyiasatan ini.

_______________________________________________________________________

iii- Pihak sekolah menggalakkan murid-murid menyertai satu daripada badan sukan di sekolah.

Mengapakah sukan amat penting kepada murid?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(5 markah)

1
Sains Tahun 4 (SKLDIII) Mei 2016

2. Rajah menunjukkan tabiat-tabiat yang mengganggu proses hidup.

Tabiat buruk

1. Makan makanan tidak seimbang

2.Menghidu gam

3.

4.

a) Isikan rajah di atas dengan dua tabiat buruk yang mengganggu proses hidup.

b) i- Pihak kerajaan telah menggubal akta melarang masyarakat minum minuman beralkohol
daripada memandu di jalan raya.

Mengapakah tindakan ini perlu dilakukan?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ii- Nyatakan satu kesan buruk daripada penyalahgunaan dadah.

___________________________________________________________________________

c) Berikan satu amalan hidup sihat yang dapat diamalkan setiap hari.

___________________________________________________________________________

(5 markah)

2
Sains Tahun 4 (SKLDIII) Mei 2016

3. a) Padankan organ pernafasan haiwan yang betul

Organ pernafasan Jenis haiwan


Peparu Udang

Insang Penyu

Spirakel Beluncas

b) i- Nyatakan organ pernafasan haiwan berikut.

Rama-rama : _________________________________

ii- Berikan satu contoh haiwan lain yang mempunyai organ pernafasan yang sama seperti di b (i).

_________________________________________________________________________

c) Katak mempunyai dua organ pernafasan. Nyatakan organ pernafasan katak yang
membolehkannya hidup di air dan di darat.

i- _________________________________

ii- _________________________________

(7 markah)

3
Sains Tahun 4 (SKLDIII) Mei 2016

4. Siti Maimunah menjalankan aktiviti penyiasatan dengan merekod kadar pernafasannya semasa
aktiviti yang berbeza yang dilakukannya. Jadual menunjukkan keputusan.

Jenis aktiviti Bilangan pergerakan dada dalam satu minit


Berehat 27
Berjalan 31
Berjoging 37

a) Berikan tujuan penyiasatan ini.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

b) Nyatakan pemboleh ubah yang terlibat dalam penyiasatan ini.

i- Pemboleh ubah dimanipulasi : ______________________________________________

ii- Pemboleh ubah bergerak balas : ______________________________________________

c) Apakah corak bilangan pergerakan dada berdasarkan jadual dalam penyiasatan ini?

________________________________________________________________________________

( 4 markah)

4
Sains Tahun 4 (SKLDIII) Mei 2016

5. Seorang budak menutup telinganya apabila mendengar bunyi yang bising.

a) Mengapakah budak itu bertindak demikian?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

b) Nyatakan dua organ deria manusia

i- _____________________________

ii- _____________________________

c) Cadangkan tindak balas yang sepatutnya berlaku berdasarkan rangsangan di bawah.

Rangsangan Tindak balas

Siti Nurhaliza memegang cerek yang panas

Rosmawati meminum jus limau yang sangat


masam

(5 markah)

5
Sains Tahun 4 (SKLDIII) Mei 2016

6. Rajah menunjukkan suatu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid untuk menyiasat
hubungan antara arah pucuk dan kedudukan Matahari.

a) Apakah tujuan penyiasatan ini?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

b) Ramalkan arah pucuk A dan B selepas seminggu

i- Anak benih A : ________________________________

ii- Anak benih B : ________________________________

c) Lukis pemerhatian kamu tentang pucuknya selepas seminggu pada rajah di bawah.

d) Nyatakan satu jenis rangsangan tumbuhan selain daripada cahaya matahari.

___________________________________________________________________

(5 markah)

6
Sains Tahun 4 (SKLDIII) Mei 2016

7. Seorang murid dikehendaki berlari pada tempoh tertentu. Kadar pernafasan diukur dan
direkodkan. Keputusan ditunjukkan dalam bentuk graf.

Kadar pernafasan (bilangan/minit)

5 10 15 20 Tempoh masa (minit)

a) Apakah tujuan aktiviti ini?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

b) Berikan dua maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan tersebut.

i- _________________________________________

ii- _________________________________________

c) Berikan kesimpulan anda dalam penyiasatan ini.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(4 markah)

7
Sains Tahun 4 (SKLDIII) Mei 2016

8. Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan untuk mencari panjang kelas mereka menggunakan
depa. Mereka merekodkan ukuran tersebut dalam jadual berikut.

Murid Panjang kelas (depa)


Nurshila 27
Tajuddin 30
Gopal 25
Charlie 31

a) Nyatakan satu maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan ini.

___________________________________________________________________________

b) Beri inferens (sebab) bagi perbezaan keputusan di atas.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

c) Nyatakan

i- Pemboleh ubah dimanipulasi : ________________________________________________

ii- Pemboleh ubah bergerak balas : ______________________________________________

d) Cadangkan alat pengukuran yang sesuai digunakan untuk mendapatkan panjang kelas yang tepat
dalam ukuran piawai.

___________________________________________________________________________

(5 markah)

TAMAT