You are on page 1of 1

Diha Sa Halaran

Koro 1
Dayga sa tingog sa trompeta. Dayga sa alpa ug lira.
Dayga sa tambor ug plahota. Kaskasi, sayawi siya.

Diha sa halaran, dayga ang Ginoo siyang gahum.


Tungod sa buhat sa iyang kamot,
dayga ang iyang kahalangdon.
(Koro 1)

Ang mga lingganay patunoga.


Ang mga piyang-piyang pakagaya.

Koro 2
Dayga sa tingog sa trompeta. Dayga sa alpa ug lira.
Dayga sa tambor ug plahota. Kaskasi, sayawi,
tanan nga adunay gininhawa.
Dayga ang Ginoo, dayga ang Ginoo.