KAD STOK Jenis Barang: …kerusi pejabat no siri:1234…………………………….

Masuk Bi l Tari H a rg a /U kh Kuant n it iti (RM) 2 / 8 / 2 02 1 R M 2 0 0 0 6 /8 /2 0 1 0 Keluar Baki

Amau H a rg a /U A m a u H a rg a /U A m a u Kuant Kuant n n it n n it n it i it i (R M ) (RM) (R M ) (RM) (R M ) 4 0 0 2 0 1 0 0 2 0 5 1 5 R M 2 0 2 0 4 0 3 0 0 0

1 2

Jenis Barang: …meja pejabat…………………………….
Masuk Bi l Keluar Baki H a rg a /U n it (RM) 6 0 Amau n (R M ) 6 0 0 Tari H a rg a /U A m a u H a rg a /U A m a u kh Kuant Kuant Kuant n it n n it n iti it i it i (RM) (R M ) (RM) (R M ) 1 0

Bi l Masuk Tari H a rg a /U A m a u kh Kuant Kuant n it n iti it i (RM) (R M ) Keluar Baki H a rg a /U A m a u H a rg a /U A m a u Kuant n it n n it n it i (RM) (R M ) (RM) (R M ) i Jenis Barang: ………………………………. Masuk Bi l Keluar Baki Tari H a rg a /U H a rg a /U H a rg a /U kh Kuant Kuant Kuant Kuant Kuant Kuant n it n it n it iti it i it i it i it i it i (RM) (RM) (RM) .Jenis Barang: ……………………………….

Senarai Semak dan Penilaian Guru Nama Pelajar:_____________________________ No. Giliran: ___________________ No. Kad Pengenalan: _______________________Kelas/ Tahun: _________________ Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Fasa Proses Tugasan Profil Perniagaan Perancangan Urus niaga Penyediaan Dokumen Penyediaan Buku Catatan Pengeposan ke lejar Penyediaan Imbangan duga Penilaian Stok Akhir Penyediaan Penyata Menghitung Nisbah Penyata Menganalisis Analisis Penyata Kewangan Membuat keputusan Keputusan Perniagaan Perancangan Perniagaan Penggunaan TMK Penggunaan Komputer Komunikasi Nilai Murni Sistematik Akauntabiliti Rasional Ketepatan Tarikh Tarikh Tarikh Tarikh Tarikh Catatan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful