You are on page 1of 9

TIU CHUN QUC GIA

TCVN 9346:2012
KT CU B TNG V B TNG CT THP - YU CU BO V CHNG N MN TRONG
MI TRNG BIN
Concrete and reinforced concrete structures - Requirementd of protection from corrosion in
marine environment
Li ni u
TCVN 9364:2012 c chuyn i t TCXDVN 327:2004 thnh Tiu chun Quc gia theo quy
nh ti khon 1 iu 69 ca Lut Tiu chun v Quy chun k thut v im b khon 2 iu 7
Ngh nh s 127/2007/N-CP ngy 01/8/2007 ca Chnh ph quy nh chi tit tin hnh mt s
iu ca Lut Tiu chun v Quy chun k thut.
TCVN 9346:2012 do Vin Khoa hc Cng ngh Xy dng - B Xy dng bin son, B Xy
dng ngh, Tng cc Tiu chun o lng Cht lng thm nh, B Khoa hc v Cng ngh
cng b.

KT CU B TNG V B TNG CT THP - YU CU BO V CHNG N MN TRONG


MI TRNG BIN
Concrete and reinforced concrete structures - Requirementd of protection from corrosion
in marine environment
1 Phm vi p dng
Tiu chun ny quy nh cc yu cu v thit k, vt liu v thi cng nhm m bo kh nng
chng n mn cho cc kt cu b tng, b tng ct thp (thng thng v ng sut trc) xy
dng vng bin vi nin hn s dng cng trnh ti 50 nm.
Tiu chun ny c s dng kt hp cng cc tiu chun hin hnh khc v thit k, yu cu
vt liu v thi cng b tng v b tng ct thp.
2 Ti liu vin dn
Cc ti liu vin dn sau l cn thit cho vic p dng tiu chun ny. i vi cc ti liu vin
dn ghi nm cng b th p dng phin bn c nu. i vi cc ti liu vin dn khng ghi
nm cng b th p dng phin bn mi nht, bao gm c cc sa i, b sung (nu c).
TCVN 1651-1:2008, Thp ct b tng. Phn 1 - Thp thanh trn trn.
TCVN 1651-2:2008, Thp ct b tng. Phn 2 - Thp thanh vn.
TCVN 1651-3:2008, Thp ct b tng. Phn 3 - Li thp hn.
TCVN 2682:2009, Xi mng pooclng. Yu cu k thut.
TCVN 2737:1995, Ti trng v tc ng. Tiu chun thit k.
TCVN 4116:1985, Kt cu b tng v b tng ct thp thy cng. Tiu chun thit k.
TCVN 4453:1995, Kt cu b tng v b tng ct thp ton khi. Quy phm thi cng v nghim
thu.
TCVN 4506:2012, Nc trn b tng v va. Yu cu k thut.
TCVN 5574:1991, Kt cu b tng ct thp. Tiu chun thit k.
TCVN 5592:1991, B tng nng. Yu cu bo dng m t nhin.
TCVN 6067:2004, Xi mng pooclng bn sunfat. Yu cu k thut.
TCVN 6260:2009, Xi mng pooclng hn hp. Yu cu k thut.
TCVN 6284-1:1997, Thp ct b tng d ng lc. Phn 1 - Yu cu chung.
TCVN 6284-2:1997, Thp ct b tng d ng lc. Phn 2 - Dy ko ngui.
TCVN 6284-3:1997, Thp ct b tng d ng lc. Phn 3 - Dy ti v ram.
TCVN 6284-4:1997, Thp ct b tng d ng lc. Phn 4 - Dnh.
TCVN 7570:2006, Ct liu cho b tng v va. Yu cu k thut.
TCVN 7572-14:2006, Ct liu cho b tng v va - Phng php th. Phn 14 - Xc nh kh
nng phn ng kim-silic.
TCVN 7572-15:2006, Ct liu cho b tng v va - Phng php th. Phn 15 - Xc nh hm
lng clorua.
TCVN 7711:2007, Xi mng pooclng hn hp bn sunpht.
EN 12696:2000, Bo v catt cho ct thp trong b tng.
3 Phn vng xm thc trong mi trng bin
3.1 Cn c vo tnh cht v mc xm thc ca mi trng bin i vi kt cu b tng v b
tng ct thp, mi trng bin c phn thnh cc vng xm thc theo v tr kt cu nh sau:
3.1.1 Vng ngp nc: v tr cc kt cu nm ngp hon ton trong nc bin, nc l;
3.1.2 Vng nc ln xung: v tr cc kt cu nm gia mc nc ln cao nht v xung thp
nht ca thy triu, k c cc khu vc b sng tp;
3.1.3 Vng kh quyn: v tr cc kt cu nm trong khng kh, chia thnh cc tiu vng;
3.1.3.1 Kh quyn trn mt nc bin hoc nc l: v tr cc kt cu nm trn mt nc bin
hoc nc l;
3.1.3.2 Kh quyn trn b: v tr cc kt cu nm trn b trong phm vi nh hn hoc bng 1 km
cch mp nc;
3.1.3.3 Kh quyn gn b: v tr cc kt cu nm trn b trong phm vi t 1 km n 30 km cch
mp nc.
3.2 Ty thuc vo v tr kt cu vng xm thc no m la chn bin php bo v chng n
mn tng thch. i vi mt kt cu ln nm ng thi nhiu vng khc nhau cn phn on
kt cu theo tng vng xm thc chn bin php bo v. i vi kt cu nh ng thi nm
nhiu vng khc nhau, chn vng c tnh xm thc mnh hn lp bin php bo v. i vi
cc kt cu nm vng cu sng chu tc ng xm thc ca nc l, phi p dng cc bin
php bo v tng t nh kt cu nm trc tip trong v trn mt nc bin.
CH THCH: Vng nc ln xung v sng tp l vng c tnh xm thc mnh nht i vi b
tng v b tng ct thp. Vng ngp nc bin ch yu gy n mn b tng. Vng kh quyn
bin ch yu gy n mn ct thp trong b tng vi mc yu dn theo c ly t mp nc vo
b.
4 Yu cu thit k
Tnh ton kt cu ngoi vic c thc hin theo cc tiu chun thit k hin hnh: TCVN
5574:1991, TCVN 4116:1985, TCVN 2737:1995 hoc cc tiu chun quy phm chuyn ngnh
khc, ng thi phi p dng b sung cc bin php chng n mn quy nh theo 4.1, 4.2, 4.3,
4.4, 4.5 v 4.6.
4.1 Yu cu ti thiu v mc b tng, chng thm ca b tng, chiu dy lp b tng bo v
ct thp, b rng khe nt gii hn v cu to kin trc b mt ca kt cu cng trnh c quy
nh Bng 1.
Bng 1 - Cc yu cu ti thiu v thit k bo v kt cu chng n mn trong mi trng
bin
Kt cu lm vic trong vng
Kh quyn

Yu cu thit k Nc Trn b, Gn b,
Ngp cch mp cch mp
(4) ln Trn mt
nc nc t 0 nc t 1
xung nc
km n 1 km n 30
km km
Mc b tng, MPa(1) 30 40 40 50 30 40 50 25 30 40 25 30 40
(2)
chng thm nc, atm 8 10 10 12 8 10 12 6 8 10 6 8 10
Chiu dy lp b tng bo v
ct thp, mm(3)
- Kt cu ngoi tri 50 40 30 40 30 25
- Kt cu trong nh 40 30 25 30 25 20
- Nc bin 50 40 70 60 60 50 40
- Nc l ca sng 40 30 60 50 50 40 30
B rng khe nt gii hn,
mm(5)
- Kt cu ngoi tri 0,1 0,05 0,1 0,1 0,1
- Kt cu trong nh - - 0,1 0,15 0,15
- B mt kt cu phng, khng gy ng nc, khng gy tch
t m v bi,
Cu to kin trc - Hn ch s dng kt cu BTCT dng thanh mnh (chp, lan
can chn nng),
- C kh nng tip cn ti mi v tr kim tra, sa cha.
CH THCH:
1) i vi kt cu b tng khng c ct thp vng kh quyn khng bt buc thc hin yu cu
v mc b tng theo Bng 1.
2) i vi kt cu b tng khng c ct thp vng kh quyn bin khng bt buc thc hin yu
cu v chng thm nc theo Bng 1.
3) Chiu dy lp b tng bo v ct thp c tnh bng khong cch gn nht t mt ngoi kt
cu ti mt ngoi ct thp ai.
4) Kt cu trong t vng ngp nc v vng nc ln xung c bo v tng t nh kt
cu trong vng ngp nc.
5) B rng khe nt gii hn cho trong bng ng vi tc dng ca ton b ti trng, k c di hn
v ngn hn. i vi kt cu b tng ct thp ng sut trc khng cho php xut hin vt nt.
4.2 Cc kt cu thi cng bng phng php b tng di nc (cc nhi, i mng) phi
tng 20 mm chiu dy bo v so vi yu cu ti thiu ghi Bng 1. Mi ni hn cc cc ng
cn c bo v bng 3 lp bitum nng mc III hoc IV.
4.3 i vi cc kt cu kh cu to c chiu dy lp bo v ct thp theo yu cu Bng 1
th c th dng chiu dy nh hn kt hp p dng mt trong cc bin php bo v h tr nh
sau:
- Bo v thm mt ngoi kt cu bng mt lp b tng phun kh hoc mt lp va trt chng
thm (hoc kt hp c 2 lp) c mc tng ng mc b tng kt cu v chiu dy bng tng
chiu dy b tng bo v cn thiu;
- Bo v thm ct thp bng lp sn ph chng n mn, s dng cht c ch n mn kt hp
sn chng thm mt ngoi kt cu, hoc bng phng php catt. Cc phng php bo v
ny c p dng theo ch dn ring.
Trong mi trng hp khng thit k chiu dy lp b tng bo v nh hn 30 mm i vi kt
cu b mt trc din vi hi nc bin hoc nc bin v nh hn 20 mm i vi kt cu nm
trong nh.
4.4 i vi cp ng sut trc t trong kt cu, ngoi vic c bo v bng lp b tng theo
quy nh Bng 1, cn phi bm chn va xi mng khng co ngt v khng tch nc vi mc
ti thiu 40 MPa vo trong ng lun cp. Cp ng sut trc t ngoi kt cu c bo v
bng du trong ng lun cp theo ch dn ring.
4.5 i vi cc kt cu trong vng ngp nc v nc ln xung c yu cu nin hn s dng
trn 50 nm (ti 100 nm) th ngoi vic phi thc hin quy nh Bng 1 cn phi p dng
thm mt trong cc bin php bo v h tr vi mc ti thiu nh sau:
- Tng mc b tng thm 10 MPa, tng chng thm thm mt cp (2 atm) v tng thm 20
mm chiu dy lp b tng bo v so vi quy nh Bng 1;
- Tng cng bo v mt ngoi kt cu bng mt lp b tng phun kh c mc bng b tng kt
cu dy 30 mm hoc mt lp b tng phun kh c mc cao hn b tng kt cu 10 MPa vi
chiu dy ti thiu 20 mm;
- Tng cng bo v trc tip ct thp bng phng php catot (theo ch dn ring).
4.6 i vi cc kt cu trong vng kh quyn trn mt nc, trn b v gn b c yu cu nin
hn s dng trn 50 nm (ti 100 nm) th ngoi vic phi thc hin quy nh Bng 1 cn phi
p dng thm mt trong cc bin php bo v h tr nh sau:
- Tng mc b tng thm 10 MPa v chng thm thm mt cp hoc tng chiu dy lp b
tng bo v thm 20 mm;
- Tng cng bo v mt ngoi kt cu bng mt lp b tng phun kh c mc bng b tng kt
cu dy ti thiu 15 mm;
- Tng cng thm lp sn chng n mn ph mt ct thp trc khi b tng (cht liu v
quy trnh sn ph ct thp theo quy nh ring);
- Qut sn chng thm b mt kt cu, dng cht c ch n mn ct thp hoc bo v trc tip
ct thp bng phng php bo v catt theo EN 12696:2000.
5 Yu cu vt liu
5.1 Vt liu ch to b tng chng n mn cn phi m bo yu cu k thut theo cc TCVN
hin hnh v mt s yu cu b sung quy nh Bng 2.
5.2 m bo ng thi mc b tng theo cng nn v chng thm nc Bng 1,
thnh phn b tng cn c thit k v th nghim t yu cu trc khi s dng. Ngoi ra
cn phi m bo mt s yu cu k thut sau y:
- Hm lng xi mng ti thiu trong 1 m3 b tng trong vng kh quyn v vng ngp nc l
3 3
350 kg/m , trong vng nc thay i l 400 kg/m . Hm lng xi mng ti a khng vt qu
3
500 kg/m ;
- Hn hp b tng dng loi c st thp v khng qu 8 cm. Trng hp phi dng hn hp
b tng c st cao thc hin cng ngh thi cng c bit (bm b tng, cc nhi) th
s dng kt hp vi ph gia do ha hoc siu do.
5.3 i vi kt cu c yu cu nin hn s dng trn 50 nm (ti 100 nm) nm trong vng ngp
nc v nc ln xung, b tng cn dng xi mng pooclng bn sunfat thng hoc xi mng
pooclng thng kt hp cng cc loi ph gia khong hot tnh cao (silicafume, tro tru).
Bng 2 - Yu cu k thut i vi vt liu lm b tng v b tng ct thp t tnh nng
chng n mn trong mi trng bin
Tn vt liu Yu cu k thut
1.1 Kt cu trong vng kh quyn:
- Xi mng pooclng theo TCVN 2682:2009;
- Xi mng pooclng hn hp theo TCVN 6260:2009.
1.2 Kt cu trong vng nc thay i v vng ngp nc:
Xi mng
- Xi mng pooclng hn hp bn sunphat trung bnh theo TCVN 7711:2007;
- Xi mng pooclng bn sunphat theo TCVN 6067:2004 (C3A trong clinke t 5 %
n 10 %);
- Xi mng pooclng theo TCVN 2682:2009 (C3A trong clinke t 5 % n 10 %);
- Modun ln ln hn hoc bng 2,0;
- Khng gy phn ng kim - silic, th theo TCVN 7572-14:2006;

Ct - Lng Cl ha tan nh hn hoc bng 0,05 % khi lng ct cho b tng ct


thp thng, nh hn hoc bng 0,01 % cho b tng ct thp ng sut trc,
th theo TCVN 7572-15:2006;
- Cc ch tiu khc theo TCVN 7570:2006.
- ng knh ht ln nht (Dmax) nh hn hoc bng 40 mm cho b tng c chiu
dy lp bo v ln hn 40 mm;
- Dmax nh hn hoc bng 20 mm cho b tng c chiu dy lp bo v nh hn
hoc bng 40 mm;
(si)
- Khng gy phn ng kim-silic, th theo TCVN 7572-14:2006;
- Lng Cl ha tan nh hn hoc bng 0,01 % khi lng ct liu ln, th theo
TCVN 7572-15:2006;
- Cc ch tiu khc theo TCVN 7570:2006.
4.1 Kt cu trong vng kh quyn:
- pH t 6,5 n 12,5;
- Hm lng Cl nh hn hoc bng 500 mg/L cho b tng ct thp thng v
nh hn hoc bng 350 mg/L cho b tng ct thp ng sut trc;
Nc trn - Cc ch tiu khc theo TCVN 4506:1987.
b tng
4.2 Kt cu trong vng nc thay i v ngp nc:
- Nh 4.1 bng ny;
- Hm lng SO3 khng vt qu 1 000 mg/L;
- Tng lng mui ha tan khng vt qu 2 000 mg/L.
Cho mi vng xm thc:
Ct thp - Ct thp thng theo TCVN 1651-1:2008, TCVN 1651-2:2008, TCVN 1651-
3:2008.
- Cc ng sut trc theo TCVN 6284-1:1997, TCVN 6284-2:1997, TCVN 6284-
3:1997, TCVN 6284-4:1997
- Khuyn khch dng ct thp hp kim c kh nng chng n mn.
Ty tng trng hp c th m ch nh s dng loi ph gia ph hp (liu
lng, qui trnh s dng theo ch dn ca ngi sn xut) nh sau:
- S dng ph gia ha do, siu do khi cn tng st ca hn hp b tng
hoc gim t l nc/xi mng tng cng v chng thm nc;
Ph gia - S dng ph gia khong hot tnh cao (silicafume, tro tru) khi cn nng cao
kh nng chng thm nc, gim thm Cl vo b tng v tng cng kh
nng bo v ct thp;
- S dng cht c ch n mn ct thp (Ca(NO2)2 hoc cc dng khc) khi cn
hn ch tc n mn ct thp trong b tng vng kh quyn bin.
-
CH THCH: Hm lng Cl c khng ch ring bit cho tng loi vt liu nh quy nh
Bng 2 hoc khng ch theo tng khi lng ca chng trong tt c vt liu lm b tng nh
sau:
- Hm lng Cl- ha tan th theo TCVN 7572-15:2006 khng vt qu 0,6 kg/m3 i vi b tng
thng v 0,3 kg/m3 i vi b tng ng sut trc;
- Lng Cl- ghi trong Bng 2 khng p dng cho vt liu ch to kt cu b tng khng c ct
thp (tr trng hp cn hn ch loang l trn b mt kt cu).
6 Yu cu thi cng
Cng tc thi cng cc kt cu b tng, b tng ct thp trong mi trng bin c thc hin
theo TCVN 4453:1995 v cc quy phm chuyn ngnh khc. Trong qu trnh thi cng ngoi cc
yu cu trn cn phi tun th mt s yu cu k thut b sung c quy nh theo 6.1, 6.2, 6.3.
6.1 Bo qun v lp dng ct thp, lp dng vn khun
6.1.1 Bo qun ct thp trong kho kn c mi che. Khng ct thp b t nc ma v b tc
ng trc tip ca gi bin.
6.1.2 Vic lp dng ct thp trn hin trng cn phi lm nhanh. Thi gian t lc bt u lp
dng ct thp ti khi b tng khng ko di qu 24 h i vi kt cu nm t mp nc ra
bin, khng qu 48 h i vi kt cu trong phm vi nh hn hoc bng 1 km tnh t mp nc
vo b. i vi cc kt cu khi ln cn phn ra cc phn nh lp dng xong ct thp n
u b tng ngay n . Nu thi gian lp dng ct thp ko di hoc trong thi gian lp
dng b mt ct thp b g th phi lm sch g trc khi b tng.
Hnh 1 - Cch t cc con k
6.1.3 Chiu dy lp b tng bo v c to bng cc con k. Con k c ch to t b tng
ht nh (Dmax = 10 mm), c mc v chng thm nc tng ng vi b tng kt cu. Kch
thc con k bng 40 mm x 40 mm ti 50 mm x 50 mm v chiu dy bng chiu dy lp b tng
bo v yu cu vi sai s 5 mm. i vi kt cu ct, dm con k c t ti cc nt thp ai
v thp ch, t vo thp ai. i vi kt cu sn, tng con k c t ti nt ngang ca li
ct thp v t vo mt ngoi ca si thp gn nht vi vn khun. Con k c b tr cch nhau
khong t 40 n 50 ln ng knh ct thp ch. Cch lp t con k c minh ha Hnh 1.
Trc khi b tng cn phi phun nc lm m cc con k.
6.1.4 Vn khun ngoi vic phi c thit k v lp dng chc chn, khng b sp hoc bin
dng trong qu trnh thi cng di tc ng ca ti trng cn cn m bo yu cu b sung sau:
- Khng dng ct thp chu lc lm im ta gng vn khun.
- Trong trng hp s dng buloong xuyn qua kt cu gng vn khun th buloong phi
c t trong ng nha rt ra khi kt cu sau khi . Nu cc buloong ny li trong b
tng th phi ct b hai u buloong, c su vo b tng v phc hi li lp bo v (Hnh 2).
CH DN:
1) Buloong
2) Vn khun
3) Ct b u buloong
4) Phc hi lp bo v bng va xi mng mc cao
Hnh 2 - Phc hi lp b tng bo v cc u buloong gng vn khun
6.2 Thi cng b tng
Thc hin nghim ngt cc quy nh thi cng theo TCVN 4453:1995, ngoi ra phi tun th cc
yu cu sau:
6.2.1 Xi mng, ct, cn c phn l v bo qun trnh tc ng trc tip ca nc bin.
Nu ct liu c vn chuyn ti bng ng bin hoc lu bi lu trn b bin th trc khi
trn b tng phi kim tra khng ch hm lng Cl- ca ct liu theo yu cu Bng 2. Khi thay
i ngun khai thc ct liu nht thit phi kim tra li cc ch tiu theo quy nh Bng 2.
6.2.2 Cng tc sn xut b tng dng cho cc cng trnh vng bin quy nh nh sau:
- Trng hp b tng c sn xut v thi cng bng c gii hon ton (trn ti trm, vn
chuyn bng bm hoc xe chuyn dng, v m hn hp b tng bng my): B tng ti
trm trn phi c st ph hp iu kin thi cng v cng ti thiu khng nh hn 1,15 ln
gi tr mc b tng quy nh Bng 1;
- Trng hp b tng c sn xut v thi cng bng th cng kt hp c gii (cn ong, vn
chuyn v th cng, trn v m bng my): b tng ti trm trn phi c st ph hp iu
kin thi cng v cng ti thiu khng nh hn 1,25 ln gi tr mc b tng quy nh Bng
1.
6.2.3 Trong phng n t chc thi cng phi tnh ti cc s c mt in, ma, nng nng, trc
trc v thit b c bin php che chn ct thp v m bo cht lng b tng.
6.2.4 B tng ch c coi l thi cng t yu cu bo v chng n mn khi cc ch tiu xc nh
trn cc t mu c ti hin trng v chiu dy lp b tng bo v thc t tha mn cc yu
cu quy nh Bng 1.
6.2.5 V tr mch ngng thi cng p dng theo TCVN 4453:1995. m bo kn kht ca b
tng ti mch ngng, cn phi thc hin cc cng vic sau:
- nh xm v ra sch b mt b tng c bng nc ngt;
- mt lp va xi mng - ct (t l ly nh phn va ca b tng) dy t 20 mm n 30 mm,
m k sau mi p lp b tng mi ln;
- i vi mch ngng hoc khe co dn chn nc nn dng bng cch nc lm t cc vt liu
khng b g nh cao su, ng, inc
6.2.6 i vi kt cu b tng ct thp c thi cng ti ch trong vng nc ln xung cn phi
c bin php che chn b mt kt cu khng b ngm nc bin trong vng 3 ngy u.
Trong trng hp khng thc hin c iu ny th cn tnh ton thi gian b tng sao cho
kt thc cng tc b tng ti thiu 6 h trc khi nc thy triu ln ngp kt cu. Ngoi ra
trong trng hp ny cn p dng cc bin php lm kn vn khun (lt ni lng) khng nc
lm phn r b tng v tng cng bo v ct thp bng cch sn ph ct thp trc khi b
tng.
6.2.7 Bo dng b tng c thc hin theo TCVN 5592:1991. Khng dng nc bin hay
nc l bo dng b tng ct thp.
6.2.8 b tng trong nc bin hoc nc l thc hin theo quy trnh b tng trong nc.
6.3 Khc phc cc khuyt tt trong qu trnh thi cng
Trong qu trnh thi cng v trong thi gian bo hnh cng trnh thng xut hin mt s h hng
cn c khc phc ngay l:
- Thm nc hoc ng nc trn mi, ban cng, vng, sn, khu v sinh;
- Nt kt cu vi chiu rng ln hn quy nh ghi Bng 1 (khng phi nt do n mn ct thp);
- R b tng, r v thm ti mch ngng thi cng.
i vi trng hp thm hoc ng nc, u tin cn c bin php thot nc trit ; sau
tin hnh sa cha chng thm cc b hoc ton din ty thuc vo dng thm.
i vi cc khuyt tt ti mch ngng, cc v tr b tng b r, nt cn tin hnh sa cha ngay
va gia c kt cu va bo v ct thp.
7 Nghim thu cng trnh
Nghim thu cng trnh c tin hnh theo TCVN 4453:1995, v cc yu cu ca tiu chun
ny. Ngoi cc ti liu theo quy nh, cn b sung cc h s, ti liu k thut sau:
- H s kho st v mi trng;
- H s thit k chng n mn;
- Cc chng ch v vt liu s dng;
- Nht k thi cng v h s hon cng.
Trong cn lu gi cc thng tin c lin quan ti cc thng s xm thc ca mi trng v
phc v cng tc bo tr sau ny nh: b tr ct thp, mc b tng v cp phi b tng, ngun vt
liu ch to b tng v cc bin bn kim tra cht lng vt liu u vo; cc phiu th
nghim kim tra cng b tng ti hin trng, chiu dy lp b tng bo v ct thp, bin
bn kim tra v sa cha cc khuyt tt thi cng (nu c).

MC LC
Li ni u
1 Phm vi p dng
2 Ti liu vin dn
3 Phn vng xm thc trong mi trng bin
4 Yu cu thit k
5 Yu cu vt liu
6 Yu cu thi cng
6.1 Bo qun v lp dng ct thp, lp dng vn khun
6.2 Thi cng b tng
6.3 Khc phc cc khim khuyt trong qu trnh thi cng
7 Nghim thu cng trnh