You are on page 1of 68

Lespanyolisme civil

Esquerra Republicana no es de izquierda,


Esquerra Republicana es fascismo puro,
es lo que era el carlismo.

Josep Ramon Bosch,


president de SCC (30/IV/2014)

Les grans mobilitzacions de l'espanyolisme a Catalunya


Cal partir de la premissa histrica que una de les caractersti-
ques del nacionalisme espanyol a Catalunya durant les ltimes
dcades ha estat la manca d'estructura i coordinaci d'aquest
moviment des de la societat civil i la prcticament nulla presn-
cia al carrer. Els actes d'afirmaci nacional de carcter espanyo-
lista s'han vist relegats, durant molts anys, a la diada d'exaltaci
espanyola del 12 d'octubre, coneguda com a Da de la Raza, ins-
taurada com a festa oficial el 1918 tot i que deu al seu origen a la
festa proposada per la Unin Ibero-Americana sota el nom de
Fiesta de la Raza, celebrada per primer cop el 1914 i ratificada i
rebatejada com a Fiesta Nacional de Espaa1 durant la Transici. No
obstant, durant aquests anys, especialment durant les ltimes
tres dcades, l'estendard del patriotisme espanyol als carrers de
Catalunya l'ha aguantat prcticament en la seva totalitat l'extre-
ma dreta.

91
No s fins que les reivindicacions nacionals de Catalunya sn cano (MSR), Somatemps, PxC, Casal Tramuntana, la Herman-
prou punyents i que les grans manifestacions ciutadanes en pro dad de Combatientes de la Divisin Azul, una delegaci de la
de la independncia ja no poden atribuir-se a una minoria soro- Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona i
llosa, que l'espanyolisme decideix comenar-se a organitzar. La un nodrit grup de membres dels ultres seguidors de l'Espanyol,
primera entitat que aglutina aquest sentiment neix el 2012 amb les Brigadas Blanquiazules (BBBB). Fins i tot la convocatria va
l'horitz posat a mostrar mscul espanyolista durant la festa ser secundada per membres del Rebels Club Motard Hispania,
nacional d'Espanya. Aquell mateix any, un grup espanyolista de que es defineixen com a tradicionalistes, espanyolistes, cris-
nova gestaci anomenat Moviment Cvic d'Espanya i Catalans, tians i etnicistes (sic) i que s'han vist implicats en alguns actes
va organitzar la primera gran manifestaci espanyolista a Bar- violents.3 Algunes d'aquestes organitzacions van convocar una
celona per festejar la polmica diada del 12 d'octubre. L'escenari manifestaci poca estona abans de l'inici de l'acte de SCC, a tan
escollit va ser la plaa de Catalunya de Barcelona, la qual van sols uns centenars de metres de la plaa de Catalunya, per arri-
omplir tmidament 6.000 persones segons la Gurdia Urba- bar puntuals tot desfilant amb la nombrosa simbologia i pan-
na, 100.000 segons els organitzadors amb una compacta cartes corporatives a la concentraci de SCC i sumar-se aix, tal i
amalgama d'organitzacions i partits espanyolistes: des del PPC i com estava previst, a l'acte d'exaltaci nacionalista.
C's fins a FE de las JONS, MSR, el Casal Tramuntana o PxC.
Durant les concentracions de 2012 i 2013 es va poder identificar
Aquesta manifestaci s'ha anat repetint fins a l'actualitat, amb part dels voluntaris que feien tasques de servei d'ordre com a
un ball de xifres considerable segons fonts de l'organitzaci o militants de FE de las JONS. Aquesta circumstncia, juntament
de l'administraci, per amb una caracterstica principal: la co- amb la nombrosa presncia de simbologia nazi-feixista durant
ordinaci de partits constitucionalistes amb part de l'extrema els tres anys consecutius de la concentraci, han fet que fins i
dreta que actua a Catalunya. Si b la marxa de 2013 va ser convo- tot la premsa internacional es faci ress de la concentraci com
cada per una nova plataforma anomenada Som Catalunya, So- un acte d'extrema dreta.4
mos Espaa 2 i la de 2014 per SCC, aquest acte en cap cas ha
aconseguit superar la xifra de les 38.000 persones, segons la No deixa de ser sorprenent que l'espanyolisme prefereixi fer del
Gurdia Urbana, que es van concentrar el 2014. El collectiu 12-O la gran diada de la reafirmaci patritica en lloc de cele-
Contrastant per, va rebaixar la xifra a 16.000 manifestants. s brar-la durant el 6 de desembre, dia de la Constituci espanyola
important remarcar que en aquests tres anys no hi ha hagut mai i que en principi no t reminiscncies franquistes tan evidents.
cap intent de desvincular-se d'organitzacions ultradretanes que Amb tot, des de 2012 el 6-D tamb s'ha volgut impulsar com
s'han sumat a l'acte, ms enll del suposat rebuig d'organitza- una diada antiindependentista, intent per fracassat, en reunir
cions no democrtiques que van expressar representants de cada any un nmero menor de manifestants.5 Malgrat la poca
SCC a la premsa desprs de filtrar-se l'adhesi de diversos grups afluncia d'assistents, ni tant sols aquesta diada constituciona-
d'extrema dreta a la seva marxa. A l'hora de la veritat aquest re- lista s'ha pogut deslliurar de la presncia ultradretana, tot i que
buig noms va ser un intent de rentat d'imatge perqu no es va en molta menor mesura que les convocatries del 12-O. Si b
fer res per evitar la presncia d'aquestes organitzacions. Ans al l'any 2012 es va detectar la presncia de caps rapats neonazis i
contrari, van secundar la convocatria pblicament convertint d'un bloc de dirigents del MSR amb pancarta prpia, el 2013 va
la concentraci de 2014 en la que ms organitzacions d'extrema caler sumar-hi la presncia de destacats membres de BBBB.
dreta va acollir a la plaa de Catalunya des de 2012: FE de las Fins i tot alguns dels efectius del servei d'ordre de la manifesta-
JONS, Soberana y Libertad (SyL), Movimiento Social Republi- ci tornaven a ser coneguts militants neofeixistes, vinculats a la

92
secci maresmenca de FE de las JONS, els quals van estar prote- La concentraci de Tarragona tampoc va ser mancada de pol-
gint la capalera de la manifestaci on s'hi trobaven la lder po- mica per la nombrosa presncia de militants i organitzacions a
pular, Alcia Snchez Camacho i el de C's, Albert Rivera. l'entorn de l'extrema dreta: Vox, MSR, SyL, PxC (amb el suport
de quatre autocars i desenes de cotxes segons fonts del mateix
Ms enll d'aquestes dues diades, la del 12-O i la del 6-D, l'espa- partit xenfob). Fins i tot l'organitzaci neofeixista Democracia
nyolisme civil ha tendit a convocar actes de curta volada, com a Nacional (DN) va convocar la seva militncia a l'acte de SCC. s
reacci contra les accions independentistes, ja sigui amb con- important ressaltar que DN s una formaci nascuda de les cen-
centracions davant d'edificis del govern o dels ajuntaments. De dres de l'extinta organitzaci d'extrema dreta JJEE i tamb amb
totes les accions noms una ha pogut sortir de la marginalitat: destacats militants del neonazi CEDADE. Precisament l'assis-
la concentraci que SCC va organitzar a Tarragona durant l'On- tncia d'una delegaci de DN desfilant en formaci a l'acte de
ze de setembre de 2014. L'acte, que portava com a lema Recu- Tarragona va forjar la polmica dies desprs en filtrar-se un v-
perem el seny, recuperem la senyera marca un punt d'inflexi deo on es veia l'exdiputat de C's Jos Domingo, membre funda-
en l'estratgia seguida per l'espanyolisme a Catalunya: per pri- dor i vocal de SCC, intentant dissimular l'arribada del grup ul-
mer cop utilitza l'Onze de setembre, Diada Nacional de Catalu- tradret davant de la presncia de la premsa.6 Encara pitjor, el
nya, com a data reivindicativa per al nacionalisme espanyol. germ del propi president de SCC, Jordi Bosch i Codina que
Aix ho fa seguint la doctrina del catalanisme hispnic, un aquell dia realitzava tasques d'organitzaci, va mirar de bloque-
concepte fora promocionat per alguns historiadors unionistes jar la tasca informativa d'un grup de periodistes davant de la
on hi trobem una barreja de revisionisme histric i nacionalis- presncia dels militants de DN. Tot i els enormes esforos eco-
me espanyol sense complexos. En resum, l'acte pretenia trans- nmics el pressupost de SCC per aquella jornada era de ms
vestir aquesta diada, histricament reivindicada pel catalanisme de 100.000 , el fracs d'assistncia juntament amb la con-
i l'independentisme, com una festa per a la unitat d'Espanya. tundent presncia ultradretana, van ser els fets ms remarcables
Res ms lluny de la realitat, perqu la concentraci plantejada de l'acte de Tarragona.
com un acte massiu va esdevenir un absolut fracs.
Malgrat aquestes grans manifestacions, i la presncia de SCC
El mateix dia que 1,8 milions de persones (segons la Gurdia com a punta de llana de l'activisme unionista, l'espanyolisme de
Urbana) es manifestaven a Barcelona per reclamar un refern- caire civil a Catalunya segueix fragmentat i atomitzat en diferents
dum d'autodeterminaci, convertint-se de passada en la mani- associacions i plataformes amb cert aire unitari. Algunes apos-
festaci ms multitudinria de la histria de Catalunya i una de ten per copiar l'estil de l'ANC i d'altres s'han erigit com a entitats
les ms massives del continent europeu, SCC no va aconseguir historicistes. El cas per, s que cap d'elles ha acabat d'assolir els
aplegar ms de 7.000 persones, segons la policia municipal de seus objectius: fer un front clarament unitari i amb una capacitat
Tarragona. Tot i aix, fonts dels Mossos d'Esquadra van rebai- de mobilitzaci prou gran com per ser influents a la societat ca-
xar la xifra d'assistents a 3.500, i el collectiu Contrastant va cal- talana. El ventall d'associacions s ampli, algunes de les quals
cular una assistncia que basculava entre 2.980 i 3.640 manifes- van tenir un paper rellevant fa uns anys, com per exemple Convi-
tants. A Tarragona hi van anar representants poltics del PSC i vencia Cvica Catalana, liderada per Francisco Caja, o d'altres
del PSOE, destacant la presncia de Carme Chacn, exministra ms minoritries com el Moviment Cvic 12-0, creada el 2013. s
espanyola de Defensa, i la dels lders de C's i del PPC, Albert Ri- per aix que en aquest apartat incidirem en les que han estat ms
vera i Alcia Snchez Camacho, respectivament. rellevants i influents durant el perode 2009-2014. De totes
aquestes organitzacions per, cal ressaltar-ne les segents:

93
Moviment Cvic d'Espanya Catalans trema dreta Espaa2000, liderat per Jos Luis Roberto, conegut
Aquesta associaci unionista va ser creada el 2012 coincidint dirigent ultradret de Valncia i secretari general de la patronal
amb la primera gran manifestaci espanyolista del 12 d'octubre de prostbuls Asociacin Nacional de Empresarios de Locales
a Barcelona. El Moviment Cvic d'Espanya Catalans va fer pblic de Alterne (ANELA). Eduardo Garca hi va concrrer com a n-
un manifest el 5 d'octubre d'aquell any on exposaven les seves mero dos a les del 2003 i va encapalar la llista del 2006. Es
bases constituents, fonamentades bsicament en el rebuig a dna la circumstncia que noms una setmana abans d'haver
l'independentisme. L'articulaci d'aquesta organitzaci va ser estat escollit com a president del Moviment Cvic d'Espanya Ca-
impulsada sobretot a travs de les xarxes socials sota el liderat- talans, Eduardo Garca va protagonitzar un incident el dia ante-
ge de Manel Parra, un militant del PP que ha participat en dife- rior de la consulta independentista del 9 de novembre. Aquell
rents comicis electorals sota les sigles d'aquest partit. Manel dia es va celebrar una convocatria de la plataforma espanyolis-
Parra va ser regidor i portaveu del grup popular a Bellpuig, a la ta Libres e Iguales a la plaa de Sant Jaume de Barcelona. L'acte
comarca de l'Urgell i va exercir la primera presidncia del Movi- va coincidir amb una altra concentraci que un grup d'indepen-
ment Cvic d'Espanya Catalans. dentistes bascos havia organitzat tamb a la mateixa plaa en
solidaritat amb la consulta del 9-N, tots dos actes per, amb
Des de finals de 2012 han coorganitzat diferents manifesta- perms municipal. En trobar-se els dos grups hi va haver creua-
cions, com les del 12 d'octubre i les del 6 de desembre (els dos ment d'insults per els avalots ms greus van comenar quan
actes de major rellevncia) o actes de caire ms marginal que Eduardo Garca Gonzlez va arrencar una bandera a un dels
noms han aconseguit reunir algunes desenes de persones, ja concentrats bascos. L'acci va provocar una breu crrega dels
sigui al davant del Parlament catal o d'algun ajuntament. En Mossos d'Esquadra contra el grup de bascos causant fora in-
moltes de les seves accions hi ha hagut una presncia constant dignaci entre els independentistes. Aprofitant la confusi
d'ultradretans, destacant la d'un grup d'activistes de FE de las Eduardo Garca, que no va ser identificat per la policia, va aban-
JONS del Maresme. donar dissimuladament la plaa.7

Una de les ltimes polmiques del Moviment Cvic d'Espanya La manca d'una estructura organitzativa clara i un lideratge
Catalans i del seu controvertit lder va ser quan Manel Parra, ferm ha dut aquesta entitat a una trajectria errtica, la qual
convidat al programa PuntCat de TV3 i representant la seva cosa ha afavorit la creaci d'organitzacions ms slides com
organitzaci, es va negar a condemnar els lamentables fets Somatemps o Societat Civil Catalana.
ocorreguts aquella mateixa setmana quan Miguel Bosch, en re-
presentaci de l'organitzaci Moviment Cvic 12-O, va alar el Somatemps
bra fent la salutaci feixista quan es trobava a la zona de convi- Darrere d'aquest joc de paraules entre hi som a temps (d'atu-
dats de l'hemicicle del Parlament de Catalunya. rar l'independentisme) i el Sometent (organitzaci paramilitar
catalana d'autodefensa civil), s'hi amaga una entitat constituda
El 15 de novembre de 2014 l'associaci canviava de president, a la vila de Santpedor (poble natal del president fundador, Josep
ocupant el crrec un conegut ultradret de lHospitalet de Llo- Ramon Bosch) a les acaballes de 2013. L'associaci es defineix
bregat, Eduardo Garca Gonzlez qui va ser cara visible i diri- com una agrupaci de persones d'origen social i ideolgic di-
gent del Frente Democrtico Espaol (FDE). Aquesta organitza- vers, per que comparteixen una mateixa preocupaci: la mani-
ci, per a les eleccions al Parlament catal del 2003, va formar la pulaci de la histria de Catalunya amb finalitats poltiques.
coalici Espaoles Bajo el Separatismo (EBS) amb el partit d'ex- Entre les seves funcions hi destaca la vocaci daportar ele-

94
ments slids de pensament i reflexi histrica per redescobrir la neonazi creada a Barcelona l'any 1970 i que tot i moure's en la
catalanitat hispnica, que trenqui el discurs maniqueu del se- clandestinitat, va tenir forts vincles amb el Servcio Central de
cessionisme. Somatemps neix amb intenci d'esdevenir el Documentacin (Seced), fins al punt que aquest ens dels serveis
think tank del nacionalisme espanyol a Catalunya i reuneix, secrets franquistes va pagar un local i la possibilitat d'imprimir,
entre els seus impulsors i membres destacats, personalitats i de franc, grans tiratges de propaganda nazi. El PENS, una de les
acadmics diversos, entre els quals hi destaca el president de dues organitzacions neonazis del moment, juntament amb CE-
Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, els professors de la DADE, es diferenciava d'aquesta ltima per un major activisme,
Universitat Abat Oliba-CEU, Javier Barraycoa i Jordi Cabanes especialment durant la seva ltima poca, arribant a fer accions
(suposat president de l'associaci) o el tamb historiador i bi- armades: atemptats amb bomba contra llibreries, sales de cine-
leg Josep Alsina que n's el vicepresident i que fa les funcions de ma i teatre o distribudores de llibres i editorials.9
portaveu de l'entitat.
Desprs de la dissoluci del PENS Josep Alsina ingress, junta-
De la reuni fundacional de Somatemps celebrada a Santpedor, ment amb el destacat ultra Ernesto Mil i altres militants a FN.
se'n coneix part de la llista de convidats i, si ms no, la proce- Tamb se'l va relacionar amb els Grupos de Accin Sindicalista
dncia poltica d'aquests: C's, PP, PSC, UPyD, Uni Democrtica (GAS), extrem que ell va negar, com tamb va negar haver mili-
de Catalunya (UDC), PxC i MSR, representada per qui llavors tat al PENS, amb una srie de cartes creuades publicades a la re-
era el seu secretari general, Juan Antonio Llopart. Se sap que vista El Ripolls durant l'any 1981. No deixa de ser curis per,
entre els convidats a la reuni hi havia gent sense militncia po- que tot i amenaar de querellar-se contra els qui l'acusaven de
ltica prvia, vells militants comunistes i tamb carlins com el pertnyer a aquests grups, ell mateix reconeixia, 25 anys des-
professor Javier Barraycoa. prs i a les pgines del llibre de Xavier Casals Ultracatalunya la
seva militncia al PENS.
Tot i que, segons Somatemps, l'entitat est presidida per un
desconegut Jordi Cabanes, al qual prcticament no se l'ha pogut Des de principis de la dcada del 2000 fins a l'actualitat, Josep
veure a la majoria dels seus actes, al Registre de la Direcci Ge- Alsina Calvs ha destacat per transitar a l'entorn ms intellec-
neral de Dret i d'Entitats Jurdiques de la Generalitat de Catalu- tual i avantguardista de l'extrema dreta espanyola que, sens
nya encara hi consta8 com a president de l'associaci Josep Ra- dubte, s'ubica a Catalunya. Aix doncs, se'l pot trobar escrivint
mon Bosch. Amb tot, qui t ms rellevncia pblica dins de articles a la publicaci digital Tribuna de Europa o dirigint la re-
l'associaci no s el seu president, sin Josep Alsina Calvs, el vista Nihil Obstat, editada per Ediciones Nueva Repblica, pro-
vicepresident de l'entitat. En aquest registre tamb hi consta pietat de l'histric dirigent del MSR Juan Antonio Llopart, el
com a tresorer de Somatemps Ramon Mingo Madrid, de C's qual va ser jutjat i condemnat a dos anys i mig de pres, per
Manresa i Sergio Palomino Garca, sense adscripci poltica finalment absolt, pel cas de la Llibreria Kalki - Crculo de Estu-
coneguda. dios Indoeuropeos (CEI) - Ediciones Nueva Repblica, on el fis-
cal acusava a Llopart i als altres tres imputats per un delicte con-
Josep Alsina Calvs, natural de Ripoll, catedrtic de biologia i tinuat d'idees genocides, associaci illcita i delicte contra
geologia i professor de cincies en un institut de Nou Barris, t l'exercici dels drets fonamentals per editar, publicar i distribuir
un currculum ultradret llarg i dispers des de principis dels milers de llibres d'ideologia nazi. Avui en dia, tan Llopart com
anys 70. Les primeres passes poltiques d'Alsina les trobem al Alsina es troben a Somatemps i a l'rbita del partit ultradret de
Partido Espaol Nacional Socialista (PENS), una organitzaci nova creaci SyL, encapalat pel mateix Llopart.

95
Des de principis de 2014 Somatemps ha realitzat diversos actes olla a pressi farcida de cloratita en un carrer adjacent a les Cot-
entre els que destaquen la concentraci feta davant dels estudis xeres de Sants, on se celebrava un concert alternatiu l'any 2001),
de Televisi de Catalunya per denunciar la deriva secessionis- M. ngel Chiquillo i Joan Garriga (tots dos membres de l'execu-
ta de la televisi catalana, la protesta a les portes del simposi tiva de PxC), Carlos Francisoud (alcaldable de PxC a Badalona i
Espanya contra Catalunya, i la concentraci feta el mes de ju- mxim responsable de l'organitzaci armada ja extinta Milcia
liol a les portes de la seu de Convergncia i Uni (CiU) a Barcelo- Catalana, condemnat a 8 anys i mig de pres per associaci ill-
na per denunciar la casta nacionalista de Catalunya representa- cita i atemptat l'any 1997). A l'acte tamb hi havia militants de
da per la famlia Pujol i tamb la concentraci del 26 de base de FE de las JONS, C's, DN i el responsable d'assumptes
setembre del mateix any a les portes del Parlament durant la econmics de SCC, el professor d'Economia de la Universitat
compareixena de l'expresident Pujol a la cambra catalana. A Autnoma de Barcelona (UAB), Ferran Brunet. A la segona con-
ms cal ressaltar l'acte fundacional de Somatemps que es va fer centraci, la del 26 de setembre de 2014, a ms d'una nodrida
el mes d'abril de 2014 al Monestir de Poblet i el congrs de Cata- part d'alguns ultres que ja van assistir a la convocatria davant
lanitat Hispnica realitzat a Ripoll pocs mesos desprs i l'ltim de la seu de CiU, tamb s'hi va poder veure Javier Barraycoa,
acte on se'ls ha pogut veure: la manifestaci que va desembocar a nombrosos militants i dirigents de PxC (aquest partit tamb
l'acte principal del 12 d'octubre de 2014 organitzada per SCC. convocava la concentraci) i fins i tot el cabdill de Frente por Es-
paa (FxE), David Castillo, organitzaci que pocs dies abans
Amb aquests antecedents no s d'estranyar doncs que el nucli havia estat notcia per fer una crida a armar-se i anar al Parla-
dur de Somatemps estigui format per destacats militants de les ment de Catalunya el dia de l'aprovaci de la Llei de Consultes.
diferents famlies de l'extrema dreta catalana. Als pocs actes que
ha convocat s'hi ha pogut veure dirigents i militants del MSR, Societat Civil Catalana
PxC, SyL, Vox, DN,FE de las JONS, per tamb de C's, PPC i res- Societat Civil Catalana (SCC) s una plataforma unionista crea-
ponsables de SCC. A les convocatries ms destacades que han da recentment a Catalunya. Els objectius de SCC sn, segons es
fet, la concentraci contra la casta nacionalista de Catalunya desprn de la seva web, promoure, difondre i fomentar la co-
representada per la famlia Pujol i la que es va fer a les portes hesi i la convivncia entre els ciutadans a Catalunya i d'aquests
del Parlament catal el 26 de setembre de 2014, s'hi van reunir amb la resta d'espanyols. Promoure, difondre i mantenir la cul-
nombrosos militants d'aquestes formacions. A la primera con- tura catalana com a part inseparable de la cultura espanyola
centraci s'hi van aplegar destacats dirigents i militants hist- com i unificar els esforos de totes aquelles persones i grups
rics, com per exemple Josep Alsina Calvs (vicepresident de Som- que treballen amb els objectius anteriors. La realitat per s
atemps), Robert Hernando (secretari general de PxC), Alberto molt ms senzilla que la que deixen endevinar aquestes boni-
Snchez (regidor de PxC alHospitalet i fundador del Casal Tra- ques paraules: SCC neix de la necessitat d'estructurar un front
muntana), Alejandro Fernndez (exmilitant de l'MSR i ara a PxC activista que agiti el debat antiindependentista ms enll de
i el Casal Tramuntana) que aquell dia llua sense complexos el l'hemicicle del Parlament. Tot i els diversos intents de crear una
tatuatge amb el logotip d'Alba Daurada, Ariadna Hernndez organitzaci espanyolista prou slida com per plantar cara a
(coordinadora de Vox a la demarcaci de Barcelona), Carlos Oli- l'actiu moviment independentista, l'intent ms seris d'organit-
va (exvicepresident de les Joventuts Identitries per Catalunya zar l'espanyolisme no arriba fins el naixement de SCC.
[JIxC], branca juvenil de PxC), Ramn Cuadrado Carvajal (desta-
cat militant de la ja dissolta organitzaci Moviment Patritic Aquesta entitat es va presentar al Teatre Victria de Barcelona el
Catal [MPC] i condemnat a 6 anys de pres per collocar una 23 d'abril de 2014, diada de Sant Jordi, patr de Catalunya. No

96
s casualitat la tria d'aquest dia per fer la presentaci de SCC, ja A les butaques del Teatre Victria tamb hi havia una delegaci
que aquesta organitzaci parteix del plantejament que els cata- de representants de la Fundacin Nacional Francisco Franco
lans assenyats sn aquells que volen mantenir un vincle inal- (FNFF),11 una entitat que rep subvencions pbliques de l'Estat
terable amb l'Estat espanyol i que el veritable catalanisme s el espanyol i que es dedica a lloar i a exaltar la figura del dictador
catalanisme hispnic, s a dir, el regionalisme folklric que feixista. Per si aix no fos prou, una nodrida representaci del
mai discutir la unitat inqestionable de l'Estat espanyol. En MSR tamb va ser present a l'acte. Cal parar atenci en aquest
resum: aquest nou unionisme intenta reivindicar-se de cara a partit neonazi, ja que s un dels referents a l'Estat espanyol del
la galeria com a part indissociable del catalanisme per intentar partit grec Alba Daurada. Pocs dies desprs de la presentaci de
allunyar-se de la supremacia hispnica, caracterstica innata del SCC, Jordi de la Fuente, dirigent del MSR, va declarar a la prem-
nacionalisme espanyol. Aquesta maniobra no s gens gratuta, sa que la seva organitzaci havia tingut un cert pes en la produc-
car el que pretn aquesta organitzaci s atraure sectors afins a ci de l'acte de presentaci de SCC. De la Fuente va reblar les
la tradici catalanista per intentar desplaar l'epicentre nacio- declaracions dient que en moltes de les idees que proposa So-
nal cap a posicions inequvocament unionistes. No s d'estra- cietat Civil Catalana sobre com enfocar la catalanitat, hi podem
nyar que s'interpellin sectors del PSC i UDC, ambdues sn estar d'acord, perqu les hem proposades.12
organitzacions de tradici catalanista. Tal posici s estratgi-
cament necessria per mirar de contrarestar el sector sobiranis- L'aparici de SCC a la societat catalana en cap cas ha estat un
ta que en l'ltim quinquenni ha crescut de manera exponencial acte espontani i irreflexiu fruit de l'eclosi del moviment espa-
i, sobretot, per mirar de desvincular el nacionalisme espanyol nyolista davant de lescenari independentista. Aix com d'altres
dels sectors de l'extrema dreta que sempre l'han reivindicat. El organitzacions formades anteriorment han tingut un rumb poc
que s evident per, s que SCC ha tingut des del seu naixement clar i una direcci ms que polmica, la creaci de SCC ha estat
un fort vincle amb l'extrema dreta, vincle que tot i negar-lo una acci curosament estudiada i planificada per la necessitat
reiteradament encara arrossega. imperant de reagrupar un espanyolisme profundament desmo-
bilitzat i amb molt poca connexi amb la societat del pas. Mal-
El dia de la presentaci de SCC, el Teatre Victria de Barcelona grat aquest intent SCC no s'ha pogut desempallegar de l'allarga-
va quedar petit per acollir tota la gent que hi volia assistir. Entre da ombra de l'extrema dreta. No s d'estranyar la presncia
el pblic congregat hi havia nombroses personalitats poltiques d'ultradretans durant molts dels actes de SCC. Cal tenir en
i culturals. Des de diputats de C's, del PPC i representants compte que, tot i que aquesta organitzaci pretn ser transver-
d'UPyD, fins a una inslita representaci del PSOE: Joan Ran- sal en l'eix esquerra-dreta, l'espanyolisme militant es compon,
gel, qui va ser delegat del Govern espanyol a Catalunya durant el majoritriament, de sectors socials provinents de la dreta i de
mandat de Zapatero. Cal dir que ni el PSC ni el PSOE van enviar l'extrema dreta. s per aquest motiu que SCC ha cercat insis-
una delegaci oficial a la presentaci de SCC i que Rangel hi va tentment la implicaci del PSC en els seus actes, cosa que no-
anar a ttol personal. No va ser el cas dels representants de la ms ha aconseguit amb la presncia d'alguns dels seus diri-
formaci ultraconservadora Vox, encapalats pel seu secretari gents, per mai amb una adhesi oficial com a partit.
general, Santiago Abascal i per la coordinadora d'aquesta for-
maci a Barcelona, Ariadna Hernndez. Tamb PxC, el partit Des d'un bon principi SCC ha tingut molta cura de presentar
xenfob que s'emmiralla en el Front National francs dels Le pblicament els seus fundadors i d'escollir la seva direcci, op-
Pen, va enviar-hi cinc dirigents encapalats per Robert Hernan- tant, per exemple, per una junta directiva (formada per onze
do, el seu secretari general.10 noms) amb persones de trajectria poltica poc coneguda. Entre

97
les cares visibles de SCC hi trobem Joaquim Coll (vicepresident Aquesta missa es va celebrar fins l'any 2005, quan el canvi de
1r), Jos Rosiol (vicepresident 2n i tresorer) i Susana Beltrn mossn a l'esglsia de Santpedor va posar punt i final a aquesta
(vicepresidenta 3a). No obstant, no han pogut evitar amagar els lamentable prctica. Del seu fill. Josep Ramon Bosch i Codina,
vincles ultradretans d'alguns dels seus socis fundadors, com s tal i com ell ha reivindicat en diverses ocasions, no se'n coneix
el cas de Javier Barraycoa, que el dia abans de la presentaci de cap altra militncia que la que va tenir amb el PPC i del qual ja fa
SCC escrivia un extens article al diari El Mundo explicant les vir- uns anys que en va estripar el carnet. No obstant, el que no s
tuts de la nova associaci.13 tan conegut s que Josep Ramon Bosch va fundar, mesos abans
que SCC, l'entitat presumptament historicista Somatemps de la
Javier Barraycoa s professor universitari al centre Abat Oliba- qual s t constncia que encara presidia al darrer trimestre de
CEU i autor de diversos llibres. Tamb s membre de la Comu- 2014, sent tamb president de SCC tot i que mesos abans, havia
nin Tradicionalista Carlista (CTC), un partit poltic de dreta declarat a la premsa que se n'havia desvinculat feia temps. El
extrema, catlic i ultraconservador que es regeix per la mxima posicionament de Somatemps amb els sectors ms ultradretans
Du, Ptria, Furs, Rei. De fet, Barraycoa s conseller nacional de la societat catalana, tal i com s'explica en aquest mateix cap-
del partit i secretari de la Junta regional de l'organitzaci a Cata- tol, sn indiscutibles.
lunya. A principis de 2013 va participar en un homenatge al Ter
de Requets de Nostra Senyora de Montserrat, l'agrupaci de Bosch ha negat reiterades vegades la seva relaci amb l'extrema
militars carlins que van lluitar al bndol franquista durant la dreta, malgrat tot, quan ja s'estava tancant l'edici d'aquest lli-
Guerra Civil espanyola. Poc ms d'un any desprs, el 8 de febrer bre es va donar a conixer una notcia implacable. Hores abans
de 2014, just dos mesos abans de l'aparici pblica de SCC, Ja- que el Parlament Europeu entregus el Premi Ciutad Europeu a
vier Barraycoa feia una conferncia a la seu del partit ultradret SCC (a proposta del PP), Naci Digital publicava15 dos fets que el
DN per presentar el seu llibre Catalua hispana en un sobri acte deixaven en evidncia. Josep Ramon Bosch havia qualificat Blas
enregistrat en vdeo14 que va comenar amb un escandals mi- Piar de gran persona en un escrit al Facebook del seu amic
nut de silenci en record als combatents caiguts de la 250 Blau Joan Escal Esclusa (lder del Rebels Club Motard Hispania)
Division, ms coneguda com a Divisin Azul, les tropes espa- quatre dies desprs de la mort de Piar (traspassat el 28 de ge-
nyoles enviades per Franco per lluitar al front rus amb l'exrcit ner de 2014). El comentari en qesti, que va esborrar pocs mi-
nazi d'Adolf Hitler. nuts desprs d'aparixer la notcia, feia referncia a una nota de
condol que acompanyava una foto on apareixia Blas Piar i Es-
Tot amb tot, aquesta no s lnica mcula en la direcci de SCC. cal on aquest lamentava la prdua d'un un gran home, un
L'entitat est presidida per Josep Ramon Bosch i Codina, fill gran patriota i un gran amic. Bosch va reblar el comentari amb
d'un conegut franquista de Santpedor (Bages). El seu pare, Jos aquestes paraules Una gran persona. Una abraada Joan. AE,
Mara Bosch Espinet, va ser militant de FN, el partit d'extrema (AE sn les sigles d'Arriba Espaa, codi emprat per ultradre-
dreta ms important a l'Estat espanyol desprs de la mort de tans). No noms aix, Naci Digital tamb informava a lopini
Franco. Bosch Espinet va formar part de les llistes electorals del pblica que Josep Ramon Bosch havia participat el 18 de juliol
partit ultradret a les eleccions de 1980 i era amic personal del de 2013 (commemorant el cop d'estat franquista del 18/7/1936)
seu president i fundador, el notari Blas Piar. A ms a ms en un acte organitzat per la FNFF al monument franquista del
Bosch Espinet va ser el responsable d'organitzar, durant anys, Coll del Moro de Gandesa. Aix ho va ratificar Mariano Ferr,
una missa cada 20 de novembre en honor al dictador Francisco dirigent local del PPC que va assegurar que Bosch havia assistit
Franco i al fundador de Falange, Jos Antonio Primo de Rivera. a l'acte d'exaltaci franquista i al dinar de celebraci presidit

98
amb un bust de Franco a un restaurant de Gandesa. Tot i que te que el mateix dia de la presentaci de l'acte, el 31 de juliol, el
en un primer moment Bosch no va voler fer cap declaraci al mateix president de l'associaci unionista Josep Ramon Bosch,
respecte, dies desprs va negar aquests fets i SCC va emetre un va assegurar a la premsa que no havien trobat empreses dispo-
comunicat amenaant d'emprendre accions legals contra qual- sades a patrocinar-lo i que les aportacions per finanar-lo ha-
sevol persona o grup que atempti contra el nostre honor. Final- vien sortit dels mateixos socis, la qual cosa, posaria en evidncia
ment, dues setmanes ms tard, fonts de SCC van reconixer a El que, o b tots els socis de SCC disposen d'un elevadssim poder
Pas16 que Bosch s que havia assistit a l'acte franquista de Gan- adquisitiu per poder finanar l'associaci, o b hi ha altres vies
desa, per amb l'excusa que noms hi havia anat per acompa- de finanament que no han transcendit. De la mateixa manera
nyar el seu pare. Per enssima vegada l'allargada ombra del segueix la incgnita sobre qui i com es va pagar el brutal desple-
franquisme torpedinava l'intent fallit de maquillar SCC com una gament de recursos que l'associaci va fer durant l'acte del 12
entitat oberta i fins i tot progressista. d'octubre a Barcelona, del qual se'n desconeix el pressupost.

Precisament la necessitat de crear SCC, de carcter ms trans- Seguint el cam de les preguntes sense resposta cal aturar-se un
versal, va venir precipitada desprs de la gestaci de Soma- moment davant d'un ens de recent creaci: la Fundacin Joan
temps, organitzaci que va ser incapa d'atraure sector propers Bosc. Aquesta entitat es va registrar a Madrid, al Registro de
a la socialdemocrcia. El periodista Xavier Rius Sant apunta a la Fundaciones, el 28 de juliol, noms 14 dies desprs de la reuni
teoria que va ser la delegada del govern espanyol a Catalunya, que els representants de SCC van tenir amb el president del Go-
Mara de los Llanos de Luna, la que va convncer Bosch de la vern espanyol. Els crrecs de la fundaci sn majoritriament
necessitat de crear una entitat que agrups tamb a dirigents de membres de la Junta directiva de Societat Civil Catalana. En
formacions poltiques majoritries com PPC, C's i PSC. Aquesta aquest cas el president i el vicepresident s'intercanvien els pa-
hiptesi Bosch la va negar rotundament.17 pers: Joaquim Coll n's el president, Josep Ramon Bosch el vice-
president, Jorge Buxad ns el secretari i Juan Arza tamb
Tot i el pretensis nom d'aquesta associaci de 72 socis i 1.500 vocal de SCC i Francisco Moreno (editor del digital unionista
collaboradors,18 afortunadament la societat civil de Catalunya Crnica Global) sn els dos vocals de la fundaci.
s molt ms rica i diversa de qui en pretn monopolitzar el nom.
Malgrat tot, l'aprofundiment en l'estudi de SCC porta a fer-se Als estatuts hi podem trobar com a encapalament algun dels
algunes preguntes encara sense resposta. Sobta que una entitat seus principis com Promoure, difondre , defensar i fomentar els
amb un nmero de socis tan redut, amb una representaci tan principis constitucionals d'igualtat entre els espanyols. Queda
monoltica de la societat catalana i noms tres mesos desprs de clar, doncs, el sentit general de l'entitat, per el curis del cas s
la seva creaci pugui, per exemple, tenir audincia al Palau de la que es desconeix l'activitat generada. La fundaci havia de ser
Moncloa amb el president del Govern espanyol Mariano Rajoy. presentada pblicament a mitjans d'octubre per a hores d'ara
Una diligncia i celeritat envejables que ja voldrien altres repre- encara no ha fet ni una sol acte, El que s que se sap s la militn-
sentants d'associacions privades de qualsevol rac de Catalunya cia a l'extrema dreta del seu secretari: Jorge Buxad Villalba. Es
amb un nmero de socis molt superior. dna el cas que Buxad tamb reconeixia ser membre de SCC en
un debat19 enregistrat per un diari digital el gener de 2015 mentre
Un dels altres enigmes que sobrevolen SCC s el seu finana- participava d'un colloqui amb uns contertulians ben representa-
ment. Per exemple: la concentraci de l'Onze de setembre a Tar- tius del mn ultradret: Javier Barraycoa (SCC, Somatemps,
ragona estava pressupostada amb 100.000 . Cal tenir en comp- CTC), Robert Hernando (PxC) i Josep Alsina (Somatemps).

99
Buxad va ocupar el nmero 7 de la candidatura de FE de las poca varietat temtica: llibres sobre l'exrcit franquista, sobre
JONS per Tarragona a les eleccions catalanes del 1995. Un any l'exrcit nazi o sobre els soldats espanyols de la Divisin Azul.
desprs va tornar a participar a la llista d'uns comicis, en aquest Un extens catleg de publicacions prcticament monotemtic.
cas les generals, i amb un altre dels partits que es declaren he- Per si no queda prou clara la lnia editorial, el fald de la web
reus de lorganitzaci feixista creada per Jos Antonio Primo de corporativa l'ocupa un extens banner de memoriablau, el punt
Rivera, la FEA. Jorge Buxad s recordat per ser l'advocat de de trobada a internet dels nostlgics de la Divisin Azul i tamb
l'Estat que el de setembre del 2009, sota les ordres del Govern de coneguts neonazis a l'Estat espanyol.
espanyol, va impugnar la consulta independentista que es va
celebrar a Arenys de Munt. La militncia espanyolista d'aquest Per ltim, cal preguntar-se tamb com s possible que a finals
jurista s mpliament coneguda i el seu activisme ben present, de 2014 el Parlament Europeu atorgus el Premi Ciutad Euro-
tamb a les xarxes. Al seu bloc personal, on majoritriament hi peu a SCC. Segurament la resposta s de fcil soluci: cap dels
produeix escrits ultranacionalistes hi trobem, fins i tot, un fets que relata aquest text eren coneguts pels responsables del
apunt lloant els 45.000 voluntaris espanyols de la Divisin Parlament Europeu que van decidir concedir el premi a SCC, en
Azul que el general Franco va enviar a combatre amb l'exrci cas contrari es posaria en evidncia que van cometre un enorme
nazi d'Adolf Hitler per fer front a les tropes sovitiques. En l'es- despropsit en passar per alt aquest esgarrifs currculum.
crit Buxad qualifica d'herois aquells soldats amb uniforme de
la Wehrmacht.20

Cal preguntar-se tamb com s possible que SCC apadrins re-


centment un llibre publicat per l'editorial ultra Galland Books.
El llibre en qesti, titulat Nos duele Catalua. 15 espaoles con
'seny', va ser presentat a l'Hotel Atenea de Barcelona el 26 de se-
tembre de 2014 pel mateix president de lorganitzaci, Josep
Ramon Bosch, acompanyat del popular Alberto Fernndez
Daz, germ del ministre d'Interior espanyol. Res s casual, per-
qu el mateix hotel on es va presentar el llibre s propietat de
Mariano Ganduxer Floriach, empresari de l'alta burgesia barce-
lonina i un dels vocals de la Junta directiva de SCC. L'Hotel Ate-
nea va ser precisament l'escenari on es va constituir formalment 1 El 12 d'octubre es commemora l'arribada de Cristfol Colom a Amrica i la descoberta
d'aquest continent l'any 1492.
l'associaci pocs mesos abans.
2 El mateix 12 d'octubre de 2013 una entitat residual anomenada Moviment Cvic 12-O, presidida
per ngel Hernndez Guardia, un exmilitant del PSC-Congrs, va convocar una manifestaci
El nom de Galland Books tampoc deixa lloc a l'atzar: Adolf Ga- amb els sectors espanyolistes ms radicalitzats que va desembocar a la mateixa plaa de
Catalunya.
lland va ser un comandant d'aviaci nazi de la Luftwaffe que,
entre d'altres mrits, en destaca la participaci a la Legi Cn- 3 Vegeu Els motards d'Arts es van defensar per no perdre la dignitat. Manresainfo.cat (19/
III/2013).
dor juntament amb altres 20.000 soldats alemanys que Adolf
4 Vegeu Lextrme droite espagnole se mobilise contre lindpendance catalane. Le Monde
Hitler va enviar a les ordres de Francisco Franco per combatre la (12/X/2012).
Repblica. A Galland se'l considera un dels millors pilots de
5 Segons la Gurdia Urbana la convocatria de 2013 va ser secundada per 5.000 persones i la de
l'exrcit nazi. La pgina web de Galland Books sobta per la seva 2014 noms va comptar amb 300 manifestants sota una pancarta amb el lema indisoluble.

100
6 Vegeu Jordi Palmer, SCC va dissimular l'arribada d'ultres a la concentraci de Tarragona,
Naci Digital (14/IX/2014).

7 Vegeu Jordi Borrs/Quico Salls L'agressor de la plaa Sant Jaume, un conegut dirigent ultra,
Naci Digital (17/XI/2014)

8 A l'hora de redactar aquest text, a les acaballes de 2014, no hi ha constncia que Josep Ramon
Bosch hagi estat destitut com a president de Somatemps.

9 Vegeu Xavier Casals El PENS i l'extrema dreta a Catalunya, 1970-1974. L'Aven, nm. 147
(V/1991).

10 Vegeu Plataforma per Catalunya, present a l'acte fundacional de Societat Civil Catalana, Ara
(25/IV/2014).

11 Vegeu Nostlgics, franquistes i espanyolistes, en una nova associaci, Tribuna Catalana, (24/
IV/2014).

12 Vegeu Els ultres veuen Societat Civil Catalana com un punt de trobada interessant, Naci
Digital, (28/IV/2014).

13 Vegeu Javier Barraycoa, Emerge la Catalua silenciada, El Mundo (22/IV/2014).

14 Vegeu Catalua hispana -1 parte- Javier Barraycoa, Youtube (11/II/2014).

15 Vegeu Jordi Borrs/Bernat Ferrer, El Parlament Europeu premia avui un franquista admirador
de Blas Piar. Naci Digital (24/II/2015).

16 Vegeu ngels Piol, ICV vol reprovar Societat Civil pels suposats vincles amb el franquisme.
El Pas (10/III/2015).

17 Vegeu Bernat Ferrer/Jordi Borrs, L'espanyolisme div que ve d'on sempre. Naci Digital
(10/X/2014).

18 Xifres facilitades per la mateixa organitzaci el juliol de 2014.

19 Vegeu El Ring del Diario Ya Edicin Catalua: Combate 003, Youtube (14/1/2015).

20 Vegeu l'entrada Krasny Bor a El blog de Jorge Buxad. Una visin amorosa de Espaa desde Catalua
(10/II/2011).

101
A lesquerra Jos Abadas, alcaldable de Cs a Rub, a la dreta activistes de DN amb simbologia nazi. Tots ells shavien concentrat en una cntrica plaa de Rub
seguint la crida duna fantasmagrica Plataforma Contra el Nacionalismo Cataln que el dia abans de la Diada Nacional de Catalunya havia convocat una
manifestaci antiindependentista a travs de les xarxes socials. Lacte noms reun una dotzena de persones i se suspengu. Lalcaldable de Cs (lnic partit que va
donar suport a la concentraci) va declinar unir-se als neonazis davant de la presncia de la premsa (10/9/2012).
On the left theres Jos Abadas, Rubs Cs candidate. On the right DN activists displaying Nazi simbols. They had all gathered in a centric Rub square summoned by a Plataforma Contra el
Nacionalismo Cataln (Platform Against Catalan Nationalism). The organisation called for a anti-independentist demonstration through social media the day before Catalonias National
Day. It only had a dozen attendants and was called off. Cs (the only supporting party) candidate refused to join the Neo-Nazis in front of the press (10/9/2012).
A la izquierda Jos Abadas, candidato de Cs a la alcalda de Rub, a la derecha activistas de DN con simbologa nazi. Todos ellos se haban concentrado en una
cntrica Plaza de Rub siguiendo el llamamiento de una fantasmagrica Plataforma Contra el Nacionalismo Cataln, que haba convocado una manifestacin anti-
independentista a travs de las redes sociales. La concentracin slo reuni una docena de personas y se suspendi. El candidato a la alcalda de Cs (nico partido
que apoyaba la concentracin) declin unirse a los neonazis ante la presencia de la prensa (10/9/2012).

102
Manifestants espanyolistes reparteixen material per a lacte del 12-O a Barcelona al costat del monument
al president mrtir Llus Companys, afusellat per lexrcit espanyol el 15 doctubre del 1940 (12/10/2012).

Spanish nationalists distribute material for a 12-O event next to a monument to martyr president Llus Companys,
executed by Francos regime on October 15, 1940. Spanish nationalist demonstration in Barcelona on Spains National
Day (12/10/2012).

Manifestantes espaolistas reparten material para el acto nacionalista del 12-O al lado del monumento al
presidente mrtir Llus Companys, fusilado por el ejrcito espaol el 15 de octubre de 1940 (12/10/2012).

103
Exhibici de simbologia franquista durant la concentraci espanyolista a la plaa de Catalunya de Barcelona.
A la dreta, subjectant una bandera amb la creu celta, David Castillo, actual lder de FxE (12/10/2012).

Fascist symbols on display at the Spanish nationalist demonstration in Barcelona on Spains National Day. On the right side,
holding a flag with a Celtic cross, theres David Castillo, current FxE leader (12/10/2012).

Exhibicin de simbologa fascista durante la concentracin espaolista en la Plaza de Catalunya de Barcelona.


A la derecha, sujetando una bandera con la cruz cltica, David Castillo, actual lder de FxE (12/10/2012).

104
Una parella unionista manifestant-se a la plaa de Catalunya de Barcelona lluint braalets emulant els que el rgim nazi obligava a dur
als jueus durant el III Reich i fent referncia a la suposada persecuci que pateixen a Catalunya pel fet de ser espanyols (12/10/2012).

A unionist couple wearing armbands similar to those the Nazi regime forced the Jews to wear during the Third Reich. This intended to show the alleged
persecution they suffer for being Spanish. Spanish nationalist demonstration in Barcelona on Spains National Day (12/10/2012).

Una pareja unionista manifestndose en la Plaza de Catalua de Barcelona luce brazaletes emulando los identificativos que el rgimen
nazi obligaba a llevar a los judos durante el III Reich. El motivo era hacer referencia a la supuesta persecucin que sufren por el hecho
de ser espaoles (12/10/2012).

105
Un manifestant a la plaa de Catalunya de Barcelona amb una pancarta amb el motiu Viva la unidad de Espaa!!! amb el mateix lema, composici i
tipografia que la histrica pancarta que es va lluir a la manifestaci per la unitat dEspanya el 7 doctubre de 1934 encapalada per Jos Antonio Primo de
Rivera, just lendem de la proclamaci per Llus Companys de lEstat catal (12/10/2012).
A demonstrator in Catalunyas square holds a banner reading Viva la unidad de Espaa!!! (Long life to Spains unity!!!). The same motto, composition and typography
were first used in a historical banner displayed at a demonstration led by Jos Antonio Primo de Rivera supporting Spains unity on October 7, 1934, the day after Llus Companys
proclaimed the Catalan State (12/10/2012).
Un manifestante en la Plaza de Catalua con una pancarta donde se lee Viva la unidad de Espaa!!!, y que presenta el mismo lema, composicin y
tipografa de la histrica pancarta de la manifestacin por la unidad de Espaa el 7 de octubre de 1934. sta la encabezaba Jos Antonio Primo de Rivera,
justo el da despus de que Llus Companys proclamara el Estado cataln (12/10/2012).

106
Neofeixistes del Casal Tramuntana
portant una pancarta durant una
concentraci espanyolista de la plaa de
Catalunya de Barcelona (12/10/2012).

Neo-Fascist Casal Tramuntana members


carrying a banner at the Spanish nationalist
demonstration in Barcelonas Catalunya square
on Spains National Day (12/10/2012).

Neofascistas del Casal Tramuntana


llevando una pancarta durante una
concentracin espaolista en la Plaza de
Catalua de Barcelona (12/10/2012).

Concentraci espanyolista a la plaa de Catalunya de


Barcelona. En primer pla Alejandro Fernndez, activista
de PxC i del Casal Tramuntana, parlant amb un membre
de lorganitzaci de lacte per saber on han de situar el
bloc daquesta associaci neofeixista. Darrere seu amb
ulleres de sol i un pal de bandera Jess lvarez, tamb de
PxC i del Casal Tramuntana, popularment conegut com a
Chus Arkan, detingut el juliol de 2013 acusat de difondre
idees xenfobes. En lescorcoll a casa seva van trobar-hi un
centenar darmes de tota mena. Vegeu-lo tamb a la pg.
186 (12/10/2012).
Spanish nationalist demonstration in Barcelona. At the foreground
theres PxC and Casal Tramuntanas Alejandro Fernndez asking one
of the events organisers where should Casal Tramuntana members
go. Behind him, with sunglasses and a flag pole, theres Jess lvarez,
also from PxC and known as Chus Arkan. He was arrested on July
2013 accused of spreading xenophobe ideas. When searching his
home, the police found a hundred weapons of different kinds. You can
also find him on page 186 (12/10/2012).
Concentracin espaolista en la Plaza de Catalua de
Barcelona. En primer plano Alejandro Fernndez, activista
de PxC y del Casal Tramuntana hablando con un miembro
de la organizacin del acto para saber dnde debe situarse
el bloque de esta organizacin neofascista. Detrs suyo, con
gafas de sol y un palo de bandera, Jess lvarez, tambin de
PxC y del Casal Tramuntana popularmente conocido como
Chus Arkan, detenido en julio de 2013 acusado de difundir
ideas xenfobas. Durante el registro en su domicilio se
hallaron un centenar de armas de todo tipo. Tambin puede 107
verse en la pg. 186 (12/10/2012).
Manifestants a la concentraci espanyolista de la plaa de Catalunya de
Barcelona (12/10/2012).

Demonstrators at the Spanish nationalist gathering in Barcelonas Catalunya square


on Spains National Day (12/10/2012).

Manifestantes en la concentracin espaolista de la Plaza de Catalunya de


Barcelona (12/10/2012).

108
109
Un membre de lorganitzaci de la concentraci espanyolista a la plaa de Catalunya de Barcelona alerta a un manifestant, amb la
bandera franquista lligada a la cintura, de la presncia de fotoperiodistes i li demana que la retiri per motius dimatge (12/10/2012).

An organisation member warns a demonstrator with a Francoist flag tied to his waist of the presence of photojournalists and asks him to hide the flag for
public image reasons. Spanish nationalist demonstration in Barcelonas Catalunya square during Spains National Day (12/10/2012).

Un miembro de la organizacin de la concentracin espaolista en la Plaza de Catalua de Barcelona advierte a un manifestante, con
la bandera franquista atada a la cintura, de la presencia de fotoperiodistas y le pide que la retire por motivos de imagen (12/10/2012).

110
Un manifestant a la concentraci espanyolista de la plaa de Catalunya de Barcelona amb la bandera de la creu de Sant
Andreu, smbol histric de lImperi espanyol tot i que avui lusen principalment grups carlins (12/10/2012).

A demonstrator with a St. Andrew cross flag. A historical symbol of the Spanish Empire, currently is mainly used by Carlist groups. Spanish
nationalist demonstration in Barcelonas Catalunya square on Spains National Day (12/10/2012).

Un manifestante de la concentracin espaolista de la Plaza de Catalua de Barcelona con la bandera de la cruz de San Andrs,
smbolo histrico del Imperio Espaol, pese a que hoy en da la utilizan principalmente grupos carlistas (12/10/2012).

111
El Sopes, malnom dun conegut
unionista del Ripolls, lluint simbologia
franquista i barret de legionari durant la
concentraci espanyolista a la plaa de
Catalunya de Barcelona (12/10/2012).

El Sopes, the alias of a well-known Unionist


from the Ripolls area, displaying Francoist
symbols and a Legion hat at the Spanish
nationalist demonstration in Barcelona on
Spains National Day (12/10/2012).

El Sopes, alias de un conocido


unionista de Ripolls luciendo simbologa
franquista y sombrero de legionario
durante la concentracin espaolista
en la Plaza de Catalunya de Barcelona
(12/10/2012).

Exhibici de simbologia franquista


durant la concentraci espanyolista
a la plaa de Catalunya de Barcelona
(12/10/2012).

Display of Francoist symbols at the Spanish


nationalist demonstration in Barcelonas
Catalunya square on Spains National Day
(12/10/2012).

Exhibicin de simbologa franquista


durante la concentracin espaolista
en la Plaza de Catalua de Barcelona
(12/10/2012).

112
113
La lder del PPC Alcia Snchez Camacho protegida per la seva escorta durant
la concentraci espanyolista a la plaa de Catalunya de Barcelona (12/10/2012).

PPC leader Alcia Snchez Camacho protected by her bodyguards at the Spanish nationalist
demonstration in Barcelonas Catalunya square on Spains National Day (12/10/2012).

La lder del PPC Alicia Snchez Camacho protegida por su escolta durante la
concentracin espaolista en la Plaza de Catalua de Barcelona (12/10/2012).

114
En primer pla ngel Escolano, advocat espanyolista conegut per defensar el cas de les tres famlies (grup de pares que exigien un tracte fora de la
llei respecte a la poltica dimmersi lingsitca aplicada pel Govern catal). Manifestaci a Barcelona del Dia la Constituci espanyola (6/12/2012).

On the foreground theres ngel Escolano, Spanish nationalist lawyer known for defending the three families, a group of parents requesting an out-of-the-law treat
concerning the Generalitats linguistic immersion policy. Demonstration in Barcelona on Spanish Constitution Day (6/12/2012).

En primer plano ngel Escolano, abogado espaolista conocido por llevar la defensa del caso de las tres familias (grupo de padres que exiga
un trato fuera de la ley respecto a la poltica de inmersin lingstica aplicada por el Gobierno cataln). Manifestacin en Barcelona del Da de la
Constitucin espaola (6/12/2012).

115
Caps rapats neonazis que van assistir a
la manifestaci espanyolista a Barcelona
del Dia de la Constituci. A la jaqueta
lluu un peda amb el lema Gott Mit
Uns (literalment de lalemany Du
amb nosaltres) amb lescut de lliga
imperial i la creu gammada, idntic al
que portaven a la sivella els soldats de la
Wehrmacht al III Reich. Aquest individu
s el mateix que va protagonitzar diverses
agressions racistes durant una celebraci
de la selecci espanyola de futbol, vegeu
la pgina 63 (6/12/2012).

A Neo-Nazi skinhead attending Spanish


Constitution Days demonstration (6/12/2012).
On his jacket, hes got a patch that reads Gott
Mit Uns (German for God With Us) with
the German Imperial Eagle and the swastika,
exactly like the ones Wehrmacht soldiers wore on
their belts during the Third Reich. This man was
the same who took part in a number of racist
aggressions during a Spanish football team
victory celebration. See page 63 (6/12/2012).

Cabezas rapadas neonazis que asistieron a


la manifestacin espaolista en Barcelona
del Da de la Constitucin. En la chaqueta
luce un parche con el lema Gott Mit
Uns (literalmente, del alemn Dios
con nosotros) con el escudo del guila
imperial y la cruz gamada, idntico al
que llevaban en la hebilla los soldados de
la Wehrmacht durante el III Reich. Este
individuo es el mismo que protagoniz
diversas agresiones racistas durante una
celebracin de la victoria de la Seleccin
Espaola de ftbol. Ver la pgina 63
(6/12/2012).

116
Militants i dirigents del MSR. Subjectant la pancarta a lesquerra Oriol Castn, candidat a lalcaldia de Riudarenes. A la dreta Jordi
Albert de la Fuente, darrere seu Juan Antonio Llopart. Manifestaci a Barcelona del Dia de la Constituci espanyola (6/12/2012).

MSR leaders and members. On the left side, holding the banner, theres Oriol Castn, Riudarenes local candidate. Holding it from the right theres Jordi
Albert de la Fuente, and behind him and the banner, Juan Antonio Llopart. Demonstration in Barcelona on Spanish Constitution Day (6/12/2012).

Militantes y dirigentes del MSR. Sujetando la pancarta, a la izquierda, Oriol Castn, candidato a la alcalda de Riudarenes. A la
derecha, Jordi Albert de la Fuente, detrs suyo, Juan Antonio Llopart. Manifestacin en Barcelona del Da de la Constitucin
espaola (6/12/2012).

117
Manifestants unionistes durant la
manifestaci a Barcelona del Dia de la
Constituci espanyola (6/12/2012).

Unionist demonstrators during a demonstration


in Barcelona on Spanish Constitution Day
(6/12/2012).

Manifestantes unionistas durante la


manifestacin en Barcelona del Da de la
Constitucin espaola (6/12/2012).

118
119
Protesta per lestelada hissada a la
caserna de Bombers de Matar. Lacte va
comptar amb la presncia de militants de
PxC, FE de las JONS, Cs i el cap de llista
local daquesta ltima formaci, Juan
Carlos Ferrando (21/9/2013).

Protest against the estelada raised at Matar fire


brigades headquarters. PxC, FE de las JONS,
Cs and the latters local leader, Juan Carlos
Ferrando, took part in the event (21/9/2013).

Acto de protesta por la estelada izada en


el cuartel de bomberos de Matar. El acto
cont con la presencia de militantes de
PxC, FE de las JONS, Cs y el cabeza de
lista local de esta ltima formacin, Juan
Carlos Ferrando (21/9/2013).

120
121
Protesta a Matar. Javier Ramn Capdevila Grau, promotor de la plataforma virtual Unidad Nacional Espaola,
molt activa a les xarxes socials i present a la majoria dactes espanyolistes dampli ventall ideolgic (21/9/2013).

Protest at Matar. Javier Ramn Capdevila Grau, of Unidad Nacional Espaolas (Spanish National Unity) virtual platform, very
active on social media and present at most Spanish nationalist acts, regardless of its ideological position (21/9/2013).

Protesta en Matar. Javier Ramn Capdevila Grau, activista promotor de la plataforma virtual Unidad Nacional
Espaola, muy activa a travs de las redes sociales y presente en la mayora de actos espaolistas de amplio abanico
ideolgico (21/9/2013).

122
A la dreta, amb ulleres, un activista de FE de las JONS fent tasques dorganitzaci al backstage de lescenari de la plaa de Catalunya de
Barcelona. A la pgina 51 sel pot veure amb una bandera falangista a la concentraci de FE de las JONS a Arenys de Munt (12/10/2013).

On the right, with sunglasses, a FE de las JONS member carrying out organising tasks at the back of Barcelonas Catalunya square stage on the Spanish National
Days demonstration. (12/10/2013). On page 51 we find him again, holding a Falange flag at a FE de las JONS demonstration in Arenys de Munt.

A la derecha, con gafas, un activista de FE de las JONS haciendo tareas de organizacin en el backstage del escenario de la Plaza de Catalua de
Barcelona. En la pgina 51 se le puede ver con una bandera falangista en la concentracin de FE de las JONS en Arenys de Munt (12/10/2013).

123
Manifestants durant la concentraci
espanyolista a la plaa de Catalunya de
Barcelona (12/10/2013).

Attendants to the Spanish National Days


demonstration at Barcelonas Catalunya square
(12/10/2013).

Manifestantes durante la concentracin


espaolista de la Plaza de Catalua de
Barcelona (12/10/2013).

124
125
Simbologia feixista durant la
concentraci espanyolista a la plaa de
Catalunya de Barcelona (12/10/2013).

Fascist symbols at Barcelonas Catalunya


square during the Spanish National Days
demonstration (12/10/2013).

Simbologa fascista durante la


concentracin espaolista de la Plaza de
Catalua de Barcelona (12/10/2013).

126
127
Alberto Fernndez Daz, alcaldable del
PPC per Barcelona i germ del ministre
de lInterior, passant per davant duna
pancarta del grupuscle Lleida Identitria
a la concentraci espanyolista de la plaa
de Catalunya de Barcelona (12/10/2013).

Alberto Fernndez Daz, Barcelona PPCs


leader and the Interior Ministers brother,
walking in front of a Lleida Identitarias
banner at Barcelonas Catalunya square during
the Spanish National Days demonstration
(12/10/2013).

Alberto Fernndez Daz, candidato


a la alcalda de Barcelona por el PPC
y hermano del ministro de Interior,
pasando ante una pancarta del grupsculo
Lleida Identitria (Lrida Identitaria)
durante la concentracin espaolista
de la Plaza de Catalua de Barcelona
(12/10/2013).

Albert Rivera, lder de Cs, signant


banderes espanyoles durant la
concentraci espanyolista de la plaa de
Catalunya de Barcelona (12/10/2013).

Cs leader Albert Rivera signing Spanish


flags at Barcelonas Catalunya square during
the Spanish National Days demonstration
(12/10/2013).

Albert Rivera, lder de Cs, firmando


banderas espaolas durante la
concentracin espaolista de la Plaza de
Catalua de Barcelona (12/10/2013).

128
Josep Anglada, exlder de PxC, fent mofa duna persona daspecte immigrant a la
concentraci espanyolista de la plaa de Catalunya de Barcelona (12/10/2013).

Former PxC leader Josep Anglada laughing at an immigrant-looking person at Barcelonas


Catalunya square during the Spanish National Days demonstration (12/10/2013).

Josep Anglada, ex-lder de PxC, haciendo mofa de una persona de aspecto inmigrante
durante la concentracin espaolista de la Plaza de Catalua de Barcelona (12/10/2013).

129
Motards amb banderes espanyoles a la concentraci espanyolista de la plaa de Catalunya de Barcelona. Almenys a dos daquests individus
sels ha vist en actes del Club Motard Rebels dArts, liderat per lultradret Joan Escal Esclusa, exresponsable local de FN (12/10/2013).

Bikers with Spanish flags at Barcelonas Catalunya square during the Spanish National Days demonstration. As of today, at least two of them have been seen at acts
organised by the Club Motard Rebels dArts, headed by far-right activist Joan Escal Esclusa, former FN local leader (12/10/2013).

Motards con banderas espaolas en la concentracin espaolista de la Plaza de Catalua de Barcelona. Al menos a dos de estos individuos se les
ha visto en actos del Club Motard Rebels de Arts, liderado por el ultraderechista Joan Escal Esclusa, ex responsable local de FN (12/10/2103).

130
A la dreta, amb gorra i subjectant una
bandera espanyola republicana, Enric
Martnez, actualment a Podem, durant la
concentraci espanyolista de la plaa de
Catalunya de Barcelona (12/10/2013).

On the right, wearing a cap and holding


a Spanish republican flag, theres Enric
Martnez of Podem at Barcelonas Catalunya
square during the Spanish National Days
demonstration (12/10/2013).

A la derecha, con gorra y sujetando una


bandera espaola republicana, Enric
Martnez, actualmente miembro de
Podemos, durante la concentracin
espaolista de la Plaza de Catalua de
Barcelona (12/10/2013).

Grup de carlins de la Liga Tradicionalista.


En primer pla un jove amb indumentria
paramilitar i la tradicional boina vermella
i lluint una bandera espanyola amb el
Sagrat Cor a la concentraci espanyolista
de la plaa de Catalunya de Barcelona
(12/10/2013).

Carlists from the de Liga Tradicionalista. On the


foreground, a young man with paramilitary
clothes and the Carlist traditional red cap
displays a Spanish flag with the Sacred Heart
at Barcelonas Catalunya square during
the Spanish National Days demonstration
(12/10/2013).

Grupo de carlistas de la Liga


Tradicionalista. En primer plano, un joven
con paramilitar y la tradicional boina roja
y luciendo una bandera espaola con el
Sagrado Corazn en la concentracin
espaolista de la Plaza de Catalua de
Barcelona (12/10/2013).

131
Membres del servei dordre amb indumentria paramilitar (un dells amb camisa blava falangista) protegint la capalera de la manifestaci amb els
lders del PP i Cs al capdavant del Dia de la Constituci espanyola a Barcelona. A aquests dos individus, dels quals com a mnim un dells s activista
de FE de las JONS del Maresme, sels pot trobar a molts actes espanyolistes i ultradretans. Els podeu veure tamb a les pgines 50, 137 i 180 (6/12/2013).
Organisation members with paramilitary clothes (one of them with the Falanges blue shirt) protecting the demonstrations head, where PP and Cs leaders marched. From this
two men, at least one of them is a Maresme FE de las JONS member and has been seen at many Spanish nationalist and far-right events. You can see him on pages 50, 137 and
180 Demonstration in Barcelona on Spanish Constitutions Day (6/12/2013).
Miembros del servicio de orden con indumentaria paramilitar (uno de ellos con camisa azul falangista) protegiendo la cabecera de la manifestacin con
los lderes del PP y Cs en cabeza del Da de la Constitucin espaola. A estos dos individuos, de los cuales, uno como mnimo es activista de FE de las
JONS del Maresme, se les puede encontrar en muchos actos espaolistas y de la ultraderecha. Se pueden ver en las pginas 50, 137 y 180 (6/12/2013).

132
133
Una parella despanyolistes increpa un
ve que t lestelada penjada al balc
durant la manifestaci a Barcelona per la
Constituci espanyola (6/12/2013).

A couple of demonstrators tell off a neighbour


who has an estelada hanging on his balcony.
Demonstration in Barcelona on Spanish
Constitutions Day (6/12/2013).

Una pareja de espaolistas increpa a un


vecino que tiene la estelada colgada del
balcn durante la manifestacin en
Barcelona por la Constitucin espaola
(6/12/2013).

Manifestaci a Barcelona per la


Constituci espanyola (6/12/2013).

Demonstration in Barcelona on Spanish


Constitutions Day (6/12/2013).

Manifestacin en Barcelona por la


Constitucin espaola (6/12/2013).

134
135
En primer terme Manel Parra, expresident del Moviment Cvic dEspanya i Catalans. Darrere seu, amb gorra, Miguel Bosch, del Moviment Cvic 12-O i
ms conegut per ser expulsat del Parlament desprs de fer una salutaci feixista al mig de lhemicicle. Manifestaci a Barcelona per la Constituci
espanyola (6/12/2013).

On the foreground theres Manel Parra, former Moviment Cvic dEspanya i Catalans president. Behind him, wearing a cap, theres Miguel Bosch from Moviment Cvic 12-O,
better known for having been expelled from the Catalan Parliament after doing the Fascist salute. Demonstration in Barcelona on Spanish Constitutions Day (6/12/2013).

En primer trmino, Manel Parra, ex presidente de Movimiento Cvico de Espaa y Catalanes. Detrs suyo, con gorra, Miguel Bosch, de Movimiento Cvico
12-O y ms conocido por ser expulsado del Parlamento despus de hacer el saludo fascista en medio del hemiciclo. Manifestacin en Barcelona por la
Constitucin espaola (6/12/2013).

136
Si fa no fa una dotzena de persones acudirien a la convocatria del Moviment Cvic dEspanya i Catalans davant de lAjuntament de Matar per exigir
que aquesta administraci no ceds el cens per a la consulta independentista organitzada per la Generalitat de Catalunya. Lacte compt amb lassistn-
cia de Manel Parra, el llavors president del Moviment Cvic dEspanya i Catalans, per tamb amb uns quants membres de FE de las JONS, com els dos
que aguanten la pancarta, que tamb els podeu veure en actes daquest partit a les pgines 51, 133 i 180 (29/3/2014).
A bit over twenty people responded to Moviment Cvic dEspanya i Catalans call for a demonstration in front of Matars town hall requiring the local administration not to cede
the census for the Generalitat-organised independentist popular consultation. The event was attended by Manel Parra, then-president of Moviment Cvic dEspanya i Catalans
and also by a few FE de las JONS activists like the ones we find here holding the banner, which you can also find in party rallies on pages 51, 133 and 180 (29/3/2014).
Poco ms de una docena de personas acudieron a la convocatoria de Movimiento Cvico de Espaa y Catalanes ante el Ayuntamiento de Matar para
exigir a esta administracin que no cediera el censo para la consulta independentista organizada por la Generalitat de Catalua. El acto cont con la
asistencia de Manel Parra, entonces presidente de Movimiento Cvico de Espaa y Catalanes, pero tambin con unos cuantos activistas de de FE de las
JONS (como los dos de la pancarta, que tambin pueden verse en actos de este partido en las pginas 51, 133 y 180 (29/3/2014).
137
Una vintena de persones concentrades davant
de la Conselleria dEnsenyament secundant la
crida de Miguel Bosch (Moviment Cvic 12-O)
en un acte en contra de la poltica lingstica
de la Generalitat de Catalunya. Bosch, que es
va presentar com un pare de famlia margi-
nat per no poder educar els seus fills
ntegrament en castell, va rebre el suport de
diferents entitats unionistes. A les fotos,
Bosch, dret a lescala, i unionistes concentrats
escoltant lhimne dEspanya a Barcelona
(22/2/2014).

Some twenty people gathered in front of the Catalan


Secretary of Education building summoned by Miguel
Bosch (Moviment Cvic 12-O) against the Generali-
tats linguistic policy. Bosch, who presented himself
as a marginalised father for not being able to school
his children exclusively in Spanish, was supported by
a number of unionist groups. In the pictures we can
find Bosch, standing on the stairs, and some other
unionists as they listen to the Spanish national
anthem (22/2/2014).

Una veintena de personas concentradas


delante de la Consejera de Educacin
secundando el llamamiento de Miguel Bosch
(Movimiento Cvico 12-O) en un acto contra la
poltica lingstica de la Generalitat de
Catalua. Bosch, que se present como un
padre de familia marginado por no poder
educar a sus hijos ntegramente en espaol,
tuvo el apoyo de varias entidades unionistas.
En las fotos, Bosch, de pie en la escalera, y
unionistas concentrados escuchando el himno
de Espaa (22/2/2014).

138
139
Acte de presentaci de Societat Civil Catalana (23/4/2014).

Societat Civil Catalanas presentation event (23/4/2014).

Acto de presentacin de Societat Civil Catalana (23/4/2014).

140
Josep Ramon Bosch, president de SCC,
en una roda de premsa a Barcelona
(31/7/2014).

SCC president Josep Ramon Bosch during a


press conference in Barcelona (31/7/2014).

Josep Ramon Bosch, presidente de SCC,


durante una rueda de prensa en
Barcelona (31/7/2014).

Santiago Abascal, secretari general de


Vox i Ariadna Hernndez, coordinadora
a Barcelona daquest partit i assdua
del Casal Tramuntana, a lacte de
presentaci de Societat Civil Catalana
(23/4/2014).

Voxs general secretary Santiago Abascal and


Barcelonas party wing leader and Casal
Traumtana regular Ariadna Hernndez at
Societat Civil Catalanas presentation event
(23/4/2014).

Santiago Abascal, secretario general de


Vox, y Ariadna Hernndez, coordinadora
en Barcelona de este partido y asidua del
Casal Tramuntana, en el acto de
presentacin de Sociedad Civil Catalana
(23/4/2014).

141
Josep Alsina Clavs, vicepresident de
Somatemps, durant una concentraci de
protesta contra la famlia Pujol davant de
la seu de CiU a Barcelona (30/7/2014).

Somatemps vice-president Josep Alsina Clavs


at a demonstration against the Pujol family at
CiUs Barcelona headquarters (30/7/2014).

Josep Alsina Clavs, vicepresidente de


Somatemps, durante una concentracin
de protesta contra la familia Pujol ante la
sede de CiU en Barcelona (30/7/2014).

A lesquerra Carlos Oliva, exdirigent de


les JIxC, a la dreta Ramn Cuadrado
Carvajal, exmilitant del MPC i condemnat
a 6 anys de pres per collocar una bomba
a les Cotxeres de Sants de Barcelona lany
2001. Concentraci de protesta contra la
famlia Pujol davant de la seu de CiU a
Barcelona (30/7/2014).
On the left side theres Carlos Oliva, former JIxC
leader. On the right theres Ramn Cuadrado
Carvajal, former MPC member and condemned
to 6 years in prison for placing a bomb at Sants
(Barcelona) Cotxeres Civic Centre in 2001.
Protest against the Pujol family at CiUs
Barcelona headquarters (30/7/2014).
A la izquierda, Carlos Oliva, ex dirigente
de las JIxC. A la derecha, Ramn
Cuadrado Carvajal, ex militante del MPC y
condenado a 6 aos de crcel por colocar
una bomba en las Cocheras de Sants de
Barcelona en el ao 2001. Concentracin
de protesta contra la familia Pujol ante la
sede de CiU en Barcelona (30/7/2014).
142
Agafant la pancarta, a lesquerra,
Ariadna Hernndez de Vox.
Concentraci de protesta contra la
famlia Pujol davant de la seu de CiU
a Barcelona (30/7/2014).

Holding the banner on the left side theres Voxs


Ariadna Hernndez. Demonstration against
the Pujol family at CiUs Barcelona
headquarters (30/7/2014).

Aguantando la pancarta, a la izquierda,


Ariadna Hernndez, de Vox.
Concentracin de protesta contra la
familia Pujol ante la sede de CiU en
Barcelona (30/7/2014).

Un individu amb la creu celta penjada al


coll, smbol utilitzat pel nazi-feixisme.
Concentraci de protesta contra la
famlia Pujol davant de la seu de CiU
a Barcelona (3/7/2014).

A demonstrator with a Celtic cross (a


Nazi-Fascist symbol) necklace. Demonstration
against the Pujol family at CiUs Barcelona
headquarters (3/7/2014).

Un manifestante con la cruz cltica


colgando del cuello, smbolo utilizado
por el nazi-fascismo. Concentracin de
protesta contra la familia Pujol ante la
sede de CiU en Barcelona (3/7/2014).

143
Alejandro Fernndez militant de PxC i
del Casal Tramuntana s identificat
pels Mossos dEsquadra desprs
dintentar agredir un periodista durant
la concentraci de protesta contra la
famlia Pujol davant de la seu de CiU
a Barcelona (30/7/2014).
Detall del tatuatge que Alejandro
Fernndez llueix a la cama, amb la greca,
emblema del partit neonazi grec Alba
Daurada.

PxC member and Casal Tramuntana regular


Alejandro Fernndez being ID-checked by the
Mossos after trying to attack a journalist
during the protest against the Pujol family at
of CiUs Barcelona headquarters (30/7/2014).
Close-up of Alejandro Fernndezs leg tattoo of
a Greek meander, Golden Dawns Neo Nazi
party symbol.

Alejandro Fernndez,militante de PxC y


del Casal Tramuntana, es identificado
por los Mossos dEsquadra despus de
intentar agredir a un periodista durante
la concentracin de protesta contra la
familia Pujol ante la sede de CiU en
Barcelona (30/7/2014).
Detalle del tatuaje que Alejandro
Fernndez luce en la pierna con el
meandro griego, emblema del partido
neonazi Alba Dorada.

144
Albert Rivera a lacte organitzat per SCC
a Tarragona durant la Diada Nacional
de Catalunya (11/9/2014).

Albert Rivera at the SCC-organised event in


Tarragona on Catalonias National Day
(11/9/2014).

Albert Rivera en el acto organizado por


SCC en Tarragona durante el Da
Nacional de Catalua (11/9/2014).

Militants de DN a lacte organitzat


per SCC a Tarragona (11/9/2014).

DN members at the SCC-organised in


Tarragona on Catalonias National Day
(11/9/2014).

Militantes de DN en el acto organizado


por SCC en Tarragona (11/9/2014).

145
Militants de PxC a lacte organitzat
per SCC a Tarragona (11/9/2014).

PxC members at the SCC-organised in


Tarragona on Catalonias National Day
(11/9/2014).

Militantes de PxC en el acto organizado


por SCC en Tarragona (11/9/2014).

Carme Chacn, exministra de Defensa


del PSOE a lacte organitzat per SCC
a Tarragona (11/9/2014).

Carme Chacn (PSOE), former Defence


Minister, at the SCC-organised event in
Tarragona on Catalonias National Day
(11/9/2014).

Carme Chacn, ex ministra de defensa


del PSOE en el acto organizado por SCC
en Tarragona (11/9/2014).

146
Acte organitzat per SCC
a Tarragona (11/9/2014).

The SCC-organised event


in Tarragona (11/9/2014).

Acto organizado por SCC


en Tarragona (11/9/2014).

147
Amb Camisa blanca Robert Hernando, secretari general de PxC, a la seva dreta Alberto Snchez, regidor
de PxC i fundador del Casal Tramuntana durant un acte en contra de la famlia Pujol (26/9/2014).

Wearing a white shirt theres PxCs general secretary Robert Henando, PxCs. On his right theres Alberto Snchez, PxC
town councillor and Casal Tramuntana founder. PxC and Somatemps-organised event against the Pujol family in front
of the Catalan Parliament (26/9/2014).

Con camisa blanca Robert Henando, secretario general de PxC, a su derecha, Alberto Snchez, regidor de
PxC y fundador del Casal Tramuntana durante un acto contra la familia Pujol (26/9/2014).

148
Javier Barraycoa de Somatemps i la CTC en un acte organitzat per PxC i Somatemps
davant del Parlament de Catalunya en contra de la famlia Pujol (26/9/2014).

Somatemps and CTSs Javier Barraycoa at a PxC and Somatemps-organised event against the
Pujol family in front of the Catalan Parliament (26/9/2014).

Javier Barraycoa de Somatemps y la CTC en un acto organizado por PxC y Soma-


temps delante del Parlamento de Catalua contra la familia Pujol (26/9/2014).

149
Membres de les BBBB durant la concentraci organitzada
per SCC a la plaa Catalunya de Barcelona (12/10/2014).

BBBB members at the SCC-organised gathering in Barcelonas


Catalunya square (12/10/2014).

Miembros de las BBBB durante la concentracin organizada


por SCC en la Plaza Catalua de Barcelona (12/10/2014).

150
151
Un noi amb la bandera franquista lligada a la
cintura parlant amb Gerard Bellalta, empresari
i conegut espanyolista de Vilanova i la Geltr i
exalcaldable de PxC. Bellalta va militar a PxC
fins que se sab havia estat condemnat a dos
anys de pres pel Tribunal Suprem per la venta
fraudulenta de falsos contractes de treball a
immigrants que pretenien regularitzar-se.
Concentraci organitzada per SCC a la plaa
Catalunya de Barcelona (12/10/2014).

A young man with a Francoist flag tied to his waist


talks to Gerard Bellalta, Vilanova i la Geltrs
well-known businessman and Spanish nationalist
activist. Bellalta was a PxC member and local leader
until it was revealed that the Spanish Supreme Court
had condemned him to two years in jail for selling
forged work contracts to immigrants wanting to
legalise their status. SCC-organised gathering in
Barcelonas Catalunya square (12/10/2014).

Un chico con la bandera franquista atada a la


cintura hablando con Gerard Bellalta, empresa-
rio y conocido activista espaolista de Vilanova
y la Geltr y ex candidato a la alcalda de PxC en
este municipio. Bellalta milit en PxC hasta que
se descubri que el Tribunal Supremo lo haba
condenado a dos aos de crcel por la venta
fraudulenta de contratos de trabajo falsos a
inmigrantes que queran regularizar su
situacin. Concentracin organizada por SCC
en la Plaza Catalua de Barcelona (12/10/2014).

Bloc de PxC a la concentraci


organitzada per SCC a la plaa Catalunya
de Barcelona (12/10/2014).

PxC members at the SCC-organised gathering


in Barcelonas Catalunya square (12/10/2014).

Bloque de PxC en la concentracin


organizada por SCC en la Plaza Catalua
de Barcelona (12/10/2014).

152
Membres del Club Motard Rebels dArts presents a la concentraci
organitzada per SCC a la plaa Catalunya de Barcelona (12/10/2014).

Club Motard Rebels dArts members at the SCC-organised gathering in Barcelonas


Catalunya square (12/10/2014).

Miembros del Club Motard Rebels de Arts presentes en la concentracin


organizada por SCC en la Plaza Catalua de Barcelona (12/10/2014).

153
Membres de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona cantant lhimne de la Legin i el Cara al Sol durant la concentraci
organitzada per SCC a la plaa Catalunya de Barcelona. Amb el megfon Jess Caadas, president de la Hermandad (12/10/2014).

Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona members singing the Spanish Legion anthem and the Cara al Sol at the SCC-organised gathering in
Barcelonas Catalunya square. Holding the loudhailer theres its president, Jess Caadas (12/10/2014).

Miembros de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona cantando el himno de la Legin y el Cara al Sol, durante la
concentracin organizada por SCC en la Plaza Catalua de Barcelona. Con el megfono, Jess Caadas, presidente de la Hermandad (12/10/2014).

154
155
Amb jaqueta marr, Eduardo Garca Gonzlez, exdirigent del FDE i EBS conversant amb Gerard Bellalta. A laltra foto sel pot veure fugint desprs de
robar la bandera dun grup dindependentistes bascos que tamb shavien concentrat a la plaa de Sant Jaume. Concentraci a Barcelona de Libres e
Iguales contra de la consulta del 9-N (8/11/2014).

Eduardo Garca Gonzlez (wearing a brown jacket), former FDE and EBS leader, speaks with Gerard Bellalta. On the other picture he can be seen running away after stealing a
flag from a group of Basque independentists that had also gathered at Barcelonas Sant Jaume square. Libres e Iguales rally against the 9-N popular consultation (8/11/2014).

Con chaqueta marrn, Eduardo Garca Gonzlez, ex dirigente del FDE y EBS conversando con Gerard Bellalta. En la otra foto se le puede ver huyendo
despus de robar una bandera a un grupo de independentistas vascos que se haban concentrado en la Plaza de Sant Jaume. Concentracin en Barcelona
de Libres e Iguales contra la consulta del 9-N (8/11/2014).

156
157
158