You are on page 1of 1

Art.

10

Solicitarea avizului sanitar va fi insotita de o documentatie tehnica alcatuita din urmatoarele piese
scrise si desenate:

a) planul general de amplasare a obiectivului, prezentat la o scara din care sa se inteleaga clar
incadrarea in zona, in localitate, in cartier, accesul la retelele de transport, energie si utilitati, precum si
caracteristicile terenului;

b) memoriul tehnic insotit de piese desenate pentru explicarea modului de rezolvare a urmatoarelor:
circuitele functionale si modul lor de structurare; procesul tehnologic la nivelul spatiilor de lucru,
insistandu-se asupra proceselor si operatiunilor generatoare de noxe; asigurarea aprovizionarii cu apa
potabila; colectarea si tratarea apelor uzate si a deseurilor lichide si solide; masurile prevazute pentru
combaterea poluarii atmosferei, pentru protectia sanitara a alimentelor, pentru realizarea unor circuite
corecte in unitatile sanitare, pentru realizarea circuitelor functionale si a conditiilor de viata si de
activitate optima in colectivitatile de copii si tineri, pentru asigurarea conditiilor impuse de normele de
igiena la locul de munca si pentru prevenirea bolilor transmisibile;

c) certificatul de urbanism, eliberat de autoritatile publice competente, potrivit legii;

d) copii de pe actele de identitate ale investitorului sau beneficiarului, incheierea irevocabila a


judecatorului delegat de autorizare si de inmatriculare a societatii comerciale sau, dupa caz, hotararea
judecatoreasca definitiva, dovada inmatricularii societatii la oficiul registrului comertului, actul
constitutiv al societatii comerciale (contract si/sau statutul societatii) si autorizatia de functionare
(partea care cuprinde obiectul de activitate), dupa caz, autorizatia de exercitare a unei activitati
independente, emisa de organele competente potrivit legii.

In cazul institutiilor publice se solicita actul normativ privind infiintarea si functionarea acestora;

e) copii de pe actele de detinere a terenului sau a cladirilor;

f) acordul persoanelor juridice sau fizice din vecinatatea obiectivului pentru care se solicita aviz, in
situatiile prevazute in normele de igiena emise de Ministerul Sanatatii;

g) chitanta de plata a avizarii.