You are on page 1of 1

SENARAI SEMAK EKSPERIMEN SAINS TINGKATAN SATU 2017

Nama Murid : Kelas :

PERKARA TP TP TP 3 TP TP TP
1 2 4 5 6
Tujuan
Hipotesis
MERANCANG Pembolehubah
Bahan dan radas
Kaedah/prosedur/teknik

Menggunakan radas
MENJALANKAN mengikut perancangan
Membersih dan menyimpan
radas

Membina jadual dengan PM


MENGUMPUL dan PG
DAN Melengkapkan jadual dengan
MEREKOD data yang betul (kurang
tepat)
Menulis
perbincangan/melukis graf
Menyatakan sama ada
hipotesis diterima atau
ditolak
Membuat rumusan dengan
betul
MENTAFSIR Menjustifikasikan dapatan
DATA dengan teori/prinsip/hukum
MEMBUAT Menilai dan mencadang
KESIMPULAN penambahbaikan
Membincang kesahan data
dan mencadang
penambahbaikan kaedah
pengumpulan data

Disemak oleh :