You are on page 1of 53

powrt DO KLASY

Wstpu
sw pare
Wakacje nadal trwaj, ale wrzesie zblia si wielkimi krokami.
Zapewne wielu z Was ju nie moe doczeka si nowego roku szkolne-
go. Dobrze si skada, bo mamy dla Was wiele inspiracji.

Kreatywne pomysy emanuj z kadej strony! Dowiecie si, jak zapolo-


wa na jzyki i dobrze wystartowa w nowym roku.
Krystyna Breszka w autorskiej kolumnie doradzi, jak pokona powa-
kacyjny blues, a Natalia Tengowska zdradzi, jak wykorzysta pczek
na zajciach jzyka obcego. Jak zatrzyma soce, w co gra i nieustan-
nie inspirowa innych? Odpowiedzi znajdziecie w tym numerze! :)

Akumulatory naadowane?
Z inspiracjami z Cool School nawet wrzesie nie jest taki straszny!

Udanej lektury!

Milena Kaszuba

Wstpu
spis TRECI

Spis treci
Powrt do
Powrt do klasy klasy
Katarzyna Jarocka

str. 5 Wakacyjne polowanie na jzyki str. 5


Agnieszka Mazurkiewicz

Mocny start w nowy rok str. 8


Mateusz Matt Byrski

Jak zrobi gr planszow


str. 8
z e-fiszek? str. 10
Katarzyna Wicek

Pomysy na Europejski Dzie


Jzykw str. 14
Katarzyna Gralczyk

Szalestwa grup mieszanych str. 17


str. 17 Renata Berryman

Instilling Interest in Reading in


Young Learners Part 2 str. 20
Krystyna Breszka

(Po)wakacyjny blues str. 24


str. 24

3 COOL SCHOOL
Natalia Tengowska

Dmuchany pczek i wiea czyli


powiew wakacji na zajciach
jzykowych str. 27
Karina Kalemba

str. 29
Padlet na dobry pocztek str. 29
Teacher po wakacjach Teacher
Milena Jastrzbska
po wakacjach
Produktywno nauczyciela str. 31
Ewa Ostarek
Teacher
Jak uywa vision board w szkole?
str. 33 str. 33
na wakacjach
Varinder Unlu

Pomoc uczniom ze specyficzny-


mi trudnociami w uczeniu si str. 35
Agata Zakrzewska - Okrojek

str. 41
Zatrzymaj soce zanim spadn
jesienne licie str. 41
Patrycja Zakaszewska:

Tajemnicze Domostwo
na lekcji jzyka obcego str. 43
Aleksandra Oliwa
str. 45
Jak dba o siebie i inspirowa
innych? str. 45

LIPIEC / SIERPIE 2017 4


powrt DO KLASY

Wakacyjne polowanie
na jzyki
Wakacje to dla wikszoci nauczycieli (i uczniw) czas odpoczynku oraz 2-miesiczna przerwa od nauki,
ale s te tacy, ktrzy organizuj (i uczszczaj na) kolonie czy pkolonie z zajciami jzykowymi w pro-
gramie. Czsto pojawia si problem, w jaki sposb przemyci nauk jzyka obcego tak, aby i nauczyciel
si nie napracowa, i dzieci byy zachwycone. Rozwizaniem jest przeprowadzenie bezbolesnego, a jake
emocjonujcego polowania, ktrego efektem jest nie tylko nauka, ale i wietna zabawa w kadej grupie
wiekowej.

Scavenger
Scavenger hunt nawzajem), aby uczniowie od rzeczy, ale i opisa histori ich

hunt razu ich nie odnaleli i mieli przy


tym troch trudniejsze wyzwa-
zdobycia,
5) jeeli lubisz technologie,
Jest to bardzo prosta i zara- nie, a Twoi uczniowie posiada-
zem bardzo ekscytujca gra, 2) moesz zakodowa nazwy j komrki (najlepiej tyl-
ktra w USA czy Wielkiej Bry- przedmiotw w rebusach (korzy- ko jedn na druyn, eby
tanii jest czsto organizowa- stajc np. ze strony www.festisi- musieli te wsppracowa),
na podczas rnych przyj te.com/rebus), ktre uczniowie to moesz poprosi ich o zrobie-
oraz w trakcie wakacyjnych bd musieli najpierw rozwiza, nie zdj wszystkich przedmio-
wyjazdw i to nie tylko dla dzie- aby wiedzie czego szuka, tw z listy zamiast je przynosi.
ci. Zadaniem uczestnikw jest 3) na niszych poziomach mo-
uzbieranie zestawu przedmio- esz poprosi o przyniesienie W przypadku zej pogody
tw z otrzymanej listy, przedmiotw, ktrych nazwy wszystkie powysze pomy-
a zwycizc jest osoba lub dru- (oczywicie w jzyku obcym) sy moesz rwnie dobrze
yna, ktra zrobi to jako pierw- zaczynaj si na poszczeglne zrealizowa w budynku (czy
sza albo uzbiera jak najwicej litery alfabetu albo odnalezienie po wakacjach w swojej szkole),
rzeczy w wyznaczonym czasie. rzeczy przedstawiajcych cay pamitajc przy tym jednak
alfabet, o zaweniu przestrzeni poszu-
Oto kilka pomysw, jak mo- 4) na wyszych poziomach kiwa do kilku z gry ustalonych
na j wykorzysta w trakcie warto skorzysta z gotowych pomieszcze oraz wybraniu bez-
zaj jzykowych na wieym pomysw Keri Smith (autor- piecznych przedmiotw do od-
powietrzu: ki synnego Zniszcz ten dzien- nalezienia.
1) przygotuj listy nieco mniej nik) z jej ksiki The Pocket
oczywistych przedmiotw (dru- Scavenger, gdzie uczniowie
yny mog przygotowa je sobie musz nie tylko odnale pewne

5 COOL SCHOOL
Treasure
Treasure hunt
niej informacji (zazwyczaj
w formie karteczek z zagadka-
zniechcili ewentualnymi po-
mykami i mieli przy tym wicej
hunt mi), a wygrywa ta osoba czy
druyna, ktra dotrze do mety
frajdy,
2) zamiast tych wskazwek mo-
Jest to druga rwnie popular- jako pierwsza. esz wrczy uczniom map
na i jeszcze bardziej ekscytuj- skarbw (albo mog sobie na-
ca gra, ktra w naszym kraju jest Oto gar pomysw na wyko- wzajem je przygotowa), ktr
lepiej znana pod nazw podcho- rzystanie tej gry w trakcie za- bd musieli uzupeni o nazwy
dy, od ktrych jednak nieco si j jzykowych na boisku czy przedmiotw czy miejsc na niej

rni oraz jest nieco bardziej w ogrodzie: zaznaczonych,


skomplikowana ni scavenger 1) przygotuj dosy proste 3) na niszych poziomach za-
hunt. Zadanie uczestnikw po- opisy kolejnych miejsc ukry- miast wspomnianego opisu mo-
lega na odszukiwaniu ukrytych cia skarbw (druyny mog esz po prostu zapisa nazwy
miejsc lub przedmiotw na pod- sobie nawzajem je przygoto- przedmiotw czy miejsc na kart-
stawie otrzymanych wcze- wa), aby uczniowie si nie kach, ewentualnie pozbawiajc

LIPIEC / SIERPIE 2017 6


ich przykadowo samogosek, wych zasadach bezpieczestwa, wasnych nie wymaga tajemnej
eby uczniowie musieli troch ale jednej zasady nie mona ni- wiedzy czy duego nakadu rod-
pogwkowa, gdy zama nie podpowiadaj kw finansowych,
4) na wyszych poziomach uczniom, niech sami sprbuj nauka jzyka obcego jest
zamiast opisu kolejnego przed- dalej gra nawet w momencie jakby przy okazji dobrej zaba-
miotu czy miejsca moesz przy- zwtpienia czy zagubienia, wy, dlatego uczniowie chtnie
gotowa zagadk dajc jedynie bo to jeszcze bardziej zmotywu- w nich uczestnicz,
pewne oglne wskazwki (przy- je ich do wysiku. jzyk obcy jest uywany
kadowe znajdziesz na stronie w autentycznym kontekcie,
www.treasurehuntdesign.com ), Ile istnieje osb, tyle tak napraw-
gdy uczniowie po prostu uczest-
5) moesz pokusi si rwnie d moe by wariacji tych dwch nicz w bardzo popularnych
o uycie technologii zapisujc rewelacyjnych gier na wakacje, anglojzycznych grach towarzy-
wskazwki za pomoc kodw QR ktre posiadaj wiele cennych skich,
(uczniowie powinni mie przy- zalet: te gry pobudzaj wie-
najmniej jedno urzdzenie mona w nie gra w kadych le zmysw i zachcaj
z czytnikiem tych kodw na dru- warunkach pogodowych i w ka- do aktywnoci fizycznej, co z ko-
yn), albo cigajc gotow gr dym miejscu (wewntrz bd lei wpywa na zapamitywanie
przygotowan na stronie na zewntrz budynku), sw i przetwarzanie informa-
www.grammarmancomic.com w najprostszej wersji wyma- cji w mzgu.
gaj niewiele przygotowania,
Oczywicie rwnie ta gra z po- ktre tak naprawd uczniowie Miego polowania!
wodzeniem moe zosta prze- mog wykona sami,
prowadzona wewntrz budynku, istnieje wiele gotowych ma- Katarzyna Jarocka
pamitajc jedynie o podstawo- teriaw, a stworzenie swoich

7 COOL SCHOOL
powrt DO KLASY

Mocny
korzysta na krytyczne spojrzenie na otoczenie,
w jakim bd odbywa si zajcia jzykowe. Usid
w miejscu, w ktrym zwykle siedzi Twj ucze i ro-
zejrzyj si uwanie dokoa, patrzc jego oczyma.

start Moe przydaoby si odwiey ciany? Wymieni


stary mebel? Umy okno? Dowietli sal? Nawet,
gdy jeste nauczycielem w szkole publicznej, gdzie
Wrzesie ma do zrobienia jeszcze tylko kilka su- sale s z gry przydzielone, masz wpyw na to, jak
sw przez kalendarz. Nawet si nie obejrzysz, jak wyglda otoczenie Twoich uczniw. Motywujcy
zabrzmi pierwszy szkolny dzwonek, a do sal Twojej plakat na cian? Zwracajce uwag hasa na ga-
szkoy jzykowej wejd uczniowie! zetce szkolnej? Zapisane kodem QR tajemnice,
ktre wzbudz zainteresowanie zaraz po wej-
ciu do sali?
Duy wpyw na to, czy w ogle oraz z jakim nasta-
wieniem Twoi podopieczn wrc do nauki, ma styl,
w jakim zakoczye wspprac z nimi w roku po- Ustal
2. Ustal swojeswoje
zasady gry
przednim. Czasami rwnie to, czy podtrzymy-
wae wasz znajomo w okresie wakacji, np.
zasady gry
udostpniajc konsultacje dla chtnych uczniw, We wspomnianych powyej QR kodach, rozwie-
czy, po prostu, przypominajc si im od cza- szonych na cianach klasy, moesz na przykad
su do czasu. Jednak, wbrew obiegowej opinii, ukry Twoje elazne nauczycielskie zasady. Je-
niezwykle wane jest rwnie to, jak si zaczyna! li nigdy ich nie spisae - to wanie teraz jest
Szczeglnie w przypadku nowicjuszy, dopiero te- ten moment! Zastanw si, jakie s Twoje ocze-
stujcych Twj nauczycielski potencja. Pierwsze
spotkanie, pierwsze wraenie, pierwsza lekcja dzie-
j si tylko raz. Bana, prawda? Nie lekcewamy
go! Dodam jeszcze jeden: jak sobie pocielisz, tak
si wypisz. I to do czerwca! Wygodny materac
i puchowa koderka czy wizienna prycza?- wybr
jest w Twoich rkachi gowie. Jak zrobi pozy-
tywne wraenie na uczniach i, co waniejsze, pod-
trzyma t temperatur przez kolejne miesice?
Odpowiedzi jest DOBRE PRZYGOTOWANIE ju
teraz. Do dziea!

1. Otoczenie
Otoczenie
Czas, ktry pozosta do godziny zero warto wy-

LIPIEC / SIERPIE 2017 8


kiwania i propozycje dla uczniw. Pewnie bd np. lubisz sport - pokazujesz zdjcie legginsw lub
si rni w przypadku poszczeglnych grup, sportowych butw, masz crk - zdjcie lalki itd.
typw kursw, form nauki. Zapewne jednak jest Pamitaj, by pierwsze zajcia wywoay umiechy
kilka niezomnych, niezmiennych pryncypiw, na twarzach uczniw, day kademu szans na wy-
wedug ktrych pracujesz na kursach jzykowych. powiedzenie si i sprzyjay stworzeniu dobrej at-
Oczekujesz, e uczniowie zaangauj si w proces mosfery. Sprbuj wywoa w uczniach wraenie,
uczenia, bd pracowa rwnie poza zajciami? e jzyk dzieje si mimochodem, nie jest i nie
Chcesz, by na Twojej lekcji uywali wycznie j- bdzie siermin drog przez mk. Bynajmniej
zyka obcego? A moe nie tolerujesz spnialstwa? nie z Tob.
Zapisz to! Miej przygotowane. Oczywicie zasady
mona ustala wsplnie, np. w ramach pierwszej
lekcji. Warto jednak, aby ju teraz zna swoje - a-
Jak
4. Jak Ci
Ci widz.
twiej pjdzie Ci negocjowanie ich z uczniami. widz...
3.Przygotuj
Postaraj si jak najkorzystniej wyglda. Nie mu-
Przygotuj lekkostrawne sisz przebiera si w dwudziestocentymetrowe
lekkostrawne
zajcia
szpilki, czy tworzy super mocnego makijau,

zajcia
szczeglnie, jeli na co dzie go nie robisz i robi nie
planujesz. Chodzi raczej o to, by dobrze, swobodnie
i piknie si poczu. Nie zapomnij wypocz przed
Chodzi gwnie o to, aby, z jednej strony, nie wy- pierwszymi zajciami. I odpowiednio wczenie
straszy uczniw na starcie i nie przeadowa wsta, by zdy postawi si do pionu. Zaspany
pierwszych lekcji zbyt du iloci materiau, lektor z podkronymi oczami, wosami w niea-
szczeglnie gramatycznego, z drugiej za, nie da dzie, czy zziajany, biegncy z jednej lekcji na drug,
im szansy na poczucie, e ten kurs chyba dopie- z pewnoci nie zrobi dobrego pierwszego wra-
ro si rozkrci. Zwykle na pocztku roku szkol- enia. Rwnie ten, na ktrego twarzy maluje si
nego, szczeglnie na wyszych ni podstawowy bezdenne nieszczcie, spowodowane kocem
poziomach, sprawdzaj si zajcia komunikacyj- wakacji i jedn nog jest jeszcze na play.
ne. Sprbuj jednak zaskoczy nieco uczniw i nie
zaczynaj pierwszej lekcji pytaniem o spdzone Te wane, drobiazgi, spowoduj, e znacznie wzro-
wakacje. Zreszt tak naprawd jest ono nie- nie w Tobie, drogi nauczycielu, poczucie pewno-
co niebezpieczne, bo zbyt osobiste, gdy np. nie ci siebie. Dobrze przygotowany, z przemylanym
znasz jeszcze swoich uczniw. Dla odmiany - planem, choby i wstpnym, nie tylko na pierwsze
przygotuj np. kilka zdj - slajdw z cyklu o sobie, zajcia, a na cao wsppracy z uczniami, dobrze
wywietl je uczniom i popro, by zgadywali, co te czujcy si we wasnej skrze i zaraajcy pozytyw-
zdjcia o Tobie mwi. Bd wiczy zadawanie nym nastawieniem i umiechem - to Twoja pierw-
pyta - jedn z najmniej zwykle trenowanych sza prosta do sukcesu w nowym roku szkolnym,
przez podrczniki czynnoci. Poza tym dasz upust a na pewno dobrej wsppracy z uczniami.
uczniowskiemu zaciekawieniu swoim nauczycie-
lem. Obrazy mog by nieoczywiste i nie wprost, Agnieszka Mazurkiewicz

9 COOL SCHOOL
artyku SPONSOROWANY

Jak zrobi gr
planszow z e-fiszek?
Niewtpliwie jestem farciarzem od dwudziestu lat ucz angielskiego i jeszcze mi si nie znudzio.
Chyba nawet jest wrcz odwrotnie, im dalej w las tym robi si ciekawiej. Jedn z wielu atrakcji, ktre
napotkaem na swojej lenej ciece zawodowej s strony internetowe do tworzenia fiszek. Jest ich
coraz wicej i wszystkie maj swoje zalety. Ja od siedmiu lat uywam strony Quizlet i na jej przykadzie
omwi sposb, w jaki tworz gry planszowe dla moich uczniw. Myl jednak, e takie gry mona te
stworzy przy uyciu innych stron np. Fiszkoteka lub Studystack.

Dlaczego
Dlaczego planszwki? Jak to zrobi?
Jak to zrobi?
planszwki?
Quizlet to strona internetowa. eby jej uy w kla- Stworzenie gry planszowej omwi na przy-
sie, trzeba mie przynajmniej jaki ekran, projektor kadzie zestawu, ktry powsta podczas pracy
lub tablic interaktywn, komputer i w dodat- z grup egzaminacyjn przygotowujc si do te-
ku to wszystko musi by podczone do Internetu. stu Advanced. W trakcie trwania kursu, stworzy-
Nawet jeli tak jest, to do szybko okae si, e em i regularnie uzupeniaem zestaw fiszek ze
te strony s zorientowane na osoby uczce si swkami, ktre moi uczniowie chcieli zapamita
samodzielnie (self-study). Wikszo dostpnych z danej lekcji. Zestaw ten znajdziecie tutaj: https://
opcji angauje wycznie jedn osob wic nie- quizlet.com/_2jonao .
specjalnie nadaj si one do pracy z grup. Quizlet Opcja Print (rys.1)
posiada bardzo fajn funkcj, tzw. Quizlet Live,
ktra pozwala na powtrzenie swek poprzez gr Nastpnie wybieram format wydruku Small (rys.2)
zespoow tak, Quizlet Live jest bardzo fajne, Ja zwykle zostawiam opcj Alphabetize, eby ko-
ale znowu wracamy do wymaga sprztowych. lejno swek bya inna ni chronologiczna, ale
Studenci musz mie dostp do komputerw, ta- mona tego nie robi (wystarczy j odklikn).
bletw lub telefonw (te jednak maj bardzo mae Odklikuj rwnie opcj Print images nie s one
ekrany, co wpywa na moliwo ich wykorzysta- w tej grze potrzebne, wic nie ma sensu marnowa
nia w pracy w grupie). Niewielu z nas ma takie toneru. Potem, wciskam guzik Open PDF i voil
moliwoci techniczne. Dodatkowo, Quizlet Live mam gotowy zestaw do drukowania (wane!!!:
jest dostpny dla patnych abonentw tej strony. drukuj zestaw jednostronnie). Ten zestaw ma a
Wersja bezpatna pozwala na (midzy innymi) osiem stron, wic wybieram strony, ktrych chc
drukowanie fiszek i wanie std pomys na two- uy lub dziel klas na podgrupy i daj im rne
rzenie gier planszowych. zestawy. Zestaw dla kadej z grup skadam na p

LIPIEC / SIERPIE 2017 10


i ukadam na stole swkami do gry. (rys.3) zadawane tylko kobietom. Pamitam, jak w jednej
Pola Start i Finish uczniowie opisuj dugopisami. z grup, to wanie dziewczyna wybraa pytanie
Pola oznaczone znakami zapytania pomidzy dla chopaka (pyt. nr 14: Tell me something about
zoonymi kartkami to pola, ktre mona wyko- yourself that might surprise me.). Wyraz twarzy
rzysta w rny sposb. Jeeli pracuj z grup, tego chopaka, jak usysza pytanie by po pro-
ktra jest kreatywna to zwykle ustalamy, co tutaj stu bezcenny. Oczywicie pytania te znajdziecie
ma si dzia. Jeli brakuje pomysw (lub s one zarwno w artykule (http://bit.ly/2s8BTUY) jak
nieodpowiednie) to na przykad uywam i w postaci fiszek (warto zaznaczy opcj drukowa-
pyta, ktre znalazem w gazecie The Guardian nia obustronnego): https://quizlet.com/_3jmg9q.
w artykule pt. 17 Questions to ask a woman on
Jak w to gra?
a date. Te pytania nadaj si dla poziomw bar-
dziej zaawansowanych, ale wcale nie musz by Jak w to gra?

11 COOL SCHOOL
Uczniowie ustawiaj pionki i rzucaj kostk. Sta- skadania wydrukowanych kartek na p jest
wiaj pionek na danym polu i maj nastpujcy to, e jeli nikt w grupie nie pamita swka
wybr: mona szybko zdj pionki i sprawdzi definicj
1. Definuj swko po angielsku i podaj przy- swka. Pionek jednak zawsze wraca w takiej sy-
kadowe zdanie/fraz (tak, tak te po angielsku) tuacji do poprzedniej pozycji i nastpna osoba,
np. aspic is a substance used in cooking. Its a clear ktra wylduje na danym polu, bdzie moga po-
jelly and is served cold. For example, you can say: nownie sprbowa zdefiniowa lub uy swka.
chicken in aspic. Jeli swko zostao ju zdefiniowane, to osoba,
2. Nie definiuj swka tylko wypowiada- ktra wyldowaa na tym polu po raz kolejny,
j zdanie, ktre jest dla nich prawdziwe czy- przemieszcza pionek (w przd lub w ty) do naj-
li nie mwi: He likes chicken in aspic. bo nie bliszego niezdefiniowanego swka. Zwycizc
wiadomo kto to jest He, tylko mwi co, co mo- moe by osoba, ktra pierwsza skoczy (albo ta,
na sprawdzi (reszta grupy) poprzez zadawanie ktra zdefiniuje najwicej swek).

Czy ta gra
pyta np. I cant eat any food in aspic. Why? Be-
cause I am allergic to it.
Czy ta gra nadaje si na
3. Opowiadaj historyjk (prawdziw lub nie)
z uyciem tego sowa np.: I once ate some chicken nadaje si
in aspic and I broke out in a terrible rash. I had
na
nisze nisze
poziomy?
poziomy?
to see a doctor who told me I was actually allergic
to it. So, no more aspic for me, which is ok becau-
se I dont really like the taste anyway. Tak. Mog sobie wyobrazi t gr z uyciem
tego zestawu: https://quizlet.com/_1xmya0 gdzie
Zadaniem grupy jest zdecydowa, czy swko zo- plansz stanowi strona z obrazkami, a uczestnicy
stao poprawnie zdefiniowane lub uyte. Jeli nie, musz, np. poda swko (nazw danego ubra-
to pionek wraca na poprzedni pozycj. Zalet nia w tym przypadku). Zamiast skomplikowanych
pyta mona zadawa bar-
dzo proste np.: How often/When
do you wear an anorak?

Mam nadziej, e spodoba si


Wam powyszy pomys. Moe
sprbujecie stworzy swj
wasny zestaw w przyszym
roku szkolnym i zrobicie swoj
wasn planszwk?

Mateusz Matt Byrski

LIPIEC / SIERPIE 2017 12


powrt DO KLASY

Pomysy na
Europejski Dzie
Jzykw Czy obchodzicie Europejski Dzie Jzykw w waszych
szkoach? 26 wrzenia - zapamitajcie t dat. Warto w ten
dzie promowa nauk rnych jzykw.

Wiele organizacji pozarzdo-


wych przygotowuje na ten ma promocji i dotarcia do no-
dzie rnego typu atrakcje, wego klienta. Jeli czujesz si
ale przecie kady z nas moe dobrym kucharzem/kuchark,
przygotowa wiksze lub mniej- moesz zorganizowa wsplne
sze wydarzenie w szkoach, warsztaty gotowania tradycyj-
gdzie pracujemy. Chciaabym nych potraw z Anglii czy Hiszpa-
podzieli si z Wami pomysa- nii.
mi na obchodzenie Dnia Jzy-
kw Obcych, ktre wsplnie Stoiska
Stoiska jzykowe
z kolegami i koleankami zreali-
zowaam w szkole lub planuj jzykowe
zrealizowa w najbliszym cza-
sie. Przygotowujemy kilkanacie
lub wicej zada/rebusw/
quizw/puzzli, jedno zadanie iska oraz uzyska potwierdze-
Degustacja
Degustacja
na jeden stolik. Uczniowie pod- nie wykonania zada (podpis
chodz do wolnego stanowi- ucznia lub nauczyciela na karcie
ska i wykonuj dostpne tam odpowiedzi), otrzymuje ocen
Stoisko z potrawa- zadanie. Nad kadym stoiskiem z wybranego jzyka lub wybie-
mi charakterystycznymi dla da- czuwa jeden lub dwch uczniw, ra sobie inn nagrod (np. do-
nego kraju jest zawsze oblegane. ktrzy sprawdzaj poprawno datkowe nieprzygotowanie).
Mona kupi gotowe przekski, odpowiedzi i nagradzaj dobre
poprosi uczniw o przygoto-
wanie potraw lub zwrci si
odpowiedzi cukierkiem lub in-
nym upominkiem. Moemy te Dekoracja
Dekoracja szkoy
o pomoc do lokalnej restaura-
cji specjalizujcej si, np. w kuch-
przygotowa kart odpowie-
dzi dla kadego ucznia; ta oso-
szkoy
ni woskiej czy meksykaskiej. ba, ktra poprawnie odpowie Na stronie Europejskie-
Dla nich moe by to for- na 90% zada z kadego sto- go Dnia Jzykw http://www.

LIPIEC / SIERPIE 2017 14


wie rozdawali flagi-naklej-
ki dla mieszkacw miasta.
Uwaga organizacyjna: taki hap-
pening to zgromadzenie, wic
trzeba go zgosi odpowied-
nio wczeniej do Urzdu Miasta.

Zajcia
Zajcia jzykowe
jzykowe
Jeli w waszym miecie ist-
niej fundacje wsppracujce
z wolontariuszami z innych
edj.org.pl/ dostpne s plakaty, dzaj ankiet z przechodniami. krajw albo znacie jaki obco-
ktre mona wykorzysta pod- Kolejny etap ankiety to przygo- krajowcw, warto zaprosi ich
czas dekoracji szkoy. Moemy towanie odpowiedzi i opubliko- do poprowadzenia lekcji w ramach
wydrukowa flagi i powiesi je wanie ich na stronie szkoy lub Dnia Jzykw Obcych. W zeszym
na terenie szkoy lub wydru- na tablicach ogosze na terenie roku dostalimy si do projek-
kowa je jako naklejki i rozda szkoy.
kademu uczniowi do przy-
czepienia na ubraniu lub tor-
bie. Na kolorowych kartkach Lokomotywa
Lokomotywa
moemy wydrukowa cytaty,
ciekawostki, najdusze wyrazy
lub zagadki w rnych jzykach Moemy zorganizowa happe-
i kilka dni przed EDJ umieci ning na terenie szkoy lub miasta.
je w caej szkole na cianach Musimy znale tumaczenie
i drzwiach sal lekcyjnych. Lokomotywy Juliana Tuwi-
ma na rne jzyki (mi udao si
znale na rosyjski, hiszpaski,
Ankieta
Ankieta niemiecki i angielski). Ucznio-
wie dziel si czcia-
mi tekstu, a potem w ramach
Wsplnie z uczniami przygotuj happeningu czytaj tekst wier- tu Europe-Mobile http://www.
ankiet na temat nauki jzy- sza w charakterystycznym europamobil-online.eu/
kw obcych. To uczniowie wy- punkcie szkoy czy miasta. Par i n d e x . p h p? B e re i c h = H o -
bieraj pytania, a potem pod lat temu podczas takiej recy- me_Pl i na cay dzie przyje-
opiek nauczyciela wychodz tacji mielimy specjalny baner, chali do nas wolontariusze
do centrum miasta i przeprowa- a podczas recytacji ucznio- z kilkunastu krajw Europy, popro-

15 COOL SCHOOL
wadzili kilka warsztatw na temat
Unii Europejskiej, integracji eu-
ropejskiej i tosamoci. A moe
wasi byli uczniowie studiuj
teraz na mniej popularnych kie-
runkach filologicznych? Par lat
temu moja bya uczennica w ra-
mach Dnia Jzykw poprowa-
dzia lekcj jzyka japoskiego.

Przedstawienie
Przedstawienie
Jeli w waszej szkole dzia-
a Koo Teatralne, moecie
wsplnie wystawi krtkie dz nauczyciele jzykw obcych. take o polskim. Zamwienie
przedstawienie (u mnie w szkole Jeli chcecie zwikszy zacieka- prawdziwej fotobudki to do
byy to bajki w rnych jzykach) wienie uczniw, moecie ten droga inwestycja, dlatego war-
lub seri skeczy. Jeli uczniowie sam konkurs przeprowadzi to zaaranowa swoj wasn
lubi piewa, przygotujcie pio- w grupach: uczniowie prze- wersj, np.: moe by to spe-
senki w rnych jzykach lub ciwko nauczycielom. wiet- cjalne miejsce, w ktrym zdj-
karaoke. na zabawa gwarantowana. cia bdzie wykonywa ucze lub
Kolejny pomys na zaangao- kady bdzie mg zrobi selfie
wanie wikszej grupy uczest- wykorzystujc przygotowane
Konkurs
Konkurs
nikw (w tym nauczycieli) wczeniej rekwizyty.
to przygotowanie Kahoota, w kt-
rym bdzie moga wzi udzia Mam nadziej, e zainspi-
Z grupy uczniw uczestnicz- nieograniczona ilo osb. rowaam was tymi kilko-
cych w spotkaniu wybieramy ma pomysami na organizacj
chtnych do udziau w kon- Europejskiego Dnia Jzykw.
kursie. Uczniowie odpowiadaj Fotobudka
Fotobudka Wykorzystajcie te, ktre we-
na pytania dotyczce wiedzy dug was najlepiej sprawdz si
o rnych krajach, o jzyku pol- w waszej szkole i dziki ktrym
skim i innych jzykach. Dobrze Przygotujcie wasne rekwi- pokaecie uczniom, e nauka j-
jeli pytania pojawiaj si na ekra- zyty do fotobudki, wiele zykw to przyjemno!
nie tak, aby caa publiczno przykadw dostpnych jest
moga take sprawdza swoj w Internecie, moecie si Katarzyna Wicek
wiedz. Odpowiedzi oceniane s nimi zainspirowa. Pamitaj-
przez jury, w skad ktrego wcho- cie o wszystkich jzykach,

LIPIEC / SIERPIE 2017 16


powrt DO KLASY

Szalestwa
grup mieszanych
Wakacje dla nauczyciela powinny by czasem odpoczynku i regeneracji, naadowania baterii na przyszy
rok szkolny. Ale nie kady nauczyciel ma wakacje patne i moe odpoczywa. Co z nauczycielami, ktrzy
stoj przed smutn perspektyw niezarobkowych 3 miesicy? Pewnie wikszo, tak jak i ja wzia si
za pkolonie, kolonie lub inne wakacyjne formy.

Zamiast wypocz, zmczeni bierzemy si zrobi takiego filmiku z uczniami? To by strza


za kolejn prac. Prac, w ktrej trzeba wykaza w dziesitk! Kady wybra z filmiku swj ulubiony
si wielk kreatywnoci i gibkoci w kadej styl chodzenia texting, tourist, walking on hot
moliwej formie. Na pkoloniach nigdy nie coals, dance fighter. Naladowalimy chodzenie,
wiecie, kto przyjdzie, w jakim przedziale wieko- zgadywalimy, kto co przedstawia, na czas wyko-
wym oraz jzykowym. Mnie przytrafia si nie- nywalimy dany ruch, zrobilimy swj powitalny
wielka grupa, bo 9 osobowa, ale z rozbiciem od taniec. Wyraenia zostay szybko opanowane
5-tego do 10-tego roku ycia. Wyzwanie wielkie, przez wszystkich, powtarzalimy je codziennie
ale wszystkiemu da si sprosta. Jak to zrobiam? w naszym powitalnym tacu.
Czytajcie dalej :)

Rnorodna
Rnorodna grupa
grupa
Cz osb mwi po angielsku prostymi zdaniami,
cz uywa fragmentw zda, a inni znaj poje-
dyncze sowa. I jak tu ogarn taki nietuzinkowy
zestaw?
Temat nisza, szalone zadania, co o czym nikt nie
ma pojcia i dla wszystkich jest czym nowym.
Pierwsze zadanie to sposb chodzenia! No tak,
kady chodzi, ale czy zdawalicie sobie spraw, ile
jest sposobw chodzenia? Do tego zadania zain-
spirowa mnie filmik, w ktrym mczyzna na bie-
ni spaceruje na rne sposoby. Umiaam si
po pachy, a potem pierwsza myl A dlaczego nie

17 COOL SCHOOL
Kolory, zwierzta, liczby, jedzenie, ubrania, pogoda wszyscy to znaj poza najmodszymi uczest-
nikami zaj. W jaki temat uderzy, aby zainteresowa maluchy i aby starsi si nie nudzili? Podr
w podmorsk krain! Zwierzta wodne typu starfish, swordfish, blowfish nie s znane nawet 10-latkom.
Zrobilimy zestaw nurka, przewodnik po morskich stworzeniach, wkrad si nawet potwr z Loch Ness.
Na wzburzonym morzu musielimy znale ryby dobre do zjedzenia, ucieka od stworze niebezpiecz-
nych i pomaga innym rozbitkom.

Jak wykona zestaw


Jak wykona
Mj pomys to: Tablica Chway Super Boha-
terw. Stworzylimy tablic, na ktrej kady
nurka?
zestaw nurka? w roli wybranego przez siebie superbohatera zbie-
ra odznaki przez cay czas trwania pkolonii.
Wyrnienia mona byo uzyska za: porzdek
Do zrobienia zestawu nurka potrzebujesz: karto- na swojej planecie, pomoc sabszym, wsparcie
nu np.: po pizzy, na wycicie petw oraz sznurek superbohatera, zjedzenie posiku mocy, itp.
do zawizania petwy ze stop. Sznurujemy,
jak adidasy, take starcz ju 3 dziurki po lewej Jeli ju jestemy przy tablicy korkowej to i rw-
i po prawej stronie. Do zrobienia butli z gazem, jak nie tutaj mam kilka ciekawych pomysw na jej
i maski uyam workw na mieci. Jeden worek zastosowanie:
na mask i robimy dziur na twarz, aby mc oddy-
cha. Dwa worki na dwie butle z tlenem, wiemy
ze sob sznurkiem. Aby zrobi morze wystarczy
Interaktywno
1. Interaktywno
uy folii, ktr kupujemy, gdy malujemy ciany
w domu. Na tej folii rozkadamy flashcards z ryba-
mi i prosimy uczniw, aby w ubiorze nurku chodzi- Ciekawym pomysem s tablice, na ktrych
li do odpowiednich obrazkw. Uczniowie siedzc uczniowie mog sami tworzy i co na nich robi,
po bokach folii mog ni porusza w gr i w d, np. aby co poczy. Jeli skupimy si na miej-
aby da efekt fali. Aby unikn uciekajcych kart scach, w ktrych byli w czasie wakacji moemy
mona je pooy pod foli. z lewej strony powiesi wydrukowane wyrazy
w jzyku polskim, a po prawej ich tumaczenie

Jak uatrakcyjni
Jak uatrakcyjni zajcia,
w jzyku angielskim. Za pomoc duych gumek
recepturek albo po prostu zwykego sznurka po-
zajcia, aby uczniowie
aby uczniowie chtnie
czy te wyrazy ze sob. rzecz bardzo wana

chtnie chodzili czy gumki recepturki, czy sznurki to musz by


one rnokolorowe, aby to wszystko nie zlao si

i chodzili
byli peni
i byli penimotywacji w jedn wielk plam.

do dziaania?
motywacji do dziaania?

LIPIEC / SIERPIE 2017 18


a zapisana na kartce. Wwczas masz pewno, e
2. Edukacja
Edukacja
chocia cz tego czego si uczylicie zostaa za-
pamitana.

Wsplnie w klasie moecie rwnie stworzy kcik


pt. Word of a week. Zadanie to przydziel uczniom, 3. Informacyjno
Informacyjno
aby wyszukali sowa, ktre bd dla nich ciekawe.
Oczywicie zanim je powiesz na tablicy, musz je
z tob skonsultowa, aby nie zawisy tam adne Tablic korkow moesz rwnie zastosowa
wulgaryzmy i inne niechciane przez nas sowa lub do zrobienia Word Cloud. wiczenie jest to ide-
wyraenia. Pomys na sowo tygodnia moe by alne do powtrzenia materiau z caego dziau.
tylko symbolem caego tego projektu. Uczniowie Jeli omawialicie temat zwizany ze zwierzta-
przecie mog przynie jakie idiomy, zwiz- mi, niech kady na kartce napisze, co pamita czy
ki frazeologiczne itp. Przy przygotowywaniu takiej to nazw tego zwierzcia, czy jego cz ciaa,
informacji dobrze aby ucze napisa to sowo/ to co lubi robi albo je. Niech ta chmura sw b-
wyraenie po polsku, po angielsku, tumaczenie dzie dla nich takim NACOBEZU (na co bd zwra-
tego sowa w jzyku angielskim oraz sposb ca uwag) do powtrzenia przed testem.
uycia w zdaniu. Oczywicie grupy sabsze mog
skupi si tylko na samej wersji sownikowej Powysze tablicowe wariacje polecam do zasto-
czyli polski-angielski.Opcja expert wygldaaby sowania zaraz po wakacjach z waszymi uczniami.
nastpujco: Uwaam, e w nauczaniu warto zastosowa zot
myl Chrisa Darimont, ktry mwi dua cz
An apple is a red and round fruit postpu w nauce bya moliwa dziki ludziom
that grows on a tree. niezalenym lub mylcym inaczej. I zauwacie,
e nadal tak jest. Kady nietypowy pomys na zro-
an apple jabko. bienie czego normalnego i zwykego przestaje
by nudny, ucze chce to robi a przy okazji wicej
I always eat an apple for my breakfast. zapamita z tych zaj. Wic drodzy nauczyciele
bdmy ludmi mylcymi inaczej, angaujmy
Ciekawym sposobem wykorzystania tablicy na ka- oraz inspirujmy naszych uczniw do dziaania.
dych zajciach i jednoczesnym powtrzeniem ka-
dej lekcji jest zrobienie maego kcika z napisem Podsumowujc wypraw, ktr miaam z ucznia-
If there is one thing I have learned today, its. mi na pkoloniach to nie bya ona tylko eduka-
Na koniec kadej lekcji prosisz uczniw o napisa- cyjna, ale i wychowawcza. Trzeba pomaga innym,
nie tego co zapamitali z zaj, sowa jakiego si aby kiedy kto pomg tobie, dziel si jedzeniem,
dzi nauczyli i przyczepienie go do tablicy. Na ko- aby ty nigdy nie zazna godu, mn umiech aby
lejnych zajciach, wchodzc do klasy uczniowie i on do ciebie szybko wrci.
bior po jednej karteczce (ale musisz ich uprze-
dzi, e nie wolno bra swojej wasnej) i tumacz Katarzyna Gralczyk
dany wyraz, wyraenie lub inn rzecz, ktra zosta-

19 COOL SCHOOL
artyku SPONSOROWANY

Instilling Interest in
Reading in Young
Learners PART 2
Read
Read passionately! Renata Berryman - trener-
passionately ka Cambridge Univeristy Press.
Jest magistrem filologii angiel-
I introduce the characters by re- skiej Uniwersytetu Warszaw-
ading fragments from the book skiego oraz absolwentk V
which present the children at Akademii Metodyka PASE.
the moment of finding the gol- Od 10 lat jest zwizana ze
den ticket. Remember that the szko jzykow City College
way we read, the how we read w Radomiu. Przez ostatnie kil-
matters significantly! So read ka lat specjalizuje si w prowa-
passionately. Having read the dzeniu grup YLE. W wakacje uczy
descriptions, ask your students oraz jest metodykiem w Anglii,
if the characters are villains or w midzynarodowej szkole pod
heroes and why. Once you have nadzorem British Council i Cam-
introduced all the characters it bridge. Prowadzi zajcia w Stu-
is important for the students dium Ksztacenia Nauczycieli.
to process their knowledge. Why Jest pasjonatk uczenia si i na-
not create a Facebook profile of uczania. Uczestniczy w licznych
a child (in this case) or dialogues between the main characters, or, konferencjach i szkoleniach.
perhaps, Wanted posters? Jednym z wielu zainteresowa
metodycznych jest CLIL, ktry
implementuje na zajciach. Po-
szukuje oraz wprowadza nowe
techniki i rozwizania dla swoich
uczniw. Uwielbia obserwowa
rozwj jzykowy oraz spoeczny
swoich podopiecznych.

LIPIEC / SIERPIE 2017 20


Are there any any
and the palace is built but, as Wonka predicts, it
Are there opportu- quickly melts. You should not miss that fragment!

opportunities
nities for CLIL?
Read it to your students and then explore scien-
ce possibilities. My students and I conducted an
for CLIL experiment using three burners, 3 types of cho-
colate dark, milk and white and a stop watch
In pretty much every book, there are opportu- in order to find out which chocolate melts the
nities to integrate content subject elements. In slowest. The students first had to predict then
the case of Charlie and the Chocolate Factory it is observe and measure the time. Finally, altogether
incredibly simple. You focus on chocolate. Start by we drew conclusions as to why certain types of
showing pictures of different types of chocolate chocolate melt slower / faster than the others.
like a chocolate bar, cake, chocolate eggs, a box of We also introduced the problem with the taps in
chocolate etc. Elicit the names and then ask your the Princes palace. The students had to predict
what would happen to the chocolate sink if hot
chocolate came out of the taps. Afterwards we
did a short speaking activity, during which stu-
dents had to make recommendations to Prince
Pondicherry for the design of his next palace.

Do I need
toDoappeal
I need to appeal to the-
toir their senses?
senses? How can I boost
How can I boost
their creativity?
students how they would imagine a chocolate
their creativity?
palace. There is a wonderful fragment in the book
which tells about Prince Pondicherry and his de- Once your students senses are engaged, you can be
sire to have a chocolate palace. He strongly insists certain the information will be retained. How can
you appeal to their senses when it comes to this
book? Start by asking questions like: What sort
of sweets do you think are in Wonkas factory?
Where are they made, in one room or separate
rooms? Whats the most bizarre sweet you have
ever eaten? Etc. Follow by reading the fragment
in which Willy Wonka shows his guests different
rooms where sweets are made. Yet again, it is vital
you let your students process what they have just
learnt. Or more importantly, let them process and
create. Here are some ideas.

21 COOL SCHOOL
Doors to different rooms - Make doors out of big you the opportunity to do some vocabulary work.
thick pieces of paper (picture). At the top write Then, of course, there comes the part when the
down the names of sweets that are made there students taste them. Their task was to talk about
e.g. Marshmallow Pillows or Luminous Lollies for their preferences, tastes and flavour. Consequen-
Eating in bed at Night. Hang them around the tly, they produced sentences like I love sweetarts!
classroom. While reading move around the class Theyre delicious! Theyre sweet and sour! Etc.
with your students. When you have finished
go back and ask them to recall the information Designing sweets - Finally, why dont ask your
about each room. You can write down what they students to design a sweet? Guide them by
are saying. I also included the types of sweets that displaying questions which will help them come
are mentioned in the book but not described. My up with ideas! Do not forget to mention that they
students task was to imagine what sort of sweet should include some of the Gobblefunk language.
it was. The ideas they came up with I wrote down These are some of my students works. Once
on the doors. you let them create, you can see how amazing,
sometimes mindboggling their ideas are. Ask the
groups to read out their designs.

Tasting sweets - If you are travelling to Great Bri-


tain, or have friends there who could help you out,
you might want to purchase some of the Won- I hope you havent forgotten about the quiz that
ka sweets. First of all the names themselves give is on the poster! Put the students in groups and

LIPIEC / SIERPIE 2017 22


read out the questions. They write the answers
down. The team that has most answers win.?
What? Well, that depends on you.

Who is it for?

A goodie, a baddie, your friend, your parent,


your teacher, your neighbour, your pet?

What happens when its eaten?

What ingredients does it contain?

What is the name?


(should be created at the end)

Design a wrapper using gobblefunk language.

The meeting with British Literature and Char-


lie and the Chocolate Factory is about to end.
I do hope the ideas I have described have inspired
you to read more with children, to explore books,
to instil interest and passion for reading in Young
Learners.

I will appreciate your comments, feedback and


would be more than happy to hear from you.
Especially if you have used all, or at least some,
of the ideas. Email me at berrymanrenata@gmail.
com

23 COOL SCHOOL
powrt DO KLASY

Lektorski toolbox

(Po)wakacyjny blues
Wakacje, lato, relaks. Ju za chwil jednak trzeba bdzie wraca do pracy i szkoy. Na sam myl robi Ci si
smutno, prawda? Niektrzy odczuwaj nawet gbokie przygnbienie, rozdranienie, trudnoci z koncen-
tracj, skonno do paczu czy agresji. Czy wiesz, e ten syndrom zyska w psychologii miano powaka-
cyjnej depresji? Po angielsku nazywa si ona adnie: post-holiday blues.

Mao pocieszajcy jest fakt, e Z troski wic o siebie, ale tak- cji (plaa, piasek, zapachy, barwy,
na t niegron, ale dokuczliw e o swoich uczniw, sprbuj egzotyczne smaki), a tu i teraz
form depresji cierpi okoo 80% rozprawi si z powakacyjnym sprawia, e postrzegamy nasz
ludzi na wiecie. Czy powiniene bluesem. rzeczywisto jako znacznie
pogodzi si z tym, e jest nie- gorsz i bardziej ponur ni
odcznym elementem urlopu? Skd si bierze? Ot z buntu na- faktycznie jest. Nasz mzg
Jako nauczyciel ponosisz odpo- szego mzgu, wywoanego rni- po prostu pata figle i wyol-
wiedzialno take za nastrj c pomidzy tym, co byo, a tym, brzymia niedoskonaoci naszej
swoich uczniw, a nic nie jest co jest teraz. Kontrast pomidzy egzystencji. Pamitaj, e niedu-
tak zaraliwe jak fatalny humor. cudownymi wraeniami z waka- go wszystko wrci do normy.

LIPIEC / SIERPIE 2017 24


Wakacje to okres podry
i mnstwa wrae. Wanie
dlatego powakacyjna codzien-
no, pozbawiona licznych
bodcw, tak nas przytacza.
Psychologowie doradzaj inten-
sywniejszy tryb ycia przez 3-6
tygodni po urlopie. Dobrze zrobi
Ci spotkania ze znajomymi, wy-
cieczki i inne atrakcyjne zajcia,
by stopniowo zwolni, wyciszy
mzg i ciao oraz przyzwyczai
je do codziennej rutyny.

Po urlopie masz wicej energii, moe Ci przygnbi. nawet, jeli nie masz na to ocho-
wykorzystaj wic jej impet. ty. Mzg otrzyma sygna, a Ty
To dobry czas na zmiany. Nowe Podre daj nam uczucie poczujesz si lepiej.
plany odwrc Twoj uwag od odrealnienia. Nawet zupenie
rozpamitywania faktu, e to ju swojskie, spokojne wakacje Jeli uda Ci si stan przed
koniec wakacji. Nie mog prze- daj czasem takie wraenie. uczniami w dobrej formie psy-
cie trwa wiecznie, prawda? Psychologowie nazywaj to zna- chicznej, z pewnoci lepiej si
Autentyczne, gbokie pogodze- lezieniem si wewntrz filmu. poczuj. Pamitaj, e im te
nie si z tym faktem naprawd Sprbuj po powrocie z waka- nie jest atwo wraca na zaj-
pomaga. cji powtrzy to dowiadczenie cia po wakacjach. Moesz im
Kolejna wskazwka to docenie- i spojrze na swoich bliskich pomc, opowiadajc o ktrej ze
nie wakacyjnych dozna w ska- na nowo, z innej perspektywy, wspomnianych metod. A z wi-
li makro. Traktuj je jako jedne dostrzec w nich co dobrego, zualizacji mona zrobi pikne
z wielu cennych momentw, czego wczeniej nie widziae. wiczenie na czasy przesze.
z ktrych skada si Twoje ycie. Moecie te o powakacyjnej de-
To, co przeye jest integraln Neurobiolodzy potwierdzaj, e presji podyskutowa, np. po an-
czci Ciebie, a nie tylko epizo- wizualizacje maj dobroczynny gielsku. Na pewno spodoba im
dem, ktry min, sprawiajc, e wpyw na zdrowie i psychik. si nazwa post-holiday blues.
caa reszta wydaje si szara. Gdy wic dopadnie Ci codzien-
Moesz te uczyni z dowiad- no, zamknij oczy i przenie si Krystyna Breszka
cze wakacyjnych integraln w wakacyjne miejsce, gdzie czu-
cz codziennoci. Woskie e si szczliwy i odprony.
arancini na kolacj? Kurs por- Zobacz kolory, poczuj zapachy.
tugalskiego? Nowe przyprawy? Oddychaj. To wiczenie popra-
Jedzenie paeczkami? Sucha- wi nastrj i zagodzi niepokj.
nia fado jednak nie polecam, No i jeszcze jedno: umiechnij si,

25 COOL SCHOOL
powrt DO KLASY

Dmuchany pczek
i wiea czyli powiew
wakacji na zajciach
jzykowych Wakacje zawsze wywouj pozytyw-
ne skojarzenia, zarwno u uczniw jak
i u nauczycieli. Jedna z pierwszych myli,
ktra przychodzi mi do gowy, gdy o nich
Tak moliwo daj nam zabawki oraz gry Cool myl to kpiel w morzu lub basenie i faj-
Summer. Wrd dmuchanych gadetw znajdzie na zabawa na dworze z dziemi lub rodzin
si flaming, pizza, wycigwka, precel czy pczek. czy znajomymi. Zatem dlaczego nie przenie
I nie byoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt e pewnych gadetw i gier z play do klasy?
s to zabawki olbrzymiej wielkoci i pewnie nie-
jedno dziecko szeroko si umiechnie na ich wi-
dok. A jeszcze szerzej umiechnie si nauczyciel,
gdy wykorzysta je na swoich zajciach.

Giant Donut
1. Giant Donut
czyli koo
czyli Koo do pywania
do pywania
oraz powtrka sownictwa
oraz powtrka
sownictwa
Dzielimy uczniw na 2 grupy po tyle samo osb. - gra si koczy. Jeli mamy 2 pczki to 2 druyny
Dajemy im wielkiego pczka i mwimy, e ich za- graj jednoczenie - wygrywa ta, ktra jako pierw-
daniem jest przeoenie pczka-koa przez gow sza przeoy pczek i powie poprawnie sowo.
i wyjcie przez nogi, jednoczenie mwic jakie Jeli mamy tylko 1 pczek to mona mierzy czas
sowo w jzyku obcym. Nastpnie naley poda kadej druynie i na koniec porwna wyniki. Al-
Pczka kolejnej osobie, ktra powtarza czynno ternatyw do swek moe by cae zdanie lub
i mwi inne sowo itd. Moemy na pocztku gry jakie wyraenie. Najlepiej wszystko wsplnie
ustali, jaki zakres tematyczny obowizuje w da- z uczniami ustali przed rozpoczciem gry.
nej kolejce. Gdy pczek dotrze do ostatniej osoby

27 COOL SCHOOL
Tower Crash
2. Tower Crash czyli kto Word scramble
3. Word scramble
czyli kto czyli wielkie
zbuduje najwysz wie? czyli wielkie litery w akcji
zbuduje litery w akcji
najwysz wie?
Gra polega na zbudowaniu trzypoziomowej wiey, Kolejna rewelacyjna gra od Cool Summer.
a nastpnie na wyciganiu z niej filarkw w taki spo- Przyda si, gdy chcemy przewiczy pisowni
sb, aby jej nie zburzy. Jak to zastosowa na lekcji? oraz znajomo swek. Zawiera a 104 bar-
Po zbudowaniu wiey z dyskw i filarkw, dajemy dzo due pytki z literami. Mona je ukada
uczniom kolorow kostk - kolor symbolizuje w krzywk, jak we wszystkim znanej grze
barw filarka, ktry naley wycign i umieci Scrabble; mona poprosi uczniw, aby na czas
na najwyszym poziomie wiey. Aby ucze mg uoyli, jak najwicej sw z dostpnych pytek;
rzuci kostk, musi wykona jakie zadanie, np.: mona da kademu uczniowi literk i poprosi,
wymieni kilka sw z danej kategorii, aby powiedzieli, jakie sowa zaczynaj si na t
powiedzie zdanie o sobie lub o kim, liter. Tutaj rwnie mamy wiele kombinacji.
powiedzie zdanie stosujc konkretn struktu-
r np. There is, I like, Ive got, itp., Cool Summer oferuje rwnie inne ciekawe gry
zada komu pytanie. oraz dmuchane zabawki, ktre z powodzeniem
mona wykorzysta na lekcjach jzyka obce-
Gdy wykona zadanie poprawnie, rzuca kostk go i to na wszystkich poziomach nauczania - od
i zgodnie z kolorem wyciga filarek. Gra toczy si dzieci przez modzie a po dorosych. Tak wic
dopki wiea si nie przewrci. nie zwlekajmy i poczujmy powiew wakacji na swo-
Moemy podzieli uczniw na druyny lub mog ich zajciach.
gra indywidualnie i np. zbiera punkty za kade
poprawnie wykonane zadanie. Moliwoci jest Natalia Tengowska
wiele, gra jest uniwersalna i pozwala nam po-
wtrzy zarwno sownictwo, jak i gramatyk
w atrakcyjny i aktywizujcy sposb.

LIPIEC / SIERPIE 2017 28


powrt DO KLASY

Padlet na dobry
pocztek
Jak efektywnie zacz nowy rok szkolny, eby zrobi dobre wraenie
na uczniach albo eby wsppraca ze znanymi ju uczniami ukada-
a si lepiej ni w poprzednim?

roku szkolnego jest doskona- Moe dlatego warto sprbo-


ym momentem, aby przekona wa przenie przedstawianie
uczniw do nowoczesnych siebie do strefy wirtualnej?
technologii w nauczaniu. Wpro- Moe to by pierwsze zadanie
wadzajc uczniw w ten wiat, dla nowej klasy - zaprezento-
zaciekawisz ich nie tylko przed- wanie si na Padlecie z pomoc
miotem, ale te swoj osob, zdjcia i paru sw o sobie.
pokazujc, e jeste kim kre- Jednak eby podnie uczniom
atywnym i otwartym na niesza- poprzeczk warto narzuci im,
blonowe rozwizania. np. pocztki zda do doko-
czenia. Pozwoli to utrzyma
zadanie w pewnych ramach,
Nauczyciele w pewnym sen- 1. Zapoznajmy a take uatwi porwnanie
sie, co roku zaczynaj prac
na nowo i co roku zadaj so- Zapoznajmy
si! (z Padletem!)
odpowiedzi uczniw (a std
ju atwo poprowadzi jak
bie pytania prbujc znale
niezawodny sposb na roz-
si (z Padletem!) dyskusj klasow). Takie zda-
nia mog powiedzie nam
poczcie nauki po wakacjach. Zazwyczaj poznawanie si duo o uczniu i jego osobowoci.
Co zrobi, eby wrzesie by w nowej grupie na poczt- Niech bd to zdania kreatyw-
jak trampolina? eby doda ku roku szkolnego jest czym ne albo skaniajce do myle-
wszystkim motywacji do pracy niezrcznym, nawet je- nia daj szans swoim uczniom
i pomg spoytkowa energi li dookoa jest peno miych na wykazanie si i przedstawie-
nagromadzon po odpoczyn- ludzi cznie z sympatycznym nie siebie w szerszej perspekty-
ku? Jak zachci, zaintrygowa, prowadzcym zajcia. Przedsta- wie. Zdania przykadowe:
zaciekawi uczniw? Jak te po- wianie si i mwienie o sobie My dream is...
cztkowe dni wrzenia wykorzy- (w dodatku w obcym jzyku!) b- I cant live without....
sta, by procentoway cay rok? dzie dla ucznia najczciej czym Im good /bad at English becau-
Myl, e ju pocztek nienaturalnym, wymuszonym. se...

29 COOL SCHOOL
I cant stand people who... serial, ksika, ulubiony napj,
szkolny? Chodzc na siowni
If I could change anything in the ulubione miejsce itp.). Nie odci-
mona uwiadomi sobie, jak
world... najmy si cakiem od wakacji
wane jest wyznaczanie celu.
poczujmy jeszcze ten klimat, ale
Dlaczego trenuj? Co chc osi-
Zachcamy reszt grupy bez standardowego i oklepa- gn? Jakiego efektu oczekuj?
do komentowania kadego wpi- nego pytania w klasie: co robi- Te same pytania powinnimy
su. I oczywicie sami dajemy e w wakacje? Nie zrbmy zadawa sobie i swoim uczniom
przykad robic pierwszy wpis! to w nowoczesny sposb, wrzu-
w kontekcie nauki jzyka.
cajc jedn fotografi, ktra b-
Niech Padlet bdzie miejscem,
dzie dla nas i dla kadego z naszych
w ktrym obiecaj co zrobi
2. Wakacyjnie
Wakacyjnie
uczniw nostalgicznym i miym
nie dla Ciebie, ale dla siebie
do opisania po angielsku ele-
samych. Niech zaprezentuj
na Padlecie
na Padlecie mentem. swj cel na ten semestr czy rok
szkolny (moe by z pomoc
obrazka, ktry ten cel dobrze
Kolejnym zadaniem moe by co 3. Motywacja przedstawia lub czy si z nim).
w rodzaju Pamitnikw z waka-
Motywacja
wklejona na
Moe to by cel oglny np.

wklejona na
cji. Prosimy uczniw o dodanie przeamanie bariery w mwie-
na Padleta zdjcia z wakacji (nie- niu. Lub konkretnie: przeczytam
Padleta
koniecznie zdjcia z wyjazdu, ale
zdjcia przedstawiajce cokol- Padlet w kocu ksik po angielsku.
Obejrz mj ulubiony serial
wiek, co si nam z ostatnimi wa- w caoci po angielsku. Naucz
kacjami kojarzy, np. obejrzany Jaki mamy cel na ten rok si x- swek. Poprawi gramaty-
k. Bd mie same dobre i bar-
dzo dobre oceny z kartkwek.
Pod koniec semestru moemy
wrci do tych postanowie
z Padleta i sprawdzi, czy ucznio-
wie faktycznie zrobili jaki
postp i czy kady cho troch
zbliy si do swojego celu.

A Ty jak jeszcze chcesz wykorzy-


sta Padleta w swojej klasie we
wrzeniu? :)

Karina Kalemba

LIPIEC / SIERPIE 2017 30


teacher PO WAKACJACH

Produktywno
nauczyciela
Bycie nauczycielem to nie lada wyzwanie wielu z nas boryka si z nadmiarem informacji i pomy-
sw i zwykle trudno jest si nam dobrze zorganizowa tak, by ogarn wszechobecny chaos.

Dlaczego
Dlaczego tak jest?
tak jest?
uczyciela.

1. Naucz si dziaa TU i TERAZ


Jeli jeste aktywnym nauczycielem, to znaczy, e Nie odkadaj rzeczy na potem. Wprowad w y-
wiksz cz dnia spdzasz prowadzc zajcia. cie zasad 2 minut, ktra mimo, a moe wanie
W tym czasie caego siebie oddajesz uczniom dziki swojej prostocie, potrafi zdziaa cuda. Je-
i nie masz moliwoci, aby usi przy biurku czy li wykonanie jakiego zadania zajmie Ci mniej ni
komputerze i powici kilka godzin na spokojn dwie minuty po prostu je wykonaj! Z pewnoci
prac. Domy do tego zmienne, nieregularne znacznie wicej czasu zajmie Ci zapisanie tego za-
godziny pracy, a okae si, e nie moesz skorzy- dania, a potem powrcenie do niego.
sta z tak przydatnych technik organizacyjnych,
jak choby pomodoro (krtkie, 25 minutowe cy- 2. Naucz si NIE robi
kle pracy przeplatane 5 minutowymi przerwami). Wbrew pozorom waniejsze od decydowa-
Wrcz przeciwnie - ca swoj niezwykle wan nia o tym, co bdziesz robi jest decydowanie
prac, jak jest planowanie lekcji, gromadzenie czego NIE bdziesz robi, a wic z ktrych zada
materiaw, nieustanne szkolenie si, czy zada- zrezygnowa. Dobra organizacja czasu nie pole-
nia zwizane z prowadzeniem swojej dziaalnoci, ga wcale na robieniu wicej i szybciej, a wanie
ale te z yciem prywatnym musisz wpasowa na robieniu mniej, ale z lepszymi efektami. Je-
w te kilkadziesit minut pomidzy zajciami. li masz wtpliwo czy jaki pomys jest wart
To wanie sprawia, e produktywno i umiejt- zrealizowania odpu lub zapisz go na list rzeczy
no zarzdzania czasem s w naszym zawodzie do zrobienia kiedy i przesta si tym przejmowa.
nadzwyczaj wane.

Co z tym
3. Miej system
Bycie w peni zorganizowanym nie jest atwe.
Co z tymzrobi?
zrobi? Na szczcie istnieje wiele technik i sprawdzonych
systemw. Skorzystaj z ktrego! Pamitaj te, aby
dopasowa system do siebie jeli ma zadziaa,
Mam dla Ciebie 5 najwaniejszych zasad, ktre musi by spersonalizowany.
wietnie wpasowuj si w specyfik zawodu na-

31 COOL SCHOOL
4. Uchwy jak najwicej nas tego nie uczy, na przykad w szkole. Zacznij
Najczstsz przyczyn braku realizacji Twoich pogbia swoj wiedz na temat organizacji, po-
pomysw czy zada jest to, e w duej mierze szukaj szkole, blogw i artykuw na ten temat.
ich nie uchwycasz. Gdy myjesz rano zby, wpa-
da Ci do gowy co, czym musisz si zaj. Nie ro- Odpowiednia organizacja pozwoli Ci w peni wy-
bisz z tym nic, a sprawa powraca, jak bumerang nie korzysta Twj cenny czas oraz skrci Twj dzie
dajc Ci spokoju. GROMADZENIE spraw to jeden pracy. Co za tym idzie? Oczywicie wicej cza-
z waniejszych nawykw skutecznej organizacji. su dla siebie! Czy ju wiesz, co z nim zrobisz?

5. Ucz si organizacji Milena Jastrzbska


W kadym zawodzie, chcc nie chcc, mamy
do czynienia z organizacj pracy, a jednak nikt

LIPIEC / SIERPIE 2017 32


teacher PO WAKACJACH

Nowy rok szkolny to nowe pomy-


sy na nauk jzyka angielskiego.
Po wakacjach Ty i uczniowie macie
Jak uywa
vision board
jeszcze wicej energii oraz zapa-
u do pracy. Warto to wykorzysta
i ukierunkowa tak, aby si wystar-
czyo na cay nowy rok szkolny.
Sposobw jest bardzo wiele. Przed-
stawi Ci jak moesz wykorzysta
jeden z nich, czyli vision board.
w szkole?
Vision board
Co tojest?
Co to jest? Vision board
ww szkole kolorowy, markery, klej, gazety,
szkole
obrazki, moe jakie ozdoby
To tablica na ktrej mo- (opcjonalnie),
esz umieci wszystko to, Z powodzeniem moesz wy- digital - grafiki lub obrazki do wy-
co inspiruje, motywuje do dzia- korzysta idee tablicy marze korzystania z bankw zdj z od-
ania w formie, naklejania, ryso- w swojej klasie dla jzyka ob- powiedni licencj, dodatkowe
wania, pisania, zdj, kolau. Nie cego. W zalenoci od tego, ja- oprogramowanie. Moe by
ma tutaj adnych sztywnych kimi materiaami dysponujesz, to pakiet Microsoft Office lub
regu. Najwaniejsze jest to, e moesz stworzy z uczniami r- podobny. Moesz te uy Pin-
taka zrobiona tablica poma- ne odmiany tablic: terest lub innego miejsca w sieci,
ga w dotarciu do danego celu. papierowa - do tego przyda si gdzie moesz przypina inspira-
Tematyka tablicy moe by duy brystol, szary papier, papier cje.
bardzo rna: wizja przyszoci,
podrowania, nowego domu,
sukcesw w przyszoci. War-
to wykorzysta ten pomys
w nauczaniu.
Kiedy vision board
bya tworzona rcznie. Te-
raz masz do dyspozycji take
narzdzia internetowe. Kluczem
do sukcesu jest skupienie si
na tym, co Ci interesuje. Je-
li Twoi uczniowie preferuj to,
co widz to z pewnoci rozwa-
ten pomys.

33 COOL SCHOOL
Kilka propozycji
Niech uczniowie stworz swoje
tablice zwizane z wasny-
mi celami jzykowymi. Mog
je przedstawi w formie drogi,
jak na mapie skarbw z tym,
e zamiast skarbu zamiesz-
cz wizj siebie na koniec
roku szkolnego oraz tego,
co uda im si osign. Punk-
ty na drodze do osigni- dostpna w widocznym miej- Vision board to nie tylko spo-
cia tego celu to mini cele scu tak, aby pamita o drodze sb na to, jak kreatywnie mo-
rdroczne. jzykowej. esz rozpocz zajcia we
Inny sposb to przedsta- wrzeniu z uczniami, tak aby

Dlaczego
wienie tablicy jako samych ukierunkowa ich potencja
obrazw w formie kolau z efek- Dlaczego to jzykowy. To take bardzo cie-
tami, ktre ucze chce osi-
gn i z uczuciami, ktre bd to ciekawa
ciekawa
kawy temat na zajcia jzykowe
powicone, np. celom w yciu,
mu towarzyszy pod koniec
caego roku nauki. Zdjcia czy
propozycja?
propozycja?
przyszoci, przymiotnikom, po-
rwnaniu teraniejszoci z przy-
grafiki mog przedstawia miej- szoci. Od tego ju wcale nie
sca, ktre chce odwiedzi, kraje jest taka daleka droga do wple-
w ktrych mwi si gwnie Uczniowie pozostaj w kon- cenia trybw warunkowych,
po angielsku, ksiki, ktre chce takcie ze swoimi celami jzyko- czasu przyszego. Co najwa-
przeczyta po angielsku itp. wymi. niejsze: wszystko przyswojone
Mog tworzy wasn rze- w przyjemny i inspirujcy spo-
Mona te stworzy wikszy czywisto jzykow z pomoc sb. atwiej jest omawia pewne
plakat, tj. klasowy vision bo- nauczyciela. elementy gramatyki i jzyka ob-
ard. Wtedy na najwikszym Czuj, e s odpowiedzial- cego dodajc do tego co kre-
z moliwych formatw papie- ni za to, jak bdzie przebiega atywnego. Mam nadziej, e
ru kady z uczniw tworzy swj ich nauka jzyka w szkole. ju niedugo sami przekonacie
fragment. Inn alternatyw jest Wyzwala kreatywno i po- si o mocnych stronach takiej
jeszcze utworzenie przez ka- zwala na inspirujce wyraanie tablicy.
dego ucznia na kartce A4 swojej siebie.
czci tablicy, a nastpnie po- Uatwia szybkie przypomnie- Ewa Ostarek
czenie ich w cao. Powstaje nie sobie tego, co dla kade-
wtedy twrczy kola, a co wa- go ucznia jest celem nadrzdnym
ne, taka tablica powinna by w jzyku obcym.

LIPIEC / SIERPIE 2017 34


artyku SPONSOROWANY

Pomoc uczniom ze
specyficznymi trudnociami
w uczeniu si
Specyficzne trudnoci
Specyficzne trudnoci w uczeniu si Varinder Unlu - uczy jzy-
w uczeniu si ka angielskiego od ponad 25
lat. Pracowaa we wszystkich
Rozpoznanie u uczniw specyficznych trudnoci w uczeniu si sektorach brany edukacyjnej.
(STU) lub specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE) podczas lekcji j- Jej gwny obszar zaintere-
zyka obcego moe nie by atwe. Niezadowalajce wyniki w zakre- sowa stanowi uczniowie
sie umiejtnoci czytania i pisania oraz w innych obszarach mog ze specyficznymi trudnocia-
by oznak STU, ale mog take wynika ze sabej znajomoci jzy- mi w nauce oraz wspieranie
ka obcego. Co wicej, nauczyciele czsto nie s odpowiednio prze- nauczycieli w tym zakresie.
szkoleni w zakresie rozpoznawania STU u uczniw i nie wiedz, jak
mog im pomc, a ponadto w niektrych kulturach STU s silnie
stygmatyzowane. Wszystko to moe sprawi, e nauka jzyka obce- Lekcje
Lekcje czytania
go bdzie dla takich uczniw trudna i nieatrakcyjna.
czytania
i pisania
Specyficzne trudnoci w uczeniu si mog by spowodowane
przez rozmaite zaburzenia: dysleksj, dyspraksj, ADHD, dys-
i pisania
kalkuli czy zesp Aspergera. Mimo e s rne, mona midzy Niezwykle wany jest przemy-
nimi znale wiele podobiestw. Czsto te zdarza si, e zaburze- lany plan czytania, zakadajcy
nia te wspwystpuj ze sob. liczne powtrki i powoli wpro-

Jak pomc
wadzajcy nowe sownictwo.
Pozwala to dziecku rozwin
Jak pomc uczniom z STU?
uczniom z STU? pewno siebie i poczucie wa-
snej wartoci podczas czytania.
Nie naley prosi uczniw
Nauczyciel moe pomaga uczniom z STU w skutecznej nauce o przeczytanie ksiki napisanej
na wiele sposobw. Wymaga to oparcia si na ich mocnych stronach jzykiem na poziomie wyszym
i jednoczenie rwnowaenia saboci. Oto propozycje przydatnych ni ten, na ktrym obecnie si
wskazwek dla nauczycieli. znajduj od razu ich to zde-
motywuje. Motywacja bdzie

35 COOL SCHOOL
znacznie wysza, gdy oczekiwania nie bd stosowania mnemoniki,
za wysokie, a dziecko bdzie mogo faktycznie dzielenia wyrazw na sylaby lub inne czci wy-
czerpa przyjemno z czytania. Jeli bdzie mu- rniajce si wizualnie.
siao zmaga si z kadym wyrazem, zapomni zu- Warto korzysta ze zdobyczy wspczesnej
penie o treci ksiki. technologii:
Nie naley prosi uczniw z dysleksj, eby edytorw tekstu (co pozwala unikn pisma od-
przeczytali co na gos w klasie. Takie czynno- rcznego),
ci zostawmy na moment indywidualnej pracy narzdzi wspomagajcych dla dyslektykw,
z nauczycielem. Mona te zada wczeniej oprogramowania do rozpoznawania mowy, czyta-
uczniowi przewiczenie czytania jakiego frag- jcych dugopisw, dyktafonw itp.
mentu w domu. Pozwoli to upewni si, e ucze
bdzie w stanie przeczyta ten fragment na gos
przed ca klas i nie bdzie skutkowao jego wy-
obcowaniem.
Warto te zapewni dostp do autentycznych
ksiek do wsplnego czytania z osob doros.
Czsto pomaga to zainteresowa ucznia czyta-
niem. wietn pomoc mogc zainteresowa
ucznia, a zarazem wzbogacajc jego sownic-
two, mog by te nagrania z opowiadaniami.
adnego dziecka nie naley pozbawia przyjem-
noci pyncej z poznania znaczenia zapisanej hi-
storii, nawet jeli samo nie jest w stanie w peni jej
odcyfrowa.
Podczas samodzielnego przygotowywania ma-
teriaw dodatkowych warto pamita o tym,
eby:
stosowa czcionki Arial lub Comic Sans Dostosowanie
Dostosowywanie materia-
(nie Times New Roman) w rozmiarze 12 pkt,
materiaw
w na lekcji
na lekcji
unika zbitych tekstw, bez nagwkw lub
punktw,
unika stosowania WIELKICH LITER,
stosowa jasne to (zmniejsza to kontrast i po- Opracowanie graficzne
maga unikn zakce wizualnych). Nauczyciel powinien upewni si, e materiay
Warto nauczy uczniw kilku przydatnych me- przekazywane uczniowi dyslektycznemu zawie-
tod: raj wycznie polecenia potrzebne do wykona-
ledzenia tekstu z uyciem linijki, nia wiczenia. Wszelkie niepotrzebne dodatki mog
strategii zapamitywania pisowni: go rozprasza. Wszystkie materiay powinny mie
szukania jakich powtarzajcych si wzor- czytelny ukad, skada si z moliwie krtkich
cw w wyrazach i zaznaczania ich kolorem, zda i cechowa si nieskomplikowan struktur.

LIPIEC / SIERPIE 2017 36


Ilustracje
Obrazki ilustrujce omawiane zdania lub nieznane Rne
Rne style
style uczenia si
sowa s bardzo przydatne. Dziki wizualnemu od-
dzieleniu polecenia i dodaniu np. diagramu ucze uczenia si
moe wykona polecenie, nawet jeli nie zrozu- Uczniom z STU mona pomc w wikszym
mia kadego sowa. stopniu, jeli okrelimy, w jaki sposb dane dziec-
ko uczy si najefektywniej. Indywidualny styl

Nacisk
Nacisk na na
mocne strony
uczenia si odnosi si do tego, w jaki sposb ucze
najchtniej i najskuteczniej przyswaja, przetwarza,

mocne
ucznia strony pojmuje i przechowuje informacje. Nauczyciel

ucznia
powinien dostosowa swoje metody do rnych
stylw uczenia si: suchowego, wzrokowego i ki-
nestetycznego.
Rozwj wasnych pasji i mocnych stron poma-
ga dzieciom z problemami w uczeniu si rozwija
Aby wspomaga
Aby wspomaga
wzrokowcw,
si take w obszarach, z ktrymi maj trudnoci.
Dlatego nauczyciel powinien wzmacnia silne
wzrokowcw, naley:
strony ucznia i zwraca uwag na jego zaintereso-
wania i pasje. naley
uywa ksiek, filmw, kom-
puterw, pomocy wizualnych
i kart obrazkowych,
przygotowa szczegowe
notatki z zaznaczeniami kolory-
stycznymi,
prezentowa dane w formie
szkicw, diagramw i list,
stosowa rysunki i ilustracje
(najlepiej kolorowe),
uczy dzieci sporzdza do-
kadne notatki w klasie.

Aby
Aby wspomaga
wspomaga
suchowcw,
suchowcw,
naley
naley:

37 COOL SCHOOL
prosi ich o czytanie notatek lub materia- Strategie
Strategie metapoznawcze
w na gos,
wykorzystywa zwizki wyrazowe lub powta- metapoznawcze
rzanie ustne, eby mogli zapamita informacje, Strategie metapoznawcze to metody pomaga-
pozwoli uczniom uczy si w grupach, prze- nia uczniom w zrozumieniu, w jaki sposb si
gadywa tematy, ucz. Stosujc strategie metapoznawcze, nauczy-
sucha nagra audio, ciel moe pomc uczniom z STU opracowa wa-
zachca uczniw do suchania audiobookw, ciwy plan uczenia si, ktry mona zapamita,
pozwoli uczniom nagrywa lekcje i sucha a nastpnie przeksztaci w rutyn. W miar jak
tych nagra w ramach powtarzania materiau. uczniowie bd stawa si bardziej wiadomi tego,
w jaki sposb si ucz, zaczn stosowa te meto-

Aby wspomaga
Aby wspomaga kineste-
dy, aby skutecznie przyswaja nowe informacje
i dziki temu stan si bardziej niezaleni w pro-

kinestetykw,
tykw, naley:
cesie nauki. Poniej podano wybrane przykady

naley
strategii metapoznawczych.

Mylenie
Mylenie na gos
pozwala uczniom dotyka, przeprowadza
dowiadczenia, zabiera ich na wycieczki, na gos
korzysta z narzdzi edukacyjnych opartych
na aktywnoci, jak np. odgrywanie scenek lub bu- Ta metoda dziaa bardzo dobrze, gdy nauczyciel,
dowanie modeli, czytajc jakie opowiadanie lub zagadnienie,
pozwala uczniom uczy si w maych grupach co jaki czas przerywa i werbalizuje swoje myli
i robi czste przerwy, uczniowie mog dziki temu przeledzi proces
gra w gry pamiciowe i uywa kart obrazko- mylowy nauczyciela.
wych,

Listy Listy
uczy si z muzyk w tle i rusza si w jej rytm.
kontrolne, tabelki,
kontrolne,
organizery
tabelki,
organizery
Ich prowadzenie wymaga pytania uczniw o to,
co wiedz i co powinni wiedzie, eby znale
odpowied. Podkrela te znaczenie powraca-
nia do danego problemu i samodzielnego spraw-
dzania odpowiedzi.

LIPIEC / SIERPIE 2017 38


Wyrany Nauka
Nauka multisensoryczna
Wyrany przykad ze multisensoryczna
przykad
ze strony
Wykorzystanie wszystkich zmysw (smaku,
strony nauczyciela zapachu, dotyku, wzroku, suchu i ruchu). Nie

nauczyciela wszystkie bd mogy by zaangaowane pod-


czas kadej lekcji, ale uczniowie powinni styka
Pomaga uczniom zrozumie, czego si od nich si z materiaem w wicej ni jeden sposb. Np.
oczekuje, dziki pokazaniu wyranego przykadu/ podczas lekcji o jedzeniu mona przynie do kla-
modelu danej umiejtnoci czy pojcia. sy rne produktu spoywcze i przedstawiajce je
ilustracje.

Bank Bank
Rnicowanie
Rnicowanie Pomysw
Rnicowanie to proces, dziki ktremu rnice
pomysw
midzy uczniami zostaj zniwelowane i wyrw- Wydawnictwo Nowa Era wspiera prac nauczy-
nane w taki sposb, eby kady ucze mia jak cieli w pracy z uczniami ze specyficznymi trudno-
najlepsze moliwoci nauki. Nauczyciel musi prze- ciami w uczeniu si. Wszyscy nauczyciele uczcy
myle, jak zrnicowa nastpujce czynniki: z serii Hello Explorer do klasy 1, Junior Explorer
zadania wyznaczanie rnych zada w zaleno- do klasy 4 oraz Teen Explorer do klasy 7 otrzyma-
ci od zdolnoci i stylu uczenia danego ucznia, j Bank Pomysw. Jest to dodatkowa publikacja,
praca w grupach wsplne uczenie si. Pozwa- ktrej tre jest cile skorelowana z podrczni-
la na taki podzia rl w grupie, eby odpowiednio wy- kiem. Bank Pomysw umoliwia nauczycielom
korzysta zestaw umiejtnoci ucznia i zaspokoi efektywn prac z uczniami o rnych poziomach
jego potrzeby, jzykowych oraz zrnicowanych potrzebach
tempo zapewnienie uczniom z STU wikszej edukacyjnych i stylach uczenia si. Materiay
iloci czasu na wykonanie zada, te nie tylko uwzgldniaj rne typy dysfunk-
rezultaty uczniowie wykonuj to samo zadanie, cji, ale take zawieraj bogaty zestaw wicze
ale uznawane s rne wyniki i odpowiedzi, dodatkowych, w tym np. m.in. karty z wicze-
ocena bieca ocena uczniw w klasie, dzi- niami utrwalajcymi dla uczniw ze specjalny-
ki czemu nauczanie mona dopasowa do potrzeb mi potrzebami edukacyjnymi, gry komunikacyjne
ucznia, i karty utrwalajce treci z podrcznika. Bank Po-
oczekiwania czego nauczyciel oczekuje od mysw umoliwia zindywidualizowany tryb
ucznia i czego ucze oczekuje od samego siebie. pracy zarwno w zakresie metod, jak i odpowied-
nio przygotowanych materiaw lekcyjnych.

39 COOL SCHOOL
LIPIEC / SIERPIE 2017 40
teacher PO WAKACJACH

Zatrzymaj
Wakacje, wakacje i za chwil bdzie
po wakacjach. Co zrobi, aby ten
soneczny czas zatrzyma na du-
ej? Moe warto pomyle nad spo-

soce, zanim sobami, dziki ktrym umiech


na twarzach uczniw i naszych
bdzie nawet wtedy, gdy zaczn

spadn
spada pierwsze jesienne licie? Za-
praszam Was w magiczn podr
po moich 5 metodach na efektow-
ne, ale przede wszystkim efektywne

jesienne licie lekcje jzyka obcego! Po teorii czas


na praktyk. Gotowi?

Moja pierwsza zasada to KOLO- rodki stylistyczne. Natomiast


mnie na lekcji najlepiej dziaaj
RY! To wanie dziki nim wiat na lekcjach polskiego, jako ob-
wykonywane samodzielnie
jest przyjemniejszy, milszy cego to kolory, jedzenie (nabia,
przez uczniw (absolutnie na-
i lepiej odbierany przez wszyst- owoce, warzywa, sodycze, itp.),
uczyciel nie dyktuje treci map
kich. Na moich lekcjach nie napoje, ubrania, rodki transpor-
myli!). Przydaj si zarw-
ma mowy o czarno-biaych ma- tu, wita, meble i wiele, wiele
no podczas omawiania lektur,
teriaach lub pomocach do na- innych. artykuw, zbierania informa-
uki (chyba, e akurat taki jest cel cji o bohaterach literackich, czy
lekcji). Najczciej w zasi- Trzeci sprawdzon meto- podczas tumaczenia, czy rozu-
gu ucznia s kolorowe pisaki, d s MAPY MYLI. Wedug mienia zasad gramatycznych.
markery, zakrelacze, dugopisy,
kredki, ale take karteczki, tecz-
ki, fiszki, koszulki na dokumenty
i teczki. To kolory pobudzaj
do dziaania! Wykorzystaj je!

Drug zasad s KATEGORIE.


Podczas nauki sownictwa uwiel-
biam kategoryzowa. Ta meto-
da wietnie sprawdza si podczas
nauki zarwno z dziemi, jak
i dorosymi. Moje najpopular-
niejsze kategorie na lekcjach
jzyka polskiego to czci mowy,
czci zdania, epoki literackie,

41 COOL SCHOOL
Niezastpione, a jake proste jest materiaw, czasopism i kolo-
take to, co BLISKIE i to, co wy- rowych magazynw bank emo- Absolutnym obowizkiem ko-
wouje EMOCJE. Pamitajmy cji. Snucie opowieci podczas ca lekcji jest WALIZKA. Zada-
przy doborze materiaw do na- wycinania ludzkich emocji, nie to jest wietn informacj
uki i przy planowaniu lekcji, aby nastrojw jest bezcenne. Dzi- zwrotn dla lektora. Idealnie,
te dwie zasady byy zachowane. ki temu mona wcieli si w rol kiedy kady z uczniw (wyko-
Dziki nim skuteczno zapa- wrki, lekarza, psychoterapeuty, nanie tego naley dopasowa
mitania wzronie. przyjaciki lub po prostu zwy- do moliwoci, potrzeb swoich
czajnej osoby, ktrej zadaniem uczniw) powici kilka minut
A teraz konkrety. Wykorzy- jest rozpoznanie, nazwanie na samodzieln refleksj i odpo-
stywalicie na swoich lekcjach i porozmawianie o uczuciach. wie sobie na pytanie Co zabie-
piki antystresowe lub naklej- A uwierzcie mi, ten temat nie rasz z dzisiejszej lekcji ze sob
ki z rnymi minkami, patycz- jest taki atwy, jak si wydaje. do walizki? Jeszcze ja mam
ki od lodw lub plastikowe Pamitajmy drodzy lektorzy, aby do Ciebie mae pytanie na ko-
yki do zupy? Po co to wszystko? wczeniej przygotowa naszych niec, mj drogi czytelniku. Co TY
Aby stworzy BANK EMOCJI. uczniw z odpowiedniego sow- zabierasz ze sob po lekturze
Ten pomys nazwaam EMO- nictwa potrzebnego do wyko- tego krtkiego artykuu? Podziel
CJAMI NA TALERZU (na talerzu, nania tego zadania. Zobaczcie si pomysem i napisz do mnie!
bo wykorzystuj papierowe ta- prosz mj kupiony w rnych
lerzyki). Uczniowie sami tworz sklepach bank emocji (na foto- Agata Zakrzewska-Okrojek
z przyniesionych przez siebie grafii).

LIPIEC / SIERPIE 2017 42


teacher PO WAKACJACH

I w to mi graj

Tajemnicze
Domostwo na lekcji
jzyka obcego
Gra z klimatem
Gra z klimatem
staw kart do odgadnicia, ktry skada si z Karty
Narzdzia, Karty Miejsca i Karty Postaci. Wyloso-
wany zestaw kart Duch ukada przed sob zakryty.
Uczniowie wcielaj si w rol ledczych, ktrych
zadaniem jest rozwizanie zagadki Tajemnicze-
go Domostwa. Po starej posiadoci bka si duch,
ktry nka wacicieli. Sposb na jego wygnanie
Gramy
Gramy!
jest tylko jeden - rozwika zagadk jego mierci...
Musimy dowiedzie si kto jest morderc, gdzie I - faza Snu
dokonano zbrodni i jakim narzdziem. Boicie si? Duch podglda pierwsz kart zestawu - Kart
:) Nie ma czego. Duch wcale nie jest taki straszny. Narzdzia. Zadaniem Ducha jest wymyli takie
On te chce rozwiza t zagadk, dlatego bdzie skojarzenie do tej karty i opisa je JEDNYM so-
wam pomaga - jest po waszej stronie! wem (oczywicie w jzyku obcym) tak, aby ledczy
ustalili narzdzie zbrodni i poprawnie wskazali je

Przygotowanie
Przygotowanie gry
na stole. Skojarzenia mog by bardzo dowolne
pod warunkiem, e nie nazywaj elementw znaj-
gry dujcych si na kartach.

Wybierzcie gracza, ktry bdzie Duchem - to on II - faza ledztwa


co noc przychodzi do was we nie i podpowiada ja- Po otrzymaniu podpowiedzi od Ducha, ledczy
kich poszlak szuka. Pozostali gracze przyjmuj role naradzaj si (oczywicie w jzyku obcym :))
ledczych. W zaczniku tego numeru znajdziecie i prbuj domyli si, co Duch chcia im wskaza.
Karty (Uwaga! Wydrukuj je w 2 zestawach). Jeden Duch nie moe w aden sposb komunikowa si
zestaw Duch rozkada przed graczami, dzielc z graczami! Po burzliwej dyskusji, ledczy podej-
karty wedug typu i ukadajc je kolejno odkryte: muj decyzje, co do Karty Narzdzia i wskazuj
Karty Narzdzia, Karty Miejsca i Karty Postaci. na jedn kart z tych na stole.
Drugi zestaw kart Duch tasuje, w tym wariancie
(bardzo atwy) - wszyscy gracze wsplnie rozwi- III - faza Tajemniczych Znakw
zuj jedn zagadk, wic Duch losuje jeden ze- W tej fazie ledczy poznaj prawd od Ducha,

43 COOL SCHOOL
co do trafnoci ich wybo- odgadnicia tej karty (przecho- koju!
ru. Jeeli ledczy poprawnie dzc po kolei przez wszystkie
odgadli Kart Narzdzia, fazy gry: Snu, ledztwa i Tajem- Zasady gry Tajemnicze Domo-
to przechodz teraz do odga- niczych Znakw). stwo zmieniam na potrzeby
dywania Karty Miejsca (Zno- moich zaj i tutaj wanie opi-
wu nastpuje faza Snu, potem
Koniec
Koniec rozgrywki
saam t wersj rozgrywki. Gr

rozgrywki
ledztwa i Tajemniczych Zna- polecam caym sercem - warian-
kw). tw gry jest kilka, a gra jest moc-
no angaujca ;) [Tajemnicze
Jeli ledczy le zinterpre- Gra koczy si, gdy ledczym Domostwo wyd. Portal]
towali podpowied Ducha, poprawnie uda si ustali Patrz zacznik 1. Na kocu nu-
to w nastpnej turze gracze tosamo sprawcy, miejsce meru!
ponownie otrzymaj od Du- dokonania zbrodni i narzdzie
cha jedno skojarzenie do Karty zbrodni, to znaczy, e roz- Patrycja Zakaszewska
Narzdzia (teraz maj ju 2 sko- wizali oni mroczn zagadk
jarzenia do karty - jest atwiej Tajemniczego Domostwa i du-
:)) i ponownie podejmuj prb sza Ducha zaznaa w kocu spo-

LIPIEC / SIERPIE 2017 44


teacher PO WAKACJACH

Jak dba o siebie


i inspirowa innych?
Jak przygotowa siebie i uczniw do efektywnej pracy tak, by kolej-
ny rok szkolny upyn pod znakiem realizacji celw i da nam wiele
satysfakcji.

Dla ktry bdziesz realizowa zajcia dodatkowe, wzbogaci


Dla
nauczyciela
w nadchodzcym roku szkolnym. warsztat o narzdzia TIK lub bar-

nauczyciela O czym marzysz jako nauczy-


ciel? Co pomoe tobie i twoim
dziej zadba o relacje z ucznia-
mi czy te z rodzicami lub
uczniom osiga cele? O jak wsppracownikami?
W ramach dbania o siebie war- sfer swojego ycia zawodowe- Planujc pamitaj o zachowa-
to zastanowi si rwnie nad go chcesz zadba? Doskonali niu rwnowagi midzy prac
tym co sprawi NAM rado i sa- swoje umiejtnoci jzykowe, a yciem osobistym!
tysfakcj, co nam doda skrzyde. wdroy nowy projekt, rozpo-

DlaDla
Zatem planujc prac za- cz wspprac midzynaro-
ucznia
ucznia
stanw si nad celem, dow, poprowadzi ciekawe

WDRAAJ PLAN PRACY SA-


MOKSZTACENIOWEJ!

Plan pracy to aktywno, ktr


proponuj uczniom od kilku lat.
Pierwotnie by to plan pracy
maturzysty, a teraz ju wszyst-
kie klasy maj okazj pracowa
z tym narzdziem. Na poczt-
ku roku szkolnego uczniowie
sami lub z pomoc Europej-
skiego Systemu Opisu Kszta-
cenia Jzykowego okrelaj
swoje potrzeby, zainteresowa-
nia jzykowe oraz formuuj

45 COOL SCHOOL
cel/e na nadchodzcy semestr tutaj oceniane zaangaowanie kacji na telefony komrkowe.
lub rok szkolny. Wsplnie i samodyscyplina uczniowska, Przy omawianiu efektw pracy
sprawdzamy, czy cele speniaj a nie poziom, czy te ilo lub samoksztaceniowej z uczniami,
wymogi zasady SMART. Naj- jako osigni. nauczyciel rwnie ma okazj
czciej pojawiajce si wzbogaci swj warsztat pracy
aktywnoci to nauka sownic- Praca z planem uczy od- o nowe, ciekawe strony interne-
twa z wykorzystaniem apli- powiedzialnoci za wasny towe, materiay, pomysy, narz-
kacji na telefony, suchanie proces rozwoju jzykowego, dzia do wykorzystania we wasnej
piosenek, ogldanie filmw lub wyrabia korzystne nawyki, uczy pracy samoksztaceniowej lub
realizacja zada typowych dla eg- jak formuowa cele, jak wy- do pracy z innymi grupami. Dzi-
zaminu maturalnego lub innych trwale dy do ich realizacji. ki indywidualnym kontaktom
egzaminw jzykowych. Jest wietnym przygotowaniem z uczniami mamy sposobno
do budowania umiejtno- bliej ich pozna, ich preferencje,
Nastpnie uczniowie two- ci uczenia si przez cae ycie. zainteresowania, co sprzyja bu-
rz tygodniowy plan, Daje licealistom duo swobody dowaniu relacji i wspiera proces
w ktrym umieszczaj wybrane w doborze treci, aktywno- doskonalenia umiejtnoci.
przez siebie aktywnoci, formy ci i jest atrakcyjn form pozwa-
pracy oraz okrelaj dni tygo- lajc na doskonalenie szerokiej Zadanie domowe: Stwrz wa-
dnia i czstotliwo z jak pra- gamy umiejtnoci jzykowych sny plan rozwoju nauczycie-
cuj. Raz w miesicu pokazuj i pozajzykowych. Daje oka- la uwzgldniajc oprcz sfery
rezultaty swojej pracy; chwal zj do zapoznania uczniw z intelektu rwnie sfer ducho-
si sukcesami, wprowadzaj rnorodnymi forma- w, emocjonaln i fizyczn. Bd
niezbdne modyfikacje w ob- mi pracy sucymi doskona- dobrym przykadem dla swoich
szarach, ktre wymagaj popra- leniu umiejtnoci jzykowych uczniw! Powodzenia!
wy. Otrzymuj rwnie punkty, w zakresie wszystkich spraw-
gdy plan jest aktywnoci ujt noci oraz stanowi zacht Aleksandra Oliwa
w punktowym systemie oce- do korzystania z technologii:
niania. Warto podkreli, e jest materiaw internetowych, apli-

LIPIEC / SIERPIE 2017 46


nasza REDAKCJA

Nasza
redakcja
Agnieszka Mazurkiewicz

Agnieszka rosych, biznesmenw i pikarzy, Polakw uda-

Mazurkiewicz
jcych si zagranic i obcokrajowcw chccych
nauczy si polskiego. Przez lata zajmowaam
si rwnie tumaczeniem ksiek biznesowych.
W yciu zawodowym kieruj si zasad oczekuj
Jestem lektorka jzyka angielskiego, wacicielk nieoczekiwanego, dlatego lubi zaskakiwa siebie
szkoy jzykowej od 13 lat. W nauk zawsze anga- i innych szalonymi pomysami na zajcia, kade-
uj si emocjonalnie i podchodz, zarwno do niej go dnia szukajc nowych wyzwa oraz inspiracji.
jak i do swoich podopiecznych, z ogromn pasj. Prywatnie jestem wieo upieczon matk-wa-
Jestem eksperymentatork nowych technik i me- riatk oraz nieperfekcyjn pani domu i on,
tod nauczania. Ukoczyam filologi angielsk ktra nie potrafi usiedzie w miejscu, dlate-
i dziennikarstwo na Uniwersytecie lskim. go uwielbiam podrowa.

Katarzyna Jarocka Karina Kalemba

Katarzyna Karina
Jarocka
Moja droga do bycia lektorem jzyka angiel-
Kalemba
Jestem Zakopiank ;) Studiowaam, w Krakowie
skiego bya duga i krta, bo dopiero po dwch filmoznawstwo i filologi angielsk z rosyjsk.
fakultetach (socjologia oraz filologia angielska) Obecnie ucz tych jzykw w gimnazjum i liceum,
ukoczonych w kraju i zagranic odkryam w so- a take w swojej szkce. Cigle poszukuj nowych
bie pasj, jak jest uczenie. Nie boj si adnych pomysw na zajcia.
wyzwa, gdy uczyam ju przedszkolakw i do-

47 COOL SCHOOL
Katarzyna Gralczyk

Katarzyna szkoleniami jzykowymi oraz mikkimi dla firm.

Gralczyk
Jestem autork bloga o uczeniu si, mzgu, pa-
mici i jzykach obcych :
http://globalservice-lodz.pl/blog.
Jest jedna zasadnicza rzecz okrelajca wyjt- Najwicej jednak radoci sprawia mi prowadze-
kowo czowieka - pasja i t zasad kieruj si nie warsztatw i szkole metodycznych dla lek-
przez ycie. Dziki temu otworzyam wasn torw i nauczycieli jzykw obcych w rnych
szko jzykow LEVEL UP Katarzyna Gralczyk, miastach Polski, i dzielenie si swoim dowiadcze-
jestem metodykiem w szkole 4better, pomagam niem. Czasem staj te przed Wami jako prelegent,
innym nauczycielom w rozwoju i zaraam ich na konferencjach organizowanych przez uczelnie
swoj energi do dziaania. Z wyksztacenia je- wysze i organizacje edukacyjne.
stem rwnie pedagogiem, animatorem kultury Prywatnie jestem fank neurodydaktyki, podr-
oraz arteterapeut. Na swoich zajciach uywam y, zawsze w stron ciepa i soca, oraz woskiej
wielu form wspomagajcych nauczanie, w tym kuchni i jamnikw.
sama tworz rne pomoce dydaktyczne. Turnie- Kontakt: kontakt@globalservice-lodz.pl
je, gry, prace plastyczne, fotografia, film, muzyka,

Aleksandra
drama oraz oczywicie IT - to wszystko Aleksandra Oliwa
znajdziecie na moich zajciach.

Krystyna Breszka Oliwa

Krystyna
Breszka Jestem nauczycielk jzyka angielskiego z nie-
mal 20-letnim dowiadczeniem w pracy w szkole
publicznej ponadgimnazjalnej oraz entuzjastk
Jestem anglist i pracuj jako starszy wykadow- rozwoju osobistego i rnych form doskonalenia,
ca w Centrum Jzykowym Politechnki dzkiej. a take absolwentk Akademii Trenerw i Mento-
Tak wic przede wszystkim ucz angielskiego. rw Iwony Majewskiej Opieki.
Poniewa cigle szukam nowych wyzwa, gdzie
po drodze zostaam te mediatorem, metody-
kiem PASE, trenerem i coachem. Prowadz firm
szkoleniow Global Service w odzi. Zajmuj si

LIPIEC / SIERPIE 2017 48


Agata Zakrzewska-Okrojek

Agata
Ewa Ostarek

Zakrzewska-
-Okrojek Jestem nauczycielk oraz lektork jzyka pol-
skiego jako obcego. Moj pasj jest nowoczesne
Ewa i kreatywne nauczanie, odkrywanie nowinek i cieka-

Ostarek
wostek metodycznych. Od wiosny 2016 roku prowa-
dz bloga www.polskinaczasie.pl, w ktrym moecie
Jzyk angielski to moja pasja.Mam to szczcie, znale wiele ciekawych pomysw, jak prowadzi
e mogrealizowa si jako lektor izachca lekcje polskiego! Zapraszam Ci do mojego polo-
innych do zgbiania tajnikw tego jzyka. Pro- nistycznego wiata.
wadziam zajcia ze wszystkimigrupami wie-
kowymi od przedszkolakw, pracownikw firm Katarzyna Wicek
do studentw Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Od
kilku lat ucz jzyka angielskiego on-line z wyko-
rzystaniem nowoczesnych technologii. Doceniam
moja prac dziki, ktrej obecnie mam kontakt
z ludmi z caego wiata. Stawiam sobie poprzecz-
k coraz wyej, co sprawia, e kade zajcia s
wyjtkowe. Moje artykuy mona przeczyta m.in.
Katarzyna
w: The Teacher, Oxford Magazine, yciu Szkoy, Wicek
Zalewie Kultury, czy Antytekstach. Moim najnow- Zawsze chciaam zosta nauczycielk. Udao mi sie
szym projektem jest strona: szuflada-jezykowa.pl, speni to marzenie i od ponad 10 lat pracuj z mo-
za pomoc ktrej udowadniam, e zamiowaniem dzie ponadgimnazjaln i dorosymi. W pracy zwra-
do angielskiego mona dzieli si z innymi. W wol- cam szczegln uwag na efektywne motywowanie
nym czasie pywam, podziwiam zachody soca, uczniw oraz wczanie edukacji obywatelskiej w pro-
gram na gitarze. Jestem pozytywnie nastawio- ces nauczania. Chc pokaza, e na angielskim mo-
na do ycia i wiem, e dziki mojej pasji praca jest na mwi o wanych sprawach. Od kilku lat jestem
dla mnie przyjemnoci. egzaminatorem OKE oraz mentorem dla nauczycie-
li na kursach NAI (Nauczycielska Akademia Interne-
towa).Prowadz warsztaty dla nauczycieli na temat
krytycznego mylenia, a niedawno stworzyam:
http://en-joyenglish.weebly.com/, na ktrej prezentuj
pomysy na ciekawe i mdre lekcje.

49 COOL SCHOOL
Natalia Tengowska

Patrycja
Natalia Zakaszewska Patrycja Zakaszewska

Tengowska
Jestem absolwentk Lingwistyki Stosowanej (an-
gielski z niemieckim) oraz filologii hiszpaskiej.
Jzyki obce pasjonuj mnie od zawsze. Ju bdc
w liceum wiedziaam, e chc by nauczycielem.
Nauczycielem, ktry jest inspiracj dla uczniw,
ktry wie, jak zachci do nauki, ktry uywa akty-
wizujcych technik w swojej pracy oraz cay czas Studiuj lingwistyk stosowan na Uniwersytecie
si rozwija, eby da z siebie jak najwicej. Swoj Warszawskim. W moim przypadku jest to nie-
prac zaczynaam w gimnazjum, pracowaam te miecki i angielski - kocham obydwa jzyki i staram
w przedszkolu, a obecnie pracuj w szkole pod- si zaraa pasj do nich moich uczniw. Na za-
stawowej. W 2009 roku otworzyam swoj szko jciach dominuj nowoczesne technologie i gry.
jzykow, gdzie ucz wszystkie grupy wiekowe. Sama jestem planszwkowym geekiem ;) Prowa-
Bardzo lubi pracowa z dziemi, ale rwnie dobrze dz klub planszwkowy, lubi rowerowe podre
czuj si z modzie oraz dorosymi. Interesuj i nie znosz nudy :)
si take metodyk nauczania jzykw obcych
oraz nowoczesnymi technologiami, ktre mo-
na zastosowa w nauczaniu. Uwielbiam tworzy
nowe gry i zabawy, a wszystko po to, eby zaj-
cia byy ciekawe. Prywatnie jestem mam. Mam
dwie cudowne creczki - Gaj i Lili, ktre razem
ze mn odkrywaj cudowny wiat jzykw obcych.

LIPIEC / SIERPIE 2017 50


zacznik NR1

Karty narzdzia

51 COOL SCHOOL
Karty postaci

LIPIEC / SIERPIE 2017 52


zacznik NR1

Karty miejsca

53 COOL SCHOOL