You are on page 1of 36

Published by Express Publishing

Liberty House, Greenham Business Park, Newbury,


Berkshire RG19 6HW, United Kingdom
Tel.: (0044) 1635 817 363
Fax: (0044) 1635 817 463
email: inquiries@expresspublishing.co.uk
www.expresspublishing.co.uk

Virginia Evans Jenny Dooley, 2015

Express Publishing, 2015

First published 2015

Polish edition by EGIS, 2015

Made in EU

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in


a retrieval system, or transmitted in any form, or by any means, electronic,
photocopying, or otherwise, without the prior written permission of the
publishers.

This book is not meant to be changed in any way.

ISBN 978-83-7973-065-0
Spis treci
Wstp ......................................................................................................................................................2
Zestaw 1 .................................................................................................................................................4
Zadanie 1 Nauka i technika; Zadanie 2 wiat przyrody;
Zadanie 3 Wiedza o krajach obszaru jzyka angielskiego oraz o Polsce

Zestaw 2 ................................................................................................................................................6
Zadanie 1 Kultura; Zadanie 2 Szkoa; Zadanie 3 Pastwo i spoeczestwo

Zestaw 3 ................................................................................................................................................8
Zadanie 1 Praca; Zadanie 2 Zakupy i usugi; Zadanie 3 Sport

Zestaw 4 ................................................................................................................................................10
Zadanie 1 Podrowanie i turystyka; Zadanie 2 wiat przyrody; Zadanie 3 Kultura

Zestaw 5 ................................................................................................................................................12
Zadanie 1 Zakupy i usugi; Zadanie 2 ycie rodzinne i towarzyskie; Zadanie 3 Zdrowie

Zestaw 6 ................................................................................................................................................14
Zadanie 1 Kultura; Zadanie 2 Praca; Zadanie 3 ywienie

Zestaw 7 ................................................................................................................................................16
Zadanie 1 Wiedza o krajach obszaru jzyka angielskiego oraz o Polsce;
Zadanie 2 Pastwo i spoeczestwo; Zadanie 3 Szkoa

Zestaw 8 ................................................................................................................................................18
Zadanie 1 ycie rodzinne i towarzyskie; Zadanie 2 Dom; Zadanie 3 Pastwo i spoeczestwo

Zestaw 9 ................................................................................................................................................20
Zadanie 1 Sport; Zadanie 2 Dom; Zadanie 3 wiat przyrody

Zestaw 10 ..............................................................................................................................................22
Zadanie 1 Praca; Zadanie 2 Nauka i technika; Zadanie 3 Dom

Zestaw 11 ..............................................................................................................................................24
Zadanie 1 Sport; Zadanie 2 Czowiek; Zadanie 3 Podrowanie i turystyka

Zestaw 12 ..............................................................................................................................................26
Zadanie 1 Zakupy i usugi; Zadanie 2 ycie rodzinne i towarzyskie; Zadanie 3 Zdrowie

Zestaw 13 ..............................................................................................................................................28
Zadanie 1 Czowiek; Zadanie 2 Podrowanie i turystyka; Zadanie 3 ywienie

Zestaw 14 ..............................................................................................................................................30
Zadanie 1 Nauka i technika; Zadanie 2 Wiedza o krajach obszaru jzyka angielskiego
oraz o Polsce; Zadanie 3 Szkoa

Zestaw 15 ..............................................................................................................................................32
Zadanie 1 ywienie; Zadanie 2 Zdrowie; Zadanie 3 Czowiek
Wstp
Skills for Matura. Zestawy egzaminacyjne do matury ustnej. Wersja dla zdajcego to zbir materiaw
wiczeniowych, ktry uatwi przeprowadzenie prbnego, ustnego egzaminu maturalnego z jzyka angielskiego z podziaem
na role. Kady z zamieszczonych tu przykadowych zestaww egzaminacyjnych zosta opracowany zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Informatorze o egzaminie maturalnym z jzyka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 i stanowi
odzwierciedlenie zestawu w wersji dla zdajcego. Nie obejmuje zatem materiaw obecnych wycznie w zestawie dla
egzaminujcego pyta do rozmowy wstpnej, uwag dla egzaminujcego do zadania nr 1 oraz pyta dla egzaminujcego
do zada nr 2 i 3.

Przygotowujcym si do matury polecamy pen, wydan w formie ksikowej, wersj niniejszego zbioru
zatytuowan: Skills for Matura. Zestawy egzaminacyjne do matury ustnej. Publikacja w wersji penej pozwala
nie tylko sprawdzi stopie opanowania wymaganych na egzaminie umiejtnoci, ale przede wszystkim pomaga je
stopniowo rozwija. Dziki niej ucze moe zapozna si z przykadowymi pytaniami, jakie w ramach poszczeglnych
obszarw tematycznych i przy okrelonych rodzajach zada moe postawi egzaminujcy, oraz nauczy si na nie
waciwie reagowa.

Publikacji towarzysz dodatkowe materiay do pobrania:


Przykadowe odpowiedzi do Zestaww 215.
Nagranie audio przykadowego egzaminu ustnego w oparciu o Zestaw 1.

Wszystkim korzystajcym z publikacji z serii Skills for Matura yczymy powodzenia na egzaminie maturalnym.
Zesp Wydawnictwa Express Publishing i EGIS

EGZAMIN MATURALNY Z JZYKA ANGIELSKIEGO


CZ USTNA BEZ OKRELANIA POZIOMU

NAJWANIEJSZE INFORMACJE
Egzamin ustny z jzyka obcego nowoytnego trwa okoo 15 minut i skada si z rozmowy wstpnej oraz trzech zada,
ktre musz by zrealizowane w podanej kolejnoci. Nie przewidziano dodatkowego czasu na zapoznanie si z treci
caego zestawu zada przed odpowiedzi. Uwzgldniono natomiast czas na zapoznanie si z poleceniami i materiaem
do zadania pierwszego i trzeciego.
Zakres wiadomoci i umiejtnoci sprawdzanych w tej czci egzaminu okrelaj wymagania oglne
(I. Znajomo rodkw jzykowych, III. Tworzenie wypowiedzi, IV. Reagowanie na wypowiedzi,
V. Przetwarzanie wypowiedzi) i wymagania szczegowe podstawy programowej ksztacenia oglnego
(1.1-1.15; 4.1-4.12; 6.1-6.13; 8.1-8.3; 12).
Za wykonanie wszystkich zada zdajcy moe otrzyma maksymalnie 30 punktw.

2
ZADANIE CZAS TRWANIA PRZEBIEG EGZAMINU

Cel rozmowy oswojenie si zdajcego


z sytuacj egzaminacyjn.
Egzaminujcy zadaje zdajcemu kilka
Rozmowa wstpna ok. 2 min pyta zwizanych z jego yciem
i zainteresowaniami (lista pyta do
wyboru znajduje si wycznie
w zestawie dla egzaminujcego).

Zdajcy ma ok. 30 sekund na zapoznanie


si z poleceniem.
Zadanie polega na przeprowadzeniu
rozmowy, w ktrej zdajcy
i egzaminujcy odgrywaj wskazane
w poleceniu role. Role przyjmowane
maks. 4 min przez zdajcego odpowiadaj
Zadanie 1.
(wliczajc czas na zapoznanie dowiadczeniom yciowym osoby
Rozmowa z odgrywaniem roli
si z treci zadania) nastoletniej lub stawiaj go w sytuacjach,
w jakich mgby si znale w
przyszoci. W trakcie rozmowy zdajcy
musi odnie si do czterech elementw
wskazanych w poleceniu i rozwin
swoj wypowied w zadowalajcym
stopniu.

Zdajcy opisuje ilustracj zamieszczon


w wylosowanym zestawie.
W opisie ilustracji zdajcy powinien
okreli miejsce, osoby oraz
Zadanie 2. wykonywane przez nie czynnoci.
Opis ilustracji maks. 3 min Nastpnie zdajcy odpowiada na trzy
i odpowiedzi na trzy pytania pytania postawione przez
egzaminujcego (pytania zwizane s
z tematyk ilustracji i znajduj si
wycznie w zestawie dla
egzaminujcego).

Zdajcy ma ok. 1 minuty na zapoznanie


si z poleceniem i materiaem
stymulujcym.
Zdajcy wybiera element z materiau
Zadanie 3. stymulujcego, ktry jego zdaniem
maks. 5 min najlepiej spenia warunki wskazane
Wypowied na podstawie materiau
(wliczajc czas na zapoznanie w poleceniu, uzasadnia swoj decyzj
stymulujcego i odpowiedzi
si z treci zadania) i wyjania, dlaczego odrzuca pozostae
na dwa pytania
elementy. Nastpnie zdajcy odpowiada
na dwa pytania zwizane z tematyk
materiau stymulujcego (pytania te
znajduj si wycznie w zestawie dla
egzaminujcego).

3
Wersja dla zdajcego
1 Nauka i technika
wiat przyrody
Wiedza o krajach obszaru jzyka angielskiego oraz o Polsce

Zadanie 1. 4 min

Jeste studentem/studentk uniwersytetu i masz kopot z niesprawnym laptopem. Rozmawiasz


z technikiem komputerowym. Poniej podane s 4 kwestie, ktre musisz omwi w rozmowie
z egzaminujcym.

Problem z laptopem

Twoje prby
rozwizania
Presja czasu
problemu
i terminy

Czas i koszty
naprawy

Rozmow rozpoczyna egzaminujcy.

Zadanie 2. 3 min

4
1
Zadanie 3. 5 min

Popatrz na Zdjcie 1., Zdjcie 2. i Zdjcie 3.


Twj korespondencyjny przyjaciel z Anglii pisze wypracowanie na temat historii Polski. Poprosi
Ci o zarekomendowanie charakterystycznego obiektu lub zabytku, o ktrym mgby napisa.
Masz do wyboru trzy miejsca.
Wybierz ten obiekt/zabytek, ktry bdzie, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiedni, i uzasadnij
swj wybr.
Wyjanij, dlaczego odrzucasz pozostae propozycje.

Zdjcie 1. Zdjcie 3.

Zdjcie 2.

5
Wersja dla zdajcego
2 Kultura
Szkoa
Pastwo i spoeczestwo

Zadanie 1. 4 min

Rozmawiasz z przyjacielem/przyjacik na temat muzyka, artysty sztuk wizualnych lub performance'u,


ktrego chciaby/chciaaby zaprosi do Twojej szkoy. Poniej podane s 4 kwestie, ktre musisz omwi
w rozmowie z egzaminujcym.

Rodzaj sztuki,
ktr uprawia
artysta

Co wyrnia
artyst Interesujce fakty
z ycia artysty

Rada przyjaciela/
przyjaciki dotyczca
zaproszenia artysty

Rozmow rozpoczyna egzaminujcy.

Zadanie 2. 3 min

6
2
Zadanie 3. 5 min

Popatrz na Zdjcie 1., Zdjcie 2. i Zdjcie 3.


Zbliaj si wybory. Co jest najwaniejsz aktywnoci lidera? Masz do wyboru trzy opcje.
Wybierz t opcj, ktra bdzie, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiednia, i uzasadnij swj wybr.
Wyjanij, dlaczego odrzucasz pozostae propozycje.

Zdjcie 1.

Zdjcie 2.

Zdjcie 3.

7
Wersja dla zdajcego
3 Praca
Zakupy i usugi
Sport

Zadanie 1. 4 min

Jeste kierownikiem/kierowniczk restauracji i rozmawiasz z nowo przyjtym pracownikiem.


Poniej podane s 4 kwestie, ktre musisz omwi w rozmowie z egzaminujcym.

Powd wyboru
tego pracownika

Oglne obowizki
i godziny pracy
Korzyci z pracy
zmianowej
w tym miejscu

Termin
rozpoczcia pracy

Rozmow rozpoczyna egzaminujcy.

Zadanie 2. 3 min

8
3
Zadanie 3. 5 min

Popatrz na Zdjcie 1., Zdjcie 2. i Zdjcie 3.


Zamierzasz wieczorami zacz uprawia now dyscyplin sportow. Masz do wyboru trzy rodzaje
aktywnoci sportowej.
Wybierz t dyscyplin, ktra bdzie, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiednia, i uzasadnij swj wybr.
Wyjanij, dlaczego odrzucasz pozostae propozycje.

Zdjcie 1.

Zdjcie 2.

Zdjcie 3.

9
Wersja dla zdajcego
4 Podrowanie i turystyka
wiat przyrody
Kultura

Zadanie 1. 4 min

Rozmawiasz z koleg/koleank na temat Twoich planw wakacyjnych. Poniej


podane s 4 kwestie, ktre musisz omwi w rozmowie z egzaminujcym.

Rodzaj wakacji

Miejsce
zakwaterowania Oferowane usugi
i udogodnienia

Transport

Rozmow rozpoczyna egzaminujcy.

Zadanie 2. 3 min

10
4
Zadanie 3. 5 min

Popatrz na Zdjcie 1., Zdjcie 2. i Zdjcie 3.


Chcesz nadrobi zalegoci w ledzeniu biecych wydarze. Ktry sposb preferujesz?
Masz do wyboru trzy opcje.
Wybierz t opcj, ktra bdzie, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiednia, i uzasadnij swj wybr.
Wyjanij, dlaczego odrzucasz pozostae propozycje.

Zdjcie 1.

Zdjcie 2.

Zdjcie 3.

11
Wersja dla zdajcego
5 Zakupy i usugi
ycie rodzinne i towarzyskie
Zdrowie

Zadanie 1. 4 min

Jeste w sklepie i szukasz kurtki, ktr widziae/-a na stronie internetowej sklepu. Rozmawiasz
ze sprzedawc. Poniej podane s 4 kwestie, ktre musisz omwi w rozmowie z egzaminujcym.

Cel wizyty

Dostpny kolor
i rozmiar Preferowany
sposb patnoci

Upusty

Rozmow rozpoczyna egzaminujcy.

Zadanie 2. 3 min

12
5
Zadanie 3. 5 min

Popatrz na Zdjcie 1., Zdjcie 2. i Zdjcie 3.


Chcesz poprawi stan Twojego zdrowia i rozwaasz, jak najwaniejsz zmian mgby/mogaby
wprowadzi do Twojego stylu ycia. Masz do wyboru trzy opcje.
Wybierz t opcj, ktra bdzie, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiednia, i uzasadnij swj wybr.
Wyjanij, dlaczego odrzucasz pozostae propozycje.

Zdjcie 1.

Zdjcie 2.

Zdjcie 3.

13
Wersja dla zdajcego
6 Kultura
Praca
ywienie

Zadanie 1. 4 min

Rozmawiasz z przyjacielem/przyjacik na temat festiwalu sztuk wizualnych, w ktrym ostatnio


uczestniczye/-a. Poniej podane s 4 kwestie, ktre musisz omwi w rozmowie z egzaminujcym.

Miejsce festiwalu

Wystawy
Wstp

Zaangaowanie
przyjaciela/
przyjaciki w sztuk

Rozmow rozpoczyna egzaminujcy.

Zadanie 2. 3 min

14
6
Zadanie 3. 5 min

Popatrz na Zdjcie 1., Zdjcie 2. i Zdjcie 3.


Spdzasz czas z rodzin w miecie. Zrobio si pno i postanowilicie zje obiad poza domem.
Masz do wyboru trzy opcje.
Wybierz t opcj, ktra bdzie, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiednia, i uzasadnij swj wybr.
Wyjanij, dlaczego odrzucasz pozostae propozycje.

Zdjcie 1.

Zdjcie 2.

Zdjcie 3.

15
Wersja dla zdajcego
7 Wiedza o krajach obszaru jzyka angielskiego oraz o Polsce
Pastwo i spoeczestwo
Szkoa

Zadanie 1. 4 min

Planujesz przeprowadzk z Polski do Australii i rozmawiasz na ten temat z przyjacielem/przyjacik.


Poniej podane s 4 kwestie, ktre musisz omwi w rozmowie z egzaminujcym.

Moliwoci
zawodowe

Zakwaterowanie
Moliwo edukacji

Koszty pobytu/
tsknota za domem

Rozmow rozpoczyna egzaminujcy.

Zadanie 2. 3 min

16
7
Zadanie 3. 5 min

Popatrz na Zdjcie 1., Zdjcie 2. i Zdjcie 3.


Twj modszy brat/ Twoja modsza siostra wkrtce rozpocznie nauk w szkole. Ktry styl uczenia
Twoim zdaniem najlepiej suy dzieciom? Masz do wyboru trzy opcje.
Wybierz t opcj, ktra bdzie, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiednia, i uzasadnij swj wybr.
Wyjanij, dlaczego odrzucasz pozostae propozycje.

Zdjcie 1.

Zdjcie 2.

Zdjcie 3.

17
Wersja dla zdajcego
8 ycie rodzinne i towarzyskie
Dom
Pastwo i spoeczestwo

Zadanie 1. 4 min

Jest Wigilia Boego Narodzenia. Pochodzcy/-a z Szanghaju przyjaciel/przyjacika rodziny przyjeda


z wizyt w pierwszy dzie wit Boego Narodzenia. Poniej podane s 4 kwestie, ktre musisz omwi
w rozmowie z egzaminujcym.

Poczynione
przygotowania

Typowy
boonarodzeniowy
posiek Plany na jutro

Tradycyjne
uroczystoci
w kraju przyjaciela

Rozmow rozpoczyna egzaminujcy.

Zadanie 2. 3 min

18
8
Zadanie 3. 5 min

Popatrz na Zdjcie 1., Zdjcie 2. i Zdjcie 3.


Bierzesz udzia w dziaalnoci lokalnej stray obywatelskiej. Policja zwrcia si do Ciebie z zapytaniem,
ktre przestpstwa maj najbardziej negatywny wpyw na ycie lokalnej spoecznoci.
Masz do wyboru trzy rodzaje przestpstw.
Wybierz t opcj, ktra bdzie, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiednia, i uzasadnij swj wybr.
Wyjanij, dlaczego odrzucasz pozostae propozycje.

Zdjcie 1.

Zdjcie 2.

Zdjcie 3.

19
Wersja dla zdajcego
9 Sport
Dom
wiat przyrody

Zadanie 1. 4 min

Jeste zawodowym pywakiem/ zawodow pywaczk. Dziennikarz telewizyjny przeprowadza z Tob wywiad
podczas przygotowa do midzynarodowych zawodw. Poniej podane s 4 kwestie, ktre musisz omwi
w rozmowie z egzaminujcym.

Codzienny plan
treningowy

Dotychczasowe
sukcesy Niedawna
kontuzja

Telewizyjna relacja
z zawodw

Rozmow rozpoczyna egzaminujcy.

Zadanie 2. 3 min

20
9
Zadanie 3. 5 min

Popatrz na Zdjcie 1., Zdjcie 2. i Zdjcie 3.


Zamierzasz przekaza datek pieniny na ochron rodowiska i zastanawiasz si, ktra cz rodowiska
naturalnego potrzebuje najwikszej ochrony. Masz do wyboru trzy opcje.
Wybierz t opcj, ktra bdzie, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiednia, i uzasadnij swj wybr.
Wyjanij, dlaczego odrzucasz pozostae propozycje.

Zdjcie 1.

Zdjcie 2.

Zdjcie 3.

21
Wersja dla zdajcego
10 Praca
Nauka i technika
Dom

Zadanie 1. 4 min

Jeste pracownikiem i chcesz wzi bezpatny urlop w przyszym tygodniu. Jeste w biurze kierownika.
Poniej podane s 4 kwestie, ktre musisz omwi w rozmowie z egzaminujcym.

Powd wzicia
urlopu

Ilo dni
Terminy

Podpisany wniosek
urlopowy

Rozmow rozpoczyna egzaminujcy.

Zadanie 2. 3 min

22
10
Zadanie 3. 5 min

Popatrz na Zdjcie 1., Zdjcie 2. i Zdjcie 3.


Twoi rodzice chc zmieni wystrj salonu. Pokazali Ci katalog i poprosili o Twoj opini na temat
nowego projektu salonu. Masz do wyboru trzy opcje.

Wybierz t opcj, ktra bdzie, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiednia dla Twojego salonu,
i uzasadnij swj wybr.
Wyjanij, dlaczego odrzucasz pozostae propozycje.

Zdjcie 1.

Zdjcie 2.

Zdjcie 3.

23
Wersja dla zdajcego
11 Sport
Czowiek
Podrowanie i turystyka

Zadanie 1. 4 min

Wygrae/-a bilety na Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Rozmawiasz na ten temat z przyjacielem/przyjacik.


Poniej podane s 4 kwestie, ktre musisz omwi w rozmowie z egzaminujcym.

Wygranie biletw

Ogldanie
wybranych Sporty olimpijskie,
dyscyplin ktre chcia(a)by
sprbowa
uprawia
Dyspozycyjno
przyjaciela/
przyjaciki

Rozmow rozpoczyna egzaminujcy.

Zadanie 2. 3 min

24
11
Zadanie 3. 5 min

Popatrz na Zdjcie 1., Zdjcie 2. i Zdjcie 3.


Twj brat wybiera si w podr z plecakiem po Azji. Omawiasz z nim potencjalny problem, ktry
moe pojawi si w trakcie jego wyprawy. Masz do wyboru trzy opcje.
Wybierz t opcj, ktra bdzie, Twoim zdaniem, najbardziej prawdopodobna, i uzasadnij swj wybr.
Wyjanij, dlaczego odrzucasz pozostae propozycje.

Zdjcie 1.

Zdjcie 2.

Zdjcie 3.

25
Wersja dla zdajcego
12 Zakupy i usugi
ycie rodzinne i towarzyskie
Zdrowie

Zadanie 1. 4 min

Jeste w sklepie z meblami. Chcesz zwrci zepsute krzeso, ktre kupie/-a w tym sklepie.
Poniej podane s 4 kwestie, ktre musisz omwi w rozmowie z egzaminujcym.

Uszkodzenie
krzesa

Oczekiwania
Reklamacja

Gdzie mona
naby akcesoria
kuchenne

Rozmow rozpoczyna egzaminujcy.

Zadanie 2. 3 min

26
12
Zadanie 3. 5 min

Popatrz na Zdjcie 1., Zdjcie 2. i Zdjcie 3.


Twoja przyjacika od kilku miesicy codziennie cierpi na bardzo intensywne ble gowy i poprosia
Ci o rad na temat kuracji, ktr powinna zastosowa. Masz do wyboru trzy opcje.
Wybierz t opcj, ktra bdzie, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiednia, i uzasadnij swj wybr.
Wyjanij, dlaczego odrzucasz pozostae propozycje.

Zdjcie 1.

Zdjcie 2.

Zdjcie 3.

27
Wersja dla zdajcego
13 Czowiek
Podrowanie i turystyka
ywienie

Zadanie 1. 4 min

W Twojej okolicy powstaje nowy, modzieowy orodek kultury. Jeste czonkiem lokalnej spoecznoci
i rozmawiasz z przedstawicielem lokalnych wadz na temat wykorzystania orodka do rnych celw.
Poniej podane s 4 kwestie, ktre musisz omwi w rozmowie z egzaminujcym.

Popularne
zainteresowania

Powody, dla ktrych


modzi ludzie
potrzebuj rozwija Pozytywny wpyw
zainteresowania na okolic

Otwarcie orodka

Rozmow rozpoczyna egzaminujcy.

Zadanie 2. 3 min

28
13
Zadanie 3. 5 min

Popatrz na Zdjcie 1., Zdjcie 2. i Zdjcie 3.


Wydajesz wieczorem uroczyst kolacj i chcesz zaimponowa gociom swoj potraw.
Masz do wyboru trzy opcje.
Wybierz t potraw, ktra bdzie, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiednia, i uzasadnij swj wybr.
Wyjanij, dlaczego odrzucasz pozostae propozycje.

Zdjcie 1.

Zdjcie 2.

Zdjcie 3.

29
Wersja dla zdajcego
14 Nauka i technika
Wiedza o krajach obszaru jzyka angielskiego oraz o Polsce
Szkoa

Zadanie 1. 4 min

Jeste w sklepie z telefonami komrkowymi. Rozmawiasz ze sprzedawc. Poniej podane s 4 kwestie,


ktre musisz omwi w rozmowie z egzaminujcym.

Powd zakupu

Specjalne funkcje
Obawa/
zaniepokojenie

Oferowane
akcesoria

Rozmow rozpoczyna egzaminujcy.

Zadanie 2. 3 min

30
14
Zadanie 3. 5 min

Popatrz na Zdjcie 1., Zdjcie 2. i Zdjcie 3.


Twj nauczyciel chciaby zaoferowa wicej zaj pozalekcyjnych w szkole. Poprosi uczniw o rekomendacje.
Masz do wyboru trzy opcje.
Wybierz ten rodzaj zaj, ktry bdzie, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiedni, i uzasadnij swj wybr.
Wyjanij, dlaczego odrzucasz pozostae propozycje.

Zdjcie 1.

Zdjcie 2.

Zdjcie 3.

31
Wersja dla zdajcego
15 ywienie
Zdrowie
Czowiek

Zadanie 1. 4 min

Twj brat/ Twoja siostra chce zrobi ciasto czekoladowe z mas karmelow. Poprosi/-a Ci o przepis.
Poniej podane s 4 kwestie, ktre musisz omwi w rozmowie z egzaminujcym.

Skadniki

Sposb
przygotowania Co, co wymaga
szczeglnej
uwagi

Powd zrobienia
ciasta

Rozmow rozpoczyna egzaminujcy.

Zadanie 2. 3 min

32
15
Zadanie 3. 5 min

Popatrz na Zdjcie 1., Zdjcie 2. i Zdjcie 3.


Jeste fotografem pracujcym dla czasopisma o modzie. Poproszono Ci o zrobienie zdjcia
przedstawiajcego wspczesnych nastolatkw. Masz do wyboru trzy opcje.
Wybierz to zdjcie, ktre bdzie, Twoim zdaniem, najbardziej odpowiednie, i uzasadnij swj wybr.
Wyjanij, dlaczego odrzucasz pozostae propozycje.

Zdjcie 1.

Zdjcie 2.

Zdjcie 3.

33
Skills for Matura to seria publikacji przeznaczonych w szczeglnoci dla osb przygotowujcych si do
egzaminu maturalnego, jak rwnie dla wszystkich tych, ktrzy chc pogbi znajomo jzyka angielskiego
w obszarze wybranych umiejtnoci. Materiay z serii Skills for Matura mog by wykorzystywane zarwno
jako uzupenienie zaj lekcyjnych lub kursw jzykowych, jak te do samodzielnej powtrki
przedegzaminacyjnej. Przejrzysty podzia zada, pogrupowanych wedug pitnastu zakresw tematycznych
obowizujcych na egzaminie maturalnym, pozwala pracowa z publikacjami w sposb selektywny
(np. wybr tematw aktualnie realizowanych podczas zaj) lub w zaproponowanej kolejnoci.
Zestawy materiaw wiczeniowych skomponowano tak, aby umoliwi prac z rnymi rodzajami zada,
jakie mog pojawi si na egzaminie. Typy zada s zgodne z wytycznymi przedstawionymi w Informatorze
o egzaminie maturalnym z jzyka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015.

Skills for Matura. Znajomo rodkw jzykowych.


Poziom podstawowy
Publikacja zawiera:
informacje o egzaminie maturalnym na poziomie podstawowym
z zakresu znajomoci rodkw jzykowych
zestawy zada pogrupowane wedug pitnastu tematw
obowizujcych na egzaminie
dodatkowe sekcje zawierajce czasowniki/przymiotniki/rzeczowniki
i wystpujce po nich przyimki
klucz odpowiedzi.

Skills for Matura. Znajomo rodkw jzykowych.


Poziom rozszerzony
Publikacja zawiera:
informacje o egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym
z zakresu znajomoci rodkw jzykowych
zestawy zada pogrupowane wedug pitnastu tematw
obowizujcych na egzaminie
klucz odpowiedzi do zada zamknitych i sugerowane odpowiedzi
do zada otwartych.

Skills for Matura. Zestawy egzaminacyjne do matury ustnej


Publikacja zawiera:
informacje o ustnej czci egzaminu maturalnego
zestawy zada z zakresu pitnastu tematw obowizujcych na
egzaminie
sugerowane odpowiedzi do jednego zestawu zada.

Dodatkowe materiay w plikach dostpne na www.egis.com.pl:


sugerowane odpowiedzi do wszystkich zestaww zada
cieki dwikowe (mp3) do jednego zestawu zada z przykadowymi
wypowiedziami zdajcego i egzaminatora
Skills for Matura. Zestawy egzaminacyjne do matury ustnej.
Wersja dla zdajcego.

ISBN 978-83-7973-065-0