You are on page 1of 6

EGZAMIN USTNY Z JZYKA ANGIELSKIEGO Opracowaa: Agnieszka Piko

Egzamin ustny z jzyka obcego to dla wikszoci zdajcych stresujce przeycie zwaszcza dla uczniw, ktrzy nie s pewni
swoich umiejtnoci jzykowych. Najwaniejsza zasada to MWI, MWI i jeszcze raz MWI!!! Nie zraajcie si trudnymi
zadaniami lub niezrozumiaymi pytaniami, nie poddawajcie si od razu, lecz postarajcie si wydoby t wiedz, ktr przecie
posiadacie! " It's better to speak with mistakes, than to be silent in perfect English "

OGLNE INFORMACJE DOTYCZCE USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z JZYKA ANGIELSKIEGO:

Cz ustna egzaminu maturalnego z jzyka angielskiego trwa okoo 15 minut. Po wylosowaniu zestawu zdajcy od razu
przystpuje do egzaminu. Nie ma dodatkowego czasu na zapoznanie si z treci caego zestawu przed odpowiedzi.
Nie ma take moliwoci robienia notatek.

Egzamin ma form rozmowy zdajcego z osob egzaminujc i jest obserwowany przez drugiego nauczyciela, ktry nie bierze
aktywnego udziau w rozmowie.

Zestaw egzaminacyjny skada si z trzech zada i zawiera polecenia w jzyku polskim do zada 1 i 3 oraz materia
ikonograficzny do zada 2 i 3. Realizacj zada poprzedza tzw. rozmowa wstpna.

Maksymalna liczba punktw moliwych do uzyskania na egzaminie 30, przy czym aby egzamin by uznany jako zdany, naley
uzyska co najmniej 9 punktw.

Kade zadanie skada si z 4 elementw. Wypowied zdajcego oceniana jest w oparciu o nastpujce kryteria: sprawno
komunikacyjna (od 0 do 6 pkt w kadym zadaniu oceniana osobno). Natomiast caa wypowied zdajcego jest oceniana pod
ktem zakresu struktur leksykalno-gramatycznych (od 0 do 4 pkt), poprawnoci struktur leksykalno-gramatycznych
(od 0 do 4 pkt), wymowy (od 0 do 2 pkt) i pynnoci wypowiedzi (od 0 do 2 pkt)

W kadym zadaniu moesz otrzyma max. 2 punkty ujemne za tzw. pomoc ze strony egzaminatora (przykady opisane w zad.2)

PAMITAJj: Nie ma moliwoci powrotu do poprzedniego zadania i dopowiedzenia czego.

LISTA DOBRYCH RAD:

- wieczorem w dniu poprzedzajcym egzamin nie ucz si nerwowo nowych swek; raczej powtrz przydatne zwroty, obejrzyj
np. wiadomoci lub posuchaj radia w jzyku angielskim lub umw si z koleg i porozmawiajcie po angielsku. Moe przerobicie
wsplnie 1-2 przykadowe zestawy (wicej nie ma sensu)

-wypij si (wkuwanie przez p nocy tu przed egzaminem ju nie ma sensu)

- w dniu egzaminu nie przychod kilka godzin przed wyznaczon godzin. Bdziesz si niepotrzebnie denerwowa i tylko
przeszkadza gonymi rozmowami na korytarzu swoim kolegom, ktrzy akurat w tym momencie prbuj zabysn wiedz przed
komisj egzaminacyjn Przyjd nie wczeniej ni 1 godzin przed egzaminem ale te i nie spniaj si.

- nie zapomnij dowodu tosamoci ze zdjciem i miej go w rce, gdy wchodzisz na sal egzaminacyjn.

- ubierz si elegancko. Dresy, wytarte dinsy, zbyt krtkie spdniczki lub bluzki z gbokim dekoltem s nie na miejscu.
Mocny makija i jaskrawy lakier na paznokciach TE. Skromny i schludny wygld wskazany.

- po wejciu na sal, przywitaj si i podejd do stolika z zestawami, wylosuj kopert i przeka egzaminatorowi.

- NIE DENERWUJ SI Bd pewny siebie, umiechaj si i utrzymuj kontakt wzrokowy z komisj.

- mw wyranie i dostatecznie gono, rozwijaj swoje wypowiedzi a przede wszystkim nie uywaj jzyka ojczystego.

- jeli nie zrozumiae jakiego pytania, popro o powtrzenie (co nie ma adnych konsekwencji) lub wyjanienie (to skutkuje
1 punktem ujemnym). PAMITAJ: Jeli ju zaczniesz odpowiada i mwisz nie na temat, egzaminator, owszem, wysucha Ci ale
ostatecznie otrzymasz 0 pkt. za ten element. Dlatego lepiej upewni si, e dobrze zrozumiae dane pytanie.

- myl pozytywnie. Egzaminator wcale nie pragnie Twojej zguby. Jemu take zaley aby zda egzamin (jak najlepiej)
MATURA USTNA - POYTECZNE WSKAZWKI Opracowaa: Agnieszka Piko

Rozmowa wstpna:
Egzaminujcy zadaje Ci kilka oglnych pyta dotyczcych Twoich osobistych dowiadcze . W Twoim zestawie nie
ma adnych informacji na temat rozmowy wstpnej. Lista pyta zamieszczona jest wycznie w zestawie dla
egzaminujcego. Poszczeglne pytania nawizuj do wszystkich tematw z katalogu maturalnego. Wybrane przez
egzaminujcego pytania powinny jednak dotyczy innych tematw maturalnych ni zadania w wylosowanym przez
Ciebie zestawie egzaminacyjnym. Celem rozmowy wstpnej jest umoliwienie zdajcemu oswojenia si z sytuacj
egzaminacyjn, na zasadzie tzw. rozgrzewki. Nie ma tutaj jakiej okrelonej liczby pyta, na ktre musisz
odpowiedzie. Tu liczy si czas, tzn. udzielasz odpowiedzi na tyle pyta na ile pozwoli Ci przeznaczony na to czas czyli
przez ok. 2 minuty.

Pytania w rozmowie wstpnej powinny dotyczy rnych dziaw tematycznych a nie tylko jednego lub dwch.
Nie powinny take odnosi si do zakresu leksyki (sownictwa) zawartej w Twoim zestawie egzaminacyjnym.
(Na kadym zestawie, w lewym grnym rogu, podane s trzy dziay z katalogu maturalnego, z ktrych to sownictwo
jest potrzebne do realizacji poszczeglnych zada w zestawie)

Nigdy nie udzielaj odpowiedzi typu YES lub NO. Staraj si, by Twoje wypowiedzi byy rozwinite. Zalenie od tego,
czego dotyczy pytanie, moesz wzbogaca swoj odpowied o argumenty, przykady, historyjki, uczucia itp.

............................................................................................................................................................................................

Objanienia:

W poniszych opisach poszczeglnych zada maturalnych, zosta uyty symbol [____] - oznacza on bezokolicznik,
czyli podstawow form czasownika. Np. :

Watch - jest bezokolicznikiem

ALE: watches , watched i watching ju NIE s bezokolicznikami

Write jest bezokolicznikiem

ALE: wrote i written ju nie maj podstawowej formy czasownika

Zadanie 1 przydatne konstrukcje:

Chcc zapyta o co lub przej do innego zagadnienia moesz uy konstrukcji:

What Np. What are we going to cook?

Where are we going to + [____] ? Np. Where are we going to sleep?

When do we want to + [____] ? Np. When do we want to go on holiday?

How Np. How do we want to get there?

..

Przy omwieniu np. PODZIAU OBOWIZKW mona uy konstrukcji: P + will + [____] lub P + could + [____]

(P podmiot wykonawca czynnoci) np.: I will cook something and you could clean the flat.

Konstrukcji: P + will + [____] - uywamy mwic nie tylko o przyszoci ale take podejmujc spontaniczne decyzje.
MATURA USTNA - POYTECZNE WSKAZWKI Opracowaa: Agnieszka Piko

Zadanie 1: Rozmowa z odgrywaniem roli


- Macie 3 minuty na realizacj tego zadania, w tym 30 sekund na zapoznanie si z treci. Dlatego pamitajcie: NIE
musicie od razu zaczyna mwi. Spokojnie pozbierajcie myli, zastanwcie si jakich konstrukcji uyjecie i jakie
sownictwo i zwroty s Wam potrzebne. 30 sekund, to wbrew pozorom, wcale nie jest tak mao. Egzaminatorzy
poczekaj, a jeli czas minie to sami Wam to zakomunikuj. To egzaminatorzy musz kontrolowa czas, Wy si tym
nie przejmujcie.

- Zadanie 1 skada si z 4 chmurek. Do kadej chmurki musz by co najmniej 2 odniesienia, czyli jakie 2
propozycje. Mona dowolnie skaka pomidzy chmurkami i powraca do nich. Pamitajcie tylko aby ostatecznie
do kadej z nich byy podane 2 odniesienia.

- Zadanie 1 ma form dialogu czyli rozmowy pomidzy egzaminujcym a zdajcym. Zarwno Wy jak i egzaminator
zadajecie pytania lub na nie odpowiadacie. Pamitajcie, Wasza rola NIE polega tylko na odpowiadaniu na pytania
egzaminatora.

- Zwrcie uwag na to, kto rozpoczyna rozmow. Informacja ta jest podana w prawym dolnym rogu w zadaniu.
(rozpoczyna zdajcy lub rozpoczyna egzaminujcy). Jeli to Wy macie zacz, to mona uy konstrukcji, np.

We are going to + [____] lub We want to + [____] lub We have to talk about

nawizujc do treci polecenia a nastpnie uy jakiej konstrukcji na tworzenie propozycji i odnoszc si ju do


konkretnej chmurki. PAMITAJCIE: w zadaniu 1 niezbdna jest umiejtno tworzenia propozycji, ich odrzucania
i przyjmowania (zgadzania si na propozycje). Pamitamy, e nie moemy si zgodzi od razu na pierwsz
propozycj. (pamitamy o 2 odniesieniach/propozycjach do kadej chmurki). Zgadzamy si dopiero na drug
propozycj. Przykadowy schemat rozmowy w zadaniu 1 wyglda nastpujco:

1 PROPOZYCJA ----- ODRZUCENIE PROPOZYCJI + (poda powd odrzucenia) ----- 2 PROPOZYCJA ------- ZGADZAMY SI

- Przechodzc do nastpnej chmurki ( do kolejnego zagadnienia) mona uy zwrotu, np.:

What/How about + rzeczownik ? np. What about transport? How are we going to travel? By car?

How about accommodation? Where are we going to stay? In a youth hostel?

KONSTRUKCJE NA PROPOZYCJE: What about [____]ing ? - Moe bymy tak ?

Would you like to + [____] - Czy chciaby ? How rzeczownik - A moe ?/A co z ?

rzeczownik ODRZUCANIE PROPOZYCJI:

Its not a good idea.- To nie jest dobry pomys.


Do you want to + [____] -Czy chcesz ?
Im sorry, I cant make it. Przepraszam, nie dam rady.
rzeczownik
I see your point, but - Rozumiem co masz na myli ale
Lets + [____]
No, Id rather + [____] - Nie, ja wolabym
Maybe we could + [____] - Moe moglibymy ?
ZGADZANIE SI NA PROPOZYCJ:
Do you fancy + [____]ing ? - Czy masz ochot na ?
Sounds good. - Brzmi niele. Good idea - Dobry pomys.
rzeczownik
OK, I agree. - W porzdku, zgadzam si.
Why dont we + [____] ? - Czemu nie mielibymy ?
Thats fine with me. - Nie mam nic przeciwko temu.
MATURA USTNA - POYTECZNE WSKAZWKI Opracowaa: Agnieszka Piko

Zadanie 2: Opis obrazka i odpowied na 3 pytania (4minuty na realizacj; brak czasu na przygotowanie)
Zadanie skada si z 4 elementw:

Element I : Opis obrazka. Przekazujemy 3 informacje: KTO? GDZIE? CO ROBI?

Opisujc obrazek, warto stosowa zasad od ogu do szczegu. Dziki temu mwimy wicej, a przecie o to tutaj chodzi. Np.:

KTO? In the picture I can see two people, a man and a woman.

The photo shows a group of people, 2 men [men] and 3 women [imin - kobiety]. PAMITAJ: Nie mans ani nie womans.

GDZIE? He is outside/ outdoor / in the fresh air/in the open air. On jest na zewntrz/ na wieym powietrzu.

They are inside / indoor. Oni znajduj si wewntrz /w budynku. 1

probably in a . or . nazwij to miejsce najlepiej podaj 2 moliwoci 2

because I can see .. and .. wymie co, na podstawie czego stwierdzie, e kto znajduje si w danym miejscu 3

Przykad: The man is outside, probably in a garden or a park because I can see some trees and bushes in the background.

CO ROBI? Przekazujc co dana osoba robi uywamy czasu Present Continuous.

P + is + [____]ing - (jeli 1 osoba wykonuje jak czynno) np. She is talking on the phone.

P + are + [____]ing - (jeli 2 lub wicej osb wykonuj t sam czynno) np. They are sitting at a table.

- Opisujc, co widzisz na obrazku uywaj konstrukcji: I can see / There is (l.poj.) / There are (l. mn.)

- przydatne wyraenia: ( na co patrzy) He is looking at - On patrzy na NIE uywaj: He is seeing

(co trzyma w rce) She is holding/has (a book) in her hand. He is holding/has a mobile in his left hand.

(wygld zewntrzny) The girl is beautiful. She is tall and slim. / He has got big blue eyes and a nice smile.

(KTO JEST- IS: handsome/pretty/good-looking/short/plump/young/middle-aged/in her twenties/about 30 years old/old)

(KTO MA- HAS GOT: dark skin/long curly hair/short fair hair/straight blond hair/small green eyes/a big nose/ thin lips)

(ubir) He is wearing/has .. (elegant/smart/casual/everyday/sports clothes) (The boy has got a red T-shirt and blue jeans)

(checked)-w krat) (plain- w jednym kolorze) (striped- w paski) (colourful-kolorowy) (tight [tajt]-obcisy) (loose [luus]-luny)

She is/looks/seems to be: happy/sad/satisfied/concentrated-skoncentrowany)/thoughtful [fotful]-zamylony/tired-zmczony


relaxed-odprony/frightened-przeraony /surprised-zaskoczony/stressed/depressed-przygnbiony/disappointed-rozczarowany

In the foreground I can see - Na pierwszym planie widz

In the background there is a -W tle znajduje si PAMITAJ: Opisujc ilustracj jak najbardziej moesz
interpretowa co si tam dzieje, co si przed chwil
On the right/on the left there are-Po prawej/lewej s wydarzyo lub co nastpi. Np.

In the left/right hand corner - W lewym/prawym rogu I think he has just heard some bad news and that is why he
looks so unhappy. (przeszo)
In the top part of the photo I can see - U gry zdjcia widz
Maybe they will go for a walk in a moment. (przyszo)
In the bottom part of the photo -W dolnej czci zdjcia
I think he is going to relax after school or work. (przyszo)
In the distance I can see- W oddali widz
In front of-przed, behind-za, in the middle-na/w rodku,
between A and B-pomidzy, under-pod, over/above-nad
MATURA USTNA - POYTECZNE WSKAZWKI Opracowaa: Agnieszka Piko

Zadanie 2: c.d.
Gdy skoczysz opisywa obrazek, egzaminator zada Ci 3 pytania. Wszystkie pytania s czytane przez egzaminatora nie masz ich
zapisanych na swoim zestawie. Dlatego istotne jest aby je zrozumia. Jeli nie usyszae lub nie jeste pewien czy dobrze
zrozumiae pytanie to lepiej popro o jego powtrzenie, mwic np. Can you repeat that, please? Wtedy egzaminator
powtrzy DOKADNIE TO SAMO pytanie. Jeeli po ponownym powtrzeniu pytania stwierdzasz jednak, e go nie rozumiesz
moesz powiedzie, np.: Im sorry, I dont understand. Osoba egzaminujca przeformuuje wtedy to pytanie czyli zada Ci je
uywajc innych wyrae lub konstrukcji. Pamitaj jednak, e jest to tzw. pomoc ze strony egzaminatora i bdziesz mia za to
odjty 1 punkt. Punkt ujemny mona te otrzyma za tzw. negocjacj znaczenia. Ma to miejsce w sytuacji, gdy uyjesz
niewaciwego sowa wtedy kiedy jest ono kluczowe w realizacji zadania. Np. masz poda swoj ulubion potraw i mwisz: I like
bigos most. (w j. ang. nie ma sowa BIGOS, dlatego egzaminator z pewnoci zapyta: BIGOS? What is it? I dont understand.
w ten sposb negocjuje on z Tob znaczenie sowa BIGOS i zachca aby uy waciwego sowa lub opisa t potraw)
PAMITAJ: W kadym zadaniu mona uzyska max. 2 punkty ujemne.

Element II: Odpowied na pytanie 1

Pytanie to jest zawsze bezporednio zwizane z tym, co wida na obrazku. Odpowiadajc na nie podaj co najmniej 2 moliwoci.

Jeli podasz wicej, to wietnie. Pamitaj, e 1 moliwo, to za mao aby element zosta potraktowany jako rozwinity.

Patrz na ilustracj, gdy odpowiadasz na pytanie 1.

Przydatne wyraenia: It looks like - Wyglda na to, e; Its possible that - Jest moliwe, e ; He must be - On musi by;
Maybe she is (doing something) or (doing something). By moe ona (robi co)lub (robi co innego).

Element III: Odpowied na pytanie 2

Pytanie tylko tematycznie zwizane z obrazkiem. Nie musisz patrze na ilustracj, gdy na nie odpowiadasz. Dotyczy ono
najczciej Twoich preferencji, upodoba lub planw.

Najczciej bdziesz odpowiada w czasie Present Simple.

Przydatne wyraenia: I like/enjoy/love , because - Lubi , poniewa ; I dont like/cant stand/hate , because
Nie lubi/nie znosz/nienawidz ; I prefer to - Wol od ; Id like to + [____] - Chciabym ;
Im going to/Im planning to/I intend to + [____] - zamierzam ; In the future I hope to + [____] - W przyszoci
zamierzam ; .. is great because -.. jest wietne, poniewa ;

NIGDY nie mw: I very like .. tylko: I like . most/very much. - Najbardziej lubi /bardzo lubi .. .

Element IV: Odpowied na pytanie 3

Pytanie to, zawsze odnosi si do przeszoci. Bdziesz tu poproszony o opowiedzenie o jakiej przeszej sytuacji, ktra przytrafia
si Tobie lub komu z Twoich znajomych. Nie moesz odpowiedzie, e nic takiego Ci si nie przydarzyo. Jeeli rzeczywicie nie
miae takiego dowiadczenia w swoim yciu, to WYMYL jak histori.

PAMITAJ: Skoro opisujesz przesze wydarzenie, to uywaj przede wszystkim czasu Past Simple.

Przydatne wyraenia: It happened when I was a child./2 years ago. Zdarzyo si to ; It was 2 years ago. Byo to

One day I - Pewnego dnia ; While I was (travelling) - Podczas gdy (podrowaem); Suddenly - Nagle ;
First - Najpierw ; Then - Nastpnie ; Finally - Ostatecznie ; In the meantime - W midzyczasie
We ended up (doing something) - Skoczyo si na tym, e (zrobilimy co); Fortunately/Unfortunately - Na szczcie/niestety
It was a pleasant/tiring day. To by przyjemny/mczcy dzie ; We had a great/an awful day. Mielimy wspaniay/okropny
dzie. The best/worst thing about it was that - Najlepsze/najgorsze w tym byo to, e
MATURA USTNA - POYTECZNE WSKAZWKI Opracowaa: Agnieszka Piko

Zadanie 3: Wypowied na podstawie materiau stymulujcego i odpowied na 2 pytania


- Pamitaj: Masz 5 minut na realizacj tego zadania, w tym ok. 1 minuty na zapoznanie si z treci i przygotowanie. Skorzystaj
z czasu na przygotowanie i nie stresuj si, jeeli na chwil zapadnie cisza. Naprawd nie bdziesz mia adnych ujemnych
punktw z tego tytuu a egzaminatorzy cierpliwie poczekaj. Spokojnie pozbieraj myli i zastanw si jakich argumentw
uyjesz uzasadniajc swj wybr oraz jakie sownictwo i konstrukcje s Ci do tego potrzebne.

Zadanie to skada si z 4 elementw. We wstpie masz podan tre zadania a nastpnie WYBIERASZ jedn spord 2 lub 3
moliwoci. Bd one zaprezentowane w formie plakatu, zdjcia lub rysunku.

Element I : Podajesz tutaj, ktr propozycj wybierasz i uzasadniasz swj wybr.

Moesz to uczyni w nastpujcy sposb: I choose picture/photo/poster/option number 1 because

Id choose the first/second/third picture because I think the first/second/third option is the best because

Po podaniu, ktr opcj wybierasz musisz koniecznie uzasadni swj wybr, tj. powiedzie dlaczego, Twoim zdaniem, ta
propozycja jest najlepsza. Podaj kilka powodw i postaraj si rozwin swoj wypowied. 2 powody dla uzasadnienia wyboru,
to jest niezbdne minimum.

PAMITAJ aby w uzasadnieniu nie popeni bdu zaprezentowanego poniej:

Wybieram zdjcie numer 2, gdy widz tutaj (TO) (TO) (i TO). (nieprawidowe uzasadnienie)

Jeeli tylko i wycznie opiszesz, co przedstawia zdjcie lub plakat, to otrzymasz 0 punktw. Uzasadnienie wyboru, owszem,
moe zawiera opis tego , co ilustruje zdjcie lub plakat ale NAJWANIEJSZE jest aby poda DLACZEGO wybrae t a nie inn
opcj.

Wybieram plakat numer 2, gdy jego przesanie jest czytelne i najlepiej przedstawia on zagadnienie zwizane z .. .
Widz bowiem tutaj .. . (takie uzasadnienie jest OK)

Element II: Po uzasadnieniu dlaczego wybrae dane zdjcie lub plakat OD RAZU przejd do przedstawienia powodw dla
ktrych odrzucie pozostae opcje. NIE CZEKAJ A EGZAMINATOR ZAPYTA CI DLACZEGO NIE WYBRAE POZOSTAYCH
PROPOZYCJI. Do kadej z odrzuconych opcji odnie si z osobna.

Moesz zacz, np.: I wouldnt choose picture number 1, because ... Im rejecting photo number 3. This is because ...
I dont think the second poster would be a good choice. The main reason for this is that ..

OGLNE PRZYKADY UZASADNIENIA WYBORU ORAZ JEGO ODRZUCENIA (w przypadku plakatu lub rysunku):

I choose poster number 1 BECAUSE: I reject poster number 2 BECAUSE:

- It is clear and easy to understand. It says: (tutaj - Its unclear and difficult to understand.
mona przeczyta slogan z plakatu) - I dont understand the message.
- I can understand the message easily. - Its not colourful enough.
- Its colourful and attracts your attention. - It is dull and doesnt attract your attention.
- Its eye-catching. (przycigajcy uwag) - Its not eye-catching.
- Its easy to interpret. - Its difficult to interpret.
- It illustrates the idea of... well/in an interesting
way.

Element III i IV: Egzaminator zada Ci 2 pytania, ktre znajduj si wycznie w jego arkuszu. Pytania te s mniej lub bardziej
tematycznie powizane z materiaem przedstawionym na zdjciach lub plakatach powyej. Suchaj uwanie aby dobrze
zrozumie dane pytanie, gdy czsto s one dosy rozbudowane. Take odpowied na kade z pyta powinna by rozbudowana.
1 zdanie to zdecydowanie za mao aby egzaminator uzna element (tzn. odpowied na pytanie) za rozwinity. Tym si wanie
rni odpowiedzi na pytania w zadaniu 3 od pyta, na ktre odpowiadasz w zadaniu 2. TUTAJ MUSISZ MWI DUUUUO.

PAMITAJ! EGZAMINATOR TO NIE POTWR. JEMU TE ZALEY ABY ZDA EGZAMIN (JAK NAJLEPIEJ). POWODZENIA