You are on page 1of 8

AKT I

Bp Munib Younan (przewodniczcy wiatowej Federacji Luteraskiej)


Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie! Witam na modlitwie ekumenicznej, ktra upamitnia
500-lecie Reformacji. Od ponad 50 lat luteranie i katolicy szli od konfliktu do komunii. Z
radoci doszlimy do uznania, e to, co nas czy, jest o wiele wiksze ni to, co nas dzieli.
Na tej drodze wzrosy wzajemne zrozumienie i zaufanie.
Kardyna Kurt Koch (przewodniczcy Papieskiej Rady do spraw Popierania Jednoci
Chrzecijan)
Jest wic moliwe, e zebralimy dzisiaj razem. Przychodzimy z rnymi myli i uczuciami
wdzicznoci i alu, radoci i skruchy, radoci w Ewangelii i alu z powodu podziau.
Gromadzimy si, aby upamitni w przypomnieniu, w dzikczynieniu i wyznaniu, oraz we
wsplnym wiadectwie i zaangaowaniu.
Wielebny Martin Junge (Sekretarz generalny wiatowej Federacji Luteraskiej)
wity Pawe pisze w 1 Licie do Koryntian 12: I jeli jeden czonek cierpi, cierpi z nim
wszystkie czonki; a jeli doznaje czci jeden czonek, raduj si z nim wszystkie czonki.
Co dotyczy jednego czonka ciaa, dotyczy i wszystkich pozostaych. Jeli wic ewangeliccy
chrzecijanie wspominaj wydarzenia, ktre doprowadziy do wyksztacenia si szczeglnej
formy ich Kocioa, to nie chc tego czyni bez katolickich chrzecijan. Wspominajc
wsplnie pocztek Reformacji, jedni i drudzy chc powanie traktowa przyjty chrzest.
Papie Franciszek
Mdlmy si! Jezu Chryste, Panie Kocioa, zelij nam Twojego Ducha! Owie nasze serca,
aby nasze wspomnienia zostay uzdrowione. Duchu wity, pom nam uzna z radoci
dary, jakie otrzyma Koci dziki Reformie, przygotuj nas do nawrcenia (alu) z powodu
murw podziau, jakie zbudowalimy i wspom do dania wiadectwa i wsplnej suby
wiecie.
.spiew
Dzikczynienie
Martin Jung
Jak czytamy w dokumencie Od konfliktu do komunii: Luteranie s wdziczni z caego
serca za to, co Luter i inni reformatorzy otworzyli przed nimi: rozumienie Ewangelii o
Jezusie Chrystusie oraz wiar w Niego; zagbienie si w tajemnic Trjjedynego Boga,
ktry przez ask ofiarowuje samego siebie ludziom i ktry moe by przyjty tylko w
penym zaufaniu w Bo obietnic; zgbienie mioci, ktra pochodzi z wiary i poprzez ni
jest wzbudzona; nadziej ycia i mierci, nadziej, ktr daje wiara; ywe obcowanie z
Pismem witym; katechizmy oraz pieni kocielne, wczajce wiar w ycie. Luteranie
chc si dzieli tym darem wraz z innymi chrzecijanami.
Kard. Kurt Koch
Zachceni przez Sobor Watykanski II, katolicy z radoci uznaj i oceniaj dobra naprawd
chrzecijaskie pynce ze wsplnej ojcowizny, ktre si znajduj u braci od nas
odczonych. Suszn i zbawienn jest rzecz uzna Chrystusowe bogactwa i cnotliwe
postpowanie w yciu drugich, ktrzy daj wiadectwo Chrystusowi, czasem a do przelania
krwi. Bg bowiem w swych dzieach jest zawsze podziwu godny i naley Go w nich
podziwia (Unitatis Reintegratio 4).W tym duchu katolicy i luteranie obejmuj si
wzajemnie jako siostry i bracia w Panu. Razem raduj si z prawdziwie chrzejaskich
darw, ktre razem otrzymali i odkryli na rne sposoby dziki odnowie i bodcom
Reformacji. Te dary s powodem do dziekczynienia.
Bp Munib Younan
Modlmy si! Dziki niech bd Ci, Boe, za tak wiele wanych spostrzee teologicznych i
duchowych, ktre otrzymalimy przez reformacj. Dzikujemy ci za dobr przemian i
reformy, ktre byy moliwe dziki reformacji lub przez stawienie czoa wyzwaniom.
Dzikujemy Ci za goszenie Ewangelii, ktre miao miejsce w okresie reformacji i e od tego
czasu wzmocnio rzesz ludzi, aby y yciem wiary w Jezusa Chrystusa. Amen.
Spiew
SKRUCHA
Martin Junge
W XVI wieku katolicy i luteranie nie tylko czsto nie rozumieli swoich przeciwnikw, ale
przedstawiali ich pogldy w przesadzony sposb, karykaturyzowali je, aby si z nich
wymiewa. Nieustannie amali sme przykazanie, ktre zabrania skadania faszywego
wiadectwa przeciw bliniemu swemu

Kardyna Kurt Koch


Luteranie i katolicy czsto koncentrowali si na tym, co dzieli jednych od drugich bardziej
ni na tym co ich czy. Zaakceptowai to, e Ewangelia zostaa zmieszana z interesami
politycznymi i ekonomicznymi rzdzcych. Ich postawa spowodowaa mier setek tysicy
ludzi. Gboko aujemy za zo, jakie katolicy i luteranie wzajemniesobie wyrzdzilimy.
Bp Munib Younan
Modlmy si!
Miosierny Boe, aujemy, e nawet dobre dziaania reformy i odnowy miay czsto
niezamierzone negatywne konsekwencje.
Spiew Kyrie
Papie Franciszek
Przynosimy Ci ciar naszych win z przeszoci, kiedy nasi przodkowie nie szli za Twoj
wol, aby wszyscy i wszystkie stanowili jedno w prawdzie ewangelii.
Kyrie..
Bp Munib Younan
Wyznajemy nasze wasne sposoby mylenia i dziaania, ktre utrwalay podziay z
przeszoci. Jako wsplnoty i jednostki wybudowlaismy wiele murw wok nas:
mentalnych, duchowych i politycznych ciany fizyczne, ktre prowadz do dyskryminacji i
przemocy. Przebacz nam, Panie!
Kryei
Papie Franciszek
Chrystus jest drog, prawd I yciem. On jest naszym pokojem, ktra burzy mury, jakie nas
dziel; jest tym, ktry przez Ducha witego daje nam nowy pocztek.
Bp Munib Younan
W CHrystusie otrzymujemy przebaczenie I pojednanie I jestemy umocnieni do wiernego I
wsplnego wiadectwa w naszych czasach.
Znak pokoju
Papie Franciszek
Nie pokj Chrystusa panuje w waszych sercach, poniewa jako czonkowie jednego ciaa
jestecie wezwani do pokoju. Pokoj Chrystusa nie zawsze bdzie z wami!
Bp Munib Younan
Przekamy sobie znak pokoju i pojednania
Spiew

Wsplne wiadectwo i zaangaowanie

Ewangelia Jn 15, 1-5


Abp Antje Jacelen
Kontynuujc nasz podr od konfliktu do komunii wysuchajmy sow ewangelii wg Jana:
1 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mj jest tym, ktry [go] uprawia. 2
Kad latorol, ktra nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a kad, ktra przynosi owoc,
oczyszcza, aby przynosia owoc obfitszy. 3 Wy ju jestecie czyci dziki sowu, ktre
wypowiedziaem do was. 4 Trwajcie we Mnie, a Ja w was [bd trwa]. Podobnie jak latorol
nie moe przynosi owocu sama z siebie jeli nie trwa w winnym krzewie tak samo i wy,
jeeli we Mnie trwa nie bdziecie. 5 Ja jestem krzewem winnym, wy latorolami. Kto
trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, poniewa beze Mnie nic nie moecie
uczyni.
Ewangelia Pana!
Homilie (obie po hiszpansku)
Martin Junge
Papie Franciszek
Spiew
Wyznanie wiary
Bp Munib Younan
Razem wyznajmy nasz wiar: Wierz w Boga, Ojca wszechmogcego
Zobowizania/postanowienia
Nasza ekumeniczna podr trwa. Podczas tego kultu, zobowizujemy si do wzrastania w
komunii. Poprowadzi nas pic imperatywow z dokumentu Od konfliktu do komunii.

Pierwsze zobowizanie: katolicy i luteranie powinni zawsze zaczyna z punktu widzenia


jednoci, a nie z punktu widzenia podziau w celu wzmocnienia tego, co jest wsplne cho
rnice s bardziej widoczne i atwiej dowiadczalne
Drugie Zobowizanie: luteranie i katolicy musz da si cigle przemienia przez spotkania
z drugim i przez wzajemne wiadectwo wiary.

Trzecie zobowizanie: katolicy i luteranie powinni ponownie zobowiza si do


poszukiwania widzialnej jednoci, do wsplnego wypracowania co to oznacza konkretnie I
wytrwaym deniu do tego celu.

Czwarte Zobowizanie: luteranie i katolicy powinni wsplnie odkry moc ewangelii Jezusa
Chrystusa dla naszych czasw.
Pita Zobowizanie: katolicy i luteranie powinni wsplnie wiadczy o miosierdziu Boym
w goszeniu i subie dla wiata.
Modlitwa proby
Bp Anders Arbolerius
Zaangaowanie ekumeniczne na rzecz jednoci Kocioa suy nie tylko Kocioowi, lecz
take wiatu, aby ten uwierzy Modlmy si teraz za swiat, kosciol I wszystkich
potrzebujcych
Po szwedzku: Boe miosierdzia, w caej historii przewaa twoja dobro, otwrz serca
wszystkich ludzi, aby znaleli Ciebie i Twoje miosierdzie, aby trwao zawsze.
Po niemiecku: Boe pokoju, usu to, co jest twarde, bariery, ktre dziel, przyzwyczajenia,
ktre udaremniaj pojednanie. przynie pokj na tym wiecie, zwaszcza w [...]. Przywr
peni wrd nas i uka nam Twoje miosierdzie!
Po polsku: Boe, skao i warownio nasza. Ochraniaj uchodcw, tych, ktrzy pozbawieni s
domw i bezpieczestwa oraz wszystkie opuszczone dzieci. Pom nam zawsze chroni
ludzk godno. Oka nam Swoje miosierdzie!
Po arabsku: Boe Stwrco, wszelkie stworzenie wzdycha w oczekiwaniu, odsu nas od
eksplotacji. Naucz nas y w harmonii ze stworzeniem. Uka nam swoje miosierdzie!
Po szwedzku: Boe miosierdzia, umacniaj i chro tych, ktrzy s przeladowani za wiar
w Ciebie i tych z innych wyzna, ktrzy cierpi przeladowania. Daj nam odwagi w
wyznawaniu naszej wiary. Uka nam swoje miosierdzie!
Po hiszpasku: Boe mioci, twj Syn Jezus Chrystus objawia tajemnic mioci pomidzy
nami, umacniaj t jedno, ktr jedynie Ty podtrzymujesz w naszej rnorodnoci. Uka
nam Swoje miosierdzie!
Kyrie
Boe, nasz pokarmie, zaprowad nas razem do twojego eucharystycznego stou, strze wrd
nas komunii zakorzenionej w mioci. Uka nam swoje miosierdzie!

Ojcze nasz
Bp Ander Arbolerius

Ufni, e Ty, o Boe, wysuchasz nasze modlitwy w intencji potrzeb tego wiata i jednoci
wszystkich chrzecijan w ich wiadectwie, mdlmy si - kady w wasnym jzyku, jak nas
nauczy Jezus ....
Bogosawiestwo
Bp Munib Younan
Za wszystko co Bog moe uczyni z nami, za wszystko co Bog moe uczyni bez nas
Dziki skadamy Ci Boe!
Papie Franciszek
Za wszystkie osoby, w ktorych Chrystus y przed nami, za wszystkie osoby, w ktorych
Chrystus yje razem z nami
Dziki skadamy ci Boe!
Bp Munib Younan
Za wszystkich, ktorych DUCH zechce do nas przyprowadzic, za to gdzie Duch zeche nas
posa
Papie Franciszek
Blogosawiestwo Boga Ojca, Syna I Ducha Switego niech bdzie z wami wszystkimi I
niech wam towarzyszy we wspolnej drodze, teraz I zawsze. Amen.
Spiew

MALMO ARENA
Powitanie
Modlitwa ( z encykliki Laudato s)
Bp Munib Younan
Modlmy si. Trjjedyny Boe, cudowna wspolnoto nieskoczonej mioci, naucz nas
kontemplowa Ci w piknie wszechwiata, bo wszystkie rzeczy mwi o Tobie
Papie Franciszek
Wzbud nasze uwielbienie I nasz wdziczno za kada istot, ktr stworzye. Udziel nam
aski, abymy poczuli si cile zjednoczeni z caym stworzeniem. Bdz uwielbiony!
wiadectwo naszej wsplnej nadziei
Indie
Modlmy sie. Wszechmocny Boe, jeste obecny w caym wszechwiecie I w najmniejszym
ze stworze.
Obejmujesz z czuoci wszystko, co istnieje. Wylej na nas moc twojej mioci, abymy
mogli chroni ycie i pikno. Napenij nas pokojem, abymy yli jak bracia i siostry, nie
szkodzc nikomu.
Kolumbia
Modlmy sie.
Boe mioci, uka nam nasze miejsce w tym wiecie jako kanay twojej mioci dla
wszystkich stworze tej ziemi, aby adne z nich nie zostao zapomniane w oczach twoich.
Owieci tych, ktrzy posiadaj wadz i pienidze, aby mogli unikn grzechu obojtnoci,
aby miowali dobro wsplne, szczeglnie kruche, i troszczyli o ten wiat, w ktrym yjemy.
Biedni i ziemia woaj. Panie, ogarnij nas swoj moc i wiatem, pomagaj nam chroni
kade ycie, aby przygotowa si do lepszej przyszoci, na przyjcie twojego krlestwa
sprawiedliwoci, pokoju, mioci i pikna.

Burundi
Modlmy si.
Ojcze, wysawiamy Ci ze wszystkimi twoimi stworzeniami. Oni wyszli z twojej
wszechmocnej doni; s twoje, wypenione twoj obecnoci i Twojj mioci.
Badz uwielbiony!
Synu Boy, Jezusie, przez ciebie wszystko zostao stworzone.
Ty zostaes uformowany w onie Maryi, naszej Matki, stae si czci tej ziemi, i patrzye
na ten wiat ludzkimi oczyma.
Dzisiaj yjesz w kadym stworzeniu w twojej zmartwychwstaej chwale.
Badz uwielbiony!
Duchu wity, twoim wiatem prowadzisz ten wiat ku mioci Ojca i towarzyszysz
stworzeniu, kiedy jczy w blach rodzenia.
Ty mieszkasz rowniez w naszych sercach i inspirujesz nas do robienia tego, co jest dobre.
Sudan Poludniowy/Kenia
Modlmy sie.
Boe ubogi, pomog nam uratowa porzuconych i zapomnianych tej ziemi, tak cennych w
twoich oczach.
Przynie uzdrowienie do naszego ycia, abymy mogli chroni wiat, a nie niszczy go,
abymy mogli sia pikno, a nie zanieczyszczenie i zniszczenie.
Dotknij serca tych, ktrzy patrz tylko na zysk kosztem biednych i ziemi. Naucz nas odkry
warto kadej rzeczy, abymy zostali napenieni zachwytem i kontemplacj, abymy uznali,
e jestemy gboko zjednoczony z kadym stworzeniem kiedy jestemy na drodze ku twojej
nieskoczonej wiatoci.
Dzikujemy ci za to, e jete z nami kadego dnia. Dodaj nam otuchy, prosimy, w naszej
walce o sprawiedliwoc, mioc i pokoj.
Homilie
Bp Munib Younan
Papie
Podpisanie wspolnej deklaracji

Apel do dziaania
Bp z Aleppo, Syria
Blogosawiestwo
Papie
Niech Bog zlituje si nad nami I nam bogosawi, niech zajanieje nad nami jego oblicze!
Amen.
Pobogosaw Boe ca stworzenie, I niech bd znane twoje drogi na ziemi, I wrd
wszystkich narodw twoje zbawienie
Amen
Boe, Ojcze, Synu I Duchu w, pobogosaw nas wraz z caym stworzeniem. Niech Bog nas
chroni w drodze od konflkitu do komunii.
Amen
Idcie w pokoju dajc swiadectwo I suc razem.