You are on page 1of 2

PROPOSTA AO PLENO dos Grupos Municipais do Equipo de Goberno do Concello de

Cangas, referida Proposicin de Lei de fomento da implantacin de iniciativas


empresariais en Galicia.
CONCELLEIRADESENVOLVEMENTO ECONMICO E

EXPOSICIN DE MOTIVOS
HASH: 1a11178d20c6f1ba50d03be7c2c1b9d7
NXELA VIZOSO MARCOS (1 para 3)

Recentemente a Xunta de Galicia presentou pola va de urxencia a Proposicin de Lei de


Data de Sinatura: 20/09/2017

fomento da implantacin de iniciativas empresariais en Galicia, impedindo as o seu


debate e exposicin pblica.
EMPREGO LOCAL

Esta PDL modifica a lo menos unha ducia de leis, entre elas estn a do sectores elico,
mineiro e forestal, pero tamn a de cooperativas, a de procedemento administrativo, a de
taxas, prezos e extraccins, a de turismo, a de estradas, a do patrimonio cultural e a de
conservacin da natureza.
Moita da regulacin de estas leis precisa actualizacin e traballo para adecualas o momento
actual no que vivimos, pero non de esta forma, a travs de Disposicins Derradeiras nunha
nova lei. Precisan de debate cos sectores implicados, cos colectivos e axentes sociais e coa
cidadana. Teen que debaterse publicamente, de forma transparente e teen que ser
participadas.
HASH: d8950effecdb661e680ce8dbfa0235c7
MERCEDES GIRALDEZ SANTOS (2 para 3)

A PDL de fomento da implantacin de iniciativas empresariais en Galicia supn a


reducin metade do tempo de exposicin pblica para os proxectos sectoriais urxentes. A
Data de Sinatura: 20/09/2017

eliminacin do trmite de autorizacin administrativa para moitos aproveitamentos


madeireiro, precisando soamente unha declaracin responsable. Nesta lei, nomase tamn
CONCELLEIRA

as administracins que van ter competencias administrativas, pero curiosamente a que falta
a que ten competencias en materia ambiental. En canto o sector elico, permtese a
instalacin en todo o solo, menos no espazo da Rede Natura 2000 (12% do territorio do
pas), deixando a porta aberta a que en zonas nas que existe proteccin ambiental,
patrimonial ou cultural se podan instalar. Cod. Validacin: 6RY5WD575HA7E6HH4J4WH42KZ | Correccin: http://cangas.sedelectronica.gal/
Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Pxina 1 a 2

Esta PDL supn a liberalizacin de sectores estratxicos para Galiza como son o elico,
CONCELLEIROURBANISMO, PATRIMONIO E FACENDA

mineiro ou forestal, facilitando a iniciativas empresariais s a grandes empresas e non as


PEMES e autnomas, xa que a estas ltimas non lles afectar esta PDL
HASH: eba572c2cacb724a324be04ddc7eb0e7
MARIANO ABALO COSTA (3 para 3)

Polo exposto, o Pleno do Concello de Cangas insta Xunta de Galicia a:


Data de Sinatura: 21/09/2017

1. Retirar a Proposicin de Lei de fomento da implantacin de iniciativas


empresariais en Galicia .
2. Iniciar un debate pblico e por separado para modificar e actualizar as Lei
8/2009 de aproveitamento elico de Galiza, a Lei 3/2008 de minera de Galiza, e
a Lei 7/2012 de Montes de Galiza.
3. Garantir nas modificacins futuras das leis nomeadas anteriormente a
conservacin do patrimonio ambiental, paisaxstico, cultural e patrimonial de
Galiza.

Cangas 20/09/17

Asinan:

Grupo Municipal Asemblea pola Unidade (AspUN).

Grupo Municipal Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE).

Grupo Municipal Bloque Nacionalista Galego (BNG).

Cod. Validacin: 6RY5WD575HA7E6HH4J4WH42KZ | Correccin: http://cangas.sedelectronica.gal/


Documento asinado electronicamente desde a plataforma xestiona esPublico | Pxina 2 a 2