You are on page 1of 1

BORANG SOAL SELIDIK

Bagi setiap item, sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang diberikan.

Sangat Tidak

Tidak Pasti
Setuju

Setuju

Setuju
Tidak

Sangat
Setuju
No. Perkara

1 2 3 4 5
A) Kenaikan Harga Minyak (Bahan Bakar)
1 Malaysia merupakan salah satu negara yang memiliki kadar harga 1 2 3 4 5
bahan bakar yang rendah.
2 Peningkatan harga minyak dari semasa ke semasa membebankan 1 2 3 4 5
rakyat.
3 Harga minyak di Malaysia menyumbang kepada pertumbuhan 1 2 3 4 5
ekonomi negara.
4 Peningkatan harga bahan bakar memberi kesan inflasi terhadap 1 2 3 4 5
negara
5 Peningkatan harga bahan bakar akan meningkatkan 1 2 3 4 5
6 Subsidi bahan bakar perlu dihapuskan 1 2 3 4 5
7 Kenaikan harga minyak dapat memberi keuntungan perniagaan 1 2 3 4 5
kecil-kecilan
8 Penawaran minyak di pasaran antarabangsa menyebabkan 1 2 3 4 5
kenaikan harga minyak
9 Hubungan diplomatic Malaysia dengan negara-negara yang terlibat 1 2 3 4 5
secara langsung import dan eksport minyak dapat meningkatkan
lagi ekonomi negara
10 Krisis politik di Malaysia telah menyebabkan kenaikan harga minyak 1 2 3 4 5

Apakah pendapat anda tentang kenaikan harga bahan bakar ?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________