You are on page 1of 2

Palatuntunan V.

Paksa 1(Lindol) Group 1 ( Jaedeieanne


Estepa& Collene Francisco)
SY: 2017-2018

Morning : 10:55 - 12:55

I. Panalangin Jose Miguel Maningas

II. Pambansang Awit. Aeron Santiago

III. Bating PagtanggapG. Jo-Nathaniel


Valbuena
VI. Paksa 2(Sunog) Group 2(Adrienne
Soriano & Vernami Morales)
IV. Pagpapakilala ng taga pag-salita. Marcus
Cario
VII. Alma Mater Hymn Annamikaela
Ganaden

VIII.Pangwakas na Pananalita ... Bb. Lara May


Jamisola

IX. Panalangin Alecshandria Canapi

Guro ng Palatuntunan:
Joana Ricca Isidoro
Marcus Charles Cario