You are on page 1of 152

YKDiL

FEN

www.remzihoca.com
Bu kelime listesi YKDL snav Fen alan iin gemi yllarda yaplm
tm DS Fen alan sorular taranarak ve kelimeler snavlarda kma
sklklarna gre dizilerek hazrlanmtr.

Listede kelimeler alfabetik sraya gre deil kma sklna gre ve


varsa dier ilev ile birlikte verilmitir.

YKDLe hazrlanan tm dostlarmza baarlar dileriz.


the det belirleyici
of prep -n, -n; -e sahip
to prep -e, -a; -mek iin; iin
in prep -de, -deki; asndan; ierisinde; -e, -a
and con ve
I pron ben
that adv o kadar, bu denli
that det u, o, oradaki
that pron u, o
it pron o, onu
as con -d iin, nk, -dka, -iken, gibi
as prep olarak
be v olmak
have v sahip olmak
for prep iin; -dr, -dir, -lna
for con nk
from prep -den, -dan, itibaren
by prep -n tarafndan; -e kadar; -erek; ile
on prep -de, -deki; zerine, hakknda; -den sonra
with prep ile; -e sahip, -l, -li
they pron onlar
can mod - e bilmek
can n metal kutu
can v konserve yapmak
not adv -me/ma
not adv yle, byle
passage n gei, blm
but con fakat, ama, ancak
but prep -den hari
more q daha ok, daha fazla
at prep -de, -deki; -e, -a
which det -ki o
which pron hangi, hangisi
this det bu
this pron bu, u
one pron bir ey, biri, kii
one v bir
one q bir, bir tane
their det onlarn
will mod -ecek, -msnz
will n irade, istek; vasiyet
its det onun
so adv yle, o kadar
so con bu yzden
so adv de, da
than prep -den, -dan (daha)
www.remzihoca.com

there adv orada, burada


there pron var, mevcut
or con ya da, veya; aksi takdirde, yoksa
other adj dier, baka, br

YKDiL FEN 3
other pron dieri, tekine
into prep -e , - a (iine doru)
would mod -ecekti, -erdi
about prep hakknda, ile ilgili; yaklak
scientist n bilim adam
all q btn, tm, hepsi, tamam
only adj bir tek, yalnzca
only adv yalnz, sadece
water n su
water v sulamak
many q birok
out adv darda
out adj snm, yanmyor, hatal
most adv en, en ok
most q ou, byk bir ksm
when con -d zaman, -dnda, -nca
when pron ne zaman?
new adj yeni
you pron sen, siz
we pron biz
earth n dnya; toprak, yer
earth v topraklamak, toprakla rtmek
if con eer...-se/-sa, ayet-se/sa
do v yapmak, icra etmek
used adj kullanlm; alkn
us pron bizi, bize
some q biraz, baz, bir miktar; (herhangi) biri/bir
some adv yaklak
world n dnya
no ex yok, hayr
no q hi
could mod -e bilmek
because con -d iin, nk
year n yl, sene
energy n enerji, g
use n kullanm; fayda
use v kullanmak
up adv yukar, -e kadar
up adj ayakta
up v ykseltmek, artrmak
such adv byle, bu tr
much adv fazla, ok
them pron onlar, onlara
what pron ne, ey
very adv ok, bir hayli
very adj ok
www.remzihoca.com

over prep zerinden, zerine; -den fazla; ierisinde


over adj bitmi, son bulmu
since prep -den beri
since con -d iin, nk; -den beri, -den bu yana

YKDiL FEN 4
how pron nasl; ne kadar
how con nasl, ne ekilde
space n boluk, alan; uzay
may mod -e bilmek
May n Mays
time n zaman, vakit
time v zamanlamak, sre tutmak, hzn lmek
species n tr, cins
people n insanlar; halk
accord n anlama, uzlama
accord v anlamak, uzlamak
also con ayrca, buna ek olarak
also adv de, da, ayrca
these pron bunlar
through prep -in iinden, -den geerek; ile, vastasyla
being n varlk, var olma
even adv hatta, bile
even adj eit, przsz
any q (olumsuz cmle) hibiri, hi; (olumlu cmle) herhangi biri
great adj byk, mkemmel, nemli
first adj ilk, birinci
first adv ilk olarak, ilk defa
found v kurmak
power n g, kuvvet; yetki, iktidar
power v g salamak
human n insan
he pron o
his det onun, ona ait
his pron onunki
life n yaam, hayat
plant n bitki; fabrika
plant v dikmek, yerletirmek
different adj farkl, deiik
air n hava
air v havalandrmak
research n aratrma
research v aratrmak
now adv imdi, u an; derhal
now con madem ki, u durumda
well adv iyi; ok
well ex eeyy, ha!, pekala, peki
well adj salkl, iyi
well n kuyu
make v yapmak, retmek
long adj uzun
long adv uzun sre, epey zaman
www.remzihoca.com

long v zlemek, ok istemek


theory n kuram, teori
system n yntem; dzen, dzenek
two n iki

YKDiL FEN 5
light adj hafif; ak (renk)
light n k, lamba; ate
light v yakmak; aydnlatmak
our det bizim
however con ancak, fakat; her ne kadar...se de
clear adj ak, belli
clear v temizlemek, berraklamak
less adj daha az
less adj ...-den daha az
fact n gerek, olgu
where pron nere, nerede
where con nereye, -d yere
like pp gibi, ...-e benzeyen
like v holanmak, sevmek
cell n hcre
surface n yzey
after prep -den sonra
after con -den sonra
before con -den nce
before prep -den nce
before adv daha nce, daha nceden
far adj uzak, tede
far adv uzakta, ok
scientific adj bilimsel
ice n buz
should mod -meli/mal
solar adj gnele ilgili
though con -e ramen, -se de, -e karn
large adj byk, geni
still con yine de
still adv hl
still adj hareketsiz, durgun
work n i, meslek, alma
work v almak, ilemek
way n yol; yntem, usul
way adv hayli, olduka
just adv sadece; biraz nce; tam olarak
just adj adil, doru
each q her, her bir
nuclear adj nkleer
although con -e ramen, -se de, -e karn
environment n evre
natural adj doal, tabii
during prep -de, -da, srasnda, esnasnda
high adj yksek, ok, fazla
high adv ykseklerde, yukarda
www.remzihoca.com

important adj nemli, gerekli


sea n deniz
understand v anlamak, kavramak
between prep arasnda, arasna

YKDiL FEN 6
known adj bilinen, tannan
become v olmak, ...hale gelmek
must mod -meli/mal
must n art, zorunluluk
number n numara, say
number v numaralandrmak
same adj ayn
developed adj gelimi
develop v gelimek, bymek
know v bilmek; tanmak
per prep her biri, bana
why con neden, niin, niye?
fuel n yakacak, yakt
fuel v desteklemek, glendirmek
while con -iken; -d halde, -e ramen; halbuki, oysa
while n bir sre, biraz
gas n gaz
few q az, ok ok az
soil n toprak
study n alma, renme
study v almak; okumak; aratrmak
who pron kim
area n alan, blge
carbon n karbon
chemical adj kimyasal
chemical n kimyasal madde
those pron onlar, unlar
century n yzyl, asr
down prep aa
down adj km, yklm
animal n hayvan
find v bulmak; anlamak, renmek
find n buluntu, bulgu
then adv o zaman; daha sonra; yleyse
universe n evren, kinat
actually adv aslnda, gerekte
major adj ana, nemli, byk
whether con olsa da olmasa da, olup olmad
aircraft n uak
atmosphere n atmosfer; ortam
global adj kresel
produce v retmek, yapmak, neden olmak
produce n rn, mahsl
able adj yapabilir, yetenekli
organism n oluum, organizma, canl
certain adj belirli, baz; kesin, emin
www.remzihoca.com

form n biim, ekil


form v oluturmak
both q (iki eyin) her ikisi
cannot mod yapamamak

YKDiL FEN 7
science n bilim
process n ilem, sre
process v ilemek
think v sanmak, dnmek
always adv herzaman
cause v sebep olmak, neden olmak
cause n sebep, neden
early adj erken; ilk, ba
early adv erken
among prep arasnda
might mod -e bilir
often adv sk sk, ou zaman
due adj sresi dolmu
due n son tarih, aidat
electricity n elektrik
another adj baka bir
environmental adj evresel
problem n sorun, mesele
around prep etrafnda, civarnda
take v almak; gtrmek
back n arka; srt
back v desteklemek
back adj arka, geri
back prep geri
field n alan, arazi
possible adj olas, mmkn
change n deiiklik; para st
change v deitirmek, deimek
heat n s, ate
heat v stmak
little q az, ok ok az
little adj kk
modern adj yeni, ada
past adj gemi, bitmi
past n gemi
technology n teknoloji
food n yiyecek, gda
moon n ay; uydu
yet con fakat, ama, ancak
yet adv henz
engineer n mhendis
engineer v ayarlamak, dzenlemek
every q her, her bir
million n milyon
production n retim
too adv ok, ar; de da
www.remzihoca.com

within prep ierisinde, -de, -da


body n beden, gvde; ceset
enough adv yeterli, yeterince
enough q yeterli, yeterince

YKDiL FEN 8
material n malzeme, madde
material adj maddi, maddesel
call n arama, talep
call v armak; adlandrmak, arlmak; (telefonla) aramak
design n tasarm
design v tasarlamak
engineering n mhendislik
several q birka
condition n durum, koul; hastalk
condition v artlandrmak
part n ksm, para
part v paralamak, ksmlara ayrmak
small adj kk, ufak, az
warming n snma
warm adj lk, scak; sevecen
warm v stmak, snmak
already adv oktan, zaten
information n bilgi
never adv asla, hi
until con -e kadar, -e dek, -e dein
until prep -e kadar, -e dek, -e dein
yes ex evet
almost adv hemen hemen, yaklak, neredeyse
building n bina, inaat
build v ina etmek, kurmak
industry n sanayi
need n ihtiya, gereksinim
need v ihtiyac olmak
pollution n kirlilik
size n byklk, boyut
cent n sent
land n arazi, toprak, kara; lke
land v (uak) inmek, karaya kmak
place n yer, konum
place v koymak, yerletirmek
researcher n aratrmac
structure n yap, bina
structure v dzenlemek, yaplandrmak
better adj daha iyi
better adv daha iyi ekilde
better v iyiletirmek
come v gelmek
last adv son olarak, son kez
last adj son, sonuncu
last v srmek, devam etmek
once con -den sonra
www.remzihoca.com

once adv bir defa; bir zamanlar, eskiden


result n sonu, netice
result v sonucu olmak
help n yardm, are

YKDiL FEN 9
help v yardm etmek, yarar olmak
pointed adj sivri, sivri ulu
point n nokta; husus, sorun
point v iaret etmek, gstermek
temperature n scaklk, s
amount n miktar
off prep -den uzak, kapal
off adj kapal; izinli; bozuk
really adv gerekten
climate n iklim
end n son
end v sona ermek, bitmek
increase n art
increase v artmak, arttrmak
physics n fizik
see v grmek; anlamak; ziyaret etmek; izlemek
sun n gne
coal n kmr
force n g, zorlama, kuvvet
force v zorlamak
means n ara, yntem, olanak
mean v anlamna gelmek, demek istemek
mean adj kaba, korkutucu
put v koymak
speed n hz, srat
speed v hz yapmak, srat yapmak
thought n dnce
under prep altnda; -den az
unless con -mezse, -medike
development n geliim, ilerleme
matter n sorun, mesele; madde
matter v nemli olmak, olanlar etkilemek
planet n gezegen
war n sava; mcadele
today adv bugn
effect n etki
mass n kitle, ktle
mass adj toplu, kitle
ago adv nce
discover v kefetmek, bulmak
ever adv imdiye kadar, hi
radiation n ma, radyasyon
without prep -sz, -siz, olmasayd; -meden
control n kontrol, tefti
control v kontrol etmek, denetlemek
ocean n okyanus
www.remzihoca.com

recent adj son zamanlardaki, yeni, son


source n kaynak, kken
future adj gelecek, gelecekti
future n gelecek

YKDiL FEN 10
population n nfus
recently adv son zamanlarda
soon adv yaknda, birazdan, az sonra
usually adv genellikle
various adj eitli, farkl
case n durum, vaka; dava
emission n yaylma, salnm
provide v salamak, temin etmek
rock n kaya, ta
rock v sallamak, sarsmak
state n durum; devlet
state v ifade etmek
type n tr, cins
type v (daktilo, bilgisayar, telefon ile) yazmak
common adj yaygn, sradan; ortak
indeed adv aslnda, gerekten
indeed con gerekten
level adj dz, yatay, seviyeli
level n seviye, dzey
level v dzletirmek, ykmak
age n ya; a, devir
age v yalanmak, yllanmak
ground n yer, zemin, temel
ground v karaya kmak, dayandrmak
oil n sv ya; petrol
rate n oran, hz
rate v deer bimek, derecelendirmek
waste n israf; artk
waste v israf etmek
waste adj atk
atom n atom
designed adj hazrlanm
living n kazan, geim, yaam
living adj canl, yaayan
wind n rzgar, yel
wind v sarmak, dolamak
data n bilgi, veri
good adj iyi, gzel, uygun
government n hkumet, ynetim
quite adv olduka
activity n etkinlik
built adj yapl
crop n rn, ekin
crop v rn vermek; krpmak
best adj en iyi
best adv en iyisi
www.remzihoca.com

computer n bilgisayar
dioxide n dioksit
electric adj elektrikli; heyecan verici
example n rnek, misal

YKDiL FEN 11
fire n ate; yangn
fire v ate etmek; iten atmak
magnetic adj manyetik
present n hediye; bugn, u an
present adj u anki; var, mevcut, bulunan
present v sunmak, vermek
rather adv olduka, biraz, az ok
bridge n kpr
bridge v boluu doldurmak
damage n zarar, hasar
damage v zarar vermek
ultraviolet adj mor tesi
get v almak, elde etmek
nature n doa; miza, huy
reduced adj azaltlm
seem v gibi grnmek
fossil n kalnt
main adj ana, asl, temel
order n sra, dzen; emir; sipari
order v emretmek; sipari vermek
organic adj organik, doal
oxygen n oksijen
protein n protein
regard v dnmek, grmek
regard n sayg, itibar
similar adj benzer
variety n eitlilik
concerned adj endieli, ilgili
concern n endie, kayg; ilgi
concern v ilgilenmek, endielenmek
cost n maliyet, cret
cost v mal olmak, tutmak
extremely adv son derece, olduka
farmer n ifti
given adj belli
half q yars, yarm
half adj yarm, buuk
half v yarya inmek
huge adj byk, kocaman
idea n fikir
sound n ses
sound v kulaa...gibi gelmek
sound adj salam
turn n sra, deiim, dn
turn v dnmek, evirmek, dndrmek
continue v devam etmek
www.remzihoca.com

deal n anlama
deal v ilgilenmek; datmak
deep adj derin
deep adv derin

YKDiL FEN 12
evidence n kant
fish n balk
fish v balk tutmak
least adj en az, en dk
liquid n sv
liquid adj sv, akc
ability n yetenek, kabiliyet
forest n orman
hydrogen n hidrojen
learn v renmek
live v yaamak, ikamet etmek
live adj canl, yaayan
rain n yamur
rain v (yamur) yamak
rise v artmak, ykselmek; domak, ortaya kmak
rise n art, ykselme
serious adj ciddi, arbal
vast adj byk, geni
across prep kardan karya
attention n dikkat
bacteria n bakteri
hard adj zor, etin; kat
hard adv glkle, iddetle
increased adj artm
right adj sa, sadaki; doru
right adv tam olarak, doru ekilde
right n hak
right v dzeltmek
set n set, takm, sahne
set v kurmak, ayarlamak; belirlemek
star n yldz; nl
star v barol oynamak
astronaut n astronot, uzay adam
billion n milyar
efficiency n verimlilik
experiment n deney
experiment v denemek, deney yapmak
genetic adj kaltsal, kaltmsal
go v gitmek
industrial adj endstriyel
physicist n fiziki
region n blge, yre
scale n lt, boyut; pul
three n
measure v lmek
measure n nlem; l
www.remzihoca.com

particle n molekl, para


resource n kaynak
strong adj gl, salam; demli, sert
weather n hava durumu

YKDiL FEN 13
weather v halletmek, anmak
against prep -e kar
difficult adj zor, g
further adv daha ileri, teye
further adj ileri; daha ok, baka
gravity n yerekimi
importance n nem
keep v tutmak; saklamak, bulundurmak; yapmaya devam etmek
low adj dk, alak, az
method n yntem, usul
own adj kendi, kendisine ait, zel
own pron kendi, kendisinin
own v sahip olmak
say v sylemek, demek
useful adj kullanl
account n hesap; anlatm
account v aklamak
dust n toz
earthquake n deprem
especially adv zellikle, bilhassa
including pp dahil
marine adj deniz ile ilgili
pressure n bask, basn
pressure v basn uygulamak
project n proje, tasar
project v tasarlamak
acid n asit
affected adj etkilenmi
affect v etkilemek
clearly adv aka
cold adj souk
cold n souk algnl
dangerous adj tehlikeli
day n gn, gndz
her pron onu, ona; onun
increasing adj artan, oalan
support v desteklemek
support n destek
therefore con bu yzden, sonu olarak, dolaysyla
whale n balina
astronomer n gkbilimci
country n lke; kr, tara
decade n on yl
efficient adj verimli, etkili
fully adv tamamen
generally adv genellikle
www.remzihoca.com

likely adj muhtemel, olas


likely adv muhtemelen
particularly adv zellikle, bilhassa
period n sre, dnem

YKDiL FEN 14
prevent v nlemek, alkoymak
public n halk, kamu
public adj umumi, ortak
range n eitlilik, dalm; menzil
range v ... arasnda deimek, sralanmak
reduce v azaltmak
something pron bir ey
special adj belli, zel
throughout prep boyunca; her yerinde
your det senin, sizin
biological adj biyolojik
close adj yakn, kapal
close v kapatmak; son vermek
completely adv tamamen
expected adj beklenen
expect v ummak
growth n byme, gelime
heavy adj ar; youn
him pron onu, ona
involved adj alakal, ilgili
leaves n yaprak
leave v ayrlmak, terk etmek; brakmak, yanna almamak
leave n izin, dinlenme
physical adj fiziki, bedensel
quantum n pay, miktar
volcanic adj volkanik
want v istemek; gerekmek; aranmak
want n istek, ihtiya
believe v inanmak; gvenmek
construction n yapm, ina etme
dam n baraj
dam v baraj ina etmek
device n ara, cihaz
direction n yn, istikamet; talimat, ynerge
discovery n keif, bulgu
effective adj etkili
flying adj uan, uucu
fly v umak, uakla gitmek
fly n sinek
give v vermek
greenhouse n sera
impact n etki; darbe, arpma
impact v etkilemek
insect n bcek
itself pron kendisi, bizzat
lost adj kayp, kaybolmu; ne yapacan bilmeyen
www.remzihoca.com

next adv bir sonraki, ikinci kez


next adj gelecek, sonraki
nucleus n ekirdek, z
others pron bakalar, dierleri

YKDiL FEN 15
particular adj belli, zel
particular adv baz, kimi, belli bal
particular n ayrnt, detay
rapidly adv hzlca
united adj birlemi
unit n birim, ekip
above prep zerinde
car n araba
following adj takip eden, sonraki
following pp -den sonra, -i takiben
follow v izlemek, takip etmek
layer n katman, tabaka
loss n kayp; zarar
needed adj gereken
steel n elik
survive v hayatta kalmak
themselves pron kendileri
together adv beraber, yan yana
tree n aa
tropical adj tropikal, dnencel
working adj ile ilgili, alan
bird n ku
complex adj karmak
complex n kuruntu
considered adj dikkate alnan
consider v dnmek; ... olarak grmek
diversity n eitlilik
include v iermek
national adj ulusal
north n kuzey
question n soru, sorun
question v sorgulamak, phe etmek
radio n radyo
radio v telsizle haberlemek
remain v kalmak, ...meye devam etmek
remain n kalnt
single adj tek; bekr
technique n teknik, usul
TRUE adj gerek, doru
along prep boyunca
ancient adj eski
course n kurs; yol, rota
engine n motor, makine
glacier n buzul
heating n stma, snma
history n tarih, gemi
www.remzihoca.com

instance n rnek, vaka


kind adj kibar, nazik
kind n tr, eit
ozone n ozon

YKDiL FEN 16
significant adj nemli
start n balang
start v balamak; altrmak
supply v salamak, temin etmek
supply n kaynak, arz
sure adj emin, kesin
sure ex elbette
team n takm, grup, ekip
thus con bu yzden
view n gr, fikir
view v bakmak, grmek
volcano n yanarda, volkan
young adj kk, gen; yavru
based adj dayanm, -e dayanan
certainly adv elbette, kesinlikle
depend v bal olmak, gvenmek
expensive adj pahal
extinction n yok olma
forward adv ileriye doru
forward v yollamak, ynlendirmek
growing adj byyen, artan
grow v bymek, gelimek
improve v gelimek, ilerlemek
interesting adj ilgin, ilgi ekici
interest n ilgi, faiz, kar
interest v ilgisini ekmek
lead v gtrmek, nclk etmek
lead n nderlik; kurun
near prep yannda, yaknda
radar n radar
safety n gvenlik
understanding n anlay, kavrama
understanding adj anlayl
upon prep zerine
weight n arlk, kilo
available adj hazr, mevcut; uygun, grmeye hazr
carry v tamak
dark adj karanlk; koyu
dark n karanlk
developing adj gelien
dry adj kuru, kurak
dry v kurutmak
easily adv kolaylkla
effort n aba
formation n oluma, ekillenme
irrigation n sulama
www.remzihoca.com

knowledge n bilgi
local adj yerli, yerel
local n yerli
old adj yal; eski

YKDiL FEN 17
outside prep darda, dnda
outside adj d, darda
outside n d, d yzeyi
poor adj fakir; kt, vasfsz; zavall
product n rn, mahsl
south n gney
stem v -den gelmek, kmak
stem n kk
wave n dalga, el sallama
wave v dalgalanmak; el sallamak
basic adj temel
china n in, seramik, ini
company n irket; arkadalk
coral n mercan
ecosystem n ekosistem
element n element; unsur
essential adj gerekli
existence n varolu
greatly adv byk oranda
largely adv byk lde
man n adam; insanolu
massive adj byk, devasa
molecule n molekl
move n hareket, giriim, tanma
move v hareket etmek; tanmak
moving adj dokunakl; hareketli
nearly adv hemen hemen, neredeyse
occur v meydana gelmek, olmak
probably adv muhtemelen
quality n kalite, nitelik; zellik
river n nehir, rmak
role n rol, grev
site n yer, alan
travel n yolculuk, seyahat
travel v seyahat etmek
whereas con -e ramen, oysa
contain v iermek, kapsamak
crust n kabuk, d tabaka
currently adv u anda
cut n kesik, kesinti
cut v kesmek, azaltmak
despite pp -e ramen
determine v belirlemek, saptamak
easy adj kolay; rahat
feature n zellik
feature v rol vermek, zellik tamak
www.remzihoca.com

inside prep ierisinde


inside n ii, i taraf
instead con bunun yerine
iron n t; demir

YKDiL FEN 18
iron v t yapmak
left adj sol, soldaki; arta kalan
left adv sola doru, sol tarafta
limited adj snrl
limit v snrlandrmak
limit n snr
mineral n mineral
observation n gzlem
reason n sebep; mantk
reason v sonuca varmak, inandrmak
related adj balantl, ilikili
search n arama
search v aramak
seed n tohum, ekirdek
seed v tohum ekmek
specific adj belli, zel
subject n konu; ders; zne
subject adj maruz kalabilir
subject v maruz brakmak, boyun edirmek
thing n ey, eya
underground n yer alt
Arctic n kuzey kutup blgesi
Arctic adj kuzey kutbuyla ilgili
break v krmak; bozmak
break n ara, mola
capacity n kapasite, hacim
clean adj temiz
clean v temizlemek
create v yaratmak
current adj u andaki, mevcut, hali hazrdaki
current n akm, aknt
either q (iki eyden) herhangi biri
either adv -de, -da
extensive adj kapsaml, geni
geologist n yer bilimci
look n bak; grn
look v bakmak; ...gibi grnmek
me pron beni, bana
meet v bulumak; tanmak
military adj askeri
military n ordu
month n ay
popular adj nl, popler
powerful adj gl
reaction n tepki, tepkime
relatively adv nispeten
www.remzihoca.com

relativity n izafiyet
required adj gerekli
short adj ksa, az
show n gsteri, sergi

YKDiL FEN 19
show v gstermek
vehicle n tat, ara, vasta
whole q tm, btn
whole n tamam, btn
whose pron kimin
average adj ortalama, sradan
average n ortalama
below prep altnda
Britain n Birleik krallk, Britanya
event n olay
extent n boyut, derece
fibre n lif
function n ilev, grev
function v almak, ilemek
generate v retmek; oluturmak
health n salk, canllk
hot adj scak; ac; ateli
immediately adv hemen, aniden, derhal
interested adj ilgili, merakl
international adj uluslararas
later adv daha sonra
nothing pron hibir ey
oh ex ha, ey
open adj ak; drst
open v amak
potential adj muhtemel, potansiyel
potential n g, potansiyel
reef n s kayalk
reliable adj gvenilir
renewable adj yenilenebilir
reveal v aklamak, ortaya karmak
second n saniye, an
second adj ikinci
second v desteklemek
sense n duyu; anlam
sense v hissetmek, sezmek
signal n iaret, sinyal
signal v iaret etmek, sinyal vermek
technological adj teknolojik
thousand n bin
advantage n avantaj
allow v izin vermek; olanak salamak
cosmic adj evrensel
dinosaur n dinozor
electron n elektron
eye n gz
www.remzihoca.com

hand n el
hand v vermek, uzatmak
heart n kalp
home n ev; vatan

YKDiL FEN 20
improved adj gelimi, yksek
late adj ge; son, sonlar; rahmetli
late adv son zamanlarda, ge
mainly adv balca
mathematics n matematik
metal n metal
network n a, rg
petrol n benzin
protect v korumak
ray n n, k huzmesi
remarkable adj dikkate deer
solid adj kat, sert
solid n kat madde
surrounding adj evredeki, civardaki
surround v kuatmak, etrafn sarmak
towards prep -e doru
toward prep kar, ynnde, -e doru
unlike pp -n aksine
value n deer
value v deer vermek
weapon n silah
constantly adv srekli
demand v talep etmek; gerektirmek
demand n talep
destroyed adj harap olmu
destroy v ykmak
erosion n erozyon, anma
evolution n evrim, gelime
gene n gen
geological adj jeolojik
green adj yeil
impossible adj imknsz
lunar adj Ay'a ait, Ay ile ilgili
model n manken; rnek
model v mankenlik yapmak
paper n kat; gazete
quickly adv hzlca, abuk abuk
requirement n gereksinim, koul
satellite n uydu
son n erkek (evlat), oul
task n i, grev
term n dnem; terim; koul
term v adlandrmak, tanmlamak
advance n ilerleme
advance v ilerlemek, gelimek
application n uygulama; bavuru
www.remzihoca.com

capable adj yapabilir, yetenekli


communication n iletiim
concrete adj somut; beton
concrete n beton

YKDiL FEN 21
conventional adj geleneksel, sradan, allm
decline v azalmak; reddetmek; gerilemek
decline n d, azalma; gerileme; reddetme
electrical adj elektrikli
exactly adv tam olarak
factory n fabrika
famous adj nl
fundamental adj temel, asl
hypothesis n varsaym
lack n eksiklik
lack v yoksun olmak
lack adj yetersiz, eksik
lose v kaybetmek
methane n metan gaz
mission n grev
mountain n da
normal adj her zamanki gibi, normal
practical adj uygulamal, kullanl
reach v ulamak, erimek
reach n eriim, ulam
recognized adj tannm, geerli
reducing adj hafifletici, indirgeyici
risk n risk, tehlike
risk v riske atmak
send v gndermek, yollamak
seriously adv ciddi derecede
simple adj basit, yaln
sometimes adv bazen, ara sra
sometime adv bir ara
sugar n eker
suggest v nermek; ileri srmek
sunlight n gne
telescope n teleskop
addition n ekleme
adverse adj ters, olumsuz
atmospheric adj atmosferle ilgili
atomic adj atomla ilgili
aware adj farknda, haberdar
biologist n biyolog
black adj siyah; siyahi
book n kitap
book v yer ayrtmak
colour n renk
colour v boyamak, renklendirmek
consumption n tketim
controlled adj kontrol edilmi
www.remzihoca.com

disease n hastalk, rahatszlk


eruption n patlama
exist v var olmak
expert adj bilgili, uzman

YKDiL FEN 22
expert n uzman
explain v aklamak
exploration n aratrma
finally adv sonunda, nihayet
flow n akma, ak
flow v akmak, dklmek
four n drt
habitat n yaam alan
identified adj tanmlanm
influence v etkilemek
influence n etki
lake n gl
law n yasa, kanun; hukuk
melt v eritmek, erimek
polar adj kutupsal
proposed adj nerilen
radioactive adj radyoaktif
she pron o
snow n kar
snow v (kar) yamak
solution n zm
substance n madde
trying adj yorucu, can skc
try n deneme, teebbs
try v denemek; abalamak, ...yapmaya almak
widely adv yaygn ekilde
applied adj uygulamal
art n sanat
beginning n balang
burning adj yanan
burning n yakma, yak
burn v yanmak, yakmak
burn n yank
cat n kedi
coast n ky
commercial n reklam
commercial adj ticari
concerning prep ile ilgili
continent n kta
core n ekirdek, esas, z
cover n kapak, rt
cover v kaplamak, iermek
destruction n ykm
enormous adj byk
factor n etken, unsur
fruit n meyve; sonu
www.remzihoca.com

grown adj olgun, yetimi


highly adv hayli, olduka, son derece
hole n delik, ukur
hope n umut, beklenti

YKDiL FEN 23
hope v ummak, mit etmek
individual adj bireysel
individual n birey
lower v indirmek, azaltmak
machine n makine
maintain v korumak, muhafaza etmek; iddia etmek
money n para, nakit
necessary adj gerekli
noise n grlt, ses
orbit n yrnge
orbit v yrngede dnmek
panel n panel, levha, pano
primarily adv balca
require v gerektirmek
run v komak; ynetmek; akmak
run n kou
ship n gemi
ship v gndermek, nakletmek
spacecraft n uzay gemisi, uzay arac
station n istasyon
suitable adj uygun, elverili
tend v eiliminde olmak
test n snav; deneme
test v denemek; snav yapmak
tool n alet, takm
access n eriim, ulam
access v erimek, ulamak
accurately adv doru biimde
act n hareket, eylem
act v hareket etmek; rol almak
action n eylem, hareket
alternative adj alternatif
alternative n alternatif
balance n denge
balance v dengelemek
British adj ngiltere'ye ait
British n ngiliz
complete v tamamlamak
complete adj tam, eksiksiz, bitmi
constant adj sabit
danger n tehlike, risk
economic adj ekonomik, ticaretle ilgili
explosion n patlama
exposed adj maruz kalm, korunmasz
fast adj hzl, abuk
fast adv hzlca, sratle
www.remzihoca.com

fast v oru tutmak


fast n oru
feet n ayak (oul)
five n be

YKDiL FEN 24
frequently adv sk sk
group n grup, topluluk
group v grup oluturmak
harmful adj zararl
laboratory n laboratuvar
motion n hareket
motion v yapmasn salamak
my det benim
name n ad, isim
name v adlandrmak
northern adj kuzeyde
perhaps adv belki, muhtemelen
political adj siyasi
probe v aratrma yapmak, incelemek, derinine inmek
probe n sonda, uydu
proton n proton
read v okumak
responsible adj sorumlu
rising adj artan, ykselen
sample n rnek, numune
sample v rneklemek
society n toplum, cemiyet
threat n tehdit
transport n nakil, tama
transport v tamak, nakletmek
turbine n trbin
vegetation n bitki rts
wide adj geni; yaygn
wide adv iyice, alabildiine
widespread adj yaygn
winter n k
worldwide adj dnya apnda
worldwide adv dnya apnda
agree v ayn fikirde olmak, katlmak
agricultural adj tarmsal
alloy n alam
anything pron herhangi bir ey, hibir ey
appear v grnmek, ortaya kmak
beyond prep tesine, tesinde
bond n ba, iliki
bond v balamak, yapmak
changed adj deitirilmi
chemistry n kimya
cognitive adj bilisel
coming adj yaklaan, gelecek
coming n geli
www.remzihoca.com

composed adj sakin


conservation n koruma
craft n zanaat; gemi
craft v beceriyle, ustalkla yapmak

YKDiL FEN 25
death n lm, vefat
enable v olanak tanmak
eventually adv sonunda, nihayetinde
extinct v yok olmak
extinct adj nesli tkenmi
floor n zemin, yer
focus n odak noktas, odak
focus v odaklanmak
general adj genel, yaygn
general n general
height n boy, ykseklik
mostly adv ounlukla
nevertheless con yine de, buna ramen
obtain v elde etmek
ordinary adj sradan, normal
originally adv aslnda , balangta
planetary adj gezegensel
plastic n plastik
position n durum, konum, yer
position v yerletirmek, koymak
pure adj saf, katksz
purpose n ama
rainfall n ya miktar
reality n gerek, hakikat
rest v dinlenmek
rest n dinlenme, istirahat; kalan, arta kalan
side n yan, taraf, kenar
stop n durak, mola
stop v durmak, durdurmak
successful adj baarl
third adj nc
total adj toplam, tam
total n toplam, tutar
total v tutmak (toplam)
advanced adj ileri, gelimi
again adv tekrar, yeniden, yine
article n makale
astronomy n gk bilimi
avoid v saknmak, kanmak
canal n kanal
central adj merkezi; nemli
civil adj sivil, medeni
complicated adj karmak
consist v -den olumak
deposit n kapora, peinat; tabaka
deposit v bankaya yatrmak
www.remzihoca.com

difference n ayrm, farkllk


distance n uzaklk, mesafe
dominant adj egemen, hakim
electromagnetic adj elektromanyetik

YKDiL FEN 26
ensure v garanti altna almak
everything pron her ey
exposure n maruz kalma
flight n uu
happen v olmak, meydana gelmek
hold v tutmak; dzenlemek; iddia etmek
kilometre n kilometre
landing n ini, karaya kma
learned adj bilgili, kltrl
let v izin vermek
line n izgi, hat, sra
located adj bulunan, saptanan, konumlanm
magma n mama
majority n ounluk
moreover con dahas, ayrca
naturally adv doal olarak
nearby adj civarda, evrede
nearby adv evrede, civarda
neutron n ntron
object n nesne, cisim, eya
object v itiraz etmek, kar kmak
photosynthesis n fotosentez
plane n uak
plate n tabak, levha
possibility n olaslk, olanak
presence n varlk, var olma
programme n program
programme v programlamak
prove v ispatlamak, kantlamak
sensitive adj hassas, duyarl
slowly adv yava yava
southern adj gneyden
strength n g
string n ip, tel
survival n hayatta kalma
technical adj teknik
tell v sylemek, anlatmak
tense adj gergin, sinirli
tense v gerilmek
traffic n trafik
underwater adj su altnda
wild adj vahi
writer n yazar
amphibian n suda ve karada yaayan hayvan
asteroid n asteroit
bacterial adj bakterinin neden olduu
www.remzihoca.com

behaviour n davran
characteristic n zellik
characteristic adj tipik, karakteristik
consequence n sonu

YKDiL FEN 27
considerable adj nemli, hatr saylr derecede
contrary adj kart
contrary n ztlk
costly adj pahal, maliyetli
damaged adj bozuk, hasarl, zarar grm
date n tarih, zaman; hurma
date v bir tarihe dayanmak; flrt etmek
dating n tarih verme, buluma, flrt etme
desert v terk etmek, ayrlmak
desert n l
detail n ayrnt
detail v detaylandrmak
determined adj kararl, azimli; belirlenmi
direct adj dorudan, dolaysz
direct v ynlendirmek, ynetmek
efficiently adv verimli bir ekilde
embryonic adj gelimeye balam
established adj kurulu, kurulmu, sabit, yerleik
establish v kurmak, belirlemek
extreme adj ar
extreme n arlk
face v kar karya kalmak
face n yz, surat
fail v baarsz olmak
fail n baarszlk, krk not
fresh adj taze; yeni; serin
full v ykayp ektirmek
full adj dolu, tam; tok
galaxy n galaksi
genetically adv genetik olarak
giant adj dev, byk
glucose n glikoz
indispensable adj vazgeilmez
job n i, meslek, grev
leading adj nde gelen, nemli
mammal n memeli
mathematical adj matematiksel
meteor n gk ta
metre n metre
mice n fareler
mile n mil
movement n hareket, eylem; akm
permanent adj kalc
pesticide n bcek ilac
plan n plan, tasar
plan v planlamak, tasarlamak
www.remzihoca.com

precipitation n ya, dme


previously adv eskiden, nceden
primary adj ana, asl
red n krmz

YKDiL FEN 28
reference n sz etme, atfta bulunma; bavurma, danma
relationship n iliki
remaining adj kalan, hl var olan
rich adj zengin
rocket n fze
rocket v frlamak, hzl art gstermek
safe adj gvenli
safe n kasa
salmon n somon bal
season n mevsim
spread v yaymak, dalmak
spread n yaylma
standard adj standart, olaan
standard n standart, lt
tissue n doku
top adj en st, en iyi
top n tepe, zirve; kapak
top v en stte olmak
typical adj karakteristik, tipik
vertical adj dikey
vision n gr, d
warning n uyar, ikaz
warn v uyarmak
weed n yabani ot
weed v yabani otlar temizlemek
abundant adj bol
accurate adj doru, isabetli, eksiksiz
agriculture n tarm
aim n ama, hedef
aim v amalamak, hedeflemek
answer n cevap, yant
answer v cevaplamak, yantlamak
apparently adv grnte, grne baklrsa
base v dayandrmak
base n temel
beam n n
beam v glmsemek, k samak
behind prep arkasnda, arkasna
big adj byk, kocaman
biofuel n biyoyakt
composition n karm, kompozisyon
consideration n dnme
contamination n kirlilik
continental adj ktasal
debate n tartma
debate v tartmak
www.remzihoca.com

divided adj blnm


dramatic adj ani, arpc
driving adj itici
driving n sr

YKDiL FEN 29
electronic adj elektronik
estimated adj tahmini
except pp ...-den baka, ... hari
familiar adj tandk, aina
finding n bulgu
flower n iek
forced adj mecburi, zorunlu
generation n retim; nesil
hop v sramak, sekmek
house n ev
house v barndrmak, ev salamak
hurricane n hortum, kasrga
increasingly adv artarak, giderek
location n yer, konum
manure n gbre
mine n maden; mayn
mine pron benimki
mine v (maden) kazmak, karmak
minute n dakika, an
minute adj ok kk
mixture n karm, eit
nitrogen n nitrojen
offer v teklif etmek, sunmak
offer n teklif, neri, sunma
opinion n fikir, gr
perform v yapmak, sergilemek
phenomenon n olay, olgu
predict v tahmin etmek
progress v gelimek, ilerlemek
progress n gelime, ilerleme
rare adj nadir
resulting adj sonucunda ortaya kan
seaweed n su yosunu
series n dizi, seri
share v paylamak
share n hisse, pay
span n sre, mesafe
span v srmek, kapsamak
stable adj sabit, deimez
sufficient adj yeterli
temperate adj lman
ten n on
unable adj elinden gelmez, yapamaz
urban adj kentsel
vulnerable adj hassas, savunmasz
weak adj zayf, gsz
www.remzihoca.com

wine n arap
zone n alan, blge
accepted adj kabul edilmi, kabul grm
accept v kabul etmek

YKDiL FEN 30
adequate adj yeterli
adult n yetikin
adult adj yetikin
analysis n inceleme
appearance n grn, ortaya kma
artificial adj yapay
attract v ekmek, cezbetmek
benefit v faydalanmak, yararlanmak
benefit n fayda, yarar
brain n beyin
bring v getirmek
challenge n sorun, engel
challenge v meydan okumak
chemist n kimyac
chosen adj seilmi, seilen
comet n kuyruklu yldz
compound v birletirmek; berbat etmek
compound n karm, bileim
considerably adv nemli derecede
contact n temas, iliki
contact v temas kurmak
controversial adj tartmal
controversy n tartma
crater n krater
deforestation n ormanszlatrma
detect v sezmek, bulmak
digital adj dijital, saysal
directly adv dorudan
drop n damla; d
drop v drmek, brakmak
eight n sekiz
environmentally adv evresel olarak
existing adj mevcut, hali hazrdaki
expansion n genileme, yaylma
explanation n aklama
feel v hissetmek, duymak; dnmek
fixed adj sabit
fix v onarmak
genetics n genetik bilimi
gravitational adj yer ekimine ilikin
happening n olay, vaka
instrument n alet, enstrman, vasta
internet n internet
involve v iermek; gerektirmek
linked adj bal, balantl
link n balant, hat
www.remzihoca.com

link v balamak, birletirmek


map n harita
map v haritasn karmak
meat n et

YKDiL FEN 31
member n ye, aza
news n haber
nutrient n besin, gda
origin n kken
original adj gerek, asl
outer adj d, dtaki, harici
partly adv ksmen
performance n gsteri, oyun
precision n doruluk, tamlk
principle n ilke, prensip
property n zellik; mal, mlk
protection n koruma
publish v yaynlamak, basmak
railway n demiryolu
sand n kum
security n gvenlik, garanti
silk n ipek
specialized adj uzmanlam
spider n rmcek
spore n spor
spring n ilkbahar; kaynak, pnar
spring v sramak
straight adv dmdz, hemen
straight adj dz, doru, dosdoru; drst
success n baar
suffer v (ac) ekmek, -den mustarip olmak, yaamak
testing n deneme, test
thick adj kaln
trait n zellik
vary v deimek
west n bat
wing n kanat
worker n ii
adapt v uyum salamak
alarming adj korkutucu, endie verici
alarm n alarm
alarm v telaa drmek
amazing adj artc
automobile n otomobil
biometric adj biyometrik
catastrophe n felaket
centre n merkez
centre v merkeze koymak
choice n seim
claim n iddia, sav
claim v iddia etmek
www.remzihoca.com

cloud n bulut
cloud v buulanmak, bulandrmak
conduct n yrtme
conduct v yrtmek; iletmek

YKDiL FEN 32
confirmed adj dorulanm, onayl
confirm v dorulamak
contrast n ztlk, kyaslama
contrast v kyaslamak
covered adj rtl, kapl
damaging adj zararl, zarar veren
eat v yemek
endangered adj nesli tkenmekte olan
endanger v tehlikeye atmak
entirely adv tmyle
equipment n donanm, ekipman
everyday adj her gn, gnlk
everyday adv her gn
everyone pron herkes
evolutionary adj evrimsel
exclusion n ayrma, dlama, hari tutma
explosive adj patlayc
fall v dmek, inmek
fall n d, azalma; gz
here adv burada; ite
identify v tanmlamak, saptamak
improvement n gelime, ilerleme
intensity n younluk
invent v icat etmek
invention n icat
length n uzunluk, boy, sre
manufacturing n retim, imalat
mediterranean n Akdeniz
meteorite n gk ta
meter n metre
migration n g
mining n madencilik
moisture n nem, rutubet
mount v binmek, kmak; balatmak
mount n da
obviously adv aka
optical adj grme ile ilgili
organ n organ
pass v gemek, baarmak
pass n gei, pas
petroleum n petrol
pilot n pilot
play n oyun
play v oynamak; (mzik aleti) almak
precaution n nlem, tedbir
presently adv u anda
www.remzihoca.com

prey v avlamak
prey n av
real adj gerek, hakiki
record n kayt, rekor

YKDiL FEN 33
record v kaydetmek
reduction n azalma
rely v gvenmek, bel balamak
reported adj rapor edilmi
report n rapor
report v bildirmek
school n okul
seismic adj depremle ilgili
shape n ekil, biim
shape v ekillendirmek
simply adv sadece, basite
skin n deri, cilt
slow adj yava
slow v yavalamak
student n renci
thanks ex teekkrler
thanks n teekkrler, kran
thank v teekkr etmek
tiny adj minicik, ufack
tonne n ton
traditional adj geleneksel
union n birlik, sendika
unusual adj olaan d
valuable adj deerli
violent adj iddetli
virtually adv hemen hemen, yaklak
vital adj hayati, ok nemli
white adj beyaz; stl
wonder v merak etmek
wonder n hayret, aknlk; mucize
wood n odun; aalk alan
accuracy n doruluk
active adj faal, hareketli
aluminium n alminyum
appliance n alet, ara
architect n mimar
associated adj ilikili, balantl
bee n ar
begin v balamak
beneath prep altnda
besides con -e ilaveten, ayrca
besides pp -e ilaveten ( ayrca)
beside prep yanna, yannda
blood n kan
burned adj yanm
city n ehir, kent
www.remzihoca.com

colleague n meslekta
collision n arpma, arpma
connected adj balantl
connect v balant kurmak, ilikilendirmek

YKDiL FEN 34
construct v ina etmek
construct n yap
decrease v azalmak, azaltmak
decrease n azalma
density n younluk
desired adj istendik
entire adj tm, btn
essentially adv aslnda , gerekte
expand v geniletmek
farming n tarm, iftilik
farm n iftlik
farm v iftilik yapmak, yetitirmek
fascinating adj byleyici
fishing n balklk
foundation n temel, kurulu
functional adj ilevsel
glass n cam; bardak
hardly adv neredeyse hi
helium n helyum
highway n otoyol, evre yolu
hundred n yz (say)
image n grnt, ekil
implement v uygulamak
implement n alet, ara
interior n i ksm
island n ada
key adj temel, esas
key n anahtar; tu
lava n lav
manufacture v retmek
manufacture n retim
mercury n merkr; cva
mobile n cep telefonu
mobile adj hareketli, seyyar
negative adj olumsuz, eksi
nitric adj nitrik
overcome v yenmek, stesinden gelmek
paint n boya
paint v boyamak
pattern n tarz, ekil
pollutant n kirletici madde
preposition n edat
prevention n nlem, koruma
properly adv doru drst, gzelce
raw adj i, ham
release n tahliye, kurtulma
www.remzihoca.com

release v serbest brakmak, yaymak; piyasaya sunmak


replacement n yerine geme
reproduce v oalmak, remek
revolution n devrim

YKDiL FEN 35
road n yol
roof n at, tavan
roughly adv yaklak
stay n kalma, ziyaret
stay v kalmak
storage n depolama
structural adj yapsal
tar n katran
tectonic adj tektonik
theoretical adj teorik, kuramsal
university n niversite
variation n deiiklik
warmer n stc
web n rmcek a, web
adapted adj uyarlanm
adversely adv olumsuz ekilde
agency n acente, kurum
aid n yardm
aid v yardm etmek
alone adj yalnz, tek bana
alone adv yalnz
anyone pron herhangi biri, hibiri
aroused adj tahrik edilmi
aspect n yn, zellik, taraf
attack v saldrmak
attack n saldr
attempt v abalamak, kalkmak, girimek
attempt n aba, giriim
author n yazar
banned adj yasakl, yasaklanm
biology n biyoloji
cancer n kanser
cattle n sr
chance n olaslk, ans, olanak
changing adj deien
children n ocuklar
coastal adj kysal, ky ile ilgili
continually adv srekli
copper n bakr
copper v bakr kaplamak
correct adj doru
correct v dzeltmek, dorulamak
decided adj kararlatrlm, belli
decision n karar
deer n geyik
department n daire, blm
www.remzihoca.com

describe v tasvir etmek, tanmlamak


differ v farkl olmak
difficulty n glk
disaster n felaket

YKDiL FEN 36
disposal n imha etme
distinct adj farkl, belirgin, ak
domestic adj lke ii; aile ii; evcil
dramatically adv nemli derecede
economically adv ekonomik adan
else adv daha, baka
equally adv eit derecede
evaporation n buharlama
extend v uzatmak
film n film; zar
film v film ekmek, kaplamak
financial adj mali, parasal
finish n var, biti, son
finish v bitirmek, sona ermek
flooding n sel, takn
flood v sel basmak, tamak
flood n sel, takn
flowing adj akc, dalgal
fusion n birleme, kaynama
gold adj altndan yaplm, altn renkli
gold n altn
haven n snak
hour n saat
hydroelectric adj hidroelektrik
investigation n aratrma
invisible adj grnmez
issue n konu, sorun
issue v resmen bildirmek; datmak
laser n lazer
leader n nder, lider
lighter n akmak
locate v yerini belirlemek
magnet n mknats
mark n iz, leke; not
mark v belirlemek, gstermek; not vermek
medical adj tbbi, tedaviyle ilgili
middle adj orta, vasat
middle n orta, orta ksm
milky adj stl
museum n mze
named adj adlandrlan, adl
nation n ulus, millet
nor con ne, ne de
nor adv ne, ne de
numerous adj ok, saysz
paid adj maal, cretli, denen
www.remzihoca.com

perception n alglama
pink adj pembe
pink n pembe
plenty q bol, ok

YKDiL FEN 37
possibly adv muhtemelen
practice n alma, uygulama, idman
price n fiyat; bedel
price v fiyatlandrmak
prone adj eilimli
pull v ekmek
pull n eki, ekim
rapid adj hzl, abuk
rarely adv nadiren
realize v fark etmek; gerekletirmek
recorded adj kaytl
relative n akraba
relative adj nisbi, greceli
remote adj uzak
replace v yerini almak, deitirmek
room n oda; yer, alan
safely adv gvenli bir ekilde
serve v hizmet etmek
severe adj ar, ciddi, sert
shock n ok; sarsnt
shock v ok etmek; sarsmak
shortage n ktlk
shuttle n uzay mekii
shuttle v mekik dokumak
smell n koku, koklama
smell v koklamak, kokmak
solve v zmek
sponge n snger
stability n tutarllk, istikrar
stage n sahne; aama
stage v sahnelemek, hazrlamak
step n adm; basamak
step v adm atmak; basmak
storm n frtna
stream n dere, ay, akm
stream v akmak
summer n yaz
surprising adj artc
sustainable adj srdrlebilir
thin adj ince
thrust v sokmak, zorlamak
tooth n di
track n patika
track v takip etmek, izlemek
trade n ticaret
trade v ticaret yapmak, takas etmek
www.remzihoca.com

turning n dn, dneme


usual adj allm, olaan
volume n hacim, miktar; cilt
wet adj slak, nemli

YKDiL FEN 38
wet v slatmak
whereby con sayesinde, yoluyla
word n szck, kelime
word v szcklerle anlatmak
wrong adj yanl, hatal
wrong adv yanl
wrong n hata, kusur
accumulate v biriktirmek, ymak
achieve v baarmak, ulamak
annual adj yllk
apparent adj ak, belli
approach n yaklam
approach v yaklamak
assistant n yardmc
biodiversity n biyo-eitlilik
bit n kk para
born v domak, dnyaya gelmek
calcium n kalsiyum
chain n zincir, halka
chain v zincirlemek
cleaner n temizliki
clue n ipucu
commonly adv sk sk, ounlukla
complexity n karmaklk
concept n kavram
consumed adj tketilmi
contained adj kapsanan
content n ierik, anlam
content adj memnun
continuous adj devaml, srekli
contribute v katkda bulunmak, sebep olmak
cool adj serin, souk
cool v soutmak, serinletmek
cubic adj kbik
decay v rmek
decay n rk, rme
degree n derece, aama; lisans
demonstrated adj ispat edilmi
depth n derinlik
detailed adj detayl
diamond n elmas
diverse adj eitli, farkl
eastern adj douda, dou
egg n yumurta
engaged adj ilgili, megul; nianl
equal adj eit
www.remzihoca.com

equal v eitlemek, etmek


excess adj ar
excess n fazlalk
falling adj den

YKDiL FEN 39
feed v beslemek
feed n besin, yem
fermentation n mayalanma
friction n srtme, anlamazlk
furthermore con ayrca, dahas
gain v kazanmak
gain n kr, kazanm
genome n genom
harry v bozmak, rahatsz etmek
hit n arpma, vuru, popler
hit v vurmak, arpmak; (afet vs) kt etkilemek
inspired adj esinlenmi, ilhaml
insufficient adj yetersiz
insulation n izolasyon
intelligent adj zeki, akll
kill v ldrmek
lad n erkek ocuk, delikanl
language n dil, lisan
latest adj en son, en yeni
launch v frlatmak, balatmak
launch n balang
mantle n rt, kabuk
measurement n lm, l
mechanical adj mekanik
memory n hafza, an, hatra
monitoring n gzetim
monitor n monitr, gzleyici
monitor v gzlemek
motor n motor
nanotechnology n nanoteknoloji
native adj yerli
native n yerli kimse, yerli mal
none q hi, hibirisi
normally adv normalde
operation n ameliyat, iletme
opposite prep karsnda
opposite adj ters, kart; muhalif
opposite n muhalif, teki, zt
passenger n yolcu
phone n telefon
phone v telefon etmek, aramak
prediction n tahmin
prepared adj hazr
recommended adj tavsiye edilen
recommend v tavsiye etmek
reserve n yedek
www.remzihoca.com

reserve v yer ayrmak, tahsis etmek


return n geri dnme; iade
return v dnmek; geri vermek
royal adj kraliyet

YKDiL FEN 40
royal n kraliyet ailesi yesi
rule n kural; ynetim
rule v ynetmek
rural adj krsal
shipping n sevkiyat
sky n gkyz
software n yazlm
successfully adv baarl bir ekilde
surely adv elbette, kesinlikle
surprisingly adv artc bir ekilde
suspected adj pheli
suspect v phelenmek
suspect n pheli, zanl
target n hedef
target v hedeflemek
ton n ton
town n kasaba, ehir
training n eitim
train v eitmek
train n tren
twice adv iki kez, iki defa
typically adv tipik olarak
unfortunately adv maalesef, ne yazk ki
unique adj tek, esiz, zg
unknown adj bilinmeyen
unstable adj kararsz, deiken
van n kamyonet
voice n ses (insan)
voice v ifade etmek
whatsoever adv hi mi hi
whom pron kimi, kime
accident n kaza
agreed adj anlamaya varlm
amateur n amatr
amateur adj amatrce
annually adv yllk olarak
anywhere adv herhangi bir yer, hibir yer
argument n tartma; iddia
barrier n engel
battery n pil, batarya
bile n safra
birth n doum
bomb n bomba
bomb v bombalamak
bone n kemik
broken adj krk, bozuk, arzal
www.remzihoca.com

buy v satn almak


charge n cret; arj; grev; sulama
charge v sulamak; cretlendirmek; arj etmek
closer n sonlandrc

YKDiL FEN 41
collapse v kmek
collapse n kme
combination n bileim, birleim
combine v birletirmek
combined adj birletirilmi
comparison n karlatrma
confined adj snrl, kstl
connection n balant, iliki
consequently con sonu olarak, bu yzden
contribution n katk
convert v dntrmek
cooling n soutma
cope v baa kmak, halletmek
creature n yaratk
crucial adj hayati, nemli
dead adj l, cansz
dead adv son derece, tamamen
deliver v teslim etmek, datmak; dourmak
dependent adj baml
disadvantage n dezavantaj
distant adj uzak
domain n alan
drink n iecek, iki
drink v imek
enter v girmek
excessive adj ar
expense n masraf
extra adj fazla, ilave
feasible adj gerekletirilebilir, uygun
fill v doldurmak
former adj eski
formerly adv eskiden
free adj zgr, serbest; cretsiz
free v serbest brakmak, kurtarmak
geology n yer bilimi
germination n filizlenme
goal n ama, hedef
harvest n hasat, rn
harvest v hasat etmek, bimek
hazard n tehlike
herbicide n bitki ldrc
humidity n nem
imagine v hayal etmek, sanmak
immense adj byk, kocaman
intense adj youn
interconnected adj birbirine bal
www.remzihoca.com

interconnect v birbirine balamak


isotope n izotop
lab n laboratuvar
latter n ikincisi, sonuncusu

YKDiL FEN 42
list n liste
list v listelemek
logging n aa kesme
maintenance n bakm, koruma, srdrme
management n idare, ynetim
maximum adj en yksek, azami
mayor n belediye bakan
mechanics n makina bilimi
mechanic n teknisyen
metabolic adj metabolik
microscope n mikroskop
mid n orta
mountainous adj dalk, iri
multicellular adj ok hcreli
narrow adj dar, kstl
narrow v daraltmak, azaltmak
neither det (iki eyin) hi biri, hi birisi
obvious adj ak, belli, aikr
onto prep -e, -a (zerine doru)
otherwise con aksi takdirde, yoksa
otherwise adv -n dnda, -den farkl
passing adj geen
person n kii, birey
pollination n polenleme
pose v sebep olmak, tekil etmek
positive adj olumlu
prefer v tercih etmek
prevailing adj yaygn, egemen
prevail v yaygn olmak
previous adj nceki, eski
primitive adj ilkel
procedure n yol, yntem
reading n okuma
receive v almak, teslim almak
regarding prep ile ilgili
regular adj dzenli
remarkably adv dikkate deer ekilde, nemli derecede
resistance n diren
resistant adj direnli
rudder n dmen
running n kou
running adj akan; koan
shut v kapatmak
shut adj kapal
silicon n silikon
similarly con benzer ekilde
www.remzihoca.com

six n alt
smoke n duman; sigara
smoke v sigara imek; ttmek
solely adv sadece

YKDiL FEN 43
spend v harcamak, geirmek, sarf etmek
stabilizer n sabitleyici
statistics n istatistik
statistic n istatistik
store n dkkn, depo
store v depolamak
strange adj tuhaf, acayip; yabanc
strike n grev; saldr
strike v vurmak; grev yapmak
tan v gnete bronzlamak, bronzlatrmak
threatened adj tehdit edilen
threaten v tehdit etmek
travelling n yolculuk, seyahat
twentieth adj yrminci
unlikely adj muhtemel olmayan
valve n kapakk, vana
vapour n buhar
viable adj uygulanabilir, yaayabilir, yaplabilir
visual adj grsel
wanted adj aranan, istenen
week n hafta
western adj batda, batdan
western n kovboy filmi, kovboy roman
whatever pron her ne
whatever con her ne
wildlife n yaban hayat, vahi yaam
wireless adj kablosuz, teli olmayan
wright n ii, usta
yield v rn vermek, teslim olmak
yield n rn, gelir
zero n sfr
absolute adj tam, kesin
absorb v emmek, sourmak
acceleration n hzlanma
accordingly adv bu dorultuda, buna gre
adequately adv yeteri derecede
algae n su yosunu
ask v sormak; istemek, dilemek
attempted adj teebbs edilen
attractive adj ekici
availability n elverililik
ball n top; balo
basin n lavabo, kvet; havza
biotechnology n biyoteknoloji
block n engel; blok
block v engel olmak, tkamak
www.remzihoca.com

blow v flemek, esmek


blow n vurma, vuru
boat n gemi, sandal, bot
bombing n bombalama

YKDiL FEN 44
breeding n yetitirme, besleme
breed n soy
breed v retmek
camera n kamera
cane n kam, sopa
cane v dvmek
cast v rol vermek; ekil almak; frlatmak
cast n oyuncu kadrosu
chestnut n kestane
chile n biber
circumstance n durum, koul
climatic adj iklimsel
closely adv yakndan
competition n rekabet; yarma
concentration n younluk, younlama
conclusion n sonu
convenient adj uygun
convinced adj ikna edilmi, emin
corn n msr
crew n mrettebat, ekip
decreased adj azaltlm
destructive adj ykc
detected adj saptanm
devastating adj tahrip edici
drag v srklemek
draw n ekili; beraberlik
draw v izmek; ekmek
dull adj donuk, durgun
eagle n kartal
ecological adj evrebilimsel, ekolojik
emit v yaymak
encourage v tevik etmek
erupt v patlamak (yanarda)
exact adj tam, eksiksiz
explore v aratrmak, kefetmek
terrestrial adj yeryzne ilikin
fiction n kurgu
fit adj uygun, salkl
fit v uymak, yakmak
fit n nbet, hastalk nbeti
frozen adj donmu
gap n boluk, fark
gradually adv aama aama
hale adj salkl
heated adj kzgn, snm
imported adj ithal edilmi
www.remzihoca.com

import v ithal etmek


import n ithalat
inhabitant n oturan kii, sakin
innovative adj yeniliki

YKDiL FEN 45
insight n i yzn anlama
institute n enstit, kurum
institute v amak, kurmak, tesis etmek
internal adj i
ion n iyon
kinetic adj hareketli, kinetik
lee n rzgardan korunacak yer
livestock n iftlik hayvanlar
manned adj iinde insan olan
mechanism n mekanizma, dzenek
medicine n tp; ila
mental adj zihinsel
mind n akl, zihin
mind v nemsemek, ilgilenmek
minor adj nemsiz, basit, kk
minor n reit olmayan kimse
molecular adj molekler
motorcycle n motosiklet
mouse n fare
mysterious adj esrarengiz, gizemli
nervous adj gergin
night n gece
nineteenth adj on dokuzuncu
option n seenek
perfect adj mkemmel, ideal
perfect v mkemmelletirmek, tamamlamak
planned adj planlanm
pollute v kirletmek
prehistoric adj tarih ncesi
press n basn, matbaa
press v basmak, bastrmak; stelemek, zorlamak
processing n ilem
promise n sz, vaat; gelecek
promise v sz vermek
protective adj koruyucu
random adj rastgele, geliigzel
recognition n tannma, dorulama
reluctant adj gnlsz
repair n onarm, tamirat
repair v onarmak, tamir etmek
reproduction n oalma, kopya
respond v yant/tepki vermek
rogue adj dolandrc, sahtekar
salt n tuz
salt v tuzlamak
scheme n tasar, proje
www.remzihoca.com

secure adj gvenli


secure v korumak, elde etmek
separate v ayrmak
separate adj ayr, ayrlm

YKDiL FEN 46
shark n kpek bal
sharp adj keskin; ani
sheet n araf, sayfa, tabaka
slope n yama, yoku
slope v eri olmak
social adj toplumsal
sophisticated adj kltrl, gelimi
spin v dndrmek, rmek
spin n dndrme
spite n kin, inat, nispet
stand v durmak, dikilmek
stand n tutum, tezgah, ayaklk
story n hikaye, yk
stratosphere n stratosfer
stressed adj gerilmi, vurgulanan
stress n gerilim, stres; vurgu
stress v vurgulamak
suit n takm elbise
suit v uygun olmak; yakmak
suppose v sanmak, varsaymak
survey v aratrmak, anket yapmak
survey n anket
symptom n belirti, bulgu, gsterge
talk n konuma, gr
talk v konumak
taste n tat, lezzet, zevk
taste v tadna bakmak, tad olmak
telephone n telefon
telephone v telefon etmek
thermal adj termal, syla ilgili
transform v dnmek, dntrmek
twin n ikiz
unexpected adj beklenmedik
vest v yetki vermek
vest n yelek
virus n virs
visible adj grlebilir
wall n duvar
wildfire n kontrol edilemeyen yangn
worry v kayglanmak, endielenmek
worry n kayg, endie
worth n deer, kymet
worth adj deer
abundance n bolluk
actual adj gerek, asl
added adj eklenmi
www.remzihoca.com

add v eklemek, ilave etmek


alkaline adj alkalin, bazl
analyzed adj analiz edilmi
ant n karnca

YKDiL FEN 47
apart adv ayr
apart adj ayr
architectural adj mimari
architecture n mimari
attached adj iliik, ekli
attach v ilitirmek
aviation n havaclk, uu
bay n koy, krfez
bottom adj en alt dzeyde
bottom n dip, taban
brake n fren
brake v fren yapmak, durdurmak
breaking n kopma, krlma
brown adj kahverengi
bug n bcek
buried adj gmlm, gml, rtl
cable n kablo
career n kariyer
carefully adv dikkatlice
cargo n kargo
catch v yakalamak; (hastalk) yakalanmak
catch n yakalama, bit yenii
cheap adj ucuz
circle n daire
circle v daire izmek
closed adj kapal
collect v toplamak, biriktirmek
collect adj demeli
combat v dvmek, mcadele etmek
combat n sava
command n emir, komuta
command v ynetmek, emretmek
comparatively adv nispeten, ksmen
component n bileen
consumer n tketici
contaminated adj kirlenmi
convection n s yaym, tanm
cooled adj soutulmu
creation n yaratma, oluum
crisis n kriz, bunalm
crystal n kristal
cutting n kesim
deadly adj ldrc, lmcl
deadly adv ok, mthi
decide v karar vermek
defence n savunma, mdafaa
www.remzihoca.com

demonstrate v gstermek, kantlamak


die v lmek
diet n beslenme; perhiz
diet v perhiz yapmak

YKDiL FEN 48
disappear v gzden kaybolmak
display n sergi, gsteri
display v sergilemek, gstermek
east n dou
effectively adv etkili bir ekilde
elsewhere adv baka yerde
equation n denge, eitlik
equipped adj donatlm
escape n ka
escape v kamak
everywhere adv her yerde
exhausted adj bitmi, yorgun
exhaust v tketmek
expanding adj byyen, genileyen
experimental adj deneysel
extensively adv youn ekilde
external adj d, harici
extracted adj kartlm
extract v zn karmak
extract n z, para
failure n baarszlk
figure n ekil; rakam; ahsiyet
figure v hesaplamak
fine adj iyi, ho
fine n ceza
fine v ceza vermek
firm adj sk, salam
firm n irket
fragile adj krlgan
fundamentally adv esasnda, temelde
funding n fon salama
fund n kaynak, para
fund v para salamak
furnace n ocak, frn
grain v tanelemek, tmek
grain n tahl, tanecik
harm n zarar
harm v zarar vermek
harmless adj zararsz
head n ba, kafa; mdr
head v ynetmek; kafa vurmak
historical adj tarihi, tarihsel
household n ev halk, hane
hydrocarbon n hidro karbon
ideal adj uygun, ideal
illegal adj yasa d
www.remzihoca.com

indicate v gstermek, iaret etmek


indicated adj gsterilen, belirtilen
indifferent adj kaytsz, umursamaz
industrialization n sanayileme

YKDiL FEN 49
inner adj i, dahili, isel
install v kurmak, takmak
interact v etkileimde olmak
intrigued adj merak uyanm
involving con ieren
keen adj istekli, cokulu, ilgili
lightning n imek, yldrm
maize n msr, dar
mammoth adj muazzam, dev gibi
mammoth n mamut
manner n tarz, biim, ekil
meaning n anlam
microorganism n mikroorganizma
mixed adj kark, karma
mix v kartrmak, uyumak
mix n karm
mutation n deiim, mutasyon
naked adj plak, apak
newly adv yaknlarda, yeni
nickel n be sent
operate v iletmek, altrmak, ameliyat yapmak
overall adj hepsi, tm, toplam; genel olarak
overall adv genel olarak
pallasite n palazit
path n patika, yol, rota
pentagon n begen
permanently adv kalc bir ekilde
photon n foton
pipeline n boru hatt
planning n planlama
pole n kutup
policy n plan, politika
polluted adj kirletilmi
potentially adv imkan dahilinde
pretty adj ho, gzel, sevimli
pretty adv olduka, epey
prior adj -den nce
prize n dl
prize v deer vermek
proceed v ilerlemek
rainforest n yamur orman
reactor n nkleer santral
readily adv isteyerek, kolaylkla
ready adj hazr, gnll
reasonable adj mantkl, makul
receiver n alc
www.remzihoca.com

recovery n iyileme
recycling n geri dnm
refer v ...demek, atfta bulunmak
reflect v yanstmak

YKDiL FEN 50
refuelling n yakt alma
resemble v benzemek
response n cevap, yant, tepki
rid v bandan atmak, defetmek
robotic adj robota ilikin
root n kk
root v kk salmak
saw n testere
scan v taramak, incelemek
seahorse n deniz at
selection n seim
September n Eyll
seven n yedi
significantly adv nemli derecede
situated adj konumlu
snowfall n kar yamas
someone pron birisi
specially adv zellikle
spectacular adj grkemli, dikkat ekici
spectrum n spektrum, tayf
square adj kare
square n kare; meydan
steadily adv deimez bir biimde
steam n buhar
strongly adv son derece, iddetle
stuff n ey, madde
subsequent adj sonraki, izleyen
sulphur n slfr
surpass v amak, gemek
surroundings n evre, civar
symbol n iaret, sembol
thinking n dnce, dnme
thoroughly adv tamamen
tidal adj gelgit ile ilgili
timber n kereste
tomato n domates
transfer v aktarmak, atamak
transfer n transfer
treat n ikram, smarlama
treat v tedavi etmek; davranmak, ele almak
truly adv gerekten, tam anlamyla
ultimate adj en son, nihai
unaffected adj etkilenmemi
unusually adv allmadk biimde
user n kullanc
valued adj deerli, saygn
www.remzihoca.com

watch n kol saati; nbet


watch v seyretmek, izlemek; gz kulak olmak
wetland n sulak arazi
whenever con her ne zaman...-se

YKDiL FEN 51
ad n reklam
academic adj akademik
acoustics n yank bilim
acoustic adj akustik
activated adj harekete geirilmi
adaptation n uyarlama, ayak uydurma
adhesive n yaptrc, bant
adhesive adj yapkan
advice n t, tavsiye
aerosol n sprey
affecting adj etkileyici, dokunakl
ahead adv ileri
alive adj canl
allowing adj izin verilen
altered adj deitirilmi
alter v deitirmek
altitude n ykseklik
amino n amino
apply v bavurmak; uygulamak; srmek (krem vs)
appointed adj atanm
appoint v atamak
appropriate adj uygun
appropriate v sahiplenmek
approximately adv yaklak olarak
aquatic adj suda yaayan
ash n kl
association n iliki, balant; kurum
ballistic adj balistik, atl
basis n esas, temel
bear v dayanmak; tamak; dourmak
bear n ay
bill n fatura; gaga
blamed adj sulanm
blue adj mavi
botanic adj bitki bilimsel
bright adj parlak, zeki
brilliant adj harika, parlak
business n i, iletme
camouflage n saklama, gizlenme
camouflage v saklamak, gizlenmek
cap n kep, balk
cap v snrlamak, kapamak
capture v ele geirmek
capture n esir alma, ele geirme
care n ilgi, bakm; dikkat
care v bakmak, ilgilenmek
www.remzihoca.com

careful adj dikkatli


catalyst n katalizr
character n karakter, zellik
chart n izelge, tablo

YKDiL FEN 52
chart v haritasn yapmak, planlamak
cheaply adv ucuza
check v kontrol etmek
check n kontrol
chromosomal adj kromozal
claimed n iddia edilen, belirtilen
clay n kil
code n kod
code v kodlamak
collecting n derleme, toplama
college n okul
combustion n yanma
comfortable adj rahat, konforlu
communicate v haberlemek, iletiim kurmak
compete v rekabet etmek, yarmak
compost n organik gbre
concentrated adj konsantre olmu
conducting adj iletken, geiren
considering pp dikkate alarak
containing n kapsama
contradict v elimek; kar kmak
countless adj hesapsz, ok
critical adj kritik, hassas, nemli
curve n eri, kavis
icing n buzlanma
dense adj youn
depletion n azalma, d
designer n tasarmc
dismiss v kovmak; ilgilenmemek
disorder n bozukluk; hastalk
disrupted adj bozulmu
disrupt v blmek, araya girmek
distribution n datm
downstream adv aknt ynnde, aknt aa
driven adj azimli, hrsl, kararl
drug n ila; uyuturucu
ecology n evre bilim
economical adj ekonomik, hesapl
economy n ekonomi
Egypt n Msr
electronics n elektronik bilimi
employed adj ii olan
employ v ie almak; kullanmak
enemy n dman
enlargement n genileme
enzyme n enzim
www.remzihoca.com

experience n deneyim, tecrbe


experience v yaamak, geirmek
experimentation n deney yapma, deneyleme
extended adj uzatlm, geni

YKDiL FEN 53
extraordinary adj olaan st
farmland n iftlik arazisi
fatal adj lmcl, ldrc
fate n kader
father n baba
fault n kusur, hata
favour n iyilik, ltuf
favour v desteklemek
federal adj birleik, federal
fell v kesmek, drmek
fertilizer n gbre
fighter n dv, sava
fight n kavga, dv; sava
fight v savamak; kavga etmek
filter v szmek, elemek
filter n szge
final adj son, nihai
final n final
flexibility n esneklik
foot n ayak
foreign adj yabanc
fortunately adv ans eseri, neyse ki
frequent adj allm, sk sk olan
freshwater n tatl su
friendly adj arkadaa, dostane
front adj n, ilk
front n n, yz, cephe
garden n bahe
gaseous adj gazl, gaz gibi
gland n salg bezi
goods n mal, eya
graph n grafik, tablo
gulf n krfez
habit n alkanlk
harden v katlamak, sertletirmek
hazardous adj tehlikeli
hemisphere n yarm kre
hexagon n altgen
hidden adj sakl , gizli
impressed adj etkilenmi
impress v etkilemek
impressive adj etkileyici
independent adj bamsz
inevitable adj kanlmaz
infer v sonu karmak
innovation n yenilik
www.remzihoca.com

jet v jetle seyahat etmek


jet n jet ua
knot n dm, ilmek
leg n bacak

YKDiL FEN 54
lice n bit
lie v uzanmak; yalan sylemek
lie n yalan
lift n asansr; ykselme
lift v kaldrmak, armak
load n yk
load v yklemek
loosely adv geveke
magnitude n boyut, byklk
manual adj elle yaplan
manual n el kitab
manufacturer n imalat, retici
mapping n haritaclk
mathematician n matematiki
modify v deitirmek
molten adj erimi
moment n an
mystery n gizem, sr, esrar
navigation n navigasyon, sefer
neuron n sinir hcresi, nron
nobody pron hi kimse
northeast n kuzeydou
northwest n kuzeybat
nose n burun
noted adj nl
noticeably adv fark edilebilir ekilde
occasionally adv ara sra
opening n delik, balang, al
ore n cevher
oven n frn
password n parola, ifre
patent v patent almak
patent adj ak, belli
patent n bulu belgesi
penetrate v nfuz etmek, girmek
percentage n yzde
personal adj kiisel
phenomena n olgu, fenomen
picture n resim, grnt
picture v kafasnda canlandrmak
piece n para, ksm; eser
pleasure n keyif, zevk, memnuniyet
politician n siyaseti
precisely adv tam olarak
predator n yrtc hayvan
prestige n itibar, saygnlk
www.remzihoca.com

professional adj mesleki, profesyonel


professional n profesyonel
profound adj derin, iddetli
proof n kant

YKDiL FEN 55
protocol n protokol
quantity n nicelik, miktar
radical adj kkl
radical n radikal kimse
raise v ykseltmek; bytmek (ocuk)
raise n maa art
regularly adv dzenli olarak
relate v iliki kurmak, ilikilendirmek
remove v ortadan kaldrmak
resist v kar koymak, direnmek
respect n sayg
respect v sayg gstermek/duymak
restricted adj snrl, kstl
restrict v snrlandrmak
rotate v dndrmek; srayla yapmak
save v kurtarmak; saklamak
scientifically adv bilimsel olarak
seabed n deniz dibi, deniz yata
sediment n tortu, kelti
seeking n aray
seek v aramak, istemek
shadowed adj glgeli
shadow n glge
shaped adj ekillendirilmi
shop n dkkn
shop v alveri yapmak
skill n yetenek, kabiliyet
soft adj yumuak
spark v balatmak, alevlendirmek
spark n kvlcm
spot n leke, benek, nokta; ben; yer, mahal
spot v tanmak, grmek, ayrt etmek, semek
spray v pskrtmek, fkrmak
spray n sprey
statistical adj istatiksel
stone n ta
strict adj kat, sert
submarine n denizalt
sudden adj ani
suffering n ac, keder
super adj olaanst, ok iyi
surprise n srpriz, aknlk
surprise v artmak
surprised adj arm
susceptible adj savunmasz
teacher n retmen
www.remzihoca.com

television n televizyon
terrorist n terrist
theme n tema, konu
tide n gelgit, ak

YKDiL FEN 56
tight adj sk, dar, gergin
toe n ayak parma
toxic adj zehirli
trace v izini srmek, takip etmek
trace n iz, belirti
transistor n ilete
transportation n tanma
trap v tuzak kurmak
trap n tuzak, kapan
treatment n tedavi; davran
trouble n sorun
trouble v cann skmak, sknt vermek
ultimately adv nihayetinde
upwards adv yukar doru
upward adv yukar doru
variable adj deiken
variable n deiken
varied adj deiik, eitli, trl
vessel n damar; gemi, tekne
vibration n titreim
vibrotactile n vibrotaktil
wavelength n dalga boyu
weightlessness n hafiflik
wheel n tekerlek, ark
wheel v tekerlekli arala gtrmek
willing adj istekli
winemaker n arap reticisi
absolutely adv kesinlikle, tamamen
absorber n emici, emen madde
accumulated adj birikmi
achievement n baar
acute adj iddetli, gl
admit v kabul etmek, itiraf etmek
adopted adj evlat edinilmi
adopt v benimsemek, evlat edinmek
advocate v desteklemek, korumak
advocate n savunucu, avukat
aesthetic adj estetik
agent n temsilci; faktr
airborne adj havayla tanan
algorithmic adj algoritmik
altogether adv tmyle, hep beraber
ancestor n ata, cet
arid adj kurak
arm n kol; silah
arm v silahlandrmak
www.remzihoca.com

army n ordu
assist v yardm etmek, desteklemek
astronomical adj astronomik
athlete n atlet, sporcu

YKDiL FEN 57
bad adj kt, berbat
bath n banyo
bath v banyo yapmak
bell n zil, an
beneficial adj faydal
biodiesel n biyodizel
board n tahta, pano; kurul
board v (gemi, uak) binmek
calculate v hesaplamak
center n merkez
charged adj ykl
chief adj ana, balca
chief n ef, bakan
chlorine n klor
choose v semek
chromosome n kromozom
civilisation n medeniyet
clock n saat
clockwise adv saat ynnde
cloned adj klonlanm
cloning n klonlama
clothes n elbise, giysi
clothe v giydirmek
clothing n giyecek
cloth n kuma, rt
coating n kaplama
coat n ceket, mont
collar n yaka, tasma
commerce n ticaret
commercially adv ticari olarak
compact adj derli toplu, kullanl
compact v sklatrmak
compare v karlatrmak
competitive adj rekabeti
comprehensive adj kapsaml, detayl
compressed adj sktrlm
compress v sktrmak
compression n basn, sktrma
conference n konferans, toplant
confidential adj gizli
constituent n e, unsur
constitute v oluturmak
continuously adv aralksz, durmakszn
contract n szleme
contract v klmek, ksaltmak; szleme yapmak
controlling n kontrol etme, denetim
www.remzihoca.com

convincing adj ikna edici


council n konsey, meclis
cousin n kuzen
crack v atlamak, yarlmak

YKDiL FEN 58
crack n atlak
crossing n geit, kavak
cross adj kar, kart
cross n arp iareti; ha
cross v karya gemek
curricula n mfredat
cycle n devir, dng; bisiklet
cycle v bisiklete binmek
darwinism n darwincilik
debris n enkaz, kalnt
declining adj gerileyen, azalan
decompose v rmek, ayrmak
definite adj kesin, belirli
definition n tanm, tanmlama
description n tanmlama, betimleme, tasvir etme
desertification n lleme
dirt n kir, leke; toprak
disappearance n ortadan kaybolma
disastrous adj feci, korkun
discipline n disiplin
discipline v disipline etmek
disregard v nemsememek
disregard n umursamama
distinguish v ayrt etmek, ayrm yapmak
disturbance n rahatszlk
dormant adj hareketsiz, cansz
double adj e, ift
double v ikiye katlamak
dozen n dzine
drastically adv ani, sert bir ekilde
dream n hayal; rya
dream v rya grmek; hayal etmek
drift v srklenmek, birikmek
drill n matkap
drill v oymak, sondaj yapmak
duration n devam, sre
eager adj hevesli, istekli
ear n kulak
edge n kenar, eik; avantaj
education n eitim
efficacy n tesir, yararllk
eliminate v ortadan kaldrmak
emergency n acil durum
emptiness n boluk
enamel n di minesi
enjoy v holanmak, elenmek; sahip olmak
www.remzihoca.com

eroded adj andrlm


ethical adj ahlaki
exceed v amak, gemek
exercise n altrma

YKDiL FEN 59
exercise v altrma yapmak
experienced adj deneyimli
explored adj kefedilmi
family n aile, soy
fear n korku, endie
fear v korkmak
fertility n verimlilik
flat adj dz, havasz, skc
flat n daire
fluid adj akkan, sv
fluid n sv
footprint n ayak izi
fore adj n
forecast v tahmin etmek
forecast n tahmin
forestland n ormanlk arazi
freezing adj dondurucu
frequency n sklk
frog n kurbaa
fungus n mantar, kf
game n oyun, elence
gay adj neeli, keyifli; ecinsel
gay n ecinsel
geometry n geometri
gigantic adj ok byk, dev gibi
silver n gm
grass n imen, yeillik
hear v duymak, iitmek; haberi olmak
heavily adv youn ekilde
hence con bu yzden
resolution n teklif, neri, karar
hippo n su aygr
hostile adj dman
hunting n avclk
hunt v avlamak; aramak
hunt n avclk; arama
identification n tanma, kimlik
ignore v gz ard etmek, yok saymak
immediate adj ani
implication n ima, karm
improving adj gelitirici, gelien
indefinitely adv belirsiz ekilde
inexpensive adj ucuz, masrafsz
infection n enfeksiyon, hastalk
infinite adj sonsuz
initially adv balangta
www.remzihoca.com

instruction n talimat, retim


interfere v araya girmek, bozmak
interference n mdahale, karma; parazit
intertwined adj birbirine dolam

YKDiL FEN 60
interviewer n mlakat yapan kii
introduction n tantm, balang
investigate v aratrmak
investigator n aratrmac, dedektif, mfetti
invest v yatrm yapmak
isolated adj izole, ssz, soyutlanm
journey n gezi, yolculuk
karma n talih, kader, karma
keyboard n klavye
killer n katil
kilometer n kilometre
labour n alma, i, emek
labour v uramak, abalamak
leap v sramak
lifetime n yaam sresi
limitation n snrlama, kstlama
lip n dudak
locally adv yerel olarak
locked adj kilitli
lock n kilit
lock v kilitlemek
machinery n mekanizma, sistem
mad adj lgn, deli
manager n ynetici, idareci
markedly adv gze arpan bir ekilde
martian n Marsl
mention v bahsetmek, sylemek
mention n deinme, sz etme
microbiology n mikrobiyoloji
migrate v g etmek
mild adj lman, nazik
milk n st
minimum adj asgari
minimum n en az, asgari
missile n fze
misuse v yanl kullanmak
misuse n yanl kullanm
muscle n kas
nanostructure n nanoyap
naval adj deniz kuvvetleri ile ilgili
naval n denizcilik
navigate v yolunu bulmak, seyretmek
nerve n sinir; aba, cesaret
neutral adj ntr, tarafsz
notice v fark etmek, farkna varmak
notice n duyuru, uyar, dikkat
www.remzihoca.com

noticeable adj dikkate deer


novel n roman
novel adj yeni, deiik
observe v gzlemek

YKDiL FEN 61
occasion n durum
oceanic adj okyanusla ilgili
official n memur, yetkili
official adj resmi
opposed adj kar
ourselves pron kendimize
outbreak n patlak verme, balang
partially adv ksmen
pasteurization n pastrize etme
pay n deme; maa
pay v demek
penguin n penguen
perceive v alglamak, sezmek
perfectly adv kusursuzca, tamamen
permafrost n donmu toprak
phase n aama, evre
physically adv fiziki olarak
pioneer v nc olmak
pioneer n nc
pleased adj mutlu, memnun
poisoning n zehirlenme
poison n zehir
poison v zehirlemek
police n polis (tekilat)
polish v cilalamak
port n liman, iskele
precious adj deerli
precise adj tam, kesin
preferred adj tercih edilen
preserve v korumak, muhafaza etmek
productivity n retkenlik
professor n profesr
profitable adj krl
programmed adj programlanm
proper adj uygun, dzgn
prospector n maden araycs
proven adj ispatlanm
psychological adj psikolojik, ruhsal
pulp v pre haline getirmek
pulp n posa
push v itmek, zorlamak
puzzle v artmak
puzzle n bulmaca
react v tepki gstermek
reasonably adv makul bir biimde
reflection n yansma, grnm
www.remzihoca.com

reproductive adj remeyle ilgili


reservoir n glet
residue n tortu, kelti
reverse v tersine evirmek; geri geri gitmek

YKDiL FEN 62
reverse adj ters, kart
ring n yzk; zil
ring v zil almak, telefon etmek
rose n gl
round adj yuvarlak
round prep evresinde, etrafnda
round n dizi, seri, raunt
scent n ho koku, parfm
seasonal adj mevsimlik
section n blm
seldom adv nadir, seyrek
sell v satmak
shallow adj s
shortly adv ksa zaman sonra
sickness n hastalk, bulant
significance n nem
sign n iaret
sign v imzalamak
situation n durum
slightly adv biraz, hafif derecede
somewhat adv ksmen
southwest n gneybat yn
statement n ifade, sz
steady adj devaml, deimez
strategy n strateji, plan
strictly adv iddetle, sk skya
substantially adv nemli derecede
sulphuric adj kkrtl
supercomputer n sper bilgisayar
swift adj sratli, tez, abuk
swim v yzmek
tail n kuyruk
tail v gizlice takip etmek
tall adj uzun
tanker n tanker
terrorism n terrizm
thermodynamics n termodinamik bilimi
timing n zamanlama
tracking n izcilik, takip
transformer n dntrc
transmit v iletmek, nakletmek
transmitter n aktarc, verici
transponder n aktarc
traveller n yolcu, gezgin
trust n gven
trust v gvenmek
www.remzihoca.com

tunnel n tnel
undoubtedly adv hi phesiz
unprecedented adj benzeri grlmemi
updated adj gncellenmi

YKDiL FEN 63
upgrade v bir st seviyeye kartmak
utterly adv tamamen
validity n geerlilik
valley n vadi
velocity n hz, srat
version n srm, yorum
video n video
visit n ziyaret
visit v ziyaret etmek
wait v beklemek
wait n bekleyi, bekleme
wax v cilalamak
wax n cila, bal mumu
withstand v kar koymak
workshop n seminer, atlye
worried adj kaygl, endieli
worse adj daha kt
worst adj en kts
abandon v terk etmek, brakmak
absence n yokluk, var olmama
absorbed adj emilmi, dalm
absorbing adj ok ilgin
acceptable adj kabul edilebilir
accessible adj ulalabilir
accidentally adv kazara, tesadfen
accommodate v barndrmak
accordance n uyum, anlama
acidic adj asitli
acre n hektar
adjust v ayarlamak, uydurmak
administration n ynetim
admired adj hayran olunan, ok beenilen
admitted adj kabul edilmi
advent n gelme, ortaya kma
aeronautical adj havaclkla ilgili
afford v gc yetmek( maddi), karlamak
afraid adj korkmu
conditioning n koullandrma
airliner n yolcu ua
airplane n uak
alcohol n alkol
alike adj ayn, benzer
alike adv benzer ekilde
antibiotic n antibiyotik
approval n onay
approved adj onaylanm
www.remzihoca.com

argue v tartmak; ileri srmek


arrival n var, geli
artificially adv suni bir ekilde
artistic adj sanatsal

YKDiL FEN 64
assistance n destek, yardm
attraction n ekicilik, cazibe
authority n yetki, otorite
automatic adj otomatik
automatically adv otomatik olarak, kendiliinden
award n dl
award v dllendirmek
badly adv kt ekilde
balanced adj dengeli
bald adj kel, sasz
ban n yasak
ban v yasaklamak
bare adj plak, ak
barely adv neredeyse hi
basically adv temelde
beach n plaj, kumsal
beautiful adj gzel
belief n inan
bioactive adj biyoaktif
blame v sulamak
blame n su, kabahat
bob v hareket ettirmek
bob n ksa sa modeli
botanical adj bitki bilimsel
boundary n limit, snr, hudut
broad adj geni
bulk n toplu, yn
bulk adj toptan
bullet n kurun, mermi
burnt adj yanm
burst v patlamak
burst n patlama
button n dme, tu
button v dmelemek
calculated adj kasten, hesaplanm
calculation n hesaplama
carbohydrate n karbonhidrat
card n kart
celestial adj gkyz ile ilgili
centimetre n santimetre
chair n sandalye
chamber n oda, blme
chiefly adv balca
circulation n dolam
classical adj klasik
collection n koleksiyon, toplama
www.remzihoca.com

committee n kurul
compelling adj ikna edici, ilgi uyandran
compensate v telafi etmek
compulsive adj kompulsif, takntl, dzenli

YKDiL FEN 65
conclude v sonu karmak
conclusive adj son, kesin
conclusively adv kesin olarak
conduction n s iletimi
confident adj kesin, emin
consistent adj istikrarl, tutarl
container n varil, kap
conversion n dnm, evirme
cooperation n ibirlii, dayanma
correspondence n yazma, haberleme
corrosion n andrma
counteract v etkisiz hale getirmek
crash n arpma
crash v arpmak
creative adj yaratc
creativity n yaratclk
crowded adj kalabalk
crowd n kalabalk
crowd v toplanmak, bir araya gelmek
crystalline adj kristalli, parlak
cultivation n tarm yapma, retme
cure n tedavi, are
cure v tedavi etmek
curious adj merakl, tuhaf
dangerously adv tehlikeli bir ekilde
darkness n karanlk
database n veri taban
dawn n afak
dawn v (gn)aarmak, afak skmek
definitely adv kesinlikle
delay n gecikme
delay v geciktirmek
demanding adj aba gerektiren, etin
demise n batma, biti, vefat
dependence n bamllk
desirable adj arzu edilen, istendik
dimension n boyut
directed adj ynelik, dnk
disc n disk
discuss v tartmak, grmek
disruptive adj rahatsz edici, bozucu
disturbing adj rahatsz edici
disturb v rahatsz etmek
dive v suya dalmak
diver n dalg
divide v blmek
www.remzihoca.com

drive n sr
drive v (araba) srmek, kullanmak
driver n src
Dutch n Hollandal, Hollandaca, Flemenke

YKDiL FEN 66
duty n grev, sorumluluk
ease v yattrmak, azaltmak
ease n rahatlk, kolaylk
effortlessly adv zahmetsizce
election n seim
electrically adv elektrik gcyle
embryo n embriyo
emerge v ortaya kmak
emergence n belirme, kma, oluma
enclosed adj evreli, kapal
encounter v karlamak, rastlamak
encounter n karlama
enormously adv ar derecede, ok
environmentalist n evreci
establishment n kurulu, tesis
exceedingly adv ar derecede
excellent adj mkemmel
exchange v deitirmek, takas etmek
exchange n dei toku
expertise n uzmanlk, beceri, ustalk
exploited adj smrlm
exploit v faydalanmak, smrmek
fairly adv olduka; adil bir ekilde
fame n hret, n
fashion n moda, tarz, biim
fat adj iman, iri, kaln
fat n ya
faulty adj kusurlu, sorunlu
favourable adj olumlu, uygun, faydal
favourite adj favori, ok beenilen
fellow adj hemehri, dost
fellow n adam, herif
fertile adj verimli
filling n dolgu
fitted adj deli, bal
flame n alev
flowering n iekilik
flu n grip
forth adv darya, ileri
fourth adj drdnc
fragment n ufak para
fragment v kk paralara ayrmak
frank adj akszl, drst
freedom n zgrlk, hrriyet
gather v toplamak, toplanmak, biriktirmek
generator n jeneratr
www.remzihoca.com

geneticist n genetiki
geographical adj corafi
geothermal adj jeotermik
god n tanr

YKDiL FEN 67
gravitation n ekim, eilim
groundwater n yeralt suyu
gunnery n at ilmi, topuluk
hair n sa, kl
halt v durdurmak
harness v kullanmak, yararlanmak
harness n koum takm, kay
harsh adj sert, kaba
healthy adj salkl, gl
hearing n iitme; duruma
heredity n kaltm
hibernation n k uykusu
himself pron kendi, kendisi
honeybee n bal ars
horse n at
humid adj nemli
hybrid n melez, karm
identical adj ayn, birebir ayn
inaccurate adj yanl
inadequate adj yetersiz
inch n in
infinitely adv son derece, ok
influential adj etkili
infrared adj kzl tesi
innumerable adj saysz, ok
inspect v denetlemek
instantly adv hemen, derhal
invariably adv ayn ekilde, daima
inventor n mucit
investment n yatrm
joined adj birletirilmi
join v katlmak; birletirmek
lacking adj eksik, yoksun
landfill n p sahas
lay v sermek, koymak
lecture n konferans; t
lecture v konferans vermek; t vermek
lens n mercek, byte
letter n mektup; harf
limestone n kire ta
listening n dinleyi
listen v dinlemek, kulak vermek
logically adv mantkl bir biimde
longitude n boylam
magnificent adj byk
male adj erkek
www.remzihoca.com

male n erkek
manage v ynetmek; baarmak
manipulate v ynlendirmek
marked adj iaretli, gze arpan

YKDiL FEN 68
market n ar, pazar; piyasa
market v pazarlamak
match n ma; kibrit; e
match v elemek, uymak
maybe adv belki
medium adj orta, vasat
medium n ara, arac
merely adv sadece
message n ileti
microbe n mikrop
microclimate n mikro iklim
microscopic adj mikroskopik
miner n madenci
minimize v azaltmak
modification n deiiklik
moist adj nemli, slak
mother n anne
mother v anne gibi davranmak
mouth n az
mouth v tane tane sylemek
neighbouring adj yakn, bitiik, komu olan
neighbour n komu
style n tarz, biim, zevk
nightmare n kbus
obsolete adj modas gemi
obstacle n engel
occasional adj ara sra olan, seyrek
office n i yeri, bro
ongoing adj devam eden, sren
onwards adv ileriye doru
onward adv ileriye doru
opportunity n frsat
orange n portakal; turuncu
orange adj turuncu
orbital adj yrngesel
orbiter n uydu
ordered adj dzenli, sral
organization n tekilat, kurulu
outcome n sonu
outstanding adj gze arpan
owner n sahip
pack n kutu, paket; sr
pack v toplanmak, dolumak
pain n ar, ac
park n park
park v park etmek
www.remzihoca.com

pat v hafife vurmak, svazlamak


peas n bezelye
pea n nohut, bezelye
pedestrian n yaya

YKDiL FEN 69
pedestrian adj skc, yavan
percent adj yzde, ...lik
pest n haere
petrochemical n petro-kimyasal
photo n fotoraf
pick v toplamak, semek
pipe n boru; pipo
player n oyuncu
plentiful adj bol
poisonous adj zehirli
pollinate v polen yaymak
populated adj iskan edilmi
potato n patates
predictable adj tahmin edilebilir
preferable adj tercih edilir
prepare v hazrlamak, hazrlanmak
pressing adj acil, acele
priority n ncelik
privacy n zel hayat, gizlilik
probable adj muhtemel, olas
problematic adj sorunlu, tartmal
productive adj retken, yaratc, verimli
program n program
prominent adj nemli, sekin
promising adj umut vaadeden
proportion n oran
psychology n psikoloji
pulse n nabz
pump v pompalamak
pump n pompa
quarter n eyrek, drtte biri
quick adj abuk
quick adv sratle, hzlca
radioactivity n radyoaktivite
radon n radon
ranch n byk iftlik
randomness n rastgelelik
ratio n oran, nispet
receptor n alc
recognize v tanmak, kabul etmek
recording n kayt etme
recover v iyilemek
recurrent adj tekrarlayan
regional adj blgesel
reindeer n rengeyii
remember v hatrlamak, anmsamak
www.remzihoca.com

remotely adv uzaktan


removal n ortadan kaldrma
renewal n yenileme
represent v temsil etmek

YKDiL FEN 70
reprocessing n yeniden ileme
reprocess v tekrar ilemek
residential adj oturmaya ayrlm
resident n yerli, sakin
restoration n onarma, yenileme
reverberation n yanklanma
ridge n srt, yama
rigid adj kat, sert
sale n sat; indirim, ucuzluk
sandstone n kum ta
satisfactorily adv memnun eder ekilde
scope n saha, alan, kapsam
screen n ekran, perde
screen v gstermek, aratrmak
sequence n dizi, sralama
service n hizmet
setting n ortam, dekor; ayar, derece
sexual adj cinsel
sharply adv keskince, aniden
shed n baraka
shed v dkmek, atmak
shield n kalkan, siper
shield v korumak, siper olmak
shift n deiim; vardiya
shift v deitirmek
sight n grme, grnt
sight v grmek
simultaneously adv e zamanl olarak
skeleton n iskelet
skyscraper n gkdelen
slide v kaymak
slide n slayt, kaydrak
soccer n futbol
sodium n sodyum
sort n tr
sort v snflamak, ayrmak
sperm n sperm
spiral adj spiral
stabilization n istikrar
standardized adj standartlam
steep adj dik, sarp, ar
stimulating adj uyarc
storehouse n depo, ambar
strain n gerginlik, zorlama
strain v aba harcamak, zorlamak
stretch v uzanmak, germek
www.remzihoca.com

stretch n uzatma, gerilme


substantial adj nemli
suitably adv uygun bir ekilde
superiority n stnlk

YKDiL FEN 71
supplier n tedariki, satc
supposed adj szde, iddia edilen
suppress v bastrmak, gizli tutmak
sustainability n srdrlebilirlik
switch v dnmek, deitirmek
switch n anahtar, dme; deiim
systematic adj sistematik, sistemli
table n masa; tablo
tackle v ele almak, zmek
telescopic adj teleskopik, i ie geen
tendency n eilim
terrible adj kt, feci
theorist n kuramc
thickness n kalnlk, koyuluk
thread n iplik, tel
thread v iplik geirmek
quarters n yatacak yer
tornado n kasrga
tourist n turist
tower n kule
transformation n dnm, deiim
transmission n yaynlama, iletme
trapped adj tuzaa dm
treated adj ilenmi, ilem grm
tremendous adj byk, kocaman
trend n eilim
trial n deneme, mahkeme
trigger v tetiklemek
trigger n tetik
twenty n yirmi
unchanged adj deimemi
undergo v maruz kalmak, geirmek
uneven adj przl
unified adj birletirilmi
unpredictable adj tahmin edilemez
unreliable adj gvenilmez
upper adj st, stteki
urgent adj acil
vaccination n alama, a
vegetative adj bitkisel
ventilation n havalandrma
verified adj onayl, dorulanm
vibrate v titremek
warfare n sava, harp
wear v giymek; ypranmak
weigh v tartmak, ...ekmek
www.remzihoca.com

wire n tel, kablo


wire v kablo demek
worrying adj endie verici
yellow n sar

YKDiL FEN 72
aberration n anormallik, sapknlk
aboard adv iinde (gemi/uak vs)
aboard prep iinde (gemi/uak vs)
absorption n emme, iine ekme
accelerate v hzlandrmak
accomplished adj yetenekli
accomplish v baarmak, tamamlamak
accomplishment n baar, tamamlama
acknowledged adj tannm, kabul edilmi, onaylanm
acting n oyunculuk, rol yapma
acting adj vekil, temsil eden
adaptive adj uyarlanabilir
additional adj ilave , ek
additive n katk maddesi
address n adres; konuma
address v hitap etmek; (bir sorunla) ilgilenmek, deinmek
advertisement n reklam
advise v tavsiye vermek, t vermek
aerial n anten
aerial adj hava ile ilgili
aerodynamic adj aerodinamik
agenda n gndem, ajanda
aggregate v birletirmek, toplamak
aggregate n topluluk, kme
aggressive adj sinirli
agreement n anlama
airport n hava alan
alignment n sra
amplitude n bolluk, okluk
antenna n boynuz
antireflective adj yansma nleyici
anyway adv her neyse, zaten
apparatus n aletler, aralar
appeal n ekicilik; ar, talep
appeal v cezbetmek; talep etmek
applicable adj uygulanabilir, ilgili
approve v onaylamak
April n Nisan
aqua n su, deniz mavisi
arch v kavis izmek
arch n kpr, kemer
archaeological adj arkeolojik
arise v ortaya kmak, meydana gelmek
arouse v uyandrmak (duygu vs)
arranged adj dzenlenmi
arrangement n dzenleme
www.remzihoca.com

assess v deerlendirmek
assumption n varsaym
astrophysicist n astrofiziki
astrophysics n astrofizik

YKDiL FEN 73
attempting n giriimde bulunma
attend v katlmak
attending n devam etme, hazr bulunma
autumn n sonbahar, gz
avalanche n
axis n eksen
bacterium n bakteri
bang v arpmak, patlamak
bang n patlama
bank n banka; ky
barren adj kurak, orak
bar n bar; para, ubuk
bar v engel olmak
bat n yarasa
battle n sava
battle v savamak
bearing n ilgi, duru biimi
beef n sr eti
behalf n adna
believing n inan
bend v emek, bkmek
benign adj zararsz, iyi huylu
blade n bak
blast n patlama; ani rzgr
blast v patlamak; tahrip etmek
blended adj kark
blend v kartrmak
blend n karm
blind adj kr
blind v gzn kapatmak
bonding n balanma
brightness n aydnlk
broadcasting n tv - radyo yayn
broadcast n radyo/tv yayn
broadcast v canl yayn yapmak
budget n bte
budget v btelendirmek
budget adj ucuz
builder n inaat
cage n kafes
calorie n kalori
canister n teneke kutu
capsule n kapsl
carrier n tayc
catastrophic adj feci, ykc
catching adj bulac, etkileyen
www.remzihoca.com

cease v durdurmak
cement n imento
centigrade n santigrat
ceramic adj seramik

YKDiL FEN 74
chameleon n bukalemun
channel n kanal
channel v kullanmak, kanalize etmek
characterized adj zdelemi
church n kilise
civilian adj sivil
civilian n sivil
civilization n uygarlk
clarity n belirginlik, aklk
classified adj gizli
classify v snflandrmak
client n mteri, alc
clothed adj giyinmi, rtk
cluster v toplanmak
cluster n kme, demet
coffee n kahve
coherent adj tutarl, uyumlu
collectively adv ortaklaa, birlikte olarak
collide v arpmak
combining n birletirme
commission n komisyon, kurul
commission v grevlendirmek
community n topluluk, toplum, halk
comparable adj benzer, kyaslanabilir
complaint n ikyet
comprise v iermek, kapsamak
conform v uymak, boyun emek
conscious adj bilinli, farknda
consensus n oy birlii
conserve v korumak
consistently adv devaml olarak, tutarl ekilde
constituted adj oluturulmu
consume v tketmek, kullanmak
contention n iddia, sav, rekabet
convince v ikna etmek
convincingly adv ikna edici ekilde
copious adj bol, ar
copy n kopya, nsha
copy v kopyalamak, oaltmak
cosmonaut n kozmonot
cotton n pamuk
covering n kabuk, kaplama
cry n lk, haykr
cry v alamak; barmak
curved adj kvrk, eimli
cylinder n silindir
www.remzihoca.com

daily adj gnlk


daily adv gnlk olarak, hergn
damp n nem, rutubet
debated adj tartlan

YKDiL FEN 75
deceive v kandrmak
deciduous adj yapraklarn dken
defect n kusur
defend v savunmak
define v tanmlamak, aklamak
deformation n eklini bozma
degraded adj aalanm
deliberate adj kasti, planl
delicate adj hassas, krlgan
delivery n teslimat
deploy v konulandrmak
desire v arzu etmek
desire n istek, arzu
desktop n masa st
destroying adj tahrip edici
detection n bulma, kefetme
deterioration n bozulma, rme
devised adj icat edilmi
devoted adj kendini adam
diameter n ap
differently adv farkl bir ekilde
diminishing adj azalan, eksilen
diminish v azalmak, eksiltmek
dirty adj pis, kirli; ak sak
disagree v ayn fikirde olmamak
disappointing adj hayal krklna uratc
disappoint v hayal krklna uratmak
discard v atmak
discrepancy n eliki
discussion n tartma, grme
disintegration n paralanma, ayrma
disruption n kesinti, aksama
dissemination n datm, yaylm
dissipation n dalma, yok olma
distinction n ayrm
distinguishable adj ayrt edilebilir
distract v dikkatini datmak
distributed adj datlm
diverge v ayrlmak, farkl olmak
divine adj ilahi, kutsal
division n blme, ayrma
document n belge
document v belgelendirmek
documented adj belgelenmi
dominated adj hakim olunan
dose n doz, miktar
www.remzihoca.com

doubt n phe
doubt v phelenmek
doubtful adj pheli
downward adv aaya doru

YKDiL FEN 76
drawback n dezavantaj
drawing n izim
dropping n birikinti, damlama
drought n kuraklk
dusty adj tozlu
earned adj kazanlm
earn v kazanmak (para)
eighteenth adj on sekizinci
electrode n elektrot
electromagnet n elektrikli mknats
electronically adv elektronik olarak
elevation n ykseklik
elimination n eleme, yok etme
emerging adj ortaya kan, meydana gelen, gelien
emphasis n vurgu, nem
emphasize v vurgulamak
ending n biti
enhanced adj gelitirilmi, arttrlm
envelope n zarf
envelope v sarmak , kaplamak
equator n ekvator
equilibrium n denge
era n a, devir
erupted adj patlam
estimate v tahmin etmek, deer bimek
estimate n tahmin
examination n inceleme, muayene; snav
exceptional adj istisnai, nadir
exception n istisna
excessively adv ar derecede
excitement n heyecan
exotic adj egzotik, yabanc
expedition n keif gezisi
experimenter n deneyci
exploitation n smr, faydalanma
explorer n kaif, aratrmac
export n ihracat
export v ihra etmek
extraction n karma
fabric n kuma, doku, yap
facade n n cephe, yanlsama
fantastic adj harika; garip
fascinated adj bylenmi
fauna n hayvan topluluu
february n ubat
female n kadn
www.remzihoca.com

female adj dii, kadn


fierce adj iddetli
fifteen n on be
fifty n elli

YKDiL FEN 77
finite adj sonlu
fireball n ate topu
firmly adv skca
fleet n gemi filosu, donanma
flexible adj esnek
flora n bitki rts
fluctuation n dalgalanma, deiim
fold v katlamak, drmek; kapanmak
fold n kat
forget v unutmak, hatrlamamak
forgotten adj unutulmu
formula n yntem, zm, reete
forthcoming adj yaklaan, gelecek
fraction n kesir, kk miktar
frame n ereve, iskelet
freshness n yenilik, tazelik
friend n arkada, dost
frigid adj duygusuz, souk
furniture n mobilya
fuse n sigorta
fuse v sigorta atmak
gallon n 4, 55 litre
generalize v genelleme yapmak
germinate v filizlendirmek
gift n hediye; yetenek
glance n gz atma, ksa bak
glance v gz atmak
globe n kre, dnya
govern v ynetmek, idare etmek
gradual adj aamal, yava
grand adj byk, grkemli
graveyard n mezarlk
grower n yetitirici
guess n tahmin
guess v tahmin etmek
guideline n prensip, klavuz, talimat
gun n silah, tabanca, tfek
handle n kulp, kol
handle v ele almak, zmek
hatch v yumurtadan kmak
hatch n ambar az
heading n balk
hide v saklamak, gizlenmek
hide n post, deri
enriched adj zenginletirilmi
enrich v zenginletirmek
www.remzihoca.com

horizon n ufuk
hormone n hormon, isalg
hose n hortum
hunter n avc

YKDiL FEN 78
hydropower n hidrog
igneous n pskrk
ill adj hasta, kt
imaginary adj hayali, dsel
imaginative adj yaratc
imaging n grntleme
immensely adv ok fazla
impair v zarar vermek, bozmak
imprint v damgalamak
inappropriate adj uygun olmayan
incidence n meydana gelme skl
incident n olay
income n gelir
incredible adj inanlmaz
independently adv bamsz olarak
indication n belirti, iaret, iz, alamet
industrialist n sanayici
industrialized adj endstrilemi, sanayilemi
inefficient adj verimsiz, yetersiz
inevitably adv kanlmaz ekilde
informed adj bilgili, haberli
inform v haber vermek, bildirmek
ingenuity n yaratclk, hner
inhabit v ikamet etmek
inheritance n miras, kalt
injury n yaralanma, sakatlanma
integral adj tamamlayc, ayrlmaz
integrate v btnlemek, birletirmek
integrated adj btnlemi
intelligence n akl, zek; istihbarat
intended adj kastl, planlanm
intend v niyet etmek, amalamak
interaction n etkileim
interdisciplinary adj disiplinleraras
interim adj geici, fani
interrelated adj birbiriyle ilikili
interstellar adj yldzlar aras
intervention n mdahale
irreversible adj geri dndrlemez
joystick n kumanda kolu
juvenile adj ocuksu, genlie ait
juvenile n ocuk, gen
kettle n su stcs, aydanlk
landscape n manzara
lawmaker n kanun koyan kii
leaf n yaprak
www.remzihoca.com

lean v yaslanmak, dayamak


legend n efsane, destan
licence n ruhsat, lisans
lifeless adj cansz, l gibi

YKDiL FEN 79
lifespan n yaam sresi, mr
lighting n klandrma, aydnlatma
likelihood n ihtimal
limelight n ilgi oda
limiting n snrlama
litter n p, dknt
litter v p atmak
loaded adj zengin
loading n ykleme
love n ak, sevgi
love v sevmek, ak olmak
luxury n lks, konfor
luxury adj lks yaayan
magazine n dergi
maker n yapc, retici
marking n iaret
mate n arkada, dost, e
mate v e olmak, iftlemek
mat n paspas
max adj en byk
meal n n, yemek
medication n ila tedavisi
meeting n toplant
meltdown n erime
meteorologist n meteoroloji uzman
miniature adj ok kk, minyatr
mirror n ayna
mirror v yanstmak, gstermek
misconception n yanl kavrama
missing adj kayp, eksik
miss n skalama
miss v zlemek; karmak, skalamak
moderate adj lml, orta
moderate v hafifletmek, yattrmak
monkey n maymun
motorist n src
mud n amur
musical adj mzikle ilgili, mzikal
navy n donanma
necessarily adv illa ki, mutlaka
necessity n gereksinim, ihtiya
neck n boyun; yaka
negligence n ihmalkrlk, ihmal
negligible adj nemsiz, gzard edilebilir
nocturnal adj gececi
notable adj dikkate deer
www.remzihoca.com

notably adv zellikle, bilhassa; bata...olmak zere


nuisance n musibet, ba belas
nutritious adj besleyici
objective n ama, hedef

YKDiL FEN 80
objective adj tarafsz, nesnel
obligation n zorunluluk
observable adj gzlenebilir
observatory n gzlem evi
observer n gzlemci
occupy v igal etmek
offering n neri, teklif
offspring n evlat, yavru, dl
page n sayfa, yaprak
opencast n ak ocak
orchid n orkide
originate v balamak, -de ortaya kmak
ours pron bizimki
outdated adj modas gemi
palaeontology n paleontoloji
panic n panik, korku
panic v panie kaplmak
parallel adj benzer, paralel
parallel n benzerlik, paralellik
parasite n asalak, parazit
particulate n kat parack
pasture n ayr, otlak
paw n pene
peak n en st seviye, zirve
peak v dorua ulamak
penetrating adj zeki, keskin
peoples n halk, kavim
periodic adj periyodik
periodically adv dzenli aralklarla
pessimistic adj ktmser
photograph n fotoraf
photograph v fotoraf ekmek
physiological adj fizyolojik
pigeon n gvercin
planting n ekim, dikim
plausible adj akla yatkn, inandrc
plutonium n plutonyum
pollen n polen
pond n glet
popularity n poplarite, rabet
porous adj gzenekli
positively adv olumlu ekilde; kesinlikle
possess v sahip olmak
potent adj gl, etkili, kuvvetli
pound n sterlin, pound
pound v vurmak, arpmak
www.remzihoca.com

poverty n yoksulluk
practically adv yaklak, hemen hemen
precautionary adj nlemsel
predictor n kahin, ngrc

YKDiL FEN 81
predominant adj baskn, en etkili
preservation n koruma, muhafaza
presumably adv galiba, tahminen
primate n ilk yaratklar
principally adv balca
print n bask; iz
print v basmak, yaymlamak
processed adj ilenmi
producer n retici, yapmc
profession n meslek
prolonged adj uzun sre devam eden
prolong v uzatmak
prompt adj abuk, acil
prompt v sebep olmak, harekete geirmek
propeller n pervane
proposition n teklif, neri
prosper v zenginlemek
prototype n ilk rnek
proud adj gururlu, onurlanm
province n il, vilayet
purely adv tamamen, sadece
quake n deprem
rainwater n yamur suyu
recycle v geri dntrmek
refinement n artma
refrigeration n soutma
regenerate v slah etmek, iyiletirmek
registered adj kaytl, tescilli
register v kaydetmek, listelemek
register n sicil, kayt
regulation n dzenleme, mevzuat
rejected adj reddedilmi
reject v reddetmek
relation n iliki
reliably adv gvenilir bir ekilde
relief n rahatlama
repeated adj tekrarlanan
repeat v tekrar etmek
repeat n tekrar
replication n tekrar, kopya
residual adj kalan, artan
responsibility n sorumluluk
restore v onarmak
restriction n kstlama
reviewed adj gzden geirilmi
review n gzden geirme; eletirme
www.remzihoca.com

review v gzden geirmek; eletirmek


revised adj gzden geirilmi
rice n pirin
rotation n dnm, devir

YKDiL FEN 82
routinely adv dzenli olarak
runway n pist, geit
rupture v koparmak, kesmek
rupture n kopma, kesilme
sail v gemiyle yol almak
sail n yelken
sampling n rnek, rnekleme
saving n kazan, tasarruf
saying n sz, atasz, deyim
scarce adj kt, nadir, az
scarcely adv hemen hemen hi
scattered adj dank, salm
scatter v datmak, samak
sealed adj mhrlenmi, gizli
seal n mhr, damga; fok
seal v kapamak, mhrlemek
seashell n deniz kabuu
secondary adj ikincil
secret n sr
secret adj gizli
seeing n grme
seemingly adv grnte
seep v szmak
segment n para, blm
seismograph n depremizer
seismologist n deprem bilimci
self n kendi, z
sensor n alc, sensr
separated adj ayrlm
severity n iddet
sewage n lam, kanalizasyon suyu
shall mod -m m ?
shooting n ate etme
shoot v ate etmek; ut ekmek
signature n imza
silence n sessizlik, susma
silt n alvyon
sir n beyefendi, baym
sociological adj sosyolojik
soften v yumuatmak
somehow adv her naslsa, bir ekilde
song n ark
soot n is
soybean n soya fasulyesi
spaceflight n uzay uuu
sparsely adv seyrek bir ekilde
www.remzihoca.com

specified adj belirlenmi


specimen n rnek, numune
spice n baharat, eni
spill v dkmek

YKDiL FEN 83
spill n dkme, sznt
split v blnmek, ayrlmak
split n yark, ayrlk
spoiled adj mark, bozulmu
spoil v bozmak; martmak
spotted adj benekli, kirli
starch n niasta
static adj durgun, hareketsiz
static n statik
steeply adv dik bir ekilde
steepness n diklik
steer v direksiyon kullanmak, ynlendirmek
steering n direksiyon
stick n sopa, denek
stick v yaptrmak
stock n stok, birikim
stove n soba, ocak
stretching n esneme, gerilme
struck v vurmak
struck adj grevde
stunning adj mkemmel, ahane
subatomic adj atom iindeki
subsequently adv sonradan, akabinde
succeed v baarl olmak; -n yerine gemek
suddenly adv aniden
sufficiently adv yeterince
suggestion n neri
suited adj uygun, uymu
sum n toplam; tutar
sum v zetlemek, toparlamak
superior adj stn
superior n amir, st
superstitious adj batl inanl
surplus n fazlalk
surplus adj artan, fazlalk
surviving adj hayatta kalan
suspend v askya almak, ertelemek
sustained adj aralksz, devaml
sustain v srdrmek
synthetic adj yapay
tactic n yntem
tap n musluk
tap v takrdatmak
technologically adv teknolojik olarak
teeth n di
telegraph n telgraf
www.remzihoca.com

tertiary adj ncl


text n yaz, metin
text v yazl ileti gndermek
textile n dokumaclk

YKDiL FEN 84
theirs pron onlarnki
theorem n teorem
thirty n otuz
dimensional adj boyutlu
thrive v gelimek, bymek
throw v atmak, frlatmak
thunderstorm n gk grltl frtna
tick n tik tak sesi, tik iareti
tile n kiremit, fayans
tired adj yorgun, bitkin
tobacco n ttn
totally adv tamamen
tough adj dayankl, zor
treasure n hazine
treasure v deer vermek
trip n gezi, yolculuk
trip v elme takmak, sendelemek
truck n kamyon
truth n gerek
tube n tp, boru
unclear adj belirsiz, bulank
uncontrollable adj kontrol edilemez
uneasy adj endieli, huzursuz
unethical adj etik olmayan
unexplored adj kefedilmemi
unify v birletirmek
unimportant adj nemsiz
universal adj evrensel, genel
unload v ykn boaltmak
unnecessary adj gereksiz
unpopular adj sevilmeyen
unsuitable adj uygun olmayan
unwanted adj istenilmeyen
upset adj zgn
upset v zmek, bozmak
upstream adv ak yukar, yukar ynde
usefulness n yararllk
useless adj yararsz
valid adj geerli
varying adj deiken
versatile adj ok ynl
vertebrate adj omurgal
vertebrate n omurgal hayvan
vice n vekil, yardmc
victory n zafer
visitor n ziyareti
www.remzihoca.com

volcanologist n yanarda uzman


walk n yry, gezinti
walk v yrmek
warp v erilmek, yamulmak

YKDiL FEN 85
wash v ykamak
wastefully adv savurganca
waterfowl n su kuu
waterway n su yolu
weaken v zayflatmak, gszletirmek
weakness n zayflk
wealthy adj zengin, varlkl
wearing adj yorucu
wheat n buday
wherever adv her nereye
width n en, genilik
window n pencere
witness n tank, ahit
witness v ahitlik etmek
wonderful adj ahane, ok gzel
worm n solucan, kurt
writing n yazma
written adj yazl, yazlm
yacht n gemi, yat
yeast n maya
yourself pron kendi
abroad adv yurt dnda
abrupt adj ani
abuse v istismar etmek
abuse n suiistimal, ktye kullanma
academy n yksekokul
accounting n hesap tutma, sayma
accumulation n birikme, yn
accused n sulu, zanl
acetic adj asetik
acknowledge v kabul etmek, tanmak
acquisition n edinim
actively adv etkin ekilde
activist n eylemci
adaptable adj uydurulabilir
addicted adj baml
addict n tiryaki, dkn
addict v bamls olmak, almak
adjustment n ayarlama
aerobic adj aerobik, oksijenli
affordable adj satn alnlabilir, makul fiyatl
afterwards con ardndan
aggressively adv sinirli bir ekilde
aging n yalanma
alarmed adj panie kaplm
alcoholism n alkolizm
www.remzihoca.com

alert adj uyank, dikkatli


alert v tehlikeye kar uyarmak
alert n uyar, ikaz
allegation n sulama, iddia

YKDiL FEN 86
ambiguous adj belirsiz
analyze v analiz etmek
angle n a
anticipated adj beklenilen, umulan
antimatter n kar madde
anxiety n kayg, endie
appealing adj cazip, ekici
appendix n ek blm
apple n elma
artist n sanat
ascendancy n hkm, egemenlik
ascertain v asln renmek
ashore adv kyda, karada
assembly n meclis, toplant, kurul
assert v iddia etmek
assignment n atama, grev, dev
assume v varsaymak, stlenmek
assured adj gvenli, garantili
astonished adj arm
astonish v artmak
astrobiologist n astro biyolog
attained adj eriilmi
attain v elde etmek, ulamak
attendee n katlmc
attracting adj ekici
august n austos
aviator n havac, pilot
await v beklemek
awareness n farkndalk
baby n bebek
Babylonian n Babilli
backer n desteki
background n arka plan, zgemi
backpack n srt antas
ballast n akl, istikrar
ballroom n balo salonu
bamboo n bambu, kam
banana n muz
barometer n barometre
basaltic adj bazalt ile ilgili
battlefield n sava alan
bearable adj katlanlabilir
beauty n gzellik
bed n yatak
behave v davranmak
Beijing n Pekin
www.remzihoca.com

bet v bahse girmek, iddiaya girmek


bet n bahis, iddia
beverage n iecek
biased adj n yargl

YKDiL FEN 87
bias n n yarg
bind v balamak, ciltlemek
bind n balayc bir i
bioplastic n biyoplastik
bite v srmak
bite n srk, lokma
bleed v kanamak
bleeding n kanama
blossom v iek amak
blossom n iek
boiling adj kaynayan, kzgn
boil v kaynamak
bombard v topa tutmak
bombardment n saldr
boom v gelitirmek, hzla bymek
boom n art, patlama
border n snr, hat
border v snr olmak
bored adj can sklm
boring adj skc
bottle n ie
bottle v ielemek
branch n dal
branch v dallara ayrlmak
breadth n genilik
breakdown n arza; paralanma
breakthrough n atlm, bulu, ilerleme
brief adj ksa, z
brief v zetlemek
brief n zet
brightly adv aydnlk bir ekilde
brink n kenar, ky
broader adj daha geni
brother n erkek karde
bubble n hava kabarc
bubble v kabarcklar yapmak
bulky adj byk, kaba
bumper n tampon
bundle v paket yapmak
bundle n demet, kme
bunker n yer alt sna
burden n yk; zahmet
burden v yklemek; zahmet vermek
bureau n bro, ofis
burner n yakc, ocak
burrow v oyuk amak
www.remzihoca.com

burrow n oyuk, tnel


busy adj megul, youn
bypass n evre yolu, kalp ameliyat
bypass v atlamak, es gemek

YKDiL FEN 88
cabin n kabin, kamara
calculator n hesap makinesi
calorific adj s veren
cannibalism n yamyamlk
captive n tutsak, esir
captive adj esir edilmi
carol n noel arks
carved adj oyulmu
casing n klf, kaplama
category n kategori, snf
caterpillar n trtl
ceiling n tavan
celsius n santigrat
census n nfus saym
checked adj ekoseli, kareli
chemically adv kimyasal adan
chess n satran
child n ocuk
chip n ip, para, krk
chip v yontmak, entiklemek
choosing n seim
cigarette n sigara
circuit n devre
circular adj dairesel
circulate v dolatrmak, duyurmak
clarify v aklamak, berraklatrmak
class n snf, ders
class v snflandrmak
classification n snflandrma
cleaning n temizleme
cleanse v temizlemek
clearing n aklk alan
clever adj akll, zeki
climatologist n iklim bilimci
climb v trmanmak; ykselmek
climb n trman
clog v tkamak
cloudless adj bulutsuz
collapsed adj km
colonial adj smrgeye ait, smrge ile ilgili
colony n smrge
coloured adj renkli, boyanm
commence v balatmak
commendable adj vgye deer
commonplace adj sradan, basit
compass n pusula
www.remzihoca.com

compass v evrelemek
compatible adj uyumlu
competent adj yetenekli
complain v ikyet etmek

YKDiL FEN 89
comply v uyumlu olmak
composite adj karma, bileik
compressibility n sktrlabilirlik
concentrate v odaklanmak, younlamak
conceptual adj kavramsal
conducive adj olanak salayan
conductivity n iletkenlik
confidence n gven
congestion n (trafik) tkanklk
conifer n kozalakl aa
consecutive adj ardk
conserving adj koruyucu
consortium n konsorsiyum
constructive adj yapc, faydal
consult v danmak
context n balam, ierik
controller n denetleyici
cooking n yemek piirme
cook v yemek piirmek
cook n a
correlate v ilikisi olmak, ilikili olmak
corresponding adj benzer, ilikili
correspond v benzemek, haberlemek,
cosmological adj kozmolojik
cosmologist n kozmolog
counter n tezgh, fi
counter v kar koymak
coupled adj birlemi, bal
cow n inek
cow v korkutmak
cracked adj atlak
credibility n gvenilirlik
credit n kredi, vg
crime n su, kabahat
criminal adj sulu, yasad
criminal n sulu
critically adv eletirel bir ekilde
criticism n eletiri, tenkit
crocodile n timsah
crude adj ham
cup n kupa; fincan
cup v kavramak
customer n mteri
cyclic adj devirli, dngsel
cyclone n kasrga
dairy n mandra
www.remzihoca.com

dare v cesaret etmek, kalkmak


daunting adj gz korkutucu
daunt v korkutmak, rkmek
daytime n gndz vakti

YKDiL FEN 90
dealing n i, ticaret
December n aralk (ay)
deception n aldatma, hile
decreasing adj azalan, eksilen
dedicated adj kendini adam
deeply adv derinden
defense n savunma, mdafaa
deficiency n yetersizlik
degradation n aalama, kltme
deliberately adv kasten, bilerek
demolish v ykmak
densely adv youn ekilde
departure n ayrlma, kalk
derive v tremek, kaynaklanmak
desk n masa, sra
desperate adj umutsuz, aresiz
destination n var yeri
detector n tarayc, detektr
devastation n tahrip
devil n eytan, iblis
diabetes n eker hastal
diagnosis n tan, tehis
differential adj ayrmsal, farksal
dig v kazmak, aratrmak
dig n kaz
digest v sindirmek
disagreement n anlamazlk
discouraged adj hevesi krlm
discus n (spor) disk
dishonest adj sahtekr, yalanc
disintegrate v paralanmak, blmek
disorientation n ynelim bozukluu
disperse v datmak, yaymak
displacement n karma
disposed adj istekli, hazr
disservice v incitmek, krmak
dissolved adj znm
distinctive adj ayrt edici
distinctly adv belirgin ekilde
distinguished adj nl
diving n dal, dalma
dominance n hkimiyet
dominate v egemen olmak, hkmetmek
door n kap, giri
dormancy n uyku hali
doubled adj ikili, iftli
www.remzihoca.com

downhill adv yoku aa


drain v suyunu ekmek
drain n pis su borusu; yk, zahmet
drainage n (su) boaltma

YKDiL FEN 91
drastic adj iddetli, nemli
draught n cereyan
drove n sr, yn, kme
dryer n kurutma makinesi
duke n dk
duly adv beklendii gibi, zamannda
dump v atmak, boaltmak
dump n plk
durable adj dayankl, salam
earplug n kulak tkac
echo v yanklanmak
echo n yank
ecologically adv ekolojik biimde
ecologist n evrebilimci
economist n iktisat
effectiveness n verimlilik
Egyptian n Msrl
eighteen n on sekiz
eject v frlatmak, kmak
elastic adj esnek
elasticity n esneklik
electromagnetism n elektromanyetizma
elementary adj basit, temel
elephant n fil
elliptical adj eliptik, oval
embargo n ambargo
embark v (gemiye) binmek
embedded adj gml
emblem n sembol
embrace v kucaklamak; iermek; benimsemek
employment n i, istihdam
empty adj bo
empty v boaltmak
endless adj sonsuz
enforce v glendirmek, yrrle koymak
engage v megul olmak; nianlanmak
enhance v gelitirmek, arttrmak
enshroud v gizlemek, rtmek
entail v gerektirmek
enthusiasm n heves, coku
enthusiastic adj hevesli, cokulu
entity n varlk, olu
entrance n giri
entry n giri, katlm
equivalent adj eit, denk
error n hata, kusur
www.remzihoca.com

escalation n ykseli
evaporate v buharlamak
evenly adv eit olarak
evergreen adj yaprak dkmeyen

YKDiL FEN 92
everybody pron herkes
evident adj belli, ak
evidently adv aka, besbelli
evil adj kt
evil n ktlk
exaggerated adj abartlm
examine v incelemek, muayene etmek
excited adj heyecanl
exciting adj heyecan verici
excluding pp hari
exclusively adv zellikle
exemption n muafiyet
exert v (yetki) kullanmak, abalamak
exhibition n sergi
exhibit v sergilemek, gstermek
expectation n beklenti
explicitly adv aka
expose v aa karmak; maruz brakmak
expression n ifade, ifade etme
exterior adj d
extraterrestrial adj dnya d
eyesight n grme yetenei
fabrication n uydurma
facility n tesis, olanak, yetenek, ustalk
fan n taraftar; vantilatr
farther adv daha uzaa
feat n beceri, baar
feeling n his, duygu
ferrous adj demirli
file n dosya, klasr
file v dosyalamak
finance n maliye, finans
finance v parasal kaynak salamak
fishery n balk alan
fitness n zindelik, form
fitting n tesisat, takm
fitting adj yarar, uygun
flare v birden alevlenmek
flash v parlamak, ldamak
flash n ani k
flavour n tat, lezzet, eni
flavour v lezzetlendirmek, tat vermek
flesh n et
float v su stnde yzmek
fog n sis
follicle n folikl, sa kk
www.remzihoca.com

foodstuff n besin maddesi


footing n denge, durum
forefather n ata, cet
foremost adj nde gelen

YKDiL FEN 93
forerunner n nc
foreseen adj ngrlen
formal adj resmi, kamusal
formulate v ekillendirmek; ak seik anlatmak
forty n krk
forum n forum
frankly adv drst ekilde, aka
fraud n hileci, hile
freeze v donmak, buzlanmak
freeze n don, donma
fulfill v yerine getirmek
fumes n duman
fume v kzmak, fkelenmek
fun n zevk, elence
fun adj elenceli, zevkli
funded adj finanse edilen
funny adj komik
gadget n kk alet
gasoline n likit gaz, benzin
gear n vites; dili
genus n cins, tr
geographic adj corafi
geography n corafya
glacial adj buzla ilgili
glide v akmak, kaymak
gradient n eim, meyil
granite n granit
granted adj verilmi, bahedilmi
grant n ba, denek
grant v vermek, balamak
graphic adj izgisel, canl
grassland n ayr, otlak
grey n gri
grid n ebeke
grip v smsk tutmak
groove n oluk
gross adj brt, kesintisiz; iren, kaba
grossly adv olduka, ok fazla
guide n rehber, klavuz
guide v yol gstermek
haemoglobin n hemoglobin
hail n dolu, yamur
hail v dolu yamak; vmek; seslenmek
handful n avu dolusu
handwriting n el yazs
handy adj yararl, kullanl
www.remzihoca.com

hardness n katlk, sertlik


hardware n (bilgisayar) donanm
heater n stc
heaven n cennet, gkyz

YKDiL FEN 94
hectare n hektar
hector v gzn korkutmak, sindirmek
helmet n kask, mifer
hepatitis n hepatit
herself pron kendi, kendisi
hijack v (uak) karmak
historian n tarihi
historic adj tarihi, tarihsel
homeless adj evsiz, barksz
homogeneous adj homojen
honey n bal
honey ex tatlm
hopeful adj umutlu
hormonal adj hormonsal
host n ev sahibi, sunucu
host v ev sahiplii yapmak
hostility n dmanlk
hotly adv kzgnlkla, fkeyle
hotspot n scak nokta
housing n yerleim, iskan
hull n kabuk, gvde
humanity n insanlk
humankind n insanolu
hunger n alk
hungry adj a, ackm
hurt v yaralamak, acmak
hurt adj yaralanm, incinmi
husbandry n iftilik
hypertension n yksek tansiyon
iconic adj grntsel, ok nl
ideally adv en iyi ekilde, ideal olarak
ignorance n bilgisizlik, cehalet
illuminated adj aydnlatlm
imagination n hayal, zihin
immune adj bak, etkilenmeyen
immunity n baklk; dokunulmazlk
implant v dikmek, yerletirmek
implant n dikilen ey
importantly adv nemli biimde
impulsive adj fevri, atlgan
inability n acizlik, yetersizlik
inaccessible adj ulalamaz
inborn adj doutan, kaltsal
incomplete adj eksik, tamamlanmam
incorporate v birletirmek, iermek
incredibly adv son derece, inanlmas g
www.remzihoca.com

independence n bamszlk
index n dizin, gsterge
indicating n gsterme, belirtme
indicator n gsterge, sinyal

YKDiL FEN 95
indirectly adv dolayl olarak
inexhaustible adj bitip tkenmez
infancy n bebeklik
infect v bulatrmak (hastalk vs)
infected adj bulam
infectious adj bulac
informative adj bilgi verici
infrastructure n alt yap
inhale v nefes almak
inhospitable adj konuk sevmez
initial adj ilk, balang
initial n ismin ba harfi
initiation n balatma
inorganic adj cansz, inorganik
insecticide n bcek ilac
insecure adj gvenilmez
insert v yerletirmek, eklemek
insist v srar etmek, diretmek
inspiration n ilham
installation n kurma
insulin n inslin
insurance n sigorta
insurmountable adj baa klamaz, yenilemez
integer n tam say
intensive adj youn
intention n niyet, ama
intermediate adj orta seviyede
interrupted adj kesilmi
interrupt v araya girmek
interval n ara, mola
intestine n barsak
intimate adj samimi, yakn, kiisel
intimate v dolayl anlatmak
intriguing adj merak uyandran, ilgi ekici
inundation n sel
invasion n istila
inventive adj yaratc
invested adj yatrlm
involvement n karma
ionization n iyonizasyon
ionosphere n iyonosfer
irregular adj dzensiz
irresistible adj kar konulmaz
irresponsible adj sorumsuz
irrigate v sulamak
irritation n kzgnlk; tahri
www.remzihoca.com

isolation n izolasyon, yalnzlk


item n madde, para
jack v ykseltmek
jack n kriko

YKDiL FEN 96
January n Ocak (ay)
jazz n caz
jetliner n ticari jet ua
joint adj ortak
joint n eklem, ek
journal n dergi, gnlk
joy n nee, mutluluk, zevk
judge n yarg, hakim
judge v yarglamak, deerlendirmek
June n Haziran
king n kral
kingdom n krallk, kraliyet
kit n takm, donanm
knock v vurmak, (kap) almak
knock n vuru, alma
knowing adj bilgili, anlayl
label n etiket
label v etiketlemek
laborious adj zahmetli, g
lander n gk cismine ini yapan ara
landfall n toprak kaymas
landmark n dnm noktas
landmine n kara mayn
lasting adj uzun sren, kalc
lately adv son zamanlarda
latitude n enlem, zgrlk
launcher n roket frlatc
leak v szdrmak, akmak
leak n sznt, kaak
learning n renme, renim
lessen v azaltmak
lethal adj ldrc
lettuce n marul
lifestyle n yaam tarz
lightweight adj hafif
linking n balama, birletirme
listed adj listelenmi
literate adj bilgili, okuryazar
literature n edebiyat
lively adj canl, hareketli
lizard n kertenkele
sighted adj grebilen
loom v ortaya kmak
loose adj gevek, bol, serbest
lord n lord, mal sahibi; tanr
lots q birok
www.remzihoca.com

luck n ans, talih


lucky adj ansl, talihli
lumber n kereste
luxurious adj lks, konforlu

YKDiL FEN 97
magic n by, sihir
mail n posta
mail v postalamak
mainland n ana toprak
mainstream n hakim eilim
mainstream adj ana gr, temel
makeshift adj geici
managing n idare etme
manipulator n idareci, manipulatr
mankind n insanolu
manuscript n el yazmas
marginal adj kydaki, az
marrow n sakz kaba, ilik
mask n maske
mask v gizlemek, rtmek
mathematically adv matematiksel olarak
maturity n olgunluk
maximize v en yksek seviyeye karmak
meagre adj clz, yavan
meaningful adj anlaml
meanwhile con bu arada
medicinal adj tedavi edici
meltwater n eritme suyu
merit n erdem, fazilet, fayda
merit v layk olmak
metabolism n metabolizma
metallic adj metalik
methodology n yntembilim
microbial adj mikrobik
microbiological adj mikrobiyolojik
microwave n mikrodalga
migratory adj gmen, gezici
millennia n bin yllk dnem
millimeter n milimetre
minimal adj en az, minimum
miracle n mucize
mistakenly adv yanllkla
mistake n hata, kusur
mistake v yanlmak, yanl anlamak
mode n biim, tarz
modem n modem
modest adj lml, mtevaz
monsoon n muson
moral adj ahlaki
moral n ahlak; kssadan hisse
mushroom n mantar
www.remzihoca.com

music n mzik
mustard n hardal
mutual adj karlkl
namely con yani, yle ki

YKDiL FEN 98
nanometre n nonometre
nanoscale n nanolek
navigational adj yngdm
needlessly adv gereksizce
negatively adv olumsuz olarak
neglected adj ihmal edilmi
neglect v ihmal etmek
neglect n ihmal
negotiation n grme
neutralize v etkisini yok etmek
newspaper n gazete
nicotine n nikotin
notation n simgelem
note n not, pusula; nota
note v fark etmek, not etmek
notion n gr, dnce
notorious adj kt nl
nourish v beslemek
nuclei n ekirdek
nutritional adj besinsel
objection n itiraz, kar kma
objectively adv nesnel olarak
occupant n sakin, oturan kii
occurrence n olay, meydana gelme
oceanographer n deniz bilimci
October n Ekim (ay)
odour n koku
offset v dengelemek
offshore adj kydan uzak
oily adj yal
fifth adj beinci
opposing adj kar, ters
organize v planlamak, dzenlemek
organized adj dzenli, planl
orientation n uyum salama
outermost adj en dtaki
outline n ana hat
outline v ana hatlaryla belirtmek
output n rn, kt
outrage n hiddet, zulm
outrage v fkelendirmek
outwards adv darya doru
outward adv darya doru
outweigh v ar basmak
overflow v tamak
overflow n tama, takn
www.remzihoca.com

overlook v gz ard etmek


oxide n oksit
pact n antlama, pakt
pair n ift, ikili

YKDiL FEN 99
pair v elemek
paleontologist n paleontolog
pandemic adj yaygn, evrensel
parachute n parat
parasitic adj parazitik
parents n anne baba, ebeveynler
participant n katlmc
participate v katlmak
patch v yama yapmak
patch n yama
patient n hasta
patient adj sabrl
peace n bar; huzur
peninsula n yarmada
permission n izin, msaade
perplexed adj kafas karm
perplex v artmak, kafasn kartrmak
personally adv ahsen, bana gre
perspective n bak as, izim
pharmaceutical adj eczaclkla ilgili
philosophy n felsefe
phosphate n fosfat
photography n fotoraflk sanat
physiology n fizyoloji
platform n sahne, platform
pleasant adj ho
please ex ltfen
please v memnun etmek
pliable adj bklebilir
pluck v koparmak, yolmak
poisoned adj zehirli
polly n papaan
poorly adv yetersiz, kt ekilde
poorly adj hasta
portable adj tanabilir
posit v farz etmek, nermek
pot n kap, mlek
pour v dkmek, boaltmak
practised adj deneyimli, yetenekli
predominantly adv ounlukla
prefabricated adj prefabrik
preference n tercih
pregnant adj hamile
premature adj erken domu
preschool adj okul ncesi
preschool n anaokulu
www.remzihoca.com

president n bakan
presume v sanmak, tahmin etmek
prevalent adj yaygn
preventable adj nlenebilir

YKDiL FEN 100


prime adj balca, birinci
principal adj asl, temel
printing n matbaaclk, baskclk
processor n ilemci
profit v faydalanmak, kr etmek
profit n kr, fayda
profoundly adv kkten, derinden
progressive adj gelien, ilerleyen
prohibited adj yasaklanm, yasak
prohibit v yasaklamak
prohibition n yasaklama
prolific adj ok ynl, verimli
proportional adj orantl
proposal n teklif
prosperity n zenginlik, refah
protest n protesto
protest v protesto etmek
proximity n yaknlk
publication n yayn
purchase n satn alma
purchase v satn almak
puzzled adj arm
puzzling adj kafa kartrc, artc
pygmy adj cce
qualitative adj niteliksel
quantitative adj saysal, nicel
quest n aratrma
quest v aratrmak
quiet adj sessiz, sakin
race n yar, kou; rk
race v yarmak
radiant adj parlak, nee saan
radically adv kkten, derinden
radius n yarap
raid n baskn, saldr
raid v baskn yapmak, yamalamak
rail n demiryolu, ray
rainbow n gkkua
raindrop n yamur damlas
randomly adv rastgele
realistic adj gereki
recessive adj ekinik, resesif
recklessly adv umursamazca
reclaim v geri istemek, slah etmek
refine v artmak, saflatrmak
reflecting n yanstma
www.remzihoca.com

reformed adj iyiletirilmi


reform n yenilik, slahat
reform v deitirmek, reform yapmak
refraction n n krlmas

YKDiL FEN 101


refuse v reddetmek
regain v geri kazanmak
regret v piman olmak; zlmek
regret n pimanlk
regulated adj dzenlenmi, ayarl
regulate v dzenlemek
rejection n ret, geri evirme
relevant adj alakal, ilgili
reliability n gvenilirlik
remnant n artk, kalnt
Renaissance n Rnesans
renewed adj yenilenmi
renew v yenilemek
rental n kira bedeli, kira
repeatedly adv ard ardna, tekrar tekrar
reputation n nam, n
resonance n nlama, yanklanma
resort n tatil beldesi
resort v (son are olarak) bavurmak
respiration n solunum, nefes
respiratory adj solunumla ilgili
responsive adj duyarl, hassas
restaurant n restoran
retain v tutmak, korumak
retina n retina
revealing adj gerekleri gsteren
revenue n vergi, gelir
revision n gzden geirme
revolutionary n devrimci, inklap
revolutionary adj devrim yaratan
ridiculous adj sama, gln
rightly adv hakl olarak
ripen v olgunlamak, olgunlatrmak
ripple v dalgalanmak
ripple n dalgalanma
risky adj tehlikeli, riskli
rival n rakip
rival adj rakip
roadway n tat yolu
rod n ubuk, denek
rope n ip, halat
route n yol, rota
routine n her gnk, rutin
routine adj rutin, allm
rubbish n p; samalk
salinity n tuzluluk oran
www.remzihoca.com

tolerant adj hogrl


sandy adj kumlu
sanitation n salk koruma
scarcity n ktlk

YKDiL FEN 102


scare v korkutmak
schedule n program
schedule v programlamak
screw n vida
searchlight n ldak
seat n koltuk, sandalye, oturak
seat v kapasitesi olmak (koltuk)
sector n sektr, kesim
sedimentary adj tortul
select v semek
selective adj seici
sensibly adv mantkl bir ekilde
sensory adj duyulara ait, duyusal
separately adv ayr bir ekilde
separation n ayrma
sequenced adj sral, dizili
settlement n yerleim
seventeenth adj on yedinci
seventies n yetmiler
seventy n yetmi
severely adv iddetli derecede
shade n glge
intolerant adj tahammlsz
shaft n ukur, sap
shear v yn krkmak
sheer adj dik, sarp, btn
shine v parlamak
shine n parlaklk
shoe n ayakkab
shore n sahil, ky
shortcoming n eksiklik
shout v barmak, haykrmak
shout n lk, bar
shower n du; saanak
shower v du almak
sideways adv yanlamasna
similarity n benzerlik
sink n lavabo
sink v batmak
sit v oturmak
sixties n altml yllar
sizeable adj byk
skeletal adj iskelete ait
skilled adj becerikli
skylight n tavan penceresi
slab n tabaka, levha
www.remzihoca.com

sleep v uyumak
sleep n uyku
sleeper n pijama
sloth n tembellik

YKDiL FEN 103


smoking n sigara ime
snowline n kar snr
soap n sabun
soar v frlamak, ykselmek
soluble adj znebilir
someday adv gnn birinde
southeast n gneydou
southwestern adj gneybatyla ilgili
sparingly adv tutumlu bir ekilde
speak v konumak
specialist n uzman
specialize v uzmanlamak
specifically adv zellikle
speculation n tahmin yrtme, kurgu
spherical adj kresel
spirit n ruh, can
sponsor v desteklemek, finanse etmek
sponsor n sponsor
spontaneous adj kendiliinden olan
sport n spor
squeeze v sktrmak
squid n mrekkep bal
stabilize v istikrara kavuturmak
staff n kadro, personel
staggering adj sarsc, artc
stagger v sendelemek, sersemlemek
stalk n sap
stalk v peine dmek
stark adj yaln, sade
starvation n alk, alktan lme
stationary adj sabit, hareketsiz
status n stat, konum
stiffness n sertlik
stimulate v uyarmak, tevik etmek
sting n ac, sz
sting v sokmak (sivrisinek/ar)
stony adj tal, donuk
straightforward adj ak, anlalr
strategic adj stratejik
stratospheric adj ok byk
street n cadde
stringent adj sk, kat
struggle n aba
struggle v abalamak
stuck adj taklm, skm
stud n ivi, dme
www.remzihoca.com

subsidence n kme
substrate n alt tabaka
substratum n alt tabaka
subterranean adj yeralt

YKDiL FEN 104


subtle adj belirsiz, g alglanan
suck v emmek
superb adj mkemmel
superconductivity n ar iletkenlik
surgeon n cerrah, operatr
swell v kabarmak, imek
swelling n ikinlik
syndrome n sendrom
tailored adj dikilmi
tailor n terzi
tailor v uygun hale getirmek
tangent n tanjant, teet
tangible adj somut, elle tutulur
tank n depo, tank
tape n kaset, erit
tape v kaydetmek, tutturmak
tax n vergi
taxonomy n snflandrma
tea n ay
technically adv teknik olarak
technologist n teknolojist
tentative adj geici, belirsiz
terrain n arazi, blge
territory n blge
terry n havlu kuma
texture n doku, yap
thaw v erimek
theoretically adv teorik olarak
theorize v teori ne srmek
therapy n iyiletirme, tedavi
thereby pp bylece, bu nedenle
thermometer n termometre
thinker n dnr, filozof
threefold adj kat, ynl
threefold adv kat
thriving adj gelien, baarm
tightly adv skca
timely adj zamannda olan
tip n ipucu, bahi
tip v bahi vermek, emek
toll n gei creti
toll v (zil, an) almak
tone n ton, slup
topic n konu
touch n dokunma, temas
touch v dokunmak; etkilemek
www.remzihoca.com

trachea n soluk borusu


tradition n gelenek, grenek
trained adj eitilmi
transaction n i, ilem

YKDiL FEN 105


tremor n sarsnt
tropic n tropik
troublesome adj ba belas, sorun yaratan
tsunami n tsunami
turbulence n alkant
turtle n kaplumbaa
ultrasound n ultrason
unavoidable adj kanlmaz
unaware adj habersiz
unbreakable adj krlmaz, salam
uncertain adj belirsiz, pheli
uncertainty n belirsizlik
uncontaminated adj kirlenmemi
uncontrolled adj denetimsiz
unconvinced adj emin olmayan
uncover v kefetmek, aa karmak
underdeveloped adj az gelimi
underline v altn izmek, vurgulamak
underlying adj altnda yatan
underneath prep altnda
undertake v stlenmek, yklenmek
underway adj yapm aamasnda
undeveloped adj gelimemi
unfair adj adil olmayan
unfamiliar adj allmam
unfortunate adj anssz, talihsiz
unfriendly adj dmanca
unheard adj duyulmam
uniform n niforma
uniform adj ayn, benzer
uniformly adv benzer bir ekilde
unite v birletirmek
universally adv evrensel bir ekilde
unlimited adj snrsz, saysz
unmanned adj insansz
unnoticed adj fark edilmemi
unpleasant adj naho, irkin
unrealistic adj gereki olmayan
unsure adj phe duyan
unsustainable adj srdrlemez
untreated adj artlmam, ilenmemi
untrue adj sahte, yalan
urgency n aciliyet
usage n kullanm
utility n fayda
utilize v faydalanmak, istifade etmek
www.remzihoca.com

vaccine n a
vacuum n vakum, boluk
vacuum adj vakumlu
vascular adj damarla ilgil

YKDiL FEN 106


vent n delik
venture n tehlikeli i
venture v tehlikeye atlmak, cret etmek
verge n kenar, snr
verge v snrnda olmak
verify v dorulamak
veterinary adj veterinerlie ait
via prep zerinden, ...yolu ile
vicinity n yaknlk
vigorous adj enerjik, gl
vinegar n sirke
violently adv iddetle
visibility n gr uzakl
visited n ziyaret edilen, ziyaret edilmi
visually adv grsel olarak
voluntary adj gnll, istee bal
vomit v kusmak
voyage v deniz yolculuu yapmak
voyage n deniz yolculuu
wastewater n atk su
waterfall n elale
weightless adj hafif, nemsiz
welcome adj kabul edilen, ho karlanan
welcome v ho karlamak
welcome n karlama
welcome ex ho geldin, ho geldiniz
whistle v slk almak
whistle n ddk, slk
whoever pron her kim
widen v geniletmek
windward adv rzgara doru
wish n istek, arzu, dilek
wish v dilemek, istemek
woods n orman, aalk blge
worrisome adj kayg verici
wound n yara
wound v yaralamak
yard n bahe, avlu
yesterday adv dn
abandoned adj terk edilmi
abnormal adj garip, allmadk, farkl
abnormally adv anormal bir ekilde
abolish v yrrlkten kaldrmak
abound v ok sayda olmak
absent adj yok, mevcut deil
abstract n zet
www.remzihoca.com

abstract adj soyut


abundantly adv bolca
abused adj suiistimal edilmi
academically adv akademik olarak

YKDiL FEN 107


acceptance n kabul, alma
accidental adj kazara, tesadfi
accompany v elik etmek
accuse v sulamak
acidification n asitletirme
acidity n asitlik, asit derecesi
acquire v kazanmak, edinmek
addendum n ek, ilave
addiction n bamllk
additionally con ayrca
adhere v yapmak
adjacent adj yan yana, bitiik
admirable adj hayranlk uyandran
admire v hayran olmak
advantageous adj avantaj salayan
advertising n reklamclk
adviser n danman
advisor n danman
advisory adj t veren, akl veren
advocating n savunma, destekleme
aeroplane n uak
aerospace n atmosfer ve dndaki boluk
aesthetics n estetik
affair n i, iliki
affinity n benzerlik, alaka
affliction n bela, znt
aftermath n sonraki dnem
agility n ataklk
agonizing adj eziyetli
airflow n hava akm
airline n havayolu
airship n uzay gemisi
starved adj alktan lm
alarmingly adv korku vererek
albatross n ayak ba, sorun
alcoholic n alkolik
alcoholic adj alkoll
align v dizmek, ayn hizaya getirmek
alleged adj iddia edilen
encompass v kapsamak, kaplamak
allergic adj alerjik
alleviate v azalmak, hafiflemek
alliance n antlama, ittifak, birlik
allied adj mttefik, birleik, birlik
allocate v ayrmak, tahsis etmek
allocated adj tahsis edilmi
www.remzihoca.com

allotted adj datlm


allowance n harlk; pay; izin
alluring adj ekici
ally n mttefik

YKDiL FEN 108


ally v (yardm etmek iin) birlemek, katlmak
alongside adv boyunca, ile birlikte
alps n Alp dalar
alright ex iyi, peki
alternating adj deien
amateurish adj amatrce
amazed adj arm
ambulance n ambulans
amend v deitirmek, slah etmek
ample adj bol, ok
amplification n ykselme, artrma
amplifier n amplifikatr
amusing adj elenceli, zevkli
analogous adj benzer
analogue adj analog, benzer
analogy n kyaslama, benzerlik
analyse v incelemek
analyst n analist
analytic adj zmsel
Anatolia n Anadolu
anatomical adj anatomik
anatomy n anatomi, inceleme
ancestral adj atalara ait
ancestry n ata, soy
anchor n haber sunucusu
anchor v demir atmak; haber sunmak
bolt n cvata
animation n animasyon, canllk
annihilate v yok etmek
annoy v cann skmak, kzdrmak
anomalous adj kural d, tuhaf
anthropomorphism n insan biimcilik
antibacterial adj antibakteriyel
anticipate v beklemek, ummak
antiquity n eski alar, ilk alar
shrink v daralmak, klmek, ekmek
apartment n apartman dairesi
appendage n ek, ilave
applicability n uygulanabilirlik
applicant n aday, bavuran
appreciate v beenmek, takdir etmek
appreciated adj takdir edilen
appreciation n takdir, teekkr
approaching n yaklama
appropriately adv uygun bir ekilde
arable adj verimli
www.remzihoca.com

arc n kavis
archaeologist n arkeolog
archeologist n kazbilimci, arkeolog
architecturally adv mimari adan

YKDiL FEN 109


arduous adj g, etin
arena n meydan, alan
aridisol n aridisol
armament n silahlandrma
armed adj silahl
armoured adj zrhl
armour n zrh
aromatic adj ho kokulu
array n dzen, sergi
array v dzenlemek, sralamak
arrest v tutuklamak
arrest n tutuklama
arrive v varmak, ulamak
artefact n yapay nesne
artery n atardamar; ana yol
ascending adj ykselen
ascend v ykselmek, yukar kmak
asexual adj eeysiz
aside prep yannda, kenarnda
aspiring adj can atan, amalayan
assemblage n toplama, birletirme
assembler n birletirici, evirici
assertion n aklama, ileri srme
assertively adv iddial bir ekilde
assessment n deerlendirme
asset n deerli ey, mlk
assign v grevlendirmek
associate v ilikilendirmek
associate n iten tandk, i arkada
assortment n karm, eit
assurance n gvence; zgven
assure v garanti etmek, sz vermek
astonishing adj artc
attachment n ballk, ilave
attacker n saldrgan
attacking n saldrma
attainable adj elde edilebilir
attest v aklamak
attribute v balamak, yormak, atfetmek
attribute n zellik
attributed adj atfedilmi
audience n izleyici, dinleyici
audio adj iitsel
augment v oaltmak, artrmak
aunt n hala, teyze
authorization n yetki
www.remzihoca.com

automate v makineletirmek
aversion n honutsuzluk
avert v engellemek, baka yne evirmek
avian adj kulara ait

YKDiL FEN 110


avoidance n kanma, saknma
awaken v uyandrmak
awakening n farkna varma
axe n balta
axe v baltalamak
axiom n kabul edilmi gerek
backwards adv geriye doru
backward adj gelimemi
backward adv geriye doru
bacteriophage n bakteriyofaj
bag n anta
bailout n maddi yardm (banka, irket)
bake v frnda piirmek
balloon n balon
balloon v genilemek, bymek
ballot n oylama
ballot v oy vermek
bangs n kakl, perem
banning n yasaklama
bark v havlamak
barrel n varil, f
beer n bira
beforehand adv nceden
behavioural adj davransal
belligerent adj savaa taraf olan
belong v ait olmak
bench n bank
benignly adv sevecen biimde
bent adj eri, yamuk
beset v rahat vermemek
bewildering adj akna eviren
bewilder v artmak
binomial adj iki terimli
bin n p kovas
biochemical adj biyokimyasal
biochemically adv biokimyaya ilikin olarak
biochemist n biyokimyac
biodegradable adj biyolojik olarak paralanan
biogeochemistry n biyojeokimya
biographical adj biyografik
biography n biyografi
biologically adv biyolojik olarak
biomedical adj biyomedikal
birthplace n doum yeri
bitterly adv ac verecek ekilde
blanket n battaniye
www.remzihoca.com

blasting n patlama
bleach v aartmak, temizlemek
bleach n amar suyu, aartma
blink v gz krpmak

YKDiL FEN 111


blink n gz krpma
blurred adj bulank
bodily adj bedensel, fiziki
bold adj cesur
bomber n bombac
bonus n dl, ikramiye
boost v artrmak, ykseltmek
boost n yardm, destek
booster n desteki, yardmc
boot n bot, izme
boot v tekmelemek
bore v bkknlk vermek, skmak
botany n bitki bilimi
bound adj ykml, olmas kesin
bound v zplamak
boundless adj snrsz, sonsuz
bountiful adj bol, eli ak
brand n marka
brand v damgalamak, lekelemek
brandy n konyak
brass n pirin
breathe v nefes alp vermek
breeze v dalmak, girmek
breeze n meltem, rzgr
brick n tula
brilliantly adv mkemmel bir ekilde
broaden v geniletmek
broadly adv genel anlamda
bronze n bronz rengi
bronze adj bronzdan yaplm
budgetary adj bteyle ilgili
builtup n birikim
bull n boa
bury v gmmek, gizlemek
bus n otobs
bust v paralamak, yakalamak
buyer n mteri, alc
cake n pasta, kek
calculating adj iini bilen, hesap
calibre n l , ap
calm adj sakin, durgun
calm v sakinletirmek
campaign n kampanya; (askeri) sefer
campaign v kampanya dzenlemek
campaigner n kampanyaya katlan kii
camp n kamp
www.remzihoca.com

camp v kamp yapmak


candidate n aday
candle n mum
canopy n glgelik, gnelik

YKDiL FEN 112


canyon n kanyon
capability n yetenek, kabiliyet
cape n pelerin, burun
capital n bakent; sermaye; byk harf
capital adj ana, byk
captain n kaptan; yzba
captain v kaptanlk yapmak
cardboard n mukavva
cardiac adj kalple ilgili
careless adj dikkatsiz
carpeted adj hal kapl
carpet n hal
carriage n tamaclk; at arabas
carrot n havu
cartridge n kartu, fiek
catalogue n katalog
catalytic n katalizr
catalytic adj katalizle ilgilis
cataract n katarakt
categorize v gruplara ayrmak
caution n dikkat, uyar
caution v ikaz etmek
cave n maara
cave v kmek, oymak
cavity n oyuk, kovuk
celebration n kutlama, len
certified adj onayl, belgeli
chalk n tebeir, kire
challenger n rakip, meydan okuyan
challenging adj zor
changeable adj deiebilir
characterize v nitelemek, betimlemek
charger n sava at, arj aleti
charming adj ekici
charm n ekicilik, cazibe
charm v ekmek, cezbetmek
chase v takip etmek, kovalamak
chick n pili, civciv
chill v mek
chimney n baca
chimpanzee n empanze
chocolate n ikolata
choke v bomak, boulmak
cholera n kolera
chord n alg teli
christian n hristiyan
www.remzihoca.com

chromosphere n kromosfer
chronic adj kronik, srekli
chronicle v kaydetmek
chronicle n kronik

YKDiL FEN 113


chronometer n kronometre
cirrus n saakbulut
citizen n yurtta
citizenship n vatandalk
civic adj kentle ilgili
classic adj klasik
classic n klasik (kitap, film)
cleanup n temizleme
clerk n grevli, yazman
click v tklamak
click n tkrt, tklama
climatology n iklim bilim
climber n dac
clinical adj klinikle ilgili
clockwork n saat mekanizmas
sheep n koyun
closeness n yaknlk
closing n kapanma
clouding n buulanma
cloudy adj bulutlu
clumsy adj beceriksiz, sakar
clutch n debriyaj
clutch v kavramak
coalesce v btnlemek, birlemek
coalition n koalisyon
coarse adj kaln, kaba
coastline n ky eridi
cockpit n uu kabini
breaker n dev dalga
coherence n uyum, ahenk
coil n makara, bklm
coil v kangal yapmak, kvrmak
coin n bozuk para
coin v para basmak, szck tretmek
coincidental adj tesadfi
collaborate v i birlii yapmak
collaborative adj ibirliki
collective adj ortaklaa, toplu
colonist n smrgeci
colossal adj iri yar, dev gibi
colourful adj renkli
column n stun; ke yazs
comfort n rahatlk
comfort v rahatlatmak; teselli vermek
commanding adj hakim, hkmeden
commentator n muhabir, yorumcu
www.remzihoca.com

comment n yorum, fikir


comment v yorum yapmak
commercialize v ticariletirmek
commitment n ballk , sorumluluk

YKDiL FEN 114


committed adj kendini adam
commodity n ticari mal
communicating n iliki kurma
communicative adj konukan
comparably adv benzer ekilde
comparative adj karlatrmal
compartment n blme, gz
compatibility n uyumluluk
competitor n rakip, yarmac
compile v derlemek, toplamak
complement v tamamlamak, btnlemek
complication n karmaklk, komplikasyon
comprehend v anlamak, idrak etmek
comprehensible adj kolay anlalr
comprehensibly adv anlalabilir ekilde
comprehensively adv kapsaml ekilde
compressive adj baskl, sktran
compressor n sktrc
compute v hesaplamak
computed adj bilgisayarl
conceal v gizlemek, saklamak
concentric adj e merkezli
conception n anlay, kavray
concert n konser, dinleti
condemn v ayplamak, sulamak
condensation n younlama, ksaltma
condense v younlatrmak; ksaltmak
conditional adj koula bal
conditionally adv artl olarak
conductor n bileti, iletken, ef
configuration n biim, yaplandrma
configure v yaplandrmak, ayarlamak
confine v snrlandrmak, hapsetmek
confirmation n dorulama, onaylama
conflict n atma, anlamazlk
conflict v atmak, elimek
conflicting adj elien, atan
confuse v kafasn kartrmak
confused adj arm
conjecture n varsaym, tahmin
conjointly adv birleik olarak
conjunction n bala
conscientiously adv vicdanen, zenle
consciousness n bilin, uur
consent n rza, onay
consent v raz olmak
www.remzihoca.com

conservationist n evreci, doac


conservative adj tutucu, muhafazakr
considerately adv dnceli bir ekilde
consistency n kararllk; kvam

YKDiL FEN 115


conspicuous adj apak, belli
contaminate v kirletmek, bulatrmak
contemporary adj ada
contemporary n ada, akran
contest n yarma
contest v yarmak
continual adj srekli, devaml
continuation n devam, sreklilik
contractor n mteahhit
contradiction n eliki, itiraz
contraption n makine
conveniently adv uygun olarak
convention n anlama; toplant; gelenek
conventionally adv geleneksel olarak
converge v birlemek, kesimek
conversation n sohbet, iletiim
convey v iletmek, tamak
conveyor n tayc
coolant n soutucu
cooperate v ibirlii kurmak
coordination n koordinasyon
copied adj kopyalanan
cop n polis
vein n toplardamar
cord n kordon, ip, kablo
cordial adj candan, samimi
cornerstone n ke ta
coronary adj kalple ilgili
corporation n kurulu, dernek
corrected adj dzeltilmi
correctly adv doru bir ekilde
correlation n iliki, oran
corrupt adj bozulmu, ahlaksz, yolsuz
corrupt v bozulmak
cosmetic adj kozmetik, yzeysel
cosmically adv kozmoz ilkelerine gre
cosmology n kozmoloji
cosmos n evren, kinat
coughing n ksrme
cough n ksrk
cough v ksrmek
count v saymak; hesaba katmak
count n sayma, hesap, kont
counterpart n benzer, emsal
countryside n krsal blge
couple n ift, e
www.remzihoca.com

couple v birletirmek, ift olmak


court n mahkeme
covalent adj e deerli, ortak bal
coverage n gazetedeki yer, yayn alan

YKDiL FEN 116


covet v ok istemek
crawl v emeklemek
crease v krmak, burumak
creep v srnmek
crises n kriz, buhran
criteria n lt, kriter
critic n eletirmen
criticize v eletirmek, knamak
sectional adj blmsel
dispersal n dalma
crudely adv kabaca, ham olarak
cruiser n kruvazr, yat
crumble v ufalamak, paralanmak
crush v ezmek, basmak
crush n enkaz
crushed adj ezilmi
crystallize v kristalletirmek
cube n kp
cue n ipucu
culmination n sonu
culprit n sulu, eleba
cultural adj kltrel
culture n kltr
curative adj iyiletirici, ifal
curiosity n merak
curriculum n mfredat
curtailed adj ksaltlm
curtail v ksaltmak
curtain n perde
cushion n yastk, destek
cushion v hafifletmek, azaltmak
cyanide n siyanr
cylindrical adj silindirik
danish n Danimarkal
dated adj tarihli, modas gemi
daylight n gn
dazzling adj byleyici, artc
debilitating adj gszletiren
decadently adv km bir ekilde
deceit n hilekrlk
deceived adj aldatlm
decipher v ifresini zmek
decomposer n bozulmaya sebep olan
decoration n ssleme
decorative adj ssleyici, gzelletirici
dedication n adama, ballk
www.remzihoca.com

deduce v sonu karmak


defeat n yenilgi
defeat v yenmek
defective adj kusurlu, defolu

YKDiL FEN 117


defensive adj savunmal, koruyucu
deficient adj yetersiz
deformed adj biimi bozulmu
deform v biimini bozmak
deformity n biimsizlik, sakatlk
degrade v aalamak, alaltmak
ink n mrekkep
delayed adj ertelenmi, gecikmeli
delete v silmek
deletion n silme
delicious adj lezzetli
delight v holanmak, zevk almak
delight n nee, sevin; lokum
delighted adj memnun, mutlu
demolished adj yklm
denounce v knamak, sulamak
deny v inkr etmek, reddetmek
depart v ayrlmak
deposition n yeminli ifade, tortu birikimi
descend v alalmak, inmek
descriptive adj tanmlayc
dwelling n konut, mesken
dwell v ikamet etmek
deserve v hak etmek
designate v grevlendirmek
destructiveness n ykclk, ziyankarlk
detectable adj alglanabilir
detention n tutuklanma
deteriorate v ktlemek, bozulmak
deteriorating adj bozulan, dayanksz
determinant n belirleyici faktr
determinant adj etkin olan
determination n azim, kararllk; belirleme
deter v caydrmak
detriment n zarar
detrimental adj zararl
devastate v harap etmek
developmental adj geliimsel
devoid adj yoksun, eksik
diagnostic adj tansal
diary n gnlk
dictated adj dikte edilmi
digestive adj sindirime ilikin, sindirim
dilute v sulandrmak, seyreltmek
dinner n akam yemei
diplomacy n diplomasi
www.remzihoca.com

director n mdr, ynetici


disappointed adj hayal krklna uram
disappointingly adv hayal krklna urayarak
disappointment n hayal krkl

YKDiL FEN 118


disclose v aa vurmak
discomfort v rahatsz etmek
discomfort n rahatszlk
discomforting adj rahatsz edici
disconnect v balanty kesmek
discouraging adj cesaret krc, hayal krklna uratan
discredited adj ad km, itibarsz
discredit v gvenini sarsmak
discreet adj temkinli, sa duyulu
discrete adj ayr, farkl
discretion n akl, saduyu
discrimination n ayrm
disfavour n honutsuzluk
dish n tabak, yemek
disk n disk
dislike v holanmamak
dislike n holanmama
dismay v can skmak
disorient v ynn artmak
disparate adj tamamen farkl
dispel v defetmek
dispersion n dalm, ayrm
displace v yerinden etmek
disposition n karakter, yap
disproportionate adj orantsz
disproven adj aksi ispatlanm
disputable adj tartmal
disrepute n kt n
dissolve v eritmek, zlmek
distasteful adj tatsz, naho
distort v eklini bozmak
distorted adj ekli bozulmu
distress v zmek, sknt vermek
distress n sknt, strap
disturbed adj rahatsz olmu
diversely adv eitli olarak
divert v baka yne evirmek
dock v uzayda kenetlenmek
dock n rhtm
doctor n doktor, hekim
documentary n belgesel
documentation n belgelendirme
dog n kpek
donation n ba, yardm
donor n balayan kimse, ba
doomed adj kt talihli
www.remzihoca.com

doom n kt kader
doubtless adv phesiz, kesin
downfall n k, d, ya
downwards adv aaya doru

YKDiL FEN 119


dreamer n hayalperest
dried adj kurumu
drinkable adj iilebilir
droop v sarkmak, kmek
droplet n damlack
drown v suda boulmak
dryness n kuruluk
duck n rdek
duck v ban emek; kaytarmak
duct n kanal, tp
ductile adj telleebilir
duplicate n kopya, suret
duplicate v kopyasn karmak
durability n dayankllk
dwarf n cce
dwarf v cceletirmek
dweller n yaayan, sakin
dwindling n klme
dye n boya
dye v boyamak
dynamic adj dinamik, hareketli
dynamics n devinimbilim
dynamite n dinamit
earthen adj topraktan yaplm
earthly adj dnyevi, maddi
eccentric adj garip, tuhaf
forestry n ormanclk
edible adj yenilebilir
educate v eitmek
educator n eitimci
effusion n szma, tama
eighth adj sekizinci
elaborate v ayrntya inmek
elaborate adj ayrntl, karmak
elapse v (zaman) gemek
electrodynamics n elektro dinamik bilimi
elegant adj k, ho
eleven n on bir
elude v elinden karmak
embarrassed adj utanm, ekingen
embarrass v utandrmak
embarrassing adj utandran
emigrant n gmen
emigration n g
eminent adj nl
eminently adv pek ok, gayet
www.remzihoca.com

emperor n imparator, hkmdar


empirical adj deneysel
empirically adv deneysel olarak
employee n ii

YKDiL FEN 120


employer n iveren
empower v yetki vermek, glendirmek
encode v kodlamak
encouragement n cesaretlendirme
encouraging adj tevik edici, cesaret verici
endeavour v abalamak, uramak
endeavour n aba, gayret
endorsed adj uygun bulunan
endowed adj bahedilen
endow v balamak, bahetmek
endure v dayanmak, katlanmak
engender v neden olmak
engulf v tamamen sarmak
enlarge v geniletmek
enlightened adj aydnlatlm
enlighten v aydnlatmak
enterprise n giriim, iletme
enthusiast n hevesli, merakl
entombment n defnetme
entrap v tuzaa drmek
envisage v n grmek
envision v dnmek, tasavvur etmek
epoch n a, devir
equalize v eitlemek
equatorial adj ekvator blgesinde olan
equidistant adj eit uzaklkta
eradicate v kkn kurutmak
erect adj dik
erect v dikmek, ina etmek
erode v anmak, ypranmak
erosive adj andrc
erroneous adj yanl, yalan
estimation n tahmin, dnce
ethics n ahlak bilimi
ethic adj ahlaki
evade v kamak, kurtulmak
evaluation n deerlendirme
evaporative adj uucu
evening n akam
eventual adj sonunda olan, sonraki
evocative adj hatrlatan, andran
evolve v ortaya kmak, gelimek
excavation n kaz
exceeding adj ar, aan, geen
exclude v hari tutmak
excrete v boaltmak, karmak
www.remzihoca.com

excursion n gezi, seyahat


excuse n bahane, sebep, zr
excuse v affetmek, mazur grmek
execute v idam etmek; yrtmek

YKDiL FEN 121


exertion n gayret, aba
exhaustion n yorgunluk
exit n k
exit v kmak, ayrlmak
expectant adj beklentisi olan
expel v atmak, kovmak, srmek
expenditure n masraf, gider
expend v harcamak
exploratory adj aratrmaya ynelik
explosively adv patlayc ekilde
exporting n ihracat
express v ifade etmek
express adj sratli, hzl
expressive adj anlaml, ifadeli
expressly adv aka, bilhassa
extension n geniletme, uzatma
extinguish v sndrmek
extremity n u ksm
fad n heves, geici moda
faint v baylmak
faint adj belli belirsiz, zayf
fair adj adil, drst, ak
fair n fuar, panayr
FALSE adj yanl; sahte
familiarize v altrmak, tantmak
familiarly adv aina olarak
fare n bilet creti, yol paras
fare v yola kmak
farthest adj en uzak
fascination n byleme
fasten v balamak, tutturmak
fatality n lmcllk, felaket
fatally adv lmcl
fatigue n yorgunluk
fearful adj endieli, korkun
fearsome adj korkutucu
feasibility n olaslk, uygulanabilirlik
fence n it
ferry n feribot
fertilization n dllenme, gbreleme
fertilize v gbrelemek, dllenmek
fetch v gidip getirmek
fieldwork n saha almas
financially adv mali adan
finely adv ince ince
fineness n incelik, zarafet
www.remzihoca.com

finger n parmak
fingerprint n parmak izi
firearm n ateli silah
firefighter n itfaiye eri

YKDiL FEN 122


firstly adv ilk olarak
fission n paralanma, blnme
fixture n sabit eya, demirba
flake n ince tabaka, parack
flake v soyulmak
flank n yan, br
flank v iki koldan elik etmek
flap v kanat rpmak, sallanmak
flaunt v gsteri yapmak, bbrlenmek
flavourful adj lezzetli
flavouring n tat verici ey
flaw n eksiklik, hata
flawed adj defolu, kusurlu
flea n bit
flee v kamak
fleshy adj etli, tombul
flex v esnetmek
flightless adj uamayan
fling v sallamak
floating adj deiken, dalgal
flock n sr
flock v akn etmek
flourish v gelimek
fluorescent adj floresan, parlak
flux n deiip durma
foam n kpk
focal adj odaksal, merkezi
fodder n hayvan yemi
follower n takipi, desteki
fond adj ho, gzel
fool adj aptal, budala
fool v kandrmak
footage n ekim grnts
forage v yiyecek aramak
forceful adj etkili, gl
forensic adj adli, hukuki
forever adv daima, sonsuza kadar
formalize v resmiletirmek, biim vermek
formative adj ekil veren
formidable adj zor, rktc, korkun, mthi
formulation n dzenleme, ak ifade
fortunate adj ansl, ksmetli
fourteenth adj on drdnc
fracture v atlamak, krlmak
fracture n atlak, krk
fragrant adj gzel kokulu
www.remzihoca.com

freely adv serbeste, zgrce


freight n nakliye
fridge n buzdolab
frightening adj korkutucu

YKDiL FEN 123


frighten v korkutmak
fringe n kenar
fringe v saak takmak
frontier n snr, hudut
frustrating adj sinir bozucu
fulfilment n yapma, yerine getirme
fungi n mantar, kf
fungicide n mantar ilac
funnel n huni
funnel v aktmak, huni biimi vermek
fur n krk
furnish v dayayp demek
furry adj tyl, krkl
gang n ete, ebeke, takm
laden adj -ile ykl
gate n giri kaps
gaze v dik dik bakmak
generously adv cmert bir ekilde
genius n dahi, deha
genre n tr
gently adv kibarca
genuine adj gerek, hakiki; samimi
geologically adv jeolojik olarak
geomagnetic adj jeomanyetik
geometric adj geometrik, ekilli
geophysics n jeofizik
germicide n antiseptik
gestation n gebelik dnemi
gesture n el kol hareketi, jest
gifted adj yetenekli
glaciation n buzullanma
glaciology n buzul bilimi
glasses n gzlk
glimpse n anlk bak
glimpse v gzne taklmak
globular adj kre biiminde
gloomy adj ktmser, kasvetli
glow n parlt, ho k
glow v k vermek
glycogen n glikojen
golden adj altn, altndan yaplm
grab v tutmak, yakalamak
grape n zm
graphical adj grafiksel
gratifying adj memnuniyet verici
gratify v sevindirmek, tatmin etmek
www.remzihoca.com

grave n mezar
grave adj ar, iddetli
gravel n akl
gravimeter n arlk ler

YKDiL FEN 124


grill v zgarada piirmek
grill n zgara
groundbreaking adj r aan
nest n ku yuvas
grove n aalk, koruluk
guaranteed adj garantili
guarantee n garanti, gvence
guarantee v garanti etmek, sz vermek
guarded adj tedbirli, dikkatli
guard n koruma, nbeti
guard v korumak, nbet tutmak
guilty adj sulu, kusurlu
gust n esinti, rzgar
habitation n oturma, ikamet
hacker n bilgisayar korsan
hall n giri, koridor, salon
hamper v engellemek
handicap n engel
handicap v engellemek
hang v asmak, sallanmak; idam etmek
hanging n asma, idam
hangover n akamdan kalma
happily adv mutlulukla, isteklice
happy adj mutlu, memnun
harbour n liman
harbour v barndrmak; demir atmak, limanda demirlemek
harmony n ahenk, uyum
headache n ba ars
headlight n far
heal v iyiletirmek
hedge n it
hedgehog n kirpi
heighten v ykseltmek, artrmak
helicopter n helikopter
helper n yardmc
helpful adj yardmsever
herd n sr
hereditary adj kaltmsal
heretical adj inana ters den
heritable adj kaltsal
hesitation n tereddt
hideously adv irkin bir ekilde
highlight v vurgulamak, dikkat ekmek
highlight n en nemli ksm
pitch n spor sahas
pitch v ayarlamak, kurmak
www.remzihoca.com

hill n tepe, ykselti


hinder v engel olmak
hindrance n engel
hint n ima, t, ipucu

YKDiL FEN 125


hint v ima etmek
hippocampus n beyinde knt
historically adv tarihsel adan, tarihsel olarak
holding n hisse, pay
holiday n tatil
homeostasis n dengeleim
homonym n e sesli
honest adj drst, samimi
honour n eref, onur
honour v onurlandrmak
hook n engel, kanca
hook v engelle tutturmak
hopefully adv mit ederek, umutla; inallah
hopeless adj mitsiz, aresiz
horizontal adj yatay
horrified adj korkmu
horrifying adj korkun, artc
horrify v korkutmak
horsepower n beygir gc
hospitable adj misafirperver
hospital n hastane
hostilities n savalar, arpmalar
hotel n otel
humanitarian adj yardmsever, insancl
humanoid adj insanms
humour v elendirmek, gldrmek
humour n mizah, espri
husband n e, koca
hybridization n melezletirme
hydroelectricity n hidroelektrik
hydrological adj hidrolojik
logical adj mantkl
hydrology n su bilimi
hypothalamus n hipotalamus
hypothesize v hipotez kurmak, varsaymak
hypothetical adj varsaymsal
iceberg n buz da
iceman n buz satan, buz hokeyici
icy adj buzlu, kaygan
ignite v atelemek, yakmak
illuminate v aydnlatmak
illumination n aydnlanma
illusion n gz aldanmas
imagery n tasvir, betimleme
imbalance n dengesizlik
imitated adj sahte, taklit
www.remzihoca.com

imitation n taklit
immeasurable adj llemez
immensity n genilik
immigration n g

YKDiL FEN 126


immunodeficiency n baklk yetmezlii
immutable adj sabit, deimez (kanun)
impaired adj zrl, kusurlu
impassable adj geilmez
imperfection n eksiklik, kusur
imperfectly adv kusurlu, eksik olarak
imperial adj imparatorluk, imparatorluk ile ilgili
impetus n itici g, drt
implementation n uygulama
imply v ima etmek, anlamna gelmek
importing n ithal
impose v yrrle koymak, dayatmak
impossibility n imkanszlk
impoverished adj fakir, yoksun
impoverish v fakirletirmek
impoverishment n fakirleme, yoksulluk
impractical adj pratik olmayan
impractically adv elverisiz bir ekilde
impression n izlenim, etki
impressively adv etkileyici ekilde
improbable adj olaslk d, beklenmeyen
impulse n ani hareket, drt
inadequately adv yetersiz olarak
incalculable adj hesaplanamayan
incapable adj yeteneksiz
incentive n tevik
incessant adj aralksz, srekli
incline v eilimi olmak
inclusion n dahil etme, ierme
incoming adj gelen, yeni
incomparable adj kyaslanamaz
incompatible adj uyumsuz, elikili
incomprehensible adj anlalmas g
incompressible adj skmayan, sert
inconsistent adj tutarsz
incontestably adv su gtrmez bir ekilde
inconvenience n uygunsuzluk
incorporated adj birlemi
incorrect adj yanl, hatal
incurable adj tedavi edilemez
indefinite adj belirsiz
indentation n ukur, girinti
indigenous adj doal, yerel
individually adv teker teker
indivisible adj blnmez
indoor adj bina ii, kapal
www.remzihoca.com

indoors adv ieride, kapal mekanda


ineffective adj etkisiz, faydasz
inefficiently adv verimsiz ekilde
inert adj duraan, durgun

YKDiL FEN 127


inessential adj gerekli olmayan
inexpensively adv ucuzca
inextricably adv ayrlmaz bir ekilde
inflammable adj yanc
inflow n akn
influentially adv etkili bir biimde
ingenious adj yaratc, dahi
ingeniously adv dahice
ingredient n muhteva, ierik
inhalation n nefes alma
inherited adj miras kalan
inherit v mirasa konmak; aileden gelmek
inhibit v engellemek
initiate v balatmak
initiative n giriim, teebbs
injection n ine, enjeksiyon
input n girdi, katk
insignificant adj nemsiz, deersiz
inspection n denetleme, kontrol
instability n istikrarszlk, kararszlk
instinct n igd
institutional adj kurumsal
institution n kurum
instruct v eitmek; emretmek
insulate v korumak, izole etmek
intact adj salam, bozulmam
intellectual adj zihinsel, akla dayanan
intellectual n aydn
intent n niyet, ama
intentionally adv kasten, bilerek
interchangeably adv deitirilebilir ekilde
interconnection n birbirine bal olma
interdependent adj birbirine baml
interestingly adv ilgin ekilde
interlock v birbirine balamak
internationally adv uluslararas adan
interpreted adj yorumlanm
interpret v yorumlamak, evirmek
interstate adj eyaletler aras
interview n grme, rportaj, mlakat
interview v grmek, rportaj yapmak
intestinal adj barsakla ilgili
intimately adv samimiyetle
intimidated adj gz korkmu
intolerably adv dayanlmaz bir ekilde
intricate adj dolak, kark
www.remzihoca.com

intriguingly adv merak uyandracak biimde


intrinsic adj asl, hakiki, i
introduce v ortaya koymak, tantrmak
intuitive adj sezgisel

YKDiL FEN 128


inundate v istila etmek, yamak
inventiveness n yaratclk
inversion n tersine evirme
investor n yatrmc
invitation n davet
ionize v iyonize etmek
irrational adj mantksz, sama
irreducible adj indirgenemez
irrelevant adj ilgisiz, alakasz
irreparable adj onarlamaz
irreparably adv onarlamaz biimde
irreplaceable adj yeri doldurulamaz
irresponsibility n sorumsuzluk
irreversibly adv geri dnlemez ekilde
irritable adj sinirli, asabi
irritated adj sinirlendirilmi, kzm
isle n ada
isolate v soyutlamak, izole etmek
jacket n ceket
jail n hapishane
jail v hapsetmek
fever n ate (hastalk)
jam n reel; skklk
jaw n ene
jaw v azarlamak
jewellery n mcevher
jigsaw n yapboz, oyma testeresi
jointly adv ortaklaa, birlikte
judging n yarglama
juice n meyve suyu
jump n zplama, sray
jump v zplamak
jungle n orman
justified adj doru, hakl
justify v hakl gstermek, aklamak
kangaroo n kanguru
keenly adv hevesle, isteklice
kilogram n kilogram
kitchen n mutfak
knowledgeable adj kltrl, bilgili
labelled adj etiketlenmi
laborer n ii, emeki
laboriously adv alarak, zahmetle
landlocked adj kara ile evrilmi
landmass n byk kara paras
landslide n toprak kaymas
www.remzihoca.com

lane n erit, patika


largeness n genilik
laterally adv yanlamasna
lattice n kafes, rg

YKDiL FEN 129


lawn n imenlik
leadership n liderlik, nderlik
leakage n aknt, sznt
lecturer n retim grevlisi
legal adj yasal
legitimately adv kanuna uygun olarak
lensless adj lenssiz
leopard n leopar
lesser adj daha az
lesson n ders
leukaemia n lsemi
lever n kaldra, levye
liberate v zgrlne kavuturmak
library n ktphane
lightly adv hafife, nazike
liken v benzetmek
likewise con benzer ekilde
limb n kol, bacak
limitless adj snrsz
lineage n soy, kken
linearly adv dorusal olarak
lion n aslan
literal adj gerek, asl
literally adv kelimenin tam anlamyla
lithosphere n takre
livelihood n geim, rzk
liver n karacier
localize v yerini belirlemek
locating n yerletirme
lockless adj kilitsiz
locomotion n hareket kabiliyeti
locomotive n lokomotif
logic n mantk
log n odun, ktk
log v gnlk tutmak; aa kesmek
lorry n kamyon
potion n iksir
lubricate v yalamak
lubrication n yalama
lucrative adj karl
lull n ara, fasla
luminosity n parlaklk, lt
lung n akcier
lure n cazibe
lure v cezbetmek, ekmek
lush adj bol, bereketli
www.remzihoca.com

magnetism n manyetizma, cazibe


magnify v bytmek
malaria n stma
manifest v kendini gstermek, belli etmek

YKDiL FEN 130


manoeuvre v manevra yapmak
manoeuvre n manevra
manually adv el ile
march n mart; yry
march v yry yapmak
margin n pay, boluk
marginally adv biraz, az
mariner n denizci, gemici
marker n iaret, belirti
marketing n pazarlama
married adj evli
marvellous adj olaanst, mkemmel
massively adv ar olarak
master n usta
master v ustalamak, iyice renmek
master adj kabiliyetli, bilgili
matched adj elemi, uyumlu
matching n eletirme
maternal adj annelie zg
maths n matematik
math n matematik
maturation n olgunlama
mature adj olgun, yetikin
mature v olgunlamak, gelimek
maul v yaralamak, hrpalamak
meaningless adj anlamsz
measurable adj llebilir
media n basn, medya
megawatt n megavat
membrane n ince zar
menace n tehdit
menace v tehdit etmek, korkutmak
menacing adj tehdit edici
mentally adv zihinsel olarak
mentioned adj bahsedilen, ad geen
merge v birlemek, kaynamak
meridian n meridyen
mess n karklk
mess v kartrmak, bozmak
metallurgist n metalurjist
meteorological adj meteorolojik
meticulous adj titiz, dikkatli
microbiologist n mikrobiyolog
microchip n mikroip
midst n orta yer
midwestern n orta bat
www.remzihoca.com

mighty adj gl, kuvvetli


milestone n kilometre ta, aama
millennium n binyl
mill n deirmen, fabrika

YKDiL FEN 131


mimic v taklidini yapmak
mimic n takliti
mineralogy n mineralbilim
sweeping adj geni kapsaml
sweep v silmek, sprmek
minister n bakan
minuscule adj minik, ufack
miraculous adj mucizevi
miscalculate v yanl hesaplamak
misconduct v grevi ktye kullanmak
misdirect v yanl ynlendirmek
misfortune n talihsizlik, aksilik
misleading adj aldatc, yanl ynlendiren
mislead v yanltmak, aldatmak
misleadingly adv yanltarak
mismanagement n kt ynetim
misshapen adj ekilsiz, biimsiz
mistreat v kt davranmak
mistrust v gvenmemek, phe etmek
mistrust n gvensizlik
mobility n hareketlilik, deikenlik
momentum n hz
monetary adj parasal, mali
monogamous adj tek eli
monopolize v tekelletirmek
monotonous adj skc, tekdze
monoxide n monoksit
morphology n biim bilgisi
mosaic n mozaik
motive n sebep, drt
mountainside n da yamac
movable adj hareket ettirilebilir, tanabilir
muddy adj amurlu
multidisciplinary adj ok disiplinli, bir ok disiplini ieren
multiple adj oklu
storey n kat
munitions n cephane
muscular adj kasl, gl
mutational adj deimeye ait
myriad adj ok, epey
myself pron kendim, kendime
myth n efsane, sylence
nanoparticle n nanoparack
narwhale n deniz gergedan
nasal adj burunla ilgili
naturalist n doa bilimci
www.remzihoca.com

nausea n deniz tutmas


nautical adj denizcilikle ilgili
navigator n rota grevlisi
neatly adv dzgn ekilde

YKDiL FEN 132


needless adj gereksiz
negligent adj ihmalkar, dikkatsiz
net n a, file
net v a yapmak, kar etmek
neuroscience n sinir bilimi
neuroscientist n sinir bilimci
neurotransmitter n sinir taycs
nickname v lakap takmak
nickname n lakap
worthy adj deer, yakr
noisy adj grltl
nomadic adj gebe
nomenclature n adlar dizini
corrosive adj andrc
depletable adj tkenebilen
nonetheless con yine de, buna ramen
existent adj var olan
nonsense n samalk, anlamsz sz
norm n kural, l
notebook n not defteri
noteworthy adj dikkate deer
notoriously adv kt ne sahip bir ekilde
nourishment n beslenme, gda
novelty n yenilik
November n Kasm
nurture v yetitirmek, eitmek, terbiye etmek
nut n sert kabuklu yemi, fndk, ceviz
nutrition n beslenme, gda
obesity n ar imanlk
obliged adj zorunlu, mecbur
obliging adj yardm etmeye hazr
obscure adj anlalmas g, belirsiz
obscure v gizlemek, grlmesini engellemek
observational adj gzlemsel
obsessed adj takntl
obsess v aklna taklmak
obstinately adv inat bir ekilde
obstruction n engel
occupation n i, meslek; igal
occupied adj megul
oceanography n deniz bilim
odds n ihtimal, ans
odd adj tuhaf, allmam; tek
officer n memur, grevli, polis, subay
officially adv resmen
prospect n olaslk, ihtimal
www.remzihoca.com

olfactory adj koklamayla ilgili


operational adj iler halde, faal
operator n operatr, santral, irket
opponent n rakip, muhalif

YKDiL FEN 133


oppose v kar kmak
opposition n muhalefet, itiraz
optimal adj en iyi
optimistic adj iyimser
optimum adj en uygun
orchard n ba, bahe
orderly adj dzenli, sistemli
oriented adj meyilli, ynelmi
ornithopter n kanat rparak uan uak
oscillate v sallanmak; tereddt etmek
oscillation n salnm, duraksama
outdoor adj ak havada yaplan
outdoors adv darda, ak havada
outlet n sat maazas, k yeri
outset n balang
overdrawn adj abartlm
overexposure n ar maruz kalma
overfertilization n ar gbreleme
overgrown adj ot ile kaplanm
overhaul v tamamen kontrol etmek
overhaul n kontrol etme, bakm
interpreting n tercmanlk
overland adj karayolu ile yaplan
overlap v st ste binmek, rtmek
overload v fazla yklemek
overload n fazla yk
overly adv ar derecede
overnight adv bir gecede
overnight adj bir gee iinde
overrated adj fazla deer verilmi
overrun v istila etmek, amak
oversee v denetlemek, gzetmek
overturn v devirmek, alt st etmek
overuse n ar kullanm
overview v gzden geirmek
overview n genel bak
overwhelmingly adv kar konulamaz ekilde
owe v borlu olmak
pace n hz, srat
package n paket, kutu
package v paketlemek
packed adj azna kadar dolu
pad n bloknot; tampon
painting n tablo, resim
pale adj solgun, uuk
pancreatic adj pankreasla ilgili
www.remzihoca.com

paragraph n paragraf
parameter n parametre
parliament n parlamento
partial adj ksmi, tarafl

YKDiL FEN 134


participation n katlm
partner n e, ortak
partnership n ortaklk, ibirlii
passion n tutku, merak
passionately adv tutkulu bir ekilde
paste v yaptrmak
paste n yaptrc
pathogen n patojen
pathway n patika, yaya geidi
patience n sabr, tahamml
patiently adv sabrl bir ekilde
paucity n azlk, ktlk
pebble n akl ta
peer n e, akran
penetration n nfuz etme
perceived adj alglanan
perfume n parfm
periscope n periskop
perish v yok olmak, lmek
perishable adj abuk bozulan
permeable adj geirgen
permissible adj izin verilebilir
permit v izin vermek
permit n izin, ruhsat
peroxide n oksijenli su
perpetually adv srekli olarak
perseverance n azim
persist v srar etmek, srmek
persistence n dayanma, azim, srar
persistency n srar, kalclk
persistent adj srarc, srekli
persistently adv srarl bir ekilde
personnel n kadro, personel
persuasive adj ikna edici
pervade v yaylmak, sinmek
pet n ev hayvan
pharaoh n firavun
phenomenal adj olaanst
philosopher n filozof
philosophical adj felsefi
photographer n fotoraf
photosynthetic adj fotosenteze ait
phrase n tamlama
phrase v ifade etmek
physician n hekim, doktor
physiologist n fizyolog
www.remzihoca.com

pier n iskele
pigment n boya maddesi
pig n domuz
pile n yn, kme

YKDiL FEN 135


pile v ylmak, birikmek
pilotless adj pilotsuz
pine n am aac
pinpoint v tam olarak saptamak
pistol n tabanca
pit n ukur, delik
pivotal adj ok nemli
plain adj sade, dz, ak
plain n dzlk, ova
plasma n plazma
plateau n plato, yayla
plausibly adv makul bir ekilde
playground n oyun sahas
pleasingly adv memnun ederek
plentifully adv bolca
plow v tarla srmek
plow n saban, pulluk
plug n fi, tpa
plug v fie takmak
plum n erik
plunge v dmek, batrmak
plus pp art, ilaveten
plus con ayrca, ve de
poet n air
policymaker n politika yapc
politically adv siyaseten, politik adan
polymer n polimer
pool n havuz
pool v birletirmek, toplamak
poplar n kavak aac
popularly adv herkese, genelde
portal n internet portal
portion v ayrmak, blmek
portion n blm, para
possession n mal mlk, sahip olma
post n posta; i
post v postalamak
postulate v ne srmek, varsaymak
potency n etki, g
pottery n mlekilik
pouch n kese, cep
pourable adj dklebilir
practicable adj uygulanabilir
practise v altrma yapmak, uygulamak
practitioner n avukat, doktor
praise n vg, yceltme
www.remzihoca.com

praise v vmek, yceltmek


precarious adj tehlikeli, sallantl
preceding adj nce gelen
predecessor n selef, nceki kii

YKDiL FEN 136


eminence n hret
preface v nsz yazmak
prejudice n n yarg
prejudiced adj n yargl
preoccupied adj zihni megul, takntl
preparation n hazrlk
preparedness n hazr olma
prescribe v reete yazmak
presentation n sunum, sergileme
preservative adj koruyucu, saklayan
preservative n koruyucu madde
pressurize v basn uygulamak
pretentiously adv gsterile
prevalence n yaygnlk
preventative adj engelleyici
primeval adj ilkel
printer n yazc, matbaac
private adj zel, gizli, ahsi, kiisel
private n er (asker)
privately adv zel olarak
probability n olaslk, ihtimal
proficiency n yeterlik, beceri, ustalk
profile n profil, biyografi
profile v yaam yks yazmak
programmable adj programlanabilir
programming n programlama
progressively adv artan biimde
prohibitive adj yasaklayc
proliferate v hzla oalmak
proliferation n hzl art, oalma
promote v ilerletmek; terfi ettirmek
propel v itmek, zorlamak
proportionately adv oransal olarak
propose v teklif etmek, sunmak
prosperous adj zengin
protester n protestocu
provision n temin, koul
psychologist n psikolog, ruh bilimci
publicity n reklam, tantma
pulley n makara, palanga
punch v yumruklamak
punch n yumruk, yumruklama
punctuality n dakiklik
punishment n cezalandrma, ceza
purification n arndrma
purity n saflk, temizlik
www.remzihoca.com

pursue v takip etmek


puzzlingly adv kafa kartrc bir ekilde
pyramid n piramit
qualification n yeterlik, nitelik

YKDiL FEN 137


qualified adj kalifiye, nitelikli, vasfl
quantitatively adv miktar olarak
quartz n kuvars
query n sorgu
query v sorgulamak
questionable adj pheli, kukulu
quietly adv sessizce
quit v brakmak, terk etmek
quote v alnt yapmak
quote n alnt
racing n yar
radioisotope n radyoizotop
radium n radyum
rage n fke, kzgnlk
rage v fkelenmek
rag v azarlamak
rag n paavra
railroad n demir yolu
rainy adj yamurlu
rank n rtbe, makam
rank v yer almak ; saylmak
ranking adj en yksek rtbeli
rarity n nadirlik
ravenous adj gz a, obur
reactive adj tepkili
reader n okuyucu
readiness n hazr olma, gnlllk
realm n alan, saha; krallk
reappear v tekrar ortaya kmak
rear n arka, geri
rear adj arka
rear v beslemek, bytmek
rearrange v yeniden dzenlemek
reasoning n mantkl dnme
rebound v geri sramak, sekmek
rebuild v yeniden ina etmek, dzeltmek
rebuilding n yeniden ina etme
recall v hatrlamak, geri armak
recall n hatrlama
receptive adj anlayl, yeniliklere ak
recharge v doldurmak, arj etmek
rechargeable adj doldurulabilir
recirculate v yeniden dolamak
reckon v dnmek, hesaplamak
recognizably adv fark edilir ekilde
recombination n yeniden birleim
www.remzihoca.com

recommendation n tavsiye, neri


reconfigure v yeniden yaplandrmak
reconnaissance n keif, arama
recruit v askere almak, kaydetmek

YKDiL FEN 138


recruit n yeni ye
recurring adj tekrar eden
recyclable adj geri dnebilir
rediscover v yeniden kefetmek
rediscovery n yeniden kefetme
refined adj artlm, saf
reforestation n yeniden aalandrma
refract v (k) krmak
refrigerant n soutucu
refrigerator n buzdolab
refute v rtmek, aksini ispatlamak
regrettable adj zc
regrettably adv zlerek
regularity n dzenlilik
regulator n dzenleyici, reglatr
reinstate v eski grevine vermek
rejuvenate v genletirmek
relativistic adj greceli
relaxed adj sakin, rahat
relax v dinlenmek, gevemek
relay v sylemek, bildirmek
relay n bayrak yar
relevance n iliki, alaka
reliance n gven, bamllk
relieved adj rahatlam
relocate v yeniden yerletirmek
remainder n artan, geriye kalan
remediation n iyiletirme
remind v hatrlatmak
remodel v biimini deitirmek
remoteness n uzaklk
renovate v onarmak, yeniletirmek
repel v uzaklatrmak, defetmek
repertoire n repertuar
repetitive adj tekrarl
replenish v yeniden doldurmak
replicate v kopyasn yapmak
reply n cevap, yant
reply v cevap vermek
reportedly adv sylenenlere gre
representation n temsil, sembol, tasvir
representative n temsilci, delege
representative adj temsilci
reproductively adv reme yoluyla
reptile n srngen
repulsion n nefret, irenme
www.remzihoca.com

repulsive adj irendirici, tiksindiren


rescue v kurtarmak
rescue n kurtarma
resemblance n benzerlik

YKDiL FEN 139


resent v gcenmek, krlmak
reserved adj rezerve edilmi, ayrlm
resolve v halletmek, zmek
respectability n saygnlk
respected adj itibarl, sayg duyulan
respectfully adv saygl bir ekilde
respective adj ayr ayr, herkes kendi
restart v yeniden balatmak
restored adj restore edilmi
restrictive adj kstlayc
resume v yeniden balatmak, devam etmek
rsum n zgemi
rethink v yeniden dnmek
retract v szn geri almak
retreat v geri ekilmek
retrieve v geri almak
reuse v yeniden kullanmak
revelation n ifa, aa karma; ayet
reverberate v yanklanmak
revise v gzden geirmek
revive v canlandrmak
revolutionize v devrim yapmak
revolve v dndrmek, devir yapmak
rheumatism n romatizma
rhythmic adj uyumlu, ritmik
rhythm n ritim, ahenk
ride v binmek, srmek
ride n binme, srme
rigidity n sertlik, katlk
rigidly adv serte
rigorous adj dikkatli, zenli
ripe adj olgun, hazr
roar n kkreme
roar v kkremek, grlemek
rocky adj kayalk, kaya gibi
rodent n kemirgen
rooftop n dam, bina ats
rosy adj krmz yanakl
rotational adj rotasyonel, dnl
rot v rmek
rough adj przl, sert; yaklak
rubber n silgi; lastik, kauuk
ruined adj bozulmu, yklm
ruin v harap etmek, ykmak
ruin n kalnt, enkaz
rush v acele etmek, koturmak
www.remzihoca.com

rush n acele, tela


sabotage n sabotaj
sabotage v sabote etmek, baltalamak
sacred adj kutsal

YKDiL FEN 140


sadden v zmek
safeguard v korumak
safeguard n gvence, garanti
saltwater n tuzlu su
salty adj tuzlu
sanction n yaptrm
sane adj akl banda, mantkl
sardine n sardalye
satisfactory adj tatmin edici
satisfy v tatmin etmek
saturate v slatmak, doyurmak
saturation n doyurma, zmseme
Saturday n Cumartesi
sawdust n tala
scar n yara, iz
scar v yara izi brakmak
scary adj korkutucu
scenario n senaryo
scenery n manzara
sceptical adj kukulu, pheli
scheduled adj programlanm
schizophrenic n izofren hastas
scholar n bilgin
scoff v dalga gemek, tknmak
score n sonu; puan, say
score v puan kazanmak
scrape n yara bere
scrape v kazyarak temizlemek
scratch v izmek, syrmak, kazmak
scream v lk atmak, barmak
scream n lk
scrutiny n dikkatle bakma
seafloor n deniz yzeyi
seafood n deniz rn
seam n diki yeri
seaport n deniz liman
searching adj aratrc
seasonally adv mevsime gre
seaward adv denize doru
seawater n deniz suyu
secrecy n gizlilik
secretary n sekreter; bakan
secrete v salglamak
securely adv gvenli biimde
sedimentation n tortullama
seeding n tohumlama
www.remzihoca.com

seize v ele geirmek


selectively adv seerek
selfless adj kendini dnmeyen, bencil olmayan
semester n akademik yaryl

YKDiL FEN 141


semi n yarm
seminal adj etkileyici, r ac
saline adj tuzlu
sensible adj mantkl, makul
sensitivity n duyarllk, hassasiyet
servant n hizmeti, uak
server n sunucu
settle v yerlemek; halletmek, zmek
setup n dzen, kurgu
seventh adj yedinci
sewing n diki, dikim
sew v dikmek
sexually adv cinsel olarak
shake v sallamak, alkalamak
shake n sarsnt, sallama
shared adj paylalan
shelf n raf
shell n kabuk, mermi
shelter n barnak, snma
shelter v barnmak, korumak
shelve v ertelemek
shifted adj deitirilmi
shipment n ykleme, sevk
shipyard n tersane
shopping n alveri
shoreline n sahil eridi
shortfall n eksik, yetmezlik
shot n at, ut, gol; a
shoulder n omuz
shrub n al, funda
sick adj hasta, rahatsz
sidestep v yan izmek, kanmak
signify v belirtmek, bildirmek
silent adj sessiz, sakin
insulator n yaltkan madde
simplicity n basitlik, sadelik
simplistic adj basitletirilmi
simulation n benzetim
sister n kz karde
sixteenth adj on altnc
skating n paten
skeptically adv pheci bir ekilde
skyrocketing n birden hzl ykselme
skyrocket v birden artmak
slack adj gevek, laka
slack v gevek almak
www.remzihoca.com

slave n kle
sleepless adj uykusuz
slender adj ince, narin
slight adj biraz

YKDiL FEN 142


slit v uzunlamasna kesmek
slowdown n yavalama
smart adj akll
smash v arpmak
smelt v eritmek
smog n dumanl sis
smoker n sigara tiryakisi
smooth adj dz, przsz, sakin
smooth v dzletirmek
smoothly adv przszce, tkr tkr
smuggle v kaaklk yapmak
smuggled adj kaak
snail n salyangoz
snake n ylan
sniff v burnunu ekmek; koklamak
snowflake n kar tanesi
snowpack n kar rts
sociology n sosyoloji
soldier n asker
sole adj tek
sole n ayak taban
solo adj tek bana yaplan
solo adv tek bana
solvable adj zlebilir
solver n zc
somebody pron birisi
somewhere adv bir yerde
sooty adj isli, kara
sorry adj zgn, piman
westerly adj batya, batdan
spaceship n uzay gemisi
spacesuit n uzay elbisesi
spacewalk n uzay yry
sparse adj seyrek, kt
speaker n konumac; hoparlr
speaking n konuma
talented adj becerikli
talent n yetenek, kabiliyet
specialty n uzmanlk
spectacle n grnt, manzara
speculate v tahmin etmek, dnmek
speedily adv hzl hzl
spell v hecelemek
spell n by, tlsm
spending n harcama
spine n omurga
www.remzihoca.com

spire n kule tepesi


splendid adj mkemmel, grkemli
splitting n paralanma, ayrlma
spokesman n (erkek) szc

YKDiL FEN 143


spontaneously adv kendiliinden, o an olan
sporadically adv seyrek bir ekilde
spy n casus
spy v casusluk yapmak
stadium n stadyum
stagnant adj durgun, sakin
stained adj kirli
stain n leke
stain v lekelemek
staircase n merdiven
stair n basamak
stake n hisse, pay; kazk
stamp v damgalamak
stamp n pul, damga
stance n duru, tutum
standstill n duraklama
starlight n yldz
startling adj artc, korkutucu
starving adj ok ackm
statesman n devlet adam
statue n heykel
steal v almak
stereotype n basmakalp, klie
stereotype v kalba sokmak
sterile adj temiz, verimsiz
stickiness n yapkanlk
sticky adj yapkan
stiffen v sertlemek, katlamak
stimulator n uyarc
stimuli n uyarc
stimulus n drt, uyarc
stomach n mide, karn
straightaway adv hemen, derhal
strand n para, ksm
stratum n katman, tabaka
straw n saman, kam
streak n erit, yn
strengthen v glendirmek
stressful adj gergin, stresli
stressor n stres etkeni
strictness n katlk, sertlik
stride n uzun adm
striking adj dikkat ekici, arpc
strikingly adv arpc biimde
strip v soymak, soyunmak
strive v abalamak
www.remzihoca.com

stroke n fel; vuru


structurally adv yapsal olarak
stunningly adv artc bir ekilde
cellular adj hcresel

YKDiL FEN 144


submission n teslim olma, boyun eme; sunma, arz
subscribe v abone olmak
subsistence n geim
subsoil n toprak alt
substitute v veklet etmek, yerine kullanmak
substitute n yedek, temsilci
subsurface n yeralt, yzeyalt
subtropical adj dnence altnda olan
suburban adj d mahalleye dair
successive adj art arda gelen
succinct adj ksa ve z
sufficiency n uygunluk, yeterlilik
suffocation n boulma
suggestive adj ak sak
sullenly adv somurtkan bir ekilde
summarize v zetlemek
sunbathe v gnelenmek
sunbeam n gne n
Sunday n Pazar (gn)
sunlit adj gneli, aydnlk
sunny adj gneli, parlak
sunshine n gn
sunspot n gne lekesi
superbly adv harika bir ekilde
superfine adj ok ince
superfluid adj tam akkan
superhuman adj insanst
superpower n sper g, sper devlet
superstition n batl inan
supervise v denetlemek, ynetmek
supplant v yerine gemek
supportive adj destekleyen
surgical adj cerrahi, ameliyatla ilgili
surmise n tahmin
surveillance n gzetim, denetleme
surveyor n aratrmac, anketi
survivor n hayatta kalan
suspension n erteleme, asma
suspicious adj pheli, kukulu
suture v diki atmak
swamp n bataklk
swamp v yadrmak, batrmak
sway v sallanmak
sweet adj tatl, ho, irin
sweet n ekerleme
swiftly adv hzl bir ekilde
www.remzihoca.com

swiftness n hz, abukluk


swimming n yzme
symbolic adj sembolik
symbolically adv sembolik olarak

YKDiL FEN 145


symmetry n simetri
sympathy n sempati, merhamet
synonym n e anlaml szck
synthesis n sentez, bireim
synthetically adv sentetik olarak
tactical adj taktikle ilgili
tag n etiket
tag v etiketlemek
tale n masal, yk, hikye
taxi n taksi
taxpayer n vergi veren kii
teach v retmek, ders vermek
teamwork n ekip almas
tear v yrtmak
tear n gzya; yrtma, yrtk
tedious adj can skc
teeming adj dolu, kalabalk
teenager n gen, ergen
teen n gen
temporary adj geici
tempt v zendirmek, tevik etmek
tenacious adj azimli, inat
tenfold adj on kat, on misli
tension n gerginlik
tent n adr
tentacle n deniz hayvan kolu
terminate v feshetmek; yok etmek
termination n sonlanma
terribly adv ok, korkun derecede
textbook n ders kitab
therapeutic adj iyiletirici
thickly adv youn ekilde
forested adj ormanlk
thirst n susuzluk
thirteenth adj on nc
thorough adj tam, btn
thoughtless adj dncesiz
threatening adj tehditkr, korkutucu
threshold n eik, giri, ilk basamak
thrill n heyecan, korku
thrill v heyecanlandrmak
thunder n gk grlts
thyroid n tiroid bezi
tiger n kaplan
tilt v yana yatrmak, eilmek
timescale n zaman lt
www.remzihoca.com

tireless adj yorulmak bilmez


title n balk; unvan
title v isimlendirmek
tolerance n hogr

YKDiL FEN 146


tolerate v katlanmak, ho grmek
tomography n tomografi
tomorrow adv yarn
toolmaker n alet yapcs
topmost adj en yksek
topography n toporafya
torch n el lambas
toss v atmak, frlatmak
totality n toplam, klliyet
toxicity n zehirlilik
toxin n zehir, toksin
tract n alan, blge
traditionally adv geleneksel olarak
trafficking n ticaret, kaaklk
tragic adj ackl, zc
trail n patika, iz
trail v takip etmek
trailer n treyler, karavan
transit v gemek
translate v evirmek, dntrmek
transparent adj saydam, effaf
transplant n organ nakli
transplant v organ nakli yapmak
tray n tepsi
treaty n anlama
trek v uzun ve zorlu bir yolculuk yapmak
trek n uzun yolculuk
trench n siper
triangle n gen
triangular adj gen eklinde
trick n hile, numara, oyun
trick v aldatmak, kandrmak
tricky adj zor, g
trillion n trilyon
trinity n l birlik
triumphant adj muzaffer
triumph n zafer, galibiyet
triumph v zafer kazanmak
troop n askeri birlik
troubled adj skntl, belal
troubling adj tedirgin edici
tumour n ur
tune n ezgi, melodi
turbulent adj alkantl
turkey n hindi
twist v dndrmek, kvrmak
www.remzihoca.com

typewriter n daktilo
typhoon n tayfun
typing n daktiloyla yazma
ubiquitous adj her yerde olan

YKDiL FEN 147


ugly adj irkin, kt
unaccountable adj aklanamaz
unambiguous adj ak
unanticipated adj beklenmeyen
unappreciated adj deer verilmeyen
unattractive adj ilgi ekmeyen, cazibesiz
unavailable adj ulalamaz
unbelievable adj inanlmaz
unconcerned adj ilgisiz, kaytsz
unconnected adj balantsz, alakasz
undeniable adj inkar edilemez
undeniably adv inkar edilemeyecek ekilde
undergoing adj sregelen
underlie v -n altnda yatmak
undermine v zayflatmak, baltalamak
undersea adj deniz altnda
underside n alt ksm
understandably adv anlalabilir ekilde
underworld n yer alt dnyas
undetectable adj alglanamaz
undetected adj alglanmayan
undue adj ar, ok
unearth v ortaya karmak, bulmak
uneaten adj yenmemi
uneconomically adv ekonomik olmayan
unemployment n isizlik
unending adj hi bitmeyen
unequal adj eit olmayan
unevenly adv eit olmayan bir ekilde
unexpectedly adv beklenmedik ekilde
unfertilized adj dllenmemi
unfold v amak, meydana kmak
unforeseen adj beklenmedik, umulmadk
unformulated adj formule edilmemi
ungainly adj hantal, kaba
unharmed adj zarar grmemi
unhealthy adj salksz
unicellular adj tek hcreli
unicorn n tek boynuzlu at
unification n birletirme
uniformity n benzerlik
uninhabited adj ssz, bo
uninterested adj ilgisiz
uninteresting adj ilgin olmayan
uniqueness n esiz olma
unirrigated adj sulanmayan
www.remzihoca.com

unjustly adv haksz bir ekilde


unlocked adj ak, kilitsiz
unlock v kilidi amak
unmatchable adj emsalsiz, rakipsiz

YKDiL FEN 148


unmatched adj benzersiz, kyaslanamaz
unmet adj karlanmam
unnatural adj tuhaf, garip
unnecessarily adv gereksizce
unpleasantness n naholuk, tatszlk
unpolluted adj kirletilmemi
unpredictability n tahmin edilmezlik
unprepared adj hazrlksz
unpublished adj yaynlanmam
unravel v zmek, aydnlatmak
unreactive adj tepki gstermeyen
unrest n rahatszlk, kargaa
unsatisfying adj tatmin edici olmayan, yetersiz
unseasonable adj mevsimsiz, zamansz
unseen adj grnmeyen
unsightly adj gze ho grnmeyen
unsolved adj zmlenmemi
unsuited adj uygun olmayan
untaxed adj vergisiz
unthinkable adj dnlemez
untold adj saysz, tarifsiz
untraceable adj izi bulunamaz
unused adj kullanlmam
unwelcome adj istenmeyen, naho
unwilling adj gnlsz
unyielding adj inat, ylmaz
upbringing n yetitirme, terbiye
upbring v bytmek, yetitirmek
uphold v desteklemek, onaylamak
upkeep n bakm, tamir
upright adv dik olarak, dikine
upright adj dimdik, doru
urge v zorlamak, ikna etmek
urge n drt, istek
urgently adv acilen
usability n kullanlabilirlik
usable adj kullanlabilir
usher v yer gstermek
utilization n kullanm
utmost adj son derece, pek ok
vague adj belirsiz
vaguely adv belirsiz ekilde
vanish v gzden kaybolmak
vaporize v buharlamak
vastly adv ok, byk apta
vastness n byklk, enginlik
www.remzihoca.com

vegetable n sebze
vehicular adj tatlarla ilikili
verifiable adj kantlanabilir
verification n dorulama, onay

YKDiL FEN 149


versatility n ok ynllk
viaduct n viyadk
viewpoint n bak as
vindication n kantlama, savunma
vine n asma, sarmak
vineyard n zm ba
violation n ihlal, bozma
violence n iddet
virtue n erdem, stnlk
visionary adj hayali
vitality n canllk, dinamizm
vitally adv hayati derecede
vividly adv canl biimde
vocal adj sesle ilgili
volatile adj uucu, geici
volunteer adj gnll
volunteer v gnll olmak
volunteer n gnll kii
vote n oy, oylama
vote v oy vermek
voting n oy kullanma
voyager n seyyah, yolculuk eden kimse
vulnerability n savunmaszlk, hassasiyet
vulture n akbaba
wale n iz, kenar
walking n yry
walnut n ceviz
warehouse n depo
warmth n scaklk, samimiyet
warrior n sava
wartime n sava zaman
washer n amar makinesi
wasp n eek ars
wastefulness n savurganlk
watershed n dnm noktas
weave v dokumak, zikzak yapmak
website n internet sitesi
weedkiller n otkran
weedy adj zayf, sska
weekly adj haftada bir, haftalk
weekly adv haftada bir
weirdness n tuhaflk
weld v kaynak yapmak
westerner n batl
westward adv batya doru
westwards adv batya doru
www.remzihoca.com

wholly adv tamamen


wife n e, kar
wilderness n vahi orman, ssz yer
wildly adv iddetli, vahice

YKDiL FEN 150


willingness n istek
windbreaker n rzgar krc
winged adj kanatl
winner n kazanan kii
wisdom n akl
wise adj akll
wisely adv akllca
withdraw v (para vs) ekmek; geri ekmek
wobbly adj istikrarsz, kararsz
woman n kadn
womb n rahim
wonderfully adv mkemmelce
workable adj uygulanabilir, allabilir
workhouse n slahevi, kk fabrika
workmanship n iilik
workplace n i yeri
worn adj ypranm, anm
worthless adj deersiz, ie yaramaz
worthwhile adj deer, deerli
wow ex vay be!
wreak v zarar vermek
wreck v enkaza evirmek
wreck n enkaz
wrestler n grei
write v yazmak
youth n gen
youthful adj gen
zinc n inko
zoo n hayvanat bahesi
zoological adj zoolojiyle ilgili
zoologist n zoolog

www.remzihoca.com

YKDiL FEN 151


ONLINE UYGULAMALAR

www.remzihoca.com

0 (222) 330 37 69 0 (532) 365 01 08


0 (850) 811 71 37 0 (532) 158 73 90
iletisim@remzihoca.com