You are on page 1of 14

Num. 8066 / 20.06.

2017 21482

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pblica Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pblica

RESOLUCI de 12 de juny de 2017, del director general RESOLUCIN de 12 de junio de 2017, del director gene-
de Recursos Humans i Econmics, per la qual es convo- ral de Recursos Humanos y Econmicos, por la que se
ca un concurs oposici, pel torn daccs lliure, per a la convoca un concurso-oposicin, por el turno de acceso
provisi de vacants de tcnic/a demergncies sanitries libre, para la provisin de vacantes de tcnico/a de emer-
dinstitucions sanitries. [2017/5342] gencias sanitarias de instituciones sanitarias. [2017/5342]

Publicat el Decret 123/2016, de 23 de setembre, del Consell, pel Publicado el Decreto 123/2016, de 23 de septiembre, del Consell,
qual saprova loferta docupaci pblica de 2016 per a personal dins- por el que se aprueba la ofertas de empleo pblico de 2016 para perso-
titucions sanitries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal nal de instituciones sanitarias dependientes de la Conselleria de Sanidad
i Salut Pblica, es procedeix a convocar un concurs oposici pel torn Universal y Salud Pblica, se procede a convocar concurso-oposicin
lliure per a la cobertura de les places anunciades de tcnic/a demergn- por el turno libre para la cobertura de las plazas anunciadas de tcnico/a
cies sanitries dinstitucions sanitries dependents de la Conselleria de de emergencias sanitarias de instituciones sanitarias dependientes de la
Sanitat Universal i Salut Pblica. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pblica.
La present convocatria es regeix pel que disposa el captol III del La presente convocatoria se rige por lo dispuesto en el captulo III
Decret 7/2003, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual del Decreto 7/2003, de 28 de enero, del Consell de la Generalitat, por
saprova el Reglament de selecci i provisi de places de personal esta- el cual se aprueba el Reglamento de seleccin y provisin de plazas de
tutari al servei dinstitucions sanitries de la Generalitat Valenciana. personal estatutario al servicio de instituciones sanitarias de la Genera-
litat Valenciana.
Aquesta Direcci General de Recursos Humans i Econmics, fent Esta Direccin General de Recursos Humanos y Econmicos, en
s de la competncia atribuda per larticle 19.3.A) del Decret 37/2017, uso de la competencia atribuida por el artculo 19.3.A) del Decreto
de 10 de mar, del Consell, pel qual saprova el Reglament orgnic i 37/2017, de 10 de marzo, del Consell, por el que se aprueba el Regla-
funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pblica, acorda mento orgnico y funcional de la Conselleria de Sanidad Universal y
establir les segents: Salud Pblica, acuerda establecer las siguientes:

Bases de la convocatria Bases de la convocatoria

1. Normes generals 1. Normas generales


1.1. Es convoquen proves selectives pel torn daccs lliure per a la 1.1. Se convocan pruebas selectivas por el turno de acceso libre
provisi de 10 places vacants de personal estatutari del grup C2, tcnic/a para la provisin de 10 plazas vacantes de personal estatutario del grupo
demergncies sanitries dinstitucions sanitries de la Conselleria de C2, tcnico/a de emergencias sanitarias de instituciones sanitarias de la
Sanitat Universal i Salut Pblica. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pblica.
1.2. El procs selectiu es dur a terme per mitj del sistema de con- 1.2. El proceso selectivo se llevar a cabo mediante el sistema de
curs oposici. concurso-oposicin.
1.3. De conformitat amb el Decret 123/2016 citat, es reserva 1 plaa 1.3. De conformidad con el Decreto 123/2016 citado, se realiza la
per a les persones que tinguen la condici legal de persones amb grau de reserva de 1 plaza para quienes tengan la condicin legal de personas
diversitat funcional igual o superior al 33%, dacord amb el que esta- con grado de diversidad funcional igual o superior al 33%, de acuerdo
bleixen els apartats 1 i 2 de larticle 4 del text refs de la Llei General con lo establecido por los apartados 1 y 2 del artculo 4 del texto refun-
de Drets de les Persones amb Discapacitat i de la seua Inclusi Social, dido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y
aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre. de su Inclusin Social, aprobado por el Real decreto legislativo 1/2013,
de 29 de noviembre.

2. Requisits de les persones aspirants 2. Requisitos de las personas aspirantes


Les condicions per a ladmissi a les proves hauran de reunir-se Las condiciones para la admisin a las pruebas debern reunirse en
en el moment de finalitzaci del termini de presentaci de sollicituds el momento de finalizacin del plazo de presentacin de solicitudes y
i mantindres durant tot el procs selectiu, fins al moment de la presa mantenerse durante todo el proceso selectivo, hasta el momento de la
de possessi. toma de posesin.
a) Requisits generals. a) Requisitos generales.
2.1. Posseir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat 2.1. Poseer la nacionalidad espaola o de cualquier otro estado
membre de la Uni Europea, aix com daquells estats en qu, per ra miembro de la Unin Europea, as como de aquellos estados a los que,
de tractats internacionals celebrats per la Uni Europea i ratificats per en virtud de tratados internacionales celebrados por la Unin Europea
Espanya, saplique la lliure circulaci de treballadors en els termes en y ratificados por Espaa, sea de aplicacin la libre circulacin de tra-
qu aquesta es troba definida en el Tractat Constitutiu de la Uni Euro- bajadores en los trminos en que esta se halla definida en el Tratado
pea, o ostentar aquest dret dacord amb el que preveu el Reial decret Constitutivo de la Unin Europea, u ostentar este derecho conforme a
543/2001, de 18 de maig. Independentment de la seua nacionalitat, lo previsto en el Real decreto 543/2001, de 18 de mayo. Independien-
podran participar el cnjuge dels espanyols i de les persones nacio- temente de su nacionalidad, podrn participar el cnyuge de las y los
nals daltres estats membres de la Uni Europea, i quan aix ho preveja espaoles y de las personas nacionales de otros estados miembros de
el corresponent tractat, el cnjuge dels nacionals dalgun estat en qu la Unin Europea, y cuando as lo prevea el correspondiente Tratado,
saplique la llibertat de circulaci dels treballadors, sempre que no esti- el cnyuge de los nacionales de algn estado en los que sea de aplica-
guen separats de dret. Aix mateix i amb les mateixes condicions que cin la libertad de circulacin de los trabajadores, siempre que no estn
els cnjuges, hi podran participar els descendents i els del seu cnjuge, separados de derecho. Asimismo y con las mismas condiciones que
menors de vint-i-un anys o majors daqueixa edat dependents. los cnyuges, podrn participar los descendientes y los de su cnyuge,
menores de veintin aos o mayores de dicha edad dependientes.
2.2. Tindre fets els setze anys i no haver aconseguit ledat de jubi- 2.2. Tener cumplidos diecisis aos y no haber alcanzado la edad
laci forosa. de jubilacin forzosa.
2.3. Posseir dins del termini de sollicituds especificat en aques- 2.3. Poseer dentro del plazo de solicitudes especificado en esta con-
ta convocatria, o tindre complides les condicions per a obtindrel, el vocatoria, o tener cumplidas las condiciones para obtenerlo, el ttulo
ttol de tcnic/a en emergncies sanitries establit en el Reial decret de tcnico/a en Emergencias Sanitarias establecido en el Real decreto
1397/2007, de 29 doctubre, i perms de conducci suficient, dins de les 1397/2007, de 29 de octubre, y permiso de conduccin suficiente, den-
Num. 8066 / 20.06.2017 21483

previsions contingudes en el Reial decret 836/2012, de 25 de maig, pel tro de las previsiones contenidas en el Real decreto 836/2012, de 25 de
qual sestableixen les caracterstiques tcniques, lequipament sanitari i mayo, por el que se establecen las caractersticas tcnicas, el equipa-
la dotaci del personal dels vehicles de transport sanitari per carretera. miento sanitario y la dotacin del personal de los vehculos de transpor-
te sanitario por carretera.
En el cas de titulacions obtingudes en lestranger shaur destar en En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deber estar
possessi de la credencial que nacredite lhomologaci. en posesin de la credencial que acredite su homologacin.
2.4. Posseir la capacitat funcional necessria per a lexercici de les 2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeo de
tasques que es deriven del corresponent nomenament, capacitat que las tareas que se deriven del correspondiente nombramiento, capacidad
sacreditar en el termini requerit en aquesta convocatria per mitj de que se acreditar en el plazo requerido en esta convocatoria mediante
certificat mdic, i la presa de possessi queda supeditada a la superaci certificado mdico, quedando la toma de posesin supeditada a la supe-
daquest requisit. racin de este requisito.
2.5. No haver sigut separat, o haver-se revocat el seu nomenament 2.5. No haber sido separado/a, o haberse revocado su nombramiento
com a personal funcionari inter, amb carcter ferm per mitj dun como personal funcionario interino, con carcter firme mediante pro-
procediment disciplinari de cap administraci pblica o rgan consti- cedimiento disciplinario de ninguna administracin pblica u rgano
tucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentncia ferma per a constitucional o estatutario, ni hallarse inhabilitado/a por sentencia
lexercici de qualssevol funcions pbliques o daquelles prpies del cos, firme para el ejercicio de cualesquiera funciones pblicas o de aque-
agrupaci professional o escala objecte de la convocatria. En el cas llas propias del cuerpo, agrupacin profesional o escala objeto de la
de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per cap sentncia ferma o convocatoria. En el caso de personal laboral, no hallarse inhabilitado/a
com a conseqncia dhaver sigut despatxat disciplinriament de forma por sentencia firme o como consecuencia de haber sido despedido/a dis-
procedent, per a exercir funcions semblants a les prpies de la categoria ciplinariamente de forma procedente, para ejercer funciones similares
professional a qu es pretn accedir. Si es tracta de persones nacionals a las propias de la categora profesional a la que se pretende acceder.
daltres Estats, no trobar-se inhabilitades o en situaci equivalent ni Tratndose de personas nacionales de otros Estados, no hallarse inha-
haver sigut sotmeses a sanci disciplinria o equivalent que impedisca bilitadas o en situacin equivalente ni haber sido sometidas a sancin
en els mateixos termes en el seu Estat laccs a locupaci pblica. disciplinaria o equivalente que impida en los mismos trminos en su
Estado el acceso al empleo pblico.
2.6. Haver ingressat la taxa de participaci, en el cas de no estar-ne 2.6. Haber ingresado la tasa de participacin, en el caso de no estar
exempt, segons sespecifica en la base 3 daquesta convocatria. exento/a de la misma, segn se especifica en la base 3 de esta convo-
catoria.
2.7. No ostentar plaa en propietat de la mateixa categoria i especi- 2.7. No ostentar plaza en propiedad de la misma categora y espe-
alitat en el Sistema Nacional de Salut. cialidad en el Sistema Nacional de Salud.
b) Moment en qu sha dacreditar el compliment dels requisits per b) Momento en que se ha de acreditar el cumplimiento de los requi-
a concursar. sitos para concursar.
La documentaci que acredite els requisits per a participar per la La documentacin que acredite los requisitos para participar en el
quota de persones amb diversitat funcional, aix com, per a lexempci cupo de personas con diversidad funcional, as como, a efectos de exen-
o minoraci de la taxa de participaci, ser membre de famlia nombrosa cin o minoracin de la tasa de participacin, ser miembro de familia
general o especial o de famlia monoparental general o especial o vcti- numerosa general o especial o de familia monoparental general o espe-
ma de violncia sobre la dona, ser aportada fsicament durant el termini cial o vctima de violencia sobre la mujer, ser aportada fsicamente
de presentaci de sollicituds en els registres especificats en la base 3.3, durante el plazo de presentacin de solicitudes en los registros especi-
per mitj de lentrega de la fotocpia compulsada de la sollicitud, en ficados en la base 3.3, mediante la entrega de la fotocopia compulsada
el seu anvers i revers. de la misma, en su anverso y reverso.
La resta de requisits sacreditaran tamb per mitj de fotocpia ben El resto de requisitos se acreditarn tambin mediante fotocopia
compulsada en lanvers i revers de cada document, i hauran de ser apor- debidamente compulsada en el anverso y reverso de cada documento, y
tats dins del termini establit en la base 6.5 daquesta resoluci, desprs debern ser aportados dentro del plazo establecido en la base 6.5 de esta
de la superaci del concurs oposici. resolucin, tras la superacin del concurso-oposicin.

3. Sollicituds 3. Solicitudes
3.1. Prviament a lompliment de la sollicitud laspirant trobar 3.1. Previamente a la cumplimentacin de la solicitud el/la aspirante
un desplegable amb les distintes categories o especialitats convocades. encontrar un desplegable con las distintas categoras o especialidades
En el desplegable haur de triar la categoria o especialitat pel torn lliu- convocadas. En el desplegable deber elegir la categora o especialidad
re o, si s el cas, la categoria o especialitat per promoci interna. Les por el turno libre o, en su caso, la categora o especialidad por promo-
persones aspirants noms podran participar a travs dun dels dos siste- cin interna. Las personas aspirantes solo podrn participar a travs de
mes daccs assenyalats. La quota de persones amb diversitat funcional uno de los dos sistemas de acceso sealados. El cupo de personas con
noms estar incls en el sistema daccs pel torn lliure. diversidad funcional solamente estar incluido en el sistema de acceso
por el turno libre.
3.2. Les persones interessades a participar en el concurs oposici 3.2. Las personas interesadas en participar en el concurso-oposicin
hauran domplir la sollicitud que figura en la pgina oficial de la Con- debern rellenar la solicitud que figura en la pgina oficial de la Conse-
selleria de Sanitat Universal i Salut Pblica, www.san.gva.es, seguint lleria de Sanidad Universal y Salud Pblica, www.san.gva.es, siguiendo
les instruccions que hi figuren. las instrucciones que figuran en la misma.
En el cas que el/la participant compte amb certificat digital, a travs En el caso de que el/la participante cuente con certificado digital,
de la pgina oficial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pblica a travs de la pgina oficial de la Conselleria de Sanidad Universal y
podr omplir la sollicitud, pagar les taxes de participaci en cas de no Salud Pblica podr rellenar la solicitud, pagar las tasas de participa-
estar-ne exempt i registrar-la per via telemtica. cin en caso de no estar exento/a y registrar dicha solicitud por va
telemtica.
En el cas de no disposar de certificat digital, la persona interessada En el caso de no disponer de certificado digital, el interesado deber:
ha de:
Omplir la instncia que figura en la pgina oficial de la Conse- Rellenar la instancia que figura en la pgina oficial de la Conselle-
lleria de Sanitat Universal i Salut Pblica, www.san.gva.es ria de Sanidad Universal y Salud Pblica, www.san.gva.es
Imprimir els tres exemplars de qu consta la sollicitud. Imprimir los tres ejemplares de que consta dicha solicitud.
Pagar la taxa de participaci (8,86), en el cas de no estar-ne Pagar la tasa de participacin (8,86), en el caso de no estar
exempt, en una de les entitats bancries collaboradores establides en exento/a de la misma, en una de las entidades bancarias colaborado-
la sollicitud, per mitj de la presentaci dels tres exemplars, els quals ras establecidas en dicha solicitud, mediante la presentacin de los tres
Num. 8066 / 20.06.2017 21484

seran segellats per lentitat bancria. Un dels exemplars quedar en ejemplares, los cuales sern sellados por la entidad bancaria. Uno de los
poder de lentitat. ejemplares quedar en poder de dicha entidad.
Entregar els altres dos exemplars en una de les unitats de registre Entregar los otros dos ejemplares en una de las unidades de regis-
especificades en el punt tro especificadas en el punto 3.3.
3.3. Lacreditaci del pagament de la taxa es realitzar, en el cas de La acreditacin del pago de la tasa se realizar, en el caso de no
no estar-ne exempt, per mitj de la validaci mecnica de la sollicitud, estar exento/a de la misma, mediante la validacin mecnica de la soli-
realitzada per lentitat collaboradora en qu es realitze lingrs, o per citud, realizada por la entidad colaboradora en la que se realice el ingre-
mitj duna certificaci expedida per la mateixa entitat en qu figure so, o mediante certificacin expedida por la misma en la que figure el
limport i la data de lingrs. importe y la fecha del ingreso.
El personal que acredite la condici de persona amb diversitat fun- El personal que acredite su condicin de persona con diversidad
cional amb un grau igual o superior al 33% estar exempt del pagament funcional con un grado igual o superior al 33% estar exento del pago
de la taxa, tal com estableix la vigent Llei de Taxes de la Generalitat de la tasa, conforme establece la vigente Ley de Tasas de la Generalitat
Valenciana. Valenciana.
Aix mateix estar exempt del pagament de la taxa el personal que Asimismo estar exento del pago de la tasa el personal que acredite
acredite la condici de membre de famlia nombrosa de categoria espe- su condicin de miembro de familia numerosa de categora especial o
cial o de famlia monoparental de categoria especial. de familia monoparental de categora especial.
Tamb estaran exemptes del pagament de la taxa les vctimes dac- Tambin estarn exentas del pago de la tasa las vctimas de actos
tes de violncia, la condici de les quals siga acreditada pels mitjans de violencia, cuya condicin sea acreditada por los medios previstos en
previstos en la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, inte- la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, integral contra la
gral contra la violncia sobre la dona en lmbit de la Comunitat Valen- violencia sobre la mujer en el mbito de la Comunitat Valenciana.
ciana.
El personal que acredite la seua condici de membre de famlia El personal que acredite su condicin de miembro de familia nume-
nombrosa de categoria general o de famlia monoparental de categoria rosa de categora general o de familia monoparental de categora general
general gaudir duna bonificaci del 50% de la taxa. gozar de una bonificacin del 50% de la tasa.
Amb carcter general, gaudiran duna bonificaci del 10% de lim- Con carcter general, gozarn de una bonificacin del 10% del
port de la taxa que els corresponga pagar les persones participants que importe de la tasa que les corresponda pagar las personas participantes
realitzen la presentaci de la sollicitud i el pagament de la taxa, en el que realicen la presentacin de la solicitud y el pago de la tasa, en el
cas de no estar-ne exempts, per mitjans telemtics. Limpagament de caso de no estar exentos, por medios telemticos.
la taxa dins del termini de sollicituds, excepte els casos dexempci El impago de la tasa dentro del plazo de solicitudes, salvo los casos
referits, suposar lexclusi del procs selectiu, i ser nicament esme- de exencin referidos, supondr la exclusin del proceso selectivo, sien-
nable un eventual error en limport ingressat. do nicamente subsanable un eventual error en el importe ingresado.
3.3. Les sollicituds, segellades per lentitat bancria en el cas de 3.3. Las solicitudes, selladas por la entidad bancaria en el caso de
no-exempci de la taxa, es podran presentar en les unitats de registre de no exencin de la tasa, se podrn presentar en las Unidades de Registro
les segents dependncies administratives: de las siguientes dependencias administrativas:
03001 Alacant: c/ Girona, nm. 26. 03001Alicante: c/ Gerona, nm. 26.
03801 Alcoi: plaa dEspanya, nm. 2. 03801 Alcoy: pl. de Espaa, nm. 2.
12001 Castell de la Plana: c/ Hort dels Corders, nm. 12. 12001 Castelln de la Plana: c/ Huerto Sogueros, nm. 12.
46008 Valncia: av. Ferran el Catlic, nm. 74. 46008 Valncia: av. Fernando el Catlico, nm. 74.
Tamb podran presentar-se en qualsevol dels registres generals dels Tambin podrn presentarse en cualquiera de los registros generales
departaments de salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut de los departamentos de salud de la Conselleria de Sanidad Universal
Pblica, o per mitj de qualsevol de les formes previstes en la Llei del y Salud Pblica, o mediante cualquiera de las formas previstas en la
Procediment Administratiu Com de les Administracions Pbliques. Ley del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones
Pblicas.
Un dels exemplars de la sollicitud quedar en poder de la persona Uno de los ejemplares de la solicitud quedar en poder de la per-
interessada i li servir de justificant. En el cas de presentaci telemtica sona interesada y le servir de justificante. En el caso de presentacin
per mitj de certificat digital, podr imprimir-se el justificant de presen- telemtica mediante certificado digital, podr imprimirse el justificante
taci des de la mateixa plataforma. de presentacin desde la misma plataforma.
En cas de presentaci de la sollicitud sense certificat digital, el En caso de presentacin de la solicitud sin certificado digital, el
pagament en lentitat bancria no comportar per si mateix ladmissi pago en la entidad bancaria no conllevar por s mismo la admisin al
al procs selectiu, i ha de presentar-se la sollicitud dins del termini i en proceso selectivo, debiendo presentarse la solicitud en tiempo y forma
la forma corresponent en els registres previstos anteriorment. en los registros previstos anteriormente.
Ser procedent la devoluci de les taxes per drets dexamen nica- Proceder la devolucin de las tasas por derechos de examen ni-
ment en els supsits i procediments previstos en la vigent Llei de Taxes camente en los supuestos y procedimientos contemplados en la vigente
de la Generalitat. Ley de Tasas de la Generalitat.
3.4. El termini de presentaci de sollicituds comenar lendem de 3.4. El plazo de presentacin de solicitudes comenzar al da
la publicaci daquesta convocatria en el Diari Oficial de la Genera- siguiente de la publicacin de esta convocatoria en el Diari Oficial de
litat Valenciana i acabar el mateix dia del mes segent a aquell en qu la Generalitat Valenciana y acabar el mismo da del mes siguiente
shaja publicat. Si fra inhbil, el termini finalitzar al segent dia hbil. a aquel en que se haya publicado. Si fuera inhbil, el plazo finalizar
En cas de no haver-hi dia equivalent en el mes segent a la publicaci, al siguiente da hbil. En caso de no haber da equivalente en el mes
el termini finalitzar lltim dia del mes segent al de publicaci de la siguiente a la publicacin, el plazo finalizar el ltimo da del mes
convocatria. siguiente al de publicacin de la convocatoria.
3.5. La consignaci de dades falses en la instncia, o en la docu- 3.5. La consignacin de datos falsos en la instancia, o en la docu-
mentaci aportada per les persones aspirants, comportar lexclusi del mentacin aportada por las personas aspirantes, conllevar la exclusin
concurs i/o nullitat de la plaa adjudicada, si s el cas, sense perju de del concurso y/o nulidad de la plaza adjudicada, en su caso, sin perjuicio
les mesures legals que corresponga. de las medidas legales que corresponda.
3.6. El domicili que figure en les sollicituds es considerar lnic 3.6. El domicilio que figure en las solicitudes se considerar el
vlid per a notificacions, i ser responsabilitat exclusiva de la persona nico vlido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclu-
aspirant tant els errors en la consignaci com la comunicaci a lrgan siva del aspirante tanto los errores en la consignacin del mismo como
convocant de qualsevol canvi del domicili. la comunicacin al rgano convocante de cualquier cambio de dicho
domicilio.
3.7. El tribunal establir, per a les persones amb diversitat funcional 3.7. El Tribunal establecer, para las personas con diversidad fun-
que aix ho solliciten, les adaptacions possibles de temps i mitjans per cional que as lo soliciten, las adaptaciones posibles de tiempo y medios
Num. 8066 / 20.06.2017 21485

a la realitzaci de lexercici. Les adaptacions no podran desvirtuar el para la realizacin del ejercicio. Dichas adaptaciones no podrn desvir-
carcter de les proves, la finalitat de les quals s valorar laptitud dels tuar el carcter de las pruebas, cuya finalidad es valorar la aptitud de los
aspirants per a les funcions prpies de la categoria a qu concorren. Les aspirantes para las funciones propias de la categora a la que concurren.
mesures dadaptaci sollicitades hauran de figurar en la sollicitud de Las medidas de adaptacin solicitadas debern figurar en la solicitud de
participaci, i podran ser: participacin, y podrn ser:
1) Eliminaci de barreres arquitectniques i taula adaptada a la cadi- 1) Eliminacin de barreras arquitectnicas y mesa adaptada a la
ra de rodes. silla de ruedas.
2) Ampliaci del temps de duraci de la prova. Per a poder dur a 2) Ampliacin del tiempo de duracin de la prueba. Para poder lle-
terme aquesta mesura dadaptaci, les persones aspirants hauran den- var a cabo esta medida de adaptacin, las personas aspirantes debern
tregar durant el termini de presentaci de sollicituds obligatriament entregar durante el plazo de presentacin de solicitudes obligatoriamen-
el certificat expedit per lrgan oficial competent que especifique: te el certificado expedido por el rgano oficial competente que especifi-
diagnstic i el nombre de minuts dampliaci que recomana. que: diagnstico y el nmero de minutos de ampliacin que recomienda.
3) Augment de la grandria dels carcters del qestionari, per difi- 3) Aumento del tamao de los caracteres del cuestionario, por difi-
cultat de visi. cultad de visin.
4) Necessitat dintrpret, a causa de sordera. 4) Necesidad de intrprete, debido a sordera.
5) Sistema Braille descriptura, o ajuda duna persona per ser invi- 5) Sistema braille de escritura, o ayuda de una persona por ser invi-
dent. dente.
6) Altres, especificant quals. 6) Otras, especificando cuales.
4. Admissi i exclusi daspirants 4. Admisin y exclusin de aspirantes
4.1. Finalitzat el termini de presentaci de sollicituds, el director 4.1. Finalizado el plazo de presentacin de solicitudes, el director
general de Recursos Humans i Econmics aprovar, mitjanant una general de Recursos Humanos y Econmicos aprobar, mediante reso-
resoluci, la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses lucin, la lista provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas
i es publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el text de publicndose en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el texto
la resoluci i la relaci de persones admeses i excloses amb expressi de la resolucin y la relacin de personas admitidas y excluidas con
de les causes dexclusi. expresin de las causas de exclusin.
Les persones aspirants podran, en el cas derror o exclusi, esmenar Las personas aspirantes podrn, en el caso de error o exclusin,
els errors en qu hagen incorregut en la seua sollicitud, o realitzar les subsanar los errores en que hayan incurrido en su solicitud, o realizar las
allegacions que tinguen per convenient en el termini de 10 dies hbils alegaciones que tengan por conveniente en el plazo de 10 das hbiles
comptats a partir del segent al de la publicaci de la relaci provisional contados a partir del siguiente al de la publicacin de la relacin provi-
de persones admeses i excloses. sional de personas admitidas y excluidas.
En tot cas, a fi devitar errors i, en el supsit de produir-se, possibi- En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de produ-
litar la seua esmena dins del termini i en la forma corresponent, les per- cirse, posibilitar su subsanacin en tiempo y forma, las personas aspi-
sones aspirants comprovaran no sols que no figuren arreplegades en la rantes comprobarn no solo que no figuran recogidas en la relacin pro-
relaci provisional de persones excloses sin, a ms, que les seues dades visional de personas excluidas sino, adems, que sus datos personales
personals consten correctament en les relacions de persones admeses. constan correctamente en las relaciones de personas admitidas.
4.2. Una vegada finalitzat el termini desmena derrors, es publicar 4.2. Una vez finalizado el plazo de subsanacin de errores, se
en el DOGV la resoluci definitiva de persones admeses i excloses. En publicar en el DOGV la resolucin definitiva de personas admitidas y
aquesta resoluci sindicar el lloc, la data i hora de la prova, publicaci excluidas. En esta resolucin se indicar el lugar, la fecha y hora de la
que haur de fer-se amb una antelaci mnima de 15 dies naturals al dia prueba, publicacin que deber hacerse con una antelacin mnima de
de realitzaci. Aquesta publicaci servir de notificaci a les persones 15 das naturales a la realizacin de la misma. Esta publicacin servir
interessades. de notificacin a los/as interesados/as.

5. Tribunal 5. Tribunal
5.1. El tribunal ser nomenat pel director general de Recursos 5.1. El Tribunal ser nombrado por el director general de Recursos
Humans i Econmics i la seua composici ha de complir el que esta- Humanos y Econmicos y su composicin ser acorde a lo estipulado
bleix larticle 60 del text refs de la Llei de lEstatut Bsic de lEmpleat en el artculo 60 del texto refundido de la Ley del Estatuto Bsico del
Pblic. La relaci nominal dels seus membres ser publicada amb una Empleado Pblico. La relacin nominal de sus miembros ser publicada
antelaci dun mes com a mnim al comenament de les proves. El con una antelacin de un mes como mnimo al comienzo de las pruebas.
tribunal estar compost per cinc membres i ha de designar-se el mateix El Tribunal estar compuesto por cinco miembros, debiendo designarse
nombre de suplents, i constar dun/a president/a, un/a secretari/a i tres el mismo nmero de suplentes, y constar de un/a presidente/a, un/a
vocals. Els tres vocals hauran de posseir la titulaci requerida per a secretario/a y tres vocales. Los tres vocales debern poseer la titulacin
laccs a la mateixa categoria convocada. requerida para el acceso a la misma categora convocada.
5.2. Corresponen al tribunal les funcions relatives a la determinaci 5.2. Corresponde al Tribunal las funciones relativas a la determi-
concreta del contingut de les proves i a la qualificaci de les persones nacin concreta del contenido de las pruebas y a la calificacin de las
admeses, tant en la fase de loposici com en la fase del concurs, aix personas admitidas, tanto en la fase de la oposicin como en la fase del
com, en general, ladopci de totes les mesures que siguen necessri- concurso, as como, en general, la adopcin de cuantas medidas sean
es amb vista al correcte desenvolupament de les proves selectives. El precisas en orden al correcto desarrollo de las pruebas selectivas. El
funcionament del tribunal sadaptar al que estableix la Llei del Proce- funcionamiento del Tribunal se adaptar a lo que establece la Ley del
diment Administratiu Com de les Administracions Pbliques i la resta Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas
de normativa vigent. y dems normativa vigente.
5.3. Per a comunicacions i la resta dincidncies, el tribunal tindr la 5.3. A efectos de comunicaciones y dems incidencias, el Tribunal
seu en els serveis centrals de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut tendr su sede en los servicios centrales de la Conselleria de Sanidad
Pblica, carrer del Misser Masc, 31. CP 46010. Valncia. Universal y Salud Pblica, c/ Micer Masc, 31. CP 46010. Valencia.

6. Desenvolupament de la convocatria 6. Desarrollo de la convocatoria


Les proves selectives pel sistema de concurs oposici consistiran en Las pruebas selectivas por el sistema de concurso-oposicin consis-
la celebraci de cada una de les dites fases, a fi de determinar laptitud tirn en la celebracin de cada una de dichas fases, a fin de determinar
de les persones aspirants i de fixar lordre de prelaci per a la selecci. la aptitud de las personas aspirantes y de fijar el orden de prelacin de
las mismas para la seleccin.
6.1. La fase doposici comportar la realitzaci per les persones 6.1. La fase de oposicin supondr la realizacin por las personas
aspirants dun exercici eliminatori. aspirantes de un ejercicio eliminatorio.
Num. 8066 / 20.06.2017 21486

6.1.1. Lexercici consistir en la contestaci per escrit, en el termini 6.1.1. El ejercicio consistir en la contestacin por escrito, en el
de 73 minuts, dun qestionari de 60 preguntes sobre el contingut dels plazo de 73 minutos, de un cuestionario de 60 preguntas sobre el conte-
33 temes que sinclouen en lannex I. nido de los 33 temas que se incluyen en el anexo I:
Del qestionari, 8 preguntes seran de carcter teric i versaran sobre De dicho cuestionario, 8 preguntas sern de carcter terico y ver-
el temari de normativa general, normativa sanitria i informtica. Les sarn sobre el temario de normativa general, normativa sanitaria comn
52 preguntes restants seran tant de carcter teric com prctic i versaran e informtica. Las 52 preguntas restantes sern tanto de carcter terico
sobre els 20 temes del temari especfic de la categoria. como prctico y versarn sobre los 20 temas del temario especfico de
la categora.
Lexercici tindr com a finalitat valorar les aptituds, destreses i El ejercicio tendr como finalidad valorar las aptitudes, destrezas y
capacitat professional de les persones aspirants en relaci amb les fun- capacidad profesional de las personas aspirantes en relacin a las fun-
cions prpies de la categoria a qu opten. ciones propias de la categora a la que optan.
El qestionari ser tipus test en forma de preguntes amb quatre res- El cuestionario ser tipo test en forma de preguntas con cuatro res-
postes, de les quals noms una ser la correcta. puestas, de las cuales solo una de ellas ser la correcta.
6.1.2. Les persones aspirants seran convocades per a la realitzaci 6.1.2. Las personas aspirantes sern convocadas para la realizacin
de lexercici en crida nica, i quedaran decaigudes en els seus drets les del ejercicio en llamamiento nico, quedando decadas en sus derechos
qui no compareguen a fer-lo. las que no comparezcan a realizarlo.
Els aspirants hauran dacreditar la seua identitat per mitj de la pre- Los/las aspirantes debern acreditar su identidad mediante la pre-
sentaci de loriginal del DNI, passaport o perms de conduir, i no seran sentacin del original del DNI, pasaporte o permiso de conducir, sin
vlides les fotocpies compulsades daquests documents. En cas de que sean vlidas las fotocopias compulsadas de dichos documentos. En
robatori o prdua, hauran de presentar la denncia davant de la Policia caso de robo o extravo, debern presentar la denuncia ante la Polica
juntament amb un altre document oficial amb foto. Aix mateix, hauran junto a otro documento oficial con foto. Asimismo, debern llevar el
de portar el justificant de presentaci de la seua sollicitud de participa- justificante de presentacin de su solicitud de participacin por si les
ci per si els fra requerit. fuera requerido.
Els membres del tribunal i el personal collaborador no permetran Los miembros del Tribunal y el personal colaborador no permitirn
laccs a laula de la persona que comparega una vegada conclosa la el acceso al aula de la persona que comparezca una vez concluido el
crida i tancada la porta de laula que li corresponga. llamamiento y cerrada la puerta del aula que le corresponda.
Donat el carcter de la prova, el tribunal prendr les mesures que Dado el carcter de la prueba, el Tribunal tomar las medidas que
siguen necessries per a garantir lanonimat en la valoraci de la prova, sean necesarias para garantizar el anonimato en la valoracin de la
i sanullaran els exercicis en qu es continguera alguna marca que misma, siendo anulados todos aquellos ejercicios en los que se contu-
poguera identificar-ne lautoria. viera alguna marca que pudiera identificar su autora.
6.1.3. Valoraci de lexercici. 6.1.3. Valoracin del ejercicio.
La puntuaci mxima en la fase doposici ser de 100 punts. La puntuacin mxima en la fase de oposicin ser de 100 puntos.
La puntuaci sobtindr dacord amb les regles segents: La puntuacin se obtendr de acuerdo con las siguientes reglas:
Primera. Les contestacions errnies es valoraran negativament amb Primera. Las contestaciones errneas se valorarn negativamente
una penalitzaci equivalent a un ter del valor de cada contestaci cor- con una penalizacin equivalente a un tercio del valor de cada contes-
recta i les contestacions en blanc ni puntuen ni penalitzen. La frmula tacin correcta y las contestaciones en blanco ni puntan ni penalizan.
de correcci ser: respostes correctes netes = nombre dencerts (nom- La frmula de correccin ser: respuestas correctas netas = nm. de
bre derrors/3). aciertos (nm. de errores/3).
Cada contestaci vlida rebr una valoraci dun punt. Es restar Cada contestacin vlida recibir una valoracin de un punto. Se
033 punts per cada una de les respostes incorrectes i es deixaran sense restar 033 puntos por cada una de las respuestas incorrectas y se deja-
valorar les preguntes no respostes. De les operacions anteriors sobtin- rn sin valorar las preguntas no respondidas. De las operaciones ante-
dr la valoraci particular de lexercici realitzat per cada aspirant. riores se obtendr la valoracin particular del ejercicio realizado por
cada aspirante.
Segona. Una vegada obtingut el llistat amb totes les puntuacions, es Segunda. Una vez obtenido el listado con todas las puntuaciones,
reconvertiran totes dacord amb la puntuaci mxima de 100 punts que se reconvertirn estas conforme a la puntuacin mxima de 100 puntos
correspon a la fase doposici. que corresponde a la fase de oposicin.
Tercera. Avaluades totes les persones participants, es calcular la Tercera. Evaluadas todas las personas participantes, se hallar la
mitjana aritmtica del deu per cent de les millors puntuacions particu- media aritmtica del diez por cien de las mejores puntuaciones particu-
lars, expressada amb els dos primers decimals. lares, expresada con los dos primeros decimales.
Quarta. Es consideraran aprovades aquelles persones aspirants que Cuarta. Se considerarn aprobadas aquellas personas aspirantes que
obtinguen una puntuaci igual o superior al 50% de la mitjana aritmti- obtengan una puntuacin igual o superior al 50% de la media aritmtica
ca referida, amb un lmit mnim de 35 punts. Per davall deixa puntuaci referida, con un lmite mnimo de 35 puntos. Por debajo de esa puntua-
no podr considerar-se aprovat lexercici. cin no podr considerarse aprobado el ejercicio.
6.1.4. Publicaci de resultats i terminis dallegacions. 6.1.4. Publicacin de resultados y plazos de alegaciones.
Finalitzat lexercici, el tribunal far pblic el full de correcci en la Finalizado el ejercicio, el Tribunal har pblica la planilla de correc-
pgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pblica, www. cin del mismo en la pgina web de la Conselleria de Sanidad Universal
san.gva.es. Els/les aspirants disposaran dun termini de 5 dies hbils, a y Salud Pblica, www.san.gva.es. Los/las aspirantes dispondrn de un
comptar des de lendem daquesta publicaci, per a realitzar les alle- plazo de cinco das hbiles, a contar desde el da siguiente a esta publi-
gacions que estimen pertinents en relaci a possibles errors. cacin, para realizar las alegaciones que estimen pertinentes en relacin
a posibles errores en la misma.
Transcorregut aquest termini, el tribunal publicar en lesmentada Transcurrido dicho plazo, el Tribunal publicar en la citada pgina
pgina web el full definitiu de correcci de lexercici juntament amb web la planilla definitiva de correccin del ejercicio junto a la relacin
la relaci provisional de persones aprovades i suspeses per lordre de provisional de personas aprobadas y suspendidas por el orden de pun-
puntuaci aconseguida. Amb carcter informatiu es far la publicaci tuacin alcanzada. A efectos informativos se realizar dicha publicacin
en els taulers danuncis de les direccions territorials. en los tablones de anuncios de las Direcciones Territoriales
Les persones aspirants disposaran dun termini de 10 dies hbils, a Las personas aspirantes dispondrn de un plazo de 10 das hbiles,
comptar des de lendem daquesta publicaci, per a fer les allegacions a contar desde el da siguiente a esta publicacin, para realizar las ale-
que estimen pertinents. gaciones que estimen pertinentes.
Vistes les allegacions, el tribunal publicar de la mateixa manera Vistas las alegaciones, el Tribunal publicar de la misma forma la
la relaci definitiva daspirants que hagen superat la fase doposici relacin definitiva de aspirantes que han superado la fase de oposicin
i tamb la relaci de persones suspeses, per ordre de puntuaci, amb y tambin la relacin de personas suspendidas, por orden de puntuacin,
Num. 8066 / 20.06.2017 21487

indicaci de la puntuaci aconseguida. Les allegacions es consideraran con indicacin de la puntuacin alcanzada. Las alegaciones se conside-
contestades amb lesmentada publicaci. rarn contestadas con la citada publicacin.
Podr superar la fase doposici un nombre daspirants superior al Podr superar la fase de oposicin un nmero de aspirantes superior
de places convocades. al de plazas convocadas.
Els qui hagueren superat la fase doposici disposaran de 10 dies Quienes hubieren superado la fase de oposicin dispondrn de 10
hbils a partir de lendem de la publicaci de la relaci definitiva de das hbiles a partir del da siguiente de la publicacin de la relacin
persones aprovades, per a presentar fotocpia compulsada dels docu- definitiva de personas aprobadas, para presentar fotocopia compulsada
ments acreditatius dels mrits valorables en la fase de concurs segons el de los documentos acreditativos de los mritos valorables en la fase
barem especificat en lannex II, aix com limprs ben omplit de lauto- de concurso segn el baremo especificado en el anexo II, as como el
barem que sadjunta al mateix annex, i han de presentar tot aix en les impreso debidamente cumplimentado del autobaremo que se acompaa
unitats de registre esmentades en la base 3.3 de la convocatria. en dicho anexo, debindose presentar todo ello en las unidades de regis-
tro citadas en la base 3.3 de la convocatoria.
6.2. En la fase de concurs, a la qual noms accediran els qui hagen 6.2. En la fase de concurso, a la que solo accedern quienes hayan
superat la fase doposici, es valoraran els mrits, dacord amb lordre superado la fase de oposicin, se valorarn los mritos, conforme a la
de 7 de maig de 2007, del conseller de Sanitat, per la qual saproven els Orden de 7 de mayo de 2007, del conseller de Sanidad, por la que se
barems de mrits daplicaci als processos selectius per a la cobertura aprueban los baremos de mritos de aplicacin a los procesos selecti-
de places de personal estatutari al servei dinstitucions sanitries de la vos para la cobertura de plazas de personal estatutario al servicio de
Generalitat Valenciana, i es reproduir el barem aplicable en lannex II. instituciones sanitarias de la Generalitat Valenciana, reproducindose
La puntuaci mxima en aquesta fase ser de 100 punts. Els mrits valo- el baremo aplicable en el anexo II. La puntuacin mxima en esta fase
rables seran els obtinguts fins a lltim dia del termini de presentaci de ser de 100 puntos. Los mritos valorables sern los obtenidos hasta
sollicituds de participaci. el ltimo da del plazo de presentacin de solicitudes de participacin.
No caldr presentar el certificat de coneixement del valenci expedit No se deber presentar certificado de conocimiento del valenciano
o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valncia, ja expedido u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements
que aquesta informaci laportar la mateixa Junta. de Valenci, puesto que dicha informacin ser aportada por la misma
Junta.
El tribunal, que noms podr valorar la documentaci ben acredita- El Tribunal, que solo podr valorar la documentacin debidamente
da i aportada dins del termini i en la forma corresponent, podr requerir acreditada y aportada en tiempo y forma, podr requerir cualquier acla-
qualsevol aclariment al respecte. Quan el requeriment no siga ats, no racin sobre la misma. Cuando el requerimiento no sea atendido no ser
ser valorat el mrit corresponent. El tribunal podr aix mateix solli- valorado el mrito correspondiente. El Tribunal podr asimismo solici-
citar a les persones aspirants una cpia traduda, per traductor jurat, dels tar a las personas aspirantes copia traducida, por traductor jurado, de
documents presentats quan estiguen redactats en idiomes diferents dels los documentos presentados cuando estos estn redactados en idiomas
oficials a la Comunitat Valenciana. distintos a los oficiales en la Comunidad Valenciana.
6.3. Resoluci provisional del concurs oposici. 6.3. Resolucin provisional del concurso-oposicin.
Finalitzades la fase doposici i la fase de concurs, el tribunal far Finalizadas la fase de oposicin y la fase de concurso, el Tribunal
pblic en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la relaci das- har pblico en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana la relacin
pirants que han arribat fins a aquest punt del procs selectiu, amb les- de aspirantes que han llegado hasta este punto del proceso selectivo,
pecificaci de la puntuaci total obtinguda en cada fase. Els empats especificando la puntuacin total obtenida en cada fase. Los empates
en la puntuaci total es resoldran en favor de la persona aspirant que en la puntuacin total se resolvern en favor de la persona aspirante que
haja obtingut ms puntuaci en la fase doposici. Si subsistira lem- haya obtenido mayor puntuacin en la fase de oposicin. De subsistir el
pat, es resoldria dacord amb els criteris especificats en el barem de empate, se resolver conforme a los criterios especificados en el baremo
mrits. Si una vegada aplicats persistira lempat, es resoldria a favor de mritos. Aplicados estos y si persistiera el empate, se resolver a
del sexe infrarepresentat, tenint en compte el total de persones en actiu favor del sexo infrarrepresentado, teniendo en cuenta el total de perso-
de la categoria/especialitat en les institucions sanitries dependents de nas en activo de la categora/especialidad en las instituciones sanitarias
la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pblica, i es considera infra- dependientes de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pblica,
representat el sexe que no ocupe almenys el quaranta per cent de la considerndose infrarrepresentado el sexo que no ocupe al menos el
plantilla corresponent a la categoria/especialitat. cuarenta por ciento de la plantilla correspondiente a la categora/espe-
cialidad.
Les persones aspirants disposaran dun termini de 10 dies hbils, a Las personas aspirantes dispondrn de un plazo de 10 das hbiles,
comptar des de lendem daquesta publicaci, per a fer les allegacions a contar desde el da siguiente a esta publicacin, para realizar las ale-
que estimen pertinents relatives a la puntuaci de la fase de concurs. gaciones que estimen pertinentes relativas a la puntuacin de la fase de
concurso.
6.4. Resoluci definitiva del concurs oposici. 6.4. Resolucin definitiva del concurso-oposicin.
Vistes les allegacions, la relaci ordenada definitiva daspirants Vistas las alegaciones, la relacin ordenada definitiva de aspirantes
desprs de les fases doposici i de concurs ser publicada pel tribunal tras las fases de oposicin y de concurso ser publicada por el Tribunal
de la mateixa manera que la relaci provisional. en la misma forma que la relacin provisional.
Per tal de garantir la quota de places reservades a persones amb En orden a garantizar el cupo de plazas reservadas a personas con
diversitat funcional, i en el supsit que, seguint lordre de puntuaci diversidad funcional, y en el supuesto de que siguiendo el orden de
de les persones aspirants, no es cobrira el total de places reservades a puntuacin de las personas aspirantes no se cubriera el total de plazas
aquesta quota, es procediria a incloure en els ltims llocs amb dret a reservadas a dicho cupo, se proceder a incluir en los ltimos puestos
plaa, per lordre de puntuaci obtinguda i fins a completar la quota con derecho a plaza, por el orden de puntuacin obtenida y hasta com-
reservada si hi haguera candidats, als quals, havent optat per acollir-se pletar el cupo reservado si hubiera candidatos/as para ello, a quienes,
a aquesta quota, hagen superat la fase de concurs-oposici. habiendo optado por acogerse a dicho cupo, hayan superado la fase de
concurso-oposicin.
6.5. Sollicitud de places i entrega de documentaci. 6.5. Solicitud de plazas y entrega de documentacin.
El director general de Recursos Humans i Econmics far pblica, El director general de Recursos Humanos y Econmicos har pbli-
en la pgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pblica, ca, en la pgina web de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
www.san.gva.es, la resoluci que aprove la relaci de places que sofe- Pblica (www.san.gva.es), la resolucin por la que se apruebe la rela-
risquen a les persones aspirants i el procediment per tal que puguen cin de plazas que se oferten a las personas aspirantes y el procedimien-
efectuar la seua opci a plaa, per a la qual cosa satorgar un termini to para que puedan efectuar su opcin a plaza, otorgando un plazo de
de 20 dies hbils des de lendem de la publicaci daquesta resoluci 20 das hbiles desde el da siguiente a la publicacin de esta resolucin
per a entregar la relaci de destinacions sollicitades, aix com la docu- para entregar la relacin de destinos solicitados, as como la documen-
mentaci referida en la mateixa resoluci. tacin referida en la misma resolucin.
Num. 8066 / 20.06.2017 21488

Podran sollicitar plaa les persones relacionades en la resoluci Podrn solicitar plaza las personas relacionadas en la resolucin
definitiva del concurs oposici fins a un nmero dordre equivalent al definitiva del concurso-oposicin hasta un nmero de orden equivalente
nombre total de places oferides. al nmero total de plazas ofertadas.
A fi dassegurar la cobertura de les places convocades, quan es pro- Con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas, cuando
dusquen renncies de les persones seleccionades o prdua dels drets se produzcan renuncias de las personas seleccionadas o prdida de los
derivats de la participaci en el procs selectiu, i sempre abans de la derechos derivados de la participacin en el proceso selectivo, y siem-
publicaci del nomenament en el Diari Oficial de la Generalitat Valen- pre antes de la publicacin del nombramiento en el Diari Oficial de la
ciana, lrgan convocant podr requerir del tribunal una relaci com- Generalitat Valenciana, el rgano convocante podr requerir del Tribu-
plementria de les persones que seguisquen a les propostes, per al seu nal relacin complementaria de las personas que sigan a las propuestas,
possible nomenament. para su posible nombramiento.
Durant aquest termini de 20 dies hbils, els aspirants hauran de pre- Durante este plazo de 20 das hbiles los aspirantes debern pre-
sentar, a ms de la seua sollicitud de destinacions, la documentaci sentar, adems de su solicitud de destinos, la siguiente documentacin:
segent:
a) Fotocpia compulsada en anvers i revers del document nacional a) Fotocopia compulsada en anverso y reverso del documento
didentitat o passaport. nacional de identidad o pasaporte.
b) Fotocpia compulsada en lanvers i revers del ttol exigit per a la b) Fotocopia compulsada en el anverso y reverso del ttulo exigido
participaci en aquestes proves selectives. En el cas de titulacions obtin- para su participacin en estas pruebas selectivas. En el caso de titula-
gudes en lestranger, fotocpia compulsada en lanvers i en el revers de ciones obtenidas en el extranjero, fotocopia compulsada en el anver-
la credencial que acredite lhomologaci que corresponga. so y en el reverso de la credencial que acredite la homologacin que
corresponda.
c) Declaraci jurada de no haver sigut separada o separat, o haver- c) Declaracin jurada de no haber sido separada o separado, o
se revocat el seu nomenament com a personal funcionari inter, amb haberse revocado su nombramiento como personal funcionario interi-
carcter ferm per mitj de procediment disciplinari de cap administraci no, con carcter firme mediante procedimiento disciplinario de ninguna
pblica o rgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitada o administracin pblica u rgano constitucional o estatutario, ni hallarse
inhabilitat per sentncia ferma per a lexercici de qualssevol funcions inhabilitada o inhabilitado por sentencia firme para el ejercicio de cua-
pbliques o daquelles prpies que sn objecte de la convocatria. En lesquiera funciones pblicas o de aquellas propias que son objeto de la
el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentncia ferma o convocatoria. En el caso del personal laboral, no hallarse inhabilitado
com a conseqncia dhaver sigut despatxat disciplinriament de forma por sentencia firme o como consecuencia de haber sido despedido dis-
procedent, per a exercir funcions semblants a les prpies de la categoria ciplinariamente de forma procedente, para ejercer funciones similares
professional a qu es pretn accedir. Si es tracta de persones nacionals a las propias de la categora profesional a la que se pretende acceder.
daltres Estats, no trobar-se inhabilitades o en situaci equivalent ni Tratndose de personas nacionales de otros Estados, no hallarse inha-
haver sigut sotmeses a sanci disciplinria o equivalent que impedisca bilitadas o en situacin equivalente ni haber sido sometidas a sancin
en els mateixos termes en el seu Estat laccs a locupaci pblica. disciplinaria o equivalente que impida en los mismos trminos en su
Estado el acceso al empleo pblico.
Aix mateix, i dacord amb lapartat huit de larticle primer de la Asimismo, y conforme al apartado ocho del artculo primero de la
Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificaci del sistema de protecci a Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificacin del sistema de proteccin
la infncia i a ladolescncia, aquesta declaraci jurada haur dincloure a la infancia y a la adolescencia, esta declaracin jurada deber incluir la
la declaraci de no haver sigut condemnat/da per sentncia ferma per declaracin de no haber sido condenado/a por sentencia firme por algn
algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou lagressi delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresin
i abs sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocaci sexual, y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocacin sexual,
prostituci i explotaci sexual i corrupci de menors, aix com per trac- prostitucin y explotacin sexual y corrupcin de menores, as como
ta de sers humans. En el moment de la presa de possessi, la persona por trata de seres humanos. En el momento de la toma de posesin,
interessada haur dacreditar aquesta circumstncia en el departament el interesado/a deber acreditar esta circunstancia en el Departamento
de salut corresponent per mitj de laportaci duna certificaci negativa de Salud correspondiente mediante la aportacin de una certificacin
del Registre Central de delinqents sexuals. negativa del Registro Central de delincuentes sexuales.
d) Certificaci expedida pels serveis mdics dels Serveis de Salut, d) Certificacin expedida por los servicios mdicos de los Servicios
acreditativa de la capacitat funcional per a lexercici del lloc de tre- de Salud, acreditativa de la capacidad funcional para el desempeo del
ball. La presa de possessi quedar supeditada a la superaci daquest puesto de trabajo. La toma de posesin quedar supeditada a la supera-
requisit. cin de este requisito.
Els qui dins del termini fixat, i excepte casos de fora major, no Quienes dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor, no
presentaren la documentaci, no podran ser nomenats/des i quedaran presentasen la documentacin, no podrn ser nombrados/as y quedarn
anullades totes les actuacions, sense perju de la responsabilitat en qu anuladas todas las actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
pogueren haver incorregut, si s el cas, per falsedat en la seua sollici- que pudieran haber incurrido, en su caso, por falsedad en su solicitud.
tud.
Si alguna persona seleccionada no t tots els requisits exigits en Si alguna persona seleccionada no cumple todos los requisitos exi-
la convocatria, el director general de Recursos Humans i Econmics gidos en la convocatoria, el director general de Recursos Humanos y
dictar una resoluci motivada en la qual es declare la prdua dels drets Econmicos dictar resolucin motivada en la que se declare la prdida
derivats del procs selectiu. Aquesta resoluci podr ser impugnada en de los derechos derivados del proceso selectivo. Dicha resolucin podr
la forma determinada en la base 8. ser impugnada en la forma determinada en la base 8.
Les vacants que soferisquen correspondran sempre a places bsi- Las vacantes que se oferten correspondern siempre a plazas bsicas
ques de la corresponent categoria. de la correspondiente categora.
6.6. Adjudicaci de places. 6.6. Adjudicacin de plazas.
Les places sadjudicaran entre les persones aspirants dacord amb la Las plazas se adjudicarn entre las personas aspirantes de acuerdo
sollicitud, ordre de preferncia i per lordre de la puntuaci aconsegui- con la solicitud, orden de preferencia y por el orden de la puntuacin
da. Perdran els drets derivats de la participaci en les proves selectives alcanzada. Perdern los derechos derivados de su participacin en las
els qui no solliciten plaa dins del termini i en la forma corresponent, pruebas selectivas quienes no soliciten plaza en tiempo y forma, as
aix com els qui, per la puntuaci obtinguda no els corresponga cap como quienes, por la puntuacin obtenida en las mismas, no les corres-
plaa de les oferides i els que no nobtinguen cap de les efectivament ponda plaza alguna de entre las ofertadas y quienes no obtengan plaza
sollicitades. Noms podran ser declarades aprovades en les proves alguna de entre las efectivamente solicitadas. Solamente podrn ser
selectives i, per tant, nomenades, les persones que hi obtinguen plaa. declaradas aprobadas en las pruebas selectivas y, por lo tanto, nombra-
No podr nomenar-se un nombre superior daspirants al de places con- das, las personas que obtengan plaza. No podr nombrarse un nmero
vocades. superior de aspirantes al de plazas convocadas.
Num. 8066 / 20.06.2017 21489

7. Publicaci, nomenament i termini de presa de possessi 7. Publicacin, nombramiento y plazo de toma de posesin
Finalitzat el termini per a la presentaci de documents, el director Finalizado el plazo para la presentacin de documentos, el direc-
general de Recursos Humans i Econmics, mitjanant una resoluci, tor general de Recursos Humanos y Econmicos, mediante resolucin,
acordar el nomenament com a personal estatutari fix de les persones acordar el nombramiento como personal estatutario fijo de las perso-
finalment aprovades, amb indicaci de la plaa que els haguera corres- nas finalmente aprobadas, con indicacin de la plaza que les hubiere
post, resoluci que es publicar en el Diari Oficial de la Generalitat correspondido, resolucin que se publicar en el Diari Oficial de la
Valenciana. Generalitat Valenciana.
El termini de presa de possessi ser dun mes i comenar el dia El plazo de toma de posesin ser de un mes y comenzar el da que
que establisca la resoluci o, a falta daix, lendem de la publicaci de establezca la resolucin o, a falta de ello, al da siguiente de la publica-
lesmentada resoluci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana cin de la citada resolucin en el Diari Oficial de la Generalitat Valen-
i en aquest cas acabar el mateix dia del mes segent a aquell en qu ciana y en este caso acabar el mismo da del mes siguiente a aquel en
shaja publicat. Si fra inhbil, el termini finalitzar el dia hbil segent. que se haya publicado. Si fuera inhbil, el plazo finalizar al siguiente
En cas de no haver-hi dia equivalent en el mes segent a la publicaci, da hbil. En caso de no haber da equivalente en el mes siguiente a la
el termini finalitzar lltim dia del mes segent al de publicaci de la publicacin, el plazo finalizar el ltimo da del mes siguiente al de
convocatria. Perden els drets derivats de la participaci en el procs publicacin de la convocatoria. Perdern los derechos derivados de su
selectiu les persones que no shagen incorporat a la destinaci quan haja participacin en el proceso selectivo quienes, transcurrido dicho plazo,
transcorregut el termini, excepte causa de fora major o impossibilitat no se hayan incorporado a su destino, salvo causa de fuerza mayor o
aix apreciada, amb audincia prvia de la persona interessada, mitjan- imposibilidad as apreciada, previa audiencia de la persona interesada,
ant una resoluci motivada del director general de Recursos Humans mediante resolucin motivada del director general de Recursos Huma-
i Econmics. nos y Econmicos.

8. Recursos 8. Recursos
Aquesta convocatria, les seues bases i tots els actes administratius La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
que siguen dictats per a executar-la podran ser impugnats per les per- sean dictados en su ejecucin podrn ser impugnados por las personas
sones interessades per mitj de la interposici dun recurs contencis interesadas mediante la interposicin del recurso contencioso-admi-
administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justcia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos Superior de Justcia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de dos
mesos, comptats a partir de la publicaci de lacte recorregut, segons meses, contados a partir de la publicacin del acto recurrido, de con-
que disposen larticle 123 de la Llei 39/2015, d1 doctubre, del Pro- formidad con lo dispuesto en el artculo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de
cediment Administratiu Com de les Administracions Pbliques, i els octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administra-
articles 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la ciones Pblicas, as como en los artculos 14.2 y 46 de la Ley 29/1998,
jurisdicci contenciosa administrativa, i potestativament es podr inter- de 13 de julio, reguladora de la jurisdiccin contencioso-administrativa,
posar un recurs de reposici, en el termini dun mes, de conformitat amb y potestativamente se podr interponer el recurso de reposicin, en el
els articles 123 i 124 de la referida Llei 39/2015. plazo de un mes, de conformidad con los artculos 123 y 124 de la
referida Ley 39/2015.
Contra les resolucions dictades pel tribunal que ha de jutjar el con- Contra las resoluciones dictadas por el Tribunal que ha de juzgar el
curs oposici, podr interposar-se un recurs dalada en el termini dun concurso-oposicin, podr interponerse recurso de alzada en el plazo de
mes, de conformitat amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015. un mes, de conformidad con los artculos 121 y 122 de la Ley 39/2015.
Tot aix sense perju que sutilitze qualsevol altre recurs que per al Todo ello sin perjuicio de que se utilice cualquier otro recurso que
seu dret estime convenient. para su derecho estime conveniente.

Valncia, 12 de juny de 2017. El director general de Recursos Valncia, 12 de junio de 2017. El director general de Recursos
Humans i Econmics: Justo Herrera Gmez. Humanos y Econmicos, Justo Herrera Gmez.

ANNEX I ANEXO I
Temari normativa general Temario normativa general

1. La Constituci Espanyola de 1978: estructura i contingut. Drets 1. La Constitucin Espaola de 1978: estructura y contenido. Dere-
i deures fonamentals, la seua garantia i suspensi. El Tribunal Consti- chos y deberes fundamentales, su garanta y suspensin. El Tribunal
tucional. El defensor del poble. Reforma de la Constituci. LEstatut Constitucional. El defensor del pueblo. Reforma de la Constitucin. El
dAutonomia de la Comunitat Valenciana: La Generalitat. Competn- Estatuto de Autonoma de la Comunidad Valenciana: La Generalitat.
cies. Relacions amb lEstat i altres comunitats autnomes. Relacions Competencias. Relaciones con el Estado y otras Comunidades Autno-
amb la Uni Europea. Acci Exterior. Administraci local. Economia mas. Relaciones con la unin europea. Accin Exterior. Administracin
i Hisenda. Reforma de lEstatut. Altres institucions de la Generalitat local. Economa y Hacienda. Reforma del Estatuto. Otras instituciones
Valenciana. de la Generalitat Valenciana.
2. La Llei de Govern Valenci: el Consell. Relacions del Consell 2. La Ley de Gobierno Valenciano: El Consell. Relaciones del
i Corts. Administraci Pblica de la Generalitat Valenciana. Respon- Consell y Cortes. Administracin pblica de la Generalitat Valenciana.
sabilitat dels membres del Consell i de lAdministraci Pblica de la Responsabilidad de los miembros del Consell y de la administracin
Generalitat Valenciana. Pblica de la Generalitat Valenciana.
3. Pla dIgualtat (2016-2019) de la Conselleria de Sanitat Universal 3. Plan de Igualdad (2016-2019) de la Conselleria de Sanidad Uni-
i Salut Pblica versal y Salud Pblica

Temari normativa sanitria comuna Temario normativa sanitaria comn


1. Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual sestableix la 1. Real decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se esta-
cartera de serveis comuns al Sistema Nacional de Salut i el procediment blece la cartera de servicios comunes al Sistema Nacional de Salud y el
dactualitzaci. procedimiento de actualizacin.
2. Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de 2. Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de
la Comunitat Valenciana. Decret 74/2007, de 18 de maig, del Consell, la Comunitat Valenciana. Decreto 74/2007, de 18 de mayo, del Consell,
pel qual saprova el Reglament sobre estructura, organitzaci i funcio- por el que se aprueba el Reglamento sobre estructura, organizacin y
nament de latenci sanitria a la Comunitat Valenciana. funcionamiento de la atencin sanitaria en la Comunitat Valenciana.
Num. 8066 / 20.06.2017 21490

3. Llei 55/2003, de 16 de desembre, de lEstatut marc del perso- 3. Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal
nal estatutari dels serveis de salut. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 estatutario de los servicios de salud. Real decreto legislativo 5/2015, de
doctubre, pel qual saprova el text refs de la Llei de lEstatut Bsic 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
de lEmpleat Pblic. Estatuto Bsico del Empleado Pblico.
4. Decret 37/2017, de 10 de mar, del Consell, pel qual saprova el 4. Decreto 37/2017, de 10 de marzo, del Consell, por el que se
Reglament orgnic i funcional de la Conselleria de Sanitat Universal i aprueba el Reglamento orgnico y funcional de la Conselleria de Sani-
Salut Pblica. dad Universal y Salud Pblica.
5. Decret 7/2003, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat, pel 5. Decreto 7/2003, de 28 de enero, del Consell de la Generalitat, por
qual saprova el Reglament de selecci i provisi de places de personal el cual se aprueba el Reglamento de seleccin y provisin de plazas de
estatutari al servei dinstitucions sanitries de la Generalitat Valenciana. personal estatutario al servicio de instituciones sanitarias de la Genera-
litat Valenciana.
6. Decret 137/2003, de 18 de juliol, pel qual es regula jornada i 6. Decreto 137/2003, de 18 de julio, por el que se regula jornada
horaris de treball, permisos, llicncies, vacances del personal al ser- y horarios de trabajo, permisos, licencias, vacaciones del personal al
vei de les institucions sanitries de la Generalitat Valenciana. Decret servicio de las Instituciones Sanitarias de la Generalitat Valenciana.
96/2014, de 13 de juny, del Consell, pel qual es determinen les con- Decreto 96/2014, de 13 de junio, del Consell, por el que se determinan
dicions del rgim dabsncies al treball per malaltia o accident que no las condiciones del rgimen de ausencias al trabajo por enfermedad o
donen lloc a deducci de retribucions. Retribucions de personal sanitari. accidente que no dan lugar a deduccin de retribuciones. Retribuciones
Carrera professional i desenrotllament professional en lmbit de les de personal sanitario. Carrera profesional y desarrollo profesional en el
institucions sanitries. mbito de las instituciones sanitarias.
7. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenci de Riscos Labo- 7. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencin de Riesgos Labo-
rals. Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu de la prevenci de rales. Ley 54/2003, de reforma del marco normativo de la prevencin
riscos laborals. de riesgos laborales.

Temari dinformtica Temario informtica


1. Conceptes informtics bsics. Maquinari / programari. Sistema 1. Conceptos informticos bsicos. Hardware/software. Sistema
operatiu. Llenguatge. Programes daplicaci. Perifrics. Connectivitat. operativo. Lenguaje. Programas de aplicacin. Perifricos. Conectivi-
Utilitzaci dordinadors en xarxa: usuaris de xarxa i compartici de dad. Utilizacin de ordenadores en red: usuarios de red y comparticin
recursos. de recursos.
2. Sistemes operatius ds generalitzat. Particularitats i diferncies 2. Sistemas operativos de uso generalizado. Particularidades y dife-
entre ells. rencias entre ellos
3. Automatitzaci dOficina. Ferramentes ofimtiques: fulls de cl- 3. Automatizacin de Oficina. Herramientas ofimticas: Hojas de
cul, processadors de text, bases de dades. Paquets integrats. Grfics i clculo, procesadores de texto, bases de datos. Paquetes Integrados.
autoedici. Especial atenci a les ferramentes ofimtiques ds com Grficos y autoedicin. Especial atencin a las herramientas ofimticas
en la Generalitat Valenciana: Word, Excel i Access. de uso comn en la Generalitat Valenciana: Word, Excel y Access.

Temari especfic de la categoria tcnic/a demergncies sanitries Temario especfico de la categora tcnico/a de emergencias sani-
Tcnic/a demergncies sanitries tarias
Tema 1. Estructura i organitzaci de la Conselleria de Sanitat Uni- Tema 1.Estructura y organizacin de la Conselleria de Sanidad Uni-
versal i Salut Pblica versal y Salud Pblica
Tema 2. Manteniment mecnic preventiu del vehicle Tema 2.Mantenimiento mecnico preventivo del vehculo
2.1. Operacions de manteniment bsic del motor i dels seus sistemes 2.1. Operaciones de mantenimiento bsico del motor y de sus sis-
auxiliars. temas auxiliares.
2.2. Manteniment bsic de sistemes de transmissi de forces i trens 2.2. Mantenimiento bsico de sistemas de transmisin de fuerzas y
de rodatge. trenes de rodaje.
2.3. Manteniment bsic del sistema elctric i els seus circuits. 2.3.Mantenimiento bsico del sistema elctrico y sus circuitos.
2.4. Reparaci de les avaries simples en el vehicle i el seu equipa- 2.4. Reparacin de las averas simples en el vehculo y su equipa-
ment. miento.
Tema 3. Logstica sanitria en emergncies I Tema 3. Logstica sanitaria en emergencias I
3.1. Proposici de desplegaments organitzatius sanitaris en situaci- 3.1. Proposicin de despliegues organizativos sanitarios en situa-
ons demergncia. ciones de emergencia.
3.1. Estimaci del material de primera intervenci. 3.1. Estimacin del material de primera intervencin.
Tema 4. Logstica sanitria en emergncies II Tema 4. Logstica sanitaria en emergencias II
4.1. Control de subministraments i residus en la zona de catstrofe. 4.1. Control de suministros y residuos en la zona de catstrofe.
4.2. Assegurament de les comunicacions. 4.2. Aseguramiento de las comunicaciones.
4.3. Coordinaci de levacuaci de les vctimes. 4.3. Coordinacin de la evacuacin de las vctimas.
Tema 5. Dotaci sanitria I Tema 5. Dotacin sanitaria I
5.1. Manteniment bsic de la dotaci sanitria. 5.1. Mantenimiento bsico de la dotacin sanitaria.
A. Tipus de transport sanitari: terrestre, aeri i martim. a. Tipos de transporte sanitario: terrestre, areo y martimo
B. Caracterstiques de lhabitacle sanitari. b. Caractersticas del habitculo sanitario
C. Mitjans materials sanitaris. c. Medios materiales sanitarios.
D. Equips de protecci individual i seguretat. d. Equipos de proteccin individual y seguridad.
5.2. Control de les existncies de la dotaci material sanitria del 5.2. Control de las existencias de la dotacin material sanitaria del
vehicle. vehculo
A. Material sanitari en situacions demergncia. a. Material sanitario en situaciones de emergencia
B. Dotaci de material sanitari en la unitat assistencial. b. Dotacin de material sanitario en la unidad asistencial
C. Sistemes demmagatzematge i estoc. c. Sistemas de almacenaje y stock
D. Normes de seguretat i higiene. d. Normas de seguridad e higiene.
Tema 6. Dotaci sanitria II Tema 6. Dotacin sanitaria II
6.1. Esterilitzaci del material sanitari del vehicle. 6.1. Esterilizacin del material sanitario del vehculo
A. Neteja del material, utensilis i habitacle. a. Limpieza del material, utensilios y habitculo
B. Desinfecci i esterilitzaci del material. b. Desinfeccin y esterilizacin del material
C. Gesti de residus. c. Gestin de residuos
Num. 8066 / 20.06.2017 21491

D. Normativa de protecci mediambiental. d. Normativa de proteccin medioambiental.


6.2. Ompliment de la documentaci sanitria i administrativa. 6.2. Cumplimentacin de la documentacin sanitaria y adminis-
trativa
A. Documentaci sanitria. a. Documentacin sanitaria
B. Documentaci del vehicle. b. Documentacin del vehculo
C. Altres documents. c. Otros documentos
D. Control de qualitat relaci amb la gesti de documents. d. Control de calidad relacin con la gestin de documentos.
Tema 7. Atenci sanitria inicial en situacions demergncies I Tema 7. Atencin sanitaria inicial en situaciones de emergencias I
7.1. Reconeixement dels signes de comproms vital. 7.1. Reconocimiento de los signos de compromiso vital.
7.2. Aplicaci de les tcniques de suport vital bsic (SVB). 7.2. Aplicacin de las tcnicas de SVB Soporte Vital Bsico
7.3. Desfibrillador extern semiautomtic (DESA). Regulaci del 7.3. Desfibrilador externo semiautomtico (DESA). Regulacin de
seu s per personal no sanitari. Normativa nacional i de la Comunitat su uso por personal no sanitario. Normativa nacional y de la Comunidad
Valenciana. Valenciana.
Tema 8. Atenci sanitria inicial en situacions demergncies II Tema 8. Atencin sanitaria inicial en situaciones de emergencias II
8.1. Classificaci de les vctimes. Triatge. 8.1. Clasificacin de las vctimas. Triage.
Tema 9. Atenci sanitria inicial en situacions demergncies III Tema 9. Atencin sanitaria inicial en situaciones de emergencias III
9.1. Classificaci de les accions teraputiques en latenci a ml- 9.1. Clasificacin de las acciones teraputicas en la atencin a ml-
tiples vctimes. tiples vctimas.
9.2. Pla Territorial dEmergncies (PTE) de la Comunitat Valen- 9.2. Plan Territorial de Emergencias (PTE) de la Comunidad Valen-
ciana. ciana.
Tema 10. Atenci sanitria especial en situacions demergncies I Tema 10. Atencin sanitaria especial en situaciones de emergencias I
10.1. Aplicaci de tcniques de suport vital avanat (SVA). 10.1. Aplicacin de tcnicas de soporte vital avanzado (SVA).
10.2. Administraci de medicaments demergncia. 10.2. Administracin de medicamentos de emergencia.
Tema 11. Atenci sanitria especial en situacions demergncies II Tema 11. Atencin sanitaria especial en situaciones de emergencias II
11.1. Atenci sanitria en lesions per traumatismes i per agents 11.1. Atencin sanitaria en lesiones por traumatismos y por agentes
fsics. fsicos
11.2. Atenci sanitria en lesions per agents qumics i biolgics. 11.2. Atencin sanitaria en lesiones por agentes qumicos y biol-
gicos.
Tema 12. Atenci sanitria especial en situacions demergncies III Tema 12. Atencin sanitaria especial en situaciones de emergencias III
12.1. Atenci sanitria davant de patologia orgnica durgncia. 12.1. Atencin sanitaria ante patologa orgnica de urgencia.
12.2. Actuaci inicial en el part imminent. 12.2. Actuacin inicial en el parto inminente.
Tema 13. Evacuaci i trasllat del pacient I Tema 13. Evacuacin y traslado del paciente I
13.1. Condicionament despais dintervenci. 13.1. Acondicionamiento de espacios de intervencin
A. Situacions demergncia. a. Situaciones de emergencia
B. Zona dactuaci. PMA. b. Zona de actuacin. PMA
C. Accs al pacient c. Acceso al paciente
D. Riscos NBQ. d. Riesgos NBQ
Tema 14. Evacuaci i trasllat del pacient II Tema 14. Evacuacin y traslado del paciente II
14.1. Procediments de mobilitzaci i immobilitzaci. 14.1. Procedimientos de movilizacin e inmovilizacin
14.2. Conducci i seguretat viria. 14.2. Conduccin y seguridad vial.
14.3. Transferncia del pacient. 14.3. Transferencia del paciente.
Tema 15. Suport psicolgic en situacions demergncia Tema 15. Apoyo psicolgico en situaciones de emergencia
15.1. Reconeixement de les disfuncions del comportament. 15.1. Reconocimiento de las disfunciones del comportamiento
15.2. Suport psicolgic als pacients en situacions demergncia. 15.2. Apoyo psicolgico a los pacientes en situaciones de emer-
gencia.
15.3. Suport psicolgic als equips dintervenci. 15.3. Apoyo psicolgico a los equipos de intervencin.
15.4 Comunicaci psicosocial. 15.4 Comunicacin Psicosocial.
Tema 16. Teleemergncies. Tema 16. Teleemergencias
16.1. Centrals de Coordinaci. 112 i Centre dInformaci i Coordi- 16.1. Centrales de Coordinacin. 112 y Centro de Informacin y
naci dUrgncies (CICU). Coordinacin de Urgencias (CICU)
16.2. La tecnologia al servei de les emergncies. 16.2. La tecnologa al servicio de las emergencias
16.3. Recepci de demandes demergncia. 16.3. Recepcin de demandas de emergencia
16.4. Valoraci de la demanda dassistncia sanitria. 16.4. Valoracin de la demanda de asistencia sanitaria.
Tema 17. Plans demergncies i de dispositius de riscos previsibles Tema 17. Planes de emergencias y dispositivos de riesgos previsibles
17.1. Aportaci de dades per a lelaboraci dun Pla dEmergncia. 17.1. Aportacin de datos para la elaboracin de un Plan de Emer-
gencia
17.2. Elaboraci de Mapes de Risc. 17.2. Elaboracin de Mapas de Riesgo
17.3. Activaci dun supsit Pla dEmergncies. 17.3. Activacin de un supuesto Plan de Emergencias
17.4. Disseny dun dispositiu de riscos previsibles. 17.4. Diseo de un dispositivo de riesgos previsibles.
17.5. Execuci dun dispositiu de riscos previsibles. 17.5. Ejecucin de un dispositivo de riesgos previsibles.
Tema 18. Anatomofisiologia i patologia bsiques I. Tema 18. Anatomofisiologia y patologia bsicas I
18.1. Reconeixement de lorganitzaci general de lorganisme 18.1. Reconocimiento de la organizacin general del organismo
hum. humano.
18.2. Localitzaci de les estructures anatmiques. 18.2. Localizacin de las estructuras anatmicas
18.3. Identificaci dels aspectes generals de la patologia. 18.3. Identificacin de los aspectos generales de la patologa
18.4. Reconeixement de lestructura, funcionament i malalties del 18.4. Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enferme-
sistema nervis, rgans dels sentits i aparell locomotor. dades del sistema nervioso, rganos de los sentidos y aparato locomotor.
Tema 19. Anatomofisiologia i patologia bsiques II. Tema 19. Anatomofisiologia y patologia bsicas II
19.1. Reconeixement de lestructura, funcionament i malalties de 19.1. Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enferme-
laparell cardiocirculatori, aparell respiratori i la sang. dades del aparato cardiocirculatorio, aparato respiratorio y la sangre.
19.2. Reconeixement de lestructura, funcionament i malalties de 19.2. Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enferme-
laparell digestiu i renal. dades del aparato digestivo y renal.
Num. 8066 / 20.06.2017 21492

19.3. Reconeixement de lestructura, funcionament i malalties del 19.3. Reconocimiento de la estructura, funcionamiento y enferme-
sistema endocr, laparell genital i el sistema immunolgic. dades del sistema endocrino, el aparato genital y el sistema inmunol-
gico.
Tema 20. Formaci i orientaci laboral Tema 20. Formacin y orientacin laboral
20.1. Cerca activa docupaci. 20.1. Bsqueda activa de empleo.
20.2. Gesti del conflicte i equips de treball. 20.2. Gestin del conflicto y equipos de trabajo
20.3. Avaluaci de riscos professionals. 20.3. Evaluacin de riesgos profesionales.
20.4. Aplicaci de mesures de prevenci i protecci en lempresa. 20.4. Aplicacin de medidas de prevencin y proteccin en la
empresa.
20.5. Funcions administratives dins de lempresa. 20.5. Funciones administrativas dentro de la empresa

ANNEX II ANEXO II
Barem de mrits aplicable al personal sanitari (grups A1, A2, C1 i Baremo de mritos aplicable al personal sanitario (grupos A1, A2,
C2) i al personal de gesti i servicis dels grups A1, A2 i C1 C1 y C2) y al personal de gestin y servicios de los grupos A1, A2 y C1
(Segons lordre de 7 de maig de 2007 publicada en el DOGV de (Segn la Orden de 7 de mayo de 2007 publicada en el DOGV de
23.05.2007. El full dautobarem a omplir pels participants est dispo- 23.05.2007. La hoja de autobaremo a rellenar por los participantes est
nible en la pgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut disponible en la pgina web de la Conselleria de Sanidad Universal
Pblica, www.san.gva.es, en el lloc corresponent a cada categoria) y Salud Pblica, www.san.gva.es, en el lugar correspondiente a cada
categora)
1. Formaci acadmica, fins a un mxim de 10 punts. 1. Formacin acadmica, hasta un mximo de 10 puntos.
1.1. Estudis de llicenciatura o diplomatura o batxiller o cicles for- 1.1. Estudios de licenciatura o diplomatura o bachiller o ciclos for-
matius de grau superior o mitj, fins a un mxim de 5 punts. mativos de grado superior o medio, hasta un mximo de 5 puntos.
Per cada matrcula dhonor: 5 punts. Por cada matrcula de honor: 5 puntos.
Per cada excellent: 4 punts. Por cada sobresaliente: 4 puntos.
Per cada notable: 2 punts. Por cada notable: 2 puntos.
La suma de les puntuacions es dividir pel nombre total dassigna- La suma de las puntuaciones se dividir por el nmero total de asig-
tures obligatries i/o troncals avaluades en el corresponent pla destudis. naturas obligatorias y/o troncales evaluadas en el correspondiente plan
de estudios.
Es ponderar adequadament lexpedient acadmic, i es faran les Se ponderar adecuadamente el expediente acadmico, realizndose
equivalncies oportunes dacord amb els plans destudis vigents. las equivalencias oportunas conforme a los planes de estudios vigentes.
1.2. Estudis de doctorat, fins a un mxim de 5 punts. 1.2. Estudios de doctorado, hasta un mximo de 5 puntos.
1.2.1. Sistema anterior a lestablit pel RD 185/1985: 1.2.1. Sistema anterior al establecido por RD 185/1985:
Grau de llicenciatura: 1 punt. Grado de licenciatura: 1 punto.
Superaci de la totalitat dels cursos de doctorat: 1 punt. Superacin de la totalidad de los cursos de doctorado: 1 punto.
1.2.2. Sistema establit pel RD 185/1985 o RD 778/1998: 1.2.2. Sistema establecido por el RD 185/1985 o RD 778/1998:
Aspirants que han obtingut els 32 crdits del programa de doctorat: Aspirantes que han obtenido los 32 crditos del programa de doc-
1 punt torado: 1 punto
Reconeixement de suficincia investigadora o DEA: 1 punt. Reconocimiento de suficiencia investigadora o DEA: 1 punto.
Els apartats 1.2.1 i 1.2.2 sn excloents entre si. Los apartados 1.2.1 y 1.2.2 son excluyentes entre s.
1.2.3. Grau de doctor: 2 punts. Si el dit grau sha aconseguit amb la 1.2.3. Grado de doctor: 2 puntos. Si dicho grado se ha alcanzado
qualificaci cum laude, se sumar 1 punt ms. con la calificacin cum laude, se sumar 1 punto ms.
2. Formaci especialitzada, fins a un mxim de 30 punts. 2. Formacin especializada, hasta un mximo de 30 puntos.
2.1. Ostentar una altra llicenciatura o diplomatura o ttol de forma- 2.1. Ostentar otra licenciatura o diplomatura o ttulo de formacin
ci professional relacionats amb les funcions del lloc i la categoria a profesional relacionados con las funciones del puesto y la categora a
qu sopta, distints i no dinferior nivell a la titulaci requerida com a la que se opta, distintos y no de inferior nivel a la titulacin requerida
requisit en la convocatria, 10 punts. como requisito en la convocatoria, 10 puntos.
2.2. Exclusivament daplicaci al personal sanitari: ostentar qualse- 2.2. Exclusivamente de aplicacin al personal sanitario: ostentar
vol de les segents especialitats dinfermeria: cualquiera de las siguientes especialidades de enfermera:
15 punts. 15 puntos.
Infermeria obstetricoginecolgica Enfermera Obsttrico-Ginecolgica
Infermeria de salut mental. Enfermera de Salud Mental.
Infermeria geritrica. Enfermera Geritrica.
Infermeria del treball. Enfermera del Trabajo.
Infermeria de cures medicoquirrgiques. Enfermera de Cuidados Mdico-Quirrgicos.
Infermeria familiar i comunitria. Enfermera Familiar y Comunitaria.
Infermeria peditrica. Enfermera Peditrica.
Les anteriors especialitats es puntuaran llevat que sexigisquen com Las anteriores especialidades se puntuarn salvo que se exijan como
a requisit de participaci en la convocatria requisito de participacin en la convocatoria
Els apartats 2.1 i 2.2 sn excloents entre si. Los apartados 2.1 y 2.2 son excluyentes entre si.
2.3. Es valoraran els cursos, cursos superiors, diplomes o msters 2.3. Se valorarn los cursos, cursos superiores, diplomas o msteres
que dacord amb larticle 7 hagen sigut cursats per la persona interessa- que de acuerdo con el artculo 7 hayan sido cursados por el interesado,
da, dacord amb la segent escala, fins a un mxim de 20 punts de acuerdo con la siguiente escala, hasta un mximo de 20 puntos
Per la realitzaci de msters, fins a un mxim de 8 punts: Por la realizacin de msteres, hasta un mximo de 8 puntos:
Per cada mster: 2 punts. Por cada mster: 2 puntos.
Per la realitzaci de cursos o diplomes de ms de 100 hores lectives, Por la realizacin de cursos o diplomas de ms de 100 horas lecti-
fins a un mxim de 6 punts: vas, hasta un mximo de 6 puntos:
Per cada curs superior o diploma: 0,75 punts. Por cada curso superior o diploma: 0,75 puntos.
Per la realitzaci de cursos duna duraci entre 20 i 100 hores lecti- Por la realizacin de cursos de una duracin entre 20 y 100 horas
ves, fins a un mxim de 6 punts. lectivas, hasta un mximo de 6 puntos.
Per cada curs de 40 o ms hores de duraci: 0,40 punts. Por cada curso de 40 o ms horas de duracin: 0,40 puntos.
Num. 8066 / 20.06.2017 21493

Per cada curs de 20 o ms hores de duraci: 0,20 punts. Por cada curso de 20 o ms horas de duracin: 0,20 puntos.
3. Experincia professional, fins a un mxim de 45 punts. 3. Experiencia profesional, hasta un mximo de 45 puntos.
3.1. Per cada mes complet de serveis prestats en la mateixa cate- 3.1. Por cada mes completo de servicios prestados en la misma cate-
goria i especialitat en institucions sanitries del Sistema Nacional de gora y especialidad en instituciones sanitarias del Sistema Nacional de
Salut: 0,30 punts Salud: 0,30 puntos
3.2. Per cada mes complet de serveis prestats en lloc dalt crrec, 3.2. Por cada mes completo de servicios prestados en puesto de alto
crrecs intermedis, llocs directius o de lliure designaci, o llocs amb cargo, cargos intermedios, puestos directivos o de libre designacin, o
funcions dinspecci de serveis sanitaris, segons larticle 8: 0,20 punts puestos con funciones de inspeccin de servicios sanitarios, segn el
artculo 8: 0,20 puntos
3.3. Per cada mes complet de serveis prestats en distinta categoria 3.3. Por cada mes completo de servicios prestados en distinta cate-
en institucions sanitries del Sistema Nacional de Salut: 0,15 punts gora en instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud: 0,15
puntos
3.4. Per cada mes complet de serveis prestats de carcter assistencial 3.4. Por cada mes completo de servicios prestados de carcter asis-
o de coordinaci i direcci en programes de cooperaci internacional en tencial o de coordinacin y direccin en programas de cooperacin
virtut de convenis o acords organitzats o autoritzats per lAdministraci internacional en virtud de convenios o acuerdos organizados o autori-
Pblica: 0,15 punts zados por la Administracin Pblica: 0,15 puntos
3.5. Per cada mes complet de serveis prestats en la mateixa cate- 3.5. Por cada mes completo de servicios prestados en la misma
goria i especialitat en qualsevol administraci pblica o en institucions categora y especialidad en cualquier administracin pblica o en ins-
acreditades per a la formaci de lespecialitat que es tracte: 0,05 punts tituciones acreditadas para la formacin de la especialidad que se trate:
0,05 puntos
3.6. No podran valorar-se per ms dun apartat serveis prestats 3.6. No podrn valorarse por ms de un apartado servicios prestados
simultniament en el temps. simultneamente en el tiempo.
4. Altres activitats, fins a un mxim de 10 punts. 4. Otras actividades, hasta un mximo de 10 puntos.
4.1. Per la realitzaci de treballs cientfics i dinvestigaci, dacord 4.1. Por la realizacin de trabajos cientficos y de investigacin, de
amb la segent taula de clcul, fins a un mxim de 6 punts: acuerdo con la siguiente tabla de clculo, hasta un mximo de 6 puntos:

Nacional Internacional Nacional Internacional


Publicacions X 0,5 = X1= Publicaciones X 0,5= X1=
Captol de llibre X 0,7 = X 1,4 = Cap. de libro X 0.7= X 1.4=
X1 X2 X1 X2
Llibre Libro
= = = =
Total Total

4.2. Professor associat, o titular o catedrtic en cincies de la salut, 4.2. Profesor asociado, o titular o catedrtico en ciencias de la salud,
fins a un mxim de 2 punts. hasta un mximo de 2 puntos.
Per cada curs acadmic complet: 0,50 punts. Por cada curso acadmico completo: 0,50 puntos.
4.3. Per formar part de comissions clniques de control de qualitat 4.3. Por formar parte de comisiones clnicas de control de calidad
acreditades en institucions sanitries pbliques, amb certificaci emesa acreditadas en instituciones sanitarias pblicas, con certificacin emiti-
pel director respectiu, fins a un mxim d1 punt. da por el director de las mismas, hasta un mximo de 1 punto.
Per cada 12 mesos: 0,25 punts Por cada 12 meses: 0,25 puntos
4.4. Per activitats com a tutor de residents, aprofitament de beques 4.4. Por actividades como tutor de residentes, disfrute de becas de
destudi i/o investigaci, aix com per reunir altres mrits o haver rea- estudio y/o investigacin, as como por reunir otros mritos o haber
litzat activitats rellevants relacionades amb lespecialitat, no previstes realizado actividades relevantes relacionadas con la especialidad, no
en els apartats anteriors, fins a un mxim d1 punt. previstas en los apartados anteriores, hasta un mximo de 1 punto.
5. Coneixements de valenci, fins a un mxim de 5 punts. 5. Conocimientos de valenciano, hasta un mximo de 5 puntos.
Certificat de coneixements orals: 2 punts Certificado de conocimientos orales: 2 puntos
Certificat de grau elemental: 3 punts Certificado de grado elemental: 3 puntos
Certificat de grau mitj: 4 punts Certificado de grado medio: 4 puntos
Certificat de grau superior: 5 punts Certificado de grado superior: 5 puntos
Num. 8066 / 20.06.2017 21494

AUTOBAREM DE PERSONAL SANITARI (GRUPS A1, A2, C1 I C2) I PERSONAL DE


GESTI I SERVEIS DELS GRUPS A1, A2 I C1. CONCURS OPOSICI

AUTOBAREMO DE PERSONAL SANITARIO (GRUPOS A1, A2, C1 Y C2) Y PERSONAL


DE GESTIN Y SERVICIOS DE LOS GRUPOS A1, A2 Y C1. CONCURSO - OPOSICIN

A DADES D'IDENTIFICACI / DATOS DE IDENTIFICACIN


COGNOMS / APELLIDOS NOM / NOMBRE DNI CATEGORIA / CATEGORA

B AUTOBAREMACI / AUTOBAREMACIN
1. Formaci acadmica, fins a un mxim de 10 punts Puntuaci
Formacin acadmica, hasta un mximo de 10 puntos Puntuacin
1.1. Estudis de llicenciatura o diplomatura o batxiller o cicles formatius de grau superior o mitj, fins a un mxim de 5 punts:
Per cada matrcula d'honor: 5 punts.
Per cada excellent: 4 punts.
Per cada notable: 2 punts.
La suma de les puntuacions es dividir pel nombre total d'assignatures obligatries i troncals avaluades en el pla d'estudis.
1.1. Estudios de licenciatura o diplomatura o bachiller o ciclos formativos de grado superior o medio, hasta un mximo de 5 puntos.
Por cada matrcula de honor: 5 puntos.
Por cada sobresaliente: 4 puntos.
Por cada notable: 2 puntos.
La suma de las puntuaciones se dividir por el nmero total de asignaturas obligatorias y/o troncales evaluadas en el correspondiente plan de estudios.

1.2. Estudis de doctorat, fins a un mxim de 5 punts.


1.2.1. Sistema anterior a l'establit pel Reial Decret 185/1985:
Grau de llicenciatura: 1 punt.
Superaci de la totalitat dels cursos de doctorat: 1 punt.
1.2.2. Sistema establit pels Reials Decrets 185/1985 o 778/1998:
Aspirants que han obtingut els 32 crdits del programa de doctorat: 1 punt.
Reconeixement de suficincia investigadora o DEA: 1 punt.
1.2.3. Grau de doctor: 2 punts. Amb la qualificaci cum laude, se suma 1 punt ms.
1.2. Estudios de doctorado, hasta un mximo de 5 puntos:
1.2.1. Sistema anterior al establecido por el Real Decreto 185/1985:
Grado de licenciatura: 1 punto.
Superacin de la totalidad de los cursos de doctorado: 1 punto.
1.2.2. Sistema establecido por el Real Decreto 185/1985 o por el Real Decreto 778/1998:
Aspirantes que han obtenido los 32 crditos del programa de doctorado: 1 punto.
Reconocimiento de suficiencia investigadora o DEA: 1 punto.
1.2.3. Grado de doctor: 2 puntos. Con la calificacin cum laude, se sumar 1 punto ms.
Total 1 (fins a 10 punts):
Total 1 (hasta 10 puntos):
2. Formaci especialitzada, fins a un mxim de 30 punts Puntuaci
Formacin especializada, hasta un mximo de 30 puntos Puntuacin
2.1. Tindre una altra llicenciatura o diplomatura o ttol de formaci professional relacionats amb les funcions del lloc i la categoria a qu s'opta, distints i
no d'inferior nivell a la titulaci requerida com a requisit en la convocatria: 10 punts.
Ostentar otra licenciatura o diplomatura o ttulo de formacin profesional relacionados con las funciones del puesto y la categora a la que se opta,
distintos y no de inferior nivel a la titulacin requerida como requisito en la convocatoria, 10 puntos.
2.2. Exclusivament per al personal sanitari: tindre qualsevol de les especialitats d'infermeria segents: 15 punts.
- Infermeria Obstetricoginecolgica
(1/2) EXEMPLAR PER A LA CONSELLERIA DE SANITAT / EJEMPLAR PARA LA CONSELLERIA DE SANIDAD

- Infermeria de Salut Mental


- Infermeria Geritrica
- Infermeria del Treball
- Infermeria d'Atencions Medicoquirrgiques
- Infermeria Familiar i Comunitria
- Infermeria Peditrica
2.2. Exclusivamente de aplicacin al personal sanitario: ostentar cualquiera de las siguientes especialidades de enfermera: 15 puntos.
- Enfermera Obsttrico-Ginecolgica
- Enfermera de Salud Mental
- Enfermera Geritrica
- Enfermera del Trabajo
- Enfermera de Cuidados Mdico-Quirrgicos
- Enfermera Familiar y Comunitaria
- Enfermera Peditrica
2.3. Es valoren els cursos, cursos superiors, diplomes o msters que haja cursat la persona interessada, d'acord amb l'escala segent, fins a un mxim
de 20 punts:
Per msters, fins a un mxim de 8 punts:
Per cada mster: 2 punts.
Per cursos o diplomes de ms de 100 hores lectives, fins a un mxim de 6 punts:
Per cada curs superior o diploma: 0,75 punts.
CJAAPP - IAC

Per cursos d'una duraci entre 20 i 100 hores lectives, fins a un mxim de 6 punts:
Per cada curs de 40 o ms hores de duraci: 0,40 punts.
Per cada curs de 20 o ms hores de duraci: 0,20 punts.
2.3. Se valorarn los cursos, cursos superiores, diplomas o masters que hayan sido cursados por el interesado, de acuerdo con la siguiente escala,
hasta un mximo de 20 puntos.
Por la realizacin de masters, hasta un mximo de 8 puntos:
Por cada master: 2 puntos.
Por la realizacin de cursos o diplomas de ms de 100 horas lectivas, hasta un mximo de 6 puntos:
Por cada curso superior o diploma: 0,75 puntos.
Por la realizacin de cursos de una duracin entre 20 y 100 horas lectivas, hasta un mximo de 6 puntos.
Por cada curso de 40 o ms horas de duracin: 0,40 puntos.
Por cada curso de 20 o ms horas de duracin: 0,20 puntos.
DIN - A4

Total 2 (fins a 30 punts):


Total 2 (hasta 30 puntos):
IA - 31235 - 01 - E

07/06/17
CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PBLICA
CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PBLICA
Num. 8066 / 20.06.2017 21495

AUTOBAREM DE PERSONAL SANITARI (GRUPS A1, A2, C1 I C2) I PERSONAL DE


GESTI I SERVEIS DELS GRUPS A1, A2 I C1. CONCURS OPOSICI

AUTOBAREMO DE PERSONAL SANITARIO (GRUPOS A1, A2, C1 Y C2) Y PERSONAL DE


GESTIN Y SERVICIOS DE LOS GRUPOS A1, A2 Y C1. CONCURSO - OPOSICIN

B AUTOBAREMACI (CONTINUACI) / AUTOBAREMACIN (CONTINUACIN)


3. Experincia professional, fins a un mxim de 45 punts Puntuaci
Experiencia profesional, hasta un mximo de 45 puntos Puntuacin
3.1. Per cada mes complet de servicis prestats en la mateixa categoria i especialitat en institucions sanitries del Sistema Nacional de Salut: 0,30 punts.
Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categora y especialidad en instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud: 0,30
puntos.
3.2. Per cada mes complet de servicis prestats en llocs d'alt crrec, crrecs intermedis, llocs directius o de lliure designaci, o llocs amb funcions
d'inspecci de servicis sanitaris: 0,20 punts.
Por cada mes completo de servicios prestados en puestos de alto cargo, cargos intermedios, puestos directivos o de libre designacin, o puestos con
funciones de inspeccin de servicios sanitarios: 0,20 puntos.
3.3. Per cada mes complet de servicis prestats en distinta categoria en institucions sanitries del Sistema Nacional de Salut: 0,15 punts.
Por cada mes completo de servicios prestados en distinta categora en instituciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud: 0,15 puntos.
3.4. Per cada mes complet de servicis prestats de carcter assistencial o de coordinaci i direcci en programes de cooperaci internacional per ra de
convenis o acords organitzats o autoritzats per l'Administraci Pblica: 0,15 punts.
Por cada mes completo de servicios prestados de carcter asistencial o de coordinacin y direccin en programas de cooperacin internacional en
virtud de convenios o acuerdos organizados o autorizados por la Administracin Pblica: 0,15 puntos.
3.5. Per cada mes complet de servicis prestats en la mateixa categoria i especialitat en qualsevol administraci pblica o en institucions acreditades per
a la formaci de l'especialitat de qu es tracta: 0,05 punts.
Por cada mes completo de servicios prestados en la misma categora y especialidad en cualquier administracin pblica o en instituciones
acreditadas para la formacin de la especialidad que se trate: 0,05 puntos.
Total 3 (fins a 45 punts):
Total 3 (hasta 45 puntos):
4. Altres activitats, fins a un mxim de 10 punts Puntuaci
Otras actividades, hasta un mximo de 10 puntos Puntuacin
4.1. Per treballs cientfics i d'investigaci, d'acord amb la taula de clcul segent, fins a un mxim de 6 punts:
Nacional Internacional
Publicacions x 0,5 = x1=
Captols de llibre x 0,7 = x 1,4 =
Llibres x1= x2=
Por la realizacin de trabajos cientficos y de investigacin, de acuerdo con la siguiente tabla de clculo, hasta un mximo de 6 puntos:
Nacional Internacional
Publicaciones x 0,5 = x1=
Captulos de libro x 0.7 = x 1.4 =
Libros x1= x2=

4.2. Professor associat, o titular o catedrtic en cincies de la salut, fins a un mxim de 2 punts:
Per cada curs acadmic complet: 0,50 punts
Profesor asociado, o titular o catedrtico en ciencias de la salud, hasta un mximo de 2 puntos:
Por cada curso acadmico completo: 0,50 puntos.
4.3. Per formar part de comissions clniques de control de qualitat, acreditades en institucions sanitries pbliques, amb una certificaci estesa per la
direcci de la instituci: fins a un mxim d'1 punt:
Per cada 12 mesos: 0,25 punts.
Por formar parte de comisiones clnicas de control de calidad acreditadas en instituciones sanitarias pblicas, con certificacin emitida por el director
de las mismas, hasta un mximo de 1 punto:
(1/2) EXEMPLAR PER A LA CONSELLERIA DE SANITAT / EJEMPLAR PARA LA CONSELLERIA DE SANIDAD

Por cada 12 meses: 0,25 puntos.


4.4 Per fer activitats com a tutor de residents, aprofitament de beques d'estudi o d'investigaci, i tamb per tindre altres mrits o haver fet activitats
rellevants relacionades amb l'especialitat no previstes en els apartats anteriors, fins a un mxim d'1 punt.
Por actividades como tutor de residentes, disfrute de becas de estudio y/o investigacin, as como por reunir otros mritos o haber realizado
actividades relevantes relacionadas con la especialidad, no previstas en los apartados anteriores, hasta un mximo de 1 punto.
Total 4 (fins a 10 punts):
Total 4 (hasta 10 puntos):
5. Coneixements de valenci, fins a un mxim de 5 punts Puntuaci
Conocimientos de valenciano, hasta un mximo de 5 puntos Puntuacin
Certificat de coneixements orals: 2 punts.
Certificat de grau elemental: 3 punts.
Certificat de grau mitj: 4 punts.
Certificat de grau superior: 5 punts.
Certificado de conocimientos orales: 2 puntos.
Certificado de grado elemental: 3 puntos.
Certificado de grado medio: 4 puntos.
Certificado de grado superior: 5 puntos.
CJAAPP - IAC

Total 5 (fins a 5 punts):


Total 5 (hasta 5 puntos):

TOTAL DEL BAREM (mxim 100 punts)


TOTAL DEL BAREMO (mximo 100 puntos)
DIN - A4
IA - 31235 - 02 - E

07/06/17
CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PBLICA
CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PBLICA