You are on page 1of 4

NACIONALNA SLUBA ZA ZAPOLjAVANjE

raspisuje

JAVNI POZIV ZA UEE U FINANSIRANjU PROGRAMA OBUKE NA ZAHTEV


POSLODAVCA U 2015. GODINI

I OSNOVNE INFORMACIJE

Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva uee u finansiranju obuke radi sticanja
znanja i vetina potrebnih za obavljanje poslova na konkretnom radnom mestu, ukoliko na
evidenciji nezaposlenih Nacionalne slube za zapoljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna sluba)
nema lica sa potrebnim znanjima i vetinama.

Program obuke na zahtev poslodavca podrazumeva:

- realizaciju obuke u trajanju do 3 meseca - 480 asova (u zavisnosti od vrste,

sloenosti poslova i drugih elemenata od znaaja za trajanje obuke), u skladu sa standardima


programa obuka1, a za osobe sa invaliditetom u skladu sa programom obuke za koju je izdato
Odobrenje za sprovoenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije ministarstva nadlenog
za poslove zapoljavanja, i

- zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vreme sa licima koja su sa uspehom zavrila obuku.

Na osnovu obrazloenog zahteva Nacionalnoj slubi, poslodavac moe da zasnuje radni odnos sa
polaznikom obuke i za vreme trajanja obuke, uz obavezu da nakon zavrene obuke sa licem
zasnuje radni odnos na neodreeno vreme.

Javni poziv za realizaciju programa obuke na zahtev poslodavca predstavlja osnov za dodelu de
minimis dravne pomoi.

1 Standardi programa obuka nalaze se na sajtu NSZ www.nsz.gov.rs

II NAMENA I VISINA SREDSTAVA


Za realizaciju obuke Nacionalna sluba isplauje:

1. poslodavcu:

o sredstva za trokove obuke, raunajui cenu asa u visini od 200,00 dinara, a najvie do
90.000,00 dinara po polazniku.

2. nezaposlenom polazniku obuke:


o mesenu novanu pomo u visini od 6.000,00 dinara
o sredstva za trokove prevoza

3. za nezaposlene osobe sa invaliditetom, polaznike obuke:

o mesenu novanu pomo u visini od 20% od minimalne zarade utvrene u skladu sa propisima
o radu, ako se obuka izvodi u trajanju od najmanje 100

asova i ako osoba sa invaliditetom nije korisnik novane naknade po osnovu nezaposlenosti u
skladu sa zakonom,

o sredstva za trokove prevoza, i za pratioca ako je potreban, u visini neoporezivog iznosa u


skladu sa zakonom.

Nacionalna sluba vri obraun i uplatu doprinosa za sluaj povrede na radu i profesionalne
bolesti, za nezaposlene polaznike obuke, u skladu sa zakonom.

Ugovorena sredstva za realizaciju programa Nacionalna sluba poslodavcu moe da isplati:

- jednokratno (po isteku celog programa), bez dostavljanja sredstava obezbeenja ugovornih
obaveza, ukoliko poslodavac sa polaznicima u prvoj nedelji obuke zasnuje radni odnos, ili

- u dve rate (prva po otpoinjanju obuke i druga po dostavljanju dokaza da su polaznici obuke
obueni i zaposleni) uz dostavljanje sredstava obezbeenja ugovornih obaveza.

III PODNOENjE ZAHTEVA

Uslovi

Pravo uea u realizaciji programa obuke na zahtev poslodavca moe ostvariti poslodavac koji
pripada privatnom sektoru pod uslovom:

- da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;

- da raun nije u blokadi;


- da je izmirio ranije ugovorne obaveze prema Nacionalnoj slubi, osim za obaveze ija je
realizacija u toku;

- da obuava i zapoljava nezaposlene koji se vode na evidenciji Nacionalne slube i koji


zadovoljavaju opte i posebne uslove za ukljuivanje na obuku;

- da ima kadrovske kapacitete za realizaciju programa obuke, odnosno obezbedi:

o instruktora koji ima odgovarajuu strunu kvalifikaciju i najmanje 12 meseci radnog iskustva
na poslovima za koje se lice obuava;

- da ima tehnike, prostorne i druge kapacitete za realizaciju programa obuke, odnosno, da radni
prostor, tehnika sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju veliini obrazovne grupe i u
skladu su sa standardima posla za koji se lica obuavaju.

Za realizaciju obuke na zahtev poslodavca za nezaposlene osobe sa

invaliditetom poslodavac treba da ispunjava kadrovske, tehnike, prostorne i druge kapacitete za


realizaciju programa obuke u skladu sa Odobrenjem za sprovoenje mera i aktivnosti
profesionalne rehabilitacije izdato od strane ministarstva nadlenog za poslove zapoljavanja.

Prioritet pri ukljuivanju u program imaju lica koja pripadaju kategorijama tee zapoljivih, i to:
mladi do 30 godina ivota, viak zaposlenih, nezaposlena lica starija od 50 godina, nezaposleni
bez kvalifikacija i niskokvalifikovani, osobe sa invaliditetom, Romi, korisnici novane socijalne
pomoi kao i ostala tee zapoljiva lica u skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapoljavanja
za
2015.godinu.

Dokumentacija za podnoenje zahteva:

- zahtev za uee u programu na propisanom obrascu Nacionalne slube;

- fotokopija reenja nadlenog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije
registrovan u APR;

- obavetenje Poreske uprave o podnetoj pojedinanoj poreskoj prijavi PPP PD, u mesecu koji
prethodi mesecu u kome je podnet zahtev;

- izvod iz elektronske baze podataka Poreske uprave (EBP-PURS), overen od strane poslodavca,
za prijavu podnetu u mesecu koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev;

- izvod iz banke o plaenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za prijavu


podnetu u mesecu koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev;

- pisano obavetenje podnosioca zahteva o svim drugim de minimis dravnim pomoima koje je
dobio u prethodnom trogodinjem fiskalnom periodu;
- dokaz o kadrovskim kapacitetima za realizaciju programa obuke, i to:

o dokaz o kvalifikacijama instruktora (diploma, uverenje, sertifikat, licenca i sl)

o dokaz o duini radnog iskustva instruktora na poslovima za koje se lice obuava (ugovor o
radu, potvrda poslodavca o radnom iskustvu i sl).

Za realizaciju obuke na zahtev poslodavca za nezaposlene osobe sa invaliditetom poslodavac


podnosi i Odobrenje za sprovoenje mera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije izdatog od
strane ministarstva nadlenog za poslove zapoljavanja sa programom obuke za koju je podnet
zahtev.

Nacionalna sluba zadrava pravo da trai i druge dokaze relevantne za odluivanje o podnetom
zahtevu.

Nain podnoenja zahteva

Zahtev za uee u programu podnosi se nadlenoj organizacionoj jedinici Nacionalne slube,


prema seditu poslodavca ili prema mestu angaovanja lica, neposredno ili putem pote, na
propisanom obrascu koji se moe dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne slube ili
preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs.

Ads by SecretSauceAd Options

Previous

TENDER