You are on page 1of 7

I.

Layunin
Pagkatapos ng talakayan, ang estudyante ay inaasahang:
1. Maipaliwanag ang kahulugan at konsepto ng pamilihan;
2. Masusuri ang katangian ng ibat ibang istruktura ng pamilihan;
3. Mapaghahambing ang ibat ibang istruktura ng pamilihan.
4. Maunawaan ang kahalaga ng istruktura ng pamilihan.
B.Pagganyak(Motibasyon)
Class, magbibigay ako ng mga larawan sa
bawat isa sa inyo at isulat sa likod ng
larawan ang obserbasyon ninyo. At sa huli (Pagkatanggap ng larawan ay inobserbahan
ay gawan ng aksyon ang larawan ng mabuti ng bawat estudyante ang nasa
larawan)

Ngayon, sino sa inyo ang nais magbahagi Maam ang larawan po ay nagpapakita ng
ng kanyang obserbasyon? kompetisyon sa pagitan ng mga nagbebenta
sa pamilihan

(Ang aksyon na ipinakita ng bata ay base sa


kanyang interpretasyon sa larawan)
Mahusay,magaling ang iyong ginawa.
Class, katulad sa ating buhay madaming
bagay ang di natin maiiwasan ang
kompetisyon, ngunit nakadepende sa atin
kung paano natin magagawang
makaangat sa lahat ng bagay sa mabuti at
matalinong pamamaraan.

C. Paglinang ng Aralin
1. Aktibiti(Aktibidad)
Class, may inihanda akong puzzle
Hahatiin ko kayo sa tatlong grupo. Ang
mekaniks ng game ay paunahang mabuo
ang larawan sa ginulong puzzle. Ang
maunang makabuo ang siyang panalo.
Malinaw ba? Opo maam
(Matapos ang paunang aktibiti)
Magaling, naunang nakatapos sa pagbuo
ang ika___ grupo.
Limang bagsak para sa nanunang grupo (limang palakpak)
Sino sa inyo ang may ideya sa nabuong (base sa sariling opinion ang sagot ng bata)
larawan?

2. Analysis
Ang pamilihan ay mahalagang bahagi ng
buhay ng prodyuser at konsyumer. Ito ang
nagsisilbing lugar kung saan nakakamit ng
isang konsyumer ang sagot sa marami
niyang pangangailangan at kagustuhan sa
pamamagitan ng mga produkto at
serbisyong handa niyang ikonsumo.
Sa iyong palagay ano tawag sa iyo kung
ikaw ay isang mamimili sa palengke? Maam, konsyumer po.
Mahusay, tama ang iyong sagot.
Sa kabilang dako ang mga prodyuser ang
siyang nagsisilbing tagapagtustos ng mga
serbisyo at produkto upang ikonsumo ng
mga tao. Sa pamilihan itinatakda kung
anong produkto at serbisyo ang gagawin
at kung gaano karami. Mayroong
dalawang pangunahing tauhan sa
pamilihan ang konsyumer at prodyuser.
Sa iyo namang palagay, sa tingin mo kung
ikaw ay ang siyang nagtitinda ng mga
produkto, ano ang tawag sa iyo? Maam, prodyuser po
Mahusay, tama ang iyong sagot.
Ang konsyumer ang bumibili ng mga
produktong gawa ng mga prodyuser,
samantalang ang prodyuser naman ang
gumagawa ng mga produktong kailangan
ng mga konsyumer sa pamamagitan ng
mga salik ng produksiyon na pagmamay-
ari ng konsyumer.

PRESYO
Ito ang nagtatakda sa dami ng handa at
kayang bilhin na produkto at serbisyo ng
konsyumer
Ang siyang batayan ng prodyuser ng
kanilang kahandaan at kakayahan nilang
magbenta ng mga takdang dami ng mga
produkto at serbisyo
Sa pagkakaroon ng mataas na demand ng
mga konsyumer, dahilan ito sa pagtaas ng
presyo, at lalong magdagdag at tataasin
ng mga prodyuser ang kanilang supply.
Class,malinaw ba?
Meron ba kayong mga tanong? Opo Maam
Wala na po
MGA ESTRUKTURA NGPAMILIHAN
Tumutukoy sa balangkas na umiiral na sistema
ng merkado kung saan ipinapakita ang
ugnayan ng konsyumer at prodyuser. Ang
dami ng lawak ng kontrol ng market players sa
pamilihan ay ang salik na nagtatakda ng
estruktura nito.
PAMILIHANG MAY GANAP
NA KOMPETISYON
Ito ang estruktura ng pamilihan na kinikilala
bilang modelo o ideal. Sa ilalim ng ganitong
sistema, walang sinoman sa prodyuser at
konsyumer ang maaring makakontrol sa takbo
ng pamilihan partikular sa presyo. Hindi
kayang idikta nang isang prodyuser at
konsyumer ng mag-isa ang presyo.

SA PANIG NG MGA PRODYUSER


Hindi nila kayang kontrolin ang presyo
sapagkat maraming nagtitinda ng
magkakaparehong uri ng produkto at serbisyo
sa pamilihan. Ito ay nangangahulugan ng
balangkas na lubhang napakaliit ng prodyuser
kumpara sa kabuuang bilang ng mga
prodyuser sa pamilihan.

SA PANIG NG MGA KONSYUMER


Wala sinoman sa kanila ang may kakayahang
idikta ang presyo dahil lubha rin silang
napakaliit kumpara sa buong bilang ng
maaring bumili ng produkto o serbisyo.

Ang lahat ng prodyuser at konsyumer ay


mapipilitang magbenta at bumili ng produkto
at serbisyo na itinakdang presyo ng ekwilibriyo
ng pamilihan. Ipinaliliwanag ang sitwasyon ito
sa konsepto ng price taker na kung saan ang
market players ay umaayon lamang sakung
ano ang takbo ng presyo sa pamilihan at
walang kapasidad na magtakda ng sarili nilang
presyo.

KATANGIAN NG PMCI
Maraming maliliit na konsyumer at
prodyuser
Magkakatulad ang produkto
(Homogenous)
Malayang paggalaw ng sangkap ng
produksiyon
Malayang pagpasok at paglabas sa
industriya
Malaya ang Impormasyon ukol sa
pamilihan
Ayon ito sa aklat na Ekonomiks 2nd Edition (2009) kay Paul
Krugman at Robin Wells
PAMILIHANG MAY HINDI GANAP NA
KOMPETISYON
May hindi ganap na kompetisyon ang
estruktura kung wala ang anumang kondisyon
o katangian na matatagpuan sa pamilihang
may ganap na kompetisyon. Sa
pangkalahatang paglalarawan, ang lahat ng
prodyuser na bumubuo sa ganitong estruktura
ay may kapangyarihang maimpluwensiyahan
ang presyo sa pamilihan.

MONOPOLYO
Uri ng pamilihan na iisa lamang ang prodyuser
na gumagawa ng produkto at nagbibigay-
serbisyo kung kayat walang pamalit o kahalili.

NATURAL MONOPOLY
Ito ang mga kompanyang binibigyang
karapatan na magkaloob ng serbisyo sa mga
mamamayan. Ito ay dahil sa kaya nilang gawin
ang mga produkto at serbisyo sa mas
mababang gastos kaysa sa kumuha pa ng mas
maraming kompanya.

MONOPSONYO
Mayroon lamang ang iisang konsyumer ngunit
maraming prodyuser ng produkto at serbisyo.
May kapangyarihan ang konsyumer na
maimpluwensiyahan ang presyo sa pamilihan
Isang halimbawa ng pamilihan na ito ay ang
ating pamahalaan.

OLIGOPOLYO
Isang uri ng estruktura ng pamilihan na may
maliit na bilang o iilan lamang na prodyuser
ang nagbebenta ng magkakatulad o
magkakaugnay na produkto at serbisyo. May
kakayahan ang prodyuser na
maimpluwensiyahan o madiktahan ang
presyo na umiiral sa pamilihan.

MONOPOLISTIC COMPETITION
Sa ganitong uri ng estruktura ng pamilihan,
maraming kalahok na prodyuser ang
nagbebenta ng mga produkto subalit marami
rin ang mga konsyumer. May kapangyariha pa
rin sa pamilihan ang mga prodyuser na
magtakda ng kanilang mga produkto.

LAYUNIN NG MGA PRODYUSER


Dahil sa product differentiation, ang katangian
ng mga produkto na ipinagbibili Ay
magkakapareho ngunit hindi eksaktong
magkakahawig. Magkapareho sila sa uri ng
produkto gaya ng shampoo, sabon at
toothpaste ngunit nagkaiba sa
packaging,labeling, presentasyon at maging sa
lasa o flavor.

Ang advertisement o pag-aanunsiyo ay isang


mabisang pamamaraan na ginagamit nga
mga prodyuser upang maipakilala ang
kanilang mga produkto at serbisyo. Ang
mga halimbawa ng mga produkto at
serbisyong ipinagkakaloob sa pamilihang
may monopolistikong competition

Class, naintindihan niyo ba? Opo Maam

Wala na ba kayong mga katanungan at Wala napo maam


nais linawin?

3. Abstraksyon
Class, para sa pagbubuod ng ating
tinalakay ano ang isang pamilihan? Ito ang nagsisilbing lugar kung saan
nakakamit ng isang konsyumer ang sagot sa
marami niyang pangangailangan at
kagustuhan sa pamamagitan ng mga
produkto at serbisyong handa niyang
ikonsumo
Mahusay tama ang iyong sagot.
Ngayon naman, ano ang pagkakaiba ng
istruktura ng pamilihan?
Pamilihang may ganap na kompetisyon
sa pamilihang ito, walang kakayahan ang
sinuman sa bahay-kalakal at mamimili na
kontrolin ang presyo. ang mga
produktong ipinagbibili ay walang
pagkakaiba. Ang mga mamimili at
nagtitinda ay may ganap na kaalaman sa
kalagayan ng pamilihan.

Pamilihang may hindi ganap na


kompetisyon- sa pamilihang ito,
nakokontrol ng isa o iilang kompanya ang
presyo ng produkto.
Mahusay, tama ang iyong sagot.
4. Aplikasyon
Gumuhit ng isang larawan na nagpapakita
ng isa sa istruktura ng pamilihan at
ilarawan ito (Ang ginawa ng estudyante ay base sa kanilang
natutunan)
Pamilihang may ganap na kompetisyon
Pamilihang may hindi ganap na kompetisyon
Monopolyo
Monopsonyo
Oligopolyo
Monopolistikong Kompetisyon
Mahusay, magaling ang iyong ginawa.
D. Pagtataya
Sagutin ang mga sumusunod na tanong.
Punan ang mga bawat espasyong nakalaan para
sa sagot.
1. __________ ay pamilihang kung saan kumikilos
na parang isa ang iilang kumpanya. KEY TO CORRECTION:
2. Ang _________ o _________ ay isang mabisang 1. Oligopolyo
pamamaraan na ginagamit nga mga prodyuser 2. Advertisement, pag-aanunsiyo
upang maipakilala ang kanilang mga produkto at 3. Monopolyo
serbisyo. 4. Presyo
3. Ang ______ ay uri ng pamilihan na iisa lamang 5. Ganap na kompetisyon
ang prodyuser na gumagawa ng produkto at
nagbibigay-serbisyo kung kayat walang pamalit o
kahalili
4. ________ ang nagtatakda sa dami ng handa at
kayang bilhin na produkto at serbisyo ng
konsyumer
5. Sa pamilihang may _______, walang sinoman sa
prodyuser at konsyumer ang maaring
makakontrol sa takbo ng pamilihan partikular sa
presyo
E. Takdang Aralin
A. Bumuo ng isang talahanayan na nagpapakita ng kabutihan at di kabutihan ng isang Sistemang
Pamilihan.
Sistemang Pang-ekonomiya Kabutihan Di-kabutihan
Monopolyo
Kompetisyong Ganap
Oligopolyo
Monopolistikong Kompetisyon

B. Sa iyong palagay, piliin ang pinakamabuting uri ng pamilihan. Ipaliwanag ang iyong napili.