You are on page 1of 5

QUN TR SN XUT V DCH V

Hng dn lm tiu lun


TSKH. NGUYN VN MINH
i hc Ngoi thng
0983 118 969, 04 3835 6800 (705)
nguyenvm2002@gmail.com; minhnv@ftu.edu.vn

H Ni, 2009
(C) Nguyn Vn Minh, Qun tr chin lc 1
2006-2009

Yu cu ca tiu lun
 S dng nhng kin thc v s bit v
qun tr sn xut v dch v lm bi
tiu lun vi yu cu:
 Tm hiu v qu trnh sn xut ti mt doanh
nghip thc t, c th
 nh gi, nhn xt v qu trnh
 xut cc gii php ci tin qu trnh
ny.

(C) Nguyn Vn Minh, Qun tr chin lc 2


2006-2009

Cu trc ca tiu lun


 Trang ba (theo qui nh, xem mu)
 Trang tn ti
 Li cm n
 Tm tt nghin cu
 Mc lc
 Li m u
 Tng quan l thuyt
 Phng php nghin cu
 Kt qu nghin cu
 Bnh lun, xut
 Kt lun
 Danh mc ti liu tham kho
 Ph lc
(C) Nguyn Vn Minh, Qun tr chin lc 3
2006-2009

1
TN TI (theo mu)

 Trang tn ti phi bao gm cc phn


sau:
 Tn ti: ngn gn, phi c cha t nht
l i tng NC, mc ch NC hoc c
hai;
 Tn hc vin
 Tn kho hc v thng/ nm np bo
co.

(C) Nguyn Vn Minh, Qun tr chin lc 4


2006-2009

LI CM N

 Trong phn ny, s gip ca bt k ai


u c ghi nhn v cm n. Trang ny
mang tnh t chn cao.

(C) Nguyn Vn Minh, Qun tr chin lc 5


2006-2009

PHN TM TT

 Mc d c vit sau cng, nhng phn tm tt


c t phn u ca bo co. S trnh by
trc mt cch ngn gn, sc tch bo co trn
c s thng tin t cc phn khc ca bo co.
 Cc vn phn tm tt cn c l:
 Mt s thng tin c s/ khi qut
 Cc l do quan trng ca bo co
 Trnh by s lc cc phng php nghin cu c
s dng
 Tm tt cc kt qu nghin cu
 Trnh by s lc cc kt lun v khuyn ngh.
(C) Nguyn Vn Minh, Qun tr chin lc 6
2006-2009

2
PHN M U

 L do chn ti
 i tng nghin cu
 Mc ch nghin cu
 Nhim v nghin cu
 Cu hi nghin cu
 Tnh hnh nghin cu
 Gii thiu b cc ca tiu lun.

(C) Nguyn Vn Minh, Qun tr chin lc 7


2006-2009

Con ng n ch

MC
NHIM V CH
NHIM V 3
I TNG NHIM V 2
NGHIN CU 1
Phng php

(C) Nguyn Vn Minh, Qun tr chin lc 8


2006-2009

TNG QUAN L THUYT

 Nu cc vn l thuyt lin quan n


i tng nghin cu:
 Lch s ca vn
 Cc khi nim
 Hng tip cn
 Cng c s s dng trong nghin cu
 Mt s c im ring.

(C) Nguyn Vn Minh, Qun tr chin lc 9


2006-2009

3
PHNG PHP NGHIN CU
 M t cc phng php, phng thc v ti
liu nghin cu c s dng trong tiu lun
nghin cu, v d: qun th v mu c
chn, k thut chn mu, a im, ti liu
c s dng
 Bng cu hi/ phng vn; phng thc c
la chn cho nghin cu
 S liu c phn tch nh th no? v d: k
thut phn tch no c s dng?
 Nhng kh khn/ hn ch no gp phi trong
qu trnh nghin cu.
 Phng php tng ng vi nhim v.
(C) Nguyn Vn Minh, Qun tr chin lc 10
2006-2009

KT QU/ BNH LUN/ XUT

 Phn ny lin quan n vic trnh by


nhng kt qu nghin cu quan trng
nht cng vi s gii thch v bnh lun
chng. Lu rng vic bt k s liu,
bng biu, th..... no cng lun phi
c gii thch km theo l rt quan trng.

(C) Nguyn Vn Minh, Qun tr chin lc 11


2006-2009

KT LUN

 Tm lc kt qu nghin cu (ngn gn)


 Nu bt ngha ca kt qu ny
 Hng pht trin tip theo.

(C) Nguyn Vn Minh, Qun tr chin lc 12


2006-2009

4
DANH MC TI LIU THAM KHO

 Cc ti liu xut bn tham kho trong


nghin cu c lit k trong danh mc
ti liu tham kho, trong tn tc gi
xp theo th t bng ch ci v s dng
mu ti liu tham kho ca Harvard:
 Nguyn Vn A (2009), Nhng iu cn
bit khi lm tiu lun, H Ni: Gio dc,
tr.5.

(C) Nguyn Vn Minh, Qun tr chin lc 13


2006-2009

PH LC

 Bn copy ca bng cu hi, ph lc


phng vn, biu , s liu, th qu chi
tit i vi phn ni dung c t
phn ny.

(C) Nguyn Vn Minh, Qun tr chin lc 14


2006-2009

Thay li kt

Xin chn thnh cm n Qu v


lng nghe!
TSKH. Nguyn Vn Minh,
TT m bo cht lng, trng HNT,
minhnv@ftu.edu.vn; nguyenvm2002@gmail.com;
(04) 3835 6800 (705); 0983 118 969.

(C) Nguyn Vn Minh, Qun tr chin lc 15


2006-2009