You are on page 1of 8

CHNH PH CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM

------- c lp - T do - Hnh phc


---------------
S: 51/2016/N-CP H Ni, ngy 13 thng 06 nm 2016

NGH NH

QUY NH QUN L LAO NG, TIN LNG V TIN THNG I VI NGI LAO
NG LM VIC TRONG CNG TY TRCH NHIM HU HN MT THNH VIN DO NH
NC NM GI 100% VN IU L

Cn c Lut t chc Chnh ph ngy 19 thng 6 nm 2015;

Cn c B lut lao ng ngy 18 thng 6 nm 2012;

Cn c Lut doanh nghip ngy 26 thng 11 nm 2014;

Cn c Lut qun l, s dng vn nh nc u t vo sn xut, kinh doanh ti doanh nghip ngy 26


thng 11 nm 2014;

Theo ngh ca B trng B Lao ng - Thng binh v X hi;

Chnh ph ban hnh Ngh nh quy nh qun l lao ng, tin lng v tin thng i vi ngi lao
ng lm vic trong cng ty trch nhim hu hn mt thnh vin do Nh nc nm gi 100% vn iu
l.

iu 1. Phm vi iu chnh

Ngh nh ny quy nh qun l lao ng, tin lng v tin thng i vi ngi lao ng lm vic
trong cng ty trch nhim hu hn mt thnh vin do Nh nc nm gi 100% vn iu l, bao gm:

1. Cng ty trch nhim hu hn mt thnh vin do Nh nc nm gi 100% vn iu l l cng ty m


ca tp on kinh t nh nc, cng ty m ca tng cng ty nh nc, cng ty m trong nhm cng ty
m - cng ty con.

2. Cng ty trch nhim hu hn mt thnh vin c lp do Nh nc nm gi 100% vn iu l.

Cng ty trch nhim hu hn mt thnh vin quy nh ti Khon 1 v Khon 2 iu ny sau y gi tt


l cng ty.

iu 2. i tng p dng

1. Ngi lao ng lm vic theo ch hp ng lao ng theo quy nh ca B lut lao ng.

2. Hi ng thnh vin hoc Ch tch cng ty, Trng ban kim sot, Kim sot vin, Tng gim c,
Gim c cng ty.
3. B, c quan ngang b, c quan thuc Chnh ph, y ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc trung
ng hoc t chc c thnh lp theo quy nh ca php lut c Chnh ph giao thc hin quyn,
trch nhim ca i din ch s hu i vi cng ty (sau y gi chung l c quan i din ch s
hu).

4. C quan, t chc v c nhn c lin quan n qun l lao ng, tin lng, tin thng i vi ngi
lao ng ti cng ty.

iu 3. Qun l lao ng

1. Cng ty phi xy dng k hoch lao ng hng nm lm c s tuyn dng, s dng lao ng.

2. K hoch lao ng c xy dng da trn k hoch sn xut, kinh doanh, c cu t chc, sp xp


li lao ng hp l (c bit l vic r sot cc u mi qun l, sp xp tinh gin lao ng gin tip)
v nh mc lao ng ca cng ty.

3. Tng s lao ng trong k hoch lao ng hng nm trong iu kin sn xut, kinh doanh bnh
thng khng c vt qu 5% so vi s lao ng thc t s dng bnh qun ca nm trc lin k
(sau khi c cu t chc, sp xp li theo Khon 2 iu ny).

4. K hoch lao ng hng nm do Tng gim c, Gim c xy dng, trnh Hi ng thnh vin
hoc Ch tch cng ty ph duyt. Ch tch Hi ng thnh vin hoc Ch tch cng ty, Tng gim c,
Gim c phi chu trch nhim v k hoch lao ng ca cng ty.

5. Ch tch Hi ng thnh vin hoc Ch tch cng ty phi bo co c quan i din ch s hu cho
kin trc khi ph duyt k hoch lao ng. C quan i din ch s hu c trch nhim xem xt, cho
kin v k hoch lao ng ca cng ty. i vi cng ty m - Tp on kinh t nh nc, cng ty m
ca Tng cng ty hng c bit v Tng cng ty thc hin nhim v cng ch gi vai tr trng yu ca
nn kinh t th phi ng thi gi k hoch lao ng cho B Lao ng - Thng binh v X hi tng
hp, gim st chung.

6. Cn c k hoch lao ng, Tng gim c, Gim c t chc tuyn dng, b tr, s dng lao ng,
bo m cng khai, minh bch theo quy nh ca php lut v quy ch tuyn dng, s dng lao ng,
iu l ca cng ty.

7. Hng nm, Hi ng thnh vin hoc Ch tch cng ty ch o Tng gim c, Gim c nh gi
vic thc hin k hoch s dng lao ng, xc nh trch nhim trong tuyn dng, s dng lao ng;
gii quyt y cc ch , quyn li i vi ngi lao ng phi chm dt hp ng lao ng.

8. i vi trng hp tuyn dng vt qu k hoch hoc khng ng k hoch, dn n ngi lao


ng khng c vic lm, phi chm dt hp ng lao ng th Tng gim c, Gim c phi chu
trch nhim trc Hi ng thnh vin hoc Ch tch cng ty, Hi ng thnh vin hoc Ch tch cng
ty phi chu trch nhim trc c quan i din ch s hu v khng c thng, khng c tng
lng, ko di thi gian nng lng, gim mc tin lng. Coi y l mt ni dung nh gi mc
hon thnh nhim v ca ngi qun l theo quy nh ti Ngh nh s 97/2015/N-CP ngy 19 thng
10 nm 2015 ca Chnh ph v qun l ngi gi chc danh, chc v ti doanh nghip l cng ty trch
nhim hu hn mt thnh vin do Nh nc nm gi 100% vn iu l.
9. Khuyn khch cng ty b tr, s dng lao ng hp l, Tit kim lao ng tng nng sut lao
ng, tng tin lng cho ngi lao ng.

iu 4. Thang lng, bng lng, ph cp lng

Cng ty xy dng v ban hnh thang lng, bng lng, ph cp lng theo Ngh nh s
49/2013/N-CP ngy 14 thng 5 nm 2013 ca Chnh ph quy nh chi Tit thi hnh mt s iu ca
B lut lao ng v tin lng lm cn c xp lng, tr lng v thc hin ch i vi ngi
lao ng theo quy nh ca php lut lao ng.

iu 5. Xc nh qu tin lng k hoch

1. Qu tin lng k hoch c xc nh da trn trn s lao ng k hoch v mc tin lng bnh
qun k hoch theo Khon 2 iu ny.

2. Mc tin lng bnh qun k hoch c xc nh cn c vo mc tin lng trong hp ng lao


ng, mc tin lng bnh qun thc hin theo kt qu sn xut kinh doanh ca nm trc lin k v
gn vi ch tiu sn xut, kinh doanh k hoch ca cng ty nh sau:

a) i vi cng ty c li nhun th mc tin lng bnh qun k hoch c xc nh cao hn mc tin


lng bnh qun trong hp ng lao ng, da trn c s mc tin lng bnh qun thc hin theo kt
qu sn xut kinh doanh ca nm trc lin k gn vi mc tng/gim nng sut lao ng (tnh theo
tng doanh thu tr tng chi ph cha c lng hoc sn lng tiu th) k hoch so vi thc hin nm
trc lin k theo nguyn tc: nng sut lao ng v li nhun k hoch tng th tin lng tng ti a
khng vt qu mc tng nng sut lao ng; nng sut lao ng tng v li nhun k hoch khng
tng th tin lng tng ti a khng vt qu 80% mc tng nng sut lao ng; nng sut lao ng
tng v li nhun k hoch gim th tin lng tng ti a khng vt qu 50% mc tng nng sut lao
ng; nng sut lao ng gim th tin lng gim so vi thc hin ca nm trc lin k.

b) i vi cng ty khng c li nhun hoc l (tr cc trng hp khch quan quy nh ti Khon 3
iu ny) th mc tin lng bnh qun k hoch c xc nh bng mc tin lng bnh qun trong
hp ng lao ng v tin lng ca ngy ngh l, tt, ngy ngh c hng lng, tin lng tr thm
khi lm vic vo ban m, khi lm thm gi theo quy nh ca B lut lao ng.

c) i vi cng ty gim l so vi thc hin nm trc hoc cng ty mi thnh lp th cn c vo mc


gim l hoc k hoch sn xut, kinh doanh xc nh tin lng, bo m tng quan chung v
bo co c quan i din ch s hu xem xt trc khi quyt nh.

3. Khi xc nh qu tin lng k hoch, cng ty loi tr yu t khch quan nh hng n nng sut
lao ng, li nhun k hoch so vi thc hin ca nm trc lin k, bao gm:

a) Nh nc iu chnh gi (i vi sn phm, dch v do Nh nc nh gi), u i thu thu nhp


doanh nghip, tng hoc gim vn nh nc, iu chnh c ch chnh sch hoc yu cu cng ty di di,
thu hp a im sn xut, kinh doanh nh hng trc tip n ch tiu nng sut lao ng v li nhun
ca cng ty.

b) Cng ty tham gia thc hin nhim v chnh tr, m bo an sinh x hi, cn i cung cu cho nn
kinh t theo quyt nh ca Th tng Chnh ph, thc hin vic tip nhn hoc chuyn giao quyn i
din ch s hu vn nh nc i vi doanh nghip ti c cu, x l v ti c cu n theo ch o ca
Th tng Chnh ph, u t mi, m rng sn xut, kinh doanh, tng khu hao thu hi vn nhanh
c cp c thm quyn ph duyt, chnh lch tr thng so vi thc hin nm trc i vi cng ty
kinh doanh x s.

c) Thin tai, ha hon, dch bnh, chin tranh v cc nguyn nhn khch quan bt kh khng khc.

4. Cng ty thc hin sn phm, dch v cng ch do Nh nc t hng, giao k hoch, u thu th qu
tin lng k hoch tng ng vi khi lng sn phm, dch v cng ch c xc nh theo khi
lng sn phm, dch v cng ch do Nh nc t hng, giao k hoch, theo hp ng thu.

5. Cng ty sn xut, kinh doanh sn phm, dch v nh nc c quy nh hn mc sn xut, kinh doanh
dn n nng sut lao ng so vi thc hin ca nm trc lin k khng tng hoc tng thp hn ch
s gi tiu dng d bo trong nm theo Ngh quyt ca Quc hi v K hoch pht trin kinh t x hi
hng nm th c tnh mc tng tin lng bnh qun ti a khng vt qu mc tng ch s gi tiu
dng.

6. i vi trng hp cng ty iu chnh li k hoch sn xut, kinh doanh th phi iu chnh li mc


tin lng bnh qun v qu tin lng k hoch cho bo m cc iu kin theo quy nh ti iu ny.

7. Cn c k hoch sn xut, kinh doanh, ty theo yu cu thc t, cng ty xc nh n gi tin lng


tng ng vi ch tiu k hoch sn xut, kinh doanh hoc n v sn phm, dch v iu hnh hot
ng sn xut, kinh doanh v tm ng tin lng cho ngi lao ng.

iu 6. Xc nh qu tin lng thc hin

1. Qu tin lng thc hin c xc nh trn c s s lao ng k hoch bo m quy nh ti khon


2 iu 3 Ngh nh ny v mc tin lng bnh qun k hoch gn vi mc hon thnh ch tiu
nng sut lao ng, li nhun k hoch theo nguyn tc quy nh ti khon 2 v khon 3 iu 5 Ngh
nh ny.

2. Cng ty phi nh gi vic thc hin cc yu t khch quan nh hng n nng sut lao ng, li
nhun thc hin so vi k hoch loi tr khi xc nh qu tin lng thc hin.

3. Cn c qu tin lng thc hin v qu tin lng tm ng cho ngi lao ng, cng ty xc nh
qu tin lng cn li c hng. Trng hp tm ng v chi vt qu qu tin lng thc hin
th phi hon tr t qu tin lng ca nm sau lin k.

iu 7. Phn phi tin lng

1. Cn c vo qu tin lng thc hin, cng ty c trch lp qu d phng b sung vo qu tin


lng ca nm sau. Qu d phng ca cng ty khng c vt qu 17% qu tin lng thc hin.
i vi cng ty sn xut, kinh doanh c tnh ma v th qu d phng khng vt qu 20% qu tin
lng thc hin quy nh ti khon 1 iu 6 Ngh nh ny.

2. Cng ty xy dng quy ch tr lng theo v tr, chc danh cng vic, bo m tr lng tha ng
(khng hn ch mc ti a) i vi ngi c ti nng, c trnh chuyn mn, k thut v ng gp
nhiu cho cng ty.
3. Cng ty phn phi tin lng cho ngi lao ng theo quy ch tr lng ca cng ty. Khng c s
dng qu tin lng ca ngi lao ng tr cho thnh vin Hi ng thnh vin hoc Ch tch cng
ty, Kim sot vin, Tng gim c, Gim c, Ph Tng gim c, Ph gim c, K ton trng.

iu 8. Tin thng

1. Qu tin thng ca ngi lao ng c trch t qu khen thng, phc li ca cng ty theo quy
nh ca Chnh ph.

2. Tin thng ca ngi lao ng c thc hin theo quy ch thng ca cng ty.

iu 9. Trch nhim t chc thc hin

1. Tng gim c, Gim c:

a) Qu I hng nm, xy dng nh mc lao ng, k hoch lao ng, qu tin lng k hoch, qu tin
lng thc hin ca nm trc lin k, trnh Hi ng thnh vin hoc Ch tch cng ty ph duyt;
quyt nh trch d phng tin lng sau khi c kin ca Ban Chp hnh cng on cng ty.

b) T chc xy dng, xc nh, r sot v tr, chc danh, cng vic, thang lng, bng lng, ph cp
lng, tin lng theo v tr, chc danh, cng vic, tiu chun chc danh, cng vic, chuyn mn,
nghip v, quy ch nng lng, quy ch tr lng, quy ch thng theo quy nh ca php lut, bo
m dn ch, cng khai, minh bch, c s tham gia ca Ban Chp hnh cng on cng ty v cng
khai trong cng ty trc khi thc hin.

c) Thc hin tm ng tin lng, phn phi tin lng, tin thng cho ngi lao ng theo quy ch
tr lng, quy ch thng ca cng ty.

d) nh k bo co Hi ng thnh vin hoc Ch tch cng ty tnh hnh lao ng, tin lng, tin
thng; cung cp y cc bo co, ti liu, s liu v lao ng, tin lng, tin thng theo yu cu
ca Trng ban kim sot, Kim sot vin.

2. Hi ng thnh vin hoc Ch tch cng ty:

a) Qu I hng nm, bo co c quan i din ch s hu cho kin k hoch lao ng; ph duyt k
hoch sn xut, kinh doanh, nh mc lao ng, k hoch lao ng, qu tin lng k hoch v qu
tin lng thc hin ca nm trc lin k.

b) Bo co c quan i din ch s hu, ng thi gi cho Kim sot vin nh mc lao ng, k
hoch lao ng, qu tin lng k hoch v qu tin lng thc hin ca nm trc chm nht sau 10
ngy k t ngy ph duyt kim tra, gim st.

i vi cng ty m - Tp on kinh t nh nc, cng ty m ca Tng cng ty hng c bit v Tng


cng ty thc hin nhim v cng ch gi vai tr trng yu ca nn kinh t th cc bo co v lao ng,
tin lng ti im a v im b khon 2 iu ny ng thi gi B Lao ng - Thng binh v X hi
theo di, gim st.
c) Kin ton t chc b my, nhn s lm cng tc lao ng, tin lng ca cng ty thc hin cc
ni dung qun l lao ng, tin lng, tin thng theo quy nh ti Ngh nh ny.

d) Cng khai tng s lao ng, qu tin lng, tin thng, mc tin lng, thu nhp bnh qun nm
trc ca ngi lao ng trn trang thng tin in t ca cng ty theo quy nh ca php lut, ng
thi bo co c quan i din ch s hu.

3. Trng ban kim sot, Kim sot vin:

a) Kim tra, gim st v nh k bo co c quan i din ch s hu vic thc hin ca Hi ng


thnh vin hoc Ch tch cng ty, Tng gim c, Gim c theo quy nh ti Ngh nh ny. Trng
hp pht hin ni dung khng ng quy nh th ngh Hi ng thnh vin hoc Ch tch cng ty ch
o sa i, iu chnh. Nu ngh khng c thc hin th bo co c quan i din ch s hu
bit kp thi x l.

b) Trong vng 15 ngy k t khi nhn bo co ca Hi ng thnh vin hoc Ch tch cng ty, thc
hin r sot, thm nh vic xc nh qu tin lng thc hin bo co c quan i din ch s hu
v chu trch nhim v tnh chnh xc, trung thc ca bo co thm nh.

4. C quan i din ch s hu:

a) Tip nhn bo co ca Hi ng thnh vin hoc Ch tch cng ty, Kim sot vin v nh mc lao
ng, k hoch lao ng, qu tin lng k hoch, qu tin lng thc hin ca nm trc v cc yu
t khch quan nh hng n nng sut lao ng, li nhun (nu c) r sot, kim tra, gim st.

Trng hp pht hin ni dung khng ng quy nh th trong vng 30 ngy k t ngy nhn c bo
co phi c vn bn yu cu Hi ng thnh vin hoc Ch tch cng ty b sung hoc iu chnh li.
ng thi, ty theo mc sai phm quyt nh hnh thc k lut khng tng lng, ko di thi
hn nng bc lng, gim tr tin lng, tin thng, th lao, h bc lng, khin trch, cnh co, cch
chc, buc thi vic i vi Ch tch Hi ng thnh vin hoc Ch tch cng ty theo quy nh ca
php lut.

b) Ch tr, phi hp vi B Lao ng - Thng binh v X hi kim tra, gim st tin lng ca cng
ty m - Tp on kinh t nh nc, cng ty m ca Tng cng ty hng c bit v Tng cng ty thc
hin nhim v cng ch gi vai tr trng yu ca nn kinh t.

c) nh k hng nm t chc kim tra, gim st v chu trch nhim trc Chnh ph, Th tng Chnh
ph v vic thc hin chnh sch lao ng, tin lng ca cng ty do mnh lm ch s hu.

d) Chm nht thng 5 hng nm, tng hp gi B Lao ng - Thng binh v X hi tnh hnh thc
hin lao ng, tin lng, tin thng nm trc lin k v vic xy dng k hoch tin lng, qu tin
lng nm k hoch ca cc cng ty thuc quyn qun l.

5. B Lao ng - Thng binh v X hi:

a) Ch tr, phi hp vi cc b lin quan hng dn thc hin qun l lao ng, tin lng, tin thng
theo quy nh ti Ngh nh ny.
b) Phi hp vi c quan i din ch s hu gim st lao ng, tin lng ca cng ty m - Tp on
kinh t nh nc, cng ty m ca Tng cng ty hng c bit v Tng cng ty thc hin nhim v cng
ch gi vai tr trng yu ca nn kinh t.

c) T chc thanh tra, kim tra vic thc hin chnh sch lao ng, tin lng, tin thng ca cc cng
ty. Trng hp pht hin vic xc nh qu tin lng khng ng quy nh th c kin c quan
i din ch s hu ch o cng ty iu chnh hoc xut ton theo quy nh.

d) Tng hp tnh hnh tin lng, tin thng ca cc cng ty v nh k bo co Th tng Chnh
ph.

iu 10. Hiu lc thi hnh

1. Ngh nh ny c hiu lc thi hnh k t ngy 01 thng 8 nm 2016. Cc quy nh ti Ngh nh ny


thc hin t ngy 01 thng 01 nm 2016.

2. Ngh nh ny thay th Ngh nh s 50/2013/N-CP ngy 14 thng 5 nm 2013 ca Chnh ph quy


nh qun l lao ng, tin lng v tin thng i vi ngi lao ng lm vic trong cng ty trch
nhim hu hn mt thnh vin do Nh nc lm ch s hu.

3. Tp on Vin thng Qun i tip tc p dng th im qun l tin lng i vi ngi lao ng
theo quy nh ca Chnh ph.

4. i vi Tng gim c, Gim c, Ph Tng gim c, Ph gim c, K ton trng lm vic theo
hp ng lao ng trong cng ty trch nhim hu hn mt thnh vin do Nh nc nm gi 100% vn
iu l th tin lng, tin thng c thc hin theo nguyn tc tha thun, tch ring vi qu tin
lng, tin thng ca ngi lao ng v hch ton vo chi ph kinh doanh ca cng ty.

5. Hi ng thnh vin hoc Ch tch cng ty m ti iu 1 Ngh nh ny, cn c vo ni dung qun


l lao ng, tin lng, tin thng ti Ngh nh ny t chc qun l lao ng, tin lng, tin
thng i vi ngi lao ng lm vic trong cng ty do cng ty m nm gi 100% vn iu l.

6. i vi t chc c thnh lp v hot ng theo m hnh cng ty trch nhim hu hn mt thnh


vin do nh nc nm gi 100% vn iu l theo quy nh ca Lut chng khon, Lut cc t chc tn
dng, Lut bo him tin gi, qu ti chnh nh nc ngoi ngn sch, t chc x l mua bn n ca
nh nc ang p dng c ch tin lng theo m hnh cng ty trch nhim hu hn mt thnh vin do
nh nc nm gi 100% vn iu l, cn c nguyn tc quy nh ti Ngh nh ny, B Lao ng -
Thng binh v X hi hng dn qun l lao ng, xc nh tin lng gn vi nng sut lao ng v
hiu qu hot ng ph hp vi tnh cht c th ca cc t chc, sau khi thng nht kin vi cc B,
ngnh lin quan.

7. T chc chnh tr, t chc chnh tr - x hi xem xt, quyt nh vic p dng cc quy nh ti Ngh
nh ny i vi ngi lao ng lm vic trong cng ty do t chc chnh tr, t chc chnh tr - x hi
nm gi 100% vn iu l.

8. B trng, Th trng c quan ngang b, Th trng c quan thuc Chnh ph, Ch tch y ban
nhn dn tnh, thnh ph trc thuc trung ng, Hi ng thnh vin hoc Ch tch cng ty trch
nhim hu hn mt thnh vin do nh nc nm gi 100% vn iu l chu trch nhim thi hnh Ngh
nh ny./.
TM. CHNH PH
TH TNG
Ni nhn:
- Ban B th Trung ng ng;
- Th tng, cc Ph Th tng Chnh ph;
- Cc b, c quan ngang b, c quan thuc Chnh ph;
- HND, UBND cc tnh, thnh ph trc thuc trung ng;
- Vn phng Trung ng v cc Ban ca ng;
- Vn phng Tng B th; Nguyn Xun Phc
- Vn phng Ch tch nc;
- Hi ng dn tc v cc y ban ca Quc hi;
- Vn phng Quc hi;
- Ta n nhn dn ti cao;
- Vin kim st nhn dn ti cao;
- Kim ton nh nc;
- y ban Gim st ti chnh Quc gia;
- Ngn hng Chnh sch x hi;
- Ngn hng Pht trin Vit Nam;
- y ban trung ng Mt trn T quc Vit Nam;
- C quan Trung ng ca cc on th;
- Cc tp on kinh t v tng cng ty nh nc;
- VPCP: BTCN, cc PCN, Tr l TTg, TG Cng TTT, cc V,
Cc, n v trc thuc, Cng bo;
- Lu: VT, KTTH (3b).KN350