You are on page 1of 4

srh

.
srmate nigamantamahadesikaya namah .
srman venkat.anatharyah . kavitarkikakesar
vedantacaryavaryo me sannidhattam . sada hr . di

srmadbhagavadgta

sraddhatrayavibhagayogah.
( saptadaso dhyayah
.)

This document has been prepared by


Sunder Kidambi
with the blessings of
sr rangaramanuja mahadesikan
His Holiness srmad an
.d. avan of srrangam

This was typeset using LATEX and the skt font.


srh
.
srmate ramanujaya namah
.
sraddhatrayavibhagayogah.
( saptadaso dhyayah
.)

arjuna uvaca

ye sastravidhimutsr . jya yajante sraddhayanvitah.


tes. am
. nis..tha tu ka kr
. s. n
. a sattvamaho rajastamah . 17.1

srbhagavanuvaca

trividha bhavati sraddha dehinam . sa svabhavaja


sattvik rajas caiva tamas ceti tam
. sr
.n. u 17.2

sattvanurupa sarvasya sraddha bhavati bharata


sraddhamayo yam
. purus. o yo yacchraddhah
. sa eva sah
. 17.3

yajante sattvika devanyaks.araks.am. si rajasah


.
pretanbhutagan. am
. scanye yajante tamasa janah . 17.4

asastravihitam
. ghoram. tapyante ye tapo janah .
dambhahankarasam. yuktah
. kamaragabalanvitah
. 17.5

kars.ayantah. sarrastham . bhutagramamacetasah .


mam. caivantah. sarrastham
. tanviddhyasuraniscayan 17.6

aharastvapi sarvasya trividho bhavati priyah


.
yajnastapastatha danam
. tes.am
. bhedamimam . sr
.n. u 17.7

ayuh
. sattvabalarogyasukhaprtivivardhanah .
rasyah
. snigdhah. sthira hr
. dya aharah
. sattvikapriyah
. 17.8

kat.vamlalavan . atyus. n
. atks. n
. aruks.avidahinah
.
ahara rajasasyes..ta duh . khasokamayapradah . 17.9
srmadbhagavadgta sraddhatrayavibhagayogah
.

yatayamam. gatarasam. puti paryus.itam


. ca yat
ucchis..tamapi camedhyam. bhojanam . tamasapriyam 17.10

aphalanks.ibhiryajno vidhidr
. s..t o ya ijyate
yas..tavyameveti manah . samadhaya sa sattvikah
. 17.11

abhisandhaya tu phalam . dambharthamapi caiva yat


ijyate bharatasres..t ha tam
. yajnam
. viddhi rajasam 17.12

vidhihnamasr. s..t annam


. mantrahnamadaks.in. am
sraddhavirahitam . yajnam
. tamasam. paricaks.ate 17.13

devadvijaguruprajnapujanam . saucamarjavam
brahmacaryamahim . sa ca sarram
. tapa ucyate 17.14

anudvegakaram . vakyam
. satyam . priyahitam. ca yat
svadhyayabhyasanam. caiva vanmayam. tapa ucyate 17.15

manah . prasadah. saumyatvam . maunamatmavinigrahah .


bhavasam. suddhirityetattapo manasamucyate 17.16

sraddhaya paraya taptam . tapastattrividham. naraih .


aphalakanks.ibhiryuktaih
. sattvikam
. paricaks.ate 17.17

satkaramanapujartham
. tapo dambhena caiva yat
kriyate tadiha proktam . rajasam
. calamadhruvam 17.18

mud
. hagrahen
. atmano yatpd
. aya kriyate tapah .
parasyotsadanartham. va tattamasamudahr . tam 17.19

datavyamiti yaddanam . dyate nupakarin.e
dese kale ca patre ca taddanam . sattvikam
. smr
. tam 17.20

yattu prattyupakarartham . phalamuddisya va punah .


dyate ca pariklis..tam
. taddanam
. rajasam
. smr. tam 17.21
www.prapatti.com 2 Sunder Kidambi
srmadbhagavadgta sraddhatrayavibhagayogah
.

adesakale yaddanamapatrebhyasca dyate


asatkr. tamavajnatam
. tattamasamudahr . tam 17.22

om. tatsaditi nirdeso brahman . astrividhah . smr. tah .


brahman. astena vedasca yajnasca vihitah
. pura 17.23

tasmadomityudahr. tya yajnadanatapah


. kriyah
.
pravartante vidhanoktah. satatam. brahmavadinam 17.24

tadityanabhisandhaya phalam . yajnatapah. kriyah


.
danakriyasca vividhah
. kriyante moks.akanks.ibhih. 17.25

sadbhave sadhubhave ca sadityetatprayujyate


prasaste karman. i tatha sacchabdah
. partha yujyate 17.26

yajne tapasi dane ca sthitih


. saditi cocyate
karma caiva tadarthyam . sadityevabhidhyate 17.27

asraddhaya hutam
. dattam. tapastaptam. kr
. tam. ca yat
asadityucyate partha na ca tatpretya no iha 17.28
iti srmadbhagavadgtasupanis
. atsu brahmavidyayam
. yogasastre
srkr
. s. n
. arjunasam
. vade sraddhatrayavibhagayogo nama
saptadaso dhyayah

.

www.prapatti.com 3 Sunder Kidambi