You are on page 1of 36

a

Bmjvgi Rb-weKvk I cvmv` loh

"There are no boundaries or chains for freedom of thinking...To deny secularism is to ignore the
essence of modern civilization...To call for a religious state is to ignore human rights...To call for a
return to the Islamic Khelafa is to ignore history...Oh, Reader of future times: read what we wrote,
learn how a human being can take a stance, how we crafted with our pens a new age of
enlightenment, and how words are more powerful than bullets." A_vr wPvi ^vaxbZvi Kvbv
mxgviLv bB, A_ev Kvbv wkKj...mKzjviwjRgK A^xKvi Kiv gvb AvaywbK mfZvi gwjK
YvejxK Dcv Kiv...agxq iv cwZvi cPv gvb gvbyli gvbweK AwaKviK AMvn Kiv...Bmjvwg
LjvdZ wdi hIqvi cPv nQ BwZnvmK A^xKvi Kiv...n AvMvgxw`bi cvVKiv, cvV Kiv
Avgiv wK wjLwQ, wkLv Kgb Ki GKRb gvbyli ewK `wfw Mo IV, Kgb Ki Avgv`i
Kjg bZzb hyMi AvjvKvqb m~wPZ KiQ, Kgb Ki k wji _KI kwkvjx nq IV| wgkixq
gvbevwaKvi Kgx, jLK dvivR dv`v (Faraj Fada, 1946-1996)|

(1)
Kvivqk eski `yB kvLvq bex gynv` I nRiZ Imgvbi Rb| Zuv`i `yRbiB c~ecyil Ave` gbvd| Ave` gbvdi
`yB cy wQjb : Ave` kvgm I Ave` nvwkg| Ave` kvgmi gZzi ci Zuvi cy DgvBqv bZZi `vwe Kivq PvPv Ave`
nvwkgi mv_ weev` euva| GB weev` Kvivqk esk `yB `j ev Mv wef nq hvq; nvwkwg Mv I DgvBqv Mv|
weev`i g~j KviY m`| kl ch bZZ fvMvfvwM Kiv nq GBfveKvev Nii ^ZvwaKvi I Zveavb Ges nR (`e-
`ex `kb) gmyg AvqKZ A_i gvwjKvbv _vKe nvwkwg Mvi nvZ| Avi `k cwZiv-ckvmb I hyj m`i
gvwjKvbv DgvBqv `ji nvZ| cieZxZ DgvBqv esk eySZ cvijv GB gZv fvMvfvwMZ Zv`i h_ wZ nq MQ|
bex gynv`i (`t) Rb c~eeZx Avie hyweMn ev agxq Rnv` Zgb wQj bv ejjB Pj| bMi kvmb DgvBqv`i
A_vcvRb, Kvev Mni Avqi Zzjbvq wQj AwZ bMb| ab-gvb DgvBqv Mv, nvwkwg`i Pq AbK wcwQq cojv|
wK Zviv mvgwiK wefvM I ckvmbi gvag ivbxwZ, K~UbxwZ I wkv-`xvq AbK GwMq wQj| Gevi A_bwZK mgmv
`~ixKiY eywgvb DgvBqvMY Svwcq cojv eemv-evwYR| KUbwZK AwfZv KvR jvwMq Zviv hgb eemv-evwYR,
A_vcvRb cPzi DbwZ Ki, Dci ewnweki mv_I mymK Mo ZzjZ mg nq| DgvBqv I nvwkwg `yB `ji gaKvi
elg, weev`, wnsmv-wel w`bw`b evoZ _vK| Avi Zv GK chvq nvwkwg `ji AbZg kwkvjx bZv, GKv`k m
vbi RbK Avyj gvvwjei mgq Gm PigvKvi aviY Ki| Avyj gvvwjei cy Avyjvn I Avey Zvwjei Jim
h_vg gynv` (`t) I nRiZ Avwji (ivt) Rb|

DgvBqvi `yB cy wQjb| nvwie I Aveyj Avm| nvwiei Ni RbMnY Kib Avey mywdqvb Avi Avmi Ni nvKvg I
Avd&dvb| 570 wLvi h eQi Bqgbi ev`kvn Aveivnv gv AvgY Kib, m eQi nvwkwg Mvi Avyjvni Mn
gynv` (`t) RbMnY Kib| Zvi Qq A_ev mvZ ermi ci DgvBqv eski Avd&dvb cZx Dw`i Mf nRiZ Dmgvbi (ivt)
Rb nq| wk eqm hgb gynv` (`t) wcZv AvyjvnK nvwiq PvPv Avey Zvwjei Avkq cwZcvwjZ nb, nRiZ Dmgvb
(ivt) I wKkvi eqm wcZv Avd&dvbK nvwiq PvPv nvKvgi Avkq MnY Kib| DgvBqv I nvwkwg`i AvZKjn, Mvxq
msNvZ, eCkiev` Avi agxq-Dcvmbvjqi gvwjKvbv Rei-`Lj wbq Avie hLb AebwZi Pig chvq ZLbB wecixZgyLx
gyeyw Ges D`vi `vkwbK `wfwi GK`j gygbvi Avwefve NU| hv`i ZrKvjxb mgq nvwbd bvg AvLvwqZ Kiv
nZv| 1 gynv` (`t) ZLb hyeK| IqvivKv web- bIdj I Rvq` Beb Avgi web- bIdj 2 wQjb mB nvwbd `ji

1
Aviv `Lyb : Richard Bell, Who Were The Hanifs?, Muslim World, Volume XXIX, 1949, Page 120-125; The internet version
can be read at: http://answering-islam.org/Books/Bell/hanifs.htm
2
Avgiv ce Rvq` Beb Avgi web- bIdjK msc Rvq` web Avgi bvgB AwfwnZ Kie|
k (i n- o p nt)

cwZvZv m`m| nvwbwd Mvxi m`m njb gvq RbMnYKvix Ievq`yjvn web Rvnvk Ges Dmgvb web Avj-qvqwi_
cgyL| DjL, Gu`i ga IqvivKv web bIdj cdU gyn`i c_g x wewe Lvw`Rvi PvPvZv fvB I bex gynv`i (`t)
Bmjvg-cPvii agi; Rvbv hvq, wZwb Lvw`Rv I gynv`i (`t) weqi NUKI wQjb| Lwjdv Igii PvPv Rvq` Beb
Avgi Aviei cwjK agvej^x cwievi RbMnY Kib, cieZxZ wZwb GB cwjK aggZ ZvM Ki GKkiev`i
PPvi Ask wnme Avevnvwgq gZev` MnY Kib| Rvq` Beb Avgi Zuvi Mvi cwjKZv, g~wZ c~Rv, bvix-wk
nZvK NYv KiZb| mviv igRvb aiB wZwb gvi niv bvgK cv_ii cvnvoi nvq Dcvmbv KiZb, hv cieZxZ
Avgv`i bex gynv`iI Dcvmbvi wbw` vb nq `uvovq| Ggb Kx nvw`m _K Rvbv hvq, (595 wLvi w`K) bex
gynv` (`t) hLb cwjK `e-`exi Dcvmbv KiZb, Kvievwb `Iqv gvsm ivbv Ki Rvq`i Rb wbq hZb Zvi
mv_ LvIqvi Rb ZLb GB Rvq` web AvgiB gynv`K wZivi KiZb Ges cwjKZv _K weiZ _K GKkiev`
PPvi civgk w`Zb| (`e : evLvwi kwid, fwjDg 7, eyK 67, b^i 407)| nvwbd `j GK mgq gvi cfvekvjx
cwjK agi Ici cKvk Abvv NvlYv Ki em| dj Kvivqk eski ivl co Zv`i AbKKB `kvix nZ
nq| Ievq`yjvn web Rvnvk cvY euvPvZ cvkeZx wLvb ivR Avwewmwbqvq (eZgvb Bw_Iwcqv) cvwjq hvb Ges mLvb
wLvb aggZ MnY Kib; Zuvi x D nvweevK (DgvBqv Mv bZv Avey mywdqvbi Kbv, bex gynv` (`t) ZvK
cieZxZ weq Kib)| Ges Dmgvb web Avj-qvqwi_I Kvivqk`i nvZ _K cvY euvPvZ evBRUvBb ivR Mgb
Kib; wZwbI mLvb wLvb aggZ MnY Kib| IqvivKv web- bIdj I Rvq` web-Avgi wQjb gynv`i (`t) AwZ
wcqfvRb| GB `yB ewB wQjb cieZxZ gynv`i (`t) bZzb ag Bmjvg Avwevii c_g I cavb mnvqK| IqvivKv
web-bvdj Bw`-wLvb`i agcyK ZivZ, Reyi I Bwj KZve wekl Ges wZwb wne _K Aviwe fvlvq
wLvb`i Mmcj (Bwj KZve) Abyev` KiQb (`e : evLvwi kwid, fwjDg 6, eyK 60, b^i 478 Ges evLvwi
kwid, fwjDg 1, eyK 1, b^i 3) Avi Rvq` Beb Avgi wQjb g~jZ GKRb Kwe I mvwnwZK| Kvivbi AbK KvweK
ic, Q` I kPqb Rvq` Beb Avgii KvQ _K AbKvskB aviKZ 3 | nvwbd mK Bmjvg wekl Aloys
Sprenger-Gi gZ nQ : Islam is the fruit of Hanif Tradition. gynv` (`t) hw`I Rbi ci _KB wcZgvZ mn _K
ewZ nqwQjb, jvjb-cvjb nqwQjb `v`v-PvPvi KvQ wK wZwb wbii wQjb, G welq wbq HwZnvwmK`i ga
h_ m`n AvQ| (c_g Aavqi 'gyn` (`t) wK wbii wQjb?' Ask `e)| PvPv Avey Zvwjei mv_ eemv evwYRi
Dk cvqB wmwiqvmn wewfb `k gYi mv_x nZb, Ges eemvi wnmve-wbKvki c~Y `Zvi KviYB wekvjx wLvb
agvej^x Lvw`Rv gynv`i (`t) cwZ AvK nqwQjb| 610 wLv gynv` (`t) Zuvi bZzb ag Bmjvg cKvk NvlYv
`b| gv bMixZ Avb Rj DVjv| nvwkwg eskv~Z gynv`i (`t) GB bZzb ag NvlYvq Acgvbeva Kijv DgvBqv
`j, Avi gynv`i (`t) ^xq Mvi jvKRb cwjKZvi Aemvbi `ywvq, `e-`exi KjvY Kvev Mn _K wecyj
Avqi c_ e nIqvi Avkvq njv DrKwZ| Gw`K nRiZ Dmgvb (ivt) PvPv nvKvgi mnhvwMZvq eemv-evwYR cPzi
DbwZ Kivi dj `k-we`k mycwiwPwZ jvf Kib| eemvi m~ aiB GKw`b gvi eemvqx Avey eKii (ivt) mv_ Zuvi
mvvr nq|

nRiZ Dmgvb (ivt) wQjb AveMceY, wKQyUv mij cKwZi my`kb hyeK| ab-gvb Dmgvb (ivt) myLx njI gb-cvY myL
wQj bv| wcZv Avd&dvbi gZzi ci Zuvi gvZv Dw` (Iiqv) h jvKwUK weq Kib, Dmgvb ZvK mn KiZ cviZb bv|
gbi `ytL GKw`b Ni Qo gvq Pj Avmb| Dmgvb cdU gynv`i c_g Kbv ivKqvK fvjvevmZb Ges gb-
gb ZuvK weq Kivi BQ cvlY KiZb| wK hLb GKw`b bZ cjb ivKqvi weq Ab nq MQ, Dmgvb (ivt)
LyeB `ytL cjb| GKw`b mB `ytL gvPbi myeY myhvMwU mw Ki w`jb Zuvi be eemvqx ez Avey eKi (ivt)| gynv`
(`t) Zuvi bZzb ag Bmjvg NvlYvi c~ecwiKbv Abyhvqx c_gB Pwjk eQi eqKv, `y'evi weevwnZv, wecyj m`i
AwaKvwiYx Lvw`RvK weq Kib| gynv` (`t) fvjvfveB RvbZb, evej I A_ej Qvov Zuvi bZzb ag m~wZKv NiB
gviv hve; hgbUv nqQ nvwbd`i Aev| ZvB Avcb KbvqK Avcb PvPvi mvb IZ&ev Ges IZvBev Beb Avey jvnve
bvgi `yB Agymwjg mnv`i fvBqi mv_ weq `b| D Kjmyg weevnKvj Acveq wQjb| bex Kbvqi weevn
Bmjvgi kwiqZ gvZveK AekB wQj bv; KviY Avey jvnve ev Zvi `yB cy Bmjvg agvej^x wQjb bv, Ggb Kx GB
agK Zviv gb wbZ cvibwb, Zv`i Avkv wQj GwU (Bmjvg) Zv`i c~ecyili agi cwZ gwK^ic| ZvB IZ&ev

3
G welq wevwiZ RvbZ cvV Kib : Abul Kasem, Who Authored the Quran?an Enquiry, http://www.mukto-
mona.com/Articles/kasem/quran_origin.htm

2
k (i n- o p nt)

Ges IZvBev gynv`i (`t) bZzb agi msev` b bexwRi cwZ Zv`i Zxe AbvvB ay cKvk Kijv bv Dci Zuvi
KbvqK ZvjvK w`q Ni _K ei Ki w`j| cdU gynv` (`t) Ai LyeB `ytL cjb wK wKQy Kivi kw wQj bv,
ay Awfkvc `Iqv Qvov| (myiv jvnve `e)| ivKqvK wbq Dmgvbi (ivt) gbi Mvcb evmbv Avey eKi (ivt)
RvbZb Ges bex Kbvqi ZvjvK nq hvIqvi myev` Dmgvbi evmbvi msev`Uv wZwb (Avey eKi) gynv`i (`t) Kvb
cuQvjb| bex gynv`I GB aibi myhvMi Acvq wQjb| evej ARbi cwiKbv e_ nqQ wK Gevi A_eji
myhvMUv nvZQvov Kiv hvq bv| gynv` (`t) DmgvbK becPvwiZ Bmjvg ag MnYi kZ gb wbj gqi weq w`Z ivwR
njb| DmgvbI Lywk gb Bmjvg ag MnY Ki ivKqvi mv_ cYqm~ Ave njb| Aviei GKwU abvX-mv
cwievi, mvbvi PvgP gyL wbq h Dmgvbi Rb, mB Dmgvb Ggb Kv Ki emeb DgvBqv eski KD Kvbvw`b
KbvI KiZ cviwb| PvPv nvKvgi, XvK-Xvj evwRq ivxq ghv`vq Dmgvbi weq `Iqvi mKj ^c fO Pzigvi nq
Mj| beea~K wbq Zvqdi ivRcvmv` Dmgvbi Avi hvIqv njv bv| wKQyw`b ciB wZivi Avi Acgvbi evSv
gv_vq wbq gv _K weZvwoZ AbK be gymwjg `ji mv_ beea~K wbq Dmgvb cvkeZx wLvb iv Avwewmwbqvq Mgb
Kib| `wi` `k Avwewmwbqvq Dmgvb eemv-evwYRi AbK Pv KiI Zgb myweav KiZ cvijb bv| Avwewmwbqvq
cvq cuvP-Qq eQi mxgvnxb `ytL-Ki ga AevbKvj, 619 wLv, GKw`b ivKqvi KvQ Lei Avmjv, GKKvji
Aviei ^bvgab gwnjv, Adzi Hkhi AwaKvwiYx, gv Rbbx Lvw`Rv ivMvv nq, Jla-c_wenxb Aevq gviv MQb|
gvZkvK ivKqvi ay gbB fvOwb, Zuvi `nI fO hvq; wZwb ivMvv nq cob| 622 wLvi Ryb gvm gynv`
Kvivqk KZK Zuvi cvYbvki Avkvq ivZi AKvi wek mnhvMx Avey eKiK m wbq gw`bvwfgyL cvwjq hvb|
Bmjvgi BwZnvm GB NUbvK wnRiZ ejv nq Ges H w`b _K cieZxZ wnRwimb MYbv i Kiv nq| 4 ZLb
gynv`i (`t) eqm wQj wZvb Avi Zuvi cPvwiZ agi PjwQj Ziv eQi| gw`bvq GmB gynv` (`t) Zuvi GZvw`bKvi
eivMx jevmi Aivj jyKvwqZ ivRbwZK Bmjvg cKvki cwZ bb| GK nvZ Zmwen& Avi GK nvZ Zjvqvi!

(2)

nhiZ Dmgvb wnRwi `yB mb (624 wLv) Avwewmwbqv _K ^xK gw`bvi c_ hvv Kib| cxwoZ, xY ^vi
ivKqv ZLb MfeZx| cw_ga Zuv`i GKwU cy mvb Rb bq wK m kkeB gviv hvq| ivKqvi ^vi Aev w`b-
w`b kvPbxq nZ _vK| wKQyw`b ci ivKqv hLb gZzkhvq kvwqZ, bex gynv` (`t) ZLb Zuvi Zi eQii Zwi
wZbkZv ZivRb Abymvix mwbK wbq, gw`bv _K cvq lvU gvBj `wY-cwg e`i cv hyiZ| gynv` (`t) wmwiqv
_K gvwfgyLx GK`j Kvivqk ewYKi (Avey mywdqvbi bZZ) c_ iL `uvovb 5 | hyi Rb gymjgvbMY c~e _KB
cZ wQjb| nVvr AvgY ewYK`j nZf^ nq hvq| evnK gvidZ gvi KvivqkMY RvbZ cvijv hy eZxZ
ewYK`jK cdU evwnbxi nvZ _K Dvi Kiv me bq| e`i cv msNwUZ njv Bmjvgi BwZnvmi mec_g hy 6 |

4
cdU gynv`i gZzi QeQi ci 638 mvj wZxq Lwjdv Igi wMK I ivgvb`i Rxebhvv weePbv Ki, wnRiZi ZvwiL _K
gymwjg hyM wnRwi mvj ceZbi wmv Kib| GB hyM ev el i Kivi wbavwiZ w`bwU nq h Pv` gvm wnRiZ nqwQj H gvmi
c_g ZvwiL _K| 622 wLvi iweDj (RyjvB) gvmi 15/16 ZvwiL gynv` gv _K gw`bvq wnRiZ KiwQjb| Avieevmxi
Pv` eQi eenvi Kivi h mxgveZv iqQ Zv njv 33wU mi eQi Pv` eQi ne 34wU| GLb Aek AvRvwZK myweavi Rb cvq
me gymwjg `k MMwiqvb mi Kvjvii mv_ wgwjq AbymiY Ki _vKb| (`e : evwgb IqvKvi (mv` Djvn& Ab~w`Z),
dvDkb Ae Bmjvg, mgq cKvkbx, 2005, cv 123| Ges mi mq` Avgxi Avjx, G kU wnw Ae mvivwmbm, gwjK ev`vm,
KwjKvZv, (c_g cKvk 1992), 2005, cv 10)|
5
G cm gyn`i c_g RxebxKvi Beb BmnvK e`ii hyi cvcU eYbv Ki ejb (ct 289), when the apostle heard
about Abu Sufyan returning from Syria, he summoned the Muslims and said, This is the Quraysh caravan
containing their property. Go out to attack it, perhaps God will give it as a prey.
6
Bmjvgi wewfb cvVcyKjvZ e`ii hyK Bmjvgi BwZnvm mec_g hy ejv njI gnvbex (`t) e`ii hyi AvMI
kyci Dci wewfb PvivMvv nvgjv (AviexZ ej MvRIqv) PvwjqwQjb| c_g nvgjvwU wZwb KiwQjb 623 Lxv g`xbvq
wnRiZi bq gvmi gv_vq GK Kvivqk Kvdjvi Dci| Ze nvgjvwUi bZZ gyn` wQjb bv, bZZ wQjb gyn`i PvPv Avyj
gyvwje| nvgjvi Dk wQjv bnvZB ab m` jyUcvU| wK mB nvgjv mdj nq wb| cieZx Kq gvm gyn` Aviv wKQy nvgjv
cwiPvjbv Kib; Gi ga evqvZi nvgjv, Kvnvii nvgjv, Iqvvbi nvgjv, mvdIqvbi nvgjv, bvLvjvi nvgjv cfwZ DjLhvM|

3
k (i n- o p nt)

gymjgvb`i c ^qs gynv` gynv` (`t) mbvcwZi `vwqZ| e`i cvi miwU ZvRv cvYi i iwZ njv| Avi GB
ii gvS LuvR cj wKkvi Bmjvg euP _vKvi, weKwkZ nIqvi Ac~e mv`| Dmgvb (ivt) m hy AskMnY Kibwb|
mbvcwZ gynv` (`t) miRb gvbylK Lyb I ZZvwaK gvbylK e`x Ki hy Rq jvf Kib| weRqxi ek MweZ
mb`j wbq gynv` (`t) hLb gw`bvq Mn wdijb, ivKqv ZLb GB cw_exZ Avi bB| ivKqvi `vdb-Kvdbi
eev KiZ njv, weRq Drme Kiv bexwR gynv`i (`t) Avi njv bv| wK GB hy Zuvi c~e-cwiKbv (m` I
gZv wevi) evevqbi c_ Drmvn I Avkv mvwiZ njv| gynv` (`t) AwZmi AviKwU hyi AvqvRb gbvwbek
Kijb| Avi cZx weqvM kvKvnZ Dmgvb (ivt) wKQyw`b ciB cyiv`g eemv evwYR AvZwbqvM Kijb| eemvq
mycwiwPZ Dmgvb (ivt) c~e AwfZvq ivZvivwZ cPzi DbwZ Kijb| GZvw`b, wKkvi eqm ZvjvK cv gynv`i (`t)
wZxq Kbv D-Kjmyg c~Y hyeZx| Dmgvb (ivt) Kjmygi cg cojb| bexwRi KvQ weqi cve w`jb| ab-gvb,
ic-Y AZzjbxq Dmgvbi (ivt) cve mv`i MnxZ njv| bex gynv`i (`t) `yB Kbvi cvwY MnYi KviY Dmgvb
(ivt) whb&byivBb A_vr hyMj b~ii AwaKvix Dcvwa cjb|

c_g hyi gv GK eQi ciB, wnRwi ZZxq mb (625 Lxv), gw`bv _K Qq gvBj Di-c~e I` cvi
Kvivqk`i mv_ gynv`i (`t) wZxq hy nq| Zvici 627 Lxv AvnRvei (L`Ki)hy| Bmjvgi GB cv_wgK
hyjvZ gymjgvbiv Avw_K w`K w`q Zgb myweav KiZ bv cvijI e`ii hyi ci ciB gyn` ewb KyqvbyKv Mvi
Dci AvgY Pvwjq Zv`i evyPyZ Kib| Avi I`i ci AvgY Kib ewb bvw`ii B`x UvBeK| ZLb Avyjvn
web Den&i RviRei`wi KviY eo aiYi icvZ Govbv MjI 627 Lxv Avyjvn web Den&K Gwoq wMq
gnvbex ewb KyivBRvi B`x Mvi Dci h bksmZv Pvjvb Zv BwZnvm mZB weij| 800 _K 900 AvZmgcYKvix
ew`K wcQgvov Ki eua RevB Ki nZv Kiv nq| gyn` (`t) wbRI GB Zvejxjvq cZfve Ask wbq `yRb
B`x bZvi wkivQ` Kib| ewb KyivBRvi vmi ci 627 Lxv AvgY Kib LvBevii AviKwU B`x MvK|
GB 'hy'jvZ wk Bmjvg ay iB cvb Kijv bv, hy-j m`i AgZmv`I MnY Kijv| hy weRqx gymjgvbMY
cPzi m` jvf Kijb Ges kci AbK wk-wKkvi, bi-bvixK e`x KiZ mg njb| gymjgvbMY eySZ
cvijb, hy Ges jyb GKwU AKbxq jvfRbK eemv| KvivqkMY fxZ-m nq Mjv| Bmjvg vmi mw Kijv
mviv Aviewek| l wnRwiZ gynv` (`t) weivU mbevwnbx wbq ewb-gyvwjK Mvi Bw``iK AvgY Kib| GB
hy Bw`MY gvivZK wZM nq| Zv`i e bvix gymjgvb`i nvZ e`x nq hvq| wbR knii evBi ivZi AKvi
AZwKZ AvgY AvZivg~jK nq bv|

gyn` (`t) Gi hyjv wK Av`cB AvZivg~jK wQjv?


gymwjg`i ga cPwjZ GKwU wekvm nj, gnvbex gyn` (`t) Zvi Rxeb h mg hy mb KiQb,
Zvi ewkifvMB eva nq AvZivg~jK wQjv| Zviv fveb, gvi Kvdiiv gyn`K gvivi Rb me
mgq gywLq _vKZ, Zv`i nvZ _K iv cZB eva nq ZvK eva nq gvS mvS hy Rwoq coZ
nZ| wK G evcviwU GK`gB mZ bq| gynv` KZK ewkifvM hyB wQj Avmj Adwf| 7 ewb-
gyvwjK Mv ev wmwiqv _K evwYR Ki evwo divi c_ Kvivqk ewYK`j gw`bv AvgY Ki bvB|
bexwR h ivZi Auvavi mb`j gihvx DUi Kvdjvq Adwf AvgY PvjvZb, Zvi cgvY iq
MQ AbK nvw`m| Ggb GKwU nvw`m cvVKi myweav_ `Iqv nj :

m wnme e`ii hy Bmjvgi Ag wKsev beg hy| Iqvvbi hy _K gnvbex mivmwi mbvcwZ wnme bZZ w`qwQjb|
cvVKiv G cm Sir Willam Muir Gi A Life of Mahomet and History of Islam to the Era of the Hegira eBwU `LZ
cvib| G Qvov gygbvq Aveyj Kvkgi The Root of Terrorism a la Islamic style cewUZI e`ii hyi AvM NUv Aviv
AvUwU nvbv-hyi eYbv cvIqv hve|
7
Avj Zvevwii eYbv _K `Lv hvq, bex gynv` (`t) Zuvi Rxeb cvq lvUwUi gZv hy wj nqwQjb; Gi ga D` I L`Ki
hy Qvov mejvB wQj AvgYvZK (incursion)|

4
k (i n- o p nt)

'Ibn 'Aun reported: I wrote to Nafi' inquiring from him whether it was necessary to
extend (to the disbelievers) an invitation to accept (Islam) before meeting them in
fight. He wrote (in reply) to me that it was necessary in the early days of Islam.
The Messenger of Allah (may peace be upon him) made a raid upon Banu
Mustaliq while they were unaware and their cattle were having a drink at the
water. He killed those who fought and imprisoned others. On that very day, he
captured Juwairiya bint al-Harith. Nafi' said that this tradition was related to him
by Abdullah b. Umar who (himself) was among the raiding troops. (`e :
gymwjg kwid, Pvvi 1, eyK 19, b^i 4292) 8 |

Ggb wK wZwb wk Ges bvix`iI invB w`Zb bv -

It is reported on the authority of Sa'b b. Jaththama that the Prophet


of Allh (may peace be upon him), when asked about the women
and children of the polytheists being killed during the night raid,
said: They are from them.[belong to them] 9

Kvivb ejv AvQ Zvgv`i `wb n hv`i AwaKvix (`vm, `vmx Ges hyew`bx)- Avjvn Zvgv`i
Rb Zv`iK ea KiQb (4:24)| GB AvqvZi eLvq Rvjvjvb ejb- A_vr, hv`iK Zviv
hyi gq`vb AvUK KiQ, Zv`i mv_ mnevm Kiv Zv`i Rb ea, hw` Zv`i ^vgxMY RxweZI
_vK| GB myivi eve cwZdjb Avgiv `wL gnvbexii wewfb hyi `wjj| wKfve hye`x`i
fvMvfvwM Kiv nZ Zvi ebbv wewfb nvw`m cvIqv hvq (hgb, mwn eyLvwit fwjDg-5, eyK bs-59, nvw`m
bs-637 `t) | evby KyivBRv bvgK Bw` MvwUi mg cyil m`m`i nZv Kivi ci Zv`i abmw I
bvixMb gymjgvb`i `Lj Avm| Beb BmnvKi eYbv nZ Avgiv RvbZ cvwi, gymjgvbMY hLb evby
nvIqvwRb MvK civwRZ Ki, cvq 6 nvRvi bvix I wk e`x nq gymjgvb`i nvZ| bvix`iK
wRnvw``i ga h_vixwZ eUb Ki `qv nq| ivqnvbv bvgi GK my`ix Bw`bxK bex wbRi Rb
wbevwPZ Kib| ivqZv bvgi my`ix ew`bxwU nhiZ Avjxi fvM co, Rqbve bvgi AviK hye`x bvix
co nhiZ Imgvbi fvM| bvix-gvsmi GK fvM nhiZ Igii fvMI RyUwQj, Ze fvMwU wZwb wbR
bv wbq fvM Kivi Rb Zv wch cy Avyjvni nvZ Zyj `b ej Kw_Z AvQ| ay ivqnvbv bq,
RvIqvwniv Ges mvwdqv bvgi AviI `yB iwZv wQj bexi| RIqvwniv Zvi nvZ Avm evby Avj-gyvwjK
Awfhvb _K, mvwdqv Avm Lvqevii evby bvwRi Mvi wei cwiPvwjZ Awfhvb _K| GgbwK
hyRqi ci ^vgxi mvgb xK ejrKvi Kivi wb`k w`ZI gnvbex KywZ nb wb| mybvb Avey `vD`t eyK
bs-11, nvw`m bs-2150:

Avey mvB` Avj Ly`wi ejb- bvqb hyi mgq Avjvni ivmyj (`t) AvIZvm GK
Awfhvb cvVvb| Zv`i mv_ k`i gvKvejv njv Ges hy njv| Zviv Zv`i
civwRZ Kij Ges e`x Kij| ivmyjyjvni (`t) KqKRb AbyPi ew`bx`i ^vgx`i
mvgb Zv`i mv_ hbmg KiZ AcQ` Kijb| Zviv (^vgxiv) wQj Awekvmx
Kvdi)| myZivs gnvb Avjvn KvivYi AvqvZ bvRj Kijb- mg weevwnZ xMY
(Zvgv`i Rb Aea); wK Zvgv`i `wb n hv`i AwaKvix (hyew`bx)-
Avjvn Zvgv`i Rb Zv`iK ea KiQb|

8
Also see: Sahih Bukhari, Vol. 3. Book 46, Number 717;
9
Sahih Muslim Book 019, Number 4321, 4322 and 4323.

5
k (i n- o p nt)

Gevi (628 wLvi gvP gvm) gynv` (`t) Kvivqk`i gb-gvbwmKZv I kw cixvi j P kZ mbmvg
wbq gv bMix `Lji AvqvRb Kijb| gv kni _K mvZ gvBj `~i nv`vqweqvi DcZKvq Gm Zviv Avi AMmi
njb bv| AbK `wiZ njI gvevmx `LZ cjv mbvmx-eivMx jevmi fZi jyKvwqZ bex gynv`i ivRbwZK
Pnviv| GK mv_ PkZ mb wbq gynv`i (`t) AvMgb msev` cq KvivqkMY AvM _KB mevZK hyi cwZ
wbjb| gnvbex Zvi `jej wbq gvwfgyL '`vqweqv' bvgK vb Gm Zvey Mvojb Avi gynv`i (`t) evZv-evnK nq
nhiZ Dmgvb Kvivqk bZv`i mv_ mvvr Ki ejjb h, Zuviv hy KiZ Avmbwb, GmQb Kvev Ni `kb KiZ|
gyn` (`t) Kkj Kvivqk`i GK aibi fyj aviYv w`Z PvBjI Zvi g~j Dk h Avmj wQjv gv `Lj, Zv
gyn`i c_g RxewbKvi Beb BmnvKi fvm _K nq 10 -

The apostles companions had gone out without any doubt of occupying Mecca
because of the vision which the apostle had seen, and when they saw the
negotiations for peace and a withdrawal going on and what the apostle had taken
on himself, they felt depressed almost to the point of death.

Gw`K nRiZ Dmgvbi wdiZ `ix nwQjv| Gi ga gnvbexi ZveyZ Re Qwoq cojv h DmgvbK Kvivqkiv
gvq e`x KiQb| Lei cq gymjgvbMY c DVjb| AvKvwkqv ei wbP bexwRi nvZ nvZ iL gZz-kc_
wbjb, gv Rq bv Ki Zviv wdi hveb bv; Bmjvgi BwZnvm GB kc_ evqvZ i`Iqvb bvg AwfwnZ| (`e : myiv
48, dvZ&n&, AvqvZ 48)| Gi gaB Dmgvb wdi Avmjb Ges nR (`e-`ex `kb) Dcj wewfb GjvKv _K AvMZ
KwZcq DcRvZxq bZv`i nc AvcvZZ `yBc gvivZK wechq _K iv cj| Zviv Dfqci ga GKwU mw
vcb KiZ mg njb, hv HwZnvwmK nv`vBweqv mw bvg cwiwPZ| Avie wek gynv`i (`t) bZZ GKPwUqv
gZvi AwaKvix AcwZi GK weivU gymwjg evwnbx Mo DVjv| kl ch Zviv webv hy 630 wLvi 11 Rvbyqvwi
ZvwiL `k nvRvi mb wbq Gm gv bMix `Lj Ki bb| e`i _K ZveyKi hy ch `k eQii ga Kgc bqwU
hy gynv` (`t) mbvcwZi `vwqZ wQjb| 632 wLv AvivdvZi gq`vb wZwb Zuvi kl HwZnvwmK fvlY `b| GB
fvlYi `yB gvm ciB 63 eQi eqm imyj gynv` (`t) BnjvK ZvM Kib| DjL, ZLb Avey-eKi Zbqv, bexwRi wcq
cZx Avqkvi eqm AvVviv|

(3)

gynv`i (`t) gZzi ciciB AMYZvwKfve gZv `Lj Ki emb gynv`i meKwb Ges wcq cZx Avqkvi wcZv
nRiZ Avey eKi (ivt)| gZvi gvn gv _K cvwjq Gm gw`bvq Avmb Mo emv Kvivqk bZvMY gw`bvi
Avbmvwi`i K_v fyj Mjb| gw`bvevmxi Kvbv `vwe I cwZev` Zviv KvbB Zyjjb bv| gw`bvi gymjgvb bZv nRiZ
mv` (ivt) cwivi Rvwbq w`jb, Lwjdv wbevwPZ ne gw`bvi Avbmvwi`i fZi _K| gw`bvevmx kl ch gvi
GKRb Ges gw`bvi GKRb Ki `yB Lwjdv gb wbZ ivwR njb| Zv`i G `vweI cZvLvb Kiv njv| gw`bvi Ni-
evBi wnsmvi Avb Rj DVjv| nRiZ Avwj (ivt) I gynv`i (`t) Kwb Kbv nRiZ dvwZgv (ivt) bewbevwPZ Avey
eKiK (ivt) c_g _KB Lwjdv wnme gb wbZ cvibwb| cdUi gq dvwZgv I Zuvi PvPv Avevm gynv`i (`t)
gvwjKvbv, gw`bv I Lvqevi iwZ wKQy mw `vwe Kivq G wbq Avey eKii mv_ Zv`i gbvgvwjb `Lv `q| kl
ch cvq Qq gvm ci wewfb mvgvwRK w`K wPv Ki nhiZ Avwj (ivt) nhiZ Avey eKii (ivt) LjvdZ gb bIqvq H
welqwU Pvcv co hvq|

Avey eKii kvmbvgj, gynv`i (`t) mgqi Rvic~eK agvwiZ gvbylMY we`vn NvlYv Kijv| wewfb ivRi Agymwjg
miKviMY Zuv`i Ici Abvqfve AvivwcZ GZvw`bi wRwRqv Ki w`Z A^xKvi Kijv| Aviei PZzw`K we`vni

10
Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, trs. A Guillaume, Oxford University Press, Karachi, 2004 imprint, p. 505

6
k (i n- o p nt)

Svv DoZ `Lv Mj; Amw I agZvMi wnwoK jM Mj| gynv`i (`t) `k eQii msNvZgq Akvwi Rxeb _K
gvbyl gyw PvBjv| AbK be gymjgvb Zv`i c~eeZx ag wdi Mjv| evnivBbi kwkvjx eby-eKi Mvi jvKRb
(hviv cvY iv_ gynv`i (`t) mgq Bmjvg MnY KiZ eva nqwQj) cKvk Bmjvg ZvM Kijv| wKQy Igvb eskxq
jvKivI Bmjvg ag Qo w`j| cvv eev wnme nhiZ Avey eKi RbMYi Ici ^ivPvix wgivjvi Pvwjq w`jb|
mbvcwZi `vwqZ wbqvM Kijb `yal mvnvwe Lvwj` web Iqvwj`K| DjL, 629 wLvi w`K gyZv hy bexi Rvq`
Beb nvwi_ bvgi cvjK cy (xZ`vm), nhiZ Avwji eo fvB Rvdi, hvv Kwe wnme cwiwPZ Avyjvn Beb ivIqvnv
wbnZ nqwQjb; cvwjq AvmZ eva nqwQjb Lvwj` web Iqvwj`i gZv hvviv| GB civRqi cwZkva wbZ gynv`
(`t) wbRB wmwiqv AvgYi cw Z wbqwQjb Zuvi (gynv`i) gZzi KqK mvn c~e|

c_g Lwjdv wbevPb wK Kvb MYZvwK cwZZ NUwQjv?

gymwjg`i AbKB wekvm Kib h, bexRxi IdvZ-Gi ci mec_g nRiZ AveyeKiK Lwjdv wnmve
wbevwPZ Ki Zvi ci eva nq Zviv bexRxi klKZ KiwQjb| Avgv`i `k Bmjvgi BwZnvm ZvB
covbv nq, hw`I Gi ^c wbfihvM Kvb my bB| Bmjvgi mwVK BwZnvm Rvbvi Rb gyn`i
c_gw`KKvi RxebxKvi`i eeB AwaKZi wekvmhvM ej Mb Kiv nq| KviY Zv`i eYbv AwZib
Ges weKwZgy| gyn`i c_g RxebxKvi nQb Beb BmnvK| Zvi weLvZ MwUi bvg wQjv wmivZ-
Avj-bex ev msc wmivZ| GQvov, Bmjvgi BwZnvmi cvcU chvjvPbvq mePq cgvb `wjj
wnme Mb Kiv nq Beb mv`i ZvevKvZ, mwn eyLvwi, Ges ZvwiL Avj& Zvevwii ZvwiK Avj imyj Iqvj
gyjyKK| Avgiv m mg `wjj `veR cyuwR KiB Gev| mwn eyLvwi 8g L, nvw`m bs 817; wmivZ
(ct 684); Ges ZvwiL Avj Zvevwii ZvwiK Avj imyj Iqvj gyjyKKi idvi _K cvIqv eYbv _K
Avgiv RvbZ cvwi h,

Lwjdv wbevPb gvUB 'MYZvwK' Kvb cwqvq nqwb, eis Zygyj nMvji ga nVvr KiB
nqwQj|
RbMY AvM _K gvUI AeMZ wQjv bv, Ges
`k Rb Avkviv gvevk&kviv-i ga NUbvg gv Pvi Rb DcwZ wQjb, evwK 6 Rb G m^
wKQyB RvbZb bv|

bex (`t) Gi gZyi ciB hLb mevB bexRxi gZ`n mrKvii eev KiwQjb, ZLb Igii KvQ Lei
Gj h Avbmviiv eby mv` Mvi PZi GKRvU nq bZv evbvevi K_vevZv ejQ| Igi DwM nq
bexi QyU evmvq Gm AveyeKiK wbq QyUjb eby mv`-Gi PZi| c_ Aviv `yRb Avkviv
gvevkkvivi mv_ `Lv nj ZvuivI m Pjjb| Zvici evwK 6 Rb Avkviv gvevkkviv I ekxi fvM
mvnvexi AbycwwZZ Ges RbMYK AvM _K wKQyB bv Rvwbq gv wKQy jvKi DcwwZZ Zygyj
MvjvMvwj I SMovi ga nRiZ Igi GKevi nVvr AveyeKiK Lwjdv NvlYv Ki w`jb| GB NUbv
DcwZ RbMbi ga wb`vib vfi mvi KiwQj hv gvivgvwi avvavwZI ic bq ej weeZ
AvQ| GgbwK Igii `qv fvlYI GB AvKwK ev 'nVvr Ki' NU hvIqvi BwZ | mnx eyLvwii
GKUv `xN nvw`m (Volume 8, Book 82, Number 817) Gi DjL cvIqv hvq |

gynv`i (`t) mB Am~Y KvRwU c~Y KiZ, Avey eKi (ivt) c_gB AvgY Kijb wmwiqvi Ici| Bivbi Lmi
cvifR, whwb GKmgq cdU gynv`K e`x Kivi wb`k w`qwQjb, Avey eKi (ivt) ZuvKI kvqv Kivi j Bivb
AvgY Kivi cwZ wbjb| AbK gymjgvb bZvMY GB AvgYi weivwaZv KiwQjb| Avey eKii (ivt) wb`k

7
k (i n- o p nt)

Lvwj` web Iqvwj` (ivt) ecivqv nq Aviei GKi ci GK Mvi Ici bksm AvgY PvjvZ _vKb| GK mv_ Avey
eKii (ivt) KgvviMY Qwoq cob PZzw`K; evnivBb Mjb Avjv web nv`ivwg, Bivbi `wY mxgv _K
evBRbUvBb ch Lvwj` web Iqvwj` I BivKi Di mxgv AvqvR web Mvbg| gv `yB eQi wZb gvmi ^ikvmb Avey
eKi MvUv Avief~wgK GK iY cwiYZ Kib| wbR`i Pcyili f~wg _K DrLvZ nq hvq Bw`, wLvb,
cvMvb, AwM DcvmK Ri_yev`xiv| AbKB wcZcyili ag ZvM KiZ ivwR bv nIqvq weK c_ wnme Zievwii wbP
gv_v cZ `q| Avevi AbKB ivZi AKvi wbR`i mnvq-mw dj cvY euvPvZ wbR`i mvb-mwZmn Avie
_K weZvwoZ nq| GZ mviv Avief~wg gymwjg iv cwiYZ nq A_vr Avie GKgv Bmjvg Qvov Avi Ab Kvbv agi
vb iBj bv| Gici nhiZ Avey eKi gZzi c~e wbRi cQ`gZ wbhy Ki hvb AviKRb ^ivPvix kvmK, whwb bexwR
RxweZ _vKZ jngvbe wnmeB LvZ wQjb; nhiZ Igi Beb Lvve (ivt)|

Igi (ivt) gmb` emB BivK I Bivb bvgK `ywU `kK GKevi ZQbQ Ki w`jb| Lvwj` web Iqvwj`i PqI
fqi, Devq`, Zvjnv, Ryevqi, Avyi ingvb, mv` web Avwe Iqvvm I gvZvbvi gZv Aviei vmi nvZ Zzj `b
mvgwiK fvi| BivK I Bivbi KZv kZ Rxe, KZv gvbyl Avi c h Bmjvgi wZxq Lwjdv Igii Zjvqvii wbP cvY
w`qwQj Zvi mwVK wnmve nqZv KD Kvbvw`b Avi RvbZ cvie bv| gvUvgywU mvo `k eQi kvmb-kvlY Ki gZzi
c~e Igi Zuvi wbRi I Avey eKii GKbvqKZi avivevwnKZv eRvq ivLvi j Lwjdv wbevPbi `vwqZ w`q Mjb
Avyi ingvb web AvDd I Zuvi (Igii ) cy Avyjvni nvZ| Zviv `yBRb AKvi Ni Mvcb eVK Ki wbq Gjb bex
gynv`i `yB Kbvi ^vgx, DgvBqv eski Avddvbi cy mi eQi eq nhiZ Dmgvbi (ivt) bvg| nRiZ Avwj (ivt)
wPrKvi Ki ejb-Avwg gvwb bv, GUv cnmb, agi bvg wg_vPvi, Abvq, GUv cZviYv!

Aviwe beel, wnRwi 24 mbi gni&igi cnjv ZvwiL, 644 wLvi 7 bf^i Dmgvb (ivt) Bmjvgi ZZxq Lwjdv
wnme LjvdZi `vwqZ MnY Kib| Dcgnv`ki wewk Bmjvwg cwZ mq` Avwgi Avwji fvlvq : avwgK Ges mr
njI nhiZ Dmgvb (ivt) wQjb AwZe I `yejPZv gvbyl, ckvmbi I Abychy| AwPiB wZwb cwievieMi viv
cfvweZ nq cojb, hv AbygvbB Kiv wMqwQj| (`e : G kU wnw Ae& mvivwmbm, cv 45)| Dmgvbi LjvdZ
jvf hvici bvB Lywk njv gvi DgvBqvMY, weeZeva Kijv nvwkwgMY| cici wZbRb Lwjdv gZvq Avmvi ci, gv
_K AvMZ kiYv_x`i `~ivwfmw m^ AfvMv gw`bvevmx`i eySZ evwK iBjv bv| Zviv eySZ cvijv, KvivqkMY
gw`bv `Lj Ki wbqQ, ivxq gZv KvVvgvZ gw`bvevmxi Kvbv vb bB| GZw`b ciI cdU gynv`i (`t) Kw_Z
mvgev`x Bmjvg gv-gw`bvi gymjgvb I DgvBqv-nvwkwg`i fZiKvi elg `~i KiZ cvijv bv| Lwjdv Dmgvbi
LjvdZi gvag Gevi Bmjvgi Ni Abji zwj Rj DVjv, hv nRiZ Avqkvi hyM Gm `vevbj cwiYZ nq| GB
cei klfvM Zv wbq msw AvjvPbv ne|

Dmgvb (ivt) gZv jvfi ciciB GK weivU Kv Ki emb| Abvb weLvZ mvnvwe`i gZ hv wQj, imyj gynv`i
msweavb Avj-Kvivbi cwicx| Lwjdv DmgvbK GKmv_ wZbwU Lybi GK Avmvgxi wePvi KiZ nq| wZxq Lwjdv
nRiZ Igii (ivt) Qj nRiZ Ievq`yjvn (ivt) GKw`b wZbwU wbiciva gvbylK Lyb KiwQjb| NUbvwU wQj GiKg :
nRiZ Igii KvQ, wdivR Avey jyjy bvgi GK ew, Zvi Ici AvivwcZ Kii cwigvY Kgvbvi Ave`b Rvbvq;
cviwmqvb `ki wdivRK gymjgvbMY GK hy e`x Ki `vm wnme wew KiwQjb| `vmZ nZ gyw cvIqvi j
wdivR Bmjvg ag MnY Ki cieZxZ wLag wdi hvq| nRiZ Igi (ivt) wdivRi Ki Kgvbvi Abyiva cZvLvb
Kib| Kzdvq emevmKvix wdivR KvVwgw KvR Ki RxweKv wbevn KiZv| m gw`bvq Pj Avm| GKw`b IgiK wbRb
gmwR` cq Qywi w`q QqUv AvNvZ Ki Ges m wbRI AvZnZv Ki| QywiKvNvZ AvnZ nIqvi wZbw`b ci Igi (ivt)
gviv hvb| ciw`b nRiZ Igii Qj Ievq`yjvn wcZnZvi cwZkva wbZ c_g cvim _K AvMZ nigyRvb I nRiZ
mv`i (ivt) xZ`vm RydvBbvK Lyb Kib| nigyRvb I RydvBbvK Lyb Ki Ievq`yjvn wdivRi evwoZ hvb| wdivRK
bv cq Zvi gqK wZwb Lyb Kib| GKmv_ wZbRbK nZvi KviY wnme Kw_Z AvQ, Lwjgv Igi hw`b AvnZ nb,
Zvi AvMi w`b mvq Kvbv GK wbRb vb Igi cy Ievq`yjvn Zv`i wZbRbK GK KvbvKvwb KiZ `LQb!
nhiZi Dmgvbi LjvdZKvj wZxq Lwjdv Igi cy viv msNwUZ nZvKvi wePvi emjv| cw_ex AvR GZ eo bksm
nZvi Bmjvwg AvBbi mywePvi `LZ Pvq| Lwjdv Dmgvbi gyLi w`K Pq AvQ gRjyg IqvwikMY| Kvivb-nvw`m
mvgb wbq emQb nRiZ Avwjmn ek KqKRb kwiqv wekl mvnvwe| (Ze ej ivLv fvjv Kvivb-nvw`m ZLbv cy

8
k (i n- o p nt)

vKvKvi Zwi nq hvqwb; wewfb RvqMvq Qwoq wQwUq _vKv UzKiv UzKiv Kvivbi gUvwiqj ev AvqvZi nwjwc I
gynv`i (`t) gyLi K_v I KvR h hfve bQb, eySQb, `LQb ZvB kwiqvi AvBb ej gvbZb)| MYivq nqB
MQ| wdKvn& kvKviMY GKgZ h, wZxq Lwjdv nRiZ Igii cy Ievq`yjvni wbwZ gZz` ne; KviY, wbnZ wZb
ewi GKRb cvim _K AvMZ nigyRvb wQjb gymjgvb| kwiqZ Abyhvqx GKRb gymjgvbK nZv Kij nZvKvixi
kvw gZz`| wZxqRb GKRb mvnvwei xZ`vm| ZZxqRb GKRb bvix, h Lwjdv Igii Lyb m^ wKQyB Rvb bv Ges
RwoZ bq| nRiZ Avwj Acivax Ievq`yjvni kvw gZz` `qvi c Zvi AwfgZ cKvk Kijb| mvnvwe nRiZ Avgi
Bebyj Avm I Zuvi gZv, nRiZ Igii KqKRb Yai AbyMZ wePvi PjvKvjxb mgq `uvwoq nRiZ Avwji `Iqv ivqi
cwZev` Kijb| Lwjdv Dmgvb Kvivb-nvw`m AbymiY Kijb bv| kwiqv AvBb I wekweeKK eyov AvOyj `wLq
nRiZ Ievq`yjvnK `gy Ki w`jb| Lwjdv Igii kyiv eRvq Lywk njI `ytwLZ njv gw`bvevmx| G NUbvq w
nq gw`bvi weLvZ gymwjg Kwe wRqv` Beb jwe` Lwjdv Dmgvb, NvZK Ievq`yjvn I kwiqv AvBbi Ici e Ki GK
KweZv iPbv Kijb, jvK cKvk gw`bvi ivvq-ivvq mB KweZv Avew Kijv AbK w`b| e KweZvi Lei nhiZ
Dmgvbi Kvb cuQj Kwe wRqv` Beb jwe`K ai wbq Gm ewk evovevwo bv Kivi Rb mveavb Ki w`jb|

wKQyw`b ciB gw`bvq Lv`vfve `Lv w`j| WvKvwZ Avi jyUi gvji `vg k~b nZ PjQ| iv Avi Pj bv| mePh
ewk wec`i myLxb njv gw`bvevmx| Zviv ckvq wQj KwlRxex| jyUi eemvq Af wQj bv, ZvB Zviv hy AskMnY
KiZv bv| MwbgZi gvj (bvix I m`) Zv`i fvM RyUZv bv| cvi gvi KvivqkMYi RxweKv wQj gl-QvMj
Povbv I Kvev Nii mevhZ Kiv| AvR KvivqkMY Bivb, BivK, wmwiqv, wgkimn mviv Avie-weki cvq cwZwU GjvKvq
K`xq I vbxq miKvwi c` AwawZ| gl cvjK-cyivwnZ _K ivbvqK| cvq ^ci gZvB e`j Mj Aviei
gvbwP| `LjKZ `k `k Kvivqk kvmKMY AMwYZ xZ`vmxfvM, Aeva m`i cvPzh wejvmej Rxeb Af
nq DVjv| gw`bv _K Dmgvbi (ivt) K`xq miKvi Dchy Uv cvVvZ wPwV wjLjb `LjKZ ivRi Mfbi`i
KvQ| wKQywKQy GjvKvi Agymwjg miKviMY Uv cvVvbv Zv `~ii K_v, Zviv Bmjvwg kvmb A^xKvi Ki ^vaxbZv
NvlYv Kijv| ^qs gymwjg miKvi, wgmii Mfbi nRiZ Avgi Bebyj Avm (ivt) Lwjdv nhiZ Dmgvbi wPwVi Di
Rvbvjb : Dx Gi ewk `ya w`Z AcviM| wZwbB mvnvwe nRiZ Avgi Bebyj Avm, whwb nRiZ Igii Lywb cy
Iev`yjvnK kvw bv `Iqvi Rb Lwjdv DmgvbK civgk w`qwQjb| Gevi Lwjdv Dmgvb (ivt) fxlY ivMvw^Z njb|
wZwb nRiZ Avgi Bebyj AvmK c`PzwZi Av`k w`jb| Zuvi j cU mvC`i mvgwiK kvmbKZv Ave`yjvn web mv`
web Avwe mvivnK mgM wgkii Mfbi c` wbhy Kib| cmZ GLvb nRiZ Avyjvn web mv` web Avwe mvivn (ivt)
mK c~ei GKwU NUbvi eYbv cybivq DjL KiwQ : 630 wLvi w`K gv `Lji ci gynv` (`t) Zuvi KqKRb
(AvU/`kRb) mx-mv_x, mnKgx I GKKvji fvKvx`i nZvi ZvwjKv Zwi Kijb| Avyjvn web mv` web Avwe
mvivn Zv`i GKRb| Zv`iK nZv Kiv ne; KviY gynv`i (`t) m`n njv Giv GKw`b Zuvi bexZ I Bmjvg
agK wg_v cgvwYZ Ki dje|

Kvivbi c_g msKjK Ave`yjvn& web mv` Kb gyiZv` nq wMqwQjb?

Ave`yjv n& web mv` web Avwe mvivn gynv`i (`t) gyL ejv Kvivb gvS gvS wjL ivLZb| gynv`
(`t) gvS gvS GKB NUbvi cybivew KiZ wMq NUbvq wKQywKQy cwieZb Ki djZb, Ges Avyjvn
web mv` mUv ai djZb| Avyjvn web mv`i gb Kvivbi AjwKKZ wbq m`n `Lv `q| Av
Av m`n Mvp nj wZwb Kkj bexwRi mvgbB Kvivbi AvqvZ mskvab Ki djb; wK GZ
bexwR Kvbv wgZ Kijb bv| ZLb Avyjvn web mv`i Kw_Z Avjvni evYx Kvivbi Ici _K
wekvm IV hvq Ges cKvk Bmjvg ZvM Ki gvi Kvivqk eski cwjK`i mv_ hvM `b|
Kcvj fvj h, gv Awfhvbi ciciB bexwRi Zwi Kiv nZv ZvwjKvq mevM _vKv Avyjvn web mv`i
bvg mrfvB (Foster brother) nRiZ Dmgvb AvMB Rb wMqwQjb| nRiZ Dmgvb gynv`i (`t)
KvQ Ave`yjv n web mv`i cvY wfv PvBjb| gynv`i (`t) Av`k cq NvZK kvwYZ Zievwi n

9
k (i n- o p nt)

wkivci `vqgvb wQj| wK gynv` (`t) Zuvi `yB gqi ^vgx, RvgvZv Dmgvbi Abyiva Dcv Ki
Aywj wb`k KiZ cvijb bv; Pzc Ki iBjb| Ave`yjvn web mv` (ivt) cvY wfv cjb| bexwRi
GK mgqKvi wcqfvRb I wek Kvivb jLK Ave`yjvn web mv`i Acivai cgvY AvRv KvivbB
AvQ| nhiZ Ave`yjvn Beb Avj ev`vIqx (gZ 1286) Zuvi Zvdwmi AvQiviyZ& Zvb&wRj Iqv AvQiviyZ&
Zvqxj (Asrar ut-tanzil wa Asrar ut-ta'wil) M eYbv Kib 11 : GKw`b gynv` (`t) myiv
Avjgywgbyb Gi 12 _K 14 ch evKjv (AvqvZ) wjLvi Rb Ave`yjvn web m'v`K ejjb|
evKjv wQj : Avi Avgiv wbqB gvbylK mw KiwQ gvwUi wbhvm _K| (AvqvZ 12)| AZtci
Avgiv ZvK exhic GK wbivc` Aevb j vcb Kwi| (AvqvZ 13)| Gici Avgiv exhK Zwi
KiwQ GKwU RgvU iwc, Zvici iwc _K gvsmwc Zwi KiwQ, Zvici gvsmwc _K nvo Zwi
Ki, AZtci nvojvK gvsm viv AveZ KiwQ| Aekl ZvK bZyb ic `uvo KwiqwQ| (AvqvZ
14)| imyj gynv` 14bs evKUzKz ejvi ci Avyjvn web mv` Zuvi mvwnwZK fvlvq ej DVjb, wbcyY
mv Avjvn KZ gnvb! cdU ejjb, GB evKUvI jvwMq `vI| Ave`yjvn web mv` nZevK nq
Mjb| gb gb ejjb welqUv wK, Avgvi gyLi K_v Ajvni evYx nq wKfve? Av Av Ave`yjvn
wbwZ nq Mjb h Kvivb gynv` evwbq evwbq Zwi KiQb, Gme Kvbv HkxevYx bq| 12 Gici
wZwb bexwR Ges Kvivbi Ici Avv bv ivLZ ci Bmjvg ag ZvM Ki bex gynv` _K `~i mi
Mjb| 13

GLb Avgiv mvnvwe nRiZ Avgi Bebyj Avmi (ivt) cwiwPwZUzKzI Rb wbj cieZx NUbv SzSZ myweav ne| nRiZ
Igi (ivt) hLb BivK `Lji BQv cKvk Kijb, jvK ejjv, Avey eKii (ivt) Avgji mbvcwZ Lvwj` web Iqvwj`
(ivt) Qvov BivK `Lj Kiv me ne bv| wZxq Lwjdv nhiZ Igi (ivt) ejjb, Lvwj` web Awj`i PqI wePY
kwkvjx mbvcwZ Avgvi AvQ| wZwb nRiZ Avgi Bebyj Avmi cwZB BwZ KiwQjb| Avgi Bebyj Avm ay BivKB
bq, cwg wmwiqv, RiRvjgI `Lj Ki bb| nRiZ Igi (ivt) Lywk nq ZvK wgki `Lj Kivi `vwqZ `b| wgki I
AvjKRvw`qv `Lj Ki Avgi Bebyj Avm cgvY Ki w`jb h, wZwb Lvwj` web Iqvwj`i PqI civgkvjx hvv|
AvjKRvw`qv `Lj Ki wZwb Lwjdv IgiK (ivt) wPwV wjLjb : Avwgij gygwbb, AvR Avwg Ggb GKwU RvwZK
Avcbvi `vmZ ^xKvi eva Kwijvg, hviv Kvbvw`b civaxbZv mn KwiZ cvi bv| Ggb GKwU bMix Avcbvi c`Zj
Dcnvi w`jvg, h bMixZ Pvi nvRvi cvmv` I Pvi nvRvi nvvg (MvmjLvbv) iwnqvQ| PvikZ fvRbvMvi I cgv`vjq
AvQ, hLvb Gm wMK-ivRcyMY cvbvnvi I wPib KwiZv| GB bMixi GK cv mycwm wmivwcqvg, hvi wfZi `ex
wmivcvi gw`i I AvjKRvw`qvi mycwm cvVvMvi AewZ| Aci cv weLvZ wmRvwii gw`i, hvnv wgki weRqx LvZbvgv
Rywjqvm wmRvii mvb ivYx wKIcUv KZK wbwgZ nBqvwQj| wPwV cq Lwjdv Igi (ivt) hvici bvB Lywk njb| cvq
Pgvm hy Ki Avgi Bebyj Avm (ivt) ivg mvgvRi cvYK` AvjKRvw`qv `Lj Kib wnRix wek mb| wMKMY G
civRq gb wbZ cvijv bv| Zv`i mgvU wnivwKqvmi gZzi ci Zuvi gq, AvjKRvw`qv cybivii cwZ bb|

(4)

11
The Secrets of Revelation and The Secrets of Interpretation edited by H. O. Fleischer, 2 vols., Leipzig, 1846-1848; indices ed.
W. Fell, Leipzig, 1878.
12
Abdu'llah bin Sa'ud bin Abi Sarih was an amanuensis of the Prophet. And, when the words descended 'We created man of fine
clay;' and when the words were finished. Then brought We forth him by another creation;' 'Abdu'llah exclaimed 'Blessed
therefore be God the most excellent of Makers. He has created man in a wonderful manner.' Upon this (Muhammad) said, 'Write
those (words) down, for so it has descended.' But 'Abdu'llah doubted and said, 'If Muhammad speak truth, then on me also has
inspiration descended as upon him; and if Muhammad speak falsely, then verily I but speak as he did.' Please see:
http://www.mukto-mona.com/Articles/akash/abdulla_bin_sad.pdf
13
Aviv `Lyb : Al-Wahidi Al-Naysaboori, Asbab Al-Nuzul (Great Commentaries on the Holy Quran), Beirute's Cultural
Libary Edition, "Tub'at Al-Maktabah Al-thakafiyyah Beirute", Page 126.

10
k (i n- o p nt)

cuvP eQi ci wnRwi cuwPk mbi K_v| BZvga Dmgvb (ivt) KZK Avgi Bebyj Avm wgkii kvmb KZZ nZ gZvPzZ
nq MQb| wMK mgvU KbvbUvBb, GK eQii ga ay AvjKRvw`qv _K `Lj`vi gymwjgw`MK weZvwoZ Kibwb,
mgM wgkiKI gymwjg kvmbgy Ki djb| wec` cojb Lwjdv Dmgvb (ivt)| eva nq mvnvwe Avgi Bebyj Avmi
kiYvcb njb Ges wgki cybivii Abyiva Rvbvjb| cvq webv hyB Avgi Bebyj Avm wgki I AvjKRvw`qv cybivq
gymjgvb`i `Lj wbq Avmb| Lwjdv Dmgvb eva nq Avgi Bebyj AvmK wgkii mbvevwnbx I ivR^ wefvMi `vwqZ
w`q `b; wK Mfbi _vKjb Avyjvn web mv` web Avwe mvivn| wgki Mfbi Avyjvn web mv` web Avwe mvivn I
mbvevwnbx cavb Avgi Bebyj Avmi Z kvmb i njv| GB `yB mvnvwe GK Acii Pzk~j wQjb| gZvi Zuviv
GK Acii evcvi cii-weivax wb`k Rvwi KiZ _vKb| kl ch evcviwUi Z`i `vwqZ wbjb ^qs Lwjdv
Dmgvb| nRiZ Ave`yjvn web mv`i AwfhvM njv : nRiZ Avgi Bebyj Avm wMK`i mv_ hyKvj AvjKRvw`qv
`Lj Ki, mvaviY gvbyli evwoNi jyb Ki cPzi gvjvgvj AvZmvr KiQb| AbK wMK bvixK Zuvi ewMZ `vmxic
iL w`qQb Ges RbMYi KvQ _K Rvic~eK gvvwZwi Ki Av`vq KiQb| cvi Avgi Bebyj Avmi (ivt)
AwfhvM njv : Ave`yjvn web mv` JZc~Y I i Pwii gvbyl| wZwb bexwRi Awfk jvK Ges KvivbK Avjvni
evYx ej wekvm Kib bv| Ave`yjvn web mv`i Ici AvbxZ klv AwfhvM m^ meZ nRiZ Dmgvbi Pq ewk
KD RvbZb bv| wZwb Zuvi `yafvBK wZbw`b wbRi Ni jywKq iL gynv`i (`t) KZjv`k _K euvwPqwQjb|
Lwjdv Dmgvb wePvi nRiZ Avgi Bebyj AvmK `vlx mve Kib| ZuvK ivxq gZv _K Aveviv ewnvi Ki
Dmgvb hb mci MZ nvZ w`jb| nRiZ Avgi Bebyj Avm, Lwjdv Dmgvbi ^RbcxwZZ cP z nq wmsni gZv
MR DVjb| wZwb mvRv gw`bvq Pj Gjb| Gevi cwZkva MnYi cvjv| Avgi Bebyj Avmi bZZ Lwjdvi wei
loh i njv|

644 wLvi w`K nhiZ Dmgvb gZvq Avmvi gv GK eQii ga GKw`K ivi hgb AfixY weiva,
AivRi Mfbi`i Ki c`vb Awbqg, Abw`K nvwkwg I DgvBqv Mvi gaKvi wZZv Ges mevcwi gw`bvq
Lv`vfve Lwjdv fxlY wPwZ njb| mvnvhi nvZ evwoq GwMq Gjb wmwiqvi Mfbi (DgvBqv Mvi bZv Avey
mywdqvb cy ) nRiZ gyqvweqv (ivt)| civgk w`jb Avgvwbqv I cvkeZx GjvKv Gwkqv gvBbi AvgY KiZ ne| Dmgvb
(ivt) gZvq AviI wKQyw`b _vKvi fimv cjb, AZ Avqi GKUv c_ LuyR cvIqv Mj; KviY hy gvbB cPzi
MwbgZi gvj ARb| nRiZ gyqvweqvi K_vgZv Lwjdv Dmgvb Kzdvi mvjgvb web ievBqvK AvU nvRvi mb wbq
wmwiqvi w`K iIqvbv nZ wb`k `b| Avgvwbqvi c_ mbvcwZ mvjgvb (ivt) Zuvi `j wbq wmwiqv evwnbxi mv_ wgwjZ
nb| cvim I wMmi gaeZx cveZvj Avgvwbqv wPiw`bB mvgvRev`x civkwi `wMvPi wQj| Avgvwbqvi ^vaxbPZv
Awaevmx`i KDB ewkw`b Ave ivLZ cviwb| G `k cvim I wMm KZK eevi AwaKZ nqQ| nRiZ Igii
(ivt) gymwjg evwnbx hLb wMK`i nvZ _K AjwU `Lj Ki, ZLbI AvgvwbqvMY RvbZv, G AaxbZv mvgwqK| Lwjdv
Dmgvbi mgq Zviv gw`bvq Ki cvVvbv e Ki w`j| wnRwi cuwPk mbi kli w`K wmwiqv I BivKi mwwjZ weivU
gymwjg mbvevwnbx Avgvwbqvi ceZgvjv AwZg Ki Zvi AfixY gvjf~wg GjvKvq Gm DcbxZ nq| Igii (ivt)
gZzi ci gv wKQyUv w`b AvgvwbqvbMY kvwZ wQj| Avevi Avjv AvKei awbZ cKwZ nq DVjv cvnvwo Aj|
^vaxbPZv AvgvwbqvbMY `kgvZKvi Rb AKvZi Rxeb w`Z cvnvo eq bg Avmjv| zavZ wmsni gZv Zuv`i
Ici Svwcq cojv gymwjg mbMY| jvgnlK iqx hy gymwjg`i ZR^x Zjvqvii wbP Mjv cZ w`j
Avgvwbqvi mnmvwaK ZvRv cvY| cvnvoi kZeYi SYvivwk iwOb njv Avgvwbqvb`i ii mvZavivq| hy civwRZ
nq Zviv c~evcv wY nvi Ki `evi kZ gymjgvb`i mv_ Pzwe njv| Avgvwbqv `Lj Ki gymwjg mbvevwnbx
^`k wdi Mjb bv| Zviv mvgvR wevii KvR cyiv`g Pvwjq Mjb| weRqvb` Drdzj gymjgvbMY AwZ mnRB
Avgvwbqvi cwg w`K wZdwjk bMix `Lj Ki KmvMi Zxi Gm cuwQjb| mLvb _K `wY w`K f~gamvMii c~e
DcK~j jfvU kni| GLvb wMK`i mv_ Zv`i Zzgyj hy nq| gymwjg mb`i MwZiva Kivi gZv kw meZ
ZLbKvi cw_exZ Kviv wQj bv| myZivs Zviv GLvbI Rqx njb| `ki ci `ki, hyM hyMvii HwZnevnx cvPxb Kw
I mbvZb mfZv asm Ki gymjgvbMY AvZZw eva KiZ jvMjb| wK Kvmwcqvb _K Avie mvMi ch wewfb
`ki wewfb RvwZ, Avie RvwZi cwZ z nq DVjv| nRiZ Igii Avgji `LjKZ wKQy wKQy GjvKvq Zuvi RxweZ
_vKvKvjB we`vn PjwQj| Zba cvimi we`vn weklfve DjLhvM| nRiZ Igii (ivt) hyMi cjvZK cvim
mgvU Bqvh&`&Mv` Lwjdv Dmgvbi kvmbKvj gymjgvb`i nvZ _K ^`k cybyivii cwZ wbjb| Avwk eQi eq
Bqvh&`&Mv`K wmsn-icx gymjgvb`i myL nZ g~wlK Qvbvi gZv cvwjq Lvivmvb Avkq wbZ njv| Lvivmvb wQj

11
k (i n- o p nt)

cvimi mevcv mg GjvKv| nRiZ Dmgvb (ivt) NvlYv w`jb, h AvM Lvivmvb cek KiZ cvie, mB ne
mLvbKvi kvmbKZv| myZivs gymwjg evwnbx GjvKvwU `Lj Ki wbZ Avi `wi Kijb bv| G wQj QqkZ GKvb wLvi
NUbv|

f~gamvMi, c~e Gwkqv I `wY AvwdKvi DcK~jfvM weaZ Kivq, mvMie nZ DwjwLZ `yB gnv`ki DcK~jeZx
Rbc`mg~ni Ici AvgY Kivi ^c nRiZ gyqvweqvK (ivt) ivZ w`b Zvov KiZv| ivg mvgvRi c~e gwWUviwbqvb
GjvKvq AewZ mvBcvm xcwU `Lji Awfcvq Zuvi ew`bi| nRiZ Igii mgq gyqvweqv (ivt) mvBcvm, cvwKvb
(ZLbKvi mgqi fviZel) I fviZi wKQy mg Aj `Lj Kivi civgk w`qwQjb| nRiZ Igi (ivt) ZLb Zuvi
mbvcwZ Avgi Bebyj Avmi civgk nRiZ gyqvweqvi cve cZvLvb KiwQjb| Lwjdv Dmgvbi KvQ nRiZ gyqvweqv
Avevi mvBcvm xc `Lji cve cvVvjb| Rjhy gymwjg`i A`Zvi K_v iY Ki Lwjdv Dmgvb mswKZ njb|
wK gyqvweqvi mvBcvm `Lji cqvRbxqZvi hyw A^xKvi KiZ cvijb bv| hyi AbygwZ w`jb mZ, Ze GKwU
evcvi mZK Ki w`jb| Dmgvb Zuvi LjvdZi AwfZv _K eySZ ciQb : weMZ AbK hy wewfb GjvKvi
Agymwjg, cvovMuvqi AwkwZ wKQywKQy jvK aygv hyj m`i jvf Bmjvg MnY Ki| Zuvi wekvm Giv me nq
GKw`b Bmjvgi Lwjdvi weivPiY Kie| Lwjdvi GB wekvm gvUB Ag~jK wQj bv| Bmjvgi BwZnvm, mvaviY
gvbyli gb GB wekvmiB Rb w`qwQj h hyB RxweKv wbevni GKgv Dcvq|

gyn` (`t) Ges Zvi cieZx Lwjdv`i mgqKvj msNwUZ hy

gyn`i RxebxKvi`i `qv Z_i mvc Rvbv hvq h gnvbex Zvi Rxebi kl 23 eQi cvq myi
_K GKkZwU nvbv hyi (Raid) mv_ RwoZ wQjb| Gi ga mZi _K DbwkwU hy wZwb wbR
bZZ `b| bxP gyn`i (`t) mgqi Ges Zvi cieZx cavb cavb hyjvi ZvwjKv `qv nj-

623 Lxv - evqvZi hy


623 Lxv - Kvnvii hy
623 Lxv - Iqvvbi hy
623 Lxv - mvdIqvbi hy
623 Lxv - Ryj Avwkii hy
624 Lxv - bvLvjvi hy
624 Lxv - e`ii hy
624 Lxv - ewb mvwjgi hy
624 Lxv - C`-Dj-wdZi Ges RvKvZ Dj wdZi-Gi hy
624 Lxv - ewb KvqbyKvi hy
624 Lxv - ewb mvIwqKi hy
624 Lxv - NvUdvbi hy
624 Lxv - evnivbi hy
625 Lxv - I`i hy
625 Lxv - nvgiv-Avj Avmv`i hy
625 Lxv - ewb bvw`ii hy
625 Lxv - RvZyi wiKv hy
626 Lxv - ev`i DKiv hy
626 Lxv - RygvZyj Rvb`vji hy

12
k (i n- o p nt)

626 Lxv - ewb gyvwjKi hy


627 Lxv - AvnRvei/ L`Ki hy
627 Lxv - ewb KyivBRvi hy
627 Lxv - ewb jvnqvbi hy
627 Lxv - LvBevii hy
628 Lxv - `vqweqvi KvBb
630 Lxv - gv `Lj
630 Lxv - nvbwmbi hy
630 Lxv - ZveyKi hy

632 mvj gyn` (`t) gZyeiY Kij c_g Lwjdv nb gyn`i ki Avey eKi (ivt)| Zvi bZZ
AbKjv AvgYvZK hy msMwVZ nq| Zvi ga AvQ -

632 Lxv- Igvb (`vevi hy), Bqgb, Bqvgvn Ges Di Aviei hy|
633 Lxv- wmwiqv, gvnviv, nv`vgvDZ, KvwRgv, IqvjvRv, Dwjm Ges Avbevii hy|
634 Lxv- cviwkqv, wmwiqvi hy, evmiv, Wvgvvm Ges AvRbvw`bi hy|

634 mvj Avey eKi (ivt) gviv Mj, gyn`i AviK ki Ges mnhvv nRiZ Igi (ivt) Lwjdv nb|
Zvi mgq Igii wb`k h hyjv cwiPvwjZ nq Zv nj -

634 Lxv- bvgvivK Ges mvKvwUqvi hy|


635 Lxv- weR, eyqvBe, `vgvvm Ges dvji hy|
636 Lxv- BqvigyK, Kvw`wmqv Ges gv`vBbi hy|
636 Lxv- Rvjyjvi hy|
638 Lxv- BqvigyK, RiRvjg Ges RvwRivi hy|
639 Lxv- LvwRvb Ges wgkii jovB|
641 Lxv- wbnvIqv`i hy|
642 Lxv- cviwkqvi hy|
643 Lxv- AvRvievBRvbi hy|
644 Lxv- dvi Ges Lvivbi hy|

nRiZ Igi 644 mvj bksmfve wbnZ nevi ci gZvq emb nRiZ Dmgvb (ivt) Ges Bmjvgi bvg
hy Pvwjq hvb -

647 Lxv- mvBcvmi hy hy|


651 Lxv- evBRUvBbi jovB|
651 Lxv- Di AvwdKvq Bmjvgi wevi|

Lwjdv DmgvbKI nZv Kiv nq 656 Lxv| gnvbex Zbqv dvwZgvi ^vgx nRiZ Avjxi gZv jvf|
G mgq Bmjvgi cvmv` loh GgbB evcK AvKvi aviY Ki h, gymwjgiv wbRivB wbR`i ga
jvRbK hy Rwoq ci| Gi ga AbZg nj-

656 Lxv- nRiZ Avjx Ges gnvbexi x Avqkvi gaKvi 'Rvgvji hy' |

13
k (i n- o p nt)

657 Lxv- nRiZ Avjx Ges gyqvweqvi gaKvi 'wmdwdbi hy'|

G Qvov Aviv h K'wU hy nRiZ Avjxi mgq msMwVZ nq mjv nj -

658 Lxv- nRiZ bvnivqvbi hy|


658 Lxv- wgkii hy|

nRiZ Avjx 661 Lxv welv QywiKvNvZ wbnZ nj, GKQ gZvi AwaKvix nb gyqvweqv| gyqvweqvi
bZZ 'Bmjvgx mvgvR' weZ nZ _vK cyiv`g -

662 Lxv- wgki Bmjvgi c`vbZ|


666 Lxv- wmwmwj AvgY|
667 Lxv- KbvbwUcvj AvgY|
687 Lxv- Kydvi hy|
691 Lxv- `i-Dj-RvwjKi hy|
700 Lxv- Di AvwdKvq mvgwiK KvBb|
702 Lxv- `i-Dj-Rvwgjvi hy|
711 Lxv- b AvgY
712 Lxv- wmyi jovB|
713 Lxv- g~jZvbi jovB|
716 Lxv- KbvbwUcvj `Lj|
732 Lxv- dvi hy|
740 Lxv- bveji hy|
741 Lxv- Di AvwdKvq evM`yqvivi hy|
744 Lxv- AvBb Avj Rvii hy|
746 Lxv- oycvi Vvvi hy|
748 Lxv- iq'i hy|
749 Lxv- Bkdvnvb Ges wbnvIqv`i hy|
750 Lxv- R vei hy|
772 Lxv- Di AvwdKvq Rvbwei hy|
777 Lxv- bi mvivMvmvi hy|

AbygwZ cq nRiZ gyqvweqv mviv `k wew w`q mwbK Avnvb Kijb| Rjhyi cwkY i njv| ivRavbxZ
gvbyl `j `j mwbKi LvZvq bvg jLvbvi ZvoRvo co Mj| wKQyw`bi gaB weivU kwkvjx beni Mo DVjv|
nRiZ Ave`yjvn web-Kvqm Avj nviwmi bZZ Avjvni bvg wbq, wnRwi AvUvk mb gymwjg evwnbx mvBcvm DcKj
Gm cuQ| wMK b-evwnbxi mv_ ciw`b i njv fqven hy| c_g w`bi hyB gymwjg mbvcwZ Ave`yjvn web-Kvqm
Zxiwe nq iZi AvnZ njb| Lei cq gw`bvq Lwjdv Dmgvb wPwZ njb| ZvovZvwo wgkii Mfbi Ave`yjvn web
mv`K mvBcvm AwfgyL mb cvVvZ wb`k `b| wgki _K nRiZ Ave`yjvn web mv` mb wbq Avmvi AvM ch
gymwjg evwnbx AvZivg~jK hy Pvwjq Mj| Aw`b ci wgki I wmwiqvi mwwjZ b-evwnbxi cP AvgY wMKevwnbx
civRq eiY Ki| eywgvb-wePY gyqvweqv mvBcvm AwaevmxMYi Ici wRwRqv Ki avh bv Ki ivi Ici evwlK 70
nvRvi w`bvi (^Y gy`v) Ki Avivc Kib| ivxq gZv Zv`i nvZ Qo `b| gyqvweqvi civgk nRiZ Ave`yjvn web
mv` beni evSvB Ki hyj gvj wbq `k cZveZb Kib| mbvcwZ Ave`yjvn web Kvqm Ab GKwU hy gviv
hvb| RxweZKvj nRiZ Ave`yjvn web Kvqm Kgc 50wU hy AskMnY KiwQjb|

14
k (i n- o p nt)

ivR wevii mv_ mv_ K`xq miKvii nvZ hyj evowZ m`I AvmZ _vKjv| wK GB jyUi m` `ki
Dbqb ev mvaviY gvbyli fvM cwieZb eenvi njv bv| gZv I m` `yUvB iBjv Kvivqk`i nvZ| w`bw`b
kvmK I kvwlZi gaKvi elg evoZB _vKjv| wekvj gymwjg mvgvRi mxgv GjvKvq mbMY asm I jyUi KvR
wj iBjv Avi Gw`K ivRi Afi kvmKMY fvMwejvmx Rxeb Af nq DVjv| wmwiqvi Mfbi gyqvweqv hLb
nRiZ DmgvbK Avgvwbqv AvgY KiZ civgk `b, cvq GKB mgq wgkii Avyjvn web mv` wcwj (eZgvb wjweqvi
ivRavbx) AvgY KiZ PqwQjb| Avgi Bebyj Avmi mv_ gZvi I `ki AfixY MvjhvM ZvK Acv
KiZ njv AbKw`b| nRiZ Avyjv n web mv` cybivq wcwj AvgY Kivi cwZ bb Ges DmgvbK mb cvVvZ
Abyiva Rvbvb| Lwjdv nhiZ Dmgvb gw`bv _K GK`j wekl hvv wcwj AwfgyL cvwVq `b| `xNvqx G hy wQj
AZ fqven I iqx| GK chvq iYf w`q gymwjg mbMY hLb cv`Mgbi cwZ wbwQjb, wVK ZLbB gw`bv
_K AvMZ ZR^x exi Kvivqk hvv nRiZ Rvevqi, Ave`yjv n web mv`K GKwU g~jevb civgk w`jb| wZwb
ejjb : gymwjg evwnbxi ga NvlYv Kiv nDK, h ew wcwji Mfbi wMMwiqvmi gv_v KU AvbZ cvie, ZuvK
GK j ^Ygy`v I mB mv_ wMMwiqvmi my`ix hyeZx Kbv `vb Kiv ne| hB NvlYv mB KvR| wKQyw`bi gaB
wMMwiqvmi gv_vUv wLwZ Ki gymwjg mbvwkwei nvwRi Kiv njv| mv_ ew`bx mB Awb` my`ix ZiYx wMMwiqvmi
exiKbv, whwb A nvZ me mgq wcZvi cvk-cvk _K hy KiwQjb| GK j ^Ygy`v cyivi eb gymwjg
mbvcwZi Kvbv Amyweav nqwb, mgmvUv njv mB gqK wbq| GKwUgv gqi w`K nv Ki Zv_ PvL ZvwKq
AvQ GK cvj Kvg zavZ mb| ivRKbv wbRB mgmvi mgvavb Ki w`jb| wMMwiqvmi exiKbv civaxbZvi Pq
gZzKB ^Qvq eiY Ki bb| Kvbv gymwjg mbi khvmwbx nIqvi AvMB wZwb AvZnZv Kib|

wcwj hy gymwjg evwnbx h wecyj abiZ jvf Kib, Zv `L Lwjdv Dmgvb (ivt) LywkZ AvZnviv nq, weRqx exibZv
Avyjvn web mv`K (ivt) exi Dg DcvwaZ f~wlZ Kib| BwZc~e Kvbv hy GZv m` jvf Kiv me nqwb|
wbqgvbyhvqx hyj m`i GK cgvsk ivR^ LvZ Rgv nIqvi K_v| cdzjZvq wefvi Dmgvb (ivt) GB wecyj m`i
cvq meUzKzB Ave`yjvn web mv`K I Zuvi wbR^ gx gviIqvbK w`q `b| Ze G Qvov Lwjdvi Kvb DcvqI wQj bv|
evBZzjgvj k~b iv-cwiPvjbvq hLb Dmgvb (ivt) wngwkg LvwQjb, ZLb Avgvwbqv I wcwj hyB Zuvi gZvq wUK
_vKvi GKgv mnvq wQj| ZvB Lwjdv wbRB wcwji hyc~e Avyjvn web mv`K, hy Rqx nj Gic m` ebi
AxKvi KiwQjb| welqUv RbMY cmbwP gb wbZ cvijv bv| DjL, Avyjvn web mv` I gviIqvb Giv `y-RbB
wQjb DgvBqv eskxq Ges Lwjdv nRiZ Dmgvbi (ivt) AvZxq| wcwj Rq Ki gymwjg mb`j AvjwRwiqv I giv
`Lj Ki bq| Gevi givi Di mgy`i Aci cvo dzj-dj fiv km-kvgjv ZiivwR AvQvw`Z, jvfbxq cb
f~wgi Ici Zv`i `w cojv| msev` cq Lwjdv Dmgvb jvf mvgjvZ cvijb bv| ZwoNwo Ki gw`bv _K GK`j
mbmn Avyjvn web bvd web nvwmb I Avyjvn web bvd web Ave` Kvqm bvgK `yRb civgkvjx hvvK cb
AwfgyL cvwVq `b| Kvivqk gi-`myiv ZLbv Rj-`myZvi `Zv ARb KiZ cviwb| ZvB mgy`-cvo Gm Zviv
cb `Lji Avkv AvcvZZ ZvM KiZ eva njv| Avyjvn web mv` hLb mvBcvm DcKj Rjhy e, nRiZ gyqvweqv
ZLb jhy KbvbUvBb `Lj KiZ ewiq cob| KbvbUvBb `Lj KiZ gyqvweqv (ivt) `y'evi Pv KiI e_ nb|
wK H eQiB wZwb AvRig c`ki AMZ nvm Avj-gyivZ bvgK GjvKvwU `Lj KiZ mg nb|

Lwjdv Dmgvbi kvmbvgj gymwjg mvgvRi Abvb c`ki Aev Kgb wQj Zv Rvbvi j Gevi Kzdv I emivi cwZ
GKUz bRi `qv hvK| nRiZ Igii (ivt) Avgj Kzdvi Mfbi wQjb nRiZ mv` Beb Avwe Iqvvm (ivt)| Lwjdv Igi
(ivt) gZzi c~e GKwU gnr KvR Ki Mjb; miKvwi m`i AcPqKvix, Pig AwgZeqx gvvwZwi myL-mvM wejvmx
mvnvwe nRiZ mv` Beb Avwe IqvvmK (ivt) Kzdvi Mfbi c` _K AcmvwiZ Ki Zuvi j nRiZ gywMiv Beb
kvevK (ivt) wbhy Kib| wK AfvMv mvaviY Kzdvevmxi `yMwZ `~i njv bv| nRiZ gywMiv Beb kvev (ivt) AZ
i-KVvi JZ I z ^fvei wQjb| Zuvi elgg~jK Akxj AvPiY, ewKw`K Pwi I RbMYi cwZ Pig Aevi
Lei Lwjdv Dmgvbi Kvb cuwQj wZwb AwZ nq gywMiv Beb kvevK (ivt) Mfbi c` _K eiLv Kib| wK
RbMYK nZvk Ki nRiZ Dmgvb Avevi mB myL-mvM wejvmx mvnvwe nRiZ mv` Beb Avwe IqvvmK (ivt) D c`
wbhy Kib| nRiZ mv` (ivt) myhvM evS c~ei PqI AwaK wejvmx nq DVjb| ay Zv-B bq, Gevi wZwb
evBZzjgvj _K wecyj cwigvYi miKvwi A_ AvZmvr Ki emjb| ZLb evqZzjgvji Kvlva wQjb mvnvwe nRiZ
Avyjvn Beb gvmD` (ivt)| DjL eZgvb Kzdvi Mfbi mv` Beb Avwe Iqvvm Bmjvg c~e gvq AvKvev Beb Avey

15
k (i n- o p nt)

gyBZi QvMj ivLvj wQjb| evqZzjgvji A_ wbq Mfbi I Kvlvai ga cej gbvgvwjb I SMov njv| GK
Abi cwZ MvjvMvwj, ip eenvi Ggb chvq cuwQj h kl ch Mfbii wei UvKv AvZmvr Kivi AwfhvM, Lwjdv
Dmgvbi `ievi DcvwcZ Kiv njv| wePvi nRiZ mv` `vlx mve njb| Gevi Kzdvi Mfbi c` whwb wbhy njb,
wZwb njb Lwjdv Dmgvbi ewcxq fvB, LvZbvgv exi Awj` Beb IKev (ivt)| Avb ai Mj Kvivqk-nvwkgx
Mvi Mvq| Kzdvi be-wbhy kvmbKZv Awj` Beb DKev wQjb bexwR gynv`i (`t) cvYi k Kwe DKev web Avey
gyqvZi cy| bexwRi mv_ GKevi GKwU NUbv Kzdvevmxi Rvbv wQj : 624 wLvi gvP gvm e`ii hy gymwjg
mb`i nvZ DKev e`x nq NYv I ZvwQj fiv myi bexwRK ck KiwQjb h, wZwb (DKev) gviv Mj Zuvi mvbMY
wK Lve? Di bexwR ejwQjb, `vRLi Avb! (`e : gymwjg kwid, Pvvi 38, eyK b^i 19 b^i 4421, 4422)|
mB DKevi Qj Awj`K, Amr Pwii jvK wnme gvbyl AvM _KB RvbZv| va, NYvq Kzdvevmx evievi Lwjdv
Dmgvbi KvQ AwfhvM KiI Kvbv dj cjv bv| Awj`i KVvi `gbbxwZi mvgb mvaviY gvbyl gv_vbZ KiZ eva
njv| Abvq, AZvPvi Avi ^QvPvwiZvi P~ov mxgvq Gm nRiZ Awj` (ivt) GKw`b RbZvi duv` aiv co hvb|
g`cvb Af nRiZ Awj` (ivt) bkvM nq GKw`b Ggbfve NywgqwQjb h, wKQy jvK Zuvi nvZi AvOyj _K
ivxq mxjhy GKwU AvswU Lyj, Amr Pwii cgvY^ic, gw`bvq Lwjdvi KvQ wbq hvq| ZvQvov wZwb GKw`b bkvq
wefvi nq gmwR` BgvgwZi mgq dRii bvgvR, diR `yB ivKvZi RvqMvq Pvi ivKvZ cwoqQb ejI Zviv Lwjdvi
KvQ AwfhvM Ki| G wbq mviv `k wevf VKvZ Lwjdv eva nq nRiZ Awj`K c`PzZ Kib| Gici _K
nRiZ Awj` Avi Kvbvw`b Lwjdv DmgvbK mybRi `Lbwb| Gevi Lwjdv Dmgvb Kzdvi gmb` emvjb Kvivqk
eski ZiY exihvv nRiZ mvB` web Avj AvmK| GB ewi fZi Kvivqkmyjf AgvbweK, `ywii Afve gvUB
wQj bv| Kvivqk`i JZ, AnwgKv Kzdvevmxi Rvbv wQj| AvMi mKj kvmKi Pq bZzb Mfbi fqvbKic cKvk
njb| wZwb vbxq Agymwjg Zv `~ii K_v, AKvivqk gymwjg`iKI nxb ghv`vi, ccKwZi ej LwjdvK c viv
AewnZ Kijb Ges ejjb, G`iK wZwb jn` w`q kvqv Kieb| wZwb cKvk NvlYv w`jb, GKgv
KvivqkeskB mv, kvjxb I DPghv`vi `vwe KiZ cvi| GKwU eVK mvB` web Avj Avm hLb ejjb : mvqv`
DcZKvwU GKPwUqv Kvivqk eski jvK`i Rb iwZ DcwZ RbMY mg^i cwZev` Ki DVjv| Zviv ejjv :
GB wekvj gymwjg-mvgvR wevi Kzdv I emvivevmxi Ae`vb fyj Mj Kvivqk`i fvjv ne bv| mviv `k Ryo
MYwevf Qwoq cojv| gw`bvq, wgki, Kzdvq me miKvwi iZc~Y c` ayB DgvBqv eski jvK| h nvwkwg esk
gynv`i (`t) Rb, huvi Rb bv nj Bmjvg Rb wbZv bv, mB nvwkwg Mv Ggb Avvjb ei`vkZ Kie Kb? Zviv
Lwjdvi wei KVvi eevi cwZ wbZ _vKjv| GB wevfi cwicwZ nRiZ Dmgvb (ivt) wK c`c MnY
KiwQjb Zv Avgiv h_vvb AvjvPbv Kiev| BZemi emvivi GKUz LuvR bqv hvK|

(5)

Bmjvgi BwZnvmi `yB wekl ewZ nRiZ nvmvb emvwi (ivt) I Zvcmx nRiZ iveqv emvwii (ivt) Rbvb GB
emviv| gyeyw PPvi gyZvwRjv gZev`I GB BivKi emviv nZ D~Z| ivRbwZK iZi w`K w`q Kzdvi ciB
emvivi vb| Kzdv BivKi Divji I emviv `wYvji ivRavbx wQj| emvivi kvmbKZv GLvb _K `wY
cvim, ejywPvb I ga Gwkqv ch kvmb PvjvZb| KzqZi `wYvjI emvivi kvmbvaxb wQj| wnRwi 24 mb
nRiZ Igi (ivt) mvnvwe nRiZ Avey gymv-AvkAvwiK (ivt) emvivi Mfbi wbhy Kib| GKbvMvo ew`b Abvqfve
gZvi Aceenvi Ki Avey gymv-AvkAvwi nq IVb GK fqvbK AvZix ^ikvmK| GKwU GjvKv `Lji cwZK
Avey gymv-AvkAvwi gmwR` Rnv`i dwRjZ eYbvKvj ejwQjb h, cvq nuU Rnv`i gq`vb Mj cPzi mvqve
ARb Kiv hvq| jvK ejjv, Zuvi K_vq wg_vvPvi Avi nUKvwiZv AvQ| ciw`b fvi ejv AevK weq mvaviY
Rnvw`MY cZ Kijv, Mfbi Avey gymv-AvkAvwi (ivt) ivRKxq cvlvK ZRx Nvovq Po cvmv` _K ewiq
AvmQb| PwjkwU Mvav Zuvi hy-mivg enb KiQ| wKQy jvK Zuvi c_ iL `uvovjv| Avey gymv AvkAvwi (ivt) H
jvK`i bxP, nxbgbv, e`RvZ ej agKvjb Ges Zv`iK KVvi kvwi gwK w`jb| c~e Zuvi Amxg gZvi AnwgKv
I ^QvPvwiZvq AwZ nq RbMY we`vn Ki evievi e_ nqQ| Avey gymv (ivt) Zuvi AvZxq^Rb`iK AZvwaK
myhvM-myweav w`q ivK, myweav cv I myweav ewZ GB `yB kYxZ wef Ki djb| myweav ewZ `j msMwVZ nZ
_vK Ges GK chvq gw`bv ch Zv`i we`vn Qwoq co| GKwU wbwZ Mnhyi jY Ui cq Lwjdv Dmgvb (ivt)
wnRwi 29 mb, Avey gymv-AvkAvwiK (ivt) Mfbi c` _K eiLv Kib| Mnhy VKvbv Mj wK emvivevmxi `ytL `~i

16
k (i n- o p nt)

njv bv| Gevi emvivi gZvq emjb Lwjdv Dmgvbi (ivt) gvgvZv fvB nRiZ Avyjvn Beb Avwgi| GB jvKwU
Lvwj` web Iqvwj` I Avgi Bebyj Avmi PqI fqi `yal wQjb| gZvq emB wZwb ivxq gZvq A-Kvivqk`i
AwaKvi wbwl Ki `b| Avyjvn Beb Avwgi fxlY cKwZi jvK wQjb| Zuvi AgvbweK KVvi kvmbbxwZ mvaviY
gvbyli gb vmi mw Ki| axi axi mgM gymwjgRMZ `yB fvM wef nq Mj| Kvivqk ebvg AKvivqk|
GKw`K hgb Lwjdv Dmgvbi (ivt) ivR-wevi, wewfb `k-GjvKv `Lj I `LjKZ GjvKvq we`vn `gbKvh PjZ
_vKjv, Aciw`K `ki Afi, nRiZ Dmgvbi gZvmxb DgvBqv`i wei gynv`i (`t) nvwkwg esk, Avie`i
wei Abvie, Kvivqk`i wei AKvivqk, kvmKi wei kvwlZi euP _vKvi msMvg AevnZ iBjv|

nRiZ Dmgvb KZK G hver wgki, Kzdv I emvivi gZvP~Z kvmKMY hLb `je nq LwjdvK gZvP~Z Kivi
cwiKbv Kib, Dmgvb (ivt) ZLb e eqm gZvq Aviv wKQyw`b wUK _vKvi j, Kvivb msKjbi D`vM bb|
mB Igii (ivt) Lybx cyi wePvi _K AvR ch cRvMY Lwjdv Dmgvbi iv cwiPvjbvq Kvivbi kwiqv AvBb
AbymiYi D`vniY `Lwb| myZivs mZ KviYB mvaviY gvbyl Lwjdvi Kvivb msKjbi D`vM mw`nvb bv nq cvijv
bv| Ze nRiZ Dmgvb Zuvi mrfvB, wgkii AwacwZ, Avjvni evYx Kvivbi AjwKKZ Awekvmx Ave`yjvn web mv`
web Avwe mvivnK (ivt) Kvivb msKjb KwgwUZ Afy Kijb bv|

bex gynv` (`t) wjLZI cviZb, coZI cviZb; nvw`m Gi h_ cgvY AvQ| 14 wK wbR nqZv Kvivb jLb
bvB| H mgqi GKUv iIqvR cPwjZ wQj eo eo Kweiv wbRiv Zv`i KweZv wjLZb bv, eis AbyMZ-Abymvix Ges Ab
ckv`vi Kwei gvag wbR`i KweZv-ee wjwLq wbZb, Zv`i w`q gyL KivZb, NbNb cybivew KivZb, hv esk
ciivq wUK _vKZv; hgb cvK-Bmjvwg hyMi weLvZ Kwe ay-ivgv (gZ 638) wbR wjLZ-coZ RvbZb bv ej Rvbv
hvq, wK ivexiv (wbqvMKZ ckv`vi Kwe) Zuvi KvQ _K gyL b-b KweZv gyL Ki wbZb Ges mB KweZv
eskciivq Qwoq w`qQb| bex gynv`I wbR bv wjL Zuvi gyLwbtmZ K_v-KweZv-ee ^Mxq evYx ej `vwe
KiZb, ZvB Zvi AbyMZ-Abymvix DcwZ kvZv h hfve cvib iY ivLvi Pv KiZb| KD KD Zuvi K_v cv_i,
LRyi cvZvq, MvQi cvZv _K weklfve Zwi KvMR, ci Pvgovq I KvVi UzKivq wjL ivLZb (KvwZe), GgbwK
AbKB gyLI Ki ivLZb (nvdR)| ZivZ, Reyi I Bwj KZve Abymvix Ges nvwbd`i KvQ _K bvbv mgq
gynv`i (`t) bv NUbvejx I gynv`i (`t) KvQ _K gvbyli H bv K_v, wewfb eZ wew-wewQbfve wjwLZ
Qwoq-wQwUq _vKv evKmg~nB cwe KZve Avj-Kvivb| Kvivb iPbvq gynv`K (`t) hviv mvnvh KiwQjb Zv`i
K_v AvMB DjL Kiv nqQ| Kvivbi KvweK Q`, k-webvm, Ges GKkiev`i aviYv ch ZrKvjxb Ges Bmjvg
c~eeZx Aviweq GKvwaK Kwe-mvwnwZK I nvwbd gZvej^x, Bw`-wLvb`i KvQ _K aviKZ; Zv ZrKvjxb Avieevmx
AbKB RvbZb| ay Kvivbi ee gy nq, Avjvni Aw wekvm Ki wbR`i c~ecyili agwekvm ZvM Ki
`j `j Afvex-wbib gvbyliv Bmjvg MnY Kiwb| Kvivbi _KI PgrKvi jvKKvwnbx, Dc`k, bxwZgvjv, wewfb
aibi GKkiev`x avbaviYv, gbvni Kve-mvwnZ mviv Avie RyoB Qwoq wQwUq wQj; GjvK evcKfve MnY bv
Ki wcZcyili BwZnvm-HwZn-jvKvPvi ZvM Ki `j `j kvwev`x Bmjvg MnY Kivi AekB wfb KviY iqQ|
mgvjvPKiv BwZnvm _K wewfb NUbv Zzj ai DjLhvM wfb KviYjv wPwZ KiQb : Zievwii Rvi Avi
hyj bvix-m`i fvM cvIqv| G wfbKviY wbq AbKi wfbgZ _vKZB cvi; Ze Avgiv m AvjvPbvq hvwQ
bv| GLvb Avgiv c~eeZx eei ik ai msw cwimi Bmjvgc~e Aviei weLvZ Kwe Bgij Kvqmi KweZvi mv_
Kvivbi AvqvZi mswgkY wbq GKwU NUbvi K_v DjL KiZ cvwi 15 : wLvb agvej^x wK`vi ivRcwievii hyeivR
Bgij Kvqm (gZ me 540 wLv) cvK-Bmjvwg hyMi Aviei k mvZRb Kwe`i GKRb| Aviei AZ Dg
MxwZKve gvqvjvKvZ (Szj)-Gi jLK| gvqvjvKvZ nQ lvU _K GKkv cqvi Q` iwPZ MxwZKweZv| IKvRi
gjvi KweZv Drme wePviKiv Y Abymvi wePvi Ki weRqx k MxwZKweZv cyivi wnme wgkii `vgx wjbb
Kvcoi Ici mvbvi Ai Lv`vB Ki 360 `eZvi Ni Kvevi `iRvq Szwjq ivLv nZv| mLvb _KB weRqx
MxwZKweZvi (Kvwm`v) bvg nqQ Szj (gvqvjvKvZ) KweZv| Bgij Kvqmi KweZvI IKvR gjvq weRqx nq

14
c_g Aavqi 'gyn` (`t)mZB wK wbii wQjb?' kxlK Ask `e|
15
Ibn Warraq (Editior), The Origins of the Koran, Prometheus Books, New York, USA, 1998, page 235-236.

17
k (i n- o p nt)

KvevNii `iRvq kvwfZ nqQ `xNw`b| g~j cm hvB, gynv`i Rb I Bmjvg Avwffvei ek AvMB Kwe Bgij
Kvqm gviv hvb; Ze Zuvi Rbwcq agxq fwg~jK KweZvQ mviv Avieevmxi gyL gyLB cPwjZ wQj| GKevi bexwRi
Kwb Kbv nRiZ dvwZgv Kvivbi (54 b^i) myiv Kgi (Puv`)-Gi AvqvZ wKqvgZ Avmb, Avi P` we`xY nqQ...
evi-evi AvewKvj Kwe Bgij Kvqmi gq mLvb DcwZ wQjb| wZwb wRm Kijb, wK ejQv, dvwZgv?
dvwZgv Reve w`jb, Avjvni Iwn Kvivbi AvqvZ cvV KiQb| Kvqmi gq ivMvw^Z nq ejjb : mebvk! G Zv
Avgvi evevi jLv KweZvi GKwU csw| Zvgvi evev `wL Avgvi evevi KweZv bKj Ki en _K AvMZ Avjvni
evYx ej Kvivb XywKq w`qQb! dvwZgv Ges Bgij Kvqmi gqi GB NUbvwU GLb ch mviv Avie Ryo
evcKfve cPwjZ| 16 Zv gynv` (`t) KLb-wKfve Bgij Kvqmi H KweZv msMn KiwQjb Zv Avgv`i GB cei
AvjvP welq bq| Ze gymjgvbiv hLb `vwe Kib, Avjvni eeB Kvivb, ZLb ejZ BQ Ki gynv` (`t) bq,
AvjvnB wbqB Zvnj Bgij Kvqmi KweZvi csw bKj Ki Kvivbi AvqvZ ej Pvwjq w`qQb! G cm The
Origins of Islam bvgK weLvZ iPbvi jLK W. St. Clair-Tisdall-Gi ee Zzj aiwQ :

The connection between the poetry of Imraul Qays and the Koran is so obvious that the Muslims
cannot but hold that they existed with the latter in the Heavenly table from all eternity! What then
will he answer? That the words were taken from the Koran and entered in the poem?an
impossibility. Or that their writer was not really Imraul Qays, but some other who, after the
appearance of the Koran, had the audacity to quote them there as they now appear?rather a
difficult thing to prove! (`e : The Origins of the Koran, page 236)|

Kw_Z AvQ, Lwjdv nhiZ Igi I nhiZ Avwj Bgij Kvqmi Kve cwZfv Ges gwjKZi cksmv KijI bexwR
Aviei GB k KweK biKvwMi bZv ejI AwfwnZ KiQb| 17 Bgij KvqmK wbq gynv`i (`t) GiKg Zxe
z cwZwqvi KviY eySZ wbqB Avgv`i iKU mvqbwU nZ ne bv! Kvqmi gqi KvQ Gfve nvZ-bvZ aiv
co Mj gv_v Kx Vvv ivLv hvq! hvnvK, nvw`m _K Rvbv hvq, MvKvi KvivbK msKwjZ Kivi aviYvUv c_g Avm
nRiZ Igii gv_vq| nRiZ Igi Lwjdv Avey eKiK G evcvi cve w`j Avey eKi c_g ivwR nbwb| (`e :
evLvwi kwid, fwjDg 6, eyK 61, b^i 509)| Avey eKi (ivt) RvbZb welqUv kKvZi I Kmva evcvi| Lwjdv
Dmgvb hLb cybivq G D`vMUv wbjb, ZLb LuvR wbq `Lv Mj, wmwiqv, Kzdv, emviv, AvRvievBRvb, wgkimn wewfb
GjvKvi Kvivb Avi gw`bvq nRiZ Igii wb`k Zwi, Zuvi gq nvdmvi KvQ MwQZ Kvivbi ga wei Zdvr|
^QvPvix, ^ivPvix, RMZRyo gymjgvb`i GKQ AvwacZ wevii DPvwejvmx Kvivqk kvmKMY Zuv`i cRv wbhvZb,
Ackvmb I kvlYi eaZv hLb KvivwbK wb`k ej `vwe KiZb, ZLb wbhvwZZ kvwlZivI GKB Kvivb w`qB cgvY
Kivi Pv KiZb kvmKiv Zv`i ^v_vbyhvqx Kvivb cwieZb-cwieab GbQ Ges Zuviv Kvivbi fyj evLv KiQb|
mvnvwe nRiZ Avey RIni wMd&dvwi (ivt) wmwiqvi ^ikvmK nRiZ gyqvweqvK mivmwi Kvivb-weivax kvmK ej
AwfhvM Kib| Avey RIni Kvivbi DwZ w`q ejjb : Avcwb h RbMYi m` w`q ivRcvmv` Mo ZzjQb Ges
ivRKxq ek wejvmej Rxeb KvUvQb Zv Kvivbi cwicw| gyqvweqv (ivt) Avey RIni wMd&dvixK (ivt) agK w`q
ejjb : eKzei `j, ivxq Avq I hyj m`i gvwjK RbMY bq| mKj m`i gvwjK GKgv Avjvn Ges AvjvnB
AvgvK Zuvi m`i iK wnme gbvbxZ Lwjdv KiQb| m` eenvi ne RbMYi bq, Lwjdvi BQvbyhvqx|

RbMYi KvQ hLb mviv gymwjg mvgvRi mKj cv`wkK Mfbimn ^qs Lwjdv Dmgvb Kvivb-weivax, AbmjvwgK
kvmK ej weewPZ, ZLb nRiZ Dmgvbi Kvivb msKjb gvbyli KvQ KZUzKz mgv`Z ne Zv Avi ejvi Acv ivL
bv| nRiZ Dmgvb gw`bvi LvRivR Mvi A-Kvivqk Rvq` web nvwi_K mecavb Ki Avyjvn Beb Avj-Ryevqi,
mv` web Avj Avm Ges Avyi ingvb web Avj-nvwi_ web wnkvgmn 12 m`m ( Avbvm web gvwjK, Avyjvn Beb Avevm,
IeB Beb Kve cgyL) wewk GKwU Kvivb msKjb KwgwU MVb Kijb| wb`k w`jb gw`bvi Iwn jLK`i mv_ hw`
fvlvMZ gZvbK `Lv `q Zvnj KwgwU hb Kvivqk`i fvlv AbymiY Ki| Lwjdv Aviv ejjb : GB KwgwU KZK

16
G cm gygbvq cKvwkZ Aveyj Kvkgi MelYvj ce Who Authored the Quran?an Enquiry cov hZ cvi|
cewUZ Rbve Kvkg Kvivb kwidi c_g w`KKvi wKQy myivi mv_ Bgij Kvqmi KweZvi Af~Zc~e wgj `wLqQb|
17
Avi. G. wbKjmb, Aviex mvwnZi BwZnvm, gwjK ev`vm, KjKvZv, 2003, cv 106|

18
k (i n- o p nt)

cYxZ KvivbB ne miKvi Abygvw`Z cwic~Y ea Kvivb Ges ivRi Abvb mKj Kvivb Aea ej MY ne|
KvivbK ivxqfve jLv I mv`bv njv| nRiZ Dmgvb KwgwUK Kvivbi 7wU Kwc Zwi KiZ Av`k w`jb| 7wU
ivR Kvivbi 7wU Kwc cvwVq ZLbKvi cPwjZ evwK me Kwc Avb cywoq djvi Kzg w`jb| emiKvwifve cPwjZ
mKj Kvivb cywoq djv njv| Gevi Avie-Abvie, nvwkwg-DgvBqv, Kvivqk-AKvivqk bq, ivRi mKj c`ki
mKj GjvKv _K, mKj mgvRi meii gvbyl, Lwjdvi wei c DVjv| Lwjdv Dmgvb 12wU eQi LjvdZ Kvji
c~Y 10wU eQi hyweMn Ki KvwUqQb| Abvqfve weivU f~L `Lj Kiv njv, hk-gvb-c`vbwZ-RMZi Adzi ab-
fvvi-m`- `vm-`vmx meB c`vbZ Kiv njv| Zey nvq! AMwYZ wbiciva bvix-cyil, wk-wKkvii cvY msnvi Ki,
GZv gvbei cvb KiI Zvi wccvmv wbeviY njv bv| Bmjvg Gevi wbRiB icvb KiZ D`vZ njv| ivRi mKj
GjvKv _K miKvi-weivax msMVb Mo DVjv| Zv`i GK `dv, GK `vwe : ^ikvmbi cZb nDK| me`jxq msMvgi
bZZ hviv GwMq Avmjb Zuv`i msw cwiwPwZ wbP `qv njv :

nRiZ gynv` Beb Avey eKi (ivt) : gynv` Beb Avey eKi wQjb Bmjvgi c_g Lwjdv bex gynv`i
AwZ wcqfvRb mvnvwe nRiZ Avey eKii Kwb cy Ges bex gynv`i Kwb x Avqkvi fvB| c_g Lwjdv Avey eKii
(ivt) gZzi ci Zuvi weaev x, wk cy gynv`K wbq nRiZ AvwjK weq Kib| Avey eKii mni mvb gynv`
wQjb h_ vbeyw I wePYZvi AwaKvix| nRiZ Avwji cvlcy gynv`, ZZxq Lwjdv wbevPb, nRiZ Igii
wbevPb KwgwUi Ici Pv, loh I ^RbcxwZi AwfhvM KiwQjb| Dmgvbi (ivt) LjvdZ jvfi ciciB Zuvi
A` ivcwiPvjbv, Abvq kvmb mn KiZ bv ci gynv` Beb Avey eKi (ivt) gw`bv Qo wgki Pj hvb|

nRiZ gynv` Beb Avey RvBdv (ivt) : imyj gynv`i (`t) wekl mvwbZ mvnvwe nRiZ Avey RvBdvi
(ivt) cyi bvgI gynv`| Zuvi wcZv Bqvgvgvi hy (Avey eKii Avgj) gZzeiY Kivi ci _K wZwb Lwjdv
DmgvbiB Mn cwZcvwjZ nZ _vKb| eo nq gynv` Beb Avey RvBdv eySZ cvijb, Bmjvg cPvii bvg RMZ
Ryo h AZvPvi-AbvPvi PjQ Zv KvbvfveB ag-mgw_Z nZ cvi bv| ^`k ZvM Ki gynv` Beb Avey RvBdv
(ivt) wgki Pj Avmb| wgkii Avw`g Awaevmx KxewZ mc`vq Kvivqk`i cfyZ mn KiZ cviZv bv| gynv`
Beb Avey RvBdv wgkii wbhvwZZ wbwcwoZ gvbyli cvk Gm `uvovjb| wZwb wgkii Mfbi Avyjvn web mv` web Avwe
mvivni w`K BwZ Ki, PvL AvOyj w`q `wLq w`jb kvmK`i wejvwmZvwcq Avmj Pnviv| wgki Gm gynv`
Beb Avey eKi I gynv` Beb Avey RvBdv bvgi `yB gynv`, my`xN 12wU eQi Abvqi wei RbgZ Mo ZvjZ
_vKb|

nRiZ Avyjvn Beb mvev : nRiZ Avyjvn Beb mvev wejvmej Rxeb NYv KiZb| gZv I A_i cwZ Zuvi
Kvbv jvf wQj bv| wZwb nRiZ AvwjK fxlY kv KiZb| Zuvi wekvm wQj nRiZ Avwji fZi bex gynv`i mKj
cKvi Yvejx we`gvb weavq bexi gZzi ci nRiZ AvwjB c_g Lwjdv neb| cici wZbRb Lwjdv Rei`w I
Abvqfve gZv `Lj KiQb| emvivq Avyjv n Beb mvev Zuvi GB wekvmi c cPviYv KiZ _vKb| emvivi
Mfbi Avyjvn web Avwgi, Avyjvn Beb mvevK Zvi `k _K ewnvi Ki `b| Avyjvn Beb mvev Kzdvq Pj hvb|
mLvb AvM _KB nRiZ Avwji e mg_K wQj| emviv I Kzdvq Zuvi wekvmi cwZ cPzi jvK mg_b Rvbvq| AZtci
Avyjvn Beb mvev wmwiqv Mgb Kib| wmwiqvq ZLb nRiZ Dmgvbi DgvBqv eskxq miKvi nRiZ gyqvweqvi huvZvKj,
nvwkwg eski kvmiKi Aev| cwikl wmwiqv ZvM Ki Avyjvn Beb mvev wgki gynv` Beb Avey eKi I gynv`
Beb Avey RvBdvi mv_ wgwjZ nb| GLvb wZwb mvevwq bvg GKwU msMVb cwZwZ Kib|

mviv gymwjg wek h ^ivPvix kvmK`i wei cRv`i we`vn Zxe AvKvi aviY KiQ, nRiZ Avwj Zv AvuP KiZ ci
Lwjdv DmgvbK KZwj m~ civgk w`jb| gZv I m`i jvf gvbyl h KZv A nZ cvi 80 eQi eq nRiZ
Dmgvb Zvi cK cgvY| wZwb nhiZ Avwji civgk Mvn Zv KijbB bv eis we`vni civPYvKvix ej nRiZ AvwjK
Acev` w`jb| `ki cwiwwZ w`b w`b Lvivc nZ _vK| mgM `kUv MY-Av`vjbi weviY Aevq `LI nVvr
KiB nRiZ Dmgvb bZzb GKwU c_vi De NUvjb : cRv^Zi nvi, RvqwMi`vwi I Rwg`vwi c_v| `ywU Dk
nRiZ Dmgvb G KvRwU KiwQjb h_v : (GK) ^Mvxq wekvjx jvK`i mg_b ARb; (`yB) Mwie cRv`iK wbt^

19
k (i n- o p nt)

_K wbt^Zi, Avi KlK`iK f~wgnxbKiY| Zuvi asmgyLx AvBbi c hyw `uvo Kivjb GB ej, `k
gvvwZwifve RbmsLv ew cqQ| AwfRvZ kYxi Zzjbvq wbgkYxi jvKi msLv ewk nq hvQ Ges Gi dj
bvMwiK mfZv I kvjxbZv wechqi myLxb| `k bevMZ gymwjg Awaevmx`i ewkifvMB hvhvei-e`yBb wKsev Mvg
Abvie| Giv g~L I eei| G`i iwP-AvPiY K`h, Af` fvlv, Amf eenvi I ixwZbxwZ JZc~Y| G`i viv `ki
kvw wecb nQ| Avmj G cwiwwZi De nqwQj gvMZ hy-weMni dj| ag cPvii bvg Lyb, jyU, WvKvwZK
AvieMY ckv wnme MnY Ki bq| WvKvwZ ay jvfRbK GKwU ea eemvB bq, c~Y KvR ejI kvmKMY cPviYv
KiZb| mvaviY gvbyli euP _vKvi Dcvq wnme Bmjvg ag Keyj Ki `myZv MnY Qvov Kvbv MwZ wQj bv| mgvRi
meii gvbyl `j `j gymjgvb njv, mwbK `j hvM`vb Ki jyUKZ m`i Askx`vi njv, mv_ wbq Avmjv
Kzmsvi, wekLjv, AkxjZv, DQLjZv, AZv I AivRKZv| ZvQvov gZvkxj, weevb mvnvweMYi hbzav wbeviYi
j MwbgZi gvj wnme iwZv, hye`x bvixMY, Zuv`i MfRvZ RviR-mvbvw` mgvR I kvmK`i Rb Dc`e nq
`uvovq|

Lwjdv Dmgvbi cRv^Zi nvi, RvqwMi`vwi I Rwg`vwi c_v bwZKZvi Pig Aeq wbgwZ GKUv RvwZK wbwZ
asm _K ivi Dk Pvjy Kiv nq bvB, m K_v eySZ Kviv evwK iBjv bv| ek KqKRb mvnvwe Gi cwZev`
Kijb| cvb wewk mvnvweMY AwfgZ cKvk Kijb, kwiqZ-weivax G miKviK DrLvZ KiZ bv cvij gymwjg RvwZ
asm nq hve Ges mevcwi Bmjvg `ywbqv _K wejxb nq hve| Gevi bexwRi Avgji LvZbvgv mvnvwe `ki eiY
DjvgvMY we`vnx `j hvM w`jb| GgbwK GKKvj Dmgvbi Wvb nvZ ej cwiwPZ nRiZ Zvjnv, nRiZ Ryevqi,
Kzdvi Kvlva mvnvwe Beb gvmD`mn emsLK mvnvwe I miKvwi KgPvix Lwjdvi wei Pj hvb| nRiZ Dmgvb
KVvi `gbbxwZ AbymiY Kijb| KqKRb mvnvweK `k _K weZvwoZ Ki `b, wKQy jvKK cmv` WK Gb ^n
AgvbywlK wbgg kvw c`vb Kib| we`vnx`i cwZ nRiZ Dmgvbi fvlv wQj AZ Akxj, AK_, AgvwRZ| nRiZ
AvwjI Dmgvbi AK_ fvlvq MvjvMvwj _K invB cvbwb| Awekvm njI mZ, mvnvwe nRiZ Avyi ingvb web AvDd
(ivt) whwb nRiZ Igi KZK Lwjdv wbevPb KwgwUi cavb nq wg_v ceYvi gvag DmgvbK Lwjdv wbevwPZ KiwQjb,
mvnvwe nRiZ Rvq` web _vweZ huvK Dmgvb Zuvi Kvivb msKjb KwgwUi cavb evwbqwQjb, mvnvwe nRiZ Avgi Bebyj
Avm, huvi K_vq Dmgvb (ivt) nRiZ Igii Lybx cy Devq`yjvnK webv kvwZ gy Ki w`qwQjb, Guivmn nRiZ Avwj
we`vnx `ji c_g mvwiZ Gm Aevb bb| Mvg _K kni, kni _K ivRavbx me wevfi Avb `vD `vD Ki
Rj DVjv| Aev eMwZK `L wmwiqvi Mfbi gyqvweqv LwjdvK evZv cvVvjb : Avwgij gvgwbb, Avcwb AwZmi
wmwiqv Pj Avmyb, gw`bvq Avcbvi cvYi wbivcv Avi bB, bZzev mvgwiK AvBb Rvwi Kib, Avwg mb w`q mvnvh
Kiev| Lwjdv KvbvUvB Kijb bv| MYAfyvbi nvIqvq gw`bv D| Dmgvb Ui cjb wec` Avmb| wZwb nRiZ
Avwji iYvcb njb| nRiZ AvwjK WK Gb Dmgvb (ivt) wbRi fyj ^xKvi Kijb| wK ZZY AbK `wi nq
MQ| Avmj wK fyj ^xKvi Kibwb| ivRbwZK Dk nvwmji j nRiZ AvwjK eenvi KiZ PqwQjb|
Dmgvb ejjb : Avwj GLb _K Avwg ay Zvgvi K_vB bev| gyqvweqv, gviIqvbi civgk bqv Avgvi wVK nqwb|
AvR _K Zzwg hfve eje iv mfve Pje| Avwji gb cojv gZv I m` jvfx, AvZix, ^QvPvix Dmgvbi
my`xN 12 eQi kvmbi KjwZ w`bjvi K_v, Lwjdv Dmgvb wZbwU wbiciva gvbyli Lybx mvnvwe nRiZ Igii cy
nRiZ Ievq`yjvnK kvw bv w`q Qo w`qwQjb| Kvivb msKjb-mv`bv Ki ivRi me gvbyli nvZ jLv
Kvivb Avb cywoq djQb| mjvZ wK jLv wQj cw_exi gvbyl Kvbvw`b RvbZ cvie bv| Mwie KlK`i Rwg
Rei`w `Lj Ki gw`bvi gmwR` mcmviY Ki gvbylK wfUnxb KiQb| Nvovi Ici Uv Avivc Ki bexi
Av`kK KjswKZ KiQb| cRv^Z nvi AvBb cYqb Ki wbRi AvZxq DgvBqv eski gvbylK Rwg`vi evwbq
mvaviY gvbylK wfLvix KiQb| gv`Kvm, evwfPvix, wg_vPvix, `ki ^NvwlZ bvgKiv mvmx, hv`i ga Pwii
evjvB bB Zv`iK Mfbi c` wbhy KiQb| evqZzjgvj _K UvKv AvZmvrKvix Kzdvi Mfbi KzLvZ Awj`i K_vq
Zvi KvlvaK mvnvwe Beb gvmD`K mKji myL RNb fvlvq MvjvMvwj KiQb| GB Zv mw`b Beb gvmD`K
gmwR` `L Dmgvb ejwQjb, H `Lv euvw`i evPv bi KxU GmQ, m h cvZ Lvq mB cvZ gjZvM Ki|
BwZc~e Beb gvmD` (ivt) Kzdvi Mfbi nRiZ Awj`i Abvq AwePvi mn KiZ bv ci c`ZvM Ki gw`bvq Pj
GmwQjb| nRiZ Avqkv, gmwR` msjN Ni _K Dmgvbi MvwjMvjvR b ewiq Gm ejwQjb, Avcwb bexi wek
mvnvwe`iK Ggbfve MvjvMvwj KiQb? Avqkvi K_vq Lwjdv fxlY ivMvw^Z nq Beb gvmD`K (ivt) Ggb jvw_
giwQjb h, mvnvwe gvmD`i Kvgii GKwU nvo f wMqwQj| Avb Aevq gvmD`K mw`b Dmgvb Ub wnuPo

20
k (i n- o p nt)

gmwR` beex _K ei Ki w`qwQjb| wKQyw`b AvM mvnvwe nRiZ Avgvi Beb Bqvmi (ivt) Lwjdv Dmgvbi
A_bwZK ^QvPvwiZvi cwZev` KiwQjb| KviY Lwjdvi wei evqZzjgvj _K hyj MwbgZi gvj, wKQy ^YvjsKvi
I gwY-gyv Pzwii AwfhvM GbwQjb gw`bvi wKQy jvK| Lwjdvi ek KqKRb AvZxqi Mvq mB AjsKvii cgvYI
Zviv `wLqwQjb| Dmgvb (ivt) gyqvweqvi fvlvq ejwQjb, evqZzjgvji m`i gvwjK Avjvn| Avwg Avjvni
gbvbxZ Lwjdv| Avjvni gbvbqb Qvov Lwjdv nIqv hvq bv| m` eenvi ne Avgvi BQvq, Zvgv`i ZvZ wKQy ejvi
Kvbv AwaKvi bB| Avvi Beb Bqvmi I nRiZ Avwj GKmv_ mg^i ejwQjb, Lwjdv, Avjvni Kmg, Avwg nev
Avcbvi c_g cwZev`x| evqZzjgvji m`i Revew`wn AvcbvK KiZB ne| Lwjdv Dmgvb, Avvi Beb BqvmiK
e`x Ki Ggb kvw w`qwQjb h, wZbw`b ZuvK ek nq gZ Aevq D mvjgvi (ivt) Mn co _vKZ nq|
AvqkvI m Ni DcwZ wQjb| nRiZ Dmgvb mw`b nhiZ AvwjKI ejwQjb: ewk evovevwo Kij ZvgviI
Avvii Aev ne| AvwjI ieY PvL `wLq ejwQjb, AvZix Dmgvb, Avjvni Kmg, Avgvi wcZv Zvgvi wcZvi
Pq Dg, Avgvi gv Zvgvi gvqi Pq Dg, bexi KvQ Avgvi ghv`v Zvgvi Pq AbK ewk| AvgvK `k ZvMi
wb`k w`q GKevi Pv Ki `LZ cviv Kv_vKvi Rj Kv_vq Movq! Gme wKQy iY Ki Avwj ejjb, AvR Avwg
AvcbvK mvnvh KiZ cviev bv| Gi AvM eevi AvcbvK mZK KiwQ, civgk w`qwQ, Avcwb Zv KvbB Zvjbwb|
eis wKQyw`b AvM GKRb wewk mvnvwe nRiZ Avey RIni wMd&dvwiK (ivt) webv Aciva `k _K Zvwoq w`jb| Avwg
Gi cwZev` Kivq Avcwb Avcbvi gx gviIqvbi c wbq AvgvK Akxj fvlvq MvwjMvjvR Ki cvq Mjv avv w`q
cmv` _K ei Ki w`qwQjb| DmgvbiI gb AvQ mw`b nRiZ AvwjI Kg ejbwb| Dmgvb Rvbb Kv_vq
Avwji wcZv Avey Zvwjei nvwkwg esk Avi Kv_vq Dmgvbi DgvBqv esk| wK AvR wZwb bxie ay Avwji K_v bZ
_vKjb| Dmgvb ejjb, Avwj, Avwg RbMYi mKj AwfhvM ^xKvi Ki Zv`i `vwe gb bev, Zzwg Zv`iK gw`bv
_K wdwiq `vI| nRiZ Avwj, Zvi KvQ BwZc~e we`vnx`i `qv AwfhvM I `vwemg~n DmvgvbK GK-GK Ki
bvjb| AwfhvMjv b nRiZ Dmgvb, mKj `vl Zuvi c~eeZx `yB Lwjdvi Ici, wekl Ki nRiZ Igii Ici
Pvwcq w`jb| wZwb AvOyj Y KqKRb `yal `ywZKvix mvnvwei bvg DjL Ki ejjb, `Lv Avwj, G`iK wZxq
Lwjdv Igi Mfbi c` wbqvM Ki MQb| wmwiqvi Mfbi gyqvweqv Kgb gvbyl Zzwg Zv Rvbv| Zvi gZv gvbylK
mwiq Avgvi LjvdZ wK GKw`bI wUKe? AwZ bg fvlvq Dmgvb Aviv ejjb, `Lv, weMZ `yB LwjdvI AbK fyj
KiwQjb wK KD Zv Kvbvw`b Zv`i c`ZvM `vwe Kiwb, Avgvi ejvq Kb Ggb nQ? Avwg ay GKwU `vwe ev`
RbMYi evwK me `vwe gb bev| Avwg gZv ZvM KiZ cviev bv| nhiZ Avwj ejjb : wVK AvQ, Avcwb h
RbMYi `vwe gvbZ ivwR Zvi GKwU cgvY w`b| wKQyw`b c~e bexcZx AvqkvI DmgvbK ejwQjb, LjvdZ ZvM
Ki RbMYi wbevwPZ cwZwbwai KvQ gZv nvi Kib Ges Avgvi fvB gynv`K wgkii Mfbi c` wbhy Kib|
bexcZx Avqkv Zvi fvB gynv`K miKvwi Kvbv c` bv `Iqvq DmgvbK mB c_g _KB NYvi PvL `LZb|
Avqkv Ges Zuvi QvU evbi ^vgx nRiZ Zvjnv (ivt) I eo evbi ^vgx nRiZ Ryevqi (ivt) h we`vnx`i mg_bKvix,
Lwjdv Dmgvb Zv Ui cqwQjb| mewKQy weePbv Ki Dmgvb NvlYv w`jb h, AvR _K wgkii bZzb Mfbi gynv`
Beb Avey eKiK (Avqkvi fvB) wbhy Kiv njv| miKvi RbMYi mKj AwfhvM ^xKvi Ki wbqQb Ges mKj `vwe-
`vIqv gb wbq wZc~iY w`Z ivwR nqQb| NvlYv c Dmgvb `LZ Kijb| wewe Avqkvi fvB gynv` Beb Avey
eKi wKQy MYgvb bZvbxq jvKK m wbq wgkii c_ iIqvbv nq hvb| gw`bvq Rov nIqv wez RbZv Lwjdvi
NvlYv evevqbi Avkv eyK aviY Ki wbR wbR GjvKvq wdi hZ _vKjb| gynv` Beb Avey eKi, wgki cuQvi
AvMB Lwjdv Dmgvbi cZviYvg~jK cwZkwZ Rbmg aiv co hvq| Dmgvb Zuvi wbR^ PiK GKwU wPwV w`q wgki
ciY KiwQjb| wPwVZ jLv wQj : gynv`K Zvi `j wbq wgki cuQvgv hb nZv Kiv nq Ges cieZx wb`k bv
cvIqv ch we`vnx`iK e`x Ki ivLv nq| Pi gynv` Beb Avey eKii `ji nvZ aiv co hvq| mKj gw`bvq
wdi Avmjb| wePvi WvKv njv| wePvii fvi `qv njv nRiZ Avwji nvZ| nRiZ Avwj, Lwjdv DmgvbK wRm
Kijb :

-GB Pi wK Avcbvi?
-wR, Avgvi|
-GB DU wK Avcbvi?
-wR, Avgvi|
-GB wPwVi mxjgvni wK Avcbvi?

21
k (i n- o p nt)

-nuv, Avgvi|
-GB wPwVi wbP ^vi wK Avcbvi?
-nuv, ZvB Zv gb nq|
-GB wPwV Avcwb wjLQb?
-Avjvni Kmg, Avwg wjwL bvB|
-Avcwb KvDK wjLZ ejwQjb?
-Avjvni Kmg, Avwg KvDK wjLZ ewj bvB|

nRiZ Avwj jLv cixv weklMYK wPwVi jLv cixv KiZ Abyiva Kijb| weklMY GKgZ njb, wPwVi jLv
gviIqvbi nvZi| Avwj gviIqvbK wePvi DcwZ nIqvi wb`k w`jb| Dmgvb evav w`jb, gviIqvbK GLvb Avbv
hve bv| MR DVjv DcwZ RbZv| gw`bvi AvKvk-cvZvj Kuvwcq eRawb DVjv, Avjv AvKevi! Avjv AvKevi!,
BbZKvg! BbZKvg! (cwZkva! cwZkva!)| gyn~Z m Avb Qwoq cojv gw`bvi AwjZ MwjZ| Aev AvqZi
evBi `L nRiZ Avwj, nRiZ Zvjnv I nRiZ Ryevqimn AbKB vb ZvM Ki Pj Mjb| RbZv Lwjdvi Mn
Aeiva Kijv| Pvi nvRviiI ewk gvbyli Mn Aeivai kl cwiYwZ Av`vR KiZ ci bexcZx Avqkv Pj Mjb
gvq Avi Avwj kni Qo Ab Pj hvb| ^cwievi c~Y wekw`b Aei Aevq _vKvi ciI Dmgvb gZv Qo w`Z
ivwR njb bv| Zuvi GKwU Avkv wQj wmwiqv I emviv _K mbevwnbx Gm ZuvK Dvi Kie| wnRwi 35 mvji 17 B
wRjnvR, evi| nRiZ gynv` Beb Avey eKi (ivt) cvmv`i Qv`i Ici w`q Rvbvjv fO Lwjdv Dmgvbi K
XyK cob| nvZ Dby kvwYZ Zievwi, m Aviv 4 Rb| Dmgvb Avmb gZzi gyLvgywL `uvwoq Rxebi kl wgbwZ, euP
_vKvi kl cZviYv Kijb| eyKi Ici `yB nvZ Kvivb ai em iBjb| bexwRi `vnvB w`jb, gynv`K Zuvi wcZv
Avey eKii `vnvB w`jb, Kvivbi `vnvB w`jb| gynv` fxlY k nvZ Dmgvbi mv`v aeae `uvwoZ SvcU ai
Uvb `b, Dmgvb gvwUZ co hvb| Dchycwi Lii AvNvZ Z-weZ nq hvq Dmgvbi mev 18 | Nii gSi Ici
w`q eq Mj Bmjvgi ZZxq Lwjdv nRiZ Dmgvbi `nwbtmZ ii mvZaviv| Zjvqvii AvNvZ wQb-wewQb nq
Mj Kvivbi cvZvjv| Dmgvbi i wm, jvj iO iwZ, Kvivbi wQb cvZvjvi mv_ Zuvi cvYnxb `nwUI
gSZ co iBjv wZb w`b, wZb ivw| PZz_ w`b ivZi AKvi, Mvcb nRiZ Avwj KwZcq hyeKK wbq jvkwU
msMn Ki, Rbweij GK Mwjc_ knii ewnfvM wbq RvbvZzj-evwKi cvkeZx duvKv RwgZ mgvwnZ Kib|

(6)
Bmjvgi Pvi Lwjdvi KDB Zuv`i Rxekvq RbMYi kZ `vwei gyLI gZv ZvM Kibwb| Zv`i wZbRbKB RbZvi
ivlvbj co cvY nvivZ nqwQj| c~e DjL KiwQjvg, nRiZ Dmgvbi LjvdZi ga w`q Bmjvgi Ni h
Abji zwj Rj DV, Zv nRiZ Avwji hyM Gm `vevbj cwiYZ nq| nRiZ Avqkvi Avkv wQj, Dmgvb-cieZx
gw`bvi Lwjdv neb Zuvi `yB `yjvfvB nRiZ Zvjnv (ivt) A_ev nRiZ Ryevqi (ivt)| RbMY nRiZ AvwjK wecyj fvU
gw`bvi PZz_ Lwjdv wbevwPZ Ki| bexcZx Avqkv GgwbZB nRiZ AvwjK gb-cvY NYv KiZb| nRiZ Avwj wQjb
wewe Avqkvi Pzk~j| Avqkv wQjb ew ^v_ci bvix| h gwnjvi weQvbvi fZi _vKv Aevq wRevBj Iwn wbq
AvmZb ej bex gynv` (`t) Me KiZb, mB Avqkv hLb NvlYv w`jb Dmgvb nZvq nRiZ Avwj RwoZ, gvbyl Zv
18
Muhammad b. Abi Bakr, accompanied by Kinanah b. Bishr b. 'Attab, Sudan b. Humran and 'Amr b. al-Hamiq,
reached 'Uthman by climbing over the wall from the house of 'Amr b. Hazm. They found 'Uthman, with his wife
Na'ilah, reading the Surah of the Cow from the Qur'an. Muhammad b. Abi Bakr came up to them and seized
'Uthman's beard. "May God disgrace you, you hyena," he said. 'Uthman replied, "I am no hyena. I am God's servant
and the Commander of the Faithful."Muhammad said, "Neither Mua'wiyah nor anyone else has been of any use to
you." 'Uthman said, "Son of my brother, let go my beard. Your father would not have gripped like this." Muhammad
replied, "Had my father seen you doing these things, he would have denounced you for them, and I mean to do
worse to you than grab your beard." 'Uthman said, "I seek God's help and support against you." Then Muhammad
pierced his forehead with a broad iron-tipped arrow that he was holding. Kinanah b. Bishr raised some arrows of the
same kind that he was holding, and plunged them into the base of 'Uthman's ear down to his throat. Then he fell on
him with his sword until he killed him (al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad b. Jarir, The Crisis of the Early Caliphate,
vol. xv. Translated and annotated by R. Stephen Humphreys, State University of New York Press, Albany, 1990.
ISBN 0-7914-0155-3, pp.219-220).

22
k (i n- o p nt)

Awekvm KiZ cvijv bv| mvnvwe nRiZ Zvjnv I nRiZ Ryevqi (Avqkvi `yB `yjvfvB) AvwjK Lwjdv gb wbq kc_
MnY KiwQjb| Avqkvi civgk Zviv m kc_ A^xKvi Ki ejjb h Zv`iK Ai gyL eva Kiv nqwQj AvwjK
Lwjdv gvbZ| Dmgvb nZvi cwZkva wbZ nRiZ Avqkvi WvK DgvBqv esk cwZve njv| Zuvi mv_ hvM`vb
Kijv ekwKQy gymwjg, hviv bex gynv`i (`t) Ai gyL cvY iv_ gymjgvb nqwQj Avi hv`i gvZv-wcZv
AvZxq^Rb bex gynv`i wb`k nRiZ Avwji nvZ Lyb nqwQj|

Gw`K LjvdZ jvfi mv_ mv_ nRiZ Avwj mKj cv`wkK Mfbi c` evwZj Ki `b| wKQy DgvBqv eskxq MfbiMY
c`ZvM Kijv eU wK ivR^fvvi jyUcvU Ki k~b Ki w`j| Avi AbKB Avwji LjvdZ A^xKvi Kijv| nRiZ
Avwji Rb cv`wkK Mfbi mgmvi Pq Avqkvi m mgmv gvivZK nq `Lv w`j| c_g wekvmB KiZ cvibwb, Zuvi
meKwY mr-kvwo wewe Avqkv Zuvi wei AaviY Kieb| nRiZ DmgvbK hLb nZv Kiv nq, Avqkv ZLb gvq
wQjb| mLvb _KB hyi cwZ wbjb| nRiZ Avqkv, Avwj (ivt) KZK gZvP~Z, Bqgbi Mfbii `qv cyivi,
AZvwaK my`i, -cy ZvRv DU Avj-AvmKvii Ici AvivnY Kijb| cQb Zuvi 1000 nvRvi mk mb| Wvb cvk
nRiZ Zvjnv (ivt), evgcvk nRiZ Ryevqi (ivt)| Avqkvi Rxeb evjKvji Avb` wQj bv| heb wQj Pig nZvkv
Avi e`bvq fiv| hyi gq`vb nvwiq hvIqvq Avqkvi Ici jvK mbvcwZi mv_ Kjvwi iwUqQ| gvbyl ZuvK
mZxZi Acev` w`qQ| AvR Avqkvi `yPvL _K wVKi eiQ mviv Rbgi Rj wnsmvi zwj! gv ewiqQb, Zvi
Pq eqm eo Zvi gqK (bexKbv dvwZgv) weaevi Kvdb civZ| nvq, bexwR gynv`! GKevi Gm `L hvb, Avcbvi
wele wK Acic dj aiQ| `L hvb, Av`ii `yjvjx dvwZgv Rbbxi ^vgxK ea KiZ Avcbvi wcqZgv evwjKv eayi
nvZ Li| G Zv AvcbviB wkv| G Zv AvcbviB `Lvbv mB c_! mebvkv GB c_i mvb Djg mvjgv RvbZb
wKfve? Dyj-gvgwbb (gymwjg RvwZi gv) nRiZ Avqkv mb`j wbq emvivi c_ iIqvbv nevi AvM, Zuvi AbZg
mZxb D mvjgvK hy AskMnY KiZ Abyiva Kijb| mvjgv ejjb, Ame! Avqkv Zzwg H mebvkv c_ cv
evwoI bv| bexwR AvgvK Kvb Kvb ej MQb, GKw`b GK`j mk jvK H c_ hvv Kie hv`i bZZ _vKe
GKRb gymwjg bvix| m bvix, Avgvi DivwaKvix, LvZzb RvbvZ gv dvwZgvi ^vgx, Avgvi wcq RvgvZv nRiZ Avwji
bZZ A^xKvi Kie| bexwR AviI ejQb, hviv Avgvi Avwji bZZ A^xKvi Kie, gb Kiv Zviv AvgvKB A^xKvi
Kijv| Avqkv Zzwg mB Awfk bvix nZ hI bv|

Avqkvi kixii iaviv AvR DRvb eBQ| D mvjgvi wbeva K_v bvi mgq Avqkvi bB| emvivi c_ Avqkvi
`j AviI 2 nvRvi jvK hvM`vb Kijv| emvivi Mfbi AvqkvK evav w`jb| 3 nvRvi mb wbq Avqkv ivRavbxZ
XyK cojb| Zviv Avwji bZzb Lwjdv, Mfbi Dmgvb web nvbvqdK (ivt) bvgvRiZ Aevq e`x Ki Zuvi `uvwo-Muvd
gyvq kni _K ei Ki w`jb| nRiZ Avwj hLb D mvjgv gvidZ Avqkvi gbvfvei msev` cjb, ZZY
AbK `wi nq MQ| BwZga 40 Rb wbiciva gvbyl nZv Ki Avqkvi mbvevwnbx emviv `Lj Ki wbqQb| Avwj
(ivt) ZvrwYKfve gv 9kZ mb wbq emvivi c_ iIqvbv nq hvb| bexwRi cvYwcq `wn (nhiZ Avwji mvb)
nvmvb I nvmb Avi em _vKZ cvijb bv| wcZvi wb`k nRiZ nvmvb (ivt) AwZmi Kzdvq Pj hvb| mLvb _K 9
nvRvi mb msMn Ki wcZvi mv_ wgwjZ nb| Avwji civwRZ Mfbi Dmgvb web nvbvqd (ivt) Gm emvivi Aev
eYbv Kijb| Avwj (ivt) gyPwK nm ejjb, e Mfbi cvwVq wQjvg, G `LwQ hyeK nq wdi Avmjb| axi axi
nRiZ Avwji mb msLv `uvovjv 20 nvRvi Avi Avqkvi 30 nvRvi| c_gvevq nRiZ Avwj I nRiZ Zvjnvi ga
mvgwqK evKhy njv| mv Nwbq Avmjv, cii w`b Aviv Avjvc ne ej Zviv wbR wbR ZuveyZ wdi Mjb|
QvUejv _KB Avqkv Zvi ^vgx gynv`i (`t) iYKkj `L AvmQb| cii w`b Aviv Avjvc Kivi Rb Avqkv
GZ`~i Avmb bvB| ivZi AKvi AZwKZfve Avqkvi mb`j nRiZ Avwji mbv-ZuveyZ AvgY Ki emjv| AwZ
AmgqB Zzgyj hy i nq Mj| ivZ nZ mKvj cwiq `ycyi Mwoq Mj, hy Avi _vg bv| nRiZ Avwji `
mbvevwnbxi mvgb Avqkvi mbMY Avi KZY wUK _vKe? Avqkvi mb`j `yej nq cojv| Zviv cv`Mgbi
cwZ wbj| GZY `knvRvi gymwjg mvbi ZvRv i -gif~wg ib`xZ icvwiZ nq MQ| bexwRi KvQ _K
mvBdzjvn (Avjvni Zievwi) LZve cv exii mvgb, DUi Ici igYxi DuPz kxi! nRiZ Avwji Avi mn nq bv| wb`k
w`jb, Avqkvi DUi cv KU djv nDK| DUmn Avqkv gvwUZ co hvb| nRiZ Avwj, Avqkvi fvB gynv` Beb
Avey eKiK ejjb, Zvgvi evbK DwVq gw`bvq wbq Gmv| (Bmjvgi BwZnvm G hy R Rvgvj bvg AwaK

23
k (i n- o p nt)

cwiwPZ)| nRiZ Avwj ^wi wbtkvm djjb eU, wK Kbv KiZ cvijb bv, mvgb Zuvi Rb I Zuvi Av`ii ab
nRiZ nvmvb I nvmbi Rb Acv KiQ fqven wmdwdb I Kvievjv|

Rvgvj hy civwRZ AvqkvK (ivt) e`x Ki gw`bvq cvwVh w`q nRiZ Avwj (ivt) emviv _K Kzdvq Mgb Kijb
36 wnRwii iRe gvm| wmv wbjb gymwjg mvgvRi ivRavbx gw`bv _K Kzdvq vbvwiZ Kieb| nRiZ gyqvweqv
(ivt) ZLbI wmwiqvi Mfbi| gyqvweqv (ivt) h, nRiZ AvwjK Lwjdv wnme GZ mnR gb beb bv, Zv AvwjiI Rvbv
wQj| Avi gyqvweqvI nRiZ AvwjK jvg-ckg Pbb| inmRbK fve gyqvweqv, nRiZ Avqkvi mg_b Rvgvj hy
AskMnY bv Ki, wbicZv Aej^b Kib| Avwji Rb Zv wQj weivU DcKvix| wK Avwj RvbZb bv h, Avmj
nRiZ gyqvweqv wmwiqvq nRiZ AvwjK jnKwVb LuvPvq e`x Kivi duv` cZ iLQb| gyqvweqv ivRi me cPvi Ki
w`jb h, Avwj BQ Kij DmgvbK euvPvZ cviZb, wK gZvjvfx Avwj Zv bv Ki nZvKvix`iK mnhvwMZv
KiQb Ges evej kw cqvM Ki Abvqfve gZv `Lj KiQb| Rvgvj hy Avwj hLb Avqkvi wei hyi
gq`vb, gyqvweqv ZLb Ab GKwU iZc~Y KvR e| nRiZ gyqvweqv mviv cw_exZ DgvBqveskxq kvmb Kvqg KiZ
Pvb| Zvi AvM nvkwg eski bex gynv`i (`t) GKgv DivwaKvix nRiZ Avwji Rxeb c`xc wPiZi wbwfq `qv
PvB|

nRiZ Dmgvbi my`xN eviv eQii Ackvmb Avie gymwjg mvgvR h AivRKZv I wekLjvi mw nqwQj, Dmgvb
nZvi ga w`q Zv AviI wY nq `Lv w`j| nhiZ Avwji ivgZv MnYi gvag gymwjgwek GB mec_g Kvivqk
eski nvkwg Mvi bex gynv`i i-mKi GKRb Lwjdv cjv| Avwj GKRb mvnmx hvv wQjb eU wK `
ivRbxwZwe` gvUB wQjb bv| gZvq emB gvivZK fyj Ki emjb| Avwji PvL fm IV gymwjg mvgvRi GK
KzrwmZ fqi cwZQwe| Zuvi gb co mB Kvjv ivwi K_v, h ivZ nRiZ Igi Zuvi `iRvi mvgb Gm nuvK w`q
ejwQjb : K AvQv Nii fZi _K ewiq Gmv, Avi Avey eKii LjvdZ MnY Kiv, Ab_vq gvbylmn Ni Avb
awiq `ev| nRiZ dvwZgv ei nq ejwQjb, Avgvi Ni bexwRi wek KqKRb mvnvwe gngvb AvQb| Igi, Zzwg
wK bexwRi gqi Ni Avb cvovZ PvI, hvi nvZ AvQ eni Pvwe? DjL, Avey eKii LjvdZ MnY Kivi ci
_K, dvwZgvi Ni ivZ wKQy jvK wbqwgZ eVK Ki civgk KiZb| Zviv dvwZgv I Avwji gZv Avey eKii LjvdZ
A^xKvi KiwQjb| H NUbvi ci nRiZ dvwZgv Zuvi ^vgxK Abyiva KiwQjb, gZzi ci hb ZuvK ivZi Avuavi
Mvcb `vdb Kiv nq, hvZ nRiZ Igi Zuvi RvbvRvq AvmZ bv cvib| Gi wKQyw`b ciB nRiZ dvwZgv BKvj
Kib| ivRi meB nRiZ Avwj `LZ cvb g`cvqx, DPvwfjvmx, kwiqv-weivax, ^ivPvix ^QvPvix, bvix-Avm,
fvM-wejvmx kvmK`i Pnviv| nRiZ Avwj GK mv_ mKj cv`wkK Mfbii c` Aea NvlYv Ki `b| ivMi ek,
AveMi ek, A_ev Zuvi I Zuvi x nRiZ dvwZgvi Ici Avey eKi, Igi I Imgvb KZK mviv Rxebi Acgvb,
AZvPvii cwZkva wnmeB nvK, nRiZ Avwji G KvRwU wQj A`~i`wkZvi cgvY| ek wKQy cv`wkK Mfbi ZZxq
Lwjdv Dmgvb nZvi wePvi bv nIqv ch c`ZvM Kiv Zv `~ii K_v, Avwji LjvdZB gb wbZ ivwR njv bv|
Dmgvb nZvi wePvi BmywU wQj nRiZ gyqvweqvi Pv, Avwji Rb GK giYduv`| gyqvweqvi KvQ mevi Ici ab Avi
gZv mZ-Gi Da wKQyB wQj bv| nRiZ gyqvweqv wQjb bex gynv`i (`t) ivRbwZK mwPe| gyqvweqvB meZ bex
gynv`i (`t) Bmjvg mwi Mvcb inm cyLvbycyLic Abyaveb KiZ ciwQjb Ges iI KiZ ciwQjb| ZvB
ivRbwZK Bmjvgi mevP k dmj meZ wZwbB mePq ewk DcfvM KiwQjb| gyqvweqv Kvbvw`bB Bmjvg ag
MnY AvMnx wQjb bv, wK Zuvi (gynv`i) gvvi gvBW Qj-PvZzix, Kkj, ivRbwZK `~i`w, DPvKvv, Awfjvl
fvjvfveB AbyKiY KiwQjb| Avi AvR mB `Zv w`q cdU eski kl evwZwU wPiw`bi Rb wbwfq w`Z
gyqvweqv DZ nqQb| mviv gymwjgRMr `yB fvM wef nq Mj| Dmgvb nZvq RwoZ wgki, gv, Kzdvmn wewfb
c`ki we`vnxMY nRiZ AvwjK cwivi gwK w`q emjv, hw` Dmgvb nZvi wePvi Kiv nq, Zvnj AvwjKI
Dmgvbi gZv eoB `ytLRbK I ggvwK c_ `ywbqv _K we`vq wbZ ne| Avwj `Ljb wZwb AvR mvZ-cuvK euvav co
MQb| Zjvqvi w`q ii wj Ljv h Avwji bkv, h Avwj gynv`i (`t) mnPix nq 98wU hy AskMnY Ki Zuvi
KvQ _K Avwj nvq`vi, mvBdzjvn exik LZvemg~n cqwQjb m Avjx AvR wKsKZeweg~p, eoB Kv| AvR
gvbyli ivm, Avwji gvZvj Zievwi Pvq GKUz weiwZ, kvwi GKUz wbtkvm| wK Zv Zv nevi bq| gZv Avi i h
GK Acii m~iK m K_v eySZ Avwji gvUB `wi njv bv|

24
k (i n- o p nt)

(7)
GLvb nRiZ gyqvweqvi Rxebi wewea Kvhvejx I gynv` (`t) eski nRiZ Avwji mv_ Zuvi kZvi KviY eySvi
cqvRb gyqvweqvi msw cwiPq Rb bqv fvj| nRiZ gyqvweqv wQjb mvnvwe nRiZ Avey mywdqvbi x wn`vi RviR
mvb| Avey mywdqvbi mv_ wn`vi weevni wZb gvm ci gyqvweqv RbMnY Kib| Zuvi gvZv wn`v wQjb GKRb ekv|
D`yfvlx GKvwaK HwZnvwmK, wn`vi PvwixK eYbvq ekv kwU eenvi KiQb| Abvb m~vbyhvqx wn`v, ekv bv
njI wZwb h e-cyilMvgx (Tart) gwnjv wQjb Ges gyqvweqv h Zvi RviR mvb Zvi wKQy cgvY cvIqv hvq nRiZ
nvmvb (ivt) I nRiZ Avqkvi (ivt) DwZ| kvg Beb gynv` Kvjwf (it) Zuvi KZve gvmve eBq jLb, nRiZ
nvmvb (ivt) (nRiZ Avwji Qj, bex gynv`i `wn) GKw`b e Ki nRiZ gyqvweqvK ejb, Zvgvi wK gb AvQ
Zvgvi Avmj wcZv K? Beb Avwe Avj nvw`` Zuvi bvnRyj evjvMv (fwjDg 10, cv 130) eBq DjL Kib, gyqvweqvi
Rb`vZv wnme mve PviRb wcZvi bvg jvKgyL bv hvq; Zviv njb : Avwe Beb Igi web gymvwdi, Igi web Iwj`,
Avevm web Avyj gyvwje Ges mvevn (GK B_vwcqvb Kv)| GKB ee cvIqv hvq ivweDj Aveivi (fwjDg 3, cv
551) KZve Avjvgv nRiZ RvgvK&kvwii jLvq| Ze hnZy Avey mywdqvbi, DZev bvg meRb ^xKZ AviKRb RviR
mvb wQjb, Avgiv ai wbZ cvwi, weqi AvM nRiZ Avey mywdqvbi mv_ wn`vi `wnK mKi dmj nRiZ
gyqvweqv| gyqvweqv KZK Avey eKii cy gynv`K Mvavi Pvgovq gywoq eve`x Ki ZvZ Avb awiq nZvi msev`
bZ cq Avey mywdqvbi gq, gyqvweqvi evb I bexwRi x D nvweev (AviK bvg ivgvjv) AvqkvK Av GKwU
QvMj ivbv Ki m`Kv wnme cvwVq `b| Avqkv wRm Kib, Gi A_Uv wK? Di D nvweev ejjb, Dmgvb
nZvi cyivi| Zvgvi fvB DmgvbK Lyb KiwQj| Avqkv Awfkvc w`q ejb, e-cyilMvgx wn`vi gqi Ici
Avjvni MRe ewlZ nvK| Gi ci Avqkv hZvw`b RxweZ wQjb, D nvweev I Zuvi gv wn`vK bvgvR kl Awfkvc
w`qQb| (Avi hZw`b euP wQjb wbR KLbv fvRv gvsm k Kibwb)| GB wn`v (Avey mywdqvb cZx) wcZnZv-
fvZnZv I PvPv nZvi cwZkva wnme bexwRi PvPv nRiZ nvgRvi KwjRv fYKvix ejI cwiwPZ! 19

gynv`i (`t) gv weRqi ci Avey mywdqvb wbR cwievi I Mvi gvbyli cvY iv_ eva nq Bmjvg ag MnY
Kib| Avey mywdqvb cQbi w`bjvi w`K wdi ZvKvb| e`ii hy _K gv weRq ch Zuvi wbRi I gynv`i
(`t) gaKvi kZv, Kvivqk eski AMwYZ gvbyli i w`q jLv GK `xN BwZnvm| PwjkwU eQi h QjwUK Av`i
Avnv` KD GZvUyKz KUz K_v ejwb, mB nvkwg eski GKUv GwZg Qji nvZ DgvBqv eski GwK KiY civRq!
Avey mywdqvb I Zuvi cwievii gb _K mB civRqi Mvwb Kvbvw`bB gyQ hvqwb| gynv`i (`t) KvQ _K, miKvwi
DPchvq PvKzwi (mUvwi Ae BU) `qvi AwKvi wbq Avey mywdqvb Qj gyqvweqvK Bmjvg ag MnY KiZ
Abyiva Kib| c_g ivwR bv njI ci my`~icmvix fwelr cwiKbv gv_vq wbq gyqvweqv Bmjvg ag MnY Kib|
gyqvweqv wQjb AZ `~i`kx, DPvwfjvlx, PZzi ivRbxwZwe`| Zvi AaxbB gymwjg mbMY wcjx, Avigvwbqv, mvBcvmmn
AbK Aj `Lj Ki fviZ I Pxb `Lj KiZ PqwQj| nRiZ Avwj Zv fvj KiB Rvbb| Avwj fvejb, gw`bvi
AwjZ-MwjZ Dmgvb nZvi AvnvRvwi, AvKvk-evZvm gvbyli `b awb _vgZ bv _vgZB Avqkvi wei KiZ
njv Rvgvj hy| iqx Rvgvj hy `k mnmvwaK gvbyli cvYbvki ciciB gyqvweqvi mv_ AviKwU hy wj nIqv
mgywPr ne bv| nRiZ Avwj nvg`vb c`ki Mfbi, ewb-evwRjv cavb nRiZ RvwiiK gyqvweqvi cwZ GKwU cve w`q
wmwiqv cvVvjb, wmwiqvi Mfbi hb AbwZwej^ nRiZ Avwji LjvdZ gb wbq kc_ MnY Kib| nRiZ gyqvweqv
welqUv AvMB AvuP KiZ ciwQjb| myPZzi gyqvweqv nRiZ RvwiiK Ggb GK gvqvex gb-gvZvbv AvwZw_qZv w`q gy
Ki w`jb h, nRiZ Rvwii fyjB Mjb, wZwb Kx Rb GmwQjb| nRiZ gyqvweqvi PvL-Ryovbv iwOb cvmv`,
wPib Ki nRiZ Rvwii (ivt) wdi Avmjb `xN wZb gvm ci mc~Y wfb gvbyl nq| Gm ejjb, gyqvweqv (ivt)
nRiZ Avwji mv_ ivxq Kvbv welq wbq Kvbv cKvi AvjvPbvq emZ ivwR bb, hZvY ch bv nRiZ Dmgvbi
nZvKvixi duvwm ne| wZwb AviI ejjb, GLbI nRiZ Dmgvbi iv Rvgv I Zuvi x bvqjvi KvUv AvOyj `vgi
gmwR`i wgbvi SzjQ| wmwiqvi Avcvgi RbmvaviY Avjvni bvg RxebgiY Kmg LqQ, hZw`b ch nRiZ Dmgvbi
nZvKvix I nZvi cwiKbvKvix`iK duvwmi Kv Szjvbv bv nQ, ZZw`b ch `vgi gmwR` nRiZ Dmgvbi
iv Rvgv I Zvi xi KvUv AvOyj Szj _vKe| mvnvwe nRiZ gvwjK Avj AvkZvi (ivt) fxlY ivMvw^Z nq agK w`q
nRiZ RvwiiK ejjb, Zzwg Zv Avgv`i cve gyqvweqvK Av` `vIwb| `xN wZbgvm gyqvweqv ZvgvK Zvi ivRcvmv`

19
AvRvwjK wVKvbv : http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Hamza-ibn-'Abdul-Muttalib

25
k (i n- o p nt)

wP-webv`b g iL, Avgv`i wei hyi mKj cwZ mi djQ| GB mB mvnvwe nRiZ gvwjK Avj-AvkZvi
(ivt) whwb Ai gyL nRiZ Avqkvi `yB fMxcwZ nRiZ Zvjnv (ivt) I RyevqiK (ivt) nRiZ Avwji LjvdZ gb
wbZ eva KiwQjb| fqi gvwjK Avj AvkZviK nRiZ Rvwii fvjfveB Pbb| Avwj hLb nRiZ Zvjnv (ivt) I
RyevqiK (ivt) Zuvi LjvdZ gb wbq kc_ MnY KiZ cve `b, gvwjK Avj AvkZvi ZLb Zv`i gv_vi Ici Dby
kvwYZ Zievwi nvZ `vqgvb| cP mvnmx exi nRiZ Zvjnv, whwb I`i hy bexwRi cvYiv_ Xvj nq mvgb `uvwoq
kci Zxi elv wbRi eyK-wcV MnY KiwQjb, gvwjK Avj-AvkZvii Zjvqvii mvgb, Avwji LjvdZ
AwbQvKZfveB gb wbjb| mvnvwe RyevqiK wRvmv Kivq hLb wZwb bxie iBjb, gvwjK Avj AvkZvi wmsni gZv
MR DV nRiZ AvwjK (ivt) ejjb, Avwj (ivt), RyevqiK Avgvi KvQ AvmZ w`b, Zvi gv_vUv Zjvqvii GK
AvNvZ wLwZ Ki dwj| DjL, Bmjvgi Pvi Lwjdv wbevPb cwZeviB GKvwaK Lwjdv c`cv_x wQjb, wK
KvbveviB MYZvwK cvq wbevPb nqwb| wbevPb Bwwbqvwis, KviPzwc I lohi gvag gZv `Lj Kiv i nqwQj
mB c_g Lwjdv nRiZ Avey eKii mgq _K| nRiZ Avwji ejvqI Gi ewZg nqwb| nRiZ Rvwii eySZ cvijb
GLvb _vKv Zvi Rb wbivc` bq| wZwb Kzdv ZvM Ki wmwiqv Pj hvb Ges nRiZ gyqvweqvi mb`j hvM`vb Kib|
gyqvweqvi loh I `y QjPvZzwi `L nRiZ Avwj wbwZ njb, welqUvi dqmvjv Ai gvagB nZ ne| myZivs
AveviI hy, AveviI icvZ| Avwji R cy nRiZ nvmvb wmwiqv AvgY KiZ wcZvK wbla Kijb| nvmvb
ejjb, wcZv, cqvRb nj LjvdZ Qo w`b, gyqvweqvi mv_ hy hveb bv, gyqvweqv mvsNvwZK fqvbK gvbyl! G hy
gymwjg-Rvnvbi gvivZK wZ nq hve| Avi KZv icvZ, Avi KZv cvYnvwb? nRiZ Avwj ejjb, AvR hw`
gyqvweqvK Qvo `Iqv nq, hw` Zvi Pvji gvKvejv KiZ bv cvwi, Aw`bi gaB mviv gymwjg wek fO Pzigvi
nq hve| cZKwU c`k Avjv`v ^vaxb iv `vwe Ki eme| nRiZ Avwj wej^ bv Ki cvk nvRvi mb wbq
wmwiqvi Dk iIqvbv nq hvb| Avwji BQ njv Di w`K _K AvgY Ki wmwiqv `Lj Kieb| ZvB
gmvcUvwgqvb gif~wgi ga w`q GK`j mbvevwnbx AwMg cvwVq `b, wK mbv`jwU Avj dvivZ b`xi cwg wKbvi
Gm gyqvweqvi GKwU mbvevwnbxi viv evavcv nq| eva nq Zviv gmvcUvwgqvb wdi hvq| G`wK nRiZ Avwj g~j
mb`j wbq wUMwim nq cwg gmyj GjvKvi duvwo c_ gmvcUvwgqvb AwZg Ki Avj-dvivZ b`xi DcwifvM
Avi-ivKKv bvgK vb Gm DcbxZ njb| Avi-ivKKv evwjK I Avj-dvivZ b`xi gvnbv vb| AevK weq
Avwji mb`j j Kijb b`xcvo GK weivU gvbeeb Zv`i c_ iL `uvwoq AvQ| mbvcwZ gvwjK Avj AvkZvi
kvwYZ Zievwi DuPz Ki Zv`iK AvgY Kivi gwK w`jb| RbZv fq cq c_ Qo w`j| wmwiqvi mxgv GjvKvq
cuQvi c_ ek KqKwU RvqMvq nRiZ Avwji mb`ji mv_ gyqvweqvi QvU QvU mbvewnbxi Lhy nq| 36 wnRwii
wRjnR gvm (657 wLv), nRiZ Avwj Zuvi mbvevwnbx wbq wmwiqvi wmd&wdb bvgK vb Gm gyqvweqvi 120 nvRvii
g~j mbevwnbxi gyLvgywL nb| BZvga Avwji mb msLv `uvovq 90 nvRvi| Avwj eySZ cvijb PZzw`K evwiKW,
b`x cvi cvwb-c_ e, 120 nvRvi mb gvZvqb, G mKj gyqvweqvi ew`bi mywbcyY AvqvRb|

wmd&wdb gq`vb Gm Avwj (ivt) webv hy Zuvi LjvdZ ^xKwZ Av`vqi mKj cKvi kl Pv Kijb| Dmgvb nZvi
wePvi Kieb ej cwZv Kijb| kvwc~Y AvjvPbvi Rb nvZgZvC cy Av`xi bZZ cwZwbwa`j cvVvjb, wbRI
gyqvweqvi KvQ ewMZ c w`jb| wK Zuvi GB KvgjgwZ AvPiY Zx eywi gyqvweqvi PvL ayjv w`Z mg njv
bv| gyqvweqvi KvQ Avwj wg_vev`x, cZviK| emvivq Avqkvi wei Rvgvjhyi mgq Avwj c_g nRiZ Zvjnv I
nRiZ Ryevqii cksmv Ki Zv`i gb Rq KiZ PqwQjb| wZwb ejwQjb, Zvjnv Zzwg imyji (`t) GKRb wek
mvnvwe, Bmjvgi GKRb mvnmx exi mwbK| Zzwg Avi Avwg bexwRi cvk _K AbK hy KiwQ| Zzwg bv-nj bexwRK
I`i hy mvnvwe nRiZ Lvwj` web Iqvwj`i (ivt) nvZ _K iv Kiv gykwKj nZv| DjL, gnvexi Lvwj` web
Iqvwj` I`i hy gynv`i (`t) gv_vq Zievwi w`q Ggb AvNvZ KiwQjb h, bexwRi nvjgU f` Ki gv_vq cP
AvNvZ jvMvq Zuvi `ywU `uvZ fO wMqwQj| GKchvq Avwj hLb ejjb, Zvgiv Zv ^Qvq Avgvi LjvdZ gb
wbqwQj, Zvnj AvR Kb Avgvi weivwaZv KiQv? nRiZ Zvjnv I nRiZ Ryevqi GKevK wPrKvi Ki ejjb,
Avjvni Kmg, Avgv`i gv_vi Ici Zjvqvi iL Avwj ^xKvivw Av`vq Ki wbqwQjb| emvivi RbMY welqwUi
mZZv hvPvB KiZ GK`j jvK gw`bvq ciY Kijv| LuvR wbq `Lv Mjv, nRiZ Avwj ay Zvjnv I RyevqiKB
bq, Abvb bZchvqi jvK hviv LjvdZi mve cwZx nZ cvib, mKjKB Rvic~eK Zuvi LjvdZ gb wbZ
eva KiwQjb| gyqvweqv GI Rvbb, Zvjnv I Ryevqii GZv cksmvKvix nRiZ AvwjB Zv`iK nZv Ki Avqkvi
`yB evbK GKmv_ weaevi Kvco cwiqwQjb| gyqvweqv gb gb ejjb, Avwj, Avqkvi emviv `LQv, gyqvweqvi

26
k (i n- o p nt)

wmwiqv `Lv bvB| Avwji cwZDi gyqvweqv Rvwbq w`jb, Dmgvb nZvKvix`iK Avgvi nvZ mvc` bv Kiv ch
GKUv mbI iY _K mivbv ne bv| GZY nRiZ Avwj eySjb GLvbB ne nqZv Zvi Rxebi kl hy| GB
hyB nqZv m~Pbv Kie Bmjvgi wfbgyLx GK bZzb BwZnvm| gyqvweqv Rvbb, Dmgvb nZvKvix`iK kvw `qv Avjxi
c me bq| AvwjI Rvbb Zvi mbvevwnbxi ewkifvM jvKB Dmgvb nZvq RwoZ| Avwji mbvcwZ gvwjK Avj
AvkZvi I gynv` web Avey eKi Zv`i AbZg| Dmgvb nZvKvix`iK gyqvweqvi nvZ mvc` Kiv Avi cKvivi ZuvK
Lwjdv gb bqviB mgvb|

657 wLvi Gwcj gvm mb gvZvqb, msjvc wewbgq, QvU QvU Lhy AwZevwnZ njv| g gvm wekvj ck
wmd&wdb gvV, Bmjvgi BwZnvmi meenr mbv`ji c`vNvZ _i_i Ki Kuc DVjv| ekv Avi Zievwii SbSbvbx k,
iYev`i sKvi nq hvq RMZi ccx, RxeRi Kjie| nRiZ gyqvweqv Zuvi 120 nvRvi mbK 8Rb mbvcwZ
w`q 8wU `j wef Kijb| Acic AvwjI ZvB Kijb| hyi GB Af~Zc~e `k, GB wekvj AvqvRb `L Dfq
cB AvZwZ njv, GB eywS Bmjvg I gymwjg RvwZ weki gvbwP _K wejxb nq hvq! KDB cyiv`g (Full scale)
hy i KiZ PvBjv bv| wewQbfve mi wfwK hy Pjjv cyiv GKgvm| Avmjv Ryb, 37 wnRwii cwe gni&ig gvm|
Dfq cB hyweiwZ PvBjv| nRiZ Avwj cybivq msjvci gvag welqUvi mgvavb PvBjb| PZzi gyqvweqv weiwZi
mgqUvK ccvMvv Qovbvi KvR jvMvjb| Avwji mb`j hviv Dmgvb nZvi wePvi Kvgbv Ki, Zv`iK eySvZ mg
njb h, Avwj mwZKvi A_ Dmgvb nZvi wePvi Kieb bv, KviY nZvKvixiv Avwji AvZxq, Avwj Zv`iK PbI bv-
Pbvi fvb Kib| Lwjdv Dmgvb nZvKvix`iK MdZvi KivZv `~i _vK eis AbKK wZwb mbvevwnbxZ fwZ Ki
cyiZ KiQb| Avwji wKQy jvK Zuvi Ici m`n cvlY KiZ i Kijv| Dfq ci msjvc PjZ _vKjv| GK
chvq wmwiqvi msjvc cwZwbwa`j AvwjK ck Kib, Avwj, Avcbvi `wZ Lwjdv DmgvbK nZv Kiv wK bvq-mZ
wQj? Avwj Reve `b, G evcvi Avwg GLb wKQy ejev bv| gyqvweqvi ccvMvvi e dj aiZ i Kijv| Avwji
mKj cKvi PvB e_ njv| wZwb `Ljb GLvb _K webv hy cwivY cvIqvi mKj c_ gyqvweqv e Ki w`qQb|
Aviwe mdi gvm Zzgyj hy i nq Mj| cwZw`b Dfq c kZkZ cvYnvwb NUZ _vKjv| Avwji mbvcwZ nRiZ
gvwjK AvkZvi (ivt) GKvB GKw`b, cwZevi Avjv AvKevi awb DPviY Ki GK-GK Ki 400Rb ki gK KU
djZ mg nqwQjb| gyqvweqvi GKRb mb Avwji cQb avIqv Ki GmwQj| Avwj Zjvqvi w`q Zvi cU eivei
Ggb k Kvc giwQjb, PvLi cjK jvKwUi kixii bxPfvM Nvovi wcV iL DcwifvM gvwUZ co hvq| m~hv`q
_K m~hv, mv _K fvi ch weivgnxb hy Pjjv| w`b w`b cvYnvwbi msLv evoZB _vKjv| Ze
Zzjbvg~jKfve gyqvweqvi w`K nZvnZi msLv wQj ewk| Avwji mbvcwZ nRiZ gvwjK AvkZvi (ivt) BwZ Kijb,
weRq wbKUeZx| gyqvweqv iY ZvM Ki cjvqbi K_v fvewQjb, wVK mB mgqB gyqvweqvi mbvcwZ mvnvwe nRiZ
Avgi Beb Avm (ivt) Zv`i k cZviYvi AwU eenvi Kivi AbygwZ PvBjb| gyqvweqvi AbygwZ wbq nRiZ Avgi
Beb Avm Zuvi mbevwnbxi ekvi djK 500 Kwc Kvivb Mu_ w`q DovZ wb`k w`jb| Avwji mbvevwnbx _gK
Mj, welqUv wK? Avgi Beb Avm ejjb, Avi icvZ bq, Dfq ci AmsL gymjgvb wbnZ nq MQb| Avgiv A
bq, Kvivbi gvag dqmvjv PvB| nRiZ Avwj Zuvi wmcvnx`iK wbla Kijb, mveavb gyqvweqvi cZviYvq KYcvZ
Kiv bv, G wbQK cZviYv e wKQy bq| ekwKQy mb Avwji K_v Agvb Ki hy e Ki w`j| Avwji mbvcwZ nRiZ
gvwjK AvkZvi `uo Gm ejjb, Avjvni Kmg, Aviv wKQyY mgq Zvgiv ah mnKvi hy Pvwjq hvI, weRq
Avgv`i Awbevh| GK bvMvo GKgvm hy Ki Aek Kv `ni Avwji GK`j mb nvZi A Qo w`q ejjv,
Avgiv Ai Pq Kvivbi gvag dqmvjv k gb Kwi| PZzw`K w`K _K Avjvni AvBb, Kvivbi dqmvjv
wPrKvi awb bv Mjv| Avwj cybivq hy Pvwjq hvIqvi wb`k w`j Zvi `ji wKQy jvK, GB ej Avwji Ici AwfhvM
Avbjv h, Avwj BQ KiB gZvi jvf gymwjg RvwZK G hy wj KiQb Ges wZwb Dmgvb nZvi wePvi gvUB
Pvb bv| AvwjK eva nq hy e KiZ njv| ewb-wK`v cavb nRiZ Avj-AvkvZ gyqvweqvK wRm Kib : 500
Lvwb Kvivb ekvi gv_vq Muv_vi gvbUv wK? gyqvweqv ejjb, Avjvni BQi Ici, Zuvi Kvivb wjwLZ mgmvi mgvavb
LuvRv Avgv`i DwPr| KvivbK gbcvY NYv KiI gyqvweqv KvivwbK mgvavbUv wbRB w`q w`jb| ejjb, Dfq c
wbR wbR `j _K GKRbK cavb Ki gaZvKvix KwgwU MVb Kiv nDK| gavZvKvix `yB cavb h wmv `eb Zv
Dfq cK gb wbZ ne| Avwji jvKRb mg^i ej DVjb : Avgiv gvwb, Avgiv gvwb| eVK emvi AvM nRiZ
gyqvweqv AwZ Mvcb `ywU iZc~Y KvR mi djjb| nRiZ Dmgvbi mgqi wgkii Mfbi nRiZ AvgiK ejjb,
eVK wmv hvB nvK Zzwg wgki Qvoe bv| nRiZ Avgi ejjb, hw` wgki Avwji `Lj Pj hvq? mec_g wgki

27
k (i n- o p nt)

AvgY Kiv ne, Zvgiv cZ _Kv| gyqvweqv nRiZ AvgiK Avk Kijb| Avwji c gaZvKvix `j-cavbI
gyqvweqvi Zwi| Avwj cve Kijb, `j-cavb wnme cexY bZv Avyjvn Beb Avevmi (ivt) bvg| Avwji jvKiv
cwZev` Kijv| Zviv cve Kijv gyqvweqvi mg_K nRiZ Avey gymv Avkvwii (ivt) bvg| Avwj ejjb : mebvk, Avey
gymv Avkvwi GKRb `k`vnx wekvmNvZK| ZvK Avwg Kzdvi Avqx Mfbi Ki cvwVqwQjvg| m Avgvi LjvdZ
A^xKvi Kivq GB mw`b Avwg ZvK gZvPzZ KiwQ|

(8)

GK mgqKvi nRiZ Avwji Amg_bKvix KzdvevmxI AvR Avwji wei mvPvi nq DVjv| Zviv ejjv, Avwj ZvgviB
KviY Avqkvi wei Rvgvj hy Kzdvi nvRvi nvRvi bvix weaev nq Kuv`Q, Zv`i PvLi Rj AvRI Kvqwb| 658
wLvi deqvwi (37 wnRwii igRvb gvm) HwZnvwmK Avwj-gyqvweqv kvw Pzw mvw`Z nq| Dfq ci mi nvRvi
gvbyli i AvR mvZ mvZ wcwQj wmd&wdbi wekvj meyR gvV| Gi AvM Bmjvgi BwZnvm GZv eo nZvKv Avi
KLbv NUwb| nRiZ Avwji 25 nvRvi Avi nRiZ gyqvweqvi ci 45 nvRvi gvbyli MjvKvUv jvk co iBjv wmd&wdb
cvi| mwc ^vi `LZ gv, gw`bv, wmwiqv, Kzdv, evmiv, wgkimn ivRi mKj c`k _K nvRvi nvRvi gvbyl
Gm Rov njv| Kvbv GK Mvcb inm nRiZ gyqvweqv, mwc jLvi `vwqZ MnYi Rb Avwji cK Abyiva
Kijb|

Zviv mwc Zwi KiZ _vKzb, BZemi Avmyb `Lv hvK, hyi gvV I hyi wbKUeZx mgq K, Kv_vq, wK ejwQjb
: nRiZ Avvi (ivt) Zuvi Aaxb Avwji GK`j mbK hy DrmvwnZ Kivi j fvlY w`wQjb, ezMY, Zvgiv wK
bv bvB, bexwR RxweZKvj eevi ejQb, h jvK Avgvi AvwjK `ytL `e, gb Kiv m AvgvKB `ytL w`j, h
jvK Avgvi Avwji weivPiY Kie, gb Kiv m AvgviB weivPviY Kijv| Zvgiv wK Rvbv bv GB gyqvweqv GKRb
weagx, Bmjvgi k, m Avjvn I Avjvni imyji cg Bmjvg MnY Ki bvB| ? Zvi ivRcvmv` Agymwjg bvix`i
AvbvMvbv, weagx`i mv_ Zvi gjvgkv| Avgiv Rnv` KiwQ bexwRi k`i wei, weagx kvmKi nvZ _K
BmjvgK euvPvZ| nRiZ Avvii (ivt) K_v m~YB mZ| gyqvweqv Ges Zuvi wcZv Avey mywdqvb ^Qvq Bmjvg ag
MnY Kib bvB| NUbvwU wQj GiKg : gv weRqi ciciB bex gynv` (`t) Kvivqk bZv Avey mywdqvbK Zuvi GKwU
Lvm Kvgivq Zje Kijb| eywgvb Avey mywdqvb Ni XyKB Nii cwiek `L Abygvb KiZ cvijb, wK Rb ZuvK
WvKv nqQ? gynv`i (`t) Wvb evg `yBRb jvK `uvwoq AvQb| nRiZ Beb Avevm (ivt) Zv`i GKRb| Beb
Avevmi Pv`ii wbP Zjvqvi jyKvbv| Kvivqk bZvi eySZ evwK iBjv bv gynv` (`t) ZvK wK ck Kieb : gv_v
`e, bv gynv`i AaxbZv gb be? Avey mywdqvb AaxbZv gb wbjb| Ni wMq cy gyqvweqvK Bmjvg ag MnY
Kivi civgk w`jb| gyqvweqv ejjb, GwK ejQb Avcwb? GB mw`b e`ii hy Avcbvi PvLi mvgb gynv` Avgvi
`ywU fvBK Lyb KiQb| Avcwb wbRi nvZ Avcbvi Qj`iK `vdb KiQb| cykvK gv (wn`v) Avgvi cvMjek
gvi AwjZ-MwjZ MovMwo KiQb| Bmjvg MnY Kiev bv, Avwg Gi cwZkva wbev| Avey mywdqvb ejjb, kK
kwej civwRZ KiZ bv cvij, Zvi `j hvM`vb Kiv eywgvbi KvR| cwZkva bqvi mgq GKw`b AvmZI cvi|

nRiZ Ievq`yjvn Beb Igi (ivt) gyqvweqvi mb`ji GK mi Kgvvi wQjb| Ievq`yjvn, Lwjdv nRiZ Igii
(ivt) mB Lywb cy, whwb Dmgvbi kvmbvgj wZbwU wbiciva gvbyli Lybi Avmvwg, hvK RbZvi Av`vjZ nRiZ Avwj
gZz` w`qwQjb, Avi nRiZ Dmgvb ZvK eKmyi Lvjvm w`qwQjb| AvR wmd&wdbi gq`vb mvnvwe nRiZ Igii
(ivt) cy Ievq`yjvn I mvnvwe nRiZ Avey eKii (ivt) cy gynv` GK AciK ea KiZ A nvZ gyLvgywL `uvwoq|
nRiZ Ievq`yjvn Beb Igi Zuvi mb`iK ejb, Avwgij gvgwbb nRiZ gyqvweqvi mg_K wmcvnx mv_xiv, Avgvi
Pi mvgb nRiZ Dmgvbi LywbK (gynv` Beb Avey eKiK BwZ Ki) B `LZ cvwQ| h mKj Lywb`i wePvi
nRiZ Avwj KiZ cvibwb, AvR GB gvV Zv`iK nZv Ki Avgiv Lwjdv Dmgvbi nZvi cwZkva wbev, Avgiv
Bbmvd cwZv Kiev| Ievq`yjvni mB mva c~iY nqwb| wKQyY ciB Avwji mbi Zxii AvNvZ Zvi mev Z-
weZ nq hvq| Ievq`yjvni gi`n KD bv ZzjB cjvqbi c_ LuvRwQj| Ievq`yjvn hv ejwQjb, Zv AvswkK mZ|
gynv` Beb Avey eKi nRiZ Dmgvb nZvq RwoZ wQjb wK Avwji 90 nvRvi mb`ji mevB Dmgvb nZvi c
wQjb bv| mZ K_v njv, gyqvweqvi `jI Dmgvb nZvq RwoZ AbK jvK wQjb| gyqvweqv AwZ Kkj wKQy jvKK

28
k (i n- o p nt)

mvbv-`vbv, UvKv-cqmv BZvw` w`q, hvK hfve cvib jvf-cjvfb `wLq Zvi c AvbZ mg nqwQjb| myZivs
nRiZ Avwj (ivt) Lwjdv Dmgvb nZvi wePvi KijI wmd&wdb hy GovZ cviZb bv|

gni&ig gvm hy weiwZi mgq gyqvweqvi GK hvvK nRiZ nvwkg Beb DZev (ivt) ejb, Zvgv`i nqQUv wK?
Zvgiv Kb evSZ cviQ bv, DmgvbK Kb Avgiv nZv KiwQ| Dmgvb wbRi cQ`i jvK w`q Kvivb wjwLqQb|
bex cwievi I Kvivbi Aegvbbv KiQb, Avb w`q Kvivb cywoqQb| hviv Rvwjg Lwjdv DmgvbK nZv Ki bexi
kwiqZ cwZv KiZ Pvq, Zviv Zv bexi wek jvK| Zvgiv wK bex cwievii wei A aie?

nRiZ Avwj GK GK ek KqKRb mvnvwei bvg DjL Ki Zv`i PvwiwK cwiPq w`jb| Zba gyqvweqv, nRiZ
Avgi Beb Avm, nRiZ Avwe gyqvZ, nRiZ Ievq`yjvn Beb Igi, nRiZ Avyjvn web mv` web Avwe mvivn&, nRiZ nvwee
gvmjvgvn AbZg| Avwj ejjb, gyqvweqv weagx, Ievq`yjvn meRb wbw`Z mvmx, Lybx, Avgi Beb Avm jyUiv, WvKz
^ivPvix, Avyjvn web mv` web Avwe mvivn& wbR Kvivb wjL GLbv Kvivb Avjvni evYx ej wekvm Ki bv, Avwe gyqvZ
I nvwee gvmjvgvn& `k`vnx, wg_vev`x, wekvmNvZK| Zvgiv mevB G`iK bv wPbjI Avwg QvUejv _K G`iK
wPwb, Rvwb| Zvgiv wekvm Kiv, G Rnv` wg_i wei mZi Rnv`, G Rnv` Abvqi wei bvqi Rnv`|

kl ch 70 nvRvi gvbyli cvYbvki ci hy _vgjv| Gevi mwc jLv ne| gv, gw`bv, Kzdv, wmwiqvi eo eo
cexY bZe` DcwZ| jLK jLv i Kijb : cig KiYvgq Avjvni bvg, GB gg Avwgij gvgwbb nRiZ Avwj
(ivt) Beb Avwe Zvwje I nRiZ gyqvweqv Beb Avey mywdqvb... _vgyb! eRK Avgi web Avm jLKK _vwgq `b| wK
evcvi? jLK wRm Kib| Avgi ejb, Avwgij gvgwbb nRiZ Avwj (ivt) jvBbwU KU djv nDK| Avwj
Zvgv`i Avwgij gvgwbb nZ cvib, Avgv`i bb| m m nRiZ Avwji eyKUv Qvr Ki IV! hb GKUv wel-
gvLvbv Zxi Zuvi eyK f` Ki c`k w`q ewiq Mjv| Avwj eySjb gyqvweqv ew`bi cyibv GKwU NUbvi e
cybivew NUvjv : mw`b gynv` (`t) I Avey mywdqvbi gaKvi HwZnvwmK `vBweqv-mwKvj GKB NUbv NUwQj| H
w`b Kjg wQj Avwji nvZ| Avwj wjLwQjb, cig KiYvgq Avjvi bvg, GB gg Avjvni imyj gynv` Beb Avyjvn& I
Avey mywdqvb Beb... _vgyb! Avey mywdqvb agK w`q ejwQjb, Avjvni imyj K_vwU ev` w`q ay gynv` Beb Avyjvn
jLv nDK, gynv` Zvgv`i imyj nZ cvib, Avgv`i bq| nRiZ Avj Avnbvd (ivt) ejjb, `vnvB Avcbv`i,
nRiZ Avwji bvg _K Avwgij gvgwbb DcvwawU gyQ djeb bv, bex eskK RMr _K wPiw`bi Rb gyQ djvi
G GK RNb loh| bexwRi K_v gb covq Avwji PvLi Rji eva fO hvq| dvUv `y-GK Ak Mvj eq Zvi `vwo
wfwRq w`j| Rxeb bexwR `yRb gvbylK mePq ewk fvjvevmZb, GKRb Avwj Avi GKRb nRiZ dvwZgv (ivt)| e
K wbRK mshZ Ki, `vBweqv-mwKvj bexwR hfve ejwQjb, wVK mfveB Avwj ejjb, wVK AvQ Avwgij
gvgwbb K_vwU KU `qv nvK| Dfqci cwZwbwa cavbMY civgk w`jb, hZw`b ch KwgwU Zv`i wmv e bv
KiQb, ZZw`b ch Avwji jvKRb AvwjK I gyqvweqvi jvKRb gyqvweqvK Zv`i Lwjdv wnme gb Pje| KD
KvDK AvgY KiZ cvie bv| KwgwU wmv cKvk Kivi mgq wbjb Kgc Qq gvm| Gevi wbR wbR jvk MnYi
cvjv| gvbyli i wcwQj gvV, nvUZ wMq AbKB evievi nuvPU Lj| Dfqci mi nvRvi gvbyl Avi Mn wdi
Gjv bv| ^vgxnviv weaev`i AvZwPrKvi, wcZnviv wk`i `bivj bv Mj Avie `ki Ni Ni ew`b|

KqK gvm ci AvR ZveavqK KwgwU Kvivb wbq emQb KvivwbK dqmvjv w`Z| nvqi RMZi AfvMv gymjgvb! AvR
Aewa Zviv eySZ mg njv bv, igRvb gvmi h w`b _K Kvivb bvgK eBLvwb Aviei eyK Zwi njv, mw`b _K
kvw bvgi myL-cvwLwU Avie Qo jhvRb `~i Pj MQ! gyqvweqvi cwZwbwa cavb wmsnicx Avgvi Beb Avm-Gi
mvgb, Avwji cwZwbwa cavb Avey gymv gywlK Qvbvi mgvb| cexY bZv Avyjvn web Avevm (ivt) Avey gymvK a~Z Avgi
(ivt) mK mZK Ki w`jb| wZwb ejjb, mveavb Avey gymv, GB a~Z gvbylUv wgkii Mfbi _vKvKvjxb mgq Lwjdv
DmgvbI ZuvK fq cZb| Lwjdvi wbhy wgkii Mfbi Avyjvn web mv` web Avwe mvivn&K eva KiwQj Zvi mv_
gZv fvMvfvwM KiZ, Avgi Beb Avm (ivt), nRiZ Avey gymvK GK Mvcb eVK Avnvb Kijb| gyqvweqvi
cwkYcv Avgi, Avey gymvK gvvwZwi mvb I kv `Lvjb| kvnx fvRb I Avcvqb ce mgvcb Ki Avgvi Beb
Avm (ivt), Avey gymvK wRm Kib, Avcbvi wK gb nq Avwj Kvbvw`b Dmgvb nZvi wePvi Kieb? Avey gymv Di
`b, Dmgvb nZv c~e mgq _K G ch hv wKQy nqQ, Avwg gb Kwi Gme wKQyi Rb nRiZ Avwj I gyqvweqv mgfve

29
k (i n- o p nt)

`vqx| G DiUvB nRiZ Avgi Beb Avm Kvgbv KiwQjb| ZvwiL NvlYv Ki mgvek WvKv njv wePviK`i wmv
cKvk Kiv ne| mgvek Avgi Beb Avm Lye bg fvlvq webxZ fwZ Abyiva Kijb Avey gymv hb c_g ee c`vb
Kib| Avey gymv NvlYv `b : Avgviv ZveavqK KwgwU GB wmv DcbxZ nqwQ h, AvR _K Avwj I gyqvweqv
Dfqi LjvdZ Aea NvlYv Kiv njv| mvaviY wbevPvbi gvag RbMY bZzb Lwjdv wbevwPZ Kieb| ZviciB Avgi
Beb Avm Zvi ee NvlYv `b, Avey gymvi mv_ AvwgI GKgZ| ivRbxwZZ Avwj m~YB bZzb| Lwjdv nIqvi
hvMZv Zuvi GLbI nqwb| wK GB gyn~Z ivRi AvBb-ckvmb ejZ wKQyB bB| RvwZ AvR GK Af ivM| GB
mUgq w`b Avwgij gvgwbb nRiZ gyqvweqvi gZv GKRb wePY-` ivRbxwZwe` Avgv`i cqvRb| webv gN
eRcvZ njv Avey gymvi gv_vq| Mvwj w`q IVjb Akxj fvlvq| i njv Kvivbi Kvjvg-hy| `ywbqvi hZ Akxj Mvwj
AvQ Zviv QuyoZ _vKjb GK Acii cwZ| Avwji cwZwbwa `j wPrKvi Ki ZjvIZ Kijb Kvivbi (7bs) myiv
Avivdi 175bs AvqvZwU : Zv`iK Zzwg mB jvKi K_v kvbvI hvK Avwg wb`kbvewj w`qwQjvg, wK m Zv eRb
Ki, (Avi Kgb Ki) kqZvb Zvi wcQb jvM Ges m wec_Mvgx`i Afy nq| 20 Avwji mg_KMY wgwQj ei Ki
kvMvb w`Z _vK gyqvweqv kqZvb! gyqvweqv kqZvb! Acic gyqvweqvi jvKRb wbq Gjv (62bs) myiv Avj Ryg&Av 5
I 6 bs AvqvZ `yUv : hv`iK ZivZi fvi `Iqv nqwQj Zvici Zviv Zv AbymiY Kiwb, Zv`i `v nQ eB
eIqv Mvavi gZv| KZ wbK Zv`i `v hviv Avjvni wb`kvejx cZvLvb Ki| Avi Avjvn AbvqKvixK mrc_
Pvjvb bv| Ges ejv, In, hviv Bw`-gZ cvlY Kiv, hw` Zvgiv gb Kiv h, ZvgivB Avjvni ez-eve, Ab
Kvbv jvKRb bq, Zvnj Zvgiv gZz Kvgbv Kiv, hw` Zvgiv mZev`x nI| 21 Kvivb _K Kvjvg-hy KiZ
KiZ Zviv Kvbv wmv cuQZ cvijb bv| mjb f nq hvq| kvw c`vb e_ Kvivb eyK wbq Zviv evwo
wdijb| nRiZ Avwj Kzdvq em mjbi G msev` b LyeB AvnZ njb| AvKvk cvb `ynvZ Zzj j^v GKwU `vqv
Kijb: n `qvgq, gnvkwgvb cfy, Zvgvi mewbK MRe AwcZ Kiv Zv`i Ici, wekl Ki gyqvweqv, Avgi Beb
Avm, Aveyj AvIqvi Avj myjvBwg, Avyjvn web mv` web Avwe mvivn&, nvwee Beb gvmjvgvn, Avyi ingvb web Lvwj`,
RvnvK web Kvqm Avi Awj` web DKevi Ici|

(9)

Avwji GB `vqv Avjvni KvQ cuwQj Kx-bv Rvbv hvqwb, Ze gyqvweqvi Kvb h_vmgqB cuwQj| gyqvweqv Rygvi bvgvRi
Rb LyZevq bZzb wKQy AvqvZ mshvRb KiZ Zvi mUvwiK wb`k w`jb| gyqvweqv mw`b _K AvBb Ki cwZ
evi LyZevq, bex cwievi A_vr Avyjvn Beb Avevm, nRiZ nvgRvn, nRiZ Avwj, nRiZ dvwZgv, nRiZ nvmvb I
nvmbK Awfkvc `qv evaZvg~jK Ki `b| nhiZ Ryi Beb Avw` bvgi GKRb mvnvwe gyqvweqvi G Av`k Agvb
Kivq gyqvweqv ZuvK gZz` `b| Avgiv GLvb wewk Bmjvwg cwZ Aveyj Avjv g`yw`i LjvdZ I ivRZ M _K
D NUbvwU mswvKvi Zzj aiwQ 22 : nhiZ gyqvweqvi (ivt) kvmbvgj LyZevq cKvk wg^vi nhiZ Avwj (ivt)-Gi
jvbZ (AwfmvZ) Ges MvwjMvjvRi wmjwmjv i nj AbKB AwZ K Pzc Ki _vKZb| wK Kzdv bMixZ bexwRi
AbZg mvnvwe nRiZ Ri Beb Avw` (ivt) gyqvweqvi G wb`k cZvLvb Ki nRiZ Avwji (ivt) cksmv KiZ jvMjb|
nRiZ gywMiv (ivt) Kzdvi Mfbi _vKvjxb mgq Beb Avw`i Kvb Amyweav nqwb KviY ZLbI Kzdvq Lyrevq Awfkvc `qvi
cPjb i nqwb| wK emvivi Mfbi nRiZ wRqv`i (ivt) Avgj KzdvK hLb emvivi Afy Kiv nq, wRqv` (ivt)
Rygvi LyZevq nRiZ AvwjK Awfkvc `qv i Ki `b| Ri Beb Avw` (ivt) Gi cwZev` Kijb| GKw`b Beb
Avw` (ivt) nRiZ whqv`K Rygvi bvgvR `wi Ki bv Avmvi Rb mZK Kib| nRiZ wRqv` (ivt) Beb Avw` I Zuvi
12Rb mx-mv_xi Ici wg_v `k`vwnZv I Lwjdv gyqvweqvK Awfkvc `qvi AwfhvM Gb Zv`iK MdZvi Ki

20
BDmyd Avwj Ab~w`Z AvqvZwU nQ : Relate to them the story of the man to whom We sent Our signs, but he passed them by:
so Satan followed him up, and he went astray. (7:175).
21
BDmyd Avwj Ab~w`Z BsiwR AvqvZ `ywU nQ : The similitude of those who were charged with the (obligations of the) Mosaic
Law, but who subsequently failed in those (obligations), is that of a donkey which carries huge tomes (but understands them not).
Evil is the similitude of people who falsify the Signs of Allah: and Allah guides not people who do wrong. Say: "O ye that stand
on Judaism! If ye think that ye are friends to Allah, to the exclusion of (other) men, then express your desire for Death, if ye are
truthful!" (62:5-6).
22
mvBq` Aveyj Avjv g`yw`, (Abyev` : Mvjvg mvenvb wmwKx), LjvdZ I ivRZ, AvaywbK cKvkbx, XvKv, 1985, cv 162-
163|

30
k (i n- o p nt)

gyqvweqvi wbKU wmwiqv cvwVq `b| gyqvweqv 51 wnRwiZ Awfhy 8 RbK gZz` kvw `b| Zv`i GKRb mv_x nRiZ
Avyi ingvb Beb nvmvbK nRiZ gyqvweqv Mfbi wRqv`i wbKU diZ cvVvb| wRqv` ZuvK Rxe gvwUZ cuyZ
djb|

hvnvK, mjbi msev` b Kzdvi RbMY KqK `j wef nq hvq| nRiZ Avwj PvL AKvi `LZ jvMjb|
gyqvweqvi mv_ mw vcbi ARynvZ LvivBR Mv mivmwi Avwji wei we`vn NvlYv Ki w`jv| gac_ weRqY
hy _vwgq `qvq AviK `j Amw cKvk Kijv| AbK cKvk ejvewj KiZ jvMjv gyqvweqv GKRb my`,
kwkvjx kvmK| w`b hZ hvq, gyqvweqvi `j eo I kwkvjx nZ _vKjv Avi Avwji LjvdZi cvPxi fO GKwU GKwU
Ki BU Lm coZ _vKjv| wK Avwj _g hvIqvi cv bb| gynv`i (`t) i Zuvi wkiv-Dcwkivq| nRiZ Avwj
giYcY cwZv Kijb, G Acgvbi cwZkva beb| we`vnx Pigcx gjev`x (Extermist Fundamentalist) LvivBR
ev LvwiwR `j Avwj I gyqvweqv DfqK cZvLvb Ki wbR^ GKwU `j MVb Kijv| Zviv Avjvni KzgZ, Kvivbi kvmb
Kvqg KiZ Pvq| Zv`i gZ Avwj I gyqvweqv `yRbB Kvivb-weivax kvmK| wmd&wdbi hy ch Giv Avwji cB
wQj| hnZz Avwj, gyqvweqvi gZv GKRb weagxi mv_ kvwPzwZ `LZ KiQb Ges ivR kwiqvi AvBb cwZv
KiZ e_ nqQb, myZivs Zv`i `wZ nRiZ AvwjI GKRb weagx| LvwiwR `j nviviv bvgK GKwU Mvg mgeZ
nq Zv`i gZv`k cPvi KiZ jvMjv| wKQyw`bi gaB Zviv GK fqi mvmx Rwev`x `j cwiYZ njv| Zv`i
mv_ wfbgZ cvlYKvix`i evwoNi Avb cywoq, gvbyli Mjv KU, Rxe gvwUZ cuyZ, wbwePvi nZv Ki mviv
GjvKvq vmi mw Ki `q| nRiZ Avwj w`em-iRbx K Ki, evwo evwo Nyi ZvewjM Ki wKQy jvKK cybivq wmwiqv
AvgYi Rb ivwR KwiqwQjb| wZwb `Ljb, GLb Zuvi mvgb wmwiqv AvgYi Pq we`vnx LvwiwR `jK `gb Kiv
AvekK nq MQ| Gw`K LvwiwRiv cwZve nqQ, gyqvweqv, Avwj I Avgvi Beb Avm GB wZbRbK nZv bv Kiv
ch Zviv Ni wdieb bv| Zv`i kvMvb njv jv K&gv Bjv wjjvn A_vr Avjvni kvmb Qvov Kvbv kvmb bvB| Zv`i
gZ me gywgb gymjgvb hLb mgvb, GK Avjvn eivei ZLb Kvbv LwjdviB `iKvi bB, Kvbv gvbyli nvZ evqZ
MnYi bB Kvbv cqvRb| RbmvaviYi viv wbevwPZ kvmb-cwil`i nvZ _vKe `k kvmbi `vwqZ| nRiZ Avwj
Zv`i KvQ jvK cvVvjb, eySvZ Pv Kijb h, wZwb Kvivbi Ljvd Kvbv KvR Kib bvB| ewMZ c wjLjb,
ivR Avjvni AvBb cwZv KiZ mKj AvM gyqvweqvK asm KiZ ne| Avi G Rb Zvgv`iK Avgvi mv_
hvM`vb Ki gyqvweqvi wei Rnv` AskMnY Kivi Avnvb RvbvwQ| Zviv cvv Di w`j, Avwj Avcwb Kvivb
AgvbKvix, Avcwb Kvivb eySb bv| nRiZ Avyjvn Beb Iqvnvei bZZ we`vnx LvwiwR `j, Zv`i NuvwU vcb
Kijv evM`v` _K 12 gvBj `~i bniIqvb bvgK vb| emvivmn wewfb GjvKv _K wKQy jvK Gm Zv`i mv_
hvM`vb Kijv| 12 nvRvi m`mi LvwiwR Rw `j GLvb _KB ivi me LvwU Bmjvwg AvBb evveqb Kie| Zv`i
g~j g njv ivRi mKj mgmvi dqmvjv Kie GKgv Kvivb|

LvwiwR`iK wbR `j AvbZ mKj cKvi Pv Ki nRiZ Avwj e_ nq 60 nvRvi mb wbq wmwiqv AvgYi hvv
c_ bvLvBj-Gi DcZKvq Gm Zvey djb| Avwji KvQ msev` Gj, mvmx LvwiwRiv bvnivIqvb-Gi Mfbi nRiZ
Avyjvn Beb LveeveK gyiwMKvUv KU Lyb KiQ, mv_ Mfbii Amv xZ`vmx I eby-ZvC Mvi wZbRb wbiciva
gwnjvKI AZ wbggfve Zviv nZv KiQ| welqUv Z` KiZ nRiZ nvwim Beb gyiivnK bvnivIqvb ciY Kiv
njv| LvwiwRiv Beb gynivnKI nZv Ki dj| Avwji m`n njv GB gyn~Z wmwiqv AvgY KiZ Mj LvwiwRiv
Kzdv `Lj Ki wbZ cvi| nRiZ Avwj LvwiwR`i wei hyi cwZ wbjb| 38 wnRwii mdi gvmi 9 ZvwiL
LvwiwR`i mv_ Avwji hy nq, hv BwZnvm hy bniIqvb ev Lvj-hy bvg AwfwnZ| Avwji kwkvjx mbMY AwZ
Amgqi gaB LvwiwR`i 12 nvRvi m`mK Zv`i Zjvqvii wbP KZj KiZ mg njb| gv 9Rb LvwiwR
cjvqb Ki cvY euP wMqwQj| HwZnvwmK Sir William Muir-Gi fvlvq : The Snake was scotched, not killed. eQi
`yqK ci 40 wnRwiZ GB 9 Rbi wZbRb wgj nRiZ AvwjK gmwR` cvY Lyb Ki|

LvwiwR`iK nZv Ki Avwj fewQjb GKUv Avc` Mjv, Gevi wmwiqv AvgY KiZ Avi Kvbv Amywea bB| wK
wewa evg, Avwji mbMY Avi KvbvgZB hy KiZ ivwR njv bv| nRiZ Avwji wekvj gymwjg mvgvRi AwacwZ
nIqvi ^c fO Pzigvi nq hvq| fM `q Kzdvq wdi wMq Avwj wbRi jvKRbK fxi-Kvcyil ej wavi w`q kv
nq hvb| Gw`K Avwji GB bxieZv nRiZ gyqvweqvi gvUB fvj jvMjv bv| gyqvweqvi `p msK, Avwg mB w`b nev

31
k (i n- o p nt)

kv, hw`b RMZi gy evZvm wbtkvm bqvi gZv nvkwg eski KD _vKe bv| gyqvweqv Rvbb GLb Avwj I
gyqvweqvi ga wmsn I QvMji eeavb| gyqvweqvi evev Avey mywdqvb ejwQjb, ki cwZ cwZkva bqvi myhvM GKw`b
AvmZI cvi| c~Y cwZkva bqvi GLbv wKQyUv evwK| myZivs `yej QvMji kwI Avwji AvQ wKbv cixv KiZ
gyqvweqv w`K w`K Qv Qv mbv`j cvVvjb| AvR _K KqK hyM c~e wVK hfve bex gynv` ivZi AKvi GKwU
GKwU Ki Avie Agymwjg Mvi Ici AZwKZfve nvgjv Ki Zv`i mnvq-mw `Lj KiwQjb, gyqvweqvi mbMY
mfveB GKi ci GK Avwji c`kmg~n `Lj KiZ jvMjv| Bmjvgi Rbf~wg I bex gynv`i ivRavbx gw`bv AvgY
Kivi Rb mvnvwe nRiZ gyqvweqv (ivt) nRiZ evkviK mbvcavb Ki GKwU kwkvjx `j gw`bv cvVvjb| nRiZ
evkvii mbevwnbx `vbei gZv AvgY Ki em gw`bvi gvbyli Ici| Zviv wYKi gaB mvaviY gvbyli Nievwo
fO ZQbQ Ki `q| fxZ-m gw`bvevmx webv hyB gyqvweqvi mbevwnbxi KvQ AvZmgcb Kijv| weRqx evkvi
gw`bvevmxi Dk ejjb, gw`bvi jvK hw` AvR Lwjdv gyqvweqvi wb`k wbq bv AvmZvg, Avjvni Kmg gw`bvi GKUv
cyilI Avwg RxweZ ivLZvg bv| mbvcwZ evkvi, bex gynv`KZK ewb gyvwjK Mvi Ici AvgYi Zzjbvq
gw`bvevmxi Ici Akl KiYvB Kijb| mw`b bex gynv` ewb gyvwjK Mvi GKUv cyilKI RxweZ ivLb bvB,
Dci Zv`i mKj bvix`iK e`x Ki Zuvi mbvevwnbx`i ga wewjq w`qwQjb| gw`bv Rq Ki evkvi, Zvi `j
wbq Bqgb `Lj KiZ iIqvbv njb| gw`bv cZbi msev` cq nRiZ Avwj KvR evNi gZv wKQyY MRb
Kijb| KD Zuvi K_vq KYcvZ Kijv bv| gw`bvi gZv GKB cwZZ AvgY Ki mbvcwZ evkvi Bqgb `Lj Ki
bb| Ze mLvbKvi Mfbi nRiZ Ievq`yjvn Beb Avevm (ivt) evav c`vb Kivq ZuvKI Zuvi QvU QjK evkvi nZv
Kib|

QvU QvU ivRjv `Lj Ki nRiZ gyqvweqv (ivt) Gevi `w djjb wgkii Ici| mbvcwZK wb`k w`jb, Zvgiv
wgkii Mfbi Avey eKii cy gynv`K nZv KiZ cvie bv, ZvK e`x Ki Avgvi KvQ wbq Avme, Avwg wbR nvZ
Zvi wePvi Kiev| DjL, Avey eKi gw`bvi Lwjdv nIqvi ci, nRiZ Avey mywdqvb Zuvi cy gyqvweqvK ejwQjb, GB
Avey eKi Zvgvi `yB fvBqi nZvKvix, Avgvi wekvm Zzwg GKw`b Gi cwZkva be| gyqvweqvi m`n wQj Avwj Kzdv
_K mb cvwVh wgki iv Kivi Pv Kieb| wK Avwji c Zv me nqwb| myZivs wgki `Lj KiZ gyqvweqvi
mbvevwnbxi Zgb eM cZ njv bv| Avey eKii cy gynv`K e`x Ki gyqvweqvi KvQ wbq Avmv njv| gyqvweqv
Vvv gv_vq gynv`K ejb, ZvgvK Ggb gZz Dcnvi `ev hv Lwjdv Dmgvb nZvi Pq fqi, Zievwi I ekvi
AvNvZ gZzi PqI K`vqK| nRiZ gyqvweqv Avey eKii cy gynv`K Mvavi Pvgovq gywoq eve`x Ki ZvZ Avb
awiq `b|

gyqvweqvi gb AvQ, e`ii hy Zvi wcZv Avey mywdqvbi wei GB Avey eKi, Zvi cy gynv` I Zvi Kbv Avqkv
AskMnY KiwQjb| G KviYB gyqvweqv mw`b Rvgvj hy nRiZ Avwji wei wewe AvqkvK mvnvh Kibwb| wnRwi
40 mbi igRvb gvm| LvwiwR `ji wZbRb jvK nRiZ AvwjK nZvi Dk gmwR`i cvk Aevb bq| Avwj
gmwR` _K ewiq vicv Avmvgv kvwei I Avyi ingvb Beb gyjRvg, nRiZ Avwji gv_vq wel gvLvbv Zjvqvi
w`q mRvi AvNvZ Ki| wKQyw`b ciB 661 wLv (40 wnRwi, 17B igRvb, evi) nRiZ Avwj Zlw eQi eqm
Kzdvq kl wbtkvm ZvM Kib| Gw`K nRiZ AvwjK nZv KiZ wMq Avyi ingvb Beb gyjRvg MdZvi nq RbZvi
nvZ| Avwji gZzi ci Zuvi eo Qj nRiZ Bgvg nvmvb (ivt) wcZvi nZvKvix gyjRvgK evq fi Rj AwMKz
wbc Kib|

wcZkvK KvZi nRiZ nvmvb (ivt) evevi kvKmfvq ejb, AvR Ggb GKwU cwe gvm bexwRi k gvbylwUK NvZKiv
nZv Kijv, h gvm Kvivb kwid bvwRj nqwQj| h gvm nRiZ CmvK (Avt) Avjvn AvKvk Zzj bb, h gvm
nRiZ gymv (Avt) Zzi cvnvo Avjvni mv_ K_v ejb| Kvivbi kvmb cwZvi bvg mvmxiv Kvivb jLKKB Lyb Ki
djjv| DjL, nRiZ Avwj bex gynv`i cvk cvk _K Kvivbi evYx wjLZb| nRiZ Dmgvb hLb Kvivb
msKjb Kib AvwjK msKjb KwgwU _K ev` `qv nq| 33 mvbi RbK, nRiZ Avwj Rxeb Zuvi c_g x dvwZgvi
gZzi ci Aviv 8 Rb igYxi cvwY MnY KiwQjb|

32
k (i n- o p nt)

nRiZ Avwj `ywbqv Qo Pj Mjb, wK gyqvweqv Avwj cwievii wcQy Qvojb bv| nRiZ nvmvb (ivt) NigyLv wbixn,
mij, ^fvei gvbyl wQjb| ivRbxwZ ev gZvjvfx wQjb bv, Ze kvbv hvq bvixjvfx wQjb| nRiZ Avwji fMYi
Pvc c_g A^xKvi Ki, ci AwbQvKZfve LjvdZ MnY Kib| nvmvbK gZv _K mivbv GLb nRiZ gyqvweqvi
Rb gvwUi cyZyj fvOvi gZvB mnR| GK bvMvo `xN wZb hyMi kvmbKvh cwiPvjbvq ` gyqvweqv mejv KvR Kib
mycwiKwZfve| wZwb Rvbb ag AwkwZ I `yej gvbylK auvKv `qvi GKwU mnR A_P kwkvjx A, Zv w`q
DbZkxj ivMVb ev MYKjvYgyLx Kvbv KvR mvab nq bv| ZvB gvS-gvS wZwb cqvRb Lye mZKZvi mv_ ag
eenvi KiZb, wK iv cwiPvjbvq agi avi KvQI hZb bv| eis wZwb cvkeZx wLvb ivR evBRvbUvBb,
Avigvwbqvi iv cwiPvjbv cwZ AbymiY KiZb| cieZxZ H mKj GjvKv `Lj Ki e wLvb I wfb agvej^x
jvKRbK ivi iZc~Y c` wbhy Kib| eRvwZK mwwjZ cPvq, ivRZi Av`j MYZvwK cwqvq nRiZ
gyqvweqv, agwbic GK kwkvjx iv Mo Zvjb| hyKvjxb KwVb `yhvMc~Y mgq wmwiqvi RbMY memgq Zv`i
bZvi cvk _K mg_b w`qQb| cvi nRiZ Avwji agZvwK Nybaiv cuPv mgvR eevq gvbyl Abvv Gb `j
`j gyqvweqvi `j AvmZ _vK| nRiZ Avwji GKv eva mbMY, GgbwK bex eski nRiZ nvmvbi AvcbRb Pzwi,
`ybxwZ, wg_vPvi Rwoq cob| nvmvb GKw`b `ytL Ki ejb, GB `ywbqvq bexi Av`k, Kvivb-nvw`mi Abymvix GKRb
gvbylI wK euP bB?

nRiZ gyqvweqv Kzdv I emvivi Aev ciL Kivi j `yBRb Pi cvVvjb| GKB mv_ Kzdvi A`~i 60 nvRvi mb
gvZvqb Ki nvmvbK, cgvidZ Rvwbq w`jb, ^Qvq AvZmgcb Kiv, bBj Ai gvag Kzdv `Lj Kiv ne|
nvmvb Zuvi wcZvi iwZ 40 nvRvi mb _K, nRiZ KvqmK mbvcwZ Ki 12 nvRvi mb gyqvweqvi gvKvwejvq
mxgv cvwVq w`q, wbR cvimi cvPxb wejvmej Kzmyg Kvbb wekvg bb| wekvgiZ Aevq nvmvbi KvQ Lei Gjv
mbvcwZ nRiZ Kvqm Avi euP bB| mbMY iYf w`q cjvqb KiQ| cvwjq Avmv nvmvbi wbRi mb I wez
RbZv `uo Gm Zuvi igi Zuvey wQo-fO, wQbwfb Ki Zv`i gbi vf I NYv cKvk Kijv| h gLgj KvcU
em wZwb Avqk Avivg KiwQjb, GKRb jvK nuPKv Uvb KvcUwU DwVq bq| Zviv nvmvbK Kvdi-gykwiK ej
Mvwj w`Z jvMjv| Aev eMwZK `L nRiZ nvmvb cvwjq AvZMvcb Kijb| fxi, Kvcyil, bvixjvfx nvmvb,
gyqvweqvi KvQ msev` w`jb, wZwb webv hy `ywU kZ AvZmgcb KiZ ivwR| kZbvgvq nRiZ nvmvb wjLjb : (GK)
Kzdvq evevi cwK mw, ivR^LvZ RgvKZ mvbv-`vbv, UvKv-cqmv AvgvK w`Z ne, hvZ evwK RxebUzKz KvUvZ
AvgvK Avw_K mgmvq coZ bv nq; (`yB) Avgvi evev I Avgv`i cwievii bvg Rygvi bvgvR LyZevcvV Awfkvc `qv
e KiZ ne|

gyqvweqv BQ Kij ejc~eK Kzdv `Lj KiZ cviZb| Kzdvi mvgvb abi wccvmv gyqvweqvi bB, AvQ bex gynv`i
eski icvb Kivi bkv| eywgvb gyqvweqv AcqvRb Zuvi GKwU mbI nvivZ ivwR bb| nvmvbi `yUv kZB wZwb gb
wbjb| Ze wZxq kZi evcvi ejjb, ivxqfve Avwj cwieviK Awfkvc `qvi evaevaKZv DwVq `qv njv, Ze
RbMY hw` ^Qvq Zv PPv Ki ZvZ miKvii wKQy ejvi _vKe bv| nRiZ Avwji A mg_K, euP _vKv Aewk
wkqv`i cvb ew ^v_ci nvmvb wdi ZvKvjb bv| ivR^ wKQy m` wbq ^cwievi gw`bvq Pj hvb| Kzdvq nvmvb
AvZmgcb Kivi wKQyw`b AvMB, emvivi Mfbi (bexeski) Ievq`yjvn Beb Avevm (ivt) nRiZ gyqvweqvK wPwV wjL
AvZmgcb Ki Zvi `j hvM w`qwQjb| Beb Avevm (ivt) ivxq m` Pzwii AwfhvM Avwji hyMB Awfhy
nqwQjb| ^Qvq emvivi Mfbic` ZvM Kivi AvM ivRfvvi k~b Ki wbq hvb| gyqvweqv GLvbI Am njb bv|
GLb ay nvmvb Avi nvmbi cvY `yUv nvZ GjB nq| gyqvweqvi wgkb m~Y KgwcU|

mg Avie weki GKQ AwabvqK mgvU gyqvweqv ivRKxq ek Kzdvq cek Kijb| RbMY cdzjwP dzji gvjv w`q
ZuvK eiY Kijv| Kzdv bMixK emvivi Afy Kiv njv| `vg njv gymwjg mvgvRi ivRavbx| Gevi Mvcb
mKji AMvPi KuvUv w`q KuvUv Zzj wbjB nq| nRiZ gyqvweqv (ivt) Pii gvag, nRiZ nvmvbi x Rvq`v webZ
AvkvZ web KvqmK Rvwbq w`jb, Rvq`v hw` Zvi ^vgx nvmvbK nZv KiZ cvi, Zvnj ZvK GKj w`invg
cyivi `qv ne Ges Lwjdvi cyeay Ki ivRcvmv` wbq hvIqv ne| GKw`b nvmvb ivRv wQjb| Rvq`v Zvi ^vgxK
`ya wel wgwkq BdZvi KiZ `b| wel cvbi Pwjk w`b ci 670 wLv Aviwe 50 wnRwii mdi gvm nRiZ nvmvb

33
k (i n- o p nt)

(ivt) BnjvK ZvM Kib| Rvq`v ^vgxK nZv Ki hLb gyqvweqvi KvQ Zvi cyivi `vwe Kijb, gyqvweqv Rvq`vK
GKj w`invg cvwVq w`q ejjb, ^vgx nZvKvix gwnjvK Avgvi cyeay evbvZ cvwi bv|

gyqvweqv Gevi fvejb, wbR gZvq _vKZB, ivxq gZv DgvBqv eski nvZ ivLvi wPivqx e`ve KiZ ne|
c_g wek eweMi mv_ AvjvPbv Kijb| ^cy GwR`K ivRcy NvlYv w`q ivRZ Kvqg Kieb| welqUv mviv
`k Zzgyj Avjvob mw Kijv| nRiZ gyqvweqv Zuvi cy GwR`K ivRKzgvi bv Lwjdv NvlYv w`qwQjb Ges
MYZvwK cvq RbMYi mg_b, bv ej cqvM Ki cyi nvZ ivxq gZv AcY KiwQjb, G wbq HwZnvwmKMYi
ga mxgvnxb gZvweiva `Lv hvq| Avgiv ce msw ivLvi j `y-GKwU D`vniYi cwZ AvjvKcvZ Kiev :

Beb Lvj`yb (Ibn Khaldoun) Zuvi Qayd Al-Shareed min Akhbar Yazeed eBqi 70 cvq ejQb : Mu`awiyah
was eager for peoples agreement to give allegiance to his son Yazeed. He resolved to take allegiance to Yazeed as a
crown prince. So he consulted the grandest companions, the masters of the people and the districts governors. They
all accepted. Delegations from the districts came with acceptance to give allegiance to Yazeed. Many Companions
gave him the allegiance as well. Hafij Abdul ghoni says,`His (Yazeeds) caliphate is reightful, sixty of the
companions of the prophet give him the allegiance. Abdullah Ibn`Umar was one of them.

GB Z_vbyhvqx bexi mnPix 60 Rb mvnvwe ^ZtZfve gyqvweqvi cve mg_b KiwQjb, myZivs GwR`K Bmjvg
weivax ejj mvnvwe`iKI Acgvb Kiv ne| nq GwR` I mvnvweMY mZi c_ wQjb, bv nq h Aciva GwR` `vlx,
mB Aciva mvnvweMYI `vlx|

gyqvweqv Zuvi cy GwR`K ejb,

O my son, I have arranged everything for you, and I have made all the Arabs agree to obey you.
No one will now oppose you in your title to the caliphate, but I am very much afraid of Husayn
Ibn Ali, Abdullah Ibn Umar, Abdur Rahman Ibn Abu Bakr, and Abdullah ibn Zubayr. Among
them Husayn Ibn Ali commands great love and respect because of his superior rights and close
relationship to the Prophet. I do not think that the people of Iraq will abandon him until they have
risen in rebellion for him against you. As far as possible, try to deal with him gently. But the man
who will attack you with full force, like a lion attacks his prey, and who will pounce upon you,
like a fox when it finds as opportunity to pounce, is Abdullah Ibn Zubayr. Whenever you get a
chance, cut him into pieces. (`e : BK` Avj dvwi` (Iqd all Fareed), fwjDg 4, cv 226)|

Avyjvn Beb RyevqiK GwR` KU KzUiv UzKiv KiwQjb wKbv Rvbv hvqwb Ze wcZvi Am~Y KvRwU wZwb c~iY
KiwQjb| GwR` AZ bksm, AgvbywlKfve nRiZ nvmbK (ivt) Kvievjv cvi ^cwievi nZv Kib| gjvbv
mvC` KzZzei jLv Social Justice in Islam (Aviwe fvmb Adalah al-ijtima iyah fi al-Islam) eBq Avgiv AviI `LZ
cvB 23 :

After the oath was taken to Yazid in Syria Mu`awiya gave Syed ibnAas the task of gaining the
acceptance of the people of the Hejaz. This he was unable to do, so Mu`awiya went to mecca with
an army and with full treasurey. He called together the principal Muslims and addressed them
thus: You all know that I have lived among you, and you are aware also of my ties of kindred
with you. Yazid is your brother and your nephew. It is my wish that you take the oath of
allegiance to Yazid as the next Caliph; then it will be you who will bestow offices and depose
from them, who will collect and apportion money. He was answered by Adullah ibn Zubair, who
gave him a choice of three things to do, first he might do as Allahs Messenger had done and
appoint no successor, second he might do as Abu Bakr had done and nominate a successor, third
he might do as Umar had done, and hand over the whole matter to a council of six individuals,

23
Sayyid Qutb, Social justice in Islam, Islamic Publications International, New York, USA, 2000, Page 209-210.

34
k (i n- o p nt)

none of whom was a member of his own immediate family. Mu`awiyas anger was kindled, and
he asked Have you any more to say? No. Mu`awiyas turned to the remainder of the
company And you? We agree with what Ibn Zubair has said, they replied. Then he addressed
the meeting in threatening terms: The one who warns is blameless. I was speaking among you,
and one of you was bold to get up and call me a liar to my face. That I will bear and even forgive.
But I stand to my words, and I swear by Allah that if any of you speaks one word against the
position that I take up, no word of answer will he receive, but first the sword will take his head.
And no man can do more than save his life.

Thereupon the commander of Mu`awiyas guard ordered two to stand over each of the nobles of
the Hejaz who opposed him and to each he said, If your man leaves his guards to speak one word,
either for me or against me, then let the guards strike off his head with their swords. Then he
mounted the pulpit and proclaimed: These men are the Leaders and the choicest of the Muslims;
no matter can be successfully handled without them, nor can any decision be taken without their
counsel. They are now satisfied to take the oath to Yazid and have indeed already taken that oath
by the name of allah. So the people took the oath. (Clr mswcZ)|

gjvbv nRiZ iwm` AvLZvi (`Iew`) Zuvi ZvnRxe AvIi Zvgvyb Bmjvg eBqi 1g cvq DjL Kib, nRiZ
gyqvweqv (ivt) mvaviY gvbylK Rvic~eK GwR`K Lwjdv gvbZ eva KiwQjb| GKB ee cvIqv hvq wmwiqvb jLK
nRiZ iwm` iRvi BgvgvZzj DRgv eBqi 99 cvq| AavcK mvBq` AvKei Gjvnvev`x gymjgvb Kv DiR I
RvIqvj Mi 53 cvq Ges mvBq` Aveyj Avjv g`yw` LjvdZ AvIi gyjwKqvZ cv 164-165 eBq, DfqB
gyqvweqvK Abvqfve Rvic~eK GwR`K Lwjdv gvbZ eva Kivi `vq Awfhy Kib| 24 (`e : LjvdZ I ivRZ,
cv 150-152)|

Ze myLi K_v njv, Kvbv cKvi msNvZ, cvYnvwb QvovB nRiZ gyqvweqv Zuvi ivRZ Kvqg Kivi BQ mdjfve ev
evqb KiZ ciwQjb| 680 wLv gyqvweqvi gZzi ci, GwR` Zvi wcZvi jvwfwl nb| DgvBqv esk 661 _K
750 wLv ch GK bvMvo cvq 90 ermi ivRZ KiwQjb| ZvB nRiZ gyqvweqv (ivt) Avie wek DgvBqv ivRZi
cwZ wnmeB wPiiYxq nq _vKeb|

AmZ, wg_v, cZviYv, ceYvi Dci wfw Ki h Bmjvwg mvgvRi Afy`q, RMZi AMwYZ wbiciva wk-bvix-cyili
i cvb Ki hvi weKvk, cvmv` loh Zvi euP _vKvi AeavwiZ Aavq, Awbevh Aej^b|

Abvb mnvqK Mcw


(1) Aveyj dRj, nRiZ Avjx, Avng` cvewjwks nvDm, XvKv, 2003|
(2) gynv` eiKZzjvn, nRiZ Imgvb, Avng` cvewjwks nvDm, XvKv, 1994|
(3) mi mq` Avgxi Avjx, G kU wnw Ae mvivwmbm, gwjK ev`vm, KwjKvZv, (c_g cKvk 1992), 2005|
(4) Sir William Muir, The Caliphate: Its Rise, Decline, and Fall, Revised edition by T. H. Weir. John Grant,
Edinburgh, 1924; The internet version can be read at: http:// www.answering-
islam.org/Books/Muir/Caliphate/
(5) Muhammad b. Yasr Ibn Ishaq, Sirat Rasul Allah, The Life of Muhammad, (translated in English by A.
Guillaume), Oxford University Press, London, 1955, 2004.
(6) Abu Jafar Muhammad ibn Jarir al-Tabari, The History of Al-Tabari, Vol. 17: The First Civil War: From the
Battle of Siffin to the Death of Ali. Translated by Hawting, State University of New York Press (SUNY),
N.Y., USA.
(7) Abu Jafar Muhammad ibn Jarir al-Tabari, The History of Al-Tabari, Vol. 18: Between Civil Wars: The
Caliphate of Mu'awiyah AH 40-60. Translated by .Morony, State University of New York Press
(SUNY), N.Y., USA.

24
S.A. Mawdudi, Khilafat wa Mulukiyyat, published by Idara Tarjuman ul Quran, page 164-165

35
k (i n- o p nt)

(8) Saiyid Safdar Hosain, The Early History of Islam, Vol 1 & 2, Low Price Publications, Delhi, India, (First
Published 1933), Reprinted 2006.
(9) Syed Ameer Ali, The Spirit of Islam, Low Price Publications, Delhi, India, (First Published 1923),
Reprinted 2002.

36