You are on page 1of 253

( )

!" #
% $

* + , -./ () '' &


% 1' 0&

% 45 6 7 , ' $ $ *2 3

; 1 ; : 1 8 45 7 9
% -.< = > 5? $$1

. $& :/0/ 2 A -" 2 5 @A


:

( ) + 2 = => ? D 5 -
I> J H= 3 -" # 2 8 -./ 5 = -* G=
. K- 2 * K

97K + K- 2 => ? I K
+ ; L+ 4 -* G= ($) 2 * K
87+2 @A72 ; * K => 6 K 8 * 9 ,4
. ($) 2
( )

(0) + +2 = => ? I -
# 2 8 -./ = (GMP) 2 # 5 H -* G=
+* M 5 3 -" # 2 8 -./ =; N5 3 -"
. ($) 2 # O K- 2 G4 =

9 2 + A +> = N5 6 K- 2 #2 -
. *Q 4 7 9 A 2R - ? P- 5 9 K K

+ 7 9 6 3 -" 9 = >R ? I -
+ 6+ $$1 ; 1 ; : 1 8
.6 S-J A * " -* T *)8

+ + L ; 5 #3 = -J ) -
.S ) T

$& :/0/ $ = @ 4

!" # " .
( )

( )

: ( food additives)
!" #$
%& % ' ( )* +& $ ,- . $ )-/ 0 ) -1 % % *
$ ) ;% < % $ 9-+ % $ 2 34 $ 5-36 % * )-37 8 90: %
$=> ) - 3 ?% ; 3 =<;- $ "<;- -@ % $ =73% $ A-" %
D % B3 $9 C
" E F "% "% )* + % % $ B? " % +- A-9< % (
D 3- $ )-/ % G -1
: ( Maximum use level )
M F ) -/ 0 ) ; $ % * )% <F% )* + % "% @- 9 " $
)* + % "% 9;% 3 9 <- N % )O -3 C "
D % 9; "- /

: (GMP) ! "
% - <- % S% 61$ ; %& 9->-
D 5-36 "% -;% B 9 "% 7 O )* + %

: Food Colours (Colorants) $%& ! #


9 < $ "% < $ - " % 89F ) <OX% A +
B 3 % => . <O"% @- % B 3 % $ * )-/ 0
N-% % #9 : )-<- O% 9 6 % $ )-/ % % 8< % )-<- O%
. <O"% @- % B 3 % $ )-/ 0 % 3 A9 < %
( ) !

) -/ % % -" =6 % B - 9 % B 9+ %*
#Z % )-/ - - $/ )-<- O =/ #9 : )-<- O% 9 6 %
9 < ) -9O<% $ ) -/ % B 3 % @- B 6 [S %&
. %:
: Unprocessed Foodstuffs ( "% ()& '

#9( ; 9-- , %& # Z );% < #$ % , - % )-/ 0 (


_ 9;& - F% ( =E * )-/ 0 )- : % *
)/@; 5-O7 : =? )" < 9-0 ) <O$ !% 09 9 < ) <O: "
-9 # - ; 5-9 - ; A-E3 9->7 9* )-F>
. b- O )/ <
: Carry d Over *

9 j 0 G -%& % G * +h i96 9-0 ($) 0 %& A-+$ &


3 k 3% b 9 % % h* G-%& % )* +h i96 ( 9? $ $ b )
. Carry Over 73 )% % ( * "% 9 <- G-* "% ; l -

"% ; 9E - )-"- % B - 9% OF% 5+9% )- 0$ )% *


. = 73 %
: ( Preservatives ) , +

# % A "% - )-/ % B ; 3 % )- S6 =-O


. )7-1 % B 3/ % G
: ( antioxidants ) ./ ! -

# % A "% - )-/ % B ; 3 % )- S6 =-O


. "% AS ( % m3@ =? C% G -
" ( )

: ( carrier solvents !1$ 2 1 ) ( carriers ) 0


)* + 1 =- < $ B- > $ A-F $) 4
( 37 9?$ #$ % - $ ) )-37 % F-E N % ) 3 $
. * +& % =- =;$
: ( acidity regulators ) ! , 3
. / % 2 3 % )- 1 $ )+ O +% $ =- < %
: ( antidcaking agents ) 4 ( !
. M6% %& / % 2 3 % B - =- =-"7 %
: ( antidfoaming agents ) %" !
. 09% 8-F $ 53 %
: ( emulsifiers ) 1
- - N3 ; O-" " )E* % $ - % =<;
. B-@% % =? O" 9? $ $
: ( flavor enhancers ) 2. ! 55( #
. / 02 3 * 9* % ) / 9% $/ <O% @-@< %
: ( foaming agents ) %" ! 6 '
. b"6 $ =/ / 02 3 * @ "% N3 ; 9 > 3 %& # Z
78 $9: ; 5 2 1 ) ( glazing agents ) ! 6 *
: ( lubricants
" * +& 3 )-1 SO )7 O $ 5 9 E O<
. / 0 2 3 % ;9 % lO %
: ( packaging gases ) 81( ! 5 % +
)* +& 3?$ $ < $ =1 <% = A+ % 3? B@0
. <% = / % 2 3%
( ) #

: ( raising agents ) ( " -


; -@ % % @ % 9-9 " =< % )- 9 $
. M-* % $ / ;<%
: ( sequestrants ) ! < 5 0
. )-@"F% B 3 -: 5 7< )-/ - - B 9 =- > " =<
: ( stabilisers ) 1= 3
-: $ % & '( ) * + + +, -+. / 01 2 ./ 34 3 $5
O" 9? $ $ - - N3 ; O-" " EF % " = < (t
. / 02 3 *
. / 02 3 * ; % "% -@ $ v ;9& $ B ? " = < (u
- => - % * O 9 % 9 1 -@ " = < (w
3 % @;$ O 9 - % B 3- 9 % - )<O 7 % O 9%
. G"- > &
: ( thickeners ) ( , : ) =
. '( ) * 8&- 3 -
: (seasoning ) 2. !
. $ * & ? @ :A & B %1C $ % & D 'E :4 3;/ &< =+>
: (condiments ) >1
FG & ;G+ FGAH GIJG H & K 01 0+0 ? + 4 L > :4M N D '(
. J H O& * P&N
? = 1 ) ( flour treatment agents ) 4 ) ( ! 6 #
: ( emulsifiers 1
. -+AR S 8 3+;/* 3 5 &< 3+/H IL> Q
( )

( )

! " ) /
(# $ % &'
( ' -) )* +' , - . . / .
/ / - . - '0
( ) /
' 1 ' ) 1 '2 ( ) /
' 1 3' ) 1 ( ) /
( ) 4*
5
6' 5
' 7
' ; * ' 3 '8) ) 1 91 ' 7
< 6* '
( ) " ' 5 7
' != 7 7
' >
' ! >
$ '2 . ?
$ . ?
9 @ $ . ?
$ . ; ?
( )

( . A A !" . '6) ) $ . 5 ?
# 6) . 5 ?
B , . 7 ?
0C -$ ) @ B , . 7 ?
0@ .. D) 6
( '= . ' < ! ) . > ?
' !" # ' . ? ?
. * D1, $ G ) !" ) F
D' H'/ (D< '2 D
# . - . != # I
# . - '0 . J. # I
C . K= @ < $ 9
' < '
$ / ' ') < L ' ' < 9 < 5

* 9 , ' ') ' <


,' M K0 ' '- 81 '< ) 5
'< ) C .
K 0 . NO ) - '0 < ) 7
F
6 ( '= . " )M . ) P 5
'), . 1 . , * 7
1,9 9 . , * 5 7
1A * 7
. * 7
( )

**. * 7
K) ! ) ' ! K0 8 *) * 5 7
D'91 8 *) * 7 7
@ K '. C > 7
$ ) $ J' ) K , !" ) * * ; . ? 7
6 '2 (! ! &1 3 ') ) !* * . C-
> 7 D; '= OQ - .
* F 7
',Q K0 D ' 6 0 6) I 7
. .
* M ) 6 * ) R 7
(L' @ & ) ' ' ) * . P 7
) 0 . 7
' , * 7
O. ,* % Q #'- ) @ 1 '2 . , 6 7
' 9 ; ( ' A ! 0) @ 0. ' 9 (
O ( 9 '2) !9 ' ) % -/ A
O . ,* % Q #'- ) 1 . , 6 7
( A LO " ' A ! 0" ' 9 ; ' 9
O 9 '2 !9 ') % -/
#' - ) @ = . 1,9 9 6 T , 5 7
' 9 ; 0. ' 9 O. ,* % Q
O 9 !9 ' ) % -/ ( A
O. ,* % Q #'-) 1A 6 7
' ) % -/ ( A ' 9 ; 0. ' 9
. O 9 !9
( )

O . ,* % Q #'-) . 6 7
! 9 ' ) % -/ ( A ' 9 ; 0. ' 9
O 9
) 7
$ %& ' ( $ ) ( ! "
* ' ! + , - .( / ( - 0'1 -% ." 2 3 5 7
" )
$ %& ' ( $ ) ( !
- , % - C0 U 1 D'91 8 *) 7 7
O . ,* % Q #' -) 6 ) ! )
! 9 ' ) % -/ ( A 6 0. ' 9
O 9
) * ( ' )4 5 > 7
' ( $ ) ( ! 6 7 "
8 9 : / ; <= %> 5& 9 %< ? @ $ %&
O . ,* % Q #'-) 6 = .- ? 7
9 !9 ' ) % -/ ( A 6 0. ' 9
A A 6 ) !" ) 6) C V 0 6W O
> 7 - . C0 J@ ( 6
,* % Q #'-) L' @ & ) ' 6 F 7
! 9 ( A ' 9 ; 0. ' 9 O.
' A ! 0 . - ) % - . O 9
R F I ? ? I ?) - . K0 .
(5 R R
,* % Q #'- 6 ) ' 9 JA '9 ' , 6 I 7
) % - ( A ' 9 ; ' 9 O.
( )

' A ! 0 '.- 5 7
( ' ; J= * ) @) J*. # J= * 7 7
$ ) P >
!= 9 6 . . >
'.- + ) A C0 ,' >
( ) ,' >
) 6 * ; . 5 >
. 7 >
" C- $ ) C ' != . 9 . > >
'2 ' ' %>
Y V ... ' '. $ ) . ' , A $ ) 6 $ ) >
7 > 5 > >: 'Z - . K 0 O -
'- * - .
A $ ) >
' , $ ) >
- U C. ( '.- C - ' ) $ ) ) 5 >
\6 5 >
A 9 (; B = A: % > ) * '1 A 9 7 >
; ( , ! ( 5@ )
/ 6 9 . )')A % ) ?
' A ! 0+ ) 6 - U +'; ?
- U +'; ?
- U ?
J * 0 6 ,0W % ) 5 ?
. T , 7 ?
. ( ' 1 ) J. 7 ?
( )

K , 9 . 5 7 ?
( ' G / G !" ) % ) ) > ?
% ) . L ] ',Q , ? ?
( ,90 C; ^ ) / ' C , 9 . / . F ?
' A ! 0 I ?
( 0 ,) ' A ! 0 " 5 I ?
$ / ' A ! 0 ' . I I ?
P F
' 1 . - U F
'0 0 * F
A F
) 9 - 9 F
( N '.W * ' !. !" ) $ / ' 1 . 5 F
. = .1 ) ' . 7 F
* '2 '2
_ ^ > F
0. ' 1 , ? F
' ) ) ,' * F
( L' L' ) !" 0. * ,' 5 F
'A ') D ) . D ) 6 . D ) P I
'A D ) . D ) T , I
'A D ) . D ) 1,9 . , D ) I
'A D ) . D ) D ) T , D * I
`,; ) 'A D ) . D ) D ) 1A . I
(D $/
( ) !

. D ) D ) 1A . ' )! 1 '2 I
(D $/ `,; ) 'A D )
1A . ' )! 1 '2 J*. 4 '0 G 1 I
, !" ( D $/ `,; ) 'A D ) . D ) D )
') D ) . D ) D ) ' ) 1 `A I
D $/ `,; A C0 'A
'A D ) . D ) D ) 1A . . 5 I
(D $/ `,; )
K 0 ... 'A ') . ', D ) D ) . `A 5 I
D $/ * A
. ', D ) D ) ' ) 1 'Q 1A . 5 I
D $/ * A C0 ... 'A ')
D ) D ) (4 6 ) ' )! 1 '2 . 1 `A 5 I
! " D $/ * A K0 ... 'A ') . ',
T , +.
D ) ' ) 1 '2 (4 6 ) **. . 1 . 5 I
D $/ * A K0 ... 'A ') . ', D )
J*. +. !"
', D ) D ) ' ) 1 'Q 1A . 5 5 I
D $/ * A K0 ... 'A ') .
') . ', D ) D ) ' ) 1 1A . 5 I
@ '0 D $/ * A K0 ... 'A
'A ') . ', D ) D ) . `A D * 5 5 I
. ! " (D $ ' '= . B , T , )@
0@ , 9 ,Q . ', ` A .
+. * 2 !" ! ] ;D ) . D ) *2 7 I
" ( )

% ) 6 %7 - !9 , . D) > I
( ' )! 1 '2 $ '2 )
' ' 9 6 L . L / T , R
D . LO ... '
. , B , LO - U L T , R
' ' ' 9 T , R
... ' ' ' 9 L / `A R
D . LO
' 9 6 L / . L '0 L / . R
. Y' , '0 D . LO ... ' '
. L '0 L / , C,Q . R
D . LO ... ' ' ' 9 6 L /
6 ' C,Q * A K0 L / . . 5 R
D . ..... ' ' ' 9
' 9 6 . L / K9 / B , 7 R
D . ..... ' '
. L B , 7 R
( C9 - ) ... ' ' ' 9 B , 7 R
... ' ' ' 9 6 . L / K9 5 7 R
.
' 9 6 . L / J*. > R
Y' , D . ... ' ' 4 /
' 9 6 . L / '= . 8 *) ! ! 5 R
) ')@A $O ... . ' '
' 9 L 6 . L / '= . 8 *) 5 R
C' . K0 / A K0 ..... . ' '
( ) #

' ' ' 9 6 . L / '= . 8 *) 5 R


K) ! ) K0 / A K0
L / Y' , . ( Y' , 1A ) '* != 5 5 R
>/ /R / /R / /R - . C V C ' - '0 $ /
7/R /7/ /R
' ' 9 6 . L / '= . 8 *) 7 5 R
5 R '= OQ - . - (L .1 !" ) '
5 5 R CV
' ' 6 ... . L a' 8 *) 7 R
, Y' , %1 '0 ' 9
D'; D / '' & 2/ / _O< D ) T , &' P
( ,90 9 LO
&' . P
= &' . P
. &' . P
) " / **. &' . 5 P
%1 4 $ 9 &' @ 8 *) &' 5 P
( !" ) &' ) 7 P
* M $ ) ' K= ' ( ) &'
'
!= . % $ C $ &' / 5
D %A9 J*. J*.
&' >
5 - . - '0 C
L OK 0 a'= . ! ) 3 6' ) C- !' ) 5
5 '= OQ - . . - '0 H / ! 1
$ ( )

',Q ' ! % ' !" $ ' 7


'- A @) ' ') = ') ?
$ ' D 1, 4 @ D 1, 4
D ' A &* 4 4 !=
C , 1' ! % -/
% -/ !
,' @
- U ! 5
- U , 7
+ >
% 1 '0 - U + L@ @ <. >
. @ +Q ) - C0 U 1
1 **. + ,' >
. A A ?
',Q A A ' ' !" H Q A A ) A A ?
H Q D !A A A ,@
D' b A . b A % !" ) '2 A A ?
D) + C b A
D) + b A A A ,' 5 ?
L b A !" += b A 7 ?
#' *' (H, , ,@ ,@ ) !" ,@ F
7 'O2/ - . 1 !9 . - '0
5 > >
" . ' I
' A ! 0 @ R
( ' !" ) ' A ! 0 .1 R
( )

' A ! 0 A A R
'2 ' A ! 0 A A R
$ / ' A ! 0 A A 5 R
' @. P
`6 ( ' ) M O2 5
( ? - ') D ,* ) C0 'O2/ 5
A ' , & 2/ ( ' ) `6 'O2 5 5
QA ! *,/ `6 '' 'O2 5
5 - . . - '0 A ' , & 2/ . 'O2 5 5
b9V ; A 'O2 ' 7 5
- '0 ( ' OQ & 2/ '= OQ @ !" ) A = A 'O2 > 5
5 5 5 5 'O2/ - . . `' . ` 'O2/
?/ 5 7/ 5
'= O2 @ ? 5
* 'A- 7
6 'A- 7
* = A- 5 7
6 = A- 7 7
' ,1 _ ' > 7
* 6 5 7
* 5 7
6 5 7
* 5 5 7
6 7 5 7

' 2 'Q ' Q 6 M 7 7


'' W ;, ''6 '
0 `,; C - ' )
( )

7/ / 7 C0 C V 0 6W M ' 2 7 7
7/ / 7 C0 C V 0 6W M ' 2 '2 7 7
C V 0 6W M A = 5 7 7
7/ / 7 C0
C1' , % C- A % 7 7 7
% -/ K Q ' = 9 > 7
- ... $ / % )
' 7
$ " c* O' 7
%1 O 5 7
) % 1 O' %1 b O' ! ) D- % 1 O' 5 5 7
$ " %1 c* O J@ O 7 7
` !) ! - 1A ( ' ' ) ' ) > 7
!
! ) % > " C- N ) ,9 ') ? 7
O ' ' ,1 !" ,1 ' ) F 7
. C0 U 1 . C0 U 1 ')
! ) 6* 1
C '. +') 5 7
$ 7 7
!] < . ( @ 9 ) *'* '= O2 . P >
H, , *'* ( 9 ) '= O2 . >
( ' 9 ; 6 O. ) +'; % )
! 9 ,' C ,Q ! 9 3 6 . ! 9 >
(!" !' C - **. * ` )
L D1, L *'* 'O2 5 >
( )
( )
! "# $
2* $ '" 3 ( ) * + , ( 0 ) %$ & '" # ( ) * + ,-.
( 8 ) %$ & # 4 "# + 56 7# '"

/ !" # Name of additive INS


% &'
#$ % 100
RIBOFLAVINS
Riboflavin 5'-Phosphate, Sodium i 101 i
Riboflavin 5'-Phosphate ii 101 ii
Riboflavin from Bacillus subtilis iii 101 iii

#$ % HI J 102
#$ % HL LM NO ! 104
Sunset Yellow " # $ 110
Carmines 120
#$ % Carmoisine: Azorubine ( % ) % 122
Ponece au 4R , Cochineal red " ($ ! 124
New Coccine !
Erythrosine HL V W * 127
( +, % ) ( +, % )
Allura red AC - ($ [ 129
Indigotine (Indigo carmine) . 132
Brilliant blue FCF / - 0 %$ 133
Chlorophylls : 140
2

2 ( # 141
:
Chlorophylls, copper complexes i 141 i
( ,3
Chlorophyllin copper complexes,potassium ( ,3 ii 141 ii
and sodium salts
Fast Green FCF 4 56$ 143
#$ % Caramel I plain caramel I2 a 150 a
#$ % Caramel II - Sulphite Caramel II II 2 b 150 b
#$ % Caramel III - ammonia caramel III 2 c 150 c
( )

/ !" # Name of additive INS


% &'
#$ % Caramel IV - sulfite ammonia caramel IV 2 d 150 d
#$ % Briliant black PN a ` 151
#$ % Brown HT; chocolate brown HT c d ` MLe f 155
L #$ % n CAROTENOIDS 7
beta-Carotenes, synthetic 9 5( 8$ ai l 160 ai
beta-Carotenes, vegetable : aii l 160 aii
beta-Carotenes, Blakeslea trispora 8; aiii l 160 aiii
Annatto extracts, bixin-based = ) <6 bi l 160 bi
(
Paprika extracts (paprika, Paprika = ) <6 c l 160 c
Oleoresins) ( %
Lycopene (Gamma carotene) ( .) d l 160 d
Lycopene, synthetic > di l 160 di
Lycopene, tomato ( + +) dii l 160 dii
Lycopene, Blakeslea trispora ( ) diii l 160 diii
Carotenal, beta-apo-8'- 2 ? $ 8# e l 160 e
Carotenoic acid, ethyl ester, beta-apo- @ (? $ 8 f l 160 f
8'- 2 4 )A
( 24- $
#$ % Lutein: xanthophylls b l 161 b
#$ % Canthaxanthin 4 %4 g l 161 g
#$ % Beetroot ( beet red) of p l 162
#$ % Anthocyanins q r rrrs trrrrru HLv Lrrrrr wv i l 163 i
xy N V tz H L Lf{
#$ % Grape skin extract | }a$ ~z ii l 163 ii
fw - M v Calcium Carbonate i 170 i
#$ % Titanium Dioxide Lv L Ly vW 171
IRON OXIDES ( $ 172
#$ % Iron Oxide, Black $ ( $ i 172 i
#$ % Iron Oxide, Red ($ ( $ ii 172 ii
#$ % Iron Oxide, Yellow $ ( $ iii 172 iii
8C $ 5 SORBATES B $
DE ( C Sorbic Acid A @ ( 200
Sodium Sorbate 201
Potassium Sorbate 202
Calcium Sorbate 203

DE ( C - Benzoic Acid - Sodium Benzoate :( $ A % @ ( - 210-213


Potassium Benzoate - Calcium Benzoate
( )

/ !" # Name of additive INS


% &'
DE ( C Ethyl para-hydroxybenzoate % F 24 214
DE ( C Sodium ethyl p-hydroxybenzoate F 24 215
%
DE ( C Propyl p-hydroxybenzoate F 2 l 216
%
DE ( C Sodium Propyl p-hydroxybenzoate 2 217
% F
DE ( C Methyl para-hydroxybenzoate % F 24 218
DE ( C Sodium Methyl P-HydroxyBenzoate 2 4 l [ 219
% F
8 DE ( C SULPHITES B $
D5 ( E Sulfur dioxide $ 4 220
C $ 5 Sodium sulfite 221
Sodium hydrogen sulfite D. G 222
Sodium metabisulfite 223
Potassium metabisulfite 224
Potassium sulfite 225
Calcium Sulphite l 226
Calcium hydrogen sulfite D. G 227

Potassium bisulfite 4 228

DE ( C ortho-Phenylphenol 4 $2 4 $ - 231
2 2
DE ( C Sodium ortho-phenylphenol 2 2 4 $ 232
DE ( C Nisin 234
DE ( C Natamycin (Pimaricin) ( ) 235
DE ( C Formic Acid A @ ( l 236
DE ( C Hexamethylene tetramine G > 4 [ 239
DE ( C Dimethyl dicarbonate H 24 H 242
DE ( C Lauric arginate ethyl ester 243
p Potassium nitrite L v [ 249
DE ( C Sodium nitrite 250
DE ( C Sodium nitrate 251
DE ( C Potassium Nitsete 252
p Acetic acid, glacial .4 A 6 @ ( l 260
DE ( C Potassium acetates l 261
D5 ( E
p Sodium acetate 6 i l 262 i
( ) l

/ !" # Name of additive INS


% &'
E DE ( C Calcium acetate 6 l 263
4 8 D5 (
p Lactic acid, L-, D- and DL- DL,D,L A - @ ( 270
DE ( C Propionic Acid A @ ( 280
DE ( C Sodium Propionate 281
DE ( C Calcium Propionate 282
DE ( C Potassium Propionate 283
DE ( C Boric acid A @( 284
D 3 % Carbon Dioxide $ 4 [ 290
D5 ( E Malic Acid (DL-) ( DL ) A @ ( [l 296
p Fumaric acid A @ ( [ 297
C $ 5 Ascorbic acid, L- A @ ( 300
2 / Sodium ascorbate 301

C $ 5 Calcium ascorbate 302


C $ 5 Potassium Ascorbate 303
yn 5 Ascorbyl Esters L J M 304
Ascorbyl Palmitate L J M L 305
Ascorbyl Stearate L J M J L
C $ 5 Tocopherols -
d-alpha-Tocopherol a 307 a
Tocopherol concentrate, mixed b 307 b
dl-alpha-Tocopherol c 307 c
C $ 5 Gama-Tocopherol 2 . I ? 308
C $ 5 Delta-Tocopherol 2 I J 309
C $ 5 Propyl Gallate 2 -. 310
yn t Octyl Gallate LyV` ` 311
yn t Dodecyl Gallate L V ` 312
C $ 5 Guaiac Resin A . K 314
C $ 5 Erythorbic Acid (Isoascorbic acid) @ () A 4 - @( I 315
(A %
C $ 5 Sodium erythorbate (Sodium 4 I L 316
isoascorbate)
C $ 5 Tertiary butylhydroquinone (TBHQ) 2 4 4 TBHQ [ 319
F
C $ 5 Butylated hydroxyanisole (BHA) 2 % F 320
(BHA)
( )

/ !" # Name of additive INS


% &'
C $ 5 Butylated hydroxytoluene (BHT) F 321
(BHT)
C $ 5 lecithin 2 ( 4 4 i 322 i
%.
C $ 5 Sodium lactate (solution) (2 ( ) - I 325

C $ 5 Potassium lactate (solution) (2 ( ) - I L 326


p Calcium lactate - 327

p Magnesium lactate, DL- (DL8) - [ 329


% u
D5 ( E Citric Acid A @ ( 330
C $ 5
p Sodium Dihydrogen Citrate 4 i 331 i
yn t . G
p Trisodium Citrate 4 4 iii 331 iii
yn t
p Potassium Dihydrogen Citrate 4 i 332 i
yn t . G
p Tripotassium Citrate 4 4 ii 332 ii
yn t
yn t Calcium Citrate L M 333
p Tricalcium citrate 4 4 iii 333 iii
D5 ( E TARTRATES + + B $
C $ 5 L(+)-Tartaric acid ( +L ) A + + @ ( 334
DE (C Monosodium Tartrate H ($ + + i 335 i
/ 2 >
Sodium L(+)-tartrate 4 + + ii 335 ii
Monopotassium Tartrate H ($ + + li 336 i
Dipotassium Tartrate 4 + + lii 336 ii
Potassium sodium L(+)-tartrate + + 337

D5 ( E PHOSPHATES B $
C $ 5 Orthophosphoric Acid A 4 $@ ( 338
0M 2 3 Sodium dihydrogen phosphate H ($ 4 $ [i 339 i
DE (C
Disodium hydrogen phosphate 4 4 $ [ii 339 ii
/ 2 >
Trisodium phosphate 4 4 4 $ [iii 339 iii
Monopotassium Orthophosphate H ($ 4 $ i 340 i
Dipotassium Orthophosphate 4 4 $ ii 340 ii
Tripotassium Orthophosphate 4 4 4 $ iii 340 iii
( )

/ !" # Name of additive INS


% &'
Monocalcium Orthophosphate H ($ 4 $ i 341 i
Dicalcium Orthophosphate 4 4 $ ii 341 ii
Tricalcium Orthophosphate 4 4 4 $ iii 341 iii
Monoammonium Orthophosphate G H ($ 4 $ i 342 i
Diammonium Orthophosphate G 4 4 $ ii 342 ii
Monomagnesium Phosphate N H ($ 4 $ i 343 i
Dimagnesium Orthophosphate N 4 4 $ ii 343 ii
Trimagnesium Orthophosphate L WaW N WJVn iii 343 iii
Sodium hydrogen DL-malate L LVJ ` i 350 i
Sodium DL-malate ` ii 350 ii
Potassium malate L ` ii 351 ii
Calcium malate, DL- ( DL ) L y ` ii 352 ii
Sodium fumarates l 365
D5 ( E Triammonium citrate G 4 4 380
2 / Ferric Ammonium Citrate G A ( 381
C $ 5 Isopropyl Citrates 2 %G 384
DE ( C
C $ 5 Edata Calcium di Sodium W L y 385
>+ 2 >
C $ 5 di Sodium W l 386
>+ 2 >
C $ 5 THIODIPROPIONATES v L V Lw a n
Thiodipropionic Acid A H 4@ ( 388
Dilauryl Thiodipropionate H 42 4 [ 389

|u fw Alginic acid A . @ ( 400


#( EN Sodium alginate . 401
4
.
#( EN Potassium alginate . 402
. 4
#( EN Ammonium alginate G . 403
4
.
$ t Calcium alginate . 404
- fw
4 EN Agar l 406
.
[ ( )

/ !" # Name of additive INS


% &'
fw Carrageenan . 407
Processed eucheuma seaweed (PES) D ( - # " >$ a 407a
D3
|u fw Carob bean gum # 6 MO 410
Guar gum . O 412
Tragacanth gum P . O 413
Gum arabic (Acacia gum) >O 414
- fw Xanthan gum 4 % O 415
Karaya gum O l 416
Tara gum O 417
Gellan gum . O 418
|u u Sorbitol 2 i 420 i
|{
|u u Sorbitol syrup 2 # " ii 420 ii
u M v Mannitol 2 421
O
Glycerol 2 . 422
fw - Curdlan - 424
Konjac flour A. 0M 425
|u Cassia gum O 427
$J fw
# ( C POLYSORBATES B $
Polyoxyethylene (20) Sorbitan $ H ($ 432
Monolaurate ( ) 4
Polyoxyethylene (20) Sorbitan $ $ H ($ 433
Monooleate ( ) 4
Polyoxyethylene (20) Sorbitan $ H ($ 434
Monopalmitate ( ) 4
Polyoxyethylene (20) Sorbitan $ H ($ 435
Monostearate ( ) 4
Polyoxyethylene (20) Sorbitan $ 4 4 l 436
Tristearate ( ) 4
4 8 EN Pectins 440
Ammonium salts of phosphatidic acid @ ( G B $ 442
A
4 D5 ( E Sucrose Acetate Isobutyrate % 6 % 444
2 > 4 Glycerol Ester of Wood Rosin K 2 . iii 445 iii
# ( #"6
( )

/ !" # Name of additive INS


% &'
D5 ( E Disodium Diphosphate 4 4 i 450 i
C $ 5 Trisodium Diphosphate 4 4 4 ii 450 ii
0M 2 3
Tetrasodium Diphosphate > 4 iii 450 iii
DE (C
Tetrapotassium Diphosphate > 4 v 450 v
/ 2 >
Dicalcium Diphosphate 4 4 vi 450 vi
Calcium Dihydrogen Diphosphate . 4 4 vii 450 vii

Pentasodium Triphosphate 6 4 4 i 451 i


Pentapotassium Triphosphate 6 4 4 ii 451 ii
Bone Phosphate E3 452
Sodium Polyphosphate H > i 452 i
Potassium Polyphosphate H > ii 452 ii
Sodium Calcium Polyphosphate H > iii 452 iii

Ammonium Polyphosphates H > v 452 v


Calcium Polyphosphates H > vi 452 iv
Cyclodextrin, alpha- $ 457
Cyclodextrin, gamma- . 458
+ C 4 Cyclodextrin, Beta [ 459
fw M v Microcrystalline Cellulose H % l i 460 i
fw - M v Powdered Cellulose % C l ii 460 ii
Methyl cellulose % 24 l 461
|u Ethyl cellulose 24G % l 462
|u - Hydroxypropyl cellulose % 2 $ l 463
|u - Hydroxypropyl methyl cellulose % 24 2 Q $ l 464
|u - Methyl ethyl cellulose % 24R 24 l 465
M v Sodium carboxymethyl cellulose 2 4 ll 466
(Cellulose gum) (% O )%
|u - Ethyl hydroxyethyl cellulose % F 24R l 467
|u Cross-linked sodium carboxymethyl 26 % 24 l 468
cellulose (Cross-linked-cellulose gum) ( 26 % O )
|u Sodium carboxymethyl 2 4 l[ 469
cellulose,enzymatically hydrolysed O ) % 2( %
(Cellulose gum, enzymatically hydrolyzed) ( %$ 2( %
M v Salts of myristic, palmitic and stearic acids A @ ($ B $ (i) 470(i)
with ammonia,potassium and sodium / A - A
G
( )

/ !" # Name of additive INS


% &'
M v Salts of oleic acid with / A G @ ( B $ (ii) 470(ii)
calcium,potassium and sodium

$J v fw Mono- and di-glycerides of fatty acids . 4 H ($ 471


D F @ (S
|u Acetic and fatty acid esters of glycerol @ ( 2 . a 472 a
: F @ (S A 6
fw Lactic and fatty acid esters of glycerol @ ( 2 . b 472b
D F @ (S A
|u Citric and fatty acid esters of glycerol A @ ( c 472 c
. D F @ (G
au Diacetyltartaric and Fatty Acid Esters A + + @ ( 2 H e 472 e
of Glycerol D F @ (G
.
|u Sucroglycerides D . 474
4 Propylene Glycol Esters of Fatty D F @ (G 477
Acids 2 .

#( 4 Thermally Oxidized Soya Bean Oil 2 % TOSOM [ 479


with Mono- and Di-Glycerides of 4 H ($ / ( T
Fatty Acids (TOSOM) D F @ ($ .
|u Sodium stearoyl lactylate 2 - - i 481 i
|u Calcium stearoyl lactylate 2 - - i 482 i
C / Stearyl Citrate 2 - 484
p Sodium Carbonate i 500 i
J
p Sodium Hydrogen Carbonate D . $ ii 500 ii
J ( )
p Sodium Sesquicarbonate iii 500 iii
p Potassium Carbonate i 501 i
p Potassium Hydrogen Carbonate ii 501 ii
J D . G
p Ammonium carbonate G i 503 i
p Ammonium hydrogen carbonate D . F $ ii 503 ii
( $ )
p Magnesium Carbonate N i 504 i
- M v Magnesium hydroxide carbonate F ii 504 ii
p
p Hydrochloric acid A @ ( 507
( )

/ !" # Name of additive INS


% &'
4 Potassium Chloride 508
EN 4 Calcium Chloride [ 509
p Ammonium chloride G 510
% fw Magnesium chloride N 511
fw
C $ 5 Stannous Chloride % , 512
DE ( C
p Sodium sulfate i 514 i
p Sodium hydrogen sulfate D . G ii 514 ii
p Potassium sulfate i 515 i
p Potassium hydrogen sulfate D . G ii 515 ii
p Calcium sulfate l 516
p Magnesium sulfate 518
4 / 2 > Aluminium Ammonium Sulphate G G 523
D5 ( E Sodium Hydroxide 524
D5 ( E Potassium Hydroxide 525
D5 ( E 4 Calcium Hydroxide l 526
p Ammonium hydroxide $ $ 527
p Magnesium hydroxide $ 528
p Calcium oxide [ 529
2 / Magnesium Oxide N $ 530
2 / FERROCYANIDES (B $
Sodium Ferrocyanide % ( 535
Potassium Ferrocyanide % ( l 536
Calcium Ferrocyanide % ( 538
C $ " Sodium Thiosulphate 4 [ 539
p Sodium aluminum phosphate G (i) 541(i)
D5 (
G (ii) 541(ii)
D >,
2 / Bone phosphate 542
2 / Silicon Dioxide (Amorphous) $ 4 551
( )
2 / Calcium Silicate 552
M v Magnesium Silicate (Synthetic) ( 5( ) N i 553 i
M v Talc A C iii 553 iii
2 / Sodium Aluminosilicate G 554
( )

/ !" # Name of additive INS


% &'
2 / Calcium Aluminium Silicate G l 556
( C 5( )
2 / Aluminium Silicate [ 559
D5 ( E Glucono Delta-Lactone - . 575
fw Sodium gluconate . l 576
fw Potassium gluconate 577
p Calcium gluconate . 578
D5 ( E Ferrous Gluconate % ( . [ 579
DU ( Magnesium gluconate . 580
D5 ( E Ferrous Lactate % ( - 585
DU ( Glutamic acid, L(+)- (L+)A .@ ( l 620
{ x Monosodium L-glutamate H ($ . 8L l 621
DU ( Monopotassium L-glutamate H ($ . l 622
DU ( Calcium di-L-glutamate 4 . 8L l 623
{ x Monoammonium L-glutamate G H ($ . 8L l 624
DU ( Magnesium di-L-glutamate 4 . 8L l 625
DU ( Guanylic acid, 5'- A .@ ( l l 626
{ x Disodium 5'-guanylate 4 l 627
DU ( Dipotassium 5'-guanylate 4 . l 628
DU ( Calcium 5'-guanylate . l [ 629
DU ( Inosinic acid, 5'- A @( l 630
DU ( Disodium 5'-inosinate 4 l 631
DU ( Potassium 5-inosinate $ l 632
DU ( Calcium 5'-inosinate % $ l 633
{ x Calcium 5'-ribonucleotides l 634
{ x Disodium 5'-ribonucleotides 4 l 635

/ 2 / Polydimethylsiloxane 24 H [ a 900 a
C
/ 2 > Beeswax, White and Yellow $ @ $ 2( / " [ 901
/ 2 > Candelilla Wax /" [ 902
EN Carnauba Wax /" [ 903
/ 2 > Shellac A " [ 904
$J v Microcrystalline Wax H /" [ ci 905 ci
L Mineral Oil (High Viscosity) ( D. % >) 3 % [ d 905 d
L Mineral Oil (Medium & Low @6 ) 3 % [ e 905 e
Viscosity, Class $ D. ( D. % +
( )

/ !" # Name of additive INS


% &'
0M K 3 Chlorine [ 925

0M K 3 Chlorine Dioxide $ [ l 926

L Azodicarbonamide H % [ a 927 a

80 M K 3 Benzoyl Peroxide 2 % [ 928


DE ( C
$J % M f I $ Nitrogen . % [ 941

I $ yn t Nitrous oxide % $ [ 942


$J % M f
Propane [ 944

> ( Acesulfame Potassium [ 950

> ( Aspartame [ 951

#+ 2 > Isomalt (Hydrogenated isomaltulose) % [ 953

( Sucralose % [ 955

> ( Alitame [ l 956

> ( Thaumatin [ 957


DU (
> ( Steviol glycosides [l 960

%%3 ( Neotame [l 961


DU
> ( Aspartame-acesulfame salt [l 962

Polyglycitol syrup 2 . H ># " [l 964

2 > 4 Maltitol 2 [l i 965 i


#+
2 > 4 Maltitol syrup 2 # " [l ii 965 ii
#+
#+ 2 > Lactitol 2 - [ll 966

2 > 4 Xylitol 2 % [l 967


#+
> ( Erythritol 2 4 $ [l 968

#+ 2 > Quillaia extract type I <6 [[[i 999 i

0M K 3 Quillaia extract type 2 <6 [[[ii 999 ii

0M 2 3 % alpha-Amylase from Aspergillus % $ $ i 1100 i


.oryzae var ( % $ . + )
0M K 3 alpha-Amylase from Bacillus % $ G %$ ii 1100 ii
stearothermophilus K )
( 4
( )

/ !" # Name of additive INS


% &'
0M K 3 alpha-Amylase from Bacillus % $ G %$ iv 1100 iv
megaterium expressed in Bacillus K )
subtilis >D ( ( .

L alpha-Amylase from Bacillus subtilis % $ % iii 1100 iii

0M K 3 alpha-Amylase from Bacillus K )% $ G %$ v 1100 v


stearothermophilus expressed in ( 4
Bacillus subtilis >D (
0M K 3 Carbohydrase from Bacillus % $ G %$ vi 1100 vi
licheniformis ( K )
(% F )
L Protease (Asperigillus oryzae var.) % % i 1101 i

Papain % ii 1101ii

L Bromelain iii 1101iii


{ x
yn t Glucose oxidase % $% . %$ 1102
xMv Hu Lipases % %$ 1104
(D ( )
DE ( C Lysozyme % 1105
fw Polydextroses % 1200
EN 8 4 Polyvinylpyrrolidone 2 1201
4 Polyvinylpyrrolidone, insoluble 2 > 1202
(# )
/ 2 > Polyvinyl alcohol 2 2 ( 1203
Pullulan - 1204
fw Dextrins, roasted starch <( " . 1400
|u fw Acid-treated starch @ ( 2 3 " 1401
Alkaline treated starch H , 2 3 " 1402
Bleached starch @ " 1403
fw Oxidized starch T " 1404
Starches, enzyme treated %- K 3 " 1405
fw Monostarch phosphate " H ($ 1410
Distarch phosphate 4 1412
fw Phosphated distarch phosphate D " 4 1413
Acetylated distarch phosphate D G " 4 1414
Starch acetate " 6 1420
( ) l

/ !" # Name of additive INS


% &'
|u fw Acetylated distarch adipate D - " 4 $ 1422

Hydroxypropyl starch 2 $ " 1440

2 > EN 2 > Hydroxypropyl Distarch Phosphate 2 Q $ 1442


4 # ( " 4
|u fw Starch sodium octenyl succinate 2 1450
"
Acetylated oxidized starch T G " 1451

/ 2 > Caster Oil X 6 % 1503

C / Triethyl Citrate 24- 4 4 1505

2 (#
#+ 2 > Triacetin H 1518

4 8C / Polyethylene Glycol 2 . 4 1521


( ) !
( )

! " #$ % & '(

#$%& ' ()*+


! " INS
, -. /

! ABB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); . / +%%%%%%%%%% + ,%%%%%%%%%% - - -


341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 0%%%1 2 34%%% 5 6%%%-5 ( #$%%%& %% ' ( ) *%%% #$%%%&
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii); & 1 7$8 ) *
451(i),(ii); 452(i)-(v);542 9:;& 1 < / -

!! GMP 504 i i 2 9* C D E @ - - -
!! GMP 528 ! 2 9* C 9*@(/ 9M ) * #$& '
!! GMP 504 ii ii 9*%%%%%%%%@(/ 9M D % %%%%%%E @
2 9* C
!! GMP 332 i i %% P - 2 9%% D 4%%
#9Q(/ 8
!! GMP 326 T 2 9 D 4@S
!! GMP 331 i i % P 2 % V D 4%%
#9Q(/ S
!! GMP 325 2 V D 4@S
!! GMP 332 ii ii 2 9 $ P5P D 4
!! GMP 331 iii iii 2 P5P D 4
GMP 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @
- - /( Y Z[

] =>@/=> 133 5 \/'8 - -


] =>@/=> 150 c c III ^9 / @ #$%%%%& k%%% h D ( l%%%
] =>@/=> 150 d d IV ^9 / @ ^%%d ) ) %% 3 (h/( %%km
A ( %%%%%%%%%@ @ A 6 S ml%%%%%%%%%
] =>@/=> 120 D 9 /@
p % n o( l A ,9$
] =>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @
k%%%%%%%%%% h D ( l%%%%%%%%% A
] =>@/=> 143 c d ef8
(q l
] =>@/=> 101 i , 101 ii ii Ai D 95 $/
] =>@/=> ; D 9*@h
172 i i B i ;
172 ii ii B i *
172 iii iii B i +
=>@/=> 472 e e B .%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%% h r
s M % ,%% ; D 4% Y(
t( *9&>&
] ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

=>@/=> 477 BB t m9&Q #9&9 ( D 4 h


9M v -8
=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
=>@ /=> 956 ] T 2 49
A ]! =>@/=> T 951 ] 2 $
=>@ /=> 955 ] ' m
=>@ /=> 961 ]T 2 9E
] =>@ /=> 129 ] / 8 -
]! A =>@/=> 962 ]T 2 +& 9 2 $
] =>@/=> 161 g g T #9dE ' dE @
] =>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T

160 e e T

160 f f T

A] =>@/=> 141 ii , 141 i A ii D % $@ ( A D59 (/ %&m


i D59 (/ m& z ;
] =>@/=> 163 ii ii T { l |&34*
!] A =>@/=> T 554 2 9 h2 V D m9&
] =>@/=> 132 #9 > E
!B =>@/=> 432 : 436 T: D /
] =>@/=> 124 %%%%%%%%% -h - #9%%%%%%%%% @ 9E )
( /h *E - 59 9~ m
A A T =>@/=> 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q
A
=>@/=> 474 B m* D *&>
] =>@/=> 110 l o( C +Vh
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); . / +%%%%%%%%%% + ,%%%%%%%%%% -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5 (
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542

A =>@/=> 200-203 - .9 / *%%%%%%%%%%%%% ,%%%%%%%%%%%%% -


6-5 (

BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); . / +%%%%%%%%%% + ,%%%%%%%%%% - -


341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5 ( ) % 34 7 % $ 8 D % >4
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii); #%%% % % $>4 D % %>4 (
451(i),(ii); 452(i)-(v);542 ( %%% ) %%%;+ %%%%
/ / > 9
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

B =>@/=> 150 d d IV ^9 / @ - -
/ $ /( Y Z[ () * ) ) 3 7$8

GMP 1422 l%%%%%%%% % %%%%%% P D % %%%%%%$ h - - -


69&94 S () *%% ) ) % 34 7 %$ 8
GMP 1414 l%%%%%%% % %%%%% P D +%%%%%%% % % / - %& %9C
69&94 S 9 34
GMP 1401 , ; ^ l
GMP 1402 p &1 ^ l
GMP 1403 ,9$ l
GMP 410 o/ m t
( o( 3 7( V)
GMP 1400 D 4*@
| ; lE
GMP 1412 l PD+
GMP 418 ! 759> V
GMP 1442 ^%%%%%%%%%%9 ( *%%%%%%%%%%@(/ 9M
l PD+
GMP 1440 ^9 ( $ ^9*@(/ 9M lE
=>@/=> 416 T /@ V
GMP 460 i i T )/ %%%&$ M %%% 4 ' &9&9%%%%
(^Q ' &9&9 )
GMP 1410 l p -h D +
GMP 1404 *@ l
GMP 440 D 94m$
GMP 1413 l%%%%%%% % %%%%% P D +%%%%%%%
9 + +
GMP 460 ii ii T ' &9& \ ;*
GMP 1420 l D5f
GMP 1450 ^%%%%%%%%%%%%%94@(h D 9*%%%%%%%%%%%%%m
l& 2
GMP 1405 ^%%%%% 6%%%%% E l%%%%%
D nES
GMP 417 B /4 V
GMP 415 7 dE n V

=>@/=> 472 e e B .%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%% h r - - -


s M % ,%% ; D 4% Y( () *%% ) ) %% 3 7 %%$ 8
t( *9&>& %%%%%% % %%%% / - % %%%%&
GMP 472 a a B t( *%%%%%%%%%%%&> D 4%%%%%%%%%%% 9 34
.%%%%%%%%%%%%%%%9&3 , % %%%%%%%%%%%%%;
9 M v -8 (
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

GMP 1422 l%%%%%%%% % %%%%%% P D % %%%%%%$ h


9&94 S
GMP 1414 l%%%%%%% % %%%%% P D +%%%%%%%
9 + +
GMP 1401 , ; ^ l
GMP 400 .9 9> 8 , -
GMP 1402 p &1 ^ l
GMP 403 2 9E 8 D 9> h
GMP 527 B 2 9E h 9*@(/ 9M
GMP 1403 ,9$ l
GMP 404 2 9* @ D 9>
GMP 170 i i B 2 9* @ D E @
GMP 526 T 2 9* @ 9*@(/ 9M
GMP 327 B 2 9* @ D 4@S
GMP 529 ] 2 9* @ 9*@h
GMP 290 ] 7 m 9*@h E P
GMP 410 o/ m t
( o( 3 7( V)
GMP 330 . 4 , -
GMP 472 c c B . 4*%% , % - D 4%%
% %%%%%%%%%9 M v %%%%%%%%%% -8 (
# *&>&
GMP 1400 | ; lE - D 4*@
GMP 1412 l PD+
GMP 418 ! 75> V
GMP 575 B 7 4@S 4 E @ &Q
GMP 412 / > V
GMP 414 V
( 9 @h )
GMP 463 T ^%%%%%%%%%%9 ( 9*%%%%%%%%%%@(/ 9M
' &9&9*
GMP 464 T ^%%9d9 ^%%9 ( *%%@(/ 9M
' &9&9*
GMP 1440 ^9 ( $ ^9*@(/ lE
GMP 416 T /@ V
GMP 425 @ 9
GMP 472 b b B ,%% ; t( *%%&> D 4%%
9 M v - ( .94@5
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /
GMP 504 i i 2 9*9 C D E @
GMP 511 2 9*9 C / &@
GMP 528 ! 2 9*9 C 9*@(/ 9M
GMP 504 ii ii 2 9*%%%%%%%9 C D %%%%%%%E @
D %%E m9 ) %%9 9Q(/ 8
( 2 9*9 C
GMP 296 ]T ( DL ) .9 ,-
GMP 461 T ' &9&9 ^9d9
GMP 465 T ' &9&9 ^9d ^9d9
GMP 460 i i T )' %%%&$ M %%% 4 ' &9&9%%%%
(^Q ' &9&9 )
GMP 1410 l p -h D +
GMP 941 ] #9Q( 4E
GMP 942 ] '( 94 9*@
GMP 1404 *@ l
GMP 440 D 94m$
GMP 1413 l%%%%%%% % %%%%% P D +%%%%%%%
9 + +
GMP 402 2 9 $ D 9>
GMP 501 i i 2 9 DE @
GMP 332 i i % %% P 2 9%%%% D 4%%%%
#9Q(/ 8
GMP 326 T 2 9 D 4@S
GMP 460 ii ii T ' &9&9 \ ;*
GMP 470 i i B 2 9* @ - 2 9E h ) 5 h
( 2 % %%V - 2 9%%%% -
.94%%%%%%%%% 9 v % %%%%%%% -8
. / 94 S ( .94 $ (
GMP 470 ii ii B - 2 9*%%%%%%%%%%%% @ ) 5%%%%%%%%%%%% h
( 2 %%%%%%V - 2 9%%%%%%%
.9 (8 , ;
GMP 401 2 V D 9>
GMP 500 i i 2 VDE @
GMP 466 TT ^%%9d9 *%%@ @2 %V
' &9&9
GMP 331 i i %%% P 2 %%%V D 4%%%%
#9Q(/ 8
GMP 500 ii ii 2 %%%%%%%%% D %%%%%%%%%E @
D %%E m9 ) %%9 9Q(/ 8
(2
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

GMP 524 2 9*@(/ 9M


GMP 325 2 D 4@S
GMP 1420 l D5f
GMP 1450 ^%%%%%%%%%%%%%94@(h D 9*%%%%%%%%%%%%%m
l& 2
GMP 1405 ^%%%%% 6%%%%% E l%%%%%
D nES
GMP 417 B /4 V
GMP 413 E @ Q 4 V
GMP 332 ii ii 2 9 $ P5P D 4
GMP 415 7 dE n V
/ / $ A / $ /( Y Z[

GMP 150 d d IV ^9 / @ - -
=>@/=> 472 e e B .%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%% h r () * ) + #$&
s M % ,%% ; D 4% Y(
t( *9&>&
=>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / , -
GMP 472 a a B t( *%%%%%%%%%%%&> D 4%%%%%%%%%%%
.%%%%%%%%%%%%%%%9&3 , % %%%%%%%%%%%%%;
9 M v - (
GMP 1422 l%%%%%%%% % %%%%%% P D % %%%%%%$ h
9&94 S
GMP 1414 l%%%%%%% % %%%%% P D +%%%%%%%
9&94 S
GMP 1401 , ; ^ l
GMP 1402 p &1 ^ l
GMP 1403 ,9$ l
GMP 170 i i B 2 9* @ D E @
GMP 290 ] 7 m 9*@h E P
GMP 410 %%%%%V) o(/ %%%%%m t %%%%%
( o( 3 7(
GMP 472 c c B . 4*%% , % - D 4%%
% %%%%%%%%%9 M v %%%%%%%%%% -8 (
# *&>&
GMP 1400 | ; lE - D 4*@
GMP 1412 l PD+
GMP 422 t( *9&Q
GMP 412 / > V
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

GMP 414 ( 9 @h ) V
GMP 463 T ^%%%%%%%%%%9 ( 9*%%%%%%%%%%@(/ 9M
' &9&9*
GMP 1442 ^%%%%%%%%%%9 ( *%%%%%%%%%%@(/ 9M
l PD+
GMP 464 T ^%%9d9 ^%%9 ( *%%@(/ 9M
' &9&9*
GMP 1440 ^9 ( $ 9*@(/ 9M lE
GMP 472 b b B t( *%%%%%%%%%%%&> D 4%%%%%%%%%%%
.%%%%%%%%%%%%%94@5 , % %%%%%%%%%%%;
9M v - (
GMP 322 i i D 9d9*9&
GMP 511 2 9*9 C / &@
GMP 421 t 49E
GMP 461 T ' &9&9 ^9d9
GMP 465 T ' &9&9 ^9d ^9d9
GMP 460 i i T )/ %%%&$ M %%% 4 ' &9&9%%%%
(^Q ' &9&9 )
GMP 1410 l p -h D +
GMP 941 ] #9Q( 4E
GMP 1404 *@ l
GMP 440 D 94m$
GMP 1413 l%%%%%%% % %%%%% P D +%%%%%%%
9 + +
GMP 332 i i % %%% P 2 $ % %%% D 4%%%%%
#9Q(/ 8
GMP 460 ii ii T ' &9&9 \ ;*
GMP 470 i i B 2 9* @ - 2 9E h ) 5 h
(2 % %%V - 2 9%%%% -
.94%%%%%%%%% 9 v % %%%%%%% -8
. / 94 S ( .94 $ (
GMP 470 ii ii B - 2 9*%%%%%%%%%%%% @ ) 5%%%%%%%%%%%% h
(2 %%%%%%V - 2 9%%%%%%%
.9 (8 , ;
GMP 466 TT ^%%9d9 *%%@ @2 %V
' &9&9
GMP 331 i i %%% P 2 %%%V D 4%%%%
#9Q(/ 8
GMP 1420 l D5f
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

GMP 1450 ^%%%%%%%%%%%9 94@(h D 9*%%%%%%%%%%%m


l& 2
GMP 1405 ^%%%%% 6%%%%% E l%%%%%
D nES
GMP 417 B /4 V
GMP 413 E @ Q 4 V
GMP 332 ii ii 2 9 $ P5P D 4
GMP 331 iii iii 2 P5P D 4
/ $ /( Y Z[

BB A ! =>@/=> !! 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ./ + + , - - -


341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5 ( ) n@ #$
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542

=>@/=> 150 c c III ^9 / @ - -


=>@/=> 150 d d IV ^9 / @ D ( l D e9$
=>@/=> 101 I , 101 ii Ai D 95 $/
ii
=>@/ => ! 304 , 305 A ^9 / m D 4 h
^9 / m h D 4
^9 / m h D / 94
TA] =>@/=> 320 BHA
TA] =>@/=> 321 BHT
=>@/=> 160 aii aii T ( 9 $E) D 9 (/ @ 49
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
] A =>@/=> B 554 2 9E h2 V D m9&
=>@/=> 472 e e B .%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%% h r
s M % ,%% ; D 4% Y(
t( *9&>&
=>@/=> 477 BB t m9&Q #9&9 ( D 4 h
9 M v -8
!B =>@/=> 432 : 436 T: % %%%%%% D / % %%%%%% % %%%%%%
9 M D $&;4*
TA] =>@/=> 319 ] TBHQ
=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
]! =>@/=> T 951 ] 2 $
( ) T
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

=>@/=> T 961 ]T =9 9E
=>@ /=> ! 955 ] ' m
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); . / +%%%%%%%%%% + ,%%%%%%%%%% -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5 (
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
=>@ /=> 200: 203 : -5 h( .9 / * , -
=>@/=> 474 B m* D *&>

!B =>@/=> 432 : 436 T: D / -


GMP 472 a a B t( *%%%%%%%%%%%&> D 4%%%%%%%%%%% ) ) 4*$ @
.%%%%%%%%%%%%%%%9&3 , % %%%%%%%%%%%%%;
9 M v -8 (
GMP 1422 l%%%%%%%% % %%%%%% P D % %%%%%%$ h
9&94 S
GMP 1414 l%%%%%%% % %%%%% P D +%%%%%%%
9 + +
GMP 406 T / Q
GMP 400 .9 9> 8 , -
GMP 403 2 9E 8 D 9> h
GMP 404 2 9* @ D 9>
GMP 170 i i B 2 9* @ D E @
GMP 509 ] 2 9* @ / &@
GMP 327 B 2 9* @ D 4@S
GMP 516 T 2 9* @ D 4 $@
GMP 410 o/ m t
( o( 3 7( V)
GMP 407 B 7 9Q / @
GMP 330 . 4 , -
GMP 472 c c B . 4*%% , % - D 4%%
% %%%%%%%%%9 M v %%%%%%%%%% -8 (
# *&>&
GMP 1412 l PD+
GMP 418 ! 759> V
GMP 412 / > V
GMP 414 ( 9 @h ) V
GMP 463 T ^%%%%%%%%%%9 ( 9*%%%%%%%%%%@(/ 9M
' &9&9*
GMP 1442 ^%%%%%%%%%%9 ( *%%%%%%%%%%@(/ 9M
l PD+
B ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

GMP 464 T ^%%9d9 ^%%9 ( *%%@(/ 9M


' &9&9*
GMP 1440 ^9 ( $ 9*@(/ 9M lE
GMP 425 @ 9
GMP 270 B L , D , ) .%4@5 , -
( DL
GMP 472 b b B , ; t( *&> D 4
v % %%%%%%% - ( .%%%%%%%%%94@5
9M
GMP 322 i i D 9d9*9&
GMP 461 T ' &9&9 ^9d9
GMP 465 T ' &9&9 ^9d ^9d9
GMP 460 i i T )' %%%&$ M %%% 4 ' &9&9%%%%
(^Q ' &9&9 )
GMP 471 B % % P( p % %-h # *%%%&>
9M v -8
GMP 1410 l p -h D +
GMP 1404 *@ l
GMP 440 D 94m$
GMP 1413 l%%%%%%% % %%%%% P D +%%%%%%%
9 + +
GMP 402 2 9 $ D 9>
GMP 501 i i 2 9 DE @
GMP 508 ! 2 9 / &@
GMP 332 i i %% P - 2 9%% D 4%%
#9Q(/ 8
GMP 501 ii ii 2 9%%%%%%%%%%% D % %%%%%%%%%E @
D % %%%E m9 ) % %%%9 9Q(/
(2
GMP 326 T 2 9 D 4@S
GMP 460 ii ii T ' &9&9 \ ;*
GMP 407 a a B ; o lh
GMP 401 2 V D 9>
GMP 500 i i 2 VDE @
GMP 466 TT ^%%9d9 *%%@ @2 %V
' &9&9
GMP 331 i i %%% P 2 %%%V D 4%%%%
#9Q(/ 8
( ) !
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

GMP 500 ii ii 2 %%%%%%%%% D %%%%%%%%%E @


D %%E m9 ) %%9 9Q(/ 8
(2
GMP 325 2 V D 4@S
GMP 500 iii iii D % %%%%%%%%%%%E @ p m9%%%%%%%%%%%%%
2
GMP 1420 l D5f
GMP 1450 ^%%%%%%%%%%%%%94@(h D 9*%%%%%%%%%%%%%m
l& 2
GMP 417 B /4 V
GMP 413 E @ Q 4 V
GMP 333 iii iii 2 9* m P5P D 4
GMP 332 ii ii 2 9 $ P5P D 4
GMP 331 iii iii 2 P5P D 4
GMP 415 7 dE n V
/ $ /( Y Z[

=>@/=> T 472e e B .%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%% h r - -


s M % ,%% ; D 4% Y( ( %1 %& m
t( *9&>& m 9:; )/ ;
!B =>@/=> 432 : 436 T: D / ) *%% % m ( % +3
GMP 472 a a B t( *%%%%%%%%%%%&> D 4%%%%%%%%%%% #M % e%%+3 % m (
.%%%%%%%%%%%%%%%9&3 , % %%%%%%%%%%%%%; ) *
9 M v -8 (
GMP 1422 9&94 S l PD$ h
GMP 1414 l%%%%%%%% % %%%%%% P D +%%%%%%%%
9 + +
GMP 406 T / Q
GMP 400 .9 9> 8 , -
GMP 403 2 9E 8 D 9> h
GMP 1403 ,9$ l
GMP 404 2 9* @ D 9>
GMP 170 i i B 2 9* @ D E @
GMP 509 ] 2 9* @ / &@
GMP 327 B 2 9* @ D 4@S
GMP 516 T 2 9* @ D 4 $@
GMP 290 ] 7 m 9*@h E P
GMP 410 7( V ) o/ m t
( o( 3
] ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

GMP 407 B 7 9Q / @
GMP 330 . 4 , -
GMP 472 c c B . 4*%% , % - D 4%%
% %%%%%%%%%9 M v %%%%%%%%%% -8 (
# *&>&
GMP 1412 l PD+
GMP 418 ! 759> V
GMP 1401 , ; ^ l
GMP 1400 | ; lE - D 4*@
GMP 412 / > V
GMP 414 ( 9 @h ) V
GMP 463 T ^%%%%%%%%%%9 ( 9*%%%%%%%%%%@(/ 9M
' &9&9*
GMP 1442 ^%%%%%%%%%%9 ( *%%%%%%%%%%@(/ 9M
l PD+
GMP 464 T ^%%d9 ^%%9 ( 9*%%@(/ 9M
' &9&9*
GMP 1440 ^9 ( $ 9*@(/ 9M lE
GMP 425 @ 9
GMP 270 B L , D , ) .%4@5 , -
(DL
GMP 472 b b B , ; t( *&> D 4
v % %%%%%%% - ( .%%%%%%%%%94@5
9M
GMP 322 i i D 9d9*9&
GMP 461 T ' &9&9 ^9d9
GMP 465 T ' &9&9 ^9d ^9d9
GMP 460 i i T )' %%%&$ M %%% 4 ' &9&9%%%%
(^Q ' &9&9 )
GMP 471 B % % P( p % %-h # *%%%&>
9 M v -8
GMP 1410 l p -h D +
GMP 941 ] #9Q( 4E
GMP 942 ] '( 4 9*@
GMP 1404 *@ l
GMP 440 D 94m$
GMP 1413 l%%%%%%% % %%%%% P D +%%%%%%%
9 + +
GMP 1200 '( 4*@ p
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

GMP 402 2 9 $ D 9>


GMP 501 i i 2 9 DE @
GMP 508 ! 2 9 / &@
GMP 332 i i %% P - 2 9%% D 4%%
#9Q(/ 8
GMP 501 ii ii 2 9%%%%%%%%%%% D % %%%%%%%%%E @
D % %%%E m9 ) % %%%9 9Q(/
(2
GMP 326 T 2 9 D 4@S
GMP 460 ii ii T ' &9&9 \ ;*
GMP 407 a a B ; o lh
GMP 401 2 V D 9>
GMP 500 i i 2 VDE @
GMP 466 TT ^%%9d9 *%%@ @2 %V
' &9&9
GMP 331 i i % %%% P 2 % %%%V D 4%%%%%
#9Q(/ 8
GMP 500 iii iii 2 DE @ p m9
GMP 325 2 V D 4@S
GMP 500 ii ii 2 %%%%%%%%% D %%%%%%%%%E @
D %%E m9 ) %%9 9Q(/ 8
(2
GMP 1420 l D5f
GMP 1450 ^%%%%%%%%%%%%%94@(h D 9*%%%%%%%%%%%%%m
l& 2
GMP 417 B /4 V
GMP 413 E @ Q 4 V
GMP 333 iii iii 2 9* m P5P D 4
GMP 332 ii ii 2 9 $ P5P D 4
GMP 331 iii iii 2 P5P D 4
GMP 415 7 dE n V
/ $ /( Y Z[

=>@/=> 472 e e B .%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%% h r - -


s M % ,%% ; D 4% Y( () * ) ) d3 m
t( *9&>&
=>@/=> 234 #9 9E
!B =>@/=> 432 : 436 T: D /
/ $ /( Y Z[
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

=>@/=> 150 c c III ^9 / @ - -


=>@/=> 150 d d IV ^9 / @ m ^ (h D k l

!B =>@/=> 432 : 436 T: D / s


=>@/=> 477 BB t m9&Q #9&9 ( D 4 h
9M v -8
=>@/=> T 472 e e B .%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%% h r
s M % ,%% ; D 4% Y(
t( *9&>&
=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
]! A =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> 961 ]T =9 9E
=>@ /=> ! 955 ] ' m
=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @ 49
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T

160 e e T

160 f f T

BA =>@/=> 163 ii ii T { l |&34*


/ $ /( Y Z[

=>@/=> ^9 / m D 4 h - -
3004 , 305 A ^9 / m h D 49 )/ % ( ) * #$& )/
^9 / m h D / 94 ) * m

=>@/=> 900 a a] 7 n@ &9 ^9d9 r s


! A B A] =>@/=> 310 ^9 ( DS Q
!A] =>@/=> 320 BHA

!A] =>@/=> 321 BHT

=>@/=> 472 e e B .%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%% h r


s M % ,%% ; D 4% Y(
t( *9&>&
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%% + ,%%%%%%% -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542

=>@/=> 474 B m* D *&>


] A =>@/=> T 556 T 2 9* @ 2 9E h D m9&
] A =>@/=> T 554 2 V 2 9E h D m9&
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /
=>@/=> ! 3004 , 305 A ^9 / m D 4 h - -
^9 / m h D 49 #%%% ^%%%@ )/ %% D k l%%%
m ( #$&
^9 / m h D / 94
=>@/=> 150 c c III ^9 / @

=>@/=> 150 d d IV ^9 / @

=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @ 49


=>@/=> 101 i , 101 ii ii Ai D 95 $/
=>@/=> 472 e e B .%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%% h r
s M % ,%% ; D 4% Y(
t( *9&>&
=>@/=> 477 BB D 4% h t m9&Q #&9&9 (
9M v -8
=>@/=> B 320 BHA

=>@/=> 310 ^9 ( DS Q
!B =>@/=> 432 : 436 T: % %%%%%% D / % %%%%%% % %%%%%%
9M D $&;4*
=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
] A =>@/=> B 556 T 2 9* @ 2 9E h D m9&
] A =>@/=> B 554 2 V 2 9E h D m9&
]! A =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> T 961 ]T =9 9E
] =>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T

160 e e T

160 f f T

BA =>@/=> 163 ii ii T { l |&34*


A BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%% + ,%%%%%%% -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542

A =>@/=> 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q

A =>@/=> 235 #9*9 4E -T-


=>@/=> 101 I , 101 ii ii Ai D 95 $/ p * 9C #$Q
=>@/=> 141 ii , 141 i i A ii D % $@ ( A D59 (/ %&m
D59 (/ m& z ;
=>@/=> 150 c c ^9 / m
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

=>@/=> 150 d d IV ^9 / @
=>@/=> T 160 aii aii T D 9 (/ @
GMP 160 c c T m
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%% + ,%%%%%%% -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
GMP 163 i i T #9E 9 dE
=>@/=> 160 b b T E
=>@/=> 161 g g T #9dE ' dE @
=>@/=> 132 #9 > E
=>@ /=> 243 ,%%% - ^%%%9d S D 94%%%
./ &
=>@/=> ! 432 : 436 T: D /
=>@/=> 124 %%%%%%%%% -h - #9%%%%%%%%% @ 9E )
( /h *E - 59 9~ m
=>@ /=> 110 l o( C +Vh
]! A =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
A =>@ /=> 200: 203 : -5 h( .9 / * , -

GMP 1105 %%%% / &@(/ 9M = ' *%%%%%9 -T-


= ' *9 p * #$>
A =>@/=> 235 #9*9 4E
=>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / , -
=>@/=> 161 g g T #9dE ' dE @
T =>@/=> 234 #9 9E

=>@/=> 120 D 9 /@ - -T-


=>@/=> T 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @ 5 %%%%%~ p *%%%%% #$%%%%%>
=>@/=> 101 I , 101 ii Ai D 95 $/ ) l1
ii
A =>@/=> 304 , 305 A ^9 / m D 4 h
^9 / m h D 4
^9 / m h D / 94
=>@/=> 150 d d IV ^9 / @
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

=>@/=> 472 e e B .%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%% h r


s M % ,%% ; D 4% Y(
t( *9&>&
=>@/=> 239 ] #9 49 #9&d9 *mM
=>@/=> 160 b b T E
GMP 160 c c T m
T A =>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / , -
GMP 180 e e ! #9 (/ d9
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
=>@/=> 141 ii , 141 i i A ii D % $@ ( A D59 (/ %&m
D59 (/ m& z ;
=>@ /=> 243 ,%%% - ^%%%9d S D 94%%%
./ &
> k i Q v/ 4 S 9 -T- Y Z[

=>@/=> 133 5 \/'8 - -T-


=>@/=> 150 c c III ^9 / @ p * #$> ) l
=>@/=> 150 d d IV ^9 / @

=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @


=>@/=> 101 i , 101 ii ii Ai D 95 $/
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
=>@/=> B 141 ii , 141 i i A ii D % $@ ( A D59 (/ %&m
D59 (/ m& z ;
=>@/=> 124 %%%%%%%%% -h - #9%%%%%%%%% @ 9E )
( /h *E - 59 9~ m
=>@ /=> 110 l o( C +Vh
=>@/=> 163 ii ii T { l |&34*
=>@/=> ; D 9*@h
172 i i B i ;
172 iii ii B i *
172 iii iii B i +
=>@/=> 905 ci ci ] t4 @( m9 ~
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

=>@/=> 160 b b T E
GMP 160 c c T m
GMP 162 T >$ -
GMP 163 i i T #9E 9 dE
GMP 171 B 2 9E 494 9*@h E P
GMP 100 =@ m +V
GMP 102 #' /
GMP 104 #9 9m +V
GMP 120 D 9 /@
=>@/=> 129 ] / -
=>@/=> 132 #9 > E
GMP 151 5 8
GMP 143 c d ef8
=>@/=> 160 d d T #9 m9
GMP 161 b b T #9 9
GMP 180 e e ! #9 (/ d9
GMP 150 b b ^9 / m
=>@/=> 150 c c
=>@/=> 150 d d
> k i Q v/ 4 S 9 -T- Y Z[

=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @ - -T-


=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @ p *%%%%% #$%%%%%> )/ % %%%
160 aiii aiii T ^%%%%d D % %%>4 9e%%%%;4 )
( #$> D V V
160 e e T
160 f f T
=>@/=> 141 ii , 141 i i A ii D % $@ ( A D59 (/ %&m
D59 (/ m& z ;
> k i Q v/ 4 S 9 -T- Y Z[

=>@/=> 200:203 : 6-5 h( .9 / , - -T-


=>@ /=> 243 ,%%% - ^%%%9d S D 94%%% #%%%%%%% e%%%%%%%; #$%%%%%%%>
./ & #$& q ~

=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @ -T-


=>@/=> 129 ] / - $< #$>
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
( ) T
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

160 e e T
160 f f T

=>@ /=> 218A 214 !A D (n *@(/ 9M /


BB A ! =>@/=> ] 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%% + ,%%%%%%% -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
] A =>@ /=> T 541 i i 2 9E h2 VD+
541 ii ii
=>@ /=> 243 ,%%% - ^%%%9d S D 94%%%
./ &
=>@/=> 101 I , 101 ii Ai D 95 $/
ii
=>@/=> ; D 9*@h
172 i i B i ;
172 iii ii B i *
172 iii iii B i +
=>@/=> 160 b b T E
GMP 160 c c T m
A =>@/=> 235 #9*9 4E
GMP 315 9 h ^9 ( d
=>@/=> 472 e e B .%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%% h r
s M % ,%% ; D 4% Y(
t( *9&>&
T GMP 388 !! D E 9 ( p 9P
=>@/=> 234 #9 9E
=> /=>@ 200:203 : 6-5 h( .9 / ,-
=>@/=> 110 l o( C +Vh

] A =>@/=> 120 D 9 /@ - -T-


GMP 163 i i T dE 6%%%%km %%%$< #$%%%>
#9E 9
GMP 162 T >$ k@ & p 4; 5 ~
-
.. =%%%%%%%%%; (h / e%%%%%%%%%f (h
GMP 160 c c T m
6 5f(
GMP 101 i , 101 ii Ai D 95 $/
ii

GMP 160 a a T D 9 (/ @
=>@/=> 160 b b T Eh
=>@ / => 161 g g T #9dE ' dE @
B ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

GMP 150 b b ^9 / @
=>@/=> 150 c c
T =>@/=> 150 d d
=>@/=> 141 ii , 141 i A ii D % $@ ( A D59 (/ %&m
i D59 (/ m& z ;
=>@/=> 163 ii ii T { l |&34*
=>@/=> 132 #9 > E
=>@/=> 124 %%%%%%%%% -h - #9%%%%%%%%% @ 9E )
( /h *E - 59 9~ m
> k i Q v/ 4 S 9 -T- Y Z[

] A =>@/=> 120 D 9 /@ -T-


=>@/=> 150c c III ^9 / @ t $4*% ) #$> D k l
=>@/=> 150d d IV ^9 / @ % %%%%%9&@ 6%%%%%%% #$%%%%%%%& #%%%%%%%M
( 9 nQ (
GMP 150 b b ^9 m
=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @
=>@/=> 101 i , 101 ii ii Ai D 95 $/
=>@/=> 472 e e B .%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%% h r
s M % ,%% ; D 4% Y(
t( *9&>&
!] =>@/=> 251 2 V D 4E
!] =>@/=> 252 2 9 D 4E
=>@ / => 141 ii , 141 i A ii D % $@ ( A D59 (/ %&m
i D59 (/ m& z ;
GMP 160 c c T m
GMP 162 T >$ -
GMP 163 i i T #9E 9 4Eh
=>@ / => 160 b b T Eh
=>@/=> 110 l o( C +Vh
=>@/=> 129 ] / -
=>@/=> 133 S \'/h
=>@ / => 161 g g T #9dE ' dE @
=>@/=> 163 ii ii T { l |&34*
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
A =>@/=> 235 #9*9 4E
( ) !
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

=>@/=> 124 %%%%%%%%% -h - #9%%%%%%%%% @ 9E )


( /h *E - 59 9~ m
=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
A ]! =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> 961 ]T =9 9E
=>@ /=> 955 ] ' m
=>@ /=> 218 A 214 !A D (n *@(/ 9M /
=>@/=> 132 #9 > E
=>@ /=> 243 ,%%% - ^%%%9d S D 94%%%
./ &
T =>@/=> 234 #9 9E
BB A ! =>@/=> ] 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%% + ,%%%%%%% -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
A =>@ /=> 200 : 203 : -5 h( .9 / * , -

=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @ T-T-


GMP 260 T >&P .9&f , - q l%%%%%% #9 ( %%%%% #$%%%%%%Q
B A] =>@/=> 282 ! 2 9* @ D 9 ( m ^d

GMP 330 . 4 ,-
GMP 575 B 7 4@S 4 E @ &Q
GMP 270 B .4@S , -
( L , D , DL )
GMP 296 ]T DL .9 , -
T =>@/=> 234 #9 9E
A =>@/=> 235 #9*9 4E
] =>@/=> 280 ! .9E 9 ( , -
] =>@/=> 281 ! 2 V c& 9 (
=>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / , -

=>@/=> 124 %%%%%%%%% -h - #9%%%%%%%%% @ 9E ) B-


( /h *E - 59 9~ m ^%%%%d #$%%%%& 6%%%% h % %%&-
=>@/=> 133 5 \/'8 6%%m p % n ( E % $ )
=>@/=> 150 c c III ^9 / @ % %%%%%%%%%k@ + =%%%%%%%%%%% < (h
(=M % %9C( =k % % % % > (
=>@/=> 150 d d IV ^9 / @
= @8(
] =>@/=> 120 D 9 /@
=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @
] ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

=>@/=> 143 c d ef8


=>@/=> 101 i , 101 ii ii Ai D 95 $/
=>@/=> ; D 9*@h
172 i i B i ;
172 iii ii B i *
172 iii iii B i +
! =>@/=> D (n
210 . (n $ , -
211 2 D (n
212 2 9 $ D (n
213 2 9* m D (n
=>@/=> 472 e e B .%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%% h r
s M % ,%% ; D 4% Y(
t( *9&>&
]A =>@/=> ] 310 ^9 ( DS Q
=>@/=> 477 BB t m9&Q #9&9 ( D 4 h
9 M v -8
=>@/=> 203 : 200 : 6-5 h( .9 / * , -
A =>@/=> 304 , 305 A ^9 / m D 4 h
^9 / m h D 4
^9 / m h D / 94
!B =>@/=> 432 : 436 T: D /
=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
=>@ /=> 956 ] T 2 49
]! A =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> 961 ]T =9 9E
=>@ /=> 955 ] ' m
=>@ /=> 129 ] / 8 -
=>@ /=> 442 ,%%%% ; %%%%9E 8 5%%%% h
./ + +
=>@ / => 161 g g T #9dE ' dE @
]! A =>@/=> 962 ]T 2 +& 9 2 $
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
=>@/=> 141 ii , 141 i i A ii D % $@ ( A D59 (/ %&m
D59 (/ m& z ;
( ) T
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

=>@/=> 163 ii ii T { l |&34*


=>@ /=> 218A 214 !A D (n *@(/ 9M /
=>@/=> 132 #9 > E
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%% + ,%%%%%%% -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
=>@ /=> 243 ,%%% - ^%%%9d S D 94%%%
./ &
=>@/=> 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q
=>@/=> 474 B m* D *&>
=>@ /=> 110 l o( C +Vh

=>@/=> 928 ] ! ^ (n $ 9*@( -!-


A BB A ! =>@/=> !! 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%% + ,%%%%%%% - 6%%% >4 ( ^ *%%% q l%%%
T 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5 q l #$Q
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542

T] =>@/=> 928 ] ! t(n $$ 9*@( 9 -!-


=>@/=> 170 i i B 2 9* @ D E @ 6%% >4 ( %%> q l%%
GMP 509 ] 2 9* @ / &@ q l #$Q 9

GMP 526 T 2 9* @ 9*@(/ h


=>@/=> 552
2 9* @ D m9&9
=>@/=> 1442 - @(/ %%%%%% 8 D +%%%%%%%
l P ^9 (
=>@/=> 504 i i 2 9* D E @
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%% + ,%%%%%%% -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
=>@/=> 530 2 9* 9*@h
GMP 501 i i 2 9 DE @
GMP 508 ! 2 9 / &@
GMP 332 i i 2 9 $ p -h D 4
GMP 501 ii ii 2 9 DE m9
GMP 525 2 9 9*@(/ 9M
=>@/=> 460 ii ii T ' &9&9 ;*
T ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

=>@/=> 551 7 m9&9* 9*@h P


(/ &$4 9C )
=>@/=> 554 = % %%%%%%%%%% D m9&9%%%%%%%%%%%%
2 9E 8 (
GMP 500 i i 2 VDE @
GMP 331 i i 2 p -h D 4
GMP 500 iii ii 2 VDE m9
GMP 500 iii iii D %%%%%%%%%%E @ p m*%%%%%%%%%%%9
2 V
=>@/=> 553 i i 2 9* C D m9&
GMP 332 ii ii 2 9 $ P5P D 4
GMP 331 iii iii 2 P5P D 4
=>@/=> 553 iii iii .& )/
GMP 524 2 V 9*@(/ 9M
( ) T
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

GMP 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @ - -


] A =>@/=> 304 , 305 A ^9 / m D 4 h #$%%& #%%M A p %%1$ # *%%
^9 / m h D 4 > # * As 5
^9 / m h D / 94
] AB A ] =>@/=> 310 ^9 ( DS Q
] AB A ] =>@/=> B 320 BHA
] AB A ] =>@/=> B 321 BHT
] GMP 330 . 49* , -
] =>@/=> 307 a,b,c cA b ,a B DS( 9 @
] GMP 331i i 2 D 4 p -h
] GMP 331iii iii 2 P5 D 4

=>@/=> 384 ! ^9 ( (n D 4 - -
T =>@/=> 388. 389 !] A !! D E 9 ( p 9P 9 $ 7 M (D n
.E 9 (/ 9d , - -
DE 9( r P^ / r -
=>@/=> 304 , 305 A ^9 / m D 4 h
^9 / m h D 4
^9 / m h D / 94
T! A ] =>@/=> 320 BHA
T! A ] =>@/=> 321 BHT
=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @
=>@/=> 160 b b T Eh
=>@/=> 472e e B D 4%% Y( .%% / ^94%% h r
t( *9&>& s M , ;
=>@/=> 314 . > V
=>@/=> 900 a a] 7 n@ &9 ^9d9 r s
T! A ] =>@/=> 310 ^9 ( DS Q
=>@/=> 477 BB t %%%%m9&Q #9&9 ( %%%% D 4%%%%% h
9 M v -8
GMP 484 ! ^ / 94 D 4
T! A ] =>@/=> 319 ] TBHQ
!B =>@/=> 432 ; 436 T: D /
B =>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
] GMP 330 . 4 ,-
T ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

GMP 143 c d ef8 - -


=>@/=> 110 l o( C +Vh % % n 3 #%%%M ( % %1$ #%%%M
=>@/=> 384 ! ^9 ( (n D 4 7 M % %%%% ( . *%%%%%% c%%%%%% '(
p f8 9E 9;
=>@/=> 304 , 305 A ^9 / m D 4 h
^9 / m h D 4
^9 / m h D / 94
T! A ] =>@/=> 320 BHA

T! A ] =>@/=> 321 BHT

=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @


=>@/=> 472 e e B D 4%% Y( .%% / ^94%% h r
t( *9&>& s M ,;
=>@/=> 314 . > V
=>@/=> 900 a a] 7 n@ &9 ^9d9 r s
T! A ] =>@/=> 310 ^9 ( DS Q
=>@/=> 477 BB t %%%%%m9&Q #9&9 ( %%%%% D 4%%%%% h
9M v -8
GMP 484 ! ^ / 94 D 4
T! A ] =>@/=> 319 ] TBHQ

T =>@/=> 388. 389 !] A !! D E 9 ( $p 9P


.E 9 (/ 9d , - -
r %%%%%%%%%%%%%P ^%%%%%%%%%%%%% / r -
DE 9(
!B =>@/=> 432 : 436 T: D /
=>@/=> 132 #9 > E
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T

160 e e T

160 f f T

] GMP 330 . 4 ,-

] AB =>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @ - -
160 aiii aiii T n
160 e e T

160 f f T

T =>@/=> 160 bi bi T E
GMP 526 T 9*@/ 9M 2 9* @
=>@/=> T 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @
( ) T
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /
B A BB A ] =>@/=> !! 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 6-5 ( . / + + , -
341(i)-(iii); 342(i),(ii);
343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-
(vii); 451(i),(ii); 452(i)-
(v);542
GMP 500 i i 2 VDE @
GMP 500 ii ii 2 VDE m9
GMP 524 2 V 9*@(/ 9M
=>@/=> 101 i , 101 ii Ai D 95 $/
ii

=>@/=> 101 i , 101 ii ii Ai D 95 $/ - -


! =>@/=> D (n %%%9E 9; ( %%%9 $ 7 M %%%
210 . (n $ , - +& & 1 k< 3 (

211 2 D (n
212 2 9 $ D (n
213 2 9* m D (n
T! A ] =>@/=> 320 BHA
T! A ] =>@/=> 321 BHT
=>@/=> 472 e e B D 4%% Y( .%% / ^94%% h r
t( *9&>& s M , ;
=>@/=> EDTAs
385 , 386 !T A ! #9%%%&9P 2 % %V r 2 9*%%% @
r D 49%%%%% % %%%4 #9%%%%% r
% 4 #9%% r #9%%&9P 2 % V
D 49
=>@/=> 384 ! ^9 ( (n D 4
T! A ] =>@/=> 310 ^9 ( DS Q
] =>@/=> 120 D 9 /@
=>@/=> 477 BB t %%%%m9&Q #9&9 ( %%%% D 4%%%%% h
9 M v -8
T! A ] =>@/=> 319 ] TBHQ
=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @
!B =>@/=> 432 : 436 T: D /
T =>@/=> D E 9 ( $p 9P
388. 389 !] A !! .E 9 (/ 9d , - -
r %%%%%%%%%%%%%P ^%%%%%%%%%%%%% / r -
DE 9(
=>@/=> 479 B] TOSOM
T ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /
=>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / ,-
=>@/=> 304 , 305 A ^9 / m D 4 h
^9 / m h D 4
^9 / m h D / 94
T =>@ / => 900 a a] 7 n@ &9 ^9d9 r s
=>@/=> 150 c c III ^9 / @
=>@/=> 150 d d IV ^9 / @
A =>@ / => 161 g g T #9dE ' dE @
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
=>@ /=> 218 A 214 !A D (n *@(/ 9M /
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 6-5 ( . / + + , -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)-
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
A =>@ /=> 243 ,%%%%%%% - ^%%%%%%%9d S D 94%%%%%%%
./ &
=>@ /=> 481 i i ! ^ ( 4 S D594@S
482 i i !
] =>@ /=> 484 ! ^ / 94 D 4
]T =>@/=> 474 B m* D *&>
=>@/=> 307 a,b,c a ,b ,c B DS( 9 @

=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @ -


=>@/=> 133 5 \/'8 # k : 9 M D $&;4*
! =>@/=> D (n & %~ i s c n 9 E
D % %%%%%%%>4 (hA( 09 % %%%%%%%3
210 . (n $ , -
k%%%%%%%% h % %%%%%%4 % %%%%%%km
211 2 D (n
9 M D $&;4*
212 2 9 $ D (n
213 2 9* m D (n
=>@/=> ^9 / m D 4 h
304 , 305 A ^9 / m h D 4
^9 / m h D / 94
T! A ] =>@/=> 320 BHA
T! A ] =>@/=> 321 BHT
=>@ / => 161 g g T #9dE ' dE @
=>@/=> 150 c c III ^9 / @
( ) TT
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /
=>@/=> 472 e e B D 4%% Y( .%% / ^94%% h r
t( *9&>& s M , ;
T! A ] =>@/=> 310 ^9 ( DS Q
=>@/=> 477 BB t %%%%m9&Q #9&9 ( %%%% D 4%%%%% h
9 M v -8
T! A ] =>@/=> 319 ] TBHQ
T! A ] =>@/=> 306 : 309 ]: T DS( 9 @
=>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / ,-
] =>@/=> 120 D 9 /@
=>@/=> 101 i , ii i , ii #9 5 $ /
!B =>@/=> 432 : 436 T: D /
=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
]! =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> 961 ]T =9 9E
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
=>@ /=> 218 A 214 !A D (n *@(/ 9M /
=>@/=> 132 #9 > E
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 6-5 ( . / + + , -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)-
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
]T =>@/=> 474 B m* D *&>

=>@/=> 133 5 \/'8 -


=>@/=> 150 c c III ^9 / @% % 9 #M % 6%% h % &-
=>@/=> 150 d d IV ^9 / @ #$%%%%& 6%%%% h r%%%% % %%&;
B - s ) / 6 >4 (
] =>@/=> 120 D 9 /@
=>@/=> 141 ii , 141 i A ii D %%%%%%%$@ ( A D59 (/ %%%%%%%&m
i D59 (/ m& z ;
=>@/=> 160 aii aii T ( 9 $E) D 9 (/ @
=>@/=> 101 i , 101 ii Ai D 95 $/
ii
=>@/=> ; D 9 @h
172 i i B i ;
172 ii ii B i *
172 iii iii B i +
TB ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

=>@/=> ! 304 , 305 A ^9 / m D 4 h


^9 / m h D 4
^9 / m h D / 94
! =>@/=> D (n
210 . (n $ , -
211 2 D (n
212 2 9 $ D (n
213 2 9* m D (n
=>@/=> 472e e B D 4%% Y( .%% / ^94%% h r
t( *9&>& s M ,;
T! A ] =>@/=> 320 BHA

T! A ] =>@/=> 321 BHT

T! A ] =>@/=> 310 ^9 ( DS Q
=>@ / => 161 g g T #9dE ' dE @
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T

160 e e T

160 f f T

=>@/=> 477 BB t %%%%m9&Q #9&9 ( %%%% D 4%%%%% h


9M v -8
T! A ] =>@/=> 319 ] TBHQ

T! A ] =>@/=> 306 : 309 ]: T DS( 9 @


=>@/=> 200 :203 : 6-5 h( .9 / ,-
!B =>@/=> 432 : 436 T: D /
(h ) + e 110 l o( C +Vh
S 9; 4> 122 #' /@
# n 124 59 9%~ m -h - #9 @ 9E )
=>@/=> ( /h *E -
155 6 S m9l
=>@/=> 160 b b T E
=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
]! A =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> 961 ]T =9 9E
=>@ /=> 955 ] ' m
( ) T!
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

=>@/=> 129 ] / 8
]! A =>@/=> 962 ]T 2 +& 9 2 $
=>@ /=> 143 c d ef8
B =>@/=> 163 ii ii T { l |&34*
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 6-5 ( . / + + , -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)-
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);

451(i),(ii); 452(i)-(v);542

=>@/=> 132 #9 > E


=>@/=> 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q
=>@/=> 474 B m* D *&>
T] ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -

=>@/=> 133 5 \/'8 -


150 c c III ^9 / @ i %%%% 6%%%% h %%%% > %%%%&-
=>@/=> e%%%4 ( % %9 D % %Q &d )
150 d d IV ^9 / @ c/ * (c l
=>@/=>
160 aii aii T ( 9 $E) D 9 (/ @
=>@/=>
=>@/=> 143 c d ef8
=>@/=> 101 i , 101 ii ii Ai D 95 $/
=>@/=> ; D 9 @h
172 i i B i ;
172 ii ii B i *
172 iii iii B i +
]A =>@/=> ^9 / m D 4 h
304 , 305 A ^9 / m h D 4
^9 / m h D / 94
!B 432:436 T: D / s
=>@/=>
477 BB t % m9&Q #9&9 ( % D 4%% h
=>@/=> 9 M v -8
=>@/=> 141 ii , 141 i i A ii D % %$@ ( A D59 (/ % %&m
D59 (/ m& z ;
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
B =>@/=> 163 ii ii T { / l |&34*
M e 100 =@ m +Vh
) + 7 8 102 #' /
4> (h 104 #9 9E m +Vh
n S 9;
129 ] / 9 -h
/=> #
132 #9 > E
=>@
151 S h
160 b b T # 9
143 c d ef8
120 D 9 /@
160 d T d #9 m9
( ) B
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
M e 110 l o( C +Vh
) + 7 8 122 #' /@
4> (h
124 %%%%%%%%%% -h - #9%%%%%%%%%% @ 9E )
n S 9;
( /h *E - 59 9~ m
/ => #
155 6 S m9l
=>@
TA] =>@/=> 320 BHA
TA] =>@/=> 321 BHT
472 e e B .%%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%%% h r
=>@/=> s M %% ,%% ; D 4%% Y(
t( *9&>&
TA ! A ] =>@/=> 319 ] TBHQ
=>@/=> ! 950 ] 2 9 $ 2 +&
=>@ /=> 956 ] T 2 49
A]! 951 ] 2 $
=>@/=>
=>@/=> 961 ]T =9 9E
=>@ /=> 955 ] ' m
BB A ! B 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%%% + ,%%%%%%%% -
=>@/=> 341(i)-(iii); 342(i),(ii); 6-5
343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-
(vii); 451(i),(ii); 452(i)-
(v);542
=>@/=> B 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q
GMP 163 i i T #9E 9 4Eh
GMP 171 B 2 9E 494 9*@h E P
GMP 160 c T c m
GMP 162 T >$ -
474 B m* D *&>
=>@/=>
B ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

] A A =>@/=> 120 D 9 /@ - - -
A =>@/=> 101 I , 101 ii ii Ai D 95 $/ %> Q' < k@ +
A =>@/=> ; D 9 @h 9;<

172 i i B i ;
172 ii ii B i *
172 iii iii B i +
GMP 901 ] ^* ~
,9 h 7
+Vh 7
GMP 902 ] 5& E m ~
=>@/=> 903 ] E/ @ ~
=>@/=> 445 iii iii {l%%%%3 t( *%%%%9&Q 4%%%% h
# '(
=>@/=> 905 ci ci ] #9 4 @( m9 ~
] =>@/=> 231 , 232 A DS 9 ^9 9 P/h
t 9 t 9 P/(h
t 9 t 9 (h 2 V
GMP 1521 t m9&Q #9&9P s
GMP 1201 7( 9 ( 9 ^9 9 s
GMP 904 ] 59~
B A BTA =>@/=> ;& :E c%%%%%%% $m 9*%%%%%%%@h sE % %%%%%P
BT 6-5 h(
GMP 474 B m* D *&>

GMP 302 2 9* @ D / m - - -
] GMP 290 ] 7 m 9*@h E P )/ l1 Q' < k@ +
] GMP 941 ] #9Q( 4E <1 (h

GMP 942 ] '( 94 9*@


GMP 303 2 9 D / m
GMP 301 2 VD / m

=>@/=> 903 ] E/ m ~ - -
6@ +

! A BTA =>@/=> ;& :E c%%%%%%% $m 9*%%%%%%%@h sE % %%%%%P - - -


B 6-5 h( ) > k@ +
=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
A ]! =>@/=> 951 ] 2 $
( ) B
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /
=>@/=> 961 ]T =9 9E
=>@ /=> 955 ] ' m
/ / /( Y Z[

=>@/=> ! ^9 / m D 4 h - - -
304 . 305 A ^9 / m h D 4 ++> k@ +
^9 / m h D / 94
=>@/=> 472 e e B .%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%% h r
s M % ,%% ; D 4%% Y(
t( *9&>&
! =>@/=> ! D (n
210 . (n $ , -
211 2 D (n
212 2 9 $ D (n
213 2 9* m D (n
=>@/=> T 385 , 386 !T A ! EDTAs
2 % %%%%%V r 2 9*%%%%%%% @
% %%%%%4 #9%%%%%%% r #9%%%%%%%&9P
D 49
r #9%%%%&9P 2 % %%V r
D 49 4 #9
=>@/=> 905 d d] sE c'
( Q(n& s )
=>@/=> 905 e e] ,+3 % %% ) sE % %% c%%%% '
(I A Q(n& 0 4 (
T! A ] =>@/=> 310 DS Q ^9 (
T! A ] =>@/=> 320 BHA
T! A ] =>@/=> 321 BHT
=>@ /=> ! 218 A 214 !A D (n *@(/ 9M /
=>@ /=> 243 ,%%%% - ^%%%%9d S D 94%%%%
./ &
=>@/=> 200:203 : 6-5 h( .9 / ,-
A B A BT A =>@/=> ;& :E c%%%%%%% $m 9*%%%%%%%@h E % %%%%%P
] BT 6-5 h(
=>@/=> 100 =@ m |&34*
( 01 n m& )
=>@/=> 102 ( 01 n m& ) # ' /
=>@/=> 104 #9 9E m +Vh
( 01 n m& )
B ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /
=>@/=> 129 ] ( 01 n m& ) / 9 -h
=>@/=> 132 ( 01 n m& ) #9 > E
=>@/=> 133 ( 01 n m& ) S \'/h
=>@/=> 160 d d T ( 01 n m& ) #9 m9
=>@/=> 160 b b T ( 01 n m& ) #9 9
=>@ /=> 110 l o( C +Vh
7 8 M e 122 #' /@
4> (h ) + 124 % %%%%%%%% -h - #9%%%%%%%%%% @ 9E )
# n S 9; ( /h *E - 59 9~ m
=>@ / => 155 6 S m9l
120 59 9~ m |&34*
=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
A ]! =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> 961 ]T =9 9E
=>@ /=> 955 ] ' m
> k i Q v/ 4 S 9 - - /( Y ZY

=>@/=> T 385 , 386 !T A ! EDTAs - - -


2 % %%%%%V r 2 9*%%%%%%% @ s%%%%% %%%% +; %%%%k@ +
% %%%%%4 #9%%%%%%% r #9%%%%%%%&9P t &; (h c n (h ^3
2 % %%%%%%V r D 49%%%%%%%% s;&
% %%%%%4 #9%%%%%%% r #9%%%%%%%&9P
D 49
=>@/=> 150 c c III ^9 / @
=>@/=> B 150 d d IV ^9 / @
=>@/=> 160 aii aii T ( 9 $E) D 9 (/ @
=>@/=> 141 ii , 141 i i A ii D % $@ ( A D59 (/ % &m
D59 (/ m& z ;
=>@/=> 472 e e B .%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%% h r
s M % ,%% ; D 4%% Y(
t( *9&>&
=>@/=> 900 a a] 7 n@ &9 ^9d9 r s
BT A =>@/=> ;& :E c%%%%%%%% $@ 9*%%%%%%%%@h E % %%%%%%P
BT 6-5 h(
! =>@/=> D (n
210 . (n $ , -
211 2 D (n
212 2 9 $ D (n
213 2 9* m D (n
( ) B
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /
=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
=>@/=> 961 ]T =9 9E
=>@ /=> ! 955 ] ' m
]! A A =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
=>@/=> 163 ii ii T { l |&34*
=>@/=> 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q
=>@ /=> 218 A 214 !A D (n *@(/ 9M /
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); . / +%%%%%%%%%% + ,%%%%%%%%%% -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5 (
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
=>@/=> 200:203 : 6-5 h( .9 / ,-
> k i Q v/ 4 S 9 - - /( Y ZY

=>@ /=> 150 c c III ^9 / @ - - -


=>@ /=> B 150 d d IV ^9 / @ =91 4 % +; k@ +
] =>@/=> 120 D 9 /@ ) 4*$ (h

=>@/=> 160 aii aii T ( 9 $E) D 9 (/ @


=>@/=> 141 ii , 141 i i A ii D % $@ ( A D59 (/ % &m
D59 (/ m& z ;
=>@/=> 143 c d ef8
=>@/=> ; 9 @h
172 i i B i ;
172 ii ii B i *
172 iii iii B i +
=>@/=> 900 a a] 7 n@ &9 ^9d9 r s
=>@/=> 124 % %%%%%%%% -h - #9%%%%%%%%%% @ 9E )
( /h *E - 59 9~ m
=>@/=> 101 I , 101 ii ii Ai D 95 $/
=>@/=> 512 '( / &@
BT A =>@/=> 220 c%%%%%%%% $@ 9*%%%%%%%%@h E % %%%%%%P
(01 n m& )6-5 h(
=>@/=> 100 =@ m |&34*
( 01 n m& )
B ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /
=>@/=> 102 ( 01 n m& ) # ' /
=>@/=> 104 #9 9E %%%%%%%%%%%%%%m +%%%%%%%%%%%%%%Vh
(01 n m& )
=>@/=> 129 ] ( 01 n m& ) / 8 -h
=>@/=> 132 ( 01 n m& ) #9 > E
=>@/=> 133 S \'/h
=>@/=> 160 d d T ( 01 n m& ) #9 m9
=>@/=> 160 b b T ( 01 n m& ) #9 9
7 8 M e 110 l o( C +Vh
4> (h ) + 122 #' /@
# n S 9; 155 6 S m9l
=>@ / =>
=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
A ]! =>@/=> 951 ] 2 $
]! A =>@/=> 962 ]T 2 +& 9 2 $
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
B =>@/=> 163 ii ii T { l |&34*
=>@/=> 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q
=>@/=> 961 ]T =9 9E
=>@ /=> 955 ] ' m
> k i Q v/ 4 S 9 - - /( Y ZY

=>@/=> 150 c c III ^9 / @ - - -


=>@/=> 150 d d IV ^9 / @ s%%%%%%%%%%%%%%&9> ( %%%%%%%%%%%%%
] =>@/=> 120 D 9 /@ 5 (
=>@/=> 160 aii aii T ( 9 $E) D 9 (/ @
=>@/=> 143 c d ef8
=>@/=> ; 9 @h
172 i i B i ;
172 ii ii B i *
172 iii iii B i +
=>@/=> 101 I , 101 ii ii Ai D 95 $/
! =>@/=> D (n
210 . (n $ , -
211 2 D (n
212 2 9 $ D (n
213 2 9* m D (n
( ) BT
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /
=>@/=> 385 , 386 !T A ! EDTAs
#9%&9P 2 %V r 2 9* @
r D 49%%% % %4 #9%%% r
#9%%%% r #9%%%%&9P 2 %%%%V
D 49 4
=>@/=> 900 a a] 7 n@ &9 ^9d9 r s
=>@/=> 124 % %%%%%%%% -h - #9%%%%%%%%%% @ 9E )
( /h *E - 59 9 m
=>@ /=> 110 l o( C +Vh
=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
=>@ /=> 956 ] T 2 49
A ]! =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> B 961 ]T =9 9E
=>@ /=> 955 ] ' m
T! A ] =>@/=> 320 BHA
BT A =>@/=> ;& :E c%%%%%%%% $@ 9*%%%%%%%%@h E % %%%%%%P
BT 6-5 h(
=>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / , -
=>@/=> 129 ] / 8 -h
]! A B =>@/=> 962 ]T 2 +& 9 2 $
=>@/=> 133 S \'/h
=>@ / => 161 g g T #9dE ' dE @
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
=>@/=> 141 ii , 141 i i A ii D % $@ ( A D59 (/ % &m
D59 (/ m& z ;
B =>@/=> 163 ii ii T { l |&34*
=>@ /=> 218 A 214 !A D (n *@(/ 9M /
=>@/=> 132 #9 > E
=>@/=> T 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q
GMP 160 c T c m
GMP 162 T >$ -
GMP 100 =@ m +V
GMP 163 i i T #9E 9 dE
=>@/=> 104 #9 9m +V
=>@/=> 160 d d T #9 m9
=>@/=> 160 b b T #9 9
=>@/=> 160 b T b ( 01 &9>& ) E
GMP 171 B 2 9E 494 9*@h E P
> k i Q v/ 4 S 9 - - s /( Y ZY
BB ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /
=>@/=> 150 c c III ^9 / @ T- - -
=>@/=> 150 d d IV ^9 / @ % %%%%%+& % %%%%%& D %%%%%%>4
] =>@/=> 120 D 9 /@ ^%%%%%%d ) %%%%%k@ + k%%%%% h
p % k % ; s l%
=>@/=> ; 9 @h
>E % %% % %%& p % %%4;
172 i i B i ;
% %%%E 9-h( / % %%%; ^%%%%%+&+ (
172 ii ii B i * (^%%%%%3 ( ^%%%% 4 ,%%%%
172 iii iii B i + %% > e%%4 % 9C
=>@/=> 101 I , 101 ii ii Ai D 95 $/ - - - = / 9
=>@/=> 160 aii aii T ( 9 $E) D 9 (/ @

! =>@/=> D (n
210 . (n $ , -
211 2 D (n
212 2 9 $ D (n
213 2 9* m D (n
=>@/=> 472 e e B .%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%% h r
s M % ,%% ; D 4%% Y(
t( *9&>&
=>@/=> 385 , 386 !T A ! EDTAs
#9%&9P 2 %V r 2 9* @
r D 49%%% % %4 #9%%% r
#9%%%% r #9%%%%&9P 2 %%%%V
D 49 4
=>@/=> 900 a a] 7 n@ &9 ^9d9 r s
T! A ] =>@/=> 321 BHT
T! A ] =>@/=> 310 DS Q ^9 (
=>@/=> 124 % %%%%%%%% -h - #9%%%%%%%%%% @ 9E )
( /h *E - 59 9 m
=>@ /=> 110 l o( C +Vh
=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
A ]! =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> B 961 ]T =9 9E
=>@ /=> 955 ] ' m
=>@/=> 133 S \'/h
=>@ / => 161 g g T #9dE ' dE @
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
=>@/=> 141 ii , 141 i i A ii D % $@ ( A D59 (/ % &m
D59 (/ m& z ;
( ) B!
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /
=>@/=> 143 c d ef8
B =>@/=> 163 ii ii T { l |&34*
=>@ /=> 218 A 214 !A D (n *@(/ 9M /
=>@/=> 132 #9 > E
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%% + ,%%%%%%% -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542

=>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / , -


=>@/=> 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q
> k i Q v/ 4 S 9 - - s /( Y ZY

=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +& B- - -


]! A =>@/=> 951 ] 2 $ ) m* k@ +
=>@/=> 163 ii ii T { l |&34*
=>@/=> 150 c c III ^9 / @
=>@/=> B 150 d d IV ^9 / @
=>@/=> 160 aii aii T ( 9 $E) D 9 (/ @
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
=>@/=> 141 ii , 141 i i A ii D % $@ ( A D59 (/ % &m
D59 (/ m& z ;
=>@/=> ; 9 @h
172 i i B i ;
172 ii ii B i *
172 iii iii B i +
=>@/=> 101 I , 101 ii ii Ai D 95 $/
! =>@/=> D (n
210 . (n $ , -
211 2 D (n
212 2 9 $ D (n
213 2 9* m D (n
=>@/=> 472 e e B .%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%% h r
s M % ,%% ; D 4%% Y(
t( *9&>&
BT A =>@/=> ;& :E c%%%%%%%% $@ 9*%%%%%%%%@h E % %%%%%%P
BT 6-5 h(
B] ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

=>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / , -


=>@/=> 100 =@ m |&34*
( 01 n m& )
=>@/=> 102 ( 01 n m& ) # ' /
=>@/=> 104 #9 9E m +Vh
(01 n m& )
=>@/=> 129 ] ( 01 n m& ) / 9 -h
=>@/=> 132 ( 01 n m& ) #9 > E
=>@/=> 133 ( 01 n m& ) S \'/h
=>@/=> 160 d d T ( 01 n m& ) #9 m9
=>@/=> 160 b b T ( 01 n m& ) #9 9
=>@/=> 120 D 9 /@
=>@/=> 124 % %%%%%%%% -h - #9%%%%%%%%%% @ 9E )
( /h *E - 59 9 m
=>@/=> 110 l o( C +Vh
7 8 M e 122 #' /@
4> (h ) + 155 6 S m9l
n S 9;
=>@ / => #
=>@/=> 127 B n%%%%%%%%% m& ) #9%%%%%%%%% ( P
( 01 m*
=>@/=> 143 c d ef8
=>@ /=> 218A 214 !A D (n *@(/ 9M /
=>@/=> T 961 ]T =9 9E
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%% + ,%%%%%%% -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
=>@/=> 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q
=>@ /=> ! 955 ] ' m
> k i Q v/ 4 S 9 - - /( Y ZY

]] =>@/=> B 150 c c III ^9 / @ !- - -


]] =>@/=> B 150 d d e%4 k@ D e;
IV ^9 / @
]]A ] =>@/=> 120 D 9 /@ % %% (h k%%%% ( k (h %%%k$
% 9<4 s%% % k 2 34*%%
]]A =>@/=> 141 ii , 141 i i A ii D % $@ ( A D59 (/ % &m
. k ' Q #$ (
D59 (/ m& z ;
]] =>@/=> 101 I , 101 ii ii Ai D 95 $/
( ) !
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /
! =>@/=> D (n
210 . (n $ , -
211 2 D (n
212 2 9 $ D (n
213 2 9* m D (n
=>@/=> 472 e e B .%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%% h r
s M % ,%% ; D 4%% Y(
t( *9&>&
!B =>@/=> 432:436 T: D /
=>@/=> 477 BB t %m9&Q #9&9 ( D 4 h
9 M v -8
A BT A =>@/=> ;& :E c $@ 9*@h E P
BT
]] =>@/=> 124 % %%%%%%%% -h - #9%%%%%%%%%% @ 9E )
( /h *E - 59 9 m

]] =>@ /=> 110 l o( C +Vh


=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
A ]! =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> 961 ]T =9 9E
=>@ /=> 955 ] ' m
]] =>@/=> 129 ] / 8
]! A =>@/=> 962 ]T 2 +& 9 2 $
]] =>@/=> 133 5 \/'8
]] =>@/=> 160 aii aii T ( 9 $E) D 9 (/ @
]] =>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
]] =>@/=> 143 c d ef8
]] A BA =>@/=> 163 ii ii T { l |&34*
=>@ /=> ! 218 A 214 !A D (n *@(/ 9M /
]] =>@/=> 132 #9 Q( E
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); . / +%%%%%%%%%% + ,%%%%%%%%%% -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5 (
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
=>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / , -
=>@/=> 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q
> k i Q v/ 4 S 9 - - s /( Y ZY
! ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

=>@/=> 124 % %%%%%%%% -h - #9%%%%%%%%%% @ 9E ) ]- - -


( /h *E - 59 9 m A %%%%%k@ + 6%%%%% h %%%%%&-
=>@ /=> 110 l o( C +Vh i % 6 h &- 6 e4
BT A =>@/=> ;& :E c%%%%%%%% $@ 9*%%%%%%%%@h E % %%%%%%P k@ + 6m
BT 6-5 h(
=>@/=> 150 c c III ^9 / @

=>@/=> B 150 d d IV ^9 / @

=>@/=> 133 5 \/'8


] =>@/=> 120 D 9 /@
=>@/=> 160 aii aii T ( 9 $E) D 9 (/ @
=>@/=> 101 I , 101 ii ii Ai D 95 $/
=>@/=> ; 9 @h
172 i i B i ;
172 ii ii B i *
172 iii iii B i +
A =>@/=> 304 , 305 A ^9 / m D 4 h
^9 / m h D 4
^9 / m h D / 94
=>@/=> 472 e e B .%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%% h r
s M % ,%% ; D 4%% Y(
t( *9&>&
!B =>@/=> 432 : 436 T: D /
! =>@/=> D (n
210 . (n $ , -
211 2 D (n
212 2 9 $ D (n
213 2 9* m D (n
=>@/=> 900 a a] 7 n@ &9 ^9d9 r s
]A =>@/=> ] 310 ^9 ( DS Q
=>@/=> 477 BB t %m9&Q #9&9 ( D 4 h
9 M v -8
=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
]! A =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> 961 ]T =9 9E
=>@ /=> 955 ] ' m
=>@/=> 132 #9 Q( E
=>@/=> 129 ] / 8
]! A =>@/=> 962 ]T 2 +& 9 2 $
( ) !
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
=>@/=> 141 ii , 141 i A ii D % $@ ( A D59 (/ % &m
i D59 (/ m& z ;
B =>@/=> 163 ii ii T { l |&34*
=>@ /=> ! 218 A 214 !A D (n *@(/ 9M /
=>@ / => 161 g g T #9dE ' dE @
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); . / +%%%%%%%%%% + ,%%%%%%%%%% -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5 (
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
=>@/=> 143 c d ef8
=>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / , -
=>@/=> 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q
=>@/=> 474 B m* D *&>
- - s /( Y Z[

=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +& - - -


]! A =>@/=> 951 ] ) % 34 %k@ + D >4
2 $
=>@/=> 160 aii aii T ( 9 $E) D 9 (/ @ ,%%%%%%%%%%%%% - % %%%%%%%%%%% 94m$ )
(.94@5
=>@/=> 141 ii , 141 i A ii D % $@ ( A D59 (/ % &m
i D59 (/ m& z ;
! =>@/=> D (n
210 . (n $ , -
211 2 D (n
212 2 9 $ D (n
213 2 9* m D (n
=>@/=> 472 e e B .%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%% h r
s M % ,%% ; D 4%% Y(
t( *9&>&
=>@/=> T 961 ]T =9 9E
=>@/=> 900 a a] 7 n@ &9 ^9d9 r s
=>@/=> 385 , 386 !T A ! EDTAs
2 % %%%%%V r 2 9*%%%%%%% @
% %%%%%4 #9%%%%%%% r #9%%%%%%%&9P
2 % %%%%%%V r D 49%%%%%%%%
% %%%%%4 #9%%%%%%% r #9%%%%%%%&9P
D 49
! ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /
=>@/=> 101 I , 101 ii ii Ai D 95 $/
=>@ /=> 955 ] ' m
BT A =>@/=> ;& :E c%%%%%%% $m 9*%%%%%%%@h E % %%%%%P
BT 6-5 h(
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
=>@/=> 163 ii ii T { l |&34*
=>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / , -
=>@ /=> ! 218 A 214 !A D (n *@(/ 9M /
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%% + ,%%%%%%% -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542

=>@/=> 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q


> k i Q v/ 4 S 9 - - s /( Y ZY

=>@/=> B 150 c c III ^9 / @ - - -


=>@/=> B 150 d d IV ^9 / @ l%%%%; % %%k@ D n%%%%k>
=>@/=> 133 5 \/'8 D ' $3

] =>@/=> 120 D 9 /@
=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +& *
A ]! =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> 141 ii , 141 i i A ii D % $@ ( A D59 (/ % &m
D59 (/ m& z ;
=>@/=> 101 I , 101 ii ii Ai D 95 $/
! =>@/=> D (n
210 . (n $ , -
211 2 D (n
212 2 9 $ D (n
213 2 9* m D (n
=>@/=> T 385 , 386 !T A ! EDTAs
2 % %%%%%V r 2 9*%%%%%%% @
% %%%%%4 #9%%%%%%% r #9%%%%%%%&9P
2 % %%%%%%V r D 49%%%%%%%%
% %%%%%4 #9%%%%%%% r #9%%%%%%%&9P
D 49
( ) !
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

=>@/=> 477 BB t % m9&Q #9&9 ( % D 4%% h


9M v -8
BT A =>@/=> ;& :E c%%%%%%% $m 9*%%%%%%%@h E % %%%%%P
BT 6-5 h(
!B =>@/=> 432 : 436 T: D /
=>@/=> 124 % %%%%%%%% -h - #9%%%%%%%%%% @ 9E )
( /h *E - 59 9 m
=>@ /=> 961 ]T =9 9E
=>@ /=> 955 ] ' m
=>@ /=> 110 l o( C +Vh
=>@/=> 129 ] / 9 -h
=>@ / => 161 g g T #9dE ' dE @
=>@/=> 160 aii aii T ( 9 $E) D 9 (/ @
=>@/=> 143 c d ef8
B =>@/=> 163 ii ii T { l |&34*
=>@ /=> ! 218 A 214 !A D (n *@(/ 9M /
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T

160 e e T
160 f f T
=>@/=> 132 #9 > E
=>@ /=> 243 ,%%%% - ^%%%%9d S D 94%%%%
./ &
=>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / , -
=>@/=> 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); . / +%%%%%%%%%% + ,%%%%%%%%%% -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5 (
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
^%1 7h #%m % / %$4S % %f ( % > %k i Q v/ 4 S 9 - - s /( Y ZY
k@ + Y D ' $3 #

=>@/=> 141 ii , 141 i A ii D % $@ ( A D59 (/ % &m - - -


i D59 (/ m& z ; 9k< k@ +
! =>@/=> D (n
210 . (n $ , -
211 2 D (n
212 2 9 $ D (n
213 2 9* m D (n
=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
! ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /
A ]! =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> T 961 ]T =9 9E
=>@ /=> 955 ] ' m
=>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / , -
=>@/=> 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q
> k i Q v/ 4 S 9 - - s /( Y ZY

D <+& 2 34* =>@/=> 300 L .9 / m 8 , - - - -


k >4 ( @ %%%%%%Q' < D ( e%%%%%%3
01 5 % %%%%~ % %%%%& % %%%%9C
D <+& 2 34* GMP 260 T .9&f , - %%<+ A o %% 9%% )
k >4 ( @ A ( D E/ %%%% A /(%%%%%> A
2 34* ( 01 5 %%%~ %%% > D %%%9 1$
n9@ 4 ^&3 <+ 7( % % A ( % % t %% )
inQ A/ $ % %%%%% A D % %%%%%9 1$
7 9& ^%%1 A % ;$ o l%%8
D <+& 2 34* GMP 330 . 4 , - /($ ( A (/ l1 9C)
k >4 ( @
2 34* ( 01
ek D <+
inQ n9@ 4
+ 7 9&
4> (h
.94@5 , -
B 6 /(
D <+& 2 34* GMP 270 B .4@S , -
k >4 ( @ (L , D , DL )
2 34* ( 01
1 D <+
inQ n9@ 4
+ 7 9&
4> (h

] A A =>@/=> 120 D 9 /@ - - -
A =>@/=> 101 I , 101 ii Ai D 9 5 $ / %%%%%%Q' < D ( e%%%%%%3
ii 9%%%% ) & %%%~ %%%&
GMP 901 ] ^* ~ /(%%> ( %<+ ( o %
D %%%%%%%9 1$ ( D E/ %%%%%%% (
,9 h 7
" & %~ D 9 1$ 7( (
+Vh 7
. %%%%%@( " %%%% t %%%%
GMP 902 ] 5& E m ~ o l%%%%%%%%8 ( ( / $ %%%%%%%
=>@ /=> 243 ,%%%% - ^%%%%9d S D 94%%%% %%%%%%9C ^%%%%%%1 ( ) %%%%%%9;$
./ &
( ) !T
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /
=>@/=> 200 - 203 - 6-5 h( .9 / /($ ( / l1
A =>@/=> 110 l o( C +Vh
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
BB A ! A =>@/=> BT 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%% + ,%%%%%%% -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
=>@/=> 903 ] E/ m ~
GMP 904 ] 59~
=>@/=> 445 iii iii {l%%%%3 t( *%%%%9&Q 4%%%% h
# '(
=>@/=> 905 ci ci ] #9 4 @( m9 ~

! A B!A BT A =>@/=> ;& :E c%%%%%%% $m 9*%%%%%%%@h E % %%%%%P - - -


BT 6-5 h( D ( e%%3 #%% ' % <
=>@ /=> 243 ,%%%% - ^%%%%9d S D 94%%%% (h %%%% <1 (h )/ l%%%%1
. / & 9%%%% ) 5 %%%~ %%% n>
GMP 301 2 D / m /(%%> ( %<+ ( o %
D %%%%%%%9 1$ ( D E/ %%%%%%% (
! A BB A ! =>@/=> T 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%% + ,%%%%%%% -
D %%9 1$ 7( %% ( %% >
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5
o l%%%%%%%8 ( (/ $ % %%%%% (
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
/ l%%%1 ^%%%1 ( %% ;$
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
/($ (
=>@/=> 150 d d IV ^9 / @ - -
% %%%%% D ( e%%%%%%%3
o % %% 9%%%%) & % %%~
D E/ % /(> <+
% %%%%%%% > D % %%%%%%%9 1$
( / $ %% D %%9 1$ 7( %% (
%%%%%%%% ;$ o l%%%%%%%%%8 (
./($ / l1 ^1 (

=>@/=> 900 a a] 7 n@ &9 ^9d9 r s - - -


A =>@/=> 385 , 386 !T A ! EDTAs & %%%~ ) %%% > e%%%3
2 % %%%%%V r 2 9*%%%%%%% @ A %<+ A o % 9%%)
% %%%%%4 #9%%%%%%% r #9%%%%%%%&9P A D E/ %%%%%%%% A /(%%%%%%%%>
D 49 7( % A % > D % 9 1$
r #9%%%%&9P 2 % %%V r (/ $ % %%%%%% A D % %%%%%%9 1$
!B ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

D 49 4 #9 ^1 A ;$ o l8 (
A B! A BT A =>@/=> ;& :E c%%%%%%% $m 9*%%%%%%%@h E % %%%%%P /($ ( A / l1
! A B] BT 6-5 h(
A ]! =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> 961 ]T =9 9E
=>@ /=> 955 ] ' m
GMP 300 .9 / m 8 , -
D <+& 2 34* GMP 260 T .9&f , -
01 k >4 ( @
^&3 <+ 9
n9@ 4 2 34*9
=>@/=>
D <+& 2 34* GMP 330 . 4 ,-
k >4 ( @
2 34* ( 01
1 D <+
n9@ 4
(h + =>@/=>
,- 4>
B 6 /( .94@5
e h 2 34* (
<$ Vh
) >
D <+& 2 34* GMP 270 B .4@S , -
k >4 ( @ (L , D , DL )
2 34* ( 01
1 D <+
n9@ 4
+ =>@/=>
,- 4> (h
B 6 /( .94@5
Vh 2 34 GMP 296 ]T ( DL ) .9 ,-
01 ) > <$
GMP 621 T p %%%%%%%%%%-h D %%%%%%%%%% &Q L
2
! A BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); . / +%%%%%%%%%% + ,%%%%%%%%%% -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5 (
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
- - s /( Y Z[
( ) !!
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

=>@/=> ! 304 , 305 A ^9 / m D 4 h - - -


^9 / m h D 4 & %%%~ %%%++> e%%%%3
^9 / m h D / 94 A %<+ A o % 9%%)
! =>@/=> D (n A D E/ %%%%%%%% A /(%%%%%%%%>
e3 A > D 9 1$
210 . (n $ , -
o l%%%%%%8 ( (/ $ %%%%%% A
211 2 D (n
A / l1 ^1 A ;$
212 2 9 $ D (n
/($ (
213 2 9* m D (n
!A !A] =>@/=> 320 BHA

!A !A] =>@/=> 321 BHT

A ]! =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> 472 e e B .%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%% h r
s M % ,%% ; D 4%% Y(
t( *9&>&
A =>@/=> ! 385 , 386 !T A ! EDTAs
2 % %%%%%V r 2 9*%%%%%%% @
% %%%%%4 #9%%%%%%% r #9%%%%%%%&9P
2 % %%%%%%V r D 49%%%%%%%%
% %%%%%4 #9%%%%%%% r #9%%%%%%%&9P
D 49
!A !A] =>@/=> 310 ^9 ( DS Q
B ABT A =>@/=> ;& :E c%%%%%%% $m 9*%%%%%%%@h E % %%%%%P
BT 6-5 h(
=>@ /=> 961 ]T =9 9E
=>@ /=> ! 955 ] ' m
! =>@/=> 150 c c III ^9 / @

=>@/=> 160 aii aii T ( 9 $E) D 9 (/ @


=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T

160 e e T

160 f f T

! A BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); . / +%%%%%%%%%% + ,%%%%%%%%%% -


341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5 (
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542

=>@/=> 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q


- - s /( Y Z[
!] ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

=>@/=> 150 c c III ^9 / @ - - -


=>@/=> 143 c d ef8 c% n (h ^%3 s% $
=>@/=> 101 I , 101 ii ii Ai D 9 5 $ / s%%%%%%%%%%;& t %%%%%%%%%&; (h
#%%%% %%% %%%V (h
! =>@/=> D (n
9%%%%%) & %%%%~ e%%%%%3
210 . (n $ , -
A /(%> A %<+ A o
211 2 D (n
D %%%%%%%%9 1$ A D E/ %%%%%%%%
212 2 9 $ D (n
A e%%%%%%%%%%%3 A %%%%%%%%%% >
213 2 9* m D (n
o l%%%%%%%%%8 ( (/ $ %%%%%%%%
A A ]! =>@/=> 951 ] 2 $ A / l1 ^1 A ;$
=>@/=> 472 e e B .%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%% h r /($ (
s M % ,%% ; D 4%% Y(
t( *9&>&
=>@/=> 385 , 386 !T A ! EDTAs
2 % %%%%%V r 2 9*%%%%%%% @
% %%%%%4 #9%%%%%%% r #9%%%%%%%&9P
D 49
r #9%%%%&9P 2 % %%V r
D 49 4 #9
!A =>@/=> 579 B] '( ; D E @ &Q
!A =>@/=> 585 ! '( ; D 4@S
2 34* ( )D E =>@/=> 523 2 % %%%%%%%%%9E 8 D % %%%%%%%%%4 $@
&&3 D ( e3 2 9E 8 (
S 9$ 9 01
;& &;
n9@ 4 2 34*
=>@/=> B!
=>@/=> 900 a a] 7 n@ &9 ^9d9 r s
T A TA =>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / , -
BT A =>@/=> ;& :E c%%%%%%% $m 9*%%%%%%%@h E % %%%%%P
BT 6-5 h(
A =>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +& 9
] =>@/=> 120 D 9 /@
=>@/=> 961 ]T 2 9E
=>@ /=> 955 ] ' m
=>@ /=> 129 ] / 8 -
]! A =>@/=> 962 ]T 2 +& 9 2 $
=>@/=> 133 5 \/'8
=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @
( ) ]
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
BA =>@/=> 163 ii ii T { l |&34*
=>@ /=> 218A214 !A D (n *@(/ 9M /
=>@/=> 132 #9 > E
=>@ /=> 243 ,%%%% - ^%%%%9d S D 94%%%%
./ &
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%% + ,%%%%%%% -
341(i)-(iii); 342(i),(ii); 343(i)- 6-5
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
=>@/=> 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q
- - s /( Y Z[

=>@ /=> 150 c c III ^9 / @ - - -


=>@/=> 143 c d ef8 ( =91 4 % %%%%%%% % %%%%%%%+;
=>@/=> T 385 , 386 !T A ! EDTAs {%& % )$ ( ) 4*$
2 % %%%%%V r 2 9*%%%%%%% @ D %%%$ (h D %%%E (h
% %%%%%4 #9%%%%%%% r #9%%%%%%%&9P #% )/ %; ^% ;4 E
D 49 9%%%%%) & %%%%~ e%%%%%3
/(> A <+ A o
r #9%%%%&9P 2 % %%V r
D %%%%%%9 1$ A D E/ % %%%% A
D 49 4 #9
A e%%%%%%%%%%%3 A %%%%%%%%%% >
=>@/=> 900 a a] 7 n@ &9 ^9d9 r s
o l%%%%%%%%%8 ( (/ $ %%%%%%%%
=>@/=> 512 '( / &@ A / l1 ^1 A ;$
BT A =>@/=> ;& :E c%%%%%%% $m 9*%%%%%%%@h E % %%%%%P /($ (
BT 6-5 h(
=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
]! A =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> 961 ]T =9 9E
=>@ /=> ! 955 ] ' m
=>@ /=> 129 ] / 8 -
=>@/=> 133 5 \/'8
=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @
=>@/=> ai 160 ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
] ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); . / +%%%%%%%%%% + ,%%%%%%%%%% -
341(i)-(iii); 342(i),(ii); 343(i)- 6-5 (
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
=>@/=> B 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q
- - s /( Y Z[

=>@/=> 150 c c III ^9 / @ - - -


] =>@/=> 120 D 9 / @ #% ( / $ ) z( k
=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @ 9%%%%%) & %%%%~ e%%%%%3
/(> A <+ A o
! =>@/=> D (n
D %%%%%%9 1$ A D E/ % %%%% A
210 . (n $ , -
A D 9 1$ 7( A >
211 2 D (n
o l%%%%%%%%%8 ( (/ $ %%%%%%%%
212 2 9 $ D (n
A / l1 ^1 A ;$
213 2 9* m D (n ^%%%%% 1 . %%%%%@( /(%%%%$ (
=>@/=> 141 ii , 141 i i A ii D % $@ ( A D59 (/ % &m t + ) ' ^d k +&
D59 (/ m& z ; E *
=>@/=> 385 , 386 !T A ! EDTAs
2 % %%%%%V r 2 9*%%%%%%% @
% %%%%%4 #9%%%%%%% r #9%%%%%%%&9P
2 % %%%%%%V r D 49%%%%%%%%
% %%%%%4 #9%%%%%%% r #9%%%%%%%&9P
D 49
=>@/=> 900 a a] 7 n@ &9 ^9d9 r s
=>@/=> 306,307 BA T t( 9 @
! A BT A =>@/=> ;& :E c%%%%%%% $m 9*%%%%%%%@h E % %%%%%P
BT 6-5 h(
=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
]! A =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> 961 ]T =9 9E
=>@ /=> 955 ]
' m
=>@/=> ai 160 ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
BA =>@/=> 163 ii ii T { l |&34*
=>@ /=> 218A214 !A D (n *@(/ 9M /
=>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / , -
=>@/=> 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q
( ) ]
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /
!! ABBA ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); . / +%%%%%%%%%% + ,%%%%%%%%%% -
341(i)-(iii); 342(i),(ii); 343(i)- 6-5 (
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
- - s /( Y Z[

=>@/=> 150 c c III ^9 / @ T- - -


] A =>@/=> 120 D 9 /@& %%%%~ e%%%%3 # % %%>
=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @ A %<+ A o % 9%%)
A D E/ %%%%%%%% A /(%%%%%%%%>
! =>@/=> D (n
e3 A > D 9 1$
. (n $ , -
o l%%%%%%8 ( (/ $ %%%%%% A
210 2 D (n
A / l1 ^1 A ;$
211 2 9 $ D (n
%%%% Y %%%%Z[ /(%%%%$ (
212 2 9* m D (n %%%%&- ^%%%%%d ) k e%%%%%;
213 e%%%%%%%%%%%%%%%3 6%%%%%%%%%%%%%%% h
A =>@/=> 141 ii , 141 i A ii D % $@ ( A D59 (/ % &m D V % %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% (
i D59 (/ m& z ; () m*%%%% D ( e%%%%3 (
=>@/=> 472 e e B .%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%% h r % %%%%% /( % %%%%% 5%%%%%%%3
s M % ,%% ; D 4%% Y( - - - >
t( *9&>&
=>@/=> 900 a a] 7 n@ &9 ^9d9 r s
=>@/=> ! 385 , 386 !T A ! EDTAs
2 % %%%%%V r 2 9*%%%%%%% @
% %%%%%4 #9%%%%%%% r #9%%%%%%%&9P
D 49
r #9%%%%&9P 2 % %%V r
D 49 4 #9
=>@/=> 477 BB t %m9&Q #9&9 ( D 4 h
9 M v -8
G.M.B 306,307 BA T t( 9 @
]A BT A =>@/=> ;& :E c%%%%%%% $m 9*%%%%%%%@h E % %%%%%P
BT 6-5 h(
!B =>@/=> 432:436 T: D /
=>@ /=> 110 l o( C +Vh
=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
]!A =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> 961 ]T =9 9E
=>@/=> 101 i , 101 ii ii Ai D 95 $/
=>@ /=> 955 ] ' m
=>@ /=> 129 ] / 8 -
] ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /
]! A =>@/=> 962 ]T 2 +& 9 2 $
=>@/=> 133 5 \/'8
=>@/=> ai 160 ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
=>@/=> 163 ii ii T { l |&34*
=>@ /=> 218A214 !A D (n *@(/ 9M /
=>@/=> 132 #9 > E
=>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / , -
=>@/=> T 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); . / +%%%%%%%%%% + ,%%%%%%%%%% -
341(i)-(iii); 342(i),(ii); 343(i)- 6-5 (
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
=>@/=> 474 B m* D *&>
- - s /( Y Z[

=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @ B- - -


! =>@/=> 210 D (n % 4m$ ) % 34 e3
211 . (n $ , - & % %%~ .%%%%94@5 ,%%%% -
212 2 D (n A %<+ A o % 9%%)

213 2 9 $ D (n A D E/ %%%%%%%% A /(%%%%%%%%>


7( % A % > D % 9 1$
2 9* m D (n
A (/ $ % %%%% A D %%%%%9 1$
=>@/=> 141 ii , 141 i A ii D % $@ ( A D59 (/ % &m
/(%%$ ( A / l%%1 ^%%1
i D59 (/ m& z ;
%%;$ o l%%%h D %%>4 (
=>@/=> 472 e e B .%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%% h r
t %%%%%% D %%%%%%>4 %%%%%%
s M % ,%% ; D 4%% Y(
) % %%%%%%%%%% 34 % %%%%%%%%%%
t( *9&>&
D % > s ) Q
=>@/=> 385 , 386 !T A ! EDTAs - A B-!-TA T-!-T)
2 % %%%%%V r 2 9*%%%%%%% @ - A - -]- A -]
% %%%%%4 #9%%%%%%% r #9%%%%%%%&9P ( - -]
D 49
r #9%%%%&9P 2 % %%V r
D 49 4 #9
BT A =>@/=> ;& :E c%%%%%%% $m 9*%%%%%%%@h E % %%%%%P
BT 6-5 h(
=>@/=> 900 a a] 7 n@ &9 ^9d9 r s
=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
( ) ]
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /
]!A =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> 961 ]T =9 9E
=>@/=> 124 % %%%%%%%% -h - #9%%%%%%%%%% @ 9E )
( /h *E - 59 9~ m
=>@/=> 101 I , 101 ii Ai D 95 $/
ii
=>@ /=> ! 955 ] ' m
=>@ /=> 110 l o( C +Vh
=>@/=> 133 5 \/'8
=>@/=> 150 c c III ^9 / @
=>@/=> ai 160 ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
=>@/=> 143 c d ef8
=>@/=> 163 ii ii T { l |&34*
=>@ /=> 218A214 !A
D (n *@(/ 9M /
=>@/=> 132 #9 > E
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%% + ,%%%%%%% -
341(i)-(iii); 342(i),(ii); 343(i)- 6-5
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
=>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / , -
=>@/=> 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q
GMP 260 T >&P .9&f , -
GMP 400 .9 9> , -
GMP 300 .9 / m 8 , -
] GMP 634 T 2 9* @ 9E &m9E $ / 5
GMP 170 i i B 2 9* @ D E @
GMP 509 ] 2 9* @ / &@
=>@/=> 327 B 2 9* @ D 4@S
2 34 5
9C D >4
m k e
GMP 407 B 7 9Q/ @
GMP 330 . 4 , -
GMP 472 c c B . 4*%% , % - D 4%%
% %%%%%%%%%9 M v % %%%%%%%%% -8 (
# *&>&
] ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

GMP 1400 | ; lE - D 4*@


] GMP 627 T B %%%%%%%%%%% P D59Eh %%%%%%%%%%%9Q 5
2
] GMP 631 T E % %%%%%%%%%%%P D 9%%%%%%%%%%%%% 9E 5
2
] GMP 635 T % % P D % %9E &m9E % %$ / 5
2
GMP 297 ]B ./ 9 , -
GMP 422 t( *9&Q
GMP 412 / > V
GMP 270 B L , D , ) .%4@5 , %-
( DL
GMP 322 i i D 9d9*9&
=>@/=> 504 i i 2 9*9 C D E @
GMP 296 ]T ( DL ) .9 ,-
GMP 621 T p %%%%%%%%%%-h D %%%%%%%%%% &Q L
2
GMP 440 D 94m$
GMP 501 i i 2 9 DE @
GMP 508 ! 2 9 / &@
GMP 407 a a B ; o lh
GMP 1204 7S
GMP 262 i i T 2 V D5f
GMP 301 2 VD / m
GMP 500 i i 2 VDE @
GMP 350 ii ii 2 V DS DL
2 34 5 GMP 316 T 2 %%%%%%%%%%%%%V D %%%%%%%%%%%%% ( d /
01 ^&3 ^>+ (2 V D / m (/n )
GMP 365 T 2 VD/ 9
GMP 576 BT 2 V D E @ &Q
GMP 325 2 V D 4@S
GMP 331 iii iii 2 P5P D 4
GMP 415 7 dE ' V
- - s /( Y Z[
( ) ]T
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /
! =>@/=> D (n !- - -
210 . (n $ , - 9&1 (h 9k< e3
211 2 D (n e%%4 ) %9&1 %E (h
212 2 9 $ D (n A %%<+ A o %% 9%%
213 2 9* m D (n A D E/ %%%%%%%% A /(%%%%%%%%>
7( %%%%%%%%%%% A D %%%%%%%%%%%9 1$
=>@/=> 141 ii , 141 i A ii D % $@ ( A D59 (/ % &m
(/ $ % %%%%%% A D % %%%%%%9 1$
i D59 (/ m& z ;
;$ o lh(
=>@/=> 472 e e B .%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%% h r
s M % ,%% ; D 4%% Y(
t( *9&>&
=>@/=> 385 , 386 !T A ! EDTAs
2 % %%%%%V r 2 9*%%%%%%% @
% %%%%%4 #9%%%%%%% r #9%%%%%%%&9P
D 49
r #9%%%%&9P 2 % %%V r
D 49 4 #9
]! A =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> 955 ] ' m
=>@/=> 961 ]T 2 9E
BT A ! A =>@/=> ;& :E c%%%%%%% $m 9*%%%%%%%@h E % %%%%%P
BT 6-5 h(
=>@/=> 150 c c III ^9 / @
A =>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / , -
=>@/=> 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q
!A BBA ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%% + ,%%%%%%% -
341(i)-(iii); 342(i),(ii); 343(i)- 6-5
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
- - s /( Y Z[

=>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / , - -


t 9>

=>@/=> ;& :E c%%%%%%% $m 9*%%%%%%%@h E % %%%%%P -


BT 6-5 h( %%%+> l%%% %%+
=>@/=> 200:203 : 6-5 h( .9 / ,- )5;
(# + )
]B ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -

A]A =>@/=> 304 , 305 A ^9 / m D 4 h -


^9 / m h D 4 p &;
^9 / m h D / 94
=>@/=> 905 e e] ,+3 ) sE c '
( Q(n& 0 4 (

=>@/=> 905 d d] s ) sE c' -


( Q(n& D %>4 ( ( @ m D >4
T! A ] =>@/=> 310 ^9 ( DS Q ) &1 e4 6 S ml
T! A ] =>@/=> 306 , 307 BA T t( 9 @ k ^ $ (
- /( Y Z[

=>@/=> 477 BB v -8 D 4 - -
9M % %%%%% ( % %%%%%@ m 09 %%%%%%3
A =>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +& % 9>( \ ;*%% )/ % V
A A ]! =>@/=> 951 ] 2 $ (@m

=>@ /=> ! 955 ] ' m


=>@ /=> 442 , ; 9E 8 5 h
./ + +
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ./ + + , -
341(i)-(iii); 342(i),(ii); 343(i)- 6-5 (
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
- A - /( Y Z[

] =>@/=> 120 D 9 /@ - -
!B =>@/=> 432 : 436 T: 01 D / ( ~h) ( @ m 09 3
A =>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
=>@ /=> 956 ] T 2 49
A ]! =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> 961 ]T =9 9E
=>@ /=> 955 ] ' m
=>@ /=> 150 c c III ^9 / @
=>@ /=> 150 d d IV ^9 / @
=>@/=> T 141 ii , 141 i A ii D $@ ( A D59 (/ &m
i D59 (/ m& z ;
=>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / , -
- A - /( Y Z[
( ) ]!
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -

=>@ /=> 150 c c III ^9 / @ - -


=>@ /=> 150 d d IV ^9 / @ %%%%%%+& %%%%%%& D %%%%%%>4
B =>@/=> 163 ii ii T { l |&34* e%4 ( ( %@ m k h
l;
=>@ /=> 243 , - ^9d S D 94
./ &
=>@ /=> 218 A214 !A D (n *@(/ 9M /
BB A ! =>@/=> !! 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); (./ + + , -
341(i)-(iii); 342(i),(ii); 343(i)- 6-5
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
=>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / , -
! =>@/=> 210 D (n
211 . (n $ , -
212 2 D (n
213 2 9 $ D (n
2 9* m D (n
=>@/=> 385 , 386 !T A ! EDTAs
2 V r 2 9* @
4 #9 r #9&9P
2 V r D 49
4 #9 r #9&9P
D 49
=>@/=> 129 ] / 8
=>@/=> 133 5 \/'8
=>@/=> ai 160 ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
=>@/=> T 141 ii , 141 i A ii D $@ ( A D59 (/ &m
i D59 (/ m& z ;
=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @
] =>@/=> 306,307 BA T t( 9 @
!B =>@/=> 432 : 436 T: D /
=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
=>@ /=> 956 ] T 2 49
A ]! =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> 961 ]T =9 9E
! =>@ /=> 955 ] ' m
- A - /( Y Z[
]] ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -

GMP 901 ] ^* ~ - -
,9 h 7 ( % %%%%%%%%%%%%@ m D % %%%%%%%%%%%%>4
+Vh 7 6 S ml (
GMP 902 ] 5& E m ~
=>@/=> 903 ] E/ @ ~
GMP 904 ] 59~
! AT! A ] =>@/=> 320 BHA
! AT! A ] =>@/=> 321 BHT
! AT! A ] =>@/=> 319 ] TBHQ
!B =>@/=> 432 : 436 T: D /
=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
=>@ /=> 956 ] T 2 49
A ]! =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> 1503 -( f c '
=>@/=> 129 ] / 8
=>@ /=> 442 , ; 9E 8 5 h
./ + +
=>@/=> 133 5 \/'8
=>@/=> ! 961 ]T =9 9E
=>@ /=> ! 955 ] ' m
=>@ /=> 150 c c III ^9 / @
=>@ /=> 150 d d IV ^9 / @
=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @
=>@/=> ai 160 ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
=>@/=> B 141 ii , 141 i A ii D $@ ( A D59 (/ &m
i D59 (/ m& z ;
A B =>@/=> 163 ii ii T { l |&34*
=>@/=> 132 #9 > E
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); (./ + + , -
341(i)-(iii); 342(i),(ii); 343(i)- 6-5
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
=>@/=> 124 -h - #9 @ 9E )
( /h *E - 59 9~ m
=>@/=> 110 l o( C +Vh
- A - /( Y Z[
( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -

] =>@/=> 120 D 9 /@ - -
=>@/=> 101 i , 101 ii Ai D 95 $/ ) %&1 6 S ml D >4
ii ^ %%%%%%%%%%%%%% D %%%%%%%%%%%%%%>4 (
GMP 901 ] ^* ~ p % %4; % %4 6 S m9l%%%
#%%% % #%%% %%d@h %%&
,9 h 7
) %% ' %%9C %%9 $E D %% '
+Vh 7
(@m
GMP 902 ] 5& E m ~
GMP 904 ] 59~
=>@/=> 903 ] E/ @ ~
! =>@/=> D (n
210 . (n $ , -
211 2 D (n
212 2 9 $ D (n
213 2 9* m D (n
=>@/=> 900 a a] ^9d9 r s
7 n@ &9
T! A ] =>@/=> 306,307 BA T t( 9 @
A] =>@/=> 321 BHT
!B =>@/=> 432 : 436 T: D /
=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
=>@ /=> 956 ] T 2 49
A ]! =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> 961 ]T =9 9E
=>@/=> 124 -h - #9 @ 9E )
( /h *E - 59 9~ m
=>@/=> 129 ] / 8
]! A =>@ /=> 442 , ; 9E 8 5 h
./ + +
=>@/=> 962 ]T 2 +& 9 2 $
=>@/=> 133 5 \/'8
=>@ /=> ! 955 ] ' m
=>@ /=> 110 l o( C +Vh
=>@ /=> 150 c c III ^9 / @
=>@ /=> 150 d d IV ^9 / @
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -

=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @


=>@/=> B 141 ii , 141 i A ii D $@ ( A D59 (/ &m
i D59 (/ m& z ;
=>@/=> 163 ii ii T { l |&34*
=>@ /=> 218 A214 !A D (n *@(/ 9M /
=>@ /=> 132 #9 > E
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); (./ + + , -
341(i)-(iii); 342(i),(ii); 343(i)- 6-5
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
=>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / , -
- A - /( Y Z[

=>@/=> 133 5 \/'8 -


=>@/=> 150 c c III ^9 / @ p %&; e%%4 p %&;
=>@/=> 150 d d IV ^9 / @ % %%%%%%%%%%% < ( $& % %%%%%%%%%%%
p %%%%%%%%&; ( D %%%%%%%%Q (
] =>@/=> 120 D 9 /@
% % % % Y ... %9&9>
=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @
D % %%% > s%%%%% % %%%@
=>@/=> 101 i , 101 ii Ai D 95 $/
: 9
ii
A - A - A -
=>@/=> 172 i i B ; 9 @h 9 + k4 > (
172 ii ii B i ;
172 iii iii B i *
i +
GMP 901 ] ^* ~
,9 h 7
+Vh 7
GMP 902 ] 5& E m ~
=>@/=> 903 ] E/ @ ~
GMP 904 ] 59~
! =>@/=> D (n
210 . (n $ , -
211 2 D (n
212 2 9 $ D (n
213 2 9* m D (n
=>@/=> 472 e e B . / ^94 h r
s M , ; D 4 Y(
t( *9&>&
GMP 905 ci ci] t4 @( m9 ~
( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -

=>@/=> ai 160 ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
=>@ /=> 218 A214 !A D (n *@(/ 9M /
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ./ + + , -
341(i)-(iii); 342(i),(ii); 343(i)- 6-5 (
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
=>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / ,-
=>@/=> 905 d d] s ) sE c'
( Q(n&
=>@/=>& 900 a a] ^9d9 r s
7 n@ &9
T! A ] =>@/=> 310 ^9 ( DS Q
=>@/=> 477 BB t m9&Q #9&9 ( D 4 h
9 M v -8
] =>@/=> 306, 307 BA T t( 9 @
T! A ] =>@/=> 319 ] TBHQ
T! A ] =>@/=> 320 BHA
T! A ] =>@/=> 321 BHT
!B =>@/=> 432 : 436 T: D /
7 8 M e 100 =@ m +V
4> (h ) + 102 #' /
# n S 9; ( 104 #9 9m +V
=>@/=>
124 -h - #9 @ 9E )
( /h *E - 59 9~ m
129 ] / -
132 #9 > E
133 5 \/'8
151 5 8
143 c d ef8
160 d T d #9 m9
161 b T b #9 9
160 e T e t 9 (/ @ ! 49
160 f T f ! 49$ 4 ^9P
t 9 (/ @
GMP 160 c T c m
( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -

GMP 163 i i T #9E 9 dE


7 8 M e 110 l o( C +Vh
4> (h ) + 122 #' /@
# n S 9; ( 155 6 S m9l
=>@/=>
=>@/=> 160 b T b E
=>@ /=> 956 ] T 2 49
=>@/=> 1503 -( f c '
!A =>@/=> B 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q
=>@/=> 474 B m* D *&>
! =>@/=> 961 ]T =9 9E
T =>@ /=> ! 955 ] ' m
- /( Y Z[

A =>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +& - -


B A ]! =>@/=> 951 ] 2 $ $& p &;
=>@/=> B 141 ii , 141 i A ii D $@ ( A D59 (/ &m
i D59 (/ m& z ;
- A - /( Y Z[

A ] =>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +& - -


B A ]! =>@/=> 951 ] 2 $ < p &;
=>@/=> 141 ii , 141 i A ii D $@ ( A D59 (/ &m
i D59 (/ m& z ;
B =>@/=> B 163 ii ii T { l |&34*
- A - /( Y Z[

=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +& - -


A ]! =>@/=> 951 ] 2 $ p %%%%%%%%%&- ) 7 %%%%%%%%% '
=>@/=> 141 ii , 141 i A ii D $@ ( A D59 (/ &m ( ' & 9> & 6 4;
i D59 (/ m& z ; k E Q (

- A - /( Y Z[

=>@/=> 133 5 \/'8 -


=>@/=> 150 c c III ^9 / @ e 7$
=>@/=> 150 d d IV ^9 / @
=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @
=>@/=> 143 c d ef8
( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -

) + ( ) =>@/=> 556 T 2 9* @ 2 9E h D m9&


4> (h
D m9&
2 9* m
2 9E 8 (
) + ( ) =>@/=> 554 2 V 2 9E h D m9&
4> (h
D m9&
2 9* m
2 9E 8 (
) + ( ) =>@/=> 559 ] 2 9 8 D m9&
4> (h
D m9&
2 9* m
2 9E 8 (
=>@/=> 101 i , 101 ii Ai D 95 $/
ii
GMP 901 ] ^* ~
,9 h 7
+Vh 7
=>@/=> 129 ] / 8
=>@/=> 127 B #9 ( P
=>@/=> B 141 ii , 141 i A ii D $@ ( A D59 (/ &m
i D59 (/ m& z ;
=>@/=> ai 160 ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
B =>@/=> 163 ii ii T { l |&34*
=>@/=> 132 #9 > E
=>@ /=> 218 A214 !A D (n *@(/ 9M /
GMP 902 ] 5& E m ~
=>@/=> 903 ] E/ @ ~
GMP 904 ] 59~
! =>@/=> D (n
210 . (n $ , -
211 2 D (n
212 2 9 $ D (n
213 2 9* m D (n
=>@/=> 459 ] # 4*m &m9 49
( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -

=>@/=> 472 e e B . / ^94 h r


s M , ; D 4 Y(
t( *9&>&
=>@/=> 314 ( /) # '/ Q
=>@/=> 905 ci ci ] t4 @( m9 ~
=>@/=> 905 d d] sE c'
( Q(n& s )
=>@/=> 900 a a] ^9d9 r s
7 n@ &9
T! =>@/=> 319 ] TBHQ
=>@/=> 1521 t m9&Q #9&9P s
=>@/=> 1201 7( 9 ( 9 ^9 9 s
T! =>@/=> 310 ^9 ( DS Q
=>@/=> 477 BB #9&9 ( D 4 h
9 M v -8 t m9&Q
=>@/=> 484 ! ^ / 94 D 4
T A =>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / ,-
T! A ] =>@/=> 306 , 307 BA T t( 9 @
T! =>@/=> 321 BHT
T! =>@/=> 320 BHA
!B =>@/=> 432 : 436 T: D /
=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
=>@ /=> 956 ] T 2 49
A ]! =>@/=> 951 ] 2 $
] =>@/=> 120 D 9 /@
=>@/=> i B
ii B ; 9 @h
172 i iii B i ;
172 ii i *
172 iii i +
=>@ /=> 243 , - ^9d S D 94
./ &
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ./ + + , -
341(i)-(iii); 342(i),(ii); 343(i)- 6-5 (
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
=>@/=> 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q
=>@/=> 474 B '( m* D *&>
( ) T
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -

=>@/=> 1503 -( f c '


=>@/=> 961 ]T =9 9E
=>@/=> 124 -h - #9 @ 9E )
( /h *E - 59 9~ m
=>@ /=> 955 ] ' m
=>@ /=> 110 l o( C +Vh
- /( Y Z[

=>@/=> 133 5 \/'8 -


=>@/=> 150 c c III ^9 / @ ^%%%%%%d ) #9 n%%%%%%4 %%%%%%
=>@/=> 150 d d IV ^9 / @ D ' %%%%$3 & 34*%%%%
% %9<4 % % ( ) f % %+
] =>@/=> 120 D 9 /@
( %%%%%%%%%%%%%%%%k@ + %%%%%%%%%%%%%%%%)
=>@/=> 143 c d efS
) &; D V (
=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @
=>@/=> 172 i i B ; 9 @h
172 ii ii B i ;
172 iii iii B i *
i +
=>@/=> 101 i , 101 ii Ai D 95 $/
ii
GMP 901 ] ^* ~
,9 h 7
+Vh 7
GMP 902 ] 5& E m ~
=>@/=> 903 ] E/ @ ~
GMP 904 ] 59~
=>@/=> 472 e e B . / ^94 h r
s M , ; D 4 Y(
t( *9&>&
! =>@/=> D (n
210 . (n $ , -
211 2 D (n
212 2 9 $ D (n
213 2 9* m D (n
=>@/=> d] d] s ) sE c'
( Q(n&
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ./ + + , -
341(i)-(iii); 342(i),(ii); 343(i)- 6-5 (
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii); 451(i),(ii);
452(i)-(v);542
B ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -

=>@/=> 477 BB #9&9 ( D 4 h


9 M v -8 t m9&Q
T! A ] =>@/=> 310 ^9 ( DS Q
T! A ] =>@/=> 320 BHA
T! A ] =>@/=> 321 BHT
!B =>@/=> 432 : 436 T: D /
T A TA =>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / ,-
T! A ] =>@/=> 319 ] TBHQ
=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
=>@ /=> 956 ] T 2 49
A ]! =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> 961 ]T =9 9E
=>@/=> 124 -h - #9 @ 9E )
( /h *E - 59 9~ m
=>@ /=> 955 ] ' m
GMP 160 c T c m
7 8 M e 100 =@ m +V
4> (h ) + 102 #' /
# n S 9; 104 #9 9m +V
=>@/=>
129 ] / -
132 #9 > E
151 5 8
160 d T d #9 m9
161 b T b #9 9
7 8 M e 122 #' /@
4> (h ) + 155 6 S m9l
# n S 9; 110 l o( C +Vh
=>@/=>
=>@/=> 160 b T b E
=>@/=> ai 160 ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
=>@/=> 141 ii , 141 i A ii D $@ ( A D59 (/ &m
i D59 (/ m& z ;
B =>@/=> 163 ii ii T { l |&34*
=>@ /=> 218 A214 !A D (n *@(/ 9M /
( ) !
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

] =>@/=> 310 ^9 ( DS Q -T
] =>@/=> ! d 905 d] ( Q(n& s ) sE c' A ;9; o $;
)/ l1 A ~( >
'/8 e4

GMP i 1100 i '59 h + h -T


T =>@/=> 472 e e B D 4 Y( . / ^94 h r k E l ( 9
t( *9&>& s M , ; t \ ;* e4
GMP iii 1100 iii & 4m # '59 h + h
9&49
GMP vi 1100 vi 4m # n / 9M @ = nE
&*E

=>@/=> 927 a a] B E / m ('h - -T


=>@/=> 925 ] # / &@ 6 E 9
GMP 1101 i i #9 ( $& &&; D nE
( n9 ( )
BTA =>@/=> ;& :E 6-5 h( c $m 9*@h E P
BT
=>@ / => B 928 ] ! t n $ 9*@(
=>@/=> 300 L .9 / m 8 , -
BA T GMP 322 i i D 9d9*9&
=>@/=> 303 2 9 D / m
B GMP 1204 7S
2 34 5 ( ) =>@/=> T 541 i i 2 9E h 2 VD+
9 541 ii ii
9 )/ <&f(

=>@/=> 301 2 VD / m
T A BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 6-5 ( . / + + , -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)-
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
-T /( Y Z[

BTA =>@/=> ;& :E 6-5 h( c $m 9*@h E P - -T


BT 6 E l
GMP 500 i i 2 VDE @
-T /( Y Z[
] ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

=>@/=> 133 5 \/'8 -T

T =>@/=> c 150 c III ^9 / @ e4 / < [ o $-

=>@/=> d 150 d IV ^9 / @
+& 7 l

] =>@/=> 120 D 9 /@
=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @
=>@/=> B i B ; 9 @h
172 i ii B i ;
172 ii iii B i *
172 iii i +
=>@/=> 101 i , 101 ii ii Ai D 95 $/
=>@/=> 304 , 305 A ^9 / m D 4 h
^9 / m h D 4
^9 / m h D / 94
!A] =>@/=> 320 BHA

!A] =>@/=> 321 BHT

!A] =>@/=> 310 ^9 ( DS Q


T! A ] =>@/=> ! 307 A 306 BA T t( 9 @
=>@/=> 160 b b T E
GMP 160 c c T m
=>@/=> 129 ] / 8
=>@/=> 163 ii ii T { l |&34*
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T

160 e e T

160 f f T

=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&


A ]! =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> T 961 ]T =9 9E
=>@ /=> 955 ] ' m
=>@ /=> 110 l o( C +Vh
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 6-5 ( . / + + , -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)-
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);

451(i),(ii); 452(i)-(v);542

=>@/=> 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q


( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /
7 8 M e 124 59 9~ m -h - #9 @ 9E )
4> (h ) + ( /h *E -
/ < 8 o $- 162 T >$ -
k@ + = <
163 i i T #9E 9 dE
\ <
d$ 53 p fh
(h p/ ;
l14
# n S 9;
=>@/=>
7 8 M e 101 i , 101 ii ii Ai D 95 $/
/ < [ o $; 141 ii , 141 i i A ii D $@ ( A D59 (/ &m
53 D59 (/ m& z ;
GMP$ c 150 c III ^9 / @
d 150 d IV ^9 / @
160 c c T m
162 T >$ -
163 i i T #9E 9 dE
171 B 2 9E 494 9*@h E P

T ABB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 6-5 ( . / + + , - - -T


341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- E( m # ' <
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii); k l D >4 ( n (
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
GMP 406 T / Q
GMP 400 .9 9> 8 , -
2 34 5 ( ) =>@ /=> 523 2 9E h( 2 9 h D 4 $@
p 9@(' @
01 2 (/ M(
=>@/=> 300 L .9 / m 8 , -
GMP 170 i i B 2 9* @ D E @
T GMP 290 ] 7 m 9*@h E P
T GMP 410 7( V ) o/ m t
( o( 3
T GMP 407 B 7 9Q/ @
GMP 330 . 4 , -
T GMP 424 7S / @
T GMP 1412 l PD+
=>@ /=> B 297 ]B ./ 9 , -
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

T GMP 418 ! 759> V


T GMP 425 >E @ 9
T GMP 414 ( 9 @h ) V
T GMP 416 T /@ V
GMP 575 B 7 4@S 4 E @ &Q
T GMP 422 t( *9&Q
GMP 270 B ( L , D , DL ) .4@5 , -
GMP 322 i i D 9d9*9&
T GMP 460 i i T )' &$ M 4 ' &9&9
(^Q ' &9&9 )
GMP 471 B P( p -h # *&>
9 M v -8
T GMP 440 D 94m$
T GMP 1413 9 + + l PD+
T GMP 407 a a B ; o lh
=>@ /=> 501 i i 2 9 DE @
T GMP 1204 7S
=>@ /=> T 262 i i T 2 V D5f
GMP 301 2 VD / m
T GMP 401 2 V D 9>
=>@ /=> 500 i i 2 VDE @
T GMP 466 TT ^9d9 *@ @2 V
' &9&9
GMP 350 ii ii 2 V DS DL
GMP 500 ii ii 2 DE @
DE m9 ) 9 9Q(/ 8
(2
GMP 325 2 D 4@S
T GMP 413 E @ Q 4 V
T GMP 415 7 dE n V

!B =>@/=> 432:436 T: D $&;4* D / - -T


9M n ( E( m # >
=>@/=> 472 e e B D 4 Y( . / ^94 h r D >4 ( ( l)
t( *9&>& s M , ; k l
T =>@ / => 161 g g T #9dE ' dE @
T =>@/=> d 150 d IV ^9 / @
T =>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

]T GMP 406 T / Q
]T GMP 400 .9 9> 8 , -
]T GMP 403 2 9E 8 D 9> h
]T GMP 300 L .9 / m 8 , -
]T GMP 634 T 2 9* @ 9E &m9E $ / 5
]T GMP 404 2 9* @ D 9>
]T =>@/=> 302 2 9* @ D / m
]T GMP 170 i i B 2 9* @ D E @
]T GMP 516 T 2 9* @ D 4 $@
]T GMP 410 7( V ) o/ m t
( o( 3
]T GMP 407 B 7 9Q/ @
]T GMP 330 . 4 , -
]T GMP 627 T B 2 P D59Eh 9Q 5
]T GMP 631 T 2 E P D 9 9E 5
]T GMP 635 T P D 9E &m9E $ / 5
2
]T GMP 297 ]B ./ 9 , -
]T GMP 418 ! 75> V
]T GMP 412 / > V
]T GMP 414 ( 9 @h ) V
]T GMP 416 T /@ V
]T GMP 425 >E @ 9
]T GMP 322 i i D 9d9*9&
]T GMP 270 B ( L , D , DL ) .4@5 , -
]T GMP 296 ]T DL .9 , -
]T GMP 421 t 49E
]T GMP 460 i i T )/ &$ M 4 ' &9&9
(^Q ' &9&9 )
]T GMP 471 B P( p -h # *&>
9 M v -8
]T GMP 621 T 2 p -h D &Q L
]T GMP 942 ] '( 94 9*@
]T GMP 440 D 94m$
]T GMP 1413 9 + + l PD+
]T GMP 402 2 9 $ D 9>
]T GMP 501 i i 2 9 DE @
]T GMP 407 a a B ; o lh
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

]T GMP 508 ! 2 9 / &@


]T GMP 1204 7S
]T GMP 470 i i B - 2 9* @ - 2 9E h ) 5 h
(2 V-2 9
.94 $ ( .94 9 v -8
. / 94 S (
]T GMP 262 i i T 2 V D5f
]T GMP 401 2 V D 9>
]T GMP 500 i i 2 VDE @
]T =>@/=> 301 2 D / m
]T GMP 466 TT ^9d9 *@ @2 V
' &9&9
]T GMP 576 BT 2 V D E @ &Q
]T GMP 500 ii ii 2 DE @
DE m9 ) 9 9Q(/ 8
(2
]T GMP 325 2 V D 4@S
]T GMP 417 B /4 V
]T GMP 413 E @ Q 4 V
]T GMP 415 7 dE ' V
T ABB A ! =>@/=> ] 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 6-5 ( . / + + , -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)-
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542

B =>@/=> 101 i , 101 ii ii Ai D 95 $/


T A =>@/=> 304 , 305 A ^9 / m D 4 h - -T
^9 / m h D 4 D >4 (n ( E( m
^9 / m h D / 94 sk< 1 k l
! =>@/=> D (n
210 . (n $ , -
211 2 D (n
212 2 9 $ D (n
213 2 9* m D (n
=>@/=> 472 e e B D 4 Y( . / ^94 h r
t( *9&>& s M , ;
T A T! A ] =>@/=> 310 ^9 ( DS Q
T! A ] =>@/=> 320 BHA
T! A ] =>@/=> 321 BHT
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

T! A ] =>@/=> 319 ] TBHQ


BTA =>@/=> ;& :E 6-5 h( c $m 9*@h E P
BT
BA =>@/=> 477 BB t m9&Q #9&9 ( D 4
9 M v -8
B =>@ /=> a 900 a] 7 n@ &9 ^9d9 r s
!B =>@/=> 432 : 436 T: D /
BA] =>@/=> 120 D 9 /@
B =>@ /=> 110 l o( C +Vh
B =>@ /=> 161 g g T #9dE ' dE @
T A B =>@/=> c 150 c III ^9 / @
B =>@/=> d 150 d IV ^9 / @
B =>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @
B =>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
B =>@/=> 141 ii , 141 i i A ii D $@ ( A D59 (/ &m
D59 (/ m& z ;
B =>@/=> 459 ] # 4*m &m9 49
T =>@/=> ] 143 c P ef
T A =>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / ,-
T ABB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 6-5 ( . / + + , -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)-
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542

=>@/=> 133 5 \/'8 -T


=>@/=> c 150 c III ^9 / @ l ( o $; 6 h &-
=>@/=> d 150 d IV ^9 / @ E A '/8 E ^d )
(@ 9 4
] =>@/=> 120 D 9 /@
=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @
=>@/=> B i B ; 9 @h
172 i ii B i ;
172 ii iii B i *
172 iii i +
=>@/=> 101 i , 101 ii ii Ai D 95 $/
A =>@/=> 304 , 305 A ^9 / m D 4 h
^9 / m h D 4
^9 / m h D / 94
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

D (n
! =>@/=> 210 . (n $ , -
211 2 D (n
212 2 9 $ D (n
213 2 9* m D (n
=>@/=> 472 e e B D 4 Y( . / ^94 h r
t( *9&>& s M , ;
=>@/=> 385 , 386 !T A ! EDTAs
#9&9P 2 V r 2 9* @
D 49 4 #9 r
#9 r #9&9P 2 Vr
D 49 4
!B =>@/=> 432:436 T: D /
=>@/=> 477 BB t m9&Q #9&9 ( D 4 h
9 M v -8
T! A ] A =>@/=> ] 310 ^9 ( DS Q
T! A ] =>@/=> 320 BHA

GMP 307 A 306 BA T t( 9 @


=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
A ]! =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> 961 ]T =9 9E
=>@/=> 124 59 9~ m -h - #9 @ 9E )
( /h *E -
=>@ /=> 955 ] ' m
=>@ /=> 110 l o( C +Vh
=>@/=> 129 ] / 8 -h
=>@ /=> 161 g g T #9dE ' dE @
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T

=>@/=> B 141 ii , 141 i i A ii D $@ ( A D59 (/ &m


D59 (/ m& z ;
=>@/=> 143 c P ef
=>@/=> 163 ii ii T { l |&34*
=>@/=> 132 #9 > E
=>@ /=> 243 , - ^9d S D 94
./ &
( ) T
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

T =>@/=> 234 #9 9E
BB A ! =>@/=> B 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 6-5 ( . / + + , -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)-
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);

451(i),(ii); 452(i)-(v);542

=>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / ,-


=>@/=> T 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q
=>@/=> 474 B m* D *&>

] =>@/=> 120 D 9 /@ T- T
=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @ 9< D <&f

=>@/=> 101 i , 101 ii ii Ai D 95 $/ o $; k h #Q ( (

=>@/=> 472 e e B D 4 Y( . / ^94 h r


t( *9&>& s M , ;
=>@/=> 900 a a] 7 n@ &9 ^9d9 r s
=>@/=> 541 i i 2 9E h 2 VD+
541 ii ii

!B =>@/=> 432:436 T: D /
=>@/=> 150 c c III ^9 / @

=>@/=> 150 d d IV ^9 / @

=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T

160 e e T

160 f f T

BB A ! =>@/=> T 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 6-5 ( . / + + , -


341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)-

(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);

451(i),(ii); 452(i)-(v);542

=>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / ,-

T =>@ /=> 955 ] ' m B- T

=>@/=> 150 c c III ^9 / @ (h )nk> '/8 D >4

=>@/=> 150 d d IV ^9 / @ m9@ & ~ k< 1


( 01 l - ) '/8
B ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

=>@/=> 150 c c III ^9 / @ - !- T

] =>@/=> 120 D 9 /@ t k hD ( l

BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 6-5 ( . / + + , -


341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)-

(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);

451(i),(ii); 452(i)-(v);542

=>@/=> 101 i , 101 ii ii Ai D 95 $/


=>@/=> 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q
=>@ /=> 955 ] ' m

BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 6-5 ( . / + + , - - !- T


341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- ( ) t ) df
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);

451(i),(ii); 452(i)-(v);542

=>@/=> 150 c c III ^9 / @ !-!-T


=>@/=> 150 d d IV ^9 / @ t #9 ( D >4
p f8
( ) !
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -

]A =>@/=> 304 , 305 A ^9 / m D 4 h -B


^9 / m h D 4 D ' $3
^9 / m h D / 94
! =>@/=> D (n
210 . (n $ , -
211 2 D (n
212 2 9 $ D (n
213 2 9* m D (n
GMP 903 ] E/ @ ~
T =>@/=> 905 d d] ( Q(n& s ) sE c'
TAT 477 BB t % %%m9&Q #9&9 ( % %% D 4%%%% h
=>@/=> 9 M v -8
T A] =>@/=> 320 BHA

T A] =>@/=> 321 BHT

=>@/=> 143 c P ef
=>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / ,-

=>@/=> T 472 e e B .%%%%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%%%%% h r -B


s M % %% ,%%%% ; D 4%%%% Y( D %%%%%%>4 ( 6%%%%%%% E n%%%%%%%$3
t( *9&>& n 3
=>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
A ]! =>@/=> 951 ] 2 $
=>@/=> B 961 ]T 2 9E
=>@ /=> T 955 ] ' m
=>@/=> 133 5 \/'8
-B /( Y Z[

T A =>@/=> e 905 e] % %% ( % %%Q/ sE % %% c%%%% ' - -B


% Q(n& 0%% 4 ( ,+3 % ) n%$f k9 D +& ( n$3
(I A c
=>@/=> 200 : 203 : 6-5 h( .9 / ,-
TA] =>@/=> 319 ] TBHQ

!B =>@/=> 432 : 436 T: D /


-B A -B /( Y Z[
] ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -

ABB A ! =>@/=> ] 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%%%%% + ,%%%%%%%%%% - - - -B


341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5 n$f
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
- -B A -B A -B /( Y Z[

=>@/=> 160aii a ii T D 9 (/ @ - -B
TA] =>@/=> 319 ] TBHQ D l%% 1 % % D l%% 1
!B =>@/=> 432 : 436 T: D / ) &;

] =>@/=> 120 D 9 /@
=>@/=> 129 ] / 8 -h
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
B =>@/=> 163 ii ii T { l |&34*
ABB A ! =>@/=> ] 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%%%%% + ,%%%%%%%%%% -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
=>@/=> 101 i , 101 ii Ai D 95 $/
ii
c 150 c III ^9 / @
=>@/=>
d 150 d IV ^9 / @
=>@/=>
GMP 160 c T c m
=>@/=> 124 % %%%%%%%%%% -h - #9%%%%%%%%%%%% @ 9E )
( /h *E - 59 9~ m
=>@/=> 160 d T b E
+4 &
=>@/=>
& &
=>@/=> 100 =@ m +V
) + ( )D E =>@/=> 523 2 % %%%%%%%%%%%9E 8 D % %%%%%%%%%%%4 $@
4> (h 2 9E 8 (
D+
2
2 9E 8
( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
( )D E =>@/=> 541 i i 2 9E h 2 VD+
(h ) + 541 ii ii
4>
D 4 $@
2 9E 8
2 9E 8 (
-B A -B /( Y Z[

T! A ] =>@/=> 310 ^9 ( DS Q - -B
T! A ] =>@/=> 319 ] TBHQ % %% D ' % %%$3 D % %%>4
!B =>@/=> 432 : 436 T: D / n%%%$f A ^%%%>$ ^%%%d ) p %%f8
( rn9&>E8 #+ ( 49$
=>@/=> 129 ] / 8 -h
150 c c III ^9 / @
=>@/=>
150 d d IV ^9 / @
=>@/=>
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
#9> =>@/=> 523 2 % %%%%%%%%%%%9E 8 D % %%%%%%%%%%%4 $@
01 c m*$ 2 9E 8 (
=>@/=> 541 i i 2 9E h 2 VD+
541 ii ii
ABB A ! =>@/=> ] 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%%%%% + ,%%%%%%%%%% -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
-B A -B /( Y Z[

=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @ - -B


TA] =>@/=> 319 ] TBHQ & % %~ n$3 % % 69$%%%~ D % %>4
!B =>@/=> 432 : 436 T: D / # % %> ( n%%%$3 % % $ ( l%%%-
n%$3 9C D ' $3 )nk>
] =>@/=> 120 D 9 /@
) f + D ' $3 9C(
150 c c III ^9 / @
=>@/=>
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -

=>@/=> T 141 ii , 141 i A ii D % %%%$@ ( A D59 (/ % %%%&m


i D59 (/ m& z ;
B =>@/=> 163 ii ii T { l |&34*
ABB A ! =>@/=> ] 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%%%%% + ,%%%%%%%%%% -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
-B A -B /( Y Z[

!B =>@/=> 432 : 436 T: D / - -B


150 c c III ^9 / @ D ' %%%%%$3 ( n%%%%%$3 - %%%%%Eh
=>@/=> / 3$ *
]B =>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
2 34* =>@/=> 523 2 % %%%%%%%%%%%9E 8 D % %%%%%%%%%%%4 $@
01 / ^ @ 2 9E 8 (
(h ) +
4>
2 34* =>@/=> 541 i i 2 9E h 2 VD+
01 /^ @ 541 ii ii
(h ) +
4>
ABB A ! =>@/=> ] 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%%%%% + ,%%%%%%%%%% -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
-B A -B /( Y Z[

!B =>@/=> 432 : 436 T: D / T- -B


150 c c III ^9 / @ D ' % %%$3 ( n%%%%$3 D % %%<&f
=>@/=> >
2 34* =>@/=> 523 2 % %%%%%%%%%%%9E 8 D % %%%%%%%%%%%4 $@
01 /^ @ 2 9E 8 (
(h ) +
4>
2 34* =>@/=> 541 i i 2 9E h 2 VD+
01 /^ @ 541 ii ii
(h ) +
4>
( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -

ABB A ! =>@/=> ] 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); . / +%%%%%%%%%%%%% + ,%%%%%%%%%%%%% -


341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5 (
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
-B A -B /( Y Z[

150 c c III ^9 / @ -B
=>@/=> %k<9 3 ( ) f + D ' $3
=>@/=> d 150 d IV ^9 / @ D 9kl ( ; ( ) &;
] =>@/=> 120 D 9 /@
=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @
=>@/=> 143 c d ef8
=>@/=> i B ; D 9*@h
172 i ii B i ;
172 ii iii B i *
172 iii i +
=>@/=> 101 i , 101 ii Ai D 95 $/
ii
GMP 901 ] ^* ~
,9 h 7
+Vh 7
GMP 902 ] 5& E m ~
GMP 904 ] 59~
T! A ] =>@/=> 306,307 BA T t( 9 @
472 e e B .%%%%%%%%%%%%% / ^94%%%%%%%%%%%%% h r
=>@/=> s M % %% ,%%%% ; D 4%%%% Y(
t( *9&>&
BTA =>@/=> ;& :E 6-5 h( c $m 9*@h E P
BT
A ! =>@/=> 950 ] 2 9 $ 2 +&
]! A ! =>@/=> B 951 ] 2 $
A
! =>@/=> ! 961 ]T 2 9E
=>@/=> 124 % %%%%%%%%%% -h - #9%%%%%%%%%%%% @ 9E )
( /h *E - 59 9~ m
!B =>@/=> 432 : 436 T: D /
! =>@ /=> B 955 ] ' m
=>@ /=> 110 l o( C +Vh
( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -

=>@/=> 129 ] / 8 -h
]! A A ] =>@/=> 962 ]T 2 +& 9 2 $
=>@/=> 133 5 \/'8
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T

160 e e T

160 f f T

=>@/=> B 141 ii , 141 i A ii D % %%%$@ ( A D59 (/ % %%%&m


i D59 (/ m& z ;
=>@ /=> 218 A214 !A D (n *@(/ 9M /
=>@/=> 132 #9 > E
ABB A ! =>@/=> ] 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%%%%% + ,%%%%%%%%%% -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);

451(i),(ii); 452(i)-(v);542

474 B m* D *&>
=>@/=>
-B /( Y Z[

!A] =>@/=> 310 ^9 ( DS Q - -B


-B A -B /( Y Z[ ) f % %%%+ D ' % %%%$3 09 % %%%3
( .9@ 7 $ ( .9m ) ^d >
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

A ]B A A A GMP 150 c c III ^9 / @ -!


A ]] A ]! e%%%%4 % %%k >4 ( 2 % %%;&
!A 2 % %%%%%%; ( % %%%%%% Q 2 %%%%%%%;&
A ]B A A A GMP 150 d d IV ^9 / @ 9 D E 9-
A ]] A ]!
!A
A ]B A A =>@ /=> 133 5 \/'8
A ]] A ]!

A =>@ /=> 110 l o( C +Vh -!


A A =>@ /=> 143 c d ef8 %% Q 2 % %;& #%%% ' % %<

GMP 627 T B %%%%%%%%%%%%% P D59Eh %%%%%%%%%%%%%9Q 5 9 2 ;(

2
GMP 631 T 2 E P D 9 9E 5
GMP 624 T p %%%%%%%%%%%%-h D %%%%%%%%%%%% &Q L
2 9E 8
GMP 621 T p %%%%%%%%%%%%-h D %%%%%%%%%%%% &Q L
2
-! /( Y Z[

] A A =>@/=> 120 D 9 /@ - -!
GMP 472 a a B , %; t( *%&> D 4 (h % %%%& @ % %%%Q' < 2 % %%%;&
9M v -8 ( .9&3 %%% Q 2 %%%;& #%%% %%% <1

GMP 1414 l%%%%%%%%% %%%%%%%% P D +%%%%%%%% 9 2 ;(

9 + +
GMP 1101 iii iii 7 9&9 (
A GMP 170 i i B 2 9* @ D E @
GMP 509 ] 2 9* @ / &@
GMP 472 c c B . 4*%%%% , %%%- D 4%%%
% %%%%%%%%%%%9 M v % %%%%%%%%%%% -8 (
# *&>&
GMP 418 ! 759> V
GMP 422 t( *9&Q
GMP 414 ( 9 @h ) V
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

GMP 463 T ^%%%%%%%%%%%%%9 ( 9*%%%%%%%%%%%%%@(/ 9M


' &9&9*
GMP 464 T ^%%%9d9 ^%%%9 ( *%%%@(/ 9M
' &9&9*
GMP 1440 ^9 ( $ ^9*@(/ lE
GMP 416 T /@ V
GMP 472 b b B ,%% ; t( *%%&> D 4%%
9M v - ( .94@5
GMP 322 i i D 9d9*9&
GMP 511 2 9*9 C / &@
GMP 461 T ' &9&9 ^9d9
GMP 465 T ' &9&9 ^9d ^9d9
GMP 460 i i T )/ &$ M 4 ' &9&9
(^Q ' &9&9 )
GMP 471 B %%%% P( p %%%%-h # *%%%%&>
9M v -8
GMP 1404 *@ l
GMP 508 ! 2 9 / &@
GMP 460 ii ii T ' &9&9 \ ;*
GMP 332 i i % %% P - 2 9%%%% D 4%%%%
#9Q(/ 8
! A GMP 470 i i B - 2 9* @ - 2 9E h ) 5 h
(2 % %%%%%%%V - 2 9%%%%%%%%%
.94%%%%%%%%%%% 9 v % %%%%%%%%% -8
. / 94 S ( .94 $ (
GMP 470 ii ii B 2 9% - 2 9*% @ ) 5 h
, % %%%%%%%%; ( 2 % %%%%%%%%V -
.9 (8
GMP 401 2 V D 9>
GMP 466 TT ^%%%9d9 *%%%@ @2 % %V
' &9&9
GMP 331 i i %%% P 2 %%%V D 4%%%%
#9Q(/ S
( ) T
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

GMP 413 E @ Q 4 V
GMP 332 ii ii 2 9 $ P5P D 4
GMP 331 iii iii 2 P5P D 4
-! A -! /( Y Z[

A] A A =>@/=> 120 D 9 /@ - -!
=>@/=> 384 ! ^9 ( (n D 4 2 %%;& #%% ' %%< 2( %%+

A =>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @ 9 2 ;( Q 2 ;& (

A =>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T

160 e e T

160 f f T

] A A =>@/=> 163 ii ii T { l |&34*


GMP 472 a a B , %; t( *%&> D 4
9M v -8 ( .9&3
GMP 1414 l%%%%%%%%% %%%%%%%% P D +%%%%%%%%
9 + +
GMP 300 L .9 / m 8 , -

GMP 302 2 9* @ D / m
A A GMP 170 i i B 2 9* @ D E @
GMP 327 B 2 9* @ D 4@S
GMP 410 o( 3 7( V
A] GMP 330 . 4 , -
GMP 472 c c B . 4*%%%% , %%%- D 4%%%
% %%%%%%%%%%%9 M v % %%%%%%%%%%% -8 (
# *&>&
GMP 315 9 h ^9 ( d
GMP 418 ! 759> V
GMP 422 t( *9&Q
GMP 412 / > V
GMP 414 ( 9 @h ) V
GMP 463 T ^%%%%%%%%%%%%%9 ( 9*%%%%%%%%%%%%%@(/ 9M
' &9&9*
B ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

GMP 464 T ^%%%9d9 ^%%%9 ( *%%%@(/ 9M


' &9&9*
GMP 1440 ^9 ( $ ^9*@(/ lE
GMP 416 T /@ V
GMP 472 b b B ,%% ; t( *%%&> D 4%%
9M v - ( .94@5
GMP 322 i i D 9d9*9&
GMP 511 2 9*9 C / &@
GMP 461 T ' &9&9 ^9d9
GMP 465 T ' &9&9 ^9d ^9d9
GMP 460 i i T )/ &$ M 4 ' &9&9
(^Q ' &9&9 )
GMP 471 B %%%% P( p %%%%-h # *%%%%&>
9M v -8
GMP 1404 *@ l
GMP 332 i i % %% P - 2 9% %% D 4%%%%
#9Q(/ 8
GMP 460 ii ii T ' &9&9 \ ;*
A! GMP 470 i i B - 2 9* @ - 2 9E h ) 5 h
(2 % %%%%%%%V - 2 9%%%%%%%%%
.94%%%%%%%%%%% 9 v % %%%%%%%%% -8
. / 94 S ( .94 $ (
GMP 470 ii ii B 2 9% - 2 9*% @ ) 5 h
, % %%%%%%%%; ( 2 % %%%%%%%%V -
.9 (8
GMP 401 2 V D 9>
GMP 301 2 VD / m
GMP 466 TT ^%%%9d9 *%%%@ @2 % %V
' &9&9
GMP 413 E @ Q 4 V
GMP 333 iii iii 2 9* m P5P D 4
GMP 332 ii ii 2 9 $ P5P D 4
GMP 331 iii iii 2 P5P D 4
( ) !
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

GMP 331 i i % %%% P 2 % %%%V D 4%%%%%


#9Q(/ 8
-! A -! /( Y Z[

]! A !! A =>@/=> 120 D 9 /@ -!
]! A !! A =>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @ 2 ;& # D >4

A ! A T! A ] =>@/=> 320 BHA 9 2 ;( Q 2 ;& (

A ]! ( =k p8 < (h & @)

A T! A ] A =>@/=> 321 BHT


]! A !! A
A ] A T! A ] =>@/=> 319 ] TBHQ
]! A !!
]! A !! =>@/=> 432 : 436 T: D /
A !! AT! A ] =>@/=> 310 ^9 ( DS Q
]!
]! A !! A =>@/=> 101 i , 101 ii ii Ai D 95 $/
]! A ! A =>@ /=> 110 l o( C +Vh
]! A !! A A =>@ /=> 143 c d ef8
]! A !! A =>@/=> 163 ii ii T { l |&34*
-! /( Y Z[

BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%%%% + ,%%%%%%%%% - - -!


341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5 #%%%% % %% / - ^%%%% % %%9C
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii); 2 ;& # D >4
451(i),(ii); 452(i)-(v);542 9 2 ;( Q 2 ;& (
-! /( Y Z[ ( =k p8 < (h & @)

=>@/=> T 235 #9*9 4E - - -!


!A =>@/=> D (n %%%%%& %%%%%k9 %%%%% %%%%%
210 . (n $ , - % / - ^ 9C( +> (
211 2 D (n #%%% % % D % %>4 #%%%

212 2 9 $ D (n 2 ; ( Q 2 ;& ( 2 ;&


p8 % %%< (h % %%& @) 9 % %%
213 2 9* m D (n
<*$ ^d ( =k
!] =>@/=> 251- 252 - 2 9 (h 2 V D 4E
=>@/=> 384 ! ^9 ( (n D 4
] ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

] =>@/=> 249 - 250 - ] 2 9 (h 2 V c 4E


=>@/=> 306-309 ]- T DS( 9 @
> k i Q v/ 4 S 9 - -! A -!A -! /( Y Z[

]! A !! A ] =>@/=> 474 B m* D *&> - -!


A] =>@/=> 249 - 250 - ] 2 9 (h 2 V c 4E %% / ; % %& %%
{& 01 ) %% Q 2 %%;& ( 2 %%;& #%%%
( % % 9 % % D % %E 9- 2 % %; (

=>@/=> 251- 252 - 2 9 (h 2 V D 4E p8 %%%%< (h %%%%& @ )/ % %%V


=k
!ABBA =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%%%% + ,%%%%%%%%% -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);

451(i),(ii); 452(i)-(v);542

-!A -! /( Y Z[

=>@/=> ] 905 d d] ( Q(n& s ) sE c' - -!


=>@/=> 101 i , 101 ii ii Ai D 95 $/ D >4 # >

BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%%%% + ,%%%%%%%%% - %% Q 2 %%;& ( 2 %%;& #%%%

341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5 %< (h %& @) 9 % 2 %; (

(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii); ( =k p8

451(i),(ii); 452(i)-(v);542

-! A -! /( Y Z[

A ! A T! A ] =>@/=> 320 BHA -!


A ]B 2 % %; D % %>4 #%%% %%
A A T! A ] =>@/=> 321 BHT % %%%%% Q / % %%%%%9< 2 % %%%%%; (
A ]B A ! s%%%%%% ... 9 %%%%% D %%%%%E 9-(
A A ! A ]B =>@/=> 432 : 436 T: D / =k p8 ( + )/ V
!B
A A T! A ] =>@/=> 319 ] TBHQ
A ]B A !
A ! AT! A ] =>@/=> 310 ^9 ( DS Q
A ]B
A ]B A !A =>@/=> 163 ii ii T { l |&34*

TA A] =>@/=> 249 - 250 - ] 2 9 (h 2 V c 4E


=>@/=> 251- 252 - 2 9 (h 2 V D 4E
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

A B ABB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%%%% + ,%%%%%%%%% -


A ]B A ! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
A ]B A !A =>@/=> 101 i , 101 ii ii Ai D 95 $/

-! /( Y Z[

T =>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @ - -!


> k i Q v/ 4 S 9 -! A -! Y Z[ %& %9 % D %>4
2 % %; ( 2 % %;& #%%% % % / -
D % %%E 9-( % %% Q / % %%9<
% ( + )/ %V ... 9
=k p8

] A T =>@/=> 120 D 9 /@ - - -!
!] =>@/=> 251 2 V D 4E %%%%%9C( %%%%%> %%%%%
!] =>@/=> 252 2 9 D 4E # e%%%%%%4 ) %%%%% / - ^%%%%%%
2 %%%; ( 2 % %;& #%%% (%%%&
!] =>@/=> 250 2 V c 4E
D % %%E 9-( % %% Q / % %%9<
!] =>@/=> 249 ] 2 9 c 4E
% ( + )/ %V s ... 9
=>@ /=> 110 l o( C +Vh
' < >* ^d =k p8
A TA =>@ / => 161 g g T #9dE ' dE @ #f (

=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
- -! A -! A -! Y Z[

] =>@/=> 120 D 9 /@ - - -!
!A =>@/=> D (n % %%%%++> ( % %%%%> D %%%%%>4
210 . (n $ , - %& 9C (& # e4 )
211 2 D (n 2 % %; ( 2 % %;& #%%% %% / -
212 2 9 $ D (n D % %%E 9-( % %% Q / % %%9<
% ( + )/ %V s ... 9
213 2 9* m D (n
+> >* ^d =k p8
=>@/=> 384 ! ^9 ( (n D 4
A =>@/=> 235 #9*9 4E
!] =>@/=> 251 2 V D 4E
!] =>@/=> 252 2 9 D 4E
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

!] =>@/=> 250 2 V c 4E
!] =>@/=> 249 ] 2 9 c 4E
=>@ /=> 110 l o( C +Vh
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T

160 f f T

- -! A -! A -! Y Z[

=>@/=> 110 l o( C +Vh - - -!


] =>@/=> 120 D 9 /@ 9 ) 34 D >4
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @ 2 %%;& #%%% %% / - %%&
160 aiii aiii T
% %%%%% Q / % %%%%%9< 2 % %%%%%; (
s%%%%%% ... 9 %%%%% D %%%%%E 9-(
160 e e T
=k p8 ( + )/ V
160 f f T

- -! A -! A -! Y Z[

!A A ]B =>@/=> 120 D 9 /@ - -!
!A A ]B =>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @ %%%%%& %%%%% D %%%%%>4
A A ]B A =>@/=> EDTAs 2 % %; ( 2 % %;& #%%% %% / -
! 385 , 386 !T A ! #9%&9P 2 V r 2 9* @ D % %%E 9-( % %% Q / % %%9<
D 49 4 #9 r % ( + )/ %V s ... 9
7 lE5 k9 =k p8
r #9%%%%%%&9P 2 % %%%%V r
D 49 4 #9
A A ]B A =>@ /=> 110 l o( C +Vh
!
!A A ]B =>@/=> 129 ] / 8
A A ]B A =>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
! 160 aiii aiii T

160 e e T

160 f f T

]B A TA =>@/=> 960 ]T t 9 94 8 D 9 m9&Q


!A A
A A ]B A ] =>@/=> 474 B m* D *&>
!
-! A -! Y Z[
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

] A =>@/=> 120 D 9 /@ - -!
=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @ #%% % > % 2( % +
% Q / 9< 2 ; ( 2 ;&
=>@/=> ] 905 d d] ( Q(n& s ) sE c '
5 % %%%%~ 9 % %%%% D % %%%%E 9-(
=>@ /=> 110 l o( C +Vh
(h %9 nQ %$< ( ' < )
-! A -! Y Z[
^%%%%%d ( =k % %%% ph #%%%%% % %%%9&@
% Vh( % > Q/ $ % k
) %%%%%%< % %%%% Q / % %%%%9<
6 5f( *1$

] A =>@/=> 120 D 9 /@ -!
=>@/=> 160 aii aii T 9 $E D 9 (/ @ 2 %;& D >4 ( 2 ;& +&Ch
!B =>@/=> 432 : 436 T: D / >* +&Ch ^d ^@ &

=>@/=> 124 % %%%%%%%%%% -h - #9%%%%%%%%%%%% @ 9E )


( /h *E - 59 9~ m
=>@ /=> 110 l o( C +Vh
GMP 160 c T c m
T =>@/=> i B ; D 9*@h
172 i ii B i ;
172 ii iii B i *
172 iii i +
=>@/=> 304 , 305 A ^9 / m D 4 h
^9 / m h D 4
^9 / m h D / 94
=>@/=> 101 i , 101 ii ii Ai D 95 $/
GMP 100 =@ m +V
=>@ /=> 102 #' /
GMP 104 #9 9m +V
GMP 132 #9 > E
GMP 133 5 \/'8
=>@ /=> 151 5 8
A =>@ /=> 143 c d ef8
GMP 160 d T d #9 m9
GMP 161 b T b #9 9
=>@/=> 129 ] / 8
=>@/=> 160 ai ai T D 9 9 (/ @
160 aiii aiii T
160 e e T
160 f f T
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

=>@/=> 163 ii ii T { l |&34*


=>@ /=> T 218 A214 !A D (n *@(/ 9M /
BB A ! =>@/=> 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); ( . / +%%%%%%%%% + ,%%%%%%%%% -
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 6-5
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
-! Y Z[

=>@/=> ;& :E 6-5 h( c $m 9*@h E P -!


BT $*%% %&3 Q/ %$ =%;
=>@/=> 124 % %%%%%%%%%% -h - #9%%%%%%%%%%%% @ 9E ) #%%%%%%%%%% % #%%%%%%%%%% ^%%%%%%%%%%1 S
( /h *E - 59 9~ m o % %%%%%%%$; (h D ( e%%%%%%%%%3
GMP 150 b b ^9 / m ^%%% %%9C( p *%% %%9C )
( / -
150 c c
150 d d
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

& % & &%%%% 150 C C $% III #


! /!

...
!"

&% % & &%% 120 (%


! /! 56 72
&% % & &%% 133 && )* + 8 2
! /!
&% % & /! &%% 110 % , - . /01
!
&% % & %% 160 aii aii 3% 2
! /!
& &%% 160 ai ai 3% 4
! /! 160 aiii aiii 3%
160 e e 3%
160 f f 3%
&% % & &%% 132 &( 4
! /!
9: 4 9; : <2

& % $%% 120 (% (


! /!
% & $%% 133 && )* +
! /!
A3 (B %% ? >@ ? 2 4 1 9 =
! /! A3 5>* 1
% & /! &%% 110 % , - . /01
!
% & %% 160 ai ai 3% 4
! /! 160 aiii aiii 3%
160 e e 3%
160 f f 3%
9: 4 9; : <2

&%%%% 150 c c $% III # (


! /! )0
BA &%%%% 150 d d $% IV #
! /! ...
%( (%% 950 $% ! 2 ! /@ !"
! /!
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

( %( &%% 951 $ ! 2
! /!
BA %% 160 ai ai 3% 4
! /! 160 aiii aiii 3%
160 e e 3%
160 f f 3%

BA $%% 133 && )* + (


! /! 5 @: 4
$ %%% 304 , 305 &%$ &%B #2 1
! /! #2 1 2
#2 1 ...
": 2 !"
& ! /! A$ EDTAs
E4 F 2
385 , 386 &D3 &D$ ! 4 0 C4 !
C4 @=
! 4 0 C4
C4 @=

3$ (%% 320 &(% BHA


! /!
3$ (%% 321 &( BHT
! /!
D( A3 (B %% ? >@ ? 2 4 1 9 =
! /! A3 5>* 1
& BA %% 120 (%
! /!
BA %%% 101 i , 101 ii i % :*: 2
! /! ii %

BA /! &%% 110 % , - . /01


!
BA &%% 132 &( 4
! /!
BA /! &%% 129 (
!
BA /! &$ 161 g g 3 = =
!
(% GMP 472 a a BA( # @
@ G >
H4 G >
( ) T
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

(% GMP 1414 B B 9I = / :
@ J
(% ( GMP 406 B%3 K
(% GMP 400 B%% G >
(% GMP 403 B%& ! 1
(% GMP 404 B%B ! L
BA GMP 170 i i A% ! 2
( % GMP 410 B % N 0) - # :
(- O
( % GMP 407 B%A
) !4 GMP 330 &&% G >
! /
:Q 2
(% GMP 472 c c BA( G >
H4 G >
@ @
(% ( GMP 1400 B%% 4
( : S@) R>
(% GMP 418 B D * N0
46 ( % GMP 412 B ( N0
#
(% GMP 414 B B ( 1 ) 92 6 N 0
(% GMP 464 B3B #= #2 2 9 4H
@@
(% GMP 463 B3& # 2 24 4H
@@
(% GMP 1440 BB% #2 2 4 4H
(% GMP 416 B 3 N0
(% GMP 472 b b BA( # @
* G >
H4 G >T
(% GMP 322 i i &(( = @
(% GMP 511 $ ! . 4 @
(% GMP 421 B( #
( % GMP 461 B3 @@ #=
(% GMP 465 B3$ @@ #= #=
(% GMP 1404 B%B 4 U
( % % GMP 440 BB% 2
(% GMP 1200 (%% 4 Q4 46
B ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

(% GMP 402 B%( ! 2


(% GMP 508 $%D ! 24 @
) GMP 332 i i &&( 9I = ! 2
:! / 4
(% GMP 460 ii ii B3% @@ + >
( % GMP 407 a a B%A V0 >2 - 61
D$ (% GMP 470 i i BA% ! 1 ) W* 1
! 2 !
G > (! 4 0
2
J
(% GMP 470 ii ii BA% ! ) W* 1
(! 4 0 ! 2
G >
( % GMP 401 B% ! 4 0
( % GMP 466 B33 9 2 ! 4 0
@@ #=
) GMP 331 i i && 9I =! 4 0
:! / 4
46 : (% GMP 417 B A N0
#
(% GMP 413 B & X N0
(% GMP 333 iii iii &&& ! 9=*=
) GMP 332 ii ii &&( ! 2 9=*=
:! /
) GMP 331 iii iii && ! 4 0 9=*=
:! /
( % GMP 415 B $ = N0
AA D ((%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G>
! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>*
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
( 9: 4 9; : <2

% $%% 133 && )* + ( (


! /! @ 2 9 S 4
3 &%% 101 i , 101 ii i % :*: 2 2
! /! ii % 5 @:
$ %%% 304 , 305 &%$ &%B #2 1
! /! #2 1 2 ...
!"
#2 1
( ) !
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

AA D ((%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G >


! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>*
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
% $%% 163 ii ii 3& -V O R@
! /!
& ! /! A$ EDTAs
385 , 386 &D3 &D$ ! 4 0 C4 !
C4 @=

C4 @= ! 4 0 C4

&3 (%% G > C4 =


! /! 388. 389 &D &DD C4 = 2 2
C4 4 2 2
C4 =#
2 2
3$ (%% 320 &(% BHA
! /!
3$ (%% 321 &( BHT
! /!
& BA % $%% 120 (%
! /!
BA % $%% 124 (B >1 )
! /! ( 1B 2 *
% /! &%% 110 % , - . /01
!
(% % GMP 472 a a BA( # @
@ G >
H4 G >
( GMP 1422 B(( 9I = 2 41
5@ J
( GMP 1414 B B 9I = / :
5@ J
( GMP 1401 B% G > 2# V
(% GMP 406 B%3 K
( GMP 1402 B%( Q @ 2# V
( & GMP 503 i i $%& ! 1 2
GMP 300 &%% L 2 G>
% GMP 170 i i A% ! 2
] ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

( GMP 410 B % N 0) - # :
(- O
( ( GMP 407 B%A
) GMP 330 &&% G >
:! /
(% % GMP 472 c c BA( G >
H4 G >
@ @
(% GMP 1400 B%% R> 4
( GMP 1412 B ( 9I = / :
( & GMP 297 ( A :G >
(% GMP 418 B D * N0
( ( GMP 412 B ( N0
(% % GMP 414 B B ( 1 ) 92 6 N 0
( GMP 463 B3& # 2 24 4H
@@
( GMP 1442 BB( # 2 29 4H
9I = / :
( GMP 464 B3B #= #2 2 9 4H
@@
( GMP 1440 BB% #2 2 4 4H
(% GMP 416 B 3 N0
(% % GMP 472 b b BA( # @
* G >
H4 G >T
( GMP 322 i i &(( = @
% GMP 504 i i $%B ! . 2
(% GMP 511 $ ! . 4 @
% GMP 528 $(D ! . 4 4H
% GMP 504 ii ii $%B 4 4H 2
! .
( & GMP 296 ( 3 ( DL ) G>
(% GMP 421 B( #
( ( GMP 461 B3 @@ #=
( GMP 465 B3$ @@ #= #=
( GMP 1410 B % Q4 >1 / :
( GMP 1404 B%B 4 U
( ( GMP 440 BB% 2
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

( GMP 1413 B & 9I = / :


/ /
( & GMP 501 i i $% ! 2 2
) GMP 332 i i &&( 9I = ! 2
:! / 4
( & GMP 501 ii ii $% ! 2 2
2 2) 4
(! 4 0
(% % GMP 460 ii ii B3% @@ + >
( ( GMP 407 a a B%A V0 >2 - 61
(% D$ % GMP 470 i i BA% ! 1 ) W* 1
! 2 !
G > (! 4 0
2
J
(% % GMP 470 ii ii BA% ! ) W* 1
(! 4 0 ! 2
G >
( B GMP 401 B% ! 4 0
( & GMP 500 i i $%% ! 4 0 2
( ( GMP 466 B33 9 2 ! 4 0
@@ #=
) GMP 331 i i && 9I =! 4 0
:! / 4
( & GMP 365 &3$ ! 4 0 :
( & GMP 500 ii ii $%% ! 4 0 2
2 2) 4
(! 4 0
( & GMP 500 iii iii $%% 2 Q
! 4 0
( GMP 1420 B(% *
46 (% GMP 417 B A N0
#
(% GMP 413 B & X N0
) GMP 332 ii ii &&( ! 2 9=*=
:! /
) GMP 331 iii iii && ! 4 0 9=*=
:! /
( ( GMP 415 B $ = N0
( 9: 4 9; : <2
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

% $%% 133 && )* + & (


! /! 4
% %%% 160 aii aii 3% 2 E 0Y :
! /! 29 S /

% $%% 120 (%
! /!
!" .....
% &%% 101 i , 101 ii i % :*: 2
! /! ii %

BA % $%% 124 (B >1 )


! /! ( 1B 2 *
BA % /! &%% 110 % , - . /01
!
BA ! /! B% 141 ii , 141 i ii B *: @
i B , > 2
*: @
BA % GMP 163 ii ii 3& -V O R@
% GMP 472 a a BA( # @
@ G >
H4 G >
% GMP 1414 B B 9I = / :
/ /
GMP 406 B%3 K
% GMP 170 i i A% ! 2
GMP 410 B % N 0) - # :
(- O
GMP 407 B%A
% GMP 472 c c BA( G >
H4 G >
@ @
GMP 1400 B%% 4
R>
% GMP 297 ( A :G >
GMP 418 B D * N0
GMP 412 B ( N0
% GMP 414 B B ( 1 ) 92 6 N 0
% GMP 463 B3& # 2 24 4H
@@
% GMP 464 B3B #= #2 2 9 4H
@@
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

% GMP 1440 BB% #2 2 # 4


GMP 416 B 3 N0
% GMP 472 b b BA( # @
* G >
H4 G >T
% GMP 322 i i &(( = @
% GMP 504 i i $%B ! . 2
% GMP 511 $ ! . 4 @
% GMP 528 $(D ! . 4 4H
% GMP 504 ii ii $%B 4 4H 2
! .
% GMP 296 ( 3 ( DL ) G>
% GMP 421 B( #
% GMP 461 B3 @@ #=
% GMP 465 B3$ @@ #= #=
% GMP 1404 B%B 4 U
GMP 440 BB% 2
% GMP 332 i i &&( 9I = ! 2
4
% GMP 460 ii ii B3% @@ + >
GMP 407 a a B%A V0 >2 - 61
% GMP 470 i i BA% ! 1 ) W* 1
! 2 !
G > (! 4 0
2
J
% GMP 470 ii ii BA% ! ) W* 1
(! 4 0 ! 2
G >
GMP 401 B% ! 4 0
% GMP 466 B33 9 2 ! 4 0
@@ #=
% GMP 331 i i && 9I =! 4 0
4
% GMP 365 &3$ ! 4 0 :
GMP 417 B A N0
% GMP 413 B & X N0
% GMP 332 ii ii &&( ! 2 9=*=
% GMP 331 iii iii && ! 4 0 9=*=
GMP 415 B $ = N0
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

AA D ((%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G>


! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>*
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
( 9: 4 9; : <2

GMP 300 &%% L 2 G> B (


GMP 170 i i A% ! 2 Y@ 1/ 8 2
GMP 297 ( A :G > "

GMP 504 i i $%B ! . 2


GMP 528 $(D ! . 4 4H
!" .....
GMP 504 ii ii $%B 4 4H 2
! .
GMP 296 ( 3 ( DL ) G>
GMP 332 i i &&( 9I = ! 2
4
GMP 331 i i && 9I =! 4 0
4
GMP 365 &3$ ! 4 0 :
GMP 333 iii iii &&& ! 9=*=
GMP 332 ii ii &&( ! 2 9=*=
GMP 331 iii iii && ! 4 0 9=*=
( 9: 4 9; : <2

& $%% 120 (%


! /! B (
%% 143 B& 2= 8 2
! /! 5
BA $%% 124 (B >1 )
! /! B 2 *
( 1
BA /! &%% 110 % , - . /01
!
& ! /! $% 385 , 386 &D3 &D$ EDTAs
! 4 0 C4 !
C4 @=

C4 @= ! 4 0 C4
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

BA &%% 101 i , 101 ii i % :*: 2


! /! ii %

BA /! &%% 129 ( >


!
BA %% 133 && )* +
! /!
BA %%% 160 aii aii 3% 2
! /!
BA &( ! /! &% 141 ii , 141 i ii B *: @
i B , > 2
*: @
BA /! $%% 163 ii ii 3& -V O R@
!
BA &%% 132 &( 4
! /!
AA D ((%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G>
! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>*
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542

(( (%%% 200:203 (%& :(%% 5>* 1 2 G>


! /!
( $ GMP 1414 B B 9I = / :
@ J
( $ GMP 410 B % N 0) - # :
(- O
( $ GMP 1400 B%% 4
R>
( $ GMP 418 B D * N0
( $ GMP 1440 BB% #2 2 # 4
( $ GMP 416 B 3 N0
( $ GMP 1404 B%B 4 U
( $ GMP 407 a a B%A V0 >2 - 61
( $ GMP 413 B & X N0
B ( ( 9: 4 9; : <2

& ($% 120 (% ( B (


! /! 8 2
%%% 160 aii aii 3% 2 ...
! /! ( 9@ 46 )
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

B& D (%%% ( % 2
! /! 210 ( 2 G>
211 ( ( ! 4 0 2
212 ( & ! 2 2
213 ! 2
A3 (B $% ? >@ ? 2 4 1 9 =
! /! (( 5>* 1
($% 124 (B >1 )
! /! ( 1B 2 *
&%% 101 i , 101 ii i % :*: 2
! /! ii %
/! ($% 110 % , - . /01
!
/! ($% 129 ( >
!
%% 133 && )* +
! /!
/! %%% 163 ii ii 3& -V O R@
!
% ($% 132 &( 4
! /!
AA D ((%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G >
! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>*
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
B& (( (%%% 200:203 (%& :(%% 5>* 1 2 G>
! /!
!4 (B) (%% 523 $(& ! 2
+ @ 9: ! /! !
:
B ( ( 9: 4 9; : <2

% ! /! $%% 133 && )* + & B (


% %%% 160 aii aii 3% 2 Y @
! /! "
% ! /! &%% 101 i , 101 ii i % :*: 2 ...
ii % "

BA % ! /! $%% 120 (%
% ! /! &%% 110 % , - . /01
( ) T
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

BA ! /! B% 141 ii , 141 i ii B *: @
i B , > 2
*: @
BA % /! %%% 163 ii ii 3& -V O R@
!
( & GMP 1414 B B 9I = / :
@ J
( & GMP 410 B % N 0) - # :
(- O
( & GMP 1400 B%% 4
R>
( & GMP 418 B D * N0
( & GMP 1440 BB% #2 2 # 4
( & GMP 416 B 3 N0
( & GMP 1404 B%B 4 U
( & GMP 407 a a B%A V0 >2 - 61
( & GMP 413 B & X N0
B ( ( 9: 4 9; : <2

& B ! /! &%% 120 (% $ (


%%% 160 aii aii 3% 2 1\ / 1 4
! /!
! /! %% 143 B& 2= "
" ]@ /
B ! /! &%% 129 ( >
...
B ! /! %% 133 && )* +
F 2 @ !"
B ! /! ($% 4 4> 4 1 4
172 i i A( [ >
172 ii ii A( [4
172 iii iii A( [ /0
B ! /! &%% 101 i , 101 ii i % :*: 2
ii %
$ D ! /! (%% 2
210 ( % 2 G>
211 ( ! 4 0 2
212 ( ( ! 2 2
213 ( & ! 2
(D %% 310 & % #2 2 J
! /!
(( %%% 200:203 (%& :(%% 5>* 1 2 G>
! /!
B ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

(D ! /! (%% 320 &(% BHA


(D ! /! (%% 321 &( BHT
(B A3 ! /! &% ? >@ ? 2 4 1 9 =
A3 5>* 1
/! %% 100 %% ] @@ ) ! /0
( :
B %% 124 (B >1 )
! /! ( 1B 2 *
B /! %% 110 % , - . /01
!
B /! $ 161 g g 3 = =
!
(%% 141 ii , 141 i ii B *: @
! /! i B , > 2
*: @
B /! %%% 163 ii ii 3& -V O R@
!
B &%% 132 &( 4
! /!
! /! % 160 b b 3% ( : 4@ )
( 3 GMP 472 a a BA( # @
@ G >
H4 G >
( 3 GMP 1414 B B 9I = / :
@ J
( 3 GMP 406 B%3 K
( D ( A GMP 170 i i A% ! 2
( 3 GMP 407 B%A
( 3 GMP 472 c c BA( G >
H4 G >
@ @
( D ( A GMP 297 ( A :G >
( 3 GMP 412 B ( N0
( 3 GMP 414 B B ( 1 ) 92 6 N 0
( 3 GMP 463 B3& # 2 24 4H
@@
( 3 GMP 464 B3B #= #2 2 9 4H
@@
( 3 GMP 1440 BB% #2 2 # 4
( ) !
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

( 3 GMP 472 b b BA( # @


* G >
H4 G >T
( 3 GMP 322 i i &(( = @
( D ( A GMP 504 i i $%B ! . 2
( 3 GMP 511 $ ! . 4 @
( D ( A GMP 528 $(D ! . 4 4H
( D ( A GMP 504 ii ii $%B 4 4H 2
! .
( D ( A GMP 296 ( 3 ( DL ) G>
( 3 GMP 421 B( #
( 3 GMP 461 B3 @@ #=
( 3 GMP 465 B3$ @@ #= #=
( 3 GMP 1404 B%B 4 U
( 3 GMP 440 BB% 2
( D ( A GMP 332 i i &&( 9I = ! 2
4
( 3 GMP 460 ii ii B3% @@ + >
( 3 GMP 407 a a B%A V0 >2 - 61
( 3 GMP 470 i i BA% ! 1 ) W* 1
! 2 !
G > (! 4 0
2
J
( 3 GMP 470 ii ii BA% ! ) W* 1
(! 4 0 ! 2
G >
( 3 GMP 401 B% ! 4 0
( 3 GMP 466 B33 9 2 ! 4 0
@@ #=
( D ( A GMP 331 i i && 9I =! 4 0
4
( D ( A GMP 365 &3$ ! 4 0 :
( 3 GMP 417 B A N0
( 3 GMP 413 B & X N0
( D ( A GMP 332 ii ii &&( ! 2 9=*=
( D ( A GMP 331 iii iii && ! 4 0 9=*=
( 3 GMP 415 B $ = N0
( 9: 4 9; : <2
] ( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

$D D (%%% 2 &
! /! 210 ( % 2 G> ? /> #@ #2
211 ( ! 4 0 2 I
212 ( ( ! 2 2 "

213 ( & ! 2
... "
3$ (%% 320 &(% BHA
>* 0 E4 5 Q
! /!
E4 4>
3$ (%% 321 &( BHT
! /!
%( (%% 950 $% ! 2 ! /@
! /!
D %( ( &%% 951 $ ! 2
! /!
! /! % 961 3 !
%( /! (% 955 $$
!
D $( (%% 962 3( ! /@ ! 2
! /!
BA &%%%% 150 c c $% III #
! /!
BA &%%%% 150 d d $% IV #
! /!
BA %% 160 ai ai 3% 4
! /! 160 aiii aiii 3%
160 e e 3%
160 f f 3%
& /! %%% 218 214 ( D ( B 29 4H 2
!
(( %%% 200:203 (%& :(%% 5>* 1 2 G>
! /!

% $%% 133 && )* + &


! /! I ? />
% $%% 120 (% "
! /!
% %%% 160 aii aii 3% 2
! /! E 0 Y: ..... "
9 @ Y: 1/ @2
% &%% 101 i , 101 ii i % :*: 2
! /! ii %
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

% /! &%% 110 % , - . /01


!
% ! /! B% 141 ii , 141 i ii B *: @
i B , > 2
*: @
% /! $%% 163 ii ii 3& -V O R@
!
AA D ((%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G>
! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>*
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
(B %( %% 960 3% # 4 @
! /!
6 ^ "2 [ ) G V J :& 9: 4 9; : <2

% $%% 133 && )* + ( &


! /! I ? />
& % $%% 120 (% "
! /!
% %%% 160 aii aii 3% 2 E 0 Y:
! /! # @> Y : 1/ @@
Y>@
% &%% 101 i , 101 ii i % :*: 2
! /! ii %
% /! &%% 110 % , - . /01
!
& ($% EDTAs
! /! 385 , 386 &D3 &D$ ! 4 0 C4 !
C4 @=
! 4 0 C4
C4 @=

% ! /! B% 141 ii , 141 i ii B *: @
i B , > 2
*: @
% /! $%% 163 ii ii 3& -V O R@
!
AA D ((%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G>
! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>*
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

(B 3$ 960 3% # 4 @
! /!
6 ^ "2 [ ) G V J :& 9: 4 9; : <2

$%% 133 && )* + & &


! /! V0 ) / #I 42
&% GMP 150 c c $% III # ( F 2
&% GMP 150 d d $% IV # F 2
9 46 : Q
$%% 120 (%
/ / 6 9; "
! /!
$/(/ /(/
%%% 160 aii aii 3% 2
B/ /B/(/
! /!
%% 143 B& 2=
! /!
%% 4 4> 4 1
! /! 172i i A( [ >
172ii ii A( [4
172iii iii A( [ /0
&%% 101 i , 101 ii i % :*: 2
! /! ii %
B%% 284,285 (D$ (DB , 2 2G>
! /!
/! %% 102 %(
/! &%% 129 ( K >1
/! &%% 132 &( 4
/! &%% 110 % , - . /01
/! %% 122 ((
/! %% 155 $$ 5J 92
/! %% 151 $ )J4 1
$%% 124 (B )
! /! * >1
( 1B 2
/! $ 161 g g 3 = =
!
(%% 141 ii , 141 i ii B *: @
! /! i B , > 2
*: @
/! $%% 163 ii ii 3& -V O R@
!
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

AA D ((%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G >


! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>*
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
(B %% 960 3% # 4 @
! /!
6 ^ "2 [ ) G V J :& 9: 4 9; : <2

%% 120 (% B &
! /! I ? />
% %%% 160 aii aii 3% 2 "
! /!
&%% 101 i , 101 ii i % :*: 2 V #= )

! /! ii % 6 46 (
9 ; & I S
%% 124 (B )
& &
! /! * >1
( 1B 2
/! &%% 110 % , - . /01
!
/! &%% 129 ( K >1
BA ! /! A$ 141 ii , 141 i ii B *: @
i B , > 2
*: @
% /! $%% 163 ii ii 3& -V O R@
!
/! &%% 132 &( 4
BA ! /! $% 4 4> 4 1
172i i A( [ >
172ii ii A( [4
172iii iii A( [ /0
AA D ((%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G>
A ! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>*
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);

451(i),(ii); 452(i)-(v);542

6 ^ "2 [ ) G V J :& 9: 4 9; : <2


( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

$%% 133 && )* + B


! /! _ @ ? />
&% $%% 150 c c $% III # ...5
! /!
& % $%% 120 (% -@V ": 2
! /! F 2 1
E 2
$%% 160 aii 3% aii 2
! /!
& &B% 385 , 386 &D3 &D$ EDTAs
! /! ! 4 0 C4 !
C4 @=

C4 @= ! 4 0 C4

3$ (%% 320 &(% BHA


! /!
3$ (%% 321 &( BHT
! /!
D (B A3 $% ? >@ ? 2 4 1 9 =
! /! A3 5>* 1
%( /! (% 955 $$
!
BA /! &%% 110 % , - . /01
!
%( (%% 950 $% ! 2 ! /@
! /!
%( D &%% 951 $ ! 2
( ! /!
! /! % 961 3 !
$%% 124 (B >1 )
! /! B 2 *
( 1
BA $%% 101 i , 101 ii i % :*: 2
! /! ii %
D $( (%% 962 3( ! /@ ! 2
! /!
/! $ 161 g g 3 = =
!
BA &%%%% 150 d d $% IV #
! /!
( )
#$%& ' ()*+
! " INS
, -. /

BA %% 160 ai ai 3% 4
! /! 160 aiii aiii 3%
160 e e 3%
160 f f 3%
BA $%% 141 ii , 141 i ii B *: @
! /! i B , > 2
*: @
BA %% 143 B& 2=
! /!
% /! $%% 163 ii ii 3& -V O R@
!
/! &%% 132 &( 4
BA ! /! $% 4 4> 4 1
172i i A( [ >
172ii ii A( [4
172iii iii A( [ /0
AA D ((%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G>
! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>*
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
(B %% 960 3% # 4 @
! /!
( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
GMP 133 && )* + %
(%%%% 150 c c $% III # G2
! /! ^ H !4 )
(%%%% 150 d d $% IV # ! G .
! /! ( : @ !O
& GMP 120 (%
! /! %%% 160 aii aii 3% 2
GMP 143 B& 2=
GMP 4 4> 4 1
172 i i A( [ >
172 ii ii A( [4
172 iii iii A( [ /0
! /! &%% 101 i , 101 ii % i % :*: 2
ii
GMP 161 g g 3 = =
! /! $%% 124 (B >1 )
( 1B 2 *
GMP 110 % , - . / 1
/! %% 129 ( K >1
! /! %%% 160 ai ai 3% 4
160 aiii aiii 3%
160 e e 3%
160 f f 3%
/! $%% 163 ii ii 3& -V O R@
!
/! &%% 132 &( 4

! /! %%% 160 aii aii 3% 2 ( %


(%%%% 150 d d $% IV # G2
! /!
! /! (%% 243 (B& G > # =J
@

D ! /! $%%% 2 ( %
210 ( % 2 G> @I G2
211 ( ! 4 0 2
212 ( ( ! 2 2
213 ( & ! 2
(A ! /! ($%% 1505 $%$ # = C
( ) T
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
AA D ! /! BB%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 5>* / / G>
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)-
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
(( ! /! $%%% 200 : 203 (%& : (%% 5>* 1 2 G>
GMP 260 (3% 9 @= @ G>
GMP 406 B%3 K
GMP 404 B%B ! L
GMP 410 B % ON0)- # :
(-
GMP 407 B%A
GMP 330 &&% G >
GMP 418 B D * N0
GMP 412 B ( N0
GMP 414 B B ( 1 ) 92 6 N 0
GMP 416 B 3 N0
GMP 425 B($ + O4
GMP 270 (A% L,D, ) * G >
( DL
GMP 322 i i &(( = @
GMP 460 i i B3% )E @2 9H @@
(# @@
GMP 440 BB% 2
GMP 1200 (%% 4 Q4 46
GMP 407 a a B%A V0 >2 - 61
GMP 470 i i BA% ! ! 1 ) W* 1
(! 4 0 ! 2
G >
J 2
GMP 262 i i (3( ! 4 0 *
GMP 401 B% ! 4 0
GMP 466 B33 # = 9 2 ! 4 0
@@
GMP 331 i i && 9I = ! 4 0
4J
GMP 325 &($ ! 4 0 J
GMP 417 B A N0
GMP 331 iii iii && ! 4 0 9=*=
GMP 415 B $ = N0
( % 9; : <2
B ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
AA D ! /! ( % 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 5>* / / G> ( ( %
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- E4 G2
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
(( ! /! %%% 200 : 203 (%& : (%% 5>* 1 2 G>
GMP 260 (3% 9 @= @ G>
GMP 406 B%3 K
GMP 404 B%B ! L
GMP 410 B % - # :
(- ON0)
GMP 407 B%A
GMP 330 &&% G >
GMP 418 B D * N0
GMP 412 B ( N0
GMP 414 B B ( 1 ) 92 6 N 0
GMP 416 B 3 N0
GMP 425 B($ + O4
GMP 270 (A% * G >
( L , D , DL )
GMP 322 i i &(( = @
GMP 421 B( #
GMP 460 i i B3% E @2 9H @@
(# @@ )
GMP 471 BA 9I = Q4 >1 @
H4 G >
GMP 440 BB% 2
GMP 1200 (%% 4 Q4 46
GMP 407 a a B%A V0 >2 - 61
GMP 470 i i BA% ! ! 1 ) W* 1
(! 4 0 ! 2
G >
J 2
GMP 262 i i (3( ! 4 0 *
GMP 401 B% ! 4 0
GMP 466 B33 # = 9 2 ! 4 0
@@
GMP 331 i i && 9I = ! 4 0
4J
GMP 325 &($ ! 4 0 J
( ) !
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
GMP 417 B A N0
GMP 331 iii iii && ! 4 0 9=*=
GMP 415 B $ = N0
( % 9; : <2

! /! $%%% 472 e eBA( ; # 1 C4 & ( %


# @ @ Y H4 G > 1/ // G2
(A & ! /! (%% 385 , 386 &D3 &D$ EDTAs E > 2E =
@= ! 4 0 C4 !
C4
C4 @= ! 4 0 C4

(A ! /! ($%% 1505 $%$ # = C


(( ! /! %%% 200:203 (%& :(%% 5>* 1 2 G>
( % 9; : <2

& (%%%% 150 c c $% III # & %


! /! G2 * ? /> G2
AA D (%%%% 150 d d $% IV # -@V ]@ Q @
! /!
! /! %%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 5>* / / G>
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)-
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542

! /! $% 133 && )* + B %
(%%%% 150 c c $% III # # =)G 2 5 1 @>
! /! (4
(%%%% 150 d d $% IV #
! /!
! /! $% 120 (%
! /! $% 160 aii aii 3% 2
! /! &%% 101 i , 101 ii % i % :*: 2
ii
$ ! /! $%% 304 , 305 &%$ &%B #2 1
#2 1 2
#2 1

D ! /! %%% 2
210 ( % 2 G>
211 ( ! 4 0 2
] ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
212 ( ( ! 2 2
213 ( & ! 2
! /! $%%% 472 e eBA( ; # 1 C4
# @ @ Y H4 G >
! /! % 310 & % #2 2 J
B%%%% 477 BAA # @ @2 2 1
! /! H4 G >
DA ! /! &%%% 432 : 436 B&3 : B&( ) 2 9 2
H4 2@>
! /! &$% 950 $% ! 2 ! /@
( D ! /! %%% 951 $ ! 2
! /! %% 961 3 !
! /! $% 124 (B >1 )
( 1B 2 *
! /! B%% 955 $$
! /! $% 110 % , - . /01
/! &%% 129 ( K >1
! /! $ 161 g g 3 = =
! /! $% 160 ai ai 3% 4
160 aiii aiii 3%
160 e e 3%
160 f f 3%
! /! &%% 141 ii , 141 i B ii B 2 *: @
i *: @ ,>
! /! %% 143 B& 2=
( ! /! (%% 163 ii ii 3& -V O R@
/! &%% 132 &( 4
! /! $% 4 4> 4 1
172i i A( [ >
172ii ii A( [4
172iii iii A( [ /0
! /! (%% 243 (B& G > # =J
@
AA D ! /! B%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 5>* / / G>
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)-
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
(( ! /! %%% 200:203 (%& :(%% 5>* 1 2 G>
(B ! /! &&% 960 3% # 4 @
! /! $%%% 474 BAB 4 @
( ) T
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
A3 (B ! /! $ ? >@ ? 2 4 19 =
A3 5>* 1 ( )G 2
YI J 4
[ Q4 >1 4
/

A3 (B ! /! $ ? >@ ? 2 4 19 = (
A3 5>* 1 4 E 4 2
D& $%%% 552 $$( ! @ E 4 2
! /!
D& $%%% 504 i i$%B ! . 2
! /!
D& $%%% 553 i i $$& E > ! . @
! /!
D& D 33%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 5>* 1 / :G>
AA ! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)-
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
D& $%%% 551 $$ . @ 4 19 =
! /! Q @2

A3 (B ! /! (% ? >@ ? 2 4 19 = &
DB A3 5>* 1 Q4 G 2
Q4 9 2
#I @ -
\/ \/
! -0

A3 (B ! /! A% ? >@ ? 2 4 19 = $
A3 5>* 1 @@2 G 21
2

A3 (B ! /! B% ? >@ ? 2 4 19 = (
A3 5>* 1 4 46 : 92
& 6 2

&%% 101 i , 101 ii % i % :*: 2 &


! /! ii 9@6 2 1 # >
A3 (B ! /! A% ? >@ ? 2 4 19 = # > _ 5 >
A3 5>* 1 # V Y: 2 _ I
46 : ,J 4
I S 6
&
T ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
! /! &%% 101 i , 101 ii ii % i % :*: 2 B
! /! $% 160 aii aii 3% ( 2) Q 1 2 1
&( ! /! 3B 141 ii , 141 i ii B 2 *: @ #2 - @ #=
i B *: @ ,> S

$ (%% 304 , 305 &%$ &%B #2 1


! /! #2 1 2
#2 1
D %%% 2
! /! 210 ( % 2 G>
211 ( ! 4 0 2
212 ( ( ! 2 2
213 ( & ! 2
$%%% 477 BAA # @ @2 2 1
! /! H4 G >
A3 (B ! /! B% ? >@ ? 2 4 19 =
A3 5>* 1
( %%% 950 $% ! 2 ! /@
! /!
D ( &%%% 951 $ ! 2
( ! /!
( ! /! A% 961 3 !
( &%% 124 (B >1 )
! /! ( 1B 2 *
( /! $%% 955 $$
!
( /! (%% 956 $3 !
!
(( /! %%% 200 : 203 (%& : (%% >* 1 2 G>
!
/! &%% 129 ( K >1
! /! $ 161 g g 3 = =
(% $%%%% 150 c c $% III #
! /!
33 ! /! $% 160 ai ai 3% 4
160 aiii aiii 3%
160 e e 3%
160 f f 3%

(A ! /! %% 218 214 ( D ( B 29 4H 2
( ) T
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
( GMP 472 a a BA( G > # @
H4 G > @
( GMP 1422 B(( 5@ J 9I = 2 41
( GMP 1414 B B 9I = / :
5@ J
( GMP 1401 B% G > 2# V
( GMP 406 B%3 K
( GMP 400 B%% G >
( GMP 1402 B%( Q @ 2# V
( GMP 403 B%& ! 1
( GMP 1403 B%& G2
( GMP 263 (3& ! *
( GMP 404 B%B ! L
( GMP 410 B % - # :
(- ON0)
( GMP 407 B%A
( GMP 472 c c BA( G >
H4 G >
@ @
( GMP 1412 B ( 9I = / :
( GMP 418 B D * N0
( GMP 412 B ( N0
( GMP 414 B B ( 1 ) 92 6 N 0
( GMP 463 B3& # 2 24 4H
@@
( GMP 1442 BB( / : #2 29 4H
9I =
( GMP 464 B3B # = #2 2 9 4H
@@
( GMP 1440 BB% #2 2 # 4
( GMP 416 B 3 N0
( GMP 425 B($ + O4
( GMP 472 b b BA( G> # @
H4 G >T *
( GMP 322 i i &(( = @
( GMP 504 i i $%B ! . 2
( GMP 511 $ ! . 4 @
( GMP 528 $(D ! . 4 4H
T ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
( GMP 504 ii ii $%B 4 4H 2
! .
( GMP 421 B( #
( GMP 461 B3 @@ #=
( GMP 465 B3$ @@ #= #=
( GMP 460 i i B3% E @2 9H @@
(# @@ )
( GMP 471 BA 9I = Q4 >1 @
H4 G >
( GMP 1410 B % Q4 >1 / :
( GMP 1404 B%B 4 U
( GMP 440 BB% 2
( GMP 1413 B & 9I = / :
/ /
( GMP 1200 (%% 4 Q4 46
( GMP 402 B%( ! 2
( GMP 332 i i &&( 9I = ! 2
4
( GMP 460 ii ii B3% @@ + >
( GMP 407 a a B%A V0 >2 - 61
D$ ( GMP 470 i i BA% ! ! 1 ) W* 1
(! 4 0 ! 2
G >
J 2
( GMP 470 ii ii BA% ! ) W* 1
(! 4 0 ! 2
G >
( GMP 401 B% ! 4 0
( GMP 466 B33 # = 9 2 ! 4 0
@@
( GMP 331 i i && 9I =! 4 0
4
( GMP 1405 B%$ # V 5 6 72
J2
( GMP 413 B & X N0
( GMP 332 ii ii &&( ! 2 9=*=
( GMP 331 iii iii && ! 4 0 9=*=
( GMP 415 B $ = N0
( ) T
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
AA D &(% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G >
! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>*
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
/! &%% 132 &( 4

BD & %%% 385 , 386 &D3 &D$ EDTAs 3


! /! ! 4 0 C4 ! @ E4 I @>
C4 @= E * > E4 4 @>
C4 @= ! 4 0 C4 6 0

D (%%% 2
! /! 210 ( % 2 G>
211 ( ! 4 0 2
212 ( ( ! 2 2
213 ( & ! 2
%%%% 1521 $( # @ @= Y 2
! /!
&%%% 1201 (% 4 2# :Y 2
! /!
GMP 950 $% ! 2 ! /@
( D GMP 951 $ ! 2
GMP 961 3 !
GMP 955 $$
GMP 956 $3 !
GMP 962 3( ! /@ ! 2
3A (%% 150 d d $% IV #
! /!
A3 D %%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G >
! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>*
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
(( 3D %%% 200:203 (%& :(%% 5>* 1 2 G>
! /!
(B GMP 960 3% # 4 @
T ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
GMP 170 i i A% ! 2 (
GMP 552 $$( ! @ ] @ * ! V ]@
GMP 504 i i$%B ! . 2 Q4 ! V

GMP 530 $&% ! . 4 1


AA D DD%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G >
! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>*
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
GMP 553 i i$$& E > ! . @
DA ! /! % 432 : 436 B&3 : B&( 2 9 2
D$ GMP 470 i iBA% ! 4 0 W* 1
! ! 2
G > !
2
J
: (B) %%% 554 $$B ! 1! 4 0 @
!4 * ! /!
) 0 [ =1
]@ 2
\ ]@ 2
GMP 551 $$ @ 4 19 =

3%%% 472 e eBA( G ># 9I = ( (


! /! ] @ @ ]@ #I 42
) H4 G > ! 4 0 G/
@
GMP 260 (3% 9 @= @ G>
GMP 472 a a BA( G > # @
H4 G > @
GMP 1414 B B 9I = / :
5@ J
GMP 406 B%3 K
GMP 400 B%% G >
GMP 300 &%% L 2 G>
GMP 170 i i A% ! 2
GMP 509 $% ! 4 @
GMP 327 &(A ! J
GMP 407 B%A
GMP 330 &&% G >
( ) TT
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
GMP 297 ( A :G >
GMP 418 B D * N0
GMP 412 B ( N0
GMP 414 B B ( 1 ) 92 6 N 0
GMP 463 B3& # 2 24 4H
@@
GMP 464 B3B # = #2 2 9 4H
@@
GMP 1440 BB% #2 2 # 4
GMP 416 B 3 N0
GMP 472 c c BA( G >
H4 G >
@ @
GMP 425 B($ + O4
GMP 270 (A% * G >
( L , D , DL )
GMP 472 b b BA( G> # @
G >T *
H4
GMP 322 i i &(( = @
GMP 504 i i $%B ! . 2
GMP 511 $ ! . 4 @
GMP 528 $(D ! . 4 4H
GMP 504 ii ii $%B 4 4H 2
! .
GMP 296 ( 3 ( DL ) G>
GMP 421 B( #
GMP 461 B3 @@ #=
GMP 465 B3$ @@ #= #=
GMP 460 i i B3% E @2 9H @@
(# @@ )
GMP 471 BA 9I = Q4 >1 @
H4 G >
GMP 1404 B%B 4 U
GMP 440 BB% 2
GMP 508 $%D ! 24 @
GMP 332 i i &&( 9I = ! 2
4
GMP 460 ii ii B3% @@ + >
TB ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
GMP 470 i i BA% ! ! 1 ) W* 1
(! 4 0 ! 2
G >
J 2
GMP 470 ii ii BA% ! ) W* 1
(! 4 0 ! 2
G >
GMP 262 i i (3( ! 4 0 *
GMP 500 i i $%% ! 4 0 2
GMP 466 B33 # = 9 2 ! 4 0
@@
GMP 331 i i && 9I =! 4 0
4
GMP 365 &3$ ! 4 0 :
GMP 576 $A3 ! 4 0 @
GMP 413 B & X N0
GMP 332 ii ii &&( ! 2 9=*=
GMP 331 iii iii && ! 4 0 9=*=
GMP 415 B $ = N0
AA D BB%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G >
! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>*
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542

$ $%% 304 , 305 &%$ &%B #2 1 ( (


! /! #2 1 2 # 2 - 6
#2 1 "2 @ "2
3D (%% 320 &(% BHA 9" V 4
! /!
& ! /! A% 385 , 386 &D3 &D$ EDTAs
! 4 0 C4 !
C4 @=
C4 @= ! 4 0 C4

3D ! /! (%% 310 & % #2 2 J


3D ! /! (%% 319 & TBHQ
3D ! /! (%% 321 &( BHT
(%%% 950 $% ! 2 ! /@
! /!
( ) T!
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
($ %%% 200:203 (%& :(%% 5>* 1 2 G>
! /!
! /! &( 961 3 !
%%%% 150 d d $% IV #
! /!

A3 (B $% ? >@ ? 2 4 19 = ( (
! /! A3 5>* 1 - 6 #2
DA (%%% 432 : 436 B&3 : B&( 2 9 2
! /!
B%% 955 $$
! /!
6 ^ "2 [ ) G V J :( ( 9: 4 9; : <2

$%%%% 150 c c $% III # ( ( (


! /! " *2
& $%% 120 (%
! /!
( D (%%% 951 $ ! 2
! /!
$%% 124 (B >1 )
! /! ( 1B 2 *
/! A%% 955 $$
!
/! &%% 110 % , - . /01
!
/! &%% 129 ( K >1
%% 133 && )* +
! /!
! /! (% 161 g g 3 = =
%%% i A( 4 4> 4 1
! /! 172 i ii A( [ >
172 ii iii A( [4
[ /0
172 iii

&$% 101 i , 101 ii i % :*: 2


! /! ii %
T] ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
2
D %%% 210 ( % 2 G>
! /! 211 ( ! 4 0 2
212 ( ( ! 2 2
213 ( & ! 2
A3 (B (%% A3 ? 2 4 19 =
! /! 5>* 1
DA $%%% 432:436 B&3 : B&( ) 2 9 2
! /! H4 2@>
2 G . 4
:
$%% 160 aii aii 3% 2
! /!
$%% 160 ai ai 3% 4
! /! 160 aiii aiii 3%
160 e e 3%
160 f f 3%
$%% 141 ii , 141 i ii B 2 *: @
! /! i B *: @ ,>
%% 143 B& 2=
! /!
/! &%% 132 &( 4
/! (%% 243 (B& G > # =J
! @
AA D ((%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G >
A3 ! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>*
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
(B ! /! &% 960 3% # 4 @
((% B %%% 554 $$B ! 1! 4 0 @
! /!
6 ^ "2 [ ) G V J :( ( 9: 4 9; : <2

3 %%% 150 c c $% III # & (


! /! 56 72 #
$%%%% 150 d d $% IV #
! /!
2
D %%% 210 ( % 2 G>
! /! 211 ( ! 4 0 2
212 ( ( ! 2 2
213 ( & ! 2
( ) B
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
! /! B% 1201 (% 4 2# :Y 2
A3 (B %% A3 ? 2 4 19 =
! /! 5>* 1
(%%% 950 $% ! 2 ! /@
! /!
( D &%%% 951 $ ! 2
! /!
! /! ( 961 3 !
/! B%% 955 $$
!
& /! %% 218 214 ( D ( B 29 4H 2
!

/! $%%%% 150 c c $% III # B (


! "6 72 E4
/! $%%%% 150 d d $% IV #
!
& &%% 120 (%
! /!
%%% 160 aii aii 3% 2
! /!
&$% 950 $% ! 2 ! /@
! /!
&%% 101 i , 101 ii i % :*: 2
! /! ii %
$ $%% 304 , 305 &%$ &%B #2 1
! /! #2 1 2
#2 1
( D &$% 951 $ ! 2
! /!
! /! ( 961 3 !
&%% 124 (B >1 )
! /! ( 1B 2 *
B% 955 $$
! /!
&%% 110 % , - . /0
! /!
D %%% 2
! /! 210 ( % 2 G>
211 ( ! 4 0 2
212 ( ( ! 2 2
213 ( & ! 2
B ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
A3 (B ($% ? >@ ? 2 4 19 =
A% ! /! A3 5>* 1
%%%% 472 e eBA( # 1 C4
! /! Y H4 G> ;
# @ @
& ! /! A$ 385 , 386 &D3 &D$ EDTAs
! 4 0 C4 !
C4 @=
C4 @= ! 4 0 C4

GMP 160 c c 3% 22
$% 100 %% ! /0
! /!
(%% 319 & TBHQ
! /!
&%% 132 &( 4
! /!
&%% 129 (
! /!
%% 133 && )* +
! /!
&%% 160 ai ai 3% 4
! /! 160 aiii aiii 3%
160 e e 3%
160 f f 3%
$%% 141 ii , 141 i ii B 2 *: @
! /! i B *: @ ,>
(A /! (%% 163 ii ii 3& -V O R@
!
& /! &%% 218 214 ( D ( B 29 4H 2
!
%%% 200:203 (%& :(%% 5>* 1 2 G>
! /!
(B &% 960 3% # 4 @
! /!

($%%% 150 c c $% III # $ (


! /! + 2
A ($%%% 150 d d $% IV #
! /!
( ) B
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
& ! /! $% 120 (%
%%% 160 aii aii 3% 2
! /!
&%% 129 (
! /!
D (%% 951 $ ! 2
! /!
! /! $% 133 && )* +
%% 4 4> 4 1
! /! 172 i i A( [ >
172 ii ii A( [4
172 iii iii A( [ /0
! /! % 900 a a %% @ #= C4 Y 2
$ (%% 304 , 305 &%$ &%B #2 1
! /! #2 1 2
#2 1
2
D $%% 210 ( % 2 G>
! /! 211 ( ! 4 0 2
212 ( ( ! 2 2
213 ( & ! 2
$%%% 472 e eBA( # 1 C4
! /! Y H4 G> ;
# @ @
DA %%% 432:436 B&3 :B&( 2 Y 2
! /! 2 ((%)
1 2 ((%)
2 2 ((%)
2 ((%)
2 ((%)
2 2 ((%)
3D ! /! (%% 320 &(% BHA
3D ! /! %% 321 &( BHT
3D ! /! (%% 319 & TBHQ
% 950 $% ! 2 ! /@
! /!
! /! B% 956 $3 !
! /! (% 961 3 !
B ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
(%% 101 i , 101 ii i % :*: 2
! /! ii %
3%% 955 $$
! /!
^H\ 110 % , - . /01
E4 / 122 ((
V 1 124 (B >1 )
4 J X >2 ( 1B 2 *
$% 6
155 $$ 5J 92
! /!
GMP 160 c c 3% 22
! /! $% 100 %% ! /0
! /! $% 132 &( 4
&%% 160 ai ai 3% 4
! /! 160 aiii aiii 3%
160 e e 3%
160 f f 3%
3$ B%% 141 ii , 141 i ii B 2 *: @
! /! i B *: @ ,>
(A /! $%% 163 ii ii 3& -V O R@
!
3D (%% 310 & % #2 2 J
3$ ! /!
(( %%% 200:203 (%& :(%% 5>* 1 2 G>
! /!
AA D $%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G >
! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>*
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
(B ! /! $% 960 3% # 4 @
(%%% 474 BAB 4 @
! /!

/! (%% 243 (B& G > # =J $ (


! @ 2 *" * H
6 ^ "2 [ ) G V J :$ ( 9: 4 9; : <2 56 72 + 2
9: 72V -@V " : 2
* +@S > E 26
" 4
( ) B
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
3$ ! /! &% 161 g g 3 = = ( $ (
3$ /! (%% 243 (B& G > # =J + 2
! @ // 1E
B $A% 554 $$B ! 1! 4 0 @ 2V
! /!
6 ^ "2 [ ) G V J :$ ( 9: 4 9; : <2

& $%% 120 (% 3 (


! /! 0 0
! /! A$ 4 4> 4 1 "2
172 i i A( [ >
172 ii ii A( [4
172 iii iii A( [ /0
&$% 101 i , 101 ii i % :*: 2
! /! ii %
D %%% 2
! /! 210 ( % 2 G>
211 ( ! 4 0 2
212 ( ( ! 2 2
213 ( & ! 2
%%%% 472 e eBA( # 1 C4
! /! Y H4 G> ;
# @ @
3%% 314 & B (a )
! /!
3D (%% 310 & % #2 2 J
! /!
3D (%% 319 & TBHQ
! /!
3D %% 321 &( BHT
! /!
3D (%% 320 &(% BHA
! /!
A3 (B &%% ? >@ ? 2 4 19 =
! /! (( 5>* 1
&%% 132 &( 4
! /!
&%% 129 ( >1
! /!
B ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
%%% 950 $% ! 2 ! /@
! /!
%% 133 && )* +
! /!
! /! &% 161 g g 3 = =
$%%%% 150 c c $% III #
! /!
&%%%% 150 d d $% IV #
! /!
$%% 160 ai ai 3% 4
! /! 160 aiii aiii 3%
160 e e 3%
160 f f 3%
%% 141 ii , 141 i ii B 2 *: @
! /! i B *: @ ,>
& /! %%% 218 214 ( D ( B 29 4H 2
!
AA D ((%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G >
! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>*
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
D ( &$% 951 $ ! 2
! /!
! /! $% 124 (B >1 )
( 1B 2 *
3$ (( %%% 200:203 (%& :(%% 5>* 1 2 G>
! /!
%%%% 474 BAB 4 @
! /!
/! &%% 110 % , - . /01
!
3$ /! B$% 955 $$
!

(%%% 160 aii aii 3% 2 3 (


! /! 2@> 0 0
$ $%% 304 , 305 &%$ &%B #2 1 # = , S 0 0
! /! #2 1 2 S 0 0
#2 1 #02 0 0 *
( ) BT
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
" \ >@ $% 129 ( K > , S@ !4
: ! /!
$% 132 &( 4
! /!
$% 133 && )* +
! /!
& %% 385 , 386 &D3 &D$ EDTAs
! /! ! 4 0 C4 !
C4 @=
! 4 0 C4
C4 @=

DA &%%% 432 : 436 B&3 : B&( ) 2 9 2


! /! H4 2@>
2 G . 4
:
GMP 160 c c 3% 22
$% 100 %% ! /0
! /!
%% 143 B& 2=
! /!
$% 151 $ )* 4
! /!
$% 160 d d 3% 2
! /!
$% 161 b b 3
! /!
$% 160 e e 3% # D 2 2
! /!
$% 160 f f 3% D 2 2 # =
! /! #
^H\ 110 % , - . /01
E4 / 122 ((
V 1 124 (B >1 )
4 J X >2 ( 1B 2 *
$% 6
155 $$ 5J 92
! /!
(A &%% 163 ii ii 3& -V O R@
! /!
BB ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
(%% 243 (B& G > # =J
! /! @
(B &$% 960 3% # 4 @
! /!
! /! 3$ 961 3 !
6 ^ "2 [ ) G V J :3 ( 9: 4 9; : <2

(%%% 160 aii aii 3% 2 ( 3 (


! /! 2@> . 0 0
$ $%% 304 , 305 &%$ &%B #2 1 R 0 - #=
! /! #2 1 2 ! R 0 2
#2 1 !>@ + 92 R 0

DA $%%% 432 : 436 B&3 : B&( 2 9 2


! /!
GMP 160 c c 3% 22
$% 100 %% ! /0
! /!
& ! /! A$ 385 , 386 &D3 &D$ EDTAs
! 4 0 C4 !
C4 @=

C4 @= ! 4 0 C4

(A /! &%% 163 ii ii 3& -V O R@


!
/! (%% 243 (B& G > # =J
! @
(B &$% 960 3% # 4 @
! /!
! /! A% 961 3 !
6 ^ "2 [ ) G V J :3 ( 9: 4 9; : <2

(%%% 160 aii aii 3% 2 & 3 (


! /! 0 0
$ (%% 304 , 305 &%$ &%B #2 1 !>@ + R 0
! /! #2 1 2
#2 1
( ) B!
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
DA $%%% 432 : 436 B&3 : B&( 2@> ) 2 9 2
! /! G . 4 H4
: 2
(A /! &%% 163 ii ii 3& -V O R@
!
3$ (B &$% 960 3% # 4 @
! /!
! /! ( 961 3 !
B $A% 554 $$B ! 1! 4 0 @
! /!
6 ^ "2 [ ) G V J :3 ( 9: 4 9; : <2

$ (%% 304 , 305 &%$ &%B #2 1 B 3 (


! /! #2 1 2 # = + I R 0
#2 1 R 0
DA $%%% 432 : 436 B&3 : B&( ) 2 9 2
! /! H4 2@>
2 G . 4
:
(B &$% 960 3% # 4 @
! /!
! /! ( 961 3 !
6 ^ "2 [ ) G V J :3 ( 9: 4 9; : <2

A& $%%%% 150 c c $% III # A (


! /! * )# = *
$%%%% 150 d d $% IV # (, 2 *
! /! 46 : b 4 24 /
%%% 160 aii aii 3% 2 # " 1
! /! . 6 V2
& $ $ ( ( B
$ (%% 304 , 305 &%$ &%B #2 1
! /! #2 1 2
#2 1
&%% 101 i , 101 ii i % :*: 2
! /! ii %
D $%% 2
! /! 210 ( % 2 G>
211 ( ! 4 0 2
212 ( ( ! 2 2
213 ( & ! 2
B] ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
& %% 385 , 386 &D3 &D$ EDTAs
! /! ! 4 0 C4 !
C4 @=
C4 @= ! 4 0 C4

$%%% 472 e eBA( # 1 C4


! /! Y H4 G> ;
# @ @
DA (%%% 432 : 436 B&3 : B&( 2 9 2
! /!
&$% 950 $% ! 2 ! /@
! /!
A( D &$% 951 $ ! 2
! /!
A( ! /! && 961 3 !
(%% 124 (B >1 )
! /! ( 1B 2 *
BD ($% 955 $$
! /!
! /! $% 160 ai ai 3% 4
160 aiii aiii 3%
160 e e 3%
160 f f 3%
/! $%% 163 ii 3& ii -V O R@
!
A( /! (%% 243 (B& G > # =J
! @
&B $%% 200:203 (%& :(%% 5>* 1 2 G>
! /!
$ 960 3% # 4 @
! /!

(%% 320 &(% BHA D (


! /! @= E

AA D (%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G > (


! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>* 0 # : " 1 *2
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
( ) !
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
! /! &% 101 i , 101 ii i % :*: 2 (
ii % 0 # : V
(( /! %%% 200 : 203 (%& :(%% >* 1 2 G> ( #= ) E
!
6 ^ "2 [ ) G V J : ( 9: 4 9; : <2

AB (%%%% 150 c c $% III # ( (


! /! 0 # : 0 0
3%%%% 150 d d $% IV # E
! /!
(( /! %%% 200 : 203 (%& :(%% >* 1 2 G>
!
3 ! /! &% 960 3% # 4 @
6 ^ "2 [ ) G V J : ( 9: 4 9; : <2

$%% 150 c c $% III # ( ( (


! /! . 0 # : 0 0
(B 3$ 960 3% # 4 @ E
! /!
6 ^ "2 [ ) G V J : ( 9: 4 9; : <2

(%%%% 150 c c $% III # & ( (


! /! 0 # : 0 0
(( /! %%% 200 : 203 (%& :(%% >* 1 2 G> Q
!
(B 3$ 960 3% # 4 @
! /!
6 ^ "2 [ ) G V J : ( 9: 4 9; : <2

A3 (B ! /! $% ? >@ ? 2 4 19 = % (
A3 5>* 1 *
! ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -

&3 ! /! % 304 , 305 &%$ &%B #2 1 &


#2 1 2 ) ( 2 )[ .
#2 1
(( &3 $%%% 1414 B B 9I = / :
((& ((( ! /! @ J
((B &3 (%%% 526 $(3 ! 4 41
! /!
&3 %%% 410 B % - # :
! /! (- ON0)
(( &3 $%%% 1412 B ( 9I = / :
((& ((( ! /!
(&& &3 %%% 412 B ( N0
! /!
(( &3 $%%% 1440 BB% #2 2 # 4
((& ((( ! /!
&3 $%%% 322 i i &(( = @
! /!
&3 B%%% 471 BA 9I = Q4 >1 @
! /! H4 G >
(( &3 $%%% 1413 B & 9I = / :
((& ((( ! /! / /
((B &3 (%%% 501 i i $% ! 2 2
! /!
((B &3 GMP 332 i i &&( 9I = ! 2
4
((B &3 (%%% 501 ii ii $% ! 2 2
! /! 2 2) 4
(! 4 0
((B &3 (%%% 525 $($ ! 24 4H
! /!
((B &3 (%%% 500 i i $%% ! 4 0 2
! /!
((B &3 GMP 331 i i && 9I = ! 4 0
4
((B &3 (%%% 524 $(B ! 4 0 4 4H
! /!
((B &3 GMP 332 ii ii &&( ! 2 9=*=
((B &3 GMP 331 iii iii && ! 4 0 9=*=
((B &3 (%%% 500 ii ii $%% ! 4 0 2
! /! 2 2) 4
(! 4 0
( ) !
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
&3 ! /! $% 304 , 305 &%$ &%B #2 1 ( &
#2 1 2 9 : 4 .
#2 1 6 142 ) ! / @>
(( &3 $%%% 1422 B(( 5@ J 9I = 2 41 ( " 3
((& ((( ! /!
(( &3 $%%% 1414 B B 9I = / :
((& ((( ! /! @ J
4 &3 ! /! $% 300 &%% L 2 G>
: E4
&3 GMP 526 $(3 ! 4 41
&3 %%% 410 B % O N0) - # :
! /! (-
&3 GMP 330 &&% G >
(( &3 $%%% 1412 B ( 9I = / :
((& ((( ! /!
&3 GMP 270 (A% * G >
( L , D , DL )
&3 $%%% 322 i i &(( = @
! /!
&3 B%%% 471 BA 9I = Q4 >1 @
! /! H4 G >
&3 %%%% 440 BB% 2
! /!
(( &3 $%%% 1413 B & 9I = / :
((& ((( ! /! / /
&3 GMP 501 i i $% ! 2 2
&3 GMP 332 i i &&( 9I = ! 2
4
&3 GMP 501 ii ii $% ! 2 2
2 2) 4
(! 4 0
&3 GMP 525 $($ ! 24 4H
&3 %%% 412 B ( N0
! /!
&3 GMP 500 i i $%% ! 4 0 2
&3 GMP 331 i i && 9I = ! 4 0
4
&3 GMP 524 $(B ! 4 0 4 4H
! ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
&3 GMP 332 ii ii &&( ! 2 9=*=
&3 GMP 331 iii iii && ! 4 0 9=*=
&3 GMP 500 ii ii $%% ! 4 0 2
2 2) 4
(! 4 0

&3 ! /! % 304 , 305 &%$ &%B #2 1 & &


#2 1 2 ( 2 )) .1
#2 1 0 2 G .
(( &3 $%%% 1414 B B 9I = / :
((& ! /! @ J
((B &3 (%%% 526 $(3 ! 4 41
! /!
&3 %%% 410 B % O N0) - # :
! /! (-
(( &3 $%%% 1412 B ( 9I = / :
((& ! /!
(&& &3 %%% 412 B ( N0
! /!
(( &3 $%%% 1440 BB% #2 2 # 4
((& ! /!
&3 $%%% 322 i i &(( = @
! /!
&3 B%%% 471 BA 9I = Q4 >1 @
! /! H4 G >
(( &3 $%%% 1413 B & 9I = / :
((& ! /! / /
((B &3 (%%% 501 i i $% ! 2 2
! /!
((B &3 GMP 332 i i &&( 9I = ! 2
4
((B &3 (%%% 501 ii ii $% ! 2 2
! /! 2 2) 4
(! 4 0
((B &3 (%%% 525 $($ ! 24 4H
! /!
((B &3 (%%% 500 i i $%% ! 4 0 2
! /!
( ) !
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
((B &3 GMP 331 i i && 9I = ! 4 0
4
((B &3 (%%% 500 ii ii $%% ! 4 0 2
! /! 2 2) 4
(! 4 0
((B &3 (%%% 524 $(B ! 4 0 4 4H
! /!
((B &3 GMP 332 ii ii &&( ! 2 9=*=
((B &3 GMP 331 iii iii && ! 4 0 9=*=

! /! %% 304 , 305 &%$ &%B #2 1 ( &


#2 1 2 ) @ @ .1
#2 1 S0 # /

(($ $%%% 260 (3% 9 @= @ G>


! /!
((A ((3 $%%% 472 a a BA( G > # @
! /! H4 G > @
(( ((D $%%%% 1422 B(( 5@ J 9I = 2 41
! /!
(( ((D $%%%% 1414 B B 9I = / :
! /! 5@ J
((D ((3 $%%%% 1451 B$ 4 U 4*
! /!
((3 GMP 503 i i $%& ! 1 2
((3 GMP 503 ii ii $%& ! 1 2 2
! /! $%% 300 &%% L 2 G>
((3 GMP 263 (3& ! *
GMP 170 i i A% ! 2
((3 GMP 526 $(3 ! 4 41
((3 GMP 327 &(A ! J
(&( (& (%%% 410 B % O N0) - # :
! /! (-
(($ $%%% 330 &&% G >
! /!
((A ((3 $%%% 472 c c BA( G >
! /! H4 G >
@ @
! ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
(( ((D $%%%% 1412 B ( 9I = / :
! /!
((( GMP 575 $A$ J 4 @
(& (&% (%%% 412 B ( N0
! /!
(&( ((3 %%%% 414 B B ( 1 ) 92 6 N 0
! /!
((3 GMP 507 $%A @ 4 G >
(&$ (&B 3%%%% 1440 BB% #2 2 # 4
! /!
(($ (%%% 270 (A% * G >
! /! ( L , D , DL )
((A ((3 $%%% 472 b b BA( G> # @
! /! H4 G >T *
(&3 (&% $%%% 322 i i &(( = @
! /!
((3 GMP 296 ( 3 ( DL ) G>
(&A ((A $%%% 471 BA 9I = Q4 >1 @
! /! H4 G >
((D ((3 $%%%% 1410 B % Q4 >1 / :
! /!
((D ((3 $%%%% 1404 B%B 4 U
! /!
(&D (&( %%%% 440 BB% 2
(& ! /!
(( ((D $%%%% 1413 B & 9I = / :
! /! / /
((3 GMP 261 (3 ! 2 *
((3 GMP 332 i i &&( 9I = ! 2
4
((3 GMP 501 ii ii $% ! 2 2
2 2) 4
(! 4 0
((3 GMP 525 $($ ! 24 4H
((3 GMP 326 &(3 ! 2 J
(B (B% GMP 500 i i $%% ! 4 0 2
(B(
(B% (($ $%%% 331 i i && 9I = ! 4 0
! /! 4
( ) !T
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
(B% GMP 500 ii ii $%% ! 4 0 2
2 2) 4
(! 4 0
((3 GMP 524 $(B ! 4 0 4 4H
((D ((3 $%%%% 1420 B(% *
! /!
((3 GMP 262 i i (3( ! 4 0 *
((D ((3 $%%%% 1450 B$% ! 4 0 # 1
! /! @
((3 GMP 332 ii ii &&( ! 2 9=*=
(B% (($ $%%% 331 iii iii && ! 4 0 9=*=
! /!
(&( ((3 %%%% 415 B $ = N0
! /!
AA D BB%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G >
3A ! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 5>*
343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-
(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542

! /! $% 133 && )* + & &


2 G . E " .1
(%%%% 150 c c $% III #
4 6 : 0
! /!
& 6
(%%%% 150 d d $% IV #
! /!
& ! /! $% 120 (%

! /! 3%% 160 aii aii 3% 2

! /! &%% 101 i , 101 % i % :*: 2


ii ii
D $%% 2
! /! 210 ( % 2 G>
211 ( ! 4 0 2
212 ( ( ! 2 2
213 ( & ! 2
$%%% 472 e e BA( # 1 C4
! /! Y H4 G> ;
# @ @
!B ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
! /! $% 900 a a %% @ #= C4 Y 2

DA %%% 432 : 436 B&3 : B&( 2 Y 2


! /!
$%%% 477 BAA # @ @2 2 1
! /! H4 G >
! /! $%% 950 $% ! 2 ! /@

D ( %%% 951 $ ! 2
! /!
! /! && 961 3 !

/! B%% 955 $$
!
! /! $% 129 ( >

D $( ! /! $%% 962 3( ! /@ ! 2

! /! $% 160 ai ai 3% 4
160 aiii aiii 3%
160 e e 3%
160 f f 3%
(A /! ($% 163 ii ii 3& -V O R@
!
! /! $% 132 &( 4

AA D ((%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G >


! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>*
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
! /! $% 124 (B >1 )
( 1B 2 *
(( /! $%% 200 : 203 (%& :(%% >* 1 2 G>
!
3 ! /! &$% 960 3% # 4 @

$%%% 474 BAB 4 @


! /!
! /! $% 110 % , - . /01

! /! $% 133 && )* + B &


& ! /! $% 120 (% 0 .1 2
R 1 O @
! /! 3%% 160 aii aii 3% 2
( ) !!
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
! /! &%% 101 i , 101 ii ii % i % :*: 2
$%%% 472 e eBA( # 1 C4
! /! Y H4 G> ;
# @ @
! /! @ $% 900 a a %% @ #= C4 Y 2

D $%% 2
! /! 210 ( % 2 G>
211 ( ! 4 0 2
212 ( ( ! 2 2
213 ( & ! 2
$ ! /! $%% 304 , 305 &%$ &%B #2 1
#2 1 2
#2 1
DA %%% 432 : 436 B&3 : B&( 2 Y 2
! /!
$%%% 477 BAA # @ @2 2 1
! /! H4 G >
! /! B$% 950 $% ! 2 ! /@

( D ! /! D%% 951 $ ! 2

! /! && 961 3 !

/! &(% 955 $$
!
GMP 160 c c 3% 22

^H\ 100 %% ! /0
E4 /
102 %(
V 1
4 J X >2 104 %B /0
! $% 6
! / 151 $ )* 4

143 B& 2=

160 d d 3% 2

161 b b 3

^H\ 122 ((
E4 /
V 1 155 $$ 5J 92
4 J X >2
$% 6
! /!
!] ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -

! /! $% 129 ( >1

! /! B$% 962 3( ! /@ ! 2

(%%%% 150 c c $% III #


! /!
(%%%% 150 d d $% IV #
! /!
! /! $% 160 ai ai 3% 4
160 aiii aiii 3%
160 e e 3%
160 f f 3%

(A /! ($% 163 ii ii 3& -V O R@


!
! /! $% 132 &( 4

AA D ((%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G >


! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 5>*
343(i)-(iii);450(i)-(iii),(v)-
(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542

! /! $% 124 (B >1 )
( 1B 2 *
(( /! $%% 200 : 203 (%& :(%% >* 1 2 G>
!
! /! (A% 960 3% # 4 @

$%%% 474 BAB 4 @


! /!
! /! $% 110 % , - . /01

! /! &%% 133 && )* + $ &


2@0 1 @I 0 .1
& ! /! &%% 120 (%
I S * #= )
! /! 3%% 160 aii aii 3% 2 4 6 :( S G .
) @ )2 .
! /! &%% 101 i , 101 % i % :*: 2
. 6
ii ii
& & ( & &
! /! B$% 950 $% ! 2 ! /@
3/ & B/ &
&%% 956 $3 !
! /!
( ) ]
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
D ( %%% 951 $ ! 2
! /!
D (%%% 2
! /! 210 ( % 2 G>
211 ( ! 4 0 2
212 ( ( ! 2 2
213 ( & ! 2
$%%% 472 e eBA( # 1 C4
! /! Y H4 G> ;
# @ @
! /! $% 900 a a %% @ #= C4 Y 2

! /! 3$ 961 3 !

/! B%% 955 $$
!
! /! &%% 129 ( >1

D $( ! /! B$% 962 3( ! /@ ! 2

$ ! /! $%% 304 , 305 &%$ &%B #2 1


#2 1 2
#2 1
(%%%% 150 c c $% III #
! /!
(%%%% 150 d d $% IV #
! /!
! /! &%% 160 ai ai 3% 4
160 aiii aiii 3%
160 e e 3%
160 f f 3%
(A /! ($% 163 ii ii 3& -V O R@
!
! /! &%% 132 &( 4

AA D ((%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G >


! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>*
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
! /! &%% 124 (B >1 )
( 1B 2 *
(( /! $%% 200 : 203 (%& :(%% >* 1 2 G>
!
] ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
(A / BB ! /! 33% 960 3% # 4 @
/! &%% 110 % , - . /01
!

! /! &%% 133 && )* + 3 &


(%%%% 150 c c $% III # I . *
! /!
(%%%% 150 d d $% IV #
! /!
& ! /! &%% 120 (%

! /! 3%% 160 aii aii 3% 2

! /! &%% 101 i , 101 ii ii % i % :*: 2

! /! @ $% 900 a a %% @ #= C4 Y 2

D (%%% 2
! /! 210 ( % 2 G>
211 ( ! 4 0 2
212 ( ( ! 2 2
213 ( & ! 2
$ ! /! $%% 304 , 305 &%$ &%B #2 1
#2 1 2
#2 1
& ! /! $% 385 , 386 &D3 &D$ EDTAs
! 4 0 C4 !
C4 @=

C4 @= ! 4 0 C4

$%%% 472 e eBA( # 1 C4


! /! Y H4 G> ;
# @ @
(D ! /! B%% 310 & % #2 2 J

( GMP 901 % # 6)
G 21
/01
( GMP 902 %( *@ 4 )

(D ! /! B%% 320 &(% BHA


( ) ]
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
(D ! /! B%% 321 &( BHT

DA ($%%% 432 : 436 B&3 : B&( 2 9 2


! /!
B$%%% 1203 (%& # : 9 2 #>
! /!
(%%% 950 $% ! 2 ! /@
! /!
( $%%% 903 %& 2 )
! /!
( GMP 904 %B *

A%%%% 1521 $( # @ @= Y 2
! /!
GMP 1201 (% 4 2# :Y 2

D ( $$%% 951 $ ! 2
! /!
%%% 1503 $%& c
! /!
! /! % 961 3 !

^H\ 104 %B /0
E4 /
129 ( K >
V 1
4 J X >2 132 &( 4
! %% 6
! / 151 $ )* 4

143 B& 2=

160 d d 3% 2

161 b b 3

/! (B%% 955 $$
!
GMP 160 c c 3% 22

! /! $% 122 ((

! /! $% 155 $$ 5J 92

! /! &%% 110 % , - . /01

AA D ((%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G >


! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>*
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
] ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
(( (%%% 200 : 203 (%& :(%% >* 1 2 G>
! /!
A3 (B ($%% 960 3% # 4 @
! /!
($%% 474 BAB 4 @
! /!
! /! &%% 160 ai ai 3% 4
160 aiii aiii 3%
160 e e 3%
160 f f 3%
( ! /! $%% 141 ii , 141 i i B ii B 2 *: @
*: @ ,>
(A /! $%% 163 ii ii 3& -V O R@
!
4 4> 4 1
( A$%% 172 i i A( [ >
! /! 172 ii ii A( [4
172 iii iii A( [ /0
! /! &%% 124 (B >1 )
( 1B 2 *
D $( (%%% 962 3( ! /@ ! 2
! /!
( ) ]
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
GMP 300 &%% 2 G> ( B
AA B3 D %%% 2 " / 06
! /! 210 ( % 2 G>
211 ( ! 4 0 2
212 ( ( ! 2 2
213 ( & ! 2
GMP 302 &%( ! 2 1
&$ GMP 290 ( % 2 4 1Y =
AA &%%% 330 &&% G>
! /!
$B GMP 296 ( 3 ( DL ) G>
GMP 440 BB% 2
AA AA D %%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G >
! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>*
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
GMP 301 &% ! 4 0 2
GMP 303 &%& ! 2 2
B3 (( %%% 200 : 203 (%& : (%% 5>* 1 2 G>
AA ! /!
3A 33 (B ! /! $% ? >@ ? 2 4 1Y =
A3 5>* 1
3$ ($ B%%%
! /! 334 &&B G >
335 i i &&$ ! 4 0 C4 >1
335 ii ii &&$ ! 4 0 YI =
336 i i &&3 ! 2 C4 >1
336 ii ii &&3 ! 2 YI =
337 &&A ! 4 0
! 2
! /! $% 122 (( ( : @ )
! /! $% 124 (B >1 )
( 1B 2 *
( : @ )

A3 AA (B ! /! $% ? >@ ? 2 4 1Y = ( ( B
A3 5>* 1 06
GMP 300 &%% L 2 G>
] ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
GMP 330 &&% G >
GMP 296 ( 3 ( DL ) G>

3$ GMP 300 : 303 &%& : &%% 2 G > & ( B


5>* 1 " / I 06
3$ B3 D %%% 2
! /! 210 ( % 2 G>
211 ( ! 4 0 2
212 ( ( ! 2 2
213 ( & ! 2
3$ &$ GMP 290 ( % 2 4 1Y =
3$ B3 (( %%% 200 : 203 (%& : (%% 5>* 1 2 G>
! /!
3$ &%%% 330 &&% G>
! /!
3$ $B GMP 296 ( 3 ( DL ) G>
3$ GMP 440 BB% 2
D AA ( %%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G >
3$ ! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>*
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542

(B A3 ! /! $% ? >@ ? 2 4 1Y =
3$ A3 5>* 1
33 ($ B%%%
3A ! /! 334 &&B G >
335 i i &&$ ! 4 0 C4 >1
335 ii ii &&$ ! 4 0 YI =
336 i i &&3 ! 2 C4 >1
336 ii ii &&3 ! 2 YI =
337 &&A ! 4 0
! 2

A3 3$ (B ! /! $% ? >@ ? 2 4 1Y = B ( B
A3 5>* 1 I 06
GMP 300 &%% L 2 G>
GMP 330 &&% G >
GMP 296 ( 3 ( DL ) G>
( ) ]T
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
A3 (B ! /! A% ? >@ ? 2 4 19 = $ ( B
A3 5>* 1 V ^
D ! /! %% 210-213 ( & ( % 5>* 1 2 G>

(B ! /! (%% 960 3% # / J 4 @ & B


GMP 466 B33 # = 9 2 ! 4 0 " /
@@

GMP 300 : 303 &%& : &%% 2 G > & B


5>* 1 " /
AA B3 D %%% 2
! /! 210 ( % 2 G>
211 ( ! 4 0 2
212 ( ( ! 2 2
213 ( & ! 2
&$ GMP 290 ( % 2 4 1Y =
$%%% 330 &&% G>
! /!
GMP 296 ( 3 (DL ) G>
GMP 440 BB% 2
D AA %%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 5>* 1 / :G>
AA ( ! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)-
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
! /! &$% 950 $% ! 2 ! /@
B3 (( %%% 2
AA ! /! 200 (%% 4 1 2
201 (% 2 ! 4 0
202 (%( 2 ! 2
203 (%& 2 !
(B A3 ! /! $% ? >@ ? 2 4 1Y =
AA A3 5>* 1

33 ($ B%%% 334 &&B G >


! /! 335 i i &&$ ! 4 0 C4 >1
335 ii ii &&$ ! 4 0 YI =
336 i i &&3 ! 2 C4 >1
336 ii ii &&3 ! 2 YI =
337 &&A ! 4 0
! 2
]B ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
( D ! /! 3%% 951 $ ! 2
! /! &%% 955 $$
& B 9: 4 9; : <2

GMP 150 c c $% III # ( & B


GMP 150 d d $% IV #
AA A3 (B ! /! $% ? >@ ? 2 4 1Y =
A3 5>* 1
! /! &$% 950 $% ! 2 ! /@
( D ! /! 3%% 951 $ ! 2
! /! 3$ 961 3 !
! /! &%% 955 $$
GMP 160 aii aii 3%
GMP 101 i , 101 ii % i % :*: 2
ii
GMP 300 &%% L 2 G>
GMP 330 &&% G >
GMP 296 ( 3 ( DL ) G>
GMP 440 BB% 2
& B 9: 4 9; : <2

3$ GMP 300 : 303 &%& : &%% 2 G > & & B


5>* 1 " /
3$ B3 D %%% 2
AA ! /! 210 ( % 2 G>
211 ( ! 4 0 2
212 ( ( ! 2 2
213 ( & ! 2
3$ GMP 296 ( 3 ( DL ) G>
3$ GMP 440 BB% 2
3$ &$ GMP 290 ( % 2 4 1Y =
3$ $%%% 330 &&% G>
! /!
D AA %%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 5>* 1 / :G>
( 3$ ! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)-
AA (iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
( ) ]!
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
B3 (( %%% 5>* 1 2 G>
AA 3$ ! /! 200 (%% 4 1 2
201 (% 2 ! 4 0
202 (%( 2 ! 2
203 (%& 2 !
(B A3 ! /! $% ? >@ ? 2 4 1Y =
AA 3$ A3 5>* 1
33 3$ ($ B%%%
! /! 334 &&B G >
335 i i &&$ ! 4 0 C4 >1
335 ii ii &&$ ! 4 0 YI =
336 i i &&3 ! 2 C4 >1
336 ii ii &&3 ! 2 YI =
337 &&A ! 4 0
! 2
3$ ! /! &$% 950 $% ! 2 ! /@
( D 3$ ! /! 3%% 951 $ ! 2
3$ ! /! &%% 955 $$
& B 9: 4 9; : <2

GMP 150 c c $% III # B & B


GMP 150 d d $% IV #
2
D ! /! 3%% 210 ( % 2 G>
211 ( ! 4 0 2
212 ( ( ! 2 2
213 ( & ! 2
3$ ! /! &$% 950 $% ! 2 ! /@
D 3$ ! /! 3%% 951 $ ! 2
3$ ! /! 3$ 961 3 !
3$ ! /! &%% 955 $$
A3 3$ (B ! /! $% ? >@ ? 2 4 1Y =
A3 5>* 1
GMP 300 &%% L 2 G>
GMP 330 &&% G >
GMP 296 ( 3 ( DL ) G>
GMP 440 BB% 2
& B 9: 4 9; : <2
]] ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
GMP 150 a a $% I# B B
GMP 150 b b $% II # [ " 1 " 2
A $%%% 150 c c $% III # S 2
! /! 2 . S
1 O 2 1
$%%%% 150 d d $% IV #
< 2
! /!
) O 9@6 > 2
! /! %% 160 ai ai 3% 4
" :
160 aiii aiii 3%
160 e e 3%
160 f f 3%
! /! &%% 141 ii , 141 i B ii B 2 *: @
i *: @ ,>
(A ! /! &%% 163 ii ii 3& -V O R@
& ! /! $%% 218 214 ( D ( B 29 4H 2
AA D %%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G >
! /! 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>*
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
3$ (( ! /! $%% 200 : 203 (%& :(%% >* 1 2 G>
(B ! /! (%% 960 3% # 4 @
D( AB ! /! (%% 474 BAB 4 @
(%%% 160 aii aii 3% 2
! /!
! /! %% 4 4> 4 1
172 i i A( [ >
172 ii ii A( [4
172 iii iii A( [ /0
AD 3 D ! /! 3%% 210-213 ( & ( % 5>* 1 2 G>
! /! $% 101 i , 101 ii % i % :*: 2
ii
$ %%% 304 , 305 &%$ &%B #2 1
! /! #2 1 2
#2 1
$%%% 472 e e BA( # 1 C4
! /! Y H4 G> ;
# @ @
%%% 310 & % #2 2 J
! /!
( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
& ! /! (%% 385 , 386 &D3 &D$ EDTAs
! 4 0 C4 !
C4 @=
C4 @= ! 4 0 C4

! /! (% 900 a a %% @ #= C4 Y 2
D3 ! /! (%% 901 % G 2 # V )
/0
D3 ! /! (%% 902 %( *4 )
D3 ! /! (%% 903 %& 2 )
%%% 1521 $( # @ @= Y 2
! /!
! /! $%% 459 B$ 4 @ 2
( ! /! ($% 242 (B( 2 C4 #= C4
A ! /! %% 236 (&3 :
D D% ! /! $% 999 i , ii i , ii *@ R@
DA ! /! $%% 432 : 436 B&3 : B&( 2 9 2
! /! $% 445 iii iiiBB$ - # @ 1
2 0 1 @
( )
! /! (%% 384 &DB #2 2
! /! $%% 477 BAA # @ @2 2 1
H4 G >
(& ! /! (% 512 $ ( 40O 4 @
! /! $%% 484 BDB #
(3 %%% 388 , 389 &D &DD 2 2 G > C4 =
! /! 2 2 C4 =
4
C4 = # C4
2 2
! /! (%% 1505 $%$ #= C
! /! $%% 444 BBB 1
2
3$ A3 (B ! /! A% ? >@ ? 2 4 1Y =
DA A3 5>* 1
^H\ /! %% 100 %% ! /0
E4 / /! %% 102 %(
V 1 /! %% 104 %B /0
4 J X >2
/! %% 120 (%
! %% 6
/! %% 132 &( 4
/! %% 133 && )* +
( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
/! %% 151 $ )* 4
/! %% 143 B& 2=
/! %% 160 d d 3% 2
/! %% 161 b b 3
GMP 162 3( 2 >
GMP 171 A ! 4 19 =
GMP 140 B% *: @
! /! &%% 141 ii , 141 i B ii B 2 *: @
i *: @ ,>
GMP 170 i i A% ! 2
3$ /! &%% 129 ( >1
GMP 163 i i 3& =
! /! &%% 163 ii ii 3& -V O R@
/! %% 110 % , - . /01
^H\ /! $% 122 ((
E4 / /! $% 155 $$ 5J 92
V 1
! /! 3%% 950 $% ! 2 ! /@
! /! B% 956 $3 !
( D ! /! 3%% 951 $ ! 2
! /! && 961 3 !
3$ ! /! &%% 955 $$
! /! $% 124 (B >1 )
( 1B 2 *

! /! $ 161 g g 3 = = B B
! /! $% 243 (B& G > # =J " 1 . " 2
@ 9 :4 9; : <2 [
B B 9: 4 9; : <2 B/ / B

! /! $ 161 g g 3 = = ( B B
! /! $% 243 (B& G > # =J . . " 2
@ 4 9; : <2 [ " 1
B B 9: 4 9; : <2 B/ / B 9:

$ ! /! % 381 &D ! Q4 4> & B B


! /! $%% 1201 (% 4 2# :Y 2 2@ 0 1 @I
! /! $% 132 &( 4 [ " 1 " 2
B/ / B 9: 4 9; : <2
3$ ! /! $ 161 g g 3 = =
( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
3$ ! /! $% 243 (B& G > # =J
@
6 ^ "2 [ ) G V J :B B 9: 4 9; : <2

2 B B B
D %%% 210 ( % 2 G> 96 0 -
! /! 211 ( ! 4 0 2 9V 2 -
212 ( ( ! 2 2
213 ( & ! 2
/! %%% 200 : 203 (%& :(%% >* 1 2 G>
!
A$ A3 (B ! /! ($% ? >@ ? 2 4 19 =
A3 5>* 1

2 $ B
D %%% 210 ( % 2 G> "@I 4 2 E " 2
! /! 211 ( ! 4 0 2 - 6 Y @S
212 ( ( ! 2 2 - 2>@ 2
213 ( & ! 2 46 ... Q

$% GMP 904 %B *
& ! /! &$ 385 , 386 &D3 &D$ EDTAs
! 4 0 C4 !
C4 @=

C4 @= ! 4 0 C4

$% GMP 901 % # 6)
G 21
/01
( ! /! ($% 242 (B( 2 C4 #= C4
$% GMP 902 %( *@ 4 )
$% ! /! (%% 903 %& 2 )
DD ! /! $%% 472 e eBA( # 1 C4
Y H4 G> ;
# @ @
& D ! /! 3%% 951 $ ! 2
& ! /! 3%% 950 $% ! 2 ! /@
A ! /! $% 961 3 !
& ! /! &%% 955 $$
( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
D& & %%%% 150 c c $% III #
! /!
D& 3$ %%%% 150 d d $% IV #
! /!
& & ! /! B$% 218 214 ( D ( B 29 4H 2
& AA D ! /! &%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G >
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>*
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
& (( ! /! $%% 200 : 203 (%& :(%% >* 1 2 G>
& (B ! /! (%% 960 3% # 4 @
& %%% 474 BAB 4 @
! /!
& GMP 260 (3% 9 @= @ G>
& GMP 472 a a BA( G > # @
H4 G > @
& GMP 1422 B(( 5@ J 9I = 2 41
& GMP 1414 B B 9I = / :
5@ J
& GMP 1401 B% G > 2# V
& GMP 406 B%3 K
& GMP 400 B%% G >
& GMP 1402 B%( Q @ 2# V
& GMP 300 &%% L 2 G>
& GMP 1403 B%& G2
& GMP 170 i i A% ! 2
& GMP 509 $% ! 4 @
& GMP 327 &(A ! J
& GMP 410 B % O N0) - # :
(-
& GMP 407 B%A
& GMP 330 &&% G >
& GMP 472 c c BA( G >
H4 G >
@ @
(B& & GMP 1400 B%% R> 4
& GMP 1412 B ( 9I = / :
& GMP 297 ( A :G >
( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
& GMP 418 B D * N0
& GMP 412 B ( N0
& GMP 414 B B ( 1 ) 92 6 N 0
& GMP 463 B3& # 2 24 4H
@@
& GMP 1442 BB( / : #2 2 9 4H
9I =
& GMP 464 B3B # = #2 2 9 4H
@@
& GMP 1440 BB% #2 2 4 4H
& GMP 416 B 3 N0
& GMP 425 B($ + O4
& GMP 472 b b BA( G> # @
H4 G >T *
& GMP 322 i i &(( = @
& GMP 504 i i $%B ! . 2
& GMP 511 $ ! . 4 @
& GMP 528 $(D ! . 4 4H
& GMP 504 ii ii $%B 4 4H 2
! .
& GMP 296 ( 3 ( DL ) G>
& GMP 461 B3 @@ #=
& GMP 465 B3$ @@ #= #=
& GMP 460 i i B3% E @2 9H @@
(# @@ )
& GMP 471 BA 9I = Q4 >1 @
H4 G >
& GMP 1410 B % Q4 >1 / :
& GMP 1404 B%B 4 U
& GMP 440 BB% 2
& GMP 1413 B & 9I = / :
/ /
& GMP 501 i i $% ! 2 2
& GMP 508 $%D ! 24 @
& GMP 332 i i &&( 9I = ! 2
4
& GMP 460 ii ii B3% @@ + >
& GMP 407 a a B%A V0 >2 - 61
( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
& GMP 470 i i BA% ! ! 1 ) W* 1
(! 4 0 ! 2
G >
J 2
& GMP 470 ii ii BA% ! ) W* 1
(! 4 0 ! 2
G >
& GMP 262 i i (3( ! 4 0 *
& GMP 401 B% ! 4 0
& GMP 500 i i $%% ! 4 0 2
& GMP 466 B33 # = 9 2 ! 4 0
@@
& GMP 331 i i && 9I = ! 4 0
4
& GMP 350 ii ii &$%% ! 4 0 J DL
& GMP 365 &3$ ! 4 0 :
& GMP 576 $A3 ! 4 0 @
& GMP 500 ii ii $%% ! 4 0 2
2 2) 4
(! 4 0
& GMP 325 &($ ! 4 0 J
& GMP 1405 B%$ # V 5 6 72
J2
& GMP 417 B A N0
& GMP 413 B & X N0
& GMP 332 ii ii &&( ! 2 9=*=
& GMP 331 iii iii && ! 4 0 9=*=
& GMP 415 B $ = N0

$%%%% 150 c c $% III # ( B


! /! 2 E 2
$%%%% 150 d d $% IV #
! /!
& ! /! %% 120 (%
! /! 3%% 160 aii aii 3% 2
& ! /! ($ 385 , 386 &D3 &D$ EDTAs
! 4 0 C4 !
C4 @=
! 4 0 C4
C4 @=
( ) T
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
! /! % 900 a a %% @ #= C4 Y 2
(% ! /! % 1201 (% 4 2# :Y 2
A3 (B ! /! $% ? >@ ? 2 4 1Y =
A3 5>* 1

! /! (%% 133 && )* + ( ( B


! /! (%% 129 ( >1 Q = 1 W/ 2
%%% 150 c c $% III #
! /!
%%% 150 d d $% IV #
! /!
! /! (%% 160 ai ai 3% 4
160 aiii aiii 3%
160 e e 3%
160 f f 3%
& ! /! (%% 218 214 ( D ( B 29 4H 2
! /! (%% 132 &( 4
AA D ! /! DD% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G >
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>*
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
(( ! /! $%% 200 : 203 (%& :(%% >* 1 2 G>
(A ! /! &%% 163 ii ii 3& -V O R@
& ! /! (%% 120 (%
! /! 3%% 160 aii aii 3% 2
! /! &%% 101 i , 101 ii % i % :*: 2
ii
3( D %%% 2
! /! 210 ( % 2 G>
211 ( ! 4 0 2
212 ( ( ! 2 2
213 ( & ! 2
$%%% 472 e e BA( # 1 C4
! /! Y H4 G> ;
# @ @
( ! /! ($% 242 (B( 2 C4 #= C4
! /! $%% 1105 %$ 4 @ 4H!
!
B ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
! /! % 900 a a %% @ #= C4 Y 2
(% ! /! ( 1201 (% 4 2# :Y 2
A3 (B ! /! (%% ? >@ ? 2 4 1Y =
A3 5>* 1

( ! /! (%% 242 (B( 2 C4 #= C4 & ( B


! /! $%% 1105 %$ 4 @ 4H! -V E 21
!
D& (( ! /! (%% 200 : 203 (%& :(%% >* 1 2 G>
B A3 (B ! /! &$% ? >@ ? 2 4 1Y =
A3 5>* 1

$%%%% 150 c c $% III # & & ( B


! /! 2 # > 2 !64 -V 2
$%%%% 150 d d $% IV # @> - V 2 - V R@
! /!
6 ^ "2 [ ) G V J :& ( B 9; : <2

! /! (%% 133 && )* + B ( B


& ! /! (%% 120 (% - V W/ E 2 1 \* E 2 1
(A ! /! &%% 163 ii ii 3& -V O R@ Q =

/! %%% 150 c c $% III #


!
/! %%% 150 d d $% IV #
!
& ! /! (%% 218 214 ( D ( B 29 4H 2
DA (( ! /! (%% 132 &( 4
! /! $%% 200 : 203 (%& :(%% >* 1 2 G>
& ! /! (%% 160 ai ai 3% 4
160 aiii aiii 3%
160 e e 3%
160 f f 3%

! /! (%% 129 ( >1


! /! 3%% 160 aii aii 3% 2
( ! /! ($% 242 (B( 2 C4 #= C4
! /! &%% 101 i , 101 ii ii % i % :*: 2
( ) !
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
2
D %%% 210 ( % 2 G>
! /! 211 ( ! 4 0 2
212 ( ( ! 2 2
213 ( & ! 2
$%%% 472 e e BA( # 1 C4
! /! Y H4 G> ;
# @ @
A3 (B ! /! (%% ? >@ ? 2 4 1Y =
A3 5>* 1

D %%% 2 $ ( B
! /! 210 ( % 2 G> ( ) > 2
211 ( ! 4 0 2 ) #> # 6 V0
212 ( ( ! 2 2 #2 42 1
213 ( & ! 2
( ! /! (%% 242 (B( 2 C4 #= C4
/! %%% 150 c c $% III #
!
/! %%% 150 d d $% IV #
!
& ! /! (%% 218 214 ( D ( B 29 4H 2
AA D ! /! BB% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G >
%& 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>*
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542

DA (( ! /! (%% 200 : 203 (%& :(%% >* 1 2 G>


A3 (B ! /! (%% ? >@ ? 2 4 1Y =
A3 5>* 1

! /! (%% 133 && )* + 3 ( B


& ! /! (%% 120 (% C > E > 2
! /! 3%% 160 aii aii 3% 2 # > % $ = 1 9@6

! /! %% 143 B& 2=
DA ! /! (% 432 : 436 B&3 : B&( ) 2 9 2
H4 2@>
G . 4
: 2
] ( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
$%%% 472 e e BA( # 1 C4
! /! Y H4 G> ;
# @ @
& ! /! ($ 385 , 386 &D3 &D$ EDTAs
! 4 0 C4 !
C4 @=
! 4 0 C4
C4 @=

! /! (%% 124 (B >1 )


( 1B 2 *
! /! (%% 110 % , - . /01
A3 (B ! /! (%% ? >@ ? 2 4 1Y =
A3 5>* 1
! /! &%% 129 ( >1
! /! $ 161 g g 3 = =
$%%%% 150 c c $% III #
! /!
$%%%% 150 d d $% IV #
! /!
! /! (%% 160 ai ai 3% 4
160 aiii aiii 3%
160 e e 3%
160 f f 3%
(A ! /! &%% 163 ii ii 3& -V O R@
! /! &%% 132 &( 4
AA (B ! /! BB% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); / / G >
DB 341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)- 5>*
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542
$%%% 474 BAB 4 @
! /!

! /! (%% 133 && )* + A ( B


! /! 3%% 160 aii aii 3% 2 # = E V > 2
! /! %% 143 B& 2= 2 E 2 V
9 : E72V > 2
! /! %% 101 i , 101 ii ii % i % :*: 2
E72V 2 E "
D %%% 2
2 E " 9:
! /! 210 ( % 2 G> # > / V
211 ( ! 4 0 2
212 ( ( ! 2 2
213 ( & ! 2
( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
%%%% 472 e e BA( # 1 C4
! /! Y H4 G> ;
# @ @
! /! @ % 900 a a %% @ #= C4 Y 2
& ($ 385 , 386 &D3 &D$ EDTAs
! 4 0 C4 !
C4 @=
C4 @= ! 4 0 C4

DA ! /! (% 432:436 B&3 : B&( ) 2 9 2


H4 2@>
2 G . 4
:
(B A3 ! /! ($% ? >@ ? 2 4 1Y =
(( 5>* 1
! /! &$% 950 $% ! 2 ! /@
( D ! /! 3%% 951 $ ! 2
& ! /! (%% 120 (%
! /! && 961 3 !
! /! (%% 124 (B >1 )
( 1B 2 *
! /! A%% 955 $$
! /! (%% 110 % , - . /01
! /! (%% 129 ( >1
D $( ! /! &$% 962 3( ! /@ ! 2
! /! $ 161 g g 3 = =
$%%%% 150 c c $% III #
! /!
$%%%% 150 d d $% IV #
! /!
(A ! /! &%% 163 ii ii 3& -V O R@
A& & /! %%% 218 214 ( D ( B 29 4H 2
!
! /! (%% 160 ai ai 3% 4
160 aiii aiii 3%
160 e e 3%
160 f f 3%
( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -
! /! (%% 132 &( 4
DA A& (( ! /! $%% 200 : 203 (%& :(%% >* 1 2 G>
(B ! /! (%% 960 3% # 4 @
$%%% 474 BAB 4 @
! /!

GMP 101 i , 101 ii % i % :*: 2 & B


ii 9@ +>
GMP 141 ii , 141 i B ii B 2 *: @
i *: @ ,>

GMP 150 c c $% #

GMP 160 aii aii 3%

GMP 160 c c 3% 22

GMP 162 3( 2 >

GMP 163 i i 3& =

GMP 171 A ! 4 19 =

^H\ 100 %% ! /0
E4 / 102 %(
V 1
104 %B /0
4 J X >2
$% 6 120 (% * R@

! /! 129 ( K >

132 &( 4

133 && )* +

151 $ )* 4

143 B& 2=

160 d d 3% 2

161 b b 3

160 e e 3% # D 2 2

160 f f 3% D 2 2 # =
#
( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -

^H\ 110 % , - . /01

E4 / 122 ((
V 1
124 (B >1 )
4 J X >2
( 1B 2 *
$% 6
155 $$ 5J 92
! /!

! /! % 160 b b 3%

! /! 3%% 200 : 203 (%& :(%% >* 1 2 G> B B


Q
D ! /! 3%% 2

210 ( % 2 G>

211 ( ! 4 0 2

212 ( ( ! 2 2

213 ( & ! 2
( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -

%%%% 150 c c $% III # % $


! /! // I .
%%%% 150 d d $% IV # #T E H ( *2 )
! /!
( GMP 901 % Y@ 6 )
G 21
/01
( GMP 902 %( *@ 4 )
( ! /! (%% 903 %& 2 )
( GMP 904 %B *
3D ! /! (%% 319 & TBHQ

(3 ! /! (%% 388 , 389 &D &DD 2 2e 4 =


2 = G>
C4 =# C4
2 2
3D ! /! (%% 321 &( BHT

! /! &$% 950 $% ! 2 ! /@
( D ! /! $%% 951 $ ! 2
! /! &( 961 3 !
%%% 955 $$
! /!
AA D ! /! ((%% 338; 339(i)-(iii); 340(i)-(iii); 5>* / / G>
341(i)-(iii);342(i),(ii); 343(i)-
(iii);450(i)-(iii),(v)-(vii);
451(i),(ii); 452(i)-(v);542

(B ! /! A% 960 3% # 4 @

! /! %%% 101 i , 101 ii % i % :*: 2 $


ii ( ) I .
, 2 " 1 //
& ! /! (%% 120 (%
1 + O4 1 - 2> 1
D ! /! %%% ( % 2 4 )
210 ( 2 G> ( 2 O

211 ( ( ! 4 0 2
212 ( & ! 2 2
213 ! 2
! /! (%% 133 && )* +
( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -

! /! $%% i A( 44 4 1
172 i ii A( [ >
172 ii iii A( [4
172 iii [ /0
$ ! /! (%% 304 , 305 &%$ &%B #2 1
#2 1 2
#2 1
! /! (%% 124 (B >1 )
( 1B 2 *
! /! (%% 110 % , - . /01
! /! $%% 459 B$ 4 @ 2
(%%%% 472 e e BA( ; # 1 C4
! /! # @ @ Y H4 G >
3D ! /! (%% 320 &(% BHA
3D ! /! (%% 310 & % #2 2 J
A3 (B ! /! $% ? >@ ? 5>* 1 2 4 1Y =
A3
! /! (%% 129 ( >1
! /! B$ 161 g g 3 = =
! /! %% 160 aii aii 3% 2
! /! %% 160 ai ai 3% 4
160 aiii aiii 3%
160 e e 3%
160 f f 3%
! /! &$% 141 ii , 141 i B ii B 2 *: @
i *: @ ,>
(A ! /! $%% 163 ii ii 3& -V O R@
& ! /! &%% 218 214 ( D ( B 29 4H 2
! /! (%% 132 &( 4
DA (( /! %%% 200 : 203 (%& :(%% >* 1 2 G>
!
6 ^ "2 [ ) G V J :% $ 9: 4 9; : <2

! /! %%% 101 i , 101 ii % i % :*: 2 ( $


ii # _ " #
! /! B%% 44 4 1 # 9 S
172 i i A( [ > # 2 9@6 // " / ) )
172 ii ii A( [4 ( #=
172 iii iii A( [ /0
& ! /! %% 120 (%
( )
' ()*+
. / #$%& ! " INS
, -

! /! %% 133 && )* +
3D ! /! (%% 310 & % #2 2 J
$ ! /! (%% 304 , 305 &%$ &%B #2 1
#2 1 2
#2 1
3D ! /! (%% 320 &(% BHA
%%%% 472 e e BA( ; # 1 C4
! /! # @ @ Y H4 G >
! /! %% 124 (B >1 )
( 1B 2 *
! /! %% 129 ( >1
! /! %% 160 ai ai 3% 4
160 aiii aiii 3%
160 e e 3%
160 f f 3%
(%%%% 160 aii aii 3% 2
! /!
! /! %% 141 ii , 141 i B ii B 2 *: @
i *: @ ,>
(A ! /! &%% 163 ii ii 3& -V O R@
& ! /! &%% 218 214 ( D ( B 29 4H 2
A3 (( DA ! /! %% 132 &( 4
/! %%% 200 : 203 (%& :(%% >* 1 2 G>
!
6 ^ "2 [ ) G V J :% $ 9: 4 9; : <2

& ! /! (%% 120 (% & $


! /! %% 160 aii aii 3% 2 1 " 1 // .1
! /! &$% 141 ii , 141 i B ii B 2 *: @ !V 2
i *: @ ,>
! /! B%% 163 ii ii 3& -V O R@
6 ^ "2 [ ) G V J :% $ 9: 4 9; : <2
! ( )

( )


.
.! "

. +% )$, % ) % * $$ % & '( #


.) $ . /0 -
. 2$ * $% 3 4 /0 1
. 6$,/ 5
. )" 2 0 7
. 9$ & 4 /0 8
. ;/ $ :
= > ! ? "* 0 $$ % $ @% )/ % $ <
.9 ( ) A
. 9$ B $ & 4 /0
CD @ 0 % / $ * E$ F$ G% C H A $
.2I 2 0

. J B EDTA ) $/ G J H) $ 4 G 4 /0 #
. 0 / 9 ( % )/ % B -
. /$/ G" 1
( ) &

6 $,/ > G F %$ KD ! 0 6$,/ ? / % / L /L $ 5


.) /) <<< $ % )/ % $ ( :81/ 1 N / >G )!0
. 9$ & 4 /0 7
. > > 4 /0 8
. 0 0J $' J G" )/ % B :
. C D@ 0% $ % <
/ ), ) 0 ) /$ G > > HBH
. % $ L )$Q"% (INS 451 i
. 9$ & 4 /0
. $/G0 4 /0 #
. $ /$ H 0% -
. 9$ & 4 /0 1
. 9$ $ K / $H & 4 /0 5
. &$ >G 7
. 0 %$ 8
. 0 ! F )/ % B :
. 0 9 R$ F )/ % B #<
. $ % /L 2 L F 2 L 6$,/ + " )/ % $ #
.N 4 /0 #
) 2 ) << $ G > F )/ % $ % ##
. L 2I = C D@
. 0 ) / % B /$;/ . G #-
. ( )

CARBONATING /$ @ % ./ )/ % $ #1
. AGENT

.2I = N L #5

6 ( $S $ )/ % ./ )/ % $ #7
. ( VENDING MACHONE ) 0

. 0 N )/ % $ #8

. 0 G $ D@% & 'I . = $D'( )/ % $ #:

. 0 NUTS 20 )/ % $ -<

6" 0 ! L )/ % B F ) <2 ) 2/ "$ -


. % $ $ 1 K/"%$ *

6" 0 ! L )/ % B F ) <2 ) 2/ "$ -


. % $ $ 1 K/"%$ *

) 2 ) 5<<< $ % K F )/ % B -#
. CRAGON K

=$ )/ % $ % $ $ @% 4 , > )/ % $ --
. $ 4/T0 B /

. " 2/" K % -1

. ?" % 4/ > -5

. 0 SURIMI 9 U % F )/ % B -7

L G -8
.. B 6J SWEETENER
( )

. @ ) % -:
. 0 F )/ % B 1<
. GRATED 0 ?> @ !J T ?" 0 ? F )/ % B 1
C DE< F<;D G ) : ;< = > ?@ ; A B C DE F;D G -
: RG< S ( Q ) <@N O<P : ?@< ; : =< A <B H I J KL MB
U < G S KL V<W : =< X : ; = : ?@ ; : ?@ ; : = M TB
KL M<B C DE< F<;D G ) : = S XL : ; = : ?@ ; S Y J
. ( QZ& @N OP : ; = : ?@ ; A B HI J
. . / /"% F 1#
. 0 N ( $GL F ) / % * 1-
)/ % $ ( $ )+ " $' V 6 /L $ 11
.) 2 ) <<<
<<< )/ % $ ( $ % ) + " V 6 /L $ 15
.) 2 )
? $ % $ G,( / ) )% W $ D $ % 17
<,5- L 0 )> $ )%
) $ % )> $ F )> $ )% 2 )/ % *
. G,( / K/"%$ * $ )%
2 $ $ D $ % ) " )% * ) $ % )> $ *
<,58 L 0 ) $ % )> $ W $
.) 2 ) $ 1<< )/ % $ $ /L $ 18
) <<< )/ % $ . % 9 ( % /L $ 1:
.) 2
( )

. $ /0 5<
PH = % T ) 2 ) <<< )/ % $ 5
#,1 L
2 %7 2, LK % % % % 0 )/ % $ 5
. 2 H$
F RELEASING AGENT F 2 " )/ % $ 5#
. Baking pans ?$% $
. 0 $ F$ 0% C H $ " 2G = 5-
.( $ ) 9 =% )/0% 51
. INS 334 0 9$ & 55
. 0 " $GL ?A )Q )/ % $ 57
BHA INS 320 BHT INS 321 , TBHQ F V 4/ > 58
. INS 319 PG INS 310
. FA $D@% )/ % Z T 6 /L 5:
ai 5< / ), A $% %$ ) / % * 2/" 7<
. / ), 2 $% %$
% 2 $H$ . G / $ $% & 8 %$ e 5<
.) 2 ) #1 $ % ; ? [ INBS 160 f

BHA INS 320 BHT INS 321 PG INS 310 I K 7


/ > $ % %L* F A F ) 2 ) << $ %
. ), D; K/"%$ * ; / \
. L 7
. = . " . $ /L $ 7#
( )

) 2 ) <<< )/ % $ > Z T /L $ 7-
/= ) 2 ) 1<< )/ % $ ( ) &$ $
? ] /= ) 2 ) << ? )/ % $ !J T
. ) 2 ) 1< $J ;/
)/ % $ ( $ ) ?>> 2 " ] , !J T /L $ 71
. ) 2 ) 1<<<
.( $ "% ) 2 T% ? B $ /$ H 75

220 ............ / ?, $ /$ H
221 ........................... ) $/ G $%$
222 .............. $ /$* ) $/ G $%$
223 ....................... ) $/ G $%$ %$
224 ....................... ) $ % $%$ %$
225 ........................... ) $ % $%$
227 ............... $ /$* ) $ $%$
228 ...................... ) $ % $%$ H
539 ....................... ) $/ G %$ $H
( $ "% ) 2 T% > > [B 77

338 ......................... / ?, 9$ > H &


339 i ................................ ) $/ G K/ > H
339 ii ........................................... J H ..............
339 iii .......................................... HBH ..............
340 i ................................ ) $ % K/ ..............
( )

340 ii ........................................... J H ..............


340 iii .......................................... HBH ..............
341 i ................................. ) $ K/ ..............
341 ii ............................................ J H ..............
341 iii ........................................... HBH ..............
342 i ................................. ) $ ( K/ ..............
342 ii ............................................ J H ..............
343 i ................................. ) $ @ K/ ..............
343 ii ............................................ J H ..............
343 iii ........................................... HBH ..............
450 i ................................. > > J H ) $/ G J H
450 ii ................................ > > J H ) $/ G HBH
450 iii .............................. > > J H ) $/ G L
450 v .............................. ) $/ G J H) $ % L
450 vi ................................. > > J H) $ J H
450 vii ............. > > J H) $ K/ $ /$* J H
451 i ................................ > > HBH ) $/ G
451 ii .............................. > > HBH ) $ %
452 i ....................................... ) $/ G > K/$/L
452 ii ...................................... ) $ % > K/$/L
452 iii .......................... ) $ ) $/ G > K/$/L
452 iv ...................................... ) $ > K/$/L
452 v ....................................... ) $ * > K/$/L
542 ................................................... > > )QL
( )

. %> A % F 78
.) 2 ) #<< )/ % $ / / * /L $ 7:
. 0 , A> % )/ % B 8<
. 0 C A$ ?%* $T )/ % * 8
. 0 $ $ $ T0 )/ % B 8
. T / )/L / ^% F 8#
K V % )/ % T /L $ 8-
.2 L ) 2 ) 1< )/ % $ $
) -<< $ % )/ % $ K V% )/ % 2J
.) 2
. 0 ) $ ) $ % ) $/ G [B 81
. = 2 ? / % * $% 85
2 = > J GL = % T )/ % * 87
. 0
. . =0 K T /L $ 88
. NO3 % $ 0% 4 /0 8:
. NO2 $ % $ 0% 4 /0 :<
+ " $' V 6 ) $ )/ % B 0 :
. ( 0 $ %$ %
. ?%* $T /L $ :
. 9$ $ & . /0 :#
. ( K/ ) J B ;/ /L $ :-
( )

.& . /0 :1

. 0 $ & ' / % $ ;/ % :5

. 0 . D = % % )/ % % :7

)/ % ( $ * 2$ LK % $). L % ) $ :8
. :5 ) % *

./= /L $ ::

. 0 /= <<

. 0 ./ $0 N F G <

. 0 LDB . % <

. $J D@ ./ $ % 2 0% B $% <#

.) = % G G /L $ <-

. ?%* $T % J = +% <1

. 0 A LK % 6$,/ )/ % B <5

. 0 $A % F$ / )/ % B <7

. 0 G $ D@% & '( D % <8

. 0 >> % <:

. B =$ T >> % <

:1< ) $ % )> $ G,( / K/"%$ * T


./ :5 ) > $ )% F 4/ >

./ D; L ) % ^ /0 G,(
( ) Z

. 0 2 T 9$ T F )/ % B
/ % % T . ; % )/ % B #
. 0 T . ; T $A %
)/ % $ _ G &$ ( D$ ? / % / L /L $ -
.) /) -<< $ %
. 0 J " )/ % $ 1
. 0 6 V % \ )/ % 2 )/ % B 5
. 0 9 J L crustacean $ T0 )/ % $ 7
)/ % $ (PAUA ) Canned abalone " ( /L $ 8
.) /) <<< $ %
$ % )/ % $ 2J &$ & $ ? / % /L $ :
$ % )/ % $ 2J 2 &$ > > /0 ) /) 88<<
. > > /0 ) /) -7<<
. 0 $ @% . % % )/ % $ <
F 4/ > :1 ) % * G,( / K/"%$ * T
. $ % D; :5 ) > $ )% *
. % ( G >G " % % /L $
. ( <<# / -# N / >G )
1<< $ % )/ % $ . % ( T /L $ #
.) /)
. 2 $>$% W 4 /0 -
. 0 = % )/ % B 1
! ( )

. PG 310 ` BHT 321 ` BHA 320 F V ./ > 5


. $ $H H . /0 7
. PG 310 ` BHT 321 ` BHA 320 F V ./ > 8
) / >G " % $D'( /L $ :
. ( <<5/ 1 N / >G )6 . G $% ;/
. $ $ ? [ K % #<
. 9$ & /$; . /0 #
. 0 $ $ 2$% )/ % B #
/ % Z T % 2J Z T F )/ % $ * ##
. FA $ %
/ > 2 0 ;/ >G " % % /L $ #-
. ( <<5/ 1# ), N / >G )
$ / > , ;/ >G " % % /L $ #1
. ( <<7/ 15 N / >G ) / > ,
. 0 $ % & '( #5
. 0 T$ ) /) 1< $ % )/ % % #7
. 0 / [ >% !J T )/ % B #8
Q 4/ 0 ? B $ /$ H )/ % $ #:
> G ) T 0 / = >G F %% % % ./ F
. ( :: / 77 N /
/B >G F %% % % /L $ -<
. ( <<:/ :5 N / >G )
( ) &

. 0 F$ G% C H /0 KD "$ ] % * -

F %% % % 0 &$ % 2 " ) /) #< $ % )/ % $ -


. ( <<#/ -< N / >G ) $J /= % >G

0 $ % /" . " = % )/ % B -#

% ) /) #<<< $ % )/ % $ 9 D /L $ --
. A ) A = L $ %
= ( 9D . % = ( )/ % B 0 -1
. % /" $ " . %

$ % )/ % $ ) $ %2 " ? / % / L /L $ -5
. ) /) #1<<<
;/ $ >G " % $% ;/ 0 )/ % $ -7
. $ G >G = T% * % $J D@
./ > ( :8 / : N / > G ) // J D' ;/
. "%
;/ = / / > 2 0 )/ % B -8

&" % F ) /) 1 $ % )/ % $ -:
%> A

?%* $T % ?%* $T > G " % % 1<


. 0 ! $ % ( )/ % % /, ( :8 /87 N / >G )

] 3 K B % / A\ )/ % $ /L 1
?%* $T >G !A ; ) /) 1<<< K/"%$ * / 4D;
. ( :8 /87 N / >G ) =% %
. ( )

. PG 310 ` BHA 320 A\ 4/ > 1


; $ %6 N F , N $ L )/ % B 1#
. 0 (. = G )
N> T " ] " . $@ G K )/ % B 1-
. ) /) 1<< $ %
$ % N> T " ] " . $@G K )/ % B 11
. ) /) #<<<
$ % N> T " ] " . $@G K )/ % B 15
. ) /) #<<<<
$ % N> T " ] " . $@G K )/ % B 17
. ) /) <<<<
$ % N> T " ] " . $@G K )/ % B 18
. 2 $>$% W ) /) 5<<<
$ % N> T " ] " . $@G K )/ % B 1:
. ) /) <<<
. Rolled > T /L $ 5<
LK % )F % D 6$,/ ? / % / L /L $ 5
.) /) <<< $ % )/ % $ ( . $
. 0 / F )/ % $ 5
. &$ A LK % % % $ > / /L $ 5#
$ > / >G F %% % $ > / F 0 )/ % % 5-
. ( <<:/ -: N / >G )
( )

. BHT 321 ` BHA 320 F A\ ./ > 51


. 0 $ @% / ) /) #<< $ % )/ % % 55

.C > $ L $ K % % % J % )/ % B 57
. ( $L G $ )
. 0 J % 58

0 2 B ) /) 1<<<< $ % )/ % $ 5:
. ( Balsamic vinegar )
. ) /) 1<< $ % )/ % $ $/ ./ % /L $ 7<

Bouillon and consummes >G F %% % % /L $ 7


.) /) #<<< $ % )/ % $ ( :8 / 7 ), N / >G )

. 0 = Z%$ / / > 0 % 7

. 0 Z%$ / / > 0 % 7#

$ G 2 _ G ) /) 1<<<< $ % ) / % B 7-
.K $"$ G% $ L ? / % F

. 0 A )Q ? / % * 71

.C > L L $ % J % )/ % B 75
. 0 ( L G )

. 0 ./ % / $ "$ T% 77

. $ G,( / 78

. =0 % ) /) <<<< $ % )/ % $ 7:
. T . ;
( )

/ L( L ) ) /) #< $ % )/ % % 8<
. ./ (?T) G T = / %

( ::: i / ), ) ] B$ _ % 0 )/ % $ 8
. $ GN L /0 G,( /
T ) /) 1<<< $ % )/ % $ 9 D /L $ 8
.( `/= ` $ = $ $' T ) $ %
. 0 . =0 2J / )/ % B 8#
$Q $ " . 2 " )0" )/ % B 8-
. ( . $G, ./ )
T" ] " / . $@G K = / % / L /L $ 81
. ) /) <<< $ % )/ % % N>

. 0 INS #<- 2$ * %$ 85
( $ "% ) 2 T% [B 87

432 .................... $ K/ %$ < $ $H$


433 ................... $ ( K/ %$ < $ $H$
434 ........... %$ K/ %$ < $ $H$

435 ......... $% K/ %$ < $ $H$


436 .......... $% HBH %$ < $ $H$
. 0 $ 2 " ./ F )/ % B 88
. 0 ?%* $T F )/ % B 8:
( )

. 0 T A$ )/ % B :<

(INS 11- ) $$ ) $ ) $/ G F % ./ > :


. (INS 115 ) $$ ) $ ) $

/ L 4 G L )% $ KD $ $ /L $ :
> G ) %$ $ %$ $ >G F %% % %
. ( :8 /## ), N /

%$ ( INS 5< e ) 2 $% 8 %$ ) / % / L /L $ :#
)/ % $ ( INS 5< f ) 2$H$* 2$H$ % 9$ $% & 8
.) /) #1 $ %

. 0 J "% @ )/ % % :-

% 2I 2 0 > >G F %% % % /L $ :1
. ( :8 /#8 ), N / >G ) >

9D $% $ / )/ % B :5
. 0 $% A> GG

> G ) T B ) >G F %% % % /L :7
. ( :8 /8: ), N /

$ % + " $ ) >G F %% % % /L :8
. ( :8 /:5 ), N / >G )U

$ % + " $ % >G F %% % % /L ::
. ( :8 /:7 ), N / >G )U

+ " ) > $ ) >G F %% % % /L <<


. ( :8 /:8 ) , N / >G )U $ %
( )

L 2 %T$ KD ) > V ) F 0 )/ % % <


.) > ) F K
+ " $ ) >G F %% % % F )/ % B <
N/ >G )+ " $ % ( :8 /:5 ), N / >G )
. ( :8 /:7 ),
/ ( 77 Q B ) ? B 9$ > > & )/ % F <#
N/ >G )+ " $ ) >G " % % F $ %
N/ ) > G F % + " $ ) % ( :8 /:5 ),
./ ) > > [B $ /$ % * E$ ( :8 /:7 ),
( A > > [B $ A\ % ) $"$
. > G " . /0 ) ) /) #1 < L
T B ) >G F %% % % F 0 )/ % B <-
U $ % + " ) > ) ( :8 /8: ), N / >G )
) /) 1 $ % ( :8 /:8 ), N / $ $0 >G " % )
. 0 / L $ % % /0> 2 / % *
" % T B ) >G " % % F )/ % B <1
) > ) >G " % % ( :8 /8: ), N / ) >G
. ( :8 /8: ), N / >G )U $ % + "
>G " % Corned beef >G " % % /L $ <5
$ 0% ) /) #< $ % )/ % $ ( :8 /88 ), N / )
. NO2 $ %
/ ( 77 Q B ) ? B 9$ > > & )/ % F <7
N/ > G ) T B ) >G F %% % F $ %
( )

> G F % U $ % + " ) > ) ( :8 /8: ),


% E$ ) /) # < $ % ( :8 /:8 ) , N / )
> > $E $ ) /) # < $ % > > $
A > > [B $ A\ ) $"$ / )
. > G " . /0 ) /) #1 < K/"%% *
> G " % Corned beef >G F %% % % /L $ <8
. ( :8 /88 ), N / )
. 0 >G = N$ % $ $D'I <:
$D'( 9 D $ $, >G = N$ % $ $D'I <
. "$ ./ ?$ $> 9 >G F %% %
) 9 ) ?$ $ $ ) > 9 ( )
. ( :8:/ 51 ), N / ) >G F %$ KD ) > 9
9 ( $ @% / >G = N$ % $ $D'I
"$ 9 F G >G F %% % $D'( breaded or batter
2J _ G 6$,/ @ 9 ?$ $ 9 ( C /$ %
. ( :8:/ 55 ), N / ) >G F %$ KD breaded or in batter
) > 9 ) >G = N$ % $ $D'I
2J _ G 6$,/ @ breaded or batter 9 $ @% /
C (9 F G ) "$ ./ 9 F G >G F %% %
2J _ G 6$,/ @ breaded or batter 9 ?$ $ 9
. ( :8:/ 55 ), N / >G )
6$,/ = breaded or in batter 0 $ @% / )/ % % #
. J
( )

) > 9 ) ?$ $> 9 >G = N$ % $D'I -


C (9 F G ) /$ % "$ 9 F G^ G >G F %$ KD
batter breaded or 2J _ G 6$,/ @ 9 ?$ $ 9
. ( :8:/ 55 ), N / )
. 0 Suirimi $ % )/ % B 1

. 0 ! Squid G 9 )/ % B 5
9 ( 9 ( >G F %% % % /L $ 7
( :8:/ 57 ) , N / >G ) Gadidae $/$/ JL >>
( ::#/ 8: ), N / >G ) >> Z 0 9 L >G
$ `( = ( ) D" 4 $ 4$ 9 crackers >G
N/ > G ) $ T 0 Crustacean and molluscom $ T 0
> G ) >> $0 T ( >G ( << / ),
. ( <<#/ #5 ), N /
( $ Herring 9 /L $ 8
. Sprat 9 D
.2 T /L $ :
F %% % $D'( F )/ % % % Seasonings 2 % /L $ <
. ) /) 7<< A% 1 L

. 0 $ G 2 = % A %
` - #` - -` - ) $% / A\ ./ >
2 > ( $ % G >G F %% % % ( INS -
F A 2 > I G $ & '( )/ % % % $ % FA
. ( :8 /7 ), N / >G )
( ) Z

$% = % FA 2> ( G $ % /L $ #
. ) /) 1<<< $ % )/ % % $ $ ( & ( / 2

>G .// ) $ % ) $ ) $/ G / / -
G $ & '( )/ % % % $ % FA 2> ( $ %
A\ ./ > ( :8 /7 N / >G " % ) FA 2> I
.) $ % / ) $ ) $/ G [B ,

= % $D'( >G F %% % % /L $ 1
) , N/ >G ) @G 2 > ( FA 2> I G "G
. GMP A% ( :8 /7-

" 2 > ( $D' >G F %% % % /L $ 5


. ( :8 /7# ), N / >G )

b ` -7 a ` -7 ) $ % A / F "% ./ > 7
% $D'( G >G F %% % % (INS -7 c ` -7
@ G 2 > ( F A 2> ( G "G =
. ( :8 /7- ), N / >G )

/ )/ % K ( /" T ] F "% ./ > 8


= % $D'( G >G F %% % % ( Q @ ) Q$ @%
> G ) @G 2 > ( F A 2> ( G "G
. ( :8 /7- ), N /

] F "% ./ > ) /) 5<<<< $ % )/ % % :


$D' >G F %% % % ( Q @ ) Q$ @% / )/ % T
. ( :8 /7# ), N / >G ) " 2> (
! ( )

" 2 > ( $D' >G F %% % % )/ % B #<


. ( :8 /7# ), N / >G )

` - - `- `- <) $ % A / F .F% ./ > #


= % $D'( ) /) <<< $ % A% ( --< `- 1
K ( % ) /) <<<< $ % $% $
F A 2 > I "G = % $D'( >G F %% %
. ( :8 /7- ), N / >G ) @G 2 > (

` - - `- `- <) $ % A / F "% ./ > #


% $D'( ) /) <<<< $ % )/ % % = /L $ ( --< `- 1
"G = $D' >G F %% % $% $ =
. ( :8 /7- ), N / >G ) @G 2 > ( FA 2> I

. 0 2J 2 $% $ % )/ % $ ##

= $D' > G " % % /L $ #-


. ( :8 /7- ), N / >G ) FA 2> ( 2> I "G

/ )/ % K ( 2/" T ] F "% ./ > #1


" 2 > ( $D' > G F %% % % ( Q @ ) Q$ @%
% 1<<< $ % )/ % % ( :8 /7# ), N / >G )
2 > I GG "G = % $D'( >G F %% %
. ( :8 /7- ), N / >G ) @G 2 > ( FA

>G F %% % $D'( ) /) 1<< $ % )/ % % #5


. ( :8 /7# ), N / >G ) " 2 > ( $D'
( ) &

( non amidated ) NH2 / $ L LK % $' $% 0 #7


> G F %% % " 2 > ( $D' ? / % $
% " $D'( 0 ) / % B ( :8 /7# ), N / >G )
> G ) " 2 > ( $D'^ G >G F %% % = > =
. ( :8 /7# ), N /

. D ) $/ G G / / 6 / % / / #8
) , N/ > G ) " 2 > ( $D'^ G >G
. ( :8 /7#

= % $D'( >G F %% % % )/ % B #:
> G ) @G 2 > ( FA 2> ( G "G
.F 2 " )/ % % 0 ( :8 /7- ), N /

" 2 > ( $D' >G F %% % % )/ % B -<


. 0 A )Q )/ % % ( :8 /7# ), N / >G )

+% )/ % F $ 0 )/ % % -
. " J . =0 0 )/ % $ J =
( )
( )

23 4 5(6 + (GMP ) ! " #$% & ' ( )* +,


(=) 7 8+ :;< + (9) 7 8+

Functions NAME

Colour Chlorophyll

Colour Caramel I plain caramel a

Colour Lycopene, synthetic d(i)

Colour Lycopene, tomato (!" ") d(ii)

Lycopene, Blakeslea
Colour ( $ ) d(iii)
trispora

Colour Beet Red & ' %


= > ?@ Acidity regulator,
- E ABC D Anticaking agent, Calcium Carbonate ! ( i
GHI Color, Stabilizer

Colour Titanium Dioxide ! $$ ) (


-. ' !/ Acidity regulator,
Acetic Acid, Glacial &) * + , ' %
-/ ' Preservative
-. ' !/
Potassium Acetates ! $ + %
-/ '
-. ' !/
Sodium Acetate ! + % %i
-/ '
Acidity regulator,
-. ' !/
Preservative, Calcium Acetate ! + % 0
) /2'
Stabilizer
Lactic Acid (L-, D- and *$ , '
-. ' !/ %(
DL-) (L,D,DL)
-/ ' Propionic Acid * ,' %3

-/ ' Sodium Propionate ! %3

-/ ' Preservative Calcium Propionate ! %3%

-/ ' Potassium Propionate ! $ %30


Carbonating agent,
56 - Packaging gas,
Carbon Dioxide ) %4
-/ ' -7 8$ Preservative,
Propellant

-. ' !/ Malic Acid (DL-) ( DL ) * ,' %4


( )
Functions NAME

Fumaric acid Acidity Fumaric acid Acidity


-. ' !/ * 2 ,' %4(
regulator regulator
-. ' !/ Acidity regulator,
. Antioxidant, Flour Ascorbic Acid. L - 0
L (C )
9: ; 8 treatment agent

. Sodium Ascorbate ! 0

. Antioxidant Calcium Ascorbate ! 0 %

. Potassium Ascorbate ! $ 0 0

Isascorbic Acid * 5 , '


. Antioxidant 0
(Erythorbic Acid ) (* ) , ')

5 )! )
. Sodium Isoascorbate 0
!
.
Lecithins ) 0%% i
< '$
-. ' !/
. Sodium Lactate ! $= 0%
/ >$
-. ' !/
Potassium Lactate ! $ $= 0%
.
Acidity regulator,
-. ' !/
Flour treatment Calcium Lactate ! $= 0%(
9: ; 8
agent
-. ' !/ ! 6 $=
Magnesium Lactate (DL-) 0%4
-/ ' (DL )
Acidity regulator,
-. ' !/
Antioxidant, Citric Acid * $ , ' 00
.
Sequestrant
-. ' !/
Sodium Dihydrogen 7 )! $
) 00 i
Citrate & ?
< '$
-. ' !/
) Trisodium Citrate ! ) ) $ 00 iii
< '$
-. ' !/ Potassium Dihydrogen 7 )! $ $
00%i
) Citrate & ?
-. ' !/
Tripotassium Citrate ! $ ) ) $ 00%ii
)
-. ' !/
Tricalcium Citrate ! ) ) $ 000iii
)
( )
Functions NAME

-. ' !/ Sodium Hydrogen Malate - & ? ! = 0 i

-. ' !/ DL-Sodium Malate ! = 0 ii

-. ' !/ Potassium Malate ! $ = 0 ii

-. ' !/ Acidity regulator Calcium malate, DL- (DL ) ! = 0 %ii

-. ' !/ Sodium Fumarate ! 0

-. ' !/ Triammonium Citrate ! ? ) ) $ 03


Bulking agent,
Carrier, Emulsifier,
< '$
Foaming agent,
/> ' )
Gelling agent,
bulking agent Alginic Acid * &? , '
Glazing agent,
& @
Humectant,Sequest
6
rant, Stabilizer,
Thickener

$$
@ $ 6 ! &
Bulking agent,
Sodium Alginate
< '$
Carrier, Emulsifier,
Foaming
) />
Antifoaming agent,
@ $ Potassium Alginate ! $ & %
Bulking agent,
< '$
Carrier, Foaming
6 />
agent, Gelling
< '$ Ammonium Alginate ! ? & 0
agent, Glazing
' )
agent,Humectant,
@ 6 @ Sequestrant,
) /> Stabilizer, Calcium Alginate ! &
Bulking Thickener
6 - '
Bulking agent,
< '$ Carrier, Emulsifier,
/> ' ) Gelling agent,
Agar &A
bulking agent Glazing agent,
& @ Humectant,
Stabilizer,Thickener

) ' Bulking agent,


@ & Carrier, Emulsifier, Carrageenan & (
/> Gelling 1999

< '$ Processed Eucheuma


-8 - ' <B (a
/> ) Seaweed (PES)
( )
Functions NAME

/> ) Emulsifier, :C )<


Carob Bean Gum
< '$ Stabilizer, Thickener (< +
Emulsifier,
Stabilizer,
/> )
Thickener; Gelling Guar Gum & C %
< '$
agent, Stabilizer,
Thickener
/ >$ )
Tragacanth Gum D & $ C 0
< '$
) / >$
Gum Arabic ) C
< '$ @ $
< '$
) 6 Xanthan Gum ) 5 C
/>
/> )
Karaya Gum C
< '$
/> ) Tara Gum $ C (
/> )
Gellan Gum & C 3
&
/ >$ )
Sorbitol $ % i
'
/ >$ )
Sorbitol Syrup $ < B % ii
'
< '$
Mannitol $$ %
' />
Humectant,
<" /> Glycerol & %%
Thickener
- E$ Firming agent,
/> ) Gelling agent, Curdlan = %
& Stabilizer, Thickener
& < '$
Konjac Flour *& 9: %
)
< '$ F
C %(
) & Cassia gum
/>
< '$
Pectins $
/> )
/> ) Alfa Cyclodextrin $ 2 (
Stabilizer, Thickener
/> ) Cyclodextrin, gamma- $ & 3
( )
Functions NAME

) $$@ G $ 5
Microcrystalline Cellulose i
< '$ &5
$$@
) < '$ Powdered Cellulose 5 9 ' ii
@ $
< '$
/> ) Methyl Cellulose 5 )
@ $
Bulking agent,
@ $
Carrier, Glazing Ethyl Cellulose )? 5 %
' />
agent, Thickener

6 )
Hydroxypropyl Cellulose 5 0
< '$
< '$ Hydroxypropyl Methyl ) H
/> Cellulose 5
6 )
Methyl Ethyl Cellulose 5 )F )$
/>
$$
Sodium Carboxymethyl ) !
< '$
Cellulose 5
) @ $
/> ) Emulsifier, Ethyl Hydroxyethyl
5 G )F (
< '$ Stabilizer, Thickener Cellulose
Antioxidant,
. Emulsifier, Flour 5 )
Cross-linked
) 9: ; 8 treatment agent, 5 C ) + $ 3
Carboxymethyl Cellulose
< '$ Sequestrant, ( + $
Stabilizer
Sodium Carboxymethyl
) I !
Cellulose, Enzymatically
/> ) C ) 5 ' 5 4
Hydrolyzed (Cellulose
( 5 ' 5
Gum)
J! J! K )
Salts of Myristic, Palmitic
$$@ (! J! $
& Stearic Acids (NH4, Ca, ( i
< '$ * *$ , '?
K, Na)
* $ ?
$$@ Salts of Oleic Acid (Ca, K, J! $ J! )K
( ii
< '$ Na) * ? , ' (!
6 @ Mono- and Diglycerides of 7 ) ' &
(
< '$ Fatty Acid - G , '?
( )
Functions NAME

Emulsifier,
< '$ Acetic and Fatty Acid , ' & $
Sequestrant, (%a
-$ ) Esters of Glycerol L G , 'M * +
Stabilizer

Lactic and Fatty Acid ,' & $


. (%b
Esters of Glycerol - G , 'M * $
Antioxidant,
. Emulsifier, Flour
Citric and Fatty Acid * $ , ' $
) 9: ; 8 treatment agent, (%c
Esters of Glycerol & - G , '?
< '$ Sequestrant;
Stabilizer
-. ' !/
$$@ Sodium Carbonate ! i
6
-. ' !/ !
Sodium Hydrogen
$$@ )- & ? ii
Carbonate
@ (!
-. ' !/
$$@ Sodium Sesquicarbonate ! iii
@
-. ' !/
Potassium Carbonate ! $ i
)
-. ' !/ Potassium Hydrogen - & ! $
ii
) Carbonate (! $ $ )
-. ' !/ Acidity regulator,
Ammonium Carbonate ! ? 0i
@ Raising agent

-. ' !/ Acidity regulator, Ammonium Hydrogen - & G!


0ii
@ Raising agent Carbonate (! )
Magnesium Carbonate ! 6 i

Magnesium hydroxide
! 6 G ii
carbonate

-. ' !/ Hydrochloric Acid * ? , ' (


-N '
Potassium Chloride ! $ 3
/> &
/> ) Firming agent,
Calcium Chloride ! 4
- E$ Stabilizer, Thickener
Flour treatment
9: ; 8 Ammonium Chloride ! ?
agent
Colour retention
agent, Firming Magnesium Chloride ! 6
agent, Stabilizer
( ) b
Functions NAME

-. ' !/ Sodium Sulphate ! $ i

! $
-. ' !/ Sodium hydrogen sulfate (ii)
- & ?
-. ' !/ Potassium Sulphates ! $ $ i

! $ $
-. ' !/ Potassium hydrogen (ii)
- & ?
sulfate

Firming agent, Flour


9: ; 8 treatment
Calcium Sulphate ! $
) - E$ agent,Sequestrant,
Stabilizer

-N ' Magnesium sulfate ! 6 $ 3

-. ' !/ Sodium Hydroxide ! %

-. ' !/ Potassium Hydroxide ! $ %


-. ' !/ Acidity regulator,
Calcium Hydroxide ! %
- E$ Firming agent

-. ' !/ Acidity regulator Ammonium Hydroxide ! %(


-. ' !/
Magnesium Hydroxide ! 6 %3
$$ @
Acidity regulator,
-. ' !/
Flour treatment Calcium Oxide ! %4
9: ; 8
agent

$$@ Magnesium Oxide ! 6 0

Silicon Dioxide 6) )
$$@
(Amorphous) ( $

$$@ Anticaking agent Calcium Silicate ! %


Magnesium Silicate
$$@ ( .' ) ! 6 0i
(Synthetic)
$$@
Talc *$ 0iii
/> @ $
Acidity regulator,
-. ' !/
Raising agent, Glucono Delta-Lactone $= $ & (
@
Sequestrant

/> ) Sodium Gluconate ! & (

-. ' !/ Potassium Gluconate ! $ & ((


Acidity regulator,
-. ' !/
Firming agent, Calcium Gluconate ! & (3
- E$
Sequestrant
c ( )
Functions NAME

-. ' !/
Magnesium Gluconate ! 6 & 3
-N '
-N ' Flavour enhancer Glutamic acid, L(+)- (L+)*$ &, ' %

-N ' Monosodium Glutamate ! ' & %

-N ' Monopotassium Glutamate ! $ ' & %%


! 7 ) $ &
-N ' Flavour enhancer Calcium di-L-glutamate %0
L
Monoammonium L- ! ? ' $ &
-N ' %
Glutamate L-
Magnesium Glutamate, 7 ) $ & L-
-N ' %
Dl-L- ! 6
-N ' Flavour enhancer Guanylic 5 Acid * &, ' %
7 ) &
-N ' Flavour enhancer Dipotassium, 5- Guanylate %(
!
Di-potassium, 5-
-N ' Flavour enhancer ! $ 7 ) & %3
Guanylate

-N ' Flavour enhancer Calcium, 5- Guanylate ! & %4

!8" < Inosinic Acid 5- * ,' 0


7 )
-N ' Flavour enhancer Dipotassium, 5- Inosinate 0
!
-N ' Potassium 5- Inosinate ! $ 0%

-N ' Flavour enhancer Calcium, 5- Inosinate ! 5 00


Calcium, 5-
-N ' Flavour enhancer ! $ 0
Ribonucleotides

Dipotassium, 5- 7 ) $
-N ' Flavour enhancer 0
Ribonucleotides !
-7 8$ 5 6 Nitrogen & $ 4
.
Nitrous Oxide 5 $ 4 %
-7 8$ 5 P 6
-7 8$ 5 6 Propane 4
' / >$
Isomaltitol 5 4 0
@ $
' -N ' Thaumatin $ ) 4 (

' Polyglycitol Syrup $ & < B 4


< '$
Maltitol $$ 4 i
' )
Maltitol Syrup $$ < B 4 ii
( ) f
Functions NAME

Lactitol $$ = 4
< '$
6 Xylitol $ 5 4 (
/> )
-N ' Flavour enhancer,
' <" Humectant, Erythritol $ ) 4 3
Sweetener

Flour treatment alpha-Amylase from ;$ ) 5 2? !5


9: ; 8 i
agent Aspergillus oryzae var. ( 5 I& "
alpha-Amylase from
Flour treatment ;$ ) 5 2? !5
9: ; 8 Bacillus ii
agent (I ) $ I
stearothermophilus
alpha-Amylase from
;$ ) 5 2? !5
Flour treatment Bacillus megaterium
9: ; 8 ( ! $& I $ iv
agent expressed in Bacillus
I$ I - '
subtilis
alpha-Amylase from
Flour treatment ;$ ) 5 2? !5
9: ; 8 Bacillus subtilis Flour iii
agent ( I$ I $
treatment
alpha-Amylase from
Bacillus ;$ ) 5 2? !5
Flour treatment
9: ; 8 stearothermophilus (I ) $ I v
agent
expressed in Bacillus I$ I - '
subtilis

alpha-Amylase from 5 2? !5
Flour treatment
9: ; 8 Bacillus licheniformis (I $ I ;$ ) vi
agent
(Carbohydrase) (5 G )
) -N '
@ 9: ; 8
& )5$ !5
$$ Protease i
( &
) < '$
@ $
-N ' Papain !5 ii

Flavour enhancer,
' 9: ; 8
Flour treatment Bromelain iii
) -N
agent, Stabilizer

. Antioxidant Glucose oxidase 5 5 &!5 %

)5 5
-N ' Lipase (Animal Sources)
(- '
g ( )
Functions NAME

) />
Polydextroses (5 $ %
@ $
Insoluble
-/ ' ) 2
Polyvinylpyrrolidone ( in % %
( <7 Q 6)
soluble)

Glazing agent Pullulan % = %


< '$ Emulsifier,
Dextrins, roasted starch R' B $
/> ) Stabilizer, Thickener
< '$ Emulsifier,