You are on page 1of 4

október 2017

7. 10. | 8.00 – 14.00 | Farmársky jarmok
Hviezdova ulica | Hosťom jarmoku bude aj Vlasta Mudríková.

„„ DIVADLO 24. 11. | 19.00 | Na skle 22. 10. | 18.00 | Mobilis „„ NEDAJTE SI UJSŤ
maľované Saxophonquartett
5. 10. | 18.30 | Nikto nie je MS ŠPORTOVÁ HALA | Legendárny muzikál GALÉRIA VÁŽKA | Koncert saxofónového 7. 10. | 8.00 – 14.00 |
dokonalý v réžii a choreografii Jána Ďurovčíka. Hra- kvarteta. Farmársky jarmok
jú Janko Slezák, Marta Sládečková, Zuzana 25. 10. | 20.00 | Korben Dallas
Tlučková, Katarína Hasprová, Ivan Vojtek, KLUB LÚČ | Na  Radio_Head Awards 2013
Pavol Topoľský, Karol Čálik, Roman Féder získali ceny za  najlepší album, singel
a ďalší. (Otec) a  najlepšiu koncertnú kapelu. Ich
najnovším albumom je Stredovek (2017).
„„ KONCERTY 28. 10. | 21.00 | Swanbride
6. 10. | 22.00 | Breaking soundz
KLUB LÚČ | DNB event. Wychi + Twist +

KINO HVIEZDA Otvorenie sezóny Mest-
| Eplton + Guest.
ského divadla Trenčín. Premiéra búrlivej 7. 10. | 16.00 | Z našej kuchyne
komédie s  podtitulom Pobozkaj tetušku KINO HVIEZDA | Koncert DFS Kornička
Myrtle alebo Tato je teta. Hrajú: Karol Čá- z Trenčína.
lik, Štefan Richtárech, Zuzana Mišáková,
Diana Minarovičová. Réžia: Matúš Bachy- 7. 10. | 21.00 | Nvmeri
nec. KLUB LÚČ | Nvmeri vyrážajú na Tour de ♣
aj s čerstvým vinylom I don´t think so. KLUB LÚČ | Kombinujú rock‘n‘roll, post-
8. 10. | 18.30 | Nikto nie je -punk aj new wave. Na  scéne sú od  roku
dokonalý 13. 10. | 19.00 | Hudba bez
hraníc 2007, vydali 4 albumy, piaty album s náz­
KINO HVIEZDA | Repríza búrlivej komédie
EVANJELICKÝ KOSTOL | Spoločný koncert vom Timelines vydali v máji 2017. HVIEZDOVÁ ULICA | Nenechajte si ujsť
v podaní Mestského divadla Trenčín. posledný tohtoročný farmársky jar-
Suldal Kammerorkester Sand (Nórsko) 29. 10. | 18.00 | Peter Nágel
11. 10. | 19.00 | Europeana a Komorného orchestra mesta Trenčín. GMAB | Klavírny recitál. mok a príďte si nakúpiť sezónne ovocie
– stručné dejiny 20. storočia a  zeleninu, syry, prírodnú kozmetiku,
13. 10 | 19.00 | Xindl X 31. 10. | 21.00 | Face2bass farmárske produkty aj výrobky z  prú-
PIANO KLUB | Halloween Party tia. Ochutnať môžete podplamenníky
KLUB LÚČ | Dj párty pod taktovkou tren- z  pece aj burčiak. O  10.00 zahrá ob-
13. 10. | 19.00 | Koncert
čianskej hudobnej crew. ľúbená trečianska dychovka Textilan-
hardcorových kapiel
KLUB LÚČ | Tlak v tlaku, Municia Suppres- 5. 11. | 18.00 | František ka, o  11.00 sa predstaví známa ky-
Novotný – husle (ČR), Mária sucká heligonkárka Vlasta Mudríková,
ser, Mental Tension, Landless o 12.00 príde trenčianska bluegrassová
14. 10. | 20.00 | Už jsme doma Heinzová – klavír
GMAB | Husľový koncert.
skupina Tieň a o 13.00 program zakon-
KLUB LÚČ | Koncert legendárnych Už jsme čí OuKeY – coutry revival plný známych
doma v spoločnosti trenčianskych Fishface česko-slovenských hitov.
PK DIVADELNÁ SCÉNA | Trenčianske divadlo a ich hostí Rust2dust a Mind the gap. „„ PRE DETI 7. 10. | 16.00 | Prechádzka
Dogma (ex Kolomaž) uvádza dramatizá- 15. 10. | 18.00 | Zbor Adoremus mestom so sprievodcom:
ciu svetoznámej knihy Patrika Ouředníka denne |Brick by Brick – zábava
EVANJELICKÝ KOSTOL | Koncert speváckeho s Legom Rehoľné rády v Trenčíne
„Europeana aneb stručné dějiny dvacáte-
ho věku“. zboru. KREATIVO | Kreatívno-vzdelávacie cen-
19. 10. | 18.00 | ONA a ON trum. Lego kurzy pre deti od  4 do  11
28. 10. | 19.00 | Čecháčci r., ale aj voľné hodiny na  hru s  kocka-
a Čoboláci tour – Richard Müller a Adela
Vinczeová mi Lego pre deti s  rodičmi i  bez rodi-
KINO HVIEZDA | Pavol Seriš a  Filip Teller
MS ŠPORTOVÁ HALA | Dve nezameniteľné čov. Viac na  www.kreativotn.sk alebo
v autorskej komédii na pomedzí stand-up 0918 883 505.
comedy a  divadla rozoberajú vzťahy Če- osobnosti na jednej scéne. Koncert Richar-
chov a Slovákov. da Müllera, na ktorom sa vďaka Adele do- pondelok, streda a piatok |
zviete viac, ako kedykoľvek predtým. Tanečná škola Aura dance
30. 10. | 19.00 | Navždy alebo KC AKTIVITY | Moderný tanec pre deti od 5
Nikdy 20. 10. | 21.00 | Shilpa Ray
do 15 r. Info 0908 731 125. KIC | Rehoľné rády výrazne ovplyvňo-
(USA)
W W W. L A K O M I K A . S K | FA C E B O O K . C O M / L A K O M I K A
KLUB LÚČ | Koncert speváčky, ktorá hráva pondelok – piatok | 9.15, 10.30, vali a  pozitívne vplývali na  rozvoj ži-
v skupine Nica Cavea. 16.15, 17.30 | Tancujúce tigríky vota v  meste. Rehoľníci sa venovali
KDaM TIGRÍKY | Tanečno-animačný kurz pre výchove detí aj dospelých, zakladali
21. 10. | 20.00 | Okthober Fest deti vo veku 1,5 – 6 rokov. Info a prihlášky: školy, podporovali rozvoj kultúry, pô-
Koncert kapiel Dawn Ray´d
M I C H A L S K Á 5 , 8 1 0 0 1 B R AT I S L AVA
KLUB LÚČ |
www.tancujucetigriky.sk a 0903 783 724. sobili v  zdravotníctve aj v  sociálnych
(UK), See you in Hell (CZ), Láje (CZ), L´A- službách. Čo sa nachádzalo na  mies-
nima Libera (CZ), Rozpor (SK), Samorast pondelok | 16.00 – 17.00 | streda te parkoviska na  Námestí sv. Anny?
(SK), Proti Srsti (SK), Right to Kill (SK), | 16.00 – 18.00 | Tanečná škola Odkiaľ pochádza baránok v  trenčian-
Alea Iacta Est (SK), Zozoo (SK). Goonies skom erbe? Kto podporoval vzdeláva-
KC AKTIVITY | Moderný tanec pre deti od 3 nie dievčat?
KINO HVIEZDA Čierna komédia o  láske,
| 21. 10. | 21.00 | Pil C r. Info 0915 101 051.
z ktorej by sa jeden zbláznil. Hrajú: Zuzana PIANO KLUB |
Vačková, Elena Podzámska, Marcel Nemec.
22. 10. | 14.30 | Okolo Trenčína
POSÁDKOVÝ KLUB | Festival dychových hu-
dieb.
2 | KAM kam v trenčíne číslo 10 | ročník XIX

„„ NEDAJTE SI UJSŤ pondelok, utorok, štvrtok |
16.30 – 18.00 | Karate klub
28. 10. | 15.00 – 18.00 |
Na ľudovú notu
2. – 31. 10. | Jozef Branecký
a Trenčín
4. 11. | 16.00 | Prechádzka Ekonóm OC LAUGARICIO | Tvorivé dielničky pre deti. VKMR JASELSKÁ | Tematická výstavka pub-
mestom so sprievodcom: KC AKTIVITY | Info 0911 603 068. V rámci tvorivých aktivít si vyrobíme tam- likácií z fondu knižnice zameraná na život,
Vedecké osobnosti – M. Hell, burínku, veselú ovečku a vykúzlime obráz- tvorbu, pedagogickú a  osvetovú činnosť
utorok | 10.00 – 11.00 | Tvorenie ky zvieratiek z prírodného materiálu.
J. Komorovský J. Braneckého pri príležitosti 100. výročia
pre najmenších jeho príchodu do Trenčína.
KIC | S mestom Trenčín sú spojené via- KC AKTIVITY | Deti od  2 r. v  sprievo- 29. 10. | 16.00 | Detský
ceré významné osobnosti z  oblasti de dospeláka si vyskúšajú rôzne tvori- divadelný klub: Osmijanko 9. – 31. 10. | Moje vyšívanie
vedy. Vynálezca, astronóm, matema- vo-hravé aktivity. Info 0918  561  320, CENTRUM SENIOROV | Výstava výšiviek –
tik, jezuitský učenec a fyzik svetového mirka@kcaktivity.sk. Elena Fabiánová.
významu Maximilián Hell absolvoval
noviciát u  jezuitov v  Trenčíne. Rodák utorok | 15.00 – 16.30 | Klub 11. 10. – 3. 11. | Prečo nebrať
z Trenčína Ján Komorovský je zaklada- keramikárov drogy
teľom slovenskej religionistiky a prvé- KC AKTIVITY | Pre deti a mládež od 5 r. s vý- TSK | Autorská výstava mladého výtvarní-
ho religionistického časopisu na  Slo- učbou základnej práce s  hlinou, glazúrou ka Martina Šika z Trenčína spojená s výsta-
vensku. Prečo Maximilián Hell cestoval a  inými netradičnými materiálmi. Info vou prác klientov resocializačného zaria-
za  polárny kruh? Kto mal viac ako 20 0918 561 320, mirka@kcaktivity.sk. denia Provital.
súrodencov? Čo spája kráľa Mateja Kor- utorok, štvrtok | 16.00 – 20.00 | 13., 14. 10. | Jahrada 2017
vína so svadbou starých Slovanov? Korzo dance PK DIVADELNÁ SCÉNA Scénické čítanie
| EXPO CENTER | 8. ročník výstavy ovocia, po-
18.11. | 16.00 – 22.00 | Noc KC AKTIVITY | Tanečná škola moderného o  nerozlučnom kamarátstve Osmijanka trieb pre záhradkárov a včelárov a farmár-
divadiel tanca SZUŠ Trenčín pre deti a mládež od 3 a Osmidunča. skych produktov.
do 20 r. Info 0903 793 557. 13., 14. 10. | Senior expo 2017
streda | 10.00 – 11.00 | „„ VÝSTAVY EXPO CENTER | 6. ročník výstavy potrieb pre
seniorov.
Keramické patlámo
KC AKTIVITY | Pre deti od 2 rokov v sprievo-
do 6. 10. | Výtvarný salón ZPMP
13., 14. 10. | Zdravie & harmónia
de jedného z rodičov. Info 0918 561 320, 2017
2017
mirka@kcaktivity.sk. OC LAUGARICIO 22. ročník súťažnej pre-
|
EXPO CENTER | 4. ročník výstavy zameranej
hliadky výtvarných prác ľudí s mentálnym
piatok | 16.00 – 19.00 | Skauting postihnutím. na zdravý a harmonický spôsob života.
na Juhu 13. – 31. 10. | WHAT?!
S  divadlom do  neko- Schôdzky detí a  mláde- do 6. 10. | Výstava obrazov
KINO HVIEZDA | KC AKTIVITY | MESTSKÁ VEŽA | Mesto Trenčín a autor vás
nečna – je motto ôsmeho ročníka noci že 32. skautského zboru. Info R. Kopecká Slovensko – očami ruských pozývajú na  výstavu: Alexander Salviany
otvorených divadiel, kultúrnych cen- 0908 683 393 romcako@gmail.com. výtvarníkov (maľba, akryl). Vernisáž 13. 10. o  17.00
tier, predstavení a výnimočných zážit- TSK | Výstava obrazov 21 ruských výtvar- hod.
piatok | 17.30 – 18.15 | 4 šikovné níkov.
kov. Tento rok je do  projektu zapoje-
ných 19 slovenských miest, medzi nimi pršteky 26. 10. – 26. 11. | Zuzana Čáni
KDaM TIGRÍKY Tvorivý klub pre deti
| do 8. 10. | Súhry – „Bábiky“
aj Trenčín. V kine Hviezda sa predstaví MESTSKÁ VEŽA | Vystavujú študenti a peda-
domáce Divadlo 21 z  Opatovej s  hrou vo veku 4 – 6 rokov. Info a  prihlášky GALÉRIA VÁŽKA | Výstava obrazov. Vernisáž
www.tancujucetigriky.sk a 0903 783 724. gógovia odboru dizajn exteriéru. 26. 10. o 17.00.
To ste vy, pán Taner?, novodubnický di-
vadelný súbor Bebčina s komédiou Len 14. 10. | 10.00 – 18.00 | Detský do 14. 10. | Michálek – Neštický
tak... pre radosť a  Pavol Seriš v  one-
-man show Na  ostro! Malí diváci sa
festival športu a zdravia – Lubina
SYNAGÓGA |Výstava obrazov česko-slo- „„ PRE SENIOROV
MAX TRENČÍN | Športový a zábavný deň pre
môžu tešiť na veselú klauniádu z diel- všetky deti. Športová rozvička s futbalista- venských výtvarníkov. streda | 8.00 – 9.30 | Babi, pošli
ne Teatr Komika. Nebudú chýbať zau- mi AS Trenčín, kúzelník Peťo Šesták a jeho do 22. 10. | Eva Gabor Čankyová mi to mejlom
jímavé sprievodné aktivity – workshop magická show, poďme variť hravo a zdra- – Len tak... VKMR JASELSKÁ | Bezplatná inštruktáž
s  klaunom Adynom, tvorivé dielne vo, Mr. Bubble a  jeho bublinková show, GALÉRIA VÁŽKA | Výber z tvorby. na  zvládnutie základov PC a  komuniká-
s  výrobou vlastných originálnych pe- športový pokec so športovcami, Zuzana cie prostredníctvom e-mailu pre senio-
čiatok a  veselé fotenie za  šašovskou Haasová a Cirkus Romána. do 30. 10. | Umenie spája – rov. Účasť treba vopred nahlásiť. Kontakt:
fotostenou. Podrobný program nájdete Priateľstvo bez hraníc 032/ 7708314.
15. 10. | 16.00 | Detský POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava obrazov a tex-
v  budúcom vydaní INFO a  programo- streda | 15.00 | DIA mapa
vých plagátoch. divadelný klub: O diviačikovi tilnej tvorby.
CENTRUM SENIOROV |
do 30. 10. | Čiernobiele
spomienky 11. 10. | 13.30 | Akadémia
„„ KINO POSÁDKOVÝ KLUB | Výstava fotografií. tretieho veku
KC STRED | Program: Šedý a  zelený zá-
CINEMAX do 31. 10. | Miroslav Gregor kal, liečba. Island – iná planéta. 35 ro-
od 5. 10. | Blade runner 2049 – obrazy kov geriatrického oddelenia FN v  Trenčí-
SAVANNA CAFÉ | ne. Mesiac úcty k starším ľuďom, kultúrny
do 2. 11. | Ľuboš Feranec: Duch program.
okolia 11., 25. 10. | 15.00 – 17.00 | Klub
KLUB LÚČ |Predstavenie hrané klasickými BUDOVA NOE | Séria krajinárskych diel sú- JDS č. 30
marionetami je vhodné pre deti od  3 ro- časného umelca najmladšej generácie, KC AKTIVITY |Stretnutie členov klubu dô-
kov, marionety však svojimi ladnými po- ktoré prekračujú zaužívané hranice tohto chodcov. Vedie Zdenka Buryová.
hybmi nasýtia aj oko dospelého diváka. námetu. Ateliér je sprístupnený v pracov-
né dni od 10 00 do 17 00. V prípade záuj- 19. 10. | 15.00 | Mesiac úcty
Uvádza Divadlo Morgonrock.
mu návštevy kontaktujte č. 0948 602 616. k starším
20. 10. | 17.00 | Paci Pac – POSÁDKOVÝ KLUB | Spoločenské stretnutie
Po  tridsiatich rokoch od  prvého filmu Pesničková Encyklopédia do 12. 11. | Ilona Németh / seniorov.
prichádza nový blade runner menom KINO HVIEZDA | Medzi najmenšími patria Gabriela Zigová.
Spoločná výstava známej sloven- 26. 10. | 15.00 | Skleróza
K  (Ryan Gosling), aby odhalil tajom- k najobľúbenejším interpretom. GMAB |
stvo, ktoré môže uvrhnúť zvyšky spo- skej umelkyne Ilony Németh a absolvent- multiplex
23. 10. | 10.00 | Hľadáme ky jej ateliéru na  VŠVU Gabriely Zigovej. CENTRUM SENIOROV | Klub Trenčín.
ločnosti do  chaosu. Jeho pátranie ho
privedie až k  bývalému blade runne- stratenú rozprávku Výstava predstaví staršiu tvorbu autoriek
Deti a  rodičia spoloč-
rovi (Harrison Ford), ktorý bol tridsať
rokov nezvestný.
VEREJNÁ KNIŽNICA |
ne čítajú v knižnici na Hasičskej, v poboč-
i úplne nové diela vytvorené špeciálne pre
konkrétny priestor.
„„ CVIČENIE
ke na Juhu, na Dlhých Honoch a v pobočke pondelok | 17.00 – 20.00 |
od 5. 10. | O tele a duši Kubrá. 2. – 31. 10. | Od prvokov
Maďarský film. Nekonvenčná love sto- po človeka – Ondrej Sulo, ml. Tai-chi
ry dvoch odlišne zmrzačených ľudí: 27. 10. | 16.30 – 18.30 | Rodinný POSÁDKOVÝ KLUB | Filatelistická výstava. KC STRED |
starnúceho finančného riaditeľa bitún- karneval Tekvičková slávnosť pondelok | 17.15 – 19.15 | SM
POSÁDKOVÝ KLUB | Vstup v  karnevalových 2. – 31. 10. | Osmijankova
ku a mladej uzavretej kvalitárky mäsa. system
Hlavná cena Zlatý medveď na Berlinale maskách zadarmo. literárna záhrada | Na  regeneráciu chrbtice
Tematická výstava. Účasť
VKMR HASIČKÁ | KC AKTIVITY
2017. a  odstránenie bolestí a  problémov s  po-
treba vopred nahlásiť: deti@vkmr.sk,
032/7460715. hybovým aparátom. Marcela Holodová
0905 705 431.
3. október 2017 kam v trenčíne KAM | 3

pondelok | 17.30 – 18.30 | Zumba r, cvičenie na Fit loptách pre deti od 5 me- 17. 10. | 18.00 | Choices: Ako sa
KC KUBRÁ | Prihlasovanie na 0903 949 966. siacov. Novinka: Balet s  profesionálnou spriateliť s hnevom? „„ KINO
pondelok | 18.15 – 19.30 | lektorkou pre deti vo veku 4 – 9 r. Ženy KLUB LÚČ |So Soňou Pekarovičovou, špe- od 5. 10. | Tá, ktorá odišla
– skupinové cvičenia step, Tabata, body ciálnou pedagogičkou z  CentrumDys Dráma filipínskeho režiséra L. Diaza je
Kruhový tréning work, Port de Bras. Kontakt: 0903 449 732.
KC AKTIVITY | Súbor cvikov odcvičených je- v Novom Meste nad Váhom, a Mirom Zá- prenikavou štúdiou o  priepasti medzi
den po druhom s využitím fitness náčinia. humenským, klinickým psychológom chudobnými a bohatými, medzi minu-
Precvičenie všetkých partií tela. „„ PREDNÁŠKY z ambulancie pre deti a mládež v Trenčíne. losťou a  prítomnosťou. Film ocenený
Zlatým levom na  benátskom festivale
pondelok | 19.00 – 20.00 | 17. 10. | 19.30 | Afrika na Pionieri
5. 10. | 15.00 | Pocta poetke 2016.
štvrtok | 17.20 – 18.20 | Strong KINO HVIEZDA | Video, slide show a rozprá-
Márii Janke Jablonskej vanie banskobystického cestovateľa Ma- od 5. 10. | Esá z pralesa
by Zumba VKMR HASIČSKÁ | Pozvánka do Literárneho
KD OPATOVÁ | Intenzívny tréning kombinu- reka Slobodníka z  cesty naprieč Afrikou Francúzsky animovaný dobrodružný
klubu Omega v Trenčíne na  stretnutie so na Jawách Pionier. rodinný film. Mauric vyzerá síce ako
je posilňovacie cvičenia s váhou vlastného spisovateľkou, poetkou, slovenčinárkou pri
tela. Synchronizované s motivačnou hud- obyčajný tučniak, ale vo vnútri jeho
príležitosti jej životného jubilea. Hudobný 19. 10. | 16.00 | Boj hrude bije statočné srdce tigra.
bou. (0903 94 99 66, zumba-trencin.sk.) hosť: 3D band. Podujatie je organizované za autonómiu Slovenska za 1.
pondelok | 19.15 – 20.15 | v spolupráci s MO MS v Trenčíne, KO Spolku ČSR od 5. 10. | Hora medzi nami
Cvičenie pre zdravie a radosť slovenských spisovateľov v  Trenčíne a  KO POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Miroslav Bul-
KC AKTIVITY |Naťahovací a  zahrievací či- Únie žien Slovenska v Trenčíne. ko.
-kung, osem kusov brokátov a  24 foriem 5. 10. | 16.00 | Vytvorenie 19. 10. | 16.00 | V našej obci
tai-chi s Martou. Info 0903 440 503. jednotiek SS, ich účel všetci pijú
pondelok | 19.30 – 20.30 | streda a použitie v operáciách VKMR HASIČSKÁ | Diskusia na podporu du-
| 19.30 – 20.30 | piatok | 19.00 – 2. svetovej vojny ševného zdravia. Diskutujú: MUDr. M. Bul-
20.00 | Cvičenie pre ženy POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša P. Mucha. ková, Mgr.  M. Drozdová. Podujatie je or-
KC AKTIVITY | Posilňovacie cviky v  in- 5. 10. | 18.00 – 19.30 | Kde sa ganizované v  spolupráci s  OZ Ars Vivendi
tervalovom cvičení s  fázami odpočin- berie to, čo (si) užívame – umenie žiť.
ku. Vysoký energetický výdaj, zlepšenie Americká dráma. Dvaja náhodní spolu-
20. 10. | 17.00 | Marek Gunda cestujúci (Kate Winslet a Idris Elba) sa
ohybnosti a  schopnosti koordinácie. Info
0903 793 557. „Bicyklovanie Andami s malým lietadlom zrútia uprostred za-
a Amazónom Ekvádoru“ snežených hôr.
utorok | 16.45 – 17.45 | GALÉRIA VÁŽKA |
Zdravotný pilates od 12. 10. | Snehuliak
KC AKTIVITY Vhodný pre začiatočníkov
| 21. 10. | 8.00 – 12.30 | Britská kriminálna dráma. Adaptácia
a ľudí s bolesťami chrbta. Veronica – klub zberateľov svetového bestselleru Jo Nesboa.
utorok | 17.50 – 18.50 | štvrtok | a pestovateľov liečivých od 19.10. | My little pony vo
18.00 – 19.00 | Cvičenie pilates rastlín filme
KC AKTIVITY | Stretnutie členov klubu, Americko-kanadská rodinná komédia
pokročilí VOICES |S  novinárkou Magdalénou Va- prednášky, výmena skúseností. predstavuje šesticu obľúbených fareb-
KC AKTIVITY | culčiakovou zájdeme cez príbehy a  foto- ných koníkov, ktorých na veľkom plát-
utorok | 19.00 – 20.00 | Dance grafie do  Indonézie, Mexika, Kolumbie, 21. 10. | 9.00 – 13.00 |
ne čaká najzaujímavejšie a  najkrajšie
aerobik
Indie a  Kambodže. Zistíme, že obchodo- Kváskovanie s Naty Žurekovou dobrodružstvo všetkých čias.
KC STRED |
vanie môže byť etické a  môže prispieť KC AKTIVITY | Informácie a  prihlasovanie
k  pozitívnej zmene. Vstup voľný. Viac 0911 644 990. od 26. 10. | Bajkeri
utorok | 19.00 – 20.15 | Joga na www.voices.sk.
KC AKTIVITY |Cvičenie otvorené voči všet- 21. 10. | 9.30 – 16.30 | Škola
9. 10. | 16.00 | Beseda intuície
kým, bez ohľadu na vek a fyzickú kondíciu.
Vhodné aj pre začiatočníkov. Info a prihla- k aktuálnym otázkam KC AKTIVITY | Nový koncept alterna-
sovanie Alena Spurná 0903 271 444. záhradkárov tívneho vzdelávania detí a  teenage-
POSÁDKOVÝ KLUB | Prednáša Cyril Boldiš. rov v  oblasti rozvoja pravej hemisféry,
streda | 10.00 – 11.00 | Cvičenie
10. 10. | 18.00 – 19.30 | Digitálna intuície a  vedomej tvorby života. Info
v nosičoch pelachova@3balance.sk, 0915 850 251.
KC STRED | Basic aerobik zameraný na pre- garáž a online marketing
VOICES | Inšpiratívne rozprávanie Petra
cvičenie hlavných svalových skupín pre 23. 10. | 19.00 | Noc prísne
maminy s deťmi v ergo nosičoch. Jakuša o  online marketingu a  bezplat- zakázaných filmov
nom programe Digitálna garáž plné uži- Česká komédia. Hrajú Hana Vagnero-
streda | 18.00 – 19.00 | Body KLUB LÚČ Nocou zakázaných filmov vás
|
vá, Adam Mišík, Jan Komínek, Celeste
točných informácií a  trendov. Vstup voľ- prevedie šéfredaktor portálu kinema.sk
work ný, vzhľadom na  obmedzenú kapacitu Buckingham, Tomáš Matonoha a ďalší.
KC AKTIVITY | Prvky dance aerobiku s posil- Peter Konečný.
však odporúčame vopred sa registrovať 17. 10. | 19.50 | Carmen
ňovaním a strečingom. Info a prihlasova- na www.voices.sk. 23. 10. | 18.00 – 19.00 | Oli z Ríma – ARTMAX OPERA
nie 0903 772 157, 0907 673 887. Džupinková zblízka Prenos záznamu populárnej opery
11. 10. | 15.00 | Beseda s pilotom
streda | 18.15 – 19.15 | Fit lopty vrtuľníkov mjr. v. v. Jánom VOICES | Stretnutie s moderátorkou Rádia Georga Bizeta z  Caracallových kúpe-
a bodywork Expres o  tom, ako vznikajú dobré rozhla- ľov v Ríme. V naštudovaní argentínskej
Šulíkom
KC AKTIVITY | Pri cvičení sa pracuje hlavne sové reportáže a  akých ľudí vďaka nim režisérky Valentiny Carrasco, pod diri-
POSÁDKOVÝ KLUB |
s váhou vlastného tela. Info a prihlasova- stretla. Vstup na  podujatie je voľný. Viac gentskou taktovkou Jesúsa Lópeza-Co-
nie 0948 855 870. 11. 10. | 16.30 | Branecký na www.voices.sk. bosa a Jordiho BernAcera sa predstavia
a Trenčín: 100 rokov vzťahu dve najoceňovanejšie umelkyne sveta
streda | 18.30 – 19.30 | Zumba 25. 10. | 18.00 – 19.00 | Čo píše
VKMR HASIČSKÁ | Prednáška Vojtecha Bra- Bel Canto – Veronica Simeoni a  Rosa
KC AKTIVITY | Prihlasovanie 0903 949 966. benca o  životných medzníkoch niekdaj- a číta Peter Balko Feola.
streda | 19.00 – 20.00 | Joga šieho rektora kláštora piaristov v Trenčíne, VOICES | Stretnutie s uznávaným spisova-
teľom a dramaturgom relácie RTVS Ume- 27. 10. | 20.00 | Selský rozum
KC STRED | spisovateľa, bádateľa, publicistu a propa-
gátora Jozefa Braneckého (1882 – 1962). nie. Napísal úspešný román Vtedy v  Lo- Film o  kontroverznom politikovi, šé-
štvrtok | 19.00 – 20.00 | Aerobik šonci, je spoluautorom filmu Kandidát fovi hnutia ANO a  bývalom ministrovi
Podujatie organizované v spolupráci s Klu-
pre ženy bom starých Trenčanov MO MS v Trenčíne. a  spoluorganizátorom festivalu Medzi- financií Českej republiky Andrejovi Ba-
KC STRED | hmla. Vstup voľný. Viac na www.voices.sk. bišovi.
17. 10. | 16.30 | Mengeleho
štvrtok | 19.00 – 20.00 | 25. 10. | 16.30 | Vietnam,
dievča
Cvičenie pilates začiatočníci VKMR HASIČSKÁ | Beseda s  televíznou Kambodža, Hongkong
a mierne pokročilí
KC AKTIVITY | Info a prihlasovanie Marcela
a rozhlasovou reportérkou a spisovateľkou VKMR HASIČSKÁ | Beseda s  trenčianskou „„ ŠPORT
Veronikou Homolovou Tóthovou, spojená cestovateľkou Antoniou Dvoranovou o po-
Holodová, 0905 705 431. s  prezentáciou jej knihy. Skutočný príbeh tulkách svetom na  vlastnú päsť spojená 7. 10. | 11.00 | COP Trenčín
piatok | 18.30 – 20.00 | Zumba Slovenky, ktorá prežila štyri koncentračné s  prezentáciou fotografií a  zážitkov z  jej – Trnava
tábory. Premietanie dokumentu o ľuďoch, putovania po juhovýchodnej Ázii. ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži.
KC STRED |
ktorí prežili nacistické alebo komunistické 30. 10. | 18.00 | Progresívne 7. 10. | 13.00 | COP Trenčín
1. – 31. 10. | Centrum pohybu väzenie.
a tanca Slovensko – Trnava
Diskusia o  vnútropolitických ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži.
MS ŠPORTOVÁ HALA Deti: tanečný klub
| KLUB LÚČ |
Bambula – nábor nových členov od 1 do 5 udalostiach.
4 | KAM kam v trenčíne číslo 10 | ročník XIX

„„ ŠPORT „„ KURZY „„ INÉ 14. 10. | 20.00 | Disko příběh
2017
7. 10. | 17.00 | COP Trenčín pondelok, streda | 15.00 | do 31. 10. | Burza kníh REŠTAURÁCIA PERLA | Retro diskotéka.
Klavírna škola VKMR JASELSKÁ | Získajte vyradenú litera- Oprášte staré disko oblečenie zo skrine
– Myjava
KC AKTIVITY | Hudobný záujmový túru z  fondu knižnice za  symbolický po- a príďte sa zabaviť s DJ Milkom.
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal extraliga platok.
muži klub M. Staňová. Info 0908  210  940 20. 10. | 18.00 | Zrod a vývoj
info@kcaktivity.sk. 4., 7., 11., 18., 21., 25. 10. | 18.00 |
8. 10. | 15.00 |
ŠK 1. FBC slovenčiny slovom a piesňou,
pondelok | 17.30 – 19.00 | Hvezdáreň v Trenčíne časy dávno minulé
Trenčín – Florko Košice
Francúzsky jazyk pokročilí GYMNÁZIUM Ľ. ŠTÚRA | Pozorovanie vesmí- EVANJELICKÝ KOSTOL | Venované literatú-
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal extraliga muži
KC AKTIVITY | Info a prihlášky na smejkal@ ru pomocou špeciálnych ďalekohľadov, re, ľudovej piesni a  hudbe. Prezentácie
14. 10. | 14.00 |
ŠK 1. FBC mail.t-com.sk. diskusie s  odborníkmi, ak bude zamrače- starých básní v  hovorenej a  zhudobnenej
Trenčín – Florko Košice né, filmy s prírodovednou tematikou. Viac forme, upravené slovenské ľudové piesne
utorok | 17.30 – 19.00 | na www.hvezdaren.tnuni.sk.
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal juniori extra- podmienia schopnosť ľahkého zapamäta-
liga Francúzsky jazyk mierne
pokročilí 7. 10. | 7.00 – 12.00 | Burza nia si dávnej histórie.
14. 10. | 17.30 | HK AS Trenčín KC AKTIVITY | Info a prihlášky na smejkal@ starožitností a Gazdovské trhy 21. 10. | 11.00 – 20.00 | Warm up
– Bánovce mail.t-com.sk. EXPO CENTER | dance – battle 2
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ženy 7. 10. | 19.00 | Folklórna veselica MAX | Hip-hopová súťaž v podzemnej ga-
utorok | 17.30 – 19.00 | Tvorivý
15. 10. | 10.00 | ŠK 1. FBC ateliér pre dospelých KAVIAREŇ ŠTEFÁNIK | V tanečnej sále Domu ráži. Porota Lady Mel a  Twister, graffi-
Trenčín – ATU Košice OC LAUGARICIO | 3. a  10. 10. Prírodné armády hrá Ľudová hudba Petra Obucha, ti Jam, rozhovor s  YouTuberom Edynom.
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal juniori extra- dekorácie s  drevenými srdiečkami, 17. tance učia folkloristi z FS Trúfalci. Game zone, Chill zone a množstvo ďalších
liga a  24. 10. Ruže z  javorových listov – ven- aktivít. Moderátor dňa Šorty.
12. – 15. 10. | Burza
15. 10. | 13.00 | HK AS Trenčín ce, kytičky, 31. 10. Vôňa lesa, prírodná KC KUBRÁ | Prechodné a zimné detské ob- 21. 10. | 16.00 | Zamykanie
– Vranov nad Topľou dekorácia. Prihlásenie na  0918  561  320 lečenie do  15 r. a  tehotenské oblečenie, nočnej oblohy 2017
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná mladšie do- mirka@kcaktivity.sk. hračky, knihy, CD, detské potreby, topánky, KYKULA | Pozorovanie v  sedle v  katastri

rastenky pondelok | 18.00 – 20.00 | Klub kočíky, bicykle, lyže. 12. 10. 9.00 – 18.00 obce Chocholná-Velčice, v  blízkosti starej
keramikárov dospelí preberanie vecí, 13. 10. 9.00 – 18.00 a 14. školy na  štátnej hranici, sa uskutoční iba
15. 10. | 15.00 | HK AS Trenčín 10. 9.00 – 12.00 predaj, 15. 10. 14.00 – v  prípade pekného počasia a  priaznivej
– Vranov nad Topľou KC AKTIVITY | Tvorivé dielne pod vedením
dobrovoľníčky Zuzany Jargašovej. Prihlá- 17.00 výdaj vecí. Počet vecí je obmedze- predpovede. Zraz o  16.00 penzión Stará
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná staršie do- ný na  40. Musia byť čisté, nepoškode- škola Kykula.
rastenky senie a informácie na info@kcaktivity.sk.
né. Záujemcovia o  predaj kontaktujte KC 21. 10. | Laugaricio cup 2017
17. 10. | 15.00 | HK AS Trenčín utorok | 19.00 – 20.00 | 0907 516 720, kckubra2@gmail.com. EXPO CENTER | Medzinárodná súťaž v spo-
– Nitra Francúzsky jazyk začiatočníci 12. 10. | 19.00 | Literárne soirée ločenských tancoch.
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná mladšie do- KC AKTIVITY | Info a prihlášky na smejkal@
KLUB LÚČ | Večer poslucháčov Katedry he- 29. 10. | 9.00 – 12.00 | Výmenné
rastenky mail.t-com.sk rectva Fakulty dramatických umení Aka- stretnutie zberateľov pivných
17. 10. | 17.00 | HK AS Trenčín štvrtok | 14.00 – 20.00 | Škola démie umení. Môže sa zapojiť ktokoľvek
z Trenčína a okolia, kto píše alebo kompo- kuriozít
– Nitra hry na gitaru a klavír
nuje. Krátke literárne texty sú doplnené POSÁDKOVÝ KLUB |
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná staršie do- KC AKTIVITY | Dušan Dobiaš a Irena Buch-
rastenky tíková. hudobnými a moderátorskými vstupmi.
18. 10. | 17.00 | COP Trenčín – 1. – 31. 10. | 18.00 – 20.00 | Kurz KONTAKTY
Stará Ľubovňa keramiky a točenie na kruhu CENTRUM SENIOROV Osvienčimská 3
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal extraliga KC AKTIVITY | 8-týždňový kurz. Práca s ke- CENTRUM PRE RODINU Farská 12
muži ramickou hlinou, jej druhy, spracovanie
a  použitie, základné modelovanie, šper- OC MAX, Gen. M. R. Štefánika 426, 032/741 92 40,
CINEMAX
21. 10. | 12.00 | ŠK 1. FBC ky, misky a iné dekoračné predmety. Info www.cine-max.sk
Trenčín – Piešťany a  prihlasovanie: mirka@kcaktivity.sk CVČ Východná, 032/743 35 02
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal dorast 0918 561 320. GALÉRIA VÁŽKA Mierové námestie 19, 0915 382 532
21. 10. | 15.00 | ŠK 1. FBC 5. 10. | 17.00 | Háčkujeme Palackého 27, 032/743 68 58, www.gmab.sk
Trenčín – Levice
GMAB Galéria M. A. Bazovského
s Beatrice – klub háčkovania 032/650 61 11
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal dorast KC AKTIVITY | Prihlásenie a  info ILYO TAEKWONDO TRENČÍN Gen. Svobodu 1, kurzy@soulart.sk, 0907493654
21. 10. | 11.00 | COP Trenčín – na 0904 315 904 alebo info@kcaktivity.sk. KC AKTIVITY Kyjevská 3183, 032/658 26 08, www.kcaktivity.sk
Nové Mesto 11. 10. | 17.30 – 20.30 | Klub KC KUBRÁ Kubranská 94
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži Patchwork Trenčín KC STRED 28. októbra, 032/652 21 36
21. 10. | 13.00 | COP Trenčín – Stretnutie členov a milovní-
KC AKTIVITY |
KC SIHOŤ Osvienčimská 3, 032/743 45 35, 0910 965 257
Nové Mesto kov patchworku.
KD OPATOVÁ Opatovská 96, ksopatova@gmail.com
ŠPORTOVÁ HALA | Volejbal 1. liga muži 17. 10. | 18.00 | Bezplatný kurz KIC Kultúrno-informačné centrum Mierové námestie 9, 32/ 6504 709, 6504 711, 6504 712 
21. 10. | 17.00 | TJ Štadión meditácie
GALÉRIA VÁŽKA | Meditácia v  každoden- KINO HVIEZDA Kniežaťa Pribinu 3, hviezda@trencin.sk, 0902 911 480
Trenčín – Dunajská Streda KLUB LÚČ Kniežaťa Pribinu 2, 0903 027 910, www.klubluc.sk
ŠPORTOVÁ HALA | Basketbal 2. liga muži
nom živote, praktické cvičenia, význam
mantier. KREATIVO Gen. M. R. Štefánika 379/19, 915 863 688
28. 10. | 11.00 | ŠK 1. FBC LAUGARICIO COMBAT CLUB Stromová 1, Trenčín, 0903 860 349
19. 10. | 17.00 – 20.00 |
Trenčín – Fbo Florpédo MASARYČKY BUSINESS CENTER Legionárska 7158/5
Rozvíjanie súcitu k sebe
Bratislava VOICES | Praktický workshop s  Andrejom MC SRDIEČKO Hviezdoslavova 6, 032/743 04 32, www.mcsrdiecko.sk
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal ženy 1. liga
Jeleníkom pre všetkých, ktorých zaují- MC SRDIEČKO Pobočka v KC Stred, Ul. 28. októbra 2, 032/743 04 32
28. 10. | 15.00 | HK AS Trenčín ma všímavejšie zaobchádzanie s  nárok- MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA Mládežnícka ul., 032/7436336
– HC Zlín mi a  sebakritikou. V  kultúre nekonečné-
ŠPORTOVÁ HALA | Hádzaná ženy ho súťaženia, porovnávania sa s druhými, OC MAX Gen. M. R. Štefánika 426
honby za dokonalosťou a perfektnými vý- PIANO KLUB Pod Sokolice 518/12, 0905 278 785
28. 10. | 18.00 | COP Trenčín
konmi môže znieť súcit k  sebe ako luxus POSÁDKOVÝ KLUB Hviezdoslavova 16, 0960 333 815
– Košice či slabosť. Viac informácií a prihlasovanie
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal extraliga muži
SAVANA CAFÉ Rastislavova 1
na www.voices.sk. SOKOLOVŇA Mládežnícka, 0910 196 456
29. 10. | ŠK 1. FBC Trenčín 21. 10. | 10.00 – 12.30 | TANEČNÉ ŠTÚDIO ANIDE www.anidestudio.sk.
– Púchov Spoznaj seba a vezmi život
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal starší žiaci TELOCVIČŇA ILYO TEAKWONDO Južanka, www.taekwondo-tn.sk, 0804 481 001
do vlastných rúk TSK Trenčiansky samosprávny kraj K dolnej stanici, 032/6555323
29. 10. | 12.30 | ŠK 1. FBC KC AKTIVITY | Kurz obsahuje tantrické a ti-
betské náuky ako aj moderné metódy, ná- TNOS Trenčianske osvetové stredisko K dolnej stanici 7282/20A, www.tnos.sk
Trenčín – Dubnica
ŠPORTOVÁ HALA | Florbal starší žiaci stroje novej doby, kurz meditácie a  chi- Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, ulice Jasel-
VKMR
-gong. Info a prihlasovanie 0904 614 333 ská a Hasičská 1
janapropper@centrum.sk. VOICES Sládkovičova 8, www.voices.sk
VÝSTAVISKO EXPO CENTER Pod Sokolicami 43, www.expocenter.sk