PROJECT BUCURESTJ

EXTINDERE SEDIU TRIBUNAL· SUCEAVA

Str. ~TEFAN eEL MARE nr. 62, SUCEAVA, Judet SUCEAVA

Beneficiar :

TRIBUNALUL SUCEAVA

INSTALATII ELECTRICE· piese scrise + desenate

Proiect nr. 25.761 - Faza : PT

Noiembrie 2008

ms

Nurnele si ,prenume[e verificatoruiui atestat.. Ing. SPIRIDON TRAIAN

CALEA DOROBANTILOR 135-145

Bloc 10, Scara 0, Ap. 200, sector 1, Bucuresti

Nr.,.9 7.j-Oata: /.f /1 c?o 0 I? conform registrului de evidenra

REFERAT . ."

privind verificarea de calitate la cerinta : Ie

a'prolectuIlii:'" Ex j->/t/v L:/2_ E if' c-VJ U //2/<!U/\/--? L- S'u C E ~Vt4

Faza:CS'r' ,.PT""ce face obiectul contractului CJS ::;"~'I

vI!

1. Da~e de, i~entificar<e: ..,.' _._/ ,_ _ _ .4

- proiectant general: .... , .~.(,:- .. !!!!: ~ < .':.,c::.~ ... ,1.. C:.: ... "?:.~:' ~ I -r

- proiectant de specialitate: ... y'.C;" .. It-:/. .4.. t?, .. /.'/~'. R .. :I. ~:(r: c>v' ...r /c2 c

- investitor., .... , .( (!./..~.~:"Y.-:f:.~ t!.~ ..... ~ ~.~.~~~-"? ~ (!.., .

- amplasament: Localitate Y.'.t). ~.~~. '::."'1 .

...rTA, VTF",c¢_"../ eEL /y--?/Z. &- ,/1//2. Cc

'- d ,---::-"--. -- ~r'--:'-r ~"-~fi ~~·~~/.·"";~~)i __;)~. -;;,.,_,..---

ata prezentarn proiectu UI a ven lcare ,., .. 7 <r (?,c .

2. Carncterisficile principale ale proiectului si aleconstructiei:

E),;"r/A./vF/ZE C&A."o/VC)(./.~ .j-?'-~-;t-c::? E71;/E"""

._' ;- /\/"r'l"' --4 c /1- //t' r 1.//1. E ,/</7> ;//9/2,/ - /' L r:../ /7"".-v-'7 /' / L v ff""........,.. »»: I/c- r: /c;;:v--

-- " ' ,

fi 4 r-; F ,I"> /./L_/.:3 F" ' ro,,-i7-"'1~ /d a TFc 7,,' F CO",v;7A'+- <r a rv /{ I' «o >c: ~~c E C' -

;;- /L/ C C" Ca CO/l-..-v'':;: CL..'lFC7/L /c: C_-';, :7--1" 6' c.. LJ c,//I../ I//J;-;-Z I 4"v/ / E Cd V/'

E C 6-' C. T /Z..O r::i~,.v viC::- .r-«> eX v E /'-" 7 ,. c-- c/ r' -r " ,

7A./-r.T,.4(/fT//..£' v'AE_/V'// .r<':'-9-<f"/- VocE-V-?-7C' . .rr-ll"'t"C4-VECrl'6'£('S"V IJEO rr (¥1-v7A?<'<-

- - .#~efC:'-A ...rE-/( "...I/'lL/ &/9".-1. ~ /,dCEr'Jlv fr,IVV~71/A...1.· ,

~ _ -(/;v-C-9 r'// Co {7/L.PT ~<?r' '.', , . "

3':. ocurn cute' ce-s e 'p rezrnta '1 a yen r en re; , , ~: .

4, Condtl~ii asupra verifiearii;

. al. In urn,la veri ficarii se considera , conform indrurnatorului;

. . I

~roiectul corespunzaror.semnindu-sesi stampilindu-se

Am primit .--r- cxcmplare

J nvest i tor/Pro iectant '

,/ A/' (..~ , Ai' cJ C -./'4- A/ /"/'" /l. / A/ &J c: J

l~~~~"

Amprcdat ;rex,c~nplnrc , Verificator tehnic atestat lng. TRAIAN SPIR1DON

-., ."

,.

...-'

..... 0·.·,'

Beneficiar: Tribunalul Sueeava Oenumire : Extlndere Sediu Tribunal

Adresa : strada Stefan eel Mare 62, Suceava

Proiect nr : 25.761 Faza : P.T.+D.E. Data: noiembrie 2008

BORDEROU INSTALATII ELECTRICE

A. PlESE SCRISE

Nr.pag.

I Numar I Titlu

1 Memoriu tehnic

2 Program de urmarire tehnica a executiei si calitatii lucrarilor si

stabilirea fazelor determinante pentru instalatii electrice

3 Caiet de sarcini instalatii electrice

3 Antemasuratoare instalatii electrice curenti tari

4 Antemasuratoare instalatii curenti slabi

5 Breviar de calcul dimensionarea coloanelor

6 Fisa tehnica grup electrogen

B. PlESE DESENATE

Indicativ

I Numar I Titlu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Plan subsol, lnstalatf electrice, lumina, forta, curenti slabi Plan parter, instalatii electrice, lumina, forta, curenti slabi Plan etaj 1, instalatii electrice, lumina, forta, curenti slabi

Plan etaj 2, instalatii electrice, lumina, forta, curenti slabi

Plan subsol, instalatii electrice, prize, forta, curenti slabi

Plan parter, instalatii electrice, prize, forta, curenti slab;

Plan etaj 1, instalatii electrice, prize, forta, curenti slabi

Plan etaj 2, instalatii electrice, prize, forta, curenti slabi ..-::::;::;:=:;::::Plan invelitoare, instalatie electrica degivrare si f

Scheme tablouri electrice Schema bloc instalatie semnalizare incendi Schema bloc instalatie voce I date

Intocmit,

Ing. Bogdan ~ARINESCU

vU~~41r-

E1-01 E1-02 E1-03 E1-04 E1-05 E1-06 E1-07 E1-08 E1-09 E2-01 E3-01 E3-02

Borcerou pi ese sen se + desenale - I nslalalii elecmce

Pag 11x

F.7.3.6.5 God PO-4.21

Edili.l Revizia 0

Pr. nr. 25.761 Faza:P.T.+D.E.

Beneficiar: Tribunalul Sueeava

Denumire: Extindere Sediu Tribunal

Adresa : strada Stefan eel Mare 62, Suceava

Proiect nr : 25.761 Faza : P.T.+O.E.

Data : noiembrie 2008

MEMORIU TEHNIC INSTALATII ELECTRICE

Prezentul proiect trateaza instalatiile electrice Tn faza PT +DE pentru Extinderea Sediului Tribunalului Suceava, amplasat pe Strada Stefan cel Mare 62, Suceava, judetul Suceava.

Proiectul va cuprinde urmatoarele categorii de instalatii electrice: 1_ INSTALATIA DE ILUMINAT NORMAL SI DE SIGURANTA

2. INSTALATIA DE FORTA 81 AUTOMATIZARE

3. INSTALATII ELECTRICE DE CURENTI SLABI 3.1. INSTALATIA VOCE/DATE

3 .. 2. INSTAL Til DE SUPRAVEGHERE VIDEO SI CONTROL ACCES 3.3. INSTALATIA DE SEMNAUZARE INCENDIU si DETECTIE CO

3.4. INSTALATIA DE ANUNTURI

4. INSTALATII DE PROTECTII

5. RACORD ELECTRIC

6. GRUP ELECTROGEN DE INTERVENTIE

7. RACORD TELEFONIC

1.1 INSTALAtlA DE ILUMINAT NORMAL.

1. INSTALAtlA DE ILUMINAT NORMAL ~I DE SIGURANta.

Se vor realiza urmatoarele nivele de iluminare Tn stare norrnala ( tlupa depreciere, cu un coeficient de 1,25 ):

- circulatii, holuri : 200 lux

- birouri : 500 lux

- Sali de judecata : 500 lux

- scari : 150 lux

- grupuri sanitare : 200 lux

- spatli tehnice, parcaje : 100 lux

Fiecare incapere va fi prevazuta cu locuri de lampa si prize, amplasate astfel incat sa S8 potriveasca la diferite variante de mobilare. Prizele S8 vor monta pe placi comune la 30 cm de la pardoseala finita, cu exceptia acelora la care se indica pe planuri alte cote de montaj. Se prevede un iluminat fluorescent cu corpuri 4x18W sau 2x36 W montate incastrat. Corpurile de i1uminat din birouri si salile de judecata vor fi cu rastel dublu oglindat. In salile de judecata del a etaje si in holul dela parter vor fi, prevazute scafe cu corpuri de iluminat f1uorescente.

F-7.J.6-4 Cod Editia 1

PO·4.2.1 Revizia 0

Memoriu lehnic - Instal.tli electrice

Pr. nr. 25.761 Faza: P.T.+D.E.

Pag 11b

Beneficiar : Tribunalul Suceava Denumire : Extindere Sediu Tribunal

In parcaje si anexele dela subsol, corpurile de iluminat fluorescente vor fi de tip etans. In grupurile sanitare se vor prevede lampi fluorescente montate deasupra oglinzii si downlihgt-uri in cabinele de we. IIuminatul teraselor si a curtilor de lumina va fi realizat cu aplice etanse. Toate corpurile de iluminat vor fi cu contact de protectie conectat la conductorul de nul de protectie al circuitelor de iluminat.

Comanda iluminatului din oficiu subsol, paza, camera TG, grupuri sanitare si din salile de judecata, se va face local, prin intrerupatori si comutatori montati la intrarea in spatiile respective. Pe caile de acces arestati, pe coridoare si pe holuri, comanda luminii se va face centralizat dela tablourile electrice de nivel. Pe casa scarii arestati iluminatul se va comanda automat dela niste senzori de miscare.

Toate aparatele de comanda a luminii, se vor monta la 80 cm de la pardoseala finita, pe placi comune.

In toate spatiile sunt prevazute prize 16A1230V cu contact de protectie. In parcajul dela subsol, prizele vor fi etanse. In grupurile sanitare se vor prevede uscatoare de maini.

In salile de judecata vom ave a cutii de prize montate in paodium prezidiu, respectiv in sapa. Se va prevede un UPS de 30 KVA, montat la subsol, pentru alimentarea circultelor de prize destinate computerelor din camera de paza, birou avocati si Sali de judecata, precum si pentru rack-urile de voce/date, dela subsot si dela etajele 1 si 2. Circuitele de iluminat si prize se vor executa in cablu CYYf montat aparent in plafonul fals, pe jheab de cabluri. Pe verticala, toate coborarile la aparate (prize si intreruptoare) vor fi montate ingropat si protejate in tuburi IPEY. Coloanele tablourilor se vor executa in eabluri CYYf, protejate pe verticala in tevi metalice.

-::::::._.-. ---::::::--......

Instalatia electrica de iluminat si prize a extinderii, se va alimen ~A

nou amplasat la subsol. ~!t <I.'" ?-.....--~~

OJ L

1.2 INSTALATIA DE ILUMINAT DE SIGURANSa. r ~,

\ c. ' . 17.

Potrivit Normativului 1.7 - 2002 pentru cladire administrat'~ ClJ P.iubl c, r un v'-<, /"1;-"":": e _,,/ <.:....

iluminatului de siguranta: 3. /C',,(,,~G! fill . ~ 't;...v"

OR PRO\

5e va prevede un ilurninat de siquranta pentru continuarea lucrutuf pentru circulajie (marcarea caller de evacuare), la toate nivelele in dreptul scarilor si pe coridoare, precum si iluminat de siguranta pentru marcare hidranti.

o parte din iluminatul normal este alimentat pe circuite separate din tablourile de siguranta, alimentat din tabloul general de siguranta racordat la grupul electrogen de interventie. In salile de judecata, cabina paza subset si pe Gaile accees arestati, sunt prevazute corpuri de iluminat echipate cu baterie (autonomie 1 ora). Comanda iluminatului pentru continuarea lucrului din parcaj se va face centralizat dela cabina paza subsol, iar restul iluminatului de siguranta din holuri si sali de judecata se va comanda centralizat dela tablourile de siguranta de nivel.

F-7.3.6-4

Cod Edil;a 2

PO-4. 2. t Revi,,;" 0

Memoriu lehnic • Inslalajii electrice

Pr. rrr. 25.761 Fa,,", P.T.+O.E.

Pag 2/6

Benefidar : Tribunalul Suceava Denumire: Extindere Sediu Tribunal

Iluminatul de siguranta pentru marearea evaeuarilor si a hidrantilor, se va realiza eu luminoblocuri cu autonomie 1 ora, va functiona permanent si va fi alimentat pe circuite separate din tablourile de siguranta, alimentate din grupul electroqen de interventie.

2. INSTALAtlA DE FORta o!il AUTOMATIZARE.

lnstalatia de forta. alimenteaza eu energie electrlca urmatoarele categorH de instalatii:

a) chiller

b) ventiloconveetoare

c) ventilatie desfumare subsol

d) centrala termica clad ire existenta

e) instalatie degivrare jgheaburi si burlane acoperis f) ascensor persoane

Utilajele de forta vor fi livrate cu instalatiile de automatizare aferente.

lnstalatiile de forta se vor executa cu cable de cupru CYVf (cu intarziere la propagarea focului). montate pe jgheaburi de cabluri deasupra tavanului fals.

Tablourile aferente ventilatoarelor de desfumare si iluminatului de dubla alimentare (din tabloul general si din grupul electrogen de j'f ~~~M: proprii. Comanda ventilatoarelor de desfumare pe viteza a dous e

centrala de semnalizare incendiu. ~"\

3. INSTALAt" DE CURENtl SLAB.!.

«

3.1. I NSTALATIA DE VOCE/DATE ~ J *

~/ .

\'-.;'0 -:v G'~ . «;,

lnstalatia este compusa din prize duble de voce/date, tip RJlI:Q:~)t~pl f8\Et' alile de judecata, in biroul avocatilor si in camera paza, precum sl un rac~. - '-_ include un repartitor telefonic, racordat la centrala telefonica existenta. Rack-ul va fi amaplasat la subsol in camera de paza. Pentru prizele de voce date din salile de judecata de la etaje sunt prevazute rack-uri de nivel, racordate la rack-ul central cu fibra optica sau cabluri UTP, ecranate.

Se va realiza 0 rete a structurata cu porturi Cat. 6. Prizele var putea fi folosite atat ca posturi telefonice si ca posturi de lucru pentru calculator. In satile de judecata, prizele de voce/date se vor amplasa grupate impreuna cu prizele de curent in cutii de pardoseala.

In biroul avocatilor si in camera de paza, prizelle de voce/date vor monta ingropat pe palci comune cu prizele de curent. Cablarea este realizata de la nivelul fiecarui post de lucru si pana la Rack-ul central cu cablu UTP 4 perechi protejat in tuburi IPEY 25. Rack-ul de voce date va fi conectat ia impamantare tabloului general cu un cablu AWG6 sau conductor FY 16 rnm".

Dotarea rack-ului central si a rack-urilor secundare, va fi reallzata conform specificului retelei, de catre firma specializata care va executa instalatia.

F·7.3.6.4

Cod Editia 2

PO-4.2.1 Revizia 0

Memoriu te h n lc • t ""tat"1ii electrire

Pro nr. 25.751 Faza: P.T.+D.E.

Pag 31 6

Beneficiar: Tribunalul Suceava Oenumire : Extindere Sediu Tribunal

3.2INSTALATII SUPRAVEGHERE VIDEO SI CONTROL ACCES

Se vor prevede camere de luat vederi, amplasate pe caile de acces arestati, in salile de judecata si in parcajul din subsol, asigurandu-se monitorizarea activitatilor specifice si controlul acceselor. Instalatia va cuprinde camerele video, monitoarele si echipamentele de inregistrare digitala. Monitoarele si echipamentele aferente instalatiei, se vor monta in camera de paza 816, dela subsol, precum si in camera jandarmilor P23, din cladirea existenta. Instalatia se va executa cu cablu coaxial protejat in tub PVC montat ingropat. Se va monta un cablu de legatura intre camera de paza S 16 si camera jandarmilor P23, din cladirea existenta. Controlul acceselor in diverse incaperi se va face pe baza de card. Sunt prevazute butoane de panica pe caile de acces arestati si in salile de judecata. Instalatia va fi realizata de catre 0 firma specializata.

3.3.INSTALATIA DE SEMNALIZARE INCENDIU si DETECTIE CO

Extinderea va fi prevazuta cu 0 instalatie de semnalizare incendiu care va avea detectoare de fum adresabile, in toate spatiile cu pericol de incendiu, inclusiv in spatiile tehnice si in parcajul dela subsol, butoane manuale pentru semnalizare incendiu pe caile de evacuare si sirene.

Centra I a de semnalizare incendiu aferenta extinderii, se va mont P23, din c1adirea existenta, langa centrala de semnalizare inc Noua centrala de semnalizare incendiu se va interconecta "" semnalizare incendiu, prin pirocablu tip JYY(8T) 2x2xO.8 mm.

rii a

De asemena, centrala de incendiu inglobeaza sistemul de detectie al concentratiei monoxidului de carbon de la nivelul garajului. Senzorii analogici de monoxid de carbon sunt legati I,a nivelul centralei prin interfete adresabile. Indicatorii optici de monoxid de carbon sunt legati la nivelul centralei prin interfete adresabile.

Senzorii sunt legati pe zone. Cablarea buclelor se va realiza pe trasee individuale cu cablu JYY(ST) 2x2xO,8 , protejat in tub IPEY. Instalatia va fi realizata de catre 0 firma specializata.

3.4 .. INSTALATIA DE ANUNTURI

Instalatia cuprinde difuzoare, pentru anunturi, montate in tavanul fals, pe coridoare, si in salile de judecata, dela etaje. Vor fi prevazute pupitre de mixaj cu amplficator la prezidiul fiecarei sali de judecata. Instalatia se va executa cu cablu audio ecranat, protejat in tuburi lPEY, de catre 0 firma specializata.

F-7.3.6·4

Cod P0-4.2.1

Editia2 Revizia 0

Memor;u lehnic " Instal"t;; electrice

Pro nr, 25.761 Faza: P.T.+D.E.

Pag 416

Beneficiar : Tribunalul Suceava Denumire : Extindere Sediu Tribunal

4. INST ALAtll DE PROTECtiE

4.1 INSTALATIA DE PROTECTIE IMPOTRIVA DESCARCARILOR ATMOSFERICE

Extinderea va fi protejata de instalatia de partraznet a c1adirii existente.

4.2. PRIZA DE PAMINT.

Tabloul general al extinderii si carcasele echipamentelor aferente extinderii, se vor racorda la priza de pamant a c1adirii existente, care trebuie sa aiba rezistenta de dispersie de maxim 1 n.

4.3. INSTALA!IA DE PROTEC11E COTRA TENSIUNIOR ACCIDENTALE. PROTECtlA PR1N LEGARE LA CONDUCTORUL SPECIAL DE PROTEClIE.

Toate partile metalice ale instalatiet electrice care normal nu sant sub tensiune, dar care accidental ar putea fi strapunse ~i puse sub tensiune se leaqa la un conductor special de Imparnanare ( diferit de conductorul de nul ), legat la priza de pamant, la tabloul general al constructiei.

Astfel, carcasele utilajelor ~i motoarelor electrice, cutiile tablourilor de distributie, stelajele de sustinere a Instalatillor, se vor lega la acest conductor de prote '" ,~\O Toate prizele din constructie vor fi de tipul cu contact de prot i q ~r-~

. MIJLOACE DE PROTECtlE IZOLANTE.

Grupa de electricieni de intretinere va avea in dotare mijloace de protectie izolate cu rol de protejare a personalului contra electrocutarli, prin izolarea fala de partile aflate sub tensiune Tn conformitate cu Normele de Tehnica Securitatii Muncii: indicatoare mobile de tensiune, ingradiri mobile, Tnprejmuiri, sernnalizarl, placute avertizoare, ochelari, rnanusi !?i cizme de protectie, clesti !?i scule electroizolante, etc. Toate acestea vor fi rnentlnute permanent Tn perfects stare l?i verificate in laboratoarele autorizate, la termenele fixate prin NTS.

MASURI ORGANIZATORICE.

Toate lucrarile de reparatii sau intervenff la instalaiiile electrice se vor face cu scoaterea acestora de sub tensiune Tndeplinindu-se conditiile cerute de Normele de Tehnica Securitatii MuncH: blocarea lntrerupatoarelor Tn pozitia DESCH IS, montarea de placule avertizoare, verificarea lipsei de tensiune, legarea instalatlilor la parnant ~i in scurtcircuit,

F.7.3.6-4 Cod Editia 2

PO,4.2.1 Revizi 8 0

Memotiulehnic • Inslalapi electrice

Pro nr. 25.751 Faze: P.T.+D.E.

Pag 5/6

Beneficiar : Tribunalul Suceava Denumire : Extindere Sediu Tribunal

delimitarea rnateriala a zonei de lucru. sa fie luate toate rnasurlle care tnlatura posibilitatea reaparitiei tensiunii, etc.

La arice executare de lucrari la instalatiile eledrice in functiune se iau urmatoarele rnasuri conform NTS :

- indeplinirea formelor de lucru;

- admiterea la lucru;

- supravegherea in timpul lucrului;

- mutarea in alta zona de lucru.

Pentru orice lucrare la instalatiile electrice este necesara 0 autorizajie de lucru data in ccnditiilc NTS de autorlzatil intreprinderii, prin care se stabilesc conditiile de executare. rnasurile de securitate necesare lili persoanele raspunzatoare de securitatea muncii.

5. RACORD ELECTRIC.

Alimentarea cosumatorilor extinderii cu energie electrica se va face de la un tablou general nou, alimentat dintr-o firida noua de bransament electric.

Puterea instalata lili absorblta a extinderii este: p. = 258 kW

1

Pu = 205 kW

P max abs sim = 140 kW In= 260 A

U = 400 V

6. GRUP ELECTROGEN DE INTERVENTIE.

Alimentarea cosumatorilor vitali cu energie electrlca, a consumatorilor vitali aferenti extinderii se va face de la un tablou de siguranta. alimentat dintr-un grup electrogen de interventie de 30 kVA. care va fi amplasat in fata cladirii existente, pe latura N-V, conform planurilor de instalatii electrice.

Puterea electrica necesara consumatorilor vitali (desfumare subsol, iluminat siguranta, echipamente curenti slabi), ai extinderii este de 17 kW.

7. RACORD TELEFONIC.

Pentru racordul telefonic al extinderii, se va cere avizul de la RomTelecom. Racordarea extinderii se va face la centrala felefonica existenta, care se va redimensiona.

iNTOCMIT In9.T~

VERIFICAT In9.B09~

F.7.3.5-4 Cod Editia 2

PO-4, 2.1 Rsvizia 0

Memo,iu tehnic • Instal"lii electrice

Pro nr. 25.761 Faza: PT+D,E.

Pag 6 / 6

Beneficiar: Tribunalul Suceava Denumire : Extindere Sediu Tribunal

Adresa : Strada Stefan eel Mare 62, Suceava

Proiect nr : 25.761 Faza : P.T.+D.E"

Data: noiembrie 2008

PROGRAM DE VERIFICARI IN VEDEREA ASIGURARII CALITATIl INSTALAT"LOR ELECTRICE

Controlul calitatii lucrarilor de instalatii electrice conform prevederilor Legii 10/1995, Normativelor C 56/1985, 17/2002, 120/2000, 118/1996, PE 107/1993, PE 118/1999.

La controlul calitatii pe santier se vor efectua in mod special urmatoarele:

verificarea amplasarii echipamentelor si aparatelor, pozarii elementelor de sustinere si circuitelor electrice, conform proiectului;

verificarea existentei instalatiilor de protectie prin legare la pamant, impotriva electrocutarii si trasnetului;

consultarea buletinelor de masuratori ale rezistentei de dispersie a prize; de pamant si verificarea rezultatelor cu valorile prescrise in pro" - ~

efectuarea de probe functionale dupa punerea sub tens" . , Sl'ft1i1tie" ,

modul de respectare al masurilor de protectie a rnu PB :/. ip;l triva

incendiului. "p

*" /' ", J7 _

NOTA: < .., »

{"O • 7 "-~

~ ~

BENEFICIARUL 81 CONSTRUCTORUL VOR TRANSMITE II~ - Q:..--,IS N T ME DE

30 ZILE DE LA DATA PRIMIRII DOCUMENTATIEI, PUNCT '-<lIft .' ~~, UPA

CARE SE CONSIDERA PROIECTUL ACCEPTAT. :--.:DROICC

BENEFICIARUL SI CONSTRUCTORUL AU OBLIGAT1A SA ANUNTE IN SCRIS CU 0 SAPTAMANA INA1NTE DE TERMINAREA FIECARUI STADIU FIZIC DATA CAND SE POATE PREZENTA PROIECTANTUL PENTRU INCHE1EREA PROCESULUI VERBAL DE VERIFICARE

Neconvocarea in timp uti! a proiectantului de catre beneficiar si constructor pentru controlul pe santier, va reprezenta preluarea de catre acestia a atrlbutiunilcr si raspunderilor prevazute de Legea 10/1995.

Beneficiarul si constructorul au obligatia ca la prezentarea proiectantului pe santier sa prezinte pentru stadiul fizic respectiv, urmatoarele:

procesul verbal de Jucrari ascunse

buletinele de verificari care sa confirme caracteristicile echipamentelor si instalatiilor prevazute in proiect

certificatele de calitate ale tuturor echipamentelor, materialelor si aparatelor utilizate.

F-7,3.5,5 Cod P0-4_2,1

Editia 1 Revizia o

Program de veriflc'Ji [n vsderea aslgur' oi calirlii - tnstatalji electnce

Pr. nr. 25.761 Faza;P,T+D£

Pag 1/2

Beneficiar: Tribunalul Suceava Denumire : Extindere Sediu Tribunal

Din punct de vedere al Legii 10 / 1995 si HG 925 I 1995, lucrarea va fi verificata prin grija beneficiarului pentru exigenta complexa Ie, privind:

- siguranta in exploatare

- siguranta la foe

- sanatatea oamenilor si proteetia mediului

- protectia impotriva zgomotului

- economia de energie

INTOCMIT

Ing. Bogdan MARINESCU

cJ~

F-7.3,6-5 Coo

PO-4.,2.1

EdiUa 1 Revizia 0

Program de verific'ri In vederea asigur'rtl calit'tii -Instala~i etectnce

Pro nr. 25.761 Faza: P,T. +O,E.

Psg 2/2

Proiect nr: 25.761

Faza: P.T.+O.E.

Data: noiembrie 2008

Beneficiar : Tribunalul Suceava Denumire : Extindere Sediu Tribunal

Adresa : Strada Stefan eel Mare 62, Suceava

PROGRAM DE URMARIRE TEHNICA A EXECUTIEI 51 CALITATIl LUCRARILOR 51 STABILIREA FAZELOR DETERMINANTE PENTRU INSTALATII ELECTRICE

INVESTITOR
Nr. ICLP- Diriginte Benefi- Antre- Proiec- Obs.
crt. DENUMIREA LUCRARII UAT ciar prenor tant
0 1 2 3 4 5 6 7
1 STUDIEREA PROIECTULUI x x x
2 CIRCUITE, APARATE, ECHIPAMENTE INTERIOARE
2.1 Predare amplasament x x
(constructia la rosu)
2.2 Localizarea traseelor de circuite x x
2.3 Executarea de slituri in zidarie
(tencuieli), pentru circuite si x x
afJ_arate
2.5 Verificarea materialelor si
aparatelor principale, in sensul
corespondentei acestora cu x x
prevederile proiectulut
2.4 Montajul tuburilor de protectie, ~ -- ~
paturilor de cabluri in plafoanele x x l\~OI\r
false, dozelor de circuite si llj~>
aparate -"9 ~1J
2.5 Montajul conductoarelor in b~ r~ ~ :P "P
tuburile de protectie x x n I >
2.6 Montajul cablurilor electrice x x ~ , /I'~~ ...
- I;;:
2.7 Montajul aparatelor \~/~~~~ ...
(intrerupatoare, prize, etc.), o n ::> /'
x X ,~.' ',..) / ..
inclusiv racordarea la circuite /""'\, ~ F.R ...r'
<~"'"1.~j,i.,~
2.8 Montajul si racordarea corpurilor '.,'" ,_ ROfE~ ~
de ilumlnat, numai dupa ....... ,- .. ::: ~
efectuarea zugravelilor finale si x x
montarea plafoanelor false
2.9 Verificarea preliminara a
instalatiilor (circuite, aparate,
corpuri iluminat). inclusiv x x x x x
coexistenta cu celelalte instalatii
FAZA 1 DETERMINANTA
3 TABLOURI ELECTRICE SI ECHIPAMENTE
3.1 Receptia tablourilor si
echipamentelor energetice x x x
(com ponenta, caracteristici
tehnice aparate, borne, barete N
sl PE, etc.)
3.2 Amenajarea locurilor de
ampiasare (suporti, nise, console) x x F.7.3.6.5 Cod PO·4.2.1

Editia 1 Revizla Q

Program de urmrirea tehnlc' a execu\i", Ii calirlii

Pro nr. 25.761 Faza:P.T.+D.E.

Pag 11 ~

Beneficiar: Tribunalul Suceava Denumire : Extindere Sediu Tribunal

3.3 Montajul echipamentelor, x x
tablourilor electrice SI racordarea
la circuite
3.4 Incercarea individuala a
circuitelar racordate la
echipamente si tabla uri x x
(cantinuitate, izalatie) fara si cu
tensiune
4 INSTALATII DE PROTECTIE PRIN LEGARE LA PAMANT
4.1 Localizarea traseelor interiaare si
exterioare (paratrasnet, centuri
interioare si oriza exterioare) x x
42 Montarea conductelor de
protectie in si pe constructie x x
(principale si derivatii)
4.3 Racordarea instalatiilor
exterioare la instalatiile interioare
de protectie, inclusiv realizarea x x
pieselor pentru masuratori
4.4 veriticarea rezistentei de
dispersie a prize; exterioare de x x
leqare la pamant
4.6 Verificarea continuitatii
instalatiilor interioare de protectie x x
4.7 Incercarea instalatiei cle protectie
impotriva trasnetului si
electrccutarilor x x x x
FAZA 2 DETERMINANTA
5 VERIFICAREA ANSAMBLULUI
INSTALATIILOR ELECTRICE x
6 PROBA DE FUNCTIONARE
SUB TENSIUNE IN REGIM DE
CONECTARE x x x x x
FAZA 3 DETERM1NANTA
7 RECEPTIA FINALA x x x x INTOCMIT

Ing. Bogdan M,INESCU

J~

F-7,3.6-5 Cod

P0-4.2.1

Edilla 1 Revizia 0

Program de urrrrlrea tenore' a ex"ou~", Ii calii'li;

Pr, nr. 25.761 =aza: P.T. +D.E.

Pag 21 x

Denumire : Extlndere Sediu Tribunal

Beneficiar : Tribunalul Suceava

Adresa : Strada Stefan eel Mare 62, Suceava

Proiect nr : 25.761 Faza : P.T.+O.E.

Data : noiembrie 2008

CAIET DE SARCINIINSTALATII ELECTRICE

1. SCOPUL LUCRARII

a. Antreprenorul va prevede toate materialele, echipamentele si forta de munca necesara, pentru montare si punere tn functiune a lucrarilor de INSTALATII ELECTRICE, complete asa Gum rezulta din desenele si documentatia tehnica a proiectului, prezentul caiet de sarcini si necesitasile lucrarii.

Antreprenorul va respecta deasemeni toate Normativele, Prescriptiile Tehnice ale MEE, STAS-urile de specialitate si Normele Locale specifice lucrarii, fie ca sunt sau nu prevazute in prezentul caiet de sacini.

b. l.ucrarile din acest capitol indud, dar nu se limiteaza, urmatoarele pozitii:

1) Furnizarea si instalarea circuitelor de masura ca si contorul, pentru masurarea energiei electrice active.

2) Tabloul General de Distributie cuprinzand.Intreruptorul Automat de Intrare, Intreruptorii automati aferenti coloanelor tablourilor secundare, Sigurantele automate, etc., asa cum rezulta din schema de distributie sl lista de echipamente din proiect.

3) Coloanele (cablele) de alimentare ale tablourilor de distributie, circuitele de lumina, forta si comanda incuzind conectarea la tablourile de distributie, corpuri de iluminat, prize, motoare si echipamente.

4) Echipamentele de lumina, corpurile de iluminat, lampile, prizele de curent, etc.

5) Circuitele si prizele instalatiei de voce/date, tuburi de protectie pentru cablele UTP ce

urmeaza a fi montale. ~

6) Circuitele instalatiei de avertizare incendiu si montarea echip " y~r. C} ....

semnalizare incendiu l' ep<i . "I /

7) Instalatia supraveghere video si control acces ~ ¥ R 7 f!.-,,:~ • ,>.

8) Instalatia de anunturi .~ "f.>

9) Grupul electrogen de interventie ~" ~):> ~

10) Instalatia de protectie contra tensiunilor accidentale. ~ _ ,;) '. l>

11) Lucrari electrice legate de automatizarea instalatiilor deceaiei f/, entil~ti, e are,

care se vor executa la indicatiile furnizorilor de echipamente etc. ""9;-/{/ [;. Jrf

12) Redactarea unui set de desene a cartii constructiei, cu insta I e~fifn€~'e. fel cum

au fost real executate.

2 LUCRARI EXECUTATE DE ALTI ANTREPRENORI CONTRACTANTI SEPARAT SAU CA SUBANTREPRIZE. ECHIPAMENTE PROCURATE DE BENEFICIAR.

1) Alimentarea cu energie electrica.

2) Racordul telefonic dela centrala telefonica existenta

Cod Editi.1

PO-4 .2,1 Rev;zi. 0

Cael de sardnl-lnslalapi electrice

Pr, nr. 25.761 Paza: P,T_+DE

Pag 1111

Beneficiar : Tribunalul Suceava Denumire : Extindere Sediu Tribunal

3. CERINTE GENERALE

Lucrarile vor fi executate de cea mai buna calitate astfel incit instalatiile sa asigure 0 intretinere usoara si sa asigure performantele necesare functionarii constructiei, prevazute in proiect .

Se va garanta ca materialele si manopera prevazute in acest capitol sa fie de cea mai buna calitate, astfel lncat diferitele instalatii electrice sa fie complet terminate si pregatite pentru a fi utilizate de catre beneficiar, ele vor include toate materialele si manopera necesare pentru a Ie realiza, fie ca sunt sau nu indicate in prezentul caet de sarcini. ArhitectuI Sef de Proiet si lnqinerul Sef de Proiect de Instalatii Electrice vor interpreta sensul Documentelor Contractului si vor avea PU1EREA DE A REFUZA LUCRARI 51 MATERIALE CARE DUPA JUDECATA LOR NU SATISFAC CERINTELE CONTRACTULUI SI ALE PROIECTULUI.

4. COORDONARI

a. Anurnite materiale vor fi furnizate, instalate sau fumizate si instalate, la prevederile altor capitole. Se vor examina Documentele Contractului pentru a afla aceste cerinte .

b. Se vor verifica spatiile necesare, impreuna cu ceilalti antreprenori astfel lncit sa se asigure ca aeeste materiale pot fi montate in spatiile prevazute. Pentru orice nepatrivire se va apela la Arhitectul Sef de Proiect care va da modificarea necesara, impreuna cu Seful de Proiect de Instalatii Electrice in scris.

5 APROBARI

c. Se var transmite celarlalti Antreprenori sau celor care executa

informatiile cerute pentru lucrare, cu timp suficient pentru ~x

instalatiile respective'.

b. Daca se propun inlocuiri pentru materiale a caror performante sunt specificate, acestea trebuie sa indeplineasca aceleasi performante. Astfel de materiale se vor incadra in spatiile disponibile, fara a sacrifica performantele si accesibilitatea si nu vor afecta performantele lucrarilar din capitalul respectiv sau alte capitole.

c. Aprobari pentru materialele specificate nu vor fi date pur si simplu numai pe baza mentionarii numelui furnizorului. Aprobarile vor fi date numai dupa primirea tuturor datelor tehnice si de gabarit solicitate de catre Dirigintele de Santier ( care S8 va consulta Seful de Proiect de Instalatii Electrice si dupa caz se va cere ornalogarea lor la autoritatile romanesti competente).

F.7.3.6-4 Cod

P0-4.2.1

Editia 2 R8vizla 0

Caet de sarcini -In.tal"li electrice

Pro nf. 25.761 Faza: P.T.+D.E.

Pag2111

Beneficiar : Tribunalul Suceava Denumire : Extindere Sediu Tribunal

6. MOSTRE

a. Se var supune urmatoarele pozitii pentru aprobare Dirigintelui de Santier, care la randul sau va solicita viza Arhitectului Sef de Proiect si Inginerului Sef de Proiect de Instalatii Electrice:

1) Intreruptori, comutatari, intreruptoare cap/scara

2) Prize

3) Coductori si cable

4} Doze de derivatie si trecere de diferite marimi

5) Corpuri de ilurnlnat si echipamente de comanda a luminii

6) Aparatura de comanda si automatizare pentru instalatia de forta

7) Aparatu ra specifica instalatiilor de curenti slabi

b. Materialele instalate sau lucrari efectuate fara aprobarea acestara tn prealabil de catre cei mentionati la aliniatul precedent, var fi facute pe riscul Antreprenarului iar costulTnlocuirii acestor materiale sau lucrari considerate ca necorespunzatoare din arice punct de vedere se va face pe cheltuiala Antreprenorului.

7. DETALIILE DE EXECUTIE SIINFORMATIILE TEHNICE ALE ATELIERELOR DE PRODUCTIE SAU A FURNIZORILOR, NECESARE

b. Materialele sau lucrarile efectuate fara aprobarea detaliilor de executie ale fabricantului vor fi facute pe riscul Antreprenorului,iar costul schimbarii unor materiale sau instalatii considerate ca nesatisfacatoare va fl suportat de catre antreprenor.

8 NORMATIVE, NORME S~ AVIZE.

a) Toate lucrarile de instalatii electrice specificate si indicate Tn prezentul caiet de sarcini se vor efectua in concordanta cu legislatia in vigoare:

~ Normativul privind Proiectarea si Executarea Instalatiilar Electrice la Consumatori cu tensiuni pana la

1000 V, Indicativ 1.7-2002;

- Toate STAS-urilr si Normele din Anexele 12 A si 12 B la Narmativul 1.7-2002;

- Normele de Munca Unificate pe Economie in Constructii ale ICCPDC Capitolul 34 -

Instalatii Elecrice;

- Prescriptiile Tehnice ale Ministerului Energiei Electrice valabile la data prezenta;

- Alte Norme si Reglementari pe specific.

b) Obtinerea tuturor avizelor si aprobarilor necesare, prelirninare si finale tn concardanta cu Legile si Reglementarie in vigoare si punerea lor la dispozitia Dirigintelui de Santier.

F·7.3.S·4 ~~~4.21

Editia2 Revizia 0

C aet de aarci nl - Instalaj; electrice

Pro nr. 25.761 Faze: P.T.+D.E.

Pag 3111

Beneficiar : Tribunalul Suceava Denumire : Extindere Sediu Tribunal

9.SUBANTREPRIZE

Lucrarile care sunt necesare la aceasta constructie dar care nu pot fi executate sau nu pot fi executate corespunzator de catre Antreprenor vor fi date la Subatreprenori, de calitatea acestora raspunzind tot antreprenorul, plata acestor lucrari facanduse conform intelegerii cu Beneficiarul, stipulata In contract.

10. GARANT II

Toate lucrarile executate In cadrul Contractului vor fi qarantate la defectare sau functionare incorecta ( necorespunzlnd Caietului de Sarcini si Proiectului ) pe 0 perioada de un an de la data receptiei finale de catre Beneficiar, exceptand acele categorii de lucrari pentru care sunt prevazute termene mai mari si care trebuie specificate In Contract.

Orice remediere la lucrarile de instalatii electrice se va face operativ si fara nici un cost pentru Beneficiar, la sesizarea acestuia.

11. ATASAMENTE

12. VERIFICARI. MASURATORI SI RECEPTIE

c) La receptie se vor prezenta certificatele pentru masuratorile si testele efectuate, 51 certificate Ie elaborate de laboratoare autorizate obtinute pe parcursul executarii lucrarilor.

13. ALiMENTAREA CU ENRGIE ELECTRICA

Pentru alimentarea cu enegie electrica executata de ELECTRICA, se va prezenta de catre executatul lucrarii procesele verbale de lnsusire a executiei de catre ELECTRICA, si toate documentele necesare receptiei.

14. TABLOUL GENERAL DE DISTRIBUTIE

a) Tabloul general de distributie se va executa si manta conform detaliilor date in proiect, eventual adapatate de catre atelierul de confectii la tehnologia de executie a acestuia, dar cu acordul scris al proiectantului.

b) Intreaga aparatura montata pe acest tablou va fi de cea mal buna calitate, Indeplinind conditiile cerute de normele In vigoare, neadrnitandu-se aparate de slaba calitate.

F-7.3.6-4

COd PO·4.2.1

Editia2 ReviziaO

Caet de saroini - lnstala]] electrice

Pr. nr. 25.761 Faza: P.T,+D,E,

Pag 4 III

Beneficiar: Tribunalul Suceava Denumire : Extindere Sediu Tribunal

c) Tabloul General de Distributie va avea usi de acces numai din fata.

d) Toate intreruptoarele automate pentru plecari vor avea curentul de rupere superior valorii curentului de scurtclrcuit ln punctul respectiv al instalatiei. Toate contactele intrerupatoarelor, sigurantelor si clemelor vor fi argintate. Mecanismele pentru asigurarea presiunii necesare suportarii curentului nominal precum si a curentului de scurtcircuit vor avea blocaj in pozitia Tnchis a Tntreruptorului. Arcurile electrice produse la conectarea sau deconectarea intreruptoarelor nu vor afecta contactele intreruptorului, pentru aceasta prevazindu-se si ecrane ( camere de stingere ).

e) Se vor prevede etichete de dimensiuni corespunzatoare ( conform indicatiilor din proiect ) din plastic colorat diferit si pe care se va grava la pantograf toate datele referitoare la coloana respediva, trecute tn schema electrica.

15. TABLOURI DE DI5TRIBUTIE DE LUMIINA 51 FORTA:

a) Tablourile de distributie vor f alimentate la tensiunea de 3 x 400/230 V.

b) Toate tablourile de distributie, montate aparent, cu masti din sticlostratitex, prevazute cu balamale ascunse, sl cu usi cu zavor si chei Yale, toate din intreaga constructie cu aceiasi chele

c) Toate tablourile de distributie vor fi echipate Cl!J barete de nul de lucru izolate fasa de stelaj si barete de nul de protectie neizolate.

d) Tablourile de distributie de lumina vor fi echipate eu sigurante automate de 10-16 A 16 kA putere de rupere la scurt-circuit, si eu relee diferntiale, conform schemelor de distributie, si interuptori de sarcina ( cu putere de rupere corespunzatoare curentului de scurtcireuit in zona respectiva a instalatiei ) pe intrare.

e) Tablourile de distributie de forta vor fi echipate eu miniintreruptoare automate, precum si cu elemente de protectie, pornire si automatizare necesare. Toate acestea se vor executa conform schemelor proiectului.

f) Cutiile sau dulapurile vor fi dimension ate suficient de larg pentru a avea 0 margine de eel putin 15 cm de jur Tmprejur la tablourile de lumina si de 20 cm la tablourile de forl:a.

g) Usile vor fi la fiecare panou sau compartiment dintr-o bucata, astfel Incat acestea sa se inchida fara a fi necesar un montant intermediar.

F·7_3_6-4

Cod Edilia 2

PO·4.2.1 Revi zi a Q

Cael de sarcinl - Insl.'lali electrlce

=aza: P,T.+D.E.

Benefidar: Tribunalul Suceava Denumire : Extindere Sediu Tribunal

16. CIRCUITELE IN5TALATIILOR DE LUMINA 51 FORTA

a) Se vor prevede toate circuitele si conexiunile Intre tabloul principal de distributie, tablourile de distributie de lumina si torta, si toate corpurile de iluminat, tntreruptoarele, prizele, motoarele, etc. si comenzile acestora.

b) Circuitele motoarelor vor fi protejate toate in tuburi metalice. Acolo unde motoarele au doze de conexiuni, coloana nu va fi conectata direct. Se prevede un tub flexibil ( copex ) tntre partea rigida a circuitului si doza de conexiuni. Tuburile flexibile vor fi suficient de lungi, dar in niciun caz mai scurte de 45 cm, si aranjate convenabil astfel ca sa se asigure 0 veritabila conexiune f1exibila intre partea rigida si motor. In nici un caz nu se admite ca conducta rigida sa fie legata sau sa treaca prin fundatia motorului.

17. POZITIONAREA CIRCUITELOR 81 DOZELOR

a) Pozitionarea dozelor aratata pe desenele de executie va fi cosiderata ca aproximativa. Inaintea instalarii dozelor se vor studia toate planurile de instalatii ale nivelului respectiv si se vor obtine informatii precise referitoare la sectiunile de arhitectura, detaliile de plafoane, desfasurarile de pereti, aprobate de catre Arhitectul Sef de Proiect.

Este de asteptat ca unele doze sa fie repozitionate dar la distante masurate pe orizontala rna; mici de '1,5 m fata de pozitiile din planuri, daca asa doreste arhitectul. Se vor face ajustarile necesare la fata locului astfel ca corpurile de iluminat sau dozele de derivatii si trecere sa se incadreze fata de placile de faianta, placile de piatra, panourile de lemn sau ipsos, etc. In ceeace prlveste doze Ie de trecere si derlvatie se va sine seama de conductele celorlalte instalatii, ferestre si usi, de adancirnile disponibile in finisaj, etc., privind atent la conditiile care au putut scapa la analiza facuta la proiectare, la scara mica. Dozele incorect pozitianate pe planuri vor fi cu grija reamplasate, cu ajutorul Dirigintelui de santier ( care va cosulta Tn prealabil Arhitectul Set de Proiect precum si Seful de Proiect de Instalatii Electrice ), fara a depasi costul lucrarii. Se vor aranja toti Yntrerupatorii indicati langa usi la 15 em ax fata de pervaz si astfel ca al doilea tntreuptor ( numarat de su~~ ) sa fie la

1,5 m tata de pardoseala finita, sau alta cota cum este indicat i . a:u::m detaliile

proiectului. q,'t:? tv

~ "Itt ~

Intreruptorii se vor monta pe vertieala, daca nu este alta indicai"e.::-ex re a ~e~ .A.

18. CIRCUITE 51 COMENZI LA MOTOARE \ J' L~'£ 1 '6,;,: 'i ~

Y.~ ~ - ~

a) Se vor conecta di~poziti~ele de por~ire a tuturor m~toarelor,. e: ~ie~fa tu:lYc~ p. ntru care este altfel specrficat In alte capitole ale caetului de sarcmr; S v,ek81 ~ ~ onta toate coexiunile dintre dispozitivele de pornire si motoare, astfel ca e a fie gata pregetite pentru pornire. Se vor schimba legaturile la motor, daea este necesar, pentru a se asigura sensul de rotatie corect al motoarelor. Alimentarea motoarelor se va face conform indicatiilor din planse.

b) Lucrarile din acest Capitol include conexiunile la toate motoarele, butoanele de pomire, releele sau alte dispozitive de comanda si protectie, etc., inclusiv cele furnizate pentru lucrarile de Incalzire, Ventilatie sl Conditionare si Instalatii Sanitate. Automatele de protectie se vor monta conform indicatiilor din planse, grupate la tablouri sau separat pe stelaje metalice.

F-7.3.6-4

Cod Editio 2

PO-4.2.1 Revizla 0

Caet de sarclni - tnstalaj; electrice

Pro nr, 25.761 Faza: P.T.+D.E.

Pag6111

Beneficiar: Tribunalul Suceava Denumire : Extindere Sediu Tribunal

c) Pompe de circulatie, chiller, etc., sunt furnizate In cadrul altor Capitole ale Lucrarii. l.ucrarile din acest Capitolinclud si circuitele de alimentare a acestor motoare ca si cele pentru elementele de comanda si reglaj aferente acestora. Se vor efectua deasemeni si conexiunile necesare la aceste echipamente si dispozitive de comanda, astfel tncat instalatiile respective sa fie Tn stare de functionare.

19. AUTOMATE DE PROTECTlE MOTOARE:

Toate motoarele electrice prevazute Tn construdie vor fi prevazute cu automate de protectie corespunzatoare, conform schemelor proiectului. Aceste automate vor fi montate in general Tn tablourile de distributie ale instalatiilor respactive, cu excepsiile prevazute tn proiect.

21. TUBURI DE PROTECTIE:

b) Toate circuitele aparente se vor fixa sigur prin intermediul consolelor, executate conform detaliilor aprobate de Oiriginte. La trecere prin ziduri si plansee se vor utiliza mansoane corespunzatoare. Aranjamentul si metoda de asezare a codudelor va fi aprobata de Oirigintele de Santier ( care va consulta Seful de Proiect de lnstalatil

Electrice ).

Circuitele pentru iluminat si prize se vor monta ingropat, exceptie facand cazuri speciale indicate In desene ca aparente. Circuitele de forta si coloanele de alimentare a tablourilor se vor monta aparent pe pereti, plansee sau in ghene de instalatii. Circuitele montate aparent vor avea la curbe fitinguri.

c) Conducte!e vor fi fixate la interax de cel mult 1,5 m prin suporti care vor fi deasemni prevazuti la fiecare cot sau la doze. Traseele orizontale vor putea fi prinse in cleme.

d) Intregul sistem de conducte va fi legat la centura deinpamantare de 0 maniera aprobata. Conductorii de protectie vor fi protejati contra deteriorarii mecanice.

e) Conductorii multifilari nu se pot utiliza pentru protectie.

22. MANSOANE

Mansoanele pentru treceri prin plansee se vor confectiona din tabla galvanizata, fixata rigid pe pozitie.

F 7 3 6 4 Cod Editia 2

- . . • PO-4.2.1 Revizia 0

Cael de serclni - Inslala~ electrice

Pro nr. 25.761 Fez": P.T.+O.E.

Pag 7111

Beneficiar: Tribunalul Suceava Denumire : Extindere Sediu Tribunal

Mansoanele vor depasi cu eel putin 5 em pardoseala finita. In plus, acolo unde mansoanele traverseaza Zone de Masini, Centrale, etc., catre zone de birouri, ele vor vor fi prevazute si cu 0 izolatie fonica adecvata pentru a preveni transferul zgomotului. Mansoanele din ghenele de instalatii vor fi special tratate antifoc, si se vor verifica de catre Dirigintele de Santier. Pentru viitoarele trasee se vor lasa mansoane umplute cu 5 cm de beton.

23. DOZE

a) Toate dozele de aparat pentru monataj ingropat vor fi executate conform normelor, din plastic sau tabla izolata eu prespan.

b) Dozele de aparat monatate in finisaje eombustibile vor fi metalice cu grosimea peretilor de 0,3 cm si izolate eu azbest.

c) In general doze Ie vor avea 0 adincime de 4 em. Doze mai adancl se vor folosi in plafoane pentru racordarea corpurilor de iluminat.

d) T oate dozele ingropate pentru racordarea corpurilor de iluminat, vor fi de 7,5 em adancime si vor fi acoperite de catre corpul de iluminat sau de baldaehinul corpului de iluminat.

e) Dozele de pe pereti, pentru racordarea aplicelor, vor avea 4 cm adanclme si vor fi metalice avand un dispozitiv de fixare a aplicii. Chiar daca aplica se fixeaza separat, oricum ea va acoperi doza.

g) Se vor prevede si doze goale, pentru eventuale extinderi ale instal

25. DERIVATII 51 JONCTIUNI

a) Toate conexiunile la barete principale de cupru si derivatiile la intreruptori precum si derivatiile la tablourile de distributie se vor face cu cel putin doua suruburi cadmiate cu saibe grover, asiqurand presiunea necesara pentru realizarea unui contact ferm, care sa nu dea nastere la incalziri a coexiunii respective.

b) Orice echipament electric care vine cu altfel de conexiuni decat cele descrise mai sus se va recabla, de aceasta raspunzand Antreprenorul de Instalatii Electrice.

F·7.3,6·4

Cod Edrua 2

PO-4.2,1 Revizia 0

Cael de sa rcinl-Inslala!i alectnce

Pro or, 25,761 Faze: P.T,+D,E.

Pag Bill

Beneficiar: Tribunalul Suceava Oenumire: Extindere Sediu Tribunal

26. IMPAMINTARE

a) Toate tablaurile de distrtbutie, precum si toate constuctiile metalice ale instalatiilor electrice, inclusiv carcasele metalice ale mataarelor electrice vor fi conectate la priza de pamant existenta, conform prevederilor din proiect si din NORMATIVUL 1.7-2002.

27. PRIZE

Toate prizele din constructie vor fi montate la 30 cm de la pardoseala finita a incaperii, in afara celor pentru care se va indica separat inaltimea de montaj. Se monteaza deasemeni prize si in cutii de pardoseala. Se vor manta numai urmaroarele tlpuri de prize:

- Prize bipolare cu contact de protectie de 16 A albe

- Prize bipolare cu contact de protectie de 16 A rosii, pe circuitele UPS

28. INTRERUPTORI LOCALI

a) Aparate de tip normal ingropat de canstructie speciala 10 A - 250 V ( intreruptori, camutatori, Tntreruptori de scara, comutatori cruce, etc.) se vor instala in doze de aparat. In cazul in care sunt mai multe aparate la un lac, atunci ele se vor manta cu placa comuna conform indicatiilor din planuri.

b) Aparatele se vor manta in locul indicat In planuri, in general la intrarea in Tncaperi lanqa usa, la 15 em de la pervaz.

b) Culorile conductorilor vor fi conform NORMATIVULUI 1.7-2002 respectiv : - verde/galben. pentru conducarul de protectie;

- alb sau cenusiu deschis, pentru conductorul de nul de lucru;

- culari diferite de cela de rnai sus si diferite intre ele, pentru conductele de faze,

recornandandu-se sa se foloseasca urmataarele culori pentru marcarea fazelor negru, albastru Inchis si maro.

c) Pentru cable se va respecta la conductorii ce il formeaza codul cutorilor de fabrica.

30 ECHIPAMENTUL DE LUMINA, CERINTE GENERALE:

a) Echipamentul de lumina si corpurile de iluminat, vor corespunde cu indicatiile din proiect. Acestea vor corespunde celor mai severe standarde din punct de vedere electric si mecanic.

F·7.3.6-4

Cod Editia 2

P0-4.Z.1 Revizla a

Cael de sarcjn! - Inslalap electrfce

Pro nr. 25.761 Faza: P.T.+O.E.

Pag9/ II

Beneficiar : Tribunalul Suceava Denumire : Extindere Sediu Tribunal

b) Toate cele necesare pentru fixarea si alimentarea corpurilor de iluminat vor for fi livrate si montate de Antreprenorul de Instalatii Electrice, tn cadrul lucrarilor din acest capitol. Toate lampile fluorescente vor fi de nuanta alb cald de lux.

c) Toate dispozitivele de prindere, baldachinele, consolele, etc., vor fi Iivrate si montate in cadrul lucrarilor din acest capitol.

d) Finisajul corpurilor de iluminat si al tuturor partilor instalatiei electrice va ccrespunde exigentelor Arhitectului Set de Proiect. In cazul In care acestea nu corespund, vor fi modificate sau lnlocuite pe spezele constructorului.

31. INSTALATIA DE VOCE/DATE

lnstalatia este compusa din prize duble de voce/date, tip RJ45, si un rack central care include un repartitor telefonic si rack-uri de nivel, racordate la rack-ul central cu fibra optica sau cabluri UTP, ecranate.

Se va realiza 0 retea structurata cu porturi Cat. 6. Prizele vor putea fi folosite atat ca posturi telefonice si ca posturi de lucru pentru calculator. Cablarea este realizata de la nivelul fiecarui post de lucru si pana la Rack-ul central cu cablu UTP 4 perechi protejat in tuburi IPEY 25. Rack-ul de voce date va fi conectat la impamantare tabloului general cu un cablu AWG6 sau conductor FY 16 rnm".

Dotarea rack-ului central si a rack-urilor secundare, va fi realizata conform specificului retelei, de catre firma specializata care va executa instalatia.

32.INSTALATII DE SUPRAVEGHERE VIDEO 51 CONTROL ACCES

Se vor prevede camere de luat vederi, asigurandu-se monitorizarea activitatilor specifice si controlul acceselor. Instalatia va cuprinde camerele video, monitoarele si echipamentele de inregistrare digitala. Instalatia se va executa cu cablu coaxial protejat.ft ~ffib:-::g~C montat ingropat. Se va monta un cablu de legatura intre camera de~a~H;)' s.@qfp1e~'" jandarmilor P23, din cladirea existenta. Controlul acceselor in divers. €ap~~cfC~ pe baza de card. Sunt prevazute butoane de panica pe caile de ac']. sJar!eStatik§f!.e~ 're~ de judecata. Instalatia va fi realizata de cafre 0 firma specializata. ! /5; ( !, ~Y '!::

33, INSTALATIA DE SEMNALIZARE INCENDIU si DETECTIE CO \\~~\'.' ' l' -;;.. ~

~]'~C' .

Va fi prevazuta cu 0 instalatie de semnalizare incendiu care va avea ~lf{.cTh~de

adresabile, In toate spatiile cu pe rico I de incendiu, butoane manuale penH'J;!::§!~~tza incendiu si sirene.

Noua centrala de semnalizare incendiu se va interconecta cu centrala existenta de semnalizare incendiu, prin pirocablu tip JVY(ST) 2x2xO.8 mm.

Vcr fi prevazute detectoare cu ionizare adresabile pentru a sf exact locul declansarii incendiului. Centrala de semalizare incendiu va comanda pornirea automata a a ventilatoarelor de desfumare pe viteza a doua si va actiona automat voletii. Centrala va dispune de apelator telefonic.

F·7.3.G-4

God Editi.2

PO-4.2.1 Rev izia 0

Caet de sarcml -ln5Lalali electrlce

Pro nr. 25.761 Faza: P.T.+D.E.

Pag 10111

Beneficiar: Tribunalul Suceava Denumire : Extindere Sediu Tribunal

De asemena, centrals de incendiu inglobeaza sistemul de detectie al concentratiei monoxidului de carbon de la nivelul garajului. Senzorii analogici de monoxid de carbon sunt legati la nivelul centralei prin interfete adresabile. Indicatorii optici de monoxid de carbon sunt legati la nivelul centralei prin interfete adresabile.

Senzorii sunt legati pe zone. Cablarea buclelor se va realiza pe trasee individuale cu cablu JYY(ST) 2x2xO,8 , protejat in tub IPEY. Instalatia va fi realizata de catre 0 firma specializata.

34. INSTALATIA DE ANUNTURI

Instalatia cuprinde difuzoare, pentru anunturi, montate in tavanul fals. Vor fi prevazute pupitre de rnixaj cu amplficator la prezidiul fiecarei sali de judecata. Instalatia se va executa cu cablu audio ecranat, protejat in tuburi IPEY, de catre 0 firma specializata.

INTOCMIT

Ing. T. V. HUNCKER

H-~

VERIFICAT

Ing Bogdan MARINESCU

:,t/~

F·7.36·4

Cod PO·4.2.1

Editia2 Revizia 0

C aet de sarclnl - lnstal ali el ectrice

Pr. nr, 25.761 Faza: PT+D.E.

Pag 11111

!il > !il Q) U :::J (f)

.2 !il C :::J .0 ·c

I-

Cii

C ::J ..c ·c I::J

:0 Q)

a:

Q)

L-

Q)

"0 C

X w

L.. C

1:5

Q)

o

L..

D..

L.U o +

~ a..

co N (1J

L.L.

-

0:::

o ..J

...IW ::::lZ Oe:( ..JO e:(..J

00

(J

we:( Ow

0:::0:::

e:(~ >0 Wa::UJ r::cZ

w

:!

°

-

co o o N Q) 'i:: .D-

E Q)

'0

c

(1J

--

(1J

o

/

i

,---------~~,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_h; (,)

o;::~?:~r_;:2~~~~.-~~

..... OoOO..-~.-oOO..-oo

oogOOC'")MO~OMIOMNlD MOCIIOr.D<DIO..,-L()<DN<DC'?N

- «

OMNo)N-.:tOr-...-NJ""-·Or-..

vM..-..-NNL() N .-..-

..-

1.00001.01.01.0001.0000 J""-v L{)<OO>(J)N OCIN <0 co-.:t...--

..-

!:: :a;

o o IZ

:J U (f) w z

a: « ~

c !il "0

i~

Denumire : Extindere Sediu Tribunal

Beneficiar : Tribunalul Suceava

Adresa : strada Stefan eel Mare 62, Suceava .

Proiect nr : 25.761 Faza : P.T.+O.E. Data: noiembrie 2008

Fisa tehnica grup electrogen 30 kVA

Caracteristici :

putere in regim de urgenta: 30 kVA - 24 kW factor de putere cosfi = 0,8

tensiune nominala 400 V

frecventa 50 Hz

turatia motorului 1500 rot I min.

Grupul este constituit din: ... motor Diesel

4 cilindri in linie cu racire cu ulei capacitatea cilindrilor : 2732 cm 3 porn ire electrica la 12 V cc

dispozitiv de control al presiunii uleiului lubrifiant dispozitiv de racire allichidului de racire dispozitiv de control oprire motor.

... Saterie pentru pornlre cu Pb. 12 V, 70 A ... Alternator sincron de 31 KVA

T Rezervor combustibil de 50 litri, incorporat in suportul grupului ... Sasiu: grupul motor I alternator e montat pe un corp comun

dotat cu suporti elastici antivibratori ... Silentiator de descarcare : de tip industrial

T Sectionator in cutie etansa IP 54 pentru sectionarea circuitelor auxiliare de retea

T Manual: de intretinere, piese de schimb, scheme electrice

... Tablou electric automat de comanda SI control pentru aplicare pe perete

Structura tabloului este de tip modular cu protectie mecanica IP40, culoare RAL 7032; intrarea si iesirea cablurilor se afla la baza si este realizata cu reglete si bare de cupru ; accesul se face prin intermediul unui panou demontabil.

Servicii auxiliare Protectii de grup Aparate de masura Cornenzi

F-7.3.6·4

Cod Editi.l

PO·4.2.1 Revizia 0

Fisa tennlca grup etectrcqen

Pro nr. 25.761 Faza: P.T.~D.E.

Pag 112

Beneficiar : Tribunalul Suceava Denumire : Extindere Sediu Tribunal

Semnalizari optice Caracteristici functionale Caracteristici tehnice generale.

Comutare automata retea - grup.

Carcasa de insonorizare pentru montaj in spatii deschise garanteaza un nivel de zgornot la 7 m distanta, nu mal mare de 63 dB.

Este prevazuta cu 4 usi cu structura din otel presat si sud at electric; grosimea suportului pe care se aplica carcasa este de 25 mm, iar grosimea carcasei este de 20 dm.

Izolarea interioara este facuta cu panouri de material igniflJg clasa " 0 " antiacustic tip Termotervol DP10, avand densitatea nominala 60 kq/rn",

Este tratata cu vopsele speciale de protectie.

Pentru racirea motorului si alternatorului sunt prevazute grile de ventilatie la partea inferioara si superioara.

Dimensiuni grup insonorizat: lungime: 2400 mm latime 1000 mm inaltime: 1700 mm greutate: 1100 kg

INTOCMIT

Ing. Bogdan MARINESCU

J~th._

F-7.3.6-4

Cod Editi" 2

PO·4.2.1 Revizia 0

Fisa leh n ica 9 rup eleolro-g e n

Pro nr. 25.761 Faza: P.T.+D.E.

Data;

No; embrie 2006

Pag 212

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful