You are on page 1of 8

S k hoch & u t h ni

Avico engineering company

H s nng lc

H ni - 2015
S k hoch & u t h ni Cng ha x hi ch ngha vit nam
Cty cptm qt &cn u vit c lp - T do - Hnh phc
--------------------
----***----
S: 0115 /HSNL H Ni, ngy 05 thng 01 nm 2015

Knh gi: Qu n v lin quan

Cng ty CPTM Quc t v Cng ngh u Vit ( Tn giao dch l AVICO ) chng ti
l mt doanh nghip t nhn hot ng theo Lut Doanh nghip v Php lut hin hnh ca
Nc CHXHCN Vit Nam, c thnh lp theo Giy php ng k kinh doanh s
0303000412 do S K hoch v u t H Ty ( Nay l H Ni mi ) cp ngy 20 thng 01
nm 2006
Tuy l n v mi thnh lp v hot ng kinh doanh sn xut c khong 10 nm,
song Cng ty chng ti t c nhng thnh cng kh quan ban u do to c uy tn
vi khch hng v cc nh cung cp OEM ngay t khi thnh lp n nay. Cng ty l ni tp
hp mt i ng cc Thc s, K s k thut v cc Kin trc s c nhiu ng gp vo
vic gii quyt cc vn khoa hc, k thut v cng ngh trong tt c cc lnh vc xy dng
c bn: Xy dng dn dng & cng nghip, Xy dng cu ng, Xy lp in, Thu li,
Thng gi, Cp thot nc, Vt liu xy dng, iu ho khng kh, Lnh cng nghip
Trong thi gian gn y, pht huy tim lc KHKT ca i ng cn b k thut, ngoi
cc thit k ng dng thng thng, nhiu lnh vc tin tin ca khoa hc k thut xy dng
c i su nghin cu v c ng gp tt cho sn xut, c bit l mt s ng dng
trong cng trnh tit kim nng lng in ti cc nh my sn xut
Bng th t gii thiu ny, Cng ty chng ti xin c nhn thu t vn thit k, sn
xut cung cp v lp t cc hng mc thit b v ngnh Lnh v HKK. Chng ti s m
bo thc hin tt cng vic c giao v cht lng, k thut v tin ra .
Xin gi km theo cng vn ny ti liu php l v h s kinh nghim ca chng ti.
Chng ti xin chn thnh cm n!

AVICO ENGINEERING COMPANY


Ni nhn :
- Nh gi;
- Lu VP.
Gii thiu nng lc - AVICO

A. Thng tin chung


Tn cng ty: CNG TY CPTM QUC T V CNG NGH u VIT
Tn giao dch quc t: AVICO ENGINEERING COMPANY
a ch KKD: 68/12 - To 3 Vn Qun H ng H Ni - Vietnam
Vp giao dch chnh: 16/442, ng Phm Vn ng, H Ni
Kho v xng: S 6/18B C Nhu, T Lim H Ni - Vit nam
Nm thnh lp: 20/01/2006
Telephone: +84.4.37420157
Facsimile: +84.4.27420158
E-mail: info@avico.com.vn
n v lin kt : Vin cng ngh K thut qun s

T chc cng ty
TG: Mr. Dang Anh Tuan
Ph TG: Mr. Vn H Thng
K ton trng: Mrs. Bi Thi Thy
Gim c k thut: Mr. L Xun Tip

Lnh vc kinh doanh:


- Thit k, cung cp v lp t cc h thng in, h thng kh nn, phng sch, phng m
- T vn, thit k, ch to, cung cp v lp t cc h thng HKK, lnh thng mi (
Nh hng, khch sn, Resort,..) Lnh cng nghip ( Thit b lnh cho cc nh my
Bia, ru, NGK, Ch bin thc phm, bo qun hng ng lnh), Thp gii nhit
- Thit k, ch to cc h thng lm lnh nc, ha lng kh N2, CO2 v cc loi kh khc
- Dch v k thut 24/24
- Xut nhp khu thit b chuyn ngnh Nhit Lnh
- Nh phn phi cc nhn hiu danh ting: COPELAND EUROPE, EMERSON, ALCO,
DIXELL, CAREL, DANFOSS, CASTEL, RIVACOLD, HASEGAWA, MYCOM
- Nghin cu v pht trin cc h thng iu khin, gim st v cnh bo t xa

Ngun nhn lc
- Qun l chung : 01
- Thit k : 02

a ch: 68/12 T 3 Vn Qun H ng H Ni Pg. 1


Tel: 04.37420157 - Fax: 04.37420158 Email: info@avico.com.vn
Gii thiu nng lc - AVICO

- Bn hng : 02
- Admin Manager : 01
- K thut vin : 07
- Ngun nhn lc khc : Pht trin theo yu cu cng vic

Cc lnh vc hot ng ca Cng ty:


1. Lp d n u t: Lp bo co nghin cu tin kh thi v bo co nghin cu kh
thi cho cc cng trnh trong nc v nc ngoi.

2. Kho st xy dng: Kho st a cht cng trnh, a cht thu vn xc nh cc


thng s k thut phc v lp d n u t v thit k cng trnh.

3. Nghin cu, ch to cc h thng tit gim nng lng trong cc nh my c s


dng thit b lnh

4. Cung cp, lp rp cc t hp my lnh thng mi, cng nghip v HKK

5. Thi cng cc cng trnh HKK trung tm, cc khng gian phng sch, thit b
phng sch cho cc khu cng nghip, khu ch xut

6. Cung cp trn gi cc h thng lnh thu hi kh ha lng: N2, CO2, O2, Cl

7. Xc nh, nh gi nguyn nhn, s c cng trnh: lp phng n thit k, sa


cha ci to hoc ph d i vi cc cng trnh nh ca, cu cng, ng giao thng,
cng trnh bin, cc h thng thit b nh ca, sn xut vt liu xy dng, cp thot
nc, thng gi, my xy dng.

8. Cc dch v t vn khc: theo yu cu ca khch hng v ph hp vi quy nh


ca Nh nc

9. T vn gim st: Gim st cng trng thi cng, thay mt ch u t kim tra,
qun l cht lng cng trnh.

a ch: 68/12 T 3 Vn Qun H ng H Ni Pg. 2


Tel: 04.37420157 - Fax: 04.37420158 Email: info@avico.com.vn
Gii thiu nng lc - AVICO

C cu t chc

Hi ng qun tr

Tng gim c

P. Tng gim c

Ti v, k ton Q. l hnh chnh

Qun l k thut Qun l bn hng

Xng P. xut nhp Phng T vn gim st Kho Vn chuyn


thit k ch khu t ng ho
to

B. Nng lc
1. Nhn s
- Hi ng Cng ty: 03 ngi (do TG lm ch tch )
- Ban gim c: 03 ngi (1 T.Gim c v 1 Ph T.Gim c, 1 kim sot);
- Khi Hnh chnh: 05 ngi;
- Chuyn gia: L cc k s ngi nc ngoi ang cng tc ti cc nh cung cp sn
phm gc
- Cn b chuyn mn: L nhng ngi tri qua bc i hc v trn i hc hin l
ngun nhn lc chnh lm vic bn thi gian v 100% thi gian ti cng ty bao gm:
1 kin trc s
2 thc s, k s kt cu

a ch: 68/12 T 3 Vn Qun H ng H Ni Pg. 3


Tel: 04.37420157 - Fax: 04.37420158 Email: info@avico.com.vn
Gii thiu nng lc - AVICO

1 Thc s , k s Sinh hc ( lin kt )


3 K s cng trnh in, lnh v HKK ( lin kt )
1 thc s, k s mi trng ( lin kt )
1 C nhn kinh t
1 K s kinh t xy dng
1 K s my xy dng

2. Ti chnh
Tm tt ti sn C v ti sn N trn c s bo co tnh hnh ti chnh trong vng 3 nm
qua:
STT Ti sn Nm 2013 () Nm 2014 () Nm 2015 ()

1 Tng s ti sn C 2.821.175.191 4.560.007.484 6.907.952.785


2 Ti sn c lu ng 1.803.339.103 3.639.943.940 5.686.669.631
3 Tng s ti sn N 2.821.175.191 4.560.007.484 6.907.952.785
4 Ti sn N lu ng 1.820.403.914 3.627.950.015 4.528.763.143
5 Doanh thu trc thu 15.919.505.061 19.173.740.617 17.748.057.411
6 Doanh thu sau thu 8.662.043.643 11.005.093.244 10.178.601.335
7 Li nhun trc thu 1.271.234.115 2.726.558.123 3.880.121.857
8 Li nhun sau thu 915.288.562 1.963.121.848 2.793.687.737
Tn dng v hp ng:

1. Tn v a ch ngn hng thng mi cung cp tn dng:


Ngn hng NN&PTNT Chi Nhnh H Ty S 2, ng T Hiu P. Nguyn Tri, H
ng H Ni

2. Tng s tin tn dng: 17,5t VND

Doanh thu trong 3 nm gn y:

Nm Doanh thu ()
2013 15.919.505.061
2014 19.173.740.617
2015 17.748.057.411
3. Cc trang thit b chuyn dng:
- My kinh v, my thu bnh phc v cng tc kho st, o c, trc a.

a ch: 68/12 T 3 Vn Qun H ng H Ni Pg. 4


Tel: 04.37420157 - Fax: 04.37420158 Email: info@avico.com.vn
Gii thiu nng lc - AVICO

- Thit b khoan my, khoan tay phc v cng tc kho st a cht cng trnh.
- Cc dng c chuyn ngnh C - in - lnh
- H thng my tnh, my scan, my in phc v cng tc thit k.
- My gia cng trung tm
- My bo u ngang
- My chn tole
- My nn kh
- Cc thit b, my chuyn dng khc

C. H s kinh nghim
1) Cc hp ng t vn thit k c gi tr t 1 t VND tr ln cng ty k kt v thc
hin trong nm 2012-2013--2014
S
C quan k kt Ni dung hp ng
TT
Lp thit k k thut thi cng, tng d ton h thng
1 Doximexco cung cp in cho nh my sn xut Thu sn ng
lnh ng Thp
Kho st thit k k thut thi cng v lp tng d
2 Doximexco ton xy dng khu m rng khu ch bin hng thy
sn ng lnh xut khu
Thit k k thut thi cng v lp d ton h khung
3 NADACO
mi v HKK hi trng TCT
Thit k k thut, Tng d ton, thit k thi cng
4 Trung tm lu tr quc gia I Cng trnh kho lu tr Trung tm lu tr Quc gia I
ti khu Yn Ha - Cu Giy
Tng Cng ty c kh Giao
5 Mua bn my pht in 1500KVA
thng vn ti
Thit k k thut thi cng v lp d ton khu nh
Cng ty xy lp tnh B Ra Trung tm thng mi huyn Tn Thnh - Tnh B
6 - Cng ty xy lp tnh B ra Ra - Vng Tu. Hng mc nh lin kt l A, B, nh
-Vng Tu chung c l C, nh chung c kt hp vn phng lm
vic l D - Khch sn, b bi, dch v, sn tennis E, F
Cng ty c phn u t xy
7 H thng ng lnh thu sn 3000 tn
dng Chu
Cng ty xy dng dn dng Nh kho bo qun ging cy trng s 9 Nguyn Hu
8
v cng nghip Delta Cnh - Qun Bnh Thnh - Thnh Ph H Ch Minh
Thit k k thut thi cng cng trnh kho bo qun
9 Cng ty sa HN
sn phm sa thnh phm
Lp bo co nghin cu kh thi v thit k k thut
10 Ban qun l d n QL 6
thi cng b k t ngn sng y
11
Cng ty Bia Hu Thit k k thut v thi cng H thng thu hi CO2
Thit k k thut v thi cng khu x l nc thi v t
12 Cng ty Bia Ngh An
hp my pht in 1000KVA, giai on m rng
Cng ty c phn u t xy Thit k k thut, thit k bn v thi cng v lp tng
13
dng v ng dng cng ngh d ton d n HKK C1 Quang Trung, Thnh ph

a ch: 68/12 T 3 Vn Qun H ng H Ni Pg. 5


Tel: 04.37420157 - Fax: 04.37420158 Email: info@avico.com.vn
Gii thiu nng lc - AVICO

S
C quan k kt Ni dung hp ng
TT
mi Vinh, Ngh An
Thit k k thut thi cng d n Hn Tre giai on
m rng - Ch u t: Cng ty trch nhim hu hn
u t v pht trin du lch thng mi v dch v
Hn Tre: Gm cc hng mc :
14 SITE (Nh thu chnh ) - Khu khch sn 5 sao
- Khu bit th
- B bi
- H thng cp thot nc , in v iu ho
khng kh
15 Trng i hc Y H Ni Mua bn thit b Yt. Thit k lp t phng sch
Thit k k thut thi cng v lp tng d ton d n
Vn phng Trung ng Hi
16 HKK Tr s lm vic c quan Trung ng Hi
nng dn Vit Nam
nng dn Vit Nam
Trng trung hc k thut
17 Mua Bn thit b dy hc
v dy ngh Bo Lc
1 . Lp bo co cp nc v thit k k thut h thng
Cng ty xi mng Tam ip -
18 cp nc sinh hot v sn xut
Ninh Bnh
2 . Mua bn thit b hp gim tc 1.000kW
Thit k cc cng trnh HKK v u t xy dng c
19 Cng ty may c Giang s 2 ca Cng ty may xut khu tng hp Vit Thnh
- Huyn Gia Bnh - Bc Ninh
Cc i ngoi B quc
20 Mua bn my HKK
phng
Cung cp v lp t t hp my HKK trung tm
21 Nh my cn thp Ho Pht
1.000.000 Btu/h
Cung cp v lp t cc trm bo qun thuc th y
22 T chc FAO - UN
trn Ton lnh th Vit Nam
23 Nh my dt Nam nh D n cung cp lp t thp gii nhit 800Tons

a ch: 68/12 T 3 Vn Qun H ng H Ni Pg. 6


Tel: 04.37420157 - Fax: 04.37420158 Email: info@avico.com.vn