¸ Å ¼ ¶

¾ º¸·¸¼¾ ÅÀ¾¼¸¹¾ ¶Á ÁÃÀ¾Ã

ø ÊÐÈ ÛÎÔ ×ÈØÖçÙÈ âÑËÖÙÎ: Ã×ÖÜØÊÌåÖ °ÐÊÈåÖÜ
ISBN 960-7859-40-5

´¾Á À¾»±¾Á

¸ Å ¼ ¶
¾ º¸·¸¼¾ ÅÀ¾¼¸¹¾ ¶Á ÁÃÀ¾Ã

ÿ¾ÃÀ²´¸¾ °¸²°¸¾Ã

´ÃÅ°À¸ÁÂÇ

È×æ ÑÈØËÐáÚ ÛÖÔ Ñ. ÅÈØáÒÈÓ×Ö ¹ØÐÛÍá, ËÐÌÜÏÜÔÛã ÛÖÜ ´×ÐÊØÈÝÐÑÖç
»ÖÜÙÌåÖÜ °ÏÎÔéÔ, ÊÐÈ ÛÐÚ ×ÖÒçÛÐÓÌÚ ×ÒÎØÖÝÖØåÌÚ ÑÈÐ ÙÜÓÉÖÜÒâÚ, ÛÖÔ
ÈØÞÈÐÖÒæÊÖ-Ì×ÐÊØÈÝÐÑæ Ñ. ìÊÊÌÒÖ »ÈÛÏÈåÖÜ, ÛÖÜÚ ÝåÒÖÜÚ ·àÓá ³ØåÑÖ,
»áØÐÖ ¹ÈÛÙÖÜØæ, ²ÐéØÊÖ ÁÈØÛÍÌÛáÑÎ, ÂáÑÎ ¿ÌÒÌÑáÔÖ, ÛÖÔ ÐÙÛÖØÐÑæ
Ñ. ÅØãÙÛÖ ºÖçÑÖ, ÛÎÔ Ñ. ÂáÐÔÈ ÅÐâÛÈÒÈ ÑÈÐ ÛÎÔ Ñ. °ÊÊÌÒÐÑã ÆÐÒÖ×ÖçÒÖÜ ÛÖÜ ¸ÙÛÖØÐÑÖç °ØÞÌåÖÜ ¹ÜÑÒáËàÔ ÑÈÐ æÒÖÜÚ æÙÖÐ ÓÌ ÉÖãÏÎÙÈÔ ÓÌ
ÛÖÔ âÔÈ ã ÛÖÔ áÒÒÖ ÛØæ×Ö ÙÛÎÔ ×ØÈÊÓÈÛÖ×ÖåÎÙÎ ÛÖÜ ÉÐÉÒåÖÜ û¸Å¼¶ý.

¿À¾º¾²¸¹¾ Á¶»´¸Ç»°

¾ ÂâÖÚ ÀæÓÉÖÚ ÌåÔÈÐ âÔÈÚ ÈÑÖçØÈÙÛÖÚ ÑÜÔÎÊæÚ. íÓÈÏÈ ÊÐ' ÈÜÛæÔ È×æ ÛÖ âØÊÖ ÛÖÜ, ×ÖÜ ÛÖ
×ØÈÊÓÈÛÖ×ÖåÎÙÌ ×ÌØÐÛØâÞÖÔÛÈÚ ÛÎ ÁçØÖ ÞØæÔÐÈ ÖÒæÑÒÎØÈ ÑÈÛÈÊØáÝÖÔÛÈÚ ÓÌ ÛÖ ×áÏÖÚ ÛÖÜ
ÙÜÒÒâÑÛÎ ÛÈ ÈÔÏØé×ÐÔÈ åÞÔÎ ÙÌ ÉØáÞÖÜÚ, ÙÌ ×ÒÈÑæÙÛØàÛÈ, ÙÌ ÛÖåÞÖÜÚ ÑÈÐ ÓÔÎÓÌåÈ.
·ÎØÌçÌÐ ÌÒ×åËÌÚ, ÛáÓÈÛÈ ÛàÔ ÔÛæ×ÐàÔ ÑÈÐÛàÔ ×ÌØÈÙÛÐÑéÔ, ÛÖÔ ×æÏÖ ÛàÔ ÌØàÛÌÜÓâÔàÔ
ÑÈÐ ÛÎÔ ÈÔåÈ ÛàÔ ÈØÊæÙÞÖÒàÔ, ÙÛÖÜÚ ËØæÓÖÜÚ ÑÈÐ ÛÈ ÙÖÑáÑÐÈ ÛÎÚ ´ØÓÖç×ÖÒÎÚ ÈÒÒá ÑÈÐ
ÙÌ È×ØæÙÐÛÌÚ ×ÒÈÊÐâÚ ÛÖÜ ÔÎÙÐÖç.
ÁÛÈ ÞâØÐÈ ÙÈÚ ÑØÈÛáÛÌ ÛÖ È×ÖÛâÒÌÙÓÈ ÛÎÚ ×ØÖÙ×áÏÌÐÈÚ ÛÖÜ ÙÜÊÊØÈÝâÈ ÔÈ ËÐÈÙéÙÌÐ
ÛÈ ÒåÏÐÔÈ ÓÎÔçÓÈÛÈ ÛÖÜ ÔÎÙÐÖç ÛÖÜ. ÂÖçÛÖ ÛÖ ÉÐÉÒåÖ ÌåÔÈÐ Ö ÌÒáÞÐÙÛÖÚ ÝæØÖÚ ÛÐÓãÚ ÙÌ
ÑáÏÌ âÔÈÔ ×ÖÜ Ü×ÖÓÖÔÌÛÐÑá ÒáÕÌÜÙÌ ÛÎÔ ×âÛØÈ ÑÈÐ ÛÎÔ ÈÔâËÌÐÕÌ ÙÑÈÒåÍÖÔÛÈÚ ÓÌ Ì×ÐÓÖÔã
ÓÐÈ ÑÈØËÐá âÔÈ æÔÖÓÈ ã âÔÈ æÔÌÐØÖ ÐÑÈÔÖ×ÖÐéÔÛÈÚ ÛÎÔ áËÎÒÎ Ì×ÐÏÜÓåÈ ÛÖÜ: ÛÎÔ ÈÔáÊÑÎ
âÑÝØÈÙÎÚ ÑÈÐ Ì×ÐÑÖÐÔàÔåÈÚ.
¿ÈØæÒÎ ÛÎÔ ×ØÖÞÌÐØæÛÎÛá ÛÖÜÚ ÑÈÏéÚ ÑÈÐ ÛÎ ËÜÙÑÖÒåÈ ÈÔáÊÔàÙÎÚ ÛÈ ÞÈØáÊÓÈÛÈ
ÈÜÛá ÓÈÚ ×ØÖÙÝâØÖÜÔ ÙÎÓÈÔÛÐÑâÚ ÐÙÛÖØÐÑâÚ ÑÈÐ ÊÒàÙÙÖÒÖÊÐÑâÚ ×ÒÎØÖÝÖØåÌÚ ÊÐÈ ÛÖÔ
Ûæ×Ö ÑÈÐ ÓÈÚ ÖËÎÊÖçÔ ÙÌ âÔÈ ÛÈÕåËÐ ÙÛÖ ÞØæÔÖ, ÙÛÐÚ ÓÐÑØâÚ ÑÈÐ ÓÌÊáÒÌÚ ÐÙÛÖØåÌÚ ×ÖÜ
ÙÜÔâÉÎÙÈÔ ÙÛÎ ÁçØÖ.
ÅØÖÔÐÑá ÌÑÛÌåÔÖÔÛÈÐ ÙÌ æÒÎ ÛÎ ËÐáØÑÌÐÈ ÛÎÚ ÐÙÛÖØåÈÚ ÛÖÜ ÔÎÙÐÖç, È×æ ÛÎÔ ÈØÞÈÐæÛÎÛÈ
ÓâÞØÐÙãÓÌØÈ,ÑÈÐ×ÌØÐÒÈÓÉáÔÖÜÔ ÙÛÖÐÞÌåÈÊÐÈæÒÌÚÛÐÚËØÈÙÛÎØÐæÛÎÛÌÚÛàÔÑÈÛÖåÑàÔ ÛÖÜ:
ÛÈÌ×ÈÊÊâÒÓÈÛÈÑÈÐÛÈ×ÈÐÞÔåËÐÈ,ÛÎÔ ×ÖÒÐÛÐÑã ÑÈÐÛÐÚÛâÞÔÌÚ,ÛÎÝçÙÎ ÑÈÐÛÎÔ ÛÌÞÔÖÒÖÊåÈ,
ÛÖÔ âØàÛÈ ÑÈÐÛÎ ÝÐÒåÈ. ÂÈ ×ÌØÐÙÙæÛÌØÈ È×æ ÈÜÛá ÉØåÙÑÖÔÛÈÐ ÙÑÖØ×ÐÙÓâÔÈ ÙÛÈ ÙÛÌÔá ÛÎÚ
×æÒÎÚ, ÑáÛà È×æ ÛÈ ×æËÐÈ ÛàÔ ×ÌØÈÙÛÐÑéÔ, ÑÈÐ áÒÒÈ ÙÌ È×æÑØÎÓÔÖÜÚ ÉØáÞÖÜÚ, æÓàÚ
×ÖÒÒá ÞáÏÎÑÈÔ ÑÈÐ ÑÈÛÈÙÛØáÝÎÑÈÔ ÙÛÖ ×ÒÈåÙÐÖ ÔÌæÛÌØàÔ ÈÛÜÞéÔ ×ÈØÌÓÉáÙÌàÔ.
¶ ×ØÖÙ×áÏÌÐÈ ÈÜÛã ÔÈ ÑÈÛÈÊØÈÝÖçÔ ÛÈ ÈÔÏØé×ÐÔÈ åÞÔÎ È×ÖÛÌÒÌå âÔÈÔ ÈÊéÔÈ ÔÈ
ÑØÈÛÎÏÌå ÙÛÎ ÓÔãÓÎ ÓÈÚ ÍàÔÛÈÔã Î ÌÐÑæÔÈ ÛÎÚ ÁçØÖÜ ÑÈÐ ÌÔÛáÙÙÌÛÈÐ ÙÛÎÔ ×áÊÐÈ ×ÖÒÐÛÐÑã
ÛÖÜ Ã×ÖÜØÊÌåÖÜ °ÐÊÈåÖÜ ÔÈ ×ØÖÙÛÈÛÌçÌÐ ÑÈÐ ÔÈ ×ØÖÉáÒÒÌÐ ÛÎ ÓÌÊáÒÎ, Ù×áÔÐÈ ÑÈÐ ×ÖÒçÓÖØÝÎ ÑÒÎØÖÔÖÓÐá ÛÖÜ °ØÞÐ×ÌÒáÊÖÜÚ. ²ÐÈ ÛÖ ÒæÊÖ ÈÜÛæ ÑÈÐ ÊÐÈ ÛÎÔ ×ØÖÙÛÈÙåÈ ÑÈÐ ÛÎ
ËÐÈÛãØÎÙÎ ÛÎÚ ÜÝÐÙÛáÓÌÔÎÚ ×ÒÈÑæÙÛØàÙÎÚ ÓÌ Ã×ÖÜØÊÐÑã °×æÝÈÙÎ ÑÎØçÕÈÓÌ ËÐÈÛÎØÎÛâÖÜÚ ÛÖÜÚ ËÎÓæÙÐÖÜÚ ÑÖÐÔæÞØÎÙÛÖÜÚ ÞéØÖÜÚ, ÖËÖçÚ ÑÈÐ ×ÒÈÛÌåÌÚ ÙÛÎÔ ´ØÓÖç×ÖÒÎ, ×ØÖÑÌÐÓâÔÖÜ Î ÐÙÛÖØÐÑã ÈÜÛã ×æÒÎ ÔÈ ÊÒÐÛéÙÌÐ È×æ ÛÖÔ ÑÈÑæÊÖÜÙÛÖ ÌÜ×ØÌ×ÐÙÓæ ÛÎÚ Ì×ÖÞãÚ
ÓÈÚ.
¶ È×æÝÈÙÎ ÈÜÛã áÒÒàÙÛÌ ÌåÔÈÐ ÙçÓÝàÔÎ ÓÌ ÛÎ ÙçÊÞØÖÔÎ ÈÔÛåÒÎßÎ ÊÐÈ ÛÎÔ âÔÔÖÐÈ ÛÖÜ
ÓÔÎÓÌåÖÜ ×ÖÜ ×Øâ×ÌÐ ÔÈ ×ØÖÙÛÈÛÌÜÏÌå, Î Ö×ÖåÈ ËÌÔ ×ÌØÐÖØåÍÌÛÈÐ ×ÒâÖÔ ÓæÔÖ ÙÌ âØÊÈ ã
ÑÛãØÐÈ ÓÔÎÓÌÐÈÑÖç ÞÈØÈÑÛãØÈ ÈÒÒá Ì×ÌÑÛÌåÔÌÛÈÐ ÑÈÐ ÙÛÈ ÛÈ×ÌÐÔá åÞÔÎ ÛÎÚ ÑÈÏÎÓÌØÐÔãÚ
ÍàãÚ ÙÌ ÖÛÐËã×ÖÛÌ ËÎÒÈËã ÙÜÔÐÙÛá ÛÎ ÙÜÒÒÖÊÐÑã ÓÔãÓÎ ÌÔæÚ Ûæ×ÖÜ.
¼¸¹¾Á Á¶Ä¾Ã¼°¹¶Á
Ã×ÖÜØÊæÚ °ÐÊÈåÖÜ

Å°À°²´Á ÆÃŶÁ

°

ÑåËÈ ÑÈÐ ÊØáÝÎÓÈ. °ÑÐËÖÊØáÝÎÓÈ. ´×ÐÊØÈÝã ÞÈØÈÊÓâÔÎ ÓÌ ÈÐÞÓÎØæ ÌØÊÈÒÌåÖ ×áÔà ÙÌ ÛÖåÞÖÜÚ, ÙÌ ×ÒáÑÌÚ ÛÖÜ ËØæÓÖÜ, ÙÌ ÓÔÎÓÌåÈ. »Ì ÛÖÔ æØÖ ÊÑØáÝÐÛÐ ×ÈÒÈÐæÛÌØÈ ÌÔÔÖÖçÙÈÓÌ ×ÖÒç ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔÈ
ÛÐÚ ÙÑÈÒÐÙÓâÔÌÚ ÌÑÝØáÙÌÐÚ. ÁãÓÌØÈ ÞØÎÙÐÓÖ×ÖÐÌåÛÈÐ ÓÌ ËÐÌÜØÜÓâÔÎ
âÔÔÖÐÈ. ÂÖ graffito ×ØÖâØÞÌÛÈÐ ÌåÛÌ È×æ ÛÎÔ ÌÒÒÎÔÐÑã ÒâÕÎ ÊØáÝÌÐÔ ÌåÛÌ
È×æ ÛÖ ÊØÈÝåÛÎ (ÑáØÉÖÜÔÖ) ÓÌ ÛÖÔ Ö×ÖåÖ ÊØáÝÈÔÌ ÛÈ ×ÈÒÈÐæÛÌØÈ ÞØæÔÐÈ. ¶ ÊØÈÝã ÌÑÝØÈÍæÛÈÔ ÓÌ ÞÈØáÊÓÈÛÈ Ì×áÔà ÙÛÎÔ ×âÛØÈ ã ÙÌ áÒÒÈ
ÜÒÐÑá. ÆÎÝåÈ, ÙçÓÉÖÒÈ, ÌÐÑæÔÌÚ. ÂÖ ØãÓÈ ÊØáÝà, ÙÛÈ ÈÊÊÒÐÑá to write,
ÈÔÛÐÙÛÖÐÞÌå ÙÛÎÔ ×ÈÒÈÐá ÙÑÈÔËÐÔÈÉÐÑã ÒâÕÎ rita (ÞÈØáÍà) ÑÈÐ ÙÛÎ
ÙçÊÞØÖÔÎ ÊÌØÓÈÔÐÑã reissen ã einritzen (ÙÑåÍà ã ÕçÔà). ÂÖ ÌÒÒÎÔÐÑæ
ØãÓÈ ÊØáÝà âÞÌÐ ÛÎÔ åËÐÈ ÌÛÜÓÖÒÖÊåÈ ÓÌ ÛÖ ÈÊÊÒÐÑæ to carve ÑÈÐ ÛÖ
ÊÌØÓÈÔÐÑæ kerben (ÞÈØáÍà). ´×åÙÎÚ ÛÖ ÒÈÛÐÔÐÑæ scribere, ÙÛÈ ÊÌØÓÈÔÐÑá schreiben ÑÈÐ ÙÛÈ ÌÒÒÎÔÐÑá ÙÑÈØåÝÈÙÏÈÐ, ×ÖÜ ÙÛÎÔ ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ ÙãÓÈÐÔÌ ÍàÊØÈÝåÍà. ñÓàÚ ÍàÊØÈÝåÍà ÙãÓÈÐÔÌ ÑÈÐ ÛÖ ÊÖÛÏÐÑæ
meÅljan, æ×àÚ ÑÈÐ ÛÖ ÊÌØÓÈÔÐÑæ ØãÓÈ malen, ÈÒÒá ÑÈÐ Î ÙÒÈÉÐÑã ÒâÕÎ
pisati, ×ÖÜ ÈØÞÐÑá ÈÔÈÝÌØæÛÈÔ ÙÛÎ ÍàÊØÈÝÐÑã, æ×àÚ ÝÈåÔÌÛÈÐ ÑÈÐ ÙÛÎ
ÙÞâÙÎ ÛÎÚ ÓÌ ÛÖ ÒÈÛÐÔÐÑæ ØãÓÈ pingere, ÍàÊØÈÝåÍà. ¶ ÒâÕÎ ÊØáÝà
ÌåÞÌ ÑÈÐ âÞÌÐ áÓÌÙÎ ÙÞâÙÎ ÓÌ ÛÎÔ ×ØáÕÎ ÛÎÚ ÍàÊØÈÝÐÑãÚ. ¿ÈØæÛÐ
ÌÒÒÎÔÐÑâÚ ÖÐ ØåÍÌÚ ÛàÔ ÒâÕÌàÔ, Î ÈÑÐËÖÊØÈÝåÈ ÑÈÐ ÛÖ graffito ËÌÔ Ü×ãØÕÈÔ ×ÖÛâ È×ÖÑÒÌÐÙÛÐÑá Ü×æÏÌÙÎ ÌÒÒÎÔÐÑã. íÛÙÐ ÑÐ ÈÒÒÐéÚ ÖÐ áÔÏØà×ÖÐ
ÍàÊØÈÝåÍÈÔÌ ÑÈÐ ÞÈØáÍÈÔÌ ÛÎÔ ×âÛØÈ ãËÎ È×æ ÛÖÜÚ ×ØÖäÙÛÖØÐÑÖçÚ
ÞØæÔÖÜÚ. ÁÛÖ ÑÌåÓÌÔÖ ÈÜÛæ ËÌ ÏÈ ÊåÔÌÐ ËÐáÑØÐÙÎ ÈÔáÓÌÙÈ ÙÛÈ ÌÊÞáØÈÑÛÈ graffiti ÑÈÐ ÛÈ ÍàÊØÈÝÐÙÛá dipinti. ¾Ð ×ØéÛÌÚ ÉØÈÞÖÊØÈÝåÌÚ
×ÐÙÛÌçÌÛÈÐ æÛÐ âÊÐÔÈÔ ÙÛÈ Ù×ãÒÈÐÈ ÛÎÚ °ÒÛÈÓåØÈ ÛÎÚ ¸Ù×ÈÔåÈÚ ÑÈÐ
ÛÖÜ ºÈÙÑæ ÛÎÚ ²ÈÒÒåÈÚ, ÓÌ ÛÐÚ ÊÌÓáÛÌÚ ÌÑÝØÈÙÛÐÑæÛÎÛÈ ÌÐÑæÔÌÚ ÛàÔ
ÍéàÔ, æ×àÚ Ì×åÙÎÚ ÙÛÈ ÉØáÞÐÈ ÛÎÚ ÁÈÞáØÈÚ, ÑÈÐ ÕÌ×ÌØÔÖçÔ ÙÌ ÎÒÐÑåÈ
ÛÈ 15.000 ÞØæÔÐÈ. ¾Ð ÉØÈÞÖÊØÈÝåÌÚ ÉØâÏÎÑÈÔ ÙÌ ×ØÖÙÛÈÛÌÜÓâÔÈ ÓâØÎ,
ÙÌ Ù×ÎÒÐâÚ ÑÈÐ ÙÌ ÌÙÖÞâÚ ÉØáÞàÔ. ÁÜÔãÏàÚ ÍàÊØÈÝåÍÈÔÌ, ÓÌ ÑáØÉÖÜÔÖ
ÑÈÐ ÑÖÑÑÐÔæÞàÓÈ, ÍéÈ, ÑÈÉÈÒáØÎËÌÚ, ÛæÕÈ, ÈÑæÔÛÐÈ, ãÒÐÖÜÚ ÑÈÐ ÙÛÖÐÞÌåÈ ÛÎÚ ÝçÙÎÚ. ÂÈ ×ØéÛÈ ÙÑÈÒåÙÓÈÛÈ ÙÛÎÔ ×âÛØÈ ÌåÔÈÐ áÊÔàÙÛÖ ×æÛÌ
âÊÐÔÈÔ, ÌåÔÈÐ æÓàÚ ÊÔàÙÛæ æÛÐ ÌÑÛæÚ È×æ ÛÐÚ Ù×ÎÒÐâÚ ÊåÔÖÔÛÈÔ ÑÈÐ ÙÛÎÔ
ç×ÈÐÏØÖ. ´áÔ ÈÜÛâÚ ÖÐ ÌÐÑæÔÌÚ ÊåÔÖÔÛÈÔ ÙÈÔ ÓÈÊÐÑã Ì×åÑÒÎÙÎ, ÊÐÈ ÔÈ
×ÈÊÐËâßÖÜÔ ÛÖ ÌÐÑÖÔÐÍæÓÌÔÖ ÍéÖ ã ÔÈ ×ÌØÐÊØáßÖÜÔ ÌÐÑæÔÌÚ ÛÎÚ ÑÈÏÎÓÌØÐÔæÛÎÛÈÚ, ÌÓÌåÚ ÙãÓÌØÈ ÓæÔÖ ÔÈ ÛÖ Ü×ÖÏâÛÖÜÓÌ Ó×ÖØÖçÓÌ. ¿ØÖÝÈÔéÚ È×æ ×ÈØæÓÖÐÈ ÈÔáÊÑÎ ÖËÎÊÎÓâÔÖÐ, ÑÈÐ ÓÌ ÛÈ åËÐÈ ÌÑÝØÈÙÛÐÑá
ÓâÙÈ, Ñá×ÖÐÖÐ áÔÏØà×ÖÐ ÒÈÕÌçÙÈÔÌ ÙÛÖ Ëá×ÌËÖ ÌÔæÚ Ù×ÎÒÈåÖÜ, ×ØÐÔ
8.000 ÞØæÔÐÈ, ÛÐÚ ×ØéÛÌÚ ÊÔàÙÛâÚ ÉØÈÞÖÊØÈÝåÌÚ ÛÎÚ ¹ØãÛÎÚ, ÈÒÒá ÛÖ

·ØÈçÙÓÈ ÈÙÉÌÙÛæÒÐÏÖÜ ÓÌ ÞáØÈÊÓÈ, È×æ ÛÎÔ
°ÑØæ×ÖÒÎ ÛàÔ °ÏÎÔéÔ, ÛÖÜ 8ÖÜ ×.Å. ÈÐéÔÈ.
´åÔÈÐ È×æ ÛÈ ÈØÞÈÐæÛÌØÈ ËÌåÊÓÈÛÈ ÌÒÒÎÔÐÑãÚ
ÊØÈÝãÚ ÙÌ ×âÛØÈ.
´×ÐÊØÈÝÐÑæ »ÖÜÙÌåÖ °ÏÎÔéÔ.

11

åËÐÖ âÑÈÔÈÔ ÑÈÐ ÙÛÎ ÉæØÌÐÈ ´ÒÒáËÈ, ×áÔà ÙÌ Ì×ÐÝáÔÌÐÌÚ ÉØáÞàÔ ÙÛÖ
æØÖÚ ¿ÈÊÊÈåÖ. »ÖÒÖÔæÛÐ ÊÔàØåÍÖÜÓÌ ÈØÑÌÛá ×ØáÊÓÈÛÈ ÊÐÈ ÛÖÔ ÛØæ×Ö
×ÖÜ ÑÜÔÎÊÖçÙÈÔÌ ÑÈÐ ÊÐÈ ÛÐÚ ÊÈÙÛØÐÓÈØÊÐÑâÚ ÙÜÔãÏÌÐÌÚ ÌÑÌåÔàÔ ÛàÔ
ÈÔÏØé×àÔ, ËÌ ÊÔàØåÍÖÜÓÌ ÙÞÌËæÔ Ûå×ÖÛÈ ÊÐÈ ÛÎÔ ×ÔÌÜÓÈÛÐÑã ÛÖÜÚ Íàã.

ìÒÖÊÖ ÓãÑÖÜÚ 120 ÓâÛØàÔ, ÞÈØÈÊÓâÔÖ ÙÌ
ÈÙÉÌÙÛÖÒÐÏÐÑæ ÒæÝÖ, ÙÎÓÌÐéÔÌÐ ÛÎ ÏâÙÎ ÌÔæÚ
ÑÌÒÛÐÑÖç ÖÞÜØÖç ÛÖÜ 1ÖÜ ÈÐéÔÈ ×.Å. ÙÛÖ
ìÝÐÊÑÛÖÔ ÛÎÚ °ÊÊÒåÈÚ.

12

ÅÈØáÊÓÈÛÈ È×æ ÛÎ ÔÌÖÒÐÏÐÑã Ì×ÖÞã.

¾Ð ÜÙÛÌØæÛÌØÌÚ Ù×ÌÐØÖÌÐËÌåÚ ÌÊÞÈØáÕÌÐÚ ÙÛÈ ÉØáÞÐÈ ÛÎÚ ÁÑÖÛåÈÚ
ÑÈÐ ÛÎÚ ¸ØÒÈÔËåÈÚ ÑÈÐ ÖÐ ×âÛØÌÚ ÓÌ ÛÖ ÖÊÑÈÓÐÑæ ÈÒÝáÉÎÛÖ âÊÐÔÈÔ ÙÛÎÔ
ç×ÈÐÏØÖ, ÛÖ åËÐÖ ÑÈÐ ÖÐ ØÖÜÔÐÑâÚ ÙÛãÒÌÚ, ÖÐ ÑÌÒÛÐÑâÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ ÙÛÎÔ
¸ØÒÈÔËåÈ ÑÈÐ ÙÛÎ ²ÈÒÒåÈ, ÖÐ pietras pintadas ÙÛÖÔ ¿ÈÔÈÓá, ÙÛÎÔ °ØÊÌÔÛÐÔã ÑÈÐ ÙÛÎ ÉæØÌÐÈ °ÓÌØÐÑã, ÑÈÐ ÖÐ ÊÈÌÒÐÑâÚ ×âÛØÌÚ leuk. ÁÌ ×ÖÒÒá
ÙÎÓÌåÈ ÛÎÚ ²ÎÚ ÈÔÈÑÈÒç×ÛÖÔÛÈÐ ÙÑÈÒÐÙÓâÔÌÚ ÙÛãÒÌÚ, ÈÔáÊÒÜÝÌÚ ×âÛØÌÚ ÑÈÐ ÍàÊØÈÝÐÙÓâÔÖÐ ÉØáÞÖÐ. ÁÛÎÔ ´ÜØé×Î, ÙÛÎÔ °ÓÌØÐÑã, ÙÛÎÔ
°ÙåÈ (¹åÔÈ, ¸ÔËåÌÚ), ÙÛÎÔ °ÝØÐÑã, ÙÛÎÔ °ÜÙÛØÈÒåÈ. ïÙàÚ ÈÜÛá ÛÈ
ÌÊÞáØÈÑÛÈ ÙÞâËÐÈ ÌåÔÈÐ ÛÈ ÊØÈ×Ûá ÓÎÔçÓÈÛÈ ÌÑÌåÔàÔ ÛàÔ ÈÔÏØé×àÔ
×ØÖÚ ÛÖ ÓâÒÒÖÔ. ì×ÌÐØÌÚ ÌØÓÎÔÌåÌÚ ËÐÈÛÜ×éÏÎÑÈÔ ÊÐÈ ÛÈ ÑåÔÎÛØÈ ×ÖÜ
ÖËãÊÎÙÈÔ Ù' ÈÜÛá ÛÈ ÙÑÈÒåÙÓÈÛÈ ÛàÔ ÉØáÞàÔ. ¿ØæÑÌÐÛÈÐ ÊÐÈ ÊØÈÓÓâÔÎ ¸ÙÛÖØåÈ, ÊÐÈ ÓÈÊÐÑâÚ Ì×ÐÑÒãÙÌÐÚ, ÊÐÈ ÒÌ×ÛÖÓÌØÌåÚ ÞáØÛÌÚ ÛÎÚ ×ÌØÐÖÞãÚ, ÊÐÈ ÔæÓÖÜÚ ÑÈÐ ÈÝÎÊãÙÌÐÚ È×æ ÛÎÔ ÑÈÏÎÓÌØÐÔã Íàã, ÊÐÈ ÈÔÈÏÎÓÈÛÐÑá ÓÔÎÓÌåÈ; ïÙàÚ æÓàÚ ÛÖ ÞáØÈÊÓÈ ÛÎÚ ×âÛØÈÚ ÊÌÔÔãÏÎÑÌ ÑÈÐ
ÓâÙÈ È×æ ÛÎÔ áËÎÒÎ ÈÔáÊÑÎ ÛÖÜ ÈÔÏØé×ÖÜ ÔÈ ÈÝãÔÌÐ ×åÙà ÛÖÜ åÞÔÎ ÛÎÚ
×ÈØÖÜÙåÈÚ ÛÖÜ. ¹ÈÐ Î ×âÛØÈ ÌåÔÈÐ ÙÛÖÞÈÙÛÐÑæ ÜÒÐÑæ, ËçÙÑÖÒÈ ÒÈÕÌçÌÛÈÐ, ÈÒÒá ÈÜÛá ×ÖÜ ÏÈ ÊØÈÝÛÖçÔ ×áÔà ÛÎÚ ÏÈ ÙÜÔÌÞåÙÖÜÔ ÔÈ ÐÙÛÖØÖçÔ
ËÐá ÓâÙÖÜ ÛàÔ ÈÐéÔàÔ.
ÁÛÎÔ ¸ÖØËÈÔåÈ, ×ÖÒç ÑÖÔÛá ÙÛÎÔ ìÑÈÓ×È, Ü×áØÞÌÐ ÛÖ ÝÈØáÊÊÐ ÛÖÜ
Wadi Rum, âÔÈ ÈÞÈÔâÚ ÙÜÊÑØæÛÎÓÈ ÉØáÞàÔ ÙÌ ÙÜÔËÜÈÙÓÖçÚ ÌØÜÏØÖç
ÞØéÓÈÛÖÚ. ÁÛÎÔ ÛÖ×ÖÏÌÙåÈ ÓÌ Û' æÔÖÓÈ ²âÝÜØÈ ÛÎÚ ´ØãÓÖÜ ÑÈÐ ×ÐÖ
×âØÈ, ÙÛÖ ¿ÎÊáËÐ ÛÖÜ ºæØÌÔÚ, Ü×áØÞÖÜÔ ÈÔÈØåÏÓÎÛÌÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ ÌÓ×æØàÔ, ÎÒÐÑåÈÚ ÌÑÈÛÖÔÛáËàÔ ÞØæÔàÔ, ÙÑÈÒÐÙÓâÔÌÚ ×áÔà ÙÛÈ ÉØáÞÐÈ.
¿ÈØæÓÖÐÌÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ Ü×áØÞÖÜÔ ÙÛÈ ²ØáÓÓÈÛÈ ÛÎÚ °ÜÒéÔÈÚ, ÙÛÎÔ
°ÒÉÈÔåÈ, ÑÈÐ ÙÛÖ ÁÈÓéÔÐÖ ÈÑØàÛãØÐÖ ÛÎÚ ¹ØãÛÎÚ. ÁÛÖ ÔæÛÐÖ áÑØÖ
ÛÎÚ ·áÙÖÜ, ÙÛÎÔ °ÒÜÑã, ÈÜÏæØÓÎÛÌÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ ÌåÔÈÐ ÞÈØÈÊÓâÔÌÚ ÙÛÖ
×ÌØÐÙÛçÒÐÖ ÌÔæÚ ÈØÞÈåÖÜ ÔÈÖç ÑÈÐ ÙÌ ÉáÙÌÐÚ ÈÊÈÒÓáÛàÔ. ÁÛÖ ÐÌØæ
ÛâÓÌÔÖÚ ÛÖÜ °ØÛÌÓåËàØÖÜ, ÙÛÎ ÁÈÔÛÖØåÔÎ, ×ÖÜ ÌåÔÈÐ ÌÕ ÖÒÖÑÒãØÖÜ ÙÑÈÒÐÙÓâÔÖ ÙÛÖ ÉØáÞÖ, ÌåÔÈÐ ÞÈØÈÊÓâÔÌÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ ÑÈÐ ÛÈ ÙçÓÉÖÒÈ ÛàÔ
ÏÌéÔ ×ÖÜ ÒÈÛØÌçÖÔÛÈÔ ÌÑÌå, ×.Þ. ÈÌÛæÚ ÊÐÈ ÛÖ ³åÈ, ÒÐÖÔÛáØÐ ÊÐÈ ÛÖÔ
°×æÒÒàÔÈ, ËÌÒÝåÔÐ ÊÐÈ ÛÖÔ ¿ÖÙÌÐËéÔÈ. ´×åÙÎÚ ÙÛÎÔ ×ÌØÐÖÞã ÛàÔ
¸ÌØéÔ, ÙÛÖ ¼° áÑØÖ ÛÎÚ ×æÒÎÚ, ×áÔà ÙÛÖÜÚ ÉØáÞÖÜÚ, ÌåÔÈÐ ÞÈØÈÊÓâÔÌÚ
×ÖÒÜáØÐÏÓÌÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ È×æ ÛÎÔ ÈØÞÈäÑã ÓâÞØÐ ÑÈÐ ÛÎ ØàÓÈäÑã Ì×ÖÞã,
×ÖÜ ÈÔÈÝâØÖÔÛÈÐ ÙÛÎÔ ÖÓÖØÝÐá ÑÈÐ ÙÛÖÜÚ âØàÛÌÚ ÛàÔ ÌÝãÉàÔ. ¹ÈÐ ÙÛÎ
ÅØÜÙÖÙ×ÎÒÐá ÛÎÚ ÄÖÒÌÊáÔËØÖÜ ÉØåÙÑÌÐ ÑÈÔÌåÚ ÈÔÈØåÏÓÎÛÈ ÖÔæÓÈÛÈ
ÌØàÛÐÑéÔ ÙÜÔÛØæÝàÔ, ×ÖÜ ÞÈØáÞÛÎÑÈÔ ã ÍàÊØÈÝåÙÛÎÑÈÔ ÓÌ ÛÎÔ ×ØæÏÌÙÎ ÔÈ ËÐÈÛÎØÎÏÖçÔ, âÛÙÐ æ×àÚ ÛÈ ÙÎÓÌØÐÔá ÊÑØáÝÐÛÐ ÙÛÖÜÚ ÛÖåÞÖÜÚ.
¾Ð ÈØÞÈÐÖÒæÊÖÐ æÓàÚ ÏÌàØÖçÔ Ì×ÐÒÌÑÛÐÑá Ñá×ÖÐÌÚ È×æ ÈÜÛâÚ ÛÐÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ ÙÎÓÈÔÛÐÑâÚ ÑÈÐ Ñá×ÖÐÌÚ áÒÒÌÚ ÉâÉÎÒÌÚ. ´×ÌÐËã Ñá×ÖÐÖÚ ×ØàÛÖÙÑáÒÐÙÌ ÓÐÈ ÌÜÞã ã ÛÖ æÔÖÓá ÛÖÜ ÑÈÐ ÓÌÛá Ñá×ÖÐÖÐ áÒÒÖÐ ÛÈ Ì×ÐÑá-

ÒÜßÈÔ. ÂÈ ÈØÞÈåÈ ÓÔÎÓÌåÈ ÉØåÏÖÜÔ È×æ ÛâÛÖÐÈ ÞÈØáÊÓÈÛÈ. ¿ÖÒÒá
ÈÑÐËÖÊØÈÝãÓÈÛÈ Ü×áØÞÖÜÔ ÙÌ ÒÈÛÖÓÌåÖ ÛÎÚ °ÐÏÐÖ×åÈÚ, ÙÛÖÔ ÈÔËØÐáÔÛÈ
ÛÖÜ »âÓÔÖÔÈ ÙÛÎÔ °åÊÜ×ÛÖ, ÙÛÐÚ ÑÈÛÈÑæÓÉÌÚ ÛÎÚ ¿ÖÓ×ÎåÈÚ, ÑÈÐ ÙÌ
×áÓ×ÖÒÒÈ ÓâØÎ ÙÛÎÔ ´ÒÒáËÈ. ´åÔÈÐ ×ØæÞÌÐØÌÚ ÑÈÐ ÈÜÏæØÓÎÛÌÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ, ÓÌ ÙÑÈÒÐÙÓâÔÈ ÖÔæÓÈÛÈ ÑÈÐ ÞØÖÔÖÒÖÊåÌÚ ×ÖÜ ÓÈÚ ËåÔÖÜÔ ÙÎÓÈÔÛÐÑâÚ ÐÙÛÖØÐÑâÚ ÑÈÐ ÊÒàÙÙÖÒÖÊÐÑâÚ ×ÒÎØÖÝÖØåÌÚ. íÛÙÐ ÉØåÙÑÖÜÓÌ íÒÒÎÔÌÚ ÓÐÙÏÖÝæØÖÜÚ ÔÈ âÞÖÜÔ ÞÈØáÕÌÐ ÛÈ ÖÔæÓÈÛá ÛÖÜÚ ÑÈÐ ÛÎ ËÐÈËØÖÓã ×ÖÜ
ÈÑÖÒÖçÏÎÙÈÔ ÊÐÈ ÔÈ ÝÛáÙÖÜÔ ÙÛÖ °Ó×Öç ÁÐÓ×âÒ ÙÛÎÔ °åÊÜ×ÛÖ, ÙÌ âÔÈÔ
È×æ ÛÖÜÚ ÑÖÒÖÙÙÖçÚ ÛÖÜ ÀÈÓÙã ±õ. ¾ ¶ØæËÖÛÖÚ ÈÔÈÝâØÌÐ æÛÐ ÙÛÎÔ
×ÜØÈÓåËÈ ÛÖÜ ÅâÖ×È ÌåÞÈÔ ÙÑÈÒÐÙÛÌå ×ÒÎØÖÝÖØåÌÚ ÊÐÈ ÛÈ ÞØãÓÈÛÈ
×ÖÜ ËÈ×ÈÔãÏÎÑÈÔ ÊÐÈ ÑØÌÓÓçËÐÈ, ÙÑæØËÈ ÑÈÐ ØÈ×ÈÔáÑÐÈ ×ÖÜ ÑÈÛÈÔáÒàÙÈÔ ÖÐ ÌØÊáÛÌÚ ÙÛÎ ËÐáØÑÌÐÈ ÛÎÚ ÑÈÛÈÙÑÌÜãÚ ÛÎÚ ×ÜØÈÓåËÈÚ. »ÌÊáÒÖÚ ÈØÐÏÓæÚ ÈÑÐËÖÊØÈÝÎÓáÛàÔ ÉØåÙÑÌÛÈÐ ÙÛÖÔ ¿ÈØÏÌÔéÔÈ ÑÈÐ ÙÛÖ
·ÎÙÌåÖ. ÁÛÖ ·ÎÙÌåÖ, ÓáÒÐÙÛÈ, Ó×ÖØÖçÓÌ ÔÈ ËÖçÓÌ ÞÈØÈÊÓâÔÈ ÛÈ ÖÔæÓÈÛÈ ÊÔàÙÛéÔ ×ÌØÐÎÊÎÛéÔ ÛÖÜ 19ÖÜ ÈÐéÔÈ: ÛÖÜ ¾çÊÖÜ ¿ÖÜÑÌÉåÒ, ÛÖÜ
ÁÖÜÈÍâÒ-²ÑÖÜÝÐâ, ÛÖÜ ÁÈÛàÉØÐáÔËÖÜ, ÑÈÐ ÙÛÖ ÔÈæ ÛÖÜ ¿ÖÙÌÐËéÔÈ ÙÛÖ
ÁÖçÔÐÖ ÓÌÛÈÕç ÛàÔ ÞÈØÈÊÓáÛàÔ ÕÌÞàØåÍÌÐ ÈÜÛæ ÛÖÜ ÒæØËÖÜ ±çØàÔÈ.
ÁÛÖ Ù×æÔËÜÒÖ ÌÔæÚ ÙÛçÒÖÜ ÛÖÜ ÔÈÖç ÛÖÜ ¾ÒÜÓ×åÖÜ ³ÐæÚ ÌåÔÈÐ ÞÈØÈÊÓâÔÖ
ÑÈÐ ×áÒÐ ÛÖ æÔÖÓÈ ÛÖÜ ×ÖÐÎÛã ±çØàÔÈ ÑÈÏéÚ ÑÈÐ ÛÖÜ ¸ØÒÈÔËÖç ÙÜÊÊØÈÝâÈ ñÙÑÈØ ¾ÜáÐÒÔÛ. ¶ ÌÙéÛÌØÎ ÈÔáÊÑÎ ÛàÔ ÈÔÏØé×àÔ ÔÈ ËÎÒéÙÖÜÔ
æÛÐ ãÛÈÔ ÌÑÌå. ÁÌ ÓÐÈ ÙÎÓÈÔÛÐÑã ÐÙÛÖØÐÑã ÙÛÐÊÓã, ÙÌ âÔÈ Ù×ÖÜËÈåÖ
ÐÙÛÖØÐÑæ ÓâØÖÚ. ¾Ð ÑáÛÖÐÑÖÐ ÛÎÚ ¿ÖÓ×ÎåÈÚ ÈÊÈ×ÖçÙÈÔ ×ÖÒç ÛÖ ÊØáßÐÓÖ, ÊØáÝÈÔÌ æ×ÖÜ ãÛÈÔ ËÜÔÈÛæÔ ÑÈÐ ÊØáÝÈÔÌ ÛÈ ×áÔÛÈ. ÂÖÜÚ ÞÈÐØÌÛÐÙÓÖçÚ ÛÖÜÚ, ÛÐÚ ÌÜÞâÚ ÛÖÜÚ. ²ØáÝÈÔÌ ÓÌ ÑáØÉÖÜÔÖ, ÓÌ ×ÐÔâÒÖ, ÙÑÈÒåÍÈÔÌ
ÓÌ ÛÖ ÙÛÐÒâÛÖ ã áÒÒÖ ÈÐÞÓÎØæ ÈÔÛÐÑÌåÓÌÔÖ ÙÛÖÔ ÛÖåÞÖ ã ÑáÛà, ÙÛÖ
×ÒÈÑæÙÛØàÛÖ ÛÖÜ ËØæÓÖÜ. ÁÛÈ ÛÖÐÞÖÊØÈÝãÓÈÛÈ ÑÈÐ ÙÛÐÚ ÈÑÐËÖÊØÈÝåÌÚ
ÈÜÛâÚ ËÐÈÝÜÒáÞÛÎÑÈÔ ÒÖÊÈØÐÈÙÓÖå, ÑÈÛáÒÖÊÖÐ ÓÌ ÎÓÌØÖÓÎÔåÌÚ ÊÐÈ ÈÊÖØÈ×àÒÎÙåÌÚ, ÓÎÔçÓÈÛÈ ÌØàÛÌÜÓâÔàÔ, È×ÖÙ×áÙÓÈÛÈ È×æ ÛÖ ±ÐØÊåÒÐÖ, ÈÑæÓÎ ÑÈÐ ÈËâÕÐÈ ×ÈÐËÐÑá ÊØÈßåÓÈÛÈ. °ÔáÓÌÙá ÛÖÜÚ ÑÐ Î Ì×ÐÊØÈÝã: û¾ ÈÜÛÖÑØáÛÖØÈÚ Gaius Decius ãÛÈÔ ÌËéý. ¹Ð æ×àÚ ÈÔÈÑáÒÜßÈÔ ÖÐ
ÈØÞÈÐÖÒæÊÖÐ, ÑÐ Ö ÉÈÙÐÒÐáÚ °ØÏÖçØÖÚ ÌåÞÌ ÊØáßÌÐ ÛÖ æÔÖÓá ÛÖÜ ×áÔà ÙÌ
ÓÐÈ ×âÛØÐÔÎ ×ÒáÑÈ ÙÛÖ ÑáÙÛØÖ Tintagel ÙÛÎÔ °ÊÊÒåÈ.
¶ åËÐÈ ËÎÒàÛÐÑã ÈÔáÊÑÎ âÙ×ØàÞÔÌ, ÑÈÐ ÙÜÔÌÞåÍÌÐ ÔÈ Ù×ØéÞÔÌÐ, ÛÖÜÚ
ÝÜÒÈÑÐÙÓâÔÖÜÚ ÔÈ ÊØáÝÖÜÔ ÙÛÖÜÚ ÛÖåÞÖÜÚ ÛÎÚ ÝÜÒÈÑãÚ ÛÈ ÈØÞÐÑá ÛÖÜÚ,
×ÈØáÒÒÎÒÈ ÓÌ ÛÎ ÙÜÔãÏÌÐÈ ÔÈ ÓÌÛØÖçÔ ÛÐÚ ÓâØÌÚ ÌÊÑÒÌÐÙÓÖç ×ÖÜ ÛÖÜÚ
È×âÓÌÐÔÈÔ. ¾ ÊÔàÙÛæÚ ¸ÛÈÒæÚ ÌÊÑÒÎÓÈÛÖÒæÊÖÚ ºÖÓ×ØæÍÖ ãÛÈÔ Ö ×ØéÛÖÚ ×ÖÜ ÙÜÔâÒÌÕÌ ÛÈ ÊØÈßåÓÈÛÈ ÛàÔ ÝÜÒÈÑÐÙÓâÔàÔ. ¾ °ÜÙÛØÐÈÑæÚ
¿ÌÛØåÑÖÉÐÛÚ ÙÜÔâÒÌÕÌ ÛÈ ÊØÈßåÓÈÛÈ ÛàÔ ÑØÈÛÖÜÓâÔàÔ ÙÛÈ ÑØÈÛÎÛãØÐÈ
ÛÎÚ ±ÐâÔÔÎÚ. ¶ ÝÜÒÈÑã ÛÎÚ ²ÑÌÙÛá×Ö ÙÛÎÔ ¹ÖÒàÔåÈ ÑÈÐ ÛÈ ÑØÈÛÎÛãØÐÈ ÙÛÖ ÙÛØÈÛæ×ÌËÖ ÛÖÜ µáÕÌÔÞÈÖÜÍÌÔ, ÑÖÔÛá ÙÛÖ ±ÌØÖÒåÔÖ, ÓÌ ÛÈ
ÊØÈßåÓÈÛÈ ÛàÔ ÑØÈÛÖÜÓâÔàÔ ÙÛÖÜÚ ÛÖåÞÖÜÚ, âÞÖÜÔ ÊåÔÌÐ È×æ ÛÐÚ ÊÌØÓÈÔÐÑâÚ ÈØÞâÚ ÓÖÜÙÌÐÈÑÖå ÞéØÖÐ.
¶ ÈÔáÊÑÎ Ì×ÐÑÖÐÔàÔåÈÚ ÑáÔÌÐ ÛÖÜÚ ÈÔÏØé×ÖÜÚ, áÔÛØÌÚ ÑÈÐ ÊÜÔÈåÑÌÚ,
ÔÈ ÊÌÓåÍÖÜÔ ÓÌ ÖÔæÓÈÛÈ ÑÈÐ ÓÎÔçÓÈÛÈ ÛÐÚ ÛÖÜÈÒâÛÌÚ. °ÔÖåÊÖÔÛÈÐ ÊØÈ-

²ÑØáÝÐÛÐ ÙÛÎ ÁçØÖ.

ÅÈØÈÊÓâÔÌÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ È×æ íÒÒÎÔÌÚ
ÓÖÙÏÖÝæØÖÜÚ ÙÛÎÔ °åÊÜ×ÛÖ

13

ÂÖ ËâÔÛØÖ ÛÖÜ ÑØÌÓÈÙÓâÔÖÜ ÙÛÎÔ ìÔà ÁçØÖ.

14

°ÝåÙÈ È×æ ÛÖ »áÎ ÛÖÜ '68.

×ÛÖå ËÐáÒÖÊÖÐ ÙÛÖÜÚ ÛÖåÞÖÜÚ ÛàÔ ËÎÓæÙÐàÔ ÖÜØÎÛÎØåàÔ. °ÔÈ×ÛçÙÙÌÛÈÐ
ÈÔÛåÒÖÊÖÚ. °×ÌÜÏçÔÖÔÛÈÐ Ö âÔÈÚ ÙÛÖÔ áÒÒÖ, ÙÜÞÔá ÓÌ ËÈÙÑÈÒåÙÛÐÑÖ
çÝÖÚ, áÒÒÖÛÌ ÑáÔÖÔÛÈÚ ÞÐÖçÓÖØ, ÓÌ ÙÛÖÓÝéËÌÐÚ ÉàÓÖÒÖÞåÌÚ ÑÈÐ ÒáÊÔÈ
ØÎÛÖØÌåÈ. ¾Ð áÔÏØà×ÖÐ È×ÌÒÌÜÏÌØéÔÖÜÔ ÛÎÔ ÑÈÛÈ×ÐÌÙÓâÔÎ ÒåÓ×ÐÔÛÖ.
ì×ÌÐØÈ ÌåÔÈÐ Ì×åÙÎÚ ÛÈ ÈØÞÐÑá ×ÖÜ ÙÑÈÒåÍÖÜÔ ÖÐ ÌØàÛÌÜÓâÔÖÐ ÙÛÈ
ËâÔÛØÈ ÑÈÐ ÙÛÈ ÝçÒÒÈ ÛàÔ ÈÏÈÔáÛàÔ. ÁÛÈ ÓÔÎÓÌåÈ ÑÈÐ ÙÛÈ ÈÕÐÖÏâÈÛÈ,
ÙÛÈ ÓâØÎ æ×ÖÜ ÓÈÍÌçÌÛÈÐ Ö ÑæÙÓÖÚ ã ×ÖÜ ×áÌÐ ÊÐÈ ×ØÖÙÑçÔÎÓÈ ÉÒâ×ÌÐ
ÑÈÔÌåÚ ÞÈØÈÊÓâÔÈ ÖÔæÓÈÛÈ, Ì×ÐÑÒãÙÌÐÚ ÙÛÖ ·Ìæ ÑÈÐ ÙÛÖÜÚ ÈÊåÖÜÚ.
¾ °ÜÙÛØÐÈÑæÚ ÒÎÕåÈØÞÖÚ ²ÐæÍÌÝ ¹åÍÌÒÈÑ ÍÖçÙÌ ÙÛÎ ±ÐâÔÔÎ ÛÖ 19Ö
ÈÐéÔÈ. ´Õ ÈÐÛåÈÚ ÌÔæÚ ÙÛÖÐÞãÓÈÛÖÚ ÛÈÕåËÌßÌ Ù' ÖÒæÑÒÎØÎ ÛÎÔ ÈÜÛÖÑØÈÛÖØåÈ ÊØáÝÖÔÛÈÚ ×ÈÔÛÖç ÛÖ æÔÖÓá ÛÖÜ. ´åÔÈÐ È×ÖËÌËÌÐÊÓâÔÖ æÛÐ ÓÌÛá ÛÖ
ÏáÔÈÛæ ÛÖÜ ×ÖÒÒÖå áÔÏØà×ÖÐ ÙÜÔâÞÐÙÈÔ ÛÖ âØÊÖ ÛÖÜ. ¹ÈÐ ÌåÔÈÐ ÊÔàÙÛæ
æÛÐ ÌÑÌåÔÎ ÛÎÔ Ì×ÖÞã ËÌÔ âÉØÐÙÑÌÚ ÙÛÎÔ ÈÜÙÛØÐÈÑã ÈÜÛÖÑØÈÛÖØåÈ ÛÖåÞÖ
ÞàØåÚ ÛÖ æÔÖÓÈ ÛÖÜ ¹åÍÌÒÈÑ.
¾ ÍàÊØáÝÖÚ Jean Dubuffet, ÊÖÎÛÌÜÓâÔÖÚ È×æ ÛÎÔ È×ÒæÛÎÛÈ ÛàÔ
ÛÜÞÈåàÔ ÞÈØÈÊÓáÛàÔ ÙÛÖÜÚ ËØæÓÖÜÚ, ÓáÍÌÜÌ ÛÈ ÙÞâËÐÈ ÈÜÛá ÑÈÐ âÑÈÔÌ
âÑÏÌÙÎ.
ÁÛÎ ËÐáØÑÌÐÈ ÛÖÜ ±õ ×ÈÊÑæÙÓÐÖÜ ×ÖÒâÓÖÜ âÊÐÔÌ ËÐáÙÎÓÖ ÛÖ æÔÖÓÈ
ûKilroyý. ¾ ÓÜÙÛÎØÐéËÎÚ ÑçØÐÖÚ Kilroy, æ×àÚ ÒâÌÐ Ö ÏØçÒÖÚ, ÌåÞÌ ×ØÖÒáÉÌÐ ÔÈ ÝÛáÙÌÐ ×ØéÛÖÚ ÌÑÌå ×ÖÜ È×ÖÉÐÉáÍÖÔÛÈÔ ÖÐ °ÓÌØÐÑÈÔÖå ×ÌÍÖÔÈçÛÌÚ ÑÈÐ ÌåÞÌ ãËÎ ÊØáßÌÐ ÛÖ ÊÔàÙÛæ ÙÒæÊÑÈÔ ûKilroy was hereý, ×ÖÜ
ÖÐ °ÓÌØÐÑÈÔÖå ÛÖ Ì×ÈÔÈÒáÓÉÈÔÈÔ âÑÛÖÛÌ ÙÌ æÒÌÚ ÛÐÚ ÙÛØÈÛÐàÛÐÑâÚ
Ì×ÌÓÉáÙÌÐÚ ×ÖÜ âÑÈÔÈÔ, ÙÛÎÔ ¹ÖØâÈ, ÙÛÖ ±ÐÌÛÔáÓ, ÙÛÖÔ ¹æÒ×Ö.
¾ »áÎÚ ÛÖÜ '68, ÓÌ æÒÖ ÛÖ ÈÓÝÐÙÉÎÛÎÙÐÈÑæ ×ÔÌçÓÈ ×ÖÜ âÝÌØÌ ÑÈÐ
ÛÎÔ ÈÔÈÛØÌ×ÛÐÑã ÈÐÙÏÈÔÛÐÑæÛÎÛá ÛÖÜ, ËÎÓÐÖçØÊÎÙÌ ÙÞÖÒã. ´ÑÌåÔÎ ÛÎÔ
Ì×ÖÞã ÞØÎÙÐÓÖ×ÖÐãÏÎÑÌ ÑÈÛá ÑæØÖÔ È×æ ÛÖÜÚ Ì×ÈÔÈÙÛÈÛÎÓâÔÖÜÚ ÔâÖÜÚ,
ÙÈÔ ÓâÙÖ Ì×ÐÑÖÐÔàÔåÈÚ ÑÈÐ âÑÝØÈÙÎÚ, ÛÖ ÊØáßÐÓÖ ÙÜÔÏÎÓáÛàÔ ÑÈÐ Î
ÍàÊØÈÝÐÑã ÙÛÖÜÚ ÛÖåÞÖÜÚ, ÌÔáÔÛÐÈ ÙÌ ÑáÏÌ È×ÈÊÖØÌÜÛÐÑã ÒÖÊÐÑã. °ÒÒá
ÛÖ åËÐÖ âÑÈÔÈÔ ÙÛÈ ÞØæÔÐÈ ÛÖÜ '70 ÑÈÐ ÖÐ ÙÜÓÓÖØåÌÚ ÛàÔ ÔÌÈØéÔ ¼ÌÖèÖØÑâÍàÔ, ×ÖÜ ÈÑÖÒÖÜÏéÔÛÈÚ ÛÎÔ ×ÈØáËÖÙÎ áØÞÐÙÈÔ ÔÈ ÊØáÝÖÜÔ ÓÌ
Ù×ØâÐ ÛÈ ÖÔæÓÈÛá ÛÖÜÚ ÙÛÖÜÚ ÛÖåÞÖÜÚ. »Ì ÛÖÔ ÛØæ×Ö ÈÜÛæ æØÐÍÈÔ ÛÈ
ÙçÔÖØÈ ÛÎÚ ÊÌÐÛÖÔÐáÚ ÛÖÜÚ. íÛÙÐ ÌÕÈ×ÒéÏÎÑÌ Î ÑÖÜÒÛÖçØÈ ÛÖÜ ÊØÈßåÓÈÛÖÚ ÛàÔ ÖÔÖÓáÛàÔ ÙÛÐÚ ¶ÔàÓâÔÌÚ ¿ÖÒÐÛÌåÌÚ. ÂÈ ×ÈÐËÐá ÈÜÛá, ÊÐÈ ÔÈ
ÈØÏØéÙÖÜÔ âÔÈÔ ×ØÖÙà×ÐÑæ ÒæÊÖ ÑÈÐ ÔÈ ÕÌÝçÊÖÜÔ È×æ ÛÎÔ ÈÔàÔÜÓåÈ
ÛÎÚ ÓÌÊÈÒÖç×ÖÒÎÚ, ÊÐÈ ÔÈ ÊåÔÖÜÔ ÙÛÎ ÊÌÐÛÖÔÐá ÊÔàÙÛá, ÊØáÝÈÔÌ ÙÛÖÜÚ
ÛÖåÞÖÜÚ ÓÌ ÙÛÐÒæ Ó×ÐÑ, ÓÖÒçÉÐÈ, ÓÈØÑÈËæØÖÜÚ. ñÛÈÔ ÑÜÑÒÖÝæØÎÙÈÔ ÛÈ
ÌçÞØÎÙÛÈ Ù×ØâÐ, ÛÖÜÚ ËæÏÎÑÈÔ ÑÈÐÔÖçØÐÌÚ ËÜÔÈÛæÛÎÛÌÚ: ÛÈ ÖÔæÓÈÛÈ ã ÛÈ
×ÈØÈÛÙÖçÑÒÐÈ ÊØáÝÖÔÛÈÐ ×ÒâÖÔ ÓÌ ÓÌÊáÒÈ ÊØáÓÓÈÛÈ, È×ÖÑÛÖçÔ æÊÑÖ
ÑÐ ÌåÔÈÐ ×ÖÒçÞØàÓÈ. µàÊØÈÝåÍÖÜÔ Ì×áÔà ÙÛÈ ÛØâÔÈ ÑÈÐ Ó' ÈÜÛæ ÛÖÔ
ÛØæ×Ö ÛÈ ÊÑØáÝÐÛÐ ÛÈÕÐËÌçÖÜÔ ×ÈÔÛÖç. ¹Ð âÛÙÐ ÑáÔÌÐ ÛÎÔ ÌÓÝáÔÐÙã ÛÖÜ
âÔÈ ÔâÖ ÌåËÖÚ ÍàÊØÈÝÐÑÖç ÊØÈßåÓÈÛÖÚ. ±âÉÈÐÈ, Î ÌÓÝáÔÐÙÎ ÛàÔ ×ÖÒçÞØàÓàÔ ÊÑØáÝÐÛÐ ×ØÖÑáÒÌÙÌ ÙÝÖËØâÚ ÈÔÛÐËØáÙÌÐÚ. ¿ÖÒÒÖå ãÛÈÔ ÈÜÛÖå ×ÖÜ ÖÔæÓÈÙÈÔ ÉáÔËÈÒÖÜÚ ÛÖÜÚ ÍàÊØáÝÖÜÚ ÛàÔ ÛÖåÞàÔ, ÑÈÐ ÛÈ ÊÑØáÝÐÛÐ ÌÊÑÒÎÓÈÛÐÑã ÛâÞÔÎ. ñÓàÚ ÛÖ ÍàÊØÈÝÐÑæ ÊØáßÐÓÖ ÙÛÖÜÚ ÛÖåÞÖÜÚ

ÓÌ Ù×ØâÐ ÉØãÑÌ ÈÓâÙàÚ ÓÐÓÎÛâÚ, ÑÐ âÛÙÐ ÌÕÈ×ÒéÏÎÑÌ ÙçÔÛÖÓÈ ÙÛÖÔ
×ÒÈÔãÛÎ ÖÒæÑÒÎØÖ. ÁÛÖ ±ÌØÖÒåÔÖ, ÙÛÎ ËÌÑÈÌÛåÈ ÛÖÜ '70, ÍàÊØÈÝåÙÛÎÑÈÔ ÓÌ Ù×ØâÐ ÖÒæÑÒÎØÈ ÞÐÒÐæÓÌÛØÈ ÛÖÜ ÛÙÐÓÌÔÛâÔÐÖÜ ÛÌåÞÖÜÚ ×ÖÜ ÞéØÐÍÌ
ÛÖ ËÜÛÐÑæ È×æ ÛÖ ÈÔÈÛÖÒÐÑæ ÛÓãÓÈ ÛÎÚ ×æÒÎÚ.
¿ÖÐÖÚ áØÈÊÌ ËÌ ÊÔàØåÍÌÐ ÛÖ ×ÈÐÞÔåËÐ ÓÌ ÛÖ ÊØáßÐÓÖ ÛÖÜ ÖÔæÓÈÛÖÚ
ÑÈÐ ×ÖÐÖÚ ËÌÔ âÞÌÐ ÙÑÈÒåÙÌÐ ã ËÌÔ âÞÌÐ ÊØáßÌÐ ÛÈ ÈØÞÐÑá ÛÖç ÖÔæÓÈÛÖÚ ã
ÖÒæÑÒÎØÖ ÛÖ æÔÖÓá ÛÖÜ ÙÌ Ñá×ÖÐÖ ËâÔÛØÖ ã ÙÛÖ ÏØÈÔåÖ ã ÙÛÎÔ áÑØÎ ÛÖÜ
ÙÞÖÒÐÑÖç ÉÐÉÒåÖÜ; ¶ Ü×ÖÊØÈÝã ÑÈÐ Î ÓÖÔÖÊØÈÝã, ÙÈÔ ×ØÖÙà×ÐÑã
ÙÝØÈÊåËÈ, ÌåÔÈÐ ÑáÛÐ È×æÒÜÛÈ ×ØÖÙà×ÐÑæ. ÂÖ æÔÖÓÈ ÓÈÚ ÑÈÏÐÙÛá Ü×ÈØÑÛÖçÚ ÓâÙÈ ÙÛÖ ÈÔéÔÜÓÖ ×ÒãÏÖÚ, ÓÈÚ ÑáÔÌÐ Ì×éÔÜÓÖÜÚ. ÂÖ æÔÖÓÈ ²ÑØáÝÐÛÐ È×æ ÛÖ ÛÌåÞÖÚ ÛÖÜ ±ÌØÖÒåÔÖÜ.
ËÐÑÈÐéÔÌÐ ÛÖÔ áÔÏØà×Ö àÚ ç×ÈØÕÎ. ÁÛÐÚ ÙÎÓÌØÐÔâÚ ÈÔéÔÜÓÌÚ ÓÌÊÈÒÖÜ×æÒÌÐÚ ÛÖ æÔÖÓÈ ÑÈÐ Î Ü×ÖÊØÈÝã ËåÔÖÜÔ ×ÒÎØÖÝÖØåÌÚ.
¾ Joseph Beuys âÞÌÐ ×ÌÐ: ûÁÞÌËÐáÍà ÈÑæÓÎ ÑÐ æÛÈÔ ÊØáÝà ÛÖ æÔÖÓá
ÓÖÜý.
ÁãÓÌØÈ, Ö ÑÈÒÒÐÛâÞÔÎÚ Ü×ÖÊØáÝÌÐ ÛÖ âØÊÖ ÛÖÜ. ÂÖ ÌÐÑÈÙÛÐÑæ, ÓÖÜÙÐÑæ, ÑÐÔÎÓÈÛÖÊØÈÝÐÑæ, ÙÜÊÊØÈÝÐÑæ, ÞÖØÌÜÛÐÑæ âØÊÖ ÌåÔÈÐ ×áÔÛÈ ÌÔÜ×æÊØÈÝÖ. ÂÖ ÈÔÛåÏÌÛÖ ÝÈÔÛáÍÌÐ ÈËÐÈÔæÎÛÖ. °ÒÒá ÑÈÐ ÙÛÖÜÚ ÈØÞÈåÖÜÚ
ÞØæÔÖÜÚ ÛÖ âØÊÖ ãÛÈÔ ÌÔÜ×æÊØÈÝÖ. ¾ ÑÈÒÒÐÛâÞÔÎÚ ×ÖÜ ÍàÊØáÝÐÍÌ âÔÈ
ÈÊÊÌåÖ ÙÛÖ ÛâÒÖÚ Ü×âÊØÈÝÌ: ûÌ¥×ÖåÎÙÌ Ö« ÛáËÌý. ñÓàÚ ÙÛÖ »ÌÙÈåàÔÈ Ö
ÑÈÒÒÐÛâÞÔÎÚ âÞÈÙÌ ÛÎÔ ÐËÐæÛÎÛÈ ÛÖÜ ËÎÓÐÖÜØÊÖç ÑÈÐ âÊÐÔÌ âÔÈÚ È×ÒæÚ
ÈÔéÔÜÓÖÚ ÞÌÐØéÔÈÑÛÈÚ. ÂæÛÌ, ×ÖÜ Î ÌÕÖÜÙåÈ ÛÎÚ ÌÑÑÒÎÙåÈÚ ãÛÈÔ È×æÒÜÛÎ ÑÈÐ ÈÝæØÎÛÎ, Î Ü×ÖÊØÈÝã ÈÔÛÐÓÌÛà×ÐÍæÛÈÔ ÙÈÔ âÔËÌÐÕÎ ÓÈÛÈÐÖËÖÕåÈÚ ÑÈÐ ÙÈÔ ×ØÖÙà×ÐÑã ×ØÖÉÖÒã. îØÏÌ æÓàÚ Î ÙÛÐÊÓã ×ÖÜ Î ÙÎÓÈÙåÈ ÛÎÚ ÌÐÑæÔÈÚ áÒÒÈÕÌ ÑÈÐ Î ÍàÊØÈÝÐÑã âÊÐÔÌ ×ØÖäæÔ ÌÓ×ÖØÌçÙÐÓÖ,
ÑÈÐ ÛæÛÌ Ö ÑÈÒÒÐÛâÞÔÎÚ È×âÑÛÎÙÌ ÓÐÈ ÔâÈ ÈÛÖÓÐÑã ÙÜÔÌåËÎÙÎ. ¶ °ÔÈÊâÔÔÎÙÎ È×ÌÒÌÜÏâØàÙÌ ÛÎÔ ÛâÞÔÎ È×æ ÛÈ ËÌÙÓá ÛÎÚ ÌÑÑÒÎÙåÈÚ. ¹ÈÐ
áØÞÐÙÌ ÛÖ ÛÈÕåËÐ ÛÎÚ ÛâÞÔÎÚ ÑÈÐ ÛÖÜ ÑÈÒÒÐÛâÞÔÎ ÙÛÖÜÚ ÈÐéÔÌÚ. ¶ Ü×ÖÊØÈÝã ×ØÖÙÛÈÛÌçÌÐ È×æ ÛÐÚ ÈÔÛÐÊØÈÝâÚ ÑÈÐ ÛÖÜÚ ÈÔÛÐÊØÈÝÌåÚ. ¾
ÀÈÝÈãÒÖÚ Ü×âÊØÈÝÌ ÛÈ âØÊÈ ×ÖÜ ÏÈ âÓÌÔÈÔ ÙÛÎÔ ÐËÐÈåÛÌØÎ ×ÈÛØåËÈ
ÛÖÜ ÓæÔÖ ÓÌ ÛÖ æÔÖÓÈ ÀÈÝÈãÒÖÚ, æÛÈÔ æÓàÚ Ì×ØæÑÌÐÛÖ ÔÈ ÛÈÕÐËâßÖÜÔ
ÈÒÒÖç Ü×âÊØÈÝÌ ÓÌ ÛÖ æÔÖÓÈ ÀÈÝÈãÒÖÚ ÛÖÜ ¾çØÓ×ÐÔÖ.
ÁÛÖ ÊØÈÝÐÑæ ÞÈØÈÑÛãØÈ ÈÔÐÞÔÌçÌÛÈÐ Ö ÞÈØÈÑÛãØÈÚ ÛÖÜ ÊØáÝÖÔÛÖÚ,
ÈÑæÓÎ ÑÈÐ ÈÔ ÊØáÝÌÐ ÓÌ ÛÖ ÈØÐÙÛÌØæ ÞâØÐ, ÛÖ ×æËÐ, ÛÖ ÙÛæÓÈ, ã ÓÌ âÔÈ
ÕçÒÖ ×áÔà ÙÛÎÔ áÓÓÖ, ×áÔà ÙÛÖ ÞÈØÛå ã ÙÑÈÒåÍÌÐ ÛÎÔ ×âÛØÈ. ²ÐÈÛå Î
ÊØÈÝã ËÌÔ ÌåÔÈÐ ×ØÖäæÔ ÛÖÜ ÊØÈÝÐÑÖç ÓâÙÖÜ ÈÒÒá ÛÖÜ ÌÊÑÌÝáÒÖÜ, ×ÖÜ
ÑÐÔÌå ÖÓÖÐæÛÜ×È Ö×ÖÐÖËã×ÖÛÌ ÓâÙÖ ÞØÎÙÐÓÖ×ÖÐÖçÓÌ. ¶ ×åÙÛÎ æÛÐ Î
Ü×ÖÊØÈÝã ÈÔÛÐÑÈÛÖ×ÛØåÍÌÐ ÛÖ åËÐÖ ÛÖ ×ØæÙà×Ö ÖËÎÊÌå Ñá×ÖÐÖÜÚ ÙÛÎÔ
×ØÖÙ×áÏÌÐÈ È×æÑÛÎÙÎÚ ÈÜÛÖÊØáÝàÔ.
¾Ð áÔÏØà×ÖÐ ÙÜÔÌÞåÍÖÜÔ ÑÈÐ ÙãÓÌØÈ, ÓÌ ÛÖ ÙÖÜÊÐá ã ÓÌ ÛÖ Ù×ØâÐ, ÔÈ
ÙÑÈÒåÍÖÜÔ ÑÈÐ ÔÈ ÊØáÝÖÜÔ, ÔÈ ÍàÊØÈÝåÍÖÜÔ ÑÈÐ ÔÈ È×ÖÛÜ×éÔÖÜÔ, ÌÑÌå
âÕà ÙÛÖ ËØæÓÖ, ÙÛÐÊÓâÚ ÛÎÚ ÍàãÚ ÛÖÜÚ ÑÈÐ ÔÈ ÌÕÐÙÛÖØÖçÔ ÛÖÜÚ ÓçÞÐÖÜÚ
×æÏÖÜÚ ÛÎÚ ÑÈØËÐáÚ ÛÖÜÚ. ´ÐÑÖÔÖÊØÈÝÐÑá ÑÈÐ ÒÌÕÐÊØÈÝÐÑá. »Ì ËÐáÝÖØÖÜÚ ÛØæ×ÖÜÚ, ÉâÉÎÒÖÜÚ, Ì×ÐÛÎËÌÜÓâÔÖÜÚ ÑÈÐ ÈÔÌ×ÐÛãËÌÜÛÖÜÚ. ÅØÎÙÐÓÖ- ûÁÞÌËÐáÍà ÈÑæÓÎ ÑÐ æÛÈÔ ÊØáÝà
×ÖÐéÔÛÈÚ ÙÛÐÒÐÍÈØÐÙÓâÔÌÚ ÙÜÔÛÈÊâÚ, ÓÐÓÖçÓÌÔÖÐ Ñá×ÖÐÈ ×ØæÛÜ×È ÑÈÐ ÛÖ æÔÖÓá ÓÖÜý.

15

²ÑØáÝÐÛÐ ÙÌ ÛÖåÞÖ ÛÎÚ ´ØÓÖç×ÖÒÎÚ.
ÂÖ ÊÌÔÌÛãÙÐÖ ÙçÓÉÖÒÖ ÞØÎÙÐÓÖ×ÖÐÌåÛÈÐ ÌËé
È×ÖÛØÌ×ÛÐÑá ÊÐÈ ÛÎÔ Ì×áÔÖËÖ
ÛÖÜ ÝÈÙÐÙÓÖç.

16

ÈÔÛÐÊØáÝÖÔÛÈÚ ÈÒÒãÒÖÜÚ. ´Ôé Ñá×ÖÐÖÐ áÒÒÖÐ, ×ÖÜ âÞÖÜÔ ÛÖ ÞáØÐÙÓÈ,
ÞØÎÙÐÓÖ×ÖÐÖçÔ ×ØÖÙà×ÐÑÖçÚ ËØæÓÖÜÚ âÑÝØÈÙÎÚ. ñÒÌÚ æÓàÚ ÖÐ ÓÖØÝâÚ
ÌåÔÈÐ ËÐÈÝÖØÌÛÐÑâÚ ÌÑÝáÔÙÌÐÚ ÛÖÜ åËÐÖÜ ÍÎÛÖçÓÌÔÖÜ. ÂÎÚ ÈÔáÊÑÎÚ ÊÐÈ
âÑÝØÈÙÎ ÑÈÐ Ì×ÐÑÖÐÔàÔåÈ. ¿ÖÜ ÌåÔÈÐ Ö ÉÈÙÐÑæÚ ÙÑÖ×æÚ ÛÖÜ ÙÑÈÒÐÙÛãÙÞÌËÐÈÙÛã-ÊØáÝÖÔÛÖÚ. ¿ÖÜ È×ÖÍÎÛáÌÐ ÛÎÔ ×ØÖÉÖÒã ÑÈÐ ÛÎÔ Ì×ÐÉÌÉÈåàÙÎ. ¿ÖÜ ÏâÒÌÐ ÔÈ ÕÌÞàØåÙÌÐ, ÔÈ ÛÖÔ ×ØÖÙâÕÖÜÔ, ÔÈ ÊåÔÌÐ È×ÖËÌÑÛæÚ.
°ÜÛæ ÑÜØåàÚ È×ÖÍÎÛÖçÔ ÌÑÈÛÖÓÓçØÐÈ áÔÏØà×ÖÐ ÙÛÖÔ ×ÒÈÔãÛÎ ÈÙÞÖÒÖçÓÌÔÖÐ ÓÌ ÛÎ ÍàÊØÈÝÐÑã -ÛÎ ÔÈêÝ, ÛÎ ÒÈäÑã ÛâÞÔÎ, ÛÎÔ ×ØàÛæÊÖÔÎ
ÛâÞÔÎ, ÛÎÔ ÈÑÈÛâØÊÈÙÛÎ ÛâÞÔÎ- ã ÛÎÔ ûÌÊÑÒÎÓÈÛÐÑã ÛâÞÔÎ ÛàÔ ÉÈÔËáÒàÔ ÛàÔ ÛÖåÞàÔý, ÑÈÐ ÛÎÔ ÛâÞÔÎ ÛÎÚ ×ÈØÈÝÖØáÚ. ¹ÈÐ ÛÖ È×ÖÛâÒÌÙÓÈ
ÌåÔÈÐ Ü×ÖÙÜÔÌåËÎÛÈ âØÊÈ ÑÈÐ ×ÈØÈÒÎØÎÓÈÛÐÑâÚ ËÎÓÐÖÜØÊåÌÚ, ×ÖÜ ÈÔÐÞÔÌçÖÜÔ ÛÎ ÞÈÓâÔÎ ÈÏàæÛÎÛÈ ÛÖÜ ×ÖÒÐÛÐÙÓÖç ÑÈÐ ÈÔÛÎÞÖçÔ ÛÐÚ ÝàÔâÚ
ÛÖÜ ×ÈØÌÒÏæÔÛÖÚ.

¿À¾ðÁ
¾À¸¹
°Å°À°
²»°Â°
¿ØÖäÙÛÖØÐÑæ ÞáØÈÊÓÈ Ëå×ÒÈ ÙÛÎÔ ÛÈêÙÛØÈ ÛàÔ ÍéàÔ, ÅÈÒÈÔËØÐÈÔã.

¾Ð ¹ÜÑÒÈËåÛÌÚ, ×ØéÛÖÐ È×' æÒÖÜÚ, ÛÈÕÐËÌçÖÜÔ ÙÛÖ ÑÈÛáÙ×ÈØÛÖ È×æ ÔÎÙÐá
°ÐÊÈåÖ ÊÐÈ ÔÈ ÊÔàØåÙÖÜÔ ÛÖÜÚ ÊÌåÛÖÔâÚ ÛÖÜÚ ÑÈÐ ÊÐÈ ÔÈ ÈÔÛÈÒÒáÕÖÜÔ ÛÈ
×ØÖäæÔÛÈ ÛÖÜÚ. òÙÛÌØÈ ÕÈÔÖåÊÖÔÛÈÐ ÙÛÈ ×ÈØáÒÐÈ ÛÎÚ ». °ÙåÈÚ, ÙÛÎÔ ¹ØãÛÎ
ÑÈÐ ÙÛÎÔ ¹ç×ØÖ.
ÂÈ Ì×ÐÓãÑÎ ×ÒÖåÈ ×ÖÜ ÞØÎÙÐÓÖ×ÖÐÖçÔ ÓÈÚ ÌåÔÈÐ ÊÔàÙÛá È×æ ÌÊÞáØÈÑÛÌÚ
×ÈØÈÙÛáÙÌÐÚ ÙÌ ×ãÒÐÔÈ ÛÎÊÈÔæÙÞÎÓÈ ÙÑÌçÎ. °×æ ÛÐÚ È×ÌÐÑÖÔåÙÌÐÚ ÙÜÓ×ÌØÈåÔÖÜÓÌ ×àÚ ãÛÈÔ ÞÈÓÎÒá Ñà×ãÒÈÛÈ ×ÒÖåÈ, ÓÌ ßÎÒã ×ØçÓÔÎ ×ÖÜ ÙÛÎÔ ÑÖØÜÝã ÛÎÚ ÝâØÌÐ ×ÈØáÙÛÈÙÎ ßÈØÐÖç.

17

¹ÈÙÛØå

¹ÈÐ âÞÌÐ ÈÔÈÊØáßÌÐ Ö ³ÎÓâÈÚ ÑáÏÌ âÔÈ È×æ ÛÈ ×Ì×ØÈÊÓâÔÈ ÑÈÐ ÊØÈÓÓâÔÈÈ×æ ÛÖÔ °ØÞåÒÖÞÖÑÈÛá ÛÖÔ ÑáÏÌáØÞÖÔÛÈ ÑÈÐâÞÌÐÈØÞåÙÌÐ×ØéÛÈÈ×æ
ÛÖÔ áØÞÖÔÛÈ ´Üؚ, ×ÖÜ ÙÛÎÔ Ì×ÖÞã ÛÖÜ ×ÐÙÛÌçÌÛÈÐ æÛÐ ×ÌÔÎÔÛáÑà×Ö
×ÒÖåÖ ×ÖÜ âÝÌØÔÌ ×ØâÙÉÌÐÚ ÛàÔ »ÐÒÎÙåàÔ ÙÛÎÔ ¿áØÖ, ×ØÖÌØÞæÓÌÔÖ È×æ
ÛÎ »åÒÎÛÖ, ÔÈÜáÊÎÙÌ ÙÛÖ ¼ÈÕÐÈÑæ ×âØÈÙÓÈ ÑÈÐ ÙéÏÎÑÌ ÓæÔÖ âÔÈÚ È×æ
ÈÜÛÖçÚ, ×ÖÜ ÖÔÖÓÈÍæÛÈÔ ¹ÖåØÈÔÖÚ ÑÈÐ ×ÖÜ, ÈÝÖç ÛÖÔ ×ãØÌ È×áÔà ÛÖÜ âÔÈ
ËÌÒÝåÔÐ ÑÈÐ ÉÊãÑÌ ÙÛÖ ÒÐÓáÔÐ ÛàÔ ÁÜØåàÔ, ÑÈÛâÝÜÊÌ ÙÌ Ñá×ÖÐÖ Ù×ãÒÈÐÖ
ÑÈÐ È×æ ÌÑÌå ×ãÊÌ ×áÒÐÙÛÎÔ ÐËÐÈåÛÌØÎ ×ÈÛØåËÈ ÛÖÜ£ ÑÈÐ æÛÐ ÛÖ Ù×ãÒÈÐÖ,
×ÖÜ Ü×áØÞÌÐ ÈÑæÓÈ ÑÈÐ ÛéØÈ, È×ÖÑÈÒÌåÛÈÐ È×æ ÌÑÌåÔÖÔ ¹ÖÐØáÔÌÐÖ ÑÈÐ
ÓâÙÈ Ù' ÈÜÛæ ÒÈÛØÌçÌÛÈÐ Ö ï××ÐÖÚ ¿ÖÙÌÐËéÔ, æ×àÚ ÈÑØÐÉéÚ ÓÔÎÓÖÔÌçÌÐ
Ö ×ÖÐÎÛãÚ, ÒâÊÖÔÛÈÚ ÛÈ ÌÕãÚ: û°×æ ×ÌÔãÔÛÈ áÔÛØÌÚ áÝÎÙÌ ÛÖÔ ¹ÖåØÈÔÖ Ö
ï××ÐÖÚ ¿ÖÙÌÐËéÔý.
°ØÞåÒÖÞÖÚ

18

¹ÈÙÛØå

¹ÈÙÛØå

¹ÈÙÛØå

19

¹ÈÙÛØå

°×' ÛÖÔ ¹ÈÐØæ. ´åÔÈÐ æÒ' ÈÜÛá ÛÈ ×ØáÊÓÈÛÈ ×ÖÒç ×ÈÒÎá ö
ÛÖ ÙÑåÛÙÖ, ÑÈÐ ÛÖ ×ÒÖåÖ, ÑÈÐ ÛÖ È×æÊÌÜÓÈ.

¹. ¿. ¹ÈÉáÝÎÚ

20

¹ÈÙÛØå

¹ÈÙÛØå

¹ÈÙÛØå

21

¹ÈÙÛØå

¾Ð ÒÐÊÖÙÛâÚ ÐÑÓáËÌÚ ÛÖÜ áËØÖÙÖÜ ÉØáÞÖÜ
âÞÖÜÔ ×ÖÛåÙÌÐ ÛÖÜÚ ÐÙÛÖçÚ ÛàÔ ÈÔÏØé×àÔ£
âÞÖÜÔ ÑÖØâÙÌÐ ÛÐÚ ÙáØÑÌÚ, ÈÝãÔÖÔÛÈÚ
ÛÎÔ ×âÛØÈ ÑÈÛáÕÌØÎ.

». ¹ÈØÈÊáÛÙÎÚ

22

²ØáÓÓÈÛÈ

´¹ ÂǼ ÃÁ´ÀǼš

¾ÒæÊÜØÈ ÙÛÐÚ ÉÖÜÔÖ×ÒÈÊÐâÚ ÙÛÖ ¹ÈÙÛØå ÉØãÑÈ ËÌÑáËÌÚ ÞÈØÈÊÓâÔÈ
ÑÈØáÉÐÈ ÑÜÑÒÈËÐÑãÚ Ì×ÖÞãÚ ÑÈÐ áÒÒÈ ÌÊÞáØÈÑÛÈ È×ÖÛÜ×éÓÈÛÈ ÑÈÐ
ÙÞãÓÈÛÈ-ÙçÓÉÖÒÈ ×ÖÜ ×ØÖÙÖÓÖÐáÍÖÜÔ ÙÌ ÊØÈÝãÓÈÛÈ ÑÜÑÒÈËÐÑãÚ ÛâÞÔÎÚ. TÈ ÞÈØÈÑÛÐÑá È×ÖÛÜ×éÓÈÛÈ ÛàÔ ÈØÞÈåàÔ ×ÒÖåàÔ, ×ÖÜ ÙãÓÌØÈ
×ÌØÐ×ÒâÖÜÔ ÛÐÚ ÉÖÜÔÖ×ÒÈÊÐâÚ ÛÖÜ ¹ÈÙÛØÐÖç, Ñá×ÖÛÌ ÔÈÜÒÖÞÖçÙÈÔ, ×ØÖÙÖØÓåÍÖÔÛÈÔ, ÑÈÒÈÝÈÛåÍÖÔÛÈÔ ã ÌÒÒÐÓÌÔåÍÖÔÛÈÔ ÙÛÖÔ æØÓÖ ÛÎÚ ²ÒÜÙÖçØÈÚ. »ÐÑØá ã ÓÌÊáÒÈ ÌÜÑåÔÎÛÈ ×ÒÖåÈ. ¿ÒÖåÈ ×ØÖäÙÛÖØÐÑá, ×ÒÖåÈ ÞàØåÚ
ÑÈÛáÙÛØàÓÈ ÑÈÐ ÓÌ ÓÐÈ ÙÌÐØá Ñà×ÎÒáÛÌÚ, ËÐãØÌÐÚ ÔãÌÚ, ÓÌÊáÒÌÚ ÛØÐãØÌÐÚ. ÅÈØÈÊÓâÔÈ ×ÒÖåÈ ÙÈÔ ÑÐ ÈÜÛá ×ÖÜ ÞØÎÙÐÓÖ×ÖÐãÏÎÑÈÔ ÙÛÎ ÔÈÜÓÈÞåÈ ÛÎÚ ÁÈÒÈÓåÔÈÚ, ÛØÐÈÑæÔÛÖØÖÐ, ×ÌÔÛÎÑæÔÛÖØÖÐ ÑÈÐ ÖÒÑáËÌÚ, ÓÐÑØá
ÝÖØÛÎÊá ×ÒÖåÈ. °ÔÛå ÊÐÈ ×ÎËáÒÐÖ ÌåÞÈÔ ËçÖ ÓÌÊÈÒçÛÌØÈ ÑÖÜ×Ðá ÙÛÎÔ
×ØçÓÔÎ. ÁÛÈ ÝÖÜÙÑàÓâÔÈ ÛÖÜÚ ×ÈÔÐá ÍàÊØÈÝÐÙÓâÔÈ ÙçÓÉÖÒÈ. ±ØãÑÈ
ÑÈÐ ÓÌÙÈÐàÔÐÑá ÙÑÈØÐá È×ÖÛÜ×àÓâÔÈ. ÂØÐÑáÛÈØÛÌÚ ÑÖØÉâÛÌÚ ×ÖÜ ÛÈÕÐËÌçÖÜÔ ×áÔà ÙÛÈ ÉØáÞÐÈ ÙÌ ×ÒãØÎ ÐÙÛÐÖÝÖØåÈ. ÂØÌÞÈÔÛãØÐÈ ÓÌ ÝÖÜÙÑàÓâÔÈ ÛÈ ÒÈÛåÔÐÈ. ïÙàÚ È×æ ÌËé ×âØÈÙÈÔ ÖÐ ÈØÊÖÔÈçÛÌÚ Ì×ÐÙÛØâÝÖÔÛÈÚ È×æ ÛÖ ÓÈÑØÐÔæ ÛÈÕåËÐÛÖÜÚ ÓÌ ÛÎÔ °ØÊé. ´Ëé ×ÎÊÈÐÔÖâØÞÖÔÛÈÔ
ÛÈ ÌÒÒÎÔÐÑá ×ÒÖåÈ æÙÖ ËÐãØÑÌÙÌ Ö ÂØàÐÑæÚ ×æÒÌÓÖÚ ÛÖ 1150-1100 ×.Å.
°×æ ÌËé ÏÈ ×âØÈÙÌ ÑÈÐ Ö ×ÌØÙÐÑæÚ ÙÛæÒÖÚ ×ÖÜ ËÐâ×ÒÌÜÙÌ ÛÖ °ÐÊÈåÖ, ÛÖ
490 ×.Å., ÊÐÈ ÔÈ ÝÛáÙÌÐ ÙÛÎÔ ´çÉÖÐÈ. ÂÖ åËÐÖ ÑÈÐ ÛÈ ÙÜÓÓÈÞÐÑá ×ÒÖåÈ
ÛàÔ °ÏÎÔÈåàÔ ×ØÖÌØÞæÓÌÔÈ È×æ ÛÎ ºâÙÉÖ ÑÈÐ ÛÎ ÅåÖ, æÛÈÔ ÌÕÌÙÛØáÛÌÜÈÔ ÛÖ 416 ×.Å. ÑÈÛá ÛÎÚ ÔãÙÖÜ »ãÒÖÜ ÊÐÈ ÔÈ ÛÎÔ ÈÝÈÔåÙÖÜÔ, ÌÔé
ÓÈÐÔæÛÈÔ ÈÑæÓÎ Ö ¿ÌÒÖ×ÖÔÔÎÙÐÈÑæÚ ×æÒÌÓÖÚ. ÁÛÎÔ ×ÒéØÎ ÛàÔ ×ÒÖåàÔ
ÛÖÜÚ ÍàÊØáÝÐÍÈÔ âÔÈ ÓáÛÐ, ÊÐÈ ÔÈ ×ØÖÙâÞÌÐ ÛÎÔ ×ÖØÌåÈ ÑÈÐ ÔÈ È×ÖÓÈÑØçÔÌÐ ÛÈ ÑÈÑá ×ÔÌçÓÈÛÈ ×ÖÜ ÏÈ Ó×ÖØÖçÙÈÔ ÔÈ ÉáÒÖÜÔ ÙÌ ÑåÔËÜÔÖ ÛÖ
ÛÈÕåËÐ, ÌÔé, ÒåÊÖ ×ÐÖ Ó×ØÖÙÛá, ×ØÖÌÕÌåÞÌ ÛÖ Ó×ØÖçÔÛÍÐÔÖ âÓÉÖÒÖ ×ÖÜ
×ØÖÑÈÒÖçÙÌ ØãÊÓÈÛÈ, ÙÜÔãÏàÚ ÓÖÐØÈåÈ, ÙÛÈ ÌÞÏØÐÑá ÑÈØáÉÐÈ. ÂÖ âÓÉÖÒÖ ÙÛÎÔ ×ÒéØÎ ÕÌÞéØÐÍÌ ÛÈ ÌÓ×ÖØÐÑá È×æ ÛÈ ×ÖÒÌÓÐÑá ×ÒÖåÈ ×ÖÜ
ãÙÈÔ æÓÖÐÈ ÙÌ æÒÈ ÛÈ áÒÒÈ. ¾Ð ÈØÞÈåÖÐ ãÏÌÒÈÔ ÛÈ ×ÒÖåÈ ÛÖÜÚ ÔÈ ÓÖÐáÍÖÜÔ ÓÌ ÏÈÒáÙÙÐÈ ÛâØÈÛÈ, ÊÐÈ ÔÈ ×ØÖÑÈÒÖçÔ ÛÖ ËâÖÚ. ÂÖ ÈÑØæ×ØàØÖ ÛÖÜ
×ÒÖåÖÜ âÓÖÐÈÍÌ ÓÌ ÛÎÔ ÖÜØá ÛÖÜ ÛâØÈÛÖÚ ×ÖÜ âÉÊÈÐÔÌ È×æ ÛÎ ÏáÒÈÙÙÈ.
ñÛÈÔ ÌåÞÌ ÔÎÔÌÓåÈ ÈÑÖÜÊæÛÈÔ ÑÈÏÈØá ÛÖ ÓÌÒàËÐÑæ ÝçÙÎÓÈ ÛÖÜ ÈÜÒÖç ã
ÛÈ ×âÛØÐÔÈ ÑØæÛÈÒÈ ×ÖÜ ÑØáÛÈÊÈÔ ÛÖ ØÜÏÓæ ÑÈÐ ÒåÊÖ ÓÌÛá, ÛÎ ÓÌÊÈÒÌÐéËÎ ÈåÙÏÎÙÎ ÛÖÜ ÕçÒÐÔÖÜ ÙÑÈØÐÖç ×ÖÜ â×ÒÌÌ ÙÜÔæËÌÜÈÔ ÖÐ ÌÐÑæÔÌÚ
ÛæÙàÔ ÈÔÏØé×àÔ ×ÖÜ Ñà×ÎÒÈÛÖçÙÈÔ ÓÌ È×æÒÜÛÖ ÙÜÊÞØÖÔÐÙÓæ ÑÈÐ
ÙÐà×ÎÒã ×ØÖÙ×áÏÌÐÈ.
ÂÈ ÙÞâËÐÈ ÛàÔ ×ÒÖåàÔ, ÌÔé ÌåÔÈÐ ÞÈØÈÊÓâÔÈ ÙÌ ×ÒáÊÐÈ æßÎ, ËÌåÞÔÖÜÔ
ÑÈÐ ÛÈ ÑÖÜ×Ðá ÛÎÚ áÒÒÎÚ ×ÒÌÜØáÚ ×ÖÜ ËÌÔ â×ØÌ×Ì ÔÈ ÝÈåÔÖÔÛÈÐ. ¾

23

ÑáÛÖÐÑÖÚ ÛÖÜ ¹ÈÙÛØÐÖç -âÙÛà ÑÈÐ ËÐÈÐÙÏÎÛÐÑá- âÞÌÐ ×ÒâÖÔ ÌÐÙÞàØãÙÌÐ
ÙÛÖÔ ×ØÖÉÒÎÓÈÛÐÙÓæ ÛÖÜ ÖØÈÛÖç ÑÈÐ ÛÖÜ ÈæØÈÛÖÜ, ÛÖÜ È×ÛÖç ÑÈÐ ÛÖÜ
á×ÐÈÙÛÖÜ, ÈØÞåÍÌÐ ÔÈ ÞØÎÙÐÓÖ×ÖÐÌå ÙçÔÏÌÛÖ ÒæÊÖ, ÊåÔÌÛÈÐ ÙÜÓÉÖÒÐÑæÚ,
ÈÒÒÎÊÖØÐÑæÚ, ÈÝÈÐØÌÛÐÑæÚ, ÌÐÑÖÔÖÊØÈÝÌå ÈÜÛæ ×ÖÜ ÉÒâ×ÌÐ, ÑÈÛÈÊØáÝÌÐ
ÑÈÐ ÈÔÐÞÔÌçÌÐ ÛÎÔ Ì×ÐÑÌåÓÌÔÎ ÊâÔÔÎÙÎ ÛÎÚ ÊØÈÝãÚ.
ÁÛÖ ¹ÈÙÛØå, ÙÛÈ ÓâØÎ ×ÖÜ ÈÔÈÑáÒÜßÈ ÛÈ ÙÑÈÒÐÙÓâÔÈ ÙÛÖÜÚ ÉØáÞÖÜÚ
ÑÈØáÉÐÈ, Ü×áØÞÖÜÔ ÓÐÑØá ÈÔÌÔÌØÊá ÒÈÛÖÓÌåÈ ×ÖÜ ËÖçÒÌÜÈÔ ÈÑæÓÎ àÚ
ÛÐÚ ÈØÞâÚ ÛÖÜ ×ÌØÈÙÓâÔÖÜ ÈÐéÔÈ. íØÞÖÔÛÈÔ ×ÒÖåÈ ÝÖØÛàÓâÔÈ ÓÌ ÙÐÛáØÐ, ÕÌÝæØÛàÔÈÔ ÙÛÎÔ ´ØÓÖç×ÖÒÎ ÑÈÐ ÝæØÛàÔÈÔ ÙÞÐÙÛæ×ÒÈÑÌÚ ÙÛÎ
²ÒÜÙÖçØÈ. ïÙàÚ, ÛÐÚ ÝÎÓÐÙÓâÔÌÚ ÙÑáÒÌÚ ÛÎÚ ¾ËÎÙÙÖç ÔÈ ÛÐÚ ÙÛÖÒåÍÖÜÔ
ÙãÓÌØÈ Ñá×ÖÐÈ È×æ ÛÈ ÞÈØÈÊÓâÔÈ ÌÑÌåÔÖÜÚ ÛÖÜÚ ×ØÖäÙÛÖØÐÑÖçÚ ÞØæÔÖÜÚ
ÑÈØÈÉáÑÐÈ.
ÁÛÎ ÉæØÌÐÈ ×ÒÈÊÐá ÛÎÚ ×ØÖäÙÛÖØÐÑãÚ ÈÑØæ×ÖÒÎÚ ÛÖÜ ¹ÈÙÛØÐÖç, ×áÔà Ù' âÔÈ ÉØáÞÖ, Ü×áØÞÌÐ ÛÖ ÞáØÈÊÓÈ ÌÔæÚ ×ØÖäÙÛÖØÐÑÖç ×ÒÖåÖÜ (ÙÌÒ.
22). ÂÖ ×ÒÖåÖ ×ÈØÖÜÙÐáÍÌÛÈÐ ÞàØåÚ ÑÖÜ×Ðá ÑÈÐ ÝÈåÔÌÛÈÐ ÔÈ ÓÎÔ âÞÌÐ
ÑÈØåÔÈ. ïÙàÚ ×ØæÑÌÐÛÈÐ ÊÐÈ âÔÈ È×æ ÛÈ ×ØéÛÈ ×ÒÖåÈ ÓÌ ×ÈÔå ×ÖÜ
×ÒÌçÙÈÔÌ ÙÛÖ °ÐÊÈåÖ ÑÈÐ ×ÖÜ Ñá×ÖÐÖÚ ÁÜØÐÈÔæÚ, ÌÔÛÜ×àÙÐÈÙÓâÔÖÚ
È×æ ÛÖ ×ØàÛæÝÈÔÛÖ ÏâÈÓÈ ÛÖÜ ÑÈØÈÉÐÖç ×ÖÜ ÛÈÕåËÌÜÌ ÞàØåÚ ÑÖÜ×Ðá,
âÙ×ÌÜÙÌ ÔÈ ÛÖ È×ÖÛÜ×éÙÌÐ ÙÛÖ ÉØáÞÖ.
ÁÛÎÔ åËÐÈ ×ÌØÐÖÞã ÈÔÈÑáÒÜßÈ ÙÛÈ ÉØáÞÐÈ âÔÈ ÙÑÈÒÐÙÓâÔÖ ÍéÖ (ÙÌÒ.
21) ÑÈÐ È×æ ÛÎÔ ÛÌÞÔÖÛØÖ×åÈ ÙÜÔáÊà æÛÐ ×ØæÑÌÐÛÈÐ ÊÐÈ ÔÌÖÒÐÏÐÑæ ÞáØÈÊÓÈ. ±ØãÑÈ Ì×åÙÎÚ ÙÑÈÒÐÙÓâÔÈ ÓÌ Ì×åÑØÖÜÙÛÎ ÛÌÞÔÐÑã áÒÒÈ ËçÖ
ÑÈÛÙåÑÐÈ. ¶ ÖÓÖÐæÛÎÛÈ ÛàÔ ÞÈØÈÊÓáÛàÔ ÓÌ ÈÔÛåÙÛÖÐÞÈ ÛÎÚ °×ÌÐØáÔÏÖÜ ¼áÕÖÜ ÌåÔÈÐ ×ØÖÝÈÔãÚ. ´ØÌÜÔéÔÛÈÚ ÊÌÔÐÑá ÛÈ ×ÌÛØæÊÒÜÝÈ ËÐÈ×åÙÛàÙÈ æÛÐ ×ÈÔÛÖç ÛÈ ÞÈØáÊÓÈÛÈ ÛÎÚ ÔÌÖÒÐÏÐÑãÚ Ì×ÖÞãÚ ×ÈØÖÜÙÐáÍÖÜÔ
ÙÎÓÈÔÛÐÑâÚ ÖÓÖÐæÛÎÛÌÚ.

24

¶ Ù×ÌåØÈ (ÙÌÒ. 22) ÌåÔÈÐ âÔÈ È×æ ÛÈ ×ÈÔáØÞÈÐÈ ÙçÓÉÖÒÈ ÑÈÐ åÙàÚ ÛÖ
×ÐÖ ×ÖÒÜÙãÓÈÔÛÖ ÑÈÐ Î ×ÐÖ ÊÔàÙÛã ÓÖØÝã ÉØÈÞÖÊØÈÝåÈÚ. ÁÜÔÈÔÛáÛÈÐ
ÙÌ ÈØæÒÐÏÖÜÚ, ÙÌ ×ÌÛØæÊÒÜÝÈ ÑÈÐ ÙÌ ÉØÈÞÖÊØÈÝåÌÚ ×ÈÒÈÐÖÒÐÏÐÑãÚ ã
ÔÌÖÒÐÏÐÑãÚ Ì×ÖÞãÚ ÑÈÐ ÊåÔÌÛÈÐ ÓÌ ÖÓæÑÌÔÛØÌÚ ÑÜÑÒÐÑâÚ ÊØÈÓÓâÚ ×ÖÜ
ÙÞÎÓÈÛåÍÖÜÔ Á×ÌåØÈ ã íÒÐÑÈ. ÅØÎÙÐÓÖ×ÖÐæÛÈÔ ÙÈÔ ÎÒÐÖÒÈÛØÌÜÛÐÑã
×ÈØáÙÛÈÙÎ, ÊÐÈ ÛÌÒÌÛÖÜØÊÐÑÖçÚ ÙÑÖ×ÖçÚ ã È×Òá ÙÈÔ ËÐÈÑÖÙÓÎÛÐÑæ
ÙÛÖÐÞÌåÖ, ×.Þ. ÊÐÈ ÔÈ ×ÌØÐÊØáßÖÜÔ ÛÈ ÑçÓÈÛÈ ÛÎÚ ÛÈØÈÊÓâÔÎÚ ÏáÒÈÙÙÈÚ. ÂÎ Ù×ÌåØÈ ÞØÎÙÐÓÖ×ÖåÎÙÈÔ Ì×åÙÎÚ ÊÐÈ ÔÈ ×ÌØÐÊØáßÖÜÔ ÛÖ ÙÌÒÎÔÐÈÑæ ÑçÑÒÖ. ¾Ð áÔÏØà×ÖÐ, È×æ ÈØÞÈÐÖÛáÛàÔ ÞØæÔàÔ, ÞæØÌÜÈÔ ÙÌ ÑÜÑÒÐÑÖçÚ ÞÖØÖçÚ ÓÌ Ù×ÌÐØÖÌÐËã ÝÖØá. ñÛÈÔ Ö ÈÊÊÌÐÖ×ÒáÙÛÎÚ ÊçØÐÍÌ ÛÖÔ
ÛØÖÞæ ÑÈÐ ÓÌ ÛÈ ËáÞÛÜÒÈ ×åÌÍÌ ÛÖÔ ×ÎÒæ ÙÞÎÓÈÛÐÍæÛÈÔ ×ØéÛÈ ÛÖ
ÙÞâËÐÖ ÛÎÚ Ù×ÌåØÈÚ. ¶ Ù×ÌåØÈ ÙÜÓÉæÒÐÙÌ ÛÎ ÊÜÔÈåÑÈ. ïÙàÚ Ì×ÌÐËã
Î ÊÜÔÈåÑÈ ÌåÔÈÐ ÊÌÓáÛÎ ÑÈÓ×çÒÌÚ, ÙÛØÖÊÊÜÒã, ÓÌ ÓÜÙÛÎØÐéËÌÐÚ ÌÙÖÞâÚ
ÑÈÐ ÑØçÝÐÌÚ ÑÖÐÒæÛÎÛÌÚ ×ÖÜ ×ØÖÙÑÈÒÖçÔ ÙÛÎÔ ÌÕÌØÌçÔÎÙÎ. ¶ åËÐÈ Î

×ØáÕÎ ÛÖÜ íØàÛÈ ×ÌØÐâÞÌÐ ÛÎ ËåÔÎ ÑÈÐ ÛÖ ÑáÒÌÙÓÈ ÙÌ âÔÈÔ Ü×ÌØÉÈÛÐÑæ
ÅéØÖ ÑÈÐ ÙÛÎÔ È×éÒÌÐÈ ÛÖÜ ÅØæÔÖÜ. ¾ áÔÏØà×ÖÚ ÈÝãÔÌÛÈÐ ÔÈ ÖËÎÊÌåÛÈÐ ÙÌ ÓÖÔÖ×áÛÐÈ ÈÔÌÕÐÞÔåÈÙÛÈ ÓâÙÈ ÙÛÎ ÝÖÜØÛÖçÔÈ ÛÖÜ ÌØàÛÐÑÖç ×áÏÖÜÚ. ÂÖ ÈØÙÌÔÐÑæ ÓÌÛÖÜÙÐéÔÌÛÈÐ ÓâÙÈ ÙÛÖ ÏÎÒÜÑæ, Ö ÑçÑÒÖÚ ÑÒÌåÔÌÐ, ÛÖ
ËÐÛÛæ ÊåÔÌÛÈÐ íÔÈ. ¶ ÑÖÐÒÐá ÛÎÚ ÊÜÔÈåÑÈÚ ÓÌÊÈÒéÔÌÐ, ÝÖÜÙÑéÔÌÐ,
ÙÛØÖÊÊÜÒÌçÌÐ ÙÈÔ ÓÐÈ Ì×áÒÒÎÒÎ Ù×ÌåØÈ. ¾ ìÔÏØà×ÖÚ ÈÑÖÒÖçÏÎÙÌ ÛÎ
ËÈÐËÈÒéËÎ ×ÖØÌåÈ ÛÖÜ ÓÌ ÛÐÚ áÊÔàÙÛÌÚ ×ÛÜÞéÙÌÐÚ ÑÈÐ ÛÐÚ ÙÑÖÛÌÐÔâÚ
ËÐÈÑÒÈËéÙÌÐÚ. ¶ ËÐÈËØÖÓã ÕÌÑÐÔáÌÐ ÊÐÈ æÒÖÜÚ ÓâÙÈ ÙÛÖÔ áÊÔàÙÛÖ
ÒÈÉçØÐÔÏÖ, ×ØÖÞàØáÌÐ ÙÌ ÓÖÔÖ×áÛÐÈ ×ÖÜ ÖËÎÊÖçÔ ÙÌ ÖÒÖâÔÈ ÑÈÐÔÖçØÐÖÜÚ
ËØæÓÖÜÚ ×ÖÜ æÓàÚ ËÌÔ ÑÈÛÈÒãÊÖÜÔ Ñá×ÖÜ, ÊÐÈÛå ËÌÔ Ü×áØÞÌÐ ÛâØÓÈ. ¾
ìÔÏØà×ÖÚ ÑÜØÐÌçÌÛÈÐ È×æ ÈÔåÈ, ÓÌÒÈÊÞÖÒÌå È×æ ÛÎÔ Ì×ÈÔáÒÎßÎ, Î Íàã
ÛÖÜ ÙÛØÐÝÖÊÜØÔáÌÐ ÙÛÖ ÛâÒÓÈ, ÈÔÈÉÐéÔÌÐ ÛÈ åËÐÈ ÍÎÙÓâÔÈ ×ØáÊÓÈÛÈ,
ÙÛØÐÝÖÊÜØåÍÌÐ Ù' âÔÈÔ ÈâÔÈÖ ÑçÑÒÖ ÑÈÐ ÛÎÔ ÈåÙÏÎÙÎ ÈÜÛã ÛÎÔ È×ÌÐÑæÔÐÙÌ ÙÞÎÓÈÛÐÑá ÓÌ ÛÎ Á×ÌåØÈ. ¿ÌØÐâÊØÈßÌ ÛÎ ËÐÈÒÌÑÛÐÑã ×ÖØÌåÈ ÛÖÜ
ÌÐÑÖÔÐÙÛÐÑá, ÙÈÔ âÔÈ ÑÖÜÉáØÐ ×ÈØæÓÖÐàÔ ÊÌÊÖÔæÛàÔ ×ÖÜ ÕÌÛÜÒåÊÖÔÛÈÐ
ÑÈÐ ÕÈÔÈÛÜÒåÊÖÔÛÈÐ ÙÌ ÓÐÈ ÑÜÑÒÐÑã Ì×ÈÔáÒÎßÎ: ²âÔÔÎÙÎ-Íàã-ÏáÔÈÛÖÚÊâÔÔÎÙÎ-Íàã-ÏáÔÈÛÖÚ-ÊâÔÔÎÙÎ. ¶ ÈÛâØÓÖÔÎ Ì×ÈÔáÒÎßÎ ÙÛÖ ËÐÎÔÌÑâÚ. ¾
ìÔÏØà×ÖÚ ÈÛÌÔåÍÌÐ ÛÖ ÙçÓ×ÈÔ ÓÌ ÛÎÔ ÌÒÒÎÔÐÑã Ù×ÌåØÈ, ÓÌ ÛÖ ÐÔËÐÑæ
ÓáÔÛÈÒÈ. ¶ ÈÔÈ×ÈØáÙÛÈÙÎ ÛÖÜ ÙçÓ×ÈÔÛÖÚ, Î ÑåÔÎÙÎ È×æ ÛÖ âÔÈ ÙÛÖ
×ÒãÏÖÚ ÑÈÐ È×æ ÛÖ ×ÒãÏÖÚ ÙÛÖ âÔÈ. ¾ ÓÐÔàÐÑæÚ ÒÈÉçØÐÔÏÖÚ. ÂÈ ÙçÓÉÖÒÈ
ÛÎÚ ÑÐÔâÍÐÑÎÚ ÙÑâßÎÚ ÊÐÔ ÑÈÐ ÊÐÈÔÊÑ ×ÖÜ ÙÜÊÑØÖçÖÔÛÈÐ ÑÈÐ ÛÈÜÛæÞØÖÔÈ
ÈÒÒÎÒÖÙÜÓ×ÒÎØéÔÖÔÛÈÐ. ÂÖ ÌÙàÛÌØÐÑæ ÛÈÕåËÐ, Î ×ÖØÌåÈ ÌÕÈÛÖÓåÑÌÜÙÎÚ, ÈÒÒá ÑÈÐ ÛÖ ÛÈÕåËÐ ×ØÖÚ ÛÖÔ ÑæÙÓÖ ÊÐÈ ÛÎ ÓÌÊáÒÎ ÙÜÔâÔàÙÎ.

25

°ÀÅ°ð
¹´Á ´
¿¸²À
°Ä´Á
³ãÒÐ

¿´ÂÀ¶ »¶¼ ´¸»¸ ¹°º¶ ¹°¸ »¶ º¸·°³¶½ (= ´åÓÈÐ âÔÈÚ àØÈåÖÚ ÉØáÞÖÚ ÑÈÐ æÞÐ ×ÌÛØÈËáÑÐÈ).

°ØÞÈäÑã Ì×ÐÊØÈÝã, ×ÌØå ÛÈ ÓâÙÈ ÛÖÜ 6ÖÜ ÈÐ. ×.Å.

26

´×å ÛØÐÑÜÓÐéÔ, æÛÈÔ ÖÐ ÌÔáÔÛÐÖÐ áÔÌÓÖÐ ÌÑéÒÜÖÔ ÛÖÜÚ ×ØÖÙÑÜÔÎÛáÚ ÔÈ ÌÐÙâØÞàÔÛÈÐ ÌÐÚ ÛÖÔ ÒÐÓâÔÈ ÛÎÚ ³ãÒÖÜ, ÑÈÐ ÎÔáÊÑÈÍÖÔ ÈÜÛÖçÚ ÔÈ ×ØÖÙÖØÓåÍÖÔÛÈÐ ÌÐÚ ÛÖÔ ÛÎÚ ÁçØÖÜ, ÌáÔ âÉÒÌ×ÖÔ æÛÐ ÖÐ ÌÔáÔÛÐÖÐ áÔÌÓÖÐ ãÏÌÒÖÔ ËÐÈØÑâÙÌÐ
Ì×å ×ÖÒç ã æÛÐ ÈÐ Ü×ÖÏâÙÌÐÚ ÛàÔ ËÌÔ ÛÖÐÚ Ì×âÛØÌ×ÖÔ ÔÈ ×ÈØÈÓÌåÔàÙÐÔ, ÌÑÈÏÈØåÍÖÔÛÖ (ÌÔ ÁçØà) ÌÔ Ûà çËÈÛÐ ÛÎÚ ×ÎÊãÚ, æ×ÌØ ÓÌÛÌÞÌÐØåÍÖÔÛÖ Ì×å ÛÖçÛà
ÌÊÊçÛÈÛÈ ÛÖÜ ÒÐÓâÔÖÚ, âÝÏÈÔÖÔ ÌÐÚ ÛÎÔ ÑÖØÜÝãÔ ÓÐÑØÖç æØÖÜÚ ×ÒÎÙåÖÔ ÑÌÐÓâÔÖÜ ÑÈÐ ÈÔÛåÑØÜ ÛÎÚ ³ãÒÖÜ, ÑÈÐ ÌÑÌåÏÌ È×ÎçÏÜÔÖÔ Ûà °×æÒÒàÔÐ ÛÈÚ ×ØÖÙÌÜÞáÚ ÛàÔ, ÛÈÚ ×ØÖÙÝÖØáÚ ÑÈÐ ÛÈÚ ÏÜÙåÈÚ ÛàÔ. ÂÖ ÉÖÜÔæÔ ÛÖçÛÖ ËÐÈ ÛÎÔ ÈÐÛåÈÔ
ÛÈçÛÎÔ àÔÖÓáÍÌÛÖ æØÖÚ ÛÎÚ ³ãÒÖÜ, ÛÖ ÑÈÒÖçÓÌÔÖÔ Ë' âÛÐ ³ãÒÐ.
°ÉÉáÚ ÁÛâÝÈÔÖÚ ². ³ÌÒÒÈØæÑÈÚ

Á×ÎÒÐá ÄÌØÌÑçËÎ

Á»¸¹Ç¼ ¾¼ ¾¿º¾Ä¾À¾¼ ¹°º(º)¸Á° ´¹¾º¸°³´ (ÌÑÖÒåÈÍÌ).
¹ÈÛá ÛÖÔ ¶ÙçÞÐÖ ÑÖÒÌáÍà = àÏé ÌÐÚ ÑÖÒÌæÔ£ ×ÌØÈåÔà.

´×ÐÊØÈÝã ÈØÞÈäÑãÚ ×ÌØÐæËÖÜ, 525-500 ×.Å., ÊØÈÓÓâÔÎ ÉÖÜÙÛØÖÝÎËæÔ,
ÉØåÙÑÌÛÈÐ ÑÖÔÛá ÙÛÎ Ù×ÎÒÐá ÛÖÜ ÄÌØÌÑçËÎ.

¹ÈÙÛØå

½´(¼)°Àžà ´¸»¸ (°ÔãÑà ÙÛÖÔ ½âÔÈØÞÖ).
°ØÞÈäÑã Ì×ÐÊØÈÝã, ËÌçÛÌØÖ ÓÐÙæ 6ÖÜ ÈÐ. ×.Å.

27

´¹ ÂǼ ÃÁ´ÀǼš

¿ÌØÐÙÙæÛÌØÖ È×æ 3 ÞØæÔÐÈ ÓÖÜ ×ãØÌ ÊÐÈ ÔÈ ÖØÊéÙà ÓÌ ÛÈ ×æËÐÈ
ÖÒæÑÒÎØÖ ÛÖ ÔÎÙåÛÎÚ ÁçØÖÜ ÑÈÐ ÔÈ ÝàÛÖÊØÈÝåÙà ÑáÏÌ ÌåËÖÜÚ ÞáØÈÊÓÈ
×ÖÜ âÞÌÐ ÊåÔÌÐ ×áÔà ÙÛÐÚ ×ÒáÑÌÚ ÑÈÐ ÙÛÖÜÚ ÉØáÞÖÜÚ È×æ ÈÔÏØé×ÐÔÖ
ÞâØÐ. ¹ÈÛá ÛÎ ËÐáØÑÌÐÈ ÈÜÛãÚ ÛÎÚ âØÌÜÔÈÚ ÈÔÈÑáÒÜßÈ Ñá×ÖÐÌÚ ÈØÞÈåÌÚ
Ì×ÐÊØÈÝâÚ ÙÑÈÒÐÙÓâÔÌÚ ÙÛÈ ÉØáÞÐÈ. ¶ ×ØéÛÎ Ì×ÐÊØÈÝã ÉØåÙÑÌÛÈÐ ÙÛÖ
³ãÒÐ, Î ËÌçÛÌØÎ ÙÛÎ Ù×ÎÒÐá ÛÖÜ ÝÐÒÖÙæÝÖÜ ÄÌØÌÑçËÎ, ÙÛÖ ¿ÒÈÛç
±ÖÜÔå, ÑÈÐ Î ÛØåÛÎ ÙÛÎÔ ×ØÖäÙÛÖØÐÑã ÈÑØæ×ÖÒÎ ¹ÈÙÛØå. °×ÌÜÏçÔÏÎÑÈ
ÙÛÖ ËÐÌÜÏÜÔÛã ÛÖÜ ´×ÐÊØÈÝÐÑÖç »ÖÜÙÌåÖÜ Ñ. Å. ¹ØÐÛÍá ÑÈÐ ÙÛÎÔ ´×ÐÊØÈÝÐÑã ´ÛÈÐØÌåÈ, ÙÛÖÔ Ñ. ìÊÊÌÒÖ »ÈÛÏÈåÖÜ, ÖÐ Ö×ÖåÖÐ ÑÈÐ ÓÖÜ âËàÙÈÔ ÙÎÓÈÔÛÐÑâÚ ×ÒÎØÖÝÖØåÌÚ.
¶ Ì×ÐÊØÈÝã ÙÛÖÜÚ ÉØáÞÖÜÚ ÙÛÖ ³ãÒÐ (ÙÌÒ. 26) ÌåÔÈÐ ÈËÎÓÖÙåÌÜÛÎ,
ÈØÞÈäÑãÚ Ì×ÖÞãÚ, ÊØÈÓÓâÔÎ ÉÖÜÙÛØÖÝÎËæÔ ÑÈÐ ÛÎÔ ÈÔâÊÔàÙÌ Ö Ñ. ìÊÊÌÒÖÚ »ÈÛÏÈåÖÜ.
¶ Ì×ÐÊØÈÝã ÙÛÖ ¿ÒÈÛç ±ÖÜÔå (ÙÌÒ. 27, Ì×áÔà) ÈÔÈÑÈÒçÝÏÎÑÌ, ÙÛÐÚ
ÈØÞâÚ ÛÖÜ 20Öç ÈÐéÔÈ, È×æ ÛÖ ËáÙÑÈÒÖ ¼. ¸. ¿ÖÒåÛÎ ×ÖÜ Ü×ãØÕÌ È×æ
ÛÖÜÚ ×ØéÛÖÜÚ Ì×ÐÓÌÒÎÛâÚ ÛÖÜ »ÖÜÙÌåÖÜ ¹ÜÑÒáËàÔ, Ö Ö×ÖåÖÚ ÙÛÎ ÙÜÔâÞÌÐÈ ÌÔÎÓâØàÙÌ ÛÖ ÊÔàÙÛæ ²ÌØÓÈÔæ ÈØÞÈÐÖÒæÊÖ Hiller von Gaertringen
×ÖÜ ÌåÞÌ ãËÎ ÑáÔÌÐ ÈØÞÈÐÖÒÖÊÐÑâÚ âØÌÜÔÌÚ ÙÛÎ ÁçØÖ. ¾ ÈØÞÈÐÖÒáÛØÎÚ
ÑÈÐ ÈÑØÈÐÝÔãÚ ÑÈÏÈØÌÜÖÜÙÐáÔÖÚ ¼. ¸. ¿ÖÒåÛÎÚ ÌÕâÝØÈÙÌ ÛÎÔ á×ÖßÎ æÛÐ
ÛÖ Ù×ãÒÈÐÖ Ü×ãØÕÌ Î ÑÈÛÖÐÑåÈ ÛÖÜ ÝÐÒÖÙæÝÖÜ ÄÌØÌÑçËÎ. ¾ von Gaertringen ÓÌ ÛÎ ÙÌÐØá ÛÖÜ ÌÔÎÓâØàÙÌ ÛÖÔ Werner Peek, Ö Ö×ÖåÖÚ ÛÈÕåËÌßÌ
ÙÛÎ ÁçØÖ ÑÈÐ Ì×ÐÙÑâÝÛÎÑÌ ÈØÑÌÛâÚ ÝÖØâÚ ÛÎÔ ×ÌØÐÖÞã ÛÖÜ Ù×ÎÒÈåÖÜ.
°ÔâÊÔàÙÌ ÛÎÔ Ì×ÐÊØÈÝã ÛÎÔ Ö×ÖåÈ ÑÈÐ ËÎÓÖÙåÌÜÙÌ ÛÖ 1934 ÙÌ ÉÐÉÒåÖ
ÛÖÜ ÑÈÐ ÙÛÖ Supplementum, Inscriptiones Graecae XII.
¶ Ì×ÐÊØÈÝã ÌåÔÈÐ ×ÈÐËÌØÈÙÛÐÑÖç ×ÌØÐÌÞÖÓâÔÖÜ ÑÈÐ Î ÌØÓÎÔÌåÈ ÛÎÚ
×ÈØÖÜÙÐáÍÌÐ Ñá×ÖÐÈ Ì×å ÓâØÖÜÚ ×ØÖÉÒãÓÈÛÈ. ²ÐÈ ÛÖ ÒæÊÖ ÈÜÛæ Ì×ÈÔÈËÎÓÖÙÐÌçÛÎÑÌ 2-3 ÝÖØâÚ ÓÌ Ñá×ÖÐÌÚ ÓÐÑØâÚ ÈÒÒÈÊâÚ. ¾ Peek ÙÛÖ ÉÐÉÒåÖ
ÛÖÜ Ü×ÖÙÛÎØåÍÌÐ æÛÐ Î Ì×ÐÊØÈÝã ÛÎÚ ÁçØÖÜ ãÛÈÔ Î ×ÈÒÈÐæÛÌØÎ ÊÔàÙÛã
Ì×ÐÊØÈÝã ÙÛÖ ÑÌÔÛØÐÑæ °ÐÊÈåÖ.
íÕà È×æ ÛÖ ÛÌåÞÖÚ ÛÎÚ ×ØÖäÙÛÖØÐÑãÚ ÈÑØæ×ÖÒÎÚ ÙÛÖ ¹ÈÙÛØå, ÙÌ âÔÈ
È×æÑØÎÓÔÖ ÙÎÓÌåÖ, ÉØåÙÑÌÛÈÐ ÈÜÛã Î ÈØÞÈåÈ Ì×ÐÊØÈÝã (ÙÌÒ. 27, ÑáÛà)
ÛÎÔ Ö×ÖåÈ ÌÔÛæ×ÐÙÈ ÓÌÛá È×æ ×ÒÎØÖÝÖØåÈ ÛÖÜ ²ÐéØÊÖÜ °ÒÛÖÜÉá. ÂÎÔ
Ì×ÐÊØÈÝã ÈÔâÊÔàÙÌ, Ì×åÙÎÚ, Ö Ñ. ìÊÊÌÒÖÚ »ÈÛÏÈåÖÜ.
28

¾ ¹´¼Â°ÀžÁ ³¾»´Â¸¾Á Á¶ ÁÃÀ¾

¿

áÔà ÙÛÈ ÉØáÞÐÈ ÛÖÜ ÔÎÙÐÖç ÞÈØÈÊÓâÔÎ Î ÙÜÔâÞÌÐÈ ÛÎÚ ÌÒÒÎÔÐÑãÚ
ÊÒéÙÙÈÚ. ¿ÌØ×áÛÎÙÈ ×áÔà ÙÌ ÛØÐÙÞÐÒÐæÞØÖÔÈ ÓÎÔçÓÈÛÈ ÑÈÐ ÙÌ
ÖÓÐÞÒéËÌÐÚ ÌÊÞÈØáÕÌÐÚ. ÁÛáÏÎÑÈ Ó×ØÖÙÛá ÙÌ ÏÖÒá ×ÌÒÌÑãÓÈÛÈ ÉØáÞàÔ ÓÌ ÓÜÙÛÎØÐéËÌÐÚ ÈÙáÝÌÐÌÚ, ÙÌ Ü×ÖÏÌÛÐÑá ×ØÖÈçÒÐÈ ÈØÞÈåàÔ ÔÈéÔ
ÑÈÐ ÉÜÍÈÔÛÐÔéÔ ÌÑÑÒÎÙÐéÔ. Ã×Ö×ÛÌçÏÎÑÈ ÌÒáÞÐÙÛÈ åÞÔÎ, åÙàÚ ÓæÔÖ ÛÈ
ÙÑÈÒÖ×áÛÐÈ ×ÖÜ ÖËÎÊÖçÙÈÔ ÙÛÖ ÔÈæ ÛÖÜ °ÙÑÒÎ×ÐÖç, ÌÑÌå æ×ÖÜ ÈØÊæÛÌØÈ ÞÛåÙÛÎÑÌ Ö ÔÈæÚ ÛÎÚ ïÙÐËÖÚ ÑÈÐ ÛÖÜ ÙçÔÔÈÖç ÛÎÚ ÁÌØá×ÐËÖÚ. °ÜÛÖå
ãÛÈÔ ÖÐ ×ØÖÙÛáÛÌÚ ÏÌÖå ÛàÔ ×ÒÌæÔÛàÔ ÑÈÐ ÙàÛãØÌÚ ÛàÔ ÔÈÜÛÐÑéÔ ×ÖÜ
ÏÈÒÈÙÙÖËâØÔÖÔÛÈÔ ÓÌ ÛÈ ÑÈØÜËæÛÙÖÜÝÒÈ ×ÒÖåÈ ÛÖÜÚ, Ñà×ÎÒÈÛéÔÛÈÚ
ÊÐÈ éØÌÚ ÙÛÖ åËÐÖ ÙÎÓÌåÖ ÙÛÎÔ ×ØÖÙ×áÏÌÐá ÛÖÜÚ ÔÈ ÙàÏÖçÔ. ´Ëé ×ØÖÙÖØÓåÍÖÔÛÈÔ ÖÐÔÈÜÛÐÑÖå ö×ØÖÙÑÜÔÎÛâÚ, ÛÈÕÐËÐéÛÌÚ, âÓ×ÖØÖÐ, ×ÌÐØÈÛâÚö
áÒÒÖÛÌ ÓæÔÖ ÊÐÈ ÔÈ ×áØÖÜÔ ÔÌØæ ã ÔÈ ÉØÖÜÔ ÛØÖÝã, áÒÒÖÛÌ ÊÐÈ ÔÈ ÑáÔÖÜÔ
ÑÈØÛâØÐ ÑÐ áÒÒÖÛÌ ÊÐÈ ÔÈ ÝÜÒÈÞÛÖçÔ È×æ ÛÈ Ó×ÖÜØåÔÐÈ, ÛØÖÓÖÑØÈÛÎÓâÔÖÐ ÑÈÐ ÒÐÊÖßÜÞÐÙÓâÔÖÐ Ó×ØÖÙÛá ÙÛÈ âÔÛÖÔÈ ÝÜÙÐÑá ÝÈÐÔæÓÌÔÈ, ÙÛÈ
ÙÛÖÐÞÌÐá ÛÎÚ ÏáÒÈÙÙÈÚ. ÁÛÐÚ ÝÖÜØÛÖçÔÌÚ, ÙÛÖÜÚ ÑÌØÈÜÔÖçÚ ×ÖÜ ×ØÖÙâÑØÖÜÈÔ ÙÛÎÔ ÛØÐÑÜÓÐÙÓâÔÎ ÏáÒÈÙÙÈ, ÙÛÐÚ ÈÙÛØÈ×âÚ ÑÈÐ ÙÛÐÚ ÌÑÑàÝÈÔÛÐÑâÚ ÉØÖÔÛâÚ, ÙÛÖ ÒÜÙÙÖÓáÔÐ ÛÖÜ ÈâØÈ ×ÖÜ ÈÒÜÞÛÖçÙÌ ÙÈÔ ×ÌÒéØÐÖ
ÈÊØÐÌÓâÔÖ ÏÌØÐæ, ÙÛÖ ×ÈÊàÓâÔÖ ÞÈÒáÍÐ, ÙÛÎ ÔÌØÖ×ÖÔÛã, ÙÛÈ ÈÊØÐÌÓâÔÈ
ÑçÓÈÛÈ ×ÖÜ ÙÑâ×ÈÍÈÔ ÛÖ ÙÑÈØå, ÙÛÎ ÓÈÔÐÈÙÓâÔÎ ÏáÒÈÙÙÈ ÑÈÐ ÙÛÖÔ
ÈâØÈ ×ÖÜ ÊÌÔÔÖçÙÈÔ ÙÛØÖÝåÒÖÜÚ, ËåÔÌÚ, ÑÈÐ ÏÈÒáÙÙÐÈ ÛâØÈÛÈ, ÙÛÈ Ü×æÊÌÐÈ ÑÈÐ ç×ÖÜÒÈ ØÌçÓÈÛÈ ×ÖÜ ÕÌÙâØÔÈÔÌ ÛÖ ÙÑáÝÖÚ, ÙÛÈ ÏÈÒáÙÙÐÈ
×ÌØáÙÓÈÛÈ ×ÖÜ ÛÖ âÙ×ØàÞÔÈÔ ÔÈ ÛÙÈÑÐÙÛÌå ÙÛÈ ÉØáÞÐÈ, ÑÈÐ ÙÛÖÜÚ
Ü×ÖÉØçÞÐÖÜÚ ÜÝáÒÖÜÚ ×ÖÜ ÑÈØÈËÖÑÖçÙÈÔ ÛÎÔ ÈÉÒÌßåÈ.

¾Ð ÏÈÒÈÙÙÖ×ÔÐÊÓâÔÖÐ ÉáÍÈÔÌ ×ÒéØÎ ÊÐÈ ÛÖÔ È×áÔÌÓÖ ÑæÒ×Ö ÑÈÐ
ÓæÒÐÚ ÑÈÉÈÛÍáØÈÔÌ ÛÖ ÈÑØàÛãØÐ ÙéÍÖÔÛÈÔ, ÊÐÈÛå ÌÑÌå ÑÈÒÓáØÐÍÌ Ö
ÑÈÐØæÚ. ¹ÈÐ ÛæÛÌ ÖÐ áÔÏØà×ÖÐ ÈÜÛÖå, ×ÖÜ 'ÞÈÔ ÛØÈÉãÕÌÐ ÛàÔ ×ÈÏéÔ ÛÖÜÚ
ÛÖÔ ÛáØÈÞÖ, ×ÌÒÌÑÖçÙÈÔ ×áÔà ÙÛÖ ÉØáÞÖ ÛÐÚ ÌÜÞÈØÐÙÛåÌÚ ÛÖÜÚ ÙÛÖÜÚ
ÏÌÖçÚ, ×ÖÜ ÛÖÜÚ ÉÖãÏÎÙÈÔ ÔÈ ÙàÏÖçÔ. ´åÞÈÔ ÝÛáÙÌÐ ÛæÙÖ ÑÖÔÛá ÙÛÖÔ
×ÔÐÊÓæ, ÙÛÖ ÏáÔÈÛÖ, ÑÈÐ ÉÊãÑÈÔ ÍàÔÛÈÔÖå. ´åÞÈÔ ÊÔàØåÙÌÐ ÛÎÔ ÈÔÛáØÈ
ÑÈÐ ÛÖ ÞÖÞÒáÑÐÈÙÓÈ ÛÎÚ ÏáÒÈÙÙÈÚ ÑÈÐ ÛéØÈ ËæÕÈÍÈÔ ÛÎÔ ÈÕåÈ ÛÎÚ
×ØæÙÑÈÐØÎÚ ç×ÈØÕÎÚ. ¾ ÛØæÓÖÚ ÛÖÜ ×ÔÐÊÓÖç ÕÜ×ÔÖçÙÌ ÙÛÎÔ ÈÔÏØé×ÐÔÎ
ÙÜÔÌåËÎÙÎ ÈØÞÈåÖÜÚ ÏØçÒÖÜÚ. ¶ ÐÙÛÖØåÈ ÛÖÜ ÏÌÖç ×ÖÜ ÏÜÓéÔÌÐ ÑÈÐ È×ÖÝÈÙåÍÌÐ ÔÈ ÈÝÈÔåÙÌÐ ÛÖÜÚ ÈÔÏØé×ÖÜÚ ×ÔåÊÖÔÛÈÚ ÛÎ ²Î ÓâÙÈ ÙÛÖ ÔÌØæ
ÌåÔÈÐ ÊÔàÙÛã È×æ ÛÖ â×ÖÚ ÛÖÜ ²ÑÐÒÊÑÈÓâÚ, àÚ ÈÙÙÜØÖ - ÉÈÉÜÒàÔÐÈÑã,
È×æ ÛÎÔ ¿ÈÒÈÐá ³ÐÈÏãÑÎ, àÚ ÐÖÜËÈäÑã, È×æ ÛÖÔ ¿åÔËÈØÖ, àÚ ÌÒÒÎÔÐÑã,
ÑÈÐ ÉØåÙÑÌÛÈÐ È×ÒàÓâÔÎ Ù' æÒÖ ÛÖÔ Ü×æÒÖÐ×Ö ÑæÙÓÖ. ÁÛÖÜÚ ÒÈÖçÚ ÛàÔ
¸ÔËÐéÔ, ÛÎÚ ¹ÖØâÈÚ, ÛÎÚ ¸ÔËÖÔÎÙåÈÚ, ÛÎÚ °ÜÙÛØÈÒåÈÚ, ÙÛÖÜÚ ´ØÜÏØæ-

ÂéØÈ ÉÜÏåÍÖÓÈÐ ÙÛÎÔ ×âÛØÈ.
²ÐéØÊÖÚ ÁÌÝâØÎÚ

ÁÛÖ ×ÈÒÈÐæ ÓáØÓÈØÖ ãÞÖÐ ËÐÈ×ÌØÈÙÛÐÑÖå.
»ÐÞáÒÎÚ ¹ÈÛÙÈØæÚ

29

¹ÈÐ Î ×ÖåÎÙÎ ÞÈÓãÒàÙÌ
ÑÐ â×ÌÙÌ ÑÈÛÈÊãÚ.
¶ÒåÈÚ ¿ÌÛØæ×ÖÜÒÖÚ

·È ÕÌ×ÎËãÙÖÜÔ Ñá×ÖÛÌ
ÖÐ ÒÎÙÓÖÔÎÓâÔÌÚ ÌÊÞÈØáÕÌÐÚ.
30

ìØÎÚ °ÒÌÕáÔËØÖÜ

ËÌØÓÖÜÚ ÛÎÚ °ÓÌØÐÑãÚ. ¹Ð ÈÜÛæ ÛÖÔ ÈØÞâÊÖÔÖ ÛØæÓÖ ×ÖÜ ÙÑÖØ×áÌÐ Ö
ÖØÊÐÙÓâÔÖÚ ÏÌæÚ ÏÈ âÔÐàÏÈÔ ÖÐ ×ÌØÈÙÛÐÑÖå ÔÈÜÛÐÑÖå ÑÈÐ ÛÈÕÐËÐéÛÌÚ ×ÖÜ
×ØÖÙÖØÓåÍÖÔÛÈÔ ÙÛÖÔ æØÓÖ ÛàÔ ²ØÈÓÓáÛàÔ, ÑÈÐ ÙÑÈÒåÍÖÔÛÈÚ ÛÖ æÔÖÓÈ
ÛÖÜ ×ÒÖåÖÜ ÛÖÜÚ ÙÛÈ ÉØáÞÐÈ ÛÖ âÏÌÛÈÔ ÑáÛà È×æ ÛÎÔ ×ØÖÙÛÈÙåÈ ÛÎÚ
ÏÌæÛÎÛÈÚ.
´åÔÈÐ ÈÜÛÖÔæÎÛÖ æÛÐ Ö ÓÐÑØæÚ æØÓÖÚ ²ØáÓÓÈÛÈ, ÙÛÎ ÉÖØÌÐÖËÜÛÐÑã
ÈÑÛã ÛÎÚ ÁçØÖÜ, ÖÝÌåÒÌÐ ÛÎÔ ÖÔÖÓÈÙåÈ ÛÖÜ ÙÛÐÚ ÌÑÈÛÖÔÛáËÌÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ
×ÖÜ ÉØåÙÑÖÔÛÈÐ ÞÈØÈÊÓâÔÌÚ ÙÛÈ ÉØáÞÐÈ È×æ ÛÈ ×ÈÔáØÞÈÐÈ ÞØæÔÐÈ, ÛÎ
ØàÓÈäÑã Ì×ÖÞã ÑÈÐ ÛÖ ±ÜÍáÔÛÐÖ. ¾ æØÓÖÚ ËÌÔ â×ÈßÌ ×ÖÛâ, ÙÛÎ ËÐáØÑÌÐÈ
ÛàÔ ÈÐéÔàÔ, ÔÈ ÌåÔÈÐ ÛÖ ÑÈÛÈÝçÊÐÖ ÛàÔ ÞÌÐÓÈÍæÓÌÔàÔ ÔÈÜÛÐÑéÔ ÑÈÐ
ÛÈÕÐËÐàÛéÔ È×æ ÛÈ áÊØÐÈ ÓÌÒÛâÓÐÈ ÛÖÜ °ÐÊÈåÖÜ.
¾Ð ÞÈØÈÊÓâÔÌÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ ÌåÔÈÐ ÙÛÎÔ ×ÒÌÐÖßÎÝåÈ ÛÖÜÚ ÌÜÞâÚ. ¿ÌØÐâÞÖÜÔ ×ÈØÈÑÒãÙÌÐÚ ×ØÖÚ ÛÖÜÚ ÏÌÖçÚ ÊÐÈ ÔÈ ÛÖÜÚ ËéÙÖÜÔ ÑÈÒæ ÛÈÕåËÐ ã
ÌÜÞÈØÐÙÛåÌÚ ÊÐÈ ÛÎ ÙàÛÎØåÈ ÛÖÜÚ È×æ ÛÎÔ ÛØÐÑÜÓåÈ. ¿ØÖÚ ÛÖÔ îÒÐÖ, ÛÖÔ
°ÙÑÒÎ×Ðæ, ÛÖÜÚ ³ÐæÙÑÖÜØÖÜÚ, ×ÖÜ ÙÛÎÔ ÈØÞÈÐæÛÎÛÈ ÌåÞÈÔ ÛÎ ÏâÙÎ ÛÖÜ
°ÊåÖÜ ¼ÐÑÖÒáÖÜ, ÛÎÔ ïÙÐËÈ, ×ÖÜ á×ÒàÔÌ ÛÖ âÔËÜÓá ÛÎÚ ÙÈÔ ÐÙÛåÖ ÑÈÐ
ÖËÎÊÖçÙÌ ÛÖ ×ÒÖåÖ ÓÌ ÈÙÝáÒÌÐÈ, ÛÖ ÁâØÈ×Ð, ÏÌæÛÎÛÈ ÈÐÊÜ×ÛÐÈÑãÚ ×ØÖâÒÌÜÙÎÚ ×ÖÜ ÙÛÈ ÌÒÒÎÔÐÙÛÐÑá ÞØæÔÐÈ ËÐÈËâÞÛÎÑÌ ÛÖÜÚ ÌÒÒÎÔÐÑÖçÚ ÏÌÖçÚ
ÑÈÐ ÒÈÛØÌÜæÛÈÔ ÓâÞØÐ ÛÖÔ 4Ö Ó.Å. ÈÐéÔÈ ÑÈÐ ÛÖÜ Ö×ÖåÖÜ ÔÈæÚ Ü×ãØÞÌ
×ÐÏÈÔæÔ ÙÛÈ ²ØáÓÓÈÛÈ.
´ÑÌåÔÈ ÛÈ ÞØæÔÐÈ ËÐâ×ÒÌÈÔ ÛÖ °ÐÊÈåÖ ×ÒÖåÈ ×ØÖÌØÞæÓÌÔÈ È×æ ÛÐÚ
ÈÑÛâÚ ÛÎÚ ·ØáÑÎÚ, ÛÈ ³ÈØËÈÔâÒÐÈ, ÛÖÔ ´çÕÌÐÔÖ ¿æÔÛÖ, ÛÈ ÔÎÙÐá ÑÈÐ ÛÈ
×ÈØáÒÐÈ ÛÎÚ »ÐÑØáÚ °ÙåÈÚ ÑÐ ÖÒæÑÒÎØÖ ÛÖ °ØÞÐ×âÒÈÊÖÚ, ÈÒÒá ÑÈÐ
×ÒÖåÈ ÛÎÚ ÁÜØåÈÚ, ÛÎÚ ¹ÐÒÐÑåÈÚ, ÛÎÚ °ÐÊç×ÛÖÜ ÑÈÐ ÛÖÜ Ü×æÒÖÐ×ÖÜ ÊÔàÙÛÖç ÛæÛÌ ÑæÙÓÖÜ, ÑÐ Ö ÑáÏÌ ÛÈÕÐËÐéÛÎÚ ×ØÖÙÌÜÞæÛÈÔ ÙÛÖ ËÐÑæ ÛÖÜ ÏÌæ,
ÍÎÛéÔÛÈÚ ÛÖÜ ÔÈ ÑÈÛÌÜÔáÙÌÐ ÛÎ ÓÈÔåÈ ÛÎÚ ÛØÐÑÜÓÐÙÓâÔÎÚ ÏáÒÈÙÙÈÚ ÑÈÐ
ÔÈ ÛÖÜÚ ÖËÎÊãÙÌÐ ÙÛÖÔ ×ØÖÖØÐÙÓæ ÛÖÜÚ. ¾Ð Ì×ÐÊØÈÝâÚ ÌåÔÈÐ ÓÈØÛÜØåÌÚ
ÊÐÈ ÛÖÜÚ ÑÐÔËçÔÖÜÚ ×ÖÜ ÈÔÛÐÓÌÛé×ÐÙÈÔ ÖÐ ÛÈÕÐËÐéÛÌÚ ×ÖÜ ×ØÖÙÖØÓåÙÛÎÑÈÔ ÙÛÈ ²ØáÓÓÈÛÈ, æÛÈÔ ÛÖ °ÐÊÈåÖ ÈÊØåÌÜÌ È×æ ÛÎ ÓÈÔåÈ ÛàÔ ÙÛÖÐÞÌÐéÔ ÑÈÐ Ö ÑáÉÖ ¼ÛæØÖÚ âÉÊÈÍÌ ÝåËÐÈ.
ÁãÓÌØÈ, ÙÛÎÔ ×ÌØÐÖÞã ÛàÔ ²ØÈÓÓáÛàÔ ÙéÍÖÔÛÈÐ ÊçØà ÙÛÐÚ ÌÑÈÛæ
Ì×ÐÊØÈÝâÚ. ¿ÈÒÈÐæÛÌØÈ ãÛÈÔ ×ÖÒç ×ÌØÐÙÙæÛÌØÌÚ, ÌÕÈÝÈÔåÙÛÎÑÈÔ æÓàÚ
ÓÌ ÛÖ ×âØÈÙÓÈ ÛÖÜ ÞØæÔÖÜ, ÈÔÌÓÖÝÈÊéÏÎÑÈÔ ÑÈÐ ÔÌØÖ×ÒçÏÎÑÈÔ ÛÈ
ÉØáÞÐÈ, ÑÈÐ ÞáÏÎÑÈÔ ÖÐ ÊØÈÝâÚ. »ÌØÐÑâÚ È×æ ÛÐÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ ÌåÔÈÐ ×ÒâÖÔ
ÈËçÔÈÛÖ ÔÈ ËÐÈÉÈÙÛÖçÔ. ÂÐÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ ÈÜÛâÚ ×ØéÛÖÚ ÛÐÚ ×ØæÙÌÕÌ Ö
ÈØÞÈÐÖÒæÊÖÚ ¹ÒàÔ ÁÛâÝÈÔÖÚ. ¹ÈÛÈÙÑãÔàÙÌ ÌÑÌå, ÙÛÈ ÓâÙÈ ÛÖÜ 19ÖÜ
ÈÐéÔÈ, ÑÈÐ ÑáÛà È×æ ÈÔÛåÕÖÌÚ ÙÜÔÏãÑÌÚ ÑÈÐ ÓÌ ÑÈÑÖÜÞåÌÚ ÛÐÚ ÑÈÛâÊØÈßÌ ÑÈÐ ÛÐÚ ÓÌÒâÛÎÙÌ. ¾ ÁÛâÝÈÔÖÚ, ÒÖÐ×æÔ, Ü×ÖÙÛÎØåÍÌÐ æÛÐ ÖÐ Ì×ÐÊØÈÝâÚ
ÈÜÛâÚ ÑÈÒç×ÛÖÜÔ ÓÐÈ ÖÒæÑÒÎØÎ ÞÐÒÐÌÛåÈ, ËÎÒÈËã, È×æ ÛÈ ÌÒÒÎÔÐÙÛÐÑá
ÞØæÔÐÈ ÓâÞØÐ ÛÎÔ ÈØÞã ÛÎÚ 2ÎÚ ÞÐÒÐÌÛåÈÚ. ÁÌ ÓÐÈ È×æ ÛÐÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ
ËÐÈÉáÍÖÜÓÌ ÛÎ ÞØÖÔÖÒÖÊåÈ (Ú)Ýá (993 Ó.Å.), ÌÔé ÑÈÐ ÙÌ áÒÒÌÚ Ü×áØÞÖÜÔ
ÌÔËÌåÕÌÐÚ ÊÐÈ ÞØÖÔÖÒÖÊåÌÚ, æÓàÚ Î âÒÒÌÐßÎ ÌÔÐÈåÖÜ ÞØÖÔÖÒÖÊÐÑÖç ÙÜÙÛãÓÈÛÖÚ, ÓÐÈÚ ÑÈÐ ÑáÏÌ Ûæ×ÖÚ ÌåÞÌ ÛÖ ËÐÑæ ÛÖÜ ÞØÖÔÖÒÖÊÐÑæ ÙçÙÛÎÓÈ,
ÑáÔÌÐ ËçÙÑÖÒÎ ÛÎÔ ÈÔÈÊÔéØÐÙÎ.

ÁÛÈ ËÜÛÐÑá Ü×áØÞÌÐ âÔÈ ÉØÈÞéËÌÚ ÈÑØàÛãØÐÖ ×ÖÜ ÉÒâ×ÌÐ ÙÛÎ ÏáÒÈÙÙÈ, ÌåÔÈÐ ßÎÒæ ÑÈÐ È×æÛÖÓÖ, ËÌåÊÓÈ ×àÚ ÙÌ ÑÖÙÓÖÊÖÔÐÑÖçÚ ÞØæÔÖÜÚ
âÔÈ ÑÖÓÓáÛÐ ÛÖÜ ÔÎÙÐÖç ÉÖçÒÐÈÕÌ. ¾Ð ÁÜØÐÈÔÖå ÛÖ ÖÔÖÓáÍÖÜÔ ²ØÐá
¿ÖçÔÛÈ ÑÈÐ ÙÛÎÔ ÑÖØÜÝã ÛÖÜ Ü×áØÞÖÜÔ ÖÐ ÌÒÒÎÔÐÙÛÐÑâÚ ÑÈÐ ØàÓÈäÑâÚ
Ì×ÐÊØÈÝâÚ. ÁÛÖ ÑáÛà ÓâØÖÚ ÛÎÚ ×ÒÈÊÐáÚ, ×ÖÜ ÑÈÛÌÉÈåÔÌÐ ÑÒÐÓÈÑàÛá
×ØÖÚ ÛÖ ÓÜÞæ ÛÖÜ ÑæÒ×ÖÜ, ÝÈåÔÌÛÈÐ æÛÐ Ü×ãØÕÌ ÙÛÎÔ ÈØÞÈÐæÛÎÛÈ ÒÈÛÖÓÌåÖ ÑÈÐ ÙÛÈ ÉØáÞÐÈ ×ÖÜ ÉØåÙÑÖÔÛÈÐ ×ÖÒç ÑÖÔÛá ÙÛÎ ÏáÒÈÙÙÈ, ÙÛÐÚ
ÒÌÐÈÙÓâÔÌÚ È×æ ÛÎÔ ÌÕæØÜÕÎ Ì×ÐÝáÔÌÐÌÚ ÛÎÚ ×âÛØÈÚ, ÌåÔÈÐ ÞÈØÈÊÓâÔÌÚ
ÖÐ ÞØÐÙÛÐÈÔÐÑâÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ, ×ÖÜ âÊÐÔÈÔ ÑÈÛá ÛÎ ËÐáØÑÌÐÈ ÛÎÚ ÉÜÍÈÔÛÐÔãÚ
ÈÜÛÖÑØÈÛÖØåÈÚ, ÑÈÐ ÌåÔÈÐ ÑÈÒÒÐÊØÈÝÎÓâÔÌÚ ÑÈÐ ÐËÐÈåÛÌØÈ ×ØÖÙÌÊÓâÔÌÚ.
¶ ÑÖØÜÝã ÛÖÜ ÈÑØàÛÎØåÖÜ æ×ÖÜ ÉØåÙÑÖÔÛÈÐ ÖÐ ÈØÞÈåÌÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ
×ÐÏÈÔæÛÈÛÈ ÞØÎÙÐÓÖ×ÖÐÖçÔÛÈÔ ÙÈÔ ûÙÑÖ×ãý, È×æ ÛÖÜÚ ÊÌÓáÛÖÜÚ ÈÊàÔåÈ
ÔÈÜÛÐÑÖçÚ ÑÈÐ Ì×ÐÉáÛÌÚ, ÊÐÈ ÔÈ ×ÈØÈÑÖÒÖÜÏÖçÔ ×æÛÌ ÏÈ ÑáÔÌÐ Ó×ÖÜÔáÛÙÈ. °×æ ÛÖ ÙÎÓÌåÖ ÈÜÛæ ÝÈåÔÌÛÈÐ ÖÒæÑÒÎØÖ ÛÖ ÈÔÈ×Ì×ÛÈÓâÔÖ ×âÒÈÊÖÚ.
´åÔÈÐ, Ì×åÙÎÚ, ×ÖÒç ×ÐÏÈÔæ, ÛÖ ÙÎÓÌåÖ ÈÜÛæ ÔÈ ÞØÎÙÐÓÖ×ÖÐÖçÔÛÈÔ àÚ
ÝáØÖÚ ÊÐÈ ÛÎÔ ÑÈÏÖËãÊÎÙÎ ÛàÔ ËÖÑÐÓÈÍæÓÌÔàÔ ÙÛÎ ËÐáØÑÌÐÈ ÓÐÈÚ ÛØÐÑÜÓÐÙÓâÔÎÚ ÔçÞÛÈÚ, éÙÛÌ ÔÈ Ì×ÐÙÎÓÈåÔÌÛÈÐ Î ÏâÙÎ ÛÖÜ æØÓÖÜ. î ÈÑæÓÎ
ÑÈÐ ÙÈÔ ×ÈØÈÛÎØÎÛãØÐÖ È×æ ÛÖÜÚ ×ÌÐØÈÛâÚ ×ÖÜ ÝàÒÐáÍÈÔÌ ÙÛÖÔ ÑæÒ×Ö
ÑÈÐ ×ÌØÐÓâÔÈÔÌ ÔÈ ÒÈÝÜØÈÊàÊãÙÖÜÔ ÑáÏÌ ÈÔÜ×ÖßåÈÙÛÖ ×ÒÖåÖ.
¹á×ÖÐÌÚ È×æ ÛÐÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ ÈÔÈÝâØÖÜÔ ÖÔæÓÈÛÈ ÈÔËØéÔ, ÑÈ×ÌÛáÔÐàÔ,
ÔÈÜÛÐÑéÔ ã Ì×ÐÉÈÛéÔ, ×ÖÜ Ü×ÖÞØÌéÏÎÑÈÔ, È×æ ÛÎÔ ÛØÐÑÜÓåÈ ×ÖÜ ÙÜÔáÔÛÎÙÈÔ ÙÛÖ ×âØÈÙÓÈ ÛàÔ ²ÐÖçØàÔ, ÔÈ ÑÈÛÈÝçÊÖÜÔ ÙÛÖÔ æØÓÖ ÛàÔ
²ØÈÓÓáÛàÔ ÑÈÐ ÔÈ ×ÌØÐÓâÔÖÜÔ ÛÎ ÉÌÒÛåàÙÎ ÛÖÜ ÑÈÐØÖç ÊÐÈ ÔÈ ÙÜÔÌÞåÙÖÜÔ ÛÖ ÛÈÕåËÐ ÛÖÜÚ.
¾Ð Ì×ÐÊØÈÝâÚ ×ÖÜ ÉØåÙÑÖÔÛÈÐ ÞÈØÈÊÓâÔÌÚ ÙÛÖ ÌÊÑÈÛÈÒÌÐÓÓâÔÖ ×ÈÔáØÞÈÐÖ ÒÈÛÖÓÌåÖ, ÙÛÎÔ ×ÒÌÜØá ÛÖÜ ÈÑØàÛÎØåÖÜ ×ÖÜ ÉÒâ×ÌÐ ×ØÖÚ ÛÖÔ
æØÓÖ, ÙÛÎÔ ×ÒÌÐÖßÎÝåÈ ÛÖÜÚ ÞØÐÙÛÐÈÔÐÑâÚ, ×ÈØâÞÖÜÔ ×ÌØÐÙÙæÛÌØÌÚ ×ÒÎØÖÝÖØåÌÚ ÊÐÈ ÛÖÜÚ ÈÔÏØé×ÖÜÚ ÑÈÐ ÛÈ ×ÒÖåÈ ×ÖÜ ÑÈÛâÝÜÊÈÔ ÌÑÌå ÊÐÈ ÔÈ
ÙàÏÖçÔ. »Ì ÛÎÔ Ì×ÐÑØáÛÎÙã ÛÖÜ Ö ÅØÐÙÛÐÈÔÐÙÓæÚ ÌÕÈÝáÔÐÙÌ ÛÖÔ °ÙÑÒÎ×Ðæ, ÛÖ ÁâØÈ×Ð ÑÈÐ æÒÖÜÚ ÛÖÜÚ áÒÒÖÜÚ ÏÌÖçÚ ÛÎÚ ÈØÞÈÐæÛÎÛÈÚ ÑÈÐÛÎ
ÏâÙÎ ÛÖÜÚ ×ãØÌ Ö ìÊÐÖÚ ÄàÑáÚ. ¹ÖÔÛá ÙÛÈ ÌÒáÞÐÙÛÈ È×ÖÓÌÐÔáØÐÈ ÛÎÚ
ÌÑÑÒÎÙåÈÚ ÛÖÜ ËÐÈÉáÍÖÔÛÈÐ ÈØÑÌÛâÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ ÓÌ Ì×ÐÑÒãÙÌÐÚ ÉÖãÏÌÐÈÚ.
¾Ð ÊØÈÝâÚ ÈÜÛâÚ ÈØÞåÍÖÜÔ ÙÜÔãÏàÚ ÓÌ ÛÖ û¹çØÐÌ ÉÖãÏÌÐý ã ÓÌ ÛÖ
û¹çØÐÌ Ùà§ÙÖÔý ÑÈÐ ÙÜÔÌÞåÍÖÔÛÈÐ ÓÌ ÐÑÌÙåÌÚ ×ØÖÚ ÛÖÔ òßÐÙÛÖ ÔÈ ÙéÙÌÐ
ÛÖ ×ÒÖåÖ ÑÈÐ ÛÖÜÚ Ì×ÐÉáÛÌÚ ÛÖÜ. ÁÌ ÓÌØÐÑâÚ È×æ ÈÜÛâÚ ×ØÖÙÛåÏÌÛÈÐ ÑÈÐ
ÛÖ æÔÖÓÈ ÛÖÜ ÊØáßÈÔÛÖÚ ÓÈÍå ÓÌ ÛÖ æÔÖÓÈ ÛÖÜ ×ÈÛâØÈ ÑÈÐ ÛÎÚ ×ÈÛØåËÈÚ
ÛÖÜ, ÑÈÐ ÙÌ áÒÒÌÚ ÛÖ æÔÖÓÈ ÛÖÜ ×ÒÖåÖÜ ÑÈÐÛÖÜ ÑÜÉÌØÔãÛÎ ÛÖÜ, ÑÈÏéÚ ÑÈÐ
Ö ÓãÔÈÚ ÑÈÐ Ö ÞØæÔÖÚ ×ÖÜ ÛÖ ×ÒÖåÖ ÈÔÈÊÑáÙÛÎÑÌ ÔÈ ÑÈÛÈÝçÊÌÐ ÙÛÖ
ÝÐÒæÕÌÔÖ æØÓÖ ÛàÔ ²ØÈÓÓáÛàÔ. ÁÛÎÔ ×ÒÌÐÖßÎÝåÈ ÛÖÜÚ ÖÐ Ì×ÐÊØÈÝâÚ
ÛÎÚ ×ÌØÐæËÖÜ ÈÜÛãÚ ÌåÔÈÐ ÊØÈÓÓâÔÌÚ ÓÌ ×ÈØÈÝÏÈØÓâÔÖ ØàÓÈêÍÖÔ ÈÒÝáÉÎÛÖ ÑÈÐ ÊÌÓáÛÌÚ ÓÌ ÈÔÖØÏÖÊØÈÝåÌÚ, ×ÖÜ ËåÔÖÜÔ ÓÐÈ ÌÐÑæÔÈ ÛÎÚ ÑÈÛáÙÛÈÙÎÚ ÛÎÚ ËÎÓÖÛÐÑãÚ ×ÈÐËÌåÈÚ ÛÖÜ ÉÜÍÈÔÛÐÔÖç ÑØáÛÖÜÚ. ´×åÙÎÚ ÛÈ
ÖØÏÖÊØÈÝÐÑá ÒáÏÎ ÙÛÐÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ ÛÎÚ ÌÒÒÎÔÐÙÛÐÑãÚ ÑÈÐ ÛÎÚ ØàÓÈäÑãÚ
Ì×ÖÞãÚ ÌÕÎÊÖçÔÛÈÐ È×æ ÛÎÔ È×éÒÌÐÈ ÛÎÚ ÈØÞÈåÈÚ ×ØÖÙàËåÈÚ, ËÎÒÈËã

¶ ÙÑÈÒÐÙÓâÔÎ Ì×ÐÊØÈÝã ÉØåÙÑÌÛÈÐ ÙÛÎÔ °ÒÎÏÐÔã, ÑÖÔÛá ÙÛÖ ìÔÛØÖ ÛÖÜ ÄÐÒoÙæÝÖÜ, ÑÈÐ
ÝÈåÔÌÛÈÐ ÔÈ ÊØáÝÌÐ:
ÃÅ°¸C
Ä·¾¼¾¼º°¹¶C¸

ÁÌÒåËÌÚ È×æ ÛÖ ÉÐÉÒåÖ ÛÖÜ ¹ÒàÔæÚ ÁÛÌÝáÔÖÜ
û´×ÐÊØÈÝÈå ÛÎÚ ÔãÙÖÜ ÁçØÖÜý, âÑËÖÙÎ ÛÖÜ
1874.

ÄÈÔÛáÙÓÈÛÈ ×ÖÜ ÝâØÔÌÐ Ö áÔÌÓÖÚ
ÛàÔ ØàÊÓéÔ
ÈÐàØÖçÔÛÈÐ ×åÙà-Ó×ØÖÚ
ÑÈÐ ÙÜÊÑØÖçÖÔÛÈÐ Ù' áÊØÈÝÌÚ
ÉÖÜÔåÙÐÌÚ ×ÒáÑÌÚ.
¼ÐÑæÒÈÚ ¹áÒÈÚ

31

±ÜÍÈÔÛÐÔã ÌÐÑæÔÈ
ÙÛÖ ÓÖÔÈÙÛãØÐ ÛÎÚ ÅÖÍÖÉÐéÛÐÙÙÈÚ
ÙÛÎÔ °ÓÖØÊæ.

ÛÎÚ ×ØÖÝÖØáÚ ÛÎÚ ÈØÞÈåÈÚ ÌÒÒÎÔÐÑãÚ ÊÒéÙÙÈÚ ÑÈÛá ÛÖÜÚ ÌÒÒÎÔÐÙÛÐÑÖçÚ
ÞØæÔÖÜÚ. ¿ÖÒÒâÚ È×æ ÛÐÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ ËÐÈÝâØÖÜÔ ÙÛÖÔ Ûç×Ö, ÙÌ ÓÌØÐÑâÚ
ÊåÔÌÛÈÐ Ì×åÑÒÎÙÎ ×ØÖÚ ÛÖ ·Ìæ, ÛÖÔ ìÊÐÖ ÄàÑá ÑÈÐ ÛÖÜÚ ìÊÐÖÜÚ ¿áÔÛÌÚ.
ÁÌ áÒÒÌÚ ÌÑÝØáÍÖÔÛÈÐ ÌÜÞÈØÐÙÛåÌÚ ÙÛÖ ·Ìæ, ÊÐÈÛå âÙàÙÌ ÈÜÛÖçÚ ×ÖÜ
ÑÐÔËçÔÌßÈÔ ÙÛÖ ×âÒÈÊÖÚ. ÁÌ Ñá×ÖÐÌÚ áÒÒÌÚ ËÐÈÛÜ×éÔÌÛÈÐ Î ÌÜÞã ÊÐÈ
ÑÈÒÖÛáÕÐËÖ ÑÈÐ ×ØåÓÖ ÑÈÐØæ ÑÈÐ ÙÌ ÓÐÈ ÈÔÈÝâØÖÔÛÈÐ ÛÈ ÌÊÑÈåÔÐÈ ÓÐÑØÖç
ÔÈÖç ×ÖÜ ÉØåÙÑÌÛÈÐ ÙÛÎÔ ×ÌØÐÖÞã ÑÈÐ ×ÖÜ ËÌ ÙéÍÌÛÈÐ ×ÒâÖÔ ÙãÓÌØÈ.
¿ÖÒÒâÚ È×æ ÛÐÚ ÞØÐÙÛÐÈÔÐÑâÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ ÌåÔÈÐ ÞÈØÈÊÓâÔÌÚ ÓâÙÈ ÙÌ
ÛÌÛØáÊàÔÈ ×ÒÈåÙÐÈ ×ÖÜ ×ÈØÐÙÛáÔÖÜÔ ×ÐÔÈÑåËÌÚ ÓÌ ÒÈÉâÚ (tabula ansata). ¹á×ÖÐÌÚ È×æ ÈÜÛâÚ âÞÖÜÔ ÙÛÎÔ ÈØÞã ÙÛÈÜØæ, ÌÔé ÓåÈ ÑÖÙÓÌåÛÈÐ È×æ
Ì×ÛáÝàÛÎ ÒÜÞÔåÈ, ×ØáÊÓÈ ×ÖÜ ÙÎÓÈåÔÌÐ æÛÐ ÙÑÈÒåÙÛÎÑÌ È×æ ´ÉØÈåÖ
ÛÈÕÐËÐéÛÎ. ¹ÖÔÛá ÙÛÐÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ ÈÜÛâÚ ÙÜÔÈÔÛáÓÌ ÞÈØÈÊÓâÔÈ ÙçÓÉÖÒÈ: ×ÌÔÛáÒÝÌÚ, ÑÈØ×ÖçÚ ØÖËÐáÚ ã âÔÈ ÑÌÝÈÒÈåÖ ÊØáÓÓÈ Ä. ´×åÙÎÚ âÔÈ
ÑØáÔÖÚ ÏÜÙÈÔàÛæ, âÔÈ ÙÛÈÜØæ ÙÌ ÑçÑÒÖ, ÛÖ ° ÑÈÐ ÛÖ Ç.
ÂÈ ÞÈØÈÊÓâÔÈ ÖÔæÓÈÛÈ ÌåÔÈÐ ÙÛÎÔ ×ÒÌÐÖßÎÝåÈ ÛÖÜÚ ÈØÞÈåÈ ÌÒÒÎÔÐÑá,
æ×àÚ ´ÜÒÐÓâÔÐÖÚ, ºÌæÔÛÐÖÚ, ³ÐÖÛåÓÈ, ´ÜÔæÓÐÖÚ, °ÙÛãØ, »ÈÑØæÉÐÖÚ,
ÁÜÔÌÛæÚ, ÅÒæÎ, »ÌÊÈÒéÔÜÓÖÚ, »ÎÛØæËàØÖÚ, ÁàÝØæÔÐÖÚ, ¸ÙåËàØÖÚ,
ÄÐÒÈÒãÏÌÐÖÚ, ´ç×ÒÈÙÛÖÚ, ¶ØÈÑÒãÚ, °×ÖÒÒéÔÐÖÚ, ¾ÐÔæÎ. ¾ ÄÐÒÈÒãÏÌÐÖÚ ÈÔÈÝâØÌÛÈÐ àÚ ÐËÐÖÑÛãÛÎÚ ×ÒÖåÖÜ ×ÖÜ ÈØÈÕÖÉæÒÎÙÌ ÙÛÖÔ æØÓÖ,
ÑÈÐ ÑÈÛÈÊæÛÈÔ È×æ ÛÎÔ ìÔËØÖ. ¿ÈÛØåËÌÚ ÈÜÛéÔ ×ÖÜ ÞáØÈÕÈÔ ÛÐÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ ×ØÖÚ ÛÖÜÚ ÏÌÖçÚ ÌåÔÈÐ Î ìÔËØÖÚ, Î ¿áØÖÚ, Î íÝÌÙÖÚ, Î »ãÒÖÚ,
ÛÈ ¿åÔÈØÈ, ÛÖ ¿ÎÒÖçÙÐÖ, Î »åÒÎÛÖÚ ÑÈÐ àÚ ×ØÖÚ ÛÖ Ì×áÊÊÌÒÓÈ ã ÛÖ
ÈÕåàÓÈ ãÛÈÔ ÔÈÜÛÐÑÖå, ÔÈçÑÒÎØÖÐ, ÙÛØÈÛÐéÛÌÚ, ÓÖÔÈÞÖå, âÔÈÚ ÑâÔÛÈØÞÖÚ
³ÖÓâÛÐÖÚ, âÔÈÚ ´ÝâÙÐÖÚ ÞÐÒåÈØÞÖÚ ÖÔæÓÈÛÐ ´ÜÒÐÓâÔÐÖÚ, âÔÈÚ ç×ÈÛÖÚ
ÁÛâÝÈÔÖÚ. ´åÔÈÐ áÊÔàÙÛÖ æÓàÚ ÌáÔ ÌåÔÈÐ Ö åËÐÖÚ ÓÌ ÌÑÌåÔÖÔ ×ÖÜ ÈÔÈÝâØÌÛÈÐ ÙÌ ÓÐÈ ÙÝØÈÊåËÈ ×ÖÜ ÉØâÏÎÑÌ ÙÛÎÔ ¹ÈÒÈÉØåÈ ÓÌ ÛÎÔ Ì×ÐÊØÈÝã
û
ý ã Ñá×ÖÐÖÚ áÒÒÖÚ, æ×àÚ ×ÈØÈÛÎØÌå Ö ¹ÒàÔ ÁÛâÝÈÔÖÚ.
°×æ ÛÈ ×ÒÖåÈ ×ÖÜ ÉØãÑÈÔ ÑÈÛÈÝçÊÐÖ ÙÛÖÔ æØÓÖ ÈÔÈÝâØÖÔÛÈÐ ÛÈ
ÖÔæÓÈÛÈ ÓæÔÖ ÖÑÛé, È×æ ÛÈ Ö×ÖåÈ ÛÈ ÛâÙÙÌØÈ ÝâØÖÜÔ, ×ÈØÈËæÕàÚ, ÛÖ
åËÐÖ æÔÖÓÈ: »ÈØåÈ. ²ÌÊÖÔæÚ ÌåÔÈÐ æÛÐ È×æ ÛÖÔ ÌØÎÓÐÑæ ÈÜÛæ ÖØÓåÙÑÖ
ÛÎÚ ÁçØÖÜ ×âØÈÙÈÔ ÙÛÎ ËÐáØÑÌÐÈ ÛàÔ ÈÐéÔàÔ ÓÌ Ñà×ãÒÈÛÈ ÑÈÐ ÐÙÛÐÖÝæØÈ ×ÒÖåÈ æÒÌÚ ÖÐ ÝÜÒâÚ ÛÖÜ ÓÌÙÖÊÌÐÈÑÖç ÑæÙÓÖÜ ÑÈÐ æÒÖÐ ÖÐ ÔÈÜÛÐÑÖå
öâÓ×ÖØÖÐ, ÛÈÕÐËÐéÛÌÚ, ×ÌÐØÈÛâÚ, ¹ÜÑÒÈËåÛÌÚ, »ÐÑØÈÙÐáÛÌÚ, ¿æÔÛÐÖÐ,
ÁçØÖÐ, °ÐÊç×ÛÐÖÐ, ÀàÓÈåÖÐ, ¹ÈØÞÎËæÔÐÖÐ, ±ÜÍÈÔÛÐÔÖåö ×ÖÜ ËÐâ×ÒÌÈÔ ÛÖ
°ØÞÐ×âÒÈÊÖÚ ÊÐÈ ÔÈ ÓÌÛÈÝâØÖÜÔ ÌÓ×ÖØÌçÓÈÛÈ ÑÈÐ Ì×ÐÉáÛÌÚ È×æ ÛÖ âÔÈ
ÓÌÙÖÊÌÐÈÑæ ÒÐÓáÔÐ ÙÛÖ áÒÒÖ, ÑÈÐ áÝÎÙÈÔ ÛÐÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ ÑÈÐ ÛÐÚ Ü×ÖÊØÈÝâÚ ÛÖÜÚ ×áÔà ÙÛÈ ÉØáÞÐÈ ÛàÔ ²ØÈÓÓáÛàÔ. ¿ÖÜ ÙãÓÌØÈ Ó×ÒâÑÖÔÛÈÐ
ÓÌ ÛÐÚ Ü×ÖÊØÈÝâÚ ÑÈÐ ÛÐÚ ÊØÈÝâÚ ×ÌØÐÎÊÎÛéÔ È×æ ÛÎ ºáØÐÙÈ, ÛÖ »×ØÈÞáÓÐ, ÛÎ ¼âÈ ÃæØÑÎ, ÛÎ ³ÈÔåÈ, ÛÎ ²ÌØÓÈÔåÈ, ÛÎÔ ¸È×àÔåÈ.

¹çØÐÌ, ÉÖãÏÌÐ Û௧ Ù௧ ËÖçÒ௠ÁÛÌÝáÔ௠ܫ ×áÛ௠ÑÈЩ ÉÈÙÐÒÐÑ௧ Ù×ÈÏÈØåà¯

ÅÈØÈÊÓâÔÈ ÖÔæÓÈÛÈ ÐÙÛÐÖÝæØàÔ ×ÖÜ ×ØÖÙÖØÓåÍÖÔÛÈÐ ÙãÓÌØÈ ÙÛÖÔ æØÓÖ ²ØáÓÓÈÛÈ.

32

´ºº¶¼
¸Á¸¹´
Á¹°¸À
Ç»°ð¹
´Á´¿¸²
À°Ä´Á

¼âÖÚ, ÌåÑÖÙÐ ÖÑÛé ÌÛéÔ, ÓÌ ×ÒÖåÖÔ ÛãÔÐÖÔ
âÝÏÈÙÌ ÌÐÚ ÛÖçÛÖ ÛÖ ÙÜØÐÈÑæÔ Ì×åÔÌÐÖÔ
Ö íÓÎÚ, ÓÌ ÛÎÔ ×ØæÏÌÙÐ ÔÈ ÓáÏÌÐ ÓÜØÖ×éÒÎÚ.
ñÓàÚ ÈØØéÙÛÎÙÌ ÌÐÚ ÛÖÔ ×ÒÖÜÔ. ¹ÈÐ ÓæÒÐÚ
È×ÌÉÐÉáÙÏÎ, ×âÏÈÔÌ. ¶ ÛÈÝã ÛÖÜ, ×ÛàÞÖÛáÛÎ,
âÊÐÔ' ÌËé. ¾ÒåÊÌÚ éØÌÚ ×ØÐÔ ×ÌÏáÔÌÐ, ÑáÛÐ
ßÐÏçØÐÙÌ ÊÐÈ ûÖÐÑåÈÔý, ÊÐÈ û×ÖÒç ÊâØÖÔÛÈÚ ÊÖÔÌåÚý.
»È ×ÖÐÖÐ ãÙÈÔ ÛÖçÛÖÐ ËÌÔ ÌÊÔéØÐÍÌ ÑÈÔÌåÚ,
ÓãÛÌ ×ÖÐÈ Î ×ÈÛØåÚ ÛÖÜ ÓÌÚ ÙÛÖ ÓâÊÈ ×ÈÔÌÒÒãÔÐÖÔ.
¹ÈÒÒåÛÌØÈ. ²ÐÈÛå âÛÙÐ ÌÔé
ÑÌåÛÈÐ ÔÌÑØæÚ Ù' ÈÜÛæ ÛÖ Ì×åÔÌÐÖÔ,
ÏÈ ÛÖÔ ÌÒ×åÍÖÜÔ ×áÔÛÈ ÖÐ ÊÖÔÌåÚ ÛÖÜ ÍàÔÛÈÔæ.

»°Ç¼

¹. ¿. ¹ÈÉáÝÎÚ

´Ã¿º°C¾C

33

¾]¸¼¾¶

34

šš»¾Ášš
¼°]ùº¶À¾Á

[I]MPERPER....ELLš
°]¼[¼¾] ´½¶Á
½¶

»¸·À¶Á ¹¾ººÃ±°š
¹°¸ ´À»¾²´¼¶Á
¹]°¸ °À´»¸³ÇÀ¾Á

35

»¸·À¶Á

íÛÙÐ Ìå×Ì ÑÈÐ ÑÈÛáÑÖØÝÈ ÛÖÔ ÞÛç×ÎÙÌ áÊØÐÖ ÑçÓÈ,
ÓÌ ÒçÙÙÈ ÖØÓéÔÛÈÚ ÝÖÉÌØã, ×ÖÜ ÛØáÔÛÈÕÌ æÒÎ Î ÙÑáÝÎ,
ÑÈÐ ×âØÈ ÓÌÚ ÙÛÈ ÑçÓÈÛÈ ÛÖÔ ×âÛÈÕÌ ÛÖÔ åËÐÖ,
ÑÈÐ ÛÖÜ 'ÝÜÊÌ È×' ÛÈ ÞâØÐÈ ÛÖÜ ÛÖ ËÖÐáÑÐ ×ÖÜ ÑØÈÛÖçÙÌ,
ÑÈÐ ÛÖ ÑÈÛáØÛÐ ÛÖÜ 'Ù×ÈÙÌ ÙÛÎ ÓâÙÎ Î ÈÔÌÓÖÍáÒÎ,
×ÖÜ È×' ÛàÔ ÈÔâÓàÔ ×ÒáÑàÙÌ ÛÖ ×áÒÌÓÈ ÓÌ ÒçÙÙÈ,
ÑÐ â×ÌÙÌ ÈÒáØÊÈ ÛÖ ×ÈÔå ÙÛÖ ÑçÓÈ ÑÐ Î ÈÔÛâÔÈ.
¾ËçÙÙÌÐÈ (Ì 325-331)

36

°¿¾ººÇ[¼]¸¾Á
À¾³¸¾Á

Å°¸À´ ź¾¶

°ÔáÓÌÙÈ ÁçØÖ ÑÈÐ ³ãÒÖ ÛÖ ÑçÓÈ, ÓÌ ÛÖ ÝÖØÛåÖ ÓÈÍå
ÙÑâ×ÈÙÌ ÛÖ »ÌÔÖåÛÎ ÛÖÜ ³ÐÈÝÈÔâÈ ÛÖ ÊÐÖ
ÛÖ ÁÈÓÐéÛÎ
×ÖÜ ÊÐÈ ÙÑÖ×æÔ ÐÌØæ ÊçØÐÍ' ÖÒæÛÈÞÖÚ ÙÛÎÔ ×ÈÛØåËÈ.
»È Î ÏáÒÈÙÙÈ ÌÞÏØæÚ ÑÐ ÌÑÌÐÔéÔÌ ×ÖÜ ÉÐáÍÖÜÔ
ÊÐÈÛå áØØàÙÛÖ âÞÖÜÔ ÊÖÔÐæ.
°×ÖÒÒàÔåËÎÚ

Á¹¾¿¶]* °·¶¼¾±¸¾Ã
¾à ¼°Ã¹º¶À¾Ã

37

´Ã¿º¾¸°
ÂÇ Ä¸º¾
Á´À°¿¸
ÂÇ ¸¾Ãº¸
°¼Ç
°À´»¸Á¸¾Ã
»´¸º¸Á¸Ç

38

PHI[L]EROS
ššššIAEL

»´²°ºÇ¼Ã»[Ç

ôØÈ ×ÖÒÒã ËÌÔ âÛØÌÞÌ ÙÛÖ ÑçÓÈ ÛÖ ÑÈØáÉÐ,
ÊÐÈÛå ãØÏÌ ÌÜÛçÚ Ö µâÝÜØÖÚ, ÝØÐÞÛá ÒÜÙÙÖÓÈÔéÔÛÈÚ,
ÑÐ âÙ×ÈÙÌ Î Ó×æØÈ ÑÈÐ ÛÈ ËÜÖ ÛÖÜ ÑÈØÈÉÐÖç ÛÈ ÕáØÛÐÈ
ÑÐ â×ÌÙÌ ×åÙà. Â' áØÓÌÔÈ ÞÜÏãÑÈÔÌ ÙÛ' ÈÓ×áØÐ.
¹ÈÐ ÛÖ ÑÈÛáØÛÐ ÞÛç×ÎÙÌ ÙÛÖÜ ÑÈØÈÉÐÖç ÛÎÔ ×ØçÓÎ,
ÛÖÜ ÑÜÉÌØÔãÛÎ ÛÎÔ ÑÖØÝã, ÑÈÐ ÛÖÜ 'ÑÈÓÌ æÒÈ ÒÐéÓÈ
ÛÎÚ ÑÌÝÈÒãÚ ÛÈ ÑæÑÈÒÈ ÑÐ â×ÌÙÌ ÓÌÚ ÙÛÖ ÑçÓÈ
ÙÈÔ ÉÖÜÛÎÞÛãÚ Ö ËçÙÛÜÞÖÚ ÑÈÐ ×âÛÈÕÌ Î ßÜÞã ÛÖÜ.
¾ËçÙÙÌÐÈ (Ó 414-421)

¿°À° ÂÇ ·´Ç
´»¼¶C·¶
šÄº°±¸°¼¾C
¿º[´]Ǽ ´¼
.......................

.......................
´Ã¿º¾¸°

39

´»¼¶C·¶ À÷»¾C ¸[±´À¸¾Ã
¹º°Ã³¸¾Ã °º´½°¼
³À¾Ã
C]»ÃÀ¼°¸¾Ã

»È ÖÐ ÎÓÌØÖÓÎÔåÌÚ ÌåÔÈÐ ÈÔá×ÖËÌÚ
ÑÈÐ Û' æÔÖÓá ÙÖÜ
ÑÐ æ,ÛÐ ÊåÔÎÑÌ
ÑÐ Ö ÏØçÒÖÚ.
»ÐÞáÒÎÚ ¹ÈÛÙÈØæÚ

40

L VETTIUS MELLA E
L%% HII

»¼¶Á·¶ °¿¾ººÇÁ
¶ »´·¾³¾Á ¿°À° ÂÇ
Á´À°¿¸ ¹°¸ ¶ Á¹¾
¿¶

[³¸Ç¼ ´»¼¶Á·¶]* °º´½°¼³À
¸³¾C

41

....ELLIUSšš

¹Ð áÕÈÝÔÈ Ö ³åÈÚ ÉØæÔÛÎÕÌ ÑÈÐ ÛÖ ÊÖØÊæ ÑÈØáÉÐ
ÓÌ ÈÙÛØÖ×ÌÒâÑÐ ÞÛç×ÎÙÌ ÑÈÐ ÛÖ ÙÜÔÛáØÈÕÌ æÒÖ
ÑÈÏéÚ ÛÖ ÉØãÑÌ Ö ÑÌØÈÜÔæÚ ÑÈÐ ÊâÓÐÙÌ æÒÖ ÏÌÐáÝÐ.
¹Ð È×' ÛÖ ÑÈØáÉÐ ×âÙÈÔÌ ÙÛÎ ÏáÒÈÙÙÈ ÖÐ ÙÜÔÛØæÝÖÐ,
ÑÈÐ ÊçØà ÛÖÜ ×ÈØáËÌØÔÈÔ ÙÛÖ ÑçÓÈ ÙÈÔ ÑÖÜØÖçÔÌÚ,
ÑÐ ÈÞ, Ö ÏÌæÚ ÛÖÜÚ ÙÛâØÎÙÌ ÛÎÔ ×ÖÏÎÛã ×ÈÛØåËÈ.
¾ËçÙÙÌÐÈ (Ó 422-427)

´Ã¿º¾¸°

42

¾¹Â[°Ã¸°] ÂÃÅ´¸

VITA[LIS
³¸¾Â¸»°

¿æÙÎ ÈÊÈÒÒåÈÙÎ, ÉÒâ×ÖÔÛÈÚ ÊÎ Ó×ØÖÙÛá ÛÖÜÚ, ÔÐéÏÖÜÔ ÖÐ ÔÈÜÈÊÖå
×ÖÜ Ö ¿ÖÙÌÐËéÔÈÚ ÙçÔÛØÐßÌ ÑÈÛÈÓÌÙãÚ ÙÛÖ ×âÒÈÊÖÚ
ÛÖ ÈÔÏÌÑÛÐÑæ ÑÈØáÉÐ ÛÖÜÚ, ÞÛÜ×éÔÛÈÚ ÛÖ
Ó' áÊØÐÖ áÔÌÓÖ ÑÈÐ ÑçÓÈ ÝÖÉÌØæ, ÒåÊÖÐ ÓÖÔáÞÈ
ÊÒåÛàÙÈÔ ÛÎÔ ÈÝØÐÙÓâÔÎ ÏáÒÈÙÙÈ, ×ÈÒÌçÖÔÛÈÚ ÔÈ ÝÛáÙÖÜÔ
ÑÖÒÜÓ×éÔÛÈÚ
ÙÛÎ ÙÛÌØÐá, ÑÐ â×ÎÕÌ Î ÈØÓçØÈ ×áÔà ÙÛÖ ÑÖØÓå ÛÖÜÚ,
ÛâÒÖÚ, ÈÝãÔÖÔÛÈÚ ×åÙà ÛÖÜÚ ÛÖ ÑÈÑæ, ÓÌ ÈÊÈÒÒåÈÙÎ ×ÈÛÖçÔ
ÙÛÎ ÙÛâØÌÎ ÊÎ.
¾ËçÙÙÌÐÈ (ß 261-268)

ÿ¼¾¸
š´Ã..T.............
°C¹º¶
¿¸´ »´²° ´Ã
ÂÃŶ
°]²¼°C š ±¾¶·¸ ¹Ã

43

C°À¿¶³Ç¼
C°À¿¶³¾¼¾C
¿¾¸´¸ »¼..·´¸C

44

´Ã¿º¾¸° ÂÇ ¶À°¹º´¸
»´¸º¶C¸Ç
ÂÇ ·´¾¿¾»¿¾Ã

¹Ð Ö ×ÖÐÎÛãÚ ÈØÊÖ×ÖØÌå ÑÖÐÛáÍÖÔÛÈÚ ÛÐÚ ×âÛØÌÚ ÑÐ ÈÔÈØàÛÐâÛÈÐ
Ü×áØÞÖÜÔ áØÈÊÌ
ÈÔáÓÌÙÈ ÙÛÐÚ ÞÈÒÈÙÓâÔÌÚ ÛÖçÛÌÚ ÊØÈÓÓâÚ ÛÐÚ ÈÑÓâÚ ÛÐÚ
ÈÐÞÓâÚ ÛÈ ÑÖåÒÈ ÑÈÐ ÛÐÚ ÑÈÓ×çÒÌÚ
Ü×áØÞÖÜÔ áØÈÊÌ
ÌËé ×ÖÜ ÙÜÔÈÔÛÐâÛÈÐ ÛÖ ×âØÈÙÓÈ ÛÎÚ ÉØÖÞãÚ ÛÖÜ ÈÊâØÈ
ÑÈÐ ÛÎÚ ÝÏÖØáÚ
Ü×áØÞÖÜÔ, Î ÑåÔÎÙÎ ÛÖÜ ×ØÖÙé×ÖÜ ÛÖ ÙÞãÓÈ ÛÎÚ ÙÛÖØÊãÚ
ÌÑÌåÔàÔ ×ÖÜ ÒÐÊæÙÛÌßÈÔ ÛæÙÖ ×ÈØáÕÌÔÈ ÓÌÚ ÙÛÎ Íàã ÓÈÚ
ÈÜÛéÔ ×ÖÜ È×æÓÌÐÔÈÔ ÙÑÐâÚ ÑÜÓáÛàÔ ÑÈÐ ÙÛÖÞÈÙÓÖå ÓÌ
ÛÎÔ È×ÌØÈÔÛÖÙçÔÎ ÛÖÜ ×ÌÒáÊÖÜ
ã Óã×àÚ æÞÐ ËÌÔ È×ÖÓâÔÌÐ Ûå×ÖÛÈ ×ÈØá ÓæÔÖ ÛÖ ÉáØÖÚ
Î ÔÖÙÛÈÒÊåÈ ÛÖÜ ÉáØÖÜÚ ÓÐÈÚ ç×ÈØÕÎÚ ÍàÔÛÈÔãښ
²ÐéØÊÖÚ ÁÌÝâØÎÚ

´Êé ÛÖ áÒÝÈ ÑÈÐ ÛÖ àÓâÊÈ, Î ÈØÞã ÑÈÐ ÛÖ ÛâÒÖÚ.

¿°º°¸
¾ÅÀ¸Á
¸°¼¸
¹´Á¹°
¸±Ãµ°
¼Â¸¼´
Á´¿¸²
À°Ä´Á

°Ô ÑÈÛÌÉÈåÔÎÚ È×æ ÛÖÔ ÊÈØÓ×ã ã È×æ ÛÖÔ ×ÖÜÔâÔÛÌ ã È×æ ÛÖ ÓÌÙÎÓâØÐÔ ÑÈÐ
ÏâÒÎÚ ÔÈ ×ÈÚ ÌÐÚ ÛÖÔ ÒÐÓÐæÔÈÔ ÛÎÚ ÁçØÈÚ, ÑÖÙÛáØÐÍÌ ÛÎÔ ÁçØÈÔ ÑÈÐ áÝÎÚ ËÌÕÐá
ÙÖÜ ÛÈ ÔÎÙåÈ ÛÈ ËçÖ æ×ÖÜ ÌåÔÈÐ ÈÒáØÊÖ È×æ ÛÎÔ ÊÎÔ ÓåÒÐÔ âÔÈ£ æÛÐ ÈÔ ×ÈÚ
È×âÕà, ØÌÊÖÜÉÌØÔáØÌÙÈÐ ÌÐÚ ÛÖÔ ÒÐÓÐæÔÈ, ÓÎËâÔ ØÌÊÖÜÉÌØÔáØÌÙÈÐ ÌÐÚ ÛÈ ÔÎÙåÈ.
ÛÖ âÔÈ ÒâÊÖÜÔ °Ù×ØÖÔãÙÐÔ ÑÈÐ ÛÖ áÒÒÖÔ ÒâÊÖÜÔ ²ÈËÖÜØæÔÎÙÖÔ ÑÈÐ ÓâÙÈ ÛÈ Éõ
âÞÌÐ ÕâØÎÔ ÑÈÐ âÞÌÐ È×áÔà ÛÎÚ ×ÐÏÈÓÈåÚ Íõ ÑÈÐ ÝÈåÔÌÛÈÐ È×æ ÓÈÑØâÈ ÑÈÐ
ÈÙ×ØåÍÌÐ. ÈÓã ÈÔ ÙÖÜ âÒÏÎ ÔÈ ×ÌØáÙÎÚ, ÑÖÙÛáØÐÍÌ ÛÖ âÔÈ ÔÎÙåÔ ã ÛÖ áÒÒÖÔ ÑÈÐ
×âØÈÙÌ. ÉÒâ×Ì ÛÖ ÔÎÙæ×ÖÜÒÖÔ æ×ÖÜ âÔÈÐ ÈÒáØÊÖ È×æ ÛÎÔ ÊÎÔ ÓåÒÐÈ Úõ æÛÐ ÌÐÚ
ÛÎÔ ÓÌØâÈÔ ÛÖÜ ÓÈÙÛæØÖÜ âÞÌÐ ÕâØÎÔ ÈÒáØÊÖ È×æ ÛÖ ÔÎÙæ×ÖÜÒÖÔ ×ÒàØãÙÐÈ Éõ£
âÞÌÐ È×áÔà ÛÎÚ ×ÐÏÈÓÈåÚ ÐÉõ. ÓâÙÈ ÛÎÔ ÕâØÎÔ ÑÈÐ ÛÖ ÔÎÙåÔ âÞÌÐ ÖØÊåÈÐÚ Úõ.
³ÎÓãÛØÐÖÚ ÂáÊÐÈÚ, ¿ÖØÛÖÒáÔÖÚ ÛÖÜ 1573

45

¹(ÃÀ¸)´ CÇCÇ Â¾¼ ³
¾Ãº¾ C¾Ã Cü´Â¾¼
CÂÀ°Â¸Ç¶ »´Â°
¾¼ Cû¿º´¾¼Â¾[¼]
°Ã¾à ¼¶ / ÖÝà
¹¾Ã °»¶[¼]

46

¹(ÃÀ¸)´ CÇ(C¾)¼ ¾Ã
³¾Ãº¾Ã C¾Ã ·À´
»¸C° ¼°½¸¾Ã
¹°¸ ¿°¼ÂǼ (ÂǼ) CÃ[¼ °ÃÂ
Ç (¹°¸) ´Ã¼¾»¸[¾Ã ¾Ã
²[À]°Æ°[¼Â¾Á ¶¼
´ÃŸ[¼] °»¸¼

ÅÀ´ ±¾¶·¶ ¾
³¾Ãºšš

»Ì ËÜÙÑÖÒåÈ ËÐÈÉáÍà ÙÛÎÔ ×âÛØÈ ÛÎÔ ÈØÞÈåÈ.
û¹ç ØÐ Ì ¸ÎÙÖç ÅØÐÙÛâý.
íÔÈ ûÆÜ Þ ãÔý ËÐÈÑØåÔà.
û´Ô Ûà ÓÎ Ôå °ÏçØ û¾ ºÌçÑÐÖ Ú Ì ÑÖÐÓ ãÏÎý.
ÁÛÎ ÓÔÌåÈ ÛÎÚ ÎÒÐÑåÈÚ û´Éå àÙ ÌÔ ÌÛéÔý,
ÛÖ ¹á××È µãÛÈ ËÌåÞÔÌÐ ×ÖÜ ÔâÖÚ ÌÑÖÐÓãÏÎ.
»ÌÚ ÙÛÈ ÝÏÈØÓâÔÈ ÉÒâ×à û°ÜÛæ Ô š °ÒÌÕÈÔËØâÈý.
»ÌÛá âÞÌÐ ÛØÌÐÚ ÊØÈÓÓâÚ ×ÖÒç ÈÑØàÛÎØÐÈÙÓâÔÌÚ£
ÓÈ ÑáÛÐ ÒâÕÌÐÚ ÉÊáÍà ö ÙÈÔ ûË á ÑØÜÈ ÎÓéÔý, ûÖËçÔÎÔý,
ÑÈÛæ×ÐÔ ×áÒÐ ûËáÑØÜÈý, ÑÈÐ û ÎÓ åÔ ÛÖÐÚ Ý åÒÖÐÚ ×âÔÏÖÚý.
»Ì ÝÈåÔÌÛÈÐ ×ÖÜ Ö ºÌçÑÐÖÚ ÓÌÊáÒàÚ Ï' ÈÊÈ×ãÏÎ.
´Ô Ûà ÓÎÔå °ÏçØ Ö ºÌçÑÐÖÚ ÌÑÖÐÓãÏÎ.
[

]

[ ]

[

]

[ ]

[

[

]

]

[ ]

[ ]

[

]

[ ]

¹. ¿. ¹ÈÉáÝÎÚ

47

¹(ÃÀ¸)´ ±¾¶·¸C¾[¼
¾ ¿ºÃ¾ [Ä]¸º°º¸·¸¾[Ã

48

¹(ÃÀ¸)´ ±¾¶·¸Â..
³¾Ãº¾Ã

¹(ÃÀ¸)´ ±¾·¶ ¾à ³¾Ã
º¾Ã C¾Ã ²´ÇÀ²¸
¹´ ¶C »¶ÂÀ¶ °Ã¾Ã
²´ÇÀ²¸° °»¶¼

ìÕÐÖÔ ÌÙÛå ÛÖ ÝàÚ ÑÈÐ Î ×ØéÛÎ
ÞÈØÈÊÓâÔÎ ÙÛÎÔ ×âÛØÈ ÌÜÞã ÛÖÜ ÈÔÏØé×ÖÜ
Î ÈÒÑã ÓÌÚ ÙÛÖ ÍéÖ ×ÖÜ ÖËÎÊÌå ÙÛÖÔ ãÒÐÖ
ÛÖ ÝÜÛæ ×ÖÜ ÑÌÒáÎËÎÙÌ ÑÈÐ ÉÊãÑÌ Î ÓâØÈ
¾ËÜÙÙâÈÚ ´ÒçÛÎÚ

Áà ¹(ÃÀ¸)´ ±Ç¶·¸
¾ ¾¸¹Ç »¾Ã
¹´ »¾¸ ¾ ²À°
Æ°¼Â¸ °»¶[¼

49

¹(ÃÀ¸)´ ´ÃÅ°À¸[C¾Ã
»´¼ C¾¸ ¾Â[¸ ´
CÇC[´C ¸]»°C
......¹¾C »¸º¸
C¸ÇC
´¼¿ÇÀ¸¾Ã ÿ[¿]Ǽ¾[C

50

¹(ÃÀ¸)´ C[ÇC¾¼] ¶¼ CÃ
¿º¾¸° C´İ¼¾Ã
ÿ°Â¾Ã °»¶¼

¹ÃÀ¸´ ±¾¶·´¸ ¾à [³¾Ã
º¾Ã C¾Ã] ³Ç»´Â¶¾Ã
¹´¼Â°Àžà ¹°[¸
Cû¿º¾¸°C °]Ã[¾Ã

ñÓàÚ ÑÈÛá ÑÈÑã ÛÖÜ ÛçÞÎ ÙÛáÏÎÑÌ Ó×ØÖÚ ÙÛÖÔ ×ÈÒÈÐæÛÈÛÖÔ
ÌÑÌåÔÖ ÉØáÞÖ
ËÐáÉÈÙÌ ÛÎÔ Ì×ÐÊØÈÝã ÑÈÐ ÙÜÔ ÛÖÐÚ áÒÒÖÐÚ ÛÎÔ ×ÈØáÑÒÎÙÎ
Per carita vi prego
Dite un ûAve Mariaý
Per l' anima mia.
²çØà ÛÖÜ ÌåÞÌ ÔÜÞÛéÙÌÐ ãÛÈÔ ÁÌ×ÛâÓÉØÎÚ â×ÌÝÛÈÔ
Û' áÙÛØÈ
ÑÐ Ü×âÝÌØÌ ÛÈÒÈÔÛÌÜæÓÌÔÖÚ ÈÔáÓÌÙÈ Ù' Ì×ÐÏÜÓåÌÚ
â×ØÌ×Ì ÔÈ ÍÎÛãÙÌÐ áØÈÊÌ ×áÒÐ ÛÖ ÌÝÐÈÒÛÐÑá àØÈåÖ
×ÒáÙÓÈ
ã ÔÈ ÕÈÔÈÙÈÒ×åÙÌÐ ÛÎÔ áÙÑÖ×Î ÈÜÛã ÑØÈÜÊã
×ÖÜ ÖçÛÌ ÛÈ ÛÌåÞÎ ÛÎÚ ¸ÌØÐÞéÚ ÏÈ ÊÑØâÓÐÍÌ
ÖçÛÌ ÏÈ ãÛÈÔ ÛæÙÖ ËÜÔÈÛã éÙÛÌ ÔÈ Ù×áÙÖÜÔ ÖÐ ÝÒâÉÌÚ ÛÖÜ
ÒÈÐÓÖç
ÖçÛÌ Ö ·ÌæÚ ÏÈ ÛÎÔ áÑÖÜÊÌ ÖçÛÌ ÛÖ ÊÑÈØÙæÔÐ.
²ÐéØÊÖÚ »ÈÑØãÚ

51

¾ ÅÇÀ¾C ÂǼ °²¸Ç¼ [°¿°¼ÂÇ]¼
CÇC°¸ [¾] ¿º¾¸[¾¼ »]°À¸°¼
»´Â° Â[¾Ã].........
²]Ç[»¾Ã......´]C¸¼ ¹°¸ ¸Ç°¼[¼¾Ã
¼°Ã¹º¶À¾Ã ¹°¸ (ÂǼ) Cü¿º´¾¼ÂǼ
°Ã¾..........

ñÒÈ ÌÜàËåÈÍÖÔ áÔÖÐÕÐÔ ÑÈÐ È×ÒæÛÎÛÈ ÑÈÐ ÞÈØáÔ. ¾ ²ÐáÔÔÎÚ âÓÉÈÐÔÌÔ ÌÐÚ ÛÖ ×ÈØÌÑÑÒãÙÐ ÊÌÒéÔ, ÛÖÔ ÖËÎÊÖçÙÌÔ Î ÓáÔÔÈ ÛÖÜ, ÞãØÈ,
âÞÖÜÙÈ ÈÜÛæÔ àÚ ÓÖÔÈÞÖÊÜÐæÔ, ÔÈ ûÞÈÐØÌÛåÙÌÐý, ËÎÒ. ÔÈ ÈÙ×ÈÙÏã
ÛÎÔ ÌÐÑæÔÈ ÙÛÖ ×ØÖÙÑÜÔÎÛáØÐ, ÛÎÔ ÎÙ×áÍÌÛÖ ÊÌÒéÔ, ÌåÛÈ Ì×ãÊÈÐÔÌ
ÙÛ' ÈØÐÙÛÌØá ÛÖÜ ÞÖØÖç, Ñ' âÙÛÌÑÌ Ëå×ÒÈ ÌÐÚ ÛÖ áÑØÖÔ ÈÔÈÛÖÒÐÑæÔ
ÙÛÈÙåËÐ, ËçÖ ÉãÓÈÛÈ È×æ ÛÎÔ ÉÖØÌåÈÔ ×çÒÎÔ, æ×ÖÜ ÈÐ ÊÜÔÈåÑÌÚ âÝÌØÖÔ ÛÜÒÐÊÓâÔÈÚ ÓÌ ×ØÖÙæßÐÈ ÛÈÚ ×ØÖÙÝÖØáÚ, ÑÈÐ âÊØÈÝÈÔ ÛÈ ÖÔæÓÈÛÈ, ËÎÒ. ÛÈ âÊØÈÝÌÔ Ö ×È×áÚ ÑÈÏ' Ü×ÈÊæØÌÜÙÐÔ ÐÙÛáÓÌÔÖÚ ÌÐÚ ÛÖ
ÞáÙÓÈ ÛÎÚ ÏçØÈÚ, ÓÌ ÛÖ ÓÖÒÜÉËÖÑæÔËÜÒÖÔ, ÑØÈÛéÔ ÝçÒÒÈ ËÐ×ÒàÓâÔÈ
ÞáØÛÖÜ Ì×å ÛÖÜ ÉÐÉÒåÖÜ ÛàÔ °×ÖÙÛæÒàÔ ã ÛàÔ ÆÈÒÛÎØåàÔ: û²ÌàØÊæ, ²ÌàØÊæ ÑÈÐ ÛÖÜ ×ÒÐý (ËÎÒ. ÛÖ ×ÒÖåÖÔ) ûÓÌÛá ÛàÔ ÙÜÓ×ÒÌæÔÛàÔ ÈÜÛé, ¼ÐÑÖÒáÑÎ, ×áÒÐ ¼ÐÑÖÒáÑÎ (Ö ×È×áÚ âÊØÈÝÌ ¼. ¼.),
¹ÜØÈÛÙÖçÒÈ, ÁÌÐØÈêÔÈ, áÒÒÎ ÁÌÐØÈäÔé (¹ÜØ. ÁÌÐØ.), ¹àÔÙÛÈÔÛã
¹àÔÙÛÈÔÛã (¹. ¹.), ÙÜÓÉåÈÚ, ÛâÑÔàÔ, ÊÖÔâàÔ ÑÈÐ ÈËÌÒÝéÔ ÈÜÛéÔý.
52

°ÒâÕÈÔËØÖÚ ¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎÚ

¹(ÃÀ¸)´ CÇC¾¼ ¾ ¿º¸¾¼
²´ÇÀ²¸Ç¼ [¹]´ ¿´ÂÀ¾¼ [¼]°[Ã
¹º¶ÀǼ »´[Â]° Â[¶]C CÃ
¿ºÃ[°C] °Ã¾à »¸º¸C¸Ç¼
¿¸º¾Ã[C]¸°¼Ç[¼] °»¶¼

¹ÈÐ áÕÈÝÔÈ ÌåËÈ ÑçÓÈ ÏÌæØÈÛÖ, ÓÌ ÞåÒÐÈ ÔçÞÐÈ ÑÈÐ ÓçØÐÖÜÚ È×ÒÖÑÈÓÖçÚ, ÔÈ ÛÖÔ ×ÈåÍÌÐ ÙÛ' ÈÝØÐÙÓâÔÖ ÙÛæÓÈ ÛÖÜ ÑÈÐ ÔÈ ÓÈÚ ÛÖÔ ×ÌÛá
ÓÌ ÉØÐÙÐá ÑÈÐ ÝÖÉâØÈ. ÀåÞÔÖÓÈÐ ÔÈ ÛÖÔ ÈØ×áÕ࣠ÈÒÒá ÙçÊÑÈÐØÈ
×ÐÙà×áÛÎÙÈ. ¾ ËçÙÛÜÞÖÚ ÑØÌÓæÛÈÔ ÙÛÎÔ ÑÖÜ×ÈÙÛã ÓÌ ÛÖ ÑÌÝáÒÐ
ÈÔÖÐÊÓâÔÖ ÑÈÐ ÙÑæØ×ÐÈ ÛÈ ÓÜÈÒá. ³ÌÔ ×ØæÝÛÈÙÈ ÔÈ ÙÜÔâØÏà È×æ ÛÎ
ÝØåÑÎ, ÑÈÐ ÛÖ ÑçÓÈ, ÛÖ åËÐÖ ÑçÓÈ ×ÖÜ ÓÈÚ ÛÖÔ âØØÐÕÌ ×ØÐÔ, ãØÏÌ ×áÒÐ
ÑÈÐ ÛÖÔ áØ×ÈÕÌ ÊÐÈ ×áÔÛÈ. ¹ÈÑæÓÖÐØÖ ×ÈÐËå! îÛÈÔ Ö ÑÈÒçÛÌØÖÚ ÛÎÚ
ÙÜÔÛØÖÝÐáÚ ÓÈÚ!
°ÔËØâÈÚ ¹ÈØÑÈÉåÛÙÈÚ

53

¹(ÃÀ¸)´ C¾C¾¼ ¶¼ Cû
¿ºÃ°¼ ¸C¸³¾À¾Ã
°¿¸¹À°¼Â¸¾Ã ²Ã°
À¸Â¾Ã °»¶¼ ÅÀ¸C´

54

ÁÛÎ ÊÌØã ÝÖÜØÛÖçÔÈ, Ö ÒÜÙÙÈÙÓâÔÖÚ ÈÊâØÈÚ ×ÈåØÔÌÐ ÛÖÔ ÈÝØæ È×æ
ÛÎÔ ÑÖØÝã ÛÎÚ ÏáÒÈÙÙÈÚ ÑÈÐ ÛÖÔ ÙÑÖØ×á ÙÈÔ ×áÞÔÎ, Ì×ÌÐËãÚ Ö
ÈÊâØÈÚ ÛØâÞÌÐ ×ÐÖ ÊÒãÊÖØÈ È×æ ÛÈ ÑçÓÈÛÈ. ÂÈ ÑçÓÈÛÈ ×ÖÜ ÙÑáÔÌ,
ÈÜÛá ÑáÔÖÜÔÌ ÛÐÚ ×ÐÖ ÓÌÊáÒÌÚ ÍÎÓÐâÚ ÙÛÈ ÑÈØáÉÐÈ, ×âÝÛÖÔÛÈÚ È×æ
ßÎÒá ÓâÙÈ ÙÛÎ ÙÑáÝÎ ÑÈÐ ×ÒÎÓÓáØÖÔÛáÚ ÛÎÔ ×ØçÓÔÎ-×ÒéØÎ. íÞÖÜÔÌ ÛâÛÖÐÈ ÝÖÉÌØã ËçÔÈÓÎ, ×ÖÜ Ó×ÖØÖçÔÌ ÔÈ ÉÖÜÒÐáÕÖÜÔÌ ÒÈÓÈØåÔÌÚ,
ÔÈ ÙÛØÈÉéÙÖÜÔÌ Ó×ÖÜÔÛâÒÐÈ, ÔÈ ÛÙÈÑåÙÖÜÔÌ ÈÛÙáÒÐÈ, ÔÈ ÈØ×áÕÖÜÔÌ
ÈÙãÑàÛÌÚ áÊÑÖÜØÌÚ (æÞÐ ÈÔÏØé×ÖÜÚ, ×ÖÜ ÛÖÜÚ ÈØ×áÞÔÖÜÔÌ ÙÈÔ ÝÛÌØá), ÔÈ ÙÛÌåÒÖÜÔÌ ÙÛÖÔ ×áÛÖ ÏÌæØÈÛÈ Ó×áØÑÈ ÓâÙÈ ÙÌ ÒåÊÈ ÒÌ×Ûá.
Âå×ÖÛÈ ËÌÔ ÉÈÙÛá Ó×ØÖÙÛá ÙÛÎÔ ÈÑÈÛÈÓâÛØÎÛÎ ËçÔÈÓã ÛÖÜÚ.
ÄéÛÎÚ ¹æÔÛÖÊÒÖÜ

¹ÃÀ¸´ ±¾¶·´¸ ÂÇ ³¾ÃºÇ C¾Ã
»°¹À¾±¸Ç »°±À¸°¼Ç
......·Ç....¸Ç Cÿº.....Ç°¼¼¶
.....º¸º......À¸Ç¼
Â.....¹¾....¹°Â¾¸¹¾Ã¼
°C...¼...´¼ ÂÇ ¿º¾¸Ç
¹º¶C.........Cü¿º¾¸

Å(À¸C´) ±¾¶·´¸ ÂÇ ³¾ÃºÇ C¾Ã
´Ãº¸»´¼¸Ç
´Ä´C¸Ç Å(¸º¸°ÀÅÇ) ¶C
°C¸°C ¹°¸ ¾¸C Cü
¿¾º¸Â´C ¾¸C °ÃÀ°À¸¾¸C

55

¹(ÃÀ¸)´ C¾C¾¼ ¿ºÃ¾¼ C´À²¸¾Ã [°¿]¶¾¼¾C
¹°¸ °Àž¼Â¾C ¹.¾...° [»]´Â°
¾¼ ¿º´¾¼ÂǼ ´¼ °Ã¾ °»¸¼
¸¸ ²À¶²¾À¸¾Ã [Ã]¿°Â¸¹¾Ã

56

¹ÃÀ¸´ ±¾¶·¸ ÂÇ ³¾Ã
ºÇ C¾Ã ²¾À²¾¼¸Ç
¿°À¸Ç

¹ÃÀ¸´ ±¾¶·¶C¾]¼ ¿´ÂÀ¾¼
.................................CÇC¾¼
¾ C¹°Ä¾C »°ÃÀ¸°¼¾Ã ¼°Ã[¹º¶À
¾Ã ¹°¸ ¸Ç{°¼¼¾Ã] °³´º[Ä]¾Ã »°[À]¾¼¼¸Â
¾Ã ¹°¸ ¾¼ ´¼ °Ã¾ ¼°Ã¾[¼
¹ÃÀ¸¹¸¾Ã ¹°¸ [À]ÃC¸¾Ã; °»¶¼

¹(ÃÀ¸)´ ±¾¶·¸ ¾ ³¾Ã
º¾ C¾Ã ´Ã¼¾»¸¾
¹´ ¿°C¶ ¶ Cü¿º¾¸
° °Ã¾à ¼°½¸¾¸C

57

CÇCÇ[¼] ¹[ÃÀ¸]´ ¿ºÃÇ ¸Ç°¼¼¾Ã
»°ÀÂÃÀ¸¾Ã »¶º[´¸Ç¼;
»´Â° ¶C Cü¿ºÃ°C °Ã¾Ã
´¹°Â´¿¾À(´Ã)C°»´¼ »¸¼¶
¸°¼¼¾Ã°À¸¾ HIC Id S
d A ¶»´ÀÇ ´

58

ÅÀ¸C´ ±¾(¶)·¶ ÂÇ
³¾Ãº[Ç C¾Ã..........
..................... ¼Ç ÂÇ
..............................

¹(ÃÀ¸)´ °²¸´ Äǹ° C¾C¾¼
¾ ¿º¾¸¾¼ »°À¸° ¹°¸ ¾
ÃC ¿º´¾¼Â°Á ´¼ °Ã¾
[š] ¿¶³°º¸¾ C[š]
[š]C¶C [š]
[š] ¶

ûÛÖÐ§Ú ×ÒàÛΧØÙÐ ÉÖÎÏÌÐ§Ú ÑÈÏ' Ì«ÑáÙÛÎÔ, ×åÙÛÌР̥×ÐÍÎÛÖܧÙÐ ÛΩÔ

ÙÎ©Ô ÉÖãÏÌÐÈÔý
ûÒÜÛØÖܧÙÈÐ ÍáÒÎÚ ÑÈЩ ÛØÐÑÜÓåÈÚ ÛÖÜ©Ú ×ÒàÛΧØÈÚý
ûÑÖÐÓåÍÖÔÛÈÐ ×ÈÏà§Ô ÏÈÒáÙÙÎÚ ÛÈ© ÑçÓÈÛÈý
ûÓâÊÈÚ ×ØÖÙÛáÛÎÚ ÛÖÐ§Ú ÏÈÒÈÛÛÌçÖÜÙÐÔ ×âÒàÔý

(°×æ ÛÖÜÚ çÓÔÖÜÚ ×ØÖÚ ÛÖÔ ìÊÐÖ ÄàÑá)

Å[À¸C´] CÇCÇ
š°¿¾] ÂǼ
³¸¾¹¾¼
ÂǼ »´ ¹°[¹¾ÃÀ
²Ç]¼ ·´´ C¾[CÇ]¼

59

¹¾¼Á°¼Â¸¼¾C
³¾Ãº¾C ÅÃ

60

¹(ÃÀ¸)´ ±¾¶·[´¸ Â]Ç ³[¾Ãº¾
C¾Ã C]¾ÄǼ¸[Ç

´Ã¿ºÃ° ¸C¸³ÇÀ¾Ã
ĸº°º[¶]·¸¾Ã
°¼³À¸¾Ã

[¹(ÃÀ¸)´ CÇC¾¼ ¶¼ Cû
¿º[Ã]°¼ [¾Ã] ³¾Ã[º¾Ã]
C¾Ã ´....¾UC° °
¿¾ À.±..º¸¾Ã¼¸.¿º
°¼ºº. C¾C¾¼ ¾¼ ³¾[Ã]
º¾¼ C¾¼ ¶¾À³°¼¶¼
°»¶¼

61

¹(ÃÀ¸)´ ±¾¶·¸ Â[¾Ã] ³
¾Ãº¾Ã C¾Ã °´[¸Ç;]
¹[°]¸ ³¸»¶ÂÀ¸Ç »¸º¸
¾¸C

62

´ÃÅ°À¸C¾û´ C¾¸ ¹(ÃÀ¸)´ Ǹ ´CÇ
C´C ÂÇ ³¾ÃºÇ C¾Ã °C´À¸ ¼°½¸¾
¹´ ¿°C° ¶ C¾¸¿º¾¸° °Ã¾Ã
°»¶¼

¹(ÃÀ¸)´ ±¾¶·¸ ¾ ³¾ÃºÇ
C¾Ã ¿°[¼]¾¸[¹¸] °»¶¼

¹Ã(À¸´) ±¾¶·¸ ¹ÃÀ¸
°¹¾Ã ¼°Ã¹º¸À¾Ã ·Ç. ¸
[š] ¼°ÃÂǼ °»¸(¼)

63

¹ÃÀ¸´ ±¾¶·¶ ¾à ³¾Ã
º¾Ã C¾Ã ·Ç»°
¼ ¹°¸ ²´ÇÀ²¸¾Ãš
¹´ ¶C °³´ºÄ¶C
°Ã¾Ã

64

¹+¸......°¼
.......¼Ã¿
¾¸C....°¼¾¼¸¹
°¼..¾ °»¶¼ ÅÀ¸C´

¹(ÃÀ¸)´ ±¾¶·¸ ¾à ³¾Ãº¾Ã C¾Ã º´¾¼Â[¸¾Ã
¿°¼Ã¹¸, ø¾Ã ľ°¹¸ žÀ¸¾Ã
¹Ã¿°À¸C¸¾Ã °»¸¼ ·...
.Ä° ²´¼¾Ã ÂÃC ¹ÃÀ¸´

°Ô ËÌÔ Ó×ÖØÌåÚ ÔÈ ÓÈÚ ÉÖÎÏãÙÌÐÚ, ·Ìâ ÓÖÜ,
ËÌÔ ×ÌÐØáÍÌÐ: ÛÈ ÑÈÛÈÝâØÈÓÌ
ÑÐ È×æßÌ ÔÈ ËÖçÓÌ ÛÎÔ ÈÜÊã, æØÏÐÖÐ,
×ÈÔâÛÖÐÓÖÐ ÊÐÈ ÛÖ ÛÌÒÌÜÛÈåÖ ÓÈÚ áÒÓÈ:
ÓâÙ' È×æ ÛÎÔ ÖÓåÞÒÎ ÏÈ Ó×ÖÜÑáØÖÜÓÌ
ÙÛÖ ¹á×Ö ±âØÔÛÌ, ÙÛÖ ÀÌÙåÝÌ,
ÙÛÎÔ ÑÖÔÛÐÔã ÓÈÚ ºÐÙÙÈÉæÔÈ, ÔÈ ÙÓåÕÖÜÓÌ
ÓÌ ÛÐÚ ÏÌÙ×âÙÐÌÚ ÓÖÜÙÐÑâÚ, ÛÎÚ ÂÐÛåÔÈÚ,
ÛÎÚ ¹ÈÐÙÈØÌåÈÚ ´ÉæØÈ ã ÛÖÜ °ÊÑÖÙÛåÔÖ
¼ÛÌ×åÔÈ, ÊÐÈÛå Î ÈÑØÐÉãÚ ÓÌÛáÝØÈÙÎ
ÛÎÚ ÒâÕÎÚ saudade ÙÛÈ ÌÒÒÎÔÐÑá
ÌåÔÈÐ Ö áÔÏØà×ÖÚ ×ÖÜ ÞáÔÌÛÈÐ
È×æ ÛÖÔ ÁÐËÎØÖËØÖÓÐÑæ ÁÛÈÏÓæ ÛÎÚ ºáØÐÙÈÚ,
ÓâÙÈ ÙÛÖÔ ¹áÓ×Ö, ÓâÙÈ ÙÛÎÔ ×ØàÐÔã ÖÓåÞÒÎ.
ÁàÛãØÎÚ ¿ÈÙÛáÑÈÚ

..........
³¾Ãº¾Ã C..
·´¾³ÇÀÇ
.Ç ³¸°¹¾¼..
...¸°¹¾¼

65

´¹ ÂǼ ÃÁ´ÀǼš

ÁÛÖÔ æØÓÖ ÛàÔ ²ØÈÓÓáÛàÔ, ÌÑÛæÚ ÛàÔ ×ÖÒÒéÔ Ì×ÐÊØÈÝéÔ ×ÖÜ âÞÖÜÔ
ËÎÓÖÙÐÌÜÛÌå ÛÖ 1874, ÌÔÛæ×ÐÙÈ ÑÈÐ ÈØÑÌÛâÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ ×ÖÜ ËÌÔ ÈÔÈÝâØÖÔÛÈÔ È×æ ÛÖÔ ¹ÒéÔÈ ÁÛâÝÈÔÖ ÖçÛÌ ÑÈÐ È×æ ÛÖ ²ÌØÓÈÔæ ÈØÞÈÐÖÒæÊÖ
Hiller von Gaertringen, ×ÖÜ ÑÈÛâÊØÈßÌ ÛÐÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ ÛÖ 1904, ÈÒÒá ÑÈÐ
ÛÖÔ °ÔËØâÈ ÄØÈÊÑåËÎ ×ÖÜ ÌÕâÛÈÙÌ ÛÐÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ ÊçØà ÙÛÈ 1910. ¹ÈÐ
ÓæÒÐÚ ÛÖÔ ¸ÈÔÖÜáØÐÖ ÛÖÜ 2001 ÌÑËæÏÎÑÌ ÙÛÎ ²ÈÒÒåÈ âÔÈ ÌÕÈåØÌÛÖ ÉÐÉÒåÖ
È×æ ÛÖÔ ÌÒÒÎÔÐÑãÚ ÑÈÛÈÊàÊãÚ ÑÈÏÎÊÎÛã ÐÙÛÖØåÈÚ Georges Kiourtzian,
×ÖÜ ÈÝÖØá ÛÐÚ ×ØàÛÖÞØÐÙÛÐÈÔÐÑâÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ ÙÛÈ ÔÎÙÐá ÛàÔ ¹ÜÑÒáËàÔ
ÑÈÐ ÌÑÌå ÌÓÝÈÔåÍÖÔÛÈÐ ÊÐÈ ×ØéÛÎ ÝÖØá ÈØÑÌÛâÚ È×æ ÛÐÚ ÈËÎÓÖÙåÌÜÛÌÚ
×ØàÛÖÞØÐÙÛÐÈÔÐÑâÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ.
»áàÔ (ÙÌÒ. 33), ÞÈØÈÊÓâÔÖ ÙÛÈ ²ØáÓÓÈÛÈ æÔÖÓÈ ×ÖÜ ÙÜÔÈÔÛáÛÈÐ ÙÛÎ
ºÜËåÈ ÛÖÔ 1Ö ÈÐ. ×.Å.
¾ ÛÌÒÌÜÛÈåÖÚ ÙÛåÞÖÚ ÛÎÚ Ì×ÐÊØÈÝãÚ (ÙÌÒ. 65, Ì×áÔà), ×ÖÜ âÞÌÐ ÝÏÈØÌå
È×æ ÛÖ ÞØæÔÖ, ÑÈÛá ÛÖÔ Hiller ÊØáÝÌÐ: (Ú)ÝÈ ÊâÔÖÐÛÖ ÖܦÛà ¹çØÐÌ, ÞØÖÔÖÒÖÊåÈ È¥×Ö© ÑÛåÙÌàÚ ¹æÙÓÖÜ (5508+993 Ó.Å.= 6501 È. Ñ. ¹æÙÓÖÜ).
* ÂÈ ÌÜØÐÙÑæÓÌÔÈ ÈØÐÙÛÌØá ÛÎÚ ÈÊÑçÒÎÚ ËÐÈÉáÍÖÔÛÈÔ ×ÈÒÈÐæÛÌØÈ.

66

°ÜÕáÔÌÐ ÑÈÏ' ÌÑáÙÛÎÔ Ö ×ÒÎÏÜÙÓæÚ
ÛÎÚ ´ØÓÖÜ×æÒÌàÚ, ÑÈÐ ÛÖçÛÖ ËçÔÈÛÈå ÛÐÚ
ÔÈ ÌÔÔÖãÙÎ ÑÈÛá ×ØéÛÎÔ æßÐÔ ÌÑ ÛàÔ
ÊÌÔÖÓâÔàÔ ÖÐÑÖËÖÓéÔ ÈåÛÐÔÌÚ ÌÑáÒÜßÈÔ
ÙÞÌËæÔ ÛÖÔ Ì×å ÛÎÚ ×æÒÌàÚ ÒæÝÖÔ ±ØÖÔÛáËÌÚ
ÒÌÊæÓÌÔÖÔ ÑÈÐ ÌÕÌÛáÏÎÙÈÔ ÈÝ' ÌÔæÚ ÓÌÔ ÓâÞØÐ
ÛàÔ Ñã×àÔ ÑÈÐ ÈÝ' ÌÛâØÖÜ ÓâÞØÐ ÛàÔ ±È×ÖØåàÔ.
°Ð ÈÊÜÐÈå ÑÈÐ ×ÒÈÛÌåÈÐ ÛÎÚ ×æÒÌéÚ ÓÈÚ
ÌÔ ÓâØÌÐ Ü×áØÞÖÜÔ ÒÐÏæÙÛØàÛÖÐ.

´ÝÎÓÌØåËÈ û°åÖÒÖÚý, 6.5.1850

67

¹À°Ã²´Á ¾à ³À¾»¾Ã

XØàÙÛáÛÌ ÑÈÐ ÙÌ æÙÖÜÚ ãØÏÈÔ, ×âØÈÙÈÔ,
ÏÈ 'ØÏÖÜÔÌ, ÏÈ ×ÌØáÙÖÜÔ.

¹. ¿°º°»°Á

¿

ÌØÐ×ÒÈÔÐæÓÖÜÔÈ ÙÛÎÔ ´ØÓÖç×ÖÒÎ ÓÌ ÓÐÈ ÞÈØá ×ÈÐËÐÑã. °ÑÖÒÖÜÏÖçÙÈ ÝàÔâÚ ÑÈÐ ßÐÏçØÖÜÚ ×ÖÜ ÉÊÈåÔÈÔÌ È×æ ÛÐÚ ÞÐÒÐÖ×ÈÛÎÓâÔÌÚ
×ÒáÑÌÚ ÛÖÜ ËØæÓÖÜ. íÔÐàÏÈ ×ÈØáÕÌÔÈ. ¹áÛÐ ÓÖÜ ÊÈØÊÈÒÖçÙÌ ÛÐÚ ÙæÒÌÚ
ÛàÔ ×È×ÖÜÛÙÐéÔ. ²çØà ÙÛÖÔ ÈâØÈ ×ÒÈÔÐæÛÈÔ ÓÐÈ âÔÛÖÔÎ ÈåÙÏÎÙÎ ÈÔÈÉåàÙÎÚ ÌÐÑæÔàÔ ÑÈÐ ÑÈÛÈÙÛáÙÌàÔ ÍÎÙÓâÔàÔ, ÑÈÒá ÑØÜÓÓâÔàÔ ÑÈÐ ÛØÜ×àÓâÔàÔ ÙÛÈ ÌÙéÛÌØÈ ÛÖÜ ÔÖÜ ÓÖÜ. °ÙãÓÈÔÛÌÚ áÒÒÖÛÌ ÐÙÛÖØåÌÚ, ÜÒÐÑæ
×ÖÒçÛÐÓÖ ÙãÓÌØÈ. ¹áÛÐ ÑØÈçÊÈÍÌ ÊçØà ÑÈÐ ÉÖÖçÙÌ. íÙÑÜßÈ ÑÈÐ ÑÖåÛÈÕÈ ÛÈ åÞÔÎ ÙÛÐÚ ×ÒáÑÌÚ.

´ØÓÖç×ÖÒÎ ÛÖÜ âØàÛÈ
ÑÈÐ ÛÖÜ ÏÈÔáÛÖÜ,
¹ÖÔÛá ÙÖÜ âÍÎÙÈ
ÛÖÜÚ ÞåÒÐÖÜÚ âØàÛÌÚ,
¹ÖÔÛá ÙÖÜ ×âÏÈÔÈ
ÛÖÜÚ ÞåÒÐÖÜÚ ÏÈÔáÛÖÜÚ.
´ÜáÊÊÌÒÖÚ ¼. ÀÖçÙÙÖÚ

68

ÁÑÈÒÐÙÓâÔÈ ÛÖ×åÈöÈÐÙÏãÙÌÐÚ ÙÛÈ ÙÑÈÒÖ×áÛÐÈ ×ÖÜ ÈÔÌÉÖÑÈÛÌÉÈåÔÖÜÔ ÛÖÜÚ ÒæÝÖÜÚ ÛÎÚ ×æÒÎÚ. °ÔÈØåÏÓÎÛÌÚ Ü×ÖÏÌÛÐÑâÚ ÞÈØÈÊÓÈÛÐâÚ.
°ÐÔÐÊÓÈÛÐÑá åÞÔÎ. ´ÐÑÈÙÛÐÑâÚ ÝÈÔÛÈÙÐéÙÌÐÚ. ÁÑÈÒÐÙÓâÔÈ ÙçÓÉÖÒÈö
ÑÖÙÓãÓÈÛÈ. ¿âÛØÌÚ ×ÖÜ ÓÐÒáÔÌ.
»ÐÈ ×ÈÊÈÔÐÙÛÐÑã ÌÜÑÛÐÑã ËÐáÏÌÙÎ ÔÈ ×ÈÊÐËÌÜÛÌå, ÓÌ ÛÎÔ ×ØáÕÎ ÛÖÜ
È×ÒÖç ÊÒç×ÛÎ-ÙÑÈÒÐÙÛã, ÛÖ Ì×ÐÏÜÓÎÛæ. ÂÖ ÞáØÈÊÓÈ ÊØÈÓÓéÔ, ÛÖ ÙÑáÒÐÙÓÈ ÊØÈÓÓáÛàÔ ÑÈÐ ÙÞÌËåàÔ ×áÔà ÙÛÎ ÙÑÒÎØã ×âÛØÈ, ãÛÈÔ ÛÖ ÌÑÝØÈÙÛÐÑæ ÓâÙÖ ÙÛÖÔ È×ÒÖäÑæ ÈÜÛæ ÛØæ×Ö ÈØÞâÊÖÔÎÚ ÌÐÑÈÙÛÐÑãÚ Ì×ÐÑÖÐÔàÔåÈÚ. ÂÖ ÈÐÞÓÎØæ æØÊÈÔÖ ãÛÈÔ Î ×ÈÒâÛÈ ÑÈÐ ÛÖ ×ÐÔâÒÖ. ÂÌÒáØÖ Î
ÓÈØÓáØÐÔÎ ×ÒáÑÈ ×ÖÜ Ì×ÐÉáÒÒÌÐ ÓÌ ÛÈ æØÐá ÛÎÚ ÛÖ ÞéØÖ ËÎÓÐÖÜØÊåÈÚ.
ÂÖ âØÊÖ ÑÈÏÖØåÍÌÛÈÐ È×æ ÛÎÔ çÒÎ. ÂÎÔ ×ÜÑÔæÛÎÛÈ ÛÎÚ ×âÛØÈÚ, ÛÎ
ÝàÛÌÐÔæÛÎÛÈ, ÛÎ ÒÌåÈÔÙÎ, ÛÎ ÙÛÐÒ×ÔæÛÎÛá ÛÎÚ, ÛÈ ÔÌØá ÛÎÚ. ÂÖ ÒÌÜÑæ,
áÒÒÖÛÌ ÓÌ Ó×ÒÌ, ×ØáÙÐÔÌÚ, ØÖÍ ÙÑÐáÙÌÐÚ ÔÈ ÛÖ ËÐÈÛØâÞÖÜÔ, ÌåÔÈÐ Ö
ÑÈÓÉáÚ. ÂÖ ÜÒÐÑæ âÛÙÐ ÑÐ ÈÒÒÐéÚ ÙÑÒÎØæ. ìÒÒÈ ÍÎÛáÌÐ Î ßÜÞã ÑÐ ÈÒÒÖç
ÖËÎÊÐâÛÈÐ ÛÖ ÞâØÐ È×' ÛÎ ÙÑÒÎØáËÈ ÛÎÚ ×âÛØÈÚ. ÂÖ ÝàÚ åÙÈ ×ÖÜ Ó×ÈÐÔÖÉÊÈåÔÌÐ ÙÛÐÚ ×ØæÞÌÐØÌÚ ÞÈØÈÊÓÈÛÐâÚ ÑÈÐ ËÎÓÐÖÜØÊÌå ÊØÈÓÓÖÙÑÐáÙÌÐÚ
ÓÌ ÈÔÈÊÒÜÝæÛÎÛÈ, ×ÒÈÙÛÐÑæÛÎÛÈ. ÂÖ È×ÖÛâÒÌÙÓÈ, ÎÓåÊÒÜÝÈ ÙÞÌËÐáÙÓÈÛÈ, È×ÒâÚ ÞÈØÈÊâÚ, ÙÑÈÒåÙÓÈÛÈ, È×ÖÛÜ×éÓÈÛÈ, ÙÎÓáËÐÈ, åÞÔΚ
ÁÛÈ ÙÑÈÒÐá ÛÎÚ ×æÒÎÚ ÈÔÈÊÔàØåÍà È×ÖÛÜ×àÓâÔÌÚ ÓÔãÓÌÚ. ÅÈØÈÊÓâÔÎ ÛÎÔ ÛØÜÝÌØã ×ÈÐËÐÑæÛÎÛÈ, ÛÎÔ ÌÝÎÉÐÑã ÙÑÒÎØæÛÎÛÈ, ÛÎÔ ÌÔãÒÐÑÎ
ÈÒÈÍÖÔÌåÈ. ¿æÏÖÜÚ ÑÈØËÐáÚ ÑÈÐ Ì×ÐÏÜÓåÌÚ ßÜÞãÚ. ¾Ð áÔÏØà×ÖÐ ×ÖÜ
ÓÌÊáÒàÔÈÔ ÌËé È×ÒéÔÈÔÌ ÛÐÚ ØåÍÌÚ ÛÖÜÚ ×áÔà ÙÛÈ ÙÑÈÒÐá ÑÈÐ ÙÛÐÚ
×ÒáÑÌÚ. ÂÖçÛÌÚ ÌËé ÖÐ ÞÈØÈÊÓÈÛÐâÚ, ÛÈ ÖØÔÐÏÖÙÑÈÒåÙÓÈÛÈ, ãÛÈÔ ÛÖ
ÓÌÊáÒÖ ×ØÖÔæÓÐÖ ÛàÔ ÒÈäÑéÔ ÙÛØàÓáÛàÔ. ÂÈ ÌÔãÒÐÑÈ ÑÈÐ ÛÈ ×ÈÐËÐÑá

ÞÈØáÊÓÈÛÈ ÙÛÐÚ ÒÈäÑâÚ ÊÌÐÛÖÔÐâÚ ÌåÔÈÐ á×ÌÐØÈ. ´Ëé, ÛÖ ÞáØÈÊÓÈ ÙÛÐÚ
×ÒáÑÌÚ ÊÐÔæÛÈÔ ×ÈÐÞÔåËÐ ÑÈÐ áÙÑÎÙÎ. ¿ÌÒÌÑÖçÙÈÔÌ ÛÎÔ ×âÛØÈ ÊÐÈ ÔÈ
×ÈåÕÖÜÔÌ, ÔÈ ÈÙÑÎÏÖçÔÌ, ÔÈ ËÐÈÊàÔÐÙÛÖçÔÌ. ½ÌÑåÔÈÊÌ ×ØéÛÖÚ ÈÜÛæÚ ×ÖÜ
ÓâÙÈ ÛÖÜ ÌåÞÌ ×ÐæÛÌØÖ ÛÎ ÝÒæÊÈ ÔÈ ÌÑÝØÈÙÛÌå ÑÈÐ ÖÐ áÒÒÖÐ ÈÑÖÒÖÜÏÖçÙÈÔÌ. »Ì ÓÐÈ ×âÛØÈ ÑÐ âÔÈ ÑÈØÝå, ×ØæÑÈ ã ÙÖÜÊÐá. ¶ ÐÙÛÖØåÈ ÛÎÚ
´ØÓÖç×ÖÒÎÚ Ì×ÐÑáÏÌÛÈÐ ÙÈÔ ÙÑæÔÎ ×áÔà ÙÌ ÛÖçÛÌÚ ÌËé ÛÐÚ ÞÈØÈÊÓâÔÌÚ
×ÒáÑÌÚ. ¾ ÓÌÊÈÒçÛÌØÖÚ ÈØÐÏÓæÚ È×æ ÙÑÈÒÐÙÓâÔÈ åÞÔÎ ÉØåÙÑÌÛÈÐ ÙÛÐÚ
ÊÌÐÛÖÔÐâÚ ÛÎÚ °ÔáÙÛÈÙÎÚ, ÙÛÖ ±ØÖÔÛáËÖ, ÙÛoÔ ¿ÖÛÈÓæ, ÙÛÐÚ ¿ÒáÑÌÚ,
ÙÛÖ ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ, ÙÛÎÔ ¿ÌÒÌÑÈÔÐá. ÂÈ ÙÑÈÒåÙÓÈÛÈ ÊåÔÖÔÛÈÔ ÙÌ ËÐÈÝÖØÌÛÐÑâÚ ÞØÖÔÐÑâÚ ÙÛÐÊÓâÚ, ÊÐ' ÈÜÛæ ÑÈÐ ÙÜÞÔá Ì×ÐÑÈÒç×ÛÖÔÛÈÔ. ÁãÓÌØÈ, ÑÖÐÛáÍÖÔÛÈÚ ÈÜÛá ÛÈ ÞÈØáÊÓÈÛÈ, ÓÖÜ ÝÈåÔÌÛÈÐ æÛÐ ÑáÔà âÔÈ
ÛÈÕåËÐ ÙÛÖ ÞØæÔÖ. ïÙàÚ ÌåÔÈÐ ÖÐ ÈÙÜÔÌåËÎÛÌÚ, ÖÐ È×âÒ×ÐËÌÚ ×ØÖÙ×áÏÌÐÌÚ
ÔÈ È×ÈÏÈÔÈÛÐÙÛÖçÔ ÌÑÌåÔÖÐ ÖÐ áÔÏØà×ÖÐ ÑÈÐ ÔÈ Ü×ÌØÉÖçÔ ÛÈ æØÐÈ ÛÖÜ
ÞØæÔÖÜ. ¿ÒãÏÖÚ ÙÑÈÒÐÙÓâÔàÔ ÈØÞÐÑéÔ, ÎÓÌØÖÓÎÔåÌÚ, ÞØÖÔÖÒÖÊåÌÚ, ÞÈØÈÊÓâÔÈ ÖÔÖÓÈÛÌ×éÔÜÓÈ. ÁÛÐÚ ÒÈäÑâÚ ÊÌÐÛÖÔÐâÚ, ±ØÖÔÛáËÖ, ³ãÒÐ, ºÐÉÖÞéØÐ, ÁÈÔÛÖØÐÔÈåÐÑÈ, ½ÎØæÑÈÓ×ÖÚ, ¿ÌÜÑáÑÐÈ, ÆÈØÐÈÔá, ¼Ìá×ÖÒÎ,
±ØÜÙÈØáÑÐÈ, ¹ÈÓåÔÐÈ, ¹ÈØÔÈØæÒÌÚ, ìÔà ÁçØÈ, ¿ÐáÛÙÈ, ÁÑÈÒå,
MÜÒÈØáÑÐÈ, ±ÖØÔáÚ, °ÑÖÜÓ×ÐÙÛØáÑÐÈ, ¹ÐÖÜØá. ÁÑÈÒÐÙÓâÔÎ ÖÒæÑÒÎØÎ
Î ×æÒÎ, ÑÈÐÔÖçØÐÈ ÑÈÐ ×ÈÒÈÐá, È×æ ÛÖÜÚ åËÐÖÜÚ ÛÖÜÚ ÑÈÛÖåÑÖÜÚ ÛÎÚ.
¿ÈÔÛÖç åÞÔÎ ÑÈÐ ÓÔãÓÌÚ. ÁÛÈ ÙÑÈÒÐá, ÙÛÈ ÙÖÑáÑÐÈ, ÙÛÐÚ ×ÒáÑÌÚ, ÙÛÖÜÚ
ÈÜÒæÊÜØÖÜÚ, ÙÛÈ ÊÑØÌÓÐÙÓâÔÈ ÌØÊÖÙÛáÙÐÈ, ÙÛÈ ºÈÍÈØâÛÈ, ÙÛÖ ×ÈÒÐæ
ÒÖÐÓÖÑÈÏÈØÛãØÐÖ, ÙÛÖ ßÜÞÐÈÛØÌåÖ, ÙÛÐÚ ÝÜÒÈÑâÚ, ÙÛÖ ÔÖÙÖÑÖÓÌåÖ, ÙÛÈ
ÓÔÎÓÌåÈ ÛÎÚ ×æÒÎÚ, ÙÛÈ ¹ÈÛÈÒçÓÈÛÈ, ÙÛÈ ×ÈÒÐá ×ÖØÔÌåÈ, ÙÛÖ ÔÌÑØÖÛÈÝÌåÖ, ÙÛÖ ÖÙÛÌÖÝÜÒáÑÐÖ, ÙÛÖÜÚ ÓçÒÖÜÚ, ÙÛÈ ×ØÖÈçÒÐÈ ÛàÔ ÌÑÑÒÎÙÐéÔ.
±ØåÙÑÖÔÛÈÐ ×ÈÔÛÖç, Ù' ÖÒæÑÒÎØÖ ÛÖ ÔÎÙå. ÂÈ×ÌÐÔá ÞÈØáÊÓÈÛÈ ×ÖÜ ×áÔà
ÛÖÜÚ ×ÌØ×ÈÛáÓÌ, ÑÈØËÐâÚ ÓÈÛàÓâÔÌÚ, ÌØàÛÐÑá Ù×ÈØáÊÓÈÛÈ ÙÛÐÚ ×ÒáÑÌÚ, Ëå×ÒÈ ÙÛÐÚ ÙÉÎÙÓâÔÌÚ Êæ×ÌÚ ÛàÔ ÛÙÐÊáØàÔ, ÙÌ ÑáÛÖÜØÈ ÑÈÐ ÝÒâÓÈÛÈ, ÑØÈÜÊâÚ ÛÖÜ ËØæÓÖÜ ×ÖÜ ÛÐÚ ×ØÖÙ×ÌØÔáÓÌ ÈËÐáÝÖØÖÐ.
ñÙÖ ×ÒÎÙÐáÍà ÙÛÖ ÑâÔÛØÖ ÛÎÚ ×æÒÎÚ, ÛÈ ÈÑÐËÖÊØÈÝãÓÈÛÈ ÈØÈÐéÔÖÜÔ, ÊåÔÖÔÛÈÐ æÒÖ ÑÈÐ ×ÐÖ Ù×áÔÐÈ ÓâÞØÐ ×ÖÜ, ÒåÊÈ ÙÛÌÔá ×åÙà È×æ ÛÎ
³ÎÓÈØÞåÈ, ÌÕÈÝÈÔåÍÖÔÛÈÐ. ÁÛÐÚ ÙÜÔÖÐÑåÌÚ ÓÌ ÛÈ ÓâÊÈØÈ ÛàÔ ×ÒÖÜÙåàÔ
ÖÐ ÈÑÐËÖÊØÈÝåÌÚ ÌåÔÈÐ ÌÒáÞÐÙÛÌÚ. ²åÔÌÛÈÐ ÙÈÝâÚ æÛÐ ÖÐ ûÑÈÏéÚ ×Øâ×ÌÐ
ÖÐÑÖÊâÔÌÐÌÚý ËÌÔ Ì×âÛØÌ×ÈÔ ÈÜÛæ ÛÖ ÌåËÖÚ ËÐÈÙÑâËÈÙÎÚ ÙÛÖÜÚ ÊæÔÖÜÚ
ÛÖÜÚ ÑÈÐ ÖçÛÌ Ì×ÐÛØÌ×æÛÈÔ ÉâÉÈÐÈ ÙÛÖÜÚ ÌÔãÒÐÑÌÚ, àÚ ÌÑ ÛÎÚ ÏâÙÌéÚ
ÛÖÜÚ. ¹ÈÐ æÓàÚ, ßáÞÔÖÔÛÈÚ, ÉØãÑÈ ÈÑæÓÎ ÑÐ ÌËé åÞÔÎ.
¾Ð ÞéØÖÐ ÊçØà È×æ ÛÐÚ ÌÑÑÒÎÙåÌÚ ÉØåÏÖÜÔ È×æ ÞÈØáÊÓÈÛÈ. ´åÔÈÐ
×ÌØåÌØÊÖ, ÈÒÒá È×æ ÛÈ ×ÈÒÐá ÞØæÔÐÈ ÖÐ áÔÏØà×ÖÐ ÙÜÔãÏÐÍÈÔ ÔÈ ÙÑÈÒåÍÖÜÔ Ñá×ÖÜ ÊçØà È×æ ÛÎÔ ÌÑÑÒÎÙåÈ ÛÖ ÖÔÖÓÈÛÌ×éÔÜÓÖ ã ÛÈ ÈØÞÐÑá
ÛÖÜÚ, ÓÌ ÛÖ ÈØÞÐÑæ ÛÖÜ ×ÈÛâØÈ ÙÛÎ ÓâÙÎ, ÌåÛÌ ÛÈ ÈØÞÐÑá ÛÖÜ ÈÔÛÐÑÌÐÓâÔÖÜ ÛÖÜ ×æÏÖÜ ÛÖÜÚ. ¶ ×ØáÕÎ ÛÎÚ ÈÑÐËÖÊØáÝÎÙÎÚ ÙÛÖ ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔÖ
ÞéØÖ ãÛÈÔ âÔÈ ÌåËÖÚ ÓÈÊÐÑãÚ Ì×åÑÒÎÙÎÚ, ÑáÛÐ ÙÈÔ ÛáÓÈ. ÁÛÈ ×ØÖÈçÒÐÈ
ÛàÔ ÌÑÑÒÎÙÐéÔ ÈÝãÔÈÔÌ ÛÎÔ Ü×ÖÊØÈÝã ÛÖÜÚ ÑÈÐ ÖÐ ×ØÖÙÑÜÔÎÛâÚ, æ×àÚ
ÑÈÐ ÖÐ ÛÈÕÐËÐéÛÌÚ, ÖÐ ×ÌØÈÙÛÐÑÖå âÓ×ÖØÖÐ, ÖÐ ÑÛåÙÛÌÚ, ÖÐ ÓÈØÓÈØáËÌÚ, ÖÐ
ÔÈÜÛÐÑÖå.

»×ØÖÙÛá ÙÛÈ ×ÌØÐÙÙæÛÌØÈ Ù×åÛÐÈ
ÌËé âÉÒÌ×ÌÚ ÙÈÔ ÑÐæÙÑÐ ÓÐÈÓÌÊáÒÎ
ÑØÌÉÈÛåÔÈ È×æ ÓÐÈ ÓæÔÖ ÑÒÎÓÈÛÈØÐá. Ã×ãØÞÈÔ ×ÈÔÛÖç ÊÒáÙÛØÌÚ,
ÙÛÖÜÚ ÛÖåÞÖÜÚ, ÙÛÐÚ ÛÈØáÛÙÌÚ. ¾
ËØæÓÖÚ Ó×ØÖÙÛá ÙÛÈ Ù×åÛÐÈ ãÛÈÔ
ÙÛØàÓâÔÖÚ ÓÌ ÉÖÛÙÈÒàÛá, ×ÖÜ ÖÐ
×âÛØÌÚ ÛÖÜÚ ÙÞÎÓáÛÐÍÈÔ ÈÙÛâØÐÈ
ÑÈÐ ÙÞâËÐÈ ÌÒÐÑÖÌÐËã.
ÅÈÔÚ ¹ØåÙÛÐÈÔ ìÔÛÌØÙÌÔ

šÈÔÎÝÖØÐâÚ ÑÈÛÎÝÖØÐâÚ
ÑÈÐ ×âÒÈÊÖ ÈÞÈÔâÚ,
ÙÛÌÔá ÙÖÑáÑÐÈ ×ÐæÛÌØÖ
ÑÐ æÒÈ ÊÌÓáÛÈ ×æÔÖÐ.
¼ÛæØÈ ¿ÈÛØÐÔÖç

69

ñÛÈÔ âÉØÌÞÌ ÕÌ×ÒÌÔæÔÛÖÜÙÈÔ ÖÐ
×ÒáÑÌÚ, æÒÈ, ÑÈÐ ÈÙ×ØåÍÈÔÌ.
òÙÛÌØÈ ÑÐ ÖÐ ÔÖÐÑÖÑÜØâÚ ÉâÉÈÐÈ
æÒÌÚ ÈÙ×ØåÍÈÔÌ ÛÈ Ù×åÛÐÈ ÛÖÜÚ ÑÈÐ
ãÛÈÔÌ æÒÈ ÑÈÏÈØá. ´, ÑáÛà ãÛÈÔ Ö
ËãÓÖÚ. ¹Ð È×áÔà ÌåÞÌ ËãÓÖ ÝÜÙÐÑá,
ÈÒÒá ËÌÔ ÌåÞÌ ÛÐÚ ÌÜÑÖÒåÌÚ ×ÖÜ ÌåÞÌ
ÛÖÜ ÑáÛà ËãÓÖÜ. »ÐÈ ×ÒÈÛÌåÈ
×ÌÒéØÐÈ, ÛÌØÈÙÛåàÔ ËÐÈÙÛáÙÌàÔ,
ÙÈ Êã×ÌËÖ ×ÖÜ ×ÈåÍÖÜÔÌ ÝÖÜÛÓ×æÒ.
íÛÙÐ ÌåÔÈÐ Î ×ÒÈÛÌåÈ ÌÑÌå ×âØÈ, ÓÌ
×ÒÈÑæÙÛØàÛÈ ÞáÓà, ÑÈÐ ÓÌ ÊçØà
ÊçØà ÛÈ ËÐÑÈÙÛãØÐÈ.
»áØÑÖÚ ±ÈÓÉÈÑáØÎÚ

šÏÈ ßÈçÙÌÐÚ ÛÐÚ ÕâÔÌÚ ÈÔÈÓÔãÙÌÐÚ
ÞÈØÈÊÓâÔÌÚ ÙÛÎÔ ×âÛØÈ
ÈÔÌÉÈåÔÖÔÛÈÚ ÛÈ ÙÑÈÒÐá
ÑÈÛÌÉÈåÔÖÔÛÈÚ ÛÈ ÙÑÈÒÐá
ÓâÙÈ ÙÛÈ ÙÑÖÛáËÐÈ ×ÖÜ ÈÔÈ×ÖÒÖçÔ
ÛÐÚ ÞÈÓâÔÌÚ Íàâښ
70

»ÎÔáÚ ³ÎÓáÑÎÚ

ÂÖ åËÐÖ ÙÑÎÔÐÑæ ÑÈÐ ÙÛÐÚ ÌÕÖÞâÚ ÛÖÜ ÔÎÙÐÖç. ÁÛÖÜÚ ÖÐÑÐÙÓÖçÚ ÛÎÚ
±áØÎÚ, ÛÖÜ ÄÖåÔÐÑÈ, ÙÛÖÔ ¿áÊÖ, ÙÛÎ ³ÌÒÈÊÑØáÛÙÐÈ, ÙÛÖ ²ÈÒÎÙÙá, ÙÛÖ
¹åÔÐ, ÙÛÎÔ °×áÔà »ÌØÐá, ÙÛÖ ¹ÈÙÛØå, ÙÛÖ ÁÈ »ÐÞáÒÎ, ÙÛÖ »áØÓÈØÖ,
ÙÛÎ ÅÈÒÈÔËØÐÈÔã, ÙÛÖ ¿ÒÈÛç ±ÖÜÔå. ÁÌ ÛÈ×ÌÐÔâÚ ÈÊØÖÐÑåÌÚ ÑÈÐ ÙÛÐÚ
ÈÜÒâÚ ÌÊÑÈÛÈÒÌÐÓÓâÔàÔ ×ÈØÈÏÌØÐÙÛÐÑéÔ ÈØÞÖÔÛæÙ×ÐÛàÔ. ÁÛÈ ÔÛÈÓáØÐÈ, ÙÛÐÚ ÕÌØÖÒÐÏÐâÚ. ¾Ð áÔÏØà×ÖÐ ÙÑáÒÐÍÈÔ Û' ÈØÞÐÑá ÛÖÜÚ ÌÑÌå ×ÖÜ
ÈÔÈÉÒçÍÌÐ ÛÖ ÔÌØæ, ÙÛÐÚ ×ÎÊâÚ ÛÖÜ ÁçØÐÊÊÈ, ÛÖÜ ÆçÞÈ, ÙÛÖ ºÖÜÒá, ÙÛÖ
´ÒÒÎÔÐÑæ, ÙÛÖ »áØÓÈØÖ. ÁÛÈ ×ÎÊáËÐÈ ÑÈÐ ÙÛ' ÈÒéÔÐÈ. ÁÛÖÜÚ ÑÈÛÌÕÖÞãÔ ÙÛÖÐÞÌÐàÓâÔÖÜÚ Ûæ×ÖÜÚ ×ÖÜ ×ØÖÙÌåÒÑÜÈÔ ÈÔâÑÈÏÌÔ ÛÐÚ ÔÌØáÐËÌÚ, ÛÈ
ÕàÛÐÑá ÑÈÐ ÛÐÚ ÒáÓÐÌÚ.
ÁÛÈ ÞÈØáÊÓÈÛÈ ÛÎÚ ÁçØÖÜ ÙÜÞÔá ×ÜÑÔá ÑÈÛÈÊØáÝÌÛÈÐÛÖ ÓÌÏçÙÐÛÖÜ
âØàÛÈ ÑÈÐ ÑÖÐÔÖ×ÖÐÌåÛÈÐ Î âÒÕÎ ÊÐÈ Ñá×ÖÐÖ ×ØæÙà×Ö, ÈÐÛåÌÚ ×ÈÓ×áÒÈÐÌÚ ÊÐÈ ÓÌÒåØØÜÛÎ âÑÝØÈÙÎ. íÛÙÐ ÑÐ ÈÒÒÐéÚ ÛÖ ×ÈÐÞÔåËÐ ÈÜÛæ ËÌÔ
ÛÌÒÌÐéÔÌÐ ×ÖÛâ. ¿ÈÒÈÐæÛÌØÈ ÊÐÔæÛÈÔ ÓÌ ÊØÈÝåÛÎ, ÙãÓÌØÈ ÙÜÔÌÞåÍÌÛÈÐ
ÓÌ Ù×ØâÐ ÙÛÖÜÚ ÛÖåÞÖÜÚ.
ÂÖ ÙÑáÒÐÙÓÈ ÙÛÐÚ ×ÒáÑÌÚ, ÙÛÈ ØÌåÏØÈ, ÙÛÖÜÚ ËØæÓÖÜÚ, ÙÛÈ ÙÑÈÒÐá,
ÑÈÒÒÐÌØÊãÏÎÑÌ ÐËÐÈåÛÌØÈ ÙÌ Ñá×ÖÐÌÚ ÊÌÐÛÖÔÐâÚ È×æ ÛÖÜÚ åËÐÖÜÚ ÛÖÜÚ
ÑÈÛÖåÑÖÜÚ. ÁÛÈ ÙÑÈÒåÙÓÈÛá ÛÖÜÚ ×ØÖÉáÒÒÖÔÛÈÔ ÖÐ ÓçÏÖÐ ÑÈÐ ÖÐ ÏØçÒÖÐ,
ÖÐ ×ÈØÈËæÙÌÐÚ ÑÈÐ ÖÐ ÈÔÈÓÔãÙÌÐÚ ÛÖÜÚ, ÛÈ æÔÌÐØÈ ÑÈÐ ÖÐ ×æÏÖÐ, ÖÐ ÌØàÛÐÑâÚ ÌÓ×ÌÐØåÌÚ ÛÖÜÚ, ÖÐ ×ØÖÙËÖÑåÌÚ, ÖÐ ×ÖÒÐÛÐÑâÚ ÑÈÐ ÑÖÐÔàÔÐÑâÚ ÐËâÌÚ
ÛÖÜÚ, Î ÒÈÛØÌåÈ, Î ÈÊá×Î, Î åËÐÈ Î ÊÌÐÛÖÔÐá, Î ÈÔáÊÑÎ ÊÐÈ ÝÜÊã. »çÞÐÌÚ
ÌÒ×åËÌÚ ×ÖÜ ÊåÔÖÔÛÈÔ ÛáÓÈÛÈ ÊÐÈ Íàã. ¶ ÞÈØá ÛÎÚ ÍàãÚ. ¶ ÓÖÔÈÕÐá
ÑÈÐ Î È×æÒÜÛÎ ÛØÈÊàËåÈ, Ö ÏáÔÈÛÖÚ. ¾Ð áÔÏØà×ÖÐ ÊÌÓáÛÖÐ ÝæÉÖ ÊÐÈ ÛÖ
ÏáÔÈÛÖ ÙÜÔÌÐËÎÛÖ×ÖÐÖçÔ ÛÖ ÌÝãÓÌØÖ ÛÎÚ ç×ÈØÕÎÚ. ·ÔÎÛÖå, ËÐÈÙÞåÍÖÜÔ
ÛÖÔ ÑæÙÓÖ ÈÔÈÍÎÛéÔÛÈÚ ÛÖ ÓÜÙÛÐÑæ ÛÎÚ ÈÐéÔÐÈÚ ÍàãÚ. ÂÖ ÊØáßÐÓÖ ÛÖÜ
ÖÔæÓÈÛÖÚ ÝÈÔÛáÍÌÐ ÙÈÔ ×ØáÕÎ ÓÈÊÐÑã, ÙÈÔ ÔÈ ×ÈØÈÓâÔÌÐ Ö ÊØáÝàÔ,
ÑÈÛá Ñá×ÖÐÖ ÛØæ×Ö, ÍàÔÛÈÔæÚ ÊÐÈ ×áÔÛÈ.
Ã×áØÞÖÜÔ Ñá×ÖÐÈ Ù×ÖÜËÈåÈ ÞÈØáÊÓÈÛÈ ÙÛÐÚ ×ÒáÑÌÚ ÛàÔ ËØæÓàÔ,
×ÖÜ Ü×ÖËÎÒéÔÖÜÔ ÈÔÏØé×ÐÔÎ ÈÔáÛÈÙÎ. ¿âØÈ È×æ ÛÎÔ ÈÔáÊÑÎ ÊÐÈ âÑÝØÈÙÎ, Î ÈÔáÊÑÎ ÊÐÈ ËÎÓÐÖÜØÊåÈ. ÂÈ ÏâÓÈÛÈ ÈÜÛéÔ ÛàÔ ÈÑÐËÖÊØÈÝÐéÔ
ÙÜÞÔá ÌåÔÈÐ ÌÐÑÖÔÐÙÛÐÑá.
ÂÈ ×ÈÐËÐá ÑÈÐ ÖÐ ÌÔãÒÐÑÌÚ ÙÛÎÔ ´ØÓÖç×ÖÒÎ ÑÈÐ ÙÛÎÔ ìÔà ÁçØÖ
×ÌÒÌÑÖçÙÈÔÌ ÛÎÔ ×âÛØÈ ÊÐÈ ÔÈ Ó×ÖØâÙÖÜÔÌ ÔÈ ×ÈåÕÖÜÔÌ ÛØåÒÐÍÈ, ÔÛáÓÈ,
ÝÐËáÑÐ, ÙÛÈÜØæ. ÅÈØáÍÈÔÌ ÛÐÚ ×ÖËÖÙÝÈÐØÐÑâÚ ×ØÖÛÐÓãÙÌÐÚ ÛÖÜÚ. ÁÑÈÒåÍÈÔÌ ÛÖ ÈÊÈ×ÎÓâÔÖ ÛÖÜÚ ÍéÖ. ±ØãÑÈ È×ÖÛÜ×éÙÌÐÚ ÍéàÔ ×ÈØáÕÌÔàÔ.
ÄàÛÖÊØáÝÐÙÈ ÙÛÎÔ °×áÔà »ÌØÐá ÙÑÈÒÐÙÓâÔÖ ÙÛÈ ÉØáÞÐÈ âÔÈ ÈØÔå ÓÌ
×âÔÛÌ ×æËÐÈ. »ãÔÌÚ ÈØÊæÛÌØÈ áÑÖÜÙÈ È×æ ÑáÛÖÐÑÖ ÛÎÚ ×ÌØÐÖÞãÚ æÛÐ,
ÙÈØáÔÛÈ ÞØæÔÐÈ ×ØÐÔ, ÙÛÎ ÅÈÒÈÔËØÐÈÔã, ÌåÞÌ ÊÌÔÔÎÏÌå âÔÈ ÈØÔå ÓÌ ×âÔÛÌ
×æËÐÈ.
ÁÑÈÒåÍÈÔÌ ÛÈ ÙÛÖÐÞÌÐá ÛÎÚ ÝçÙÎÚ. ÂÈ ÐÌØá ÑÈÐ æÙÐÈ ÙçÓÉÖÒÈ: ÙÛÈÜØÖçÚ, ÙÎÓÈåÌÚ, ÔÌÑØÖÑÌÝÈÒâÚ. ÅÈØáÍÈÔÌ ×ÖÒÐÛÐÑá ÙÜÔÏãÓÈÛÈ. Á×åÛÐÈ
ÓÌ Ñã×ÖÜÚ ÑÈÐ ÓÖÔÖ×áÛÐÈ ×ÖÜ ÖËÎÊÖçÔ Ù' ÈÜÛá öâÑÝØÈÍÈÔ âÛÙÐ ÛÈ
×ØÖÙÝÜÊæ×ÖÜÒÈÛÎÔ Ì×ÐÏÜÓåÈ ÊÐÈ ÐËÐæÑÛÎÛÖ ûÑÌØÈÓÐËàÛæý Ù×åÛÐ. ÁÑáÒÐÍÈÔ ÙÞâËÐÈ ÌÑÑÒÎÙÐéÔ, ÙÜÔãÏàÚ ÛÎÔ °ÔáÙÛÈÙÎ ×ÖÜ ËâÙ×ÖÍÌ ÙÛÖ ÒæÝÖ.

ºÖÜÒÖçËÐÈ ÊÐÈ ÔÈ ÓÌÛÈÉÐÉáÙÖÜÔ ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔÈ ÙÜÔÈÐÙÏãÓÈÛÈ ã Ñá×ÖÐÖ
ÓãÔÜÓÈ ÙÌ Ñá×ÖÐÖ ×ØæÙà×Ö. ÂÖ ÀÖÒæÐ ÙÛÎÔ ×ÒÈÛÌåÈ. ÂÖ ÊÜÔÈÐÑÌåÖ ×æËÐ
ÓÌ ÛÖ Ó×ÖÛáÑÐ ×ÖÜ ÞÛç×ÈÊÌ ×áÔà ÙÛÐÚ ×ÒáÑÌÚ öÖ ×ØÖÑÒÎÛÐÑá Ì×ÈÔÈÒÈÓÉÈÔæÓÌÔÖÚ ãÞÖÚ ÛÖÜ ÛÐÑ-ÛÈÑ â×ØÌ×Ì ÔÈ È×ÖÛÜ×àÏÌå. ÂÖ ÑÈØæÛÙÐÛÖÜ
ÒÐÓÈÔÐÖç, ÛÖ ×ÖËãÒÈÛÖ, Î ÓÖÛÖÙÐÑÒâÛÈ, ÛÈ ×ØéÛÈ ÈÜÛÖÑåÔÎÛÈ, Û' ÈÌØÖ×ÒáÔÈ ÙÛÎÔ ¹ÈÛÖÞã, Ö ´ÊÊÒâÍÖÚ ×ÐÒæÛÖÚ ÓÌ ÛÖ ÑÈÛÈËÐàÑÛÐÑæ Á×ÐÛÝáÐØ ×ÖÜ ×ÖÒÜÉÖÒÌå ÛÐÚ ÊÌØÓÈÔÐÑâÚ ÌÊÑÈÛÈÙÛáÙÌÐÚ ÙÛÖ ÒÐÓáÔÐ, ÛÖ ÊÌØÓÈÔÐÑæ ÁÛÖçÑÈÚ ÓÌ ÛÖÜÚ ÈÊÑÜÒàÛÖçÚ ÙÛÈÜØÖçÚ ÙÛÈ ÝÛÌØá ×ÖÜ ÑáÔÌÐ
ÑáÏÌÛÎ ÌÝæØÓÎÙÎ. ÂÖ ÔÎÙáÑÐ ÓÌ ÛÖ ÄáØÖ ×ÖÜ ÈÔÈÉÖÙÉãÔÌÐ ÛÎ ÔçÞÛÈ. ¾
ÓçÒÖÚ ÓÌ ÛÎÔ ÛÌØáÙÛÐÈ ÝÛÌØàÛã ×ÖÜ ÛØåÍÌÐ ÙÛÖÔ ÈâØÈ. ¿ØæÙà×È, ×ØæÙà×È, ×ØæÙà×È. Âç×ÖÐ ÛÖÜ ÒÐÓÈÔÐÖç. ¿ÌØÈÙÛÐÑÖå È×æ ÛÖ ÔÎÙå Ó×ÌÞÒÐÉáÔÎËÌÚ. ÄÜÒÈÑÐÙÓâÔÖÐ ×ÖÜ ÙÑáÒÐÙÈÔ ÙÛÖ ×ØÖÈçÒÐÖ ÛÎÚ ÝÜÒÈÑãÚ ÛÎÔ
ÎÓÌØÖÓÎÔåÈ È×ÖÝÜÒáÑÐÙÎÚ ã ÛÎÔ ÎÓÌØÖÓÎÔåÈ ÛÖÜ ÌÊÑÒÌÐÙÓÖç ÛÖÜÚ.
°ÔÈÑáÒÜßÈ ÙÞâËÐÈ ÈÝÎØÎÓâÔÈ, Ñá×ÖÐÌÚ ÞÈØáÕÌÐÚ ×ÖÜ ËÌåÞÔÖÜÔ æÛÐ
ÊåÔÈÔÌ ÞàØåÚ ÔæÎÓÈ ã ×ÖÜ âÊÐÔÈÔ ×ÐÏÈÔéÚ È×æ ËÐÈÛÈØÈÊÓâÔÈ ÓÜÈÒá,
áÒÒÈ ÈÔÌÕãÊÎÛÈ ÙÞâËÐÈ ×ÖÜ ÙÞÎÓÈÛåÍÖÔÛÈÔ È×æ ÓÐÑØâÚ ÙÑÈÒÐÙÛâÚ ÑÖÜÑåËÌÚ. ¿ÖÒÜÙãÓÈÔÛÈ, ËÜÙÔæÎÛÈ ÞÈØáÊÓÈÛÈ ÑÈÐ ÙÞãÓÈÛÈ ×ÖÜ ×ÈØâ×ÌÓ×ÈÔ ÙÌ ×ÖÐÑÐÒåÈ ÌØÓÎÔÌÐéÔ. ñÓàÚ ÛÈ ×ÐÖ ×ØÖÙÝÐÒã ÓÖÛåÉÈ ÌåÔÈÐ Ö
íØàÛÈÚ ÑÈÐ Î ÄÜÊã. ÁÑÈÒÐÙÓâÔÈ ÑÈØáÉÐÈ, ÑÈØáÉÐÈ ÈÓâÛØÎÛÈ. ¹ÈÐ
áÊÑÜØÌÚ. ìÊÑÜØÌÚ ×ÖÜ ÌÑÝØáÍÈÔÌ ÛÎÔ ÌÒ×åËÈ. ¶ ÈØÞâÛÜ×Î ÙÞâÙÎ ÛÖÜ
°ÔÏØé×ÖÜ ÓÌ ÛÖ ÔÌØæ ÙÛÖ Ö×ÖåÖ ÏÈ Ì×ÐÙÛØâßÌÐ ÊÐÈ ÔÈ ÌÔàÏÌå ÓÈÍå ÛÖÜ ã
È×Òá, Î ×ÈÒÐá öæÙÖ ×ÈÒÐæÚ ÌåÔÈÐ ÑÐ Ö ÑæÙÓÖÚö ÓÈÔåÈ ÝÜÊãÚ. ¶ ÊÖÎÛÌåÈ
ÊÐÈ ÛÎ ÓÌÊáÒÎ ×ÖØÌåÈ ×ØÖÚ ÛÖ áÊÔàÙÛÖ. ¿ØÖÚ ÛÎÔ ×ÌØÐ×âÛÌÐÈ. »Ì ÑáÏÌ
ÌåËÖÜÚ ×ÒÖåÖ ÑÈÐ ×ÒÖÐáØÐÖ. ¹ÌÔÛÎÓâÔÈ ÛÈ ÙÑÈÒÖ×áÛÐÈ ÛÎÚ ×æÒÎÚ È×æ
ÑáÏÌ ÒÖÊãÚ ×ÒÌÖçÓÌÔÈ. »×ØÈÛÙâØÌÚ, Ó×ØåÑÐÈ, ÈÛÓÖËØæÓàÔÌÚ, ÝØÌÊáÛÌÚ, ÑÖØÉâÛÌÚ, ÑÈØÈÉâÒÌÚ ÑÈÐ ÙÑÖçÔÌÚ. ¸ÙÛÐÖÝæØÈ, ÛØÌÞÈÔÛãØÐÈ, ßÈØÖÑáÐÑÈ, ×ÖÙÛáÒÐÈ, ÛáÔÑÌØ ÑÈÐ ÝÖØÛÎÊá. ¹ÈØÉÖÜÔÐáØÐÑÈ ×ÖÜ ÈÝãÔÖÜÔ
×åÙà ÛÖÜÚ ÔÛÖÜÓáÔÐÈ ÑÈ×ÔÖç. °ÑÛÖ×ÒÖäÑá ÙÑÈÓ×ÈÔÌÉáÍÖÜÔ ÙÌ ÑÈÛÙÈØâÚ ÏáÒÈÙÙÌÚ. ÂØÐãØÌÐÚ, Ñà×ãÒÈÛÌÚ ÉáØÑÌÚ ÑÈÐ ÓÈÖçÔÌÚ. ¹áÏÌ ÒÖÊãÚ
ÑÈØáÉÐÈ, ÈÛÓæ×ÒÖÐÈ ÑÈÐ Ü×ÌØàÑÌáÔÐÈ ÞÖØÖ×ÎËÖçÔ ÙÛÈ ÑçÓÈÛÈ. ¿ÒÖåÈ
ÑÈÒÖÛáÕÐËÈ ÑÈÐ ÉÈ×æØÐÈ ÙÑÜÒÖ×ÔåÞÛÌÚ. ¶ ÓÌÊáÒÎ ÝÜÊã. ¿ÈÔÛÖç Ü×áØÞÌÐ âÔÈ ×ÒÖåÖ ×ÖÜ ÏÈ ÓÈÚ ×áØÌÐ ÓÈÑØÐá. ñ×àÚ ÙÛÖÔ ¿ÌØÐ×ÒÈÔéÓÌÔÖ
¼ÈÜÈÊæ ÛàÔ ÈØÞÈåàÔ °ÐÊÜ×ÛåàÔ, ÙÛÎÔ °ØÊé ÑÈÐ ÙÛÎÔ ¾ËçÙÙÌÐÈ ÛàÔ
´ÒÒãÔàÔ, ÙÛÎÔ ¹ÐÉàÛæ ÛÖÜ ¼éÌ ÛàÔ ´ÉØÈåàÔ, ÙÛÖ ÁÌÉáÞ ÛÖ ·ÈÒÈÙÙÐÔæ ÛàÔ °ØáÉàÔ.
ÂÈ ÙÑÈÒåÙÓÈÛÈ ÙÛÎÔ ×ÒÌÐÖÔæÛÎÛá ÛÖÜÚ ãÛÈÔ ÈØÙÌÔÐÑã Ü×æÏÌÙÎ. ¼ÌÈØá ÈÊæØÐÈ ÙÑÈÒåÍÈÔÌ ÑÈØËÐâÚ ×ÈÔÛÖç. ¹ÈØËÐâÚ ×ÖÜ ÛÐÚ ËÐÈ×ÌØÔÖçÔ
ÕåÝÎ ÑÈÐ ÉâÒÎ ÛÖÜ íØàÛÈ, ÙÛÐÒâÛÈ ÑÈÐ ÞÈÙÈ×ÖÓáÞÈÐØÈ. ¹ÈØËÐâÚ ×ÖÜ
ÊçØà ÛÖÜÚ ÛÜÒåÊÖÔÛÈÐ ×ÈØáÝÖØÈ ÖÝÐéËÌÐÚ ÈÊÑáÒÌÚ. ¹ÈØËÐâÚ ×ÖÜ ÝÒâÊÖÔÛÈÐ È×æ ÝÒÖÊÌØÖçÚ ×æÏÖÜÚ ÑÈÐ ×ÜØ×ÖÒÖçÔÛÈÐ È×æ ËÐá×ÜØÈ ×áÏÎ.
¹ÈØËÐâÚ ÑÌØÈÜÔÖÉÖÒÎÓâÔÌÚ È×æ ÛÎÔ ×ÈØÈÝÖØá ÛÖÜ íØàÛÈ. ¹ÈØËÐâÚ
×ÖÜ ÌÜàËÐáÍÖÜÔ ÙÈÔ ÛÈ Ó×ÖÜÓ×ÖçÑÐÈ ×ÖÜ ÝÜÛØéÔÖÜÔ ÓâÙÈ È×æ ÛÐÚ
×ÛÜÞéÙÌÐÚ ÛÖÜ áÒÊÖÜÚ. ¿ÌØÐ×ÈÏÌåÚ ×æÏÖÐ - °ÒÊÎËæÔÌÚ ÛÖÜ íØàÛÈ ¿ÜØÐÝÒÌÊÌåÚ íØàÛÌÚ. »ÎÔçÓÈÛÈ-ÞÈØáÊÓÈÛÈ ÙÌ ÌØàÛÐÑá ×ÒÎÙÐáÙÓÈ-

¿æÙÈ ÙÞâËÐÈ ÙÑÖØ×åÙÈÓÌ
Ù' ÈÜÛæ ÛÖ ËØæÓÖ.
ÂÐ àØÈåÖ âØÊÖ ÞáÏÎÑÌ ÊÐÈ ×áÔÛÈ.

¿ÈÔÈêÛ ¸ÙÛØáÛÐ

ÂÎÔ 24 »ÈØÛåÖÜ 1868 áÊÔàÙÛÖÔ
×ÒÖåÖÔ âÞoÔ ÛÈ ÞÈØÈÑÛÎØÐÙÛÐÑá ÛÖÜ
×ÌÐØÈÛÐÑÖç È×ÌÉåÉÈÙÌÔ 18 áÔËØÈÚ
ÑÈÒéÚ Ö×ÒÐÙÓâÔÖÜÚ ÙÛÖÜ ÆçÞÈ.
°×æ ÌÝÎÓÌØåËÈ ÛÎÚ Ì×ÖÞãÚ

71

¼áÞÈ ÔÌØæ ÛÖÜ ÁçØÐÊÊÈ,
ÙÛÈÝçÒÐ È×æ ÛÈ ÅØÖçÙÈ
Ñ' âÔÈ ÑÒàÔå ÉÈÙÐÒÐÑæ
È×æ ÛÎÔ ¹Ü×ÌØÖçÙÈ.
²ÔàÙÛæ ÙÜØÐÈÔæ ÛÌÛØáÙÛÐÞÖ

72

ÛÈ-Ù×ÈØáÊÓÈÛÈ. ÅÛÜ×ÖÑáØËÐÈ. ·âÒÌÐ, ËÌ ÏâÒÌÐ. ÂéØÈ ã ×ÖÛâ. ²ÐÈ
×áÔÛÈ. ÁÛÈ ÙÑÈÒÖ×áÛÐÈ ÛÎÚ ×æÒÎÚ, ×áÔà ÙÛÐÚ ×ÒáÑÌÚ ×ÖÜ ÏÈ ×ÈÛÖçÙÌ
Î ÞÈÓÎÒÖÉÒÌ×ÖçÙÈ ÑæØÎ, ÏÈ âÉÒÌ×Ì ÑÈÐ ÏÈ ÈÔÈÊÔéØÐÍÌ ÛÎ ÙÑÈÒÐÙÓâÔÎ
×ÒÎÊàÓâÔÎ ÑÈØËÐá ÛÖÜ ÌØàÛÌÜÓâÔÖÜ ÔâÖÜ ÙÛÈ ×æËÐÈ ÛÎÚ ÔÈ Ù×ÈØáÍÌÐ
ÑÈÐ åÙàÚ Ü×âÑÜ×ÛÌ. ÁÖçØÖÜ×Ö ÑÈÐ ÖÐ ËØæÓÖÐ ÙÑÖÛÌÐÔÖå, ÓÜÙÛÐÑÖå âØàÛÌÚ, ÑØÜÝÖå, ÙÐÊÖßÐÏÜØåÙÓÈÛÈ, ÞâØÐÈ ÑØÈÛÎÓâÔÈ ÙÛÖ ÙÑÖÛáËÐ, ÈÔÈÙÛÌÔÈÊÓÖå. ÆÎÒá ÙÛÖÔ ÖÜØÈÔæ Û' ÈÙÛâØÐÈ ×âÝÛÖÜÔ, Î ÔçÞÛÈ ÝàÛåÍÌÛÈÐ È×æ
ÛÖ ÊÈÒÈÑÛÌØæ ÝÌÊÊáØÐ. »ÐÑØâÚ ÐÙÛÖØåÌÚ ×ÖÜ ÙÜÔÏâÛÖÜÔ ÛÎ ÓÌÊáÒÎ ¸ÙÛÖØåÈ. ÁÎÓÈÔÛÐÑâÚ, ÓÖÔÈËÐÑâÚ, ÈÛÖÓÐÑâÚ ÐÙÛÖØåÌÚ ×ÈÐËÐéÔ ÑÈÐ ÌÔÎÒåÑàÔ
ÛÎÚ ÊÌÐÛÖÔÐáÚ. ´åÔÈÐ ÛÈ ÛáÓÈÛÈ ÛàÔ ÛÈÕÐËÐàÛéÔ-×ØÖÙÑÜÔÎÛéÔ. ´åÔÈÐ
ÑÈÛÈÏâÙÌÐÚ ßÜÞãÚ ÑÈÐ ×ÈÐËÐÑãÚ ÈÏàæÛÎÛÈÚ. ´åÔÈÐ ÛÖ×åÈ ÍàãÚ. ¹ÈÐ,
åÙàÚ åÙàÚ, ÓÐÈ È×ÌÒ×ÐÙÓâÔÎ ×ØÖÙ×áÏÌÐÈ ÔÈ È×ÖÓÌåÔÌÐ Ñá×ÖÐÖ åÞÔÖÚ
È×æ ÛÎÔ ×ÈØÖÜÙåÈ ÛÖÜÚ. ´åÔÈÐ Ñá×ÖÐÌÚ ÙÛÐÊÓâÚ ×æÔÖÜ, ÞàØÐÙÓÖç, ÖØÝáÔÐÈÚ, åÙàÚ ÓÌÛá È×æ ÛÖ ÔÈÜáÊÐÖ ã ÛÖ ÏÈÔÈÛÐÑæ ×ÖÜ â×ÌÙÌ ÙÛÎ ÊÌÐÛÖÔÐá.
´åÔÈÐ ÙÎÓÈÔÛÐÑâÚ ÓÈØÛÜØåÌÚ ÛÎÚ ÑÈÏÎÓÌØÐÔæÛÎÛÈÚ ÑÈÐ ÛÎÚ Ì×ÖÞãÚ, ÓÌ
×ÒÎØÖÝÖØåÌÚ ÑÈÐ ×ÈØÈÛÎØãÙÌÐÚ ÊÐÈ ÛÎÔ ÑåÔÎÙÎ ÛÖÜ ÒÐÓÈÔÐÖç, ÛÐÚ ×ÒÖÎÊãÙÌÐÚ ÛàÔ ÑÈØÈÉÐéÔ, ÛÖÜÚ âØàÛÌÚ, ÛÎÔ ¹ÈÛÖÞã, ÛÖÔ ´ÊÊÒâÍÖ ×ÐÒæÛÖ
×ÖÜ âÑÈÔÌ Ì×åÏÌÙÎ È×æ ÈâØÖÚ ÙÛÖ ÔÎÙå, ÊÐÈ áÊÔàÙÛÈ ÐÙÛÖØÐÑá ÊÌÊÖÔæÛÈ, ÊÐÈ ÝÜÙÐÑá ÝÈÐÔæÓÌÔÈ. ´åÔÈÐ ÈÜÏæØÓÎÛÈ ÑÈÐ ÈÔÌ×ÐÛãËÌÜÛÈ ÒÈäÑá
âØÊÈ. ±ÊÈÒÓâÔÈ È×æ ÌÐÑæÔÌÚ ÞÈØÈÊÓâÔÌÚ ÉÈÏÐá ÙÛÎ ÓÔãÓÎ. »ÔãÓÌÚ
ÙÜÊÑåÔÎÙÎÚ. °ÐÙÏãÓÈÛÈ ÙÜÊÑÒÖÔÐÙÛÐÑá, ÙÎÓáËÐÈ, ÌÊÞÈØáÕÌÐÚ, ÌÊÞÈØáÊÓÈÛÈ, ÙÑÈÒåÙÓÈÛÈ, ÞÈØáÊÓÈÛÈ, ÞÈØÈÊâÚ. ÂÖ×åÈ ÙÜÊÑåÔÎÙÎÚ, ÓÈÊÐÑãÚ Ì×åÑÒÎÙÎÚ, ×ÈÊåËÌÜÙÎÚ, ÌØàÛÐÑãÚ ×ØÖÙÓÖÔãÚ, ÒÈÛØÌÜÛÐÑãÚ ÌÜàÞåÈÚ, ÓÈ ×áÔà È×' æÒÈ ÌåÔÈÐ ÈÔÏØé×ÐÔÈ åÞÔÎ.

ìÊÐÖÚ ¼ÐÑæÒÈÖÚ ÄÛàÞæÚ

ÄàÔáÍÌÐ È×' âÕà Ö áÔÌÓÖÚ, ÓÌ ÛÈ ÞåÒÐÈ ÛÖÜ ÙÛæÓÈÛÈ
ÖÔæÓÈÛÈ ÑÐ ÖÔæÓÈÛȚ

»ãÛÙÖÚ ¿È×ÈÔÐÑÖÒáÖÜ

°ÊÐÈÙÓÈÙÛãØÈ
ÙÛÖÔ ìÊÐÖ ¿ÈÔÛÌÒÌãÓÖÔÈ, ¿È×ÖçØÐ

73

²ØáÓÓÈÛÈ

74

²ØáÓÓÈÛÈ

²ØáÓÓÈÛÈ

ìÊÐÖÚ ²ÌéØÊÐÖÚ, ìÔà ÁçØÖÚ

²ØáÓÓÈÛÈ

75

°ÊÖØá

²ØáÓÓÈÛÈ

76

ÅÈÒÈÔËØÐÈÔã

Á×ÎÒÐá ÄÌØÌÑçËÎ

·È ÑáÔà ×âÛØÈ ÛÎÔ ÑÈØËÐá,
ÔÈ ÛÜÒÐÞÛé ÛÖ ÉáÛÖ,
ÔÈ ËÜÔÈÙÏé ÛÈ ÉáÙÈÔÈ,
ÔÈ ÓÎ ÓÌ ØåÕÖÜÔ ÑáÛà
ÑÈÐ ÛÈ ×ÖÒÒá ÓÖÜ ÉáÙÈÔÈ
ÛÎÚ ×âÛØÈÚ ÔÈ ÛÈ ÒâÊà,
ÑÐ Î ×âÛØÈ ÔÈ ÓÖÜ ÛÈ ËÐÈÒÌå,
ÔÈ ÑáÏÖÓÈÐ ÔÈ ÑÒÈåÊà.

»ÖÐØÖÒæÐ

²ØáÓÓÈÛÈ

77

²ØáÓÓÈÛÈ

´ØÓÖÜ×ÖÒåÛÈÐ,
æÛÈÔ ÈÑÖçÙÎÛÌ ÛÎÔ ÌÐÚ ÛÎÔ ×ØàÛÌçÖÜÙÈÔ Ì×ÈÔáÙÛÈÙÐÔ, ÓÎ ÝÈÔãÛÌ ÑÈÐ
ÛæÛÌ ÈËØÈÔÌåÚ, ÈÒÒá ÛØâÕÈÛÌ ÑÈÐ ÌÙÌåÚ æ×àÚ ÉÖÎÏãÙÌÛÌ ÌÐÚ ÛÈÚ ÙÝÈÊáÚ
ÛàÔ ÛÈ ÛÎÚ ×ÖÒÐÛÌåÈÚ ËÐÌ×æÔÛàÔ.
(¶ ×ØÖÑãØÜÕÎ ÈÜÛã, ×ÖÜ ÑÈÒÖçÙÌ ÛÖÜÚ ÁÜØÐÈÔÖçÚ
ÔÈ ÙÜÓ×ÈØÈÙÛÈÏÖçÔ ÙÛÎÔ ÌÕâÊÌØÙÎ ÌÔÈÔÛåÖÔ ÛÎÚ ÓÖÔÈØÞåÈÚ
ÑÈÐ ÛÖÜ ñÏàÔÈ, ÑÜÑÒÖÝæØÎÙÌ ÓÜÙÛÐÑá ÛÎ ÔçÞÛÈ
ÛÎÚ 27ÎÚ ÄÌÉØÖÜÈØåÖÜ ÛÖÜ 1862 ÙÛÎ ÁçØÖ).

78

²ØáÓÓÈÛÈ

²ØáÓÓÈÛÈ

Á×ÎÒÐá ÄÌØÌÑçËÎ

²ØáÓÓÈÛÈ

79

»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ

²ØáÓÓÈÛÈ

80

¾ÐÑåÈ ÙÛÎÔ ´ØÓÖç×ÖÒÎ

¹ÐÖÜØá

¾çÛÌ ÙÛÎ ÞéØÈ ÛàÔ ÖÔÖÓáÛàÔ
×ÖÜ ×ÖÒÐÖØÑÖçÔ ÙÈÔ ØåÍÌÚ ÛÖÜÚ ÐËÐæÛØÖ×ÖÜÚ
ÔÈÖçÚ ÛÎÚ ÓÌÊÈÒÖÝÜåÈښ
¼áÔÖÚ ±ÈÒÈàØåÛÎÚ

¿ÒÈÛç ±ÖÜÔå

81

¹ÈÙÛØå

´Ô ÉãÓÈ âÛÐ ×ØÖÚ ÛÎÔ ×ØæÖËÖÔ! íÞÖÓÌÔ ÌÔ ÁçØà È×ÌØÊåÈÔ ÛÌÛØÈÑÖÙåàÔ
×ÌØå×ÖÜ ÌØÊÈÛéÔ. ÂÖ ¼ÈÜ×ÎÊÌåÖÔ ÈØÊÌå. ¾Ð ÌØÊáÛÈÐ ÛÖÜ ÙÜÔÌÒÏæÔÛÌÚ
ÑÈÐ ÙçÔËÌÙÓÖÔ ÌØÊÈÛÐÑæÔ ÙÜÙÛãÙÈÔÛÌÚ ËÐÈ ÙÜÓÉÖÒÈÐÖÊØÈÝÐÑãÚ ×ØáÕÌàÚ Ü×ãÞÏÎÙÈÔ ÌÐÚ æØÖÜÚ ÖØåÍÖÔÛÈÚ ÛÖ ÎÓÌØÖÓåÙÏÐÖÔ ÌÑáÙÛÎÚ ÛàÔ ÛØÐéÔ
ÛáÕÌàÔ ÛàÔ ÌØÊÈÛéÔ, ÌÐÚ ÈÚ ËÐÎØâÏÎÙÈÔ, ÛÈÚ ÌØÊÈÙåÓÖÜÚ éØÈÚ ÑÈÐ ÛÎÔ
ÙÌÐØáÔ ÛàÔ ÌØÊÈÙÏÎÙÖÓâÔàÔ.
´ÝÎÓÌØåËÈ û¿ÈÛØåÚý, 17 ÄÒÌÉáØÎ 1879

82

²ØáÓÓÈÛÈ

Á×ÎÒÐá ÄÌØÌÑçËÎ

ºÈÛÖÓÌåÖ »áØÓÈØÖ

²ØáÓÓÈÛÈ

83

°ÔáÙÛÈÙÎ

84

»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ

¿ÒáÑÌÚ

¿ÈÔÈÊåÛÙÈ, ÅØÖçÙÈ

85

¿ÈÔÈÊåÛÙÈ, ÅØÖçÙÈ

¿ÈØÑáÑÐ »ÌÛÈÓæØÝàÙÎÚ

86

¿ÎÊã ÆçÞÈ

»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ

»' âÔÈ ÙÑÒÎØæ ÒÐÏáØÐ ÞÈØáÍà Û' æÔÖÓá ÙÖÜ ×áÔà ÙÛÎÔ
×âÛØÈ, ÔáØÞÖÜÔÛÈÐ ÈØÊæÛÌØÈ ÖÐ ÈÔÏØé×ÖÐ ÔÈ ×ØÖÙÑÜÔÖçÔ.
ÂÐÔáÍÖÔÛÈÐ Ù×åÏÌÚ ÑÈÏéÚ ÞÈØáÍà öâÛÙÐ ãÛÈÔÌ, ÒÌÔ, Ö
»×ÖÒÐÉáØö ÑÈÐ ×ÈØÈÑÖÒÖÜÏé
ÛÖ ÞâØÐ ÓÖÜ ÑÈÏéÚ ÊØáÝÌÐ, ÒÈÓ×Øæ ÓâÙÈ ÙÛÖÔ ãÒÐÖ.
¼åÑÖÚ ´ÊÊÖÔæ×ÖÜÒÖÚ

¿ÒÈÛç ±ÖÜÔå

87

ÁÈ »ÐÞáÒÎÚ

¾ ÒÈæÚ ´ØÓÖÜ×æÒÌàÚ ÑÈÐ ÁçØÖÜ, ÛÎÔ ×ÈØÌÒÏÖçÙÈÔ ¹ÜØÐÈÑãÔ ×ÈØâÙÛÎ ÌÐÚ ÛÖ ÒÈÓ×ØæÔ ÏâÈÓÈ ËÐÈÝæØàÔ
×ÜØÖÛÌÞÔÎÓáÛàÔ ÑÈâÔÛàÔ ÌÔ ÛÎ ×ÒÈÛÌåÈ »ÐÈÖçÒÎ. ¹ÈÐ ÛÎÔ ÓÌÔ ÌÙ×âØÈÔ ÌÑáÎÙÈÔ ÛÈ Ü×æ ÛÖÜ ÈØåÙÛÖÜ
×ÜØÖÛâÞÔÖÜ ÛÎÚ ×æÒÌéÚ ÓÈÚ ÑÈÛÈÙÑÌÜÈÙÏâÔÛÈ Ñ. ¿ÈÔÛÌÒã ¼åÔÎ, ÖÔ ÑÈÐ ÙÜÊÞÈåØÖÓÌÔ, ÛÎÔ ËÌ ×ØàåÈÔ ÌÑ ÛÖÜ
ÕÌÔÖËÖÞÌåÖÜ ÛÎÚ ×æÒÌàÚ ÌØØåÝÏÎÙÈÔ Ü×æ ÛÖܚ ÈÔÖØÏàÛÖç ´Ò. ±ÌÔÐÍâÒÖÜ ÈÐ ÈÜÛÈå ØÖÑâÛÈÐ, ÈåÛÐÔÌÚ ÓâÞØÐ
ÛÖçËÌ ÌØØåÝÏÎÙÈÔ È×æ ÛÈ ËÐáÝÖØÈ ÕÌÔÖËÖÞÌåÈ ÛàÔ ×æÒÌàÔ ¿ÈÛØéÔ, ºÈÓåÈÚ, ¹ÈØËåÛÙÎÚ, ÂØÐÑáÒàÔ. ¾ ´Ò.
±ÌÔÐÍâÒÖÚ Ì×ÈÔâÒÈÉÌ ÛÖÔ ÈÜÛæÔ ×ÖÒÐÛÐÑæÔ ÒæÊÖÔ, ÖÔ ÓâÞØÐ ÛÖçËÌ ×ÖÒÒáÑÐÚ ÌÕÌÝéÔÎÙÌ, ÓÌ ÛÎÔ ËÐÈÝÖØáÔ æÛÐ ÌÔ
ÁçØà ËÐãÔÏÐÙÌ ÛÖçÛÖÔ ÓÌ ÖÒåÊÈ ÒæÊÐÈ ×ÌØå ¼ÈÕåÈÚ ÁÓçØÐËÖÚ ÑÈÐ ×ÌØå ÈÒÐÌåÈÚ Ì×ÐÝÜÒÈÞÏÌåÚ ÔÈ ÖÓÐÒãÙÎ ×ÌØå
ÙÛØÌÐËåàÔ ÑÈÐ ÓÜËåàÔ ÌÔ ÅÈÒÑåËÐ, æ×ÖÜ ÓÌÛâÉÎ, ÌÔé×ÐÖÔ ÛÖÜ ÌÑÌå ×ÈÙÐÊÔéÙÛÖÜ ÒÌÓÉÖçÞÖÜ ÑÈÐ ×àÒÎÛÖç
ÛÖÐÖçÛÖÜ ÌåËÖÜÚ ÏÈÒÈÙÙÐÔéÔ, ²ØåÉÈ.
88

´ÝÎÓÌØåËÈ û¿ÈÒÐÊÊÌÔÌÙåÈý, 3 »ÈØÛåÖÜ 1912

¿ÎÊáËÐ ´ÒÒÎÔÐÑæÔ, ÁÈ »ÐÞáÒÎÚ

¹ÈÑæ ÑÈÐØæ ÑÈÐ ËáÑØÜÈ ÙÎÓÈåÔÌÐ
ÛÎÚ ×âØËÐÑÈÚ ÛÖ ÉØÈËÐÔæ ÛØÈÊÖçËÐ
ÑÐ Ö ÕÈÝÔÐÑæÚ ×ÌØå×ÈÛÖÚ ÛÎÚ ÁÈÒÈÓáÔËØÈÚ
×áÔà ÙÛÖ ÞéÓÈ.
¹Ð æÛÈÔ Î ÓâÒÐÙÙÈ Ì×ÐÙÛØâÝÌÐ ËåÞàÚ Ûå×ÖÛÈ
ÑÐ æÛÈÔ ÏÖÒéÔÌÐ ÙÛÖ ×ÎÊáËÐ ÛÖ ÔÌØæ
ÉØÖÞã ÙÎÓÈåÔÌÐ ÑÈÐ ÑÈÑæ ÑÈÐØæ.

»áÔÖÚ ´ÒÌÜÏÌØåÖÜ

89

ÀÖÒæÐ

90

»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ

¿ÎÊã ÆçÞÈ

°Þ ÝåÒÖÐ, ÔÌÑØÖå ÑÈÐ ÍàÔÛÈÔÖå ËÌ ÊÔàØÐÍæÓÈÙÛÌ
ÓâÙÈ ÙÛÐÚ ÝÒâÉÌÚ ÓÈÚ ÛØâÞÌÐ ÓæÔÖ ÙÑæÔÎ ÓÈØÓáØÖÜ
È×æ ÛÈ ÓáÛÐÈ ÓÈÚ ÛØâÞÌÐ ÓæÔÖ ÙÑæÔÎ ÓÈØÓáØÖܚ
°ÜØãÒÐÖÚ ´ÜÙÛØÈÛÐáËÎÚ

»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ

91

»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ

¹Ð ÌÑÌåÔÌÚ ÓÌ ÛÈ ÕÌÞÈÙÓâÔÈ ÖÔæÓÈÛÈ.
¹Ð ÖÐ ÏÌÙ×âÙÐÌÚ áÊÔàÙÛÌÚ.
´ÜáÊÊÌÒÖÚ ¼. ÀÖçÙÙÖÚ

92

¿ÒÈÛç ±ÖÜÔå

»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ

¹ÐÖÜØá

93

»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ

¹Ð ÈÜÛã ÛÎ ÔçÞÛÈ ÑÈÐ ÛÎÔ áÒÒÎ ÔçÞÛÈ
×ÖÜ ×ÐáÔÌÛÈÐ âÔÈÚ áÔÏØà×ÖÚ È×' ÛÎÔ ßÜÞã ÑÈÐ Ñá×ÖÐÖ ÞâØÐ ÛÖÔ
Ù×âØÔÌÐ ÙÛÖÜÚ ËØæÓÖÜښ
³ÎÓãÛØÎÚ ¿È×ÈËåÛÙÈÚ

94

°ÔáÙÛÈÙÎ

¿ÒÈÛç ±ÖÜÔå

¿ÒÈÛç ±ÖÜÔå

95

²ØáÓÓÈÛÈ

¾ ÒÜØÐÙÓæÚ ÙÈÚ
ÖÐ ÒâÕÌÐÚ ÙÈÚ
ÖÐ ÒæÊÖÐ
ÛÈ ÏØÜÒÐÑá ÖÔæÓÈÛÈ
(ÞØÖÔÖÒÖÊåÌÚ ÊÌÔÔãÙÌàÚ)
(ÞØÖÔÖÒÖÊåÌÚ ÏÈÔáÛÖÜ)

»ÐÞáÒÎÚ ¹ÈÛÙÈØæÚ

96

ºÈÛÖÓÌåÖ »áØÓÈØÖ

ÅÈÒÈÔËØÐÈÔã

³à ×âØÈ Î ÑáÏÌ ×æØÛÈ âÞÌÐ ×ÌÒÌÑÎÓâÔÖ âÔÈ æÔÖÓÈ
Ñá×ÖÜ È×æ ÛØÌÐÚ ÞÐÒÐáËÌÚ ÛæÙÈ ÞØæÔÐÈ,
ÑáÏÌ ÒÐÏáØÐ âÞÌÐ ÍàÊØÈÝÐÙÓâÔÖÔ âÔÈÔ áÊÐÖ Ó' áÊØÐÈ
ÓáÛÐÈ ÑÈÐ ÓÈÒÒÐá ÙÞÖÐÔâÔÐÈ,
ÑáÏÌ áÔÛØÈÚ âÞÌÐ ÙÛÖ ÍÌØÉå ÛÖÜ ÞâØÐ ÞÈØÈÊÓâÔÎ
ÉÌÒÖÔÐá ÛÎ ÉÌÒÖÔÐá ÓÐÈ ÑæÑÑÐÔÎ ÊÖØÊæÔÈ,
ÑáÏÌ ÑÖ×âÒÈ âÞÌÐ ÓÐÈ ÝÖçÞÛÈ ÈÒÈÛÐÙÓâÔÖ ÝàÚ
ÑáÛÖÜ È×' ÛÎ ÝÖçÙÛÈ ÛÎÚ
ÑÈÐ ÛÈ ×ÈÐËÐá âÞÖÜÔ ×âÔÛÌ-âÕÐ ÙÛÈÜØÖÜËáÑÐÈ ×åÑØÈ
×áÔÖÜ ÙÛÎÔ ÑÈØËÐá ÛÖÜÚ
ÙÈÔ ÛÈ ÞÔáØÐÈ È×' ÛÖ ÉãÓÈ ÛàÔ ÊÒáØàÔ ÙÛÎÔ
ÈÓÓÖÜËÐá ÛÖ È×æÊÌÜÓÈ.

²ÐáÔÔÎÚ ÀåÛÙÖÚ

ìÔà ÁçØÖÚ

97

²ØáÓÓÈÛÈ

¾Ð áÔÏØà×ÖÐ ÌËé ÊÌÔãÑÈÔ âÔÈ ÓÌ ÛÎÔ ×âÛØÈ
ÞÛÜ×ÖçÔ ÛÎÔ ×âÛØÈ ÑÈÐ ÙÑåÍÖÜÔÌ ÛÈ Ù×ÒáÞÔÈ ÛÖÜÚ
È×ÖØÖçÔ ÑÐ ÖçÛÌ ×ÖÜ ÕâØÖÜÔÌ ÔÈ ÑÒáßÖÜÔ.

»åÒÛÖÚ ÁÈÞÛÖçØÎÚ

98

°ÔáÙÛÈÙÎ

ºÈÍÈØâÛÈ

°ÔáÙÛÈÙÎ

¿ÒÈÛç ±ÖÜÔå

99

ºÐÉÖÞéØÐ

Á×ÎÒÐá ÄÌØÌÑçËÎ

100

°ÔáÙÛÈÙÎ

ºÜÊÌØæ

¿ÎÊã ÆçÞÈ

±È×æØÐÈ

»Î ÓÌ ØàÛáÚ Û' æÔÖÓá ÓÖÜ
ÛÐ âÒÌÊÈ ö×ÖÐÖÚ ×ÖÐoÔ ÞáÔà.
»Î, ÓÎ ÙÌ ×ÈØÈÑÈÒé, ÓÎ.
»ÐÞáÒÎÚ ¹ÈÛÙÈØæÚ

101

°ÔáÙÛÈÙÎ

°ÔáÙÛÈÙÎ

102

°ÔáÙÛÈÙÎ

¿ÒÈÛç ±ÖÜÔå

¿ÎÊã ÆçÞÈ

²ØáÓÓÈÛÈ

103

¿ÎÊã ÆçÞÈ

104

ºÜÊÌØæ

¿ÎÊã ÆçÞÈ

°ÔáÙÛÈÙÎ

105

°ÑÖÜÓ×ÐÙÛØáÑÐÈ, ìÔà ÁçØÖÚ

šÖçÛÌ ÑÐ ÌÊé ×ÌÒÌÑÎÛãÚ ÛàÔ ÝÌÊÊÈØæ×ÌÛØàÔ
×ÖÜ ÙÑåÍÖÓÈÐ ÊÐÈ ÙÞãÓÈ ÑÈÐ ÊÐÈ ÔæÎÓÈ
ÑÐ æÒÈ ÓÖÜ ÉÊÈåÔÖÜÔÌ ÛÖ×åÈ ÖØÊãÚ
ÑÈÐ ÖËÖÓÈÞåÌÚ.
106

íÑÛàØ ¹ÈÑÔÈÉáÛÖÚ

ºÜÊÌØæ

¿ØÖËÖÙåÌÚ, ÎÓÌØÖÓÎÔåÌÚ, ÛÈ×ÌÐÔâÚ ÞÌÐØÖÔÖÓåÌښ
¼áÔÖÚ ±ÈÒÈàØåÛÎÚ

¿ÎÊã ÆçÞÈ

107

ÁçØÐÊÊÈÚ

108

»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ

±ØÜÙÈØáÑÐÈ

Â' áÙ×ØÖ ÛÖ ×ÌÍÖËØæÓÐ ÈÔ ×ÐáÙÎÚ,
ÏÌ ÔáÉÊÎÚ ÛáÞÈ æ×ÖÜ ÑÈÐ ÞÛÌÚ;
´ÑÌå ÌåÔÈÐ ÑáÛÐ àÙáÔ ÈÑÛâÚ
ÑÈÐ ÙÈÔ ×ØÖÓáÔÛÌÓÈ ÏÈÒáÙÙÎÚ.
ÂâÒÒÖÚ ìÊØÈÚ

ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ

109

³ãÒÐ

110

¿ÒÈÛÌåÈ ³ÎÓÈØÞåÈÚ

»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ

ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ

111

¼ÎÙáÑÐ

112

¹ÈÙÛØå

²ØÐá Á×ÎÒÐá

¸ËÈÔÐÑâÚ ÝàÔâÚ ÑÐ ÈÊÈ×ÎÓâÔÌÚ
ÌÑÌåÔàÔ ×ÖÜ ×ÌÏáÔÈÔ, ã ÌÑÌåÔàÔ ×ÖÜ ÌåÔÈÐ
ÊÐÈ ÓÈÚ ÞÈÓâÔÖÐ ÙÈÔ ÛÖÜÚ ×ÌÏÈÓâÔÖÜÚ.

¹. ¿. ¹ÈÉáÝÎÚ

¿ÒÈÛç ±ÖÜÔå

113

ºÜÊÌØæ

šæÔÖÓÈ ÕÌÞÈÙÓâÔÖ ÙÛÎ ÙÑÐá ÛàÔ ÉØáÞàԚ
²ØáÓÓÈÛÈ

114

³ãÓÎÛØÈ »ÈÔÛá

»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ

ÁÑâÝÛÖÓÈÐ ÌÑÌåÔÎ ÛÎ ÝàÔã
×ÖÜ âÑØÜßÈ ÑáÛà È×æ ÛÐÚ ×âÛØÌښ
°ÊÊÌÒÐÑã ´ÒÌÜÏÌØåÖÜ

115

´¹ ÂǼ ÃÁ´ÀǼš

116

¾Ð ÞÈØÈÊÓâÔÌÚ ÙÛÎÔ ×âÛØÈ ÞØÖÔÖÒÖÊåÌÚ, ×ÖÜ ÑÈÛá ÛÎÔ ÌÑÛåÓÎÙÎ ÛàÔ
Ì×ÐÊØÈÝÐÑéÔ Ì×ÐÙÛÎÓæÔàÔ ÈØÞåÍÖÜÔ ÊçØà ÙÛÈ 580 ×.Å., ÙÜÔÌÞåÍÖÔÛÈÐ
ÙÛÎÔ ÌÒÒÎÔÐÙÛÐÑã ×ÌØåÖËÖ ÑÈÐ ÛÎÔ ×ÈÒÈÐÖÞØÐÙÛÐÈÔÐÑã ÑÈÐ ÙçÓÝàÔÈ ÓÌ
ÛÖÔ ¹ÒéÔÈ ÁÛâÝÈÔÖ ÝÛáÔÖÜÔ àÚ ÛÖ 10Ö Ó.Å. ÈÐéÔÈ -ÑÈÛá ÛÖÔ G. Kiourtzian àÚ ÛÖÔ 6Ö ÈÐéÔÈ.
ÁÛÖÜÚ Ì×æÓÌÔÖÜÚ ÈÐéÔÌÚ ÈÑÖÒÖÜÏÌå ÙÐÊã, ËÌÔ Ü×áØÞÖÜÔ ÞÈØáÊÓÈÛÈ
ÖçÛÌ ÑÈÐ ÞØÖÔÖÒÖÊåÌÚ ÓâÞØÐ ÛÖ 1686, Ö×æÛÌ ÑÈÐ ÌÓÝÈÔåÍÌÛÈÐ Î ×ØéÛÎ
ÞØÖÔÖÒÖÊåÈÙÛÖÔÈæÛÖÜ°ÊåÖܼÐÑÖÒáÖÜÛÖÜÄÛàÞÖç,ÑÈÐÈÑÖÒÖÜÏÌåáÒÒÎ
ÙÛÖ¿È×ÖçØÐ,ÙÛÎÉØçÙÎ ÛÖÜÁÈÔÂÍéØÛÍÎ,æ×àÚÌ×åÙÎÚÑÈÐËÐáÙ×ÈØÛÌÚ
ÞØÖÔÖÒÖÊåÌÚ ÙÑÈÒÐÙÓâÔÌÚ ÓÈÍå ÓÌ ÈØÞÐÑá ÙÛÖÔ æØÓÖ ÛàÔ ²ØÈÓÓáÛàÔ.
¶ ×ØéÛÎ ÞØÖÔÖÒÖÊåÈ (ÙÌÒ. 73, Ì×áÔà) ÌåÔÈÐ ÞÈØÈÊÓâÔÎ ÙÛÖ Ü×âØÏÜØÖ
ÛÖÜ ÔÈÖç ÛÖÜ °ÊåÖÜ ¼ÐÑÖÒáÖÜ ÛÖÜ ÄÛàÞÖç.
ÂÈ ÈØÞÐÑá, ×ÖÜ ÈÑÖÒÖÜÏÖçÔÛÈÐ È×æ ÛÎ ÞØÖÔÖÒÖÊåÈ 1689 (ÙÌÒ. 73,
ÑáÛà), ÈÔãÑÖÜÔ ÙÌ ÑÈÏÖÒÐÑæ ÐÌØâÈ ÑÈÐ ÉØåÙÑÖÔÛÈÐ ÙÛÎÔ ÈÊÐÈÙÓÈÙÛãØÈ
ÛÎÚ ÌÑÑÒÎÙåÈÚ ÛÖÜ °ÊåÖÜ ¿ÈÔÛÌÒÌãÓÖÔÈ ÙÛÖ ¿È×ÖçØÐ.
¶ ÞØÖÔÖÒÖÊåÈ 1721 (ÙÌÒ. 74, Ì×áÔà) ÌåÔÈÐ ÊØÈÓÓâÔÎ ÓÌ ÑÈÒÈåÙÏÎÛÖÜÚ ÈØÈÉÐÑÖçÚ ÈØÐÏÓÖçÚ. ÁÛÖ ×áÔà ÓâØÖÚ ÏÈ Ó×ÖØÖçÙÌ ÔÈ Ü×ÖÏâÙÌÐ
ÑÈÔÌåÚ æÛÐ ×ØæÑÌÐÛÈÐ ÊÐÈ ËÐÈÝÖØÌÛÐÑæ ÛØæ×Ö ÊØÈÝãÚ ÛÖÜ åËÐÖÜ ÈØÐÏÓÖç.
ÁÑâÝÛÎÑÈ æÛÐ ÏÈ Ó×ÖØÖçÙÌ ÔÈ ÌåÔÈÐ ÙÎÓÐÛÐÑã ÊØÈÝã. °×ÌÜÏçÔÏÎÑÈ
ÙÛÎÔ ´ÉØÈäÑã ÁÜÔÈÊàÊã ÑÈÐ ÙÛÖ ´ÉØÈäÑæ »ÖÜÙÌåÖ ´ÒÒáËÈÚ. ¾çÛÌ Ö
ÀÈÉåÔÖÚ ÖçÛÌ Î ³ÐÌÜÏçÔÛØÐÈ ÛÖÜ »ÖÜÙÌåÖÜ ÈÒÒá ÑÈÐ æÙÖÐ áÒÒÖÐ ×ØÖÙ×áÏÎÙÈÔ ÔÈ ÈÔÈÊÔéÙÖÜÔ ÛÎÔ Ì×ÐÊØÈÝã ÈÔÈÊÔéØÐÙÈÔ ÌÉØÈäÑá ÊØáÓÓÈÛÈ ã
ÈØÐÏÓÖçÚ, ÓÖÒÖÔæÛÐ Ñá×ÖÐÈ ×ØÖÙÖÓÖåÈÍÈÔ. ¶ Ü×ÌØÑÌåÓÌÔÎ ÛÖÜ ÈØÐÏÓÖç
1721 ÊØÈÝã ×ÈØÈÓâÔÌÐ âÔÈ ÓÐÑØæ ÓÜÙÛãØÐÖ.
¶ ÎÓÌØÖÓÎÔåÈ 1751 (ÙÌÒ. 75, Ì×áÔà) ÌåÔÈÐ ÙÛÎ ÉØçÙÎ ÛÖÜ ×ÌØÐÉæÒÖÜ
ÙÛÖ ÁÈÔ ÂÍéØÛÍÎ.
ÂÖ æÔÖÓÈ MARA (ÙÌÒ. 114) ÊØÈÓÓâÔÖ ÓÌ ÒÈÛÐÔÐÑÖçÚ ÞÈØÈÑÛãØÌÚ ÛÖ
ÌÔÛæ×ÐÙÈ ÞÈØÈÊÓâÔÖ 2 ÝÖØâÚ, ÛÎÔ ×ØéÛÎ ÝÖØá ÙÛÖ ±ÖØÔá ÛÎÚ ìÔà
ÁçØÖÜ. ÂÖ ÞáØÈÊÓÈ ËÌÔ âÞÌÐ ÎÓÌØÖÓÎÔåÈ, ÝÈåÔÌÛÈÐ æÓàÚ È×æ ÛÎÔ ×ÈÛåÔÈ ÛÖÜ ÞØæÔÖÜ ÑÈÐ È×æ ÛÐÚ ÞØÖÔÖÒÖÊåÌÚ ÛàÔ ×ÒÎÙÐâÙÛÌØàÔ ÞÈØÈÊÓáÛàÔ æÛÐ ÌåÔÈÐ ×ÖÒç ×ÈÒÐæ. ÂÎ ËÌçÛÌØÎ ÝÖØá ×ÖÜ ÙÜÔáÔÛÎÙÈ ÛÖ æÔÖÓÈ
MARA ãÛÈÔ ÙÛÈ ²ØáÓÓÈÛÈ ÑÈÐ ×ØæÑÌÐÛÈÐ ÓáÒÒÖÔ ÊÐÈ æÔÖÓÈ ×ÒÌÖçÓÌÔÖÜ
ÓÌ ÊÌØÓÈÔÐÑæ ÔÎÖÒæÊÐÖ, æ×àÚ Ó×ÖØÌå ÔÈ Ü×ÖÛÌÏÌå È×æ ÛÎ ÓÐÙÖÛÌÒÌÐàÓâÔÎ ÒâÕÎ GERMš
íÞÖÔÛÈÚ ÈÑÖçÙÌÐ æÛÐ ÙÛÈ ÈÒéÔÐÈ ÞÈØáÍÖÔÛÈÔ ×ÒÎØÖÝÖØåÌÚ ×ÖÜ ÈÝÖØÖçÙÈÔ ÛÐÚ ÐËÐÖÑÛÎÙåÌÚ ÑÛÎÓáÛàÔ, ÈÊÖØÈ×àÒÎÙåÌÚ ÑÈÐ ÓÌÛÈÉÐÉáÙÌÐÚ,
ÌØÌçÔÎÙÈ ËÌÑáËÌÚ ÈÒéÔÐÈ ÑÈÐ ×ÎÊáËÐÈ. ³Ì ÉØãÑÈ Ûå×ÖÛÈ ÙÞÌÛÐÑæ.

»æÔÖ ÙÌ âÔÈ ÈÒéÔÐÛÎÚ °×áÔà »ÌØÐáÚ, ÙÛÖ ºÜÊÌØæ, ÝàÛÖÊØáÝÐÙÈ âÔÈ
ÖÒæÑÒÎØÖ ÊÌÔÌÈÒÖÊÐÑæ ËâÔÛØÖ ÞÈØÈÊÓâÔÖ ÙÛÐÚ ×ÒáÑÌÚ (ÙÌÒ. 107, Ì×áÔà), Ñá×ÖÐÌÚ ÌÐÑæÔÌÚ È×æ ÛÖÜÚ ÉÖÓÉÈØËÐÙÓÖçÚ ÙÛÎ ËÐáØÑÌÐÈ ÛÎÚ ¹ÈÛÖÞãÚ (ÙÌÒ. 105, Ì×áÔà), ÑÈØËÐâÚ ÑÈÐ âØàÛÌÚ (ÙÌÒ. 170, ÑáÛà) ÑÈÐ Ñá×ÖÐÈ
áÒÒÈ ÖÐÑÖÊÌÔÌÐÈÑá ÙÛÖÐÞÌåÈ.
²´éÀ²¸¾Á ±. °º°Ä¾Ãµ¾Á ¿°À´±À´Ï¶Á ÛÖÜ âÛÖÜÚ 1933-1934 ã 6
(ÙÌÒ. 99, ×áÔà). ·ÈçÓÈÙÈ ÛÎÔ ÈÖØÐÙÛåÈ ÑÈÐÛÎÔ Ì×ÐËÐàÑæÓÌÔÎ ÈÙáÝÌÐÈ
ÛÎÚ ËÐÈÛç×àÙÎÚ ÛÖÜ ÈÔÏØé×ÖÜ ÈÜÛÖç ÊÐÈ ÛÈ 3 ÞØæÔÐÈ ÌÊÑÒÌÐÙÓÖç ÛÖÜ
ÙÛÈ ºÈÍÈØâÛÈ. ïÙàÚ âÔÈÚ ËÐàÑæÓÌÔÖÚ ÊÐÈ ÛÐÚ ÐËâÌÚ ÛÖÜ, ×ÖÜ ×ÈØÌÜØâÏÎ
ÉÐÈåàÚ ã Óã×àÚ ÌÊÑÒÌÐÙÓâÔÖÚ ÊÐÈ ÛÎ ËÐÈÝÖØÌÛÐÑæÛÎÛÈ ÛÖÜ ÓÜÈÒÖç ÛÖÜ;
»×ÖØÌå ÔÈ ËÐÈÑÈÛÌåÞÌÛÖ È×æ âÔÛÖÔÌÚ ÛáÙÌÐÚ Ü×ÌØÉÈÛÐÑãÚ ÙÜÓ×ÌØÐÝÖØáÚ ã ãÛÈÔ È×ÒéÚ âÔÈÚ Ì×ÐÙÑâ×ÛÎÚ ×ÖÜ áÝÎÙÌ ×åÙà ÛÖ Ó×ÐÒÐâÛÖ ÛÖÜ.

¿ÌÒÌÑÈÔÐá

117

»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ

118

¹È×ÖËÐÙÛØåÖÜ

ÂÈ ÓÌÙÎÓâØÐÈ ÛÈ ÍÌÙÛá
ÛÎ ÉáØÑÈ ×ÈåØÔÈÔÌ Û' °ÔÛØâÈ,
ÑÐ ÈØÊá ÛØÈÉÖçÙÈÔ ÙÛ' ÈÔÖÐÞÛá
æÒÌÚ ÓÈÍå, ÛØÌÒã ×ÈØâÈ.

¹éÙÛÈÚ ±áØÔÈÒÎÚ

ÆÈØÐÈÔá

119

¿ÎÊáËÈ

120

ÅÈØÖçÓÌÔÈ ËØÖÜÉÖçËÐÍÈÔ ÑÈÐ ÍÖÜ×ÎÞÛá ÉØÜÕÖçÍÈÔ.
»È ÓæÒÐÚ ÌåËÈÔ ÛÖÔ ºÐÒÐæ, â×ÌÙÈÔ ÑÈÐ ÍÐÍåÉÈÔ.
°ÒâÕÈÔËØÖÚ ÁÞÐÔáÚ

¿ÒáÑÌÚ

121

¿ÒáÑÌÚ

122

¼Ìá×ÖÒÎ

ÂÈ ÝØçËÐÈ ÛÎÚ ÑÈÓÈØàÛá, æÓÖØÝÈ ÌÊÌØÓâÔÈ,
ÑÈÐ ÑÖÑÑÐÔÖ×ÒÖÜÓæÞÌÐÒÎ, ÙÌÒãÔÎÚ ÒÈÓ×ØÖÛâØÈ,
ÓÈØÓÈØÖÞÐÖÔæËÖÔÛÖÚ, ÊÒÜÑÖÙÛÖÓÈÛÖÉØçÙÐÚ,
ÈÙ×ØÖÑÖÑÑÐÔÖÓáÊÖÜÒÎ, ÊâÔÔÎÓÈ ÛàÔ ÅÈØåÛàÔ,
ÑØÜÙÛÈÒÒÖÞÐÖÔÖÛØáÞÎÒÖÚ, Ü×ÌØÈÔÈÙÛÌÒÓâÔÎ,
ÙÛØÖÊÊÜÒÖÌÓÖØÝÖ×ÖçÊÖÜÔÎ ÑÈÐ ÑáÒÒÖÚ ÌåÞÌ ÕâÔÖԚ
°ÞÐÒÒÎåËÈ

¼Ìá×ÖÒÎ

123

ÆÈØÐÈÔá

ÂÎ ÞÈØÈÑÐá Òâà ×ÖÜ 'ÞÌÐÚ ÙÛÈ ×ÌÛØâÔÐÈ ÓáÊÖÜÒÈ
Òâà ×Öç ÛáÞÈ ÔÈ ÑÈÛáÊÌÛÈÐ
ÌÕÖÙÛØÈÑåÙÛÎÑÌ ×ÖÜ Ù' áÊÊÐÙÌ Î ÈÙÛØÖÝÌÊÊÐá
ÑÐ ÌåÔÈÐ ÛÈ ÓáØÓÈØÈ ÈÐÓÈÛÐá ÊÐÈ ×áÔÛȚ

íÑÛàØ ¹ÈÑÔÈÉáÛÖÚ

124

±ØÖÔÛáËÖ

¿ÒáÑÌÚ

»ÈÛàÓâÔÖÚ
ÌÔ Ûà ×æÔà
ÈÔãÓ×ÖØÖÚ ÛÎÔ éØÈ ×ÖÜ Ö ºÌÜå ÑÐ Ö ÁÜÓÌéÔ
ÏÈØÏÖçÔ Ó' âÔÈ ÙÝÜØå ÔÈ ÏØÜÓÓÈÛåÙÖÜÔ
ÛÖ ×ØæÙà×Ö ×ÖÜ ÙÑáÒÐÙÌښ
ìØÎÚ °ÒÌÕáÔËØÖÜ

ºÈÒÈÑÐá

125

ºÐÉÖÞéØÐ

ÁÛÈ ÑæÒ×È,
ÓÌ ÝÖÜÒáØÐ,
àØÈåÈ ÑÖÑÛâÐÒ ÙÌ ÝåÔÈ ØÌÙæØÛ
ÝÖÐÔÐÑÐâÚ ÙÛÖÜÚ Ñã×ÖÜÚ
ÙÛÈÜØàÛá ×æËÐÈ
ÙÛÈ ÓÌÊáÒÈ ÑÈÝâ ÛàÔ ÉÖÜÒÌÉáØËàԚ
šÈÝÖç ÑÐ àÚ ÛéØÈ,
×ØÐÔ ÛÖ ÝåÔÐÚ ÛÖÜ ÕÌØÖ×æÛÈÓÖÜ,
ÙÛÈ Ó×ÖÜÍÖçÑÐÈ ÛÈ ÑÖØåÛÙÐÈ
ÛÖÔ ÌåÞÈÔ æÒÖ ûâÒÈý
ÑÈÐ ûæ×È-æ×Èý

¿áÔÖÚ ¹ÖÜÛØÖÜÓ×ÖçÙÎÚ

126

ºÈÒÈÑÐá

ºÈÒÈÑÐá

±ÖØÔáÚ

127

ÂØÌÐÚ ¸ÌØáØÞÌÚ

128

°ÔáÙÛÈÙÎ

¾ ·ÌæÚ, ÙÈÔ ãÑÈÓÌÔÌ ÛÙÖÐ ×ØéÛÖÐ ÈÏØé×ÖÐ, ÛÈ ãÝÎÑÌÔÌ ÙÑÐÙÛÖå È×æ
ÛÖÔ ÈÝÈÒæ ÑÈÐ ÑáÛà ÑÈÐ ÛÈ ãËàÑÌÔÌ Û' ÈÊÊâÒÖÜ ÔÈ ÛÈ È×ÖØØáßÎ.
´ÑÌåÔÖÚ ã×ÐÈÙÌÔÌ ×ØéÛÈ ÛÖÔ áÔÛØÈ, ÛÖÔ ãØØÈßÌÔÌ ÑÈÐ 'Ú ÛÖ ÛâÒÖÚ ãÑÈÓÌÔÌ âÔÈÔ ÑæÓ×Ö, ãÑÖßÌÔÌ ÛÎÔ ÑÒàÙÛã, ÑÐ ÈÝãÑÌÔ âÔÈÔ ÑÖÓÓÈÛáÑÐ ÔÈ
ÑØâÓÌÛÈÐ, ÊÐÈ ÔÈ ÓÎ ÒçÙÎ Ö ÑæÓ×ÖÚ£ È×Èå ã×ÐÈÙÌÔÌ ÛÎ ÊÜÔÈåÑÈ, ãØØÈÉÊÌÔ, ãØØÈÉÊÌÔ, ãØØÈÉÊÌÔ, ÑÐ È×ÖØØÈÓæ ËÌÔ ÌåÞÌÔÌ. ¶ÉÈØÌÐâÙÛÎÙÌÔÌ ×ÐÈ
Ñ' ÌÑÌåÔÖÚ, Ñ' ãÝÎÑÌÔÌ ÙÈ ÓÐÙæ ÈÊÑÐÔæÙÛÖÓÖ áØØÈÝÖ, ÑÐ æ×àÚ ÛÈ ãÝÎÑÌÔ,
âÛÙÐ àÚ ÛéØÈ ÓâÔÖÜÔÌ.
û¿ÈØÈËæÙÌÐÚý, ¼ÐÑæÒÈÖÚ ¿ÖÒåÛÎÚ

129

¿ÎÊáËÈ

´ÐÚ ÛÖÔ °ÓåÈÔÛÖÔ ÌÔ Ö ÒÖÜÛØæÚ ÛÎÚ `ÀãÈÐÔÈÚ, Ö×Öç âÒÖÜÍÌ Û' àØÈÐÖÝáÔÛÈÞÛÖÔ ÑÖØÓåÔ ÛÎÚ. ¾ ÒÖÜÛØæÚ ÌÔ ßÎÒá, ÑÐ ÌÑáÏÌÛÖÜÔ Î `ÀãÈÐÔÈ ÑÈÐ
æÙÖÔ ÑæÙÓÖÔ Ì×ÈØÈÛãØÈÔ ÌØÐÍâÔ ÛÖÔ.
130

û¿ÈØÈËæÙÌÐÚý, ¼ÐÑæÒÈÖÚ ¿ÖÒåÛÎÚ

¿ÎÊáËÈ

ñÛÈÔ ãØÏÈÔ ÁÈØÈÑÎÔÖå 'Ú ÛÈ ÔÎÙÐá, ãÛÈÔ 'Ú ÛÈ ÁçÒÒÈÑÈ âÔÈÚ °ÔÛØÐÈÔæÚ ÈÔÛØÌÐàÓâÔÖÚ ÑÈÐ ÛÖÔ â×ÐÈÙÈÔ ÖÐ
ÁÈØÈÑÎÔÖå ÙÑÒáÉÖ. 'Á ÛÖ ËØæÓÖ ×ÖÜ ÛÖÔ ×ãÊÈÐÔÈÔ ËÌÓâÔÖ âÙ×ÈÙÌ ÛÈ ÙÑÖÐÔÐᣠÛÖÜ âÉÈÒÈÔ ÈÒÜÙåËÌÚ, ÈÒÒá
ÛÐÚ âÙ×ÈÙÌ Ñ' ÌÑÌåÔÈÐÚ Ñ' ÌÙÑæÛàÙÌ ÈÜÛÖçÚ ×ÖÜ ÛÖÔ ÑØÈÛÖçÙÈÔ, ÑÈÐ áÒÒÖÜÚ ÑÈÐ âÔÈÔ ÈØá×Î ÏÌØÐÈÑàÓâÔÖ.
´ÑÌå ×ÖÜ ÊçØÐÍÌ ÓÈÔÐÙÓâÔÖÚ È×æ ÛÖ ×ÖÒç ÝÖÔÐÑæ ÑÈÐ ËÌÔ âÉÒÌ×Ì Ó×ØÖÙÛá ÛÖÜ È×ÈÔÛÈåÔÌÐ ÛÎ ÓáÔÔÈ ÛÖÜ, ×ÖÜ
âÛØÌÞÌ È×ÌÒ×ÐÙÓâÔÎ ÊÐÈ ÔÈ ÐËã ÛÐ âÊÐÔÌ. ³ÌÔ ÛÎ ÊÔéØÐÙÌ, ÛÎÔ ×ãØÌ ÊÐÈ ÖÞÛØæ ÑÈÐ ÛÎ ÙÑæÛàÙÌ ÑÐ ÈÜÛã. ÁÌ
ÒåÊÖ ÑÈÛáÒÈÉÌ ÛÐ âÑÈÓÌ ÑÐ' È×æ ÛÖ ÑÈÑæ ÛÖÜ ÙÑÖÛéÏÎ ÓÖÔáÞÖÚ ÛÖÜ. ¹ÈÐ ÛÖÔ âÏÈßÈÔ ÑÖÔÛá 'Ú ÛÎ ÓáÔÔÈ ÛÖÜ,
ÑÈÐ ÌåÔÈÐ ÛÖÐ àÚ ÛÈ ÛéØÈ ÖÐ ÛáÝÖÐ ÛÖÜÚ ÑÖÔÛá 'Ú ÛÈ ÁçÒÒÈÑÈ ÑÈÐ ÛÖÜÚ ÒÌÔ ÛÖÜ °ÔÛØÐÈÔÖç.
û¿ÈØÈËæÙÌÐÚý, ¼ÐÑæÒÈÖÚ ¿ÖÒåÛÎÚ

131

ºÈÒÈÑÐá

ÂÖÜ ×ÈÒÐÖç ÑÈÐØÖç ÖÐ ÈÏØé×ÖÐ ËÌÔ ãÛÈÔÌ ÙÈÔ ÛÙÖÐ ÙÎÓÌØÔÖå£ ãÛÈÔÌ
ÈÔÛØÌÐàÓâÔÖÐ, Ñ' ÌÓ×ÖØÖçÙÈÔ ÔÈ ÙÎÑéÙÖÜÔÌ ÓÌ ÛÖ ÔÈ ÛÖÜÚ ÞâØÐ ÈÜÛæ ÛÖ
ÞáÒÈØÖ, ÑÈÐ ÔÈ ÛÖÔÌ ÙÉÖÜØåÕÎ ÔÈ ×áÎ àÚ ×ÖÜ ÏàØÌå ÛÖ ÓáÛÐ ÙÖÜ. ¶
ÈÏØà×æÛÎ, ×ÈÐËå ÓÖÜ, ÈÞáÓÔÎÙÌ£ Î ÙÜÞàØÌÓâÔÎ Î ÒÈÒá ÓÖÜ ÓÖÜ ÒâÌÔÌ ÛÖ
×àÚ ÏÌ ÔáØÏÎ âÔÈÚ ÑÈÐØæÚ ÔÈ ÊåÔÖÜÔÈ ÖÐ ÈÏØé×ÖÐ ÛæÙÖ ÓÐÑØÖå, ×ÖÜ ÔÈ
ÈÔÌÉÈåÔÖÜÔÌ 'Ú ÛÎ ØÖÉÐÏÐá ÔÈ ÛÐÔáÍÖÜÔ ÛÈ ØÖÉåÏÐÈ.
132

û¿ÈØÈËæÙÌÐÚý, ¼ÐÑæÒÈÖÚ ¿ÖÒåÛÎÚ

¿ÒáÑÌÚ

´ÏÔÖØÜÓÈÊËæÚ ×ÌÒÌÑÎÛæÚ,
ÊÈÒÈÔæÒÌÜÑÖÚ, ÎØàÐÑæÚ,
ÝÖÜÙÛÈÔâÒÒÈÚ ÈØÌÐÓáÔÐÖ ÕÌËå×ÒàÓÈ.

»ÈÔÛé °ØÈÉÈÔÛÐÔÖç

133

°ÔáÙÛÈÙÎ

134

¿ÎÊáËÈ

¿ÎÊáËÈ

ºÐÉÖÞéØÐ

ºÐÉÖÞéØÐ

135

¿ÎÊáËÈ

136

ºÈÍÈØâÛÈ

ñÒÎ ÓâØÈ ÙÛÖ ×ÌËåÖ ÈÞ ÙÑÈÙåÒÈ ÑÈÐ ÞÖÒã
ÑÈÐ ÙÛÖ ÏáÒÈÓÖ ÛÎ ÔçÞÛÈ ×ÖËÈØåÒÈ ÑÈÐ ×ÖØËã.
¹ÈÛÈÊØÈÝã: ·àÓáÚ ²ÑæØ×ÈÚ

¿ÈØÑáÑÐ »ÌÛÈÓæØÝàÙÎÚ

¿ÌÒÌÑÈÔÐá

137

¿ÌÒÌÑÈÔÐá

138

¿ÌÒÌÑÈÔÐá

ÂéØÈ ÑÈÐ Êà Ü×ÖßÐáÍÖÓÈÐ
æÒÖ ÛÖ ×ÒãÏÖÚ ÛàÔ ÈÜÒÖÑÖÒáÑàÔ
æÒÖÜÚ ÛÖÜÚ ÛÈ×ÌÐÔÖçÚ ÊØÈÓÓÈÛÐÑÖçÚ
ÛÖÜÚ ÉØÈÉÌÜÓâÔÖÜÚ ÓÌ ÞØÜÙá ×ÈØáÙÎÓÈ
ÒÌÊÌàÔáØÐÖÜÚ ÑÈÐ ÙÛØÈÛÎÒáÛÌÚ
Ü×ÖßÐáÍÖÓÈÐ ÛÐÚ ÈÜÒÎÛØåËÌÚ ÛÎ ÊÐÖØÛã
æÒÖÜÚ ÛÖÜÚ ÒæÊÖÜÚ ÑÈÐ ×ØÖ×æÙÌÐÚ
ÈÜÛÖçÚ ×ÖÜ ×ÈØÐÙÛáÔÖÜÔÌ ÛÖÜÚ ÌÏÔÐÑÖçÚ
ÛÖÔ ×ÖØÝÜØÖçÔ ÞÐÛéÔÈ ÛÖÜ ×ØåÊÑÎ×ÖÚ
ÛÖÜÚ ÙÜÓÉÖÜÒáÛÖØÌÚ ÑÈÐ ÛÖÜÚ ÈÐØÌÛÐÑÖçÚ
Ü×ÖßÐáÍÖÓÈÐ ÙÜÔÖÓàÙåÈ
ÔçÞÛÈ ÏÈ ØÌçÙÌÐ ×ÖÒç ÈåÓÈ
ÔçÞÛÈ ÏÈ ÌÊÑÈÛÈÙÛãÙÖÜÔ ÛÎÔ ÉÈÙÐÒÌåÈ ÛÖÜÚ
ÔâÖÐ ×ØåÊÑÎ×ÌÚ ÓÌ ÔâÖÜÚ ÙÛÌÝáÔÖÜÚ
ÖÐ ×ÖÔÎØÖå ØàÓÈåÖÐ Ü×áÒÒÎÒÖÐ ÛÖÜ
ÈÜÛÖÑØáÛÖØÖÚ
ÛÖÐÓáÍÖÜÔÌ ÑØÜÝá ÔÈ ×ÈØÈËæÙÖÜÔ
ÔÈ ×ÈØÈËæÙÖÜÔ ÛÈ ÑÒÌÐËÐá ÑÈÐ ÛÎÔ
Ü×æÑÒÐÙã ÛÖÜÚ.

»ÐÞáÒÎÚ ¹ÈÛÙÈØæÚ

139

¿ÌÒÌÑÈÔÐá

140

¿ÌÒÌÑÈÔÐá

»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ

¾ÜÞå ÖÒÐÊéÛÌØÖÔ ÛÎÚ ÛÖ×ÖÏÌÙåÈÚ ÈÊØÖÛÐÑã
ÌåÔÈÐ ÑÈÐ ÛÖÜ ÔÌÑØÖÛÈÝÌåÖÜ Î æßÐÚ. ¿ØÖ
ÛÎÚ ÌÐÙæËÖÜ ÑáÏÎÔÛÈÐ ÌÐÚ ÓÐÑØáÔ ÛØá×ÌÍÈÔ
ËçÖ ÌçÏÜÓÖÐ ×È×áËÌÚ ÙÜÓ×åÔÖÔÛÌÚ ÓÌÛá
ÞàØÐÑéÔ ÑÈÐ ÑÈØÈÊàÊâàÔ ØÎÛÐÔåÛÎÔ
×ÈØÌÞæÓÌÔÖÔ Ü×æ ËçÖ ÊÌÐÛÖÔÐÑéÔ ÖÐÔÖ×àÒÌåàÔ,
ÛÈ Ö×ÖåÈ ÖÔæÓÈÙÈÔ ×ØÖÙÝÜâÙÛÈÛÈ
ÖÐ ÐËÐÖÑÛãÛÈÐ ÈÜÛéÔ ÛÖ ÓÌÔ û°Ôá×ÈÜÙÐÚý
ÑÈÐ ÛÖ áÒÒÖ û»ÈÛÈÐæÛÎÚý.
´ÓÓÈÔÖÜãÒ ÀÖêËÎÚ

¾ÓãØÖÜ

141

¿ÌÒÌÑÈÔÐá

142

¿ÎÊáËÈ

šÙÌ ÖÓåÞÒÌÚ ×ÖÜ ÙÝÜØåÍÖÜÔ áÊØÐÈ, ×ÈÛáÚ
ÈÙ×åËÌÚ, ×ØæÙà×È, ÑÖÓÓâÔÈ ÓâÒÎ:
æÒÈ ÌÑÌåÔÈ ×ÖÜ ÓâÙÈ ÙÖÜ ÑØÈÛáÚ.
¼áÙÖÚ ±ÈÊÌÔáÚ

°ÑÖÜÓ×ÐÙÛØáÑÐÈ, ìÔà ÁçØÖÚ

143

¿ÎÊáËÈ

144

¿ÎÊáËÈ

šÓÐÑØæÚ »âÊÈÚ °ÒâÕÈÔËØÖÚ ×áÔà È×æ ÛÖ °ÐÊÈåÖ
×ÖÜ ÌÔÙÈØÑéÔÌÐ ÑÈÐ ×ÖÜ ÛÖ ÑçÓÈ ÛÖÜ
ËÌÔ ÛÌÒÌÐéÔÌÐ ×ÖÛâ.
¾ËÜÙÙâÈÚ ´ÒçÛÎÚ

145

¿ÎÊáËÈ

146

¹Ð ÈÒÒÖç Ö åËÐÖÚ ÑÈÛÌÉÈåÔÌÐ ÓÌ ÊÜáÒÐÔÖ ÉÈØâÒÐ Ö »ÌÊÈÒâÕÈÔËØÖÚ ÙÛÈ ÉáÏÎ
ÛÖÜ ×ÌÒáÊÖÜ
²ÐÈ ÔÈ ÐËÌå ÓÌÚ ÙÛÈ ÙÑÖÛáËÐÈ ÛÖÜ ÔÌØÖç ÛÈ ßáØÐÈ ×éÚ ÊÒÌÔÛÖçÔ ÑÈÐ ×éÚ
×ÈÔÛØÌçÖÔÛÈÐ
¹ÈÐ ×éÚ ÛØÈÊÖÜËáÔÌ ÙÈÔ ×ÖÜÒÐá ÛÎÚ ÝãÓÎÚ ÛÈ È×åÏÈÔÈ ÝÜÛá.
¼áÔÖÚ ±ÈÒÈàØåÛÎÚ

¼ÎÙáÑÐ

ö µÌÐ Ö ÉÈÙÐÒÐáÚ °ÒâÕÈÔËØÖÚ;
ØéÛÎÙÌ Î ÊÖØÊæÔÈ ÛÖ ÔÈçÛÎ
ÑÐ ÌÑÌåÔÖÚ ×ÖçËÌÔÌ ÛÈ ÙÞÖÐÔÐá ßÎÒá
ÙÛÈ ÑÈÛáØÛÐÈ
ÝéÔÈÕÌ
ö µÌÐ!
µÖçÙÌ ËÌ ÍÖçÙÌ, ËÌÔ ãÕÌØÌ
ÓÈ ãÛÈÔ ÔÈçÛÎÚ ÓæÔÖÚ ÙÛÎ ÏáÒÈÙÙÈ
ÑÈÐ ÛÈ ÙÞÖÐÔÐá ãÛÈÔ
ÊÌÓáÛÈ ÈÒáÛÐ ÑÈÐ ÝÜÙÖçÙÌ ×ÖÒç.

²ÐéØÊÖÚ ÅØÖÔáÚ

147

°ÑÖÜÓ×ÐÙÛØáÑÐÈ, ìÔà ÁçØÖÚ

šÙÈÔ âÔÈ ÝáÙÑÌÒÖ ÛÎÚ áÊÖÔÎÚ ÈÐàÔÐæÛÎÛÈÚ.
¼åÑÖÚ ¹ÈØÖçÍÖÚ

ÂÎ ÝåÒÎ ÓÈÚ ´ÜØé×Î ÓÌ ×âÔÛÌ ÝÈÙÑÌÒéÔà,
È×áÔà ÙÛÖ ÛØÈ×âÍÐ ÛÖ ÊØæÏÖ ÓÖÜ ÞÛÜ×éš
ÌÞçÏÎ Ö ÑÈÝâÚ ÓÖÜ, ÛÈ ØÖçÞÈ ÓÖÜ ÒÌØéÔà,
ÑÐ æÙÌÚ ÉÒÈÙÛãÓÐÌÚ ÕâØà ÈØÞåÍà ÔÈ ÛÎÚ ×à.
²ÌéØÊÐÖÚ ÁÖÜØãÚ

148

°ÔáÙÛÈÙÎ

°ÒÎÏÐÔã

°ÜÛá ÛÈ ÓÈçØÈ ÓáÛÐÈ ×ÖÜ ÓÌ ÑÖÐÛáÍÖÜÔÌ
ÞÈÓãÒàÔâ ÛÈ, ÝàÚ ÓÖÜ, ÊÐÈÛå ÓÌ ÙÝáÍÖÜÔ̚
¼åÑÖÚ ¹ÈÍÈÔÛÍáÑÎÚ
¹áÛà
ÙÛÖ ÉáÏÖÚ
ÛæÙÈ ×âÒÓÈÛÈ
»ÐÞáÒÎÚ ¹ÈÛÙÈØæÚ

Á×ÎÒÐá ÄÌØÌÑçËÎ

149

ºÐÉÖÞéØÐ

150

¿ÒáÑÌÚ

¹ÈÐ Ó×æØÈÌ öæ×àÚ ×áÊÈÐÔÌ ×ÈÞÌÐá- ÑÈÔÌåÚ ËÐÌÐ
ÙÛÖ ÝåÔÖ ÛÎÚ ÑÐ ÌÝÈØÓÖÙÛæ Ó×ÖÛåÔÐ âÔÈ ×ÖËáØÐ
ÞÜÛæ, ÑÈÐ ÓÌÚ ÙÛàÔ ØÖçÞàÔ ÛÎÚ ÛÖ ÙÖçÙÖÜØÖ ÖÐ ÝÈØËÐÖå
ÊÖÝÖå ÛÎÚ ×éÚ ÏÈ ÒáÓ×ÈÔÌ öÊÜÓÔÖå ÙÈÔ ÛÖ ÝÌÊÊáØÐ.
²ÐáÔÔÎÚ ÁÑÈØåÓ×ÈÚ

·áÛÈÔÌ Î áÊØÐÈ ÙÛçÙÎ
ÙÛÖÞáÍÖÓÈÐ
×ÖÜ ÙÖçËàÙÌ à homo erectus
ÛÎÔ ÈåÙÏÎÙÎ
ÔÈ ÙÎÑàÏÌåÚ ÖÒæØÏÐÖÚ
Ù' ÈÜÛæ ÛÖÔ ÑæÙÓÖ.
¼åÑÖÚ ¹ÈØÖçÍÖÚ
¿ÒáÑÌÚ

ÂÖ ÔÎÙå ÛÎÚ ÛØâÒÒÈÚ ÑÈÐ
ÛàÔ ÛØÌÒÒéÔ,
ÔÈ ÊåÔà
ÂØÌÒÒæÚ
àÙáÔ ÛÖÜÚ ÈÒÎÏÐÔÖçÚ ÛØÌÒÒÖçÚ, ÛÖÜÚ ÓÖÜØÒÖçÚ,
ÛÖÜÚ ÍÖÜØÒÖçÚ, ÛÖÜÚ ÓÖÜØÒÖçÚ, ÛÖÜÚ
ÛØÌÒÒÖçÚ ÑÈÐ âÔÈÚ
ÑæÑÑÐÔÖÚ ÓÈÔËçÈÚ ÔÈ ÓÖÜ ÙÝåÕÎ ÊÌØá
ÛÈ ÓâÒÎ,
ÈÝãÔÖÔÛÈÚ âÕà ÛÈ ÊÌÔÔÎÛÐÑá ÓÖÜ
æØÊÈÔÈ, ÑÈÐ çÙÛÌØÈ,
ÓâÙÈ ÙÛÖÔ ÓÈÔËçÈ
ÞÈäËÌçÖÔÛÈÚ ÓÌ ÛÎÔ È×ÈÒáÓÎ ÓÖÜ
ÛÎÔ °Êá×Î
ÔÈ ÑÖÐÓÎÏé, ÔÈ ÑÖÐÓÎÏé,
°ÐéÔÐÈ, ÈÐéÔÐÈ, ÈÐéÔÐÈ,
ÊÐÈ âÔÈ ËÌÜÛÌØæÒÌ×ÛÖ!š
°ÒâÕÈÔËØÖÚ ¿à×

±ÐÖÓÎÞÈÔÐÑæ »ÖÜÙÌåÖ

151

¿ÒáÑÌÚ

¼âÖÚ ÛÎÔ ÎÒÐÑåÈÔ, ËÐÖÐÑÎÛÐÑæÚ Ü×áÒÒÎÒÖÚ, ÛÖ×ÖÏÌÛÎÏÌåÚ ÌÐÚ ÁçØÖÔ,
ÍÎÛÌå Ì×åÙÎÚ ÔÌÈØáÔ ÙçÔÛØÖÝÖÔ ÛÖÜ ÉåÖÜ ÛÖÜ, æ×àÚ ×ÖÐÑåÒÒÎ ÛÎÔ ÌÔ
Ì×ÈØÞåÈ, ÓÖÔæÛÖÔÖÔ ÍàãÔ ÛÖÜ. °×ÌÜÏÜÔÏãÛÌ ¹ÖÔ ¹àÙÛáÑÎÔ, ÄÈÉÐâØÖÜ 54, °ÏãÔÈ.
(¾ ¹.². ¹ÈØÜàÛáÑÎÚ ×ÖØÌÜæÓÌÔÖÚ ×ØÖÚ ÛÎÔ ´ØÓÖç×ÖÒÎ ÁçØÖÜ ÓÌ ÓÌÛáÏÌÙÎ ÛÎÚ
ÔÖÓÈØÞåÈÚ ìØÛÈÚ, ÛÖ 1923, ËÎÓÖÙåÌÜÙÌ ÛÎÔ ×ÈØÈ×áÔà ÈÊÊÌÒåÈ ÙÌ ÈÏÎÔÈäÑã
ÌÝÎÓÌØåËÈ).

152

²ÌÝçØÐ ìÔà ÁçØÖÜ

ÆçÞÈÚ

°ØÊá Ö ÈâØÈÚ âÝÌØÔÌ ÛÖÜÚ ãÞÖÜÚ ÛÖÜÚ ÊÒÜÑÖçÚ
ÑÐ æÒÖ ÓÈÍå ÛÖ ÓçØÖ ÛÖÜ ÔÜÞÛÌØÐÔÖç ×ÌÒáÊÖܚ

¹ÒâàÔ ¿ÈØáÙÞÖÚ

¿ÒáÑÌÚ

153

ºÐÉÖÞéØÐ

ÅÈØáÍÖÔÛÈÚ ÛÎÔ ×ØÖÙà×ÐÑã ÓÖÜ ÐÙÛÖØåÈ
ÓÌ âØàÛÈ ÑÈÐ Èè×ÔåÈ,
ÛÙÐÊáØÈ, ÛçßÌÐÚ ÑÐ ÈÓÎÞÈÔåÈ
ÙâØÔÖÓÈÐ ÙÛÖ ÙÑÖÔÐÙÓâÔÖ ×áÛàÓÈ.
Á×çØÖÚ »ÌäÓáØÎÚ

154

°ÔáÙÛÈÙÎ

ºÐÉÖÞéØÐ

°ÔËØÈÉåËÈ ÓÖÜ, ÑÜØá ÓÖÜ,
âÉÊÈ ÐËâÚ ÛÈ ÉáÙÈÔá ÓÖÜ.
¸ËâÚ ÛÈ ×áÏÐÈ, ×ÖÜ ×ÌØÔé,
ÊÐÈ ÙÌ, ÊÒÜÑÐá ÑÜØá ÓÖÜ.
°×æ ÛÈ ×ÈØÈÓçÏÐÈ ÛÖÜ ºÈÖç ÓÈÚ:
û¶ °ÔËØÈÉåËÈ ×ÖÜ âÊÐÔÌ ÞØÜÙæßÈØÖý

155

ÄÈÔÌØàÓâÔÎ

156

»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ

¾ âØàÛÈÚ ÛÖÔ áÔÏØà×Ö ÓâÙ' ÙÛÎÔ ÑÈØËÐá ÒÈÉéÔÌÐ
âÞÌÐ ÓÌÊáÒÎ ËçÔÈÓÎ ÑÈÐ ËâÔÛØÈ ÕÌØÐÍéÔÌÐ.
ºÈäÑæ

°ÔáÙÛÈÙÎ

157

¿ÈØÑáÑÐ »ÌÛÈÓæØÝàÙÎÚ

°Þ Î ÑÈØËÐá ÓÖÜ ÓÌ ×ÖÔÌå
ËÌÔ ÛÖ ÈÔÛâÞà ÏáØÏà ÌÑÌå
ÊÐÈ ÔÈ ÙÌ Ëà ÊÐÈ âÔÈ ÝÐÒåš
ºÈäÑæ

158

»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ

¿ÒáÑÌÚ

ôÞÖÜ, ÓÖÜ Ó×ãÊÌÐÚ ÙÛÎÔ ÑÈØËÐá,
ÛâÑÔÖ, ÓÈÞÈåØÐÈ ÑÈÐ Ù×ÈÏÐá!
¹éÙÛÈÚ ±áØÔÈÒÎÚ

ìÊÐÖÚ ·ÈÔáÙÎÚ

159

°ÔáÙÛÈÙÎ

160

¿ÌÒÌÑÈÔÐá

¿ÒáÑÌÚ

ÁÛÈÒÈÓÈÛÐá, ÙÛÈÒÈÓÈÛÐá
ÛÈ ËáÑØÜá ÛÖÜÚ ×âÝÛÖÜÔ
ÑÐ Î ×ÒáÑÈ ×ÖÜ ÛÈ ËâÞÌÛÈÐ
ØÈÊåÍÌÛÈÐ ÑÈÐ ÛØåÍÌÐ.
°ØÐÙÛÖÛâÒÎÚ ±ÈÒÈàØåÛÎÚ

ÁçØÐÊÊÈÚ

161

°ÔáÙÛÈÙÎ

162

°ÔáÙÛÈÙÎ

¿ÒáÑÌÚ

š×ÒáÐ ÓÈÚ ÝÛÌØÖçÊÐÙÌ ÓÐÈ ÉÐáÙÎ
ÙÛÐÚ ËÜÖ ÑÈØËÐâÚ ÌåÞÌ ÝàÒÐáÙÌÐ
ÈÔÛåØØÖ×Î ÓÐÈ ÌÕÖÓÖÒæÊÎÙÎ.

²ÐéØÊÖÚ ÁÌÝâØÎÚ

±ØÖÔÛáËÖ

163

ìÊÐÖÚ ·ÈÔáÙÎÚ

164

°ÔáÙÛÈÙÎ

»ÐÈ ÝÖçÔÛàÙÎ ÓÐÈ ÝÒæÊÈ
âÞà ÓâÙÈ ÙÛÎÔ ÑÈØËÐá
ÒÌÚ ÑÈÐ ÓáÊÐÈ ÓÖÜ 'ÞÌÐÚ ÑáÔÌÐ
ÄØÈÊÑÖÙÜØÐÈÔã ÊÒÜÑÐá.
»áØÑÖÚ ±ÈÓÉÈÑáØÎÚ

165

¿ÒÈÛÌåÈ ¶ØéàÔ

»áÛÈÐÎ ßÜÞã, ÙÛÎÔ ÈÛÖÔåÈÔ ÌÙ×âØÈÚ ÌÈØÐÔãÚ,
ÌÔé ÏÈ ÑÒÌåÔÌÐÚ ÛÈ ÞØÜÙá ÝÛÌØá ÙÖÜ ×ÒÎÊàÓâÔÎ,
ÛÎÔ éØÈ ×ÖÜ ÙÈ ÒçÛØàÙÎ ÑáÛÐ ÏÈ ÑÈØÛÌØÌåÚ,
ÝÛàÞã ÑÈØËÐá, ÏÈÔáÙÐÓÈ ÓÈ ÈÐéÔÐÈ ÒÜ×ÎÓâÔΣ
166

¹éÙÛÈÚ ¹ÈØÜàÛáÑÎÚ

¹ÈÒÜÉáÑÐÈ

±ØÖÔÛáËÖ

167

ÀÖÒæÐ

°×æßÌ, à, ÙÌ ÕÌÞáÙÈÔÌ æÒÖÐ,
Ñ' ÌÙç ÓÎÔáÚ ÊÐÈ ÛÎ ÉØÈËÜá,
ÛÐÚ ÓÌÛÈÓâÒÌÐÌÚ ÙÛÎÔ ÑÈØËÐá
ÑÈÐ ÛÎ ËÈØÛã ÉØÖÞã ÙÛÎÔ ×æÒÎ!
ÂâÒÒÖÚ ìÊØÈÚ

168

°ÔáÙÛÈÙÎ

ºÐÉÖÞéØÐ

169

¼ÎÙáÑÐ

Ç ×ÖÒÜÙÛâÔÈÞÛÎ ÑÈØËÐá
ÑÈÐ ×ÖÏÖ×ÒÈÔÌÓâÔÎ,
ÞÛÜ×áÚ ÈÔÜ×ÖßåÈÙÛÎ
ÑÐ ÖÒæÉÈÏÈ ÑØÜÓÓâÔÎ.

¹àÙÛãÚ ¿ÈÒÈÓáÚ

170

ºÜÊÌØæ

ìÊÐÖÚ ·ÈÔáÙÎÚ

ìÊÖÜØÖÚ ×âÛØÈ ×ÌÒÌÑá ÓÌ Û' æÔÖÓÈ ÙÛÖ ÞâØÐ,
ÑæØÎ ÕÈÔÏã ÛÖÔ ØéÛÈÌ È×æ ÛÖ ×ÈØÈÏçØÐ:
ö ìÊÖÜØÌ ×Öç 'Ô ÛÖ ÞâØÐ ÙÖÜ ÑÈÐ ×ÌÒÌÑáÚ ÓÌ ÛÖ 'ÔÈ;
ö ¹æØÎ ÕÈÔÏã ÌÝåÒÎÙÈ ÑÈÐ ÓÖ' ÑÖßÈÔ ÛÖ ÞâØÐ
ÑÈÐ áÒÒÎ ÓÐÈ ÔÈ ÝåÒÈÈ ÑÐ ÈÚ ÓÖ' ÑÖÉÈÔ ÑÈÐ Û' áÒÒ֚
³ÎÓÖÛÐÑæ

171

'Á ÛÈ ÅØÖçÙÈ ×ãÊÈÐÔÌ âÔÈÚ Ó' âÔÈ ÝåÒÖ ÛÖÜ, ÑÈÐ ÌÑÌå 'Ú
âÔÈ ÓâØÖÚ ÙÛÈÏãÑÈÔÌ ÒÐÊáÑÐ ÑÈÐ ÞàØÐÙÛãÑÈÔÌ. 'Á ÛÎ
ÙÛÐÊÓã ×ÖÜ ÞàØÐÙÛãÑÈÔÌ ãØÏÈÔÌ ¼ÌØáÐËÌÚ ÑÈÐ ÛÖÔ ÎÉáÒÈÔÌ 'Ú ÛÎ ÓâÙÎ ÑÈÐ ÛÖÜ ÓÐÒÖçÙÈÔÌ. ´ÜÛæÚ ËÌÔ ÑÈÛÈÒáÉÈÐÔÌ ÛÐ ÛÖÜ ÒâÊÈÔÌ. ´åÞÌ æÓàÚ ÈÑÖÜÙÓâÔÈ, ×àÚ áÓÈ
Ó×ãÕÎÚ 'Ú ÛÎ ÊÎ ÓÈÜØÖÓáÔÐÑÖ ÓÈÞÈåØÐ ÝÌçÊÖÜÔÌ£ ÛÖ ÑÈÒæ
ãÛÈÔ ×ÖÜ ÌåÞÌ ÛâÛÖÐÖ ÓÈÞÈåØÐ ÑÈÐ ÛÖ âÓ×ÎÕÌ ÑÈÐ ÝçÊÈÔÌ.

û¿ÈØÈËæÙÌÐÚý, ¼ÐÑæÒÈÖÚ ¿ÖÒåÛÎÚ

¼ÎÙáÑÐ

172

ºÐÉÖÞéØÐ

ÄÜÒÈÑâÚ, ºÈÍÈØâÛÈ

²âÒÈÙÌ Ö Ûæ×ÖÚ ÓÖÔÖÓÐáÚ
àÚ ÙÛÎÔ ÑÈØËÐá ÛÎÚ ÌØÎÓÐáښ
ÂâÒÒÖÚ ìÊØÈÚ

¿ÒÈÛç ±ÖÜÔå

173

¼ÎÙáÑÐ

174

»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ

ÁçØÐÊÊÈÚ

ºÐÉÖÞéØÐ

175

ÁÈ »ÐÞáÒÎÚ

176

¿ÈØÑáÑÐ »ÌÛÈÓæØÝàÙÎÚ

ÁÌ ÛÖçÛÎÔÌ ÛÎ ÊÌÐÛÖÔÐá, ÛÎ ÓÖØÝÖÛÐÓÎÓâÔÎ,
âÔÈ ÛØÈÊÖçËÐ ÏÌ ÔÈ ×à ÊÐÈ ÛÎÔ ÈÊÈ×ÎÓâÔÎ.
°ÊÔéÙÛÖÜ / ¿ÈåÔÌÓÈ
š×ØéÛÎ ÝÖØá ÔÈ ×ÐÙÛÌÜÛé
ÛâÛÖÐÖ ÈÑØÐÉæ, ÛâÛÖÐÖ ÊØÈÝÛæš
ÂâÒÒÖÚ ìÊØÈÚ

¹ÐÖÜØá

177

¿ÌÒÌÑÈÔÐá

178

¹ÐÖÜØá

179

°ÔáÙÛÈÙÎ

ÁÛÖ ÞéÓÈ ÑáÛà ÛÐ ÍÎÛÖçÔ
ÛÈ ÓáÛÐÈ ÙÖÜ ÊÌØÓâÔÈ;
°Ô Î ÑÈØËÐá ÙÖÜ ÞáÏÎÑÌ,
ÍãÛÈ ÛÎÔ È×æ ÓâÔÈ.
²ÐéØÊÖÚ ³ØÖÙåÔÎÚ

ìÊÐÖÚ ·ÈÔáÙÎÚ

180

ÁçØÐÊÊÈÚ

±ØÖÔÛáËÖ

ÀÌÐÏØÈÏÐÈÙÓâÔÈ ÙÛÈ ÓÖÜÞÛÐá ÈÓÓàÔæÔÌØÈ,
¹áÔÖÔÛÈÚ ÞÏÖÜ ÑÈÐ ×ÏÖÜ,
ÁÛÐÚ ÛÙåÔÐÌÚ ÑÈÐ ÙÛÐÚ ÊáÉàÔÐÌÚ:
ÂÖ ÈÔÈÓ×ÖÜÝÛÖçØËÐÙÓÈ,
¹ÈÐ ÛÖ ÑÈÑæ ×ÐÛÙÐ×ÐÛÖç
ÁÛÖ ÊÐÖ ÛÖÜ ÄÒÐÝÒÐÛÍã,
µÖçÔÌ ÛÈ È×ØÈÊáËÐÈ.
°ÒâÕÈÔËØÖÚ ÁÞÐÔáÚ

181

·âÒà ÔÈ ×áà ÙÛÎÔ °ØÈ×Ðá, ÔÈ ×áØà âÔÈÔ °Øá×Î,
ÔÈ ÑáÏÖÜÓÈÐ ÔÈ ÛÖÔ ØàÛé ×éÚ ×ÐáÔÌÛÈÐ Î ÈÊá×Î.
°×æ ÛÈ ÓáÛÐÈ ×ÐáÔÌÛÈÐ, ÙÛÈ ÞÌåÒÎ ÑÈÛÌÉÈåÔÌÐ,
ÑÐ È×æ ÛÈ ÞÌåÒÎ ÙÛÎÔ ÑÈØËÐá ØÐÍéÔÌÐ ÑÈÐ ËÌ ÉÊÈåÔÌÐ.
ÁÈ ÉáÛÖÜ ØåÍÈ ÊåÔÌÛÈÐ, ÙÈÔ ÛÖ ÑÌÔÛØå ÑÌÔÛØéÔÌÐ
ÑÈÐ ÙÈÔ ÛÎ ÊÒéÙÙÈ ÛÖÜ ÝÐËÐÖç ÛÖÔ áÔÏØà×Ö ×ÒÎÊéÔÌÐ.
³ÎÓÖÛÐÑæ

¼Ìá×ÖÒÎ

182

±ØÖÔÛáËÖ

±ØÖÔÛáËÖ

¾ ÈËÌÒÝæÚ ÓÖÜ Ö ÑÖÔÛÖçÒÎÚ
ÓÌ ÛÖ ÑæÑÑÐÔÖ ÉØÈÑå
ÌËé ×ÎÊÈåÔÌÐ ÌÑÌå ×ÈÛÌå
ÓáÛÐÈ ÓçÛÎ ÙÛæÓÈ âÞÌÐ
ÑáÔÌ ÑÐ âÔÈ ÙÛØÖÊÊÜÒæ
ÊçØà-ÊçØà ÉáÒÛÖ ÈÜÛæ
×áÛÎÙâ ÛÖ, ÑÈÐ ×ÌÛé
ÑÐ ÈÔ ÙÌ ×ÐáÙà âÞÈÙÌÚ.
´ÒâÔÎ ±ÈÑÈÒæ

¹áÓ×ÖÚ

183

ÄÒâÉÈ

¿ÒãÏÖÚ ÑÈÑÖÎÏÌÙÛáÛàÔ ×ÈåËàÔ
ÊÜÓÔéÔ ÑÈÐ ÈÐÙÞØÖÒÖÊÖçÔÛàÔ ÌÔÖÞÒÖçÔ
ÓÈÏÎÛáÚ ÛÖÜ ºÜÑÌåÖÜ ÛÖÜ Ñ. ´ÜÈÊÊÌÒåËÖÜ.

´ÝÎÓÌØåËÈ û°åÖÒÖÚý, ´ØÓÖç×ÖÒÎ, 3.6.1850

184

ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ

ºÈÒÈÑÐá

»ÈÑØÐá Ù' âÔ' áÒÒÖ ÑæÙÓÖ ÊåÔÎÑÌ ÈÜÛã
Î È×ÖÑØÐá
ÛÖ ÊÈäËÖÜØáÑÐ ÊçØÐÍÌ ÓÌÚ ÙÛÖÜÚ âØÎÓÖÜÚ ËØæÓÖÜÚ
æ×ÖÜ ËÌÔ ÈÔá×ÔÌÌ ÑÈÔÌåÚ
×ÌÏÈÓâÔÈ ×ÈÐËÐá ÈÔâÉÈÐÔÈÔ ÖÒÖâÔÈ ÙÛÖÔ ÖÜØÈÔæ
ÑÈÛâÉÈÐÔÈÔ ÓÐÈ ÙÛÐÊÓã ÔÈ ×áØÖÜÔ ÛÖÜÚ ÈÌÛÖçÚ ÛÖÜÚ
×ÖÜ ÛÖÜÚ ÌåÞÈÔ ÕÌÞáÙÌÐ
â×ÌÝÛÌ ÞÐæÔÐ ÊÜáÒÐÔÖÚ ÞÈØÛÖ×æÒÌÓÖÚ
ÓáÛàÔÌ ÛÐÚ ÑÈØËÐâÚ.
»åÒÛÖÚ ÁÈÞÛÖçØÎÚ

185

ÁÈÓ×ÈÙÛÐáÚ

šÙÛÖÜÚ ËØæÓÖÜÚ ÙÌØÊÐÈÔåÍÈÔÌ, ÛØÌÒá ÑÈÐ ÈÙÜÓÓáÍÌÜÛÈ
ÈËâÙ×ÖÛÈ, ÞÈØÖçÓÌÔÈ ×ÈÐÞÔåËÐÈ ÑÈÐ ÛØÈÊÖçËÐȚ
»âÒ×à °ÕÐéÛÎ

186

¹ÖåÓÎÙÎ

¾ÓãØÖÜ

¿ÈØÑáÑÐ »ÌÛÈÓæØÝàÙÎÚ

¹È×ÖËÐÙÛØåÖÜ

187

±ØÜÙÈØáÑÐÈ

»×ÖçØÊÑÖÚ

188

¿ÌÜÑáÑÐÈ

ìÊÐÖÚ ¼ÐÑæÒÈÖÚ ¿ÒÖçÙÐÖÚ

189

»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ

190

±È×æØÐÈ

ºÐÉÖÞéØÐ

ÁÛÈ û¹çÓÈÛÈý Ö ËÐáÙÎÓÖÚ ÈÔËØÌÐÑÌÒÒÖ×ÈåÑÛÎÚ Ñ. °ÏÈÔ. °ÏÈÔÈÙÖçÒÈÚ áØÞÌÛÈÐ ÛàÔ ×ÈØÈÙÛáÙÌàÔ öÓÌ ÛÎÔ ÞÈØÐÌÙÛáÛÎÔ ÑàÓàËåÈÔ Ö
û°ÙÛØÖÔæÓÖÚý ÌÐÚ ×ØáÕÌÐÚ 4. »ÌÛá 10 ÎÓâØÈÚ ÝÏáÔÌÐ ÌÔÛÈçÏÈ Ö
ËÐÈÑÌÑØÐÓâÔÖÚ ¹ÈØÈÊÑÐÖÍÖ×ÈåÑÛÎÚ Ñ. °Ï. ³ÌËÖçÙÈØÖÚ æÙÛÐÚ ÏÈ ËéÙÎ ÙÌÐØáÔ ×ÈØÈÙÛáÙÌàÔ ÌÔÛæÚ ÛÖÜ ÑÈÝÌÔÌåÖÜ.
ûÂÖ ±ãÓÈ ÛÎÚ ÁÓçØÔÎÚý, ´ØÓÖç×ÖÒÎ, 4 ¾ÑÛàÉØåÖÜ 1923

191

ºÐÉÖÞéØÐ

´Ëé ÙÛÎ ÁçØÈ Ü×ãØÞÌ ÏâÈÛØÖ ÁÑÐéÔ, ÓâÞØÐ ÛÖ 1940 ×ÌØå×Öܚ
îÛÈÔ Ñá×ÖÐÖÚ °ÒâÑÖÚ »ÈÜØÖÓÓáÛÎÚ. ñÞÐ ÁÜØÐÈÔæÚ, ÈÒÒá ÌåÞÌ
×ÈÔÛØÌÜÛÌå ÓÐÈ ÏÜÊÈÛâØÈ ã ÈËÌÒÝã ÌÝÖ×ÒÐÙÛ㚠»ÌÛá ÛÖ '40 ÓÖÔáÞÈ
Ñá×ÖÐÖÚ ×ÌØÈÙÛÐÑæÚ ÊÐÈ ÛÈ ÔÎÙÐá âËÐÔÌ ×ÈØÈÙÛáÙÌÐÚ.
´ÜÊâÔÐÖÚ Á×ÈÏáØÎÚ

192

¿ÒáÑÌÚ

ºÐÉÖÞéØÐ

ºÐÉÖÞéØÐ

193

±ØÖÔÛáËÖ

°ÜÛæ æÓàÚ ×ÖÜ âÞà ÔÈ ×à ÊÐÈ ÛÖÔ ÑÐÔÎÓÈÛÖÊØáÝÖ ÌåÔÈÐ ÛÖ ÌÕãÚ: âÔÈ
ÑÈÒÖÑÈåØÐ, ÈÜÛãÚ ÛÎÚ ×ÌØÐæËÖÜ, ãØÏÈÔ ÙÛÎ ÁçØÖ ÓÌ ÊÌØÓÈÔÐÑæ ÑÈØáÉÐ ÎÏÖ×ÖÐÖå ÊÐÈ ÔÈ ÊÜØåÙÖÜÔ âÔÈ ÝÐÒÓ. ¿ØàÛÈÊàÔåÙÛØÐÈ ãÛÈÔ Î
»áØÏÈ íÊÑÌØÏ ã Î »×ØÐÊÑåÛÌ ÅÌÒÓ.
¿ãØÈÔÌ ÑáÓ×ÖÙÖÜÚ ÛÌÓ×âÒÎËÌÚ ÊÐÈ ÑÖÓ×áØÙÖÜÚ ÑÈÐ ÊçØÐÍÈÔ ÙÑÎÔâÚ. íÝÌÜÊÈÔ æÓàÚ, ÑÈÐ ÊçØÐÍÈÔ ÑÈÐ ÙÛÈ áÒÒÈ ÔÎÙÐá. ¶ ×ØàÛÈÊàÔåÙÛØÐÈ âÑÈÔÌ Ó×áÔÐÖ ÑÈÐ ÙÛÎ ±áØΣ ÌÑÌå ÕâÞÈÙÌ ÛÖ ÓÈÊÐæ ÛÎÚ ÑÈÐ
ÊÐÈ ×ÖÒÒá ÞØæÔÐÈ âÔÈÚ ÓÈÏÎÛãÚ È×æ ÛÎÔ ´ØÓÖç×ÖÒÎ, ×ÖÜ ÛÖ ×ÌØÐÙÜÔâÒÌÕÌ, ÛÖ ÝçÒÈÊÌ. °ÜÛã Î ÛÈÐÔåÈ ËÌÔ ×ÈåÞÛÎÑÌ ×ÖÛâ.

¿åÖÚ ÁÛâÝÈÔÖÚ, ¿ÌØåÖËÖÚ ×ØÐÔ ÛÎÔ ¹ÈÛÖÞã

194

±ØÖÔÛáËÖ

»ÖÐØáÍÌÛÈÐ ÛÎÔ ×ÈØÖÜÙåÈ ÛÖÜ
ÓÌ ÛÈ ÊÑØÖ ×ÒÈÔ ÛàÔ Ì×àÔçÓàÔ.

·áÔÖÚ ½ÎØæÚ

±ØÖÔÛáËÖ

³Ì ÊåÔÌÛÈÐ ×ÐÈ Ûå×ÖÛÈ
ÙÛÖ ÙÐÔÌÓá ÛÖ ÀâÈ ÑÈÐ ÙÛ' áÒÒÖ
ÛÈ ¶ÒçÙÐÈ.
¾Ð ÔÈçÛÌÚ ÝÌçÊÖÜÔÌ ÙÛÎ ÓâÙÎ ÛÎÚ ×ØÖÉÖÒãÚ
ÑÈÓÐá Ì×ÐÏÜÓåÈ ËÌÔ ÛÌÒÌÐéÔÌÐ ÓÌ ÜÊØÈÙåÈ.
ÁÛÖ ÙÐÔÌÓá ÛÖ ÀâÈ ÙÛÌÊÔéÔÖÜÔÌ ÛÈ ÓáÛÐÈ.

²ÐéØÊÖÚ ÅØÖÔáÚ

±ØÖÔÛáËÖ

195

ÀÖÒæÐ

ÅÛç×È ÛÖ Ûæ×Ð ÙÛÖ ÛÙÐÓâÔÛÖ æ×àÚ ×ÈÒÐá
ÛæÛÌ ×ÖÜ Êã×ÌËÖ ÌåÞÌÚ ÛÖÔ ÖÜØÈÔæ
áÙÌ ÛÎÔ ÛçÞÎ ÓÐÈ ÙÛÐÊÓã È×' ÛÈ ÓÈÒÒÐá
Ù' âÞÌÐ ÑÈÒâÙÌÐ ÌËé Î Íàã ÊÐÈ âÔÈ ÓÖÔæ
ÞÛç×È ÛÖ Ûæ×Ð ÙÛÖ ÛÙÐÓâÔÛÖ ËÜÔÈÛá
ÌËé âÞÖÜÔ ÖÓÖØÝÐá ÈÑæÓÈ ÑÈÐ ÛÈ ÒáÏÎ
ÌËé âÞÌÐ æÔÌÐØÈ ÞÈÓâÔÈ È×ÈÔàÛá
ÌËé Î Íàã ÍÎÛáÌÐ ÓÖÔáÞÈ âÔÈ ÑÈÒáÏÐ.
196

Active Member

ìÊÐÖÚ ¼ÐÑæÒÈÖÚ ¿ÒÖçÙÐÖÚ

¿ÒáÑÌÚ

197

±ØÖÔÛáËÖ

198

¹ÐÖÜØá

ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ

¿ÒáÑÌÚ

199

ºÈÒÈÑÐá

200

ìÊÐÖÚ ·ÈÔáÙÎÚ

¿ÒáÑÌÚ

¿ÒáÑÌÚ

¿ÒáÑÌÚ

201

¿ÒáÑÌÚ

202

¿ÒáÑÌÚ

ÄÒâÉÈ

°ÊÖØá

203

ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ

šàÚ ÑÈÐ ÙÌ ÓâÔÈ, ÙÌ ÓâÔÈ ×ÖÜ ÙÈÚ ÐÙÛÖØé
ÈÔÛÐÙÛÈÏÌåÛÌ.
»ÐÞáÒÎÚ ¹ÈÛÙÈØæÚ

204

¿ÒáÑÌÚ

´ÜÈÊÊÌÒåÙÛØÐÈ

ºÈÒÈÑÐá

ºÈÒÈÑÐá

205

»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ

ìÔÏØà×ÖÚ ÑÈÏéÚ ÒÌÔ ×ÖÒç ÙÜÔÌÐËÎÛæÚ.
ìÒÒÖÛÌÚ âÛÖÐÓÖÚ ÔÈ ÑÈÛÈÊÊÌåÒÌÐ æ×ÖÐÖÔ ËÐÈÝàÔÖçÙÌ
ÞÈÝÐâ, ÛÙÐØáÑÐ ÛÎÚ °ÙÝáÒÌÐÈÚ, æØÊÈÔÖ ÛÎÚ ¸ÔÛâÒÒÐÛÍÌÔÚ.
ÂéØÈ, ÈÒÎÏÐÔá ÈÒÒÈÊÓâÔÖÚ,
ÛÖÔ ÉÊáÍÌÐ ÓæÔÖ ØÌÉÐÍÐÖÔÐÙÛã, Ö××ÖØÛÖÜÔÐÙÛã,
ÑÐ Ì×ÐÌÐÑéÚ, ÞÈÒÈØæ ÎÏÐÑá.
ÂåÛÖÚ ¿ÈÛØåÑÐÖÚ

206

ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ

±ÐÖÓÎÞÈÔÐÑæ »ÖÜÙÌåÖ

ºÐÉÖÞéØÐ

207

¿ÒáÑÌÚ

š ×ØáÑÛÖØÌÚ ÓÜÙÛÐÑÖå, ÕÌÑÖÜÛÐÈÙÓâÔÖÐ
ÓâÙÈ ÙÌ ÊÜáÒÐÔÈ ÊÎØÖÑÖÓÌåÈ
ÝãÓÌÚ ÌÙ×ÌØÐÔâÚ, ²ÑÌÙÛá×Ö, ²ÑÌ×ÌÖç, ÝÖÔ ´Ú
ÌÜÔÖÜÞÐÙÓâÔÖÐ Ì×ÈÔÈÙÛáÛÌÚ
ÈÐØÌÛÐÑÖå ÝÒÌÊæÓÌÔÖÐ ÙÛÖÜÚ ËØæÓÖÜÚ
áÏÈÝÛÖÐ, ÌÕÈÛÓÐÙÓâÔÖÐ, ÒãÕÈÔÛÌÚ
ÑÒÌÐÙÛá ÝÈÔÛáÙÓÈÛÈ ÛÎÚ ¸ÙÛÖØåÈښ
°ØÐÙÛÖÛâÒÎÚ ¼ÐÑÖÒÈêËÎÚ

208

¿ÒáÑÌÚ

¿ÒáÑÌÚ

°ÌÛæÚ

209

ÁÑÒÎ×å

210

¶´ØÓÖç×ÖÒÐÚÒÐÓáÔÐãÛÈÔÌ,ÓÌÊáÒÖÑâÔÛØÖ,ÑÈÐÌåÞÌæÒÈÛÈËÌÐÔáÛàÔÒÐÓÈÔÐéÔ×ÖÜ ÛÈÊÔéØÐÙÈÊÐÈÒåÊÖàÚ
ÌÝÎÓÌØÐËÖ×éÒÎÚ ÛÖÜ µÖçÒÈ, ÑÐ ÈØÊæÛÌØÈ ÛÖÜ ¹áÔÐÙÛØÈ. íÛÙÐ ÊÔéØÐÙÈ ÛÖ ²ÈÉÈÒá ÌÑÌå ÙÛÎ ÁçØÈ æ×ÖÜ
×ÖÜÒÖçÙÈ ÌÝÎÓÌØåËÌÚ. °ÜÛæÚ Ö ²ÈÉÈÒáÚ ãÛÈÔÌ ×ÖÒç ÓÌÊáÒÖ ×ÈÒÒÎÑáØÐ, ×ÖÜ æÓÖÐæ ÛÖÜ ËÌÔ Ü×ãØÞÌ ×ÖÜÏÌÔá,
ÑÈÐ ×ÖÒç ÓÌÊáÒÖÚ ÑÈÑÖ×ÖÐæÚ ÑÈÐ áÔÏØà×ÖÚ æÞÐ ÑÈÒæÚ. ·È ×ÌÐÚ, ÓÈ ÈÝÖç ãÛÈÔÌ ×ÈÒÒÎÑáØÐ; Á' æÙÌÚ ÝÜÒÈÑâÚ
ÌåÞÌÛÖ¹ØáÛÖÚ,×ãÊÌ.Á'æÒÌÚÌÊÑÒÎÓáÛÎÙÌ.´ÑÌåÔÖÜÚ×ÖÜ ÙÑæÛàÔÌãÛÈÔáÒÒÈ×ÈÒÒÎÑáØÐÈÛÖÜáÒÒÖÜ Ûæ×ÖÜ.
¿.Þ. ×ãÊÌ ÙÛÎÔ ¹ÈÒÈÓáÛÈ, ÙÑæÛàÙÌ ÛÖÔ ¹ÈÒÈÓÈÛÐÈÔæ ÛÖÔ ×ÐÖ ÔÛÈã, ÑÈÐ ×ãØÌ ÛÈ ÑÒÌÐËÐá æÒÈ ÌÑÌå ÓâÙÈ,
âÑÈÔÌ ÑÖÜÓáÔÛÖ ÙÛÖÜÚ ÑÈÛáËÐÑÖÜÚ ÑÈÐ ÙÛÖÜÚ ÝÜÒÈÑÐÙÓâÔÖÜÚ. ñ,ÛÐ ÊÐÔæÛÈÔÌ, ÛÈ ÓáÍÌÜÌ æÒÈ ÈÜÛæÚ ÛÈ ÒÌ×Ûá,
ËÌÔ ÌÓåÒÈÊÌ ÑÈÔâÔÈÚ. ¹Ð æÛÈÔ ãÏÌÒÌ ÈÜÛæÚ ÛÖÜ 'ÒÌÊÌ ×áØÌ ÈÜÛá ÑÈÐ ×áØÌ ÑÌåÔÈ. ´×ãÊÌ ÙÛÎÔ ¿áÛØÈ, ÛÈ åËÐÈ,
ÛÖÔ ×ÐÖ ÔÛÈã È×' æÒÖÜÚ. ¹Ð â×ÈÐÍÌ ËÌ ÑÈÐ áØÐÙÛÖ Ó×ÖÜÍÖÜÑáÑÐ. ñ×ÖÜ ÛÖÔ ÌËÐÑáÙÈÔÌ ÙÌ ÏáÔÈÛÖ ÑÈÐ ÌÑ ÛàÔ
ÜÙÛâØàÔ âÓÈÏÈ æÛÐ ÊÐÈ ÔÈ ÙàÏÌå Î ×ÖÐÔã ÛÖÜ, ÛÖ ÑÌÝáÒÐ ÛÖÜ ÔÈ ÓÎ ÛÖÜ ÛÖ ÑæßÖÜÔÌ, ×ãÊÌ Î ÓÎÛâØÈ ÛÖÜ ÙÛÖ
±ÈÙÐÒâÈ, ÛéØÈ ×ÖÐÖÚ ±ÈÙÐÒâÈÚ ãÛÈÔÌ, Ö ²ÌéØÊÐÖÚ, Ö ñÏàÔÈÚ ËÌÔ Ó×ÖØé ÔÈ ÕâØà ÑÈÐ Ìå×Ì ÙÛÎ ÉÈÙåÒÐÙÙÈ
ÈÜÛã. ´Ùç 'ÙÈÐ ÓÐÈ ÉÈÙåÒÐÙÙÈ ×' æÒÖ ÛÖÔ ÑæÙÓÖ ÖØåÍÌÐÚ, ÙÈ ÏâÒÌÐÚ ×ÈåØÔÌÐÚ ÛÐÚ ßÜÞâÚ, ÙÈ ÏâÒÌÐÚ ÛÐÚ ÞÈØåÍÌÐÚ.
¹ÈÐ ÛÖÔ ÌÊÒçÛàÙÌ È×æ ÛÎÔ ÑÈØÓÈÔÐæÒÈ. ÂéØÈ ÛÖ 'Þà ÈÑÖçÙÌÐ. ³ÌÔ ÛÖ 'Þà ËÌÐ, ÖçÛÌ âÞà ËÌÐ ÛÎ ÓáÔÈ ÛÖÜ.
´ÑÌå ÛÖÔ ÌÙÑÖÛéÙÈÔÌ, ÙÛÎ ÁçØÈ ÛÖÔ ÌÙÑÖÛéÙÈÔÌ, âÔÈÚ ÈÕÐàÓÈÛÐÑæÚ, ÈÔÏÜ×ÖÒÖÞÈÊæÚ ÛÖÜ ÙÛØÈÛÖç, ¿ÌÒÛâÙÎÚ. ²ÐÈ ÔÈ ×áÌÐ ÔÈ ÛÖÔ ÙÑÖÛéÙÌÐ Ì×ãØÌ ÙÈØáÔÛÈ ÔÖÓÈÛâÖÜÚ ÝØÖÜØá. ÁÈØáÔÛÈ ÙÛØÈÛÐéÛÌÚ ÑÈÐ ×ãÊÈÔÌ, ÑÈÐ
ÑÜÑÒéÙÈÔÌ ÛÖ ÓâØÖÚ ×ÖÜ ãÛÈÔÌ, ÑÈÐ ÛÖÜ '×ÈÔÌ ÔÈ ×ÈØÈËÖÏÌå, Ö Ö×ÖåÖÚ ËÌÔ ×ÈØÈËæÏÎÑÌ, ÑÈÐ ÛÖÔ ÌÙÑÖÛéÙÈÔÌ.
´ÑÌå. »Ì ÝæÉÖ ÑÈÐ ÓÌ ÛØæÓÖ ËÎÒÈËã ÛÖÔ ÌÙÑÖÛéÙÈÔÌ. ãÛÈÔÌ ÈÜÛæÚ ÛæÛÌ ËÎÒÈËã ÛØÐáÔÛÈ ×âÔÛÌ, ÙÈØáÔÛÈ, ÑÈÐ
çÙÛÌØÈ áÑÖÜÙÈ ÛÖ æÔÖÓá ÛÖÜ ÌËé ÙÛÖÔ ¿ÌÐØÈÐá ÑÈÐ ÊÐÈ ÛÎÔ ÛáËÌ ÝÜÒÈÑã ÛÐ âÑÈÔÌ, ÌÙÑæÛàÙÌ ÛÖÔ ÛâÛÖÐÖÔÌ,
ÌÑÌå ÌÙÑæÛàÙÌ ÛÖÔ áÒÒÖÔÌ, ÌÑÌå ×ÖÒÒá ×ØáÓÈÛÈ.
»áØÑÖÚ ±ÈÓÉÈÑáØÎÚ

ÄÜÒÈÑâÚ, ºÈÍÈØâÛÈ

û»áÔÈý, ÛÎÚ Ìå×È ÓâÙÈ È×' ÛÈ ÑáÊÑÌÒÈ ÛÖÜ ÑØÈÛÎÛãØÐÖÜ,
ûÙÖÜ 'Þà ÓÐÒãÙÌÐ ÛæÙÖ ÒåÊ֚ ñÛÈÔ ÏÈ ÉÊàšý
³å×ÒÈ ÙÛÌÑæÛÈÔÌ Ö ÞàØÖÝçÒÈÑÈÚ.

ÂåÛÖÚ ¿ÈÛØåÑÐÖÚ

ÄÜÒÈÑâÚ, ºÈÍÈØâÛÈ

211

ÄÜÒÈÑâÚ, ºÈÍÈØâÛÈ

212

¹çØÐÌ ²ØÈÓÓÈÛÐÑâ
´ÐÚ ÛÖÜÚ ÌÔÈ×ÖÓÌåÔÈÔÛÈÚ ÓáØÛÜØÈÚ ÙÜÙÛãÙÈÛÌ ÔÈ Ù×ÌçÙÖÜÔ ÔÈ âÒÏÖÜÔ ÓæÒÐÚ ÑÒÎÛÌÜÏÖçÔ ËÐæÛÐ È×' ÈÜÛÖçÚ
ÌÕÈØÛáÛÈÐ Î È×ÖÝÜÒáÑÐÙåÚ ÓÈÚ. ÇÚ ÓÈÚ ÌËãÒàÙÈÔ È×æ ÛÎÔ ÌÐÙÈÊÊÌÒåÈÔ ÓæÒÐÚ ÌÕÌÛÈÙÏÖçÔ ÑÈÐ ÖÐ Ü×æÒÖÐ×ÖÐ
ÓáØÛÜØÌÚ ÏÈ È×ÖÝÜÒÈÑÐÙÏéÓÌÔ. Á×ÌçÙÈÛÌ æÏÌÔ ÔÈ Ü×ÖËÌåÕÌÛÌ ÌÐÚ ÈÜÛÖçÚ æÛÐ ×Øâ×ÌÐ ÔÈ âÒÏÖÜÔ áÔÌÜ ÈÔÈÉÖÒãÚ åÔÈ ÓÎ ÓâÔàÓÌÔ ÈËåÑàÚ ÌÐÚ ÛÈÚ ÜÊØáÚ ÛØéÊÒÈÚ ÛàÔ ÝÜÒÈÑéÔ ÂÍÐÉáØÈ áÔÌÜ ÒæÊÖÜ. ¾Ð åËÐÖÐ ÖÐ
ËÐÑÈÙÛÈå ÈÔÌÊÔéØÐÙÈÔ ÛÖ áËÐÑÖÔ æ×ÌØ âÊÐÔÌ ËÐ' ÎÓáÚ ËÐæÛÐ ÓÈÚ ÑØÈÛÖçÔ ÌËé ×ÒâÖÔ ÛÖÜ ÑÌÑÈÔÖÔÐÙÓâÔÖÜ.
ÁÜÓÉÖÜÒÌçÙÈÛÌ ÒÖÐ×æÔ ×áÔÛÈÚ ÈÜÛÖçÚ ÔÈ ÓÎÔ ÈØÊÖ×ÖØÖçÔ ËÐÈ ÔÈ ÓÎÔ ÉÈÙÈÔÐÍæÓÌÏÈ ÑÈÐ ÎÓÌåÚ ÈËåÑàÚ ÌÐÚ
ÛÈÚ ÝÜÒÈÑáÚ. °Ú ÔÈÜÒàÏÌå âÔÈ ÑÈêÑÐ ËÐÈ ÔÈ âÒÏÖÜÔ.
ÁÈÚ ÞÈÐØÌÛÖçÓÌÔ æÒÖÐ
¹àÔÙÛÈÔÛåÔÖÚ Á×âØÈÚ
ÁçØÖښ ÄÜÒÈÑÈå ÂÍÐÉáØÈ
¼ÖâÓÉØÐÖÚ 1916

ÄÜÒÈÑâÚ, ºÈÍÈØâÛÈ

»ÐÑØæÚ ËÌÔ Ó×æØÌÙÈ ×ÖÛâ ÔÈ Ó×à
ÙÛÐÚ ÄÜÒÈÑâÚ. ¿ÖÒç ÙÜÞÔá æÓàÚ
×ÌØÔÖçÙÈÔ Ó×ØÖÚ È×æ ÛÖ Ù×åÛÐ ÓÈÚ
ÝÜÒÈÑÐÙÓâÔÖÐ,ÈÒÜÙÖËÌÓâÔÖÐËÜÖ-ËÜÖ
ÓÌ ÛÈ ×ØæÙà×È ÑáÛà ÑÈÐ ÙÜÔÖËÌåÈ
ÞàØÖÝÜÒáÑàÔ ÓÌ ÛÈ æ×ÒÈ Ü×æ
ÓáÒÎÚ. ÂÖÜÚ ×ÎÊÈåÔÈÔÌ ÊÐÈ
ÈÔáÑØÐÙÎ ã ÊÐÈ ËåÑÎ ÙÛÈ
³ÐÑÈÙÛãØÐÈ ã ÊÐÈ ÌÕâÛÈÙÎ ÙÛÖ
¼ÖÙÖÑÖÓÌåÖ.¿Öç ÔÈÉØÌÏÌåÔÌØæÊÐÈ
ÛÎ ÒáÛØÈ ÛæÙàÔ ÝÜÒÈÑÐÙÓâÔàÔ!
´ÜÛÜÞéÚ ×ÖÜ Ü×ãØÞÌ ÑáÛà È×æ ÛÐÚ
ÝÜÒÈÑâÚ, ÙÌ ÓÐÈ ÓÐÑØã ÈÒáÔÈ, ÛÖ
×ÎÊÈËáÑÐ ÛÎÚ ÑÜØÈ-¼ÐÑÖÒâÛÈÚ
ÁÜØåÊÖÜ. ¾Ð ÝÜÒÈÑÐÙÓâÔÖÐ, ËÜÖ-ËÜÖ
ÈÒÜÙÖËÌÓâÔÖÐ, Ó' âÔÈ ÑÖÔÛáØÐ ÙÛÖÔ
éÓÖ Ö ÑÈÏâÔÈÚ, æ×ÖÜ ÍÜÊÐáÍÖÔÛÈÔ
ÊÑÈÍÖÔÛÌÔÌÑâËÌÚ, ÑÖÜÉÈÒÖçÙÈÔ
ÜÝáÒÓÜØÖ ÔÌØæ È×' ÈÜÛæ ÛÖ
×ÎÊÈËáÑÐ.

³ÎÓãÛØÎÚ ±. ±ÈØÏÈÒåÛÎÚ

213

ÄÜÒÈÑâÚ, ºÈÍÈØâÛÈ

´Êé ÓÌ âÔÈ ÊáÐËÈØÖ ×ãÊÈÐÔÈ ßàÓÐá ÙÛÈ ºÈÍÈØâÛÈ. ÂæÛÌ ÖÐ ÝÜÒÈÑâÚ
ÌåÞÈÔÌ ÑÈÓÐá ÖÊËÖÔÛÈØÐá ÑØÈÛÖÜÓâÔÖÜÚ, ÌÑÛæÚ È×æ ÛÈ ÈÔãÒÐÑÈ, ×ÖÜ
ãÛÈÔ 5-6, ÑÈÐ ÑÈÓÐá ËÌÑÈØÐá ÊÜÔÈåÑÌÚ. ÂæÛÌ ãÛÈÔÌ ËÐÌÜÏÜÔÛãÚ ÛàÔ
ÝÜÒÈÑéÔ Ö »ÐÞÈÒáÑÎÚ Ö »ÈÑØÜàÔåÛÎÚ, ÑÈÐ Î ÊÜÔÈåÑÈ ÛÖÜ ãÛÈÔÌ ËÐÌÜÏçÔÛØÐÈ ÛÖÜ °ÙçÒÖÜ, ×ÖÜ ÌåÞÌ ÑÈÓÐá ÌÐÑÖÙÐ×ÌÔÛÈØÐá ÛØæÝÐÓÖÜÚ. ¾ ÑáÏÌ
ÝÜÒÈÑÐÙÓâÔÖÚ ËÐÑÈÐÖçÛÈÔÌ ÓÐÙã ÖÑá ßàÓå. ÁÛÖÜÚ ÛØæÝÐÓÖÜÚ ÛÖÜ °ÙçÒÖÜ ÛÖÜÚ ÑæÉÈÔÌ ÝâÛÌÚ ßàÓå.
¼åÑÖÚ ±. ¿ÈÔÛÌÒãÚ

214

ÄÜÒÈÑâÚ, ºÈÍÈØâÛÈ

ÄÜÒÈÑâÚ, ºÈÍÈØâÛÈ

²ÐÈÛå ÔÈ È×ÖØÌåÚ ×ÖÜ ÉÐÈÍæÓÈÙÛÌ ÑÈÐ ËÌÔ ×ØÖÙâÞÖÜÓÌ ×ÐÈ
×éÚ ÓÐÒáÓÌ
ÓâÙÈ Ù' ÈÜÛæ ÛÖ ÑÌÒÒå ×ÖÜ ÞàØáÌÐ ËÜæÓÐÙÎ ÓâØÌÚ ÓÖÔáÞÈ
ÑÐ ÈçØÐÖ ËÌ ÏÈ ÝÛáÔÌÐ ÔÈ ÛÌÔÛéÙÌÐÚ ÛÈ ×æËÐÈ
ÔÈ ÑÖÐÓÎÏÌåÚ âÙÛà ÓÐÈ ÔçÞÛÈ ×ØÐÔ ÛÎÔ ÈÕâÊØÈÝÛÎ ÈÜÊã.

ìØÎÚ °ÒÌÕáÔËØÖÜ

ÄÜÒÈÑâÚ, ºÈÍÈØâÛÈ

215

ÄÜÒÈÑâÚ, ºÈÍÈØâÛÈ

¾Ð ÞàØÖÝçÒÈÑÌÚ âÞÖÜÔ ÊÌØã æØÈÙÎ ö
ËÌÔ ËÐÈÒçÖÔÛÈÐ ÓÌ ÈÜÛÈ×áÛÌÚ ÑÈÐ ßÜÞÖÙáÉÉÈÛÈ.

»ÐÞáÒÎÚ ¹ÈÛÙÈØæÚ

216

ÄÜÒÈÑâÚ, ºÈÍÈØâÛÈ

¾ØÏæËÖÕÖ ¼ÌÑØÖÛÈÝÌåÖ

šÒÜ×ãÙÖÜ ÈÜÛÖçÚ ×ÖÜ âÞÖÜÔ ÞÈÏã,
ÓÌÚ ÙÛÎÔ ÏÒÐÓÓâÔÎÔ ç×ÈØÕã ÓÈÚ,
ÑÐ âÊÐÔÈÔ ÈåÔÐÊÓÈ ÉÈÏç,
ÓÐÈ ÑÈÐ ËÌÔ ÌåÔÈÐ ÓÌÛÈÕç ÓÈÚ.

¼È×ÖÒâàÔ ºÈ×ÈÏÐéÛÎÚ

217

´¹ ÂǼ ÃÁ´ÀǼš

218

ÁÜÔãÏàÚ ÛÈ ×ØæÙà×È öÞÈØÈÑÛÎØÐÙÛÐÑÖå Ûç×ÖÐ ÛÎÚ ÊÌÐÛÖÔÐáÚ ã ÊÔàÙÛÖå
ÎÏÖ×ÖÐÖåö ÙÑÈÒåÍÖÔÛÈÔ ÊÐÈ ÌÜÑÖÒåÈ ÙÛÖ ×ØÖÝåÒ ÑÈÐ ÑÖÐÛáÍÖÜÔ ÙÞÌËæÔ
×áÔÛÈ ÈØÐÙÛÌØá, ÓÐÈÚ ÑÈÐ ÖÐ ÞÈØáÑÛÌÚ ãÛÈÔ ÙÛÎÔ ×ÒÌÐÖßÎÝåÈ ËÌÕÐæÞÌÐØÌÚ ÑÈÐ â×ØÌ×Ì, ÌÔé ÑØÈÛÖçÙÈÔ ÛÖ ÑÈØÝå ÓÌ ÛÖ ÈØÐÙÛÌØæ, ÔÈ ÞÛÜ×áÔÌ ÓÌ
ÛÖ ËÌÕå ÞâØÐ. íÛÙÐ ÑÈÛÎçÏÜÔÈÔ ÛÐÚ ÞÈØÈÑÐâÚ ÑÈÐ ÛÈ ÞÈØÈÑÛÎØÐÙÛÐÑá
×ØÖÚ ÛÎÔ ÈØÐÙÛÌØã ×ÒÌÜØá ×ÖÜ ÛÖÜÚ ÉæÒÌÜÌ ×ÌØÐÙÙæÛÌØÖ.
ÁÛÈ ÞÈØáÊÓÈÛÈ ÈÜÛá Ü×áØÞÌÐ ÙáÛÐØÈ, ÙÈØÑÈÙÓæÚ, ÓÐÈ âÔÛÖÔÎ ÛáÙÎ
ÊÌÒÖÐÖÊØáÝÎÙÎÚ ÈÔÏØé×àÔ ÛÎÚ ÊÌÐÛÖÔÐáÚ, ×ÖÜ ÊÐÈ ÛÖÔ âÔÈ ã ÛÖÔ áÒÒÖ
ÒæÊÖ ÊåÔÖÔÛÈÔ ÈÔÛÐÑÌåÓÌÔÖ ËÐÈÑàÓéËÎÙÎÚ.
ÁÛÈ 1938, æÛÈÔ Î ËÐÑÛÈÛÖØåÈ ÛÖÜ »ÌÛÈÕá âÞÌÐ ÊÐÈ ÛÈ ÑÈÒá ×ÈÊÐàÏÌå
ÑÈÐ ÖÐ ÛÖ×ÐÑÖå áØÞÖÔÛÌÚ, ÖÐ ÙÛØÈÛÐàÛÐÑÖå ÑÈÐ ÖÐ ÖÐÑÖÔÖÓÐÑÖå ×ÈØáÊÖÔÛÌÚ
×ÈØÈÛÌÛÈÊÓâÔÖÐ ÙÛÈ ÙÑÈÒÐá ÛÎÚ ³ÎÓÈØÞåÈÚ ÞÈÐØÌÛÖçÔ ÔÈÍÐÙÛÐÑá ÙÛÐÚ
ÌÏÔÐÑâÚ ÌÖØÛâÚ ÑÈÐ ×ÈØÌÒáÙÌÐÚ, ÙÛÈ ÉØáÞÐÈ ÛÎÚ ¿ÌÒÌÑÈÔÐáÚ, ÓÈÑØÐá
È×æ ÛÈ ÈÜÛÐá ÑÈÐ ÛÈ ÓáÛÐÈ ÛàÔ ÞÈÝÐâËàÔ ÌÓÝÈÔåÍÖÔÛÈÐ ÛÈ ×ØéÛÈ ÙÈÛÐØÐÑá ÞÈØáÊÓÈÛÈ ×ÖÜ ËÐÈÑàÓàËÖçÔ ÛÖ ±ÈÙÐÒÐá ²ÌéØÊÐÖ ÛÖ ±õ ÑÈÐ ÛÎÔ
×ÌØå ÈÜÛæÔ ÙÛØÈÛÐàÛÐÑã ÌÕÖÜÙåÈ, ×ÖÜ ×ÈØÐÙÛáÔÌÛÈÐ ÙÛÈ ÞÈØáÊÓÈÛÈ
È×ÌÐÒÎÛÐÑã ÑÈÐ ÌÔåÖÛÌ ÔÈ ËÌåÞÔÌÐ ÛÈ ÑÈÒÖÈÑÖÔÐÙÓâÔÈ ËæÔÛÐÈ ÛÎÚ (ÙÌÒ.
138-140).
ÂÈ ÊÜÓÔá ÙéÓÈÛÈ ×ÖÜ ÕÌÛØç×àÙÈ ãÛÈÔ ×ÖÒç ÒåÊÈ. ÁåÊÖÜØÈ È×ÈÐÛÖçÙÌ ÐËÐÈåÛÌØÎ ËÜÙÑÖÒåÈ ÛÖ ÞáØÈÊÓÈ ÛàÔ ÈÔÈÒÖÊÐéÔ ÛÖÜ ÙéÓÈÛÖÚ
×áÔà ÙÛÎ ÙÑÒÎØã ×âÛØÈ. ±ØãÑÈ ËÜÖ ÙÑÈÒÐÙÓâÔÌÚ ÝÐÊÖçØÌÚ ÎÓåÊÜÓÔàÔ
ÈÔÛØéÔ ÓÌ Ü×ÌØÓÌÊâÏÎ ÓÖçÙÑÖÜÒÈ (ÙÌÒ. 131-132). ïÙàÚ ÔÈ ×ØæÑÌÐÛÈÐ
ÊÐÈ Ó×ÌÞÒÐÉáÔÎËÌÚ ×ÖÜ ËåÔÈÔÌ Ü×ÈåÏØÐÌÚ ×ÈØÈÙÛáÙÌÐÚ ÛÈ ×ÈÒÈÐæÛÌØÈ
ÞØæÔÐÈ ÙÛÎÔ ×ÒÈÛÌåÈ »ÐÈÖçÒÎ ÑÈÐ ÙÛÐÚ ÊÌÐÛÖÔÐâÚ ÛÎÚ ×æÒÎÚ. íÔÈÚ
ÓáÒÐÙÛÈ ÓÖÐáÍÌÐ ÓÌ ÛÖ Á×áØÛÈÑÖ ÑÈÐ ÝÈåÔÌÛÈÐ ÔÈ Ù×áÌÐ ÈÒÜÙåËÌÚ ÓÌ
ÛÈ ÞâØÐÈ ÛÖÜ.
ÂÈ ÙÑÈÒåÙÓÈÛÈ ×ÖÜ âÞÖÜÔ àÚ ÈÔÛÐÑÌåÓÌÔÖ ÛÖ ÊÜÔÈÐÑÌåÖ ÙéÓÈ ÌåÔÈÐ
Ì×åÙÎÚ ÌÒáÞÐÙÛÈ. ÂÖ ×ØéÛÖ ÊÜÔÈÐÑÌåÖ ÊÜÓÔæ ×ÖÜ ÈÔÈÑáÒÜßÈ ÉØåÙÑÌÛÈÐ
ÙÛÎÔ ÌÑÑÒÎÙåÈ ÛÎÚ °ÔáÙÛÈÙÎÚ (ÙÌÒ. 129) ÑÈÐ ÌåÔÈÐ âÔÈ æÓÖØÝÖ ÞáØÈÊÓÈ ×ÖÜ Ñá×ÖÐÖÚ ûÉâÉÎÒÖÚý ÊÌåÛÖÔÈÚ ÝÐÒÖÛâÞÔÎÙÌ ÙÛÈ ÙÑÈÒÐá ÊÐÈ ÔÈ
ÙÑÈÔËÈÒåÙÌÐ ÛÖ ÞØÐÙÛÌ×éÔÜÓÖ ×ÒãØàÓÈ, ÌÔé ÛÖ áÒÒÖ (ÙÌÒ. 130) ÉØÐÙÑæÛÈÔ ÙÛÐÚ ÓÈØÓÈØæ×ÒÈÑÌÚ ÛÎÚ ¿ÎÊáËÈÚ ÑÈÐ ÙãÓÌØÈ, ÓÌÛá ÛÎÔ ÈÔá×ÒÈÙÎ ÛÎÚ ×æÒÎÚ, âÞÌÐ ÌÕÈÝÈÔÐÙÛÌå.
´ÒáÞÐÙÛÈ ÈÔÛØÐÑá ÓæØÐÈ âÞÖÜÔ ÙÑÈÒÐÙÛÌå ×áÔà ÙÛÐÚ ×ÒáÑÌÚ. íÔÈ
È×' ÈÜÛá (ÙÌÒ. 151), Ü×ÌØÓâÊÌÏÌÚ ÓáÒÐÙÛÈ, ÉØåÙÑÌÛÈÐ ÙÛÎÔ ÈØÐÙÛÌØã
×æØÛÈ ÛÖÜ ±ÐÖÓÎÞÈÔÐÑÖç »ÖÜÙÌåÖÜ ÑÈÐ æ×ÖÐÖÚ ÏâÒÌÐ Ó×ÖØÌå ÈÑæÓÎ ÑÈÐ
ÙãÓÌØÈ ÔÈ ÛÖ ÈÔÈÍÎÛãÙÌÐ.

¾Ð ÈÔÖÐÞÛâÚ ×ÈÒáÓÌÚ Ü×ãØÕÈÔ ×ÖÒç ÊÔàÙÛæ ÓÖÛåÉÖ ×ÖÜ È×ÖÛÜ×àÔæÛÈÔÓÌÑáØÉÖÜÔÖÑÈÐÑÖÑÑÐÔæÞàÓÈã ÞÈØÈÙÙæÛÈÔ ÙÛÖÉØáÞÖ×ØÐÔÞÐÒÐáËÌÚ
ÞØæÔÐÈÈ×æÛÖÜÚÛØàÊÒÖËçÛÌÚ.ÂÖåËÐÖÓÖÛåÉÖÌÓÝÈÔåÍÌÛÈÐÔÈÞÈØáÙÙÌÛÈÐ
ÓâÞØÐ ÑÈÐ ÛÈ ÛÌÒÌÜÛÈåÈ ÞØæÔÐÈ ÙÛÈ ÉØáÞÐÈ ÛÎÚ ÁçØÖÜ (ÙÌÒ. 148).
ÂÖ ÝÛÐÈÊÓâÔÖ ÓÌ Ì×åÑØÖÜÙÛÎ ÛÌÞÔÐÑã ÓáÛÐ (ÙÌÒ. 149) ÉØåÙÑÌÛÈÐ ÙÛÎÔ
°ÒÎÏÐÔã. ¿ØæÑÌÐÛÈÐ ÊÐÈ ÓÌÊáÒÖ ÙÞâËÐÖ, ÓãÑÖÜÚ ×ÌØå×ÖÜ ÌÔæÚ ÓâÛØÖÜ.
¾Ð ×ÈÛÖçÙÌÚ ×ÖÜ ÉØåÙÑÖÔÛÈÐ ÑÖÔÛá ÙÛÎÔ ÈØÞÈåÈ Ì×ÐÊØÈÝã, ÙÛÎ Ù×ÎÒÐá ÛÖÜ ÄÌØÌÑçËÎ (ÙÌÒ. 149), ÌåÔÈÐ ÞÈØÈÊÓâÔÌÚ ÓáÒÒÖÔ ÛÎÔ åËÐÈ Ì×ÖÞã
ÓÌ ÛÎÔ Ì×ÐÊØÈÝã. ¾ ²ÌØÓÈÔæÚ ÈØÞÈÐÖÒæÊÖÚ Werner Peek ÙÛÎ ËÎÓÖÙåÌÜÙÎ ×ÖÜ âÑÈÔÌ ÛÖ 1934 ÈÔÈÝÌØæÓÌÔÖÚ ÙÛÈ ËçÖ ÞÈØÈÊÓâÔÈ ×âÒÓÈÛÈ ÒâÌÐ
æÛÐ ËÌÔ âÞÌÐ ×ØÖÎÊÖçÓÌÔÖ Î È×ÖÛç×àÙÎ ÛàÔ ÈÔÏØé×ÐÔàÔ ×ÖËÐéÔ ÑÈÐ
ÑáÔÌÐÛÎÔ ÌÑÛåÓÎÙÎ æÛÐ ×ØæÑÌÐÛÈÐ ÊÐÈ ÛÌÒÌÛÖÜØÊÐÑá ÙÎÓáËÐÈ. °ØÊæÛÌØÈ
ËÐÈÛÜ×éÏÎÑÌ È×æ áÒÒÖÜÚ ÈØÞÈÐÖÒæÊÖÜÚ Î á×ÖßÎ æÛÐ Î ÌÓÝáÔÐÙÎ ÞÈØÈÊÓâÔàÔ ×ÌÒÓáÛàÔ âÞÌÐ ×ÈÐËÌØÈÙÛÐÑã ÙÎÓÈÙåÈ.
ÂÈ ×È×ÖçÛÙÐÈ ãÛÈÔ ÑØÜÝã ÌÜÞã ÑÈÐ ÒÈÞÛáØÈ ÙÌ ×ÈÒÈÐæÛÌØÌÚ Ì×ÖÞâÚ,
ÛæÛÌ ×ÖÜ ÛÈ ×ÈÐËÐá âÛØÌÞÈÔ ÈÔÈÊÑÈÙÛÐÑá ÕÜ×æÒÎÛÈ ÙÛÖÜÚ ËØæÓÖÜÚ. ÁÛÎÔ
âØÌÜÔá ÓÖÜ ÈÔÈÑáÒÜßÈ ÙÛÖ ºÐÉÖÞéØÐ âÔÈ ÙÑÈÒÐÙÓâÔÖ ÈÔËØÐÑæ ÒÖÜÙáÛÖ
ÙÑÈØ×åÔÐ (ÙÌÒ. 150) ÑÈÐ ÙÛÎ ÙÜÔÖÐÑåÈ ¿ÒáÑÌÚ ÉØãÑÈ, ÞÈØÈÊÓâÔÖ ÙÛÈ
ÙÑÈÒáÑÐÈ, âÔÈ ËÌÛæ ÊÜÔÈÐÑÌåÖ Ó×ÖÛáÑÐ, ×ÖÜ ×Øâ×ÌÐ ÔÈ ÙÜÔáØ×ÈÍÌ ÑÈÐ ÔÈ
ËÎÓÐÖÜØÊÖçÙÌ ÝÈÔÛÈÙÐéÙÌÐÚ ÓÌ ÛÖÔ ÛåÑÐ ÛÈÑ ãÞÖ ÛÖÜ ÉÈËåÙÓÈÛÖÚ.
´åÔÈÐ ÙÈÝâÚ æÛÐ Î ÏáÒÈÙÙÈ ÑÈÐ ÛÈ ×ÒáÙÓÈÛá ÛÎÚ ÌåÔÈÐ ÑÜØåÈØÞÈ ÙÛÎ
ÙÑâßÎ ÛàÔ ÑÈÛÖåÑàÔ ÛÎÚ ÒàØåËÈÚ ÛàÔ 88 ÞÒÓ. ÙÛÌØÐáÚ ×ÖÜ ×ÌØÐÉØâÞÌÛÈÐ È×æ ÛÖ ×âÒÈÊÖÚ. ²ÐÈ ÛÖ ÒæÊÖ ÈÜÛæ, ÌåÔÈÐ ÑÜØåÈØÞÈ ÛÈ ÙÞâËÐÈ ÓÌ
ÑáÏÌ ÌåËÖÜÚ ×ÒÌÖçÓÌÔÈ ÈÒÒá ÑÈÐ ßáØÐÈ. ´ÔÛæ×ÐÙÈ ÓæÔÖ ÓåÈ ÊÖØÊæÔÈ
ÑÈÐ ÈÜÛã ÝÈÒÈÑØã (ÙÌÒ. 147), ÌåÔÈÐ ×ØÖÝÈÔâÚ æÛÐ Ö ÞÈØáÑÛÎÚ ËÌÔ ×ØæÒÈÉÌ ÔÈ ÛÎÔ ÖÓÖØÝçÔÌÐ ÓÌ ÓÈÒÒÐá, ×ØæÒÈÉÌ æÓàÚ ÔÈ ÛÎÚ ÙÑÈÒåÙÌÐ ËçÖ
ÓÐÑØÖÙÑÖ×ÐÑá ÙÛãÏÎ. °ÔÈÑáÒÜßÈ âÔÈ ËçÛÎ ÓÌ ×ÒãØÎ ÌÕÖ×ÒÐÙÓæ (ÙÌÒ.
146) ÑÈÐ ÓåÈ ÓæÔÎ ÓâËÖÜÙÈ (ÙÌÒ. 289). °ÔÛÐÏâÛàÚ Î ×ÖÐÑÐÒåÈ ÛàÔ ßÈØÐéÔ ÌåÔÈÐ ÌÔÛÜ×àÙÐÈÑã: ÙÜÔÈÊØåËÌÚ, ÙÈØËâÒÌÚ, ÈÝØæßÈØÈ, ×ÈÒÈÓåËÌÚ,
ÙÑÖÜÓ×ØÐá, ÓÈØåËÌÚ ÑÈÐ ÑáÏÌ ÌåËÖÜÚ ßáØÐÈ ÙÛÖÒåÍÖÜÔ ÛÈ ÙÑÈÒÐá ÛÎÚ
´ØÓÖç×ÖÒÎÚ (ÙÌÒ. 289-291).
ÁÜÞÔá ÖÐ ÙÑÈÒÐÙÓâÔÌÚ ÑÈØËÐâÚ ã ÛÈ ÈØÞÐÑáÛàÔ ÖÔÖÓáÛàÔ ËÐÈÑÖÙÓÖçÔÛÈÔ ÓÌ ËçÖ ÙÎÓÈåÌÚ, ÓåÈ ÌÒÒÎÔÐÑã ÑÈÐ ÓåÈ ÕâÔÎ. ÁÛÎÔ ìÔà ÁçØÖ Î ÕâÔÎ
ÙÎÓÈåÈ ãÛÈÔ Î ÊÈÒÒÐÑã, ÌÔé ÙÛÖ ÒæÝÖ ÛÎÚ °ÔáÙÛÈÙÎÚ ÙÈÔ ÝåÒÈ ×ØÖÙÑÌåÓÌÔÎ ÞéØÈ ÌÓÝÈÔÐÍæÛÈÔ Î °ÊÊÒåÈ. °×æ ÛÐÚ ÌÊÊØÈÝâÚ ÈÜÛâÚ ×ØÖÑç×ÛÖÜÔ
ÑÈÐ ÖÐ ÙÜÓÓÈÞÐÑâÚ ×ØÖÛÐÓãÙÌÐÚ ÊÐÈ ÛÐÚ ËçÖ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑâÚ ÑÖÐÔæÛÎÛÌÚ. ¶
ÑÈÏÖÒÐÑã ÑÖÐÔæÛÎÛÈ ÛÖÔåÍÌÐ ÛÖÜÚ ÓÈÑØÈåàÔÖÜÚ ËÌÙÓÖçÚ ÛÎÚ ÓÌ ÛÎ ²ÈÒÒåÈ, ÌÔé Î ÖØÏæËÖÕÎ ËÌåÞÔÌÐ ÛÎÔ ×ØÖÛåÓÎÙã ÛÎÚ ÙÛÖÜÚ ´ÊÊÒâÍÖÜÚ.
²ÐÈ ÛÈ ÌØàÛÐÑá ×áÏÎ ×ÖÜ ÑØÈÜÊáÍÖÜÔ ÙÜÔãÏàÚ ÖÐ ÞÈØÈÊÓâÔÌÚ ÑÈØËÐâÚ, ÙÜÔáÊà, È×æ ÛÐÚ ÎÓÌØÖÓÎÔåÌÚ ×ÖÜ ÛÐÚ ÙÜÔÖËÌçÖÜÔ, æÛÐ Ü×ÖÞàØÖçÔ
ÙÛÈ ËçÙÑÖÒÈ ÞØæÔÐÈ ÛÎÚ ¹ÈÛÖÞãÚ ÑÈÐ ×ÜÑÔéÔÖÜÔ ×áÒÐ ÈÓâÙàÚ ÓÌÛá ÛÎÔ
°×ÌÒÌÜÏâØàÙÎ, ÑáÛÐ ÛÌÒÌåàÚ ÝÜÙÐÖÒÖÊÐÑæ, ÊÐÈÛå âÛÙÐ ÑÐ ÈÒÒÐéÚ ÙÛÎ
ËÐáØÑÌÐÈ ÛÎÚ ¹ÈÛÖÞãÚ ×ØÖÌåÞÌ Ö ÈÊéÔÈÚ ÊÐÈ Ì×ÐÉåàÙÎ.
¶ ×ÐÖ ÌØàÛÐáØÈ ÙÜÔÖÐÑåÈ, ÓÌ ÉáÙÎ ÛÖÔ ÈØÐÏÓæ ÛàÔ ÌØàÛÐÑéÔ ÙÑÈ-

219

220

ÒÐÙÓáÛàÔ, ÈÔÈËÌÐÑÔçÌÛÈÐ ÛÖ ±ØÖÔÛáËÖ, ÈÒÒá ÑÈÐ Î ìÔà ÁçØÖÚ ËÌÔ
ÜÙÛÌØÌå ÑÈÏæÒÖÜ. ñÒàÚ ×ÌØÐâØÊàÚ Î Ì×æÓÌÔÎ ÓÌØÐá ×ÖÜ ÉØåÙÑÖÔÛÈÐ
ÖÐ ×ÐÖ ×ÖÒÒâÚ ÙÝÈÊÓâÔÌÚ ÑÈØËÐâÚ ÑÈÐ ÛÈ ×ÌØÐÙÙæÛÌØÈ ÈÞ ÑÈÐ ÉÈÞ ÌåÔÈÐ
Î ×ÒÈÛÌåÈ ÂÌÒàÔÌåÖÜ ÙÛÖ ¼ÎÙáÑÐ, ÊçØà ÙÛÖ »ÔÎÓÌåÖ ÛÖÜ °ÝÈÔÖçÚ
¼ÈçÛÎ. ¾Ð ×ÒáÑÌÚ ÈÜÛâÚ ÓÌÛÈÝâØÏÎÑÈÔ ÌÑÌå ÛÖ 1974 È×æ Ñá×ÖÜ ÈÒÒÖç.
¾Ð ÑÈØËÐâÚ ×ÖÜ âÞÖÜÔ ÙÑÈÒÐÙÛÌå ÙÛÈ ËâÔÛØÈ ÑÈÐ ÙÛÈ ÝçÒÒÈ ÛàÔ
ÈÏÈÔáÛàÔ ÌåÔÈÐ Ì×åÙÎÚ ×ÖÒÒâÚ ÈÒÒá ÑÈÐ ×ØæÙÑÈÐØÌÚ. ÁãÓÌØÈ, áÒÒàÙÛÌ,
È×æ ÛÖÜÚ ÔâÖÜÚ, ÞáØÐÔ ÌÜÑÖÒåÈÚ, ÍàÊØÈÝåÍÖÔÛÈÐ ÖÐ ÑÈØËÐâÚ ÑÈÐ ÊØáÝÖÔÛÈÐ ÛÈ ÈØÞÐÑá ÙÜÔãÏàÚ ÓÌ âÊÞØàÓÖÜÚ ÓÈØÑÈËæØÖÜÚ, ÌÔé ÛÈ ÑÖØåÛÙÐÈ
ÝÈåÔÌÛÈÐ ÔÈ ×ØÖÛÐÓÖçÔ ÛÖ Ó×ÒáÔÑÖ ÓÌ ÛÖ Ö×ÖåÖ ÑáÔÖÜÔ ÌÔÛÜ×àÙÐÈÑá
ÓÐÑØÖÙÑÖ×ÐÑá, ÑÈÒÒÐÊØÈÝÎÓâÔÈ ÊØÈÓÓÈÛáÑÐÈ ÑÈÐ ÑÈØËÖçÒÌÚ.
¶ ÑÈØËÐá ÙÛÎ ÙÌÒåËÈ 164, ÛØÜ×ÎÓâÔÎ È×æ ÉâÒÎ ÑÈÐ ÞÈÙÈ×ÖÓáÞÈÐØÈ,
ÌÔé âÔÈÚ æÝÐÚ ÛÎÔ ×ÌØÐÙÝåÊÊÌÐ ÏÈÔáÙÐÓÈ, ÌÓÝÈÔåÍÌÛÈÐ ÉÈÒÈÔÛàÓâÔÎ
ÑÈÐ ÛÈÒÈÔÐÙÓâÔÎ È×æ Ü×ÌØÉÖÒÐÑæ ÌØàÛÐÑæ áÒÊÖÚ.
ÁÛÎ ÙÌÒåËÈ 165 ÈÔÈËÌÐÑÔçÌÛÈÐ Î ÈÒÒÎÒÌÊÊçÎ ÛàÔ ÓâÙàÔ ÑÈÐ Î ÙÜÒÒÖÊÐÑæÛÎÛÈ ÙÛÖÔ íØàÛÈ. ÅØÎÙÐÓÖ×ÖÐéÔÛÈÚ ÓÐÈ ÙÑÈÒÐÙÓâÔÎ ÛÖÔ ×ÌØÈÙÓâÔÖ ÈÐéÔÈ ÑÈØËÐá, ÙÎÓÌØÐÔæÚ ÌØàÛÌÜÓâÔÖÚ ÙÞÌËåÈÙÌ ÓÌ ÓÈØÑÈËæØÖ
ÛÈ ÈØÞÐÑá ÛÖÜ ÙÛÎ ÏâÙÎ ÛàÔ ×ÈÒÐéÔ ÈØÞÐÑéÔ, ÌÔé ÛæÔÐÙÌ ÑÈÐ ÛÖ ÓÈÞÈåØÐ
×ÖÜ ÙÝáÍÌÐ ÛÎÔ ÑÈØËÐá ÓÌ ÑæÑÑÐÔÖ ÞØéÓÈ.
ÁÌÒåËÈ 169, ÌËé ×ØæÑÌÐÛÈÐ ÓáÒÒÖÔ ÊÐÈ ûÙÜÔÖÐÑâÙÐÖý, ÛÖ ÈÔÛØÐÑæ ÑÈÐ
ÛÖ ÊÜÔÈÐÑÌåÖ ÞâØÐ ÙÝåÊÊÖÔÛÈÐ Ü×ÖÙÞæÓÌÔÈ âÔÈ ÓâÒÒÖÔ ×ÒÎÓÓÜØÐÙÓâÔÖ
È×æ ÓÐÈ Ü×ÖÒÖÊÐÙÛÐÑã ßÜÞØæÛÎÛÈ.
ÁÌÒåËÈ 176, Ö Ü×ÌØÑÌåÓÌÔÖÚ ÛÎÚ ÑÈØËÐáÚ ÙÛÈÜØæÚ ËÌÙ×æÍÌÐ ÛÖÜ íØàÛÈ, ×ØÖÝÈÔéÚ ÊÐÈ ÔÈ ×ØÖÑÈÒâÙÌÐ ÛÖ ËâÖÔÛÈ ÙÌÉÈÙÓæ. ÂÈ ÓÖÔÈÞÐÑá
ÈØÞÐÑá, ÙÛÖ ÑáÛà ÓâØÖÚ, Ü×ÖÊØáÝÖÜÔ ÛÎÔ ÌØàÛÐÑã ×ØÖÛåÓÎÙÎ ÛÖÜ Ü×ÖÊØÈÝæÓÌÔÖÜ ×ØÖÚ ÛÖÔ ÌÈÜÛæ ÛÖÜ.
ÁÌÒåËÈ 180, ÖÐ ÓáÙÑÌÚ ×âÝÛÖÜÔ, ÛÈ ÈØÞÐÑá ÛàÔ ÖÔÖÓáÛàÔ ËÌÔ Ì×ÈØÑÖçÔ ×ÐÈ ÊÐÈ ÔÈ ËÎÒéÙÖÜÔ ÛÎÔ ×ÈØÈÝÖØá. ÂÖÔ íØàÛÈ ÝÈåÔÌÛÈÐ ÔÈ ÛÖÔ
ÙÜÔÖÓÖÒÖÊÖçÔ, ÈÔÖÐÞÛá, ÈÓÝæÛÌØÖÐ ÖÐ ÌÓ×ÒÌÑæÓÌÔÖÐ. ÁÛÈ ÓÌÛÈ×ÖÒÌÓÐÑá ÞØæÔÐÈ ÈØÞåÍÖÜÔ ÔÈ ÞÈØáÍÖÔÛÈÐ ÑÈÐ ÔÈ È×ÖÑÈÒç×ÛÖÔÛÈÐ ÛÈ ÖÔæÓÈÛÈ,
ÑáÛÐ ×ÖÜ Ù×ÈÔåàÚ ÙÜÔâÉÈÐÔÌ ÙÛÖ ×ÈØÌÒÏæÔ.
²ÔàØåÍà æÛÐ ÙÛÈ ÑÒÈÙÐÑá ÞØæÔÐÈ ÖÐ áÔÏØà×ÖÐ ÌÑËãÒàÔÈÔ ÛÐÚ ÌØàÛÐÑâÚ ×ØÖÛÐÓãÙÌÐÚ ÛÖÜÚ ÙÑÈÒåÍÖÔÛÈÚ ÙÛÈ ×ÌØÐÙÛçÒÐÈ ÛàÔ ÔÈéÔ (°ÒÜÑã
·áÙÖÜ), ÙÌ Ù×ÎÒÐâÚ (ÅØÜÙÖÙ×ÎÒÐá ÄÖÒÌÊáÔËØÖÜ), ÙÌ ÉØáÞÐÈ (²ÜÓÔÈÙÛãØÐÖ ÌÝãÉàÔ ÁÈÔÛÖØåÔÎÚ), ÙÛÈ ·ÌÓÐÙÛæÑÒÌÐÈ ÂÌåÞÎ ÛàÔ °ÏÎÔéÔ, ÑÈÐ
æ×ÖÜ ÈÒÒÖç ×ØÖÙÝÌØæÛÈÔ Ö ÞéØÖÚ, ÛÈ ÖÔæÓÈÛÈ ÑÈÐ ÛÖÜÚ ÌØàÛÐÑÖçÚ ÛÖÜÚ
×æÏÖÜÚ. ¾Ð ÌØàÛÌÜÓâÔÖÐ ×ØÖÙâÝÌØÈÔ ÒÈÊÖçÚ ã ÑÖÑæØÐÈ ÙÛÖÜÚ ÌØéÓÌÔÖÜÚ.
¿éÚ æÓàÚ Î ÑÈØËÐá ÈÔÈËÌÐÑÔçÌÛÈÐ ÙÌ ÙçÓÉÖÒÖ ÛÖÜ âØàÛÈ ÑÈÐ ×æÛÌ
ÈØÞåÍÌÐ ÛÖ ÞáØÈÊÓÈ ÛÖÜ ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔÖÜ ÖØÊáÔÖÜ ÛÖÜ ÙéÓÈÛÖÚ ÔÈ ÌÑÝØáÍÌÐ ÛÖÔ âØàÛÈ ÑÈÐ Î ÙÈäÛÖÛØÜ×ÎÓâÔÎ ÑÈØËÐá ÊåÔÌÛÈÐ ×ÈÊÑæÙÓÐÖ ÙçÓÉÖÒÖ
ÑÈÐ ÛÈÜÛåÍÌÛÈÐ ÓÌ ÛÖ ×áÏÖÚ, ÛÎÔ ÌØàÛÐÑã Ì×ÐÏÜÓåÈ, ÛÖ ÙÜÔÈåÙÏÎÓÈ;
ÄÈåÔÌÛÈÐ æÛÐ Î ÑÈØËÐá ×ØÖâÑÜßÌ àÚ ÌØàÛÐÑæ ÙçÓÉÖÒÖ ÓâÙÈ È×æ
ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑâÚ ÖËÖçÚ. û œ°Ôà ÙÞà§ÓÌÔ ÛÈ©Ú ÑÈØËåÈÚý, ÒâÌÐ ÛÖ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑæ
ËæÊÓÈ. ´åÔÈÐ ÙÈÝâÚ æÛÐ ÊÐÈ ÛÎ ÏÌÖÒÖÊåÈ Î ÒâÕÎ ûÑÈØËÐáý ÌåÔÈÐ ÑÒÌÐËå,

ÊçØà ÛÎÚ ÞÛåÍÌÛÈÐ Ö ×ÜØãÔÈÚ ÛÎÚ ËÐËÈÙÑÈÒåÈÚ ÛÎÚ, Î ûÐÌØá ÑÈØËåÈý,
ÙÛÎÔ ÑÈÏÖÒÐÑã ÌÑÑÒÎÙåÈ, ×ØÖÉáÒÒÌÛÈÐ ÝÒÌÊæÓÌÔÎ ÌÑ ×áÏÖÜÚ. ÂÖ »ÌÙÈåàÔÈ, ÙÛÎ ²ÈÒÒåÈ, Î ÔÌÈØã ÌØàÛÖÓÈÔãÚ »ÈØÊÈØåÛÈ »ÈØåÈ °ÒÈÑæÑ
ÓÌ ÛÈ ÖØáÓÈÛá ÛÎÚ ÊÐÈ ÛÖÔ ¸ÎÙÖç ÑÈÐ ÛÖÔ ×ÈØÈÒÎØÎÓÈÛÐÑæ ÒæÊÖ ÛÎÚ ÊÐÈ
ÛÈ ÊÜÓÔá ÛÖÜ ÙÛãÏÎ ÑÈÏéÚ ÊâØÔÌÐ ×áÔà ÛÖÜ ÑÈÐ ÛÖÔ ÈÐÙÏáÔÌÛÈÐ ÓÔÎÙÛãØÈ ÈÝÖÙÐàÓâÔÖ, ÛØÜÝÌØæ ÑÈÐ ÍÎÒæÛÜ×Ö, éÙ×ÖÜ ÌÑÌåÔÖÚ ÛÎÚ È×ÖÑÈÒç×ÛÌÐ ÛÎ ÝÒÌÊæÓÌÔÎ ÑÈØËÐá ÛÖÜ, ËÎÓÐÖÜØÊÌå ÛÖ ÓçÏÖ ÛÎÚ ÌØàÛÌÜÓâÔÎÚ
ÑÈØËÐáÚ ÑÈÐ Î åËÐÈ ÈÔÈÑÎØçÙÙÌÛÈÐ ÈÊåÈ.
ÁÛÖ Ù×ãÒÈÐÖ ÛÎÚ ·Ìæ×ÌÛØÈÚ ¹ÈÒÈÓ×áÑÈÚ ÑÈÛá ÛÎ ËÐáØÑÌÐÈ ÈØÞÈÐÖÒÖÊÐÑéÔ ÈÔÈÙÑÈÝéÔ, ×ÖÜ âÊÐÔÈÔ ÛÈ ÛÌÒÌÜÛÈåÈ ÞØæÔÐÈ, ÉØâÏÎÑÈÔ ÞÈØÈÊÓâÔÈ ×áÔà ÙÛÈ ÉØáÞÐÈ ÛÈ åÞÔÎ 4 ÈÔÏØé×ÐÔàÔ ×ÖËÐéÔ. ¾Ð ÈØÞÈÐÖÒæÊÖÐ
ÓÐÒÖçÔ ÊÐÈ ÙÞâËÐÈ ÎÒÐÑåÈÚ 49.000 ÞØæÔàÔ. °×ÖÛÜ×éÙÌÐÚ ×ÌÒÓáÛàÔ
ÌåÔÈÐ ÊÔàÙÛâÚ ÑÈÐ È×æ ÛÎÔ ÈØÞÈåÈ Ì×ÖÞã. ÁÛÎÔ ×ÌØÐÖÞã ×ÖÜ ÌØÌçÔÎÙÈ
ÙÛÖ ¹ÈÙÛØå, ÓâÛØÎÙÈ 9 ÞÈØÈÊÓâÔÌÚ ×ÈÛÖçÙÌÚ, áÒÒÖÛÌ ÓÐÑØæÛÌØÌÚ Ëå×ÒÈ
ÙÌ ÓÌÊÈÒçÛÌØÌÚ, áÒÒÖÛÌ ÔÈ ËÌåÞÔÖÜÔ ÙÌ ÈÔÛåÏÌÛÌÚ ÑÈÛÌÜÏçÔÙÌÐÚ. ÁÛÎÔ
ÈØÞÈÐÖÒÖÊÐÑã ÑÖÐÔæÛÎÛÈ ÌåÔÈÐ ÊÔàÙÛã Î á×ÖßÎ ÛÖÜ Ù×ÖÜËÈåÖÜ ÈØÞÈÐÖÒæÊÖÜ ìÒÑÎ ¾ÐÑÖÔÖÓåËÎ, ×ÖÜ ÒâÌÐ æÛÐ ÛÈ ÞÈØÈÊÓâÔÈ ×âÒÓÈÛÈ ÙÜÔÈÔÛéÔÛÈÐ ÙÜÔãÏàÚ ÑÖÔÛá ÙÌ Ì×ÐÊØÈÝâÚ ÓÌ ×ÈÐËÌØÈÙÛÐÑæ ×ÌØÐÌÞæÓÌÔÖ, æ×àÚ
ÙÜÓÉÈåÔÌÐ ÓÌ ÛÎÔ Ì×ÐÊØÈÝã ÙÛÎ Ù×ÎÒÐá ÛÖÜ ÄÌØÌÑçËÎ. ¾ ¾ÐÑÖÔÖÓåËÎÚ
ÈÔÈÝâØÌÐ Ì×åÙÎÚ æÛÐ ÛÖ ÙÑÈÒÐÙÓâÔÖ ÙÛÎÔ ×âÛØÈ ×âÒÓÈ ÌåÔÈÐ ËÎÒàÛÐÑæ
ÙçÓÉÖÒÖ ÌØàÛÐÑãÚ ÑÜØÐÈØÞåÈÚ. ÂÈ ÞÈØÈÊÓâÔÈ ×âÒÓÈÛÈ ÙÛÖ ¹ÈÙÛØå ËÌÔ
ÝÈåÔÌÛÈÐ ÔÈ ÙÜÔÖËÌçÖÔÛÈÔ È×æ Ì×ÐÊØÈÝâÚ, æÓàÚ ÓÖÜ ËÎÓÐÖçØÊÎÙÈÔ ÛÎÔ
ÈåÙÏÎÙÎ æÛÐ ×ØæÑÌÐÛÈÐ ÊÐÈ ÌØàÛÐÑá ÓÎÔçÓÈÛÈ. ÂÌåÔà ÔÈ ×ÐÙÛâßà æÛÐ ÛÈ
ÞÈØÈÊÓâÔÈ ×âÒÓÈÛÈ ÌÑÌåÔàÔ ÛàÔ ÞØæÔàÔ Ü×ãØÕÈÔ ÌØàÛÐÑæÚ ÙÜÓÉÖÒÐÙÓæÚ ÈÔáÒÖÊÖÚ ÓÌ ÛÖ ÞáØÈÊÓÈ ÛÎÚ ÑÈØËÐáÚ ÛàÔ ÔÌæÛÌØàÔ ÞØæÔàÔ.
²ÑÈÖçØ-ÂÈØÍáÔ (ÙÌÒ. 190), ÖÐ ×ÈÐËÐÑÖå ãØàÌÚ ÛÎÚ ËÌÑÈÌÛåÈÚ ÛÖÜ '50.
¹áÛÐ ÙÈÔ ¿ÈÔÈÏÎÔÈäÑæÚ-¾ÒÜÓ×ÐÈÑæÚ. ¾ ÑÈÒÖÑáÊÈÏÖÚ ÓÌÒÈÞØÐÔæÚ íÒÒÎÔÈÚ ÊåÊÈÔÛÈÚ ²ÑÈÖçØ ×ÈØÖÜÙÐáÙÛÎÑÌ ÙÈÔ ÈÔÈÊÑÈåÖ ÔÖÓÖÛÌÒÌÐÈÑá
×ØÖäæÔ, ÈÓâÙàÚ ÓÌÛá ÛÈ ÑÐÔÎÓÈÛÖÊØÈÝÐÑá ÑÈÛÖØÏéÓÈÛÈ ÛÖÜ ÕÈÔÏÖç
±ØÌÛÈÔÖç ÊåÊÈÔÛÈ ÂÈØÍáÔ ÑÈÐ ÛÎÔ âÑËÖÙÎ ÛÖÜ ÈÔÛåÙÛÖÐÞÖÜ ×ÌØÐÖËÐÑÖç
ÙÛÎÔ ÌÒÒÎÔÐÑã ÈÊÖØá, ÊÐÈ ÔÈ ËÐÌÑËÐÑãÙÌÐ È×æ ÌÑÌåÔÖÔ ÛÈ ×ØàÛÌåÈ ÙÛÎ
ÍÖçÊÑÒÈ. ÁçÔÛØÖÝÖå ÛÖÜÚ ÙÛÎÔ ×ÌØÐ×âÛÌÐÈ, Î ÂÈÛÈÓ×Öç, Î ÂÍâÎÔ, Ö
¿ÖÑÖ×åÑÖ, Î ÅÖÜÞÖç ÑÈÐ Î ÛÙåÛÈ. ¾Ð ÙÜÊÑØÖçÙÌÐÚ ÛàÔ ËçÖ ÈÊÈÏéÔ
ÊÐÊáÔÛàÔ ÑáÛà È×æ ÛÖÜÚ ãÞÖÜÚ ÛàÔ ÛÈÓ ÛÈÓ, Ü×ãØÕÈÔ ÓÌÊÈÒÌÐéËÌÐÚ,
ÙÜÞÔá æÓàÚ Ö âÔÈÚ ÙÜÔâËØÈÓÌ ÛÖÔ áÒÒÖ ÙÛÖ È×ÎÔâÚ ÑÜÔãÊÐ ÛÖÜ ÑÈÑÖç.
ÂÈ ×ÈÐËÐá ÌÑÌåÔÈ ÛÈ ÞØæÔÐÈ ÑáÒ×ÈÍÈÔ ×áÔà ÙÌ ÝÈÔÛÈÙÛÐÑá áÒÖÊÈ,
ÉÊáÍÖÔÛÈÚ ÑÜÓÈÛÐÙÛâÚ ÑØÈÜÊâÚ Ì×ÐÑÖÐÔàÔåÈÚ ÓÌ ÛÖ ÍàÐÑæ ÉÈÙåÒÌÐÖ,
ÓÐÓÖçÓÌÔÈ ÛÖÜÚ ËÜÖ ãØàÌÚ ÛÎÚ ÍÖçÊÑÒÈÚ.
ÄÈÔÛáÍÖÓÈÐ ÌÐÑæÔÌÚ ÙÛÖ ÓÖçÞØàÓÈ ÛÖÜ ÙÖçØÖÜ×ÖÜ, æÛÈÔ ÖÐ ÔâÖÐ ÓÈÍÌÓâÔÖÐ ÙÌ ×ÈØâÌÚ ×ÈåÍÈÔÌ ÛØåÒÐÍÈ, ÊÑØÐÔÐáØÎ, ÔÛáÓÈ, ÙÛÈ ÞÈØÈÊÓâÔÈ
×áÔà ÙÛÎÔ ×âÛØÈ ×ÈÐÞÔåËÐÈ (ÙÌÒ. 186-189), ÌÔé ÈÔÛÐÒÈÒÖçÙÈÔ ÖÐ ÊÌÐÛÖÔÐâÚ È×æ ÝàÔâÚ ÑÈÐ ÊâÒÐÈ.
ÅÈØÈÊÓâÔÈ ×áÔà ÙÛÖ ÓáØÓÈØÖ, ÔÛáÓÌÚ, ÛØåÒÐÍÌÚ ÑÈÏéÚ ÑÈÐ áÒÒÈ
ÕÌÞÈÙÓâÔÈ ×ÈÐÞÔåËÐÈ ÉØãÑÈ ÙÛÖ ´ØâÞÏÌÐÖ, ÙÛÖÔ û¿ÖØËÖÑÈÝÌÔâý, ÙÛÖ

221

222

°ÎËÖÔæÑÈÙÛØÖ ÁáÓÖÜ, ÙÛÖ ¼ÐæÑÈÙÛØÖ ¿çÒÖÜ, ÙÛÎÔ °ÒÜÑã ·áÙÖÜ, ÙÛÖ
¾åÛÜÒÖ »áÔÎÚ Ñ.È.
ÂÈ ÙÜØÐÈÔá ×ÖËÖÙÝÈÐØÐÑá ÙàÓÈÛÌåÈ ìØÎÚ ÑÈÐ ´ÒÒáÚ âØÞÖÔÛÈÐ ×ØéÛÈ ÙÛÐÚ ×ØÖÛÐÓãÙÌÐÚ ÛàÔ ÝÐÒáÏÒàÔ. ñÓàÚ ÑÈÐ ÖÐ ÓÌÊáÒÌÚ ÖÓáËÌÚ ÛÖÜ
ÑâÔÛØÖÜ âÞÖÜÔ ÙÌÉÈÙÛæ ×ÖÙÖÙÛæ ÙÛÈ ÞÈØáÊÓÈÛÈ. Á' âÔÈ ÓÐÑØÖÙÑÖ×ÐÑæ
ËØÖÓáÑÐ, ÙÛÐÚ ¿ÒáÑÌÚ, ÉØåÙÑÌÛÈÐ ÑØÜÓÓâÔÖÚ Ö ÏÈÜÓÈÙÓæÚ Ñá×ÖÐÖÜ ×ÈÔÈÏÎÔÈäÑÖç ÝÐÒáÏÒÖÜ ÊÐÈ ÛÎÔ ×ÖØÌåÈ ÛÎÚ ÖÓáËÈÚ ÙÛÖ ×ÈÔÌÜØà×ÈäÑæ
Ñç×ÌÒÒÖ ÛÖ 1972 ÑÈÐÛÖÔ ÛÌÒÐÑæ ÙÛÖ ²ÖÜâÓ×ÒÌä (ÙÌÒ.198).íÞÌÐ ÙÑÈÒåÙÌÐ
ÛÈ ÖÔæÓÈÛÈ æÒàÔ ÛàÔ ×ÖËÖÙÝÈÐØÐÙÛéÔ ÛÎÚ Ì×ÖÞãÚ ÊÐÈ ÔÈ ÛÖÜÚ ÛÐÓãÙÌÐ.
ÂÖ ÑÛåØÐÖ ÛàÔ ºÈÍÈØâÛàÔ ÑÛåÙÛÎÑÌ ÛÖ 1841 ÑÈÐ ÒÌÐÛÖçØÊÎÙÌ àÚ
ÒÖÐÓÖÑÈÏÈØÛãØÐÖ ÓâÞØÐ ÔÈ ÌÊÑÈÛÈÒÌÐÝÏÌå Î ×ØÈÑÛÐÑã ÛÎÚ ÑÈØÈÔÛåÔÈÚ.
TÎ ÓÌÊáÒÎ ×ÌØåÖËÖ ÛàÔ ÈÔÈÛÈØÈÞéÔ ÓÌ ÛÐÚ ÈÐÓÈÛÎØâÚ ÌÕÌÊâØÙÌÐÚ ÛÖÜ
ÑØÎÛÐÑÖç ÒÈÖç, ÛÖ ÑÛåÙÓÈ ÝÐÒÖÕâÔÎÙÌ ÑÈÛÈËÐàÑæÓÌÔÖÜÚ ¹ØãÛÌÚ. ÁÛÖ
ÛâÒÖÚ ÛÖÜ 19ÖÜ ÈÐéÔÈ ÞØÎÙÐÓÖ×ÖÐãÏÎÑÌ àÚ ÝÜÒÈÑã ÑÈÐ ×ÈØâÓÌÐÔÌ âÛÙÐ
ÓâÞØÐ ÛÖ 1964 Ö×æÛÌ ÑÈÐ âÑÒÌÐÙÌ ÖØÐÙÛÐÑá. ÁÛÈ ÓÌÛÌÓÝÜÒÐÈÑá ÞØæÔÐÈ
×âØÈÙÈÔ È×æ ÌËé ÈØÑÌÛÖå ×ÖÒÐÛÐÑÖå ÑØÈÛÖçÓÌÔÖÐ ÑÈÏ' ÖËæÔ ×ØÖÚ ÛÎ
²ÜáØÖ. ÁÛÖÔ ÌÙàÛÌØÐÑæ ×ÌØåÉÖÒÖ ÛÎÚ ÝÜÒÈÑãÚ Ü×áØÞÖÜÔ ÙÑÈÒÐÙÓâÔÈ
×áÔà ÙÛÐÚ ×ÒáÑÌÚ ÛÈ ÖÔæÓÈÛÈ ÝÜÒÈÑÐÙÓâÔàÔ (ÙÌÒ. 211-215). ´ÕàÛÌØÐÑá, ÙÛÖÔ ÛÖåÞÖ ÛÎÚ ÝÜÒÈÑãÚ, ÌåÔÈÐ ÙÑÈÒÐÙÓâÔÈ ÛÈ ÖÔæÓÈÛÈ ÛàÔ ÞàØÖÝÜÒáÑàÔ-ËÌÙÓÖÝÜÒáÑàÔ (ÙÌÒ. 216).
ÁÛÎ ÉÖØÐÔã ×ÒÌÜØá ÛÖÜ ÑÛÐØåÖÜ, ÛÖ 1908, ÌÊÑÈÛÈÙÛáÏÎÑÌ ÛÖ ûìÙÜÒÖÔ
ÛàÔ ÄØÌÔÖÉÒÈÉéÔý. ÁÛÎÔ âØÌÜÔá ÓÖÜ ÉØãÑÈ ×ÒÎÏéØÈ È×æ ×ÈØÖÜÙåÌÚ
ÑÈÐ ÖÔæÓÈÛÈ ÙÑÈÒÐÙÓâÔÈ ÙÛÈ ÓÈØÓáØÐÔÈ ÑÈÛàÑáÙÐÈ, ÙÛÈ ÛÍáÑÐÈ ÑÈÐ
ÙÛÎ ÓÌÊáÒÎ ÙÑáÒÈ ÛÎÚ ÌÐÙæËÖÜ. ÁÛÖÔ ÛÖåÞÖ ÌÔæÚ ËàÓÈÛåÖÜ ÈÔÈÑáÒÜßÈ,
ÑáÛà È×æ ÛÖ ÙÖÉá ×ÖÜ ÑÈÛâØØÌÌ, ×ÖÒÜáØÐÏÓÈ ÊÑØáÝÐÛÐ ÝÛÐÈÊÓâÔÈ È×æ
Ì×ÐÙÛØÈÛÌÜÓâÔÖÜÚ ÛÖÜ ×ÖÒâÓÖÜ ÛÖÜ 1897 (ÙÌÒ. 136). ÁÛØÈÛÐéÛÌÚ ×ÖÜ
×ÌØåÓÌÔÈÔ ÔÈ ×áÔÌ ÙÛÖ ÓâÛà×Ö ã ÌåÞÈÔ Ì×ÐÙÛØâßÌÐ, âÉÊÈÍÈÔ ÛÖ ÙÛÌÔÈÊÓæ ÛÖÜÚ ×áÔà ÙÛÖ ÔÛÖÜÉáØÐ: û°Þ-±ÈÞý, û»ÈÛÈÐæÛÎÚ, ÓÈÛÈÐÖÛãÛàÔ
ÛÈ ×áÔÛÈ ÓÈÛÈÐæÛÎÚý.
ÄÜÒÈÑâÚ ÂÍÐÉáØÈÚ: ÄÛÐáÞÛÎÑÈÔ ÓÌÛá ÛÎ ËÎÓÐÖÜØÊåÈ ÛÖÜ ÖÐÑÐÙÓÖç
ÛÎÚ ´ØÓÖç×ÖÒÎÚ ÑÈÐ ÉØåÙÑÖÔÛÈÔ ÑÖÔÛá ÙÛÎÔ ÌÑÑÒÎÙåÈ ÛÎÚ »ÌÛÈÓæØÝàÙÎÚ, ÙÛÎÔ ÖËæ ¿ÌÛØÖÑÖÑÑåÔÖÜ, ×åÙà È×æ ÛÖ ÝÖçØÔÖ ÛÖÜ »×ÐÍÈÔÛâ.
îÛÈÔ âÔÈ ËÐéØÖÝÖ ÑÛåØÐÖ ÓÌ ÓÐÈ ÓÌÊáÒÎ ÈÜÒã ÑÈÐ ÙÛÖ ÑâÔÛØÖ ÛÎÚ
Ü×ãØÞÌ âÔÈ ×ÎÊáËÐ. ÁÛÈ ËÌÕÐá ÉØåÙÑÖÔÛÈÔ ÛÈ ÑÌÒÐá ÛàÔ ÑØÈÛÖÜÓâÔàÔ,
ÛÈ Ö×ÖåÈ ÑáÒÜ×ÛÈÔ ÛÖ ÐÙæÊÌÐÖ ÑÈÐ ÛÖÔ ×ØéÛÖ æØÖÝÖ. ÂÈ ×ØéÛÈ ÞØæÔÐÈ
ÒÌÐÛÖçØÊÎÙÌ àÚ ´Ó×ÖØÖËÐÑÌåÖ. ´ÑÌå ËÎÒÈËã ËÐÑáÍÖÔÛÈÔ ÑÈÐ ÝÜÒÈÑåÍÖÔÛÈÔ ÊÐÈ ËÐáÝÖØÈ ÈËÐÑãÓÈÛÈ ÖÐ âÓ×ÖØÖÐ. ÂÈ ÞØæÔÐÈ ÛÎÚ È×ÌØÊåÈÚ ÛÎÚ
ÁÌØåÝÖÜ, æÛÈÔ ÊØáÝÛÎÑÌ Î Ì×ÐÙÛÖÒã ÛÖÜ ÝÜÒÈÑÐÙÓâÔÖÜ ÙÜÔËÐÑÈÒÐÙÛã ¹.
Á×âØÈ, ÒÌÐÛÖçØÊÎÙÌ àÚ ÑØÈÛÎÛãØÐÖ, ÓÌÛâ×ÌÐÛÈ àÚ ÛÓãÓÈ ÓÌÛÈÊàÊéÔ
ÛÎÚ ÅàØÖÝÜÒÈÑãÚ.
ÁÛÌÒÖçÈÚ ãÛÈÔ ÛÖ ×ÈØÈÛÙÖçÑÒÐ ÌÔæÚ ×ÈÙåÊÔàÙÛÖÜ ÈÞÏÖÝæØÖÜ ÙÛÖ
ÒÐÓáÔÐ ÛÎÚ ´ØÓÖç×ÖÒÎÚ (ÙÌÒ. 213). °×æ ÓÈØÛÜØåÌÚ ÊÔàØåÍà æÛÐ Ó×ÈÐÔæÉÊÈÐÔÌ ÙÛÎ ÝÜÒÈÑã Ü×ÌØÈÙ×ÐÍæÓÌÔÖÚ ÛÎÔ ÈÊÈ×ÎÓâÔÎ ÛÖÜ ÙÜÔãÏÌÐÈ ÔÈ
ÑÈ×ÔåÍÌÐ ÞÈÙåÙÐ.

û¹¾¿°¼° ¾, ¹¾¿°¼° ¾, ¹°¸ »¶ ľ±°Á°¸ ·°¼°Â¾ý. ÀÎÛæ ÞÈØÈÊÓâÔÖ ÙÛÖ ÌÙàÛÌØÐÑæ ÌÔæÚ ÌÊÑÈÛÈÒÌÐÓÓâÔÖÜ ÓçÒÖÜ, ÙÛÖ ÒæÝÖ ÛÎÚ
¿âÛØÈÚ, ×ØÖÝÈÔéÚ È×æ ÞÈÙÐÑÒãËÌÚ ×ÖÜ ÓÈÍÌçÖÔÛÈÔ ÊÐÈ ÔÈ ÑÈ×ÔåÙÖÜÔ
ÑØÜÓÓâÔÖÐ È×æ ÉÒâÓÓÈÛÈ (ÙÌÒ. 210).
¹á×ÖÐÈ ÙÎÓÌåÈ ÛàÔ ËØÖÓåÙÑàÔ ÙÛÖ ËÎÓÖÛÐÑæ ÔÌÑØÖÛÈÝÌåÖ ÛÎÚ ´ØÓÖç×ÖÒÎÚ âÞÖÜÔ ÙÛØàÏÌå ÓÌ ÛÈÝæ×ÒÈÑÌÚ ÛàÔ ÈØÞéÔ ÛÖÜ ÈÐéÔÈ (ÙÌÒ. 217).
¾ Ì×ÐÙÑâ×ÛÎÚ ÛÖÜ ÔÌÑØÖÛÈÝÌåÖÜ ×ÌØ×ÈÛáÌÐ ÈÔáÓÌÙÈ ÙÌ Ôà×á ÓÔãÓÈÛÈ
ÑÈÐ ×áÔà ÙÌ ÕÌÞÈÙÓâÔÈ ÖÔæÓÈÛÈ ÑÈÐ ÞÈÓâÔÌÚ ×ÈØÖÜÙåÌÚ. ´åÔÈÐ ÒåÊÖ ÙÈÔ
ÛÖ ÓÖÔÖ×áÛÐ ×ÖÜ ÖËÎÊÌå ÙÛÖ Ì×âÑÌÐÔÈ ÑÈÐ ÙÛÎÔ ÈÔÜ×ÈØÕåÈ.

¿ÒÈÛÌåÈ ¶ØéàÔ

223

¶ ÄǼ¶ ¶Á ¿´ÂÀ°Á

¿

ÁÛÖ ×ÒÈÛçÙÑÈÒÖ ÛÎÚ ÌÐÙæËÖÜ ÛÖÜ ÁÈÔ ÂÍéØÛÍÎ ËÐÈÑØåÔÌÛÈÐ âÔÈ ÈØÞÈåÖ ÓáØÓÈØÖ ÓÌ ÞÐÒÐÖ×ÈÛÎÓâÔÈ åÞÔÎ ÒÖÜÒÖÜËÐéÔ ÑÈÐ ÈÔÏÌÓåàÔ.

ØéÛÖ ÓâÒÎÓÈ ÛàÔ ×ÌØÐÎÊÎÛéÔ ×ÖÜ ×ÌØÐËÐáÉÈÍÈÔ ÙÛÈ ÓÔÎÓÌåÈ ÛÎÚ
ÑÒÈÙÐÑãÚ ÈØÞÈÐæÛÎÛÈÚ ãÛÈÔ ÔÈ ÞÈØáÕÖÜÔ ÓÌ ÈÐÞÓÎØæ ÌØÊÈÒÌåÖ
×áÔà ÙÛÈ ÓÈØÓÈØâÔÐÈ ÑØÎ×ÐËéÓÈÛÈ ÛàÔ ÈØÞÈåàÔ ÔÈéÔ ÑÈÐ ÙÛÖÜÚ ÑåÖÔÌÚ ÛÈ ÖÔæÓÈÛá ÛÖÜÚ. ²ÐÈ ÛÎ ÙÜÔãÏÌÐÈ ÈÜÛã ÓÈÚ ×ÒÎØÖÝÖØÌå Ö ìØÈÉÈÚ
×ÖÐÎÛãÚ Djaffer Ibn Chems el Khilefeh (1148 - 1225) ×ÖÜ ÙÎÓÌåàÙÌ ÙÛÖ
ÎÓÌØÖÒæÊÐæ ÛÖÜ, ÓÌ ÌÕÈÐØÌÛÐÑá ËÎÑÛÐÑæ ÛØæ×Ö, ÊÐÈ ÛÖ ÙçÊÞØÖÔæ ÛÖÜ
ìØÈÉÈ ×ÌØÐÎÊÎÛã Herewy æÛÐ ûáÝÎÔÌ ÛÈ åÞÔÎ È×æ ÛÈ ÑÈÑÖÞÈØÈÊÓâÔÈ
ÛÖÜ ÊØáÓÓÈÛÈ ×ÈÔÛÖçý.
¾ ¸ÛÈÒæÚ Nicolo Martoni, ×ÖÜ Ì×ÐÙÑâÝÏÎÑÌ ÛÎÔ °ÏãÔÈ ÛÖ ÄÌÉØÖÜáØÐÖ ÛÖÜ 1395, ÙÛÐÚ ÙçÔÛÖÓÌÚ ÖËÖÐ×ÖØÐÑâÚ ÙÎÓÌÐéÙÌÐÚ ÛÖÜ, âÞÌÐ ÑÈÛÈÊØáßÌÐ æÛÐ Ì×áÔà ÙÛÖÜÚ ÓÈØÓáØÐÔÖÜÚ ÑåÖÔÌÚ ÛÖÜ ¿ÈØÏÌÔéÔÈ, ×ÖÜ ãÛÈÔ ÛæÛÌ
ÔÈæÚ ÛÎÚ ·ÌÖÛæÑÖÜ, Ü×ãØÞÈÔ ÞÈØÈÊÓâÔÌÚ ÞØÐÙÛÐÈÔÐÑâÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ ÑÈÐ
ÙÞâËÐÈ ÙÜÓÉÖÒÐÑá. »ÐÈ Ì×ÐÊØÈÝã ÓáÒÐÙÛÈ ÝÈåÔÌÛÈÐ æÛÐ ãÛÈÔ Ü×ÖÊØÈÓÓâÔÎ È×æ ÛÖÔ áÊÐÖ ³ÐÖÔçÙÐÖ ÛÖÔ °ØÌÖ×ÈÊåÛÎ.
¾ ²ÌØÓÈÔæÚ ÐÙÛÖØÐÑæÚ ²ØÎÊÖØæÉÐÖÚ ÞÈØÈÑÛÎØåÍÌÐ ×ÈÐËÈØÐéËÎ ÛÎ
ÙÜÔãÏÌÐÈ ÛàÔ ÛÈÕÐËÐàÛéÔ ÔÈ ÞÈØáÍÖÜÔ ÛÈ ÖÔæÓÈÛá ÛÖÜÚ ÑÈÐ ÛÎ ÊÔéÓÎ

´ÐÚ ÛÎÔ ¿æÒÎ âÞÖÜÔ ÝÜÒÈÓâÔÎ ÓåÈ
×ÒáÑÈ ÓÈØÓÈØâÔÐÈ ×ÖÒç ÓÌÊáÒÎ,
ÑÈÐ ÓâÙ' 'Ú ÈÜÛãÔ ÌåÔÈÐ ÙÎÓÌÐàÓâÔÈ
æÒÈ ÛÈ ÞàØÐá, ÑÈÐ æÒÈ ÛÈ ÞàØáÝÐÈ
ÈÑæÓÎ ÓÌ ÛÈ ÙçÔÖØá ÛÖÜÚ, ÓÌ æÒÈ.
¿ÈØÈËæÙÌÐÚ
, ¼. ¿ÖÒåÛÎÚ

ÛÖÜÚ ÊÐÈ ÛÈ ÓÔÎÓÌåÈ, æÓàÚ Î ÙÜÔãÏÌÐÈ ÈÜÛã ÌåÔÈÐ ÛæÙÖ ÈØÞÈåÈ æÙÖ ÑÈÐ Î
ÈÔÏØé×ÐÔÎ ÓÈÛÈÐÖËÖÕåÈ. ´ÑÛæÚ æÓàÚ È×æ ÛÈ ÖÔæÓÈÛÈ, ÙÛÈ ÓÔÎÓÌåÈ
ÞÈØáÍÖÔÛÈÔ ÑÈÛá ÛÖÜÚ »âÙÖÜÚ ÅØæÔÖÜÚ ÑÈÐ ÑÈÛá ÛÖÜÚ ÈÐéÔÌÚ ÛÎÚ ÛÖÜØÑÖÑØÈÛåÈÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ ÓÌ ×ÒÎØÖÝÖØåÌÚ ÊÐÈ ÛÈ ÙÜÔÛÈØÈÑÛÐÑá ÊÌÊÖÔæÛÈ
ÛÎÚ Ì×ÖÞãÚ. ¹ÈÛÈÊØáÝÖÔÛÈÔ ×æÒÌÓÖÐ, ÙÌÐÙÓÖå, Ì×ÐËÎÓåÌÚ, ÌÓÝáÔÐÙÎ
ÑÖÓÎÛéÔ ÑÈÐ ËåÔÖÔÛÈÔ ×ÖÒÒâÚ áÒÒÌÚ ×ÒÎØÖÝÖØåÌÚ.
ñ×àÚ ÈÔÈÝâØÌÐ Ö ¹ÜØÐáÑÖÚ ÁÐÓæ×ÖÜÒÖÚ ÙÛÖ ÉÐÉÒåÖ ÛÖÜ û½âÔÖÐ ÛÈÕÐËÐéÛÌÚ ÙÛÎÔ ´ÒÒáËÈý, ÙÌ ÑåÖÔÈ ÛÖÜ ¿ÈØÏÌÔéÔÈ âÞÌÐ ÞÈØÈÞÛÌå ÓÐÈ
ÓÐÑØÖÊØáÓÓÈÛÎ Ì×ÐÊØÈÝã ×ÖÜ ÒâÌÐ: û1555 âÊÐÔÌ ÛÖ ÏÈÔÈÛÐÑæ ÌÐÚ ÛÎÔ
°ÏãÔÈ ÑÈÐ È×âÏÈÔÖÔ ÞÐÒÐáËÌÚ ÒÈæÚ ÑÈÐ ¹ÈÙÛØÐéÛÈÐý.
¹ÈÐ Ö ÐÙÛÖØÐÖËåÝÎÚ Á×çØÖÚ ºáÓ×ØÖÚ ÙÛÖ ÉÐÉÒåÖ ÛÖÜ û¿ØæÞÌÐØÈ ÛÐÔá
×ÌØå ÛàÔ ×ÎÊéÔ ÛÎÚ ÈÏÎÔÈäÑãÚ ÐÙÛÖØåÈÚ ÑÈÛá ÛÖÜÚ ÓâÙÖÜÚ ÈÐéÔÈÚ ÑÈÐ
Ì×å ÛÖÜØÑÖÑØÈÛåÈÚý ÙÎÓÌÐéÔÌÐ: û´Ô Ûà ÒÐÏåÔà ÞØÖÔÐÑé ÛÎÚ ×æÒÌàÚ ÛàÔ
°ÏÎÔéÔ, ÖÛâ ÓÌÔ ÈÔÈÝâØÖÔÛÈÐ ÌÐËãÙÌÐÚ ÈÝÖØéÙÈÐ ÌÐÚ ÛÎÔ ÐÙÛÖØåÈÔ ÛÎÚ
ÈÏÎÔÈäÑãÚ ÌÑÑÒÎÙåÈÚ, ÖÛâ ËÌ ÙÎÓÌÐéÙÌÐÚ ×ÌØå ÛÎÚ ÑÛãÙÌàÚ ÓÌÙÈÐàÔÐÑéÔ ÓÔÎÓÌåàÔ ÑÈÐ ×ÌØå ÛÎÚ ÑÈÛÈÙÛáÙÌàÚ ÈÜÛéÔ ÛàÔ ÈØÞÈÐÖÛãÛàÔ ÌÝ'
àÔ ÌåÔÈÐ ÞÈØÈÊÓâÔÈÐ ÈÐ Ì×ÐÊØÈÝÈå. ´×å ÛÐÔÖÚ ÛàÔ ÑÐæÔàÔ ÛÖÜ ·ÎÙÌåÖÜ,
âÞÖÓÌÔ ÈÔÈÊØÈÝãÔ ÒÖÐÓÐÑéÔ ÔæÙàÔ. ÁÛçÒÖÚ ËÌ ÛÐÚ ÛàÔ ÛÖÜ ¾ÒÜÓ×ÌåÖÜ
âÞÌÐ ÌÔ ÜßÎÒé Ù×ÖÔËçÒà ÑÈÐ ÖÐÖÔÌå ÌÔ È×ÖÑØçÝà ÓÖÔÖÔÖç ×ÒãØÎ ÑÈÛá-

224

ìÊÐÖÚ ¼ÐÑæÒÈÖÚ ÄÛàÞæÚ

ÒÖÊÖÔ ÛàÔ Ü×æ ÛÖÜ ÅÈÙÌÑã È×ÈÊÞÖÔÐÍÖÓâÔàÔ. ÂÖ ËÌ ×ÌØåÌØÊÖÔ ÌåÔÈÐ æÛÐ
ÈÐ Ì×ÐÒåÏÐÈÐ ÈÜÛÈå ÙÎÓÌÐéÙÌÐÚ ËÌÔ ÌåÔÈÐ áÙÞÌÛÖÐ ×ØÖÚ ÛÈ ÌÔ ÞÌÐØÖÊØá-

ÝÖÐÚ ÙàÍæÓÌÔÈ ÞØÖÔÐÑá ÛÎÚ ÛÖÜØÑÖÑØÈÛåÈÚ, ÈÒÒá ÝÈåÔÖÔÛÈÐ ÌÑÌåÔÈÐ àÚ
È×ÈØÛåÍÖÜÙÈÐ ÛÎÔ ÑÜØÐàÛáÛÎÔ ÛÖçÛàÔ ×ÎÊãÔý.
ÂÈ ÈÜÏæØÓÎÛÈ ÈÜÛá ÒÈäÑá ÞÈØáÊÓÈÛÈ ÙÛÐÚ ×âÛØÌÚ È×ÖÛâÒÌÙÈÔ ÐÙÛÖØÐÑâÚ ×ÎÊâÚ. ¿ØæÑÌÐÛÈÐ ÊÐÈ ÈÔÌÑÛåÓÎÛÌÚ ×ÎÊâÚ ×ÒÎØÖÝÖØÐéÔ ×ÖÜ âÓÌÐÔÈÔ ÊÔàÙÛâÚ àÚ ÒåÏÐÔÈ ÞØÖÔÐÑá.
¾Ð ÈØÞÈÐÖÒæÊÖÐ ÛÎÚ °ÑØæ×ÖÒÎÚ ÊÔàØåÍÖÜÔ ×ÖÒç ÑÈÒá æÛÐ ÑÈÐ ÖÐ
ÒÐÏÖÕæÖÐ ×ÖÜ ËÖçÒÌßÈÔ ÙÛÎÔ ÈØÞÈÐæÛÎÛÈ ÙÛÖ ÑÛåÙÐÓæ ÛÎÚ áÝÎÙÈÔ ÞÈØÈÊÓâÔÈ ÛÈ åÞÔÎ ÛàÔ ÖÔÖÓáÛàÔ ÛÖÜÚ ÈÔáÓÌÙÈ ÙÛÖÜÚ Ù×ÖÔËçÒÖÜÚ ÛÖÜ
¿ÈØÏÌÔéÔÈ. ÂÖ åËÐÖ âÑÈÔÈÔ ÑÈÐ ÖÐ ÂÎÔÐÈÑÖå ÙÜÔáËÌÒÝÖå ÛÖÜÚ ×ÖÜ ËÖçÒÌßÈÔ ÙÛÐÚ ÈØÞâÚ ÛÖÜ 1900 ÙÛÐÚ ÌØÊÈÙåÌÚ ÈÔÈÙÛãÒàÙÎÚ ÛÎÚ °ÑØæ×ÖÒÎÚ.
ÁÜÔÌÞåÍÖÔÛÈÚ ÛÎÔ åËÐÈ ×ÈØáËÖÙÎ ÖÐ ÓÈØÓÈØÖÛÌÞÔåÛÌÚ ×ÖÜ ËÖÜÒÌçÖÜÔ
ÙãÓÌØÈ ÙÛÐÚ ÈÔÈÙÛÎÒàÛÐÑâÚ ÌØÊÈÙåÌÚ ÙÑÈÒåÍÖÜÔ ÑØÜÝá ÛÖ æÔÖÓá ÛÖÜÚ,
×áÔà ÙÌ Ñá×ÖÐÖ ÈÏâÈÛÖ ÙÎÓÌåÖ ÛàÔ ÑÐæÔàÔ ÛÖÜ ¿ÈØÏÌÔéÔÈ. ÁÛÈ ûÅÈØáÊÓÈÛÈ ÛÖÜ ¿ÈØÏÌÔéÔÈý ×ÖÜ ÑÈÛâÊØÈßÈÔ Ö ¹. ¿ÐÛÛáÑÎÚ, Ö ÀéÙÖÚ
ÈØÞÐÓÈÔËØåÛÎÚ ÙÛÎÔ °ÏãÔÈ °ÔÛàÔåÔÖÚ, ÑÈÐ Ö °. ¹. ¾ØÒáÔËÖÚ ËÌ ÙÜÓ×ÌØÐâÒÈÉÈÔ ÛÈ ÖÔæÓÈÛÈ ÛàÔ ÓÈØÓÈØáËàÔ, ËÐæÛÐ ÓáÒÒÖÔ ËÌÔ ÛÈ ßÜÞÈÔÌÓåÙÛÎÑÈÔ. ñ×àÚ, ÊÐÈ ×ÈØáËÌÐÊÓÈ, ÛÖ ÞáØÈÊÓÈ ×ÖÜ âÓÌÐÔÌ ÑØÜÝæ
âÔÈÔ ÖÒæÑÒÎØÖ ÈÐéÔÈ ÑÈÐ ÉØâÏÎÑÌ ÑÈÛá ÛÐÚ ÌØÊÈÙåÌÚ ÙÜÔÛãØÎÙÎÚ ÛÖÜ
Ó×ØÖçÛÍÐÔÖÜ ÈÊáÒÓÈÛÖÚ ÛÖÜ ·. ¹ÖÒÖÑÖÛØéÔÎ ÓæÒÐÚ ÛÎ ÞØÖÔÐá ×ÖÜ ×âØÈÙÌ: û¿°À° ¶ ·´º¶Á¸¼ ¾à ÁÇžÃ, ¹¾º¾¹¾ÂÀǼ¶ »¾Ã, ½°¼°Ä¾À´Á´ ¶¼ ¿´À¸¹´Ä°º°¸°, PARIS 1905ý. ¶ ×ÈØÈ×áÔà ÝØáÙÎ, ×ÖÜ
ÌåÔÈÐ ÑØÜÝá ÞÈØÈÊÓâÔÎ È×æ ÛÖ ÊÒç×ÛÎ ºáÍÈØÖ ÁéÞÖ ÙÌ âÔÈ ÙÎÓÌåÖ ÙÛÖ
×åÙà ÓâØÖÚ ÛÖÜ ÑÌÝÈÒÐÖç ÛÖÜ Ó×ØÖçÛÍÐÔÖÜ ãØàÈ, ÌÑÝØáÍÌÐ ÛÎ ËÐÈÝàÔåÈ
ÛÖÜ ÊÒç×ÛÎ ÙÛÎÔ ÌÓÓÖÔã ÛÎÚ Ì×ÐÛØÖ×ãÚ ÔÈ ÝÖØâÙÌÐ ÛÖ áÊÈÒÓÈ ÛÖÜ
¹ÖÒÖÑÖÛØéÔÎ ×ÌØÐÑÌÝÈÒÈåÈ.
ÁÛÐÚ û¿ÈØÈËæÙÌÐÚý ×ÖÜ âÞÌÐ ÙÜÒÒâÕÌÐ Ö ¼. ¿ÖÒåÛÎÚ ×ÈØÈÛåÏÌÛÈÐ Î
ÌÕãÚ ÈÝãÊÎÙÎ:
û'Á ÛÈ ÂâÓ×Î, àÚ ÓÐÙã éØÈ ÓÈÑØÐá È×æ ÛÎ ÏáÒÈÙÙÈ, ×ÈØÈÑáÛà
È×æ ÛÎ ÉØçÙÎ ÛÖÔ ¹ØÜÖÒæÊÖ, ÌåÔÈÐ ßÎÒá 'Ú ÛÖ ÉØáÞÖ ÙÑÈÒÐÙÓâÔÈ ÑáÛÐ
ÊØáÓÓÈÛÈ ÓÌÊáÒÈ ÈÒÒÐéÛÐÑÈ. °ÜÛá ÊØáÝÖÜÔ ×æÙÖ áÒÈÚ ÌÕàËÌçÛÎ 'Ú
ÛÖÜÚ ÌØÊáÛÈÐÚ ×éÝÛÌÐÈÙÈÔ ÛÖ ËØæÓÖ, ÑÈÐ ÊÐ' ÈÜÛæ ÒâÊÌÛÈÐ Î ÏâÙÎ ÛÖ
²ØÈÓÓâÔÖ áÒÈÚý. ¹ÈÐ ×ÈØÈ×âØÈ ÙÛÖ ÉÐÉÒåÖ Ü×áØÞÌÐ ÓÐÈ áÒÒÎ ÞÈØÐÛàÓâÔÎ ËÐãÊÎÙÎ ÊÐÈ ûÛÖ ×ÈÞÔå ÛÎÚ ÝÖØáËÈÚ ÛÖÜ ÉÈÙÐÒÐá °ÒâÕÈÔËØÖÜý,
×ÖÜ ÒâÌÐ: û¹ÖÔÛá 'Ú ÛÖÜÚ ÄÐÒå××ÖÜÚ 'Ú ÛÖ ÓÌÊáÒÖ ËØæÓÖ ÌåÔÈÐ ÓÐÈ ×ÖÒç
ÓÌÊáÒÎ ×âÛØÈ ÛÌÛØáÊàÔÎ åÙÐÈ ßÎÒã ÑÈÐ ÉÈÏÖÜÒàÛã È×áÔÖÜ. íÞÌÐ ÑÈÐ
ÊØáÓÓÈÛÈ ÈÒÒÐéÛÐÑÈ ÊØÈÓÓâÔÈ. °ÜÛã ÌåÔÈÐ ÛÖ ×ÈÞÔå ÛÎÚ ÝÖØáËÈÚ ÛÖÜ
ÉÈÙÐÒÐá °ÒâÕÈÔËØÖÜ ÛÖÜ ÓÌÊáÒÖÜý.
°ÜÛá ÛÈ ÒåÏÐÔÈ ÞØÖÔÐÑá ÑÈÏéÚ ÑÈÐ ÛÐÚ ÈØÞÈåÌÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ ÌÕÈÝáÔÐÍÈÔ ÓÌØÐÑÖå ÓÈÛÈÐæËÖÕÖÐ áÔÏØà×ÖÐ, ´ÜØà×ÈåÖÐ ÛÈÕÐËÐéÛÌÚ ã íÒÒÎÔÌÚ,
ÊÐÈ ÔÈ ÞÈØáÕÖÜÔ ÙÛÖ ÓáØÓÈØÖ ÛÖ ÊÌÔÌÈÒÖÊÐÑæ ÛÖÜÚ ËâÔÛØÖ ÑÈÐ ÛÐÚ ÖÐÑÖÊÌÔÌÐÈÑâÚ ÛÖÜÚ ×ÌØÊÈÓÎÔâÚ. ÂÖ ÌÑ×ÒÎÑÛÐÑæ æÓàÚ ÌåÔÈÐ æÛÐ ÑÈÐ Î
ÈØÞÈÐÖÒÖÊÐÑã Ü×ÎØÌÙåÈ ÙÜÔÈÊàÔåÙÛÎÑÌ ÈÜÛÖçÚ ÛÖÜÚ ÈÔÏØé×ÖÜÚ ÙÌ ÉÈÔËÈÒÐÙÓæ. ÂÖ 1882 Î ²ÌÔÐÑã ´ÝÖØÌåÈ °ØÞÈÐÖÛãÛàÔ âËàÙÌ ÌÔÛÖÒã ÊÐÈ
ÛÎÔ È×æÕÌÙÎ ÛàÔ ÑáÏÌ ÒÖÊãÚ Ì×ÐÊØÈÝéÔ È×æ ÛÖÜÚ ÑåÖÔÌÚ. ´ØÊáÛÌÚ

ÁÌ ÑÈÛÖÐÑåÈ ×ÖÜ ÉØåÙÑÌÛÈÐ ÙÛÎÔ ×ÈÒÈÐá ÖËæ
¹ÖÙÓá ÛÎÚ ´ØÓÖç×ÖÒÎÚ ×ØæÙÝÈÛÈ È×ÖÑÈÒçÝÏÎÑÌ ÌÔÛÖÐÞÐÙÓâÔÎ ÙÑÈÒÐÙÛã ×ÒáÑÈ ×ÖÜ ÊØáÝÌÐ: û¾³¾Á ¿ºÂ: ÂǼ ³ÃÇ »ÃºÇ¼ ´¼ ´À»:
¶ 15 ¸¾Ãº¸¾Ã 1851ý.

ÁÛÎÔ ÌÑÑÒÎÙåÈ ÛÖÜ °ÊåÖÜ ¼ÐÑÖÒáÖÜ ÛÖÜ ÄÛàÞÖç, ÙÛÎÔ ìÔà ÁçØÖ, ßÎÒá ÙÛÖ ÑÈÓ×ÈÔÈØÐæ,
×áÔà ÙÌ ÓÐÈ ×âÛØÈ ×ÖÜ ×ØÖÌÕâÞÌÐ, ÌåÔÈÐ ÞÈØÈÊÓâÔÈ ÛÈ ÈØÞÐÑá ÛàÔ ÓÈÙÛæØàÔ ×ÖÜ âÞÛÐÙÈÔ ÛÖ ÑÈÓ×ÈÔÈØÐæ.

225

ÌÝÖËÐÈÙÓâÔÖÐ ÓÌ ÈÐÞÓÎØá ÌØÊÈÒÌåÈ âÕÜÔÈÔ ÛÈ ÞÈØÈÊÓâÔÈ ÓáØÓÈØÈ ÑÈÐ
çÙÛÌØÈ, ÓÌ âÔÈ ÜÊØÈÓâÔÖ ÙÝÖÜÊÊáØÐ, È×æÙÉÌÔÈÔ ÛÐÚ Ì×ÐÊØÈÝâÚ. ÁÛÖ
ÝçÒÒÖ 311 ÛÎÚ 12 ¾ÑÛàÉØåÖÜ 1882 ÛÎÚ û¼âÈÚ ´ÝÎÓÌØåËÖÚý ËÎÓÖÙÐÌçÌÛÈÐ Ì×ÐÙÛÖÒã ÛÖÜ ÐÙÛÖØÐÖËåÝÎ ³. ². ¹ÈÓ×ÖçØÖÊÒÖÜ ×ÖÜ Ü×ãØÕÌ ÈÜÛæ×ÛÎÚ ÓáØÛÜØÈÚ ÛÎÚ ÑÈÛÈÙÛØÖÝãÚ: û°Ô Ö ÑÈÒæÊÎØÖÚ Ö ÕâÙÈÚ ÛÎÔ
ÓÌÓÉØáÔÎÔ, ÌÝ' ÎÚ ãÛÖ ÊÌÊØÈÓÓâÔÎ È×ÖÒÌÙÏÌåÙÈ ÛØÈÊàËåÈ ÛÖÜ ÁÖÝÖÑÒâÖÜÚ, æ×àÚ ÊØáßÎ ÛÎÔ û°ÓÈØÛàÒéÔ ÁàÛÎØåÈÔý ÏÌàØãÛÈÐ ÈÔÈåÙÏÎ-

»ÈØÓáØÐÔÖ ÛØÈ×âÍÐ ÙÛÖÔ °ä-²ÐáÔÔÎ
ÙÛÖ ¿ÒÈÛç ±ÖÜÔå.

ÛÖÚ, ÈÔ ÓÎ ÉâÉÎÒÖÚ, ×éÚ ÔÈ ÏÌàØãÙàÓÌÔ áØÈÊÌ ÛÖÜÚ ÕâÖÔÛÈÚ ÙÛçÒÖÜÚ
æ×àÚ ÖÜËâÔ ÊØáßàÙÐÔ ÌÐ ÓÎ ÛÎÔ ÑÈÑÖÓÖÐØåÈÔ ÛàÔ; ´áÔ Ì×ØæÑÌÐÛÖ Ö
¿ÈØÏÌÔéÔ ÔÈ ÌåÔÈÐ ÙéÖÚ ÑÈÐ ÈÒéÉÎÛÖÚ, ÏÈ Ì×ÌÛØâ×ÌÛÖ åÙàÚ Î È×æÕÌÙÐÚ
ÛàÔ ÛÖÐÖçÛàÔ Ì×ÐÊØÈÝéÔ, ÈÝÖç ×ØéÛÖÔ ÈÔÛÐÊØÈÝéÙÐÔ, ÈÒÒ' ÈÝÖç Ö
¿ÈØÏÌÔéÔ ÛæÙÈ ÑÈÐ ÛæÙÈ Ü×âÙÛÎ Ü×æ ÞØæÔÖÜ, Ü×æ ÛàÔ Ì×ÐËØÖÓâàÔ,
Ü×æ ÛàÔ ÑÈÛÈÑÛÎÛéÔ, Ü×æ ÛÎÒÌÉæÒàÔ ×áÙÎÚ ÖÒÑãÚ, Ü×æ ÝàÛÈßÐéÔ
ÞáØÐÔ ×ÈÔÛæÚ Ì×ÐÙãÓÖÜ ÑÈÐ ÓÎ ÕâÔÖÜ, ×ØåÊÑÐ×ÖÚ ã ÉÈØéÔÖÜ ã ÐÈÛØÖçš
ËçÔÈÛÈÐ ÔÈ ×ØÖÙÏâÙÖÜÔ ÑÈÑæÔ ÈÐ ×ÛàÞÈå Ì×ÐÊØÈÝÈå, ÈåÛÐÔÌÚ ÑÈÒá ö
ÑÈÒá ËÌÔ ËÐÈÑØåÔÖÔÛÈÐ ËÐÈ ÊÜÓÔÖç ÖÝÏÈÒÓÖç;ý
ÅÈØáÊÓÈÛÈ ÊåÔÖÔÛÈÔ ×ÈÔÛÖç æ×ÖÜ Ü×ãØÞÌ ×âÛØÈ. ÁÛÎ ÁçØÖ æÓàÚ
ÈÔÈÑáÒÜßÈ âÔÈÔ ÈÔÌÑÛåÓÎÛÖ ÏÎÙÈÜØæ È×æ û¿âÛØÌÚ ×ÖÜ »ÐÒáÔÌý.
´Ëé, ×âØÈÔ ÛàÔ ÛØÐéÔ ÞÐÒÐáËàÔ ÞØæÔàÔ ÐÙÛÖØåÈÚ, ÛÈ ÞÈØáÊÓÈÛÈ ÌÔÛÜ×àÙÐáÍÖÜÔ ÓÌ ÛÎÔ ×ÖÐÑÐÒåÈ ÑÈÐ ÛÎÔ ×ÖÒÒÈ×ÒæÛÎÛÈ ÛàÔ ÏÌÓáÛàÔ ÛÖÜÚ. ¶
ÁçØÖÚ, ÒæÊà ÛÎÚ ÏâÙÎÚ ÛÎÚ ÙÛÖ ÑâÔÛØÖ ÛÖÜ °ÐÊÈåÖÜ ×ÌÒáÊÖÜÚ, Ü×ãØÕÌ
×âØÈÙÓÈ ÑÈÐ Î ×æÒÎ ÛÎÚ ´ØÓÖç×ÖÒÎÚ ÌåÔÈÐ ÊâÔÔÎÓÈ ÛÎÚ ×ØÖÙÝÜÊÐáÚ.
´Ëé, ÙÜÔâØØÌÜÙÈÔ áÔÏØà×ÖÐ È×' æÒÈ ÛÈ ÓâØÎ ÛÎÚ ÞéØÈÚ. ¹ÈÐ ÏâÒÎÙÈÔ ÔÈ

¶ÒÐÈÑæ ØÖÒæÐ ÙÑÈÒÐÙÓâÔÖ ÙÛÖÔ ÛÖåÞÖ
ÛÖÜ ÄáØÖÜ.

ØÐÍéÙÖÜÔ ÙÜÓÉÖÒÐÑá ÙÑÈÒåÍÖÔÛÈÚ ÙÛÖÔ ÑÈÐÔÖçØÐÖ Ûæ×Ö ÛÖ æÔÖÓá ÛÖÜÚ.
ÂÖ ÞÈØÈÊÓâÔÖ ÈÜÛæ ÓàÙÈäÑæ ÛÎÚ ÁçØÖÜ ËÐÎÊÌåÛÈÐ ÓÐÑØâÚ ÑÈÐ ÓÌÊáÒÌÚ ÐÙÛÖØåÌÚ ÛÖÜ °ØÞÐ×ÌÒáÊÖÜÚ ÑÈÐ ÙÜÔÏâÛÌÐ ÓÐÈ ÙÎÓÈÔÛÐÑã ÓÈØÛÜØåÈ,
âÔÈ ûÒåÏÐÔÖ ÞØÖÔÐÑæý, ÓÌ ÈÜÏæØÓÎÛÌÚ, ÒÈäÑâÚ, ÈÜÏÌÔÛÐÑâÚ ÌÐÑæÔÌÚ.
ñÓàÚ ÛÈ ÛÌÒÌÜÛÈåÈ ÞØæÔÐÈ, ÑÈÐ ÑÈÛá ÛÎ ËÐáØÑÌÐÈ ÛÎÚ âØÌÜÔáÚ ÓÖÜ,
ÓÌ ÉÈÏçÛÈÛÎ Òç×Î ËÐÈ×åÙÛàÙÈ æÛÐ ÙÛÖ ÉàÓæ ÛÎÚ ÔâÈÚ ÑÖÙÓÖÈÔÛåÒÎßÎÚ
ûÑáÏÌ ÛÐ ×ÈÒÐæ ÌåÔÈÐ ÑÈÐ ×ÈØàÞÎÓâÔÖý ÑÈÐ ÙÛÈ ×ÒÈåÙÐÈ ÛÎÚ ÈÔá×ÒÈÙÎÚ
ÐÙÛÖØÐÑéÔ ÖËéÔ ÑÈÐ ×ÒÈÛÌÐéÔ È×ÖÕçÖÔÛÈÔ ÓáØÓÈØÈ ÑÈÐ ÌÕÈÝÈÔåÍÖÔÛÈÔ
ÖÐ ÞÈØÈÊÓâÔÌÚ ÓÔãÓÌÚ ÑÈÐ ÛÈ ÑÈÛÈÝØÖÔÌÓâÔÈ ÙÑÈÒåÙÓÈÛÈ ×ÖÜ ÓâÞØÐ
ÛéØÈ ÐÙÛÖØÖçÙÈÔ ÑÈÐ ÙÛæÒÐÍÈÔ ÛÈ ÙÑÈÒÐá ÑÈÐ ÛÖÜÚ ×ÈÒÈÐÖçÚ ËØæÓÖÜÚ
ÛÖÜ ÔÎÙÐÖç. ´åÔÈÐ ÙÈÝâÚ æÛÐ ÑÈÔÌåÚ È×æ ÛÖÜÚ Ü×ÌçÏÜÔÖÜÚ ËÌ ÙÜÔâÒÈÉÌ
ÛÎÔ ÈÐÙÏÎÛÐÑã, ÛÎ ÙÜÔÈÐÙÏÎÓÈÛÐÑã ÈÒÒá ÑÈÐ ÛÎÔ ÐÙÛÖØÐÑã ×ÒÌÜØá ÛÖÜ
ÒåÏÐÔÖÜ ÈÜÛÖç ÞØÖÔÐÑÖç. ÁÛÎÔ ´ØÓÖç×ÖÒÎ ÑÈÐ Ì×å ÛÎÚ ÖËÖç ±ÈÝÌÐÈËáÑÎ,
ÙÛÎÔ ×ÌØÐÖÞã ÛÎÚ ¿ÎÊáËÈÚ, Ü×ãØÞÌ âÔÈ ÙÎÓÈÔÛÐÑæ ×ÈÒåÓßÎÙÛÖ ÓÌ
×ÒãÏÖÚ ÌÊÞáØÈÑÛÌÚ ÌÐÑæÔÌÚ È×æ ÛÎ Íàã ÛÎÚ ÊÌÐÛÖÔÐáÚ ×áÔà ÙÛÐÚ ×ÒáÑÌÚ, æÓàÚ ÛÈ ÓáØÓÈØÈ ÕÎÒéÏÎÑÈÔ ÑÈÐ ÈÔÛÐÑÈÛÈÙÛáÏÎÑÈÔ È×æ ÑÈÐÔÖçØÐÈ. »ÌÛá ×ÈØâÒÌÜÙÎ ÒåÊàÔ ÓÎÔéÔ Ñá×ÖÐÈ È×æ ÛÈ ÞÈØáÊÓÈÛÈ ÈÜÛá
ÌÓÝÈÔåÙÛÎÑÈÔ Ñá×ÖÜ ÈÒÒÖç ÙÛÖ ÑâÔÛØÖ ÛÎÚ ×æÒÎÚ.

226

¶ÒÐÈÑæ ØÖÒæÐ ÙÑÈÒÐÙÓâÔÖ ÙÛÎÔ ×âÛØÈ,
ÙÛÖ ºÖÜÒá.

íÔÈ ÓÈØÓáØÐÔÖ ÛØÈ×âÍÐ ÙÛÖ ÓÐÑØÖÙÑÖ×ÐÑæ ×ØÖÈçÒÐÖ ÛÖÜ °ä-²ÐáÔÔÎ
ÙÛÖ ¿ÒÈÛç ±ÖÜÔå, ×ÖÜ ãÛÈÔ ×ØÈÊÓÈÛÐÑæ ÑâÔÛÎÓÈ, ÓÌ ÞÈØáÊÓÈÛÈ ËçÖ
ÖÒæÑÒÎØàÔ ÈÐéÔàÔ ÔÌæÛÌØÎÚ ÐÙÛÖØåÈÚ, ÈÔÛÐÑÈÛÈÙÛáÏÎÑÌ. ¿áÔà ÙÛÎÔ

×ÈÒÐá ÓÈØÓáØÐÔÎ ×ÒáÑÈ ãÛÈÔ ÙÑÈÒÐÙÓâÔÈ ËÌÑáËÌÚ ÖÔæÓÈÛÈ, ÝÐÒåÌÚ,
ÙÜÊÊâÔÌÐÌÚ, âØàÛÌÚ, ÎÓÌØÖÓÎÔåÌÚ. ñÒÈ ÈÜÛá ÌÕÈÝÈÔåÙÛÎÑÈÔ ÓÈÍå ÓÌ
æÒÌÚ ÛÐÚ ÓÐÑØâÚ ÑØÈÜÊÖçÒÌÚ ÌÑÌåÔàÔ ÛàÔ ÈÔÏØé×àÔ, ÑÈÐ ÙÛÎ ÏâÙÎ ÛÖÜÚ
Ó×ãÑÌ ÓÐÈ áÝàÔÎ ÑÈØÜÙÛÐÈÔã ×ÒáÑÈ.
ÁÛÖ ÙÑÌ×ÈÙÓâÔÖ ×ÒâÖÔ ÞÌåÓÈØØÖ ÛÎÚ ºÈÒÈÑÐáÚ, ÓÌ ÛÎÔ ×ØæÖËÖ ÛàÔ
ÖËÖ×ÖÐÎÛÐÑéÔ ÌØÊÈÙÐéÔ, ÌåËÈ ÔÈ È×ÖÓÈÑØçÔÖÔÛÈÐ ÛÈ ÓÈØÓáØÐÔÈ ÙÛÎÏÈåÈ ÛÖÜ ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖÜ ÑÈÐ ÓÈÍå Ó' ÈÜÛá âÔÈ ÖÒæÑÒÎØÖ ÑÖÓÓáÛÐ
ÙÑÈÒÐÙÓâÔÎÚ ÐÙÛÖØåÈÚ ÛÎÚ ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔÎÚ ÙÜÔÖÐÑåÈÚ.
»ÐÈ ×ÌØåÛÌÞÔÈ ÙÑÈÒÐÙÓâÔÎ ÑÈØËÐá ×ÖÜ È×ÒàÔæÛÈÔ ÙÞÌËÐÈÙÛÐÑá ×áÔà ÙÌ ÛØÌÐÚ ×ÒáÑÌÚ ÙÛÖ ×ØÖÈçÒÐÖ ÛÎÚ »ÌÛÈÓæØÝàÙÎÚ, ÓÌÛá ÛÐÚ ÌØÊÈÙåÌÚ È×ÖÑÈÛáÙÛÈÙÎÚ ÛÖÜ ßÎÝÐËàÛÖç ÛÎÚ ÌÑÑÒÎÙåÈÚ, ÙÑÖØ×åÙÛÎÑÌ ÙÛÐÚ
ÛâÙÙÌØÐÚ áÑØÌÚ ÛÖÜ ×ÌØÐÉæÒÖÜ.
ÂÖ åËÐÖ ÙÜÔâÉÎ ÑÈÐ ÙÛÎÔ °ÔáÙÛÈÙÎ, æÛÈÔ È×ÖÑÈÏÎÒéÏÎÑÈÔ ÖÐ ×ÈÒÈÐâÚ ÓÈØÓÈØæ×ÒÈÑÌÚ, ÊÌÓáÛÌÚ ÓÌ ÐÙÛÖØÐÑá ÙÑÈÒåÙÓÈÛÈ, ×ØÖÚ ÞáØÐÔ
ÛÖÜ ÌÑÓÖÔÛÌØÔÐÙÓÖç ÛÖÜ ×ÌØÐÉáÒÒÖÔÛÖÚ ÛÖ ÔÈæ ÞéØÖÜ ÓÌ ûÈÛÙÈÒáÑàÛÈý
ÓáØÓÈØÈ.
°×æ ËÐÎÊãÙÌÐÚ °×ÈÔàÙÜØÐÈÔéÔ ÊÔàØåÍà æÛÐ ×ØÖ ÌÐÑÖÙÈÌÛåÈÚ âÊÐÔÌ
Ö ÓÌÊáÒÖÚ ÈÝÈÔÐÙÓæÚ ÛÖÜ ûÒåÏÐÔÖÜ ÞØÖÔÐÑÖçý ÛÎÚ °×áÔà ÅéØÈÚ. ÂÈ
ÈÔÈØåÏÓÎÛÈ ÙÑÈÒÐá ÙÑÌ×áÙÛÎÑÈÔ ÓÌ ÛæÔÖÜÚ ÛÙÐÓâÔÛÖÜ, ×ÖÜ ÈÐÞÓÈÒéÛÐÙÈÔ ÛÐÚ ÉÖÜÔåÙÐÌÚ ×âÛØÌÚ ÑÈÐ ÛÐÚ ÓÈØÓÈØæ×ÒÈÑÌÚ ×áÞÖÜÚ 20 ÑÈÐ 30
ÌÑÈÛÖÙÛéÔ. ¹ÈÐ ÓæÒÐÚ ÛÎÔ ×ÌØÈÙÓâÔÎ ÞØÖÔÐá, ÙÛÈ ×ÒÈåÙÐÈ ûÈÔá×ÒÈÙÎÚý, ÛÈ ÛÙÐÓÌÔÛÈØÐÙÓâÔÈ ÙÑÈÒÐá ÑÈÒçÝÏÎÑÈÔ ÊÐÈ ÓÐÈ ÈÑæÓÎ ÝÖØá
È×æ ×ÒáÑÌÚ ÓÈØÓáØÖÜ ×áÞÖÜÚ 2 ÌÑÈÛÖÙÛéÔ! ¹ÈÐ âÛÙÐ ÙãÓÌØÈ âÞÖÜÓÌ ÛÖ
ÌÔÛÌÒéÚ ÖÕçÓàØÖ, ×âÛØÐÔÈ ÑÈÐ ÓÈØÓáØÐÔÈ ÙÑÈÒÐá ÏÈÓÓâÔÈ ÑáÛà È×æ
ÛÙÐÓÌÔÛâÔÐÌÚ ÙÑáÒÌÚ ÑÈÐ ×áÔà Ù' ÈÜÛâÚ ÛÖ×ÖÏÌÛÎÓâÔÌÚ ÑÈÐÔÖçØÐÌÚ ÓÈØÓÈØæ×ÒÈÑÌÚ.
û´åÔÈÐ ÙÎÓÈÔÛÐÑæ ÔÈ ÑÈÛÈÔÖãÙÖÜÓÌ, -ÒâÌÐ Ö ÑÈÏÎÊÎÛãÚ ²ÐéØÊÖÚ
ÅÖÜØÓÖÜÍÐáËÎÚ-, æÛÐ ÛÈ ÞÈØÈÊÓâÔÈ ÈÜÛá ûÙãÓÈÛÈý ÌåÔÈÐ âÔÈ ÌåËÖÚ
ÊØÈÝãÚ. »ÐÈ ÞÈØÈÊÓâÔÎ ÙÛÎÔ ×âÛØÈ ÑÈØËÐá ÌåÔÈÐ âÔÈ ÓãÔÜÓÈ ×ÖÜ
È×ÖÑÈÒç×ÛÌÐ æÛÐ Ö ². ÌåÔÈÐ ÌØàÛÌÜÓâÔÖÚ ÓÌ ÛÎÔ ´. ²ÐÈÛå Î ÈÔáÊÑÎ
ÛÖÜ ÈÔÏØé×ÖÜ ÔÈ Ì×ÐÑÖÐÔàÔãÙÌÐ, ÔÈ ÓÌÛÈÝâØÌÐ ÓÎÔçÓÈÛÈ, ÌåÔÈÐ ×ÐÖ
×ÈÒÐá È×' æ,ÛÐ Ó×ÖØÖçÓÌ ÔÈ ÝÈÔÛÈÙÛÖçÓÌý.
ÂâÒÖÚ, ÏÈ ãÏÌÒÈ È×ÒéÚ ÔÈ ×ØÖÙÏâÙà æÛÐ æÒÎ Î ×ØÖÙ×áÏÌÐÈ ÑÈÛÈÊØÈÝãÚ ÛàÔ ÞÈØÈÊÓáÛàÔ ÙÛÎ ÁçØÖ ÕÌÑåÔÎÙÌ ÒåÊÈ ÞØæÔÐÈ ×ØÐÔ, È×æ ÓÐÈ
ÙÛÐÊÓÐÈåÈ ÙÜÊÑåÔÎÙÎ, æÛÈÔ ËÐÈ×åÙÛàÙÈ æÛÐ, ÞàØåÚ ÔÈ ÛÖ âÞà ÈÔÛÐÒÎÝÏÌå, ×ÖËÖ×ÈÛÖçÙÈ ÉáÔÈÜÙÈ ÓÐÈ ×ÒÎÊàÓâÔÎ È×æ ÌØàÛÐÑæ áÒÊÖÚ ÑÈØËÐá, ×ÖÜ ÉÖÊÑÖçÙÌ ÓÌ ÞÈÓÎÒæÝàÔÈ ûÈÞý ÑÈÐ ûÉÈÞý ÑáÛà È×æ ÛÐÚ ÙæÒÌÚ
ÛàÔ ×È×ÖÜÛÙÐéÔ ÓÖÜ, Ñá×ÖÜ ÙÛÎÔ ´ØÓÖç×ÖÒΚ

°ØÞÈåÈ Ì×ÐÛçÓÉÐÈ ×ÒáÑÈ ÌÔÛÖÐÞÐÙÓâÔÎ
ÙÌ Ù×åÛÐ ÛÎÚ ´ØÓÖç×ÖÒÎÚ.

ÁÛÎ ÄÈÔÌØàÓâÔÎ, ÙÛÎÔ ×åÙà ×ÒÌÜØá ÛÖÜ ÔÈÖç,
Ù' âÔÈ ÈÝÈÔâÚ ÙÎÓÌåÖ, ÌåÔÈÐ ÞÈØÈÊÓâÔÈ ÛÈ ÖÔæÓÈÛÈ ÛàÔ ÈÔÏØé×àÔ ×ÖÜ ËÖçÒÌßÈÔ ÙÛÐÚ ÌØÊÈÙåÌÚ ÙÜÔÛãØÎÙãÚ ÛÖÜ ÛÖ 1974: û¾Ð ÖÐÑÖËæÓÖÐ ÛÎÚ ÌÑÑÒÎÙåÈÚ ãÛÈÔ ÖÐ ÌÕãÚ: 1) ´ÒÌÜÏâØÐÖÚ
¿âÛØÖÜ, 2) ´ÜáÊÊÌÒÖÚ ¿âÛØÖÜ, 3) ²ÌéØÊÐÖÚ
¿âÛØÖÜý.

227

³ÎÓæÙÐÖ ÀÖÒæÐ

´ÜÞÈØåÙÛàÚ ÈÔÈÊÊâÒÒÖÓÌÔ æÛÐ ÛÖ ÓâÊÈ àØÖÒæÊÐÖÔ, ÛÖ Ö×ÖåÖÔ Ö ÈÕÐæÛÐÓÖÚ ÙÜÓ×ÖÒåÛÎÚ ÎÓéÔ ×ØéÎÔ ÉÖÜÒÌÜÛãÚ ¹.¹. ¿ÒÈÛçÚ ×ØÖÙâÝÌØÌ ËàØÌáÔ ÌÐÚ ÛÖÔ ³ãÓÖÔ ÛÎÚ ´ØÓÖÜ×æÒÌàÚ ÑÈÐ ÌÐÚ ÞØãÙÐÔ ÈÜÛãÚ š×ÈØÈÊÊÌÒÏâÔ
ÌÐÚ ÛÖÔ ÌÔ »ÖÔáÞà ×ÌØåËÖÕÖÔ àØÖÒÖÊÖ×ÖÐæÔ Mannharell, ÑÈÛÌÙÑÌÜáÙÏÎ ÑÈÏ' æÒÎÔ ÛÎÔ ÌÔÛâÒÌÐÈÔ ÓÌ ÛâÙÙÌØÈ
×ØæÙà×È ÑÈÐ ÌÐÚ ÓâÊÈ ÙÞãÓÈ ÑÈÐ ÓÌ ÑéËàÔÈÚ ÓÌÊáÒÖÜÚ, éÙÛÌ ÔÈ ÈÑÖçÎÛÈÐ ÑÈÐ ÔÈ ÝÈåÔÎÛÈÐ ÌÐÚ ÓÌÊáÒÈ
ËÐÈÙÛãÓÈÛÈ£ ÑÈÛÈØÛÐÙÏâÔ ËÌ ÑÈÛá ×áÔÛÈ, ÌÙÛáÒΚ ÝÖØÛàÓâÔÖÔ ÌÐÚ ÛØåÈ ÑÐÉéÛÐÈ Ì×å ÛÖÜ ´ÒÒÎÔÐÑÖç
ÉØÐÑåÖÜ ¿ÎÔÌÒæ×Î, ÛÖÜ ×ÒÖÐáØÞÖÜ ». ¿È×ÈÊÊÌÒã ÈÔÈÞàØãÙÈÔÛÖÚ ÌÑÌåÏÌÔ ÌÐÚ ÁçØÖÔ ×ØÖ ÐÑÈÔéÔ ÎÓÌØéÔ.
228

´ÝÎÓÌØåËÈ ûíÔàÙÐÚý, 27 »ÈêÖÜ 1861

¼ÖÓÈØÞåÈ

¶ ÝæËØÈ ÛÖÜ ÝáØÖÜ ÙÞåÍÌÛÈÐ ÑÐ ÖØÓáÌÐ ÛÖ ÙÑÖÛáËÐ.
»ÐÞáÒÎÚ ²ÑÈÔáÚ

íÔÈÚ ÈÔÌÓæÓÜÒÖÚ ÓÌ ÛÎ ÝÛÌØàÛã
ÛÖÜ ÔÈ ÙÛØÖÉÐÒåÍÌÛÈÐ ÞÈØÖçÓÌÔÈ
ÙÛÖÔ ÈâØÈ, ÙÈÔ ÔÈ 'ÛÈÔ ÝÛÐÈÊÓâÔÎ
È×æ âÕÐ ÓÌÊáÒÌÚ ÓÌÓÉØÈÔéËÌÐÚ
ÝÛÌØÖçÊÌÚ ÛÍÐÛÍÐÑÐéԚ
µÌØáØ ÔÛÌ ¼ÌØÉáÒ

¿ÒáÑÌÚ

229

¿ÎÊáËÈ

230

¹È×ÖËÐÙÛØåÖÜ

íÔÈ Ù×ÐÛáÑÐ È×æÓÌØÖ, ÙÛÖ ËÌåÒÐ,
ÙÛÖÔ ÌÒÈÐéÔÈ,
ÓÐÈ ÑÈÓÈØÖçÒÈ ÝÛàÞÐÑã, ÓÐÈ ÉÈÏÐá
×ÖÒÜÏØæÔÈ,
ÓÐÈ ÑæØÎ ×ÖÜ ÙÛÖÞÈÙÛÐÑá ÛÖÔ
ÖÜØÈÔæ ÑÖÐÛáÌÐ,
à, ÓÐÈ Íàã ×ÖÜ ÞáÔÌÛÈÐ ÑÈÐ
ÓÌ ÛÖÔ ãÒÐÖ ×áÌÐ!

¹éÙÛÈÚ ¹ÈØÜàÛáÑÎÚ

¿ÒáÑÌÚ

231

¿ÎÊáËÈ

íÔÈ ÑæÑÑÐÔÖ Ù×åÛÐ Ù' ÈÉÒã ÓÌ ×ÎÊáËК
ÑÈÐ ÓÐÈ ËØáÔÈ ÊÐÖÓáÛÎ ÛÙÈÓ×Ðá ÑÌÞØÐÓ×áØК
ÔÖÐÑÖÑçØÎÚ ÑÈÒæÚ ÔÈ ÊÜØÔáÚ ÑáÏÌ ÉØáËÐ,
ÛÖ ÞØÜÙæ, ÙÐÊÈÒæ ÑÈÐ ÊÒÜÑæ ÙÈÔ ÛÖ ÒáËÐ.
232

¹éÙÛÈÚ ±áØÔÈÒÎÚ

±ØÖÔÛáËÖ

°ÔÛÐÙÛÈÏÌåÛÌ
Ù' ÈÜÛæÔ ×ÖÜ ÞÛåÍÌÐ âÔÈ ÓÐÑØæ Ù×ÐÛáÑÐ ÑÈÐ ÒâÌÐ: ÑÈÒá ÌåÓÈÐ ÌËé.
°ÔÛÐÙÛÈÏÌåÛÌ Ù' ÈÜÛæÔ ×ÖÜ ÊçØÐÙÌ ×áÒÐ ÙÛÖ Ù×åÛÐ ÑÈÐ ÒâÌÐ:
³æÕÈ ÙÖÐ Ö ·ÌæÚ.

»ÐÞáÒÎÚ ¹ÈÛÙÈØæÚ

±ØÖÔÛáËÖ

233

ºÐÉÖÞéØÐ

šíÞà ÛÖ ÖÙ×åÛÐ ÓÖÜ, ÛÖ ÓÈØÊÈØÐÛáØÐ ÓÖÜ ÑÈÐ ÛÈ ÛÍÖÉÈäØÐÑá ÓÖÜ.
°ÜÛá, ÛÈ ÈÝãÔà ÌÐÚ ÛÖÜÚ ÑÒÎØÖÔæÓÖÜÚ ÓÖÜ ÛÈ ×ÈÐËÐá ÓÖÜ, ÛÖ âÔÈ
ÛØåÛÖÔÌÐÚÛÈÛØåÈÈØÙÌÔÐÑá,ÑÈÐÛÈËçÖÛØåÛÈÌÐÚÛÖÏÎÒÜÑæÔ.¶ÑæØÎ
ÓÖÜ Î ÓÌÊáÒÎ ÌåÔÈÐ Ü×ÈÔËØÌÓâÔÎ, ÑÈÐ ÌÕàÝÒÐÙÓâÔΣ ËÌÔ âÞà ÔÈ ÛÎÚ
ÈÝãÙà Ûå×ÖÛ̚ ¼È ËéÙÎ Î ÑæØÎ ÓÖÜ ·ÌÖËéØÈ ÌåÑÖÙÎ ×âÔÛÌ ËØÈÞÓâÚ ÌÐÚ ÛÖ ÌËé ÙÞÖÒÌåÖÔ, ÌåÑÖÙÎ ×âÔÛÌ ÌÐÚ ÛÖ ÌËé ÖÙ×ÐÛáÒÐ, ÑÈÐ
×ÌÔãÔÛÈ ÌÐÚ ÛÈÚ ÌËé ÌÑÑÒÎÙåÈښ
234

°×æÙ×ÈÙÓÈ ËÐÈÏãÑÎÚ ÛÎÚ ´ÒâÔÎÚ ÁÐÉãÔÎ,
×ÖÜ ÙÜÔÛáÞÏÎÑÌ ÙÛÎ ÁçØÖ ÛÖ 1839

ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ

ºÐÉÖÞéØÐ

¿ÒáÑÌÚ

235

¹ÐÖÜØá

236

¹' Î ×âÛØÈ æ×ÖÜ ÑáÏÎÙÈÔ ÑáÛÖÜ È×' ÛÐÚ ÌÒÐâÚ ÛÖ È×ÖÓÌÙãÓÌØÖ
ÈÔÛåÑØÜ ÙÛÎ ÏáÒÈÙÙÈ
ÈçØÐÖ ÏÈ ÊåÔÌÐ ÈÙÉâÙÛÎÚ ÙÛÖ ÑÈÓåÔÐ
ÓÌÏÈçØÐÖ Ï' ÈÙÉÌÙÛéÙÖÜÓÌ ÛÈ Ù×åÛÐÈ ÓÈÚ ÑÈÐ ÛÖ ×ÌÍÖçÒÐ ÛÎÚ °ÊÐá-ÁàÛãØÈÚ
ÈÔÛÐÓÌÏÈçØÐÖ ÏÈ ÝÜÛâßÖÜÓÌ ÛÖ Ù×æØÖ ÌÑÌå ×ÖÜ È×ÖÑÖÐÓãÏÎÑÈÔ
Ñ' âÔÈ Ó×ÖÜÓ×ÖçÑÐ ÛÎÚ ØÖËÐáÚ ÏÈ ÙÑáÙÌÐ ×ØéÛÖ ÊâÒÐÖ ÛÖÜ ÓàØÖç
ÙÛÖÔ ÑæØÝÖ ÛÎÚ ÒÐÈÑáËÈÚ.
¹' çÙÛÌØÈ ×ÐÈ ÏÈ ÑáÛÙÖÜÓÌ ÙÛÎÔ ×âÛØÈ ÔÈ ËÐÈÉáÙÖÜÓÌ æÒÎ ÛÎÔ ÑÈØËÐá ÛÖÜÚ
ÙÈ ÔÈ ËÐÈÉáÍÖÜÓÌ ×ØéÛÎ ÝÖØá ÛÎÔ ÐÙÛÖØåÈ ÛÖÜ ÑæÙÓÖÜ.
²ÐáÔÔÎÚ ÀåÛÙÖÚ

ìÊÐÖÚ ¼ÐÑæÒÈÖÚ ¿ÒÖçÙÐÖÚ

¿éÚ Ô' È×ÈÒÌåßÌÛÌ ÛÖ âÈØ Ôã×ÐÖÐ, ×éÚ ÔÈ ÑÈÛÈÑØÎÓÔåÙÌÛÌ ÛÖ ÌÔ ÛÖçÛà ÔåÑÈ;
°ØÐÙÛÖÛâÒÎÚ ¼ÐÑÖÒÈêËÎÚ

237

ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ

238

»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ

´Êé ×áÔÛàÚ
ÌÕÈÑÖÒÖÜÏé ÔÈ ÉÒâ×à ÛÖÔ Ì×ÌØÞæÓÌÔÖ
ÓÌÙÈåàÔÈ
ÓÌ ÝáÒÈÊÊÌÚ ×ÐÙÛéÔ
ÓÌ ÈØÊÜØá ËÐÙÑÖ×æÛÎØÈ ÈÝØåÍÖÔÛÈ ÈåÓÈ
ÓÌ ÙÎÓÈÐÖÙÛÖÒÐÙÓÖçÚ ÑÈÐ ×ÈØÌÒáÙÌÐÚ
ÓÌ ØÈÉËÖçÞÖÜÚ ÑÈÒÖÏØÌÓÓâÔÖÜÚ ÑÈÒæÊÌØÖÜÚ
ÌÐÑæÔÌÚ È×æ ×ÈÒÐâÚ ÌÑÙÛØÈÛÌåÌÚ
ÑÈÐ ÛÜÝÌÑÐÙÓÖçÚ
ãØàÌÚ ÓÌ ÈÜÙÛÎØá ÉÒâÓÓÈÛÈ
ìÓÌÚ ËÌ Ê' ÌÙæÓÌÏÈ
×ÒÎØàÓâÔÎ ÌÑ×ÈåËÌÜÙÎ
ÏÌæÚ ÈÊâØÈÚ ÛÈ ÙÛÖÐÞÌÐá ÛÎÚ ÝçÙÌàÚ
ÑÒÌÐËàÓâÔÈ ÙÛÎÔ Ì×ÖÞã ÙÌ ÞáÒÑÐÔÈ
ÏÎÙÈÜØÖÝÜÒáÑÐÈ.

»ÐÞáÒÎÚ ¹ÈÛÙÈØæÚ

¿ÎÊáËÈ

239

ìÊÐÖÚ ¼ÐÑæÒÈÖÚ ¿ÒÖçÙÐÖÚ

240

°ÔáÓÌÙÈ ÙÛÐÚ ×Ð×ÌØÐâÚ ÑÈÐ ÛÖÜÚ ÌÜÑáÒÜ×ÛÖÜÚ
ÌÑÌå ÙÛÖ ÊçØÐÙÓÈ ÛÖÜ âØÎÓÖÜ ËØæÓÖÜ
ÙÛÜÒéÔÈÓÌ ÛÈ ÓáÛÐÈ ÛÎÚ ÌÒ×åËÈÚ
ÑÈÐ ×ÌØÐÓâÔÈÓÌ ÔÈ ÝÈÔÌåÚ
ÙÈ ÙÎÓÈåÈ, ÙÈÔ ÈÊâØÈÚ
âÙÛà ÙÈ ÏáÔÈÛÖÚ.
¼åÑÖÚ ¹ÈØçËÎÚ

¿ÎÊáËÈ

¹ÐÖÜØá

241

ÄÒâÉÈ

242

°ÔáÙÛÈÙÎ

¿ÒáÑÌÚ

¿ÒáÑÌÚ

¿ÎÊáËÈ

243

¿ÒáÑÌÚ

ÁÈ ÙÛÈÜØÈÌÛæÚ ×ÖÜ ÞçÓÎÕÌ ÙÛÎÔ ×ÜØÑÈäá ÛÎÚ ËçÙÎÚ.
ìØÎÚ °ÒÌÕáÔËØÖÜ
¹ÈÐ ãØÏÈÔÌ ÑÈÐ ÒÐéÙÈÔÌ
ÛÈ ÔçÞÐÈ ÛÖÜ ÈÌÛÖç È×æ ÛÎ ÓÖÔÈÕÐá
¹ÈÐ ÛÖ ØáÓÝÖÚ ÛÖÜ ÓÖÔáÞÖÚ ÛÖÜ ÊçØÐÙÌ.
»ÖÔáÞÖÚ ÔÈ ×ÌÏáÔÌÐ.
¹ÈÛÌØåÔÈ ²éÊÖÜ

244

ìÊÐÖÚ ¼ÐÑæÒÈÖÚ ¿ÒÖçÙÐÖÚ

ÂØÌÐÚ ¸ÌØáØÞÌÚ

±ØÖÔÛáËÖ

245

¿ÒáÑÌÚ

š×ÖÐÖÚ ãÞÖÚ ÉÊÈåÔÌÐ È×æ ÕâÞÖØËÎ ÑÐÏáØÈ
×ÖÐÈ ÔæÛÈ ÑÖÜÛØÖÜÉÈÒÐáÍÌÛÈÐ ÙÛÈ ÙÑÈÒÖ×áÛÐȚ
¼åÑÖÚ ºÌÉâÔÛÎÚ

246

¿ÎÊáËÈ

¿ÎÊáËÈ

¹ÖÐÛáÍà ÛÖ ØÖÒæÐ.
¿æÙÖ ÈØÊÌå ÑÈÐ ×æÙÖ ÛØâÞÌÐ.
·È ÛÎ ÞÛÜ×ãÙà ÛÎ ÔçÞÛÈ È×æßÌ
ÙÛÈ ËéËÌÑÈ ÑÌÝáÒÐÈ ÛÎÚ
ÓÌ ÛÈ ÕÜ×ÔÎÛãØÐÈ
ÈÜÛéÔ ×ÖÜ ËÌ ÞÖØÛáÙÈÔÌ ÛÖÔ ç×ÔÖ,
ÈÜÛéÔ ×ÖÜ ÑÜÔÎÊÖçÔ
ÑÐ ÈÜÛéÔ ×ÖÜ ÑÜÔÎÊÐÖçÔÛÈÐ
ÓÌ ÛÎÔ ßÜÞã ÙÛÖ ÙÛæÓÈ.
°ÊÊÌÒÐÑã ´ÒÌÜÏÌØåÖÜ

¿ÎÊáËÈ

247

ìÊÐÖÚ ¼ÐÑæÒÈÖÚ ¿ÒÖçÙÐÖÚ

¾Ð ËÐÈÉáÛÈÐ ÈÓâÛØÎÛÖÐ. °ÔáÓÌÙÈ ÙÌ ÈÊÔéÙÛÖÜÚ ×ÖÐÎÛáÚ ÑÈÐ ÈÊåÖÜÚ
ÈÔàÔçÓÖÜÚ, ÈÔáÓÌÙÈ ÙÌ ÝÖØÛÎÊá ËÐÈËØÖÓéÔ ÓÌÊáÒàÔ, æÒÖÐ, ÈÙÛÖå ÑÈÐ
×ØÖÒÌÛáØÐÖÐ, ËÐÈÉÈåÔÖÜÔ, æÒÖÐ Ü×ÈÑÖçÖÔÛÈÚ ÙÌ ÑáÛÐ, ÙÌ ÑáÛÐ ÙÜÞÔá ×ÖÒç
ÑÈÒá ÓÈÙÑÈØÌÓâÔÖ (ÛÖÜÛâÙÛÐ Ü×ÈÑÖçÖÔÛÈÚ ÙÛÎÔ »ÖåØÈ) áÒÒÖÐ ×ÌÍÖå ÑÈÐ
áÒÒÖÐ ÓÌÛÈÑÐÔÖçÓÌÔÖÐ ÓÌ ÛØÖÞÖÝæØÈ, ÓÌ ÖÞãÓÈÛÈ ÒÖÊãÚ ÒÖÊãÚ, ÛØÖÞãÒÈÛÈ ×ÖÐÑåÒÈ, ÓâÙ' ÙÛÎ ÉÖã ËÐÈÉÈåÔÖÔÛÈÚ ÑÈÐ ÛÎÔ ÈÔÛáØÈ, ÓÌ ÁÐÛØÖâÔ,
ÓÌ ¹áÔÛÐÒÈÑ, ÓÌ ±âÙ×ÌÚ ÑÈÐ ÓÌ ÑáØÈ.
°ÔËØâÈÚ ´Ó×ÌÐØåÑÖÚ

248

ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ

¶ ×ÖåÎÙÐÚ ÌåÔÈÐ ÈÔá×ÛÜÕÐÚ ÙÛåÒÉÖÔÛÖÚ ×ÖËÎÒáÛÖÜ.
°ÔËØâÈÚ ´Ó×ÌÐØåÑÖÚ

Ö ÓÖÛÖÙÜÑÒÌÛÖ×ÖËÎÒÈÛÐÙÛãÚ
Ö ÈÐÓÈÛÖÙÜÑÒÖ×ÖËÎÒÈÛÐÙÛãÚ
Ö ÓÖÛÖÙÜÒÒÌÑÛÈ×ÖËÖÞÖ×àÒÎÛãÚ
Ö ÓÈÛÖÑÒÈËÖÙÑÖ×ÐÙÛãÚ
Ö ÈÐÓÈÛÖÑÒÈËÖÑÒÌÐËÖÙÑÖ×ÐÙÛãÚ
Ö ÓÖÛÖÙÜÑÒÌÛÖ×ÖËÎÒÈÛÖÙÑÖ×ÌÜÛãÚ
Ö ÒÎÙÛãÚ
Ö ÈÐÓáÙÙàÔ£
»åÒÛÖÚ ÁÈÞÛÖçØÎÚ

ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ

249

¿ÎÊáËÈ

»ÖÜ ÈØâÙÌÐ Ô' ÈÔÌÉÈåÔà ÙÛÖ àÛæ
ÑÈÐ ÓÌ ÍÖçØÒÈ ÛÖ ÛÌÓæÔÐ ÔÈ ÑØÈÛé
âÛÙÐ Ó' ÈØâÙÌÐ ÔÈ ×ÌØÔáà ÛÎ Íàã
ÑÈÐ ËÌ ÓÌ ÔÖÐáÍÌÐ Ö ÑÖÙÓáÑÎÚ ÛÐ ÏÈ ×ÌК
²ÐéØÊÖÚ ¹ÈÛÙÈØæÚ

250

¿ÒáÑÌÚ

¿ÒáÑÌÚ

¶ ×æÒÐÚ ÓÈÚ Ì×ÒÖÜÛåÙÏÎ ÓÌ ÔâÖÔ ÈÜÛÖÑåÔÎÛÖÔ ÈÊÖØÈÙÏâÔ ×ÈØá ÛÖÜ
ÈÕÐÖÛåÓÖÜ ÙÜÓ×ÖÒåÛÖÜ ÓÈÚ ÑÈÐ ×ØÈÊÓÈÛÐÑÖç áØÞÖÔÛÖÚ Ñ. ¿ÈçÒÖÜ
¼ÌÊØÌ×æÔÛÌ. ÂÖ ÈÜÛÖÑåÔÎÛÖÔ ÌåÔÈÐ Î ÛÌÒÌÜÛÈåÈ ÒâÕÐÚ ÛÎÚ ÛÌÒÌÐÖ×ÖÐãÙÌàÚ ÓÌ Ì×Ûá ÏâÙÌÐÚ ÑÈÐ ÓÌ áÑØÈÔ ×ÖÒÜÛâÒÌÐÈÔ ÎÔ ×ÒÈÐÙÐÖå ÑÈÐ Î
×ØæÙÒÎßÐÚ àÚ ÁÖÝâØ ÛÖÜ ÙÜÓ×ÖÒåÛÖÜ ÓÈÚ Ñ. ¼. ²ÑáÉØÖÜ ËÐ×ÒàÓÈÛÖçÞÖÜ ÓÎÞÈÔÐÑÖçš

´ÝÎÓÌØåËÈ û´ØÓÖÜ×ÖÒåÛÎÚý, 12.5.1916

251

¿ÌÒÌÑÈÔÐá

252

¿ÒáÑÌÚ

¿ÌÒÌÑÈÔÐá

¿áÌÐ Ö ÂÍåÓÎÚ ÔÈ ÊÌÓåÙÌÐ,
¼È' ØÏÌÐ ÊÐÈ ÔÈ ÉÖÓÉÈØËåÙÌÐ.
¹ÈÐ ÛÖÜ ØåÞÔÖÜÔÌ,
»È ËÌÔ ÛÖÔ ÉØåÙÑÖÜÔÌ.
°ÝÖç ÊâÓÐÙÌ ÑÈÐ ãØÏÌ
ÁÛÖ ÒÐÓáÔÐ ÛØÐÊÜØÔÖçÙÌ
¹ÈÐ ÛÖÜ ØåÞÔÈÔÌ,
»È ËÌÔ ÛÖÔ ÉØåÙÑÈÔÌ.
¿ØéÛÈ ÏÈ ÝàÛÖÉÖÒåÙÌÐ
¹Ð çÙÛÌØÈ ÏÈ ÉÖÓÉÈØËåÙÌÐ.
¹ÈÐ ÛÖÜ ØåÞÔÖÜÔÌ,
»È ËÌÔ ÛÖÔ ÉØåÙÑÖÜÔÌ.
ÀåÞÔÌÐ ×ØéÛÎ ÙÛÖ ÒÐÓáÔÐ
¹Ð ÈÜÛã ×âÝÛÌÐ ÙÛ' ÈÑØÖÊÐáÒÐ.
ÀåÞÔÌÐ ËÌçÛÌØÎ ÙÛ' ÈÙÛÌåÈ
¹ÈÐ ÙÛÎ ºâÙÞÎ ÙÈÔ ÑÜØåÈ.
¹ÌÐ ×ÖÜ ÛØéÊÈÔ ÖÐ ¼ÛÌÔÛâÙÑÖÐ
¿âÝÛÌÐ ÉæÓÉÈ ÓÌÚ ÙÛÎ ºâÙÞÎ
¹ÈÐ ÙÑÖÛéÔÌÐ âÛÙÐ âÕÐ,
ÂØÈÜÓÈÛåÍÌÐ ËÌÑÈâÕÐ.
»åÈ ¹ÜØÐÈÑã ×Øàå
»ÈÚ ÌÝâØÏÎ ÌÜÊÌÔãÚ.
´ÑÌÐËá ÙÛÐÚ ÛØÌÐÚ Î éØÈ
¹ÈÛÌÉÈåÔÌÐ È×æ ÛÎ ÅéØÈ
¹ÈÛÌÉÈåÔÌÐ È×æ ÛÎ ÅéØÈ
»Ì ÛÈÞçÛÎÛÈ ÑÈÐ ÝæØÈ
ÀåÞÔÌÐ ËéËÌÑÈ ÙÛ' ÈÙÛÌåÈ
¹ÈÐ ÉÖÜÒá ÛÎÔ ´ÑÑÒÎÙåÈ.
íØÞÌÛÈÐ È×' ÛÖ ¹ÖÓÓâÔÖ
ñÒÖ Ó×æÓ×ÌÚ ÝÖØÛàÓâÔÖ.
¼È' ÛÖÚ, ÔÈ' ÛÖÚ Ö ÑÈÎÓâÔÖÚ
îØÏÌ ÙÈÔ ÕÌÒÐÊàÓâÔÖÚ.
¹ÈÛÌÉÈåÔÌÐ ËâÑÈ ÓâÛØÈ,
¿ÖÜ ÛÖ ÉØåÙÑÌÐÚ ÓÌ ÛÎÔ ×âÛØÈ,
¹ÈÐ ÛÖÜ ØåÞÔÖÜÔÌ,
»È ËÌÔ ÛÖÔ ÉØåÙÑÖÜÔÌ.
ÂÖÜ ÉÈØáÌÐ ÛÖ ÑÈÔæÔÐ
¹ÈÐ Ö ÂÍåÓÎÚ ÑÈÓÈØéÔÌÐ
¹ÈÐ ÛÖÜ ØåÞÔÖÜÔÌ
»È ËÌÔ ÛÖÔ ÉØåÙÑÖÜÔÌ.
ÂÖÜ ÉÈØáÔÌ, ÛÖÜ ÉÈØáÔÌ,
ÂÈ ×ÜØá ÛÖÜÚ ÑÈÛÌÒáÔÌ.
¿áÌÐ ÊÐÈ ÛÎ »×ÈÛÈØåÈ
¹ÈÐ ÖØÊéÔÌÐ ÛÎÔ ×ÒÈÛÌåÈ.
¿áÌÐ ÊÐÈ ÛÈ ÉÈ×ÖØáÑÐÈ
¹ÈÐ ÛÎ ØåÞÔÌÐ ÙÛÈ ¿ÌÜÑáÑÐÈ.
¼È' ÛÖÚ, ÔÈ' ÛÖÚ, ÔÈ' ÛÖÚ, ÔÈ' ÛÖÚ
ñÓÖØÝÖÚ ÑÈÐ ÑÖÛÙÈÔáÛÖÚ.
ÁÜØÐÈÔæ ÛØÈÊÖÜËáÑÐ ÛÎÚ ¹ÈÛÖÞãÚ

253

ìÊÐÖÚ ¼ÐÑæÒÈÖÚ ¿ÒÖçÙÐÖÚ

ÂÈ ÈÌØÖ×ÒáÔÈ âÑÈÔÈÔ âÔÈÔ ÑçÑÒÖ ÑÈÐ ÕÈÔÈÊçØÐÙÈÔ È×æ ÛÎ ËçÙÎ ×ÖÒÜÉÖÒéÔÛÈÚ ÑÈÐ ÉÖÓÉÈØËåÍÖÔÛÈÚ
ËÐáÝÖØÖÜÚ ÙÛæÞÖÜÚ ÊçØà ÛÖÜÚ. ÂÈ ÖÜØÒÐÈÞÛá ÛàÔ ÙÛÖçÑÈÚ, ÖÐ ÌÑØãÕÌÐÚ ÛàÔ ÉÖÓÉéÔ, ÛÖ ÑØÖÛáÒÐÙÓÈ ÛàÔ ×ÖÒÜÉæÒàÔ ÑÈÐ ÖÐ ÌÑØãÕÌÐÚ È×æ ÛÈ ×ÒÖåÈ ×ÖÜ ÑÈåÊÖÔÛÈÔ, ÖÐ ÝÒæÊÌÚ ÑÈÐ ÖÐ ÑÈ×ÔÖå, Î
×ÔÐÊÎØã ÈÛÓæÙÝÈÐØÈ ËÎÓÐÖÜØÊÖçÙÈÔ ÑæÒÈÙÎ ÙàÙÛã. ÂÈ ÈÌØÖ×ÒáÔÈ ÈÔÜßéÏÎÑÈÔ ÙÛÖÔ ÖÜØÈÔæ ÑÈÐ
âÝÜÊÈÔ ×ØÖÚ ÛÎÔ ÈÔÈÛÖÒã. ¹á×ÖÐÖÚ ÊÌåÛÖÔÈÚ ×ÖÜ ÓâÛØÎÙÌ ÛÐÚ ÑÈÏæËÖÜÚ ÛàÔ ÙÛÖçÑÈÚ, Ìå×Ì ÈØÊæÛÌØÈ æÛÐ ÛÈ ÈÌØÖ×ÒáÔÈ ÈÜÛÖç ÛÖÜ ÙÓãÔÖÜÚ ãÛÈÔ 16. °ØÑÌÛã éØÈ ËÌÔ ãØÏÈÔ ÈÌØÖ×ÒáÔÈ, ÖÐ ÌÑØãÕÌÐÚ
ÑÈÐ ÖÐ ÝàÛÐâÚ ÙÜÔÌÞåÍÖÔÛÈÔ. ÁãÓÈÔÌ ÒãÕÎ ÙÜÔÈÊÌØÓÖç, ÑÈÛÈÒáÉÈÓÌ æÛÐ ÛÌÒÌåàÙÌ ÛÖ ÓÈØÛçØÐÖ,
áÒÒàÙÛÌ ËÌÔ âÓÌÐÔÌ Ûå×ÖÛÈ ÊÌØæ, ÖçÛÌ ×ÒÖåÖ, ÖçÛÌ ÙÛÐÚ È×ÖÉáÏØÌÚ. ¾ ÓæÒÖÚ ãÛÈÔ ÛÌÒÌåàÚ ÑÈÛÌÙÛØÈÓÓâÔÖÚ ÙÈ ÔÈ ÛÖÔ ÊÑØâÓÐÙÈÔ ÓÌ ÑÖÓ×ØÌÙâØ, ÛÈ ÖÐÑãÓÈÛÈ ÞàØåÚ ×æØÛÌÚ ÑÈÐ ×ÈØáÏÜØÈ ÑÈÐ
ÓÌØÐÑá ËÌÔ ÌåÞÈÔ ÖçÛÌ ÙÑÌ×ã.

»ÈØÛÜØåÈ ÁÜØÐÈÔÖç ÛÎÔ Ì×ÖÞã ÛÎÚ ¹ÈÛÖÞãÚ

254

ºÈÒÈÑÐá

°ÔáÙÛÈÙÎ

Â' ÈÌØÖ×ÒáÔÈ ×ÖÒÜÉÖÒÖçÙÈÔ ÛÈ Ù×åÛÐÈ ÓÈÚ
ÖÐ æÒÓÖÐ ÊÑØÌÓåÍÈÔÌ ÛÐÚ ×æØÛÌÚ
ÛÖ ÙÑÖÛáËÐ âÓ×ÈÐÔÌ ÙÛÐÚ ÑáÓÈØÌÚ
È×' ÛÈ Ù×ÈÙÓâÔÈ ÛÍáÓÐÈ ÛàÔ ×ÈØÈÏÜØÐéÔ.
¼åÑÖÚ ¹ÈØçËÎÚ

°ÔáÙÛÈÙÎ

255

¿ÎÊáËÈ

íÞÌÐÚ ÓÐÈ ÊÌçÙÎ ÛØÐÑÜÓåÈÚ ÙÛÈÞÌåÒÎ ö »È ×Öç ÊçØÐÍÌښ
¾ËÜÙÙâÈÚ ´ÒçÛÎÚ

256

¹ÈÙÛØå

¾¼¾»°Á¸°¸ ¸Á¸Ǽ ³À¾»Ç¼¾Á

ÂÖ Ü×' ÈØÐÏ. 0 ×ÈÔå ÛÖÜ ¿åÔÈÑÖÚ 1 ÖÔÖÓáÍÌÛÈÐ ÝÒÖÑåÔÐ, ÛÖ 1 æÕà ÝÒæÑÖÚ, ÛÖ 2 ÑæÔÛØÈ ÝÒæÑÖÚ, ÛÖ 3 ÝÒæÑÖÚ,
ÛÖ 4 ÛÖÜØÑÌÛåÔÈ, ÛÖ 5 ÈØá×ÎÚ, ÛÖ 6 ÛØåÊÑÖÚ, ÛÖ 7 ÑáÛà Êá×ÐÈ, ÛÖ 8 È×áÔà Êá×ÐÈ, ÛÖ 9 ÑáÛà Ó×ÈÝåÊÑÖÚ, ÛÖ
10 È×áÔà Ó×ÈÝåÊÑÖÚ, ÛÖ 11 ÑæÔÛØÈÚ, ÛÖ 12 ÑÖÔÛØåÔÐ, ÛÖ 13 ÓÈêÙÛØÈ, ÛÖ 14 ÑáÛà Êá×ÐÈ, ÛÖ 15 È×áÔà Êá×ÐÈ,
ÛÖ 16 ÑáÛà Ó×ÈÝåÊÑÖÚ, ÛÖ 17 È×áÔà Ó×ÈÝåÊÑÖÚ, ÛÖ 18 ÑæÔÛØÈÚ, ÛÖ 19 ÑÖÔÛØåÔÐ, ÛÖ 20 ÑáÛà Êá×ÐÈ, ÛÖ 21
È×áÔà Êá×ÐÈ, ÛÖ 22 ÑáÛà Ó×ÈÝåÊÑÖÚ, ÛÖ 23 È×áÔà Ó×ÈÝåÊÑÖÚ, ÛÖ 24 ÑæÔÛØÈÚ, ÛÖ 25 ÑÖÔÛØåÔÐ, ÛÖ 26
Ó×ÖçÓÈ, ÛÖ 27 ×âÓ×ÛÎ ×ØÜÓÎá ÙÛØÈÒÐâØÈ, ÛÖ 28 ÛÌÛáØÛÎ ×ØÜÓÎá ÙÛØÈÒÐâØÈ, ÛÖ 29 ÛØåÛÎ ×ØÜÓÎá ÙÛØÈÒÐâØÈ,
ÛÖ 30 ËÌçÛÌØÎ ×ØÜÓÎá ÙÛØÈÒÐâØÈ, ÛÖ 31 ×ØÜÓÎá ÉâÒÒÈ-ÙÛØáÒÐÈ, ÛÖ 32 ÛâÛÈØÛÎ ÓÌÙÈåÈ ÙÛØÈÒÐâØÈ, ÛÖ 33
ÛØåÛÎ ÓÌÙÈåÈ ÙÛØÈÒÐâØÈ, ÛÖ 34 ËÌçÛÌØÎ ÓÌÙÈåÈ ÙÛØÈÒÐâØÈ, ÛÖ 35 ×ØéÛÎ ÓÌÙÈåÈ ÙÛØÈÒÐâØÈ, ÛÖ 36 ÙÑÖÜ×ÈÓáØÌÚ, ÛÖ 37 ÑÖÜØÛÌÒáÛÙÌÚ, ÛÖ 38 ÑÖÜØÛÌÒÈÛÙåÔÐÈ ÑÈÐ ÛÖ 39 ÑæÔÛØÈ ÑÖÜØÛÌÒÈÛÙåÔÐÈ.
²ÌéØÊÐÖÚ ¸. ¹ÖÛÙÖÉåÒÒÎÚ

257

¿ÎÊáËÈ

¿áÔÛÈ ÌÒ×åÍà ×àÚ æÒÖ ÑÈÐ Ñá×ÖÐÖ ÑÈØáÉÐ ÏÈ ×ÌØáÙÌÐ.
»áÔÖÚ ´ÒÌÜÏÌØåÖÜ

258

»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ

»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ

¹ÐÖÜØá

¿éÚ ãÛÈÔ âÛÙÐ, ×éÚ ÓÖÜ ÌÝáÔÎ àÚ ÌåÞÌ âÓÉÌÐ
ÑÌÐÖ ÛÖ ÉÈ×æØÐ ÓÌÚ ÛÖ ÒÐÓáÔÐ ÓÌ æÑÐÈ ÛÌÝØá,
æ×àÚ ÛÖ ÛçÒÐÕÌ ÙÛ' ÈÞÔá ÓÌÛáÕÐÈ ÛÎÚ ÙÐÊá Î ØâÓÉÎ
àÚ ÛÖ ØÜÓÖçÒÑÎÙÌ ÓÌÐÒåÞÐÖ Î ÔçÙÛÈ ÓÖÜ ÌÑÌå ÈÒÈÝØá.
²ÐáÔÔÎÚ ÁÑÈØåÓ×ÈÚ

¿ÒáÑÌÚ

259

¿ÒáÑÌÚ

260

Ç Ü×ÌØàÑÌáÔÌÐÖÔ ÛØÈÊÖÜËáÚ ÑÈÐ ×ÒâÞÌÐÚ
ìÙ×ØÖ ÙÛÖ ÙéÓÈ ÙÖÜ ÑÈÐ ÑåÛØÐÔÖ ÙÛÐÚ ÛÙÐÓÐÔÐâØÌÚ
³ÐæÛÐ ÉÈØâÏÎÑÌÚ ÛÈ ÉØàÓÌØá ÔÌØá ÛàÔ ÈÊÑÜØÖÉÖÒåàÔ
´Ùç ×ÖÜ ÈÊá×ÎÙÌÚ ÛÐÚ ÓÈÑØÐÔâÚ Ù×ÖØáËÌÚ
´Ùç ×ÖÜ ÙãÑàÙÌÚ ÛÈ ×ÐÖ ßÎÒá Ó×ÈäØáÑÐÈ
´Ùç ×ÖÜ ×ÒâÞÌÐÚ ÕâÏÈØØÈ ÙÛÐÚ ×ÐÖ Ì×ÐÑåÔËÜÔÌÚ Ù×ÐÒÐáËÌÚ
ÅÈåØÌ ×ÖÜ ÈÝâÏÎÑÌÚ ÔÈ ÊÖÎÛÌÜÏãÚ È×' ÛÐÚ ÙÌÐØãÔÌÚ
ÅÈåØÌ ×ÖÜ ËÌÔ ÝÖÉãÏÎÑÌÚ ×ÖÛâ ÛÐÚ ÙÜÓ×ÒÎÊáËÌÚ.
°ÔËØâÈÚ ´Ó×ÌÐØåÑÖÚ

»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ

·È ÓÌåÔà ×áÔÛÈ ÐËÈÔÐÑæÚ ÑÐ' ÈÔáÕÐÖÚ ÌØÈÙÛãÚ
ÛàÔ ÓÈÑØÐÙÓâÔàÔ ÛÈÕÐËÐéÔ ÑÈÐ ÛàÔ ÊÈÒáÍÐàÔ ×æÔÛàÔ,
ÑÈÐ ÏÈ ×ÌÏáÔà ÓÐÈ ÉØÈËÐá, ÙÈÔ æÒÌÚ ÛÐÚ ÉØÈËÐâÚ,
ÞàØåÚ ÔÈ ÙÞåÙà ÛÎÔ ÏÖÒã ÊØÈÓÓã ÛàÔ ÖØÐÍæÔÛàÔ.
¼åÑÖÚ ¹ÈÉÉÈËåÈÚ

»ÐÈ ÓáÛÈÐÎ ö×áÔÛÈö ÈÔÈÓÖÔã
ÑÈÐ ÓÐÈ ÏÒÐÓÓâÔÎ ÔÖÙÛÈÒÊåÈ:
ÙÛÎ ÏáÒÈÙÙÈ ÛÎ ÊÈÒÈÔã
×ÌØÔáÔ öÑÈÐ ÞáÔÖÔÛÈÐ ÛÈ ×ÒÖåȚ
¹éÙÛÈÚ ¾ÜØáÔÎÚ

±ØÖÔÛáËÖ

261

¿ÒáÑÌÚ

´ÑÈÛæ ÞØæÔÐÈ ×âØÈÙÈÔ ÑÈÐ âÔÈ ÑÈØáÉÐ
»Ì ÑÈÛÈÙÛØéÓÈÛÈ ÑÈÐ ÉáØÑÌÚ ÔÖÙÛÈÒÊåÈÚ
»Ì Õâ×ÒÌÑÈ ×ÈÔÐá ÑÈÐ ÓÖçËÌÚ.
ÂÖÜ ÑÈ×ÌÛáÔÐÖÜ Î ÊÜÔÈåÑÈ ÙÛÎ ÙÛÌØÐá
¹ÈÐ Ö ÑÈ×ÌÛáÔÐÖÚ ÙÛÖ ÑÈØáÉÐ
¿ÖÛâ ËÌÔ È×ÈØÔãÏÎÑÈÔ ÛÎÔ ÏáÒÈÙÙÈ
ÂÎÔ ÏáÒÈÙÙÈ ÛÎÔ ÑæØÎ ÛÖÜÚ
»Ì ÛÈ ÓÈÑØÐá ÓÈÒÒÐá ÑÈÐ ÓÌ ÛÈ ÝçÑÐÈ.

262

ÂéØÈ ÏÈ ÛÈÕÐËâßÖÜÔ ÊÐÈ ÛÖ ÞÈÛåØÐ ÛÎÚ
¹ÈÐ ÛÖ ÛÈÞÜËØÖÓÌåÖ ÏÈ ÓÖÐØáÙÎ
ÀæËÈ ÛØÌÓáÓÌÔÈ È×æ ÙÜÊÑåÔÎÙÐ
ÁÛÎÔ ÙÜÔÖÐÑåÈ ×ÖÜ ÙÑÖÛéÏÎÑÌ Ö ÓÔÎÙÛãØ ÛÎÚ
¹ÈÐ ÓÌ ÙÝÐÊÓâÔÎ ÛÎÔ ÑÈØËÐá Ï' ÈÑÖçÙÎ
¶ ÊÌÐÛÖÔÐá ÛÎÔ ×ÌØÐ×âÛÌÐÈ

ÂÖÜ ÑÈ×ÌÛáÔÐÖÜ ÑÈÐ ÛÎÚ ÑæØÎÚ ÛÖÜ
³ÐæÛÐ ×áÔÛÖÛÌ ÛÈ ×ÈØÈÓçÏÐÈ âÞÖÜÔ ÈÒãÏÌÐÈ
¸ËåàÚ ÈÜÛá ×ÖÜ ÌåÔÈÐ ×ÒÌÊÓâÔÈ ÓÌ ÑÖÊÞçÒÐÈ
¹ÈÐ ÊÖÎÛÌçÖÜÔ ÛÈ ×ÈÐËÐá ÛÖÜÚ ÔâÖÜÚ ÑÈÐ ÛÖÜÚ ÊâØÖÜÚ
¿ÖÜ âÞÖÜÔ ÌÜÈåÙÏÎÛÌÚ ßÜÞâÚ ÑÈÐ ÈÛÙÈÒâÔÐÈ Ó×ØáÛÙÈ.
ÅÈØÐÛàÓâÔÎ ÑæØÎ
¾ ×çØÊÖÚ ×ÖÜ ÙÌ ×ÌØÐÓâÔÌÐ
íÞÌÐ ÌÛÖÐÓáÙÌÐ ËÜÖ ÑáÓÈØÌÚ ÊÐÈ ÙâÔÈ
»Ì ÙÜÔÛØÐÉáÔÐ È×æ ÞØÜÙâÚ ÑÒàÙÛâÚ ÑÈÐ ÈÙÎÓâÔÐÌÚ
ÅáÔÛØÌÚ
²ÐÈ ÔÈ ÒÖÜÙÏãÚ æÛÈÔ ÏÈ ÝÛáÙÎÚ
»Î ÛÖ ÕÌÞáÙÌÐÚ ÓÎ ÛÖ ÕÌÞáÙÌÐÚ
´ÑÈÛæ ÞØæÔÐÈ ×âØÈÙÈÔ ÑÈÐ âÔÈ ÑÈØáÉÐ
²ÐÈ ÔÈ ÊÐÖØÛáÙÎÚ.
°ÔËØâÈÚ ´Ó×ÌÐØåÑÖÚ

¿ÎÊáËÈ

½ÌÑÐÔãÙÈÓÌ ÊÐÈ ÛÎ ÁçØÈ ÓâÙÈ ÙÌ ÏáÒÈÙÙÈ ÑÈÐ ÈâØÈ ×ÖÜ æÒÖ ÑÈÐ ËÜÔáÓàÔÈÔ. ¿ãÊÈÓÌ ÔÈ ÙÑÜÒÖ×ÔÐÊÖçÓÌ ÌÓÌåÚ ÛÎÚ ÓÈÖçÔÈÚ, ×ØáÊÓÈ ×ÖÜ ×ØÖÑáÒÌÙÌ ÙÞÌËæÔ ÈÔÛÈØÙåÈ ÛàÔ ÊÜÔÈÐÑéÔ, ×ÖÜ ÙÜÓ×ÈØâÙÜØÌ ÑÐ ÌÓáÚ, ÓÌ
ÙÑÖ×æ ÔÈ ×ÌØáÙÖÜÓÌ æÒÖÐ ÙÛÖ ÑÈÛÈËÐàÑÛÐÑæ.
òÙÛÌØÈ È×æ éØÌÚ ×ÖÒÒâÚ Ñá×ÖÛÌ ÝÛáÙÈÓÌ ÙÛÎ ÁçØÈ. ´ÑÌå ÓÈÚ
×ÈØÑáØÐÙÈÔ ÙÌ ÑáÛÐ ÑÒÖçÉÌÚ ÙÛÖ ÒÐÓáÔÐ æ×ÖÜ ÙÛÖåÉÈÍÈÔ ÛÈ ×ÌØÈÙÛÐÑá
×ØæÉÈÛÈ ÊÐÈ ×ÖçÒÎÓÈ. °ÒÒá ãÛÈÔ ÑÈÒÖÑÈåØÐ, Ö ÑÈÐØæÚ ×ÌØåÝÎÓÖÚ, ÑÈÐ
ÌÓÌåÚ ÔâÖÐ ÖÐ ×ÌØÐÙÙæÛÌØÖÐ, ÓÈÞÎÛÐÑÖå ÑÈÐ ÈÐÙÐæËÖÕÖÐ. ÁÛÎÔ åËÐÈ ÑÒÖçÉÈ
ÓÌ ÓâÔÈ ÑÈÐ ×ÖÒÒÖçÚ áÒÒÖÜÚ âÉÈÒÈÔ âÔÈ ÑØÌÉáÛÐ ÌÑÙÛØÈÛÌåÈÚ ÑÈÐ ÊÐÈ
ÛÎÔ íÒÒÎ. ÂÐÚ ÔçÞÛÌÚ âÔÈÚ È×æ ÛÖÜÚ ÈËÌØÝÖçÚ ºÖÜÒâ ÛØÈÊÖÜËÖçÙÌ
×ÌØåÝÎÓÈ ÑÈÐ ÓÈÍÌçÖÔÛÈÔ ÛØÐÊçØà ÓÈÚ ÞàØÖÝçÒÈÑÌÚ ÑÈÐ ×ÌØÐ×ÈÛÎÛâÚ
ÙÛÎÔ ×ØÖÑÜÓÈåÈ ÛÎÚ ×æÒÎÚ.
1950, »ÐÞáÒÎÚ Àá×ÛÎÚ (¿áÓ×ÒÖ)

263

¿ÒáÑÌÚ

·È ÓÌåÔà ÑÐ ÌÊé ÓÈÍå ÙÈÚ ÓÌÚ ÙÛÎ ÉáØÑÈ
çÙÛÌØÈ È×' ÛÖ ÝØÐÞÛæ ÔÈÜáÊÐÖ ÑÈÐ ÛÖ ÞÈÓæ
ÛÖ ×ÒÖåÖ ÉÖÜÒÐáÍÌÐ ÛéØÈ ÓÈÑØÐá
(×Öç ×ãÊÈÔ ÖÐ áÒÒÌÚ ÉáØÑÌÚ; ×ÖÐÖÐ ÊÒÜÛéÙÈÔ;).

»ÈÔæÒÎÚ °ÔÈÊÔàÙÛáÑÎÚ

¿ÒÖåÖ ËÐÈØÑÌåÈÚ Î ÞéØÈ ÓÖÜ.

¾ËÜÙÙâÈÚ ´ÒçÛÎÚ

264

±ØÖÔÛáËÖ

¿ÒáÑÌÚ

²âØÖ ÉÖØÐá ÈØÓâÔÐÍÌ
ÑÈÐ ÔæÛÖ ×ÈÒÒÎÑáØÐ.
³ÎÓÖÛÐÑæ
¹ÈÐ ÔáÔÈÐ æÒÈ È×' æ,ÛÐ ÝÌçÊÌÐ öÑÈÐ ËÌ ÓâÔÌÐö
ÙÌ ÓÐÈ ×æÒÎ ÈÑÈÛÖåÑÎÛÎ, ÑÐ ÌÔÛæÚ ÓÖÜ
ÈÑÜÉâØÔÎÛÖ, æÒÖ ÔÈ ÙÌ ×ÎÊÈåÔÌÐ ÛÖ ÑÈØáÉÐ
âÕà È×' ÛÎÔ ÛØÐÑÜÓåÈ ÛÖçÛÖÜ ÛÖÜ ÑæÙÓÖÜ.
²ÐáÔÔÎÚ ÁÑÈØåÓ×ÈÚ

ÂØÌÐÚ ¸ÌØáØÞÌÚ

265

¿ÒáÑÌÚ

ÁÈÔ ×ÖÏáÔà ÙÛÈ ÑÈØáÉÐÈ
ØåÕÛÌ ÓÌ ÓÌÚ ÙÛÖ ÊÐÈÒæ
ÔÈØÛ' Ö ÊØç×ÖÚ ÔÈ ÑÈÒÒáØÌÐ
ÔÈ ÓÌ ÉÊáÒÌÐ ÍàÔÛÈÔæ.

¿ÈÒÐæ ÛØÈÊÖçËÐÛàÔ ÊÌÓÐÛÍãËàÔ

266

¿ÒáÑÌÚ

°ÔáÙÛÈÙÎ

š×Öç ÔÈ 'ÔÈÐ Û' ÈÊæØÐ ÓÌ ÛÈ ÑÈØáÉÐÈ, Û' ÈÊæØÐ ÓÌ ÛÈ ÖØáÓÈÛȚ

³ÐÖÔÜÙåÈ °ÔËØÐÛÙáÔÖÜ ÅØÜÙÈÔÏÈÑÖ×ÖçÒÖÜ

267

¿ÒáÑÌÚ

268

ÅåÒÐÈ ÑÈØáÉÐÈ
ÝçÊÈÔÌ ÞàØåÚ ÌÓáÚ.
ºÖÜÑØÎÛåÈ ³ÖçÔÈÉÎ

±ØÖÔÛáËÖ

ñÛÈÔ ÌåÞÈÓÌÔ ÑÖÜ×ÐáÔ
ÈÔÖÐÊæÓÈÙÛÌ ÉÈÏÌÐáÔ.
ÂéØ' Ö×Öç ËÌÔ âÞÖÓÌÔ
×ÌØ×ÈÛáÓÌÔ, ÛØâÞÖÓÌÔ.
¿áÔÖÚ ¹ÖÜÛØÖÜÓ×ÖçÙÎÚ
ñÓÖØÝÖÚ ×ÖÜ 'ÔÈÐ Ö ÊÌÓÐÛÍãÚ, æÛÈÔ ÉØÈÞÌå ÑÐ ÈÒÒáÕÌÐ
ÑÈÐ ÉáÒÌÐ Û' áÙ×ØÈ ØÖçÞÈ ÛÖÜ ÑÈÐ ÙÛÖ ÛÐÓæÔÐ ÑáÛÙÌÐ.
°ÔéÔÜÓÖÜ

¹È×ÖËÐÙÛØåÖÜ

269

°ÊåÈ TØÐáËÈ, ìÔà ÁçØÖÚ

¼È ÛÈÕÐËÌçÖÜÔ ÙÛÖÔ ÈÊâØÈ ÛÈ ÔÎÙáÑÐÈ, ÖÐ ÑáÉÖÐ,
Û' ÈÑØÖÊÐáÒÐÈ ÙÈ ÓÌÛÈÕâÔÐÖÐ ÈÞÔÖå
ÑÈÐ ÓÌ ÛÖÜÚ ÊÒáØÖÜÚ ÙÜÔÖËÐá Ñá×ÖÛ' âÔÈ ÑÈØáÉÐ
Ô' ÈÔÖåÊÖÜÔ ÔÈ ÛÖ ×ÈåØÔÖÜÔ ÖÐ ÖÜØÈÔÖå.

¹éÙÛÈÚ ±áØÔÈÒÎÚ

¾ ÅØãÙÛÖÚ ÓÈÚ ÌÓ×áØÑÈØÌ
ÑÈÏéÚ ÙÖÜ ÌåÞÈÓÌ ÊØáßÌÐ
ÑÈÎÓæ ÓÈÚ âÞÌÐ ÈÔáßÌÐ.

ºÈäÑæ

270

°ÔÎÝÖØáÑÐ

±ØÖÔÛáËÖ

ñÛÈÔ ÈÑÖçà ÔÈ ÓÐÒáÔ ÊÐÈ ÛÖÔ ÑÈÐØæ
æÛÈÔ ÈÑÖçà ÔÈ ÓÐÒáÔÌ ÊÐÈ ÛÖÔ ×æÒÌÓÖ
æÛÈÔ ÈÑÖçà ÙãÓÌØÈ ÛÖ °ÐÊÈåÖ ÔÈ ÊåÔÌÛÈÐ ×ÖåÎÙÎ
ÔÈ ×ÒÎÓÓÜØåÍÌÐ ÛÈ ÙÈÒæÔÐÈ
æÛÈÔ ÈÑÖçà ÔÈ Ü×ÖßÐáÍÖÔÛÈÐ ÛÐÚ ÐËâÌÚ ÓÖÜ
ÔÈ ÛÐÚ ÛÈÞÛÖ×ÖÐÖçÔ ÙÌ ÓÐÈ ÏÜØåËÈ
æÛÈÔ ÈÑÖçà ÙâÔÈ ÔÈ ÓÐÒáÚ
ÌÊé ×áÔÛÈ Ùà×ÈåÔà.
»ÐÞáÒÎÚ ¹ÈÛÙÈØæÚ

271

ºÐÉÖÞéØÐ

±ÈØÑÖçÒÌÚ æ×ÖÜ ÝÌçÊÌÛÌ, ÉÈØÑÖçÒÌÚ ÙÛÈÓÈÛãÙÛÌ.
°ÜÛæ ÛÖ ÔÎæ ×ÖÜ ×ãØÈÛÌ, ÛáÞÈ ÓÎÔ ÛÖÔ ×ÖÜÒÌåÛÌ;
ö ÅåÒÐÈ âËÐÔÈ ÔÈ ÛÖÔ ÐËé, ÞåÒÐÈ ÔÈ ÛÖÜ ÓÐÒãÙà,
ÞåÒÐÈ âËÐÔÌ Î ÓÈÔÖçÒÈ ÛÖÜ ÑÈÐ ÞåÒÐÈ Î ÈËÌÒÝã ÛÖÜ.
ö íÞÌÛÌ ÊØæÙÐÈ, ÝáÛÌ ÛÈ, ÝÒàØÐá, ÝÜÒáÕÌÛâ ÛÈ.
¹Ð æÛÈÔ ÈÙ×ØåÙÌÐ Ö ÑæØÈÑÈÚ ÑÈÐ ÊâÔÌÐ ×ÌØÐÙÛâØÐ,
ÂæÛÌ ÑÐ ÌÙç ÓÈÔÖçÒÈ ÓÖÜ ÌÓâÔÈÔÌ ÑÈØÛâØÌÐ!
ºÈäÑæ

272

¿ÒáÑÌÚ

°ÔáÙÛÈÙÎ

ÂØâÕÌ Ì×áÔà ÌÐÚ ÛÈ ÑçÓÈÛÈ
ÛÎÚ ÝÖÉÌØáÚ ÏÈÒáÙÙÎÚ,
ÑÐÔËçÔÌÜÙÌ, ÈÔÈÙÛâÔÈÕÌ,
×åÌ ÛÖ ×ÐÑØæÔ ×ÖÛãØÐÖÔ
ÛÎÚ ÕÌÔÎÛÌåÈÚ£
°ÔËØâÈÚ ¹áÒÉÖÚ
šÑÐ ÌåÔÈÐ ÑÈÐØæÚ ÔÈ ×ÖçÓÌ ÛÈ ÒÐÊÖÙÛá ÓÈÚ ÒæÊÐÈ ÊÐÈÛå Î
ßÜÞã ÓÈÚ ÈçØÐÖ ÑáÔÌÐ ×ÈÔÐá.
²ÐéØÊÖÚ ÁÌÝâØÎÚ

¼Ìá×ÖÒÎ

273

¼Ìá×ÖÒÎ

´åÔÈÐ ÛéØÈ ÛØåÈ ÞØæÔÐÈ ×ÖÜ
âÉÒÌ×È ÓÐÈ ÉÈØÑÖçÒÈ, ÓÈÑØÐá,
ÙÛÖÜ ×ÌÒáÊÖÜ ÛÎÔ áÑØÎ. íÔ'
áÙ×ØÖ ÙÎÓÈËáÑÐ ÑÈÐ Ûå×ÖÛÐÚ
áÒÒÖ. »È ÛÐ ÖÓÖØÝÐá ×ÖÜ ÛÎÔ
ÌåÞÌ ÙÛÈ ÊÈÒáÍÐÈ ÔÌØá! ÂÖ
ÑÖåÛÈÍÈ ÑÈÐ ËÌÔ ÛÖ ÞæØÛÈÐÔÈ.
ÁÐÊá ÙÐÊá È×æ ÙÎÓÈËáÑÐ âÊÐÔÌ
ÙàÙÛæ ×ÈÔå, âÔÈ ×ÈÔå ÑÈÐ ÑÈÒæ
ÛÖ ÌåÞÌ Î ÈÕâÞÈÙÛÎ ÌÑÌåÔÎ
ÉÈØÑÖçÒÈ. »È ÛÐ ×ÌÛÈÒÖçËÈ
ãÛÈÔ ÌÑÌåÔÎ! ÂÐ ÓÈÊÌÜÛÐÑæ
×ØáÊÓÈ! ÅØæÔÖÚ ×âØÈÙÌ, ÑÐ
ÈÑæÓÈ â×ÈÐÍÌ Î ÉÈØÑÖçÒÈ ÙÛÈ
ÊÈÒáÍÐÈ ÔÌØá! ìÒÒÖÚ âÔÈÚ
ÞØæÔÖÚ, ÑÐ âÉÒÌ×ÌÚ ÑÈÐ ÛÖ
ÞÈØÐÛàÓâÔÖ ÙÑÈÝáÑÐ ÛÎÚ, ×ÖÜ
ÛÈ 'ÙÑÐÍÌ ÛÈ ÑçÓÈÛÈ ÑÐ æÒÖ
ãØÞÖÜÔÛÈÔ, ãØÞÖÜÔÛÈÔ.
°ØÊçØÎÚ ´ÝÛÈÒÐéÛÎÚ

274

ºÐÉÖÞéØÐ

¿ÎÊáËÈ

¿ØÖÚ ÛÖÔ ÊÌÔÔÈÐæÛÈÛÖÔ ¿ÖÒÐÛáØÞÎÔ ÛÎÚ ¼. ÁçØÈÚ
¹. °ÔËØâÈÔ ¹ÖÙÓáÔ.
¿ÒÎØÖÝÖØÖçÓÌÏÈ æÛÐ ÈÜÛÖç ÌÜØåÙÑÌÛÈÐ âÔÈ ÑÈØáÉÐ ÉÖÜÒÐÓâÔÖ ÑÈÐ ÙÌ ×ÈØÈÊÊâÒÖÓÌÔ ÔÈ ÝØÖÔÛåÙÎÚ ÈÔ ãÔÌ
ÛØæ×ÖÚ ÔÈ ÓÈÚ ÈÊÖØáÙÎÚ Û' ÈÔÛÌÔÖÑáÛÈØÛÈ, ÛÖ Ó×Ö×ØâÙÖÔ ÛÖÜ, ÛÖÜÚ ÓÈÑÈØáËÌÚ, ËÐæÛÐ ÓÈÚ ÌåÔÌ ×ÖÒç
ÈÔÈÊÑÈåÈ ËÐÈ ÛÖ ÔâÖÔ ×ÜØ×ÖÒÐÑæÔ æ×ÖÜ ÑÈÛÈÙÑÌÜáÍÖÓÌÔ. ¹çÛÛÈÕÌ ËÌ ÔÈ Û' ÈÊÖØáÙÎÚ ÑÈÐ ÓÈÚ ÛÖ ÙÛÌåÒÎÚ
ÓÌ ÛÎÔ ×ÒâÖÔ ËÜÔÈÛãÔ ÛÈÞçÛÎÛÈ, ËÐæÛÐ ÛÖ ÙÑáÝÖÚ ÛÖÜ ×ÜØ×ÖÒÐÑÖç ÌåÔÌ âÛÖÐÓÖÔ, ÜÊÌåÈÐÔÌ.
ÂÎ 27 °×ØÐÒåÖÜ 1825, òËØÈ
¾Ð ¿ØæÑØÐÛÖÐ ÛÎÚ òËØÈÚ

275

±ØÖÔÛáËÖ

šÑÈÐ ÔÛÐÔÛÐÔåÍÖÜÔ ÙÛÈ ÑÈØáÉÐÈ ÛÈ ÙÞÖÐÔÐá ÙÈ ÒçØÌÚ
ÑÐ Ö ÔÈçÛÎÚ ×åÔÌÐ ×ÐÑØÖÏáÒÈÙÙÈ ÙÛÎÔ ÑÖç×È ÛÖÜ ¾ËÜÙÙâÈ.
²ÐáÔÔÎÚ ÀåÛÙÖÚ

¶ ÉáØÑÈ ÊØáÝÌÐ ÑçÑÒÖÜÚ
ÑÐ ÖçÛÌ âÔÈÚ ÊÒáØÖÚ.
²ÐéØÊÖÚ ÁÌÝâØÎÚ

276

ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ

ºÐÉÖÞéØÐ

'Á ÛÖ ÔÎÙÐËáÑÐ ºÈÔáËÖ ÈÔÛåÑØÜ 'Ú ÛÎ ÁçØÈ ÝÈåÔÌÛÈÐ âÔÈÚ °Øá×ÎÚ,
ÑÈÐ ×ÌÛØÖÉÖÒáÌÐ æÙÈ ÑÈØáÉÐÈ ×ÌØÔÖçÔ È×æ ÑÌÐ ÑÖÔÛá ÛÈ ÓÌÙáÔÜÞÛÈ.

¿ÈØÈËæÙÌÐÚ, ¼ÐÑæÒÈÖÚ ¿ÖÒåÛÎÚ

¾ÔÌÐØÌçÖÓÈÐ ÏáÒÈÙÙÌÚ,
ÌÑÛáÙÌÐÚ ÈÔÖÐÞÛâÚ ÑÈÐ ÛÖ ÙéÓÈ ÑÈØáÉÐ
ÑÈÐ ÓÌÛØáà ÛàÔ ÈÔâÓàÔ ÛÎÔ ÖØÓã ÑÈÐ ÛÖ ÓãÔÜÓÈ.

Á×çØÖÚ »áÔËØÖÚ

±ØÖÔÛáËÖ

277

¿ÒÈÛÌåÈ ¶ØéàÔ

278

¹ÈØáÉÐÈ, Ó' ÈÔÖÐÞÛá ×ÈÔÐá ×ÒâÖÜÔ ÓÌÚ ÙÛÖÜÚ ÒÌÐÓéÔÌښ
¾ËÜÙÙâÈÚ ´ÒçÛÎÚ

ìÊÐÖÚ ¼ÐÑæÒÈÖÚ ¿ÒÖçÙÐÖÚ

ÂÐ ÙÑâÝÛÖÔÛÈÐ æÒÈ ÈÜÛá ÛÈ ÑÈØáÉÐÈ ÓÌÚ ÙÛÎ ÔçÞÛÈ
×ÖÜ ÞÖØÌçÖÜÔ ËÌÓâÔÈ ÛæÙÈ ÞØæÔÐÈ ÑÈÐ ËÌ ÊâØÈÙÈÔ
ÛÜÒÐÊÓâÔÈ È×' ÛÐÚ ÝÖÜØÛÖçÔÌÚ ÛæÙàÔ ÑÈÐ ÛæÙàÔ
ÛÈÕÐËÐéԚ

»ÈÔæÒÎÚ °ÔÈÊÔàÙÛáÑÎÚ

279

»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ

ÁÈÔ ×ÈåØÔÌÐ ÔÈ ÉØÈËÐáÍÌÐ
ÙÛâÑÌÙÈÐ ÌÑÌå ÓÌÛØéÔÛÈÚ ÛÈ ÑÈØáÉÐÈ ÝÖØÛàÓâÔÈ ÑæÑÑÈÒÈ
ÛÖÔ ÓÌÛÈÉÖÒÐÙÓæ ÛÎÚ ÔÌÑØãÚ ÍéÔÎÚ ×ÖÜ ÝàÙÝÖØåÍÌÐ ÛÎ ÉØÖÞã
ÙÈÔ ÕÌÞÈÙÓâÔÖ ÝåÒÔÛÐÙÐ.
ìØÎÚ °ÒÌÕáÔËØÖÜ

280

ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ

»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ

¿ÌÒéØÐÖÚ ÙÛÎ ÔÐÛÙÌØáËÈ
Ö ÝÈÒÒæÚ ÓÖÜ ÍÌÙÛæÚ ÞÛÜ×áÌÐ
ÙÛÎ ÉÈØÊÐæÒÈ£
ÙÛÎÔ ÌÓÝáÔÐÙÎ ÛÎÚ ¸ÔËåÈÚ
ÛÈ ×ØáÊÓÈÛÈ ÕÌÝÌçÊÖÜÔ È×' ÛÈ ÞâØÐÈ ÓÖÜ.
²ÐéØÊÖÚ ¹ÈÑÖÜÒåËÎÚ

¿ÒáÑÌÚ

281

±ØÖÔÛáËÖ

ìÙ' ÛÖÔ ÑÈÒã ÑÐ áÙ' ÛÖÔ ßÎÒã ÑÐ áÙ' ÛÖÔ ÞØÜÙã
ÛÖÔ îÒÐÖ ÙÖÜ
ÊÐÈ ÔÈ ÝÈÔÖçÔ ÞØÜÙæÛÌØÈ ÛÈ ÕáØÛÐÈ ÙÖÜ ÙÛÖ °ÐÊÈåÖ
ö »×ÖÜÓ×ÖÜÒåÔÈ ÑÈ×ÌÛáÔÐÙÙÈ.
¸áÙàÔ ³Ì×ÖçÔÛÎÚ

282

ìÊÐÖÚ ¼ÐÑæÒÈÖÚ ¿ÒÖçÙÐÖÚ

¿ÎÊáËÈ

¹' ãØÏÌ ÓÌÚ ÙÛÎÚ ÈÊá×ÎÚ ÛÖ ÓÌÏçÙÐ
Ö ÞàØÐÙÓæÚ ÓÐÈ ×åÑØÈ ÔÈ ÓÖÜ ÉáÒÎ
ÙÈÔ ÑÈÐ ÛÖçÛÎ öÑÐ ÈÑæÓÈ ×ÐÖ ÓÌÊáÒÎö
ÛÎ ÏáÒÈÙÙÈ ×ÖÜ ÓÈÚ âÞÌÐ ÞàØåÙÌÐ.
¸àáÔÔÎÚ ²ØÜ×áØÎÚ

±ØÖÔÛáËÖ

283

¿ÒáÑÌÚ

ÂÈÞâØÐÈ ÓÖÜ, ÛÈÞâØÐÈ ÓÖÜ ×æÙÖ ãÛÈÔ ÑÖÜØÈÙÓâÔÈ!
´åËÈÔ ×ÖÒÒá ÔÈÜáÊÐÈ ÛÎÚ ÝÈÔÛÈÙåÈÚ ÛÈ ×ÒÖåÈ
×ÖÜ ÈØáÍÈÔ ÙÌ ÓÐÈÔ âØÎÓÎ ÊÐÈ ×áÔÛÈ ×ÈØÈÒåÈ
ÓÌ ÛÖ ÊÐÈÒæ ËÌÓâÔÈ ÑÈÐ ÓÌ ÓâÔÈ.

»ãÛÙÖÚ ¿È×ÈÔÐÑÖÒáÖÜ

284

ºÈÒÈÑÐá

ºÐÉÖÞéØÐ

ÂÖ ÓÐÑØæÔ ×ÒÖåÖÔ
ñ×àÚ öÑÈÛ' Ì×ÈÔáÒÎßÐÔö ËÐÈ×ÒâÌÐ
ÂÈ ÙÞÌÛÐÑá ÑçÓÈÛÈ
¾Ð ÊÈÍåÌÚ ÛàÔ ÔÎÙÐéÔ
²åÔÖÔÛÈÐ ÓÐÈ È×ÖÏâàÙÐÚ.
¾Ð ÑÜØÛÖå ÒæÝÖÐ ÏÌÓâÒÐÈ ÒæÊÖÜ
¹ÈÐ Ö ÊÔàÙÛæÚ ÖÜØÈÔæÚ
ÂÖ á×ÌÐØÖÔ ÌÔæÚ ÙÛåÞÖÜ.

¹éÙÛÈÚ ¹ÖÛÍÐÈÓáÔÎÚ

»ÈØÓáØÐ

285

¹ÈÙÛØå

¿éÚ ÛÈ ÑÈØáÉÐÈ ÈØÓâÔÐÍÈÔ ÛàÔ ×æÏàÔ ÓÈÚ ÙÐÊÈÒÐÔá
ÙÛÖ ÊÈÒÈÔæ ÓÌÛáÕÐ,
×ÖÜ éØÈ ÛÎÔ éØÈ ÒâÊÈÓÌ: ÔÈ, ÑÐ Î ßÜÞã ÓÈÚ È×ÈÒá
ÓÈÍå ÛÖÜÚ ÏÈ ×ÌÛáÕÌÐ!
²ÐàÙâÝ ´ÒÐÊÐá

286

ºÈÒÈÑÐá

±ØÖÔÛáËÖ

»ÖÜ ÝâØÔÖÜÔ ËáÑØÜÈ ÙÛÈ ÓáÛÐÈ
ÊÐÈ æÒÖÜÚ ÛÖÜÚ Ûæ×ÖÜÚ ×ÖÜ ËÌÔ ÓÌ ×ØÖÙÓâÔÖÜÔ.
ºÖÜÑáÚ ¿È×ÈËÎÓÎÛØåÖÜ

287

°ÔáÙÛÈÙÎ

½ÌÞÈÙÓâÔÖ Û' áÙÛØÖ ÛÖÜ ±ÖØØá,
ÖÐ áÊÑÜØÌÚ ÙÛÖ ×âÒÈÊÖ ÞÈÓâÔÌÚ.
¼åÑÖÚ ¹ÈÉÉÈËåÈÚ
šÙÛ' ÈÔÖÐÞÛá ÛÖÜ ÑæÒ×ÖÜ
âÔÈ ÊÑÈÍáËÐÑÖ ×ÈØÈÛÌåÔÌÐ ÓÌ ÒÈÞÛáØÈ ÛÎÔ ËçÙÎ
×ÖØÛÖÑÈÒâÔÐÖ ÝàÚ ÕÌÑÐÔá ÑÈÐ ÛÌÒÌÐéÔÌÐ
ÑÖÔÛá ÛÖÜ.
ÁáÑÎÚ ÁÌØâÝÈÚ

288

±ØÖÔÛáËÖ

¿ÎÊáËÈ

'Á ÛÎÔ ¿áÛÓÖ ÌåÔ' âÔÈ ÓÖÔÈÙÛãØÐ. ¿ãÊÌ Ö ËÐáÉÖÒÖÚ ÔÈ ×ÌÐØáÕÎ ÛÖÔ
ÎÊÖçÓÌÔÖ. ¾ ÎÊÖçÓÌÔÖÚ ÛÖÔ ÑÈÛÈØáÙÛÎÑÌ ÑÈÐ ÛÖÔ âØÎÕÌ 'Ú ÛÎÔ ÏáÒÈÙÙÈ. ±ØåÙÑÌÛÈÐ ÈÑæÓÎ ÌÑÌå ÓÈØÓÈØàÓâÔÖÚ, ÓÌ ÛÖ ÑÌÝáÒÐ ÑáÛà
ÑÈÐ ÛÈ ×æËÐÈ ßÎÒá. ñ×ÖÐÖ ÞÛÈ×æËÐ ÑáÓÎ 'Ú ÛÖÔ ×ÐÙÐÔæ ÛÖÜ ÏÈÒáÓÐ,
ÉØàÓá ÑÈÐ ËÌÔ ÛØéÊÌÛÈÐ.

¿ÈØÈËæÙÌÐÚ, ¼ÐÑæÒÈÖÚ ¿ÖÒåÛÎÚ

ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ

289

°ÔáÙÛÈÙÎ

°ÊÈ×ÎÓâÔÖÐ ÓÖÜ æÒÖÐ ÌÙÌåÚ,
ßáØÐÈ ÓÖÔáÞÈ ÔÈ ÓÖÜ ËåÔÌÛÌ
ÊÐÈ ÊÌçÓÈÛÈ ÑÈÐ ËÌå×ÔÖ,
éÙ×ÖÜ ÛÖ ËâØÓÈ ÓÖÜ ÛÖ È×ÈÒæ
Ô' ÈØÞåÙÌÐ ßáØÐ ÔÈ ÓÜØåÍÌÐ.
±. Á. ¿È×ÈÑàÔÙÛÈÔÛåÔÖÜ

290

°ÔáÙÛÈÙÎ

ÆÈØÐÈÔá

»ÖÔáÞÎ âÊÔÖÐÈ Î ÊÒéÙÙÈ ÓÖÜ ÙÛÐÚ ÈÓÓÖÜËÐâÚ ÛÖÜ ¾ÓãØÖÜ.
´ÑÌå Ù×áØÖÐ ÑÈÐ ×âØÑÌÚ
ÈÔÌÓæËÈØÛÈ ØãÓÈÛÈ
ØÌçÓÈÛÈ ×ØáÙÐÔÈ ÓÌÚ ÙÛÈ ÊÈÒáÍÐÈ
æÙÈ ÌåËÈ ÙÛÈ Ù×ÒáÞÔÈ ÓÖÜ Ô' ÈÔáÉÖÜÔÌ
ÙÝÖÜÊÊáØÐÈ, ÓâËÖÜÙÌÚ
ÓÌ ÛÈ ×ØéÛÈ ÒæÊÐÈ ÛàÔ ÁÌÐØãÔàÔ
æÙÛØÈÑÈ ØæËÐÔÈ ÓÌ ÛÈ ÓÈçØÈ ØåÊÎ.
¾ËÜÙÙâÈÚ ´ÒçÛÎÚ

ìÙÜÒÖ ÄØÌÔÖÉÒÈÉéÔ, ºÈÍÈØâÛÈ

291

ÅÈÒÈÔËØÐÈÔã

292

´Õ æÙàÔ ÎÜÛçÞÎÙÈ ã ÌËÜÙÛçÞÎÙÈ ÔÈ ÊÔàØåÙà ÌåÓÈÐ, ×ÐÙÛÌçà, Ö ÓæÔÖÚ
áÔÏØà×ÖÚ æÙÛÐÚ, ÈÔ ÛÖÔ àÔæÓÈÍÖÔ ÍéÖÔ, ËÌÔ ÏÈ ÌÏÌéØÌÐ ÛÖçÛÖ àÚ ×ØÖÙÉÖÒãÔ. ñÙÖÔ ÙÜÔÈÔÈÙÛØâÝÖÓÈÐ ÛÈ ÍéÈ, ÛæÙÖÔ ÓáÒÒÖÔ ×ÌåÏÖÓÈÐ, æÛÐ ËÌÔ
Ü×áØÞÌÐ ÓÌÛÈÕç ÈÜÛéÔ ÑÈÐ ÛàÔ ÈÔÏØé×àÔ ÑÈÓÓåÈ ËÐÈÝÖØá, àÚ ÎÏâÒÎÙÈÔ ×ÈØÈËÖÕÖÒæÊÖÐ ÛÐÔâÚ ÔÈ ÐÙÞÜØÐÙÏéÙÐÔ, ÈÒÒáÓæÔÖÔ æÛÐ ÛÈ ×ØáÊÓÈÛÈ,
ÑÈÛá ÛÈ Ö×ÖåÈ ËÐÈÝâØÖÓÌÔ È×æ ÛÈ ÍéÈ, ËÌÔ È×ÖËÌÐÑÔçÖÜÔ æÒÈ ÛÎÔ ÈÔÏØà×åÔÎÔ Ü×ÌØÖÞãÔ. ÂÖ ÑÜØåàÚ ËÐÈÑØåÔÖÔ ÈÜÛá È×æ ÎÓáÚ ÌåÔÈÐ æÛÐ ×ÈØâÒÈÉÖÔ È×æ ÛÖÜÚ ÈÔÏØé×ÖÜÚ æÙÈ âÞÖÜÙÐÔ ÖçÛÖÐ ÑÈÒá, ÑÈÐ È×âÝÜÊÈÔ ÔÈ
ÓÐÓÎÏéÙÐ ÛÈ áÞØÎÙÛÈ, ÛÈ Ì×ÐÉÒÈÉã ÑÈÐ ÛÈ ÊÌÒÖåÈ. ¾ÜËâ×ÖÛÌ âÊÌÐÔÌ
ÒæÊÖÚ ÓÌÛÈÕç ÈÜÛéÔ ×ÌØå Ì×ÐÙÑâßÌàÔ ÛÖÜ ÔâÖÜ âÛÖÜÚ, ÖçÛÌ ×ÌØå ÑÈ×ÔåÙÓÈÛÖÚ, ÖçÛÌ ×ÌØå ÝæØÖÜ Ì×å ÛÖÜ ÑÈ×ÔÖç ã ÖÐÖÜËã×ÖÛÌ áÒÒÖÜ£ ËÌÔ ÞÈØÛÖ×ÈÐÑÛÖçÙÐ, ËÌÔ ×åÔÖÜÙÐ ×ÈØá ÔÌØæÔ ã ÊáÒÈ æÛÈÔ ÌåÔÈÐ ÓÐÑØᣠËÌÔ ÙÜÔÛÎØÖçÔ ÙÛØÈÛÖçÚ, ÈÊÔÖÖçÔ ÛÐ ÏÈ ÌÐ×ã ×ÈÛØåÚ ÑÈÐ ÐËÐÖÑÛÎÙåÈ, ÑÈÐ ÌÑ ÛÖçÛÖÜ
ÖçÛÌ ËåÑÈÚ ÌÊÌåØÖÜÙÐÔ ÖçÛÌ ÑÐÔÖçÙÐ ×ÖÒâÓÖÜÚ, ÈÒÒá ÓæÔÖÔ ÓÖÔÖÓÈÞåÈÚ
×ÌØå ×ØÈÊÓáÛàÔ ÛÈ Ö×ÖåÈ ÌÔËÐÈÝâØÖÜÙÐÔ ÈÜÛá ÈÓâÙàÚ ÑÈÐ ×ØÖÙà×ÐÑéÚ, ×ÌØå ÛÎÚ ÔÖÓãÚ Ò.Þ. ×ÖÒÜÞÒæÖÜ ÛÐÔæÚ ÒÌÐÓéÔÖÚ ã ÛÎÚ ÌÜÔÖåÈÚ àØÈåÈÚ ÛÐÔæÚ ÖÓÖÝçÒÖÜ ÛàÔ, ÊáÛÈÚ, ÙÑçÒÈÚ, ÒÌÈåÔÎÚ, ÝÖØáËÈÚ ã ÌÒÈÝåÔÈÚ.
´ÓÓÈÔÖÜãÒ ÀÖêËÎÚ

¹ÐÖÜØá

Â' áÒÖÊÖ! Û' áÒÖÊÖ! ¾ÓâØ ±ØÐæÔÎ.
¾ ãÒÐÖÚ â×ÌÙÌ, ÔçÞÛÈ ÙÐÓéÔÌК
ìÙÛØÈ, ÒÜÛØéÙÛÌ ÓÌ£ ÈÜÛã ÛÎ ÞáØÎ
ÍÎÛáÌÐ Ö °Òã×ÈÙÈÚ, ×ÐÙÛæ ÝÌÊÊáØÐ.
°ØÐÙÛÖÛâÒÎÚ ±ÈÒÈàØåÛÎÚ

293

°ÔáÙÛÈÙÎ

Â' áÒÖÊÈ ÑÈÒ×áÍÖÔÛÈÚ ×ÌØÔáÔÌ ÛÖ ÑÈÛéÝÒÐ ÙÖÜ ÑÈÐ ÞáÔÖÔÛÈÐ
ÙÛÖÔ ÖÜØÈÔæ.
¼áÔÖÚ ±ÈÒÈàØåÛÎÚ

294

ÅÈÒÈÔËØÐÈÔã

»ÐÈ ÉØÈËÌÐá ÓÌÚ 'Ú ÛÈ ÓÌÙáÔÜÞÛÈ Ö
ÑÈÔÛÎÒÈÔáÝÛÎÚ ÛÎÚ ÌÑÑÒÎÙÐáÚ Ì×ãÊÈÐÔÌ 'Ú ÛÈ ÂáÒÈÔÛÈ ÔÈ ÑæßÎ ×ÖçÒÖÜËÈ ÊÐÈ ÛÖÔ ìÎ ²ÐáÔÔΣ ÑÈÐ ÛÖÔ
Ì×ãØÌ ÕÈÑÒÖçÏÐ âÔÈÚ ÊáËÈØÖÚ, ÑÈÐ
âØØÎÞÔÌ ×âÛØÈÐÚ È×ÖÑáÛà È×æ ÛÈ
×ÖËáØÐÈ ÛÖÜ. ¾ ÑÈÔÛÎÒÈÔáÝÛÎÚ È×æ
ÛÖ ÝæÉÖ ÛÖÜ ÌÑÒÌåÙÛÎÑÌ ÓÌÚ 'Ú ÛÎÔ
ÌÑÑÒÎÙÐá ÛÖÜ ìÎ ²ÐáÔÔÎ, ÈÒÒ' æÛÈÔ
çÙÛÌØÈ ÕÈÔÈÉÊãÑÌ, ÉÒâ×ÌÐ ×áÒÐ ÛÖ
ÊáËÈØÖ È×æÕà. ±ÊãÑÌ ÑÐ Ö ÑÈÔÛÎÒÈÔáÝÛÎÚ È×æÕà, ãÑÈßÌ ÛÈ ×È×ÖçÛÙÐÈ ÛÖÜ ÑÈÐ ÛæÛÌ ÞáÏÎÑÌ È×' ÖÓ×ØæÚ ÛÖÜ Ö ÊáËÈØÖÚ. ¹ÈÐ Ö ÑÈÔÛÎÒÈÔáÝÛÎÚ ÑÈÛâÉÎÑÌ ÑáÛà ÞàØåÚ ÔÈ
×áØÎ ×ÖçÒÖÜËÈ.

ìÊÐÖÚ ¼ÐÑæÒÈÖÚ ¿ÒÖçÙÐÖÚ

¿ÈØÈËæÙÌÐÚ,
¼ÐÑæÒÈÖÚ ¿ÖÒåÛÎÚ

°×ÈÊÖØÌçÌÛÈÐ ÌÐÚ ÛÖÜÚ ÙÑçÒÖÜÚ ÔÈ ÌÐÙâØÞàÔÛÈÐ,
Ì×åÙÎÚ ÑÈÐ ÔÈ Ñæ×ÛÖÜÔ áÔÏÎ.
´ÓÓÈÔÖÜãÒ ÀÖêËÎÚ

¿ÒáÑÌÚ

295

ÁçØÐÊÊÈÚ

ÂÖÐÖçÛÖÜÚ ÌÔ ´ÒÒáËÐ ÊÐÊÈÔÛÌåÖÜÚ ×ÖÔÛÐÑÖçÚ âÛÜÞÌÔ á×ÈÕ ÔÈ åËà ÌÔ ÁçØà ÑÈÛá ÛÎÔ ÈÔÈÙÑÈÝãÔ Ü×ÖÊÌåÖÜ
ÖÞÌÛÖç ÌÔ ÛÖÐÚ ÏÌÓÌÒåÖÐÚ ÎØÌÐ×àÓâÔÎÚ ÖÐÑåÈÚ. ¾Ð ÁÜØÐÈÔÖå ÖÔÖÓáÍÖÜÙÐ ÛÖçÛÖÜÚ ¼ÜÝåÛÙÈÚ, ÝÈåÔÖÔÛÈÐ ËÌ
ÈÔÛÐÙÛÖÐÞÖçÔÛÌÚ ÌÐÚ ÛÖÜÚ ×ÈØá ÛÖÐÚ ²áÒÒÖÐÚ ÒÌÊÖÓâÔÖÐÚ Surmulots ã Rats de Montfaucon, ÑÈÛá ÛÐÔÈÚ æÓàÚ
×ÈØ' ÎÓåÔ ÒÖÊåÖÜÚ Î ¼ÜÝåÛÙÈ ÈÔãÑÌÐ ÌÐÚ áÒÒÖ ÙÜÊÊÌÔâÚ ÌåËÖÚ. ¿ØÖ ÛØÐÈÑÖÔÛÈÌÛåÈÚ ×ÌØå×ÖÜ ÈÔÛãÞÌÐ ÛÎÔ
ÔçÑÛÈ ÌÔ ÛÎ Ì×å ÛÎÚ ÒÌàÝæØÖÜ °ÓÈÒåÈÚ ÖÐÑåÈ ÛÖÜ ÈÖÐËåÓÖÜ ³. »ÈÜØÖÑÖØËáÛÖÜ ÈÔÌÕãÊÎÛÖÚ ÏæØÜÉÖÚ, ÛÖÔ
Ö×ÖåÖÔ È×âËÐËÖÔ ÈÐ ÊØÈåÈÐ ÊÌÐÛæÔÐÙÙÈÐ ÌÐÚ Ì×ÐÝÖÐÛãÙÌÐÚ ÉØÜÑÖÒáÑàÔ ÑÈÐ ÌÏÌéØÖÜÔ ÛÎÔ ÖÐÑåÈÔ ÙÛÖÐÞÌÐàÓâÔÎÔ, ÛÖçÛÖ ËÌ ÙÜÔÌÛâÒÌÙÌ Ô' È×ÖÓÈÑØçÔÎ ÛÖÜÚ ÌÔÖÐÑÐÈÙÛáÚ. °ÒÒá ÑÈÛá ÛÎÔ ÊÌÔÖÓâÔÎÔ Ü×æ ÛÖÜ ÑÒÎØÖÔæÓÖÜ
Ì×ÐÙÑÌÜãÔ ÈÔÌÑÈÒçÝÏÎÙÈÔ ÌÔ Ü×ÖÊÌåà ÖÞÌÛé ÖÐ ÛÈØáÙÙÖÔÛÌÚ ÛÖÔ ç×ÔÖÔ ÛàÔ ÑÖÐÓàÓâÔàÔ ÏÖØÜÉÖ×ÖÐÖå,
ÖåÛÐÔÌÚ ÖÜËâÔ áÒÒÖ ãÙÈÔ ã ÛÌØÈÙÛåÖÜ ÓÌÊâÏÖÜÚ ×ÖÔÛÐÑÖå.
296

´ÓÓÈÔÖÜãÒ ÀÖêËÎÚ

¿ÌÒÌÑÈÔÐá

¿ÈØÈÑáÛà È×æ ÛÖ ¶ØéÖ, ÑÖÔÛá ÙÛÖ ÙÎÓÌØÐÔæ ¸¹°, ÙÛÈ ²ÈäËÖÜØÐâØÐÑÈ, Ü×ãØÞÌ âÔÈÚ ÙÛáÉÒÖÚ. ´ÑÌå
×ÎÊÈåÔÈÓÌ ÌÓÌåÚ ÛÈ ×ÈÐËÐá ÑÈÐ ÍÎÛÖçÙÈÓÌ ÊÈäËÖÜØáÑÐÈ, ÔÈ ÓÈÚ ×áÔÌ ÙÛÖ ¿ÐÙÑÖ×ÌÐæ. ¹ÈÐ ÝéÔÈÍÌ Ö
Ì×ÐÞÌÐØÎÓÈÛåÈÚ:
û¼È ÛÖÜ ÝâØÌÐÚ ÛÖ ±æÊÒÎ, ÔÈ ÛÖÜ ÝâØÌÐÚ ÛÖ ³ÖÜÑáÑÎý.
îÛÈÔÌ ÊÈäËÖÜØáÑÐÈ ×ÖÜ ÈÔãÑÈÔ ×ØÖÎÊÖÜÓâÔàÚ ÙÌ ÙÜØÐÈÔÖçÚ ×ÒÖÜÙåÖÜÚ, ÖÐ Ö×ÖåÖÐ ÑÈÛæ×ÐÔ ÈÊæØÈÙÈÔ
ÈÜÛÖÑåÔÎÛÈ ÑÈÐ ×ÖçÒÎÙÈÔ ÛÈ ÍéÈ.
°ÔËØâÈÚ ·. ³ØÈÑáÑÎÚ

297

¿ÌÒÌÑÈÔÐá

ÂÖ 'ÔÈ ÙÑÜÒå ÛÖ ÙÑæÛàÙÈÔ
Û' áÒÒÖ ÛÖ ×ãØÈÔ ÖÐ ÊÌÐÛæÔÖÐ.
±ÊÈåÔÌÐ ÛÐÚ ÔçÞÛÌÚ
ÑÈÐ ÑÖÐÛáÌÐ ÛÖ ÝÌÊÊáØÐ,
ÓÜØåÍÌÐ ÙÛÐÚ ÓÖÒæÞÌÚ
×ÖÜ ÛÖÜ 'ØÐÞÔÌÚ ßàÓå.
òÙÛÌØÈ ÉØåÙÑÌÐ ÛÖÔ ÛÖØæ
Ñ' âØÞÌÛÈÐ ÓÌ ÓÖÜÙÖçËÈ
æÒÖ ËØÖÙÐâÚ ÙÛÖ ÓÔãÓÈ ÙÖÜ.
¹áÏÌÛÈÐ ÙÛÈ ×ÐÙÐÔá ÑÐ ÈÑÖçÌÐ
Û' áÒÒÖ ÙÑÜÒå ×ÖÜ ÈÒÜÞÛáÌÐ Ñá×ÖÐÖ ËÐÈÉáÛÎ.
298

»ÐÞáÒÎÚ ²ÑÈÔáÚ

¿ÌÒÌÑÈÔÐá

¿ÌÒÌÑÈÔÐá

299

°ÔáÙÛÈÙÎ

¹Ð ÌÑÌå ãØÏÈÔÌ ×ÖÜÒÐá, ÛÎÚ ÌÜÝØÖÙçÔÎÚ, ÛÖÜ ãÒÐÖÜ, ÊÐæÓÐÙÈÔ ÛÖÔ
Ûæ×Ö ÓÌ ÝÛÌØá ÑÈÐ ÞØéÓÈÛÈ, ×ÌØÒÌÑÈÓÖå ÑÐ áÒÒÈ ×ÈØáÕÌÔÈ,
ÙÌÐØáËÌÚ, ÛÙÐÒÈÓãÏØÌÚ, ÙÑæØÛÙÖÐ ÑÈÐ ÔÜÝÖçÒÌÚ ÑÈÐ,
ËéØÈ ÛÖÜ ·ÌÖç, ÞÈØÖçÓÌÔÈ ×ÖÜÒÐá, Ù×ÈÏåÍÖÔÛÈÚ ÙÜÔâÞÌÐÈ ÛÖ
ÊÒÈÜÑæ.
300

ÂáÑÎÚ ÁÐÔæ×ÖÜÒÖÚ

±ØÖÔÛáËÖ

»âÙÈ ÙÌ ÑÒÖÜÉÐá ãÛÈÔÌ ×ÌÛÈÒÖçËÌÚ ÛÌØáÙÛÐÌÚ ×ÖÜ ×ÒãØàÔÌÚ ËÜÖ ÛáÒÐØÈ ÑÈÐ ÛÖÜÚ ÞáÐËÌÜÌÚ ÛÈ ÝÛÌØá ÑÐ
âÓÌÔÌ ÓÐÈ ÔÜÞÛÐá ÙÛÎÔ ×ÈÒáÓÎ ÙÖÜ Î ÙÝØÈÊåËÈ ÛÖÜ ÉÌÒÖçËÖÜ ÛÖÜÚ, ÛÈ àØÈåÈ ÛÖÜÚ ÓÈçØÈ-ÑåÛØÐÔÈ ÞØéÓÈÛÈ
ÑÈÐ ÓÐÈ ÓÜØàËÐá ÊçØÎÚ ÓÌÏÜÙÛÐÑã.
¿ÐÖ ×ÖÒç ÙÛÐÚ ÊÜÔÈåÑÌÚ áØÌÙÌ ÈÜÛã Î ËÐÈÙÑâËÈÙÎ. ´ØÞæÔÛÈÔ È×æ ÓÈÑØÐá, ÓæÔÖ ÑÈÐ ÓæÔÖ ÊÐÈ Ô' ÈÊÊåÕÖÜÔ ÛÈ
×ÒÈÛÐá, ×ÖÒçÞØàÓÈ ÌÑÌåÔÈ ÝÛÌØá. òÙÛÌØÈ ÛØÜ×éÔÈÔ ÊçØà ÙÛÈ ×ÌØÐÉæÒÐÈ, ÑáÏÖÜÔÛÈÔ ÑáÛÖÜ È×' ÛÐÚ ÓÎÒÐâÚ
ÑÐ ÈËÐÈÝÖØéÔÛÈÚ ÊÐÈ ÛÈ ÛØÈÊÖçËÐÈ ÑÈÐ ÛÈ ÑÈÒâÙÓÈÛÈ ÛàÔ ÈÓÈÕáËàÔ, ÝÐÒÖçÙÈÔ, ÝÐÒÖçÙÈÔ ÓÌ ×áÏÖÚ ÛÖ ÞâØÐ
ÛÖÜÚ ×ÖÜ ÌåÞÌ ÈÊÊåÕÌÐ ÛÎÔ ×ÌÛÈÒÖçËÈ.
´×ÈÓÌÐÔéÔËÈÚ ²ÖÔÈÛáÚ

301

ÅÈÒÈÔËØÐÈÔã

¹ÈÛá ÛÎÔ Ì×ÖÞãÔ ÛÈçÛÎÔ á×ÌÐØÖÔ ×ÒãÏÖÚ ×ÖÒÐÛéÔ ÌÕâØÞÌÛÈÐ ÌÐÚ ÛÖ
ÑÜÔãÊÐÖÔ×ÛÎÔéÔÑÈÐÉÒâ×ÌÐÛÐÚÛÈÊÜÓÔáÑÈÐ×ÌÛØéËÎÓâØÎ ÛÎÚÔãÙÖÜ
×ÒãØÎ ÑÜÔÎÊéÔ. ÁÜÓÉÈåÔÌÐ ÌÔ ÑÈÐ ÛÖ ÈÜÛæ ×ÛÎÔæÔ ÔÈ ÑÜÔÎÊéÙÐ ËÐáÝÖØÖÐ ÑÜÔÎÊÖå. ÁÜÓÉÈåÔÖÜÙÐ Ë' ÌÔåÖÛÌ È×ÌÜÑÛÈåÈ ÌÔÛÌçÏÌÔ ÑÈÐ ÌÝÐÙÛéÓÌÔ ×ÖÒÒéÔ È×ÌåØàÔ ÛÎÔ ×ØÖÙÖÞãÔ. ¿ØÖÞÏâÚ ÔâÖÚ ÛÐÚ ËÌÑÈ×ÌÔÛÈÌÛãÚ ÏâÒàÔ ÔÈ ÑÜÔÎÊãÙÎ ËÐá ÛÖÜ ÐËåÖÜ æ×ÒÖÜ ÌÝÖÔÌçÏÎ ÌÕ È×ØÖÙÌÕåÈÚ.
´ÝÎÓÌØåËÈ û´ØÓÖç×ÖÒÐÚý, 1 ÁÌ×ÛÌÓÉØåÖÜ 1867

302

°ÔáÙÛÈÙÎ

ÅÈÒÈÔËØÐÈÔã

šÌÊÑÈÛÈÒÌå×ÖÜÓÌ àÚ âÔÈ ÙÎÓÌåÖ ÛÖ ÍéÖ. »È æÓàÚ
ÛÖ ÈåÔÐÊÓÈ ÖÒÖâÔÈ ×ÈÝÒáÍÌÐ ÙÛÎÔ ÑÈØËÐá ÓÈÚ.
¼åÑÖÚ ¹ÈØÖçÍÖÚ

ÅÈÒÈÔËØÐÈÔã

303

»ÈØÓáØÐ

ñÙÖ ÊÐÈ ÛÐÚ ÈØáÞÔÌÚ ÛØÖÓáÍà ÛÖ ÙÐà×ÎÒæ ÛÖÜÚ ×ÌØ×áÛÎÓÈ
¹Ð ÌÑÌåÔÎ ÛÎ ÓÌÛÈÝÜÙÐÑã ÐÑÈÔæÛÎÛÈ ÔÈ ÙÛâÑÖÔÛÈÐ ÙÛÖ ÛÈÉáÔÐ
¿ÈØÈÑÖÒÖÜÏéÔÛÈÚ ÓÌ ÙÑÖÛÌÐÔæ ÓáÛÐ ÛÎ ÙÑâßÎ ÙÖÜ
³åÞàÚ ÔÈ ÉÊáÍÖÜÔ ÛÖÔ ×ÈØÈÓÐÑØæ ãÞÖ ÝàÔãÚ.
304

ÂáÙÖÚ ³ÌÔâÊØÎÚ

ÂÈ ãÙÜÞÈ ÑçÓÈÛÈ ×ÖÜ ÞçÔÖÔÛÈÐ
È×' ÛÈ ÊÈÒáÍÐÈ ËæÔÛÐÈ
ÌÔæÚ ×âÛØÐÔÖÜ ÍéÖÜ.

ºÖÜÑáÚ ¿È×ÈËÎÓÎÛØåÖÜ

ÅÈÒÈÔËØÐÈÔã

¼È ×ÐáÙà Êà ÛÖÔ ÑÖçÔÖÜ×È, ÔÈ ÛÖÔ ÌÕÌÑÖÐÒåÙà,
ÔÈ ÉÊáÒ' ÈÕÖçÊÑÐ ×ÌØÐÙÙæ, ÉáØÑÈ ÔÈ ×ÈÒÈÓåÙà.
¹ÈÐ ÉáØÑÈÔ Ì×ÈÒáÓÐÙÈ ÑÐ ÈÑæÓÈ ËÜÖ ÝØÌÊáËÌÚ
ÑÐ ÈÕÖçÊÑÐ Ì×ÌØåÙÙÌßÌ ÙÈØÈÔÛÈ×âÔÛÌ ÖÑáËÌښ

¿ÈØÈÓçÏÐÈ ÛÖÜ ºÈÖç ÓÈÚ, û¶ ÈÞÌÒéÔÈý

±ØÖÔÛáËÖ

305

·ØÐÈÓÉÐÑÖå ÏáÔÈÛÖÐ Ì×âØÞÖÔÛÈÐ
ØÈÊËÈåàÚ
ÑÈÐ ÓâÙ' ÙÛÖÔ ÓÈçØÖ ÖÜØÈÔæ
ÈÔáÓÌÙÈ ÙÌ ×çØÈÜÒÖÜÚ ÓâÙÖÜ ÉÌÒÎÔÌÑÖçÚ
Î ÒÈÓ×ÌØã ÈÙÛØÈ×ã
ÏÈ 'ÔÈÐ Î ßÜÞã ÓÖÜ.

»åÒÛÖÚ ÁÈÞÛÖçØÎÚ

¿ÒáÑÌÚ

îÒÐÌ ÓÖÜ, ÒÈÓ×Øâ ÒÈÓ×Øâ ÑÈÐ ÒÈÓ×ØÖÊÌÓÐÙÓâÔÌ,
´Ëé ßÎÒá ×ÖÜ ×ÌØ×ÈÛÌåÚ ÑÈÐ ÞÈÓÎÒá ÑÖÐÛáÍÌÐÚ,
»ÎÔ ÌåËÌÚ ÛÖÔ ÈÔÛØÖçÒÎ ÓÖÜ,
¿ÖÜ 'ÔÈÐ ÙÐÓÐÊËÈÒâÔÐÖÚ;

¿ÈØÈÓçÏÐÈ ÛÖÜ ºÈÖç ÓÈÚ, û¾ ÁÐÓÐÊËÈÒâÔÐÖÚý

306

ÂØÌÐÚ ¸ÌØáØÞÌÚ

ÄÒâÉÈ

¶ ×åÑØÈ ÛàÔ áÙÛØàÔ ËÌ ÏÈ ÓÈÚ ÑæßÌÐ ÛÈ ÊÌÝçØÐÈ.
ìØÎÚ °ÒÌÕáÔËØÖÜ

ÂáÙÛØÈ ÛØâÞÖÜÔ, ÑÐ ÌÑÌå ×ÖÜ ÛØâÞÖÜÔ ÙÑÖÜÔÛØá ÛÖ âÔÈ ÛÖ áÒÒÖ£ È×æ
ÛÖÐÚ Ù×åÏÈÐÚ ×ÖÜ ÉÊáÍÖÜÔ ÊåÔÌÛÈÐ ÈÙÛØÈ×ã, ÑÈÐ ÛÈ ×ÌÒÌÑÖçËÐÈ ×ÖÜ
×âÝÛÖÜÔ, ÛÈ ÑÖÓÓáÛÐÈ ÛÖÜÚ ÌåÔÈÐ ÛÈÙÛØÖ×ÌÒâÑÐÈ.
¿ÈØÈËæÙÌÐÚ, ¼ÐÑæÒÈÖÚ ¿ÖÒåÛÎÚ

ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ

307

½ÎØæÑÈÓ×ÖÚ

308

¶ ¿ÖçÒÐÈ ãÛÈÔ ÑÒéÙÙÈ ÓÌ ÛÈ ÑÒàÙÙæ×ÖÜÒá ÛÎÚ, ÑÐ âÊÐÔÈÔ ÈÙÛâØÐÈ.
»ÖÔáÞÈ ÛÈ âÕÎ ÛÎÚ âÍÎÙÈÔ, ÑÈÐ ÊÐÈ ËÈçÛÖ âÕÐ ÈÙÛâØÐÈ 'Ú ÛÎÔ ¿ÖçÒÐÈ
ÝÈåÔÖÜÔÛÈÐ ÑÈÒá. ¹ÈÓÓÐá ÝÖØá ÑÈÛÌÉÈåÔÌÐ 'Ú ÛÎ ÊÎ Ó' æÒÎ ÛÎÚ ÛÎ
ÝàÒÐá, ÑÈÐ ÊåÔÌÛÈÐ ×ÖÒçÚ ÑØæÛÖÚ ÑÈÐ ÛÈØÈÞã æÛÈÔ ÑÈÛÌÉÈåÔÎ. ¹ÈÐ
ÈÒåÓÖÔÖ 'Ú ÌÑÌåÔÖÔ ×ÖÜ ÉØÎ Ó×ØÖÙÛá ÛÎÚ ÌÑÌåÔÎ ÛÎ ÙÛÐÊÓã.
¿ÈØÈËæÙÌÐÚ, ¼ÐÑæÒÈÖÚ ¿ÖÒåÛÎÚ

ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ

ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ

ºÐÉÖÞéØÐ

309

°ÊÖØá

°×çÏÓÌÔÎ ËÎÒÎÛÎØÐéËÎÚ ÔçÞÛÈ,
ÊÌÓáÛÎ ÒáÓßÌÐÚ ÑÈÐ ÝàÙÝÖØÐÙÓÖçÚ.
»Ì ÈÔÈÏÜÓÐáÙÌÐÚ ÒÖÜÒÖÜËÐéÔ
ÑÈÐ ÞæØÛàÔ,
ÓÌ Ü×ÔÖÉÈÙåÌÚ ÑÈÐ ßÐÏçØÖÜÚ ÝÐÒÐéÔ.

¹éÙÛÈÚ ÁÛÌØÊÐæ×ÖÜÒÖÚ
ÂØÌÐÚ ¸ÌØáØÞÌÚ

310

¿ÎÊáËÈ

±ÖØÔáÚ

°ËÐÈÝÖØÖçÙÈ ÊÐÈ ÛÈ ÒÖÜÒÖçËÐÈ öÌÑÌåÔÌÚ
ÛÐÚ ÈËÎÝáÊÌÚ ÓÖÒæÞÌÚö ×ÖÜ ÞáÙÑÈÔÌ ÛÈ ÙÛæÓÈÛá
ÛÖÜÚ ÑÈÐ ÊÈÜÊåÍÈÔ ÙÛÖ ×âØÈÙÓá ÓÖÜ. ³ÌÔ ÛÖÜÚ
âËÐÔÈ ×ÖÛâ ÛÖ ËáÞÛÜÒæ ÓÖÜ ÔÈ ÛÖ ËÈÊÑéÙÖÜÔ.
´×ÈÓÌÐÔéÔËÈÚ ²ÖÔÈÛáÚ

311

¼ÎÙáÑÐ

šâÔÈ ÒÖÜÒÖçËÐ ÓÖÜ ÊÔâÝÌÐ È×' ÛÎÔ ÑÒÌÐËÈØÐᣠÕÌÞÔÐâÓÈÐ ÑÈÐ ÛÖÜ ÓÐÒáà éØÌÚ.
312

´×ÈÓÌÐÔéÔËÈÚ ²ÖÔÈÛáÚ

±ÖØÔáÚ

313

ÆÈØÐÈÔá

314

ìÊÐÖÚ ¼ÐÑæÒÈÖÚ ¿ÒÖçÙÐÖÚ

ìÔà ÁçØÖÚ

»Ì ×ÖÐÖÔ ÓÌ ×ÖÐÖÔ ÔÈ ÓÐÒãÙà;
¹ÈÐÙÌÐÚ ×ÖÐÎÛâÚ æÒÖÐ ÌÙÌåÚ ÓÖÔáÞÖÐ
ÛÐ ÊåÔÈÛÌ; ¿ÖÐÖÚ áÔÌÓÖÚ ÙÈÚ âËÐàÕÌ
ÙÈÚ ×ãØÌ;
ÂéØÈ ×ÖÜ ÙÈÚ ÑÈÒé æÒÖÜÚ ÌËéö
ÏÜÓáÙÛÌ ÈÒãÏÌÐÈ ÏÜÓáÙÛÌ
ÛÈ ÑÈÝÌÔÌåÈ ÛÈ ×ÌÍÖËØæÓÐÈ
ÛÈ ÓÜËØáÒÐÈ
ÛÈ ËàÓáÛÐÈ ÓÌ ÛÈ ÞØÜÙá ×ÖÜÒÐá
ÏÜÓáÙÛÌ;
¹ÌåÔÖ ÛÖ ÉØáËÜ ×ÖÜ ÓÐÒÖçÙÈÓÌ
ÏÜÓáÙÛÌ;
»ÐÞáÒÎÚ ¹ÈÛÙÈØæÚ

ºÈÛÖÓÌåÖ ¹ØÐÑáÑÎ, ÁçØÐÊÊÈÚ

ºÐÉÖÞéØÐ

315

±ÖØÔáÚ

316

³ÎÓÈØÞåÈ

¼ÎÙáÑÐ

°ÊÖØá

317

ÄáØÖÚ

318

ÄáØÖÚ

´¹ ÂǼ ÃÁ´ÀǼš

ÂÖ ØÖÒæÐ-ÙçÓÉÖÒÖ ÛÎÚ ´ØÓÖç×ÖÒÎÚ (ÙÌÒ. 228), ×ÖÜ Ì×ÒãÊÎ È×æ ÊÌØÓÈÔÐÑæ ÉÖÓÉÈØËÐÙÛÐÑæ ÙÛÎ ËÐáØÑÌÐÈ ÛÖÜ ×ÖÒâÓÖÜ ÑÈÐ ÈÔÈÑÈÛÈÙÑÌÜáÙÛÎÑÌ, ÌåÞÌ ×ØàÛÈÊàÔÐÙÛÐÑæ ØæÒÖ ÙÛÎÔ ÛÈÐÔåÈ ÛÖÜ ¸áÑàÉÖÜ ¹ÈÓ×ÈÔâÒÒÎ:
ûÂÖ ÑÈÔæÔÐ ÑÈÐ Û' ÈÎËæÔÐý.
ÁÛÎÔ ´ØÓÖç×ÖÒÎ ÈÔÈÑáÒÜßÈ ÓÐÈ ÌÔÛÖÐÞÐÙÓâÔÎ Ì×ÐÛçÓÉÐÈ ×ÒáÑÈ ÛÖÜ
2ÖÜ ÈÐéÔÈ Ó.Å. ÙÌ ÖÐÑåÈ ×åÙà È×æ ÛÖ ÔÈæ ÛÎÚ ¹ÖåÓÎÙÎÚ (ÙÌÒ. 227). ¶
Ì×ÐÊØÈÝã ÉØâÏÎÑÌ ÙÛÐÚ ÈØÞâÚ ÛÖÜ 1900 È×æ ÛÖÔ ¼. ¸. ¿ÖÒåÛÎ ÑÈÐ ÌåÔÈÐ
ÌÔÛÖÐÞÐÙÓâÔÎ ÙÛÖ Ù×åÛÐ ÛÖÜ. »ÐÒáÌÐ ÊÐÈ Ñá×ÖÐÖ ÔâÖ, áÊÈÓÖ, ×ÖÜ ×âÏÈÔÌ
ÙÛÈ ÌÐÑÖÙÐâÔÈ ÛÖÜ ÞØæÔÐÈ.
ÅÈØÈÊÓâÔÖÐ ÙÛÈ ÓÈØÓáØÐÔÈ ÙÑÈÒÐá ÛÎÚ ´ØÓÖç×ÖÒÎÚ ÖÐ ÌÜÙÌÉÌåÚ
×æÏÖÐ ÊÐÈ ÛÎÔ È×æÑÛÎÙÎ ÐËÐæÑÛÎÛÖÜ Ù×ÐÛÐÖç (ÙÌÒ. 231-233), ÊÐÈ âÔÈ
ÛØÈ×ÌÍáÑÐ ÑÈÐ ÓÐÈ ÛÎÒÌæØÈÙÎ, ÊÐÈ ÓÐÈ ÑÐÏáØÈ ÑÈÐ ÓÐÈ ÛØåÝÜÒÒÎ ÔÛÖÜÒá×È ×ÖÜ ÏÈ ÖÒÖÑÒÎØéÙÌÐ ÛÎÔ ÌÜÛÜÞåÈ. ÁÛÖ ÙÑÈÒÐÙÓâÔÖ ÌÜÞÖÒæÊÐÖ
ÌÓÝÈÔåÍÖÔÛÈÐ àÚ ÑÈÐ ÉÈÙÈÔÐÙÛÐÑá ÕÜ×ÔÎÛãØÐÈ, ÌÜÛÌÒÌåÚ ÛÙåÊÑÐÔÖÐ ÑÖÜÉáËÌÚ, Ó×ÖÜÑáÒÐÈ ÑÈÐ ÛÜÞÌØá ×âÛÈÒÈ (ÙÌÒ. 245-247).
ÁÛÖÔ ÈÜÒæÊÜØÖ ÛÎÚ °ÔáÙÛÈÙÎÚ, ×áÔà ÙÛÐÚ ×ÒáÑÌÚ, ÙÛÐÚ ÙÑáÒÌÚ ÑÈÐ
ÙÛÈ ÉØáÞÐÈ ÛÎÚ ¿ÌÒÌÑÈÔÐáÚ ÌåÔÈÐ È×ÖÛÜ×àÓâÔÈ ÊÌØÓÈÔÐÑá ËÐÑÐÔÎÛãØÐÈ
ÑÈÐ ÛÌÛØÈÑÐÔÎÛãØÐÈ ÈÌØÖ×ÒáÔÈ, ÌÊÊÒâÍÐÑÈ Ù×ÐÛ ÝáÐØ ÑÈÐ ÊÌØÓÈÔÐÑá
ÉÖÓÉÈØËÐÙÛÐÑá ÑæÔËàØ, ÌÔé ÙÛÎÔ ×ÒÈÛÌåÈ ÛÖÜ °ÊåÖÜ ¼ÐÑÖÒáÖÜ, æ×ÖÜ
ãÛÈÔ ÑÈÐ Î âËØÈ ÛÎÚ ÐÛÈÒÐÑãÚ ÑÈØÈÓ×ÐÔÐÌØåÈÚ, ÉÒâ×ÌÐ ÑÈÔÌåÚ ÙÑÈÒÐÙÓâÔÈ ÊÌØÓÈÔÐÑá ûÙÛÖçÑÈÚ ÙÌ ÑáÏÌÛÎ ÌÝæØÓÎÙÎý (ÙÌÒ. 252-255).
¾ »âÊÈÚ ×ÒÖÜÚ. ¶ ÓÌÊáÒÎ, ÓÌ ÑáÏÌ ×ÒÌÖçÓÌÔÖ ÓâÙÖ, ÝÜÊã. ÁÛÈ
ÓÈØÓáØÐÔÈ ÙÑÈÒÖ×áÛÐÈ ÛÎÚ ´ØÓÖç×ÖÒÎÚ æÒàÔ ÛàÔ ÌÐËéÔ ×ÒâÖÔÛÌÚ ÑÈÐ
Ì×Ð×ÒâÖÔÛÌÚ ×ÒâÖÜÔ, ËÐÈ×ÒâÖÜÔ, ÈØÓÌÔåÍÖÜÔ ×ØÖÙÉÒâ×ÖÔÛÈÚ ÙÛÎÔ Ì×ÈçØÐÖ ÓÌ ÉáØÑÈ ÛÎÔ ÌÒ×åËȚ
û œ¾ÔÖÜ à¤ÛÈ ÒÈÉÌЧÔý. ÁÛÎÔ áÑØÎ ÓÐÈÚ ÓÈØÓÈØæ×ÒÈÑÈÚ ×ÈØÖÜÙÐáÍÖÔÛÈÐ ÛÈ ÞÈØÐÛàÓâÔÈ ÈÜÛÐá ÌÔæÚ ÊÈäËáØÖÜ ÔÈ ÑØÜÝÈÑÖçÔ (ÙÌÒ. 294,
Ì×áÔà). ¹ÈÐ Ö ÊáÐËÈØÖÚ ÛÎÚ ×ÒÈÛÌåÈÚ ÛÖÜ ÈÊåÖÜ ¼ÐÑÖÒáÖÜ ÛÖÜ ¿ÒÖçÙÐÖÜ
(ÙÌÒ. 295 Ì×áÔà) ÑÈÐ ÛÖ áÒÖÊÖ ÓÌ ÛÖÔ ÈÔÈÉáÛÎ ûÁáÔÛÖý ÙÛÎÔ ¿ÌÒÌÑÈÔÐá (ÙÌÒ. 297) ÝâØÖÜÔ ×ØÖÛÌÛÈÓâÔÎ ÛÎÔ ÛÈÜÛæÛÎÛÈ ÛÖÜ ÝçÒÖÜ ÛÖÜÚ.
²ÐÈ ÛÖ ÙÞâËÐÖ ÛÖÜ ÈÐÒÖÜØÖÌÐËÖçÚ (ÙÌÒ. 296) ×ÖÜ ÌÔÛæ×ÐÙÈ ÙÛÎÔ ×ÎÊã
ÛÖÜ ÁçØÐÊÊÈ ËÌÔ Ó×ÖØé ÔÈ ×à ÓÌ ÙÐÊÖÜØÐá ÈÔ ×ØæÑÌÐÛÈÐ ÊÐÈ ûÈÛÙåËÈý ã
ûÊáÛÎý.
ÁÜÞÔá âÞÌÐ ÜÓÔÎÏÌå Î ÉÈÏçÛÈÛÎ ÙÞâÙÎ ×ÖÜ ÈÔÈ×ÛçÙÙÌÛÈÐ ÓÌÛÈÕç ÛÖÜ
ÈÔÏØé×ÖÜ ÑÈÐ ÛÖÜ ÙÑçÒÖÜ. ÁÛÎÔ ¿ÌÒÌÑÈÔÐá, ÙÛÖ ºÐÉÖÞéØÐ, ÉØãÑÈ âÔÈ
ÙÑÈÒÐÙÓâÔÖ ÙÑÜÒáÔÏØà×Ö ÙÛÈ ÉØáÞÐÈ (ÙÌÒ. 299, Ì×áÔà). °×æ ×ÖÜÏÌÔá
ËÌÔ Ó×æØÌÙÈ ÔÈ ÙÜÓ×ÌØáÔà ÈÔ ÛÖ ÙÞâËÐÖ ×ÌØÐâÞÌÐ Ñá×ÖÐÈ ÐËÐÈåÛÌØÎ

319

320

ÈÐÞÓã ÊÐÈ ÛÎ ÞÈÓÎÒã ÔÖÎÓÖÙçÔÎ ÛÖÜ ÈÝÌÔÛÐÑÖç ã È×ÒéÚ ÈÔÈÝâØÌÛÈÐ ÙÛÎÔ
ÜßÎÒã ÔæÎÙÎ ÛÖÜ ÍéÖÜ. »áÒÒÖÔ È×æ Ü×ÌØÉÖÒÐÑã ÈÊá×Î ÛÖÜ ÞÈØáÑÛÎ ×ØÖÚ
ÛÖ ÍéÖ ×ÈØÖÜÙÐáÍÌÛÈÐ Ö ÙÑçÒÖÚ ÌÔÛÌÒéÚ ÈÔÏØà×æÓÖØÝÖÚ. íÔÈ È×æ ÛÈ
ÈÒÒÖÛÐÔá ×ÈÐËÐá ÛÎÚ ¿ÌÒÌÑÈÔÐáÚ ×ÖÜ ÈÔÈÍãÛÎÙÈ, Ö Ñ. ¹àÔÙÛÈÔÛåÔÖÚ
ÆÈÏæ×ÖÜÒÖÚ, ÓÖÜ Ìå×Ì: ûîÛÈÔÌ ×ØÖ×ÖÒÌÓÐÑá ÏÈØØé, ÛÖ 1937-38. ÂÖ
ÞáØÈÊÓÈ ÙÛÎÔ ×âÛØÈ ãÛÈÔ âÔÈ ×ÈÐÞÔåËÐ ÓâÙÈ ÙÛÈ áÒÒÈ ×ÈÐÞÔåËÐÈ. ³Ì
ÏÜÓáÓÈÐ ×ÖÐÖÚ ÛÖ áØÞÐÙÌ ×ØéÛÖÚ. ÅÛÜ×áÊÈÓÌ ÑÈÐ ×ÒÈÛÈåÔÈÓÌ Ó×ØÖÙÛá
ÓÐÈ ×ØæÑÈ 45áØÈ ÑÈÐ ÑáÔÈÓÌ âÔÈ ×ØæÞÌÐØÖ ÑÈÒâÓÐ ÑÈÐ ÓÌ ÓÐÈ ×âÛØÈ ã
âÔÈ ÙÑÌ×áØÔÐ ÙÐÊá ÙÐÊá ÞÈØáÍÈÓÌ ÛÈ ÖÔæÓÈÛá ÓÈÚ, ÓÈ ÑÈÐ æ,ÛÐ áÒÒÖ
ÉÒâ×ÈÓÌ ÊçØà ÓÈÚ. ²ÐÈ ×ÈØáËÌÐÊÓÈ, ÛÖÔ ÁáÔÛÖ (×ÈØÈÛÙÖçÑÒÐ ÛÖÜ ÓÈÑÈØåÛÎ ³ÎÓãÛØÎ ÁÈØØã) âÛÙÐ æ×àÚ ×âØÔÈÊÌ ÑÈÉáÒÈ ÙÛÖ ÊáÐËÈØæ ÛÖÜ.
´Êé ÙÑáÒÐÙÈ ÙÛÈ ÉØáÞÐÈ ÛÖÔ ÈÊÈ×ÎÓâÔÖ ÓÖÜ ÙÑçÒÖ »ÈØÚ (ÙÌÒ. 298).
»ÈÍå ÛÖÜ ×ÎÊÈåÔÈÓÌ ÓÌ ÛÖÔ ×á××ÖÜ ÓÖÜ ÊÐÈ ÑÜÔãÊÐ, ÓÌ ÌÓ×ØÖÙÏÖÊÌÓÌåÚ
ÑÈØÈÓ×åÔÌÚ ÌÑÌåÔÈ ÛÈ ÞØæÔÐÈ. ñÛÈÔ Ö »ÈØÚ È×æÏÈÔÌ ÛÖÔ ÑÎËâßÈÓÌ ÓÌ
æÒÌÚ ÛÐÚ ÛÐÓâÚ ÑÈÐ ×ãÊÈÓÌ ÙÌ ×ÖÓ×ã ÑÈÐ ÛÖÔ ×ÌÛáÕÈÓÌ ÑáÛà ÙÛÎ ÞÈØáËØÈ ÛÖÜ ÒÈÛÖÓÌåÖÜ. ¹Ð Ö ÑÈÑÖÓÖåØÎÚ Ö »ÈØÚ ÑÖÜÛØÖÜÉáÒÎÙÌ ÙÛÖ
ÊÑØÌÓÔæ ÈØÊá ÈØÊá. ÁÑÈÒåÍÈÓÌ ÑÈØáÉÐÈ, ÑÐ ÖÐ ×ÐÖ ÓÌÊáÒÖÐ ÝÛÐáÞÔÈÔÌ
ÑÈØËÐâÚ. ñ,ÛÐ ÓÈÚ ÌØÞæÔÛÈÔÌ. ¾ ÀÖÜÙÙÖÜÔâÒÖÚ, ×ÖÜ ãÛÈÔ ÛæÛÌ 18áØÎÚ,
ãÛÈÔ ×ÖÒç ÓÈÊÑÐæØÖÚ ÑÈÐ ÑÈÒÒÐÛâÞÔÎÚ ÙÛÖ ÙÑáÒÐÙÓÈ. íÑÈÔÌ ÑáÛÐ ¹ÈØÈÊÑÐæÍÎËÌÚ ÌÑ×ÒÎÑÛÐÑÖçÚ (ÙÌÒ. 191-193). ñÛÈÔ ÙÖÜØÖç×àÔÌ, ÌËé ×ÐÖ
ÑáÛà, ËÜÖ ×ÈÐËÐá ÛÎÚ ÊÌÐÛÖÔÐáÚ ×ÈåÍÈÔÌ ¹ÈØÈÊÑÐæÍÎ. ¹ÈÐ ÓÌÐÚ, ×ØÐÔ
ÈØÞåÙÌÐ Î ×ÈØáÙÛÈÙÎ, ÊÜØÔáÊÈÓÌ ÙÛÖÜÚ ËØæÓÖÜÚ ÛÎÚ ÊÌÐÛÖÔÐáÚ ÑÈÐ ÛØÈÊÖÜËáÊÈÓÌ: û¹ÈØÈÊÑÐæÍÎ ÝâØÈÓÌ ÌËé ÙÛÖ ºÐÉÖÞéØÐ, ÓÐÒáÌÐ Ö ÂÍÈÔãÚ,
ÛÖÔ Ó×ÈåÍÌÐ Ö ÁÛÌÝÈÔãÚ, ÓæÔ' âÔÈ ×ÌÔÎÔÛÈØáÑÐ ÛÖ ÑáÏÌ ÈÔÏØà×áÑКý.
¹ÈÐ ÓÈÍÌÜæÛÈÔÌ ÑæÙÓÖÚ ÑÈÐ ÑÖÙÓáÑÎÚ ÙÛÎÔ ÈÜÒã ÛÖÜ Ù×ÐÛÐÖç ÛÖÜÚ ÑÈÐ
ËÐÈÙÑâËÈÍÈÔý.
¾Ð ×ÈØáÕÌÔÌÚ È×ÖÛÜ×éÙÌÐÚ ÈÒÒæÑÖÛàÔ ÈØÈÞÔÖÌÐËéÔ ÍéàÔ ÓÌ âÕÐ
×æËÐÈ ÑÈÐ ÊØÈÓÓéÙÌÐÚ ÙÛÖ ÑÈçÑÈÒæ ÛÖÜÚ (ÙÌÒ. 304-305) ×ÖÒç ÓÌ ×ØÖÉÒÎÓáÛÐÙÈÔ, Ì×ÌÐËã ÉØâÏÎÑÈÔ ÙÌ ËÐáÝÖØÈ ÙÎÓÌåÈ ÛÖÜ ÔÎÙÐÖç ÑÈÓàÓâÔÌÚ ÓáÒÒÖÔ ÙÌ ËÐÈÝÖØÌÛÐÑâÚ Ì×ÖÞâÚ.
°ÙÛâØÐÈ æÒàÔ ÛàÔ ÌÐËéÔ ÒáÓ×ÖÜÔ ×áÔà ÙÛÈ ÓÈØÓÈØæÙÑÈÒÈ ÛÎÚ
ÁçØÈÚ (ÙÌÒ. 307-309), È×æ ×ÌÔÛáÊØÈÓÓÌÚ ÓÖÔÖÑÖÔÛÜÒÐâÚ ÛàÔ ¿ÜÏÈÊÖØÌåàÔ, ËÌÑÈÌÕáÑÛÐÔÈ ÈÙÛâØÐÈ ÛÎÚ ±ÌØÊåÔÈÚ, ÓâÞØÐ È×ÖÛØÌ×ÛÐÑâÚ ÊÐÈ ÛÎ
ÉÈÙÑÈÔåÈ ×ÌÔÛáÒÝÌÚ, áÙÛØÈ ÓÈÙÖÔÐÑá ÑÈÐ ÌÛÌØæÝàÛÈ, ÈÒÒá ûÓæÔÖÔ Ö
ãÒÐÖÚ ÌåÔÈÐ ÈÜÛÖÊÌÔãÚ ÑÈÐ âÔÈÚý æ×àÚ ËÐÈÑãØÜÛÛÌ Ö ÌÝÌÜØâÛÎÚ ÛÖÜ
ÎÒÐÈÑÖç àØÖÒÖÊåÖÜ, ÝÐÒæÙÖÝÖÚ ÄÌØÌÑçËÎÚ.
¾ ÞÈØáÑÛÎÚ ÙÑÈÒåÍÌÐ ÛÎÔ ûÖËæ ¹ÈØËÐÈÔãÚý (ÙÌÒ. 316) ÙÌ ÒáÒÈØÖ,
éÙÛÌ ÔÈ Ó×ÖØÌå ÔÈ ÛÎÔ ÛÖ×ÖÏÌÛÌå ÑÈÛá ûÛÖ ËÖÑÖçÔý ÑÈÐ ûÑÈÛá ÉÖçÒÎÙÐÔý. ¶ ÖËæÚ ¹ÈØËÐÈÔãÚ ÌåÔÈÐ ×ÐæÛÌØÖ ËåÖËÖÚ (ÓâÙÖ) ×ÈØá ÖËæÚ.
·È Ó×ÖØÖçÙÌ ÔÈ âÞÌÐ ÞÈØÈÞÛÌå ÙÈÔ ÌÜÑÛãØÐÈ Ì×åÑÒÎÙÎ éÙÛÌ ÔÈ
Ó×ÖØâÙÌÐ Ö ÔÌÈØæÚ ÊØáÝàÔ ÔÈ È×ÖÑÛãÙÌÐ ÛÖ ×ÌØÐ×æÏÎÛÖ AMSTRAD
(ÙÌÒ. 316), ×ÖÜ ãÛÈÔ È×æ ÛÈ ×ØéÛÈ ÑÖÓ×ÐÖçÛÌØ ×ÖÜ ÑÜÑÒÖÝæØÎÙÈÔ ÙÛÎÔ
ÌÒÒÎÔÐÑã ÈÊÖØá, ÓÌ ÙÑÖ×æ ÔÈ ÊÌÜÛÌå ÛÎÔ ÌÜàÞåÈ ÛàÔ ÎÒÌÑÛØÖÔÐÑéÔ
×ÈÐÞÔÐËÐéÔ.

ÁÌÒåËÈ 303, Ì×áÔà. »áÒÒÖÔ ×ØæÑÌÐÛÈÐ ÊÐÈ ÛÎÔ È×ÖÛç×àÙÎ ÛÖÜ ÈØÔÐÖç ×ÖÜ ÊÌÔÔãÏÎÑÌ ÙÛÎ ÅÈÒÈÔËØÐÈÔã ×ØÖ×ÖÒÌÓÐÑá ÑÈÐ ÌåÞÌ ×âÔÛÌ ×æËÐÈ. íÞÌÐ ÌÔËÐÈÝâØÖÔ Î ÌÐÑæÔÈ ÊÐÈÛå ÛÎ ÙÜÔâÑØÐÔÈ ÑÈÐ ËÐÈ×åÙÛàÙÈ æÛÐ
ÈÑØÐÉéÚ ÓÌ ÛÖÔ åËÐÖ ÛØæ×Ö È×ÌÐÑÖÔåÍÈÔÌ ÙÛÐÚ ÉØÈÞÖÊØÈÝåÌÚ ÛÎÚ °×ÌÐØáÔÏÖÜ ¼áÕÖÜ ÑÈÐ ÖÐ ×ØÖäÙÛÖØÐÑÖå áÔÏØà×ÖÐ ÛÈ ×ØæÉÈÛÈ.
»Ì ÛÖ ÙàÑØÈÛÐÑæ ûÊÔà§ÏÐ ÙÈÜÛæÔý (ÙÌÒ. 315) ÙÑÈÒÐÙÓâÔÖ ÐËÐæÛÜ×È
ÑÈÐ ÈÔÖØÏæÊØÈÝÈ Ö ÊØáÝàÔ ÑÈÐ ÓÎ Ü×ÖÊØáÝàÔ ËÎÒéÔÌÐ ÛÎÔ È×æÝÈÙÎ
ÛÎÚ ×ØÖÙà×ÐÑãÚ ÛÖÜ ÛÌÒÌÐÖ×ÖåÎÙÎÚ.
±°Á°¼¾! »æÔÎ Î ÒâÕÎ ÞÈØÈÊÓâÔÎ (ÙÌÒ. 315) ×ÌØÐÊØáÝÌÐ ÑÈÏÈØá ÑÈÐ
ÈÔáÊÒÜÝÈ ÛÎ ËçÙÑÖÒÎ Íàã ÛàÔ ÒÐÏÖÕæàÔ ÑÈÐ ÌÕÖØÜÑÛéÔ, ×ÖÜ ãÛÈÔ
ÙÜÔãÏàÚ ÂÎÔÐÈÑÖå, ÙÛÖ ÙÜØÐÈÔæ ÒÈÛÖÓÌåÖ ÛÖÜ ¹ØÐÑáÑÎ ÙÛÖ ÁçØÐÊÊÈ.
¹ÈÒÖÊÌØåÙÛÐÑÎ Íàã ×áÔà ÙÛÎÔ ÑÖØÜÝã ÛÖÜ ÉÖÜÔÖç ×ÖÜ ÛÖ ÙÈØéÔÖÜÔ
ÞåÒÐÖÐ ÈÔâÓÖÐ, ÌÑÌå ÛÙÈÑåÍÖÔÛÈÔ ÑÈÏÎÓÌØÐÔá ÖÐ ÌÕÖØçÑÛÌÚ ÛÖÜ ÓÈØÓáØÖÜ
ÙÛÎÔ ÈÔÈÓâÛØÎÙã ÛÖÜÚ ÓÌ ÛÎÔ ×âÛØÈ.
»âÙÖ, »ÖÜÔå, »ÖÔâËÈ (ÙÌÒ. 315). °ÊÈ×ÎÓâÔÖ È×æÝÏÌÊÓÈ ÛàÔ ÔÈÜÛÐÑéÔ ×ÖÜ ÌÕÎÊÖçÙÌ ÊçØà È×æ ÛÐ ×ÌØÐÙÛØâÝÌÛÈÐ Ö ¹æÙÓÖÚ.
ÁÌÒåËÈ 317. ÂÖçÛÈ ÌËé ÛÈ ÞÈØáÊÓÈÛÈ âÞÖÜÔ ÞØãÙÎ ÓáÒÒÖÔ Ì×ÈÊÊÌÒÓÈÛÐÑã, ÛÎÔ Ö×ÖåÈ ËÌÔ Ó×æØÌÙÈ ÔÈ ×ØÖÙËÐÖØåÙà. »áÒÒÖÔ ÌÕÜ×ÎØÌÛÖçÔ ×ÖÒÌÖËÖÓÐÑÖçÚ, ÛÖ×ÖÊØÈÝÐÑÖçÚ, ÜËØÈÜÒÐÑÖçÚ ã áÒÒÖÜ Ûç×ÖÜ ÛÌÞÔÐÑÖçÚ ÙÑÖ×ÖçÚ.

ÅØÜÙá ËÈÞÛÜÒåËÐÈ

321

±¸±º¸¾²À°Ä¸°

¹ºÇ¼ Á´İ¼¾Á, ´×ÐÊØÈÝÈå ÛÎÚ ÔãÙÖÜ ÁçØÖÜ, °ÏãÔÈ
1875.
FRIEDRICH HILLERVON GAERTRINGEN, Inscriptiones Graecae, XII 5. Inscriptiones Cycladum, Berlin 1903-1909.
Graffiti of sailors at Grammata on Syros.
°¼³À´°Á ¹. ÄÀ°²¹¸³¶Á, ¸ÙÛÖØåÈ ÛÎÚ ¼ãÙÖÜ ÁçØÖÜ,
°ÏãÔÈ 1912.
GEORGES KIOUTRZIAN, Inscriptions chretiennes des Cyclades, Paris 2000.
ABBE DELLA ROCCA, Traite complet sur les abeilles avec une
meÂthode nouvelle de les gouverner, telle qu'elle se pra-

322

tique Áa Syra, Ãle
õ de l'Archipel, preÂceÂde d'une preÂcis
historique et Âeconomique de cette Ãle
õ š, 3 v., Paris 1790.

¸»¾º´Ç¼ °»¿´º°Á, ¸ÙÛÖØåÈ ÛÎÚ ÔãÙÖÜ ÁçØÖÜ È×æ ÛàÔ
ÈØÞÈÐÖÛáÛàÔ ÞØæÔàÔ ÓâÞØÐ ÛàÔ ÑÈÏ' ÎÓáÚ, ´ØÓÖç×ÖÒÎ 1874.
¹ÃÀ¸°¹¾Á Á¸»¾¿¾Ãº¾Á, ½âÔÖÐ ÛÈÕÐËÐéÛÌÚ ÙÛÎÔ ´ÒÒáËÈ, °ÏãÔÈ 1984.
´×åÙÎÚ ÊÐÈ ÛÎÔ áÔÛÒÎÙÎ ×ÒÎØÖÝÖØÐéÔ ÞØÎÙÐÓÖ×ÖÐãÏÎÑÈÔ ÑÌåÓÌÔÈ È×æ ÛÈ ûÁÜØÐÈÔá ²ØáÓÓÈÛÈý. ´ÔËÐÈÝâØÖÔ
ÜÒÐÑæ ÈÒÐÌçÏÎÑÌ Ì×åÙÎÚ ÙÛÖ ¸ÙÛÖØÐÑæ °ØÞÌåÖ ÛÖÜ ¼ÖÓÖç
¹ÜÑÒáËàÔ ÑÈÐ ÙÛÎ ÉÐÉÒÐÖÏãÑÎ ÛÎÚ ´ØÓÖç×ÖÒÎÚ.

Áò²À°Ä´¸Á ¿¾Ã °¼·¾º¾²¾Ã¼Â°¸:

ìÊØÈÚ, ÂâÒÒÖÚ: ÂâÒÎ °ÜÊÖçÙÛÖÜ, ¿ÖÐÎÛÐÑã, ÂÎÚ ÍàãÚ ÛÈ
ØæËÈ
Active Member: Á' âÔÈ Êã×ÌËÖ ÖÜØÈÔæ
°ÒÌÕáÔËØÖÜ, ìØÎÚ: ÁÜÔÖÓÐÒé áØÈ Ü×áØÞà, ¿ÈØáÏÜØÖ,
¹ÒÌÐÙÛæ ÛÌÛØáÊàÔÖ, ÂÖÜ ãÒÐÖÜ, ÂÎÔ ÂØåÛÎ ÎÓâØÈ,
·È Ì×ÐÓâÔÌÐÚ, ïÙàÚ ÓÌ ÒåÊÖÔ ãÒÐÖ, ÁÜÔÛØÖÝÐÑæ
°Ó×ÌÒáÚ, ÂÐÓÖÒâàÔ: ¸ÙÛÖØåÈ ÛÎÚ ÔãÙÖÜ ÁçØÖÜ
°ÔÈÊÔàÙÛáÑÎÚ, »ÈÔæÒÎÚ: »ÐÈ ÎÓÌØÖÓÎÔåÈ ×ØÐÔ È×æ ÞØæÔÐÈ, ÂÖ ÔÈÜáÊÐÖ
°ÔËØÐÛÙáÔÖÜ-ÅØÜÙÈÔÏÈÑÖ×ÖçÒÖÜ, ³ÐÖÔÜÙåÈ: ¼ÛÌÒÒÈÊÑØáÛÙÐÈ
°ÕÐéÛÎ, »âÒ×à: ¹ÖÔÛØÈÓ×áÔÛÖ
ìÔÛÌØÙÌÔ, ÅÈÔÚ ¹ØåÙÛÐÈÔ: ¿ÌØÐãÊÎÙÎ ÙÛÎÔ ´ØÓÖç×ÖÒÎ
ÙÛÈ 1841
°×ÖÒÒàÔåËÎÚ: ¿ÈÒÈÛÐÔã °ÔÏÖÒÖÊåÈ, VII 642., ÓÛÝ. °.
ºÌÔÛáÑÎÚ
°ØÈÉÈÔÛÐÔÖç, »ÈÔÛé: ²ØÈÝã ²õ
¾ °ØÞåÒÖÞÖÚ ÙÛÎ ÁçØÈ / ÓÛÝ. ´ÜáÊÊÌÒÖÚ ¼. ÀÖçÙÙÖÚ
°ÞÐÒÒÎåËÈ: ±ÜÍÈÔÛÐÔæ ÌØàÛÐÑæ â×ÖÚ
±ÈÊÌÔáÚ, ¼áÙÖÚ: ¿æÒÌÓÖÚ ÑÈÐ ÌÐØãÔÎ
±ÈÑÈÒæ, ´ÒâÔÎ: ¾ ÓÌÊáÒÖÚ ÑÖÜÛæÚ ÝÌÊÊÈØÖ×ØæÙà×ÖÚ
±ÈÒÈàØåÛÎÚ, °ØÐÙÛÖÛâÒÎÚ: ¶ ËâÎÙÐÚ, ¶ ÝÜÊã
±ÈÒÈàØåÛÎÚ, ¼áÔÖÚ: ÂÖ ÏÈçÓÈ, ºÖÜÒÖçËÐÈ ÑÈÐ ÑÈÛÈÑÛÎÛâÚ, ìÔÖÐÕÎ
±ÈÓÉÈÑáØÎÚ, »áØÑÖÚ: ±ÐÖÊØÈÝåÈ, ÄØÈÊÑÖÙÜØÐÈÔã
±ÈØÏÈÒåÛÎÚ, ³ÎÓãÛØÎÚ ±.: »ÌÊÈÒéÔÖÔÛÈÚ ÙÛÈ ºÈÍÈØâÛÈ
±áØÔÈÒÎÚ, ¹éÙÛÈÚ: ÁÛÎ ÏáÒÈÙÙÈ, ¾Ð ×æÔÖÐ ÛÎÚ ¿ÈÔÈÊÐáÚ, ¶ Ó×ÈÒÒáÔÛÈ ÛÖÜ °ÔÛØâÈ, ¶ ÓáÔÈ ÛÖÜ ÅØÐÙÛÖç
²ÑÈÔáÚ, »ÐÞáÒÎÚ: ÂÖ ÙÑÜÒå, ìÛÐÛÒÖ
²ÑæØ×ÈÚ, ·àÓáÚ: ¿ÌØÔáÌÐ Ö ÙÛØÈÛæښ
²ÖÔÈÛáÚ, ´×ÈÓÌÐÔéÔËÈÚ: ìÛÐÛÒÈ, ¿ÌÛÈÒÖçËÌÚ
²ØÜ×áØÎÚ, ¸àáÔÔÎÚ: ÅàØÐÙÓæÚ
²éÊÖÜ, ¹ÈÛÌØåÔÈ: ¾ ÓãÔÈÚ ÛàÔ ×ÈÊàÓâÔàÔ ÙÛÈÝÜÒÐéÔ
³ÌÒÒÈØæÑÈÚ, ÁÛâÝÈÔÖÚ: PreÂcis historique et economique sur
l'õÃle de Syra

³ÌÔâÊØÎÚ, ÂáÙÖÚ: ·áÔÈÛÖÚ ÙÛÎÔ ×ÒÈÛÌåÈ ¹áÔÐÊÊÖÚ
³Ì×ÖçÔÛÎÚ, ¸áÙàÔ: ¹áØ×ÈÏÖÚ
³ÎÓáÑÎÚ, »ÎÔáÚ: ¶ áÒÒÎ ÊÎ
³ÖçÔÈÉÎ, ºÖÜÑØÎÛåÈ: »×ÈÒÑæÔÐ ÙÛÎÔ ´ØÓÖç×ÖÒÎ
³ØÈÑáÑÎÚ, °ÔËØâÈÚ ·.: ÁÜØÐÈÔá ²ØáÓÓÈÛÈ

³ØÖÙåÔÎÚ, ²ÐéØÊÖÚ: ³åÙÛÐÞÈ
´ÊÊÖÔæ×ÖÜÒÖÚ, ¼åÑÖÚ: »×ÖÒÐÉáØ
´ÒÌÜÏÌØåÖÜ, °ÊÊÌÒÐÑã: °ØÊá Û' È×æÊÌÜÓÈ
´ÒÌÜÏÌØåÖÜ, »áÔÖÚ: ´×åÓÌÛØÖ ÙÛÖ ÉÐÉÒåÖ û¿ØæÉÈ ÑÈÐ
ÇËâÚý ÛÖÜ »ÐÞáÒÎ ¹ÈÛÙÈØÖç, ½æØÑÐÈ
´ÒÐÊÐá, ²ÐàÙâÝ: ñØÈÓÈ
´ÒçÛÎÚ, ¾ËÜÙÙâÈÚ: îÒÐÖÚ Ö ×ØéÛÖÚ, ¶ ÛØÌÒã ØÖËÐá, ¾
ÓÐÑØæÚ ÔÈÜÛåÒÖÚ, ¶ »ÈØåÔÈ ÛàÔ ÉØáÞàÔ, ÂÖ áÕÐÖÔ
ÌÙÛå
´Ó×ÌÐØåÑÖÚ, °ÔËØâÈÚ: ¿ÒÖÑÈÓæÚ ÛÎÚ °ÒÛÈÓåØÈÚ, ¾ ³ØæÓÖÚ, ÁÛØÖÝâÚ ÙÛØÖÝáÒàÔ, ¸àÉÎÒÈåÖÔ
´ÜÙÛØÈÛÐáËÎÚ, °ÜØãÒÐÖÚ: ´ÒÒÎÔÐÑá
´ÝÛÈÒÐéÛÎÚ, °ØÊçØÎÚ: ¶ ±ÈØÑÖçÒÈ
¸ÙÛØáÛÐ, ¿ÈÔÈêÛ: ¶ ¼ÌØÈÔÛÍÖçÒÈ
¹ÈÉáÝÎÚ, ¹àÔÙÛÈÔÛåÔÖÚ: ÄàÔâÚ, ´ÐÚ ÛÖ Ì×åÔÌÐÖÔ, ´Ô Ûà
ÓÎÔå °ÏçØ, ÂÖÜ ×ÒÖåÖÜ
¹ÈÉÉÈËåÈÚ, ¼åÑÖÚ: Mal du deÂpart, °ØÓåËÈ
¹ÈÍÈÔÛÍáÑÎÚ, ¼åÑÖÚ: °ÔÈÝÖØá ÙÛÖÔ ²ÑØâÑÖ
¹ÈÑÔÈÉáÛÖÚ, íÑÛàØ: ¶ ÑÒåÓÈÑÈ ÛÖÜ ÒåÏÖÜ, ¾ÞÐâÚ
¹ÈÑÖÜÒåËÎÚ, ²ÐéØÊÖÚ: ºåÓ×ÌØÛÜ
¹áÒÈÚ, ¼ÐÑæÒÈÚ: ¶ éØÈ ÛâÙÙÌØÐÚ, ¾ËæÚ ¼ÐÑãÛÈ ÀáÔÛÖÜ
¹áÒÉÖÚ, °ÔËØâÈÚ: ´ÐÚ °ÊÈØÎÔÖçÚ
¹ÈØÈÊáÛÙÎÚ, ».: ¶ ÓÌÊáÒÎ ÞåÓÈÐØÈ
¹ÈØÑÈÉåÛÙÈÚ, °ÔËØâÈÚ: ºæÊÐÈ ÛÎÚ ×ÒéØÎÚ
¹ÈØÖçÍÖÚ, ¼åÑÖÚ: °ÔÈÓÔÎÙÛÐÑã ÒãÏÎ
¹ÈØçËÎÚ, ¼åÑÖÚ: ¶ ÛÌÒÌÜÛÈåÈ ÏáÒÈÙÙÈ
¹ÈØÜàÛáÑÎÚ, ¹éÙÛÈÚ: ¿ÌÏÈåÔÖÔÛÈÚ, íÔÈ Ù×ÐÛáÑÐ
¹ÈÛÙÈØæÚ, ²ÐéØÊÖÚ: ¼âÖÐ ÊâØÖÐ ßÐÏÜØåÍÖÜԚ (ØÌÓ×âÛÐÑÖ
ÛØÈÊÖçËÐ ÛÎÚ °ÓÌØÐÑãÚ)
¹ÈÛÙÈØæÚ, »ÐÞáÒÎÚ: ÂÖ ÛÌÒÌÜÛÈåÖ âÊØÈÝÌ, ÄÜÊã, ¶ ËÐÈÏãÑÎ ÓÖÜ, ·ØçÒÖÚ ×ÈÒÈÐæÚ, »×ÈÒáÔÛÈ ÊÐÈ ÛÖÜÚ ×ÖÐÎÛâÚ ×ÖÜ ×âÏÈÔÈÔ ÔâÖÐ, °ÔÛåÏÌÛÈ, ¹ÈÛá ÁÈËËÖÜÑÈåàÔ, ¾ ËÖçÒÖÚ, ÂÜÝÒã Ì×ÖÞã, ñÛÈԚ
¹æÔÛÖÊÒÖÜ, ÄéÛÎÚ: ¶ ÏáÒÈÙÙÈ
¹ÖÛÍÐÈÓáÔÎÚ, ¹éÙÛÈÚ: ¾ ÙÛÖÞÈÙÛãÚ
¹ÖÛÙÖÉåÒÒÎÚ, ²ÌéØÊÐÖÚ ¸.: ¿ÌØå ÌÕÈØÛÐÙÓÖç ÛàÔ ×ÒÖåàÔ
¹ÖÜÛØÖÜÓ×ÖçÙÎÚ, ¿áÔÖÚ: ¾Ð ÊçÝÛÖÐ ×ÖÜ Ó×ÖØÖçÙÈÔ ÔÈ ×ÌÛáÔÌ, ìÛÐÛÒÖ (×ÖåÎÓÈ ×ÖÜ ×ØÖÖØÐÍæÛÈÔ ÊÐÈ Ñá×ÖÐÖ ×ÌØÐÖËÐÑæ ×ÖÜ ×ÈØâÓÌÐÔÌ ÈÔâÑËÖÛÖ, ÊØÈÓÓâÔÖ ÙÌ ÙÜÔÌØÊÈÙåÈ ÓÌ ÛÖ ²ÐéØÊÖ »ÈÑØã ÑÈÐÛÖ ¼áÔÖ ±ÈÒÈàØåÛÎ)

323

ºÈ×ÈÏÐéÛÎÚ, ¼È×ÖÒâàÔ: ºÜ×ãÙÖÜ
ºÌÉâÔÛÎÚ, ¼åÑÖÚ: ³ÜÖ ÛÎÒÌÝàÔÐÑá ×ÖÐãÓÈÛÈ
»ÈÑØãÚ, ²ÐéØÊÖÚ: ²ØÈ×Ûá
»áÔËØÖÚ, Á×çØÖÚ: íÛÙÐ ÒâÌÐ Î ÑÈØËÐá
»ÈÔÛá, ³ãÓÎÛØÈ: ³ÐÈÉáÍÖÔÛÈÚ ÛÎ ÏáÒÈÙÙÈ
»ÌäÓáØÎÚ, Á×çØÖÚ: ´×åÊÔàÙÎ
¼ÌØÉáÒ µÌØáØ ÔÛÌ: Voyage en Orient
¼ÐÑÖÒÈêËÎÚ, °ØÐÙÛÖÛâÒÎÚ: ´ÕÈåØÌÙÎ
½ÎØæÚ, ·áÔÖÚ: ´×àÔçÓàÚ
¾ÓãØÖÜ: ¾ËçÙÙÌÐÈ (Ì 325-331, Ó 414-421, Ó 422-427),
ÓÛÝ. µãÙÐÓÖÚ ÁÐËâØÎÚ
¾ÓãØÖÜ: ¾ËçÙÙÌÐÈ (ß 235-238), ÓÛÝ. ³. ¼. »ÈØàÔåÛÎÚ
¾ÜØáÔÎÚ, ¹éÙÛÈÚ: °ÔÈÓÖÔã
¿ÈÒÈÓáÚ, ¹àÙÛãÚ: °×æ ÛÐÚ ÌÑÈÛæ ÝàÔâÚ
¿ÈÔÛÌÒãÚ, ¼åÑÖÚ: ²ÐÈ ÛÈ ºÈÍÈØâÛÈ
¿È×ÈËÎÓÎÛØåÖÜ, ºÖÜÑáÚ: ÁÌÒåËÌÚ ¿ÖåÎÙÎÚ
¿È×ÈËÐÈÓáÔÛÎÚ, °ÒâÕÈÔËØÖÚ: ÂÖ ÅØÐÙÛæÚ °ÔâÙÛÎ ÛÖÜ
²ÐáÔÔÎ
¿È×ÈËåÛÙÈÚ, ³ÎÓãÛØÎÚ: ñ×àÚ Ö ´ÔËÜÓåàÔ
¿È×ÈÑàÔÙÛÈÔÛåÔÖÜ, ±. Á.: ¾ØâàÔ ÑÈÐ ÏÈÔáÛàÔ
¿È×ÈÔÐÑÖÒáÖÜ, »ãÛÙÖÚ: ¼âÖÐ ÙÛåÞÖÐ, °×ÖÞÈÐØÌÛÐÙÓæÚ,
´ÙàÛÌØÐÑæ
¿ÈØÈÓçÏÐÈ ÛÖÜ ÒÈÖç ÓÈÚ: ¶ °ÔËØÈÉåËÈ ×ÖÜ âÊÐÔÌ ÞØÜÙæßÈØÖ, ¾ ÁÐÓÐÊËÈÒâÔÐÖÚ
¿ÈØáÙÞÖÚ, ¹ÒâàÔ: ¼ÜÞÛàËåÈ
¿ÈÙÛáÑÈÚ, ÁàÛãØÎÚ: ìÒÓÈ ÌÐÚ ÛØÐ×ÒÖçÔ
¿ÈÛØåÑÐÖÚ, ÂåÛÖÚ: »×ÈÒáÔÛÈ ÌÔæÚ ÓÐÑØÖç ÊØÈÝÌÐÖÑØáÛÎ,
ÂÈ ÒæÊÐÈ
¿ÈÛØÐÔÖç, ¼ÛæØÈ: ÁÌ Íà, Íàã
¿ÌÛØæ×ÖÜÒÖÚ, ¶ÒåÈÚ: ìÛÐÛÒÈ ¸¸
¿ÖÒâÓÎÚ, ¸àáÔÔÎÚ: °×' ÛÈ ×ÒÌÑÛá ÛØÈÊÖçËÐÈ
¿ÖÒåÛÎÚ, ¼ÐÑæÒÈÖÚ: ¿ÈØÈËæÙÌÐÚ: ¶ ¿ÖçÒÐÈ, ¶ °ÙÛØÈ-

324

×ã, ¾ °Øá×ÎÚ, ¾ ÊáËÈØÖÚ, ¾ °ÔÛØÐÈÔæÚ, ¾Ð ÈÔÛØÌÐàÓâÔÖÐ, ¾ ÓÈØÓÈØàÓâÔÖÚ ËÐáÉÖÒÖÚ, ¾ ÒÖÜÛØæÚ ÛÎÚ
, ¶ ×ÒáÙÎ ÛÖÜ °ÔÏØé×ÖÜ, ÂÖ ÓÈÜØÖÓáÔÐÑÖ
ÓÈÞÈåØÐ
¿à×, °ÒâÕÈÔËØÖÚ ².: ÂÖ ÔÎÙå ÛàÔ ÛØÌÒÒéÔ
Àá×ÛÎÚ, »ÐÞáÒÎÚ: °ÝãÊÎÙÎ
ÀåÛÙÖÚ, ²ÐáÔÔÎÚ: ÀàÓÐÖÙçÔÎ
ÀÖêËÎÚ, ´ÓÓÈÔÖÜãÒ: ÂÖ ×ÈØá×ÖÔÖ ÛÖÜ ÔÌÑØÖÏá×ÛÖÜ, ì×ÈÔÛÈ, ¹ÜÔÖÓÜÖÓÈÞåÈ
ÀÖçÙÙÖÚ, ´ÜáÊÊÌÒÖÚ ¼.: íÔÈ ÑÖÔÛÙâØÛÖ ÊÐÈ ÛÎÔ ´ØÓÖç×ÖÒÎ
ÁÈÞÛÖçØÎÚ, »åÒÛÖÚ: ÂØåÈ ËáÑØÜÈ ÛÖÜ ·ÌÖç, ÂÈ ËéØÈ, ¾Ð
ÛØÌÐÚ ÌØÈÙÛâÚ, ¶ °×ÖÑØÐá, ¶ ÈÙÛØÈ×ã, ¾ µÈÑÞÈåÖÚ
ÁÌØâÝÈÚ, ÁáÑÎÚ: ¿ÈØáÑÛÐÖÚ ÏÌÈÛãÚ ÝÖÉáÛÈÐ
ÁÌÝâØÎÚ, ²ÐéØÊÖÚ: »ÜÏÐÙÛæØÎÓÈ, íÔÈÚ ÊâØÖÔÛÈÚ ÙÛÎÔ
ÈÑØÖ×ÖÛÈÓÐá, ¾ ÉÈÙÐÒÐáÚ ÛÎÚ °ÙåÔÎÚ, ÁÞæÒÐÈ, íÊÑàÓÎ, ³ÌÑÈâÕÐ ÞÈäÑÖç
ÁÐÓæ×ÖÜÒÖÚ, ¹ÜØÐáÑÖÚ: ½âÔÖÐ ÛÈÕÐËÐéÛÌÚ ÙÛÎÔ ´ÒÒáËÈ,
Ù. 88-90, ÛæÓ. °õ
ÁÐÔæ×ÖÜÒÖÚ, ÂáÑÎÚ: ¼ÌÑØæËÌÐ×ÔÖÚ
ÁÑÈØåÓ×ÈÚ, ²ÐáÔÔÎÚ: ÂÖ ÉÈ×æØÐ, ÂÈÓáØÈ
ÁÖÜØãÚ, ²ÌéØÊÐÖÚ: ¾ ØàÓÐæÚ
Á×ÈÏáØÎÚ, ´ÜÊâÔÐÖÚ: ±ÐÖÊØÈÝåÈ
Á×âØÈÚ, ¹.: ´×ÐÙÛÖÒã
ÁÛÌØÊÐæ×ÖÜÒÖÚ, ¹éÙÛÈÚ: ¹åÔËÜÔÖÚ ÛÎÚ ÔçÞÛÈÚ
ÁÛâÝÈÔÖÚ ¿åÖÚ: ¿ÌØåÖËÖÚ ×ØÐÔ ÛÎÔ ¹ÈÛÖÞã
ÁÛÌÝáÔÖÜ, ¿. »ÐÞÈãÒ: ÁÜØÐÈÔâÚ ÁÌÒåËÌÚ
ÁÞÐÔáÚ, °ÒâÕÈÔËØÖÚ: °×æ ÛÎÔ Ü×ÌØÒÌÕÐÙÛÐÑã ×ÈØÈÊàÊã:
Ö ºÐÒÐæÚ, ÛÈ °×ØÈÊáËÐÈ
ÂáÊÐÈÚ, ³ÎÓãÛØÐÖÚ: ¿ÖØÛÖÒáÔÖÚ ÛÖÜ 1573
ÅØÖÔáÚ, ²ÐéØÊÖÚ: °×æ ÛÎÔ ÓÜÏÖÒÖÊåÈ ÛÖÜ ÁÈÉÉáÛÖÜ, ÂÖ
ÏÈçÓÈ, ÂÖ Ó×ÈØ J.S. Bach
ŸÀãÈÐÔÈÚ

¹°Â°º¾²¾Á Å°À°²»´¼Ç¼ ¾¼¾»°ÂǼ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.

(¿ÈØÑáÑÐ »ÌÛÈÓæØÝàÙÎÚ, 1960)
(ºÈÍÈØâÛÈ, 1932-1936)
°À°¹°Á °Á¾Á (¼ÎÙáÑÐ)
°À°¿¶Á ¹. ¸. (ºÈÍÈØâÛÈ)
±°¹¾¼³¸¾Á ». ¸Ç°¼¼¶Á (¿ÎÊáËÐ ´ÒÒÎÔÐÑæÔ, 18591913)
±°¹¾¼³¸¾Á µ¾Ã°Á (¿ÎÊã ÆçÞÈ, 1941)
±°¹¾¼³¸¾Á ¼¸¹¾º°Á (ìÔà ÁçØÖÚ, 6.4.61)
±°º±¶Á ². (¹ÈÛÈÒçÓÈÛÈ, 6.8.88)
±°À·°º¸Â¶Á ²´ÇÀ²¸¾Á (ÅÈÒÈÔËØÐÈÔã, 1945 & ìÔà
ÁçØÖÚ, 1950)
±°Á¸º°¹¶Á ±¸°¼ ¼¸¹¾Á (¿ÒáÑÌÚ, 1958)
±°Á¸º´¸¾Ã ¼¸¹. °¿¾Á¾º¾Á (¿ÈÔÈÊåÛÙÈ, ÅØÖçÙÈ)
±°Á¸º¸¹¾Á ·Ç. (¿ÐÙÑÖ×Ðæ, 18.7.33)
±´¼¸´À¶Á ¸°¹. (ºÈÍÈØâÛÈ, 8 ¸ÖÜÒåÖÜ 1897)
±´À¾¿¾Ãº¾Á ¼. ³. (»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ, 1908)
±¶Å¾Á ¼. ´. (¿ÌÜÑáÑÐÈ, 1945)
±¾°Á î ±¾Ã³°¹°Á ». µ. ¿. (ÅÈÒÈÔËØÐÈÔã, 1933)
±¾Ã³¾ÃÀ¶Á ·. ¼. (±È×æØÐÈ)
±¾Ã¾Á Á°¹´º°À¸¾Á (²ØáÓÓÈÛÈ)
±¾ÃÂÁ¸¼¾Ã Ä°¼¶ (ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ)
²´À°À³¶Á (ºÈÍÈØâÛÈ, 24.6.64)
²´À¾¹¾¼°Á ³. (»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ, 1949)
²´À¾¹¾¼°Á ¹. (»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ, 1949)
²´ÇÀ²¸º° ². ¿. (ÁçØÐÊÊÈÚ, 1903)
²´ÇÀ²¸¾Ã µ°Å°À¸°Á (²ØáÓÓÈÛÈ, 1934)
²´ÇÀ²¸¾Ã Á. (ìÔà ÁçØÖÚ)
²¸°¼¼°¹¾¿¾Ãº¾Á ². (»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ)
²¸¾ÃÀ³¶Á ´. ². (Á×ÎÒÐá ÄÌØÌÑçËÎ)
²¹¾ÂÁ¶Á (ÐÙÛÖØÐÑæ ÈØÞÌåÖ, 1937)
²À¸µ°¹¶Á (Á×ÎÒÐá ÄÌØÌÑçËÎ)
³°º´µ¸¾Á ¼¸¹¾º°¾Á. ¾ ÈÐËâÙÐÓÖÚ ³ÖÔ, ×ÖÜ ÌÔÛÖ×åÙÛÎÑÌ ÙÌ áØÏØÖ ÛÎÚ ÌÝÎÓÌØåËÈÚ û°ÔÈÛÖÒãý, ÈØ. Ý.
111, ÔÈ ×ÈåØÔÌÐ ÓâØÖÚ ÙÌ ÛÌÒÌÛã ÙÛÖ ÔÈæ ÛÎÚ ¿ÈÔÈÊåÈÚ ÛÎÚ ·ÌÖÛæÑÖÜ ÙÛÎ ±áØÎ ÛÖ 1882, âÞÌÐ ÞÈØáÕÌÐ ÛÖ
æÔÖÓá ÛÖÜ ÙÛÎ Ù×ÎÒÐá ÛÖÜ ÄÌØÌÑçËÎ ÙÛÈ ÒÈÛÐÔÐÑá:
 N. DALESIO ÑÈÐ ÞØÖÔÖÒÖÊåÈ, 1888.
L'ABBE
³°»¸²¾Á ´. (¿ÒáÑÌÚ, 3.8.66)
³°»¸²¾Á ¸Ç°¼¼¶Á (°ÔáÙÛÈÙÎ, 1943)
³°»¸²¾Á º. Â. (¹ÐÖÜØá)
³°¼´µ(¶Á) ¸Ç. (¿ÐÙÑÖ×Ðæ)
°½°Àº¶Á

°º°Ä¾Ãµ¾Á ±. ²´ÇÀ²¸¾Á

35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

(Á×ÎÒÐá ÄÌØÌÑçËÎ, 21.9.1938)
(ÁçØÐÊÊÈÚ)
³°Á¹¾Á ¸Ç°¼¼¶Á (²ØáÓÓÈÛÈ, 1934) 22.3.1921
³´º°Á¾Ã³°Á ¿´ÂÀ¾Á (¹ÐÖÜØá, ìÔà ÁçØÖÚ). ºâÌÐ Ö
»áØÑÖÚ ±ÈÓÉÈÑáØÎÚ ÙÛÎÔ û°ÜÛÖÉÐÖÊØÈÝåÈý ÛÖÜ:
û´åÞÌ Ñá×ÖÐÌÚ ÊÖçÉÌÚ ÙÛÐÚ Ö×ÖåÌÚ ÌÙÛÈÓÈÛáÊÈÓÌ ÛÖ
ÔÌØæ ÑÈÐ ×ÈåÍÈÓÌ ËÐáÝÖØÈ ×ÈÐËáÑÐÈ, ÌÊé, Ñá×ÖÐÖÚ
áÒÒÖÚ ¿âÛØÖÚ ³ÌÒÈÙÖçËÈÚ, âÔÈÚ áÒÒÖÚ ¿âÛØÖÚ ¿ØÖÉÌÒâÊÊÐÖÚ, âÔÈÚ áÒÒÖÚ ³ÎÓãÛØÐÖÚ ³ÌÒÈÙÖçËÈÚ, ×ÖÒÒá
×ÈÐËáÑÐÈ ÛÎÚ ÙÜÔÖÐÑåÈÚ ÛÖÜ ÁÑÈÒÐÖç. ÂÖ ×ÖÛÈÓáÑÐ
ÈÜÛæ ÛæÛÌ ÌåÞÌ ×áÔÛÈ ÒåÊÖ ÔÌØæ, ÈÑæÓÎ ÑÈÐ ÛÖ ÑÈÒÖÑÈåØÐ, È×' ÛÎÔ ¿ÎÊã, ÑÈÐ ×ÈåÍÈÓÌý.
³´»¸À¸µ¾²º¾Ã (ºÈÍÈØâÛÈ, 6.7.42 )
³´¼°½° ¹¾Ãº° (ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ, 27.12.1968)
³´¼°½°Á ¸Ç°¼¼¶Á (ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ)
´»»°¼¾Ã¶º ². ¹. (°ÔáÙÛÈÙÎ, 1943)
µ°¹°Â¾Á °¼ÂǼ¸¾Á (¿ÒáÑÌÚ)
µ°À¿¾Á ·¾³ÇÀ¾Á (²ØáÓÓÈÛÈ)
µ°Å°À¶Á ». (ÂØÌÐÚ ¸ÌØáØÞÌÚ)
µ¸¾Á ´. (ÁçØÐÊÊÈÚ)
µ¾Ã¼¶Á Å. (ÄáØÖÚ)
·°¼¾¿¾Ãº¾Á (ÆÈØÐÈÔá)
¸ÇÁ¶Ä¸³¾Ã ¼Â¸¼° (ÕÎÒàÓâÔÎ ×ÒáÑÈ, 1961)
¸ÇÁ¶Ä¸³¾Ã Ä°¼¶ (ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ, 19.12.1968)
¹°±°²¸¾Á ¶. (²ØáÓÓÈÛÈ, 1949)
¹°º°Ä°Â¶Á ¸. ¼. (²ØáÓÓÈÛÈ, 1901)
¹°º¾²´À°Á °. (²ØáÓÓÈÛÈ, 1844)
¹°¼°²¹¸¼¶Á °. ¿. (ºÈÛÖÓÌåÖ ¹ØÐÑáÑÎ, ÁçØÐÊÊÈÚ)
¹°¿¾Á ³. (²ØáÓÓÈÛÈ, 1908)
¹°¿¾ÃÂÁ¾Á (»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ, 1949)
¹°À°»¾º´²¹¾Á ÅÀ¶Á¾Á (»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ, 1964)
¹°À°»¿¸ÂÁ¾Á ². ³. (ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ)
¹°À°¼ÂǼ¶Á Á. ¸. (»×ÈÓ×ÈÊÐéÛÌÐÖ ÖØÝÈÔÖÛØÖÝÌåÖ)
¹°À¿°·¸¾Á (ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ)
¹°ÀÃÁ¸°¼¾Á °¼ÂǼ¸¾Á ². (4.9.1940)
¹°Á¸»°¹¶Á (»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ)
¹°Â¸¹°¹¶Á Á´º¸¾Á (ºÈÛÖÓÌåÖ ¹ØÐÑáÑÎ, ÁçØÐÊÊÈÚ, 1914)
¹°ÆÇ»´¼°¹¶Á ²¸°¼¼¶Á (ÆçÞÈÚ, 1945)
¹¸°´µ¶ Â. (¿ÒÈÛç ±ÖÜÔå, 1981)
¹¾¶Á ². (»áØÓÈØÖ)
³°¿¾º°Á ¸. °.

³°Àµ´¼Â° »°À¸°

325

67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

326

(²ØáÓÓÈÛÈ, 1933)
¹¾¹¹°º¶Á ³. ¶. (¼ÎÙáÑÐ, 18.10.69)
¹¾¼Â¾²¸ÇÀ²¶ Ä°¼¶ (¿ÌÒÌÑÈÔÐá, ºÐÉÖÞéØÐ,1960)
¹¾¼Â¾²¸ÇÀ²¶Á °¼. ²´ÇÀ. (¿ÌÒÌÑÈÔÐá, ºÐÉÖÞéØÐ)
¹¾¼Â¾Á ¸Ç°¼. ³. ÄÈØÖÝçÒÈÕ (ÄáØÖÚ)
¹¾¼Â¾Ã³¶Á ¹. (Á×ÎÒÐá ÄÌØÌÑçËÎ, 1938)
¹¾À´Á ². ¸. (ÄáØÖÚ)
¹¾Ã±°Á ». ³. (ÆçÞÈÚ) ×ÈØÈÛÙÖçÑÒÐ ÛÖÜ ³¶»¶ÂÀ¶
¿°º°¸¾º¾²¾Ã ×ÖÜ ãÛÈÔ Ö ÓÈÔáÉÎÚ ÛÎÚ ìÔà ÁçØÈÚ.
ÂÖ ×ÈØÈÔæÓÐ ¹ÖÜÉáÚ ÛÖÜ ËæÏÎÑÌ öÑÈÛá ÛÖ »ÐÞÈãÒ
ÁÛÌÝáÔÖÜö ÊÐÈÛå ãÛÈÔ ÑÖÔÛæÚ ÑÈÐ ×ÈÞçÚ ÑÐ âÓÖÐÈÍÌ
ÓÌ ÑÖÜÉá.
75. ¹¾Ãº¾ÃÀ¶Á ². (ÁçØÐÊÊÈÚ, 1971)
76. ¹¾ÃÀ¸³¶Á ¿. (ºÈÍÈØâÛÈ)
77. ¹À°¹°Á (±ØÖÔÛáËÖ)
78. ¹À´°ÂÁ¾Ãº° ². (°ÔáÙÛÈÙÎ)
79. ¹À´°ÂÁ¾Ãº°Á ³¶»¶ÂÀ¸¾Á (¿ÌÒÌÑÈÔÐá, ºÐÉÖÞéØÐ, 1942)
80. ¹À¶Â¸¹¾Á ¿´ÂÀ¾Á (ìÔà ÁçØÖÚ)
81. ¹À¸·°À¶Á ². (»áØÓÈØÖ, 1932)
82. ¹À¸·°À¶Á ¼¸¹¾Á (¹æÓÎÛÖ, 27.4.1997)
83. ¹ÀÃÁ°ºº¶Á ¿. (¹ÈÙÛØå, 1974)
84. ¹Â¸Á°¹¶Á ²´ÇÀ²¸¾Á ». (°ÔáÙÛÈÙÎ, 1940). ÂÖ æÔÖÓÈ ÛÖ ÕÌÛØç×àÙÈ ÙÛÈ ûÁÜØÐÈÔá ²ØáÓÓÈÛÈý, ÙÛÖÔ
ÑÈÛáÒÖÊÖ ÛàÔ ÁÜØÐÈÔéÔ ×ÖÜ ÙÛÎ ËÐáØÑÌÐÈ ÛÎÚ ¹ÈÛÖÞãÚ ×ãÊÈÔ ÙÛÎ »âÙÎ °ÔÈÛÖÒã ÊÐÈ ÔÈ ×ÖÒÌÓãÙÖÜÔ
ÌÔáÔÛÐÈ ÙÛÖÔ ìÕÖÔÈ.
85. ¹Â¸Á°¹¶Á ¸. (ÁçØÐÊÊÈÚ)
86. ¹ÇÂÁ¶Á ¹. Á. (ºÈÍÈØâÛÈ)
87. º°²Ç¼¸¹¾Á ´. (Á×ÎÒÐá ÄÌØÌÑçËÎ)
88. º´º¶Á °Á¾Á (ºÈÍÈØâÛÈ, 1991)
89. º¸ÂÀ°Á ¼. ·. (²ØáÓÓÈÛÈ, 1859)
90. ºÃ»¿´À¸¾Á ². (ÁçØÐÊÊÈÚ)
91. º¾ÃÂÁ¾Á (ºÈÍÈØâÛÈ, 6.5.64)
92. »°·¸¾Ã³°¹¶Á ³. (ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ, 1957)
93. »°¹ÀÃǼ¸Â¾Ã ¼¸ÂÁ° (ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ)
94. »°º¶¹°À¶Á ¿°¼°²¸Ç¶Á (±È×æØÐÈ)
95. »°¼¸¹°Á ». (»áØÓÈØÖ, 29.2.1984)
96. »°À°²¹¾Á °º±´À¾Á (ÁçØÐÊÊÈÚ)
97. »°À°²¹¾Á ²´ÇÀ²¸¾Á »°À¹¾Ã (ìÔà ÁçØÖÚ,
26.3.1988)
98. »°À°²¹¾Á º°. (ÁçØÐÊÊÈÚ)
99. »°À°²¹¾Á ¿´ÂÀ¾Á (ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ, 27.12.1968)
100. »°À¹¾Ã (ìÔà ÁçØÖÚ)
101. »°ÂÁ¾Á (²ØáÓÓÈÛÈ, 1859)
102. »°ÃÀ°¹¶Á ¹. (±ØÖÔÛáËÖ, '69)
103. »°ÃÀ¾²¾À³°Â¾Á ». (ÆçÞÈÚ, 1946)
¹¾¹°º°Á ¸ÇÁ¶Ä

104.
105.
106.
107.
108.

109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

(ìÔà ÁçØÖÚ, 1961)
»°ÃÀ¾Ã »°À¸¼° (¾ØÏæËÖÕÖ ÔÌÑØÖÛÈÝÌåÖ, 24.5.1917)
»´²°Á ². ». (»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ, 1915)
»´Â°½°Á (ºÈÍÈØâÛÈ, 24.6.64)
»¶º¸³Ç¼¶Á ¸Á¸³. (ìÔà ÁçØÖÚ, 1930, 1954, 24.3.
1959). ÂÖ ×ÈØÈÛÙÖçÑÒÐ öÑÈÛá ÛÖ »ÐÞÈãÒ ÁÛÌÝáÔÖÜö
ÌåÞÌ ËÖÏÌå ÙÛÖÔ ×È××Öç ÛÖÜ ¼ÐÑÖÒã (»ÎÒÐËéÔÎ)
ÀÖçÙÙÖ, ØáÝÛÎ, ÊÐÈÛå ÙÌ ×ÖÒç ÓÐÑØã ÎÒÐÑåÈ, æÛÈÔ
Ñá×ÖÛÌ ËÖÑåÓÈÙÌ ÔÈ ×ÌÐ ûÞÌÒÐËæÔÐý Ìå×Ì ûÓÎÒÐËæÔÐý
ÑÈÐ âÑÛÖÛÌ ÛÖ ×ÈØÈÛÙÖçÑÒÐ ÈÑÖÒÖçÏÎÙÌ ÛÎÔ ÖÐÑÖÊâÔÌÐÈ.
»¸Å°º°¹´°Á (»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ, 1949)
»¾¼¾²¸¾Á ¼¸¹. (¿ÒáÑÌÚ, 1997)
»¿°ðº°Á ´Ã°²²´º¾Á (¿ÌÒÌÑÈÔÐá, ºÐÉÖÞéØÐ,
1971)
»¿°ÂÁ¶Á ·. ». (±ØÖÔÛáËÖ, 1878)
»¿´À¾Á °¼ÂǼ¸¾Á (°ÔáÙÛÈÙÎ, 1943)
»¿¾²¸µ¾²º¾ÃÁ °. (Á×ÎÒÐá ÄÌØÌÑçËÎ, 1853)
»¿Ã¾¼Â´Á ². ¼. (ºÈÍÈØâÛÈ, 24.6.64)
»Ç¾Á ±°Á. (¿ÒáÑÌÚ)
¼´»´Â ¼¸¹. (ìÔà ÁçØÖÚ, 4.4.50)
¼¸¹¾º°¾Á ¼. ´. (²ØáÓÓÈÛÈ, 1949)
½°²¾À°À¶ ÄǾ (°ÔáÙÛÈÙÎ, 1949)
½°¼·°¹¶Á ²°Á¿°À¶Á ³¶»¶ÂÀ¸¾Ã (²ØáÓÓÈÛÈ,
1934)
½°¼·°¹¶Á ³¶»¶ÂÀ¶Á (²ØáÓÓÈÛÈ, 1934)
½¾Ãº¶Á ¸ÇÁ¶Ä (ìÔà ÁçØÖÚ, 3.7.50)
¿°²Ç¼¶Á ¸Ç°¼¼¶Á (¿ÌÒÌÑÈÔÐá, ºÐÉÖÞéØÐ, 1962)
¿°º°»°À¶Á »°À¸¾Á (¿ÒáÑÌÚ)
¿°À¾Ã°¹¶Á ¸Ç°¼¼¶Á (²ØáÓÓÈÛÈ, 1859)
¿°ÁÁ°Á ¹. (»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ, 1949, 1956)
¿´³¸Â¶Á ¸Ç°¼¼¶Á (²ØáÓÓÈÛÈ)
¿´À°¼Â¶Á ¹. ¿. (»áØÓÈØÖ)
¿´À¿¸¼¸°Á ¹ÃÀ¸°¹¾Á ¶º/¶Á (±ØÖÔÛáËÖ)
¿´ÂÀ¾Ã ²´ÇÀ²¸¾Á (ÄÈÔÌØàÓâÔÎ)
¿´ÂÀ¾Ã ´º´Ã·´À¸¾Á (ÄÈÔÌØàÓâÔÎ)
¿´ÂÀ¾Ã ´Ã°²²´º¾Á (ÄÈÔÌØàÓâÔÎ)
¿¾Ãº¾Á ¼. ². (ÆçÞÈÚ, 1963)
¿À´¹°Á ». ´. ´×ÜÙÛáÛÜÚ (ÄáØÖÚ)
¿À¸¼Â´µ¶Á º´¾¼°À³¾Á (²ØáÓÓÈÛÈ)
¿À¸¼Â´µ¶Á ¿´ÂÀ¾Á (ÅÈÒÈÔËØÐÈÔã, 7.6.60)
¿À¾±´º´²²¸¾Á ¹. Ä. (ìÔà ÁçØÖÚ, 1887)
¿À¾±´º´²²¸¾Á ». (ÁçØÐÊÊÈÚ)
À°¾Ãµ°¸¾Á »°À¹¾Á (ÁçØÐÊÊÈÚ)
À¶²°Á (ºÈÍÈØâÛÈ)
À¸µ¾Á (±ØÖÔÛáËÖ)
À¾²¹°Á ¸. (¹æÓÎÛÖ, 13.9.99)
»°ÃÀ¾Ã Á. ³¶»¶ÂÀ¸¾Á

(¿ÒÈÛç ±ÖÜÔå, 1932)
Á°»¸¾Á (²ØáÓÓÈÛÈ, Â. 9 »°À 1845)
Á¸²°º°Á (¿ÖÛÈÓæÚ, '92)
Á¸²°º°Á ³. ´. (²ØáÓÓÈÛÈ, 1949)
Á¸º¶¹¾Á ¹. ¸. (»áØÓÈØÖ, 1932)
Á¸»¾Á ¿°Ãº¾Á ö Á°»¾Á (ºÈÍÈØâÛÈ, 14.6.1947)
Á¿´À°¼Âµ°Á ¼. (±ØÖÔÛáËÖ, 1878)
Á°Á¸¼¾¿¾Ãº¾Á °À¸Á´¸³¶Á (ºÈÍÈØâÛÈ, 1899)
Á´º¾Ã°Á (ºÈÍÈØâÛÈ)
Á´İ¼¾Ã ¼¸¹¾º°¾Á ¸. (±ÖØÔáÚ)
Á´İ¼¾Ã Á´İ¼¾Á (Á×ÎÒÐá ÄÌØÌÑçËÎ, 1838)
Á´İ¼¾Ã ÄÀ°Á¾Ã°Á ¸. (±ÖØÔáÚ)
Áù¾ÃÂÀ¶Á Á´º¸¾Á (ºÈÍÈØâÛÈ, 1963)
µ´¼¸¾Á ¹Ç¼Á°¼Â¸¼¾Á (±ÖØÔáÚ, 9.8.23)
ÂÁ°À³¶Á °. (»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ)
ÂÁ¸°ÀÀ°Á ¸. ´. (¹ÈÛÈÒçÓÈÛÈ, 1927-1952)
ÂÁ¸¿º°¹¶Á ¹Ç¼Á°¼Â¸¼¾Á (²ØáÓÓÈÛÈ)
ÿ´À»°Å¾Á ². (ºÈÍÈØâÛÈ)
ľ¸¼¸¹¸¾ (ÁçØÐÊÊÈÚ)
ÄÀ°²¹¸°Á (²ØáÓÓÈÛÈ)
ÄÀ°²¹¸°Á ¼¸¹¾º°¾Ã ³¶»¶ÂÀ¸¾Á (¹ÐÖÜØá, 1950)
ÄÀ´À¶Á °¿¿ (ºÖÜÒáÚ)
ľðÁ¶Á ¿.». ±°Á¸º¶Á (ºÈÍÈØâÛÈ)
žû¶ »°À¸´Â° (¾ØÏæËÖÕÖ ¼ÌÑØÖÛÈÝÌåÖ,
9.1.1910)
177. Æ°·¾¿¾Ãº¾Á ¹Ç¼Á°¼Â¸¼¾Á (¿ÌÒÌÑÈÔÐá, ºÐÉÖÞéØÐ)

185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.

»¸¹À° ¾¼¾»°Â°

¾¼¾»°Â° »´ º°Â¸¼¸¹¾ÃÁ Å°À°¹Â¶À´Á

178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.

223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.

143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.

(²ØáÓÓÈÛÈ, 1836)
À¾³¸Â¶Á °. (»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ, 1949)
À¾ÃÁ¾Ã¼´º¾Á ¹Ç¼Á°¼Â¸¼¾Á (¿ÌÒÌÑÈÔÐá, ºÐÉÖÞéØÐ, 1937-38)
À¾ÃÁÁ´Â¾Á (¿ÒáÑÌÚ, 1979)
À¾ÃÁÁ¾Á ²´Ç. ¸Ç°¼¼¶Á (ìÔà ÁçØÖÚ, 1961)
À¾ÃÁÁ¾Á ³. °. (²ØáÓÓÈÛÈ)
À¾ÃÁÁ¾Á ¸ÇÁ¶Ä (ÆçÞÈÚ, 7.9.1973)
À¾ÃÁÁ¾Á ¹. °. (ÆçÞÈÚ, 1916)
À¾ÃÁ¾Ã À´¼° (ìÔà ÁçØÖÚ, 1959)
À¾³¸°³¶ Å°À¸¹º´¸°

À¾ÃÁÁ¾Ã Ä. ».
ÀÇÁÁ¶Á °.

(ÀÖÒæÐ)
(°ÒÎÏÐÔã)
°¼ÂǼ´Â° (ÁçØÐÊÊÈÚ, 12.8.88)
°¼ÂǼ¶Á ¹. ». (ìÊÐÖÚ ¼ÐÑæÒÈÖÚ)
°¼ÂǼ¸¾Á (ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ, 16.1.57)
±°²²´º¶Á (»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ, 2.2.77)
±°Á¸º´¸¾Á (ÁçØÐÊÊÈÚ)
°¼¼°

°¼¼¸Â°

(²ØáÓÓÈÛÈ)
²´ÇÀ²¸¾Á (¿ÒáÑÌÚ)
³¶»¶ÂÀ¸¾Á (²ØáÓÓÈÛÈ, 1842)
³¶»¶ÂÀ¸¾Á (ÄØÈÊÑÖÊâÝÜØÖ, 21.12.68)
³ÇÀ¾·´¾Á (ìÊÐÖÚ ¼ÐÑæÒÈÖÚ)
³¸°»°¼Â¶Á (¿ÈØÑáÑÐ »ÌÛÈÓæØÝàÙÎÚ)
´º´¼¶ (¿ÒáÑÌÚ)
´º±¸À° º. À. (¿ÒÈÛç ±ÖÜÔå, 1921)
´º¿¸ÂÁ° (°ÔáÙÛÈÙÎ, 1940)
´Ã°²²´º¸° (¿ÈØÑáÑÐ »ÌÛÈÓæØÝàÙÎÚ)
´Ã°²²´º¾Á (¿ÒáÑÌÚ)
´Ã²´¼¸° (¿ÒáÑÌÚ, 18.7.2000)
¶º¸°Á (¿ÒáÑÌÚ)
¸Á¸³ÇÀ¾Á (ÁÈ »ÐÞáÒÎÚ)
¸Ç°¼¼¶Á (¿ÖÛÈÓæÚ)
¹°ºº¸¾¿¶ (¿ÖÛÈÓæÚ)
¹°Â¸¼° & ²¸°¼¼¶Á (ºÈÍÈØâÛÈ, 1974)
¹°Â´À¸¼° (¿ÒáÑÌÚ)
º°¹¶Á (±ØÖÔÛáËÖ)
»°·¸¾Á (²ØáÓÓÈÛÈ, 1976)
»°¸À¶ (ÁçØÐÊÊÈÚ)
»°¹¶Á (¿ÒáÑÌÚ)
»°À¸¹¸Â° (ìÔà ÁçØÖÚ, 1953)
»°À¸¾Á (±ØÖÔÛáËÖ)
»°Ç¼ (²ØáÓÓÈÛÈ)
¼´Á¾À°Á (»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ)
¼¸¹¾Á Â. (¿ÒáÑÌÚ)
¼¾Â° (ÀÖÒæÐ)
¼¸¹¾º°¾Á (±ÖØÔáÚ, 9.48)
¼Â¸¼¾Á (¿ÒáÑÌÚ)
¿´ÂÀ¾Á+ÁǶÀ¶Á (»ÌÛÈÓæØÝàÙÎ)
¿¾¿¶ (°ÔáÙÛÈÙÎ, 1940)
¿´ÂÀ¾Á (ìÔà ÁçØÖÚ, 1960)
À´²²¸¼° ³. (ÁçØÐÊÊÈÚ, 12.12.)
À¸ÂÁ° (ÀÖÒæÐ)
Á¸Á¶ (¿ÒáÑÌÚ, 18.7.2000)
ÁǶÀ¸° (¿ÒáÑÌÚ, 18.7.2000)
ÅÀ¶Á¾Á 98
²°±À¸¶º

BUTTINONI LUIGI
BILL

(ºÈÍÈØâÛÈ, 1854)

(¿ÒáÑÌÚ)

(°ÔáÙÛÈÙÎ)
'91 (¿ÒáÑÌÚ)
FOSCOLOS (¿ÌÜÑáÑÐÈ)
MARA C (ìÔà ÁçØÖÚ)
PLYTAS E. (ÆÈØÐÈÔá 18.8.1966)
CONSTANTINOS
CHRISTINA

327

¾¼¾»°Â° ÅÇÀ¾Äú°¹Ç¼
¿¾Ã ÿ¶À´Â¶Á°¼ Á° º°µ°À´Â°

230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.

328

±¾ÃÀ³°¼¾Á °²².
²¹°À²¹¾Ãº°Á ·., 7.5.1954
³¶»¶ÂÀ¾¿¾Ãº¾Á ÅÀ¶Á¾Á, 10.2.1950
·Ç»°Á ²´ÇÀ²¸¾Á, 25.9.1952
º°²¾Á ¹Ç¼Á°¼Â¸¼¾Á, 1948
º°³¸°¼¾Á ²´ÇÀ²¸¾Á
»¶ÂÁ°¹¾Á ¹.

237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.

»ÇÀ°ð¶Á ÅÀ¶Á¾Á
¼Â°¾ÃÁ°¼¶Á ¿°Ãº¾Á, 13.1.1953
¾¸¹¾¼¾»¸³¶Á ¸Ç°¼¼¶Á, 6.6.1953
¿°¿°³¶»¶ÂÀ¾¿¾Ãº¾Á °¼°Á°Á¸¾Á
Á°¹´º°À°¹¾Á Á¿., 1.4.1952
Á°Â´Àº¶Á ¼., 1.3.1953
ÃÄ°¼Â¶Á ·´»¸Á¾¹º¶Á
ÅÀÃÁ¾±¸ÂÁ¸Ç¶Á ²À¶²¾À¸¾Á, 1963

¿´À¸´Å¾»´¼°
¿À¾º¾²¾Á

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

¿À¾ðÁ¾À¸¹° Å°À°²»°Â° 17 = °ÀÅ°ð¹´Á ´¿¸²À°Ä´Á 26 = ´ºº¶¼¸Á¸¹´Á ¹°¸ ÀÇ»°ð¹´Á ´¿¸²À°Ä´Á 33 = ¿°º°¸¾ÅÀ¸Á¸°¼¸¹´Á ¹°¸ ±Ãµ°¼Â¸¼´Á ´¿¸²À°Ä´Á 45 = ¾¼¾»°Â° & ÅÀ¾¼¾º¾²¸´Á 73 = ĸº¸´Á 118 =
¿À¾ÁÇ¿° 120 = ÁÇ»°Â° 129 = Âÿ¾¸ ¾à º¸»°¼¸¾Ã 133 = ¿´À¼°´¸
¾ ÁÂÀ°Â¾Á 136 = ´³Ç ¿°¿°Á 141 = °ÀÅ°¸¾¸ ¶»Ç¼ ¿À¾²¾¼¾¸ 142 =
Á¶ ·°º°ÁÁ° 146 = »´À¶ ¾à ÁÇ»°Â¾Á 148 = ´ÀÇ´Á 152 = ¿¸ÂÁ¸À¸¹¸° 183 = ¿°¸Å¼¸³¸° ¾à ³À¾»¾Ã 186 = ¿°¸³¸¹¾¸ ¶ÀÇ´Á 191 = °Á´À¸° ¾à Á¸¼´»° 194 = ¿¾³¾ÁÄ°¸À¸¹° 196 = ¿¾º¸Â¸¹° 203 = ¶Á
Äú°¹¶Á 210 = ¾à °ľà Á¸Ç¿¶ 217 = ¹Â¸Á´¸Á ¹°¸ ¹Â¸Á»°Â° 228
= ¸´À° ¹°¸ ¾Á¸° 237 = ¹°·¶»´À¸¼¶Á ÅÀ¶Á¶Á 245 = ÂÀ¾Å¶º°Â° 248
= °´À¾¿º°¼° 252 = ±°¿¾À¸° 256 = ó°Â¸¼¾Á ¹¾Á»¾Á 289 = Á´À¸°¼¾ ±°Á¸º´¸¾ 292 = ¾ÃÀ°¼¾¸ ¹°¸ ¿´Ä°Á´À¸° 306 = ±¸¾Á °¼·¾Á¿°À¾Á 310 = Á¾ŰÁ»¾¸ 315 = ´ż´Á ¹°¸ ´¿°²²´º»°Â° 317
±¸±º¸¾²À°Ä¸° . . . . . . . . . . . . . .
Áò²À°Ä´¸Á ¿¾Ã °¼·¾º¾²¾Ã¼Â°¸ . .
¹°Â°º¾²¾Á Å°À°²»´¼Ç¼ ¾¼¾»°ÂǼ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

322
323
325

´¾Á À¾»±¾Á

¸Å¼¶

ÁÛÖÐÞÌÐÖÏÌÙåÈ & ÙÌÒÐËÖ×ÖåÎÙÎ: ¹. ²´ÇÀ²°¼Âµ¶Á
´ÑÛç×àÙÎ & ÉÐÉÒÐÖËÌÙåÈ: Âÿ¾¹À´Â° - ². ¹°µ°¼°¹¶Á ³¸°³¾Å¾¸ °±´´
´ÑËÖÛÐÑã ö ÝÐÒÖÒÖÊÐÑã Ì×ÐÓâÒÌÐÈ: ¹°Â´À¸¼° Á°ÃÀ¾¿¾Ãº¾Ã
³ÐÖØÏéÙÌÐÚ: Å°À° ¿´º´¹°¼¾Ã

¾ ±¸±º¸¾ ÂÿǷ¶¹´ Á´ Å°À¸ VELVET 130 ²À.
Á¶¼ °·¶¼° Á´ 1.000 °¼Â¸Âÿ°, ¾ 2002

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful