You are on page 1of 3

Gii thch v cp bo v IP class Page 1 of 3

Min Bc: (+84) 968121749 Hotline min ph


T kha tm kim ... Vit Nam
Min Nam: (+84) 979790891 18001123
(tel:18001123)

Gii thiu (/ind5/gioi-thieu.html) Sn phm (https://www.weldcom.vn/san-pham.html)

(https://www.weldcom.vn)
H thng Showroom (/sh1/he-thong-showroom.html)
K thut hn ct c bn (/cn41/ky-thuat-han-cat-co-ban.html) T vn k thut
K thut hn que (/cn6/ky-thuat-han-que.html) (/cn5/tu-van-ky-thuat.html)
K thut hn MIG (/cn8/ky-thuat-han-mig.html)

K thut ct Plasma (/cn9/ky-thuat-cat-plasma.html) An ton lao ng hn ct (/cn11/an-toan-lao-dong-han-cat.html)


Tin tc (/cn1/tin-tuc.html) Tuyn dng (https://www.weldcom.vn/inc6/tuyen-dung.html)
Th t, 19/11/2014 | 12:04 Tin c nhiu nht
HN AN TON (https://www.weldcom.vn/hanantoan)
Gii thch v cp bo v IP class Ares 120: Dng tht 7
ngy dng th MIN PH
(/nv177/ares- nhn qu lin tay
Weldcom - IP l vit tt ca (ingress protection) tm dch l bo v chng xm nhp. y l mt thng s biu th 120-dong-that-
cp ca lp v my bo v thit b khi s xm nhp ca bi bn v nc. Cc tiu chun v cp bo v IP 7-ngay-dung-
c a ra bi U ban K thut in Quc t IEC(International Electrotechnical Commission). S xm nhp ca thu-mien-phi-
nc, bi bn vo trong cc thit b in thng nh hng nghim trng n hot ng, tui th ca thit b v nhan-qua-lien-
i khi s nh hng trc tip n s an ton ca ngi s dng thit b. tay.html)
Cp bo v thng c k hiu bng "IP" v theo sau vi 2 con s ch mc bo v ca lp v chng li tc ng ca
bi bn v nc v d IP65. Ch s u tin y ch mc bo v chng li s xm nhp ca cc ht hoc cc vt th Hng ngn qu tng hp
c ng knh nht nh. Ch s th 2 ch mc bo v chng li s xm nhp ca nc vo thit b. dn khi mua hng ti trin
(/nv176/hang- lm Metal & weld t ngy
Di y l bng tham kho chi tit (Ch cc t ng c th khng dch chnh xc ti liu chun nhng cc con s l
ngan-qua-
chnh xc):
tang-hap-dan-
khi-mua-hang-
Ch s th nht bo v khi s xm nhp ca cc th rn, bi tai-trien-lam-
metal-weld-tu-
ngay-07-10-
Bo v thit b khi cc xm nhp ca cc vt
S Bo v khi s xm nhp ca cc vt th 12-2016.html)
dng, thit b

n tng chuyn i Khm


0 Khng bo v ph Hong Kong Tham
(/nv175/an- quan Jasic 2016 tri n i
tuong-chuyen-
1 Tay, bn tay Cc vt th c ng knh ln hn 50mm di-kham-pha-
hong-kong-
tham-quan-
2 Ngn tay Cc vt th c ng knh ln hn 12mm
jasic-2016-tri-
an-dai-ly-
Cc vt dng, thit b, dy c ng knh ln hn weldcom.html)
3 Cc vt th c ng knh ln hn >2.5mm
>2.5mm
Mi lin h dng hn v
chu k ti (/nv174/moi-lien-
Vt th c kch thc nh nhng ng knh ln hn (/nv174/moi- he-dong-han-va-chu-ky-
4 Cc vt dng, dy c ng knh ln hn >1mm
1mm lien-he-dong-
han-va-chu-
ky-tai.html)
Khng bo v hon ton c s xm nhp ca bi
5 Bo v khng hon ton s xm nhp nhng lng bi xm nhp khng nh hng n s hot Weldcom chung tay gip
ng ca thit b. ng bo min trung b bo
l (/nv173/weldcom-chung-
(/nv173/weldcom-
Bo v hon ton trc s xm nhp ca bi, ht c kch chung-tay-
6 Bo v hon ton
thc khc nhau. giup-do-dong-
bao-mien-
trung-bi-bao-
lu.html)
Ch s th 2 bo v khi s xm nhp ca nc v cc loi cht lng.

Ch
Bo v khi s xm nhp ca nc ngha thc tin
s

0 Khng bo v
(https://www.facebook.com/weldc

Bo v c trong cc trng hp nc nh git, hoc ma (https://www.youtube.com/user/w


1 Nc nh thng ng
nh
(https://plus.google.com/+Weldco

Nc phun theo gc di 15 t phng


2 Ma vi gi nh
thng ng

Nc phun theo gc di 60 t phng


3 Ma bo
thng ng

https://www.weldcom.vn/nv64/giai-thich-ve-cap-bao-ve-ip-class.html 12/8/2016
Gii thch v cp bo v IP class Page 2 of 3

4 Nc phun theo tt c cc hng Bo v cc thit b trong cc mi trng c th b bn te

Vi phun nc p sut thp t tt c cc Lm vic c trong iu kin b phun bi cc vi phun c p


5
hng sut thp

6 Vi phun p sut cao tt c cc hng C th lm vic c khi chu tc ng ca vi phun cu ha

Cc thit b c th b nhng trong cc thng, cc bn nng,


7 B nhng nc tm thi 15cm n 1m
trong thi gian ngn

Cc thit b lm vic lu di di y bin, hoc trong bnh


8 Chm trong nc thi gian di, p sut cao
cha c p sut

IP c th i km vi ch s th 3 ch chc chn ca lp v bo v chng li lc tc ng t bn ngoi nh theo bng


di y:

Ch s th 3 - Bo v khi va chm

Ch s Lc tc ng Bo v thc t

0 KHhng bo v

1 Bo v khi tc ng ca lc 0.225J Tng ng lc tc ng ca vt 150g th t cao 15cm

2 Bo v khi tc ng ca lc 0.375J Tng ng lc tc ng ca vt 250g th t cao 15cm

3 Bo v khi tc ng ca lc 0.5J Tng ng lc tc ng ca vt 250g th t cao 20cm

4 Bo v khi tc ng ca lc 2J Tng ng lc tc ng ca vt 500g th t cao 40cm

5 Bo v khi tc ng ca lc 6.0J Tng ng lc tc ng ca vt 0.61183kg th t cao 1m

6 Bo v khi tc ng ca lc 20.0J Tng ng lc tc ng ca vt 2.0394kg th t cao 1m

Nhn xt:

i vi iu kin lm vic trong xng khng b nh hng bi ma gi, cng nh b bn nc th cc sn phm c m


bo v IP21 l bn c th yn tm s dng.

i vi iu kin lm vic ngoi tri thit b c th b bn nc gy chy n, do nn s dng cc loi my hn c ch s


th 2 t 3 n 4 nh IP32, IP34.

Ch : thng do yu t lm mt ca thit b th my hn thng ch s chng bi ch dng mc 2. Cc nh sn xut


thng c gng loi b khng cho bi tc ng ln cc b phn d b hng hc. V d: Miller s dng cng ngh lm mt
ng ng khng cho bi tip xc vi cc bn mch.

Ngun dch

Thch 1 0

Tin lin quan

Mi lin h dng hn v chu k ti (/nv174/moi-lien-he-dong-han-va-chu-ky-tai.html)


Quy nh ca chnh ph v cc n v o lng chnh thc (/nv90/quy-dinh-cua-chinh-phu-ve-cac-don-
vi-do-luong-chinh-thuc.html)
Cc nh ngha v thut ng hn c bn (/nv89/cac-dinh-nghia-ve-thuat-ngu-han-co-ban.html)
(https://www.facebook.com/weldc
Minh ha cc loi lin kt hn (/nv88/minh-hoa-cac-loai-lien-ket-han.html)
Cc loi mi hn v minh ha (/nv87/cac-loai-moi-han-va-minh-hoa.html) (https://www.youtube.com/user/w

(https://plus.google.com/+Weldco

SN PHM LIN QUAN

https://www.weldcom.vn/nv64/giai-thich-ve-cap-bao-ve-ip-class.html 12/8/2016
Gii thch v cp bo v IP class Page 3 of 3

(/p468/may-han-cong-hualian-mzgb- (/p367/may-han-tig-jasic-200-acdc- (/p91/may-han-que-ho-quang-


4000.html) r64.html) inverter-varc-350.html)

My hn cng Hualian MZGB-4000 My hn TIG Jasic 200 ACDC (R64) My hn que h quang Inverter
(/p468/may-han-cong-hualian- (/p367/may-han-tig-jasic-200-acdc- VARC 350 (/p91/may-han-que-ho-
mzgb-4000.html) r64.html) quang-inverter-varc-350.html)
M SP: VARC-350

(/b4/weldcom.html) (/b2/huawei.html) (/b21/tianchen.html) (/b1/jasic.html) (/b12/yawei.html)

GII THIU (/INC5/GIOI- SN PHM DCH V H TR (/CN2/DICH- LIN KT HU CH CHNH SCH U I


THIEU.HTML) (HTTPS://WWW.WELDCOM.VN/SAN-VU-HO-TRO.HTML)
Jasic Vit Nam Khch hng thn thit
PHAM.HTML)
Lin h (/contact/lien-he.html) T vn k thut hn (https://www.jasic.com.vn/) (https://www.weldcom.vn/nv127/chuong-
V Weldcom (/ind5/ve- My hn (/c8/may-han.html) (https://www.weldcom.vn/cn5/tu- Chuyn trang Cng ngh hn trinh-khach-hang-than-thiet-
weldcom.html) My ct (/c31/may-cat.html) van-ky-thuat.html) (http://congnghehan.vn/) weldcom-2015.html)
Tm nhn / S mnh (/ind7/tam- My cng c (/c38/may-cong- T vn sn phm Din n Hn in Gi Sn phm - Dch v
nhin-su-menh.html) cu.html) (https://www.weldcom.vn/cn13/huong-(http://handien.vn/) (https://www.weldcom.vn/nv126/chuong-
Cng ty thnh vin (/ind8/cong-ty- Dy truyn kt cu thp (/c75/day- dan-chon-may-han.html) Rao vt my c kh c trinh-uu-dai-goi-san-pham-dich-vu-
thanh-vien.html) truyen-ket-cau-thep.html) (https://www.cokhicu.vn/) weldcom-2015.html)
i tc khch hng Dng c cm tay (/c90/dung-cu- Dch v Sa cha - Bo hnh
(https://www.weldcom.vn/doi- cam-tay.html) (https://www.weldcom.vn/cn2/dich-
tac/53-doi-tac-khach-hang.html)
SHOWROOM WELDCOM Ph kin (/c47/phu-kien.html) vu.html)
im khc bit (/ind10/diem-khac-
1 H Ni
biet.html) 2 H Ni (showroom2) 3 Hi Phng
Tuyn Add:
dng463 Ng Gia T, Long Bin Add: 1345 Gii Phng, Hong Mai Add: 848 Nguyn Vn Linh, An ng, An Dng
Tel: 04 62 921 100/ 04 36 522 752
(https://www.weldcom.vn/inc6/tuyen- Tel: 046.2885.898 Tel: 031.3531.817

dung.html)
4 TP. H Ch Minh 5 H Tnh
Add: 45/3F Quc l 1A, ng Ln, B im, Hooc Add: Cng khu Cng nghip Formosa, K Lin, K
Mn Anh, H Tnh
Tel: 083.7162.309 Phone:039.3713.197

Tr s chnh: 463 Ng Gia T, Long Bin, H Ni


Phone: (+844) 36 522 752/ (+844) 36 556 610
Bn cn t vn, Chat ngay thi!
Fax: 043.6522.751 Weldcom
Email: sales@weldcom.vn Sn sng h tr
(https://www.weldcom.vn)

Weldcom

Cho bn ! Nu cn t vn v sn
phm g ng ngi chat y nh.

(https://www.facebook.com/weldc

(https://www.youtube.com/user/w

(https://plus.google.com/+Weldco

Mi bn nhp ni dung v n

Ci t

https://www.weldcom.vn/nv64/giai-thich-ve-cap-bao-ve-ip-class.html 12/8/2016