BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 1: PENGERTIAN DAN KONSEP Tahukah anda, penilaian hendaklah

dianggap sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran (P & P), bukannya semata-mata dijalankan melalui ujian dan peperiksaan sahaja. Ia merupakan satu proses pengumpulan maklumat berkenaan dengan kemajuan dan prestasi pelajar. Dengan itu, di peringkat sekolah berbagai-bagai kaedah penilaian digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang kemajuan dan pencapaian pelajar 1.1 Sinopsis Topik ini membincangkan konsep-konsep penting dalam penilaian dan pentaksiran bahasa Melayu iaitu pentaksiran, pengujian, penilaian. Di akhir topi k, para pelajar akan menjalankan beberapa aktiviti serta menjawab beberapa soalan untuk menguji pemahaman anda. Rujukan lanjut melalui sumber internet, perbincangan dalam talian serta aktiviti kolaboratif bersama pensyarah anda boleh juga dilakukan.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 1.2 Hasil pembelajaran 1.2.1. Konsep pentaksiran 1.2.2. Konsep pengujian 1.2.3. Konsep penilaian 1.2.4. Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian 1.3 Kerangka Konsep 1.4Pentaksiran Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. Maklumat meliputi halhal berkaitan topik, bukti dan prestasi. Penghakiman melibatkan hal-hal seperti pertimbangan dan pencapaian aspek pendidikan, manakala produk pula melibatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai. Proses pendidikan pula

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 3 melibatkan operasi, dapatan dan hasil. Aspek-aspek utama dalam pentaksiran ialah:i. Instrumen ii. Kumpulan yang ditaksir iii. Respon iv. Kumpulan yang menaksir v. Skor 1.5 Pengujian . Merupakan satu kaedah dalam pengukuran dan dijalankan dengan cara yang sistematik. . Ia juga satu cara bagi mengukur tingkah laku seseorang individu. . Ia dilaksanakan dalam tiga peringkat iaitu, sebelum, semasa dan selepas sesuatu pengajaran . Ujian boleh diberikan sebelum sesuatu pengajaran berlaku dengan tujuan untuk mengumpul maklumat. Ujian itu dikenali sebagai ujian pra atau pretest. . Semasa pengajaran dan pembelajaran berlaku ujian diberikan sama ada secara lisan atau bertulis. Ujian ini bagi mengetahui kemajuan yang dicapai oleh pelajar-pelajar dan pemahaman mereka terhadap P&P guru. Ujian ialah satu alat. Dalam P & P bahasa, ujian ialah bahan yang bertulis atau tercetak atau terakam yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa. Misalnya, guru membina ujian kloz bagi menguji kefahaman membaca atau ujian imlak bagi menguji kefahaman mendengar. Namun, perlu diingat bahawa ujian mungkin menjadi kurang baik jika pentadbir ujian menggunakannya dan menginterpretasinya secara tidak jujur. Oleh itu, ujian perlulah digunakan sesuai dengan perkara yang hendak diuji itu. Contohnya,

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH jika guru menguji tahap kefahaman murid Tahun 4 dengan menggunakan bahan bacaan yang layak untuk Tingkatan 1, sudah semestinya keputusan pelajar ini tidak menggalakkan. 1.6 Penilaian Penilaian telah didefinisikan dengan banyak cara. Stufflebeam et. al. (1971: xxv ) menyatakan penilaian sebagai the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives. Terry D. TenBrink (1974:8) pula menyatakan bahawa penilaian adalah suatu proses mendapatkan maklumat yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan yang seterusnya digunakan dalam membuat keputusan. Penilaian merupakan satu proses untuk memperolehi maklumat kuantitatif. Ia adalah satu proses bagi guru untuk menentukan perubahan tingkah laku dan membuat pertimbangan menilai. Proses menilai dapat memberi maklumat tentang pencapaian objektif pelajaran, kaedah mengajar seorang guru dan keberkesanan sesebuah kurikulum. Pentafsiran penilaian berdasarkan data kuantitatif dan penghuraian kualitatif. Ia boleh dijalankan sebelum, semasa atau selepas satu sesi pengajaran guru. Ia boleh dijalankan berdasarkan sesuatu pembelajaran spesifik atau kepada keseluruhan kurkulum.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 5 Kepentingan Penilaian Ujian Di Bilik Darjah Penilaian dan ujian mempunyai beberapa tujuan. Antaranya ialah untuk: . mengetahui keupayaan, kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada pelajar-pelajar dalam perkara yang hendak diajar. . menolong guru-guru mengetahui sejauh manakah pelajar-pelajar mereka telah dapat menguasai atau mempelajari perkara yang telah disampaikan. . membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan temanteman sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama di sekolah. . menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amat lemah dalam pencapaian mereka. . membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. Melalui ujian dan penilaian mereka sentiasa dapat meningkatkan pengajaran mereka; dan . membolehkan pelajar mengetahui kelemahan-kelemahan mereka dalam sesuatu kemahiran atau bidang itu dan segera pula memperbaikinya.

7 Perkaitan antara Pentaksiran.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 1. . kita dapati ketiga-tiga konsep berkenaan mempunyai perkaitan rapat dalam proses mendapatkan tahap keberkesanan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran. PENILAIAN PENGUJIAN PENTAKSIRAN Berdasarkan rajah di atas. Pengujian dan Penilaian Rajah 1. Tujuan atau objektif sesuatu penghakiman produk P&P membabitkan ketiga-tiga aspek bekenaan.

dan pengukuran ini dalam bentuk grafik.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 1. c. pengukuran. b. sila jawab soalan-soalan dibawah. semester dan akhir tahun yang dibina menepati ciri-ciri pentaksiran yang berkesan? . a. Sejauh manakah kertas ujian bulanan. dan penilaian dilakukan. Sila nyatakan tujuan-tujuan pengujian. semester dan akhir tahun. Sila buat catatan dan rumusan tentang perbezaan antara konsepkonsep pengujian.8 Aktiviti Arahan: Anda dikehendaki mengumpul satu set bahan ujian bulanan. Berdasarkan maklumat yang diperoleh. penilaian.

2.3. kawasan) dan setiap domain tersebut diperincikan berdasarkan hierarkinya. 2.2. Menghuraikan konsep pentaksiran.2. dan penilaian.1.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 2: TAKSONOMI DAN DOMAIN KRATHWOHL 2. Selamat berjaya ! 2.4. dua aspek ini akan dibincangkan serta aktiviti yang berkaitan boleh dijalankan bersama pensyarah anda untuk memudahkan pemahaman anda. Dalam panduan pembelajaran ini. taksonomi Solo.2. pengujian. tujuan pendidikan dibahagi kepada beberapa domain (ranah.2 Hasil Pembelajaran 2. dan domain Krathwohl. Menjelaskan taksonomi Bloom. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Dalam hal ini.1 Sinopsis Sebagaimana yang anda tahu. Bloom pada tahun 1956 dan seterusnya Domain Krathwohl. Membina jadual spesifikasi ujian dan soalan ujian Bahasa Melayu. . 2.2.2. Menilai dan memilih jenis dan kaedah penilaian kemahiran bahasa dan sistem bahasa Melayu dan melaksanakan pemarkahan ujian Bahasa Melayu.Taksonomi Bloom merujuk pada taksonomi yang dibuat untuk tujuan pendidikan.

. berenang. apresiasi. Psychomotor Domain (Domain Psikomotor) mengenai perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motor seperti tulisan tangan. melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual. seperti minat. pengertian. iaitu: 1.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 2. dan keterampilan berfikir. Cognitive Domain (Domain Kognitif). sikap. 3. Affective Domain (Domain Afektif) melibatkan perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi.4 Taksonomi Bloom Tujuan pendidikan dibahagikan kepada tiga domain. 2. dan cara penyesuaian diri. seperti pengetahuan. dan mengoperasi mesin.3 Kerangka Konsep 2.

dan sebagainya. arahan. prosedur. dan sebagainya. Pemahaman (Comprehension) Dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Domain Kognitif Bloom membahagikan domain kognitif kepada enam tahap. diagram. seseorang pelajar memiliki kemampuan untuk menerapkan gagasan. Analisis (Analysis) Pada tahap analisis. . Domain ini terdiri dari dua tahap iaitu: i. prinsip dasar. metodologi. Aplikasi (Application) Pada tahap ini. Pengetahuan ii. seseorang akan mampu menganalisa maklumat yang diperoleh dan mencerakinkannya atau menstrukturkan maklumat itu ke dalam bahagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau hubungannya dan mampu mengenali serta membezakan faktor penyebab dan akibat dari sebuah senario yang rumit. pola. gagasan. metodologi . laporan. teori dan sebagainya di dalam persekitaran sebenar. peraturan. jadual . Kemampuan dan Keterampilan Intelektual Pengetahuan (Knowledge) Berasaskan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan. urutan. rumus. definisi. fakta-fakta.

Respons Terpimpin 4. Persepsi 2. Persediaan (Set) 3. . Domain Psikomotor 1.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 11 Sintesis (Synthesis) Seseorang pelajar pada tahap sintesis akan mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah senario yang sebelumnya tidak terlihat dan mampu mengenali data atau maklumat yang harus didapati untuk menghasilkan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Respon Tampak yang Kompleks (Complex Overt Response) 6. Penyesuaian (Adaptation) 7. metodologi dan sebagainya dengan menggunakan kriteria yang sesuai atau standard yang ada untuk memastikan nilai efektif atau manfaatnya. Penilaian (Evaluation) Dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap penyelesaian. Penciptaan (Origination) .. gagasan. Mekanisme (Mechanism) 5.

Penerimaan (Receiving/Attending) . Domain Afektif .5 Domain David Krathwohl . Penghargaan (Valuing) .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 12 2. Tanggapan (Responding) . Pengorganisasian (Organization) . Perwatakan Berdasarkan Nilai-nilai (Characterization by a Value or Value Complex) .

com/~Donclark/hrd/bloom. anda dikehendaki menyiapkan tugasan yang diberikan. Setelah itu.nwlink.6 Aktiviti Anda dikehendaki membuat rujukan dan memahami Taksonomi Bloom dan Domain Krathwolh. Lawatilah laman web berikut untuk mendapatkan maklumat lanjut: 1.ukm. http://pkukmweb. b. http://www. Analisis soalan peperiksaan Bahasa Melayu bagi peperiksaan akhir tahun di sekolah anda dari segi: a. Sila huraikan sejauh manakah penggunaan Domain Krathwohl dalam soalan peperiksaan Bahasa Melayu bagi peperiksaan akhir tahun untuk setiap kelas di sekolah anda. 1. http://classweb. Aras kesukaran/ kognitif Taksonomi Bloom.html 2.my/~upak/pdffile/2008E/aqilah.pdf . Sila nyatakan bilangan soalan yang dianalisis mengikut aras Bloom.htm 3. c.gmu.edu/ndabbagh/Resources/Resources2/krath stax.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Arahan: 2.

2. Guru-guru di sekolah seringkali membina soalan-soalan ujian secara spontan dan tidak terancang. 3. Penggunaan JSU dalam pembinaan item ujian .2.1 Sinopsis Jadual Spesifikasi Ujian atau JSU merupakan aspek penting dalam penyediaan sesuatu ujian. Cara yang baik untuk merancang sesuatu ujian adalah dengan menyediakan JSU yang merupakan rancangan persediaan item/ soalan. JSU merupakan matrik dua paksi iaitu paksi Kandungan (menegak) dan paksi Aras Kemahiran (melintang).BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 3: JADUAL SPESIFIKASI UJIAN 3. Memahami aspek-aspek dalam penyediaan JSU 3. JSU dikenali juga sebagai Test Blue Print dan Test Specification.2 Hasil pembelajaran 3.2. Ujian yang tidak mempunyai perancangan yang rapi biasanya tidak mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi.1.

80%. Kandungan Ujian tentang topik-topik pelajaran. Pemberatan (%) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan lama masa mengajar dan kepentingan sesuatu kemahiran itu diajar. . Menentukan perseimbangan antara topik-topik dengan aras-aras kemahiran yang diuji. kandungan dan aras kemahiran. 3. Bentuk ujian sama ada berbentuk objektif. JADUAL SPESIFIKASI UJIAN KEPENTINGAN JSU DEFINISI LANGKAH PEMBINAAN JSU . . . Aras Kemahiran yang mengikut taksonomi objektif pendidikan. . .3 Kerangka konsep 3. kertas kursus dan lain-lain. . Bilangan item yang mengikut bentuk.5 Kepentingan JSU . Mengelakkan daripada membina ujian secara sembarangan. Kepayahan atau kesukaran item yang berada dalam lingkungan 20 % . Menjamin kesahan isi kandungan sesuatu ujian. . esei.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 15 3.4 Definisi / Konsep Jadual Spesifikasi Ujian ( JSU) . Menimbulkan rasa kepentingan topik-topik dan aras-aras kemahiran. . amali.

3 Fonologi 20 16 . Contoh di atas boleh disesuaikan dengan keperluan dan spesifikasi di sekolah. Pengenalan linguistik Definisi. cara penghasilan 3 2 1 1 . Fonem segmental 2 2 1 1 1 . Linguistik Diskriptif 1 5 4 1 1 1. Bil Bentuk Soalan Objektif Kemahiran Aras Kognitif Bidang/Topik/Topik Kecil Jam 1 2 3 4 5 6 Jumlah Item 1.2 Linguistik BM 15 12 . BM sebelum dan selepas merdeka 2 2 1. alat artikulasi. Fonem suprasegmental 1 1 Jumlah 40 32 Jadual 1: Contoh JSU . . Memberikan panduan untuk membentuk format ujian.1 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu 5 4 .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 16 . Sejarah. Asal usul BM. Definisi.

. jumlah soalan bagi setiap topik dikira: = Jumlah masa X Jumlah soalan Jumlah Masa keseluruhan Langkah III: Tentukan model aras kesukaran item Biasanya JPU menggunakan taksonomi objektif pendidikan Bloom Tiga domain: kognitif. Pengetahuan Mudah Langkah IV: Apakah jenis ujian yang akan diuji? . 1 markah bagi 1 item c. Sintesis 4. Penilaian Sukar 5. Ujian struktur . dan lain-lain. Analisis 3.6 Langkah-langkah Membina JSU Langkah 1: Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji Langkah II: Tentukan soalan yang akan dibina itu a. Penggunaan 2. dan psikomotor Domain Kognitif 6. soalan objektif (30 soalan) b. Ujian esei. afektif.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 17 3. Kefahaman 1. Ujian objektif .

esei dll) . Nyatakan tingkatan . JPU berperanan penting. Nyatakan mata pelajaran . pengkelasan atau bimbingan. Penentuan aras kesukaran soalan (soalan mudah soalan sukar) . Orang-orang yang berkaitan dengan ujian seperti calon. . Justeru.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 18 Langkah V: . data yang tercetus daripada ujian yang sedemikian tidak layak digunakan bagi tujuan pemilihan. Susunan nombor soalan mengikut tajuk Rumusan Dalam penilaian. struktur. Pemarkahan Langkah VI . Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen (objektif. guru yang mengajar dan ibu bapa berhak dalam erti kata sebenarnya menolak sesuatu ujian itu jika diragukan kesahannya.

geocities.htm 3.my/ipba/rdipba/cd1/article123. . . Kertas 1 mengandungi 20 soalan objektif. http://apps.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 19 Arahan: Anda dikehendaki menyediakan kertas 1 Peperiksaan Semester yang telah ditetapkan. Tetapkan bilangan item. 1.7 Aktiviti .com/kheru2006/iv. Layarilah laman web berikut untuk mendapatkan maklumat tambahan.pdf 2. Sediakan satu JSU berdasarkan format ditetapkan.emoe. http://www.gov. peruntukan masa dan peratusan item mengikut aras kognitif berdasarkan topik dalam sukatan pelajaran.

2 Hasil Pembelajaran 4. anda bolehlah menjawab soalan-soalan dalam aktiviti yang diberi serta berbincang dengan pensyarah anda. Ujian bermaksud bahan-bahan yang tertulis yang telah dibentuk oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran bahasa.4.1. Memahami serta menghuraikan konsep-konsep ujian.2.1 Sinopsis Anda telah membincangkan konsep penilaian dan kepentingannya dalam pendidikan serta P&P di dalam bilik darjah. guru sewajarnya dapat menentukan dengan jelas kedudukan ujian sebagai alat penilaian dalam pendidikan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 4 : PEMBINAAN UJIAN 4. Hasil tugasan anda perlu dimasukkan dalam folio pembelajaran anda. kita akan membincangkan bagaimana untuk membina bahanbahan ujian untuk para pelajar kita dan pada akhir topik ini.2.3. 4. 4. Dalam topik ini anda. Dengan itu. . 4. Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan objektif. dalam proses menilai ini. 4.2. Memahami serta menghuraikan proses pembinaan soalan subjektif.2. Mengaplikasikan kemahiran pembinaan soalan .2.

Antara item ujian ini termasuklah item jawapan pendek. item jenis aneka pilihan dan kloz.1. Ini berguna bagi guru untuk memperbaiki dan meningkatkan kualiti P&P. 4.3 Kerangka Konsep 4. item jenis padanan.5. Jenis-jenis Ujian Berikut ialah beberapa jenis ujian iaitu ujian objektif dan ujian subjektif. 4.5.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 4. Ujian Objektif Item ujian jenis objektif ini memerlukan pelajar menulis atau memilih satu jawapan yang betul atau yang paling baik.4 Pendahuluan Selaku guru bahasa kita seharusnya sedar tentang kedudukan dan kepentingan ujian dalam penilaian pendidikan bahasa untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian pembelajaran pelajar-pelajar. kelemahan dan kekuatan pelajarpelajar dalam pembelajaran mereka. .

dan aneka pilihan. Jawapan mungkin dipilih daripada dua atau lebih pilihan. Item Salah -Betul Item ini dikenali sebagai Item Dua Pilihan iaitu item yang mengandungi penyataan yang perlu ditandakan dengan dua pilihan sahaja iaitu: betul (B) atau salah (S). b) Saya terpaksa ________ adik saya kerana emak saya bekerja. padanan. Item-item itu ialah format salah-betul.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Respons Bebas i. Item Melengkapkan Penyataan contoh: a) Kita mesti _______bermain sekarang kerana hujan sudah turun. Ada ketika guru menggunakan setuju (S) atau tidak setuju (TS) pada penyataan atau ya (Y) atau tidak (T) pada soalan. . Item Respons Tetap ( Item Objektif Jenis Pilihan) Soalan jenis ini memerlukan pelajar memilih jawapan betul atau paling tepat. Jenis soalan: contoh: a) Apakah lawan bagi perkataan rajin? ( malas) b) Apakah makna simpulan bahasa kaki ayam? (tidak memakai kasut) ii.

Pelajar dikehendaki memilih jawapannya dengan memadankan objek/ perkara yang berkaitan di sebelah kiri dengan objek/ perkara di sebelah kanan. 2. Item Aneka Pilihan Item aneka pilihan adalah daripada golongan item jawapan tetap kerana diberikan tindak balas terbatas. Analogi . 4. Kata Adjektif Perasaan D. 3. Dia amat rindu akan emaknya. Item aneka pilihan berbentuk soalan b. Kata Bilangan Contoh 1.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Item Padanan Item Padanan atau Suaian biasanya mengandungi dua kumpulan objek/ perkara yang berkaitan. a. Kata Adjektif Pancaindera B. Budak baik selalu dipuji. Jalan bengkok ke kampung itu telah ditutup. Jenis jawapan terbaik c. Kata Adjektif Bentuk C. Kata Adjektif Sifatan A. Jenis item aneka pilihan adalah seperti yang berikut. Gadis cantik itu anak Pak Zaini.

Pada mulanya. Dalam ujian kloz pelajar diminta mengisi tempat kosong yang telah sengaja dikosongkan oleh guru/ penguji dalam sesuatu keratan bacaan.5. Soalan Subjektif Soalan jenis subjektif terbahagi kepada beberapa pecahan seperti berikut:. dan sepatutnya boleh diuruskan oleh guru-guru Bahasa Melayu. Sungguhpun teknik kloz memerlukan prosedur tertentu dari segi pembinaan ujian. berasaskan kefahaman mereka ke atas teks itu keseluruhannya. ini semua tidak sukar dilakukan. mereka akan mencuba mengisi tempat yang dikosongkan dengan perkataan yang paling sesuai menurut makna keseluruhan teks. Pembinaan Ujian . pentadbiran dan pemarkahan. pelajar diminta melihat dan membaca keratan itu secara keseluruhannya.2.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 24 Item Jenis Cantuman Teknik Kloz Teknik menggunakan ujian kloz. sebagai alat bagi menguji kefahaman bacaan boleh digunakan untuk pelajar-pelajar sekolah rendah . 4. Item Jenis Esei . Kemudian. Item Jenis Struktur .

Antaranya ialah objektif ujian. kandungannya.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Prinsip-prinsip Asas Pengujian dan Penilaian Antara prinsip dasar yang harus dijadikan garis panduan dalam pembinaan sesuatu instrumen penilaian dan pengujian ialah: i. Kesahan Serentak d. kemahiran-kemahiran yang akan diuji dan seterusnya aras ujian itu sendiri. Rumusan Dalam proses pembinaan item ujian beberapa perkara yang berhubungan dengan pembinaan item ujian tersebut harus dipertimbangkan. Kesahan Ramalan c. Penilaian dan Pengujian Mestilah Bersifat Kesahan (validity) a. Kesahan Isi b. . Kesahan Gagasan ii. Kebolehpercayaan Ujian Kebolehpercayaan merujuk kepada ciri skor berhubung dengan ketepatan dan ketekalan skor bagi menggambarkan prestasi calon dalam perkara yang diuji.

aplikasi. Kemudian buat laporan menyeluruh tentang pencapaian pelajar anda dan kaitkan keputusan itu dengan item yang telah dibina dari segi kelebihan atau kelemahannya. Item yang anda bina mestilah merangkumi 4 soalan untuk setiap aras iaitu pengetahuan. Senaraikan dan huraikan garis panduan membina item objektif dan esei.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Arahan : 4.7 Aktiviti Anda dikehendaki membaca dan memahami aspek-aspek pembinaan ujian dan sila sediakan carta pengurusan grafik bagi perkara-perkara yang berikut: a. sintesis dan penilaian. b. Aplikasikan atau ujikan item tersebut kepada pelajar anda. kefahaman.Tunjukkan soalan-soalan yang dibina itu kepada guru panitia Bahasa Melayu dan bincangkan bersamanya tentang kelebihan dan kelemahan pembinaan item objektif tersebut berdasarkan garis panduan membina item ujian objektif. analisis. Sila bina 24 item objektif aneka pilihan untuk menguji kemahiran tatabahasa bagi pelajar anda. .

pdf . http://apps.my/education/publication/JPP239_ PEMBINAAN%20DAN%20PENGESAHAN%20UJIAN%20MEMBACA.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Layari Internet untuk mendapatkan maklumat lanjut.my/ipba/rdipba/cd1/article123. 1.emoe. http://www.pdf 2.gov.usm.

1 Sinopsis Tajuk ini disusun untuk membolehkan pelajar mengetahui dan mendalami jenis penilaian bahasa yang boleh digunakan oleh guru dalam menjalankan proses p&p Bahasa Melayu.2 Hasil Pembelajaran 5.2. 5.2. Jenis penilaian tersebut merangkumi ujian Formatif. Pencapaian.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 5 : JENIS PENILAIAN BAHASA 5.2. Ujian Bakat. 5.3 Menerangkan dan menganalisis ujian kefasihan.3 Kerangka Konsep . pencapaian.2 Menganalisis dan membanding-beza jenis penilaian. Kemajuan.1 Menghuraikan dan menjelaskan jenis penilaian bahasa. Ujian Kefasihan. kemajuan dan ujian bakat.Sumatif. 5. 5.

Biasanya ujian ini dijalankan dalam bentuk pemerhatian atau pun dalam satu siri ujian yang pendek. . iaitu ujian formatif.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 5. ujian sumatif. jangka masa P&P atau objektif pengajaran dan pembelajaran yang hendak diuji.5 Ujian Formatif Ujian Formatif adalah bahan atau alat ujian yang dibina oleh guru untuk menguji sesuatu kemahiran atau subkemahiran bahasa yang diajar.4 Ujian Formatif dan Sumatif Terdapat beberapa jenis ujian. 5. Biasanya skop pengajaran dan pembelajaran ujian tersebut agak terhad dan tidak luas.Tujuan utama guru menjalankan ujian formatif untuk memperbaiki lagi mutu proses pengajaran dan pembelajaran.6 Ujian Sumatif Ujian sumatif ialah proses penilaian yang dijalankan secara menyeluruh pada akhir satu peringkat pembelajaran untuk menentukan tahap pembelajaran dalam kalangan murid. Skop pengajaran dan pembelajaran yang berbentuk Ujian Sumatif diasaskan dan dibina secara luas dan melibatkan kesemua kemahiran dan aspek bahasa.ujian kefasihan.ujian kemajuan. Ujian Formatif dapat mengesan kelemahan dan pembelajaran murid secara serta-merta. 5. ujian bakat dan ujian pencapaian. Perbezaan antara ujian formatif dan sumatif pada asasnya berdasarkan skop kemahiran.

Kognitif. Pada akhir unit/kursus 3. Rujukan kriteria Jenis ujian 7. psikomotor dan afektif Penekanan 3. Terhad kepada tugasan Sifat 4.7 Perbezaan Antara Ujian Formatif dan Ujian Sumatif Ujian Formatif Perbezaan Ujian Sumatif 1. Senang sukar 6. Berubah-ubah Kesukaran 5. Peperiksaan akhir tahun 7. Sepanjang pengajaran Masa 2. . Ujian Pencapaian bertujuan untuk menentukan setakat manakah muridmurid telah menguasai kemahiran. Ujian Kemajuan merupakan ujian yang menentukan kemajuan murid dari semasa ke semasa di sepanjang pembelajaran mereka.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 5. Beraneka jenis 5. Seterusnya anda dikehendaki membuat bacaan tambahan dan mengakses internet untuk mendapatkan maklumat tambahan. Ujian Kefasihan dan Ujian Kemajuan Manakala ujian bakat bertujuan mengesan bakat seseorang dalam menguasai bahasa asing. Fungsi 1.8 Ujian Bakat.Rujukan norma 5. Ujian Kefasihan pula bertujuan untuk menentukan setakat manakah seseorang telah mengetahui dan menguasai sesuatu bahasa secara keseluruhan. Maklum balas kepada pelajar dan guru: kemajuan dan kelemahan. Pensijilan atau penggredan 2. bahan atau isi pelajaran yang telah dipelajari.Kognitif 4. Dibentuk khas Alat 6. Ujian Pencapaian.

Biasanya ujian ini digunakan untuk menempatkan seseorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai dengan pengetahuan dan kebolehan mereka. Ujian ini dinamakan ujian pra dan ujian pos. Ujian Pencapaian Ujian ini boleh dijalankan pada akhir kursus atau setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran.tatabahasa dan kosa kata. Ujian Kefasihan Ujian ini menilai kebolehan umum seseorang terhadap bahasa yang dipelajarinya. atau struktur sesuatu bahasa. menentukan makna berdasarkan konteks dan sebagainya. Setelah hasil ujian dianalisis guru dapat mengenal pasti murid-murid yang berbakat dan berpotensi untuk mempelajari sesuatu bahasa dengan cepat. . mengubah bentuk.Sejauh mana sesuatu kemahiran itu dikuasai dalam satu jangkamasa yang ditetapkan boleh ditentukan melalui dua set ujian yang berlainan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH NOTA TAMBAHAN Ujian Bakat Ujian bakat biasanya melibatkan data-data bahasa yang mengandungi unsur-unsur bahasa seperti fonetik. Melalui ujian ini murid-murid akan melakukan berbagai-bagai aktiviti bahasa seperti meniru penyebutan bunyi-bunyi.

2. Anda dikehendaki mendapatkan seberapa banyak maklumat yang berkaitan dengan tajuk di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI Arahan 1. Sila ambil satu contoh kaedah penilaian bahasa di atas untuk menilai satu kemahiran bahasa. . Kemudian buat banding beza antara kaedah-kaedah penilaian bahasa yang telah dihuraikan di atas menggunakan borang pengurusan grafik. Nyatakan kesesuaian dan keberkesanan kaedah tersebut untuk menguji kemahiran bahasa yang telah anda pilih itu.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 6 : KAEDAH PENILAIAN BAHASA 6.2. . Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.2 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui pemerhatian.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel. Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui pemerhatian penilaian melalui portfolio. bermakna dan tidak menakutkan pelajar.1 Menghuraikan kaedah penilaian melalui portfolio.3.2 Hasil Pembelajaran 6. 6.2.2. Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira. 6. 6.

pelaksanaan dan penilaian yang teliti. Ia memerlukan perancangan. Terdapat beberapa jenis portfolio untuk tujuan dan konteks pembelajaran yang berbeza.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6. rekod anekdot dan lain-lain bukti pembelajaran yang lain boleh digunakan untuk menghasilkan penilaian yang menyeluruh. Selain portfolio. Portfolio berbentuk dokumentasi yang berstruktur.4 Penilaian Melalui Porfolio Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang dipersetujui bersama.3 Kerangka Konsep 6. Proses pembelajaran dijalankan secara kolaboratif untuk mencapai kefahaman dan mendokumentasikan pemikiran secara kritis dan kreatif serta pemilihan maklumat dan fakta dari peringkat awal hingga ke akhir. .

6. . (b) Sesuatu yang dilaksanakan oleh pelajar secara auntentik. pengalaman dan harapan. prosedur kerja.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 35 6. Menggalakkan pelajar menyemak dan menganalisis pembelajaran mereka secara sistematik. . menilai perkembangan kemahiran dan kebolehan.4.2 Kegunaan Portfolio . Menyediakan ruang pelajar membuat refleksi dan menentukan matlamat peribadi. menilai secara sumatif pembelajaran.4. digunakan bagi menggambarkan keperluan spesifik dalam penyempurnaan gred. . Memberi peluang pelajar mendokumentasi kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sewaktu menyempurnakan tugasan. matlamat.4. . menilai perkembangan dalam satu tempoh (authentic assessment). menunjukkan kesesuaian kurikulum dan kejayaan pelajar 6. .1 Tujuan Portfolio Tujuan portfolio ialah untuk : . .3 Ciri-ciri Portfolio (a) Menggambarkan sejelas-jelasnya aktiviti pelajar iaitu rasional. . halatuju. Ini adalah kaedah konkrit untuk pelajar menghasilkan kerja melalui pengalaman sendiri ketika melakukan kerja-kerja amali atau kerja-kerja lapangan.

(d) Membuat catatan pembimbing yang membantu pelajar merenung dan membuat refleksi tentang kerja yang dibuat untuk menentukan tindakan susulan. (e) Kriteria penilaian yang dipilih diterangkan dan dipersetujui bersama dengan pelajar sebagai penggalak kepada pelajar untuk mengambil bahagian secara aktif. pengetahuan dan kefahaman. dan cadangan harus direkod untuk menghadapi dan mengatasi sesuatu tugasan pembelajaran. seperti di bawah ini. . komen.4 Jenis-jenis Portfolio Yang Boleh Dibina. Portfolio Dokumen 6.4.5 Bagaimana Menilai Portfolio? . Portfolio Hasil Terbaik . Menggunakan peta perkembangan pembelajaran pelajar yang memberi gambaran perkembangan yang lebih menyeluruh dari awal hingga akhir. Sebagai contoh mari kita lihat peta perkembangan pembelajaran pelajar yang mempunyai lima tahap perkembangan. Portfolio Kerja Harian .4. E 5 Berdikari mengeja perkataan-perkataan J 4 Mencantum suku kata dengan bimbingan guru A 3 Membentuk suku kata A 2 Menyebut bunyi huruf N 1 Permulaan mengenal huruf .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 36 (c) Menunjukkan perlakuan pelajar yang dibimbing oleh guru seperti ulasan. . Berdasarkan konsep perkembangan pembelajaran yang berterusan dan berfokuskan kepada perkembangan pelajar dalam aspek kemahirankemahiran. 6.

Buku log .6 Aspek-aspek yang perlu dalam sesebuah Portfolio Sesebuah portfolio mengandungi: . Aspek yang diperhatikan menyeluruh meliputi aspek kognitif.afektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan persekitaran. Penglibatan murid sepenuhnya dalam pengajajaran dan pembelajaran . Senarai semak yang disediakan oleh guru . 6. Dapat memotivasikan murid-murid dan meningkatkan tahap kefahaman kendiri mengenai tugasan pembelajaran yang diberi oleh guru.4. jurnal dan rekod anekdot sebelum membuat anggaran seimbang (on-balance) tentang tahap pencapaian pelajar. Membuat laporan samada secara huraian atau grafik untuk memberi matlamat yang lebih lengkap dari markah mentah ujian yang hanya membandingkan seorang pelajar dengan pelajar lain sahaja. 6.5 Penilaian Melalui Pemerhatian.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 37 . . Guru mendapat banyak maklumat untuk menilai pencapaian muri-murid .4. Gambar dan foto 6. Penilaian melalui kaedah ini dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan P&P. Catatan jurnal . . Refleksi kendiri murid . Merupakan satu cara untuk menilai tahap perkembangan murid-murid . Menggunakan inferens dengan rekod menimbang pelbagai bukti seperti hasil pemerhatian.7 Kebaikan Penilaian Portfolio . Nota-nota yang disediakan oleh guru .

3 Pelaksanaan Proses Pemerhatian Beberapa perkara perlu diambil kira dalam melaksanakan proses pemerhatian. Melihat perkembangan individu atau kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran. . rekod anekdot. Antaranya ialah: . . 6.4 Fungsi Pemerhatian . . . Memerhati untuk jangka pendek dan uangk panjang. Kualiti Pemerhatian .5. 6. Kaedah pemerhatian boleh dilakukan secara global dan analitikal berdasarkan objektif yang ditentukan oleh guru.psikomotor. .5. afektif. Dilakukan oleh pelajar untuk melihat tahap pencapaian sendiri atau rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran. Menjalankan tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian yang dijalankan. Memerhati apa yang telah dirancang secara open ended . Bentuk Perancangan .5.5. rubrik yang merangkumi aspek kognitif. bahan dan persekitaran.1 Jenis Pemerhatian Berdasarkan tujuan dan aspek yang hendak dinilai: .2 Strategi Pemerhatian . . Dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek. . Guru boleh menggunakan instrumen seperti senarai semak. Jenis-jenis Pemerhatian 6.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 38 6. Berterusan mengikut keperluan yang dirancang. . Memerhati sesuatu tanpa membuat tafsiran dan tanggapan.

6 Rumusan. . AKTIVITI 1.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 6. pengetahuan serta pengalaman sebenar penilai tentang bidang yang berkenaan. dan sikap bias serta prasangka penilai. 2. Sediakan laporan ringkas tentang kelebihan dan kelemahan kaedah penilaian tersebut. Anda perlu ingat bahawa pemerhatian memang mudah dilaksanakan tetapi untuk menjamin kesahihan dapatannya agak sukar. Anda dikehendaki mendapatkan maklumat di perpustakaan atau pusat sumber yang berdekatan. Anda juga dikehendaki membuat penilaian murid dalam kelas anda berdasarkan penilaian portfolio. Penilaian cara ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya pengamatan penilai.

2 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui soal jawab. 7. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira. .1 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui kontrak pembelajaran. 7. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan. Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu.2 Hasil Pembelajaran 7.2. bermakna dan tidak menakutkan pelajar.2.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 7: KAEDAH PENILAIAN BAHASA 7.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 41 Kaedah Penilaian Bahasa Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran Penilaian Melalui Soal Jawab 7. Biasanya terdapat kompromi berkenaan kriteria yang ditentukan.4 Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran 7.1 Cara Pelaksanaan . . Kriteria ditetapkan oleh guru agar tahap pencapaian yang diharapkan tidak terjejas. Guru menentukan sistem pengredan untuk kaedah penilaian keseluruhan proses pelaksanaan tugasan.3 Kerangka Konsep 7. Penilaian melalui Kontrak Pembelajaran dikenali juga sebagai Perjanjian Pembelajaran merupakan suatu persetujuan atau kontrak yang dibuat di antara guru dengan pelajarnya (individu/kumpulan) berhubung dengan sesuatu tugasan secara bertulis. . Kontrak ini biasanya ditandatangani apabila kedua-dua pihak bersetuju dengan kriteria atau syarat-syarat yang telah disenaraikan.4. Pelajar menyatakan gred yang diharapkan dan sistem pengredan untuk keseluruhan proses pelaksanaan tugasan.

yang prosedurnya dinyatakan dengan jelas. menetapkan objektif dan matlamat pembelajaran kendiri. Sesetengah tugasan memerlukan kontrak yang amat formal.4. . pelajar mengenal pasti dan merekod. Format / Bentuk 7.4 Format Kontrak Pembelajaran Keperluan Kontrak Pembelajaran boleh dibuat dalam bentuk tertentu mengikut keperluan tugasan dan pihak yang terlibat. Hasil Pembelajaran .2 Fungsi Kontrak Pembelajaran Kontrak pembelajaran penting dalam pembelajaran tugasan yang berasaskan tahap keupayaan kendiri untuk membolehkan : a. Penilaian . Penilaian objektif tugasan . c. b.3 Bagaimanakah kontrak pembelajaran digunakan? . Gred akhir dibincang dan dipersetujui antara guru dan pelajar berdasarkan kriteria yang ditentukan.4. Guru hanya memantau penilaian tersebut untuk menjamin kesahan dan kebolehpercayaan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 42 . . mengenal pasti kaedah-kaedah yang akan diambil untuk mencapai matlamat tersebut. 7.4. Penilaian dibuat oleh pelajar dan rakan sebaya. 7.

............................................BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH Sebaliknya sesetengah kontrak pembelajaran juga boleh dibuat secara tidak formal tetapi terancang dan jelas....................................................... ..................................... Tugasan : ................................... Contoh Format Kontrak Pembelajaran Individu KONTRAK PEMBELAJARAN Mata Pelajaran : ............................................................................................ Tahun/Tingkatan :.................................. Nama: Nama: Nama: ............................. ..................................... .......................................... 3.... Objektif : 1........................... 2.......................... Nama : ........................................ Perkembangan Peringkat Apa yang ingin dicapai pada peringkat ini Bagaimana akan dilaksanakan pada peringkat ini Tempoh masa pelaksanaan peringkat ini Bagaimana penilaian peringkat ini dibuat Catatan Tandatangan murid Tandatangan rakan sebaya Tandatangan guru .......................................................

Bahasa Melayu akan dapat melahirkan interaksi antara guru dan pelajar secara berkesan. penglibatan dan percaya diri dalam kalangan pelajar. 7. . Biasanya. Penggunaan teknik ini dalam P&P. kesanggupan memberi penyataan dan melahirkan perasaan.5. Kejayaan penggunaan teknik ini dalam P&P bergantung kepada kebolehan guru untuk menguasai teknik menyoal.5 Penilaian Melalui Soal Jawab Teknik soal jawab merupakan teknik yang paling lama dan paling popular digunakan dalam bidang pendidikan.1 Cara Pelaksanaan Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan-soalan yang berkaitan dengan isi pelajaran dan pelajar dikehendaki memberikan tindak balas yang sewajarnya. soalan-soalan yang dikemukakan memerlukan pelajar berfikir. Di samping itu.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 7. di samping dapat menguji dan menilai apa yang diajar. ia dapat dijadikan teras kepada pembinaan konsepkonsep .

anda mahu menguji dan menilai murid melalui kaedah soal jawab. sediakan soalan-soalan yang sesuai untuk menguji pemahaman murid tentang grafik. 2.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH AKTIVITI 1. Pilih satu bahan pengajaran grafik untuk sesi pengajaran Bahasa Melayu kelas KBSR. Huraikan dengan contoh-contoh yang tepat dan cara pelaksanaannya. . Bagaimana anda menjalankan Penilaian Kontrak Pembelajaran semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam bilik darjah. Sediakan rumusan tentang pencapaian murid anda dan keberkesanan kaedah tersebut.

Untuk ini cara penilaian perlu mengambil kira keperluan individu. kepelbagaian cara ( multiple ways of delivery) supaya pelbagai kecerdasan pelajar diambil kira. bermakna dan tidak menakutkan pelajar. Tajuk penilaian melalui kertas kerja akan disampaikan ketika interaksi bersemuka. Implikasi penilaian terhadap pengajaran dan pembelajaran juga perlu ditekankan agar kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan.2.3 Kerangka Konsep .2 Menganalisis dan mengaplikasi kaedah penilaian melalui projek 8.2.1 Menghuraikan dan menjelaskan kaedah penilaian melalui projek 8. 8. Modul ini membincangkan tajuk penilaian melalui projek sahaja.2 Hasil Pembelajaran 8.1 Sinopsis Penilaian di sekolah akan mengesan kemajuan pelajar secara individu dengan cara yang fleksibel.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH TAJUK 8: KAEDAH PENILAIAN BAHASA 8.

1989). Penilaiannya dijalankan pada setiap tahap proses sehinggalah kepada tahap hasil disediakan.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 47 8. Projek ialah satu aktiviti pembelajaran yang dijalankan dalam satu tempoh masa yang tertentu. . Menggalakkan pelajar bekerjasama dan memikul tanggungjawab. Penilaian cara ini berupa aktiviti-aktiviti yang memerlukan pelajar mengaplikasi atau membuat tunjuk cara pengetahuan dan kemahiran dalam situasi sebenar. projek bermaksud secara amali. Apakah tujuan pembelajaran Projek ini? Sebagai satu aktiviti pembelajaran projek membawa tujuan berikut: . Tugasan ini boleh dijalankan secara individu atau secara berkumpulan dan dilaksanakan dalam satu jangka masa yang munasabah. . Ia biasanya melibatkan kutipan serta analisis data persediaan satu laporan yang betul. (Wiggins. . Dalam konteks kurikulum sekolah. Memberi kebebasan pelajar untuk menunjukkan kreativiti dan inovasi.4 Penilaian Melalui Projek . Memberi peluang pelajar menggunakan bahan sumber yang terdapat di luar bilik darjah.

Tugasan boleh dilaksanakan secara kumpulan atau individu. Pelajar melaksana dan menghasilkan sesuatu. Tidak ada satu jawapan yang benar. Langkah 2 : Penilaian awal projek. . . Langkah 3 : Pelaksanaan strategi. Pelajar boleh membina penyelesaian alternatif. Langkah 4 : Pemprosesan Maklumat. Jangka masa yang panjang .6 Jenis-jenis penilaian Projek . Tugasan prestasi drama. visual. . kinestetik ). Menunjukkan peranan sebenar dalam situasi sebenar.7 Langkah-langkah untuk menjalankan Projek. kebolehan membuat tugasan bersama orang lain. kemahiran merancang. . Langkah 1 : Penentuan tajuk dan skop Projek.5 Ciri-ciri Penilaian Projek . . . poster atau model. 8. . Merupakan peluang menilai pelajar dalam kreativiti. melaksana dan menerangkan keputusan ujikaji. Langkah 5 : Penilaian hasil projek. 8. Pelajar menunjukkan kebolehan mengkaji/membentukkan sesuatu. Extended tasks assignment seperti menulis puisi. Pelajar perlu melibatkan diri secara aktif sama ada ketika menyediakan projek atau dalam kumpulan. . . Portfolio-koleksi tugasan berdasarkan prestasi.BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 48 8. Projek mempunyai pelbagai reka bentuk ( lisan. Pelajar mengamalkan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah. lakonan. . persembahan. . integrasi pengetahuan. Latihan dan soalan open-ended untuk pelajar meneroka secara lisan atau bertulis. membina model. .

anda dikehendaki menyediakan senarai semak yang lengkap untuk menilai keberkesanan produk atau bahan yang dihasilkan oleh murid. .BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH 49 Arahan: 1. Tahniah ! Anda telah berjaya menamatkan Modul Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dengan jayanya. Soalan 1 hendaklah dibincangkan bersama pensyarah / tutor anda. kemudian sila lengkapkan pengetahuan anda dalam borang pengurusan grafik yang sesuai. Anda memberi tugasan membuat satu projek tentang galakan membaca dalam kalangan murid-murid di sekolah anda. ----------------------------------------MODUL TAMAT-------------------------------------------AKTIVITI . Soalan 2 hendaklah dijawab secara bertaip dan diserahkan kepada pensyarah/tutor anda. Anda dikehendaki membaca dan memahami tajuk di atas. Murid-murid secara berkumpulan akan menghasilkan pelbagai bahan dan produk. 2. Pastikan anda membuat latihan yang diberikan untuk membolehkan anda menguasai modul ini. Arahan:.

BMM 3103 PENTAKSIRAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful