ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 14
Prezenţi: 13
Pentru: 13
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privind aprobarea vânzării, fără licitaţie publică, a terenului intravilan în suprafaţă totală de 120 mp
aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniul privat, către petenții Sîrbu Valeria și Sîrbu Silviu-
Gheorghe, coproprietari ai construcţiei înscrise în C.F. nr.401392 Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017, având în
vedere următoarele:
- cererea petenților Sîrbu Valeria şi Sîrbu Silviu-Gheorghe înregistrată la Primăria Comunei
Periam sub nr.6969/12.09.2017 prin care solicită aprobarea cumpărării terenului aferent casei de vacanță
situată în zona Periam-Port, județul Timiş, ai cărei coproprietari sunt;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub
nr.7135/19.09.2017 întocmit de doamna Dumitraş Lorendana, inspector I principal în cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite şi taxe al Primăriei Comunei Periam, prin care propune
consiliului local aprobarea vânzării terenului intravilan situat în Comuna Periam, Jud. Timiş, evidenţiat în
C.F. nr.401392 Periam (Nr. CF vechi: 4653), având nr. Top. 4141/2099/2/37/3, în suprafaţă totală de 120
mp, aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniul privat și în administrarea Consiliului Local al
Comunei Periam;
- raportul de evaluare întocmit de către S.C. Ircons Eval S.R.L., evaluator autorizat bunuri imobile
ing. Lupşa Ioana Livia şi înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.7040/14.09.2017;
- prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.555 şi art.557 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- faptul că terenul este proprietatea Comunei Periam, domeniul privat, conform extrasului de carte
funciară pentru informare nr.401392 (Nr. CF vechi: 4653) al Comunei Periam (pct.B. Partea
II.Proprietari și acte: Comuna Periam, domeniul privat, în administrarea Consiliului Local Periam);
- faptul că terenul aferent casei de odihnă din zona Periam-Port care urmează a fi vândut petenților
Sîrbu Valeria și Sîrbu Silviu-Gheorghe va aduce o creştere la venitul bugetului local al Comunei Periam;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.47, art.115 alin.l lit.b,
alin.3 şi alin.6-7 art.119, art.121 alin.1 şi ale art.123 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică
locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare,
1
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă vânzarea, fără licitaţie publică, a terenului intravilan în suprafaţă totală de 120
mp înscris în C.F. nr.401392 a Comunei Periam (Nr. CF vechi: 4653), având nr. Top. 4141/2099/2/37/3
aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniul privat, către petenții Sîrbu Valeria şi Sîrbu Silviu-
Gheorghe, coproprietari ai construcţiei reprezentând casă de odihnă în zona Periam-Port.
Art.2. Se aprobă raportul de evaluare întocmit de către S.C. IRCONS EVAL S.R.L. prin care s-a
stabilit valoarea de 5.298 lei, sumă care reprezintă contravaloarea terenului descris la art.1 al prezentei
hotărâri. Preţul terenului în suprafață totală de 120 mp aferent casei de odihnă va fi achitat de către
cumpărători în lei, având ca referință cursul valutar BNR din ziua respectivă.
Art.3. (1) Vânzarea terenului se va face în baza raportului de evaluare întocmit la data de
14.09.2017 de către evaluator autorizat Lupșa Ioana Livia, raport înregistrat la Primăria Comunei Periam
sub nr.7040/14.09.2017, care reprezintă Anexa Nr.1 și care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Terenul se va vinde în cote părți corespunzătoare cotelor părți din construcțiile deținute
de către petenți, respectiv :
- cota de 3/4 parte din teren se va vinde doamnei Sârbu Valeria cu suma de 3.973,50 lei ;
- cota de 1/4 parte din teren se va vinde domnului Sârbu Silviu-Gheorghe cu suma de 1.324,50
lei.
Art.4. (1) Cumpărătorii terenului mai sus descris vor suporta şi cheltuielile ocazionate cu
evaluarea terenului. Plata cheltuielilor ocazionate cu evaluarea terenului se va face la casieria primăriei și
se va achita integral la data încheierii contractului de vânzare pentru teren.
(2) Plata contravalorii terenului se va face la casieria primăriei şi se va achita integral de
către cumpărători la data semnării contractului de vânzare. Contractul se va încheia în formă autentică în
fața notarului public.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul primar Dumitraş
Cornel care este împuternicit de către Consiliul Local Periam să semneze contractul de vânzare, precum
şi doamna Dumitraş Lorendana, inspector I principal în cadrul Compartimentului Financiar-contabil,
impozite şi taxe al Primăriei Comunei Periam.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor
cu caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Preşedintelui Comisiei centrale de inventariere din cadrul primăriei;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal-contabil;
- Doamnei Dumitraş Lorendana, inspector I principal în cadrul Primăriei Comunei
Periam;
- Notarului public;
- La dosarul şedinţei.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.S. Contrasemnează:
 DUMITRAȘ VIOREL SECRETARUL COMUNEI PERIAM

_______________________________________
 BRONŢ DACIANA
______________________________________

Nr. 71 din 28.09.2017
2

Related Interests