ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 14
Prezenţi: 13
Pentru: 13
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA

privind modificarea și completarea H.C.L. Periam nr.75/14.10.2009 privind înființarea
Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017, având în
vedere următoarele:
- - adresa nr.124/20.09.2017 a Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam, înregistrată la Primăria
Comunei Periam sub nr.7176/20.09.2017;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.7177/20.09.2017 întocmit de
domnul Filip Marius-Cătălin, în calitate de administrator I (bază sportivă) în cadrul Primăriei Comunei
Periam, prin care propune consiliului local modificarea Anexelor nr.1-3 ale H.C.L. Periam
nr.75/14.10.2009 privind înființarea Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam, respectiv modificarea
Regulamentului, a Organigramei și a Statului de funcții ale clubului sportiv;
- prevederile H.C.L. Periam nr.75/14.10.2009 privind înfiinţarea Clubului Sportiv
„AVÂNTUL”Periam, cu modificările şi completările ulterioare (H.C.L. Periam nr.50/26.06.2013, H.C.L.
Periam nr.29/24.04.2014, H.C.L. Periam nr.15/09.02.2015, H.C.L. Periam nr.72/30.07.2015,
H.C.L.Periam nr.35/27.10.2016 și H.C.L.Periam nr.27/30.03.2017);
- Avizul de constituire şi Autorizaţia de funcţionare nr.377/27.11.2009 eliberate de Ministerul
Tineretului şi Sportului;
- prevederile Legii nr.69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile H.G. nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a
dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
- prevederile art.13 lit.b, art.14 alin.1 și art.14 alin.2 lit.c și lit.l din Regulamentul de organizare
şi funcţionare al Clubului Sportiv de drept public „AVÂNTUL” Periam;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.d, art.36 alin.6 lit.a pct.6, art.39 alin.1, art.45 alin.1
precum şi ale art.115 alin.l lit.b, alin.3 şi alin.6-7 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică
Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

1
Art.1. Se aprobă modificarea, respectiv actualizarea Anexelor nr.1-3 ale H.C.L. Periam
nr.75/14.10.2009 privind înființarea Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam, anexe reprezentând
Regulamentul, Organigrama și Statul de funcții ale Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam, conform
Anexelor nr.1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Consiliul Director al Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam format din 11
(unsprezece) membri numiţi de Consiliul Local al Comunei Periam, după cum urmează:
- ROMAN SERGIU-IOAN director;
- DAN BOGDAN director adjunct;
- TAMAȘ CRISTIAN-MARIAN secretar;
- STANACHE MARIUS organizator competiţii (delegat) și coordonator
centru pentru copii și juniori;
- DAN MIHAI membru;
- CIUREAN IOAN-MARIUS membru;
- MIRODONE LIVIU membru;
- TĂRĂU SORIN-FLORIN membru;
- PEICOV CRISTIAN membru;
- UŞVAT IOAN membru;
- COZMA VASILE membru.

Art.3. Cu data adoptării prezentei hotărâri, se revocă orice prevederi contrare acesteia.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş Cornel,
primarul Comunei Periam, doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal - contabil în cadrul
Primăriei Comunei Periam și conducerea Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu
caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal - contabil;
- Consiliului Director al Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam;
- Doamnei Hărdălău Anișoara, cenzor în cadrul Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.S.

Contrasemnează:
 DUMITRAȘ VIOREL SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
____________________
 BRONȚ DACIANA
______________________________

2
Nr. 73 din 28.09.2017

3

Related Interests