ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 14
Prezenţi: 13
Pentru: 13
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA

privind modificarea și completarea art.1 al H.C.L. Periam nr.29/31.03.2016 privind aprobarea
ocupării a două posturi vacante din cadrul Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017, având în
vedere următoarele:
- adresa nr.124/20.09.2017 a Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam, înregistrată la Primăria
Comunei Periam sub nr.7176/20.09.2017;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.7178/20.09.2017 întocmit de
domnul Filip Marius-Cătălin, în calitate de administrator I (bază sportivă) în cadrul Primăriei Comunei
Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr.75/14.10.2009 privind înfiinţarea Clubului Sportiv
„AVÂNTUL”Periam, cu modificările şi completările ulterioare (H.C.L. Periam nr.50/26.06.2013, H.C.L.
Periam nr.29/24.04.2014, H.C.L. Periam nr.15/09.02.2015, H.C.L. Periam nr.72/30.07.2015,
H.C.L.Periam nr.35/27.10.2016 și H.C.L.Periam nr.27/30.03.2017);
- prevederile H.C.L. Periam nr.29/31.03.2016 privind aprobarea ocupării a două posturi vacante
din cadrul Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam;
- prevederile art.14 alin.2 lit.c și art.15 alin.5 lit.a-b și lit.i din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Clubului Sportiv de drept public „AVÂNTUL” Periam, regulament care constituie Anexa
nr.1 a H.C.L. Periam nr.72/30.07.2015;
- Avizul de constituire şi Autorizaţia de funcţionare nr.377/27.11.2009 eliberate de Ministerul
Tineretului şi Sportului;
- prevederile art.21 alin.1 lit.b, ale art.22 alin.2, ale art.29 alin.1 și ale art.30 din Legea
nr.69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a
dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr.69/2000;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile H.G. nr.26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și
Cercetării Științifice;
1
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b și lit.d, art.36 alin.4 lit.c, art.36 alin.6 lit.a pct.14, art.39
alin.1, art.45 alin.1 precum şi ale art.115 alin.l lit.b, alin.3 şi alin.6-7 din Legea nr.215/2001 privind
Administraţia Publică Locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea art.1 al H.C.L. Periam nr.29/31.03.2016 privind
aprobarea ocupării a două posturi vacante din cadrul Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam în sensul
că art.1 va avea următorul conținut:

„ Se aprobă ocuparea a două posturi vacante din cadrul Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam,
după cum urmează:
- postul de contabil al Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam, prin contract individual de muncă
pe perioadă nedeterminată, cu timp parțial de 2 ore, având un salariu lunar brut de 1000 lei;
- postul de îngrijitor al Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam, prin contract individual de muncă
pe perioadă nedeterminată, având un salariu lunar brut de 1.450 lei.”

Art.2. Cu data adoptării prezentei hotărâri, își încetează aplicabilitatea orice prevederi contrare
acesteia.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş Cornel,
primarul Comunei Periam, doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal - contabil în cadrul
Primăriei Comunei Periam și conducerea Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor
cu caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal - contabil;
- Consiliului Director al Clubului Sportiv „AVÂNTUL” Periam;
- Doamnei Hărdălău Anișoara, cenzor în cadrul Clubului Sportiv „AVÂNTUL”
Periam;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina
de internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.S.
Contrasemnează:
 DUMITRAȘ VIOREL SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_________________
 BRONȚ DACIANA

___________________________

2
Nr. 74 din 28.09.2017

3