ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 14
Prezenţi: 13
Pentru: 13
Împotrivă: x
Abţineri: x
HOTĂRÂREA
privind vânzarea, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a unui teren situat în intravilanul
Comunei Periam, aflat în proprietatea privată a Comunei Periam şi în administrarea Consiliului
Local al Comunei Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017, având în
vedere următoarele:
- cererea depusă de doamna Condruc Carmen domiciliată în Mun. Timișoara, str. Mureș, nr.25,
Jud. Timiș, doamna Potopea Eugenia domiciliată în Mun. Timișoara, str.Ciprian Porumbescu, nr.107,
Jud. Timiș și doamna Potopea Doina domiciliată în Com. Periam, str. Panselelor, nr.81, Jud. Timiș,
cerere înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr.5674/21.07.2017 prin care se solicită
cumpărarea terenului în suprafață de 748 mp înscris în C.F. nr. 401604 a Comunei Periam (Nr. C.F.
vechi: 4272), având nr. Top.2603-2606/b/74/b;
- raportul înregistrat sub nr.7083/18.09.2017 prezentat de doamna Dumitraș Lorendana,
inspector I principal în cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei
Comunei Periam, prin care propune consiliului local aprobarea vânzării terenului situat în intravilanul
Comunei Periam, Jud. Timiş, înscris în C.F. nr.401604 a Comunei Periam (Nr. C.F. vechi: 4272), având
nr. Top. 2603-2606/b/74/b, în suprafață totală de 748 mp, imobil aflat în proprietatea Comunei Periam,
domeniul privat;
- prevederile art.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.13 alin.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
- faptul că imobilul se află în proprietatea Comunei Periam, domeniul privat, conform
extrasului de carte funciară pentru informare nr.401604 Periam (pct.B. partea II. - Proprietari și acte:
Comuna Periam, CIF:4759543, domeniu privat, Intabulare, drept de proprietate, dobândit prin Lege,
cota actuală 1/1, act administrativ H.C.L. nr.50 din 29.06.2017 emis de Comuna Periam);
- raportul de evaluare întocmit de S.C. Ircons Eval S.R.L. și înregistrat la Primăria Comunei
Periam sub nr.6110/08.08.2017;
- faptul că terenul care urmează a fi scos la licitaţie publică în vederea vânzării va aduce o
creştere la venitul bugetului local al Comunei Periam;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;

1
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.b, art.45 alin.3, art.47, art.115 alin.l lit.b,
alin.3 şi alin.6-7 art.119, art.121 alin.1 şi ale art.123 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia
publică locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă vânzarea, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a unui teren intravilan
situat în Comuna Periam, aflat în proprietatea Comunei Periam, domeniul privat, teren înscris în C.F.
nr.401604 a Comunei Periam (Nr. CF vechi: 4272), având nr.Top. 2603-2606/b/74/b, în suprafață
totală de 748 mp.
Art.2. Câştigătorul licitaţiei acestui teren va suporta şi cheltuielile ocazionate cu evaluarea
terenului. Plata cheltuielilor ocazionate cu evaluarea terenului se va face la casieria primăriei și se va
achita integral la data încheierii contractului de vânzare pentru teren.
Art.3. Plata contravalorii terenului se va face de către cumpărător, câștigătorul licitației, prin
ordin de plată emis de cumpărător și depus în contul Comunei Periam, cod fiscal 4759543, cont nr.
RO38TREZ62721390207XXXXX deschis la Trezoreria Sânnicolau-Mare. Plata se va efectua în lei.
Art.4. Se aprobă studiul de oportunitate, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă Caietul de sarcini conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.6. (1) Se aprobă Raportul de evaluare întocmit de S.C. Ircons Eval S.R.L. și înregistrat sub
nr.6110/08.08.2017, raport care constituie Anexa nr.3 şi care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Raportul de evaluare se referă la terenul evidenţiat în C.F. nr.401604 a Comunei
Periam (Nr. CF vechi: 4272), având nr.Top. 2603-2606/b/74/b, în suprafață de 748 mp, preţul de
pornire a licitaţiei pentru vânzarea terenului fiind stabilit la valoarea de 17.067 lei.
(3) Pasul se stabilește la suma de 50 lei.
Art.7. Primarul Comunei Periam, domnul Dumitraș Cornel, este împuternicit de către Consiliul
Local Periam să semneze contractul de vânzare.
Art.8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei
Periam, domnul Dumitraș Cornel, Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul
Primăriei Comunei Periam, precum și comisiile de licitaţie și de contestaţii care vor fi stabilite prin
dispoziţia primarului.
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor
cu caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Preşedintelui Comisiei centrale de inventariere din cadrul primăriei;
- Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei
Periam
- Doamnei Dumitraş Lorendana, inspector I principal în cadrul Primăriei Comunei
Periam;
- Comisiei de licitaţie şi comisiei de contestaţii;
- Notarului public;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina
de internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.S. Contrasemnează:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
 DUMITRAȘ VIOREL
_________________  BRONȚ DACIANA 2
Nr. 70 din 28.09.2017

3

Related Interests