You are on page 1of 2

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 14
Prezenţi: 13
Pentru: 13
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Caietului de sarcini al Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al
Comunei Periam, având personalitate juridică și aflat în subordinea Consiliului Local Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condițiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017, având în
vedere următoarele:
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.7203/21.09.2017 întocmit de către
domnul Marica Florian, inspector de specialitate IA în cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico-
socială, Urbanism și Transport public al Primăriei Comunei Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr.41/25.05.2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru
înființarea unui serviciu public de alimentare cu apă și canalizare, având personalitate juridică, în
subordinea Consiliului Local Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr.42/25.05.2017 privind înființarea Serviciului public de alimentare
cu apă și canalizare al Comunei Periam, având personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al
Comunei Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr.43/25.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Periam, având
personalitate juridică și aflat în subordinea Consiliului Local Periam;
- prevederile art.7 alin.2 lit.d, art.8 alin.1, art.8 alin.3 lit.i, art.22 alin.4 și art.23 alin.2 din Legea
nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată (r1), cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile art.6, art.10 alin.1 lit.c, art.18 alin.1 lit.a și art.19 alin.2 din Legea nr.241/2006 a
serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, republicată (r2);
- Ordinul Preşedintelui ANRSC nr.89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.36 alin.1, art.36 alin.2 lit.d, art.36 alin.6 lit.a pct.14, art. 45 alin.1 şi ale
art.115 alin.1 lit.b, alin.3 şi alin.5-7 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală,
republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

1
Art.1. (1) Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare
al Comunei Periam, structură cu personalitate juridică și aflat în subordinea Consiliului Local al
Comunei Periam, în forma în care a fost elaborat, nefiind aduse modificări sau completări, conform
Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Caietul de sarcini al Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei
Periam este întocmit pentru fiecare activitate care se va da în gestiune.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul Dumitraș Cornel,
Primarul Comunei Periam, domnul Marica Florian, inspector de specialitate IA în cadrul
Compartimentului Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport public al Primăriei Comunei
Periam și domnul Sandu Constantin-Marius, șef al Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare
al Comunei Periam.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor
cu caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consilierilor din cadrul Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport public al
Primăriei Comunei Periam ;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe;
- A.N.R.S.C. Bucureşti - Agenția Teritorială Deva;
- Domnului Sandu Constantin-Marius, șef al Serviciului public de alimentare cu apă și
canalizare al Comunei Periam;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina
de internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:
L.S.
 DUMITRAȘ VIOREL SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_________________
 BRONȚ DACIANA

___________________________

Nr. 76 din 28.09.2017
2