ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 14
Prezenţi: 13
Pentru: 13
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA
privind aprobarea Planului de situație întocmit de P.F.A. ing.Comloşan Ştefan pentru intabularea în
cartea funciară a dreptului de proprietate privată a Comunei Periam asupra unui imobil

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017, având în
vedere următoarele:
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.7202/21.09.2017 întocmit de către
doamna Ponta Gyongyi, inspector I principal-urbanism în cadrul Compartimentului Dezvoltare
Economico-socială, Urbanism și Transport public al Primăriei Comunei Periam;
- Planul de situație al imobilului cu nr. cad. CPC 6, Comuna Periam, Jud. Timiș, întocmit de
P.F.A. ing.Comloşan Ştefan şi înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.7155/20.09.2017;
- prevederile H.C.L. Periam nr.16/2002 privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr.86/2013 privind modificarea Anexei la H.C.L. Periam nr.16/2002
privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Periam, respectiv
modificarea Anexei nr.60 la H.G. nr.977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș,
precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș;
- prevederile H.C.L. Periam nr.86/27.11.2014 privind aprobarea „Strategiei de Dezvoltare Locală
a Comunei Periam pentru perioada 2014 - 2020”;
- prevederile H.C.L. Periam nr.27/2016 privind modificarea și completarea H.C.L. Periam
nr.86/27.11.2014, respectiv actualizarea ,,Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Periam pentru
perioada 2014 - 2020”;
- prevederile H.G. nr.611/2014 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.
977/2002 privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș;
- prevederile anexei nr.4 la H.G. nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţelor;
- prevederile art.23 lit.a și ale art.28-36 din O.A.P. nr.700/2014 privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și car te funciară, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.3 alin.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.554 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată (r1), cu modificările
și completările ulterioare;

1
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare;
- imobilul mai sus menţionat nu se află sub incidenţa legilor reparatorii, ale fondului funciar, nu
face obiectul unor litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată și nu este grevat de sarcini
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.c, art.45 alin.3, art.47, art.115 alin.l lit.b,
alin.3 şi alin.6-7 art.119, art.120 şi ale art.123 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică
locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Planul de situație al imobilului cu nr. cad. CPC 6, Comuna Periam, Jud. Timiș,
întocmit de P.F.A. ing.Comloşan Ştefan şi înregistrat la Primăria Comunei Periam sub
nr.7155/20.09.2017, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre şi care face parte integrantă din aceasta.

Art.2. Se aprobă intabularea în cartea funciară a imobilului situat în intravilanul Comunei
Periam și descris la art.1 al prezentei hotărâri, imobil care reprezintă teren intravilan neîmprejmuit, în
suprafață de 5.999 mp și are categoria de folosință curți construcții, respectiv intabularea acestuia în
proprietatea publică a Comunei Periam și în administrarea Consiliului Local al Comunei Periam.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul Dumitraş Cornel,
Primarul Comunei Periam şi Compartimentul Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport
Public al Primăriei Comunei Periam.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor
cu caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consilierilor din cadrul Consiliului Local Periam;
- B.C.P.I. Sânnicolau-Mare;
- Compartimentului Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport public al
Primăriei Comunei Periam;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina
de internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:
L.S.
 DUMITRAȘ VIOREL SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_________________
 BRONȚ DACIANA

___________________________

Nr. 75 din 28.09.2017
2

Related Interests