ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 14
Prezenţi: 13
Pentru: 13
Împotrivă: x
Abţineri: x
HOTĂRÂREA
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului public de alimentare cu apă și
canalizare al Comunei Periam, pe anul 2017

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017, având în
vedere următoarele:
- adresa nr.9/18.09.2017 a Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei
Periam, înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr.7103/18.09.2017;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub
nr.7156/20.09.2017 prezentat de doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal-contabil în cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr.42/25.05.2017 privind înființarea Serviciului public de alimentare
cu apă și canalizare al Comunei Periam, având personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al
Comunei Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr.43/25.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Periam, având
personalitate juridică și aflat în subordinea Consiliului Local Periam;
- necesitatea desfăşurării în condiţii normale a activităţii Serviciului public de alimentare cu apă și
canalizare al Comunei Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr.24/22.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei
Periam pe anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.2, art.47, art.115 alin.1 lit.b
și art.115 alin.3-7 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală, republicată (r1), cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă BUGETUL de venituri și cheltuieli al Serviciului public de alimentare cu apă
și canalizare al Comunei (S.P.A.A.C.) Periam pe anul 2017, după cum urmează:

1
VENITURI: = 107.500 lei
- E.33.08.00 Venituri din prestări de servicii (Taxă branșare apă; taxă vidanjă) = 56.600 lei
- E.33.08.00 Taxă apă = 50.900 lei.

CHELTUIELI: = 107.500 lei
Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale
- 24.E.70.50.00.10.00.00 Salarii = 43.000 lei
- 24.E.70.50.00.20.01.05 Carburanți și lubrifianți = 4.000 lei
- 24.E.70.50.00.20.01.06 Piese de schimb = 3.000 lei
- 24.E.70.50.00.20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional = 21.500 lei
- 24.E.70.50.00.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare = 22.000 lei
- 24.E.70.50.00.20.00.00 Reparații curente = 5.000 lei
- 24.E.70.50.00.20.05.30 Alte obiecte de inventar = 2.000 lei
- 24.E.70.50.00.20.06.01 Deplasări interne, detașări, transferări = 1.000 lei
- 24.E.70.50.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii = 6.000 lei.

Art.2. Pentru buna funcționare a Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei
Periam, până la ocuparea - prin modalitățile prevăzute de lege - a postului de contabil din cadrul
S.P.A.A.C. Periam care este în prezent vacant, se aprobă desemnarea doamnei Ferecean-Guler Daciana,
inspector I principal-contabil în cadrul Primăriei Comunei Periam ca persoană împuternicită cu
întocmirea și semnarea tuturor situațiilor financiar-contabile ale acestui serviciu public, în acest sens
făcându-se demersurile necesare în vederea obținerii specimenului de semnătură de către doamna
Ferecean-Guler Daciana pentru S.P.A.A.C. Periam.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş Cornel,
primarul Comunei Periam, domnul Sandu Constantin-Marius, șef al Serviciului public de alimentare cu
apă și canalizare al Comunei Periam, precum și doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal-
contabil în cadrul Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Periam.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor
cu caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Trezoreriei Sânnicolau Mare;
- Domnului Sandu Constantin-Marius, șef al Serviciului public de alimentare cu apă și
canalizare al Comunei Periam;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal- contabil în cadrul primăriei;
- Doamnei Ferchi-Simona-Elena, inspector I principal - responsabil CFP;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează:
SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
L.S.
 DUMITRAȘ VIOREL
 BRONȚ DACIANA
_________________
___________________________

Nr. 72 din 28.09.2017
2

Related Interests