ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 14
Prezenţi: 13
Pentru: 12
Împotrivă: x
Abţineri: 1

HOTĂRÂREA
privind stabilirea amplasamentului și aprobarea instituirii unei taxe pentru depozitarea temporară a
deșeurilor nepericuloase, provenite din construcții și demolări, realizate de cetățenii
Comunei Periam, Județul Timiș

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condițiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017, având în
vedere următoarele:
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.7204/21.09.2017 întocmit de către
domnul Marica Florian, inspector de specialitate IA în cadrul Compartimentului Dezvoltare Economico-
socială, Urbanism și Transport public al Primăriei Comunei Periam;
- prevederile H.G. nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei
cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată (r1), cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.870/2013 privind aprobarea Strategiei naționale de gestionare a
deșeurilor 2014-2020;
- faptul că datorită evoluției crescătoare a pieței construcțiilor, cetățenii comunei noastre se
confruntă cu problema depozitării deșeurilor rezultate din construcții sau demolări, dorindu-se totodată
și prevenirea depozitării ilegale a deșeurilor de acest fel p domeinul public sau privat al comunei;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.36 alin.1, art.36 alin.2 lit.d, art.36 alin.6 lit.a pct.14, art. 45 alin.1 şi ale
art.115 alin.1 lit.b, alin.3 şi alin.5-7 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală,
republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă stabilirea amplasamentului pentru depozitarea temporară a deșeurilor
nepericuloase provenite din construcții și/sau demolări pe parcela Pș 347/2 a Comunei Periam, în
suprafață de 2,75 ha și stabilirea amplasamentului pentru depozitarea temporară a deșeurilor
considerate periculoase (contaminate) provenite din construcții și/sau demolări pe parcela Pș 347/2 a
Comunei Periam, conform schiței care reprezintă Anexa nr.1 și care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

1
Art.2. Începând cu data de 01.10.2017, se stabilește taxa pentru pentru depozitarea temporară a
deșeurilor provenite din construcții și/sau demolări pentru cetățenii Comunei Periam, Județul Timiș, în
cuantum de 50 lei/ oră/remorcă 5 to.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul Dumitraș Cornel,
Primarul Comunei Periam, Compartimentului Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport
public, precum și Compartimentul Agricol, Protecția mediului din cadrul Primăriei Comunei Periam.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor
cu caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consilierilor din cadrul Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Dezvoltare Economico-socială, Urbanism și Transport public al
Primăriei Comunei Periam;
- Compartimentului Agricol, Protecția mediului al Primăriei Comunei Periam;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Periam;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina
de internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:
L.S.
 DUMITRAȘ VIOREL SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_________________
 BRONȚ DACIANA

___________________________

Nr. 77 din 28.09.2017

2