ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 14
Prezenţi: 13
Pentru: 13
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA

privind aprobarea concesionării, prin licitaţie publică organizată potrivit legii, a unui teren în
suprafață de 1.861 mp din suprafaţa totală de 2.520 mp evidenţiată în C.F.nr.404064 a
Comunei Periam (Nr. CF vechi: 20209), având nr. cadastral 50144,
aflat în proprietatea Comunei Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017, având în
vedere următoarele:
- cererea nr.28/20.09.2017 depusă de domnul Todor Ovidiu-Mircea, administrator al S.C.
„BENDER & CO” S.R.L. Periam și înregistrată la Primăria Comunei Periam sub nr.7150/20.09.2017;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub nr.
7219/21.09.2017 prezentat de doamna Ponta Gyongyi, inspector I principal-urbanism în cadrul Primăriei
Comunei Periam;
- prevederile art.1 pct.2 poz.2 din H.C.L. Periam nr.45 din 22.12.2016 privind stabilirea tarifelor
pentru unele servicii de interes local la nivelul Comunei Periam, începând cu anul 2017;
- prevederile art.13 alin.1 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.28 alin.3 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art.176 alin.2 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată şi
completată;
- prevederile O.A.P. nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor
de urbanism;
1
- imobilul se află în proprietatea Comunei Periam, fiind situat în localitatea Periam (spre zona
Periam-Port) și reprezintă teren intravilan neîmprejnuit DS 1.861, Str.Mureșului, în suprafață totală de
2.520 mp conform extrasului de carte funciară pentru informare nr.404064 Periam, Nr. C.F. vechi:20209,
având nr.Cad.: 50144 (pct.B. Partea II - Proprietari și acte: Comuna Periam, în administrarea
Consiliului Local, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1 parte, Hotărâre nr. HCL 37/2008 - Încheiere C.F.,
din 11/12/2008 emis de Consiliul Local), fără sarcini;
- faptul că terenul care urmează a fi scos la licitaţie publică în vederea concesionării va aduce o
creştere la venitul bugetului local al Comunei Periam;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.10, art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.a,art.45 alin.3, art.47, art.115 alin.1
lit.b, art.115 alin.3-7, art.119, art.121 alin.1 şi art.123 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică
locală, republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. (1) Se aprobă concesionarea, prin licitaţie publică deschisă organizată potrivit legii, a
terenului în suprafață de 1.861 mp din terenul în suprafață totală de 2.520 mp situat în intravilanul
Comunei Periam și înscris în C.F. nr.404064 a Comunei Periam (Nr. C.F. vechi: 20209), având
nr.cad.50144, aflat în proprietatea Comunei Periam, pe o perioadă de 20 ani, în scopul amenajării unei
parcări pentru toate categoriile de autovehicule, cu asigurarea împrejmuirilor și a pazei.
(2) Contractul de concesiune va putea fi prelungit prin act aditional, aprobat de către
consiliul local.
(3) Suprafața de 1.861 mp care se va concesiona este identificată în Planul de încadrare în
zonă întocmit de S.C. Procad S.R.L., care reprezintă Anexa nr.1 și care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(4) Suprafața totală de 2.520 mp teren descrisă la art.1 reprezintă un teren intravilan
neîmprejnuit DS 68, Str.Mureșului, potrivit extrasului de carte funciară nr.404064 al Comunei Periam și
nu este grevat de sarcini şi nu face obiectul unor cereri formulate în temeiul legilor reparatorii sau al unor
litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată.
(4) Concesionarul suprafeței de 1.861 mp va avea ca și obligații contractuale următoarele:
- să achite redevența la termenele convenite;
- să folosească imobilul concesionat potrivit destinaţiei stabilite de către consiliul
local și să nu schimbe destinaţia acestuia fără acordul prealabil și obligatoriu al
proprietarului;
- să respecte normele de protecţie ale mediului înconjurător, precum şi pe cele
privind prevenirea şi stingerea incendiilor, potrivit legislaţiei în vigoare;
- să exploateze bunul şi să păstreze în bună stare imobilul concesionat, derulând
activităţile specifice astfel încât, cu excepţia uzurilor normale, să nu producă
deteriorări, distrugeri, degradări ale imobilului;
- să suporte daunele care vor dovedi că sunt din vina sa;
- să asigure curăţenia şi igienizarea imobilului concesionat pe toată durata
contractului;
- să nu înstrăineze imobilul concesionat sub nici o formă, să nu-l concesioneze, să
nu-l subînchirieze și să nu-l cedeze unei terțe persoane;
- să predea proprietarului imobilul concesionat în stare de folosinţă în termen de 30
de zile de la expirarea termenului contractual, dacă contractul de concesiune nu s-a
prelungit sau în cazul rezilierii acestuia;
- pentru amplasarea oricăror construcții provizorii sau definitive pe terenul
concesionat este necesar acordul prealabil și obligatoriu al consiliului local pentru a
fi stabilite concret reguli privind amplasamentul construcțiilor pe teren, forma și
dimensiunea acestora în concordanță cu PUG-ul localității Periam și cu prevederile
2
legale în domeniul construcțiilor, urbanismului și amenajării teritoriului, astfel
încât terenul concesionat și imobilele învecinate, în ansamblul lor, să arate ca un tot
unitar, în concordanță cu arhitectura și aspectul zonei;
- să asigure defrișarea, curățirea, întreținerea și împiedicarea depunerii de
deșeuri (menajere sau de altă natură) pe întreaga suprafață concesionată;
- să asigure factori de risc cât mai reduși;
- să desfășoare activitățile potrivit destinației pentru care se concesionează terenul,
cu condiția obținerii tuturor avizelor sau autorizațiilor necesare, în condițiile legii.

Art.2. Se aprobă documentaţia pentru concesionarea prin licitaţie publică deschisă a terenului în
suprafaţă de 1.861 mp, înscris în C.F.nr.404064 a Comunei Periam (Nr. CF vechi: 20209), având nr.cad.
50144, respectiv se aprobă Studiul de oportunitate, care reprezintă Anexa nr.2 și Caietul de sarcini, care
reprezintă Anexa nr.3 și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă contractul de concesiune care se va încheia în maxim 20 de zile de la data
adjudecării licitației și care va avea forma conform modelului prevăzut în Anexa nr.4, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Plata redevenței se va face la casieria primăriei sau prin ordin de plată emis de concesionar
depus în contul Comunei Periam, având cod fiscal 4759543 și cont nr. RO43TREZ62721A300530XXXX
deschis la Trezoreria Sânnicolau Mare şi se va achita anual de către concesionar, cel mai târziu până la
data de 1 septembrie a fiecărui an. Plata se va efectua în lei.

Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Comunei Periam,
domnul Dumitraș Cornel, Compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei
Comunei Periam, precum și comisia de licitaţie și comisia de contestaţii, care vor fi stabilite prin
dispoziţia primarului.

Art.6. Primarul Comunei Periam, domnul Dumitraș Cornel, este împuternicit de către Consiliul
Local Periam să semneze contractul de concesiune.

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor cu
caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Președintelui Comisiei de inventariere a patrimoniului;
- Comisiei de licitaţie şi comisiei de contestaţii;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I asistent-contabil în cadrul Primăriei
Comunei Periam;
- Doamnei Dumitraș Lorendana, inspector I principal în cadrul Primăriei Comunei
Periam;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.

L.S. PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează:
SECRETARUL COMUNEI PERIAM
 DUMITRAȘ VIOREL
 BRONȚ DACIANA
________________
______________________________________

Nr. 78 din 28.09.2017 ,

3

Related Interests