ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 14
Prezenţi: 13
Pentru: 13
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA

privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2017

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017, având în
vedere următoarele:
- adresa nr.15.700/22.09.2017 a D.G.R.F.P. Timișoara, înregistrată la Primăria Comunei Periam
sub nr.7281/25.09.2017;
- adresa nr.18305/28.09.2017 a C.J.T. Timiș - Compartiment Buget, înregistrată la Primăria
Comunei Periam sub nr.7376/28.09.2017
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub
nr.7156/20.09.2017 prezentat de doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal-contabil în cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe al Primăriei Comunei Periam;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub
nr.7201/21.09.2017 prezentat de doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal-contabil în cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe, prin care propune consiliului local rectificarea
bugetului local pe anul 2017;
- raportul compartimentului de specialitate înregistrat la Primăria Comunei Periam sub
nr.7380/28.09.2017 prezentat de doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal-contabil în cadrul
Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe, prin care propune consiliului local rectificarea
bugetului local pe anul 2017;
- prevederile H.C.L. Periam nr.42/25.05.2017 privind înființarea Serviciului public de alimentare
cu apă și canalizare al Comunei Periam, având personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al
Comunei Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr.43/25.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Periam, având
personalitate juridică și aflat în subordinea Consiliului Local Periam;
- prevederile H.C.L. Periam nr.24/22.03.2017 privind aprobarea bugetului local al Comunei
Periam pe anul 2017, cu modificările şi completările ulterioare;
- necesitatea desfăşurării în condiţii normale a activităţii Serviciului public de alimentare cu apă și
canalizare al Comunei Periam;
- prevederile Legii nr.6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

1
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.b, art.36 alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a, art.47, art.115 alin.1
lit.b și ale art.115 alin.3-7 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată (r1),
cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Periam pe
trimestrul III al anului 2017, după cum urmează:

Venituri: + 266.000 lei
- 21.A.35.01.02 Venituri din amenzi + 3.000 lei
- 21.A.04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale + 271.000 lei
- 21.A.04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul
pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (CJT) + 55.000 lei
- 21.A.11.02.02 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanțarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor,
sectoarelor și Municipiului București, din care:
- drepturilor asistenților personali și persoanelor cu handicap grav
sau indemnizației lunare - 34.000 lei
- plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate
în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar - 2.000 lei
- 21.A.11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale + 3.000 lei
- 21.E.33.08.00 Venituri din prestări servicii trim.III și trim. IV (apă) - 30.000 lei

Cheltuieli: + 266.000 lei
- 24.A.51.01.03.20.01.03 Încalzit, iluminat și forță motrică + 5.000 lei
- 24.A.51.01.03.20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet + 5.000 lei
- 24.A.51.01.03.20.05.30 Alte obiecte de inventar + 2.000 lei
- 24.A.65.03.01.71.01.01 Lucrări de construire sală sport și festivități la
Grădinița cu Program Prelungit Periam + 100.000 lei
- 24.A.65.50.00.57.02.03 Tichete sociale pentru grădiniță - 2.000 lei
- 24.A.67.05.01.71.01.03 Dotare vestiare stadion + 4.600 lei
- 24.A.67.50.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii + 5.400 lei
- 24.A.67.50.00.71.01.30 Documentație tehnică pentru execuție lucrări de
„Reabilitare și modernizare cinematograf cu grădină de vară
și construire corp clădire nou” + 25.000 lei
- 24.A.68.05.01.10.00.00 Salarii asistenți personali - 34.000 lei
- 24.A.70.06.00.20.01.03 Iluminat public + 10.000 lei
- 24.A.70.50.00.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare + 25.000 lei
(Deponeu deșeuri)
- 24.A.70.50.00.20.02.00 Reparații curente + 5.000 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.30 Execuție lucrări de semnalizare rutieră + 122.000 lei
- 24.A.84.03.01.71.01.30 Execuție lucrări girație centru + 23.000 lei
- 24.E.70.50.00.10.00.00 Salarii trim.IV - 6.300 lei
- 24.E.70.50.00.20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii trim.III - 23.700 lei

2
Redistribuire de credite: - 42.000 lei
- 24.A.51.01.03.10.00.00 Salarii - 5.700 lei
- 24.A.51.01.03.20.01.09 Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional - 7.000 lei
- 24.A.51.01.03.20.12.00 Consultanță și expertiză - 3.000 lei
- 24.A.51.01.03.20.06.01 Deplasări - 8.000 lei
- 24.A.68.05.01.10.00.00 Salarii asistenți personali - 8.000 lei
- 24.A.68.15.01.57.02.01 Ajutoare sociale în numerar - 8.300 lei
- 24.A.84.03.01.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare - 2.000 lei

Redistribuire de credite: + 42.000 lei
- 24.A.51.01.03.20.01.08 Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet + 4.000 lei
- 24.A.68.05.01.57.02.01 Indemnizații persoane cu handicap + 8.000 lei
- 24.A.70.50.00.20.01.30 Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare (spații verzi) +30.000 lei

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va încredinţa domnul Dumitraş Cornel,
primarul Comunei Periam şi doamna Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal - contabil în cadrul
Primăriei Comunei Periam.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor
cu caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- D.G.R.F.P. Timişoara;
- Trezoreriei Sânnicolau Mare;
- Doamnei Ferecean-Guler Daciana, inspector I principal- contabil în cadrul primăriei;
- Doamnei Ferchi-Simona-Elena, inspector I principal - responsabil CFP;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:
L.S.
 DUMITRAȘ VIOREL SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M

_________________
 BRONȚ DACIANA

___________________________

Nr. 81 din 28.09.2017
3