ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM
Judeţul Timiş, 307315 Periam str. Mureşului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 14
Prezenţi: 13
Pentru: 13
Împotrivă: x
Abţineri: x

HOTĂRÂREA

privind aprobarea Protocolului de predare-preluare încheiat între Primăria Comunei Periam și
Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Periam, având personalitate juridică,
înființat în subordinea Consiliului Local al Comunei Periam

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeţul Timiş, ales în condiţiile stabilite de Legea
nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii
administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleșilor locali; reunit în şedinţa ordinară din data de 28.09.2017, având în
vedere următoarele:
- raportul nr.11/20.09.2017 întocmit de către domnul Sandu Constantin-Marius, șef al Serviciului
public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Periam, având personalitate juridică, înființat în
subordinea Consiliului Local al Comunei Periam și înregistrat la Primăria Comunei Periam sub
nr.7136/20.09.2017;
- Hotărârea Consiliului Local Periam nr.41/25.05.2017 privind aprobarea studiului de
oportunitate pentru înființarea unui serviciu public de alimentare cu apă și canalizare având personalitate
juridică, în subordinea Consiliului Local Periam;
- Hotărârea Consiliului Local Periam nr.42/25.05.2017 privind înființarea Serviciului public de
alimentare cu apă și canalizare al Comunei Periam, având personalitate juridică, în subordinea
Consiliului Local al Comunei Periam;
- Hotărârea Consiliului Local Periam nr.43/25.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Periam,
având personalitate juridică și aflat în subordinea Consiliului Local Periam;
- Hotărârea Consiliului Local Periam nr.44/13.06.2017 privind aprobarea încheierii unui contract
de comodat între Comuna Periam şi Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei
Periam;
- Hotărârea Consiliului Local Periam nr.54/18.07.2017 privind numirea domnului SANDU
CONSTANTIN-MARIUS în funcția contractuală de Șef serviciu din cadrul Serviciului public de
alimentare cu apă și canalizare al Comunei Periam, aflat în subordinea Consiliului Local al Comunei
Periam;
- Hotărârea Consiliului Local Periam nr.72/28.09.2017 privind aprobarea bugetului Serviciului
Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al Comunei Periam, pe anul 2017;
- art.1 alin.4 lit.h, art.3 alin.1, art.8 alin.1-3, art.22 alin.1, art.22 alin.2 lit.a și art.28 alin.2 lit.a din
Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată (r1), cu modificările și
completările ulterioare;
1
- art.12 alin.1 lit.h, art.17, art.18 alin.1 lit.a, art.18 alin.2 și art.19 alin.2-3 din Legea nr.241/2006
a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, republicată (r2);
- Ordinul Preşedintelui ANRSC nr.88/20.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
- prevederile art.32 alin.1 și alin.2 lit.a din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea
personalului plătit din fonduri publice;
- prevederile art.10-11, art.12 alin.1, art.15-17, art.37-40 și art.173-174 din Legea nr.53/2003
privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
În temeiul prevederilor art.36 alin.1, art.36 alin.2 lit.d, art.36 alin.6 lit.a pct.14, art. 45 alin.1 şi ale
art.115 alin.1 lit.b, alin.3 şi alin.5-7 din Legea nr.215/2001 privind Administraţia publică locală,
republicată (r1), cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Protocolul de predare-preluare încheiat între Primăria Comunei Periam și
Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Periam, având personalitate juridică,
înființat în subordinea Consiliului Local al Comunei Periam, conform Anexei nr.1, care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă Statul de funcții al Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al
Comunei Periam conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul Dumitraș Cornel,
Primarul Comunei Periam, doamna Bronț Daciana, secretar al Comunei Periam, Compartimentul
financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam, precum și domnul Sandu
Constantin-Marius, șef al Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Periam.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş - Serviciul controlul legalității, aplicării actelor
cu caracter reparatoriu și contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei
Periam;
- Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Periam;
- ANRSC Bucureşti - Agenția Teritorială Deva;
- La dosarul şedinţei;
- Se aduce la cunoștința publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina
de internet www.primatimperiam.ro.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
L.S.

Contrasemnează:
 DUMITRAȘ VIOREL SECRETARUL C O M U N E I P E R I A M
____________________
 BRONȚ DACIANA
______________________________

Nr. 79 din 28.09.2017
2